SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 M I E J S K A P R A C O W N I A P L A N O W A N I A P R Z E S T R Z E N N E G O I S T R A T E G I I R O Z W O J U P L. D E F I L A D 1, W A R S Z A W A znak sprawy: MP-FK /2013 tryb postępowania: przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA I SKANERA DLA MIEJSKIEJ PRACOWNI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I STRATEGII ROZWOJU Opracowała Komisja Przetargowa: Przewodniczący Komisji Lech Dutkiewicz Sekretarz komisji Aneta Wocial Członek komisji Edyta Walczuk Członek Komisji Krzysztof Skoczeń Zatwierdzam Jolanta Urbanowska Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju WARSZAWA, 2013 rok

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju NIP: REGON: Adres: Pl. Defilad 1, Warszawa Tel.: (+ 48) Fax: (+ 48) Strona Internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmian.), zwanej dalej ustawą Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art ustawy W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisy wykonawcze. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aktualizacji oprogramowania i skanera (zwanego dalej sprzętem ) dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na dwie części: dostawa 24 szt. aktualizacji licencji oprogramowania ArcGis for Desktop Basic lub Część I oprogramowania równoważnego Część II dostawa skanera wielkoformatowego z podstawą i koszem 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Część I Część II Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych tj. ofert o funkcjonalności i parametrach minimalnych co najmniej takich jak wymienione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do obowiązków Wykonawcy należy udowodnienie, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania wymienionego w SIWZ przez Zamawiającego. Na dowód powyższego Wykonawca załączy do oferty dokument (oświadczenie) wystawiony przez producenta oprogramowania równoważnego, w którym producent potwierdzi zgodność funkcjonalną zaoferowanego oprogramowania z oprogramowaniem wymienionym w SIWZ W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę równoważne oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia nie będzie poprawnie współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem 2

3 infrastruktury sprzętowo programowej Zamawiającego oraz dokona niezbędnych modyfikacji umożliwiających poprawne działanie środowiska sprzętowo programowego Zamawiającego Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Pl. Defilad 1, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII Wykonanie dostaw zostanie potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru bez zastrzeżeń Warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela gwarancji zgodnie ze wzorem umowy 6 (Załącznik nr 8 do SIWZ). 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; posiadania wiedzy i doświadczenia a) w przypadku składania ofert na Część I zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; b) w przypadku składania ofert na Cześć II zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego dla firm, instytucji i urzędów o wartości co najmniej zł brutto każda. Wykonawca załącza również dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3

4 5.4. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia, metodą spełnia/nie spełnia O wykluczeniu z postępowania oraz odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. W celu oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają wspólnie); W przypadku składania ofert na część II zamówienia: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr 3 do SIWZ. Za główne dostawy uznaje się dostawy niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt b) SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Wykonawca składa następujące dokumenty: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców); aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w formie oświadczenia załącznik nr 6 do SIWZ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów opis parametrów techniczno użytkowych oferowanego sprzętu/oprogramowania załącznik nr 7 do SIWZ Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w pkt 5.1. SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, zobowiązany 4

5 jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 6.2. SIWZ dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile te będą brały udział w realizacji części zamówienia Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia innych podmiotów, wówczas Wykonawca dostarczy wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych wyżej Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie (dokumenty) wymienione w pkt 6.1. SIWZ powinny być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) oświadczenie wymienione w pkt SIWZ albo odpowiadające im określone w pkt lub oraz dokumenty wymienione w pkt SIWZ, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii Dokument pełnomocnictwa musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Wykonawcę Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostaje wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5

6 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIENIA Z WYKONAWCAMI Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr bądź em na adres: 7.2. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie prowadzonego postępowania przekazuje Wykonawcom pisemnie, faksem bądź em Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Pl. Defilad 1, Warszawa, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na dostawę aktualizacji oprogramowania i skanera dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, Część (znak spawy: MP-FK /2013) W przypadku przekazania korespondencji drogą elektroniczną na adres należy ją niezwłocznie potwierdzić pisemnie Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę Wykonawcy: faks: Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: - w sprawach merytorycznych Lech Dutkiewicz tel , - w sprawach proceduralnych Aneta Wocial tel od poniedziałku do piątku w godzinach Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ: W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie, a Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić SIWZ. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 6

7 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą Część zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty do jednej Części postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty, musi być w formie oryginału, kopii potwierdzonej przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej notarialnie Dokumenty składające się na ofertę inne niż pełnomocnictwa mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu Wszystkie miejsca w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 7

8 NAZWA I ADRES WYKONAWCY Znak sprawy: MP-FK /2013 Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Pl. Defilad 1, Warszawa OFERTA Dostawa aktualizacji oprogramowania i skanera dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju CZĘŚĆ NR Nie otwierać przed: r. godz. 11: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie przed upływem terminu składania ofert Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem zmiana/wycofanie, zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 2 - Formularz oferty. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII, pok. 1321, w terminie do dnia r. do godziny 11: Złożona oferta zostanie zarejestrowana dzień, godzina oraz otrzyma kolejny numer Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1321, adres: Pl. Defilad 1, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, piętro XIII Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Otwierając oferty Zamawiający poda: a) nazwy i adresy Wykonawców, b) ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w SIWZ Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług vat, wszystkie pochodne w tym materiały, roboczogodzina, opłaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, opusty itp Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 8

9 12.4. Cena ofert musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawca podaje cenę ofert w załączniku nr 2 - Formularz oferty Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą: Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto Ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający nie stawia dodatkowych wymogów. 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. WZÓR UMOWY Wzór umowy załącznik nr 8 do SIWZ. 17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 9

10 18. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 20. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zmawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 22. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE EWENTUALNYCH ZMIAN W UMOWIE Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany sprzętu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w SIWZ w sytuacji wycofania sprzętu z produkcji przez producenta i braku jego dostępności na rynku. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia ww. sytuacji. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 Formularz oferty 3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie zgodne z art.24 ust. 1 ustawy 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie zgodne z art.22 ust. 1 ustawy 6. Załącznik nr 6 Informacja o grupie kapitałowej 7. Załącznik nr 7 Parametry techniczno użytkowe oferowanego sprzętu/oprogramowania. 8. Załącznik nr 8 Wzór umowy 10

11 [Znak sprawy: MP-FK /2013] Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I OPROGRAMOWANIE ARCGIS FOR DESKTOP BASIC AKTUALIZACJA LICENCJI KOMERCYJNYCH Z ROZSZERZENIAMI Zamówienie obejmuje aktualizację 24 licencji oprogramowania ArcGIS for Desktop Basic: (16 lic. w wersji 9.2, 4 lic. w wersji 9.3 oraz 4 lic. w wersji wraz z 5 rozszerzeniami 3D Analyst) do wersji 10.1 lub 24 sztuk programu równoważnego, spełniającego wymagania poniższej charakterystyki technicznej. Oprogramowanie równoważne w stosunku do ArcGIS 10.1 powinno spełniać następujące wymagania: 1. Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 8 Basic, Professional and Enterprise (32 bit i 64 bit [EM64T]) Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional, Home Premium (32 bit i 64 bit [EM64T]) Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium (32 bit I 64 bit [EM64T]) Windows XP Professional Edition, Home Edition (32 bit i 64 bit [EM64T]) 2. Interakcja z mapą Korzystanie z narzędzi selekcji danych według położenia. Korzystanie z narzędzi selekcji danych według atrybutów. Tworzenie hiperłączy do zewnętrznych aplikacji, makr lub URL. Tworzenie / zarządzanie / korzystanie z zakładek przestrzennych. Korzystanie z okna przeglądu. 3. Obsługa dokumentu mapy Tworzenie i edycja dokumentów mapy (MXD). Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map. Import plików ArcView 3.x APR i AVL. 4. Wyświetlanie mapy Interaktywne ustawianie procentu przezroczystości dla wszystkich warstw danych naraz. Ustawianie minimalnej i maksymalnej skali wyświetlania danych. Przycięcie obszaru wyświetlania mapy do określonego obiektu lub grafiki. Odwzorowanie w locie wszystkich danych do układu współrzędnych mapy. Wyświetlanie siatki mapy: -kartograficznej, -kilometrowej, -indeksowej. Wyświetlanie prostokątów zasięgu dla innych danych (mapy odniesienia i przeglądowe). 5. Dane tabelaryczne Korzystanie w locie z dynamicznych połączeń pomiędzy różnymi bazami danych. Tworzenie i korzystanie z relacji wiele-do-1 i 1-do-wielu. Wyświetlanie tabel złączonych. Generowanie statystyk. Sumowanie danych. Tworzenie wykresów i raportów. Budowanie szczegółowych raportów za pomocą Crystal Reports. 11

12 Sortowanie według wielu atrybutów. Połączenia i korzystanie z tabel w zdalnych bazach danych. Wyświetlanie na mapie jako punktów danych w tabeli lub pliku współrzędnych X,Y. 6. Symbolizacja Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli. Kontrola kolejności / porządku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kreślenia. Wybór ponad 18,000 predefiniowanych symboli. Możliwość zastosowania efektu halo i zaawansowanych symboli tła. Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów. Możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia. 7. Wyświetlanie danych rastrowych Wyświetlanie obrazów wielokanałowych (wielospektralnych) z przypisaniem wartości RGB do wybranych kanałów. Indywidualne ustawienia dla każdego kanału. Wyświetlanie każdej unikalnej wartości obrazu jako dyskretny kolor. Wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu Mapy Barw. Wyświetlanie obrazu klasyfikując wartości jedną z następujących metod: równych przedziałów, definiowanych przedziałów, kwantyli, naturalnych przerw (Jenks a) lub odchylenia standardowego. Wyświetlanie danych rastrowych wielokanałowych używając wartości RGB. Wyświetlanie obrazów używając stopniowej skali barw z możliwością zastosowania wielu algorytmów rozciągnięcia danych: -odchylenia standardowego, -wyrównania histogramu, -minimum-maksimum, - specyfikacji histogramu, Obliczanie statystyk wyświetlania danych ciągłych opartych na wielu możliwych zasięgach: -całego zestawu danych rastrowych, -bieżącego zasięgu wyświetlania, -własnego zasięgu. Kontrola kontrastu, jasności i przezroczystości wyświetlania rastra. Wyświetlanie obrysów lub obrazów dla katalogów rastrów: -tylko obrysy, -obrazy dla wybranych rastrów. Import ustawień prezentacji lub statystyk z innej warstwy. Wyświetlanie w informacjach (map tips) wartości pikseli przy nawigacji w obrębie mapy. Wyświetlanie rozdzielczości rastra w TZ (Tabeli Zawartości) mapy. Wybór metody próbkowania (resamplingu) dla wyświetlania: -najbliższego sąsiedztwa, -interpolacji bilinearnej, Splotu sześciennego. Wyświetlanie powierzchni. Klasyfikacja i sposób prezentacji -czoła, -węzły, -trójkąty. Spadki. Cieniowanie. Ekspozycja. Wysokość. Własne ustawienia pozycji słońca dla wyświetlanej powierzchni. Wyświetlanie Topologii w Geobazie. Wyświetlanie zestawienia błędów i wyjątków w topologii. Wyświetlanie klas obiektów i reguł biorących udział w topologii. Wyświetlanie na mapie błędów, wyjątków i obszarów niepewnych topologii. 8. Geokodowanie adresów Pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów. Narzędzia do przetwarzania adresów, które nie mogą być odnalezione (zlokalizowane). Możliwość korzystania w geobazie z usługi geokodowania zapisanej na serwerze. Możliwość tworzenia wielu usług geokodowania (indeksy) dla jednego źródła danych. 9. Elementy tekstowe na mapie Teksty dynamiczne. Dynamiczne etykietowanie w locie. 12

13 Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami. Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia wag etykiet, czyli wag obiektów. Wybór wielu predefiniowanych stylów etykiet. Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu. Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy. Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety. Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet. Teksty statyczne. Interaktywne narzędzia etykietowania (objaśnienie, etykieta, tekst łukowy, paragraf). Tworzenie opisów z etykiet. Przechowywanie opisów w geobazie lub w dokumencie mapy. 10. Kompozycja mapy i drukowanie Proste w użyciu kreatory i narzędzia do tworzenia elementów opisowych mapy takich jak: tytuł, tekst, obwódka mapy, legenda, strzałka północy, skala, tekst skali, rysunek, obiekty OLE, siatka kilometrowa, siatka kartograficzna. Eksport mapy do: Enhanced Metafile (EMF), Windows Bit Map (BMP), Encapsulated PostScript (EPS), Tagged Image File Format (TIFF), Portable Document Format (PDF), Joint Photographic Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG), Graphics Interchange Format (GIF), Scalable Vector Graphics (SVG), Adobe Illustrator (AI), PostScript Color Separates (with page marks). 11. Obsługa danych Bezpośredni odczyt danych wektorowych. Geobaza. Pliki shape. Warstwa informacyjna ArcInfo. Warstwa informacyjna PC ARC/INFO. Smart Data Compression (SDC). Vector Product Format (VPF). Web services: ArcIMS Image Service, ArcIMS Feature Services, Geography NetworkSM Feature Service, ArcIMS MapService, ArcGIS Server Services, OGC Web Map Service (WMS). Bezpośrednia edycja danych wektorowych Prostych obiektów w geobazie personalnej. Prostych obiektów w geobazie pobrania danych. Bezpośredni odczyt danych CAD. Autodesk Drawing Exchange Format (DXF). AutoCAD Drawing File (DWG). Microstation DGN. Bezpośredni odczyt danych rastrowych. ARC Digitized Raster Graphics (ADRG). Rastry ArcSDE. Band Interleaved by Line (ESRI BIL), Band Interleaved by Pixel (ESRI BIP), Band Sequential (ESRI BSQ). Mapy bitowe (BMP), Device Independent Bit Map (DIB). Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG). Controlled Image Base (CIB). Digital Geographic Information Exchange Standard (DIGEST), Arc Standard Raster Product (ASRP). UTM/UPS Standard Raster Product (USRP). Digital Terrain Elevation Data (DTED) Level 0, 1 i 2. ER Mapper. ERDAS 7.5 GIS. 13

14 ERDAS 7.5 LAN. ERDAS RAW. Graphics Interchange Format (GIF). Intergraph Raster Files: CIT -dane binarne; COT dane w odcieniu szarości. Joint Photographic Experts Group (JPEG), Joint File Interchange Format (JFIF), JPEG Multiresolution Seamless Image Database(MrSID 2 i 3). National Image Transfer Format (NITF). Portable Network Graphics (PNG). Bezpośredni Odczyt i Zapis Danych Rastrowych ERDAS IMAGINE. ESRI GRID. Stos grid ESRI (ESRI GRID Stack) Tag Image File Format (TIFF) (format GeoTIFF również). Bezpośredni odczyt innych danych: ESRI TIN. dbase (DBF). Text (TXT). Pliki ESRI INFO. Połączenia OLE DB. Połączenia ODBC. Microsoft Access. 12. Zarządzanie Danymi Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powiązanych plików. Zarządzanie zestawami danych rastrowych i katalogami rastrów w geobazie osobistej. 13. Obsługa GPS Wyświetlanie w czasie rzeczywistym położenia z odbiornika GPS. Dynamiczne centrowanie mapy nad bieżącym punktem GPS. Zapisywanie położenia w plikach logów. Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia. Dodatkowo: - oprogramowanie musi zapewniać obsługę polskich układów współrzędnych - minimum układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM. - oprogramowanie musi posiadać środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac i tworzenie nowych narzędzi za pomocą skryptów w języku Python. - oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i obsługę serii map i atlasów z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego generowania podziałów arkuszowych. Musi istnieć możliwość dołączenia do każdego arkusza numeru, nazwy i wartości z tabeli atrybutów, które będą się automatycznie zmieniać wraz ze zmianą arkusza. - oprogramowanie musi pozwalać na automatyczne generowanie informacji o arkuszach sąsiadujących na poszczególnych arkuszach z serii map. - oprogramowanie musi pozwalać na eksport serii map do pliku w formacie.pdf., umożliwiać korzystanie z darmowych podkładów zawierających mapy dla obszaru całego świata: topograficzną, zobrazowania satelitarne, zobrazowania satelitarne z etykietami, mapę drogową, dane z projektu open street map, mapę w kolorach szarości do eksponowania dużych ilości obiektów. - oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie kafli map w technologii cache oraz pakowanie projektów mapowych wraz z danymi z których korzystają oraz dodatkowymi plikami. 14

15 Rozszerzenie 3D Analyst 1. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość prezentacji danych 3D jak również tworzenia przelotów i animacji. 2. Oprogramowanie musi pozwalać na wizualizację obiektów 3D z możliwością wyboru azymutu i wysokości Słońca nad horyzontem oraz kontrastu i zacienienia. 3. Oprogramowanie musi pozwalać na wizualizację danych wektorowych i rastrowych 3D na modelu globu z możliwością dostosowania kontrastu oraz optymalizacji wyświetlania poprzez cache. 4. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie i edycję symboli 3D. 5. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie zapytań przestrzennych w 3D oraz wykonywanie pomiarów 3D. 6. Oprogramowanie musi posiadać narzędzia analityczne pozwalające na znajdowanie części wspólnej brył, łączenie brył, bufory 3D wokół punktów i linii, określanie objętości brył. 7. Oprogramowanie musi obsługiwać dane LiDAR, w tym bezpośrednio obsługiwać dane LAS umożliwiać wizualizację punktów z chmury punktów na podstawie wysokości, klasyfikacji, numeru odbicia, intensywności odbicia, wartości RGB dla każdego punktu, filtrowanie punktów z pierwszego odbicia, punktów na powierzchni terenu i punktów powyżej powierzchni terenu. 8. Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie profili. 9. Oprogramowanie musi pozwalać a tworzenie obiektów-brył o typie geometrii multipatch. 10. Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie linii widoczności, linii spływu i najbardziej stromej ścieżki na podstawie danych z numerycznego modelu terenu, modelu sieci nieregularnych trójkątów i danych LAS. 11. Oprogramowanie musi umożliwiać przeprowadzanie analiz widoczności uwzględniających poza ukształtowaniem terenu również jego pokrycie. Zasady gwarancji wg wzoru umowy 6 (załącznik nr 8 do SIWZ Część I) 15

16 CZĘŚĆ II SKANER WIELKOFORMATOWY Specyfikacja dotyczy kompletnego, fabrycznie nowego skanera z kompatybilną podstawą i koszem na zeskanowane dokumenty, spełniającego wymagania poniższej charakterystyki technicznej. Specyfikacja zamówienia skanera: - urządzenie nowe, sprawne, - szerokość skanowanego dokumentu minimum 42" (106,7cm), - długość skanowania nieograniczona przez skaner, - maksymalna grubość skanowanego dokumentu minimum 2mm, - automatyczne prowadzenie dokumentów i automatyczne rozpoznawanie ich szerokości, - rozdzielczość optyczna minimum 1200dpi, - możliwość skanowania w kolorze (24-bit), skali szarości (8-bit) oraz czarnobiałego (1-bit), - dokładność skanowania minimum +/- 0,1%, - szybkość skanowania kolorowego (24-bit) przy 200dpi minimum 7,5cm/s, - szybkość skanowania czarno-białego (1-bit) przy 200dpi minimum 30cm/s, - interfejs USB 3.0 wraz z kablem min. 2m, - zasilanie z sieci 230V, - sterowniki kompatybilne minimum z systemem Windows XP oraz Windows 7, - oprogramowanie do skanowania kompatybilne minimum z systemem Windows XP oraz Windows 7, - kompatybilna podstawa z koszem na zeskanowane dokumenty, - zasady gwarancji wg wzoru umowy 6 (załącznik nr 8 do SIWZ Część II) 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć Wykonawcy [Znak sprawy: MP-FK /2013] Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Pl. Defilad 1, Warszawa FORMULARZ OFERTY dla Części Nr dostawa Dane Wykonawcy: nazwa i adres * (w przypadku oferty wspólnej wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie jego dane) adres korespondencyjny * telefon/faks NIP REGON osoba do kontaktu (* - w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać kraj) Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aktualizacji oprogramowania i skanera dla Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju oferuję dostawę (nazwa/model/rodzaj sprzętu/oprogramowania) stanowiącą Część nr przedmiotu zamówienia, oświadczając, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 17

18 Oferuję realizację zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za: Cena netto zł (słownie: złotych) VAT ( %) zł (słownie: złotych) Cena brutto** zł (słownie: złotych) **Cena brutto: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty. 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego zgodnie z terminem określonym w SIWZ 14 dni od dnia podpisania umowy. 2. Zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę zgodnie z tym wzorem, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Oświadczam, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 4. Oświadczam, że oferowane aktualizacje oprogramowanie/skaner spełniają wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w 6 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) na okres 12 / 24*** miesięcy. 6. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 7. Polegam/nie polegam na zasobach innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ*** 8. Oświadczam, że wykonanie następujących części zamówienia powierzam podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie części zamówienia), dnia 2013r. (Podpis osoby lub osób uprawnionej/ych do reprezentacji wykonawcy) 18

19 W załączeniu: - Wykaz wykonanych dostaw (wg załącznika nr 3 do SIWZ)***, - Oświadczenie o braku do podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 4 do SIWZ), - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 5 do SIWZ), - Aktualny odpis z właściwego rejestru, - Informacja o grupie kapitałowej (wg załącznika nr 6 do SIWZ), - Parametry techniczno użytkowe oferowanego sprzętu/oprogramowania, - pełnomocnictwo***, - inne: UWAGA Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. ***niepotrzebne skreślić 19

20 Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć Wykonawcy [Znak sprawy: MP-FK /2013] Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Pl. Defilad 1, Warszawa WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT, ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ DOSTAWOM STANOWIĄCYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Lp. Przedmiot dostaw Całkowita wartość brutto dostaw (w zł) Termin realizacji dostaw Data rozpoczęcia (dd/mm/rrrr) Data zakończenia (dd/mm/rrrr) Nazwa Zleceniodawcy RAZEM Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wskazanych w niniejszym wykazie. Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej. (podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wraz z pieczątką), dnia 2013r. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP SZP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP SZP Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa, dn. 30.07.2017

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju ZAPYTANIE OFERTOWE NR MP.3052.07.2015.SZP Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa, dn. 28.10.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy.

Wywóz nieczystości stałych następował będzie sukcesywnie i niezwłocznie po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika UGiM w Drzewicy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla postępowania którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wywóz nieczystości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo