SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK /2013 tryb postępowania: przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA I SKANERA DLA MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU Opracowała Komisja Przetargowa: Przewodniczący Komisji Lech Dutkiewicz Sekretarz komisji Aneta Wocial Członek komisji Edyta Walczuk Członek Komisji Krzysztof Skoczeń Zatwierdzam Jolanta Urbanowska Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju WARSZAWA, 2013 rok

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju NIP: REGON: Adres: Pl. Defilad 1, Warszawa Tel.: (+ 48) Fax: (+ 48) Strona Internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zwanej dalej ustawą Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art ustawy W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy wykonawcze. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji oprogramowania i skanera (zwanego dalej sprzętem ) dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na dwie części: dostawa 24 szt. aktualizacji licencji oprogramowania ArcGis for Desktop Basic lub Część I oprogramowania równoważnego Część II dostawa skanera wielkoformatowego z podstawą i koszem 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część I Część II Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert o funkcjonalności i parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do obowiązków Wykonawcy należy udowodnienie, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania wymienionego w SIWZ przez Zamawiającego. Na dowód powyższego Wykonawca załączy do oferty dokument (oświadczenie) wystawiony przez producenta oprogramowania równoważnego, w którym producent potwierdzi zgodność funkcjonalną zaoferowanego oprogramowania z oprogramowaniem wymienionym w SIWZ W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia nie będzie poprawnie współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem 2

3 infrastruktury sprzętowo programowej Zamawiającego oraz dokona niezbędnych modyfikacji umożliwiających poprawne działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Pl. Defilad 1, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń Warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji zgodnie ze wzorem umowy 6 (Załącznik nr 8 do SIWZ). 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; posiadania wiedzy i doświadczenia a) w przypadku składania ofert na Część I zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b) w przypadku składania ofert na Cześć II zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego dla firm, instytucji i urzędów o wartości co najmniej zł brutto każda. Wykonawca załącza również dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3

4 5.4. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają wspólnie); W przypadku składania ofert na część II zamówienia: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 3 do SIWZ. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt b) SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców); aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w formie oświadczenia załącznik nr 6 do SIWZ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/oprogramowania załącznik nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w pkt 5.1. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany 4

5 jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 6.2. SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile te będą brały udział w realizacji części zamówienia Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, wówczas Wykonawca dostarczy wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych wyżej Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie (dokumenty) wymienione w pkt 6.1. SIWZ powinny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) oświadczenie wymienione w pkt SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt lub oraz dokumenty wymienione w pkt SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostaje wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5

6 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr bądź em na adres: 7.2. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź em Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Pl. Defilad 1, Warszawa, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na dostawę aktualizacji oprogramowania i skanera dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Część (znak spawy: MP-FK /2013) W przypadku przekazania korespondencji drogą elektroniczną na adres należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę Wykonawcy: faks: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych Lech Dutkiewicz tel , - w sprawach proceduralnych Aneta Wocial tel od poniedziałku do piątku w godzinach Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ: W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie, a Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 6

7 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą Część zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty do jednej Części postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w formie oryginału, kopii potwierdzonej przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie Dokumenty składające się na ofertę inne niż pełnomocnictwa mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 7

8 NAZWA I ADRES WYKONAWCY Znak sprawy: MP-FK /2013 Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Pl. Defilad 1, Warszawa OFERTA Dostawa aktualizacji oprogramowania i skanera dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju CZĘŚĆ NR Nie otwierać przed: r. godz. 11: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie przed upływem terminu składania ofert Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem zmiana/wycofanie, zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 2 - Formularz oferty. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII, pok. 1321, w terminie do dnia r. do godziny 11: Złożona oferta zostanie zarejestrowana dzień, godzina oraz otrzyma kolejny numer Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1321, adres: Pl. Defilad 1, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwierając oferty Zamawiający poda: a) nazwy i adresy Wykonawców, b) ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług vat, wszystkie pochodne w tym materiały, roboczogodzina, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, opusty itp Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 8

9 12.4. Cena ofert musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca podaje cenę ofert w załączniku nr 2 - Formularz oferty Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto Ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. WZÓR UMOWY Wzór umowy załącznik nr 8 do SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 9

10 18. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zmawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 22. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ w sytuacji wycofania sprzętu z produkcji przez producenta i braku jego dostępności na rynku. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ww. sytuacji. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Formularz oferty 3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie zgodne z art.24 ust. 1 ustawy 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy 6. Załącznik nr 6 Informacja o grupie kapitałowej 7. Załącznik nr 7 Parametry techniczno użytkowe oferowanego sprzętu/oprogramowania. 8. Załącznik nr 8 Wzór umowy 10

11 [Znak sprawy: MP-FK /2013] Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPROGRAMOWANIE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC AKTUALIZACJA LICENCJI KOMERCYJNYCH Z ROZSZERZENIAMI Zamówienie obejmuje aktualizację 24 licencji oprogramowania ArcGIS for Desktop Basic: (16 lic. w wersji 9.2, 4 lic. w wersji 9.3 oraz 4 lic. w wersji wraz z 5 rozszerzeniami 3D Analyst) do wersji 10.1 lub 24 sztuk programu równoważnego, spełniającego wymagania poniższej charakterystyki technicznej. Oprogramowanie równoważne w stosunku do ArcGIS 10.1 powinno spełniać następujące wymagania: 1. Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 8 Basic, Professional and Enterprise (32 bit i 64 bit [EM64T]) Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32 bit i 64 bit [EM64T]) Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32 bit I 64 bit [EM64T]) Windows XP Professional Edition, Home Edition (32 bit i 64 bit [EM64T]) 2. Interakcja z mapą Korzystanie z narzędzi selekcji danych według położenia. Korzystanie z narzędzi selekcji danych według atrybutów. Tworzenie hiperłączy do zewnętrznych aplikacji, makr lub URL. Tworzenie / zarządzanie / korzystanie z zakładek przestrzennych. Korzystanie z okna przeglądu. 3. Obsługa dokumentu mapy Tworzenie i edycja dokumentów mapy (MXD). Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików ArcView 3.x APR i AVL. 4. Wyświetlanie mapy Interaktywne ustawianie procentu przezroczystości dla wszystkich warstw danych naraz. Ustawianie minimalnej i maksymalnej skali wyświetlania danych. Przycięcie obszaru wyświetlania mapy do określonego obiektu lub grafiki. Odwzorowanie w locie wszystkich danych do układu współrzędnych mapy. Wyświetlanie siatki mapy: -kartograficznej, -kilometrowej, -indeksowej. Wyświetlanie prostokątów zasięgu dla innych danych (mapy odniesienia i przeglądowe). 5. Dane tabelaryczne Korzystanie w locie z dynamicznych połączeń pomiędzy różnymi bazami danych. Tworzenie i korzystanie z relacji wiele-do-1 i 1-do-wielu. Wyświetlanie tabel złączonych. Generowanie statystyk. Sumowanie danych. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów za pomocą Crystal Reports. 11

12 Sortowanie według wielu atrybutów. Połączenia i korzystanie z tabel w zdalnych bazach danych. Wyświetlanie na mapie jako punktów danych w tabeli lub pliku współrzędnych X,Y. 6. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności / porządku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kreślenia. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania efektu halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. 7. Wyświetlanie danych rastrowych Wyświetlanie obrazów wielokanałowych (wielospektralnych) z przypisaniem wartości RGB do wybranych kanałów. Indywidualne ustawienia dla każdego kanału. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości obrazu jako dyskretny kolor. Wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu Mapy Barw. Wyświetlanie obrazu klasyfikując wartości jedną z następujących metod: równych przedziałów, definiowanych przedziałów, kwantyli, naturalnych przerw (Jenks a) lub odchylenia standardowego. Wyświetlanie danych rastrowych wielokanałowych używając wartości RGB. Wyświetlanie obrazów używając stopniowej skali barw z możliwością zastosowania wielu algorytmów rozciągnięcia danych: -odchylenia standardowego, -wyrównania histogramu, -minimum-maksimum, - specyfikacji histogramu, Obliczanie statystyk wyświetlania danych ciągłych opartych na wielu możliwych zasięgach: -całego zestawu danych rastrowych, -bieżącego zasięgu wyświetlania, -własnego zasięgu. Kontrola kontrastu, jasności i przezroczystości wyświetlania rastra. Wyświetlanie obrysów lub obrazów dla katalogów rastrów: -tylko obrysy, -obrazy dla wybranych rastrów. Import ustawień prezentacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie w informacjach (map tips) wartości pikseli przy nawigacji w obrębie mapy. Wyświetlanie rozdzielczości rastra w TZ (Tabeli Zawartości) mapy. Wybór metody próbkowania (resamplingu) dla wyświetlania: -najbliższego sąsiedztwa, -interpolacji bilinearnej, Splotu sześciennego. Wyświetlanie powierzchni. Klasyfikacja i sposób prezentacji -czoła, -węzły, -trójkąty. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Własne ustawienia pozycji słońca dla wyświetlanej powierzchni. Wyświetlanie Topologii w Geobazie. Wyświetlanie zestawienia błędów i wyjątków w topologii. Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii. Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii. 8. Geokodowanie adresów Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Narzędzia do przetwarzania adresów, które nie mogą być odnalezione (zlokalizowane). Możliwość korzystania w geobazie z usługi geokodowania zapisanej na serwerze. Możliwość tworzenia wielu usług geokodowania (indeksy) dla jednego źródła danych. 9. Elementy tekstowe na mapie Teksty dynamiczne. Dynamiczne etykietowanie w locie. 12

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 65/BAF-VI/PN/13 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: usługa administrowania systemami zvm, Linux, zlinux, bazą danych DB2 oraz serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo