SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 22/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji w oparciu o dane geoprzestrzenne GIS, na potrzeby zarządzania kryzysowego. Wspólny słownik zamówień (CPV): Zamawiający : Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego Warszawa

2 WPROWADZENIE 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą. 2. Oznaczenie postępowania: Postępowanie oznaczone jest znakiem: 22/BAF-VI/PN/08. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Stefana Batorego 5, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Opis warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W tym zakresie Wykonawca powinien spełniać następujące szczegółowe warunki: - naleŝytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2-ch dostaw: oprogramowania GIS lub systemów zarządzania bazami danych GIS o wartości przekraczającej kwotę ,00 zł. kaŝda. Ocena spełniania powyŝszych warunków dokonana będzie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. 2

3 IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca składa wraz z ofertą : 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 ustawy P.z.p. (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do oferty). 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz.605) -w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a więc: 2.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3.1. wykaz wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostaw: oprogramowania GIS lub systemów zarządzania bazami danych GIS o wartości przekraczającej kwotę ,00 zł. kaŝda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŝycie (wzór wykazu stanowi zał. nr 2 do oferty); 4. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 4.1 Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2.1., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty o których mowa w pkt powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: - oświadczenie wymienione w ust. 1 składane jest przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upowaŝnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy, - dokumenty wymienione w ust. 2 składa kaŝdy z wykonawców, - dokumenty wymienione w ust. 3 muszą potwierdzać spełnienie warunków szczegółowych łącznie przez Wykonawców składających wspólnie ofertę. 3

4 Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawcy składają oryginał lub kserokopie dokumentu/dokumentów potwierdzone (poświadczone) za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 ustawy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji: - pisemnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych ul. S. Batorego 5, Warszawa - faksem na numer: (22) Zamawiający, w trakcie prowadzenia postępowania, nie dopuszcza moŝliwości przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje przekazane za pomocą faksu uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego - godz w dni robocze); Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert jeŝeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłuŝeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie (link: zamówienia publiczne). Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upowaŝnieni są: W sprawach merytorycznych - Grzegorz Kozioł tel. (022) W sprawach proceduralnych - BoŜena Szymańska tel. (022)

5 VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3. Cena oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad określonych w rozdziale IX niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Ofertę naleŝy złoŝyć na (bądź w formie) druku OFERTA stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawcy nie wolno dokonywać Ŝadnych zmian merytorycznych we wzorze druku OFERTA, opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej zamawiającego, to jest: 6. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 7. KaŜda zapisana, zadrukowana strona oferty powinna być parafowana. 8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę. 9. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 10. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) naleŝy umieścić w kopercie i zaadresować na Zamawiającego w następujący sposób: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Biuro Administracyjno-Finansowe Wydział do Spraw Zamówień Publicznych Warszawa, ul. S. Batorego 5 OFERTA do przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji w oparciu o dane geoprzestrzenne GIS, na potrzeby zarządzania kryzysowego nr sprawy: 22/BAF-VI/PN/08 Koperta powinna być takŝe opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złoŝone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Dla uznania waŝności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 13. Wszelkie poprawki lub zamiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 14. Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 5

6 15. JeŜeli dokument załączony jest w postaci kopii, Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty: na kaŝdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację za zgodność z oryginałem opatrzoną imienną pieczątką i podpisem lub czytelnym podpisem osoby upowaŝnionej do reprezentowania Wykonawcy. 16. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem dokonania tych czynności przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. 17. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta naleŝy opatrzyć napisem ZMIANA. 18. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie naleŝy opatrzyć napisem WYCOFANE. 19.Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Pełnomocnictwo moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 20. Wskazane jest aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 21. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 22. ZastrzeŜenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złoŝyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Jednocześnie Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o treści informacje zawarte na stronach od nr do nr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w zrozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do druku OFERTA. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin oraz miejsce składania ofert. Ofertę w zamkniętej kopercie - opisanej jak w rozdziale VII pkt. 11 naleŝy złoŝyć do dnia r. do godziny 10:00 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, pok. nr Termin oraz miejsce otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godzinie 10:30 w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Administracyjno-Finansowe MSWiA, Wydział do Spraw Zamówień Publicznych w Warszawie, ul. Stefana Batorego 5, blok F, pok. nr 141. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz informacje wymagane w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. PowyŜsze informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 6

7 3. Wejście do siedziby Zamawiającego. Wejście do siedziby zamawiającego - przez biuro przepustek ul. Rakowiecka. W celu wystawienia przepustki naleŝy skontaktować się telefonicznie z osobą pod numerem wewnętrznym lub z biura przepustek. Do wystawienia przepustki niezbędny jest dokument toŝsamości ze zdjęciem. Biuro przepustek czynne jest w godz. 08:00-16:00. IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto, wyraŝoną do dwóch miejsc po przecinku. Do określenia cen z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 2. Ceny naleŝy podać w PLN. 3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty instalacji, uruchomienia, konfiguracji, koszty serwisu gwarancyjnego i szkoleń, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Odbiorców), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku VAT. 4. Wykonawca moŝe podać tylko jedną cenę bez proponowania rozwiązań wariantowych. 5. JeŜeli w złoŝonej ofercie, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. X. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Nazwa, opis oraz wielkość zamówienia: Dostawa systemu do zbierania i przetwarzania informacji oraz zobrazowania sytuacji w oparciu o dane geoprzestrzenne GIS, na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym: 1.1. Dostawa 1 szt. licencji kompletnego pakietu oprogramowania GIS (Geographic Information System) opartego na rozwiązaniach serwerowych, z prawem do zainstalowania go na 1 komputerze oraz z moŝliwością nieograniczonego udostępniania zasobów serwera podmiotom wskazanym przez Zamawiającego; 1.2. Dostawa 4 szt. zestawów komputerowych (1 zestaw komputerowy składa się z 1 szt., monitora oraz 1 szt. komputera stacjonarnego) z zainstalowanym oprogramowaniem określonym w rozdz. X pkt.2 ppkt SIWZ Instalacja i uruchomienie kompletnego pakietu oprogramowania GIS opartego na rozwiązaniach serwerowych na dostarczonym przez Wykonawcę 1 komputerze stacjonarnym; 1.4. Dostawa 1 szt. komputera przenośnego (notebooka) z zainstalowanym oprogramowaniem określonym w rozdz. X pkt.2 ppkt SIWZ; 1.5. Dostawa 4 szt. licencji pływających podstawowego oprogramowania GIS (Geographic Information System) kompatybilnego z oprogramowaniem określonym w punkcie 1.1.; 7

8 1.6. Instalacja i uruchomienie na dostarczonych przez Wykonawcę: komputerze przenośnym (notebooku) oraz na 3 komputerach stacjonarnych podstawowego oprogramowania GIS; 1.7. Instalacja i uruchomienie na sprzęcie komputerowym określonym w punktach 1.2. i 1.4. dostarczonych przez Zamawiającego: map cyfrowych V-MAP poziom 2 i VPS oraz rastra mapy topograficznej w formacie TIFF; 1.8. Dostawa, instalacja i uruchomienie 1 szt. tablicy interaktywnej, kompatybilnej z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym wymienionymi w punktach: 1.1.,1.2., 1.4. i 1.5; 1.9. Konfiguracja dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego pakietu oprogramowania GIS oraz podstawowego oprogramowania GIS z mapami cyfrowymi przekazanymi przez Zamawiającego; Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla max. 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania oraz właściwej eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia. Wspólny słownik zamówień (CPV): PARAMETRY GRANICZNE: 2.1. Kompletny pakiet oprogramowania GIS (Geographic Information System) oparty na rozwiązaniach serwerowych musi spełniać następujące wymagania: W zakresie wizualizacji danych i interaktywnej pracy z mapą: a) moŝliwość wizualizacji danych przestrzennych (zarówno wektorowych, rastrowych), danych CAD, danych tabelarycznych; b) moŝliwość interaktywnej nawigacji po mapie; c) moŝliwość zadawania zapytań dotyczących identyfikacji obiektów na mapie, pomiarów odległości, wyszukiwania obiektów, selekcji obiektów w oparciu o ich lokalizację i o atrybuty; d) moŝliwość klasyfikacji tematycznej obiektów wektorowych, w oparciu o kartograficzne metody ilościowe i jakościowe; e) moŝliwość automatycznego etykietowania obiektów W zakresie tworzenia, edycji i kontroli jakości danych: a) moŝliwość wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych przestrzennych zarówno w odniesieniu do ich połoŝenia, jak i przypisanych do nich atrybutów; b) moŝliwość tworzenia zestawów danych i klas obiektów definiowanych przez uŝytkownika; c) moŝliwość tworzenia i edycji klas relacji pomiędzy klasami obiektów i tabelami; d) moŝliwość tworzenia i edycji obiektów stanowiących części sieci geometrycznych, obiektów wymiarowania, klas obiektów opisowych; e) moŝliwość kontroli spójności danych poprzez tworzenie i wykorzystanie zbiorów dopuszczalnych wartości dla atrybutów opisowych, oraz tworzenie podtypów w klasach obiektów definiowanych przez uŝytkownika; f) moŝliwość tworzenia własnych reguł topologicznych i kontroli ich zachowania dla geometrii obiektów; g) moŝliwość obsługi edycji wersji bazy danych w oparciu o DBMS, w tym rozwiązywanie konfliktów pomiędzy poszczególnymi wersjami bazy danych; h) moŝliwość współpracy ze standardowymi narzędziami projektowania baz danych; i) moŝliwość importu i eksportu schematu bazy danych oraz danych w celu umoŝliwienia korzystania z niej innym uŝytkownikom, w tym przy wykorzystaniu formatu XML W zakresie obsługi danych rastrowych: a) moŝliwość bezpośredniego wczytywania standardowych formatów danych przestrzennych; b) moŝliwość przechowywania danych rastrowych w przestrzennej bazie danych; c) moŝliwość klasyfikowania danych rastrowych, a takŝe zmiany ich wyświetlania z wykorzystaniem algorytmów rozciągania i próbkowania; d) moŝliwość tworzenia i przeglądania skorowidzów danych rastrowych; 8

9 e) moŝliwość geoprzetwarzania danych rastrowych w zakresie transformacji i zmiany odwzorowania, statystyk, mozaikowania i resamplingu; f) moŝliwość definiowania odniesienia przestrzennego dla danych rastrowych W zakresie analiz przestrzennych i geoprzetwarzania: a) moŝliwość wykonywania analiz przestrzennych, w tym analiz na danych rastrowych i analiz z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu; b) moŝliwość odczytu i konwersji róŝnych formatów zapisu danych rastrowych, wektorowych (w tym danych CAD) oraz danych tabelarycznych; a takŝe moŝliwość eksportu danych w wielu standardowych formatach; c) moŝliwość tworzenia, zapisywania i udostępniania operacji geoprzetwarzania w postaci modeli geoprzetwarzania; d) moŝliwość transformacji danych przestrzennych pomiędzy układami współrzędnych z moŝliwością zapisu danych w nowym odwzorowaniu, jak i transformacji w locie bez trwałej zmiany odwzorowania danych źródłowych; e) moŝliwość przeprowadzenia analiz na sieciach geometrycznych W zakresie dostosowania aplikacji do indywidualnych potrzeb uŝytkowników: a) moŝliwość personalizacji interfejsu dla potrzeb uŝytkownika; b) moŝliwość dostosowania aplikacji do specyficznych potrzeb uŝytkownika przez tworzenie nowych narzędzi budowanych w oparciu o technologię COM (Component Object Model) z wykorzystaniem standardowych środowisk programistycznych W zakresie redakcji kartograficznej i publikowania opracowań: a) moŝliwość tworzenia i zapisywania własnych zestawów symboli graficznych uŝywanych przy prezentacji kartograficznej; b) moŝliwość tworzenia kompozycji mapowych, a takŝe moŝliwość zdefiniowania własnych szablonów kompozycji; c) moŝliwość tworzenia zestawień i raportów w pełni zintegrowanych z mapą; d) moŝliwość drukowania kompozycji mapowych, zestawień i raportów; e) moŝliwość eksportu kompozycji mapowych do róŝnych formatów graficznych, jak równieŝ do środowiska Microsoft Office W zakresie tworzenia i wyświetlania animowanych elementów map: a) moŝliwość animowania zmian danych prezentowanych w postaci tabel i wykresów z poziomu mapy cyfrowej W zakresie integracji i analiz danych pochodzących z odbiorników GPS w bazie danych przestrzennych: a) Wyświetlanie w czasie rzeczywistym połoŝenia z odbiornika GPS, b) Dynamiczne centrowanie mapy nad bieŝącym punktem GPS, c) Zapisywanie połoŝenia w plikach logów, d) Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia W zakresie obsługiwanych platform technologicznych: a) J2EE i Microsoft.NET W zakresie obsługiwanych serwisów webowych (usług sieciowych) a) SOAP b) J2EE Web Services c) NET Web Services d) WSDL e) UDDI W zakresie interaktywnej pracy z mapą: a) moŝliwość interaktywnej nawigacji po mapie (powiększania, pomniejszania widoku, wyświetlania zasięgu wybranej warstwy tematycznej, zbliŝania i przesuwania widoku mapy tak by zaprezentować wyselekcjonowane obiekty); b) moŝliwość zapisania i zarządzania widokami mapy zdefiniowanych przez uŝytkownika; c) moŝliwość wyświetlania dodatkowego okna prezentującego zarys pełnego zasięgu mapy oraz obszar, który aktualnie znajduje się w powiększeniu W zakresie zapytań 9

10 a) moŝliwość zadawania zapytań dotyczących identyfikacji obiektów na mapie, pomiarów odległości, wyszukiwania obiektów, selekcji obiektów w oparciu o ich lokalizację i o atrybuty; b) moŝliwość bezpośredniego korzystania z hyperlinków zapisanych w tabeli atrybutów, wywołując powiązane obiekty (strony internetowe, pliki graficzne, dokumenty tekstowe) bezpośrednio z okna mapy lub poprzez dane atrybutowe W zakresie wyszukiwania obiektów (geometrycznych) a) moŝliwość wyszukania obiektów według wartości określonego atrybutu (własności przypisanej obiektom) b) moŝliwość wyszukania obiektów poprzez wskazanie go W zakresie ogólnych własności wyświetlania map a) moŝliwość prezentacji widoku kompozycji mapy; b) moŝliwość prezentacji wybranego zestawu danych; c) moŝliwość interaktywnej prezentacji w widoku jednej mapy danych przechowywanych w róŝnych odwzorowaniach kartograficznych; d) moŝliwość prezentacji poszczególnych warstw tematycznych z określoną przezroczystością; e) moŝliwość określania minimalnej i maksymalnej wartości skali przy jakiej dane będą wyświetlane/ widoczne/; f) moŝliwość określania zakresu skali w jakim dane z określonej warstwy będą widoczne w widoku mapy; g) moŝliwość tworzenia siatki kartograficznej, pomiarowej i odniesienia; h) moŝliwość zmiany kolejności w jakiej warstwy są odrysowywane w widoku mapy W zakresie obsługi danych tabelarycznych a) moŝliwość tworzenia dynamicznych powiązań pomiędzy bazami danych; b) moŝliwość tworzenia relacji jeden-do-wielu i wiele-do-jednego; c) moŝliwość generowania statystyk i zestawień sumarycznych dla danych tabelarycznych; d) moŝliwość sortowania danych według wielu pól atrybutów; e) moŝliwość tworzenia połączeń i zdalnej pracy z tabelami bazy danych W zakresie wyświetlania danych wektorowych a) moŝliwość określania koloru podświetlenia wybranych obiektów; b) moŝliwość określenia bibliotek symboli zaleŝnych od skali, w jakiej mapa jest prezentowana; c) moŝliwość interaktywnego wyłączenia wybranych(specyficznych) obiektów z widoku mapy; d) moŝliwość określenia, które pola atrybutów będą dostępne z poziomu widoku mapy W zakresie klasyfikacji tematycznej danych wektorowej a) moŝliwość prezentowania obiektów za pomocą jednakowych symboli, w zaleŝności od wartości atrybutu identyfikującego obiekt, za pomocą skali barwnej, za pomocą skalowanych symboli, proporcjonalnych symboli, gęstości punktów oraz za pomocą kartogramów i kartodiagramów; b) moŝliwość jednoczesnej symbolizacji obiektów na podstawie wielu atrybutów; c) moŝliwość prezentowania interaktywnych histogramów dla sklasyfikowanych danych W zakresie symbolizacji a) moŝliwość interaktywnego tworzenia symboli uŝytkownika b) moŝliwość kontroli kolejności rysowania c) konieczność dysponowania biblioteką predefiniowanych symboli, oraz wykorzystania predefiniowanych, własnych symboli uŝytkownika; d) moŝliwość tworzenia: symboli podświetlanych, własnych wypełnień, linii, konturów oraz symboli punktowych; e) moŝliwość wykorzystania zaimportowanych graficznych wypełnień uŝytkownika f) obligatoryjna obsługa dostosowanych markerów True Type Font W zakresie drukowania map a) obligatoryjna obsługa eksportu dokumentów map do następujących formatów: EMF, BMP, EPS, TIFF, PDF, JPEG, PNG, GIF, SVG, AI, PostScriptColorSeparates (with page marks); b) obligatoryjna obsługa dostarczania wyeksportowanych map przy pomocy URL opisującego lokalizację pliku na serwerze oraz poprzez przesyłania strumienia danych MIME bezpośrednio do klienta; 10

11 c) obligatoryjne wykorzystanie standardowych sterowników drukarki systemu Windows d) obligatoryjne umoŝliwienie drukowania w trybie PostScript; e) obligatoryjna obsługa zadań drukowania po stronie serwera w celu przyśpieszenia pracy W zakresie pracy z elementami tekstowymi na mapie: a) obligatoryjna obsługa dynamicznego etykietowania w locie, automatycznego wykrywania konfliktów w trakcie rozmieszczania etykiet, definiowania i wykorzystania reguł rozmieszczania etykiet w zaleŝności od priorytetu; b) obligatoryjna biblioteka predefiniowanych stylów etykietowania; c) obligatoryjna obsługa predefiniowanych schematów etykietowania dla poszczególnych warstw tematycznych mapy; d) obligatoryjna kontrola wyświetlania etykiet dla poszczególnych obiektów danej warstwy; e) obligatoryjna obsługa klasy anotacji w bazie, anotacji powiązanych z obiektami; f) obligatoryjne wykorzystanie etykiet paragrafów (rozbudowanych etykiet opisowych) W zakresie obsługiwanych formatów danych wektorowych i innych źródeł danych a) moŝliwość bezpośredniego odczytu następujących formatów danych wektorowych OGC WMS, OGC WFS: geobaza, shapefiles, SDC, VPF, Web Services, ArcGIS Server services; b) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu następujących danych: pliki shape, oraz CAD - Autodesk DXF, AutoCAD DWG, Microstation DGN; c) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu następujących dodatkowych formatów: dbase, TXT, ESRI INFO files, OLE DB Connections, ODBC Connections, Microsoft Access W zakresie obsługiwanych formatów danych rastrowych (interoperacyjność): a) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu następujących formatów danych: Arc Digitizer Raster Graphics (ADRG), ArcSDE Raster, ESRI BIL, BIP, BSQ, BMP, DIB, Microsoft Windows Bitmap, CADRG, CIB, DIGEST, ASRP, UPS, UTM, USRP, DTED, ERMapper, ERDAS 7.5 GIS, ERDAS 7.5 LAN, ERDAS RAW, GIF, Intergraph CIT-Binary Data, Intergraph COT Grayscale Data, JPEG, JFIF, JPEG 2000, MrSID GEnerations 2 and 3, NITF, PNG; b) obligatoryjna obsługa w zakresie bezpośredniego odczytu i zapisu wymienionych formatów danych rastrowych: ERDAS IMAGINE, ESRI GRID and GRID Stack, TIFF; c) obligatoryjna obsługa w zakresie wyświetlania danych rastrowych obejmująca: wyświetlanie obrazów wielospektralnych z przypisaniem wartości RGB do poszczególnych kanałów, indywidualne ustawiania dla poszczególnych kanałów, wyświetlanie kaŝdej wartości unikalnej przy pomocy kolorów dyskretnych, odświetlanie obrazów z wykorzystaniem mapy kolorów, wyświetlanie wielospektralnych danych rastrowych z wykorzystaniem wartości RGB, zapisanie do formatu XML bieŝących statystyk obrazu, kontrolę kontrastu i jasności; d) obligatoryjna obsługa następujących algorytmów słuŝących do rozciągania kontrastu: odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum; e) obligatoryjne wyświetlanie statystyk dla całego zestawu danych rastrowych, dla aktualnego zasięgu, dla zasięgu zdefiniowanego przez uŝytkownika W zakresie obsługiwanych danych i dokumentów (interoperacyjność) a) w odniesieniu do plików map i bibliotek symboli ma istnieć moŝliwość: odczytu plików opublikowanych map, tworzenia i edytowania dokumentów map, dostosowania szablonów w celu standaryzowania map uŝytkownika W zakresie geokodowania: a) moŝliwość gekodowania pojedynczego adresu, zwrócenia adresu lub przecięcia na podstawie podanych współrzędnych x,y (tzw. Anty-geokoding), geokodowania wsadowego; b) dostarczenie narzędzi słuŝących ręcznemu przetworzeniu adresów, które nie mogą być odnalezione automatycznie, c) wykorzystanie wielu serwisów (indeksów) geokodowania dla kaŝdego źródła danych; d) zdolność do agregowania wielu indeksów geokodowania w jeden pojedynczy indeks; e) moŝliwość dynamicznego tworzenia obiektów na bazie zgokodowanych lokalizacji oraz zapisania geokodowanych lokalizacji w postaci zestawu danych w bazie danych W zakresie charakterystyki aplikacji klienckiej 11

12 a) aplikacja kliencka obligatoryjnie zawiera szablony dla okna mapy, kompozycji strony, funkcji geokodowania, wyszukiwania, map tematycznych, katalogu serwisów sieciowych (Web services) Pakiet oprogramowania GIS oparty na rozwiązaniach serwerowych, zapewniający współpracę z bazami danych SQL (Structured Query Language) oraz bezkolizyjny import danych z bazy danych GIS wykorzystywanej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego; Interfejs w języku polskim; Prawo do zainstalowania na 1 komputerze; Prawo do nieograniczonego udostępniania zasobów serwera podmiotom wskazanym przez Zamawiającego; Kompatybilność z komputerem przenośnym (notebook), podstawowym oprogramowaniem GIS, tablicą interaktywną oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.2.,2.3.,2.4 i Komputer przenośny (notebook) musi spełniać następujące wymagania: Procesor dwurdzeniowy, typu x86 (o wydajności nie niŝszej niŝ Core 2 Duo 2,2 GHz) Płyta główna z chipsetem producenta procesora, zainstalowana pamięć operacyjna 2 x 2048MB DDR2 667 MHz Dysk twardy o pojemności min. 200 GB z interface em SATA Karta graficzna z pamięcią min 512 MB zapewniająca pracę z rozdzielczością min x 900 dpi, 24 bit, Open GL 1,3 lub wyŝszy Wbudowany napęd optyczny DVD +/-RW dual layer Ekran o przekątnej 15,4 typu TFT Crystal View zapewniający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością min x 900 dpi Wbudowana karta sieciowa standardu Ethernet o szybkości 10/100/1000Mbps Wbudowana karta sieci bezprzewodowej standardu a/b/g/n Wbudowany moduł Bluetooth v Urządzenie wskazujące touchpad Karta dźwiękowa kompatybilna z Sound Blaster Pro, wbudowane głośniki Wbudowany modem telefoniczny 56 kbps Porty wejścia/wyjścia: a. min. 4 porty USB standardu 2.0 b. min. 1 port Firewire (IEEE 1394) c. gniazdo na podłączenie tablicy interaktywnej (dodatkowy monitor) d. gniazda audio wyjścia słuchawkowe i gniazdo mikrofonu e. czytnik kart standardu SD/MMC f. gniazdo kart rozszerzeń Express Card Bateria litowo jonowa umoŝliwiająca min. 3 godz. nieprzerwanej pracy Waga laptopa wraz z bateriami: maksimum 3,9 kg Zainstalowane oprogramowanie: a. system operacyjny: Windows VISTA Business lub równowaŝny w polskiej wersji językowej zapewniający pełną i nie wymagającą dodatkowego oprogramowania współpracę z serwerem Windows 2003 oraz z oprogramowaniem: biurowym MS Office 2007 w wersji dla Windows, b. oprogramowanie umoŝliwiające pełną obsługę wbudowanej nagrywarki DVD c. Microsoft Office 2007 PL zawierający w swoim pakiecie min. edytor tekstu-word, arkusz kalkulacyjny-excel, menadŝer poczty elektronicznej-outlook, program do tworzenia prezentacji-powerpoint, system zarządzania bazami danych-access lub rozwiązanie równowaŝne WyposaŜenie dodatkowe: a. torba dwukomorowa dostosowana do wymiarów laptopa umoŝliwiająca bezpieczny transport urządzenia b. mysz optyczna bezprzewodowa z rolką. 12

13 Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, podstawowym oprogramowaniem GIS, tablicą interaktywną oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.3., 2.4 i Podstawowe oprogramowanie GIS (Geographic Information System) musi spełniać następujące wymagania: Funkcje wyświetlania mapy Ogólne cechy mapy: a) Wizualizacja arkusza mapy lub określonego zestawu danych, b) Odwzorowywanie w locie" wszystkich typów danych, c) Interaktywne ustawianie procentowej przezroczystości wszystkich warstw danych, d) Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania danych, e) Przycięcie wyświetlania mapy do obrysu obiektu lub grafiki, f) Tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia, g) Tworzenie prostokątów zasięgu dla innych danych (Mapy odniesienia i mapy przeglądowe), h) Zmienna głębokość warstwy maskującej Dane Tabelaryczne: a) Tworzenie w locie" dynamicznych złączeń pomiędzy róŝnymi bazami danych, b) Tworzenie i uŝywanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele, c) Tworzenie statystyk, d) Podsumowywanie danych, e) Tworzenie wykresów i raportów, f) Budowanie szczegółowych raportów z wykorzystaniem Crystal Reports, g) Sortowanie względem wielu atrybutów, h) Połączenie i korzystanie z tabel zewnętrznych baz danych, Wyświetlanie danych wektorowych: a) Kontrola koloru selekcji kaŝdego zestawu danych, b) Tworzenie Informacji na mapie, c) Odniesienie symbolizacji do określonej skali mapy, d) Interaktywne wykluczanie wybranych obiektów z wyświetlania, e) Wybieranie obiektów do wyświetlania poprzez zapytania SQL, f) Kontrola, które pola danych tabelarycznych są dostępne na mapie Klasyfikacje Tematyczne Danych Wektorowych: a) Jednolity symbol, b) Wartości unikalne, c) Zgodnie z symbolami w stylu, d) Gradacja kolorem lub Sygnatury stopniowane, e) Sygnatury proporcjonalne, f) Mapa kropkowa, g) Symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi, h) Dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych, i) Interaktywny histogram klasyfikacji danych Funkcje obsługi danych rastrowych Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych: a) Rastry ArcSDE, b) Bitmap (BMP), c) Device Independent Bitmap (DIB) format, d) Microsoft Windows Bitmap, e) Compressed ARC Digitized Raster Graphics (CADRG), f) Controlled Image Base (CIB), g) Universal Transverse Mercator (UTM)/Universal Polar Stereographic (UPS) Standard 13

14 h) Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2, i) ER Mapper, j) ERDAS 7.5 GIS, 7.5 LAN, RAW, k) Graphic Interchange Format (GIF), l) Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT - dane w odcieniu szarości. m) Joint Photographics Experts Group (JPEG), Joint File, n) Interchange Format (JFIF), o) JPEG 2000, p) Multiresolution Seamless Image Database (MrSID Generations 2, 3), Funkcje tekstowe na mapie Etykietowanie: a) Tworzenie w locie" dynamicznych etykiet, b) Automatyczne wykrywanie konfliktów i opcje rozmieszczenia etykiet, c) Reguły rozmieszczenia etykiet dla ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami, d) Reguły rozmieszczania dla ustawienia wag etykiet względem obiektów, e) Wiele predefiniowanych stylów etykiet, f) Obrót etykiet na podstawie pola atrybutu, g) Wiele schematów dynamicznego etykietowania określanych dla kaŝdej warstwy mapy, h) Kontrola, dla których obiektów warstwy mają być wyświetlane etykiety, i) Zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet Opisy (adnotacje): a) Korzystanie z interaktywnego narzędzia etykietowania (Objaśnienie, Etykieta, Tekst zakrzywiony, Paragraf), b) Tworzenie opisów z etykiet Edycja Opisów: a) Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów, b) Dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem, c) Dodawanie opisów z linią wiodącą, d) Tworzenie opisów wzdłuŝ linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów, e) Dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy, f) Interaktywne zarządzanie opisami nierozmieszczonymi, g) NiezaleŜna edycja kaŝdego słowa opisu, h) Interaktywne gromadzenie i rozpraszanie opisów, i) Odbicie ciągu znaków opisu, j) Interaktywne modyfikowanie krzywizny i orientacji linii, k) Edycja symbolizacji opisu pojedynczego obiektu lub jednocześnie opisów grupy obiektów Funkcje Interakcji z mapą Nawigowanie Mapą: a) Przesuwanie i Powiększanie widoku mapy, b) Skalowanie widoku do zasięgu warstwy, c) Korzystanie z zakładek przestrzennych, d) Dostęp do hiperłączy, e) Korzystanie z dynamicznych informacji na mapie, f) Korzystanie z okna lupy, g) Przesuwanie i Powiększanie do wybranych obiektów, h) Tworzenie hiperłącza do zewnętrznej aplikacji, makra lub URL, i) Tworzenie i Zarządzanie zakładkami przestrzennymi, j) Korzystanie z okna przeglądu Zapytania: a) Identyfikacja obiektów na mapie, b) Pomiar odległości, c) Wyszukiwanie obiektów na mapie (Znajdź), d) Selekcja danych według lokalizacji, 14

15 e) Selekcja danych według atrybutów, Symbolizacja: a) Interaktywne tworzenie symboli za pomocą edytora własności symboli, b) Kontrola kolejności/porządku rysowania symboli poprzez zaawansowane opcje kreślenia, c) Definiowanie symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów, d) MoŜliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia Funkcje kompozycja i drukowanie strony Elementy mapy: a) Tytuł, b) Tekst, c) Obwódka mapy, d) Legenda, e) Strzałka północy, f) Skala, g) Tekst skali, Rysunek, Obiekty OLE, Siatka kilometrowa, h) Siatka kartograficzna Formaty Eksportu: a) Enhanced Metafile (EMF), b) Windows Bitmap (BMP), c) Encapsulated PostScript (EPS), d) Tagged Image File Format (TIFF), e) Portable Document Format (PDF), f) Joint Photographics Experts Group (JPEG), g) Portable Network Graphics (PNG), h) Graphic Interchange Format (GIF), Drukowanie z następującymi sterownikami: a) Windows, b) PostScript, c) Wykonanie procesu drukowania na lokalnym komputerze w celu przyśpieszenia druku Funkcje obsługi dokumentów oraz danych Mapy i pliki symbolizacji: a) Odczyt opublikowanych dokumentów mapy (z ArcGIS Publisher'a), b) Tworzenie i edycja dokumentu mapy (.mxd), c) Zapisywanie plików warstw (.lyr), d) Korzystanie z szablonów (MXT) dla standaryzacji, ujednolicania map, Bezpośredni Odczyt Danych Wektorowych: a) Geobaza, b) Pliki shape, c) Vector Product Format (VPF), d) Web services ArcIMS Image Service ArcIMS Feature Services, e) OGC Web Map Server (WMS) Bezpośrednia Edycja Danych Wektorowych: a) Obiekty proste geobazy osobistej (.mdb), b) Obiekty proste geobazy osobistej pobrane z geobazy profesjonalnej, c) Pliki shape, d) Obiekty geobazy profesjonalnej Bezpośredni Odczyt Danych CAD: a) Autodesk Drawing Exchange Format (DXF), b) AutoCAD Drawing File (DWG), c) Microstation DGN Bezpośredni Odczyt Innych Danych: a) ESRI TIN, b) dbase (DBF), 15

16 c) Text (TXT), d) Pliki ESRI INFO, e) Połączenia OLE DB, f) Połączenia ODBC, g) Microsoft Access Wygląd i zachowanie aplikacji: a) Pływające/Dokowalne paski narzędzi, b) Wykorzystanie kodowania UNICODE dla atrybutów międzynarodowych, c) Kompilacja z ustawieniami wyświetlania Microsoft Windows Dostosowanie: a) Dostosowywany wygląd aplikacji (re-aranŝacja narzędzi/pasków narzędziowych metodą przeciągnij - upuść), b) Tworzenie nowych pasków narzędzi i menu bez konieczności programowania, c) Tworzenie i zapisywanie makr korzystając z Visual Basic for Applications (VBA), d) Rozszerzanie aplikacji komponentami COM dowolnego środowiska programistycznego Edycja danych przestrzennych Generalizacja: a) Wygładzanie obiektów liniowych, b) Upraszczanie kształtu obiektów liniowych (generalizacja) Funkcje mobilność Obsługa GPS: a) Wyświetlanie w czasie rzeczywistym połoŝenia z odbiornika GPS, b) Dynamiczne centrowanie mapy nad bieŝącym punktem GPS, c) Zapisywanie połoŝenia w plikach logów, d) Filtrowanie wg kolejności wprowadzania, czasu, odległości lub odchylenia Funkcje zarządzania danymi Ogólne: a) Przesuwanie, kopiowanie i wklejanie danych GIS i wszystkich powiązanych plików, b) Zarządzanie zestawami rastrów i katalogami rastrów w geobazie osobistej, c) Tworzenie geobazy osobistej, d) Tworzenie klas obiektów geobazy osobistej, e) Tworzenie plików shape Interfejs w języku polskim; Zapewnia współpracę z bazami danych SQL (Structured Query Language) oraz bezkolizyjny import danych z bazy danych GIS wykorzystywanej w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego, Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, komputerem przenośnym (notebook), tablicą interaktywną oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.2., 2.4 i Tablica interaktywna musi spełniać następujące wymagania: Elektromagnetyczna pasywna Powierzchnia tablicy przeznaczona do projekcji i rysowania Format obszaru roboczego 16: Obszar roboczy tablicy: minimum 1067 mm x 1879 mm Przekątna obszaru roboczego: minimum 2159 mm Wymiary zewnętrzne: minimum 1213 mm x 2032 mm Waga tablicy z podstawą: maksimum 35 kg Rozdzielczość wewnętrzna: nie mniej niŝ 4096 punktów (linii) na cal Rozdzielczość wyjściowa: nie mniej niŝ 1000 linii na cal Obsługiwane rozdzielczości: nie mniej niŝ x pikseli Komunikacja z komputerem: RS-232, USB, Bluetooth 2,4GHz (opcjonalnie) 16

17 Oprogramowanie i sterowniki współpracujące z systemami operacyjnymi: Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista Linux Dołączone 2 piórka interaktywne do tablicy Dołączona ładowarka do piórek interaktywnych, mocowana do tablicy i zasilana bezpośrednio z niej Dołączony 1 kabel RS-232C o minimalnej długości: 8m Dołączony 1 kabel USB o minimalnej długości: 3m Dołączony 1 zasilacz uniwersalny Dołączony 1 uchwyt do mocowania tablicy na ścianie Dołączona podstawa do postawienia tablicy Dołączona 1 płyta CD z oprogramowaniem oraz instrukcją do oprogramowania Dołączone niezbędne akcesoria (np. kable zasilające i sieciowe) do połączenia tablicy z komputerem i rzutnikiem Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, komputerem przenośnym (notebook), podstawowym oprogramowaniem GIS oraz zestawami komputerowymi, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.2., 2.3 i Zestawy komputerowe muszą spełniać następujące wymagania: Jednostka centralna L p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Wykonana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, 4 złącza SATA (ze zintegrowanym kontrolerem RAID 0/1), 1 złącze esata, obsługa do 8GB pamięci RAM. 2. Procesor Procesor o architekturze 64 bitowej, wielordzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach osobistych PC, klasy x86 lub równowaŝny. 3. Pamięć RAM Min MB DDR2 800 MHz z moŝliwością rozbudowy do min. 8 GB, min. 2 gniazda pamięci wolne. 4. Dysk twardy 2 dyski po min. 360 GB kaŝdy 7200rpm SATA II 16 MB Ciche. 5. Napęd optyczny DVD+/-RW DL, min 16x, z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt. 6. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana). 7. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD, wbudowany wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. 8. Karta graficzna Min. 512 MB pamięci, PCI Express x 16, posiadająca złącza D-Sub i DVI, umoŝliwiająca pracę z rozdzielczością co najmniej 1440x900 dpi, min. 24 bit, wsparcie OpenGL 1,3lub wyŝsze. 9. Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy, 1x USB wewnątrz komputera umoŝliwiający podłączenie dedykowanego czytnika kart mikroprocesorowych, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 10. Obudowa 1. Typu Tower Midi. 2. Kieszenie, minimum: 2 x 5,25 zewnętrzne, 1 x 3,5 zewnętrzne i 2 x 3,5 wewnętrzne. 3. Zasilacz o mocy co najmniej 500W. 11. Klawiatura Klawiatura USB, pełnowymiarowa z wydzieloną częścią numeryczną, minimum 102 klawisze, w układzie US QWERTY. 12. Mysz Mysz optyczna USB z rolką (scroll). 17

18 13. Czytnik kart Wbudowany w jednostkę centralną lub klawiaturę czytnik kart SmartCard zgodny ze standardem ISO /2/3/ System operacyjny Microsoft OEM Windows Vista Business PL lub rozwiązanie równowaŝne poprawnie współpracujące z Microsoft Office Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2007 PL zawierający w swoim pakiecie min. edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny - Excel, menadŝer poczty elektronicznej Outlook, program do tworzenia prezentacji PowerPoint, system zarządzania bazami danych Access lub rozwiązanie równowaŝne. Zaproponowane oprogramowanie musi posiadać taki sposób licencjonowania, który zapewni jego instalację na komputerze (komputerach) innych niŝ te, na których pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego komputera (komputerów). 16. Kompatybilność Kompatybilność z kompletnym pakietem oprogramowania GIS, komputerem przenośnym (notebook), podstawowym oprogramowaniem GIS oraz tablicą interaktywną, wyspecyfikowanymi w punktach: 2.1., 2.2., 2.3 i Monitor Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1. Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT, przekątna ekranu: Rozmiar plamki Max. 0,283 mm 3. Jasność Min. 300 cd/m2 4. Kontrast Min. 700:1 5. Kąty widzenia (pion/poziom) Min. 160/160 stopni 6. Czas reakcji matrycy Max. 5 ms 7. Częstotliwość pionowa Min. 75Hz 8. Częstotliwość pozioma Min. 81kHz 9. Rozdzielczość Min. 1440x900 pikseli 10. Powłoka powierzchni ekranu Przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H. 11. Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock. 12. Złącze Złącze umoŝliwiające pracę z zaoferowanym typem komputera. 13. Zakres pochylania monitora Min. od -4 do Zakres obrotu monitora Min. ± Normy Spełnianie normy co najmniej TCO TERMIN PEŁNEJ REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Do 30 dni od dnia udostępnienia Wykonawcy przez Zamawiającego map cyfrowych. Zamawiający udostępni Wykonawcy mapy cyfrowe nie później niŝ do dnia 17 listopada 2008 r. 4. WYMAGANE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 4.1. Dla komputera przenośnego (notebooka): Certyfikat bezpieczeństwa CE; 4.2. Dla tablicy interaktywnej: Certyfikat bezpieczeństwa CE; 18

19 4.3. Dla monitorów: Certyfikat bezpieczeństwa CE; 4.4. Dla komputerów stacjonarnych: Certyfikat bezpieczeństwa CE 5. TERMINY GWARANCJI Nr pozycji Nazwa przedmiotu zamówienia 1 szt. licencji kompletnego pakietu oprogramowania GIS (Geographic Information System) opartego na rozwiązaniach serwerowych 4 szt. zestawów komputerowych (w tym: monitory oraz komputery stacjonarne) oraz zainstalowane na nich oprogramowanie określone w rozdz. X pkt. 2 ppkt SIWZ Komputer przenośny (notebook) oraz zainstalowane na nim oprogramowanie określone w rozdz. X pkt. 2 ppkt SIWZ 4 szt. licencji pływających podstawowego oprogramowania GIS (Geographic Information System) 1 szt. tablicy interaktywnej z oprogramowaniem Minimalny czas trwania gwarancji 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 36 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu zdawczoodbiorczego 6. WARUNKI PŁATNOŚCI: 6.1. Płatność będzie realizowana za naleŝycie zrealizowaną dostawę przedmiotu zamówienia, po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo Odbiorczego, potwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia oraz faktury potwierdzajacej rozliczenie finansowe, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Dostawę uwaŝa się za naleŝycie zrealizowaną po dostarczeniu przez Wykonawcę do Zamawiającego wszystkich elementów przedmiotu zamówienia oraz po: Zainstalowaniu i uruchomieniu kompletnego pakietu oprogramowania GIS na dostarczonym przez Wykonawcę 1 komputerze stacjonarnym; Zainstalowaniu i uruchomieniu na dostarczonych przez Wykonawcę: komputerze przenośnym (notebooku) oraz na 3 komputerach stacjonarnych podstawowego oprogramowania GIS; 19

20 Zainstalowaniu i uruchomieniu na komputerze przenośnym (notebooku) oraz na 4 komputerach stacjonarnych dostarczonych przez Zamawiającego: map cyfrowych V-MAP poziom 2 i VPS oraz rastra mapy topograficznej w formacie TIFF; Zainstalowaniu i uruchomieniu 1 szt. tablicy interaktywnej; Konfiguracji dostarczonego przez Wykonawcę kompletnego pakietu oprogramowania GIS oraz podstawowego oprogramowania GIS z mapami cyfrowymi przekazanymi przez Zamawiającego; Przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń dla max. 20 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego oprogramowania oraz właściwej eksploatacji dostarczonego przedmiotu zamówienia Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciąŝenia rachunku Zamawiającego Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez cały czas trwania umowy Wykonawca nie moŝe przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody wyraŝonej na piśmie Płatności będą realizowane w PLN 7. CENA OFERTY: 7.1. Cena oferty - cena całkowita brutto, (wyraŝona do 2 miejsc po przecinku-podana zgodnie z rozdz. IX SIWZ); 7.2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia na czas transportu do dnia przekazania go do Zamawiającego, koszty pakowania i znakowania wymaganego do transportu, koszty instalacji, uruchomienia, konfiguracji, serwisu gwarancyjnego, szkoleń, wszelkie koszty opłat pośrednich w przypadku importu (opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, koszty badań kontroli międzynarodowej, koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Odbiorców), koszty odprawy celnej, cła (o ile wystąpią) i podatku VAT Waluta ceny ofertowej PLN 8. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 8.1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach ceny oferty naleŝy: Dostarczenie na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, opakowanego, spełniającego wymogi ilościowe i jakościowe wynikające z oferty, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ul. Stefana Batorego 5; Dostarczenie razem z przedmiotem zamówienia akcesoriów (kable zasilające, kable sieciowe, itp.) umoŝliwiających montaŝ i podłączenie wszystkich dostarczonych komponentów sprzętowych oraz rzutnika; 20

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo