OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz przedmiotu zamówienia str. 42

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia pn. Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich fazach budowy i wdrożenia systemu realizowanego w ramach projektu ORSIP, w sposób zapewniający Zamawiającemu terminową, zgodną z wnioskiem aplikacyjnym (nr WND - RPSL /09-04 z dnia 12 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez IZ) i Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego (nr UDA -RPSL /09-00 z dnia 23 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez IZ), realizację rzeczową i rozliczenie finansowe projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje analizę dostarczonych od zamawiającego materiałów źródłowych (dokumentacji aplikacyjnej), a następnie przygotowanie dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców w ramach projektu ORSIP, pomoc w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawców, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, oraz po zawarciu umów o udzielenie zamówienia publicznego - nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie, a podczas kontroli procesów projektowania i realizacji rozwiązań ww. projektu - doradztwie technologicznym, odbiorach końcowych oraz nadzorze nad prawidłowym i terminowym rozliczeniem projektu. 1.2 Krótki opis projektu Przedmiotem projektu inwestycyjnego o nazwie "Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) jest budowa regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line. Jest to jedno z kluczowych przedsięwzięć Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, które stanowić będzie docelowo również Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), jako komponent europejskiej (EIIP) i krajowej (KIIP) Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 43

3 W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzony katalog usług udostępnianych drogą elektroniczną, dla których dane o lokalizacji obiektów czy zdarzeń zachodzących w przestrzeni geograficznej lub z tą przestrzenią powiązanych stanowi istotny element budowy społeczeństwa informacyjnego. Przedmiot projektu obejmuje również pakiet szkoleń (z wykorzystaniem zasady cross-financing u), konferencji i warsztatów praktycznych wspomaganych kursami w metodyce zdalnego nauczania e-learning oraz działania o charakterze informacyjno promocyjnym, upowszechniające nowe technologie i formy świadczenia usług oraz pozyskiwania i wykorzystywania informacji przestrzennych. Projekt ORSIP uzyskał współfinansowanie kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Beneficjentem bezpośrednim jest Województwo Śląskie, a Instytucją realizującą projekt jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które działa w imieniu Województwa Śląskiego. Obszarem, na którym inwestycja będzie miała bezpośrednie oddziaływanie jest obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych. Działania, jakie podejmuje Województwo odnoszą się do idei przekształcenia regionu w województwo nowych technologii, zapewniając bardziej intensywny wzrost gospodarczy, poprawę, jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz warunków życia i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Projekt swoim oddziaływaniem wykraczał będzie również poza obszar województwa śląskiego, stając się docelowo węzłem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP). W ramach projektu zostaną opracowane modelowe rozwiązania służące harmonizacji działań systemu ORSIP z głównymi europejskimi inicjatywami: Inicjatywą INSPIRE Komisji Europejskiej obejmującą budowę Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Inicjatywą GMES Europejskiej Komisji i Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczącą Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Inicjatywy GEOSS Międzynarodowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi. Poprzez realizację projektu zostanie spełniony jeden z celów Strategii Lizbońskiej i programów UE, jakim jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 44

4 Cele projektu ORSIP są zgodne z celem głównym RPO WSL, którym jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, a także z celem Działania 2.2, Priorytetu II - wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wszelkie działania w ramach projektu mają za zadanie podniesienie potencjału technologicznego (informatycznego) w zakresie wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych województwa śląskiego, przy równoczesnym zapewnieniu swobodnego dostępu do informacji i świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, minimalizując tym samym zjawisko wykluczenia cyfrowego. 1.3 Wykaz planowanych zamówień publicznych Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium wykonalności projektu i wniosku aplikacyjnym zaplanowano następujące zamówienia (wyłączając niniejsze zamówienie publiczne na świadczenie usługi prowadzenia nadzoru technicznego): Lp Nazwa zamówienia publicznego Opracowanie wymagań i założeń budowy regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) jako węzła krajowej i europejskiej IIP Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby projektu ORSIP, w tym w tym serwerów wraz oprogramowaniem bazodanowym i narzędziowym Budowa baz danych przeznaczonych do zasilenia systemu ORSIP (inwentaryzacja, wytworzenie, informatyzacja i aktualizacja) w zakresie wybranych baz danych referencyjnych i tematycznych oraz metadanych Budowa i wdrożenia systemu ORSIP, w tym rozbudowa istniejącego systemu RSIP, poprzez budowę podsystemów i portali dziedzinowych oraz budowę oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemu danymi przestrzennymi i rejestrami publicznymi, pilotażowym wdrożeniem w wybranych JST orz przeprowadzenie szkoleń Promocja projektu wraz z dostarczeniem materiałów reklamowych i promocyjnych Tryb postępowania Negocjacje z ogłoszeniem Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 45

5 1.4 Definicje (słownik pojęć używanych w SIWZ) Pojęcie Administrator Aplikacja Beneficjent Dane przestrzenne Back-office Dokumentacja aplikacyjna e-government epuap Front-office Hurtownia danych przestrzennych IZ RPO WSL Inżynier Projektu Interoperacyjność Opis Osoba po stronie Beneficjenta posiadająca uprawnienia do zarządzania aplikacjami i produktami projektu. Oprogramowanie dostarczone, uruchomione, skonfigurowane oraz wdrożone w ramach projektu Podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące procesy inwestycyjne lub wdrożeniowe. Rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. wsparcie przebudowy zaplecza administracji (oprogramowanie i bazy danych), która zajmuje się merytorycznym i końcowym załatwianiem spraw, poprzez tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych zapewniających sprawny i skuteczny dostęp do publicznych zasobów danych i informacji. Dokumenty opracowane na potrzeby konkursu w ramach II Priorytetu Społeczeństwo informacyjne, Działanie Rozwój elektronicznych usług publicznych, w tym Studium Wykonalności, projekt funkcjonalno użytkowy i wniosek aplikacyjny. Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej, dostarczania obywatelom efektywnych kosztowo i łatwo osiągalnych usług administracyjnych oraz usprawniających wymianę informacji i operacje o charakterze transakcji między urzędami i innymi instytucjami. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet. infrastruktura informatyczna umożliwiająca świadczenie usług dla obywateli drogą elektroniczną. Zbiór powiązanych baz danych przestrzennych umożliwiający wyszukiwanie danych o odpowiednich atrybutach, klasach i połączeniach między nimi. Instytucja Zarządzająca projektami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyłoniona na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawująca nadzór oraz świadcząca kompleksowe usługi doradcze dla Zamawiającego przy realizacji projektu ORSIP Zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach. To także zdolność współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi tak by współpraca ta była bezpieczna. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 46

6 Informacje przestrzenne Komitet Sterujący Metadane Obszar Dziedzinowy Projekt ORSIP Portal ORSIP Rozliczenie projektu SEKAP Usługa Elektroniczna (e-usługa) Użytkownik Użytkownik Wewnętrzny Wykonawca Zamawiający Zbiory danych referencyjnych Zakończenie finansowe realizacji Projektu Zbiory danych, które posiadają wbudowaną w ich strukturę informację nt. lokalizacji - jednoznaczne odniesienie i określenie położenia w przestrzeni geograficznej (georeferencja) oraz atrybuty (kontekst) pozwalające na wykorzystanie tych informacji do celów wsparcia procesów decyzyjnych wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza o naturalnych i antropogenicznych elementach środowiska geograficznego. zespół zarządzający projektem powołany do podejmowania strategicznych decyzji oraz działań ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu. dane opisujące zawartość danych w zbiorach pod względem; położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. Grupa procesów wypełnianych w celu obsługi interesantów (osób fizycznych, prawnych, instytucji) przez poszczególne jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego przy wykorzystaniu odpowiednich informacji oraz zasobów technicznych takich jak systemy informatyczne. Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej otwarta, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line poprzez specjalistyczne rozwiązania systemowe. Portale internetowe służące do świadczenia użytkownikom usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach projektu ORSIP Należy przez to rozumieć datę sporządzenia ostatniego wniosku o płatność, jednak nie później niż 20 dni od daty zakończenia realizacji Projektu. oznacza System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna z poziomu Systemu ORSIP. Osoba korzystająca z usług elektronicznych świadczonych przez ORSIP. Osoba upoważniona przez Administratora do wykonywania czynności zgodnie z nadanymi uprawnieniami, posiadająca identyfikator oraz hasło powiązane z tożsamością tej osoby. osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonującą produkty projektu ORSIP Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) Zbiory informacji, które stanowią odniesienie dla umieszczania na ich tle innych zbiorów danych. Należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie, jednak nie później niż 60 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji Projektu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 47

7 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Zakres przedmiotu zamówienia Świadczenia usługi nadzoru technicznego w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z warunkami technicznymi w zakresie: a) Wykonania opracowania wymagań i założeń budowy węzła Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) jako krajowego i europejskiego węzła IIP, b) Budowy baz danych przeznaczonych do zasilenia systemu ORSIP (inwentaryzacja, wytworzenie, informatyzacja i aktualizacja) w zakresie wybranych baz danych referencyjnych (ortofotomapa, mapy topograficzne, dane adresowe, drogi itp.) i tematycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tereny inwestycyjne, obiekty użyteczności publicznej, dane przyrodnicze i kulturowe), c) Budowy i wdrożenia systemu ORSIP, w tym rozbudowy istniejącego systemu RSIP do funkcjonalności założonej w studium wykonalności i projekcie technicznym, poprzez budowę podsystemów i portali dziedzinowych oraz budowę oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemu danymi przestrzennymi i rejestrami publicznymi, pilotażowym wdrożeniem w wybranych JST oraz budową metadanych, d) Zakupu sprzętu komputerowego, w tym serwerów wraz oprogramowaniem bazodanowym i narzędziowym, e) Promocji projektu wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów reklamowych Wsparcie Zamawiającego podczas postępowania przetargowego zmierzającego do Wyłonienia Wykonawców od momentu złożenia ofert do podpisania umów, a w przypadku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowania sądowego prowadzonego na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby zapewnienie reprezentacji Zamawiającego przez pełnomocnika, opracowanie odpowiedzi na odwołanie, a w razie potrzeby opracowanie skargi na orzeczenie Izby i innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 48

8 2.1.3 Nadzór i kontrola procesów projektowania, realizacji i wdrożenia rozwiązań projektu, monitoringu postępu prac, raportowania oraz sporządzania sprawozdań i wniosków o płatność, aż do odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia finansowego projektu. 2.2 Obowiązki Wykonawcy Inżyniera projektu W zakresie organizacji projektu i sposobu jego funkcjonowania a) doradztwo w zakresie określania procedur związanych z kontrolą projektu i raportowaniem dla Zamawiającego, którymi związany zostanie wykonawca projektu, b) przegląd oraz uszczegółowienie przewidywanego w Studium Wykonalności projektu zakresu prac dla osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów projektu, c) opracowanie dokumentu określającego niezbędne procesy decyzyjne, zakres zaangażowania kierownictwa i pracowników ŚCSI w realizację projektu, d) doradztwo w zakresie budowy lub wykorzystania istniejących struktur organizacyjnych projektu w perspektywie utrzymania i rozwoju wskaźników produktu, rezultatu i trwałości projektu, e) współpraca z IZ RPO WSL w zakresie przestrzegania procedur, opracowywania dokumentacji projektowej, sprawozdawczości, sporządzania wniosków i rozliczenia projektu, f) współpraca z Zarządzającymi i Wykonawcami realizującymi inne projekty o znaczeniu regionalnym, w tym projektów z zakresu ochrony środowiska (Ogólnodostępna Platforma Informacyjna - Tereny poprzemysłowe i zdegradowane), g) nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu rzeczowo finansowego, jego monitoring, wskazania do jego modyfikacji (wraz z uzasadnieniem podstaw tych modyfikacji), w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z bieżącego rozwoju realizacji projektu, h) przegląd i ocena zaproponowanego przez wykonawcę projektu sposobu organizacji technicznej realizacji prac, opisu kompetencji, podziału ról w projekcie, sposobu komunikacji, i) ocena procedur i mechanizmów przedstawionych przez wykonawców projektu zapewniających jakość budowanego i wdrażanego systemu, j) udział w spotkaniach zespołu ds. projektu Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), powołanego przez Dyrektora ŚCSI, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 49

9 k) dokumentowanie w formie pisemnej, w postaci raportów i notatek: ustaleń i decyzji wynikających z rozmów z Zamawiającym, ustaleń i decyzji wynikających z rozmów z wykonawcami poszczególnych elementów projektu, spotkań i innych wydarzeń związanych z realizacją projektu W zakresie wyboru wykonawców projektu a) opracowywanie kompletnych dokumentacji przetargowych (przewidywanych jest pięć postępowań przetargowych) związanych z realizacją projektu, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków technicznych, projektu umów) b) oszacowanie wartości zamówienia, c) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń związanych z procedurą przetargową w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, d) przygotowywanie projektów odpowiedzi (w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania zapytań do SIWZ) przy rozstrzyganiu ewentualnych zastrzeżeń wykonawców wnoszonych na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach procedur zamówień publicznych, e) zapewnienie udziału przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji przetargowych w roli biegłego na etapie merytorycznej oceny ofert, przy czym na żądanie komisji przetargowej biegły zobowiązany będzie do sporządzenia opinii na piśmie. f) w przypadku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowania sądowego prowadzonego na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby zapewnienie reprezentacji Zamawiającego przez pełnomocnika, opracowanie odpowiedzi na odwołanie, a w razie potrzeby opracowanie skargi na orzeczenie Izby i innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu W zakresie wdrożenia projektu a) dokonanie oceny i wnioskowanie do Zamawiającego o przyjęcie Projektu technicznego budowy i wdrożenia systemu ORSIP wykonanego przez Wykonawcę projektu, b) dokonanie oceny i wnioskowanie do Zamawiającego o przyjęcie harmonogramu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 50

10 rzeczowo-finansowego, sporządzonego przez Wykonawcę projektu, c) nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z dokumentowaniem jego przebiegu w postaci raportów, o których mowa w 4 ust. 1, d) prowadzenie rozmów z wykonawcami projektu w celu doprecyzowania rozwiązań technicznych i sposobu realizacji wszystkich etapów projektu, e) uczestnictwo w rozwiązywaniu kwestii spornych natury technicznej, organizacyjnej i prawnej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami projektu, f) identyfikacja wad i usterek, proponowanie alternatywnych rozwiązań w projekcie, g) ocena ewentualnych roszczeń oraz ewentualnych problemów z wykonawcami projektu, mogących pojawić się podczas prac wdrożeniowych, h) ocena programu szkoleń zaproponowanego przez wykonawcę projektu, i) zarządzanie jakością w ramach projektu: - udział w planowaniu i wdrażaniu procedur zapewnienia jakości, - nadzór nad realizacją opracowanych przez wykonawcę projektu procedur zapewnienia jakości W zakresie zarządzania ryzykiem a) identyfikacja możliwych do wystąpienia zagrożeń realizacji projektu, b) informowanie Zamawiającego o ryzyku zagrażającym osiągnięciu celów projektu, c) monitoring stopnia wystąpienia poszczególnych elementów ryzyka oraz przedstawienie propozycji środków zaradczych W zakresie kontroli zgodności z założeniami, dokumentacją techniczną i harmonogramem a) nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie i kontrola ich zgodności z zapisami warunków technicznych, dokumentacji i specyfikacji oraz dokumentacji aplikacyjnej, b) organizacja uruchomienia procesów wdrożeniowych poszczególnych etapów realizacji projektu, c) nadzór nad instalacją i terminową konfiguracją serwerów oraz nad wykonaniem testów akceptacyjnych wdrażanych aplikacji (modułów/podsystemów), d) sporządzenie protokołu końcowego oraz protokołów z poszczególnych etapów prac zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz udział w procedurach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 51

11 odbioru, w zakresie oceny zgodności produktów projektu z założeniami merytorycznymi i formalnymi, zweryfikowanie gotowości do odbioru produktów projektu (odbiory częściowe, końcowe), e) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania określonych zadań i etapów zgodnych z umowami z wykonawcami projektu oraz z Decyzją w sprawie dofinansowania projektu i wnioskiem aplikacyjnym, f) sprawdzanie osiągniętych wskaźników docelowych zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym i Decyzją w sprawie dofinansowania projektu, g) udział w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje uprawnione do kontroli projektu w czasie trwania umowy i czynne wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości zgłaszanych przez kontrolujących, h) przygotowanie materiałów i dokumentów dla potrzeb planowanych lub prowadzonych kontroli, w trakcie realizacji projektu, i) nadzór nad prawidłowym, terminowym dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami projektu, w tym przygotowanie kwartalnych zestawień poniesionych wydatków, j) współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu kar umownych lub odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych od wykonawców biorących udział w realizacji projektu, a na żądanie Zamawiającego sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej prawidłowości wykonania zobowiązań przy realizacji projektu, k) wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawców dla poszczególnych elementów ORSIP, l) nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawców projektu w okresie gwarancyjnym, W zakresie sprawozdawczości i raportowania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania następujących raportów: a) Raporty Okresowe składane w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego (kwartału kalendarzowego); Raporty Okresowe będą zawierać m.in.: - podsumowania działań Inżyniera Projektu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 52

12 - szczegółowy opis realizacji produktów i działań bieżących wykonywanych przez Wykonawców projektu ORSIP, - informację o problemach technicznych i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne sygnalizowanie problemów, zwłaszcza gdy mogą mieć one wpływ na terminowe zakończenie projektu ORSIP, - działania i produkty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym przez Wykonawców ORSIP, - postęp projektu ORSIP i jego zgodność z harmonogramem czasowym i finansowym, - proponowane czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli pojawią się), - stopień osiągnięcia wskaźników realizacji celów projektu ORSIP (produkty, rezultaty). b) Raport Końcowy składany w ciągu 18 dni od odbioru końcowego projektu ORSIP. Raport Końcowy będzie zawierać m.in.: - stopień osiągnięcia celu, - przegląd korzyści, - osiągnięte wyniki w porównaniu z planowanymi terminami, kosztami i tolerancjami, - efekty wpływu wszelkich zatwierdzonych zmian na pierwotny Plan projektu, - dane o zagadnieniach projektowych, zgłoszonych podczas projektu, - wpływ wszystkich zatwierdzonych zmian na projekt, - podsumowanie prac w obszarze jakości, - terminy i harmonogramy okresowych przeglądów projektu, Szczegółowa zawartość, format i treść wszystkich raportów zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji projektu ORSIP przygotowanie takiego raportu Wykonawca uzna za konieczne. c) Dostarczanie i zatwierdzanie raportów Raporty należy przygotować w formacie uzgodnionym z Zamawiającym wyraźnym zaznaczeniem jest współfinansowane z RPO (logo UE i logo RPO). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 53

13 Każdy raport po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej po 1 egzemplarzu (CD). Każdy raport będzie istniał tylko w jednej wersji końcowej. Raporty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, ul. Powstańców OPIS PROJEKTU ORSIP 3.1 Charakterystyka stanu obecnego W chwili obecnej zasadniczym elementem IIP działającym w ramach całego Urzędu jest wdrożony w 2006 r. Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP). System ten wykorzystywany jest przede wszystkim do usprawnienia procesów administrowania Województwem Śląskim oraz planowania i monitoringu jego rozwoju. W RSIP zgromadzone są różnorodne opracowania mapowe (rastrowe i wektorowe) pochodzące z kilku Wydziałów Urzędu (w sumie około 400 warstw tematycznych). Zasadniczą zawartość bazy danych stanowią zasoby pochodzące z PZGiK, przekazywane przez WODGiK, stanowiące zbiór danych referencyjnych. Infrastruktura techniczna RSIP opiera się o dwa serwery: bazodanowy z systemem Linux RedHat oraz aplikacyjny z Windows Server Z punktu widzenia funkcjonalności składa się on obecnie z pięciu podstawowych komponentów: repozytorium (hurtowni) baz danych opartego na relacyjnej bazie danych ORACLE oraz oprogramowaniu o nazwie Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP), zestawu modułów zasilających bazę danych (tzw. tory zasilające), bazy metadanych, której zadaniem jest wspieranie użytkowników w procesie wyszukiwania, organizowania dostępu i pobierania danych do wyświetlenia, aplikacji dostępu do danych i podglądu map w środowisku Internetu, przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki WWW (np.: Microsoft Internet Explorer, czy Mozilla Firefox), wydzielonego podsystemu inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych (TPP). Obecnie z systemu RSIP korzystają przede wszystkim użytkownicy zlokalizowani wewnątrz Urzędu oraz w jego jednostkach organizacyjnych (łącznie 19 lokalizacji). Dodatkowo dostęp do systemu mają wybrani pracownicy: Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (5 wydziałów) oraz innych instytucji (4 podmioty). Natomiast z podsystemu TPP korzysta łącznie 58 JST Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 54

14 niższego szczebla (powiaty i gminy). Oprócz samego systemu RSIP wdrożono w Urzędzie tzw. portal edukacyjny RSIP. Jest to serwis utworzony w celu prezentacji zawartości i funkcjonalności RSIP (część informacyjna) oraz do interaktywnej pomocy w trakcie szkoleń użytkowników systemu (część szkoleniowa). Część informacyjna dostępna jest dla wszystkich użytkowników, a część szkoleniowa dla użytkowników zarejestrowanych po poprawnym zalogowaniu. Poza systemem RSIP, na poziomie poszczególnych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu wykorzystywane są systemy podstawowe i oprogramowanie klasy CAD/GIS, służące do gromadzenia zasobów źródłowych, ich przetwarzania i aktualizacji, a także wykonywania specyficznych analiz i przygotowywania wydruków. Niektóre wspomniane systemy podstawowe są źródłem danych dla hurtowni danych RSIP poprzez zastosowanie tzw. torów zasilających. 3.2 Ogólny opis techniczny systemu Istotą projektu inwestycyjnego jest stworzenie regionalnego węzła IIP, składającego się z podsystemu centralnego WZWS oraz podsystemów dziedzinowych. W ramach swojej wewnętrznej struktury węzeł ORSIP tworzyć będą podsystemy dziedzinowe (podwęzły), zbudowane w oparciu o jednolity model architektury logicznej i fizycznej: Wspomagania Zarządzania Województwem Śląskim (WZWS), Terenów Inwestycyjnych (TPI), Gospodarki Przestrzenią (GP) oraz Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska (DPGŚ). Zakłada się, że docelowo podobną rolę spełniał będzie budowany w ramach komplementarnego projektu podsystem pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP). Katalog podsystemów ORSIP jest zbiorem otwartym i z chwilą nagromadzenia się dużej ilości danych źródłowych (warstw tematycznych), dziedzinowych zasobów informacyjnych, gromadzonych i udostępnianych przez podsystem WZWS, wydzielony zostanie w oparciu o nie kolejny, samodzielny podsystem dziedzinowy. Każdy z podsystemów zawierać będzie właściwe sobie zasoby informacyjne, własną bazę danych, serwer danych przestrzennych, aplikacje oraz portal lub portale tematyczne. Pomimo posiadania wyodrębnionej infrastruktury informatycznej, będą one postrzegane przez użytkowników jako jedna wspólna infrastruktura regionalnego węzła IIP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 55

15 użytkownicy zewnętrzni (publiczni i służbowi) Mieszkańcy regionu Urzędy Powiatowe Miejskie i Gminne Urzędy Centralne i Wojewódzkie Jednostki organizacyjne jst Służby i straże publiczne Inwestorzy, podmioty gospodarcze Turyści P o r t a l O R S I P Portal TPI Portal GP Portal WZWS Portal DPGŚ Portal OPI -TPP Portal... Podsystem dziedzinowy TPI Podsystem dziedzinowy GP Podsystem dziedzinowy WZWS Podsystem dziedzinowy DPGŚ Podsystem dziedzinowy OPI-TPP Podsystem dziedzinowy Regionalny węzeł IIP szyna komunikacyjna e-puap Hurtownia danych RSIP SEKAP Model architektury logicznej ORSIP - regionalnego węzła IIP. Infrastruktura poszczególnych podsystemów węzła ORSIP zostanie zbudowana z zachowaniem warstwowej architektury logicznej, zgodnej ze standardami w tym zakresie oraz optymalnej z punktu widzenia specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w skład której wchodzą: warstwa wewnętrzna (serwer bazy danych oraz serwer danych przestrzennych), warstwa pośrednia (aplikacje dostępu, analiz i aktualizacji danych oraz narzędzia administracji systemem, użytkownikami oraz zarządzania danymi), warstwa zewnętrzna (środowisko aplikacji użytkowników systemu). Warstwa wewnętrzna stanowi swoiste jądro systemu, natomiast warstwa pośrednia i zewnętrzna jego powłokę. Baza danych będzie wykorzystywana przede wszystkim jako źródło danych przeznaczonych do dystrybucji poprzez portale tematyczne. Zadania o charakterze zapisu transakcji lub procesów wsadowej aktualizacji realizowane będą w niej w ograniczonym zakresie. Dodatkowo wszystkie lub zdecydowana większość danych referencyjnych pochodzących Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 56

16 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie pobierana przez podsystemy ORSIP z hurtowni danych RSIP w trybie online poprzez wewnętrzną szynę komunikacyjną a po ich zintegrowaniu (nałożeniu) z warstwami tematycznymi węzła ORSIP publikowana w portalach tematycznych. Do realizacji procedury pobierania danych wykorzystane zostaną zaimplementowane w RSIP i podsystemach ORSIP usługi i procedury (m.in.: WMS/WFS). Struktura bazy danych oraz format zapisu danych będą jawne, co umożliwi pełną kontrolę nad podsystemami oraz realizację pewnych czynności administracyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych poprzez wykonywanie poleceń bezpośrednio z poziomu zapytań i poleceń SQL. Jak już wspomniano, jądro każdego podsystemu węzła ORSIP stanowić będzie relacyjnoobiektowa baza danych ORACLE. ORACLE umożliwia przechowywanie zarówno danych przestrzennych (typu wektorowego i rastrowego), jak też danych opisowych, w szczególny sposób wspierając obsługę danych przestrzennych w formacie Oracle SDO. Zastosowanie wskazanego rozwiązania zapewni także wysoki poziom ochrony danych gromadzonych w systemie, które mogą być chronione na wielu poziomach: poprzez identyfikację i autoryzację użytkowników, stosowanie zabezpieczeń na poziomie protokołu transportowego (VPN), zabezpieczeń typu End-to-End (SSL) oraz zabezpieczeń na poziomie środowiska serwera aplikacji. Zastosowany serwer danych przestrzennych w podsystemach ORSIP powinien być w pełni kompatybilny z analogicznym oprogramowaniem zastosowanym w RSIP, tak by zapewnić poprawną współpracę tych systemów. W szczególności oba serwery danych przestrzennych posiadać powinny zaimplementowane kompatybilne serwery usług WMS/WFS (obsługujące te same wersje tych standardów). Z podanych wcześniej powodów serwer danych przestrzennych ORSIP zapewniać powinien także poprawną i wydajną realizację replikacji danych z RSIP (np. automatycznie lub poprzez uruchamiane na żądanie administratora procedury zawarte w plikach XML) oraz obsługę identycznego uporządkowania danych (np.: w zakresie struktury danych ewidencyjnych, formatu zapisu obiektowych danych graficznych, itd.). Poszczególne podsystemy węzła ORSIP wyposażone będą także w pewien zestaw dedykowanych aplikacji. Będą to m.in.: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 57

17 aplikacje administracyjne, o charakterze technicznym, związane z serwerem danych przestrzennych (np. moduł zarządzania systemem i użytkownikami), bazy danych (np. moduł aktualizacji danych) i portali (np. CMS), aplikacje użytkowe wspierające procesy związane z merytorycznym działaniem systemu (np. zasilacz danych wektorowych, moduł obsługi interaktywnych formularzy, moduł zaawansowanego dostępu do danych przestrzennych). Zakłada się, że zastosowane środowisko dedykowanych aplikacji warstwy pośredniej będzie miało charakter elastycznego i skalowalnego rozwiązania o budowie modularnej, opartego o platformę programistyczną, umożliwiającą tworzenie nowych aplikacji (rozszerzeń), wykorzystujących dane przestrzenne, relacyjne bazy danych i technologie internetowe. Będzie posiadało również otwarty interfejs programistyczny, umożliwiający w dowolnym momencie dodanie nowego modułu (aplikacji) do istniejącej konfiguracji wzbogacającego dany podsystem o nowe funkcjonalności, bez konieczności wymiany całego systemu. Podstawowym środowiskiem dostępu do zasobów i funkcjonalności węzła ORSIP będą portale tematyczne. Portale te odzwierciedlać będą strukturę organizacyjną i podział kompetencyjny Urzędu, z uwzględnieniem dodatkowych portali ogólnoużytkowych: metadanych oraz edukacyjnego (e-learning). Zakłada się, że poszczególne portale będą ze sobą współpracowały, wykorzystując w pewnym zakresie oprzyrządowanie informatyczne oraz umożliwiając w niektórych przypadkach "odmiejscowienie" usług. Dostęp do środowiska portali realizowany będzie poprzez wspólną witrynę startową, umożliwiającą łatwe poruszanie się po strukturze portali oraz wybór właściwego dla danego użytkownika portalu tematycznego. Tutaj też prezentowane będą różnorodne informacje dodatkowe, np.: opisujące zakres i sposób działania portali, podstawowe informacje o posługiwaniu się danymi przestrzennymi, zrealizowane ostatnio i planowane zmiany w portalach itp. Każdy z portali posiadać będzie dwie strefy: publiczną (ogólnodostępną) - przeznaczoną dla ogółu społeczeństwa i wyposażoną w podstawowe funkcjonalności związane z dostępem do danych przestrzennych, opisowych i metadanych geoinformacyjnych, dostępną w sposób całkowicie swobodny lub po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie i poprawnym zalogowaniu, służbową (zastrzeżoną) - służącą wyłącznie do celów wspomagania realizacji zadań nałożonych na administrację publiczną lub współpracujące z nią podmioty, a dostęp do Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 58

18 niej będą posiadali pracownicy ściśle określonych instytucji (m.in.: urzędy gmin i powiatów, samorządowe jednostki organizacyjne) przy zastosowaniu mechanizmów bezpiecznego dostępu (np.: SSL, VPN, logowanie). Podstawowy sposób dostępu do zasobów ORSIP, wykorzystywany przez większość jego użytkowników, będzie się odbywał w modelu klient-serwer poprzez dowolną popularną przeglądarkę internetową (np.: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). W uzasadnionych przypadkach dostęp do systemu oraz same dane będą chronione (przede wszystkim poprzez zastosowanie sieci wirtualnej VPN oraz mechanizmów logowania, a opcjonalnie również protokołu SSL), w szczególności w procesie ich udostępniania na zewnątrz Urzędu dla użytkowników służbowych. W przypadku zewnętrznych użytkowników publicznych (tzw. "anonimowych", czyli ogółu internautów) dostęp do danych będzie odbywał się w sposób swobodny, choć dopuszcza się sytuację, w której dostęp do niektórych danych oraz funkcjonalności systemu wymagać może wcześniejszej rejestracji, a następnie zalogowania. Wygląd interfejsu dostępu do danych przestrzennych zawartych w systemie będzie miał postać okna mapy, a dla danych opisowych wygląd tabeli, dedykowanej formatki z wieloma zakładkami lub strony HTML, wkomponowanych w portal WWW. W procesie prezentacji danych oraz interaktywnej komunikacji z użytkownikiem wykorzystana powinna zostać technologia DHTML. Ponieważ elementem systemu wykorzystywanym najczęściej i przez największą część jego użytkowników będzie okno mapy, dlatego środowisko to cechować powinna łatwość w zakresie jego użytkowania oraz prostota interfejsu użytkownika. W celu usprawnienia administrowania portalami zakłada się zastosowanie technologii CMS. Poszczególne grupy danych zawartych w ORSIP będą aktualizowane przez ich dysponentów (właściwe Wydziały Urzędu oraz jego jednostki organizacyjne) w różnorodny sposób, zależny od charakteru i ilości danych, stopnia ich informatyzacji oraz możliwości technicznych na poziomie Wydziału (np.: poprzez cykliczną replikację z systemów podstawowych, modyfikację online poprzez edycję, ładowanie wsadowe, inne metody aktualizacji). Użytkownicy portali tematycznych będą mogli także skorzystać z zasobów danych przestrzennych znajdujących się fizycznie poza węzłem ORSIP, a dostępnych w innych węzłach IIP poprzez możliwości jakie oferują usługi typu Web service. W ten sposób Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 59

19 zwiększona zostanie radykalnie funkcjonalność dotycząca dostępu do informacji przestrzennej. Dostęp do danych zgromadzonych w węźle ORSIP będzie się odbywał także z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań prawnych (np.: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, inne) oraz porozumień i umów zawartych pomiędzy Urzędem a jednostkami organizacyjnymi, JST niższych szczebli oraz innymi podmiotami. W zakresie infrastruktury fizycznej, z powodów wymienionych wcześniej, zarówno WZWS, jak i podsystemy dziedzinowe zbudowane będą jako podwęzły ORSIP zawierające pełną strukturę warstwową. Zastosowanie szyny komunikacyjnej umożliwi natomiast swobodną wymianę informacji pomiędzy tymi komponentami, w szczególności: udostępnianie sobie danych przestrzennych (m.in.: z wykorzystaniem usług typu Web service), replikację niektórych danych z hurtowni RSIP lub innych komponentów węzła ORSIP. W celu zapobieżenia ewentualnym ograniczeniom wydajnościowym planuje się zastosować w każdym z komponentów zestaw trzech serwerów wirtualnych: serwer bazy danych (np. pod kontrolą systemu Linux), serwer aplikacyjny (np. pod kontrolą Windows Serwer 2003/2008 lub nowszy) oraz serwer webowy (np. pod kontrolą Windows Serwer 2003/2008 lub Linux). Aby zachować możliwość połączenia poszczególnych komponentów węzła w jedną, spójną infrastrukturę informatyczną (np. klastrów) należy przede wszystkim zagwarantować kompatybilność sprzętową serwerów oraz ich systemów operacyjnych, a wszystkie warstwy logiczne i fizyczne działać powinny w dowolnej sieci komputerowej, w której wykorzystywany jest protokół komunikacyjny TCP/IP (LAN, WAN, Internet, inne). 3.2 Planowany zakres inwestycji Realizacja założonego celu odbędzie się poprzez budowę regionalnego węzła IIP o nazwie Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP), wraz z opracowaniem aktualnych danych do zasilenia systemu (przestrzennych, opisowych oraz metadanych). Planowane jest udostępnienie większości zgromadzonych w ORSIP zasobów oraz opartych na nich e-usług jak najszerszemu gronu użytkowników publicznych (społeczeństwu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 60

20 instytucjom i przedsiębiorstwom), realizując w ten sposób strategię budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Użytkownikom służbowym dedykowane są podsystemy dziedzinowe oraz zaimplementowane w nich aplikacje. Jednocześnie planuje się wdrożenie narzędzi i procedur umożliwiających komunikację ORSIP z innymi węzłami krajowej IIP (w celu pozyskiwania i przekazywania danych przestrzennych do podglądu, np. poprzez usługi typu Web service) oraz wykorzystanie go do wzbogacania funkcjonalności innych systemów regionalnych i krajowych w możliwość pozyskiwania informacji o przestrzennej lokalizacji obiektów oraz ich atrybutach opisowych (np. obsługiwanych spraw w systemach e-puap/sekap) Funkcjonalność projektowanego systemu ORSIP W celu zapewnienia właściwej funkcjonalności całej infrastruktury węzła ORSIP koniecznym jest wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę wewnętrzną - dedykowane aplikacje typu back-office. Aplikacja zarządzania systemem i użytkownikami - umożliwiająca zarządzanie procesami zasilania i udostępniania danych, administrowania zgromadzonym zasobem oraz użytkownikami. Aplikacja aktualizacji danych - zapewniająca możliwości zastosowania różnych procedur zasilania bazy danych oraz ich dystrybucji, np.: aktualizacja danych w trybie online, wsadowego ładowania danych, czy dystrybucja i pozyskiwanie do podglądu danych geometrycznych w oparciu o usługi typu Web sernice. Aplikacja CMS - oferująca silne wsparcie funkcjonalne zarówno dla administratorów systemu (odpowiedzialnych za jego techniczne utrzymanie w ruchu), jak i osób odpowiedzialnych za zawartość merytoryczną (gestorów zamieszczanych tam informacji). Aplikacja zasilacza danych wektorowych - umożliwiająca samodzielną aktualizację danych przestrzennych znajdujących się w bazie danych systemu poprzez zasilenie jej plikiem wektorowym lub rastrowym o określonej strukturze i parametrach technicznych. Aplikacja obsługi interaktywnych formularzy - służąca głownie do zbierania i aktualizacji informacji opisowych o znajdujących się w bazach danych ORSIP obiektów przestrzennych, w oparciu o opracowane szablony formularzy, adekwatne dla danego typu obiektów. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 61

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu terenów poprzemysłowych,

Bardziej szczegółowo

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r.

... Co było na początku? RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej. Koniec wdrożenia 2006r. Piotr Wojnowski Co było na początku?... RSIP - Regionalny System Informacji Przestrzennej Koniec wdrożenia 2006r. Dostęp: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, gminy i powiaty do aktualizacji modułu

Bardziej szczegółowo

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej

Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Publiczny dostęp do informacji o zagospodarowaniu przestrzennym Ogólnodostępny Regionalny System Informacji Przestrzennej Firma Usługowo Konsultingowa INFOGIS Wojciech

Bardziej szczegółowo

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP)

O projekcie. Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Piotr Wojnowski Szczyrk, 10 grudzień 2013 O projekcie Nazwa projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Źródło dofinansowania: RPO WSL na lata 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim System Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Henryka Bałys Naczelnik Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwo Powiatowe w Cieszynie Maciej Bednarski Kierownik Projektu Instytut Systemów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP),

Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), Koncepcja Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), jako regionalnego węzła, krajowej i europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Invest in Silesia- nowa jakość w promocji

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim

Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim Cel i zakres wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Cieszyńskim dr Jacek Kozłowski Cieszyn, 15.10.2010 r. Plan prezentacji 1. Umiejscowienie projektu w kontekście RPO WSL 2007-2013 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Źródła danych dla ORSIP

Źródła danych dla ORSIP Piotr Wojnowski Szczyrk, 5 grudzieo 2013 Źródła danych dla ORSIP Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP) Zostały przeniesione dane, pochodzące z wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Jednostki Województwa

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego

Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Usługi kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego Henryka Bałys Tomasz Gołębiowski Starostwo Powiatowe w Cieszynie Jacek Kozłowski GEOINFO Wrocław Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) dla województwa śląskiego

Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) dla województwa śląskiego Wojciech Matela INFOGIS Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) dla województwa śląskiego Wprowadzenie Administracja publiczna zmierzająca w kierunku administracji opartej na wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

12 czerwca Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego

12 czerwca Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego 12 czerwca 2015 Piotr Kozłowski Dyrektor ds. Rozwoju Sektora Samorządowego Integracja Systemów Informacji Przestrzennej wdrażanych w JST z oprogramowaniem dziedzinowym EOD, epuap oraz aplikacjami do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32)

Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, Knurów tel. (32) , fax: (32) ,,Spr@wny Urząd II - rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania oraz budowa systemu informacji przestrzennej kolejnym etapem w rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Knurów Urząd Miasta Knurów

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego

Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Projektowane systemy dziedzinowe do wdrożenia w Gminach i Powiatach województwa mazowieckiego Andrzej Natuniewicz Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1241/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-05-10 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Wydziału Informatyki. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce

Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce Projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE (kolektorów słonecznych i pieców na biomasę) w gminie Modliborzyce (w oparciu o technologie TIK) wraz z formularzem on-line.

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH Waldemar Izdebski Geo-System Sp. z o.o. WYKORZYSTANIE INTERNETU DO USPRAWNIENIA OBSŁUGI PRAC GEODEZYJNYCH W POWIATOWYCH OŚRODKACH DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Powiatowe Ośrodki Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA PARSĘTY PROBLEMY PRAWNE FUNKCJONOWANIA W RAMACH INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ www.gis.parseta.pl 20 kwietnia 2017 r. SIP ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac

Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac Geoportal IIP stan obecny oraz plan dalszych prac ze szczególnym uwzględnieniem współdziałania organów wiodących w zakresie wynikającym z regulacji ustawowych 15 Maj 2010 21 1 21 2 Wdrożenie postanowień

Bardziej szczegółowo

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD

jest zakup, uruchomienie, i wdrożenie sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu obiegu dokumentów EOD Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_goldapski/zamowienia_publiczne/137/status/rodzaj/wzp/ Gołdap: Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski

MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI. Przemysław Malczewski MONITOROWANIE PRAC INSPIRE NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE MONITOROWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Przemysław Malczewski PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJI Dokumenty i wytyczne KE Monitorowanie wdrażania wymogów

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia r. Załącznik do Zarządzenia organizacyjnego nr 2/2016 Dyrektora Biura Związku Subregionu Centralnego z dnia 21.01.2016 r. Metodologia procesu monitorowania i sprawozdawczości dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r.

Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP. Mariusz Goraj Zielona Góra, r. Zasoby danych przestrzennych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa lubuskiego ustawa IIP Mariusz Goraj Zielona Góra, 11.02.2015 r. Zasoby danych przestrzennych Na zakres tematyczny systemu składają się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.11.2014 r.

Warszawa, 06.11.2014 r. Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo