ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012"

Transkrypt

1 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków Projekt: Nowoczesne Zarządzanie Publiczne Umowa nr: UDA-POKL /12-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V Dobre rządzenie. I. WPROWADZENIE 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL /12-00, zwanej dalej umową. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) i wynosi powyżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Lp. Nazwa elementu zamówienia Liczba szt. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1. Cyfrowa centrala telefoniczna Projektor multimedialny Ekran projekcyjny Komputer przenośny Stojak pod projektor Kserokopiarka sieciowa z podajnikiem papieru 1 i dupleksem Zasilacz UPS w obudowie rack Komputer przenośny Serwer Szafa serwerowa Czytnik i drukarka kodów Szafa serwerowa Szafa serwerowa Urządzenie UTM do ochrony sieci Urządzenie UTM do ochrony sieci Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora 4 wielordzeniowego Wydajne drukarki biurowe z krótkim czasem 2 rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Aparat fotograficzny Komputer przenośny Serwer Serwer Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego 23. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami Urządzenie wielofunkcyjne

3 25. Zasilacz typu rack Komputery przenośne Drukarki Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV 29. Oprogramowanie antywirusowe dla systemu komputerowego 30. Oprogramowanie MS Windows 7 + MS Office Home and Business Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego 1 obiegu dokumentów Oprogramowanie do ewidencji gruntów, nieruchomości 1 i budynków Oprogramowanie do elektronicznej inwentaryzacji Oprogramowanie do ewidencji mienia komunalnego Oprogramowanie do ewidencji mienia komunalnego - 1 moduł współpracy z ewidencją gruntów Oprogramowanie do księgowości budżetowej Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami 1 oraz drogami gminnymi i poboru opłat Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami 1 z modułem windykacji należności i płatności masowych zapewniający współpracę z zestawem inkasenckim 39. Oprogramowanie finansowo-księgowe z modułem planowania i obsługą umów wieloletnich 40. Oprogramowanie kadrowo-płacowe z modułem 1 windykacji należności i płatności masowych zapewniające współpracę z zestawem inkasenckim 44. Oprogramowanie Windows 7 pro Oprogramowanie Microsoft Server Oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard 1 Edtn MOLP GOV Licencje CAL Licencje oprogramowania Microsoft Windows Server Oprogramowanie do skanowania i rozpoznawania 1 tekstu Oprogramowanie Microsoft Windows Server Licencje Microsoft Windows Server System informacji przestrzennej wraz z modułem do prowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 53. Oprogramowanie do planowania przestrzennego 1 ułatwiające obsługę klientów Oprogramowanie do planowania przestrzennego

4 ułatwiające obsługę klientów 55. Oprogramowanie MS Office i program antywirusowy IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych Częściach. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Oferent. VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Wraz z ofertą Oferent przekaże Zamawiającemu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta. 4

5 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków - faksem na numer: (12) drogą elektroniczną na adres: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj.: 1/NZP/2012. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTMI Do porozumiewania się z Oferentem w sprawach związanych z postępowaniem upoważnione są osoby: Pan Krzysztof Malczyk, tel. (12) wew. 133 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty stanowiące odpowiedz na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (1/NZP/2012) do dnia 6 grudnia 2012 r. do godziny 8.00 w siedzibie Zamawiającego FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków, Sekretariat. Decyduje data wpływu. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta, aby Zamawiający w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofania mógł zwrócić Oferentowi nienaruszoną ofertę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku, gdy nie zostanie ona oznakowana lub opieczętowana zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert odbędzie się 6 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie 5

6 miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Do oferty należy załączyć: dokumenty określone w pkt. VII zapytania; 5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Oferent określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT wyliczone w kosztorysie załącznik 4. Ceny należy podać w polskich złotych. 2. Ceny jednostkowe oraz wartości określone w kosztorysie stanowiącym zał. 4 do zapytania muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen według wartości wyrażonych w tysięcznych częściach złotego). 3. Aby obniżyć cenę oferty brutto w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 4 do oferty należy: - pomnożyć zamawianą ilość każdej pozycji zamówienia przez oferowaną cenę jednostkową netto, - do tak obliczonej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT, - zsumować wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia. 4. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny typu Excell nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 5. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie (zał. 4). 6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy (załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu), ubezpieczenia, gwarancji i serwisu, usługi wsparcia technicznego (jeśli dotyczy). XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A OFERENTEM Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Każda część zapytania ofertowego będzie oceniana przez zamawiającego oddzielnie. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru zamówienia włączając również gwarancje i wsparcie techniczne: 1. cena brutto waga 100% Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez oferenta zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XII i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Cb) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Cbn Cb = x 100 pkt Cbo 6

7 Cbn oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto, Cbo oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, Cb liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. XVII. UMOWA. 1. Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania stanowi wzór umowy, którą Oferent winien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem zawartym w ofercie. Wzór umowy uznaje się za integralną część zapytania ofertowego. 2. Zamawiający dopuszcza modyfikacje treści umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian, ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych, ustalane drogą porozumienia między stronami. 3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. XVII. INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 4. Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. Na potwierdzenie braku tych powiązań Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. 7

8 XIX. ZAŁĄCZNIKI Wykaz załączników do Zapytania: 1) Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 wzór formularza oferty; 3) Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Załącznik nr 4 wzór kosztorysu; 5) Załącznik nr 5 wzór umowy. 8

9 Załącznik nr 1 do Zapytania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Oferowane urządzenia muszą być: - fabrycznie nowe, - oznakowane znakiem CE lub znakiem równoważnym, zgodnie z właściwymi certyfikatami, - oznaczone czytelnym numerem identyfikacyjnym. Lp. Nazwa elementu zamówienia 1. Cyfrowa centrala telefoniczna Liczba szt. Wymagania techniczne (parametry) 1 1) 24 linie wewnętrzne analogowe z identyfikacją, 2) 2 linie wewnętrzne systemowe- cyfrowe, 3) 4 linie miejskie cyfrowe ISDN, 4) 4 linie miejskie analogowe z identyfikacją, 5) telefon systemowy z minimum 30 klawiszami funkcyjnymi, 6) zasilanie awaryjne centrali, możliwość zapowiedzi słownych na liniach miejskich 2. Projektor multimedialny 1 1) Rozdzielczość optyczna 1024 x 768 2) Rozdzielczość maksymalna 1600 x ) Kontrast 3000:1 4) Jasność 4000 ANSI Lum. 5) Proporcje obrazu 16:9, 4:3 6) Przekątna ekranu - maks. [m] 9.38 Przekątna ekranu - min. [m] ) Jednolitość [%] 85 8) Zastosowane technologie BrilliantColor 9) Wbudowane głośniki o mocy 8W 10) Menu wyświetlane na ekranie (OSD) w języku polskim 11) Żywotność lampy 3000 godzin w trybie standardowym i 2000 godzin w trybie jasnym 12) Odległość projekcji - min. 1.2m i maks. 12 m 13) Technologia obrazu DLP, DMD 14) Wejście S-Video 15) HDMI HDCP 16) Złącza komputerowe RJ-45, RS-232C, 3 x D-sub 17) 1 x wejście kompozytowe RCA, 1 x wyjście Stereo mini jack, 3 x wejście Stereo mini jack Uwagi 3. Ekran projekcyjny 1 1) Ekran projekcyjny na statywie 2) Wymiary: [200 x 200cm] 9

10 3) Powierzchnia Matt-White biała, wykończona z tyłu czarnym materiałem 4) kąt oglądalności 75 (R/L), współczynnik odbicia 1.0 5) Obudowa w kolorze czarnym 6) Korekcja efektu trapezu 7) Metalowa obudowa 8) Współczynnik odbicia 1,1 4. Komputer przenośny 1 1) Procesor dwurdzeniowy 1.60 GHz 1MB cache z pasywnym chłodzeniem 2) Dysk twardy 320 GB 3) Pamięć RAM DDR3 2 GB 4) Matryca WXGA LED HD przekątna 10.1 cala 5) Czytnik kart pamięci 6) wbudowana kamera internetowa 7) Obsługa interfejsu sieci bezprzewodowej WiFi 8) Karta graficzna HD ze złączem HDMI i VGA 9) Zintegrowany karta dźwiękowa 10) Okres gwarancji: 24 miesiące 11) Etui do notebooka 12) Mysz optyczna 13) Akumulator Litowo-jonowy 6-komorowy 5. Stojak pod projektor 1 1) Wymiary maksymalne: 1200 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x gł) 2) Wymiary podstawy: 600 x 600 mm (szer. x gł) 3) Wymiary półek: 430 x 380 mm 4) Maksymalne obciążenie półki: 10kg 5) Wysokość regulowana w przedziale: od 810 mm do 1200 mm 6) Waga: 11 kg 6. Kserokopiarka sieciowa z podajnikiem papieru i dupleksem 1 Kopiarka Monochromatyczna Drukarka sieciowa Skaner kolorowy sieciowy Duplex - kaseta dwustronnego kopiowania ARDF - 50 arkuszowy dwustronny podajnik oryginałów Taca Ręczna 3 kasety na papier po 550 arkuszy każda Szafka pod urządzenie Dysk Twardy 120 GB Pamięć 1 GB Kopiarka: Proces kopiowania: Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne Prędkość kopiowania: min 23 kopie na minutę Rozdzielczość: 600 dpi 10

11 Czas nagrzewania: Mniej niż 20 sekund Prędkość wykonania pierwszej kopii: 5,4 sekundy Pamięć: Maksymalnie: 1 GB Rozmiar papieru: A6 - A3 Gramatura papieru: Kaseta na papier: g/m² Taca ręczna: g/m² Dupleks: g/m² Wymiary (szer. x gł. x wys.): 587 x 653 x 829 mm (z ARDF) Waga: Mniej niż 65 kg (mniej niż 75 kg z ARDF) Źródło zasilania: V, 50/60 Hz Pobór mocy: Maksymalnie: Mniej niż 1,6 kw 23/28/28/33/33 wydruki na minutę Drukarka: Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, Rozdzielczość: Maksymalnie 600 x 600 dpi Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 NZPe-T/100 NZPe-TX, Opcja: IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa siec LAN (IEEE a/b/g),Bluetooth, Gigabit Ethernet Protokół sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX Obsługiwane środowiska: Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell NetWare 6.5 lub nowszy, UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/ 11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3/5l v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 lub nowszy, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 lub nowszy), IBM iseries/as400 using OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0 Skaner: Prędkość skanowania: Pełno kolorowe: Maksymalnie 45 ipm Czarno-białe: Maksymalnie 50 ipm Rozdzielczość: Maksymalnie 600 dpi Rozmiar oryginału: A5 - A3 Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN Skanowanie do SMTP, TCP/IP Skanowanie do folderu: SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) Oprogramowanie: Smart Device Monitor, Web Smart Device 11

12 7. Zasilacz UPS w obudowie rack Monitor, Web Image Monitor 1 Obudowa: do instalacji w szafie Rack (z zestawem szyn montażowych) Moc wyjściowa pozorna min.: 2000 VA Moc wyjściowa rzeczywista min. : 1800 Watt Architektura: Online Deklarowany min. czas podtrzymywania dla obciążenia 50%: 24 min Porty komunikacji: RS232 (DB9) i USB Napięcie wyjściowe: V Praca w zakresie napięcia wejściowego min.: V Wysokość w szafie przemysłowej: 2U Certyfikacja bezpieczeństwa i EMC: IEC/EN , IEC/EN , CE Masa: max. 35 kg Możliwość wymiany baterii akumulatorów na gorąco, bez konieczności wyłączania podłączonych urządzeń Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez dodanie karty komunikacyjnej do monitorowania w sieciach opartych na SNMP i monitorowanie poprzez przeglądarkę internetową 8. Komputer przenośny 1 Procesor: co najmniej dwa rdzenie Procesor (taktowanie): co najmniej 2.5 GHz Procesor (pamięć cache): 3072 KB Dysk twardy (pojemność): co najmniej 500 GB Dysk twardy (interfejs): SATA Dysk twardy (prędkość): co najmniej 5400rpm Pamięć zainstalowana (pojemność): co najmniej 16 GB Pamięć (technologia): DDR III Napęd optyczny (typ): DVD+/-RW DualLayer Matryca (przekątna): 15.6 cala Matryca (rozdzielczość): co najmniej 1366 x 768 Matryca (opis): HD LED Karta graficzna: dedykowana Karta graficzna (pamięć karty): co najmniej 1 GB Karta sieciowa przewodowa: Tak Karta sieciowa bezprzewodowa (opis): b/g/n Urządzenie wskazujące: Touchpad wielodotykowy Złącze USB 3.0: co najmniej 1 szt. Złącze USB 2.0: co najmniej 1 szt. Wyjście HDMI: Tak Wyjście VGA (RGB): Tak Waga: maksymalnie 2.75 kg Akumulator (czas pracy): co najmniej 4,5 12

13 godziny Klawiatura: QWERTY PL System operacyjny: Windows 7 Professional Wersja: 64 bit lub równoważny Obudowa (kolor): czarny lub szczotkowane aluminium Gwarancja: co najmniej 24 miesiące door to doordoor to door 9. Serwer 1 Obudowa: do instalacji w szafie Rack Wysokość w szafie przemysłowej: 2U Procesor: Czterordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, pamięć Cache 10 MB Pamięć RAM: co najmniej 8GB Low Voltage, 1333Mhz, Obsługa RAM: co najmniej 768 GB Ilość slotów pamięci: co najmniej 24 Zasilacz: Hot-Plug o mocy co najmniej 460W i minimalnej efektywności 92% Dyski twarde: co najmniej 3 dyski o pojemności 600GB SAS 10K SFF Interfejsy sieciowa: co najmniej 4 porty 10/100/1000NZPe-T(X) Serwer musi posiadać dodatkowy dedykowany interfejs sieciowy służący do zarządzania serwerem Kompatybilność serwera z infrastrukturą zarządzającą inside control Gwarancja onsite: co najmniej 36 miesięcy 10. Szafa serwerowa 1 Szafa Rack 19" stojąca Parametry szafy: Wysokość wewnętrzna: 32 U Wysokość max.: 1525 mm Szerokość: 600 mm Szerokość użytkowa: 487 mm Głębokość: 1000 mm Drzwi: Przeszklone ze szkła hartowanego min. 4 mm grubości zamykane na klucz Ładowność min.: 400 kg Kolor: Jasno-szary ( RAL 7035 ) Materiał: blacha stalowa pełna z perforacją górnego cokołu szafy Belki montażowe pionowe przykręcane 4 sztuki Wyposażenie (kompatybilne systemowo z szafą): - podstawa szafy z filtrem przeciw kurzowym z możliwością wprowadzenia okablowania oraz montażu panelu wentylacyjnego o max. wysokości 120 mm, - panel wentylacyjny termostatyczny (sufit /podłoga) cztero wentylatorowy do montażu w podstawie szafy lub w suficie, napięcie 13

14 11. Czytnik i drukarka kodów 220V, moc wszystkich wentylatorów max. 60W, wentylatory osłonięte grillem, - 3 szt. półek 1U wentylowanych, głębokość 550 mm, obciążalność min. 80 kg, - 3 szt. półek 1U wentylowanych, głębokość 250 mm, obciążalność min. 15 kg, - 5 szt. listw przeciwprzepięciowych, każda o parametrach: 8 gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym standard polski, sygnalizacja zasilania, podświetlany wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego, uchwyt mocujący do szaf 19", przewód zasilający długości 3m zakończony wtyczką uniwersalną uni- Schuko, kolor czarny, - 2 szt. paneli wentylacyjnych 19" poziomych z dwoma wentylatorami 220V-240V / max. 150W i termostatem, o max. głębokości panelu 250 mm szt. kompletów śrub montażowych M6 do szaf rackowych (komplet składający się z: śruby / koszyczka / podkładki) Wyposażenie (do umieszczenia w szafie): - 3 szt. zasilaczy awaryjnych o mocy pozornej 1400 VA / mocy rzeczywistej 840 Watt, w architekturze line-interactive, z czasem przełączania na pracę bateryjną do 5 ms, w obudowie typu tower, wyposażony w porty zabezpieczające linie danych RJ11 i RJ 45 oraz porty komunikacji RS232 (DB9) i USB, chłodzony wbudowanym wentylatorem Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 1 Drukarka etykiet TLP 2824 termotransferowa lub równoważna, interfejs COM, CPT 711 L 2 MB, czytnik dok. ładujący, akumulator, interfejs COM, Konwerter USB-COM 2 szt Przewód do RS 232-1szt. Instalacja urządzeń do inwentaryzacji oraz szkolenie użytkownika Taśma żywiczna do TLP 2824 lub drukarki równoważnej 1 rolka Etykiety białe 50x 300mm (1 500 szt) -1 rolka 12. Szafa serwerowa 1 Drzwi przednie przeszklone z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach, z możliwością montażu zamka W wyposażeniu znajdują się: - cztery wentylatory w panelu podsufitowym - trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych - listwa zasilająca Wymiary szafy: 600mm x 800mm x 2000mm (szerokość/głębokość/wysokość) 14

15 Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 42U 13. Szafa serwerowa U 2000X600X800, 3xpółka, 4xwentylator, przepust, listwa zasilająca 14. Urządzenie UTM do ochrony sieci 15. Urządzenie UTM do ochrony sieci 16. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego 17. Wydajne drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem 1 Port WAN 10/100/1000Mbps, 2 szt. Port LAN 10/100/1000Mbps, 4 szt. Tryby pracy firewall : NAT, PAT, Routing Statyczny Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS) Obsługiwane protokoły routingu : RIP Obsługiwane protokoły VPN : PPTP, IPSec Minimalna Ilość obsługiwanych tuneli VPN : 5, Przepustowość maksymalna : 100 Mbps, Przepustowość VPN : 50 Mbps, Protokoły szyfrowania : AES/3DES/DES, Uwierzytelnianie i autentykacja : SHA-1/MD5, Virtual Server, Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP), Interfejs wiersza poleceń (konsola/konsola WWW/SSH/TELNET), zapora sieciową z inspekcją pakietów (SPI), ochronę antywirusową, wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IDP), filtrowanie treści, funkcje antyspamowe, obsługę połączeń VPN (IPSec/SSL). 1 Obsługa - 35 stacji roboczych, przepustowość firewalla z włączonym IPS - ok 600MB/s, przepustowość IPSec VPN AES - ok 100MB/s, liczba portów 10/100 - min. 2, ASQ - system zapobiegania włamaniom, Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP, obsługa Active Directory, zapasowa partycja systemowa 4 Procesor wielordzeniowy 3GHz, pamięć 8Gb, HDD 1TB, 2 Czarno-biała drukarka laserowa + interfejs sieci. Kolorowa drukarka laserowa + interfejs sieci. wydruku 18. Aparat fotograficzny 1 Lustrzanka cyfrowa 19. Komputer przenośny 1 Procesor wielordzeniowy, pamięć 6GB, HDD SSD, 20. Serwer 1 Szybkość procesora: 2,4 GHz Pamięć podręczna: 12 MB Maksymalna liczba procesorów: Sterownik dysku: 8 x SATA/SAS Liczba zainstalowanych dysków: Pojemność dysku: 3 x 300GB 2 szt. 3 szt. 15

16 Maksymalna liczba dysków: 8 szt. Kontroler macierzy: PERC H700 SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60 512MB with BBU Zainstalowana pamięć: 8192 MB Maksymalna wielkość pamięci: MB Rodzaj pamięci: DDR3 Registered 1333 MHz Liczba banków pamięci: 8 szt. Liczba wolnych banków pamięci: 6 szt. Gniazda rozszerzeń: Ilość slotów PCI-E 8x v szt. Ilość slotów PCI-E 4x v szt. Złącza zewnętrzne: 6 x USB 2.0 Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s Napędy wbudowane: DVD±RW Karta graficzna: Matrox G200eW z 8 MB pamięci Zasilanie: 2 x 750 Wat 21. Serwer 1 Obudowa Tower Chassis, Up to 6x 3.5" Hot Plug HDDs, wyświetlacz LCD Diagnostics Pamięć RAM: 6GB Memory for 1 CPU, DDR3, 1333MHz (3x2GB Single Ranked LV RDIMMs) Urządzenia optyczne: 16X DVD+/-RW ROM Drive SATA with SATA Cable Podstawowa gwarancja: 3 lata gwarancji, Naprawa następnego dnia roboczego Usługi pomocy technicznej: 3 lata gwarancji Procesor: Intel Xeon E5620 lub równoważny ( 4C, 2.40GHz, 12M Cache, 5.86GT/s, 80W TDP, Turbo, HT) DDR3-1066MHz Przewód zasilający: 2x European Power Cord, 220V Pierwsza karta kontrolera RAID lub SCSI:SAS 6/iR Controller, for Hot Plug HDD Chassis Ochrona danych Zachowaj swój dysk twardy w razie wymiany: 3letnia ochrona Możliwość podłączenia macierzy Raid: Hot- Swap - RAID 2 SATA Hot Plug HDDs Zasilacz: Power Supply (2 PSU) 580W Dysk twardy: 2 sztuki każda po 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) Klawiatura Mysz 22. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego 9 Typ obudowy komputera Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów 1 szt. Maksymalna ilość procesorów 1 szt. Typ zainstalowanego procesora min. 2 rdzeniowy Częstotliwość procesora 3,3 GHz Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s Pojemność pamięci cache [L3] 3 MB Ilość zainstalowanych dysków 1 szt. Maksymalna ilość dysków 2 szt. Pojemność zainstalowanego dysku 500 GB 16

17 Pojemność zainstalowanej pamięci 4096 MB Maksymalna pojemność pamięci 8192 MB Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 Typ pamięci Non-ECC Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz Ilość banków pamięci 2 szt. Typ zainstalowanego chipsetu H61 Typ zainstalowanej karty graficznej ATI Radeon HD 6450 lub równoważna Zainstalowana pamięć wideo 1024 MB Zintegrowana karta dźwiękowa Tak Zintegrowana karta sieciowa Tak Typ zintegrowanej karty sieciowej 100/1000 Mbit/s Ilość slotów PCI-E 1x 3 szt. Ilość wolnych slotów PCI-E 1x 3 szt. Ilość slotów PCI-E 16x 1 szt. Dodatkowe informacje n/t slotów PCI 1 x slot PCI-E 16x (standard) 3 x slot PCI-E 1x (standard) Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) 1 szt. Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) 1 szt. Interfejsy 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x HDMI 10 x USB x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 6 x USB 2.0 (tylny panel) 2 x USB 2.0 (przedni panel) 2 x USB 2.0 (opcja) Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Moc zasilacza (zasilaczy) 300 Wat Dołączone wyposażenie Czytnik kart pamięci 19-in-1 Klawiatura Mysz 23. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz 1 Procesor: min. 2 rdzeniowy Częstotliwość procesora 3,3 GHz Pamięć: 4 GB Dysk twardy: 500 GB 17

18 z monitorami 24. Urządzenie wielofunkcyjne Karta graficzna model: Intel Graphics Media lub równoważna, Accelerator HD Napęd optyczny: DVD-RW Obudowa: MiniTower Zasilacz moc: 300 W Klawiatura Mysz Czytnik kart pamięci Karta sieciowa: 10 / 100 / 1000 Mbps Monitor: LCD 21 1 System druku: czarno-biały Maksymalny format oryginału: A3 Formaty kopii / wydruku: A5R - A3 Szybkość pracy A4 mono: 20 str./min. Szybkość pracy A3 mono: 15 str./min. szybkość skanowania (A4 / 300 dpi): 25 str./min. max rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi Max rozdzielczość drukowania: x dpi Max rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi (mono), 300 x 300 dpi (kolor) Obsługiwane formaty plików: TIFF, JPEG Zakres zoom: % Czas uzyskania pierwszej kopii: 6.4 sekund czas nagrzewania: 30 sekund Kopiowanie wielokrotne: kopii Pojemność papieru: 1 kaseta x 250 arkuszy, podajnik ręczny 80 arkuszy Gramatura papieru:kaseta: g/m2, podajnik ręczny: g/m2 Skaner kolor Druk sieciowy Dupleks 25. Zasilacz typu rack 1 Obudowa: Rack 3U Moc rzeczywista: 1300 Wat Moc pozorna: 2000 VA Architektura: line-interactive Liczba gniazd wyjściowych: 6 Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A) Czas podtrzym. przy 100% obciąż.: 3,5 min Czas podtrzym. przy 50% obciąż.: 10 min Maks. czas przełączenia: 3 ms 26. Komputery przenośne 2 przekątna ekranu LCD 15.6 cali LED nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli Charakterystyka procesora: 2.2 GHz, 3.1 GHz Turbo, 6 MB Cache ilość rdzeni 4 szt. wielkość pamięci RAM 18

19 8 GB typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1333 MHz) rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny) pojemność dysku twardego min. 500 GB napęd optyczny DVD+/-RW dedykowana grafika tak karta graficzna pamięć karty graficznej min. 512 MB wyjścia karty graficznej wyjście HDMI wyjście D-Sub typ akumulatora litowo-jonowy 6-komorowy czas pracy na akumulatorze (nieobciążony) min. 5.8 godz. karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo komunikacja LAN 100 Mbps Bluetooth interfejsy esata / USB 2x USB 3.0 1x USB wbudowany mikrofon kamera 1.0 Mpix System operacyjny MS Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający pracę pod kontrolą domeny - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 27. Drukarki 2 Drukarka laserowa czarno-biała Gwarancja 2 lata nominalna prędkość druku 19

20 28. Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV 29. Oprogramowanie antywirusowe dla systemu komputerowego 30. Oprogramowanie MS Windows 7 + MS Office Home and Business 18 str./min. rozdzielczość w pionie 600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi normatywny cykl pracy 5000 str./mies. gramatura papieru g/m² pojemność podajnika papieru 150 szt. maks. pojemność podajników 150 szt. zainstalowana pamięć 2 MB maks. pojemność pamięć 2 MB prędkość procesora 266 MHz maks. rozmiar nośnika A4 złącza zewnętrzne USB 2.0 waga max 5.2 kg szt. licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2010 licencja rządowa, dożywotnia 2 Dwie roczne elektroniczne licencje kontynuacyjne produktu Kaspersky OpenSpace Security for Wks Polish Edition na 38 stacji roboczych: pierwsza licencja ważna od dnia do dnia , druga licencja ważna od dnia do dnia Dopuszcza się możliwość zakupu jednej licencji na okres dwóch lat, ważnej od dnia do dnia System operacyjny MS Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający pracę pod kontrolą domeny - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 20

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/BAS/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz gilotyny i bindownicy

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/BAS/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz gilotyny i bindownicy Kraków, 26 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/BAS/2012 Przedmiot: Dostawa banerów typu roll-up oraz gilotyny i bindownicy Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji,

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/5na5/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz tablic informacyjno-kierunkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/5na5/2012. Dostawa banerów typu roll-up oraz tablic informacyjno-kierunkowych Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/5na5/2012 Przedmiot: Dostawa banerów typu roll-up oraz tablic informacyjno-kierunkowych Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej

Program Współpracy Transgranicznej Załącznik nr 1 do siwz FORMULARZ CENOWY - SPECYFIKACJA SPRZĘTU I. SPECYFIKACJA SPRZETU Zestaw komputerowy I - 3 szt Lp. Parametr Minimalne wymagania Opis parametrów oferowanych 1. Typ obudowy Micro Tower

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) Opis minimalnych wymagań Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I Dostawa sprzętu komputerowego do biura Zamawiającego w Nowym Targu (Polska) I.1. Laptop z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

wyjście liniowe (przód)

wyjście liniowe (przód) . Komputer stacjonarny Typ obudowy Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów Ilość rdzeni procesora Częstotliwość procesora Min.3,Ghz Częstotliwość szyny FSB 33 MHz Pojemność pamięci cache 3 MB Ilość

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

1.Komputer stacjonarny. Liczba sztuk. Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zlecającego

1.Komputer stacjonarny. Liczba sztuk. Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zlecającego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części I załącznik nr a do SIWZ.Komputer stacjonarny Typ obudowy Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów szt. Ilość rdzeni procesora 2 Częstotliwość procesora

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE. 1 x D-SUB (VGA) 1 x HDMI MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-KONFIGURACYJNE Załącznik nr 6 do SIWZ POZ. 1 ZESTAW KOMPUTEROWY 1 MONITOR: Przekątna ekranu 21,5" Czas reakcji matrycy nie większa niż 5 ms Jasność ekranu nie mniejsza niż

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY DLA ZADANIA 2 Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary Wartość brutto 1 2 3 4 5 1. Drukarka A4 9 Szt. 2. Urządzenie wielofunkcyjne A4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt.

Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Komputer 1 szt. Zał. nr 1 do SIWZ OPS 341-1/07 WYKAZ I KONFIGURACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer 1 szt. LAN 10/100, zintegrowana karta dźwiękowa, częstotliwość szyny FSB 800 MHz, cache min. 2MB, złącza zewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY POEN-POKL3.5/PZP/4/2013 Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół. LP. Nazwa towaru CENA JEDNOSTKOWA

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA

ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Ostrołęka, 13.07.2012r. (miejscowość, data) ROZEZNANIE RYNKU NA ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY CZŁONKÓW LPA Nazwa i adres Zamawiającego: Logos Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c. 07-410 Ostrołęka,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Część 1 - netbooki Lp. Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. Parametry oferowane Producent,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII

Przedmiot zamówienia ... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość netto (kolumna VI x V) I II III IV V VI VII Załącznik nr 6 do SIWZ z dn. 26.10.2015 r. Pieczęć adresowa Wykonawcy... CZĘŚĆ I: DOSTAWA LAPTOPÓW Lp. :....... SZCZEGÓŁOWY OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Laptop typ A: wydajność procesora (liczba rdzeni

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent:

Parametry oferowane Nazwa lub model, producent oraz gwarancja GWARANCJA: 36 miesięcy Nazwa lub model, producent: Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy OPIS URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Sprzęt komputerowy i peryferyjny do wyposażenia Biura Projektu POKL Nazwa i adres Wykonawcy:. 1 2 3 4 Monitor POKL/2/2011 1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz)

NOTEBOOK - 6 sztuk. PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 powyżej 2.5 GHz (tryb Turbo powyżej 3.0 GHz) NOTEBOOK - 6 sztuk EKRAN PRZEKĄTNA EKRANU 13.0 13.5 NOMINALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1920 x 1080 pikseli (FHD) POWŁOKA EKRANU antyrefleksyjna PROCESOR PROCESOR Intel Core i5 generacji 7 TAKTOWANIE PROCESORA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA. Cena jednostkowa netto (zł) 1. Zestawy komputerowe Część I przedmiotu Typ, model 1. Stacja robocza 2. Monitor płaski min. 24.Drukarka. 9 9 9 netto Razem: Wartość netto Podatek VAT % Kwota Parametr System operacyjny Procesor Pamięć

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Parametry oferowanego urządzenia:

Parametry oferowanego urządzenia: 1.Drukarka laserowa monochromatyczna Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia druku Laserowa Wymiary max 370 x 365 x 185 mm Czas wydruku 1 strony max. 9 sek. Miesięczne obciążenie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej

Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Drukarka Monochromatyczna 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014

Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 Zapytanie sondaż rynku Nr MGOPS-POKL. 01-KIS/2014 1. Zamawiający Gmina Bodzentyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie realizujący projekt systemowy pod nazwą: Klub Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia. Na przedmiot zamówienia składa się: Zakup 4 laserowych, monochromatycznych, wielofunkcyjnych urządzeń formatu A3 dla dużych grup pracowniczych z terminalem umożliwiającym podłączenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać)

Znak Sprawy FDZP/26/13 - Załącznik nr 2 pakiet nr 5. MODEL (podać) PRODUCENT (podać) ROK PRODUKCJI (podać) POZYCJA NR 1 Monitor LCD - sztuk 21 Lp Parametr/ Warunek Warunki wymagane dla każdego monitora Parametry oferowane przez Dostawcę 1 Monitor LCD fabrycznie nowy minimum 19 rozdzielczość minimum 1024x768

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc

Pieczęć Wykonawcy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Zestaw komputerowy mini-pc nr postępowania: BZP.2420.4.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE WYMAGANIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo