OKŁADKA: PORADNIK AKTYWNEGO STUDENTA: ROZLICZANIE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKŁADKA: PORADNIK AKTYWNEGO STUDENTA: ROZLICZANIE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ"

Transkrypt

1 OKŁADKA: PORADNIK AKTYWNEGO STUDENTA: ROZLICZANIE WNIOSKÓW O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ

2 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Zawartość: Słowo wstępu... 3 Składanie wniosków do Komisji FDS... 4 Przyznane dofinansowanie na projekt. I co dalej?... 4 Co oferuje Uczelnia? Zakupy i usługi na PWr... 5 Rozliczanie projektów na wydziale... 6 Rozliczanie projektów w Dziale Studenckim... 7 Zamówienia w elektronicznym Systemie Zamówień... 8 Faktura? Po co mi ona? Jak rozliczyć bilety PKP i PKS? Jak zamówić i rozliczyć bilety lotnicze? Zakupy i usługi zagraniczne, rozliczanie faktur Przedpłaty i zaliczki Rozliczanie zarobionych środków Sprawozdania z projektów Spis załączników do poradnika Tre ści zawart e w poradnik u mo gą st ać si ę n iea kt ua l n e wraz z e zmia nam i orga n izacyj nym i w jednostkac h uc zel ni bą dź zmia nam i w dokum e nta ch r eg u lu jącyc h dz iałalność st u de ncką na Po li t echnice Wrocław sk iej. Opracowan ie: mgr Marta Pru s, mgr inż. Michał Skalny Konsultacje, op rawa graficzna i skład: mgr inż. Kamil Nawirsk i Wszelk i e praw a zast rzeżo ne, ko piowanie, ska nowanie, foto gra fowanie jedy ni e za zgo dą p is em ną wydawc y. Po ra dn ik jest w yda n iem bez płatnym sfina n sowanym przez Polit echnik ę W rocł awską. Copy ri g ht by Dz iał St u de ncki Po li tec h ni ki Wrocław sk ie j, Wrocław S t r o n a 2 D z i a ł S t u d e n c k i

3 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Słowo wstępu Szanowni Studenci! Aktywność studencka jest nieocenioną działalnością, dającą szansę na świetną zabawę, zdobywanie doświadczenia, rozwój osobisty i nawiązywanie trwałych relacji z ambitnymi młodymi ludźmi. Jednocześnie jest ona bardzo ważna dla Politechniki Wrocławskiej, która dzięki niej ma szansę na spełnienie części oczekiwań, jakie są stawiane przed jedną z najlepszych Uczelni w kraju. To na rzecz tej aktywności corocznie Senat Politechniki Wrocławskiej przyznaje środki z własnego budżetu. To dzięki tej aktywności studenci pozyskują pokaźną sumę ze źródeł zewnętrznych każdego roku. Prawidłowe wydatkowanie tych środków finansowych jest niestety obostrzone wieloma niekiedy bardzo skomplikowanymi procedurami. Odpowiadając na Wasze potrzeby został przygotowany krótki poradnik przybliżający i mam nadzieję, wyjaśniający część tych zawiłych procedur. Poradnik jest uzupełnieniem szkoleń prowadzonych przez pracowników Uczelni i Waszych bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki. Poradnik został napisany w sposób nieformalny tak, aby każdy, nawet rozpoczynający działalność student, mógł znaleźć w nim wskazówki do rozliczenia najczęściej pojawiających się wydatków. Bardzo serdecznie dziękuję autorce poradnika Pani Marcie Prus, która zebrała i opisała codzienne sprawy związane z działalnością aktywnych studentów w Politechnice Wrocławskiej. Życząc wszystkim działającym studentkom i studentom samych sukcesów w rozliczaniu projektów, chciałbym przypomnieć, że studiowanie w Politechnice Wrocławskiej to nie tylko zdobywanie wiedzy w ławach szkolnych, ale również rozwijanie własnych pasji i zainteresowań, niejednokrotnie w żaden sposób nie związanych z kierunkiem studiów. P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a Z poważaniem Dyrektor Działu Studenckiego mgr inż. Michał Skalny 3 S t r o n a

4 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Składanie wniosków do Komisji FDS 1. Wnioski składaj zgodnie z Zasadami finansowania działalności studenckiej z budżetu Politechniki Wrocławskiej udostępnionymi na stronie Działu Studenckiego: php oraz przedstawianymi podczas szkoleń z Finansowania Działalności Studenckiej. Terminy szkoleń są ogłaszane odpowiednio wcześniej na stronie Działu Studenckiego w zakładce Najnowsze informacje. Wymagamy, aby każda osoba składająca wniosek (koordynator projektów) z danego podmiotu studenckiego (organizacji studenckiej, agendy kultury, koła naukowego lub grupy studentów składającej wniosek) uczestniczyła w tym szkoleniu. Szkolenie jest aktualne przez okres 12 miesięcy od daty jego odbycia. 2. Wnioski K1K, K1N, K2 i K3 musisz złożyć przynajmniej 2 tygodnie przed organizowanym wydarzeniem elektronicznie i w formie papierowej, wnioski budżetowe (B1) i cykliczne (C1) raz w roku do 15. stycznia. W zeszycie wniosków, który znajduje się w Biurze Informacji Studenckiej (pok. 142 w bud. A-1), zarejestruj wniosek nadając mu kolejny numer z zeszytu. Numer wniosku z zeszytu wpisz na wniosek papierowy, który po uzupełnieniu wepnij do segregatora znajdującego się tuż obok zeszytu wniosków. Zeszyt i segregator są zabierane o godzinie 12:00 w przeddzień posiedzenia Komisji FDS, dlatego ze składaniem wniosku papierowego nie zwlekaj do ostatniej chwili! Przyznane dofinansowanie na projekt. I co dalej? 3. Po posiedzeniu Komisji FDS w zeszycie oraz w systemie pojawia się informacja dotycząca podjętych decyzji. Przed rozpoczęciem rozliczania wniosku sprawdź, czy środki na działalność studencką zostały przyznane. Środki mogą być przyznane w całości lub części, dlatego niezbędne jest sprawdzenie we wniosku na jakie pozycje konkretnie lub jakimi obostrzeniami Komisja objęła S t r o n a 4 D z i a ł S t u d e n c k i

5 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Twój wniosek. Pamiętaj, aby stosować się do uwag we wniosku podczas rozliczania projektu. UWAGA: Dział Studencki nie wypłaci Ci pieniędzy przyznanych we wniosku, żebyś mógł realizować zakupy!!! Płatności dokonywane są przelewem po przeprowadzeniu stosownej procedury. W nielicznych przypadkach możesz poprosić o wypłacenie zaliczki przez Dział Studencki, o ile taką zaliczką dysponuje pracownik działu. 4. Musisz liczyć się z faktem, że przyznane dofinansowanie może ulec zmniejszeniu w trakcie rozliczania - w przypadku rozliczania wniosków na wszelkie wyjazdy lub inne projekty, gdzie w uwagach jest zaznaczone, że przyznano np. po 10 zł/os. Przykład: Wyjeżdża 100 osób, kwota przyznana to 10 zł x 100 = 1000 zł max. Pod uwagę bierzemy liczbę osób faktycznie wyjeżdżających. Jednocześnie kwota dofinansowania nie może przekroczyć 1000 zł. Możliwe są dwa przypadki: 1. Wyjeżdża 120 osób, a nie 100 (ile było przewidzianych) - dofinansowanie maksymalne 1000 zł, 2. Wyjeżdża o 20 osób mniej niż było w założeniach (80 osób) - dofinansowanie 10 zł x 80 = 800 zł. Aby rozliczyć wyjazd lub uzyskać przeksięgowanie środków zapoznaj się z wytycznymi wyjazdów studenckich w Zasadach organizacji wyjazdów studenckich oraz złóż stosowne dokumenty (załączniki do wyżej wspomnianych Zasad). Co oferuje Uczelnia? Zakupy i usługi na PWr 5. Pamiętaj, że pierwszeństwo w wykonywaniu niektórych usług mają poszczególne jednostki Politechniki P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 5 S t r o n a

6 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Wrocławskiej. Jeżeli więc jednostki te mają możliwość, powinieneś brać je jako pierwsze pod uwagę. Jednostki, o których mowa to: a. Dział Transportu (usługi transportowe), b. Drukarnia Oficyny Wydawniczej (ksera i druki do formatu B2+ oraz usługi powiązane), c. Magazyn PWr (artykuły biurowe, gadżety PWr i środki czystości). Aby skorzystać z usług oferowanych przez jednostki Uczelni, wypełnij formularz zamówienia, a następnie przynieś go do podpisu Dyrektorowi Działu Studenckiego. W tym przypadku nie rób rozeznania cenowego. W podobny sposób możesz zamówić wydruki plakatów poza Uczelnią, w firmie STUDIO L, z którą Uczelnia ma podpisaną umowę przetargową (umowa obowiązuje do r.). Jeżeli jednostki PWr lub STUDIO L nie mają możliwości wykonania usługi w danym terminie bądź towar w magazynie jest niedostępny, dopiero wtedy możesz przystąpić do zamówienia towaru/usługi w firmach zewnętrznych. Odbywa się to według zasad opisanych poniżej, zawsze po uprzednim uzyskaniu adnotacji, że jednostka Uczelni czy STUDIO L nie ma możliwości zrealizowania zamówienia. Na druku do Oficyny Wydawniczej musisz każdorazowo wpisywać kwotę, za jaką ma być zrealizowana usługa (kwota musi być niższa bądź równa kwocie przyznanej na wydruki, aby nie generować przekroczeń wniosku). Podobnie postępuj, gdy pobierasz materiały z magazynu. Pamiętaj, aby druki do magazynu wypisywać zawsze w 3 egzemplarzach (2 egzemplarze zostają w magazynie, trzeci jest przekazywany z magazynu do Działu Studenckiego). Pamiętaj również, żeby podać nam numer wniosku, do którego mamy przypisać ten koszt! Rozliczanie projektów na wydziale 6. Rozliczanie wniosków Kół Naukowych i grup studentów powiązanych z jednym wydziałem: Środki przyznane na wnioski składane przez koła naukowe lub grupy studentów przekazujemy na konto Wydziału, S t r o n a 6 D z i a ł S t u d e n c k i

7 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Instytutu czy Katedry wskazane przez koordynatora projektu. Tam też rozlicz swój projekt (chyba, że były inne ustalenia dotyczące rozliczania wniosku, wtedy jest on rozliczany jak wnioski Organizacji Studenckich i Agend Kultury). W tym celu musisz zgłosić się do Działu Studenckiego i poinformować nas na jakie konto mamy przekazać przyznane na dany wniosek środki. Dział Studencki nie przekazuje przyznanych środków automatycznie po posiedzeniu Komisji, lecz dopiero po uzyskaniu informacji od koordynatorów projektów! Konieczne jest złożenie sprawozdania z wydanych środków w terminie 30 dni od zakończenia projektu. Rozliczanie projektów w Dziale Studenckim 7. Rozliczanie wniosków Agend Kultury, Organizacji Studenckich i grup studentów powiązanych z kilkoma wydziałami: a. Każdy wydatek dotyczący danego wniosku zgłoś w Dziale Studenckim odpowiednio wcześniej (wydatek zaliczkowy ok. 1-2 tygodnia wcześniej, wydatek związany z przelewem z PWr ok. 3-4 tygodnie wcześniej). Związane jest to z wymogiem zgłaszania każdego wydatku w postaci wniosku w Systemie Zamówień, a prawidłowe wydatkowanie środków publicznych nie jest łatwe. b. Wydatki muszą być zgodne z pozycjami na wniosku oraz nie mogą przekraczać kwoty przyznanej na poszczególne pozycje oraz całości przyznanego dofinansowania przez Komisję FDS. Nie możesz łączyć pozycji z wniosku, przenosić kwot między pozycjami ani między wnioskami! c. Jeżeli planujesz przychody z innych źródeł, musisz poinformować nas podając wstępną kwotę (aby kwota całościowa projektu nie przekroczyła finansowania wraz z przychodami) oraz na jaki zakup/usługę zostanie ona przeznaczona. O wszelkich zmianach informuj Dział Studencki na bieżąco. P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 7 S t r o n a

8 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Zamówienia w elektronicznym Systemie Zamówień 8. Składanie wniosków w Systemie Zamówień na zakupy bądź usługi płatne przelewem z konta PWr wymaga poprawnego złożenia formularza em lub Niezbędne informacje (w tytule a wpisz Zamówienie do <nr wniosku> <nazwa podmiotu studenckiego>): a. Nazwa podmiotu studenckiego, dla którego będzie realizowane zamówienie, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zamówienie, numer kontaktowy do tej osoby. b. Numer wniosku, którego dotyczy zamówienie. c. Szczegółowy opis towaru (np. wynajem żeglugi pasażerskiej dla 130 osób w dniu 18 maja w godzinach 18:00-24:00). d. W przypadku usługi transportowej, noclegowej, gastronomicznej, itp. podaj liczbę osób, których dotyczy wniosek oraz inne ważne informacje (np. ilość posiłków w ciągu doby, liczbę dób w hotelu, miejsce wyjazdu, przyjazdu, itp.). e. Wielkość dostawy: ilość zamawianych sztuk, ilość miejsc, ilość porcji, itd. f. Forma dostawy: odbiór osobisty, dostawa gratis, dostawa w wyznaczone miejsce (wraz z kosztem), itp. g. Koszty: kwota netto za sztukę (ewentualnie za całość), stawka VAT, kwota brutto za całość. h. Informacja o płatności: płatność przelewem z 14-dniowym terminem płatności od dnia wystawienia faktury (nie wcześniej niż data sprzedaży bądź wykonania usługi). i. Termin dostawy: na kiedy potrzebny jest towar (planowana data zakupu bądź wykonania usługi). j. Rozeznanie cenowe: prześlij zapytanie ofertowe, które wysłałeś do firm oraz 3 oferty mailowe, przesłane faksem bądź też ręcznie wypełnione przez oferenta wraz z jego pieczątkami, najlepiej w formacie pdf S t r o n a 8 D z i a ł S t u d e n c k i

9 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j (nie może to być oferta w postaci print screen ze strony internetowej, na której przedstawione są oferty). W ofercie muszą znajdować się następujące informacje: dokładny adres dostawcy/wykonawcy, NIP, telefon i osoba kontaktowa ze strony oferenta, , wartość całej oferty netto, cena jednostkowa netto, stawka VAT, warunki płatności - preferowany przez nas sposób zapłaty to przelew z 14-dniowym terminem płatności (aby zdążyć z przelewem do upływu terminu). Dostawa powinna być wliczona w cenę oferty (ewentualnie podaj informację o formie dostawy wraz z kosztem netto i stawką VAT). Wskaż też w u termin ważności oferty, która z ofert jest najtańsza, i że to ją wybierasz. Oferty w u opisz nazwami oferentów! 9. Po otrzymaniu a z prośbą o złożenie wniosku w Systemie Zamówień pracownik Działu Studenckiego sprawdza dokument pod względem formalnym i merytorycznym, po czym jest on podpisywany przez różne jednostki. Wnioski w Systemie Zamówień są realizowane dość długo, dlatego też prosimy o rzetelne planowanie wydatków i wcześniejsze ich zgłaszanie do Działu Studenckiego. 10. Po zatwierdzeniu wniosków na zakupy zaliczkowe (za pieniądze otrzymane z Działu Studenckiego) jesteśmy informowani przez Biuro Zamówień Publicznych o możliwości rozliczania faktury (ew. o odmowie i braku możliwości rozliczania). Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie w Dziale Studenckim (może być telefonicznie bądź mailowo) na jakim etapie znajduje się wniosek, czy został on już zatwierdzony i czy możesz przyjść do nas po zaliczkę. 11. Po zatwierdzeniu wniosków na zakup/usługę, do których jest wymagane zamówienie, Dział Zakupów generuje w systemie P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 9 S t r o n a

10 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A zamówienie na podstawie przesłanych ofert, a po zebraniu koniecznych podpisów na zamówieniu jest ono w formie a przesyłane automatycznie do oferenta wraz z prośbą o realizację zakupu/usługi (musisz pamiętać o podaniu i do oferentów). Dział Studencki otrzymuje kopię takiego a, stąd też wiemy, że firma otrzymała już zamówienie. W przypadkach, gdy brak jest np. adresu oferenta, Dział Studencki otrzymuje a z zamówieniem, który jest przesyłany do osób zamawiających towar/usługę z prośbą o przekazanie zamówienia do wybranego dostawcy. Po przekazaniu zamówienia do dostawcy możesz rozliczyć zakup/usługę. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie w Dziale Studenckim (może być telefonicznie bądź mailowo) na jakim etapie znajduje się wniosek, czy został on zatwierdzony, czy możesz już realizować zakup/usługę. Faktura? Po co mi ona? 12. Po zrealizowaniu zakupu/usługi do Działu Studenckiego musisz dostarczyć poprawnie wystawioną i opisaną przez koordynatora (lub osobę odpowiedzialną za finanse w danym podmiocie) fakturę. Przez poprawne wystawienie rozumie się: a. Zgodność nazwy firmy wystawiającej fakturę z firmą widniejącą na zamówieniu. b. Faktura jest oryginałem. c. Na fakturze widnieje poprawny 10-cyfrowy NIP firmy. d. Na fakturze widnieje konto bankowe firmy, na które należy wpłacić należność za zakup/usługę. e. Forma zapłaty jest zgodna z zamówieniem. f. Kwota na fakturze jest zgodna z kwotą na zamówieniu. g. Poprawna data sprzedaży i wystawienia faktury (data wystawienia nie może być wcześniejsza niż data sprzedaży). S t r o n a 10 D z i a ł S t u d e n c k i

11 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j h. Poprawne dane odbiorcy (PWr) to: Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego Wrocław NIP Poprawny opis na fakturze musi zawierać informacje: a. Czego dotyczył zakup (np. faktura za zakup 20 okładek na dyplomy), w jakim celu zakupiłeś dany przedmiot, co się z nim stało (np. gadżety zostały rozdane uczestnikom konferencji w celach promocyjnych), jakiego projektu dotyczy, kiedy projekt ma/miał miejsce, jeżeli zakupiłeś środek wielokrotnego użycia, np. młotek, głośniki, słuchawki, banner, roll-up, itd., musisz wpisać go na ewidencję Uczelni. Ewidencję Kół Naukowych i niektórych podmiotów prowadzi opiekun, w pozostałych przypadkach P. Barbara Mich (C-13, 4.30). Pamiętaj!!! Numer z książki ewidencyjnej wpisz na fakturę (wraz z kwotą)! b. Jeżeli faktura dotyczy usługi - opisz na czym polegała i kiedy była zrealizowana, kto brał udział (w szczególności niezbędna jest lista osób przy usłudze noclegowej, transportowej, udział w konferencjach, szkoleniach, wyjazdach studenckich, itp.). c. Numer wniosku, którego dotyczy faktura, po zakończonym opisie (ok. 4-5 linijek max., opis nie powinien przekraczać 1/3 strony na odwrocie faktury); d. Podpis osoby odpowiedzialnej. Jeżeli kupowane były nagrody czy upominki przedstaw protokół konkursowy i potwierdzenie przekazania nagród dla zwycięzców oraz regulamin konkursu. Pamiętaj, że nagrody o wartości powyżej 760 zł podlegają opodatkowaniu, co skutkuje tym, że zwycięzca musi odprowadzić podatek dochodowy w wysokości 10%. P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 11 S t r o n a

12 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A e. Jeżeli faktura jest wystawiona zgodnie z umową zawartą między Politechniką a dostawcą (zarejestrowaną na Politechnice) wpisz na fakturę numer umowy. f. Jeżeli faktura dotyczy wykonania pieczątek, musisz wraz z fakturą przynieść pieczątki do Działu Studenckiego celem ich zarejestrowania. Pieczątki muszą być również przybite na odwrocie faktury wraz z wpisanym numerem z rejestru. g. Jeżeli w magazynie nie ma odpowiednich wkładów drukujących do drukarki/ksero, możesz go kupić po złożeniu zamówienia. Powinieneś jednak pamiętać, że na odwrocie faktury w opisie trzeba wpisać numer ewidencyjny drukarki. Jeżeli drukarka nie jest wpisana na ewidencję (np. prywatna drukarka studenta), nie ma możliwości rozliczenia wkładu drukującego. h. Należy pamiętać również, że nie ma możliwości rozliczenia faktury za alkohol, wyroby tytoniowe, paliwo, bilety MPK bez faktury, itp. 13. Jeżeli w jednym dniu dokonujesz większych zakupów (zgodnie z zamówieniem) w jednym sklepie (np. zakupy na ognisko w markecie), łatwiej rozliczyć będzie kilka faktur poukładanych tematycznie w grupy niż jedną zbiorową (jeżeli zachodzi taka potrzeba, ponieważ jest kilka kategorii, np. węgiel, grill to są artykuły do grillowania; kiełbasa, chleb, napoje to są artykuły spożywcze; kubki, widelce, noże, tacki to są naczynia plastikowe). 14. Gdy dostarczysz do Działu Studenckiego fakturę, jest ona u nas sprawdzana, opieczętowywana i rozliczana w trakcie kilku dni od dnia jej złożenia. Jak rozliczyć bilety PKP i PKS? 15. Rozliczanie biletów PKP i PKS jest możliwe bez posiadania faktury za zakup biletów, a czas rozliczania biletów jest o wiele krótszy niż czas rozliczenia faktury. Ważne jest, aby bilet posiadał NIP wystawcy. Aby rozliczyć bilety za przejazd, musisz wypełnić tzw. listę do wypłaty. S t r o n a 12 D z i a ł S t u d e n c k i

13 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Na liście w tytule wpisz nazwę podmiotu (organizacji, agendy, ew. koła), czego dotyczył wyjazd, w jakich dniach się odbył i dokąd podróżowano. Dopisz również numer wniosku, którego dotyczył wydatek. W kolumnach wpisz kolejno imię i nazwisko osoby wyjeżdzającej (każdy bilet powinien być wpisany w osobnym wierszu), wskaż relację pociągu/autobusu (skąd dokąd) oraz koszt przejazdu powtarzając to w rubryce RAZEM. Każda osoba musi potwierdzić podpisem odbycie podróży. Pamiętaj, że studentów i doktorantów obowiązuje zniżka 51% (do 26 roku życia), a Dział Studencki rozlicza jedynie 49%, które zapłacił student/doktorant. Ważne jest to w wypadku, gdy uczestnik np. zapomniał legitymacji i zapłacił za normalny bilet. Wtedy musisz liczyć się z faktem, że otrzyma on jedynie 49% wartości biletu (i taką kwotę należy tez wpisać na liście do wypłaty). Normalne bilety są rozliczane jedynie w przypadku pracowników PWr oraz wszystkich studentów i doktorantów, którzy przekroczyli 26 lat. Jeżeli biletów dotyczących jednego wyjazdu jest więcej niż wierszy na liście, wypełnij kolejną listę, wpisując kolejny nr porządkowy (poprzednia lista kończy się na numerze 11, kolejna lista rozpoczyna się od numeru 12). W tytule każdej kolejnej listy wpisz ciąg dalszy. Nie wpisuj kwot w rubrykach RAZEM i SŁOWNIE! Jak zamówić i rozliczyć bilety lotnicze? 16. Rozliczanie biletów lotniczych zakupionych w innej firmie niż firma wskazana przez Uczelnię jest możliwe jedynie w nielicznych przypadkach (musisz uprzednio skonsultować ten fakt w Dziale Studenckim). Aby rozliczenie biletu odbyło się bez problemów, wypełnij wniosek do wskazanej firmy (obecnie jest to Polish Travel Quo Vadis) o rezerwację i zakup biletu/wizy, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Politechniką Wrocławską a w.w. firmą. Wypełniony i podpisany przez osobę wyjeżdżającą wniosek dostarcz do Działu Studenckiego, celem podpisania go przez Dyrektora Działu Studenckiego. Podpisany wniosek P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 13 S t r o n a

14 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A zostaje przesłany faksem z Działu Studenckiego do firmy, a po kilku dniach do Działu Studenckiego drogą pocztową przesyłane są faktury za przelot, które musisz odebrać i opisać według ww. zasad. Zakupy i usługi zagraniczne, rozliczanie faktur 17. Rozliczanie faktur zagranicznych zależy od wielu czynników, dlatego zanim dokonasz zakupu za granicą zgłoś taki zamiar w Dziale Studenckim, gdzie przekażemy Ci wszelkie informacje dotyczące sposobu rozliczenia. 18. Dział Studencki w niektórych przypadkach może dokonać opłat przed terminem do firm krajowych oraz zagranicznych. W tym wypadku również zgłoś się odpowiednio wcześniej do Działu Studenckiego, gdzie przekażemy Ci informacje, jak postąpić w tym przypadku i jakie dokumenty musisz nam dostarczyć, aby dana kwota została przelana na konto dostawcy. Przedpłaty i zaliczki. 19. Możemy również dokonać przedpłaty/zaliczki, lecz jedynie w wypadku, gdy podpisywana była umowa, w której widnieje zapis o konieczności dokonania przedpłaty, lub gdy w podpisanym zamówieniu zostało zapisane w uwagach, że Politechnika Wrocławska dokona przedpłaty w danej wysokości. 20. Wszystkie przedpłaty, wcześniejsze opłaty i dyspozycje przelewów zagranicznych rozliczamy po dostawie towaru lub wykonaniu usługi na podstawie otrzymanej faktury. Przypilnuj jednak, aby na fakturze znajdował się zapis, że fakturę już zapłacono, lub że wpłacono zaliczkę w danej wysokości i ile pozostało do zapłaty. Otrzymaną i opisaną fakturę dostarcz do Działu Studenckiego. S t r o n a 14 D z i a ł S t u d e n c k i

15 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Rozliczanie zarobionych środków 21. Aby móc rozliczyć środki zarobione przez Organizację Studencką, Agendę Kultury czy Koło Naukowe (środki, które wpłynęły na konto podmiotu studenckiego - np. zgodnie z umową po wystawieniu faktury przez Dział Studencki, środki zebrane na kwitariusz, itp.) nie dotyczące żadnego realizowanego projektu, na który złożyłeś wniosek do Komisji FDS, musisz złożyć nowy wniosek o finansowanie, wpisując planowane koszty, zaznaczając, że są inne źródła finansowania (środki zarobione i w jakiej wysokości). Kwota wnioskowana do Komisji powinna wynosić 0,00 zł. Jeżeli wydatki są zgodne z zasadami, zgoda na wydatkowanie ich jest tylko formalnością. Po zgodzie na wydatkowanie środków zarobionych, czyli po zatwierdzeniu wniosku przez Komisję możesz realizować zakupy, wyjazdy, usługi itd., zgodnie z zasadami rozliczania środków wymienionymi powyżej. Sprawozdania z projektów 22. W terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu należy złożyć sprawozdanie z realizacji projektu. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, kolejne wnioski Twojego podmiotu nie będą rozliczane do momentu złożenia zaległych sprawozdań. P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 15 S t r o n a

16 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Spis załączników do poradnika Załączniki do poradnika zostały umieszczone na stronie internetowej 1. Zasady finansowania działalności studenckiej 2. Zasady wykorzystywania środków finansowych, przeznaczonych na działalność studencką 3. Zasady organizacji wyjazdów studenckich wraz z wymaganymi dokumentami 4. Druk do Działu Transportu 5. Druk do Oficyny Wydawniczej 6. Wzór zamówienia do firmy STUDIO L 7. Wzór zapytania ofertowego 8. Wzór prawidłowej oferty 9. Wzór opisu faktury 10. Wzór protokołu Jury z rozstrzygnięcia konkursu 11. Wzór protokołu przekazania nagrody 12. Lista do wypłaty bilety PKP i PKS 13. Wniosek o rezerwację/zakup biletu lotniczego Polish Travel Quo Vadis 14. Formularz sprawozdania z realizacji projektu S t r o n a 16 D z i a ł S t u d e n c k i

17 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Miejsce na notatki: P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 17 S t r o n a

18 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Miejsce na kontakty: S t r o n a 18 D z i a ł S t u d e n c k i

19 Roz l i c z a n i e W n i o s k ó w o F i n a n s o w a n i e D z i a ł a l n o ś c i S t u d e n c k i e j Promo mediów studenckich <grafika> P o l i t e c h n i k a W r o c ł a w s k a 19 S t r o n a

20 POR A D N I K A K T Y W N E G O S T U D E N T A Okładka z tyłu <grafika> S t r o n a 20 D z i a ł S t u d e n c k i

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Obsługa dokumentacji w zakresie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Elektroniki w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych Symbol : WEK/P14/2014 Data: 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

CLOUD COMPUTING NOWE TECHNOLOGIE W OFERCIE DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław NIP 896 000 58 51 REGON 000001614 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA ORAZ WYDRUKU I DOSTAWY ULOTEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ Wrocław, 31 stycznia 2017 r. ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Zasady finansowania działalności studenckiej, zwane dalej Zasadami, są dokumentem definiującym szczegóły

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2016 Informacje dotyczące realizacji projektu i współpracy z PFDiM Podpisanie umowy dotacyjnej VAT na umowie zaznaczamy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235

Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235 Zapraszamy do zakupu BONÓW TOWAROWYCH i KARTY PACZKA ŚWIĄTECZNA. tel. 17 780 86 21 tel. kom. 506 808 235 BONY TOWAROWE nominały bonów: 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 oraz inne na życzenie Zamawiającego okres

Bardziej szczegółowo

Wydawanie pieniędzy Uczelni, czyli Jak rozliczać dokumenty księgowe? Podstawowe informacje:

Wydawanie pieniędzy Uczelni, czyli Jak rozliczać dokumenty księgowe? Podstawowe informacje: Wydawanie pieniędzy Uczelni, czyli Jak rozliczać dokumenty księgowe? Podstawowe informacje: 1. Żeby wydać pieniądze Samorządu Studentów APS musisz mieć zgodę: a. Rady Studentów APS (zatwierdzony projekt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2011 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WYJAZDAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI DOKTORANTÓW MIĘDZYNARODOWEGO STUDIUM DOKTORANCKIEGO INSTYTUTU FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PASZPORTY EDUKACYJNE

PASZPORTY EDUKACYJNE PASZPORTY EDUKACYJNE Zasady organizacji i rozliczania wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu Kompetencje kluczowe drogą do kariery zadanie Paszporty edukacyjne Definicje: Paszporty edukacyjne zadanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz

REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz . REGULAMIN Zasady przyznawania dofinansowania do działalności studentów Wydziału Zarządzania PRz 1. Postanowienia ogólne Sformułowania użyte w Uchwale oznaczają odpowiednio: PRz Politechnika Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów. w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów w Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa Obowiązuje od dnia 26.09.2014 r. do odwołania I. Sprzedaż on-line i dostawa

Bardziej szczegółowo

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

podstawie wniosku złożonego osobiście, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia; ZARZĄDZENIE Nr 24/2013 DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży dla zagranicznych członków Zespołów Ekspertów. Na podstawie art. 22 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia Rektora nr z dnia.. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w ASP w Krakowie Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE 1. Konkursie Regulaminie Organizatorze Konkursu Kole Naukowym Wnioskodawcy Realizatorze projektu naukowego Komisja Oceniająca 2.

PRZEPISY OGÓLNE 1. Konkursie Regulaminie  Organizatorze Konkursu  Kole Naukowym Wnioskodawcy  Realizatorze projektu naukowego Komisja Oceniająca 2. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY NAUKOWE realizowane przez Koło Naukowe BIO-MED w ramach projektu Zwiększenie aktywnos ci studento w MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjnos c absolwento

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania.

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania. IR.524.9.2017 Warka dnia 10.05.2017r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU KROK PIERWSZY - Zgłoszenie Projektu Akademickiego (ZPA) w Wirtualnym Dziekanacie: Formularz ZPA zastępuje dotychczas składane w wersji papierowej następujące wnioski: merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

BZP PM Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BZP PM Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZP.2411.30.2017.PM Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: usługa Przedmiot zamówienia: Usługa sprzedaży dla Uniwersytetu Wrocławskiego biletów lotniczych, autobusowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL. Asystent Kierownika Projektu Gdańsk, dnia 29.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015/POKL dotyczące naboru na stanowisko Asystent Kierownika Projektu dla Projektu Menadżer jutro wzrost kompetencji studentów Wydziału Zarządzania UG

Bardziej szczegółowo

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4

Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Spis treści Rejestracja w serwisie martwekontabankowe.pl...2 Proces zamawiania usługi w serwisie martwekontabankowe.pl...4 Odnowienie hasła...4 Rejestracja spadkodawcy...4 Płatności...5 Płatność przelewem...5

Bardziej szczegółowo

prowadzona jest w języku obcym. 1 Przez wyjazdy rozumie się:

prowadzona jest w języku obcym. 1 Przez wyjazdy rozumie się: Zasady Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów zatwierdzone przez Radę Towarzystwa Doktorantów UJ w dniu 19 maja 2010 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady TD UJ z dnia 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Formularz rozliczenia dofinansowania potwierdzający poniesione wydatki

Formularz rozliczenia dofinansowania potwierdzający poniesione wydatki ..., dnia... (Miejscowość) Formularz rozliczenia dofinansowania potwierdzający poniesione wydatki (Nazwa i termin zrealizowanego zadania) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Świerkowa 24 45-407

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r.

Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r. Zasady organizacji i rozliczania wycieczek edukacyjnych w ramach projektu Akademia Młodych Noblistów (obowiązujące od 01.09.2011 r.) Definicje: 1. Wycieczka edukacyjna zadanie w projekcie, polegające na

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW (Zał. nr 7 do Regulaminu Realizacji Projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: Zarządzenie Rektora nr /2014 z dnia ) INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Bardziej szczegółowo

w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie.

w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie. Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie. Dla komfortu pracy zalecamy, aby treść sprawozdania przygotowali Państwo w dokumencie tekstowym.doc,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY KART WSTĘPU NA WYDARZENIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Wydarzenia jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki HALS z siedzibą 31-113 Kraków ul. Straszewskiego 27.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata

Usługę hotelową dla uczestników międzynarodowej konferencji naukowej : Wojna hybrydowa na Ukrainie wnioski i rekomendacje dla Europy i świata Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 Piotrków Trybunalski, dn. 10.11.2016 roku Znak Sprawy : FDP/2311/19/16 W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz, dnia r.

Nowy Sącz, dnia r. Nowy Sącz, dnia 14.10.2015 r. ZP.381-7-2/15 Szanowni Państwo Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy jednostek organizacyjnych Samodzielni pracownicy administracji Koordynatorzy projektów URSS w /m Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej. część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną

INSTRUKCJA. Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej. część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną INSTRUKCJA Jak prawidłowo rozliczyć mikrowsparcie w ramach Programu Animacji Społecznej część 1 - dla podmiotów posiadających osobowość prawną 1. Dokumentem księgowym dla realizatorów działań w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są: ZAPYTANIE OFERTOWE Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży realizuje projekt pn.: "Zostań inżynierem-kierunki zamawiane w PWSIiP w Łomży" Nr POKL.04.01.02-00-107/12 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Warszawa, wrzesień 2014 r. Spis treści Definicje i skróty:...

Bardziej szczegółowo

I. Rozliczenie wyjazdu krajowego. (obowiązujące od dnia 18.02.2016r.)

I. Rozliczenie wyjazdu krajowego. (obowiązujące od dnia 18.02.2016r.) Zasady rozliczania środków finansowych przyznanych w ramach Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów UJ oraz finalistów Salonu Naukowego TD UJ (obowiązujące od dnia 18.02.2016r.) I. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ KOSZTÓW PODRÓŻY w ramach projektów STAŻE NA START

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ KOSZTÓW PODRÓŻY w ramach projektów STAŻE NA START WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ KOSZTÓW PODRÓŻY w ramach projektów STAŻE NA START 1. W ramach projektów STAŻE NA START Stażyści/stki mają możliwość uzyskania dofinansowania kosztów, pod warunkiem, że Staż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 /17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji Sprawozdanie powinno zostać sporządzone na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO 1.Tytuł projektu: 2.Wnioskowana kwota: (wnioskowana kwota = koszt całego projektu - wkład własny) 3.Dane wnioskodawcy: a) Nazwa: b) Imię i nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROEKO Jacek Pronobis Konstantynów Łódzki dn. 16.02.2015 ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki NIP 6611563882, REGON 472146979 Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267, 92-338 Łódź, lodz@ptsr.org.pl ZAPYTANIE OFERTOWE na materiały informacyjno-rekrutacyjne w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Nr postępowania:

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni

Program Erasmus. Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni Warszawa, 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2014

Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2014 Szkolenie dla koordynatorów projektów Programu Równać Szanse Regionalny Konkurs Grantowy 2014 Informacje dotyczące realizacji projektu i współpracy z PFDiM Podpisanie umowy dotacyjnej Na pierwszej stronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 24 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE NR 8/15 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski Szkolenie z dnia 14 maja 2017 oraz 4 czerwca 2017 dla Komendantów i kwatermistrzów obozu/kolonii Zagadnienie Karta zatwierdzenia obozufinanse Karta

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek 18.01.2012r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA I. WPROWADZENIE

PROCEDURA I. WPROWADZENIE PROCEDURA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Nr 16/2014 z dnia 20 marca 2014 r. ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PAŃSTWOWYM JEDNOSTKOM BUDŻETOWYM NA REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji

Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji Wykorzystanie otrzymanych środków finansowych Przygotowanie sprawozdania z rozliczenia otrzymanych środków finansowych. Analiza dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji. Wydatkowanie wsparcia pomostowego

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

14.03 15.03.2015 roku Hotel Ameliówka 26-001 Masłów, Mąchocice Kapitulne 176

14.03 15.03.2015 roku Hotel Ameliówka 26-001 Masłów, Mąchocice Kapitulne 176 Dyrekcja i Nauczyciele Szkoły Podstawowej Szanowni Państwo, W imieniu prowadzących projekt Opracowanie i upowszechnianie innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej

Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej Zasady przyznawania środków finansowych z budżetu Prezydium Samorządu Studentów na organizacje studenckie działające w Akademii Marynarki Wojennej 1 Przyznawaniem środków finansowych na działalność programową

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa

RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa pieczęć Zleceniobiorcy Data wpływu do Instytucji Zarządzającej RAPORT KOŃCOWY 1 z wykonania zadania w ramach programu Wolontariat dla dziedzictwa zgodnie z umową w okresie od 2017 04 07 do 2017 10 31 określonego

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę pieczywa w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POIG-8.3/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POIG-8.3/2014 R.272.ZP.15.2014 Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu

Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych na terenie działki 48/13 w Helu UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Znak sprawy: JRP. 7011.2.2012 Hel, dnia 06.02.2012 roku. Burmistrz Helu ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do budynków zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku

Regulamin. Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Sprzedawcą jest: Regulamin Sprzedaży książek i czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok; Numer NIP: 542-23-83-747, REGON

Bardziej szczegółowo

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia),

wyżywienie, zakwaterowanie, transport, inne (przejazdy, delegacje, wydatki kulturalne, upominki, jednorazowe przyjęcia), Zarządzenie Nr R- 0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II UMOWA Nr /M2/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYŁANIANIA ZADAŃ DO MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne

ZASADY WYŁANIANIA ZADAŃ DO MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 344 z dnia 21.04.2017 r. ZASADY WYŁANIANIA ZADAŃ DO MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN finansowania projektów oraz wyjazdów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Fizyków BOZON

REGULAMIN finansowania projektów oraz wyjazdów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Fizyków BOZON REGULAMIN finansowania projektów oraz wyjazdów naukowych Studenckiego Koła Naukowego Fizyków BOZON 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest zgodny z postanowieniami Statutu Studenckiego Koła Naukowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH OSÓB obowiązujące w Politechnice Śląskiej. Rodzaj pojazdu

ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH OSÓB obowiązujące w Politechnice Śląskiej. Rodzaj pojazdu ZASADY ZAMAWIANIA USŁUG TRANSPORTOWYCH OSÓB obowiązujące w Politechnice Śląskiej A. Zakres usługi transportowej: 1. Usługa transportowa polega na wynajmie autokarów, busów, minibusów wraz z kierowcą/kierowcami

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo