SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji w oparciu o dane geoprzestrzenne GIS, na potrzeby zarządzania kryzysowego. Wspólny słownik zamówień (CPV): Zamawiający : Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą. 2. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem: 22/BAF-VI/PN/08. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Stefana Batorego 5, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca powinien spełniać następujące szczegółowe warunki: - naleŝytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw: oprogramowania GIS lub systemów zarządzania bazami danych GIS o wartości przekraczającej kwotę ,00 zł. kaŝda. Ocena spełniania powyŝszych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. 2

3 IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca składa wraz z ofertą : 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 ustawy P.z.p. (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do oferty). 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz.605) -w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a więc: 2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1. wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw: oprogramowania GIS lub systemów zarządzania bazami danych GIS o wartości przekraczającej kwotę ,00 zł. kaŝda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie (wzór wykazu stanowi zał. nr 2 do oferty); 4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4.1 Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2.1., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty o których mowa w pkt powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w ust. 1 składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, - dokumenty wymienione w ust. 2 składa kaŝdy z wykonawców, - dokumenty wymienione w ust. 3 muszą potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. 3

4 Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawcy składają oryginał lub kserokopie dokumentu/dokumentów potwierdzone (poświadczone) za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji: - pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa - faksem na numer: (22) Zamawiający, w trakcie prowadzenia postępowania, nie dopuszcza moŝliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego - godz w dni robocze); Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert jeŝeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie (link: zamówienia publiczne). Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upowaŝnieni są: W sprawach merytorycznych - Grzegorz Kozioł tel. (022) W sprawach proceduralnych - BoŜena Szymańska tel. (022)

5 VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Ofertę naleŝy złoŝyć na (bądź w formie) druku OFERTA stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA, opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, to jest: 6. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 7. KaŜda zapisana, zadrukowana strona oferty powinna być parafowana. 8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 10. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) naleŝy umieścić w kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5 OFERTA do przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji w oparciu o dane geoprzestrzenne GIS, na potrzeby zarządzania kryzysowego nr sprawy: 22/BAF-VI/PN/08 Koperta powinna być takŝe opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złoŝone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Dla uznania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 13. Wszelkie poprawki lub zamiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 14. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 5

6 15. JeŜeli dokument załączony jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty: na kaŝdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy. 16. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem dokonania tych czynności przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 17. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. 18. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANE. 19.Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 20. Wskazane jest aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 22. ZastrzeŜenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złoŝyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do druku OFERTA. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert. Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale VII pkt. 11 naleŝy złoŝyć do dnia r. do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, pok. nr 141. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz informacje wymagane w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. PowyŜsze informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6

7 3. Wejście do siedziby Zamawiającego. Wejście do siedziby zamawiającego - przez biuro przepustek ul. Rakowiecka. W celu wystawienia przepustki naleŝy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym lub z biura przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument toŝsamości ze zdjęciem. Biuro przepustek czynne jest w godz. 08:00-16:00. IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto, wyraŝoną do dwóch miejsc po przecinku. Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 2. Ceny naleŝy podać w PLN. 3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty instalacji, uruchomienia, konfiguracji, koszty serwisu gwarancyjnego i szkoleń, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Odbiorców), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku VAT. 4. Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. 5. JeŜeli w złoŝonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. X. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Nazwa, opis oraz wielkość zamówienia: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji w oparciu o dane geoprzestrzenne GIS, na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym: 1.1. Dostawa 1 szt. licencji kompletnego pakietu oprogramowania GIS (Geographic Information System) opartego na rozwiązaniach serwerowych, z prawem do zainstalowania go na 1 komputerze oraz z moŝliwością nieograniczonego udostępniania zasobów serwera podmiotom wskazanym przez Zamawiającego; 1.2. Dostawa 4 szt. zestawów komputerowych (1 zestaw komputerowy składa się z 1 szt., monitora oraz 1 szt. komputera stacjonarnego) z zainstalowanym oprogramowaniem określonym w rozdz. X pkt.2 ppkt SIWZ Instalacja i uruchomienie kompletnego pakietu oprogramowania GIS opartego na rozwiązaniach serwerowych na dostarczonym przez Wykonawcę 1 komputerze stacjonarnym; 1.4. Dostawa 1 szt. komputera przenośnego (notebooka) z zainstalowanym oprogramowaniem określonym w rozdz. X pkt.2 ppkt SIWZ; 1.5. Dostawa 4 szt. licencji pływających podstawowego oprogramowania GIS (Geographic Information System) kompatybilnego z oprogramowaniem określonym w punkcie 1.1.; 7

8 1.6. Instalacja i uruchomienie na dostarczonych przez Wykonawcę: komputerze przenośnym (notebooku) oraz na 3 komputerach stacjonarnych podstawowego oprogramowania GIS; 1.7. Instalacja i uruchomienie na sprzęcie komputerowym określonym w punktach 1.2. i 1.4. dostarczonych przez Zamawiającego: map cyfrowych V-MAP poziom 2 i VPS oraz rastra mapy topograficznej w formacie TIFF; 1.8. Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt. tablicy interaktywnej, kompatybilnej z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym wymienionymi w punktach: 1.1.,1.2., 1.4. i 1.5; 1.9. Konfiguracja dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego pakietu oprogramowania GIS oraz podstawowego oprogramowania GIS z mapami cyfrowymi przekazanymi przez Zamawiającego; Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla max. 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania oraz właściwej eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wspólny słownik zamówień (CPV): PARAMETRY GRANICZNE: 2.1. Kompletny pakiet oprogramowania GIS (Geographic Information System) oparty na rozwiązaniach serwerowych musi spełniać następujące wymagania: W zakresie wizualizacji danych i interaktywnej pracy z mapą: a) moŝliwość wizualizacji danych przestrzennych (zarówno wektorowych, rastrowych), danych CAD, danych tabelarycznych; b) moŝliwość interaktywnej nawigacji po mapie; c) moŝliwość zadawania zapytań dotyczących identyfikacji obiektów na mapie, pomiarów odległości, wyszukiwania obiektów, selekcji obiektów w oparciu o ich lokalizację i o atrybuty; d) moŝliwość klasyfikacji tematycznej obiektów wektorowych, w oparciu o kartograficzne metody ilościowe i jakościowe; e) moŝliwość automatycznego etykietowania obiektów W zakresie tworzenia, edycji i kontroli jakości danych: a) moŝliwość wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych przestrzennych zarówno w odniesieniu do ich połoŝenia, jak i przypisanych do nich atrybutów; b) moŝliwość tworzenia zestawów danych i klas obiektów definiowanych przez uŝytkownika; c) moŝliwość tworzenia i edycji klas relacji pomiędzy klasami obiektów i tabelami; d) moŝliwość tworzenia i edycji obiektów stanowiących części sieci geometrycznych, obiektów wymiarowania, klas obiektów opisowych; e) moŝliwość kontroli spójności danych poprzez tworzenie i wykorzystanie zbiorów dopuszczalnych wartości dla atrybutów opisowych, oraz tworzenie podtypów w klasach obiektów definiowanych przez uŝytkownika; f) moŝliwość tworzenia własnych reguł topologicznych i kontroli ich zachowania dla geometrii obiektów; g) moŝliwość obsługi edycji wersji bazy danych w oparciu o DBMS, w tym rozwiązywanie konfliktów pomiędzy poszczególnymi wersjami bazy danych; h) moŝliwość współpracy ze standardowymi narzędziami projektowania baz danych; i) moŝliwość importu i eksportu schematu bazy danych oraz danych w celu umoŝliwienia korzystania z niej innym uŝytkownikom, w tym przy wykorzystaniu formatu XML W zakresie obsługi danych rastrowych: a) moŝliwość bezpośredniego wczytywania standardowych formatów danych przestrzennych; b) moŝliwość przechowywania danych rastrowych w przestrzennej bazie danych; c) moŝliwość klasyfikowania danych rastrowych, a takŝe zmiany ich wyświetlania z wykorzystaniem algorytmów rozciągania i próbkowania; d) moŝliwość tworzenia i przeglądania skorowidzów danych rastrowych; 8

9 e) moŝliwość geoprzetwarzania danych rastrowych w zakresie transformacji i zmiany odwzorowania, statystyk, mozaikowania i resamplingu; f) moŝliwość definiowania odniesienia przestrzennego dla danych rastrowych W zakresie analiz przestrzennych i geoprzetwarzania: a) moŝliwość wykonywania analiz przestrzennych, w tym analiz na danych rastrowych i analiz z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu; b) moŝliwość odczytu i konwersji róŝnych formatów zapisu danych rastrowych, wektorowych (w tym danych CAD) oraz danych tabelarycznych; a takŝe moŝliwość eksportu danych w wielu standardowych formatach; c) moŝliwość tworzenia, zapisywania i udostępniania operacji geoprzetwarzania w postaci modeli geoprzetwarzania; d) moŝliwość transformacji danych przestrzennych pomiędzy układami współrzędnych z moŝliwością zapisu danych w nowym odwzorowaniu, jak i transformacji w locie bez trwałej zmiany odwzorowania danych źródłowych; e) moŝliwość przeprowadzenia analiz na sieciach geometrycznych W zakresie dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb uŝytkowników: a) moŝliwość personalizacji interfejsu dla potrzeb uŝytkownika; b) moŝliwość dostosowania aplikacji do specyficznych potrzeb uŝytkownika przez tworzenie nowych narzędzi budowanych w oparciu o technologię COM (Component Object Model) z wykorzystaniem standardowych środowisk programistycznych W zakresie redakcji kartograficznej i publikowania opracowań: a) moŝliwość tworzenia i zapisywania własnych zestawów symboli graficznych uŝywanych przy prezentacji kartograficznej; b) moŝliwość tworzenia kompozycji mapowych, a takŝe moŝliwość zdefiniowania własnych szablonów kompozycji; c) moŝliwość tworzenia zestawień i raportów w pełni zintegrowanych z mapą; d) moŝliwość drukowania kompozycji mapowych, zestawień i raportów; e) moŝliwość eksportu kompozycji mapowych do róŝnych formatów graficznych, jak równieŝ do środowiska Microsoft Office W zakresie tworzenia i wyświetlania animowanych elementów map: a) moŝliwość animowania zmian danych prezentowanych w postaci tabel i wykresów z poziomu mapy cyfrowej W zakresie integracji i analiz danych pochodzących z odbiorników GPS w bazie danych przestrzennych: a) Wyświetlanie w czasie rzeczywistym połoŝenia z odbiornika GPS, b) Dynamiczne centrowanie mapy nad bieŝącym punktem GPS, c) Zapisywanie połoŝenia w plikach logów, d) Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia W zakresie obsługiwanych platform technologicznych: a) J2EE i Microsoft.NET W zakresie obsługiwanych serwisów webowych (usług sieciowych) a) SOAP b) J2EE Web Services c) NET Web Services d) WSDL e) UDDI W zakresie interaktywnej pracy z mapą: a) moŝliwość interaktywnej nawigacji po mapie (powiększania, pomniejszania widoku, wyświetlania zasięgu wybranej warstwy tematycznej, zbliŝania i przesuwania widoku mapy tak by zaprezentować wyselekcjonowane obiekty); b) moŝliwość zapisania i zarządzania widokami mapy zdefiniowanych przez uŝytkownika; c) moŝliwość wyświetlania dodatkowego okna prezentującego zarys pełnego zasięgu mapy oraz obszar, który aktualnie znajduje się w powiększeniu W zakresie zapytań 9

10 a) moŝliwość zadawania zapytań dotyczących identyfikacji obiektów na mapie, pomiarów odległości, wyszukiwania obiektów, selekcji obiektów w oparciu o ich lokalizację i o atrybuty; b) moŝliwość bezpośredniego korzystania z hyperlinków zapisanych w tabeli atrybutów, wywołując powiązane obiekty (strony internetowe, pliki graficzne, dokumenty tekstowe) bezpośrednio z okna mapy lub poprzez dane atrybutowe W zakresie wyszukiwania obiektów (geometrycznych) a) moŝliwość wyszukania obiektów według wartości określonego atrybutu (własności przypisanej obiektom) b) moŝliwość wyszukania obiektów poprzez wskazanie go W zakresie ogólnych własności wyświetlania map a) moŝliwość prezentacji widoku kompozycji mapy; b) moŝliwość prezentacji wybranego zestawu danych; c) moŝliwość interaktywnej prezentacji w widoku jednej mapy danych przechowywanych w róŝnych odwzorowaniach kartograficznych; d) moŝliwość prezentacji poszczególnych warstw tematycznych z określoną przezroczystością; e) moŝliwość określania minimalnej i maksymalnej wartości skali przy jakiej dane będą wyświetlane/ widoczne/; f) moŝliwość określania zakresu skali w jakim dane z określonej warstwy będą widoczne w widoku mapy; g) moŝliwość tworzenia siatki kartograficznej, pomiarowej i odniesienia; h) moŝliwość zmiany kolejności w jakiej warstwy są odrysowywane w widoku mapy W zakresie obsługi danych tabelarycznych a) moŝliwość tworzenia dynamicznych powiązań pomiędzy bazami danych; b) moŝliwość tworzenia relacji jeden-do-wielu i wiele-do-jednego; c) moŝliwość generowania statystyk i zestawień sumarycznych dla danych tabelarycznych; d) moŝliwość sortowania danych według wielu pól atrybutów; e) moŝliwość tworzenia połączeń i zdalnej pracy z tabelami bazy danych W zakresie wyświetlania danych wektorowych a) moŝliwość określania koloru podświetlenia wybranych obiektów; b) moŝliwość określenia bibliotek symboli zaleŝnych od skali, w jakiej mapa jest prezentowana; c) moŝliwość interaktywnego wyłączenia wybranych(specyficznych) obiektów z widoku mapy; d) moŝliwość określenia, które pola atrybutów będą dostępne z poziomu widoku mapy W zakresie klasyfikacji tematycznej danych wektorowej a) moŝliwość prezentowania obiektów za pomocą jednakowych symboli, w zaleŝności od wartości atrybutu identyfikującego obiekt, za pomocą skali barwnej, za pomocą skalowanych symboli, proporcjonalnych symboli, gęstości punktów oraz za pomocą kartogramów i kartodiagramów; b) moŝliwość jednoczesnej symbolizacji obiektów na podstawie wielu atrybutów; c) moŝliwość prezentowania interaktywnych histogramów dla sklasyfikowanych danych W zakresie symbolizacji a) moŝliwość interaktywnego tworzenia symboli uŝytkownika b) moŝliwość kontroli kolejności rysowania c) konieczność dysponowania biblioteką predefiniowanych symboli, oraz wykorzystania predefiniowanych, własnych symboli uŝytkownika; d) moŝliwość tworzenia: symboli podświetlanych, własnych wypełnień, linii, konturów oraz symboli punktowych; e) moŝliwość wykorzystania zaimportowanych graficznych wypełnień uŝytkownika f) obligatoryjna obsługa dostosowanych markerów True Type Font W zakresie drukowania map a) obligatoryjna obsługa eksportu dokumentów map do następujących formatów: EMF, BMP, EPS, TIFF, PDF, JPEG, PNG, GIF, SVG, AI, PostScriptColorSeparates (with page marks); b) obligatoryjna obsługa dostarczania wyeksportowanych map przy pomocy URL opisującego lokalizację pliku na serwerze oraz poprzez przesyłania strumienia danych MIME bezpośrednio do klienta; 10

11 c) obligatoryjne wykorzystanie standardowych sterowników drukarki systemu Windows d) obligatoryjne umoŝliwienie drukowania w trybie PostScript; e) obligatoryjna obsługa zadań drukowania po stronie serwera w celu przyśpieszenia pracy W zakresie pracy z elementami tekstowymi na mapie: a) obligatoryjna obsługa dynamicznego etykietowania w locie, automatycznego wykrywania konfliktów w trakcie rozmieszczania etykiet, definiowania i wykorzystania reguł rozmieszczania etykiet w zaleŝności od priorytetu; b) obligatoryjna biblioteka predefiniowanych stylów etykietowania; c) obligatoryjna obsługa predefiniowanych schematów etykietowania dla poszczególnych warstw tematycznych mapy; d) obligatoryjna kontrola wyświetlania etykiet dla poszczególnych obiektów danej warstwy; e) obligatoryjna obsługa klasy anotacji w bazie, anotacji powiązanych z obiektami; f) obligatoryjne wykorzystanie etykiet paragrafów (rozbudowanych etykiet opisowych) W zakresie obsługiwanych formatów danych wektorowych i innych źródeł danych a) moŝliwość bezpośredniego odczytu następujących formatów danych wektorowych OGC WMS, OGC WFS: geobaza, shapefiles, SDC, VPF, Web Services, ArcGIS Server services; b) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu następujących danych: pliki shape, oraz CAD - Autodesk DXF, AutoCAD DWG, Microstation DGN; c) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu następujących dodatkowych formatów: dbase, TXT, ESRI INFO files, OLE DB Connections, ODBC Connections, Microsoft Access W zakresie obsługiwanych formatów danych rastrowych (interoperacyjność): a) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu następujących formatów danych: Arc Digitizer Raster Graphics (ADRG), ArcSDE Raster, ESRI BIL, BIP, BSQ, BMP, DIB, Microsoft Windows Bitmap, CADRG, CIB, DIGEST, ASRP, UPS, UTM, USRP, DTED, ERMapper, ERDAS 7.5 GIS, ERDAS 7.5 LAN, ERDAS RAW, GIF, Intergraph CIT-Binary Data, Intergraph COT Grayscale Data, JPEG, JFIF, JPEG 2000, MrSID GEnerations 2 and 3, NITF, PNG; b) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu i zapisu wymienionych formatów danych rastrowych: ERDAS IMAGINE, ESRI GRID and GRID Stack, TIFF; c) obligatoryjna obsługa w zakresie wyświetlania danych rastrowych obejmująca: wyświetlanie obrazów wielospektralnych z przypisaniem wartości RGB do poszczególnych kanałów, indywidualne ustawiania dla poszczególnych kanałów, wyświetlanie kaŝdej wartości unikalnej przy pomocy kolorów dyskretnych, odświetlanie obrazów z wykorzystaniem mapy kolorów, wyświetlanie wielospektralnych danych rastrowych z wykorzystaniem wartości RGB, zapisanie do formatu XML bieŝących statystyk obrazu, kontrolę kontrastu i jasności; d) obligatoryjna obsługa następujących algorytmów słuŝących do rozciągania kontrastu: odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum; e) obligatoryjne wyświetlanie statystyk dla całego zestawu danych rastrowych, dla aktualnego zasięgu, dla zasięgu zdefiniowanego przez uŝytkownika W zakresie obsługiwanych danych i dokumentów (interoperacyjność) a) w odniesieniu do plików map i bibliotek symboli ma istnieć moŝliwość: odczytu plików opublikowanych map, tworzenia i edytowania dokumentów map, dostosowania szablonów w celu standaryzowania map uŝytkownika W zakresie geokodowania: a) moŝliwość gekodowania pojedynczego adresu, zwrócenia adresu lub przecięcia na podstawie podanych współrzędnych x,y (tzw. Anty-geokoding), geokodowania wsadowego; b) dostarczenie narzędzi słuŝących ręcznemu przetworzeniu adresów, które nie mogą być odnalezione automatycznie, c) wykorzystanie wielu serwisów (indeksów) geokodowania dla kaŝdego źródła danych; d) zdolność do agregowania wielu indeksów geokodowania w jeden pojedynczy indeks; e) moŝliwość dynamicznego tworzenia obiektów na bazie zgokodowanych lokalizacji oraz zapisania geokodowanych lokalizacji w postaci zestawu danych w bazie danych W zakresie charakterystyki aplikacji klienckiej 11

12 a) aplikacja kliencka obligatoryjnie zawiera szablony dla okna mapy, kompozycji strony, funkcji geokodowania, wyszukiwania, map tematycznych, katalogu serwisów sieciowych (Web services) Pakiet oprogramowania GIS oparty na rozwiązaniach serwerowych, zapewniający współpracę z bazami danych SQL (Structured Query Language) oraz bezkolizyjny import danych z bazy danych GIS wykorzystywanej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego; Interfejs w języku polskim; Prawo do zainstalowania na 1 komputerze; Prawo do nieograniczonego udostępniania zasobów serwera podmiotom wskazanym przez Zamawiającego; Kompatybilność z komputerem przenośnym (notebook), podstawowym oprogramowaniem GIS, tablicą interaktywną oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.2.,2.3.,2.4 i Komputer przenośny (notebook) musi spełniać następujące wymagania: Procesor dwurdzeniowy, typu x86 (o wydajności nie niŝszej niŝ Core 2 Duo 2,2 GHz) Płyta główna z chipsetem producenta procesora, zainstalowana pamięć operacyjna 2 x 2048MB DDR2 667 MHz Dysk twardy o pojemności min. 200 GB z interface em SATA Karta graficzna z pamięcią min 512 MB zapewniająca pracę z rozdzielczością min x 900 dpi, 24 bit, Open GL 1,3 lub wyŝszy Wbudowany napęd optyczny DVD +/-RW dual layer Ekran o przekątnej 15,4 typu TFT Crystal View zapewniający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością min x 900 dpi Wbudowana karta sieciowa standardu Ethernet o szybkości 10/100/1000Mbps Wbudowana karta sieci bezprzewodowej standardu a/b/g/n Wbudowany moduł Bluetooth v Urządzenie wskazujące touchpad Karta dźwiękowa kompatybilna z Sound Blaster Pro, wbudowane głośniki Wbudowany modem telefoniczny 56 kbps Porty wejścia/wyjścia: a. min. 4 porty USB standardu 2.0 b. min. 1 port Firewire (IEEE 1394) c. gniazdo na podłączenie tablicy interaktywnej (dodatkowy monitor) d. gniazda audio wyjścia słuchawkowe i gniazdo mikrofonu e. czytnik kart standardu SD/MMC f. gniazdo kart rozszerzeń Express Card Bateria litowo jonowa umoŝliwiająca min. 3 godz. nieprzerwanej pracy Waga laptopa wraz z bateriami: maksimum 3,9 kg Zainstalowane oprogramowanie: a. system operacyjny: Windows VISTA Business lub równowaŝny w polskiej wersji językowej zapewniający pełną i nie wymagającą dodatkowego oprogramowania współpracę z serwerem Windows 2003 oraz z oprogramowaniem: biurowym MS Office 2007 w wersji dla Windows, b. oprogramowanie umoŝliwiające pełną obsługę wbudowanej nagrywarki DVD c. Microsoft Office 2007 PL zawierający w swoim pakiecie min. edytor tekstu-word, arkusz kalkulacyjny-excel, menadŝer poczty elektronicznej-outlook, program do tworzenia prezentacji-powerpoint, system zarządzania bazami danych-access lub rozwiązanie równowaŝne WyposaŜenie dodatkowe: a. torba dwukomorowa dostosowana do wymiarów laptopa umoŝliwiająca bezpieczny transport urządzenia b. mysz optyczna bezprzewodowa z rolką. 12

13 Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, podstawowym oprogramowaniem GIS, tablicą interaktywną oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.3., 2.4 i Podstawowe oprogramowanie GIS (Geographic Information System) musi spełniać następujące wymagania: Funkcje wyświetlania mapy Ogólne cechy mapy: a) Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych, b) Odwzorowywanie w locie" wszystkich typów danych, c) Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych, d) Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych, e) Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki, f) Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia, g) Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe), h) Zmienna głębokość warstwy maskującej Dane Tabelaryczne: a) Tworzenie w locie" dynamicznych złączeń pomiędzy róŝnymi bazami danych, b) Tworzenie i uŝywanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele, c) Tworzenie statystyk, d) Podsumowywanie danych, e) Tworzenie wykresów i raportów, f) Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports, g) Sortowanie względem wielu atrybutów, h) Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych, Wyświetlanie danych wektorowych: a) Kontrola koloru selekcji kaŝdego zestawu danych, b) Tworzenie Informacji na mapie, c) Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy, d) Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania, e) Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL, f) Kontrola, które pola danych tabelarycznych są dostępne na mapie Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych: a) Jednolity symbol, b) Wartości unikalne, c) Zgodnie z symbolami w stylu, d) Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane, e) Sygnatury proporcjonalne, f) Mapa kropkowa, g) Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi, h) Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych, i) Interaktywny histogram klasyfikacji danych Funkcje obsługi danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych: a) Rastry ArcSDE, b) Bitmap (BMP), c) Device Independent Bitmap (DIB) format, d) Microsoft Windows Bitmap, e) Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG), f) Controlled Image Base (CIB), g) Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard 13

14 h) Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2, i) ER Mapper, j) ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW, k) Graphic Interchange Format (GIF), l) Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT - dane w odcieniu szarości. m) Joint Photographics Experts Group (JPEG), Joint File, n) Interchange Format (JFIF), o) JPEG 2000, p) Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3), Funkcje tekstowe na mapie Etykietowanie: a) Tworzenie w locie" dynamicznych etykiet, b) Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet, c) Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami, d) Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów, e) Wiele predefiniowanych stylów etykiet, f) Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu, g) Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla kaŝdej warstwy mapy, h) Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety, i) Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet Opisy (adnotacje): a) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf), b) Tworzenie opisów z etykiet Edycja Opisów: a) Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów, b) Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem, c) Dodawanie opisów z linią wiodącą, d) Tworzenie opisów wzdłuŝ linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów, e) Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy, f) Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi, g) NiezaleŜna edycja kaŝdego słowa opisu, h) Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów, i) Odbicie ciągu znaków opisu, j) Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii, k) Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów Funkcje Interakcji z mapą Nawigowanie Mapą: a) Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy, b) Skalowanie widoku do zasięgu warstwy, c) Korzystanie z zakładek przestrzennych, d) Dostęp do hiperłączy, e) Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie, f) Korzystanie z okna lupy, g) Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów, h) Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL, i) Tworzenie i Zarządzanie zakładkami przestrzennymi, j) Korzystanie z okna przeglądu Zapytania: a) Identyfikacja obiektów na mapie, b) Pomiar odległości, c) Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź), d) Selekcja danych według lokalizacji, 14

15 e) Selekcja danych według atrybutów, Symbolizacja: a) Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli, b) Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kreślenia, c) Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów, d) MoŜliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia Funkcje kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy: a) Tytuł, b) Tekst, c) Obwódka mapy, d) Legenda, e) Strzałka północy, f) Skala, g) Tekst skali, Rysunek, Obiekty OLE, Siatka kilometrowa, h) Siatka kartograficzna Formaty Eksportu: a) Enhanced Metafile (EMF), b) Windows Bitmap (BMP), c) Encapsulated PostScript (EPS), d) Tagged Image File Format (TIFF), e) Portable Document Format (PDF), f) Joint Photographics Experts Group (JPEG), g) Portable Network Graphics (PNG), h) Graphic Interchange Format (GIF), Drukowanie z następującymi sterownikami: a) Windows, b) PostScript, c) Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku Funkcje obsługi dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji: a) Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher'a), b) Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd), c) Zapisywanie plików warstw (.lyr), d) Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map, Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych: a) Geobaza, b) Pliki shape, c) Vector Product Format (VPF), d) Web services ArcIMS Image Service ArcIMS Feature Services, e) OGC Web Map Server (WMS) Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych: a) Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb), b) Obiekty proste geobazy osobistej pobrane z geobazy profesjonalnej, c) Pliki shape, d) Obiekty geobazy profesjonalnej Bezpośredni Odczyt Danych CAD: a) Autodesk Drawing Exchange Format (DXF), b) AutoCAD Drawing File (DWG), c) Microstation DGN Bezpośredni Odczyt Innych Danych: a) ESRI TIN, b) dbase (DBF), 15

16 c) Text (TXT), d) Pliki ESRI INFO, e) Połączenia OLE DB, f) Połączenia ODBC, g) Microsoft Access Wygląd i zachowanie aplikacji: a) Pływające/Dokowalne paski narzędzi, b) Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych, c) Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows Dostosowanie: a) Dostosowywany wygląd aplikacji (re-aranŝacja narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij - upuść), b) Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania, c) Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA), d) Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego Edycja danych przestrzennych Generalizacja: a) Wygładzanie obiektów liniowych, b) Upraszczanie kształtu obiektów liniowych (generalizacja) Funkcje mobilność Obsługa GPS: a) Wyświetlanie w czasie rzeczywistym połoŝenia z odbiornika GPS, b) Dynamiczne centrowanie mapy nad bieŝącym punktem GPS, c) Zapisywanie połoŝenia w plikach logów, d) Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia Funkcje zarządzania danymi Ogólne: a) Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powiązanych plików, b) Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej, c) Tworzenie geobazy osobistej, d) Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej, e) Tworzenie plików shape Interfejs w języku polskim; Zapewnia współpracę z bazami danych SQL (Structured Query Language) oraz bezkolizyjny import danych z bazy danych GIS wykorzystywanej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego, Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, komputerem przenośnym (notebook), tablicą interaktywną oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.2., 2.4 i Tablica interaktywna musi spełniać następujące wymagania: Elektromagnetyczna pasywna Powierzchnia tablicy przeznaczona do projekcji i rysowania Format obszaru roboczego 16: Obszar roboczy tablicy: minimum 1067 mm x 1879 mm Przekątna obszaru roboczego: minimum 2159 mm Wymiary zewnętrzne: minimum 1213 mm x 2032 mm Waga tablicy z podstawą: maksimum 35 kg Rozdzielczość wewnętrzna: nie mniej niŝ 4096 punktów (linii) na cal Rozdzielczość wyjściowa: nie mniej niŝ 1000 linii na cal Obsługiwane rozdzielczości: nie mniej niŝ x pikseli Komunikacja z komputerem: RS-232, USB, Bluetooth 2,4GHz (opcjonalnie) 16

17 Oprogramowanie i sterowniki współpracujące z systemami operacyjnymi: Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista Linux Dołączone 2 piórka interaktywne do tablicy Dołączona ładowarka do piórek interaktywnych, mocowana do tablicy i zasilana bezpośrednio z niej Dołączony 1 kabel RS-232C o minimalnej długości: 8m Dołączony 1 kabel USB o minimalnej długości: 3m Dołączony 1 zasilacz uniwersalny Dołączony 1 uchwyt do mocowania tablicy na ścianie Dołączona podstawa do postawienia tablicy Dołączona 1 płyta CD z oprogramowaniem oraz instrukcją do oprogramowania Dołączone niezbędne akcesoria (np. kable zasilające i sieciowe) do połączenia tablicy z komputerem i rzutnikiem Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, komputerem przenośnym (notebook), podstawowym oprogramowaniem GIS oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.2., 2.3 i Zestawy komputerowe muszą spełniać następujące wymagania: Jednostka centralna L p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Wykonana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze esata, obsługa do 8GB pamięci RAM. 2. Procesor Procesor o architekturze 64 bitowej, wielordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach osobistych PC, klasy x86 lub równowaŝny. 3. Pamięć RAM Min MB DDR2 800 MHz z moŝliwością rozbudowy do min. 8 GB, min. 2 gniazda pamięci wolne. 4. Dysk twardy 2 dyski po min. 360 GB kaŝdy 7200rpm SATA II 16 MB Ciche. 5. Napęd optyczny DVD+/-RW DL, min 16x, z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt. 6. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana). 7. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD, wbudowany wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. 8. Karta graficzna Min. 512 MB pamięci, PCI Express x 16, posiadająca złącza D-Sub i DVI, umoŝliwiająca pracę z rozdzielczością co najmniej 1440x900 dpi, min. 24 bit, wsparcie OpenGL 1,3lub wyŝsze. 9. Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy, 1x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroprocesorowych, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 10. Obudowa 1. Typu Tower Midi. 2. Kieszenie, minimum: 2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne. 3. Zasilacz o mocy co najmniej 500W. 11. Klawiatura Klawiatura USB, pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, minimum 102 klawisze, w układzie US QWERTY. 12. Mysz Mysz optyczna USB z rolką (scroll). 17

18 13. Czytnik kart Wbudowany w jednostkę centralną lub klawiaturę czytnik kart SmartCard zgodny ze standardem ISO /2/3/ System operacyjny Microsoft OEM Windows Vista Business PL lub rozwiązanie równowaŝne poprawnie współpracujące z Microsoft Office Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2007 PL zawierający w swoim pakiecie min. edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny - Excel, menadŝer poczty elektronicznej Outlook, program do tworzenia prezentacji PowerPoint, system zarządzania bazami danych Access lub rozwiązanie równowaŝne. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niŝ te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). 16. Kompatybilność Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, komputerem przenośnym (notebook), podstawowym oprogramowaniem GIS oraz tablicą interaktywną, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.2., 2.3 i Monitor Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, przekątna ekranu: Rozmiar plamki Max. 0,283 mm 3. Jasność Min. 300 cd/m2 4. Kontrast Min. 700:1 5. Kąty widzenia (pion/poziom) Min. 160/160 stopni 6. Czas reakcji matrycy Max. 5 ms 7. Częstotliwość pionowa Min. 75Hz 8. Częstotliwość pozioma Min. 81kHz 9. Rozdzielczość Min. 1440x900 pikseli 10. Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H. 11. Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock. 12. Złącze Złącze umoŝliwiające pracę z zaoferowanym typem komputera. 13. Zakres pochylania monitora Min. od -4 do Zakres obrotu monitora Min. ± Normy Spełnianie normy co najmniej TCO TERMIN PEŁNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do 30 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego map cyfrowych. Zamawiający udostępni Wykonawcy mapy cyfrowe nie później niŝ do dnia 17 listopada 2008 r. 4. WYMAGANE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 4.1. Dla komputera przenośnego (notebooka): Certyfikat bezpieczeństwa CE; 4.2. Dla tablicy interaktywnej: Certyfikat bezpieczeństwa CE; 18

19 4.3. Dla monitorów: Certyfikat bezpieczeństwa CE; 4.4. Dla komputerów stacjonarnych: Certyfikat bezpieczeństwa CE 5. TERMINY GWARANCJI Nr pozycji Nazwa przedmiotu zamówienia 1 szt. licencji kompletnego pakietu oprogramowania GIS (Geographic Information System) opartego na rozwiązaniach serwerowych 4 szt. zestawów komputerowych (w tym: monitory oraz komputery stacjonarne) oraz zainstalowane na nich oprogramowanie określone w rozdz. X pkt. 2 ppkt SIWZ Komputer przenośny (notebook) oraz zainstalowane na nim oprogramowanie określone w rozdz. X pkt. 2 ppkt SIWZ 4 szt. licencji pływających podstawowego oprogramowania GIS (Geographic Information System) 1 szt. tablicy interaktywnej z oprogramowaniem Minimalny czas trwania gwarancji 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 6. WARUNKI PŁATNOŚCI: 6.1. Płatność będzie realizowana za naleŝycie zrealizowaną dostawę przedmiotu zamówienia, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo Odbiorczego, potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury potwierdzajacej rozliczenie finansowe, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Dostawę uwaŝa się za naleŝycie zrealizowaną po dostarczeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia oraz po: Zainstalowaniu i uruchomieniu kompletnego pakietu oprogramowania GIS na dostarczonym przez Wykonawcę 1 komputerze stacjonarnym; Zainstalowaniu i uruchomieniu na dostarczonych przez Wykonawcę: komputerze przenośnym (notebooku) oraz na 3 komputerach stacjonarnych podstawowego oprogramowania GIS; 19

20 Zainstalowaniu i uruchomieniu na komputerze przenośnym (notebooku) oraz na 4 komputerach stacjonarnych dostarczonych przez Zamawiającego: map cyfrowych V-MAP poziom 2 i VPS oraz rastra mapy topograficznej w formacie TIFF; Zainstalowaniu i uruchomieniu 1 szt. tablicy interaktywnej; Konfiguracji dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego pakietu oprogramowania GIS oraz podstawowego oprogramowania GIS z mapami cyfrowymi przekazanymi przez Zamawiającego; Przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń dla max. 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania oraz właściwej eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy Wykonawca nie moŝe przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyraŝonej na piśmie Płatności będą realizowane w PLN 7. CENA OFERTY: 7.1. Cena oferty - cena całkowita brutto, (wyraŝona do 2 miejsc po przecinku-podana zgodnie z rozdz. IX SIWZ); 7.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty instalacji, uruchomienia, konfiguracji, serwisu gwarancyjnego, szkoleń, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Odbiorców), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku VAT Waluta ceny ofertowej PLN 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 8.1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny oferty naleŝy: Dostarczenie na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, opakowanego, spełniającego wymogi ilościowe i jakościowe wynikające z oferty, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5; Dostarczenie razem z przedmiotem zamówienia akcesoriów (kable zasilające, kable sieciowe, itp.) umoŝliwiających montaŝ i podłączenie wszystkich dostarczonych komponentów sprzętowych oraz rzutnika; 20

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE

OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE BKZ.342-00007/07 Kołobrzeg, 14 wrzesień 2007r. OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.

Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie Załącznik nr 2 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Załącznik nr 2 do SIWZ- po zmianie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:. Sprawa nr KZ-24/2013 1 2 3 4 KF/15/2013 2szt. PSS/28/2013 1 szt. 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY, SYSTEM OPERACYJNY,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Gdańsk: Zestaw do akwizycji danych 8/SK/2009. Numer ogłoszenia BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Gdańsk: Zestaw do akwizycji danych 8/SK/2009. Numer ogłoszenia BZP: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: Zestaw do akwizycji danych 8/SK/2009 Numer ogłoszenia BZP: 236389-2009; data zamieszczenia: 08.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 21 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 13 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną (A) 5 szt. jednostek komputerowych zgodny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny Pozycja nr 2 1 szt. Monitor... 3 ZADANIE II...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny Pozycja nr 2 1 szt. Monitor... 3 ZADANIE II... ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.18.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 Pozycja nr 2 1 szt. Monitor... 3 ZADANIE II...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.5.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 Zamówienia. (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Opis wymagań minimalnych. Element Minimalne wymagania Obowiązkowy opis oferty

CZĘŚĆ 1 Zamówienia. (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Opis wymagań minimalnych. Element Minimalne wymagania Obowiązkowy opis oferty CZĘŚĆ 1 Zamówienia 1. Komputer stacjonarny (10 szt.). (proszę wpisać model oferowanego sprzętu) Obowiązkowy opis oferty 1. Punktacja procesora Średnia nie mniejsza niż 4700 pkt. w teście PassMark wg. załącznika

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo