OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz przedmiotu zamówienia str. 42

2 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia pn. Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich fazach budowy i wdrożenia systemu realizowanego w ramach projektu ORSIP, w sposób zapewniający Zamawiającemu terminową, zgodną z wnioskiem aplikacyjnym (nr WND - RPSL /09-04 z dnia 12 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez IZ) i Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego (nr UDA -RPSL /09-00 z dnia 23 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi przez IZ), realizację rzeczową i rozliczenie finansowe projektu. Przedmiot zamówienia obejmuje analizę dostarczonych od zamawiającego materiałów źródłowych (dokumentacji aplikacyjnej), a następnie przygotowanie dokumentacji przetargowych na wybór wykonawców w ramach projektu ORSIP, pomoc w postępowaniu zmierzającym do wyłonienia wykonawców, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, oraz po zawarciu umów o udzielenie zamówienia publicznego - nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie, a podczas kontroli procesów projektowania i realizacji rozwiązań ww. projektu - doradztwie technologicznym, odbiorach końcowych oraz nadzorze nad prawidłowym i terminowym rozliczeniem projektu. 1.2 Krótki opis projektu Przedmiotem projektu inwestycyjnego o nazwie "Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP) jest budowa regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line. Jest to jedno z kluczowych przedsięwzięć Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego, które stanowić będzie docelowo również Regionalny Węzeł Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP), jako komponent europejskiej (EIIP) i krajowej (KIIP) Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 43

3 W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzony katalog usług udostępnianych drogą elektroniczną, dla których dane o lokalizacji obiektów czy zdarzeń zachodzących w przestrzeni geograficznej lub z tą przestrzenią powiązanych stanowi istotny element budowy społeczeństwa informacyjnego. Przedmiot projektu obejmuje również pakiet szkoleń (z wykorzystaniem zasady cross-financing u), konferencji i warsztatów praktycznych wspomaganych kursami w metodyce zdalnego nauczania e-learning oraz działania o charakterze informacyjno promocyjnym, upowszechniające nowe technologie i formy świadczenia usług oraz pozyskiwania i wykorzystywania informacji przestrzennych. Projekt ORSIP uzyskał współfinansowanie kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Beneficjentem bezpośrednim jest Województwo Śląskie, a Instytucją realizującą projekt jest Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, które działa w imieniu Województwa Śląskiego. Obszarem, na którym inwestycja będzie miała bezpośrednie oddziaływanie jest obszar województwa śląskiego w jego granicach administracyjnych. Działania, jakie podejmuje Województwo odnoszą się do idei przekształcenia regionu w województwo nowych technologii, zapewniając bardziej intensywny wzrost gospodarczy, poprawę, jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz warunków życia i bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Projekt swoim oddziaływaniem wykraczał będzie również poza obszar województwa śląskiego, stając się docelowo węzłem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP). W ramach projektu zostaną opracowane modelowe rozwiązania służące harmonizacji działań systemu ORSIP z głównymi europejskimi inicjatywami: Inicjatywą INSPIRE Komisji Europejskiej obejmującą budowę Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Inicjatywą GMES Europejskiej Komisji i Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczącą Globalnego Monitoringu Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Inicjatywy GEOSS Międzynarodowej Grupy ds. Obserwacji Ziemi. Poprzez realizację projektu zostanie spełniony jeden z celów Strategii Lizbońskiej i programów UE, jakim jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 44

4 Cele projektu ORSIP są zgodne z celem głównym RPO WSL, którym jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, a także z celem Działania 2.2, Priorytetu II - wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Wszelkie działania w ramach projektu mają za zadanie podniesienie potencjału technologicznego (informatycznego) w zakresie wykonywania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych województwa śląskiego, przy równoczesnym zapewnieniu swobodnego dostępu do informacji i świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, minimalizując tym samym zjawisko wykluczenia cyfrowego. 1.3 Wykaz planowanych zamówień publicznych Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium wykonalności projektu i wniosku aplikacyjnym zaplanowano następujące zamówienia (wyłączając niniejsze zamówienie publiczne na świadczenie usługi prowadzenia nadzoru technicznego): Lp Nazwa zamówienia publicznego Opracowanie wymagań i założeń budowy regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) jako węzła krajowej i europejskiej IIP Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby projektu ORSIP, w tym w tym serwerów wraz oprogramowaniem bazodanowym i narzędziowym Budowa baz danych przeznaczonych do zasilenia systemu ORSIP (inwentaryzacja, wytworzenie, informatyzacja i aktualizacja) w zakresie wybranych baz danych referencyjnych i tematycznych oraz metadanych Budowa i wdrożenia systemu ORSIP, w tym rozbudowa istniejącego systemu RSIP, poprzez budowę podsystemów i portali dziedzinowych oraz budowę oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemu danymi przestrzennymi i rejestrami publicznymi, pilotażowym wdrożeniem w wybranych JST orz przeprowadzenie szkoleń Promocja projektu wraz z dostarczeniem materiałów reklamowych i promocyjnych Tryb postępowania Negocjacje z ogłoszeniem Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 45

5 1.4 Definicje (słownik pojęć używanych w SIWZ) Pojęcie Administrator Aplikacja Beneficjent Dane przestrzenne Back-office Dokumentacja aplikacyjna e-government epuap Front-office Hurtownia danych przestrzennych IZ RPO WSL Inżynier Projektu Interoperacyjność Opis Osoba po stronie Beneficjenta posiadająca uprawnienia do zarządzania aplikacjami i produktami projektu. Oprogramowanie dostarczone, uruchomione, skonfigurowane oraz wdrożone w ramach projektu Podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące procesy inwestycyjne lub wdrożeniowe. Rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego. wsparcie przebudowy zaplecza administracji (oprogramowanie i bazy danych), która zajmuje się merytorycznym i końcowym załatwianiem spraw, poprzez tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych zapewniających sprawny i skuteczny dostęp do publicznych zasobów danych i informacji. Dokumenty opracowane na potrzeby konkursu w ramach II Priorytetu Społeczeństwo informacyjne, Działanie Rozwój elektronicznych usług publicznych, w tym Studium Wykonalności, projekt funkcjonalno użytkowy i wniosek aplikacyjny. Zastosowanie technologii komunikacyjnych i informacyjnych (ICT) do planowania, realizacji i monitorowania zadań administracji publicznej, dostarczania obywatelom efektywnych kosztowo i łatwo osiągalnych usług administracyjnych oraz usprawniających wymianę informacji i operacje o charakterze transakcji między urzędami i innymi instytucjami. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci Internet. infrastruktura informatyczna umożliwiająca świadczenie usług dla obywateli drogą elektroniczną. Zbiór powiązanych baz danych przestrzennych umożliwiający wyszukiwanie danych o odpowiednich atrybutach, klasach i połączeniach między nimi. Instytucja Zarządzająca projektami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wyłoniona na podstawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawująca nadzór oraz świadcząca kompleksowe usługi doradcze dla Zamawiającego przy realizacji projektu ORSIP Zdolność sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach. To także zdolność współpracy pomiędzy różnymi systemami informatycznymi tak by współpraca ta była bezpieczna. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 46

6 Informacje przestrzenne Komitet Sterujący Metadane Obszar Dziedzinowy Projekt ORSIP Portal ORSIP Rozliczenie projektu SEKAP Usługa Elektroniczna (e-usługa) Użytkownik Użytkownik Wewnętrzny Wykonawca Zamawiający Zbiory danych referencyjnych Zakończenie finansowe realizacji Projektu Zbiory danych, które posiadają wbudowaną w ich strukturę informację nt. lokalizacji - jednoznaczne odniesienie i określenie położenia w przestrzeni geograficznej (georeferencja) oraz atrybuty (kontekst) pozwalające na wykorzystanie tych informacji do celów wsparcia procesów decyzyjnych wszędzie tam, gdzie niezbędna jest wiedza o naturalnych i antropogenicznych elementach środowiska geograficznego. zespół zarządzający projektem powołany do podejmowania strategicznych decyzji oraz działań ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu. dane opisujące zawartość danych w zbiorach pod względem; położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. Grupa procesów wypełnianych w celu obsługi interesantów (osób fizycznych, prawnych, instytucji) przez poszczególne jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego przy wykorzystaniu odpowiednich informacji oraz zasobów technicznych takich jak systemy informatyczne. Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej otwarta, cyfrowa platforma integrująca referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług on-line poprzez specjalistyczne rozwiązania systemowe. Portale internetowe służące do świadczenia użytkownikom usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach projektu ORSIP Należy przez to rozumieć datę sporządzenia ostatniego wniosku o płatność, jednak nie później niż 20 dni od daty zakończenia realizacji Projektu. oznacza System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) Usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna z poziomu Systemu ORSIP. Osoba korzystająca z usług elektronicznych świadczonych przez ORSIP. Osoba upoważniona przez Administratora do wykonywania czynności zgodnie z nadanymi uprawnieniami, posiadająca identyfikator oraz hasło powiązane z tożsamością tej osoby. osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona na podstawie odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonującą produkty projektu ORSIP Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) Zbiory informacji, które stanowią odniesienie dla umieszczania na ich tle innych zbiorów danych. Należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie, jednak nie później niż 60 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji Projektu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 47

7 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Zakres przedmiotu zamówienia Świadczenia usługi nadzoru technicznego w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z warunkami technicznymi w zakresie: a) Wykonania opracowania wymagań i założeń budowy węzła Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) jako krajowego i europejskiego węzła IIP, b) Budowy baz danych przeznaczonych do zasilenia systemu ORSIP (inwentaryzacja, wytworzenie, informatyzacja i aktualizacja) w zakresie wybranych baz danych referencyjnych (ortofotomapa, mapy topograficzne, dane adresowe, drogi itp.) i tematycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, tereny inwestycyjne, obiekty użyteczności publicznej, dane przyrodnicze i kulturowe), c) Budowy i wdrożenia systemu ORSIP, w tym rozbudowy istniejącego systemu RSIP do funkcjonalności założonej w studium wykonalności i projekcie technicznym, poprzez budowę podsystemów i portali dziedzinowych oraz budowę oprogramowań aplikacyjnych wraz z zasilaniem systemu danymi przestrzennymi i rejestrami publicznymi, pilotażowym wdrożeniem w wybranych JST oraz budową metadanych, d) Zakupu sprzętu komputerowego, w tym serwerów wraz oprogramowaniem bazodanowym i narzędziowym, e) Promocji projektu wraz z opracowaniem i dostarczeniem materiałów reklamowych Wsparcie Zamawiającego podczas postępowania przetargowego zmierzającego do Wyłonienia Wykonawców od momentu złożenia ofert do podpisania umów, a w przypadku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowania sądowego prowadzonego na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby zapewnienie reprezentacji Zamawiającego przez pełnomocnika, opracowanie odpowiedzi na odwołanie, a w razie potrzeby opracowanie skargi na orzeczenie Izby i innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 48

8 2.1.3 Nadzór i kontrola procesów projektowania, realizacji i wdrożenia rozwiązań projektu, monitoringu postępu prac, raportowania oraz sporządzania sprawozdań i wniosków o płatność, aż do odbioru końcowego i całkowitego rozliczenia finansowego projektu. 2.2 Obowiązki Wykonawcy Inżyniera projektu W zakresie organizacji projektu i sposobu jego funkcjonowania a) doradztwo w zakresie określania procedur związanych z kontrolą projektu i raportowaniem dla Zamawiającego, którymi związany zostanie wykonawca projektu, b) przegląd oraz uszczegółowienie przewidywanego w Studium Wykonalności projektu zakresu prac dla osiągnięcia zakładanych celów i rezultatów projektu, c) opracowanie dokumentu określającego niezbędne procesy decyzyjne, zakres zaangażowania kierownictwa i pracowników ŚCSI w realizację projektu, d) doradztwo w zakresie budowy lub wykorzystania istniejących struktur organizacyjnych projektu w perspektywie utrzymania i rozwoju wskaźników produktu, rezultatu i trwałości projektu, e) współpraca z IZ RPO WSL w zakresie przestrzegania procedur, opracowywania dokumentacji projektowej, sprawozdawczości, sporządzania wniosków i rozliczenia projektu, f) współpraca z Zarządzającymi i Wykonawcami realizującymi inne projekty o znaczeniu regionalnym, w tym projektów z zakresu ochrony środowiska (Ogólnodostępna Platforma Informacyjna - Tereny poprzemysłowe i zdegradowane), g) nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu rzeczowo finansowego, jego monitoring, wskazania do jego modyfikacji (wraz z uzasadnieniem podstaw tych modyfikacji), w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z bieżącego rozwoju realizacji projektu, h) przegląd i ocena zaproponowanego przez wykonawcę projektu sposobu organizacji technicznej realizacji prac, opisu kompetencji, podziału ról w projekcie, sposobu komunikacji, i) ocena procedur i mechanizmów przedstawionych przez wykonawców projektu zapewniających jakość budowanego i wdrażanego systemu, j) udział w spotkaniach zespołu ds. projektu Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), powołanego przez Dyrektora ŚCSI, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 49

9 k) dokumentowanie w formie pisemnej, w postaci raportów i notatek: ustaleń i decyzji wynikających z rozmów z Zamawiającym, ustaleń i decyzji wynikających z rozmów z wykonawcami poszczególnych elementów projektu, spotkań i innych wydarzeń związanych z realizacją projektu W zakresie wyboru wykonawców projektu a) opracowywanie kompletnych dokumentacji przetargowych (przewidywanych jest pięć postępowań przetargowych) związanych z realizacją projektu, tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunków technicznych, projektu umów) b) oszacowanie wartości zamówienia, c) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń związanych z procedurą przetargową w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia, d) przygotowywanie projektów odpowiedzi (w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od otrzymania zapytań do SIWZ) przy rozstrzyganiu ewentualnych zastrzeżeń wykonawców wnoszonych na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach procedur zamówień publicznych, e) zapewnienie udziału przedstawiciela Wykonawcy w pracach komisji przetargowych w roli biegłego na etapie merytorycznej oceny ofert, przy czym na żądanie komisji przetargowej biegły zobowiązany będzie do sporządzenia opinii na piśmie. f) w przypadku postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowania sądowego prowadzonego na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Izby zapewnienie reprezentacji Zamawiającego przez pełnomocnika, opracowanie odpowiedzi na odwołanie, a w razie potrzeby opracowanie skargi na orzeczenie Izby i innych dokumentów niezbędnych w postępowaniu W zakresie wdrożenia projektu a) dokonanie oceny i wnioskowanie do Zamawiającego o przyjęcie Projektu technicznego budowy i wdrożenia systemu ORSIP wykonanego przez Wykonawcę projektu, b) dokonanie oceny i wnioskowanie do Zamawiającego o przyjęcie harmonogramu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 50

10 rzeczowo-finansowego, sporządzonego przez Wykonawcę projektu, c) nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z dokumentowaniem jego przebiegu w postaci raportów, o których mowa w 4 ust. 1, d) prowadzenie rozmów z wykonawcami projektu w celu doprecyzowania rozwiązań technicznych i sposobu realizacji wszystkich etapów projektu, e) uczestnictwo w rozwiązywaniu kwestii spornych natury technicznej, organizacyjnej i prawnej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami projektu, f) identyfikacja wad i usterek, proponowanie alternatywnych rozwiązań w projekcie, g) ocena ewentualnych roszczeń oraz ewentualnych problemów z wykonawcami projektu, mogących pojawić się podczas prac wdrożeniowych, h) ocena programu szkoleń zaproponowanego przez wykonawcę projektu, i) zarządzanie jakością w ramach projektu: - udział w planowaniu i wdrażaniu procedur zapewnienia jakości, - nadzór nad realizacją opracowanych przez wykonawcę projektu procedur zapewnienia jakości W zakresie zarządzania ryzykiem a) identyfikacja możliwych do wystąpienia zagrożeń realizacji projektu, b) informowanie Zamawiającego o ryzyku zagrażającym osiągnięciu celów projektu, c) monitoring stopnia wystąpienia poszczególnych elementów ryzyka oraz przedstawienie propozycji środków zaradczych W zakresie kontroli zgodności z założeniami, dokumentacją techniczną i harmonogramem a) nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie i kontrola ich zgodności z zapisami warunków technicznych, dokumentacji i specyfikacji oraz dokumentacji aplikacyjnej, b) organizacja uruchomienia procesów wdrożeniowych poszczególnych etapów realizacji projektu, c) nadzór nad instalacją i terminową konfiguracją serwerów oraz nad wykonaniem testów akceptacyjnych wdrażanych aplikacji (modułów/podsystemów), d) sporządzenie protokołu końcowego oraz protokołów z poszczególnych etapów prac zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz udział w procedurach Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 51

11 odbioru, w zakresie oceny zgodności produktów projektu z założeniami merytorycznymi i formalnymi, zweryfikowanie gotowości do odbioru produktów projektu (odbiory częściowe, końcowe), e) sprawdzenie i potwierdzenie wykonania określonych zadań i etapów zgodnych z umowami z wykonawcami projektu oraz z Decyzją w sprawie dofinansowania projektu i wnioskiem aplikacyjnym, f) sprawdzanie osiągniętych wskaźników docelowych zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym i Decyzją w sprawie dofinansowania projektu, g) udział w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucje uprawnione do kontroli projektu w czasie trwania umowy i czynne wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości zgłaszanych przez kontrolujących, h) przygotowanie materiałów i dokumentów dla potrzeb planowanych lub prowadzonych kontroli, w trakcie realizacji projektu, i) nadzór nad prawidłowym, terminowym dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami projektu, w tym przygotowanie kwartalnych zestawień poniesionych wydatków, j) współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu kar umownych lub odszkodowań za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych od wykonawców biorących udział w realizacji projektu, a na żądanie Zamawiającego sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej prawidłowości wykonania zobowiązań przy realizacji projektu, k) wykonywanie czynności wynikających z praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji jakości udzielonej przez wykonawców dla poszczególnych elementów ORSIP, l) nadzór nad usuwaniem wad i usterek przez wykonawców projektu w okresie gwarancyjnym, W zakresie sprawozdawczości i raportowania Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania następujących raportów: a) Raporty Okresowe składane w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego (kwartału kalendarzowego); Raporty Okresowe będą zawierać m.in.: - podsumowania działań Inżyniera Projektu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 52

12 - szczegółowy opis realizacji produktów i działań bieżących wykonywanych przez Wykonawców projektu ORSIP, - informację o problemach technicznych i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne sygnalizowanie problemów, zwłaszcza gdy mogą mieć one wpływ na terminowe zakończenie projektu ORSIP, - działania i produkty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym przez Wykonawców ORSIP, - postęp projektu ORSIP i jego zgodność z harmonogramem czasowym i finansowym, - proponowane czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli pojawią się), - stopień osiągnięcia wskaźników realizacji celów projektu ORSIP (produkty, rezultaty). b) Raport Końcowy składany w ciągu 18 dni od odbioru końcowego projektu ORSIP. Raport Końcowy będzie zawierać m.in.: - stopień osiągnięcia celu, - przegląd korzyści, - osiągnięte wyniki w porównaniu z planowanymi terminami, kosztami i tolerancjami, - efekty wpływu wszelkich zatwierdzonych zmian na pierwotny Plan projektu, - dane o zagadnieniach projektowych, zgłoszonych podczas projektu, - wpływ wszystkich zatwierdzonych zmian na projekt, - podsumowanie prac w obszarze jakości, - terminy i harmonogramy okresowych przeglądów projektu, Szczegółowa zawartość, format i treść wszystkich raportów zostanie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Wykonawca ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli zażąda ich Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji projektu ORSIP przygotowanie takiego raportu Wykonawca uzna za konieczne. c) Dostarczanie i zatwierdzanie raportów Raporty należy przygotować w formacie uzgodnionym z Zamawiającym wyraźnym zaznaczeniem jest współfinansowane z RPO (logo UE i logo RPO). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 53

13 Każdy raport po zatwierdzeniu przez Zamawiającego należy dostarczyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej po 1 egzemplarzu (CD). Każdy raport będzie istniał tylko w jednej wersji końcowej. Raporty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice, ul. Powstańców OPIS PROJEKTU ORSIP 3.1 Charakterystyka stanu obecnego W chwili obecnej zasadniczym elementem IIP działającym w ramach całego Urzędu jest wdrożony w 2006 r. Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIP). System ten wykorzystywany jest przede wszystkim do usprawnienia procesów administrowania Województwem Śląskim oraz planowania i monitoringu jego rozwoju. W RSIP zgromadzone są różnorodne opracowania mapowe (rastrowe i wektorowe) pochodzące z kilku Wydziałów Urzędu (w sumie około 400 warstw tematycznych). Zasadniczą zawartość bazy danych stanowią zasoby pochodzące z PZGiK, przekazywane przez WODGiK, stanowiące zbiór danych referencyjnych. Infrastruktura techniczna RSIP opiera się o dwa serwery: bazodanowy z systemem Linux RedHat oraz aplikacyjny z Windows Server Z punktu widzenia funkcjonalności składa się on obecnie z pięciu podstawowych komponentów: repozytorium (hurtowni) baz danych opartego na relacyjnej bazie danych ORACLE oraz oprogramowaniu o nazwie Internetowy Serwer Danych Przestrzennych (ISDP), zestawu modułów zasilających bazę danych (tzw. tory zasilające), bazy metadanych, której zadaniem jest wspieranie użytkowników w procesie wyszukiwania, organizowania dostępu i pobierania danych do wyświetlenia, aplikacji dostępu do danych i podglądu map w środowisku Internetu, przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki WWW (np.: Microsoft Internet Explorer, czy Mozilla Firefox), wydzielonego podsystemu inwentaryzacji i waloryzacji terenów poprzemysłowych (TPP). Obecnie z systemu RSIP korzystają przede wszystkim użytkownicy zlokalizowani wewnątrz Urzędu oraz w jego jednostkach organizacyjnych (łącznie 19 lokalizacji). Dodatkowo dostęp do systemu mają wybrani pracownicy: Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (5 wydziałów) oraz innych instytucji (4 podmioty). Natomiast z podsystemu TPP korzysta łącznie 58 JST Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 54

14 niższego szczebla (powiaty i gminy). Oprócz samego systemu RSIP wdrożono w Urzędzie tzw. portal edukacyjny RSIP. Jest to serwis utworzony w celu prezentacji zawartości i funkcjonalności RSIP (część informacyjna) oraz do interaktywnej pomocy w trakcie szkoleń użytkowników systemu (część szkoleniowa). Część informacyjna dostępna jest dla wszystkich użytkowników, a część szkoleniowa dla użytkowników zarejestrowanych po poprawnym zalogowaniu. Poza systemem RSIP, na poziomie poszczególnych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu wykorzystywane są systemy podstawowe i oprogramowanie klasy CAD/GIS, służące do gromadzenia zasobów źródłowych, ich przetwarzania i aktualizacji, a także wykonywania specyficznych analiz i przygotowywania wydruków. Niektóre wspomniane systemy podstawowe są źródłem danych dla hurtowni danych RSIP poprzez zastosowanie tzw. torów zasilających. 3.2 Ogólny opis techniczny systemu Istotą projektu inwestycyjnego jest stworzenie regionalnego węzła IIP, składającego się z podsystemu centralnego WZWS oraz podsystemów dziedzinowych. W ramach swojej wewnętrznej struktury węzeł ORSIP tworzyć będą podsystemy dziedzinowe (podwęzły), zbudowane w oparciu o jednolity model architektury logicznej i fizycznej: Wspomagania Zarządzania Województwem Śląskim (WZWS), Terenów Inwestycyjnych (TPI), Gospodarki Przestrzenią (GP) oraz Dziedzictwa Przyrodniczego Górnego Śląska (DPGŚ). Zakłada się, że docelowo podobną rolę spełniał będzie budowany w ramach komplementarnego projektu podsystem pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP). Katalog podsystemów ORSIP jest zbiorem otwartym i z chwilą nagromadzenia się dużej ilości danych źródłowych (warstw tematycznych), dziedzinowych zasobów informacyjnych, gromadzonych i udostępnianych przez podsystem WZWS, wydzielony zostanie w oparciu o nie kolejny, samodzielny podsystem dziedzinowy. Każdy z podsystemów zawierać będzie właściwe sobie zasoby informacyjne, własną bazę danych, serwer danych przestrzennych, aplikacje oraz portal lub portale tematyczne. Pomimo posiadania wyodrębnionej infrastruktury informatycznej, będą one postrzegane przez użytkowników jako jedna wspólna infrastruktura regionalnego węzła IIP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 55

15 użytkownicy zewnętrzni (publiczni i służbowi) Mieszkańcy regionu Urzędy Powiatowe Miejskie i Gminne Urzędy Centralne i Wojewódzkie Jednostki organizacyjne jst Służby i straże publiczne Inwestorzy, podmioty gospodarcze Turyści P o r t a l O R S I P Portal TPI Portal GP Portal WZWS Portal DPGŚ Portal OPI -TPP Portal... Podsystem dziedzinowy TPI Podsystem dziedzinowy GP Podsystem dziedzinowy WZWS Podsystem dziedzinowy DPGŚ Podsystem dziedzinowy OPI-TPP Podsystem dziedzinowy Regionalny węzeł IIP szyna komunikacyjna e-puap Hurtownia danych RSIP SEKAP Model architektury logicznej ORSIP - regionalnego węzła IIP. Infrastruktura poszczególnych podsystemów węzła ORSIP zostanie zbudowana z zachowaniem warstwowej architektury logicznej, zgodnej ze standardami w tym zakresie oraz optymalnej z punktu widzenia specyfiki realizowanego przedsięwzięcia, w skład której wchodzą: warstwa wewnętrzna (serwer bazy danych oraz serwer danych przestrzennych), warstwa pośrednia (aplikacje dostępu, analiz i aktualizacji danych oraz narzędzia administracji systemem, użytkownikami oraz zarządzania danymi), warstwa zewnętrzna (środowisko aplikacji użytkowników systemu). Warstwa wewnętrzna stanowi swoiste jądro systemu, natomiast warstwa pośrednia i zewnętrzna jego powłokę. Baza danych będzie wykorzystywana przede wszystkim jako źródło danych przeznaczonych do dystrybucji poprzez portale tematyczne. Zadania o charakterze zapisu transakcji lub procesów wsadowej aktualizacji realizowane będą w niej w ograniczonym zakresie. Dodatkowo wszystkie lub zdecydowana większość danych referencyjnych pochodzących Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 56

16 z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie pobierana przez podsystemy ORSIP z hurtowni danych RSIP w trybie online poprzez wewnętrzną szynę komunikacyjną a po ich zintegrowaniu (nałożeniu) z warstwami tematycznymi węzła ORSIP publikowana w portalach tematycznych. Do realizacji procedury pobierania danych wykorzystane zostaną zaimplementowane w RSIP i podsystemach ORSIP usługi i procedury (m.in.: WMS/WFS). Struktura bazy danych oraz format zapisu danych będą jawne, co umożliwi pełną kontrolę nad podsystemami oraz realizację pewnych czynności administracyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych poprzez wykonywanie poleceń bezpośrednio z poziomu zapytań i poleceń SQL. Jak już wspomniano, jądro każdego podsystemu węzła ORSIP stanowić będzie relacyjnoobiektowa baza danych ORACLE. ORACLE umożliwia przechowywanie zarówno danych przestrzennych (typu wektorowego i rastrowego), jak też danych opisowych, w szczególny sposób wspierając obsługę danych przestrzennych w formacie Oracle SDO. Zastosowanie wskazanego rozwiązania zapewni także wysoki poziom ochrony danych gromadzonych w systemie, które mogą być chronione na wielu poziomach: poprzez identyfikację i autoryzację użytkowników, stosowanie zabezpieczeń na poziomie protokołu transportowego (VPN), zabezpieczeń typu End-to-End (SSL) oraz zabezpieczeń na poziomie środowiska serwera aplikacji. Zastosowany serwer danych przestrzennych w podsystemach ORSIP powinien być w pełni kompatybilny z analogicznym oprogramowaniem zastosowanym w RSIP, tak by zapewnić poprawną współpracę tych systemów. W szczególności oba serwery danych przestrzennych posiadać powinny zaimplementowane kompatybilne serwery usług WMS/WFS (obsługujące te same wersje tych standardów). Z podanych wcześniej powodów serwer danych przestrzennych ORSIP zapewniać powinien także poprawną i wydajną realizację replikacji danych z RSIP (np. automatycznie lub poprzez uruchamiane na żądanie administratora procedury zawarte w plikach XML) oraz obsługę identycznego uporządkowania danych (np.: w zakresie struktury danych ewidencyjnych, formatu zapisu obiektowych danych graficznych, itd.). Poszczególne podsystemy węzła ORSIP wyposażone będą także w pewien zestaw dedykowanych aplikacji. Będą to m.in.: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 57

17 aplikacje administracyjne, o charakterze technicznym, związane z serwerem danych przestrzennych (np. moduł zarządzania systemem i użytkownikami), bazy danych (np. moduł aktualizacji danych) i portali (np. CMS), aplikacje użytkowe wspierające procesy związane z merytorycznym działaniem systemu (np. zasilacz danych wektorowych, moduł obsługi interaktywnych formularzy, moduł zaawansowanego dostępu do danych przestrzennych). Zakłada się, że zastosowane środowisko dedykowanych aplikacji warstwy pośredniej będzie miało charakter elastycznego i skalowalnego rozwiązania o budowie modularnej, opartego o platformę programistyczną, umożliwiającą tworzenie nowych aplikacji (rozszerzeń), wykorzystujących dane przestrzenne, relacyjne bazy danych i technologie internetowe. Będzie posiadało również otwarty interfejs programistyczny, umożliwiający w dowolnym momencie dodanie nowego modułu (aplikacji) do istniejącej konfiguracji wzbogacającego dany podsystem o nowe funkcjonalności, bez konieczności wymiany całego systemu. Podstawowym środowiskiem dostępu do zasobów i funkcjonalności węzła ORSIP będą portale tematyczne. Portale te odzwierciedlać będą strukturę organizacyjną i podział kompetencyjny Urzędu, z uwzględnieniem dodatkowych portali ogólnoużytkowych: metadanych oraz edukacyjnego (e-learning). Zakłada się, że poszczególne portale będą ze sobą współpracowały, wykorzystując w pewnym zakresie oprzyrządowanie informatyczne oraz umożliwiając w niektórych przypadkach "odmiejscowienie" usług. Dostęp do środowiska portali realizowany będzie poprzez wspólną witrynę startową, umożliwiającą łatwe poruszanie się po strukturze portali oraz wybór właściwego dla danego użytkownika portalu tematycznego. Tutaj też prezentowane będą różnorodne informacje dodatkowe, np.: opisujące zakres i sposób działania portali, podstawowe informacje o posługiwaniu się danymi przestrzennymi, zrealizowane ostatnio i planowane zmiany w portalach itp. Każdy z portali posiadać będzie dwie strefy: publiczną (ogólnodostępną) - przeznaczoną dla ogółu społeczeństwa i wyposażoną w podstawowe funkcjonalności związane z dostępem do danych przestrzennych, opisowych i metadanych geoinformacyjnych, dostępną w sposób całkowicie swobodny lub po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie i poprawnym zalogowaniu, służbową (zastrzeżoną) - służącą wyłącznie do celów wspomagania realizacji zadań nałożonych na administrację publiczną lub współpracujące z nią podmioty, a dostęp do Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 58

18 niej będą posiadali pracownicy ściśle określonych instytucji (m.in.: urzędy gmin i powiatów, samorządowe jednostki organizacyjne) przy zastosowaniu mechanizmów bezpiecznego dostępu (np.: SSL, VPN, logowanie). Podstawowy sposób dostępu do zasobów ORSIP, wykorzystywany przez większość jego użytkowników, będzie się odbywał w modelu klient-serwer poprzez dowolną popularną przeglądarkę internetową (np.: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). W uzasadnionych przypadkach dostęp do systemu oraz same dane będą chronione (przede wszystkim poprzez zastosowanie sieci wirtualnej VPN oraz mechanizmów logowania, a opcjonalnie również protokołu SSL), w szczególności w procesie ich udostępniania na zewnątrz Urzędu dla użytkowników służbowych. W przypadku zewnętrznych użytkowników publicznych (tzw. "anonimowych", czyli ogółu internautów) dostęp do danych będzie odbywał się w sposób swobodny, choć dopuszcza się sytuację, w której dostęp do niektórych danych oraz funkcjonalności systemu wymagać może wcześniejszej rejestracji, a następnie zalogowania. Wygląd interfejsu dostępu do danych przestrzennych zawartych w systemie będzie miał postać okna mapy, a dla danych opisowych wygląd tabeli, dedykowanej formatki z wieloma zakładkami lub strony HTML, wkomponowanych w portal WWW. W procesie prezentacji danych oraz interaktywnej komunikacji z użytkownikiem wykorzystana powinna zostać technologia DHTML. Ponieważ elementem systemu wykorzystywanym najczęściej i przez największą część jego użytkowników będzie okno mapy, dlatego środowisko to cechować powinna łatwość w zakresie jego użytkowania oraz prostota interfejsu użytkownika. W celu usprawnienia administrowania portalami zakłada się zastosowanie technologii CMS. Poszczególne grupy danych zawartych w ORSIP będą aktualizowane przez ich dysponentów (właściwe Wydziały Urzędu oraz jego jednostki organizacyjne) w różnorodny sposób, zależny od charakteru i ilości danych, stopnia ich informatyzacji oraz możliwości technicznych na poziomie Wydziału (np.: poprzez cykliczną replikację z systemów podstawowych, modyfikację online poprzez edycję, ładowanie wsadowe, inne metody aktualizacji). Użytkownicy portali tematycznych będą mogli także skorzystać z zasobów danych przestrzennych znajdujących się fizycznie poza węzłem ORSIP, a dostępnych w innych węzłach IIP poprzez możliwości jakie oferują usługi typu Web service. W ten sposób Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 59

19 zwiększona zostanie radykalnie funkcjonalność dotycząca dostępu do informacji przestrzennej. Dostęp do danych zgromadzonych w węźle ORSIP będzie się odbywał także z uwzględnieniem obowiązujących uwarunkowań prawnych (np.: ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne, inne) oraz porozumień i umów zawartych pomiędzy Urzędem a jednostkami organizacyjnymi, JST niższych szczebli oraz innymi podmiotami. W zakresie infrastruktury fizycznej, z powodów wymienionych wcześniej, zarówno WZWS, jak i podsystemy dziedzinowe zbudowane będą jako podwęzły ORSIP zawierające pełną strukturę warstwową. Zastosowanie szyny komunikacyjnej umożliwi natomiast swobodną wymianę informacji pomiędzy tymi komponentami, w szczególności: udostępnianie sobie danych przestrzennych (m.in.: z wykorzystaniem usług typu Web service), replikację niektórych danych z hurtowni RSIP lub innych komponentów węzła ORSIP. W celu zapobieżenia ewentualnym ograniczeniom wydajnościowym planuje się zastosować w każdym z komponentów zestaw trzech serwerów wirtualnych: serwer bazy danych (np. pod kontrolą systemu Linux), serwer aplikacyjny (np. pod kontrolą Windows Serwer 2003/2008 lub nowszy) oraz serwer webowy (np. pod kontrolą Windows Serwer 2003/2008 lub Linux). Aby zachować możliwość połączenia poszczególnych komponentów węzła w jedną, spójną infrastrukturę informatyczną (np. klastrów) należy przede wszystkim zagwarantować kompatybilność sprzętową serwerów oraz ich systemów operacyjnych, a wszystkie warstwy logiczne i fizyczne działać powinny w dowolnej sieci komputerowej, w której wykorzystywany jest protokół komunikacyjny TCP/IP (LAN, WAN, Internet, inne). 3.2 Planowany zakres inwestycji Realizacja założonego celu odbędzie się poprzez budowę regionalnego węzła IIP o nazwie Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej (ORSIP), wraz z opracowaniem aktualnych danych do zasilenia systemu (przestrzennych, opisowych oraz metadanych). Planowane jest udostępnienie większości zgromadzonych w ORSIP zasobów oraz opartych na nich e-usług jak najszerszemu gronu użytkowników publicznych (społeczeństwu, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 60

20 instytucjom i przedsiębiorstwom), realizując w ten sposób strategię budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Użytkownikom służbowym dedykowane są podsystemy dziedzinowe oraz zaimplementowane w nich aplikacje. Jednocześnie planuje się wdrożenie narzędzi i procedur umożliwiających komunikację ORSIP z innymi węzłami krajowej IIP (w celu pozyskiwania i przekazywania danych przestrzennych do podglądu, np. poprzez usługi typu Web service) oraz wykorzystanie go do wzbogacania funkcjonalności innych systemów regionalnych i krajowych w możliwość pozyskiwania informacji o przestrzennej lokalizacji obiektów oraz ich atrybutach opisowych (np. obsługiwanych spraw w systemach e-puap/sekap) Funkcjonalność projektowanego systemu ORSIP W celu zapewnienia właściwej funkcjonalności całej infrastruktury węzła ORSIP koniecznym jest wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę wewnętrzną - dedykowane aplikacje typu back-office. Aplikacja zarządzania systemem i użytkownikami - umożliwiająca zarządzanie procesami zasilania i udostępniania danych, administrowania zgromadzonym zasobem oraz użytkownikami. Aplikacja aktualizacji danych - zapewniająca możliwości zastosowania różnych procedur zasilania bazy danych oraz ich dystrybucji, np.: aktualizacja danych w trybie online, wsadowego ładowania danych, czy dystrybucja i pozyskiwanie do podglądu danych geometrycznych w oparciu o usługi typu Web sernice. Aplikacja CMS - oferująca silne wsparcie funkcjonalne zarówno dla administratorów systemu (odpowiedzialnych za jego techniczne utrzymanie w ruchu), jak i osób odpowiedzialnych za zawartość merytoryczną (gestorów zamieszczanych tam informacji). Aplikacja zasilacza danych wektorowych - umożliwiająca samodzielną aktualizację danych przestrzennych znajdujących się w bazie danych systemu poprzez zasilenie jej plikiem wektorowym lub rastrowym o określonej strukturze i parametrach technicznych. Aplikacja obsługi interaktywnych formularzy - służąca głownie do zbierania i aktualizacji informacji opisowych o znajdujących się w bazach danych ORSIP obiektów przestrzennych, w oparciu o opracowane szablony formularzy, adekwatne dla danego typu obiektów. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia str. 61

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo