Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pn. Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych A. Informacje wstępne i oprogramowania 1) Zamawiający Zamawiającym jest: Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa Adres: Rynek 1, Rzeszów Telefon kontaktowy: tel. +48/ , faks +48/ adres strony internetowej: Konto bankowe: Bank PEKAO S.A Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa 2) Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 3) Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 4) Informacje uzupełniające a) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) b) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. c) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93. O fakcie unieważnienia postępowania, zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. d) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej oraz przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będzie dla nich wiążąca. 5) Udzielanie wyjaśnień zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej 1

2 lub telefaksu numer Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną lub faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Wyjaśnienia telefoniczne nie są wiążące. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnione są następujące osoby: a) Paweł Nabel Wydział Geodezji, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15, tel. (0-17) w zakresie przedmiotu zamówienia; b) Paweł Nocoń Wydział Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Rzeszowa, ul. B. Joselewicza 4, pok. 15, tel. (0-17) sprawy proceduralne. B. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych i oprogramowania WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): Terminale komputerowe Cyfrowe urządzenia powielające Urządzenia komputerowe Sprzęt związany z komputerami Pakiety oprogramowania informatycznego Drukarki laserowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do niniejszej specyfikacji. C. Terminy 1) Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2010 r. do godz. 10:00 w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 3) Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 listopada 2010 r. do godz. 11:00 w pokoju nr 3 w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych, ul. B. Joselewicza 4. 4) Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 5) Wymagany termin związania ofertą: 60 dni od daty składania ofert. 6) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 2

3 D. Wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść do dnia składania ofert do godz. 10:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa PEKAO S.A. I Oddział w Rzeszowie nr rachunku: Sumy depozytowe Urzędu Miasta Rzeszowa. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w sekretariacie Wydziału Księgowo- Rachunkowego w Rzeszowie przy ul. Okrzei 1 pok. 61a przed upływem terminu składania ofert bądź dołączyć do oferty. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. E. Zabezpieczenie Nie dotyczy F. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca jest zobowiązany wykazać (potwierdzić), że: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego wraz z 3

4 oprogramowaniem, każde o wartości minimum zł(słownie: pięćset tysięcy złotych). Wykonawca może polegać na doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania doświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących tych podmiotów. 2. Znajdowanie się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: udokumentowanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). G. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie należy dołączyć do oferty. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku braku podstaw do wykluczenia są: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w druku OFERTA, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników, 4

5 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.1 niniejszej specyfikacji są: 1) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, każde o wartości minimum zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z podaniem nazwy i adresu zamawiającego, opisu i zakresu zamówienia, ich wartości brutto, dat wykonania rozpoczęcia i zakończenia. Wykaz należy przedstawić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji; 2) dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały zrealizowane należycie, np. referencje. 3) Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.2 niniejszej specyfikacji są: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości, o której mowa w punkcie F.2 niniejszej SIWZ, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie F.2 niniejszej specyfikacji polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych winien przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, o której mowa wyżej, dotyczącą tych podmiotów. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego, jakie wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca posiada taki wpis. Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5

6 Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to: a) zamiast dokumentów, o których mowa w punktach G.2), G.3), G.4) i G.6) (warunek braku podstaw do wykluczenia) niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. b) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie G.5) (warunek braku podstaw do wykluczenia) niniejszej specyfikacji składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 tiret pierwszy i trzeci, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w w punkcie 1 tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1) a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2) stosuje się odpowiednio. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby zarządzające wykonawcą, czyli te, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mieszkają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca w takiej sytuacji składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania tej osoby dotyczące jej niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 6

7 sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie w zakresie spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. H. Opis sposobu obliczania ceny Na druku OFERTA stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji należy podać cenę wraz z wszystkimi ewentualnymi obciążeniami w tym podatkiem VAT. 1. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 2. Cena oferty musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Jeśli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 2) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. I. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad: a) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną, b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. d) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 7

8 e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. f) Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się w informacjach wstępnych do niniejszej specyfikacji. g) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. h) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. i) Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. j) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie pod rygorem nieważności w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze bądź nieścieralnym atramentem. k) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. l) Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, przedmiocie zamówienia, numerem sprawy firmie (nazwie) lub imieniu i nazwisku wykonawcy oraz jego adresie. Winna również posiadać napis: Oferta przetargowa na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych i oprogramowania oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Zamówień Publicznych ul. Joselewicza 4, Rzeszów W przypadku braku ww. danych, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. m) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty oraz załączniki parafowane przez tę osobę (osoby).upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. W przypadku dołączenia kopii pełnomocnictwa za zgodność z oryginałem kopia winna być potwierdzona przez notariusza. n) Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. o) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby lub osób podpisujących ofertę. K. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert 1) Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2010 r. o godz. 11:00 w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Joselewicza 4, pok. 3. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców. 2) Kryteria oceny ofert O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria Cena ofertowa 100 % Oferty oceniane będą według wzoru: Cn/Cb x 100 x 100% = ilość punktów 8

9 gdzie: Cn najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb cena oferty rozpatrywanej, 100 wskaźnik stały, 100% procentowe znaczenie kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. L. Zawarcie umowy 1) Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć kopie dokumentów zawierających dane wymagane do zawarcia umowy, o ile bezpośrednio nie wynikają one z oferty. 3) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu, jeżeli wpłynęła tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. 4) W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, chyba że upłynie termin, związania ofertą. 5) Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowy formularz cenowy, który będzie stanowił załącznik do umowy. 6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: - zmiana terminu realizacji umowy wynikająca z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w szczególności przedłużające się procedury administracyjne, celne itd. - zmiana oferowanego sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku A do SIWZ. Ł. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej 2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 Nr 48, poz. 280); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 9

10 kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238). M. Lista załączników Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1) projekt umowy 2) wzór formularza oferty 3) wykaz Doświadczenie zawodowe 4) Załącznik A szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ 10

11 PROJEKT UMOWY 1 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować sprzęt komputerowy, urządzenia wielkoformatowe oraz oprogramowanie, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 2. Ilekroć w umowie jest mowa o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku Sprzedawca dostarczy i zainstaluje przedmiot umowy określony w 1 w siedzibie Kupującego w terminie do 14 dni od podpisania niniejszej umowy. Do przedmiotu umowy zostanie dołączony dokument potwierdzający udzielenie gwarancji, o której mowa w 3 ust. 1 umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie odebrany przez Kupującego w terminie do dziesięciu dni roboczych, po dostarczeniu go i zainstalowaniu przez Sprzedawcę w miejscu wskazanym przez Kupującego tj. Rzeszów, ul. Kopernika Kupujący wstrzyma się z odbiorem przedmiotu umowy, jeżeli nie spełni on wymagań dotyczących charakterystyki i jakości zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia lub jeżeli Sprzedawca dostarczając przedmiot umowy nie dołączy dokumentu gwarancyjnego określonego w ust Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 5. Wszelkie koszty wydania przedmiotu umowy, a w szczególności: opakowania, przesłania, ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia ponosi Sprzedawca Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na wszystkie dostarczone przedmioty, określone w 1 ust.1, na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, przy uwzględnieniu poniższych postanowień. 2. Sprzedający zobowiązuje się w okresie gwarancji odebrać uszkodzony sprzęt nie później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego. 3. Wszelkie koszty związane z naprawami, a w szczególności z transportem, opakowaniem, ubezpieczeniem i związane z tym ryzyko przypadkowej utraty ponosi Sprzedawca. Przed 11

12 odebraniem sprzętu do naprawy Sprzedawca przeprowadzi kontrolę sprzętu celem uniknięcia kosztów związanych z reklamacją sprzętu wadliwie zakwalifikowanego jako uszkodzony. Koszty związane z w/w kontrolą ponosi Sprzedawca. 4. W przypadku naprawy sprzętu poza siedzibą Kupującego, wszystkie nośniki informacji na okres naprawy pozostaną w siedzibie Kupującego. 5. W okresie udzielonej gwarancji awaria nośnika informacji (dysk twardy, pamięć typu Flash, itp.) wymagająca jego wymiany na wolny od wad odbywać się będzie na koszt Sprzedawcy. Uszkodzony nośnik pozostaje własnością Kupującego. 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu równoważny sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych. 7. W przypadku nie dokonania naprawy sprzętu w terminie 20 dni roboczych, Kupujący może żądać dostarczenia sprzętu wolnego od wad lub odstąpić w zakresie uszkodzonego sprzętu od umowy. Sprzedawca zwraca wówczas w terminie 14 dni Kupującemu cenę zapłaconą za uszkodzony sprzęt, a Kupujący po dokonaniu zwrotu ceny zwraca Sprzedawcy uszkodzony sprzęt (o ile nie został przekazany do naprawy przez Kupującego Sprzedawcy) oraz sprzęt zastępczy o którym mowa w 3 ust W przypadku zwrotu naprawianego sprzętu z serwisu winna być dołączona karta informacyjna opisująca rodzaj wykonanej naprawy oraz wymienionych części. 9. W przypadku dodania do komputerów dodatkowych kart rozszerzeń, pamięci itp. przez Kupującego nie traci on gwarancji nawet jeśli wiązało by się to z zerwaniem plomb umieszczonych na obudowie. 10. W okresie udzielonej gwarancji wszystkie elementy przedmiotu umowy muszą zachowywać parametry użytkowe określone przez producenta danego rodzaju sprzętu, jeżeli tak nie jest element uważany jest za uszkodzony i podlega wymianie gwarancyjnej (dotyczy to również akumulatorów komputerów przenośnych) Strony ustalają cenę za przedmiot umowy określony w 1 ust. 1 w kwocie.zł (słownie zł: ) 2. Cena za realizacje przedmiotu zamówienia zawiera podatek od towarów i usług VAT. 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany ceny netto. 4. Należność, o której mowa w ust. 1 będzie wypłacona w terminie do 14 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu wystawionej po odbiorze przedmiotu zamówienia. 12

13 5. Sprzedawca udziela Kupującemu na dostarczony przedmiot umowy, określony w 1 ust.1, rękojmii na okres 36-miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: 1) za zwłokę w dostarczeniu i zainstalowaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % ceny określonej w 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu dnia, o którym mowa w 2 ust.1, 2) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % ceny, o której mowa w 4 ust W razie powstania szkody, Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 3. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od jej dostarczenia Sprzedawcy. 4. Kupujący może dokonać potrącenia wymagalnych kar umownych z ceny należnej Sprzedawcy, po złożeniu stosownego oświadczenia. 7. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Kupującego. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kupującego i Sprzedawcy. 13

14 OFERTA Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa i siedziba wykonawcy: Województwo:... NIP: numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym... adres Wykonawcy: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1, Rzeszów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę i instalację sprzętu komputerowego, urządzeń wielkoformatowych i oprogramowania 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia na następujących zasadach: a) cena brutto:... zł słownie złotych:... Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 14

15 b) podatek VAT w wysokości %:... zł słownie złotych:... c) cena netto:... zł słownie złotych:... Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 2. Termin wykonania zamówienia, okres rękojmi oraz warunki płatności zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczamy, iż spełniamy warunek udziału w postępowaniu opisany w punkcie F.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącej podstawą do złożenia niniejszej oferty. Wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie, są załącznikami do niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 5. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Oświadczamy, że posiadamy środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co potwierdzamy załączoną do oferty informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiadamy rachunek. 7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, w tym: 8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego druku OFERTA musi złożyć każdy ze wspólników (konsorcjum) - w przypadku składania oferty wspólnej - zgodnie z UWAGĄ zawartą w punkcie G specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 15

16 9. Wadium w kwocie zł (dziesięć tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu... w formie:... Zwrotu wadium prosimy dokonać na konto:... Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi. 10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: a) wykonanie... b) wykonanie... c) wykonanie... d) wykonanie... e) wykonanie... Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 16

17 Zał. nr 3 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer teleksu/fax Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. Nazwa Zamawiającego Adres Rodzaj zamówienia zakres Wartość za którą Wykonawca był odpowiedzialny Data realizacji zamówienia Miejsce wykonania zamówienia Podpisano (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 17

18 Załącznik A do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Urządzenia wielkoformatowe 1. Dostawa urządzenia wielkoformatowego służącego do wydruku prac geodezyjnych będących w zadaniach Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa o parametrach nie gorszych niż: i. Rodzaj wydruku: wydruk laserowy co najmniej czarno-biały (odcienie szarości) lub laserowy kolorowy, ii. Wydajność: co najmniej 4 stron A0 na minutę, iii. Rozmiar jednorazowego wydruku: szerokość co najmniej 914 mm, długość co najmniej 4000 mm iv. Rozdzielczość rzeczywista wydruku: co najmniej 600 DPI, v. Sposób podawania papieru: co najmniej 4 osobnych rolek papieru/foli o zróżnicowanej gramaturze i rozmiarze vi. Sposób odbioru materiałów: taca odbiorcza na cięte arkusze vii. Sposób przetwarzania dokumentów: własny serwer wydruku zdolny pomieścić co najmniej 200GB prac użytkowników przygotowanych do wydruku, kolejkowanie i przetwarzanie wydruków wewnątrz urządzenia, bez konieczności obciążania stacji roboczych użytkownika viii. Optymalizacja wydruku : dobór najbardziej optymalnego rozmiaru dostępnego nośnika zgodnie z żądaniem użytkownika (dopasowanie do najbliższego większego rozmiaru dostępnego nośnika), ix. Interfejs użytkownika z poziomu bezpośredniego dostępu do urządzenia: polskie menu, wraz z wszystkimi opcjami dostępnymi w języku polskim, x. Obsługa języków POST-SCRIPT: HPGL-2, HPGL, HP-RTL, TIFF xi. Obsługa z poziomu stacji roboczej użytkownika końcowego: sterowniki do systemów operacyjnych WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, umożliwiające kontrolę nad parametrami wydruku (obrót, odbicie lustrzane, skalowanie, wybór rolki, wybór nośnika), 2. Dostawa urządzenia wielkoformatowego służącego do wydruku kolorowych prac geodezyjnych będących w zadaniach Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa o parametrach nie gorszych niż: i. Rodzaj wydruku: wydruk atramentowy kolorowy lub laserowy kolorowy, ii. Wydajność: co najmniej 1 strona A0 monochromatyczna na minutę, 1 strona A0 kolorowa w czasie krótszym niż 80 sek. iii. Rozmiar jednorazowego wydruku: szerokość co najmniej 914 mm, długość co najmniej 4000 mm iv. Rozdzielczość rzeczywista wydruku: co najmniej 600 DPI, v. Sposób podawania papieru: co najmniej 3 osobne rolki papieru/foli o zróżnicowanej gramaturze i rozmiarze, vi. Sposób odbioru materiałów: taca odbiorcza na cięte arkusze vii. Sposób przetwarzania dokumentów: własny serwer wydruku zdolny pomieścić co najmniej 200GB prac użytkowników, kolejkowanie i przetwarzanie wydruków wewnątrz urządzenia, bez konieczności obciążania stacji roboczych użytkownika, możliwość zmiany priorytetu drukowanych/przetwarzanych prac wewnątrz kontrolera z poziomu interfejsu bezpośredniego przy urządzeniu, viii. Optymalizacja wydruku : dobór najbardziej optymalnego rozmiaru dostępnego nośnika zgodnie z żądaniem użytkownika (dopasowanie do najbliższego większego rozmiaru dostępnego nośnika), ix. Interfejs użytkownika z poziomu bezpośredniego dostępu do urządzenia: polskie menu, wraz z wszystkimi opcjami dostępnymi w języku polskim, x. Obsługa języków POST-SCRIPT: HPGL-2, HPGL, HP-RTL, TIFF xi. Obsługa z poziomu stacji roboczej użytkownika końcowego: sterowniki do systemów operacyjnych WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, umożliwiające kontrolę nad parametrami wydruku (obrót, odbicie lustrzane, skalowanie, wybór rolki, wybór nośnika), 3. Dostawa urządzenia wielkoformatowego służącego do skanowania/kopiowania materiałów i prac geodezyjnych o zwiększonej grubości będących w zadaniach Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Rzeszowa o parametrach nie gorszych niż: 18

19 i. Rodzaj elementu światłoczułego: budowa kamerowa o rozdzielczości co najmniej 570 dpi, ii. Prędkość skanowania oryginałów: monochromatycznych - co najmniej 5 mb/min, kolorowych co najmniej 4 mb/min, iii. Możliwość skanowania/kopiowania wg ustalonych wcześniej zasad (co najmniej 8 rodzajów profili użytkowania (4 dla skanowania i 4 dla kopiowania) z możliwością wyboru formatu docelowego (PDF, TIFF, JPG), rozdzielczości skanowania (200, 300, 400, 600), obcięcia treści skanowanych materiałów, wyśrodkowania skanowanych treści, iv. Obsługa menu w języku polskim, wraz z wszystkimi dostępnymi opcjami zawartymi w interfejsie bezpośrednim urządzenia v. Opcja multikopiowania/wydruku skanowanych materiałów na urządzeniach z punktów I.1 oraz I.2, z możliwością wyboru docelowego urządzenia na panelu urządzenia skanującego wraz z opcją wyboru materiałów dostępnych w obu powyższych urządzeniach (wybór rolki) dodatkowo możliwość wysłania pracy (wydruku skanowanych materiałów) do urządzenia OCE TCS400 posiadanego przez Zamawiającego w miejscu instalacji wszystkich urządzeń wielkoformatowych z p. I. vi. Dostarczone wraz z urządzeniem oprogramowanie musi zawierać możliwość optymalizacji jakości prac wykonywanych przez urządzenie, jak również możliwość przeglądania i przechowywania prac w ilości co najmniej 200 GB bezpośrednio na urządzeniu, bez konieczności wykorzystywania stacji roboczych użytkownika vii. Możliwość pobrania skanowanych prac przez jeden z dostępnych protokołów SMB/FTP/http udostępnionych przez wbudowane narzędzia systemu operacyjnego Microsoft Windows wykorzystywanego przez Zamawiającego, 4. Instalacja urządzeń z p. I.1 I.3 w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego, w uzgodnionym terminie dogodnym dla Zamawiającego. i. Wykonawca ustawi i zainstaluje oraz skonfiguruje urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. ii. Wszelkie materiały konieczne do przeprowadzenia instalacji/konfiguracji zapewni Wykonawca. 5. Dostawa urządzenia wielkoformatowego służącego do rysowania projektów geodezyjnych typu CAD z możliwością cięcia/nacinania nośnika wg wyznaczonych konturów, o parametrach nie gorszych niż: i. Szerokość druku/cięcia: co najmniej 1200 mm, ii. Wbudowany panel przedni pozwalający kontrolować bieżące zadania urządzenia, iii. Interfejs komunikacji: USB, RS-232C iv. Obsługiwane języki skryptowe: HP-GL, DMPL v. Zainstalowana pamięć wewnętrzna: co najmniej 1 MB vi. Rozdzielczość mechaniczna: co najmniej mm vii. Powtarzalność kreśleń: poniżej 0.1 mm viii. Nacisk markera : g ix. Prędkość plotowania: co najmniej 400 mm/s x. Maksymalna grubość cięcia mediów: 1 mm xi. Dołączone oprogramowanie: sterowniki do systemu Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 xii. Dodatkowe akcesoria: dwa komplety zapasowych pisaków (po 5 pisaków w komplecie), 3 komplety zapasowych noży wleczonych (po 3 noże w komplecie), xiii. Pojemnik na media: dołączany do urządzenia (może być w postaci kosza na media) 6. Dostawa 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych umożliwiających drukowanie, kopiowanie, skanowanie oraz wysyłanie zeskanowanych dokumentów pocztą wprost z urządzenia funckaj i-send, o parametrach nie gorszych niż: i. Technologia druku: monochromatyczny wydruk laserowy, ii. Maksymalny rozmiar papieru drukowanego/skanowanego : A3 iii. 4 niezależne kasety na papier, iv. Rozmiary kopii: A3, A4, A4R, A5R, koperta Format niestandardowy: 139,7 297 mm x mm Podajnik ręczny na co najmniej wymienione formaty : A3, A4, A4R, A5R, koperty Format niestandardowy: mm x mm v. Rozdzielczośćnie mniejsza nż: 1. Odczyt: dpi, 2. Kopiowanie: dpi 3. Drukowanie: dpi, 1200 x 1200 dpi 19

20 4. Liczba tonów: 256 odcieni vi. Prędkość kopii/druku: co najmniej 45 stron/min. vii. Powiększenie: 1. Zmienne w zakresie co najmniej % co 1 % 2. Stałe (krokowo)w krokach co najmniej : 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% viii. Pierwsza kopia w czasie nie dłuższym niż 3.9 sek. ix. Czas rozgrzewania nie dłuższy niż 30 sek. x. Możliwość powielania kopii w zakresie xi. Możliwy druk/kopia dwustronna, xii. Waga/gramatura papieru: 1. Kaseta: g/m2 2. Podajnik ręczny: g/m2 3. Druk dwustronny: g/m2 xiii. Pojemność papieru: co najmniej 2300 arkuszy xiv. Rozmiar pamięci RAM : co najmniej 512 MB xv. Interfejs sieciowy: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB Host, USB Device (kabel USB dołączony) xvi. Obsługiwane standardy wydruku: UFRII-LT, PCL5e/6 xvii. Obsługiwane systemy operacyjne: PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Emulacja Postscript level 3: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 lub nowszy), UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7, Mac OS X (10.4 lub nowszy), Linux, Mac-PPD: Mac OS X 10.4 lub nowszy, xviii. Możliwość wysłania zeskanowanych dokumentów w kolorze Y1 do następujących miejsc docelowych: Adres /faks internetowy (SMTP), PC/Server (SMB, FTP), iwdm, pamięć USB 7. Instalacja urządzeń z p. I.6 w miejscu przeznaczenia wskazanym przez Zamawiającego, w uzgodnionym terminie dogodnym dla Zamawiającego. i. Wykonawca ustawi i zainstaluje urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. ii. Wszelkie materiały konieczne do przeprowadzenia instalacji/konfiguracji zapewni Wykonawca. II. Komputery stacjonarne i peryferia 1. Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych o następujących parametrach, nie gorszych niż: i. Podsystem CPU składający się z co najmniej jednego układu obliczeniowego, osiągający w teście Sandra SiSoftware: Dhrystone ALU co najmniej 43 punktów, w teście Sandra SiSoftware: Whetstone isse3 co najmniej 30 punktów, z pamięcia podręczną cache nie mniejszą niż 8 MB, wykonany w technologii co najmniej 45 nm,, ii. Platforma typu desktop w kolorze czarnym z dodatkowym wentylatorem przednim i dodatkowym wentylatorem umieszczonym z tyłu obudowy gwarantującym swobodny przepływ powietrza przez wszystkie elementy wewnętrzne urządzenia, powinna posiadać możliwość instalacji co najmniej 4 modułów pamięci RAM DDR III 1333/16000 MHz, umożliwiająca wykorzystanie co najmniej 16 GB pamięci RAM, wbudowana karta LAN co najmniej 1 GB/s, dostępne co najmniej dwa złącza PCIE 16x, co najmniej 3 złącza PCI-E 1x, co najmniej 10 złącz USB w standardzie 2.0 (co najmniej dwa złącza USB na przednim panelu obudowy), co najmniej 2 złącza USB w standardzie 3.0, co najmniej jedno złącze w standardzie IEEE 1394, umożliwiająca podpięcie co najmniej 8 urządzeń Serial ATA z szybkością co najmniej 133 MB/s, wbudowany układ dźwiękowy, iii. Co najmniej 8 GB pamięci RAM DDR III (wykorzystane co najwyżej 2 sloty RAM) o prędkości nie mniejszej niż 1333 MHz, iv. Co najmniej dwa dyski twarde typu SAS 3.5, 15k RPM z pamięcią cache co najmniej 16 MB o pojemności 146 GB każdy, v. Kontroler macierzy umożliwiający podpięcie co najmniej 4 dysków twardych typu SAS, pozwalający zbudować macierz typu RAID 0/1/10/JBOD znajdujący się na listach HCL systemu wirtualizacji VMWare posiadający sterowniki do systemu Windows 7 (system operacyjny dostarczany wraz z komputerem) vi. Co najmniej dwa dyski twarde typu SATA/ , 7.2k RPM, co najmniej 32 MB pamięci cache, o pojemności co najmniej 1 TB 20

Utrzymanie koksowników w sezonie zimowym 2010/2011 ZP 341/155/10

Utrzymanie koksowników w sezonie zimowym 2010/2011 ZP 341/155/10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165679-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, Koszęcin, woj. śląskie, tel w. 120, faks Nr sprawy 0441/2/2010 Koszęcin: Budowa Domu Spotkań Wiejskich w Rusinowicach Numer ogłoszenia: 46144-2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246226-2011:text:pl:html PL-Włoszczowa: Implanty ortopedyczne 2011/S 148-246226 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-25 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Tucholskiej Grupy Zakupowej OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy

PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S 146-242738 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Dz.U./S S146 02/08/2011 242738-2011-PL Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/ud?uri=ted:notice: 242738-2011: TEXT:PL:HTML PL- Częstochowa: Urządzenia i wyroby do raditerapii 2011/S

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska Kunów, dnia 14.06.2016 r. Znak: IR.271.ZP.1.2016 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska 1) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:351551-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 230-351551 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Częstochowa, dnia 14.03.2016 r. IZ.271.12.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Promocja miasta poprzez sport - żużel: Promocja Częstochowy poprzez żużlową drużynę ligową, biorącą udział w rozgrywkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163681-2010:text:pl:html PL-Rzeszów: Wozy strażackie 2010/S 108-163681 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128462-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Implanty ortopedyczne 2012/S 78-128462 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Częstochowa, IZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Częstochowa, IZ OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Częstochowa, 2013.02.05 IZ.271.4.2013 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia w BZP: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl 1 z 6 2015-10-01 14:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.po.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa 165 szt. zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo