OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013"

Transkrypt

1 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Cel zamówienia Przedmiot zamówienia Etapy realizacji Wymagania Wymagania w zakresie planu budowy systemu Wymagania w zakresie budowy infrastruktury Wymagania w zakresie migracji funkcjonalności profilu zaufanego Wymagania w zakresie wydajności wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego Wymagania w zakresie specyfikacji oprogramowania standardowego Ograniczenia i zależności Wymagania w zakresie dokumentacji Wymagania w zakresie odbioru produktów Wymagania w zakresie zarządzania projektem Wymagania prawne Wymagania w zakresie gwarancji Strona 2 z 34

3 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie wydzielenia funkcjonalności profilu zaufanego w ramach systemu epuap do wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. System epuap jest systemem teleinformatycznym, do którego oprogramowania aplikacyjnego prawa autorskie majątkowe posiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Podstawowe założenia Systemu epuap w aktualnej wersji to: System epuap jest oprogramowaniem rozproszonym o architekturze wielowarstwowej. Komunikacja pomiędzy rozproszonymi modułami realizowana jest z wykorzystaniem webserwisów. Wykorzystaną platformą programowania jest Java w wersji 1.4. Wykorzystaną bazą danych jest IBM DB Warstwa webowa została stworzona z wykorzystaniem technologii portletów uruchamianych na serwerze IBM WebSphere Portal 6.0. Strony aplikacji zachowują zgodność ze specyfikacją XHTML. Część wyglądu aplikacji realizowana jest poprzez wykorzystanie technologii XForms. W celu jej wykorzystania użyty został produkt o nazwie Orbeon Forms 3.6. Kod aplikacji zachowuje niezależność od używanego IDE i może być po wprowadzeniu zmian skompilowany z użyciem skryptów ANT pod warunkiem dostarczenia odpowiedniego zestawu bibliotek. Kod aplikacji utrzymywany jest za pomocą repozytorium CVS, które pozwala kontrolować zmiany do niego wprowadzane. Wybrany w postępowaniu przetargowym Wykonawca otrzyma dostęp do kodów źródłowych Systemu epuap. Strona 3 z 34

4 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii A Wystąpił problem uniemożliwiający użytkowanie wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego, lub w wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego; Błąd kategorii B Wystąpił problem polegający na co najmniej jednym z poniższych: wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego lub wykonana modyfikacja oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego działają w sposób niezgodny z dokumentacją; występują istotne ograniczenia w działaniu wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego lub w wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego ; nastąpiła awaria powodująca ograniczenie wydajności wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego lub wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego; Zamawiający nie może korzystać z wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego lub z wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego, ale uzyskanie oczekiwanych efektów jest możliwe w inny sposób (poprzez obejście, które wskaże Wykonawca). Błąd kategorii B nie obejmuje sytuacji określonych błędem kategorii A. Strona 4 z 34

5 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Błąd kategorii C Oznacza pojawienie się usterki wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego lub w wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego o charakterze ergonomicznym nie mającej wpływu na wynik pracy użytkownika. Błąd kategorii C nie obejmuje sytuacji objętych błędem kategorii A i kategorii B. epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej zbiór produktów projektu epuap-wkp rozwijanych w ramach projektu epuap2. epuap2 Projekt, którego realizacja jest w toku i została zaplanowana na lata , stanowiący kolejny etap realizacji docelowej architektury platformy epuap. epuap-wkp Projekt zrealizowany w latach , którego rezultatem była budowa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, w celu udostępnienia obywatelom usług świadczonych drogą internetową przez jednostki administracji publicznej. Model Uproszczony obraz rzeczywistości. Prezentowany z pewnej perspektywy, na pewnym poziomie abstrakcji. PZP Plan Zarządzania Projektem, element Dokumentacji definiujący organizację, procesy, narzędzia i techniki dobrane w celu skutecznej i efektywnej realizacji przedmiotu zamówienia, zawierający co najmniej szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach Etapów, szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia opracowany przez Wykonawcę zgodnie z założeniami określonymi w załączniku do Umowy Użytkownik Podmiot korzystający z systemu epuap. UML (ang. Unified Modeling Language) - Znormalizowany język modelowania oparty na notacji graficznej. Język formalny - wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów. Umożliwia modelowanie wszystkich aspektów modelowanego systemu tj.: funkcjonalności, struktury oraz zachowania tworzonego systemu. Strona 5 z 34

6 Skrót / pojęcie Funkcjonalność profil zaufany Wydzielona funkcjonalność profil zaufany System epuap Dotychczasowa infrastruktura Wydzielona infrastruktura System epuap System zewnętrzny Środowisko testowe Systemu epuap Opis skrótu / pojęcia Oznacza oprogramowanie aplikacyjne stanowiące komponent Systemu epuap odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z Ustawy o informatyzacji podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne, w zakresie funkcjonowania profilu zaufanego, oraz wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej; Funkcjonalność profil zaufany zmodyfikowana w ramach niniejszego zamówienia funkcjonująca w Wydzielonej infrastrukturze Systemu epuap. System teleinformatyczny udostępniający Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej Infrastruktura sprzętowa i programowa Systemu epuap przed modyfikacją Systemu epuap o wytworzenie Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego i wykonanie modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. Oznacza Infrastrukturę sprzętową i Oprogramowanie, które służą do obsługi tylko funkcjonalności profilu zaufanego, fizycznie połączona z pozostałą infrastrukturą Systemu epuap, będąca integralną częścią Systemu epuap, bez której System epuap nie może poprawnie funkcjonować. Oznacza system teleinformatyczny udostępniający Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej; Współpracujący z Systemem epuap system teleinformatyczny realizujący inne niż epuap zadania publiczne. Np. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEiDG), Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Środowisko systemu epuap dostarczone przez Zamawiającego działające w czasie rzeczywistym, obsługujące testowych użytkowników i testowe dane. Strona 6 z 34

7 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Środowisko produkcyjne Środowisko systemu epuap dostarczone przez Zamawiającego działające w czasie rzeczywistym, obsługujące rzeczywistych użytkowników i rzeczywiste dane w określonym reżimie SLA. Dokumentacja Wszelka dokumentacja sporządzona lub dostarczana przez Wykonawcę w ramach zamówienia, zgodna z wymaganiami w zakresie dokumentacji określonymi w OPZ. W skład Dokumentacji wchodzi w szczególności Dokumentacja projektowa, Dokumentacja powykonawcza, dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań odbioru produktów oraz dokumentacja powstała w wyniku realizacji wymagań zarządzania projektem. Dokumentacja Dokumentacja zawierającą w szczególności informacje projektowa wymienione w wymaganiu DOC.02.1 OPZ, w tym Plan Zarządzania Projektem oraz projekt techniczny opisany wymaganiem WPBS.02 OPZ, sporządzona przez Wykonawcę w zakresie i formie określonej szczegółowo w wymaganiach w zakresie dokumentacji w OPZ. Dokumentacja Dokumentacja zawierająca w szczególności: cele i zakres powykonawcza przedmiotu Umowy, diagram kontekstowy zaproponowanego rozwiązania i model zachowania, ograniczenia rozwiązania, założenia i zależności, ogólną charakterystykę Użytkownika, opis wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz specyfikację wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego lub w wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego, specyfikację wymagań sprzętowych i programowych, opis i specyfikację interfejsów, w tym również pełny i wyczerpujący opis kodów źródłowych oprogramowania aplikacyjnego, procedury utrzymaniowe, wyniki testów akceptacyjnych wraz z raportami. Harmonogram bazowy Oznacza harmonogram realizacji Przedmiotu Umowy uwzględniający daty i etapy realizacji zawarte w Umowie i Załączniku nr 2 do Umowy, uzgodniony z Zamawiającym, stanowiący element PZP; Strona 7 z 34

8 Skrót / pojęcie Opis skrótu / pojęcia Infrastruktura sprzętowa Oznacza sprzęt teleinformatyczny wraz z zawartym w nim oprogramowaniem standardowym dostarczany przez Wykonawcę w ramach Umowy do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego wraz z odnoszącą się do niego Dokumentacją na potrzeby rozbudowy środowiska testowego i produkcyjnego. Instalacja Oznacza czynność prawidłowego rozmieszczenia Infrastruktury sprzętowej lub umieszczenie przez Wykonawcę Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania Aplikacyjnego Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego lub wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego na Dotychczasowej infrastrukturze oraz Infrastrukturze sprzętowej, której celem jest prawidłowe działanie Oprogramowania Aplikacyjnego; Konfiguracja Oznacza zintegrowanie Infrastruktury sprzętowej lub Oprogramowania z Systemem epuap w celu realizacji Przedmiotu Umowy; RfC / Request for Change (pol. Prośba o Zmianę) Czynności polegające na wprowadzaniu przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych ponad określone w wymaganiach zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz czynności związane z modyfikacjami wykonywane przez Wykonawcę w ramach zleceń zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego oraz Użytkowników końcowych lub zlecenia wykonania usług konsultacyjnych. Modyfikacja Oznacza zmianę lub rozbudowę Oprogramowania Aplikacyjnego lub zmiany w ustawieniu (konfiguracji) Oprogramowania Standardowego w celu dostosowania do zmian Oprogramowania Aplikacyjnego lub wprowadzanie zmian w ustawieniach (parametryzacja) Infrastruktury sprzętowej, w tym aktualizacja Dokumentacji powykonawczej lub Dokumentacji projektowej lub zlecanie wykonania usług konsultacyjnych, dokonane na podstawie Zlecenia; Strona 8 z 34

9 Skrót / pojęcie Wdrożenie Opis skrótu / pojęcia Oznacza oddanie zainstalowanej i skonfigurowanej Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego i wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego do użytkowania przez Zamawiającego i użytkowników oraz Infrastruktury sprzętowej z Dotychczasową infrastrukturą w Środowisku produkcyjnym, z zapewnieniem poprawności działania Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego i wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap, w sposób nienaruszający i zapewniający ciągłość i poprawność działania Systemu epuap Cel zamówienia Celem zamówienia jest zagwarantowanie wysokiej dostępności i niezawodności mechanizmów profilu zaufanego wobec zwiększającego się zapotrzebowania na wykorzystanie tej usługi przez systemy zewnętrzne w szczególności CEIDG oraz PUE ZUS, dla których profil zaufany stanowi podstawę ich funkcjonowania, oraz nowych systemów, które integrują się z profilem zaufanym. Realizacja celu zamówienia ma być zrealizowana poprzez: uniezależnienie Funkcjonalności profilu zaufanego w ramach systemu epuap; umożliwienie funkcjonowania Funkcjonalności profilu zaufanego w trybie active-active z zapewnieniem równoważenia obciążenia ruchu przychodzącego (Load Balacing); 1.3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie Funkcjonalności profilu zaufanego do wydzielonej infrastruktury w ramach Systemu epuap w szczególności poprzez: opracowanie i dostarczenie wyników analizy w zakresie określonym wymaganiem WPBS.01; opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej określonej w wymaganiu WPBS.02; dostawę, Instalację i Konfigurację infrastruktury sprzętowej na Środowisku testowym i Środowisku produkcyjnym; dostawę, Instalację i Konfigurację oraz udzielenie licencji na dostarczane w ramach zamówienia oprogramowanie standardowe; Strona 9 z 34

10 wykonanie modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego wraz z instalacją, konfiguracją i wdrożeniem w Środowisku testowym wraz z testami wewnętrznymi Wykonawcy oraz uzupełnieniem Dokumentacji projektowej i dostarczeniem jej przez Wykonawcę; wytworzenie, Instalację, Konfigurację i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w Środowisku testowym wraz z testami wewnętrznymi Wykonawcy oraz uzupełnieniem Dokumentacji projektowej i dostarczeniem jej przez Wykonawcę; Instalację, Konfigurację i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego oraz modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w Środowisku produkcyjnym oraz opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej; migrację danych o użytkownikach posiadających profil zaufany lub wnioskujących o jego potwierdzenie z Dotychczasowej infrastruktury systemu epuap do Wydzielonej infrastruktury; przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego w ramach zamówienia oprogramowania aplikacyjnego; zapewnienie modyfikacji w ramach RfC, w wymiarze 3000 roboczogodzin, liczone od dnia podpisania Umowy do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin jednak nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 roku. udzielenie gwarancji na oprogramowanie aplikacyjne, oprogramowania standardowe i infrastrukturę sprzętową oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczone oprogramowane aplikacyjne, infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie standardowe przez okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. Etapy realizacji Termin realizacji Umowy nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 roku. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę są określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia Etap I obejmuje: opracowanie i dostarczenie wyników analizy w zakresie określonym WPBS.01 oraz dokumentacji projektowej w terminie do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy; Etap II obejmuje: Strona 10 z 34

11 dostawę Infrastruktury sprzętowej; dostawę i udzielenie licencji na dostarczane w ramach zamówienia oprogramowanie standardowe; rozbudowę oprogramowania aplikacyjnego Funkcjonalności profilu zaufanego; wykonanie modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego wraz z Instalacją, Konfiguracją i wdrożeniem w Środowisku testowym wraz z testami wewnętrznymi Wykonawcy oraz uzupełnieniem Dokumentacji projektowej i dostarczeniem jej przez Wykonawcę; przeniesienie autorskich praw majątkowych do wytworzonego w ramach zamówienia oprogramowania aplikacyjnego; instalację, konfigurację i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w Środowisku testowym wraz z testami wewnętrznymi Wykonawcy oraz uzupełnieniem Dokumentacji projektowej i dostarczeniem jej przez Wykonawcę; w terminie do 240 dni kalendarzowych od podpisania Umowy. Etap III obejmuje Instalację, Konfigurację i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego oraz modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego Systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w Środowisku produkcyjnym, wykonanie testów akceptacyjnych oraz opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej; migrację danych o użytkownikach posiadających profil zaufany lub wnioskujących o jego potwierdzenie z Dotychczasowej infrastruktury systemu epuap do Wydzielonej infrastruktury; w terminie 310 dni kalendarzowych od podpisania Umowy. Zapewnienie Modyfikacji w ramach RfC, w wymiarze 3000 roboczogodzin, liczone od dnia podpisania Umowy do wyczerpania przyjętego limitu roboczogodzin jednak nie później niż do dnia 16 grudnia 2013 roku. Udzielenie gwarancji na oprogramowanie aplikacyjne, oprogramowania standardowe i infrastrukturę sprzętową oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczone oprogramowane aplikacyjne, Infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie standardowe przez okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Strona 11 z 34

12 3. Wymagania 3.1. Wymagania w zakresie planu budowy systemu Wymaganie WPBS.01 Opis wymagania Wykonawca musi opracować i dostarczyć analizę Funkcjonalności profilu zaufanego uwzględniającą wymogi wynikające z niniejszych przepisów prawa, mającą na celu poprawę funkcjonalności profilu zaufanego: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 206, poz. 1216) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526) Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania. (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1836) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U r., nr 130, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk Strona 12 z 34

13 certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (D.U. z 2002 r. Nr 128, poz.1094) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (D.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 144) Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz.1024). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U r., Nr 93, poz.547). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U r., Nr 93, poz. 546). Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197 poz. 1172, z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz z późn. zm.) Strona 13 z 34

14 Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 654) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Analiza ma zawierać propozycje modyfikacji funkcjonalności profilu zaufanego. Analiza ta będzie podlegać akceptacji Zamawiającego. WPBS.02 WPBS.02.1 Wykonawca musi opracować i dostarczyć Projekt techniczny obejmujący w szczególności wymagania WPBS.02.1 WPBS Wykonawca musi opracować i dostarczyć Projekt niezbędnych modyfikacji oprogramowania Funkcjonalności profil zaufany, uwzględniający wnioski z wymagania WPBS.01. WPBS.02.2 Wykonawca musi opracować i dostarczyć projekt Wydzielenia funkcjonalności profil zaufany z Systemu epuap do Wydzielonej funkcjonalności profil zaufany. WPBS.02.3 Wykonawca musi opracować i dostarczyć plan migracji danych o użytkownikach posiadających profil zaufany lub wnioskujących o jego potwierdzenie z Dotychczasowej infrastruktury Systemu epuap do wydzielonej infrastruktury. WPBS.02.4 WPBS.02.5 WPBS.02.6 WPBS.02.7 Wykonawca musi opracować i dostarczyć plan przełączenia Funkcjonalności profil zaufany działającej w Dotychczasowej infrastrukturze systemu epuap do wydzielonej funkcjonalności profil zaufany. Wykonawca musi opracować i dostarczyć plan przełączenia Systemów zewnętrznych zintegrowanych z Systemem epuap z Funkcjonalności profilu zaufanego do Wydzielonej funkcjonalności profil zaufany. Wykonawca musi opracować i dostarczyć plan bezpieczeństwa procesu przeniesienia Funkcjonalności profil zaufany do Wydzielonej funkcjonalności profil zaufany. Wykonawca musi oszacować ryzyko i dostarczyć rejestr ryzyka dla procesu przeniesienia funkcjonalności profilu zaufanego do wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. WPBS.02.8 Wykonawca musi opracować i dostarczyć plan ciągłości działania Strona 14 z 34

15 Funkcjonalności profilu zaufanego i Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w czasie procesu przeniesienia Funkcjonalności profilu zaufanego do wydzielonej Funkcjonalności profilu zaufanego. WPBS.02.9 Wykonawca musi opracować i dostarczyć projekt modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego; 3.2. Wymagania w zakresie budowy infrastruktury Wymaganie WI.01 WI.02 WI.03 WI.05 WI.06 Opis wymagania Wykonawca musi dostarczyć, Zainstalować i Skonfigurować Infrastrukturę sprzętową i oprogramowanie standardowe niezbędne do osadzenia Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego z Dotychczasowej infrastruktury. Dostarczona przez Wykonawcę Wydzielona infrastruktura musi zapewnić dostępność Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego na poziomie 99,9% w skali miesiąca. Wykonawca musi wytworzyć i dostarczyć niezbędne oprogramowanie aplikacyjne Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego i modyfikację oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w oparciu o Projekt techniczny oraz zapewnić jego Instalację, Konfigurację i Wdrożenie w dwóch ośrodkach przetwarzania Systemu epuap wskazanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie Warszawy, w sposób umożliwiający funkcjonowanie Systemu epuap w architekturze active-active, przy nienaruszeniu ciągłości działania Systemu epuap. W zakres przeniesienia wchodzą wszystkie elementy oprogramowania profilu zaufanego, w tym również oprogramowanie do potwierdzania profili zaufanych w punktach potwierdzających. Wykonawca musi wykonać modyfikację oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. Zamawiający zapewni Środowisko testowe Systemu epuap. Wykonawca Strona 15 z 34

16 musi dokonać niezbędnych modyfikacji w Środowisku testowym Systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. WI.07 WI.08 WI.09 Wykonawca musi zapewnić takie rozmieszczenie sprzętu w szafach, aby pobierana moc energetyczna jednej szafy nie przekraczała 11kW. Wykonawca musi dostarczyć Infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie standardowe i oprogramowanie aplikacyjne pozwalające produkcyjnie uruchomić wszystkie funkcjonalności wydzielonego profilu zaufanego, z zastrzeżeniem osiągnięcia wydajności, bezpieczeństwa i dostępności systemu na poziomie nie niższym niż obecnie. Wszystkie elementy Infrastruktury sprzętowej dostarczonej w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia muszą zostać oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi dot. opracowania Dokumentacji projektowej opisanymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tzn. muszę zostać opatrzone logotypami: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unia Europejska z odniesieniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Beneficjenta projektu epuap Wymagania w zakresie migracji funkcjonalności profilu zaufanego Wymaganie WMS.01 WMS.02 WMS.03 Opis wymagania Wykonawca musi przeprowadzić migrację danych o użytkownikach posiadających profil zaufany lub wnioskujących o jego potwierdzenie z Dotychczasowej infrastruktury systemu epuap do Wydzielonej infrastruktury. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostępu do Funkcjonalności profilu zaufanego, zarówno dla użytkowników Systemu epuap jak i Systemów zewnętrznych wykorzystujących Funkcjonalność profilu zaufanego, w całym procesie migracji Funkcjonalności profilu zaufanego do Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego, mieszcząc się w ustalonym oknie serwisowym. Okno serwisowe dla dokonania przełączenia systemów profilu zaufanego Strona 16 z 34

17 może być dostępne między piątkiem a niedzielą, w godzinach 00:30 do godziny 7:00. Całkowity czas trwania okna serwisowego nie może być dłuższy niż 6 godzin. Okno serwisowe jest udostępniane na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego Wymagania w zakresie wydajności wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego Wymaganie WWS.01 WWS.02 WWS.03 Opis wymagania Wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego w środowisku produkcyjnym musi umożliwić obsługę co najmniej jednoczesnych sesji użytkowników realizujących proces składania podpisu w oparciu o profil zaufany. Wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego w środowisku produkcyjnym musi umożliwiać co najmniej 5000 odsłon na sekundę strony WWW Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego dla użytkowników realizujących proces składania podpisu w oparciu o profil zaufany. Wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego w środowisku produkcyjnym musi umożliwić w sposób ciągły składanie co najmniej 2000 podpisów na sekundę. WWS.04 Usługi Web Service Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w środowisku produkcyjnym muszą odpowiadać w czasie nie dłuższym niż 500 ms na pojedynczą operację przy jednoczesnym spełnieniu wymagania WWS.01. WWS.05 WWS.06 Maksymalny czas serwowania strony WWW Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego dla użytkownika w środowisku produkcyjnym nie może przekraczać 1500 ms przy jednoczesnym spełnieniu wymagania WWS.01 i WWS.02. Wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego w środowisku testowym musi umożliwić obsługę co najmniej 200 jednoczesnych sesji użytkowników realizujących proces składania podpisu w oparciu o profil zaufany. Strona 17 z 34

18 WWS.07 WWS.08 Wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego w środowisku testowym musi umożliwiać co najmniej 50 odsłon na sekundę strony WWW Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego dla użytkowników realizujących proces składania podpisu w oparciu o profil zaufany. Wydzielona funkcjonalność profilu zaufanego w środowisku testowym musi umożliwić w sposób ciągły składanie co najmniej 100 podpisów na sekundę. WWS.09 Usługi Web Service Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego w środowisku testowym muszą odpowiadać w czasie nie dłuższym niż 2000 ms na pojedynczą operację przy jednoczesnym spełnieniu wymagania WWS.06. WWS.10 Maksymalny czas serwowania strony WWW Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego dla użytkownika w środowisku testowym nie może przekraczać 3000 ms przy jednoczesnym spełnieniu wymagania WWS.06 i WWS.07. Strona 18 z 34

19 3.5. Wymagania w zakresie specyfikacji oprogramowania standardowego Wymaganie WOS.01 WOS.02 WOS.03 WOS.04 Opis wymagania Wykonawca musi dostarczyć, zainstalować i skonfigurować oprogramowanie standardowe umożliwiające osadzenie przez Wykonawcę Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. Wykonawca musi udzielić licencji niewyłącznej Zamawiającemu oraz MAiC rozciągającej się na całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i niegraniczonej czasowo na korzystanie z Oprogramowania Standardowego, którego producentem jest Wykonawca, oraz jego aktualizacji na polach eksploatacji określonych w Umowie. Wykonawca musi zapewnić udzielenie licencji niewyłącznej Zamawiającemu oraz MAiC rozciągającej się na całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i niegraniczonej czasowo na korzystanie z Oprogramowania Standardowego, którego producentem nie jest Wykonawca, której warunki przekaże Zamawiającemu Wykonawca. Wykonawca musi zapewnić aktualizacje oprogramowania standardowego, w tym wyższe wersje (update/upgrade), patche i programy korekcji błędów oprogramowania standardowego i udzielenie licencji na aktualizacje w okresie min. 24 miesięcy Ograniczenia i zależności Wymaganie WO.01 Opis wymagania Wykonawca musi przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie na polach eksploatacji wymienionych w Umowie oprogramowania aplikacyjnego Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego, oraz wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego oraz modyfikacji w/w oprogramowania aplikacyjnego dokonanego Strona 19 z 34

20 w ramach RfC. WO.02 Minimalne wersje wspieranych przeglądarek internetowych to: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i nowszych, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszych, Opera w wersji 11 i nowszych, Google Chrome w wersji 12 i nowszych oraz Safari w wersji 5 i nowszych. Wszystkie wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne muszą być w pełni realizowalne na w/w typach przeglądarek www, oraz w ramach tych przeglądarek i ich wersji najnowszych stabilnych wydawanych na 30 dni przed odbiorem Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego oraz wykonanej modyfikacji oprogramowania aplikacyjnego systemu epuap w zakresie niezbędnym do obsługi Wydzielonej funkcjonalności profilu zaufanego. WO.03 Zewnętrzne oprogramowanie aplikacyjne dostarczane w ramach zamówienia, musi działać na następujących systemach operacyjnych: Minimum Windows XP 32 bitowych oraz nowszych wspieranych przez jego producenta; GNU/Linux (Red Hat Enterprise Linux [RHEL] 4 i nowszy, SUSE Linux Enterprise Server 10 i nowszy), o o o Ubuntu 12 i nowsze, Fedora 17 i nowsze, Debian 6 i nowsze, OS X Lion (10.7) i nowsze WO.04 WO.05 Oprogramowanie aplikacyjne ma być wykonane w architekturze opartej na usługi (SOA ang. Service-Oriented Architecture). Zamawiający zastrzega, że dostęp do lokalizacji Systemu epuap może wymagać posiadania poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych co najmniej na poziomie poufne Wymagania w zakresie dokumentacji Kod wymagania Opis wymagania Strona 20 z 34

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 16 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZMIENIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (TEKST JEDNOLITY) Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 7 1.3. Cel zamówienia... 7 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie m.in: Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty IP. 2611.19.2015 Opis przedmiotu zamówienia: Modernizacja serwisów internetowych Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Komisji Standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ta strona została celowo pozostawiona pusta. Strona 2 z 51 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia...

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie (nr.), na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU DOSTAWCA TOŻSAMOŚCI V.02.02 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 1.2. Usługi Systemu Dostawca Tożsamości... 3 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo

Wzór protokołu odbioru ilościowego

Wzór protokołu odbioru ilościowego Wzór protokołu odbioru ilościowego Załącznik nr 2 W dniu...dokonano odbioru ilościowego następujących Urządzeń: Lp. Nazwa Urządzenia Numer fabryczny/seryjny 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

OGÓLNY OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ OGÓLNY OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Strona 1 z 34 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Cel zamówienia... 7 1.3. Przedmiot zamówienia... 8 2. Etapy realizacji... 10 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

(Zamówienie do EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

(Zamówienie do EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) Zapytanie ofertowe nr 1/ /RPPK

Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) Zapytanie ofertowe nr 1/ /RPPK Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) Zapytanie ofertowe nr 1/01.04.01/RPPK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część jawna) I. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Niniejszy dokument precyzuje szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez określenie: 1. wymagań w zakresie usług realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.108.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 1 września 2014r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Nowy Targ SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa licencji na potrzeby SIPR Licencja HP Data Protector S t r o n a 2 SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIKI I SKRÓTY... 3 2 Przedmiot ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Nr sprawy: DOA.261.2.46.2015.MZ Częstochowa, dn. 15.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do u na terenie Gminy Kaliska I. - dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy :

Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Zal.3 do ogłoszenia Umowa nr OLSU.SOP.0165.10. Projekt.2014.CM zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy : Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Filia w Suwałkach, ul. Sportowa 22, 16-400

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo