Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych A. Informacje wstępne i oprogramowania 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa Adres: Rynek 1, Rzeszów Telefon kontaktowy: tel. +48/ , faks +48/ adres strony internetowej: Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 4) Informacje uzupełniające a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) b) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. d) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będzie dla nich wiążąca. 5) Udzielanie wyjaśnień zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej 1

2 lub telefaksu numer Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: a) Paweł Nabel Wydział Geodezji, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, tel. (0-17) w zakresie przedmiotu zamówienia; b) Paweł Nocoń Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 15, tel. (0-17) sprawy proceduralne. B. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych i oprogramowania WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): Terminale komputerowe Cyfrowe urządzenia powielające Urządzenia komputerowe Sprzęt związany z komputerami Pakiety oprogramowania informatycznego Drukarki laserowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do niniejszej specyfikacji. C. Terminy 1) Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2010 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r. do godz. 11:00 w pokoju nr 3 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 4) Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 5) Wymagany termin związania ofertą: 60 dni od daty składania ofert. 6) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 2

3 D. Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść do dnia składania ofert do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa PEKAO S.A. I Oddział w Rzeszowie nr rachunku: Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Wydziału Księgowo- Rachunkowego w Rzeszowie przy ul. Okrzei 1 pok. 61a przed upływem terminu składania ofert bądź dołączyć do oferty. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. E. Zabezpieczenie Nie dotyczy F. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca jest zobowiązany wykazać (potwierdzić), że: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego wraz z 3

4 oprogramowaniem, każde o wartości minimum zł(słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących tych podmiotów. 2. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: udokumentowanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). G. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie należy dołączyć do oferty. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia są: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników, 4

5 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.1 niniejszej specyfikacji są: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, każde o wartości minimum zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem nazwy i adresu zamawiającego, opisu i zakresu zamówienia, ich wartości brutto, dat wykonania rozpoczęcia i zakończenia. Wykaz należy przedstawić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; 2) dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały zrealizowane należycie, np. referencje. 3) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.2 niniejszej specyfikacji są: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości, o której mowa w punkcie F.2 niniejszej SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.2 niniejszej specyfikacji polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych winien przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa wyżej, dotyczącą tych podmiotów. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca posiada taki wpis. Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5

6 Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: a) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach G.2), G.3), G.4) i G.6) (warunek braku podstaw do wykluczenia) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie G.5) (warunek braku podstaw do wykluczenia) niniejszej specyfikacji składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 tiret pierwszy i trzeci, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w w punkcie 1 tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2) stosuje się odpowiednio. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zarządzające wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 6

7 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. H. Opis sposobu obliczania ceny Na druku OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji należy podać cenę wraz z wszystkimi ewentualnymi obciążeniami w tym podatkiem VAT. 1. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Jeśli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 2) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. I. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną, b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. d) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 7

8 e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. f) Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w informacjach wstępnych do niniejszej specyfikacji. g) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. i) Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. j) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie pod rygorem nieważności w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem. k) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. l) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie. Winna również posiadać napis: Oferta przetargowa na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych i oprogramowania oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych ul. Joselewicza 4, Rzeszów W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. m) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza. n) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. o) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby lub osób podpisujących ofertę. K. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 1) Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 11:00 w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Joselewicza 4, pok. 3. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. 2) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria Cena ofertowa 100 % Oferty oceniane będą według wzoru: Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 8

9 gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb cena oferty rozpatrywanej, 100 wskaźnik stały, 100% procentowe znaczenie kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. L. Zawarcie umowy 1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć kopie dokumentów zawierających dane wymagane do zawarcia umowy, o ile bezpośrednio nie wynikają one z oferty. 3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 4) W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że upłynie termin, związania ofertą. 5) Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowy formularz cenowy, który będzie stanowił załącznik do umowy. 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: - zmiana terminu realizacji umowy wynikająca z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w szczególności przedłużające się procedury administracyjne, celne itd. - zmiana oferowanego sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku A do SIWZ. Ł. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej 2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 Nr 48, poz. 280); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 9

10 kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238). M. Lista załączników Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) projekt umowy 2) wzór formularza oferty 3) wykaz Doświadczenie zawodowe 4) Załącznik A szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ 10

11 PROJEKT UMOWY 1 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować sprzęt komputerowy, urządzenia wielkoformatowe oraz oprogramowanie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku Sprzedawca dostarczy i zainstaluje przedmiot umowy określony w 1 w siedzibie Kupującego w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy. Do przedmiotu umowy zostanie dołączony dokument potwierdzający udzielenie gwarancji, o której mowa w 3 ust. 1 umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez Kupującego w terminie do dziesięciu dni roboczych, po dostarczeniu go i zainstalowaniu przez Sprzedawcę w miejscu wskazanym przez Kupującego tj. Rzeszów, ul. Kopernika Kupujący wstrzyma się z odbiorem przedmiotu umowy, jeżeli nie spełni on wymagań dotyczących charakterystyki i jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub jeżeli Sprzedawca dostarczając przedmiot umowy nie dołączy dokumentu gwarancyjnego określonego w ust Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 5. Wszelkie koszty wydania przedmiotu umowy, a w szczególności: opakowania, przesłania, ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi Sprzedawca Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie dostarczone przedmioty, określone w 1 ust.1, na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, przy uwzględnieniu poniższych postanowień. 2. Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancji odebrać uszkodzony sprzęt nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego. 3. Wszelkie koszty związane z naprawami, a w szczególności z transportem, opakowaniem, ubezpieczeniem i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty ponosi Sprzedawca. Przed 11

12 odebraniem sprzętu do naprawy Sprzedawca przeprowadzi kontrolę sprzętu celem uniknięcia kosztów związanych z reklamacją sprzętu wadliwie zakwalifikowanego jako uszkodzony. Koszty związane z w/w kontrolą ponosi Sprzedawca. 4. W przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Kupującego, wszystkie nośniki informacji na okres naprawy pozostaną w siedzibie Kupującego. 5. W okresie udzielonej gwarancji awaria nośnika informacji (dysk twardy, pamięć typu Flash, itp.) wymagająca jego wymiany na wolny od wad odbywać się będzie na koszt Sprzedawcy. Uszkodzony nośnik pozostaje własnością Kupującego. 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu równoważny sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych. 7. W przypadku nie dokonania naprawy sprzętu w terminie 20 dni roboczych, Kupujący może żądać dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub odstąpić w zakresie uszkodzonego sprzętu od umowy. Sprzedawca zwraca wówczas w terminie 14 dni Kupującemu cenę zapłaconą za uszkodzony sprzęt, a Kupujący po dokonaniu zwrotu ceny zwraca Sprzedawcy uszkodzony sprzęt (o ile nie został przekazany do naprawy przez Kupującego Sprzedawcy) oraz sprzęt zastępczy o którym mowa w 3 ust W przypadku zwrotu naprawianego sprzętu z serwisu winna być dołączona karta informacyjna opisująca rodzaj wykonanej naprawy oraz wymienionych części. 9. W przypadku dodania do komputerów dodatkowych kart rozszerzeń, pamięci itp. przez Kupującego nie traci on gwarancji nawet jeśli wiązało by się to z zerwaniem plomb umieszczonych na obudowie. 10. W okresie udzielonej gwarancji wszystkie elementy przedmiotu umowy muszą zachowywać parametry użytkowe określone przez producenta danego rodzaju sprzętu, jeżeli tak nie jest element uważany jest za uszkodzony i podlega wymianie gwarancyjnej (dotyczy to również akumulatorów komputerów przenośnych) Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w 1 ust. 1 w kwocie.zł (słownie zł: ) 2. Cena za realizacje przedmiotu zamówienia zawiera podatek od towarów i usług VAT. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany ceny netto. 4. Należność, o której mowa w ust. 1 będzie wypłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu wystawionej po odbiorze przedmiotu zamówienia. 12

13 5. Sprzedawca udziela Kupującemu na dostarczony przedmiot umowy, określony w 1 ust.1, rękojmii na okres 36-miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: 1) za zwłokę w dostarczeniu i zainstalowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % ceny określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu dnia, o którym mowa w 2 ust.1, 2) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % ceny, o której mowa w 4 ust W razie powstania szkody, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od jej dostarczenia Sprzedawcy. 4. Kupujący może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z ceny należnej Sprzedawcy, po złożeniu stosownego oświadczenia. 7. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Kupującego. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego i Sprzedawcy. 13

14 OFERTA Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa i siedziba wykonawcy: Województwo:... NIP: numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres Wykonawcy: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1, Rzeszów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych i oprogramowania 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: a) cena brutto:... zł słownie złotych:... Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 14

15 b) podatek VAT w wysokości %:... zł słownie złotych:... c) cena netto:... zł słownie złotych:... Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu opisany w punkcie F.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej podstawą do złożenia niniejszej oferty. Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie, są załącznikami do niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co potwierdzamy załączoną do oferty informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadamy rachunek. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym: 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego druku OFERTA musi złożyć każdy ze wspólników (konsorcjum) - w przypadku składania oferty wspólnej - zgodnie z UWAGĄ zawartą w punkcie G specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo