ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012"

Transkrypt

1 Kraków, 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/NZP/2012 Przedmiot: Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego Zamawiający: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków Projekt: Nowoczesne Zarządzanie Publiczne Umowa nr: UDA-POKL /12-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V Dobre rządzenie. I. WPROWADZENIE 1. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nowoczesne Zarządzanie Publiczne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy UDA-POKL /12-00, zwanej dalej umową. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z póź. zm.) i wynosi powyżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Lp. Nazwa elementu zamówienia Liczba szt. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1. Cyfrowa centrala telefoniczna Projektor multimedialny Ekran projekcyjny Komputer przenośny Stojak pod projektor Kserokopiarka sieciowa z podajnikiem papieru 1 i dupleksem Zasilacz UPS w obudowie rack Komputer przenośny Serwer Szafa serwerowa Czytnik i drukarka kodów Szafa serwerowa Szafa serwerowa Urządzenie UTM do ochrony sieci Urządzenie UTM do ochrony sieci Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora 4 wielordzeniowego Wydajne drukarki biurowe z krótkim czasem 2 rozgrzewania i niskim kosztem wydruku Aparat fotograficzny Komputer przenośny Serwer Serwer Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego 23. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz z monitorami Urządzenie wielofunkcyjne

3 25. Zasilacz typu rack Komputery przenośne Drukarki Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV 29. Oprogramowanie antywirusowe dla systemu komputerowego 30. Oprogramowanie MS Windows 7 + MS Office Home and Business Zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego 1 obiegu dokumentów Oprogramowanie do ewidencji gruntów, nieruchomości 1 i budynków Oprogramowanie do elektronicznej inwentaryzacji Oprogramowanie do ewidencji mienia komunalnego Oprogramowanie do ewidencji mienia komunalnego - 1 moduł współpracy z ewidencją gruntów Oprogramowanie do księgowości budżetowej Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami 1 oraz drogami gminnymi i poboru opłat Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami 1 z modułem windykacji należności i płatności masowych zapewniający współpracę z zestawem inkasenckim 39. Oprogramowanie finansowo-księgowe z modułem planowania i obsługą umów wieloletnich 40. Oprogramowanie kadrowo-płacowe z modułem 1 windykacji należności i płatności masowych zapewniające współpracę z zestawem inkasenckim 44. Oprogramowanie Windows 7 pro Oprogramowanie Microsoft Server Oprogramowanie Microsoft Server 2008 R2 Standard 1 Edtn MOLP GOV Licencje CAL Licencje oprogramowania Microsoft Windows Server Oprogramowanie do skanowania i rozpoznawania 1 tekstu Oprogramowanie Microsoft Windows Server Licencje Microsoft Windows Server System informacji przestrzennej wraz z modułem do prowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 53. Oprogramowanie do planowania przestrzennego 1 ułatwiające obsługę klientów Oprogramowanie do planowania przestrzennego

4 ułatwiające obsługę klientów 55. Oprogramowanie MS Office i program antywirusowy IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych kompletnych w poszczególnych Częściach. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia dostawa w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o oświadczenia, które ma dostarczyć Oferent. VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Wraz z ofertą Oferent przekaże Zamawiającemu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta, o ile prawo do reprezentowania Oferenta w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) należy przedstawić w formie oryginału. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. Ponadto, wszelkie dokumenty wystawione w innym języku niż polski winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Oferenta. 4

5 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków - faksem na numer: (12) drogą elektroniczną na adres: Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona numerem referencyjnym sprawy tj.: 1/NZP/2012. IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTMI Do porozumiewania się z Oferentem w sprawach związanych z postępowaniem upoważnione są osoby: Pan Krzysztof Malczyk, tel. (12) wew. 133 X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY Oferty stanowiące odpowiedz na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej jako OFERTA i opatrzonej numerem sprawy (1/NZP/2012) do dnia 6 grudnia 2012 r. do godziny 8.00 w siedzibie Zamawiającego FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Szlak 73a, Kraków, Sekretariat. Decyduje data wpływu. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta, aby Zamawiający w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofania mógł zwrócić Oferentowi nienaruszoną ofertę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub otwarcie oferty w przypadku, gdy nie zostanie ona oznakowana lub opieczętowana zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego. Otwarcie ofert odbędzie się 6 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta, albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie 5

6 miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Do oferty należy załączyć: dokumenty określone w pkt. VII zapytania; 5. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Oferent określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny brutto, netto i podatku VAT wyliczone w kosztorysie załącznik 4. Ceny należy podać w polskich złotych. 2. Ceny jednostkowe oraz wartości określone w kosztorysie stanowiącym zał. 4 do zapytania muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen według wartości wyrażonych w tysięcznych częściach złotego). 3. Aby obniżyć cenę oferty brutto w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 4 do oferty należy: - pomnożyć zamawianą ilość każdej pozycji zamówienia przez oferowaną cenę jednostkową netto, - do tak obliczonej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT, - zsumować wartości brutto wszystkich pozycji zamówienia. 4. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny typu Excell nie są traktowane jako błąd w obliczeniu ceny. 5. W przypadku niezgodności pomiędzy ceną wpisaną w ofercie a ceną wynikającą z kosztorysu, za cenę oferty uznaje się cenę podaną w kosztorysie (zał. 4). 6. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym koszty dostawy (załadunku, rozładunku, wniesienia, transportu), ubezpieczenia, gwarancji i serwisu, usługi wsparcia technicznego (jeśli dotyczy). XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A OFERENTEM Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. Każda część zapytania ofertowego będzie oceniana przez zamawiającego oddzielnie. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru zamówienia włączając również gwarancje i wsparcie techniczne: 1. cena brutto waga 100% Przez kryterium cena brutto zamawiający rozumie określoną przez oferenta zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XII i wpisaną w formularzu oferty cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium Cena brutto (Cb) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: Cbn Cb = x 100 pkt Cbo 6

7 Cbn oznacza najniższą cenę zaproponowaną brutto, Cbo oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej, Cb liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Oferenta, którego ofertę wybrano Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. XVII. UMOWA. 1. Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania stanowi wzór umowy, którą Oferent winien zaakceptować i potwierdzić stosownym oświadczeniem zawartym w ofercie. Wzór umowy uznaje się za integralną część zapytania ofertowego. 2. Zamawiający dopuszcza modyfikacje treści umowy w zakresie niezbędnym do jej dostosowania do złożonej oferty oraz w zakresie logicznie wynikających z oferty zmian, ich spójności z treścią i kształtem zobowiązań umownych, ustalane drogą porozumienia między stronami. 3. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 1 dzień od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. XVII. INNE POSTANOWIENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji postępowania (zapytania ofertowego wraz z załącznikami). O wprowadzonych zmianach poinformuje niezwłocznie Oferentów, do których wystosował zapytanie ofertowe oraz umieści informację o zmianach na stronie internetowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. 3. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt. 1 i 2 powyżej. W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. 4. Z postępowania wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta. Na potwierdzenie braku tych powiązań Oferent składa oświadczenie zawarte w formularzu oferty. 7

8 XIX. ZAŁĄCZNIKI Wykaz załączników do Zapytania: 1) Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 2 wzór formularza oferty; 3) Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Załącznik nr 4 wzór kosztorysu; 5) Załącznik nr 5 wzór umowy. 8

9 Załącznik nr 1 do Zapytania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowań systemowych i specjalistycznych wraz z świadczeniem usług gwarancyjnych i usług wsparcia technicznego. Oferowane urządzenia muszą być: - fabrycznie nowe, - oznakowane znakiem CE lub znakiem równoważnym, zgodnie z właściwymi certyfikatami, - oznaczone czytelnym numerem identyfikacyjnym. Lp. Nazwa elementu zamówienia 1. Cyfrowa centrala telefoniczna Liczba szt. Wymagania techniczne (parametry) 1 1) 24 linie wewnętrzne analogowe z identyfikacją, 2) 2 linie wewnętrzne systemowe- cyfrowe, 3) 4 linie miejskie cyfrowe ISDN, 4) 4 linie miejskie analogowe z identyfikacją, 5) telefon systemowy z minimum 30 klawiszami funkcyjnymi, 6) zasilanie awaryjne centrali, możliwość zapowiedzi słownych na liniach miejskich 2. Projektor multimedialny 1 1) Rozdzielczość optyczna 1024 x 768 2) Rozdzielczość maksymalna 1600 x ) Kontrast 3000:1 4) Jasność 4000 ANSI Lum. 5) Proporcje obrazu 16:9, 4:3 6) Przekątna ekranu - maks. [m] 9.38 Przekątna ekranu - min. [m] ) Jednolitość [%] 85 8) Zastosowane technologie BrilliantColor 9) Wbudowane głośniki o mocy 8W 10) Menu wyświetlane na ekranie (OSD) w języku polskim 11) Żywotność lampy 3000 godzin w trybie standardowym i 2000 godzin w trybie jasnym 12) Odległość projekcji - min. 1.2m i maks. 12 m 13) Technologia obrazu DLP, DMD 14) Wejście S-Video 15) HDMI HDCP 16) Złącza komputerowe RJ-45, RS-232C, 3 x D-sub 17) 1 x wejście kompozytowe RCA, 1 x wyjście Stereo mini jack, 3 x wejście Stereo mini jack Uwagi 3. Ekran projekcyjny 1 1) Ekran projekcyjny na statywie 2) Wymiary: [200 x 200cm] 9

10 3) Powierzchnia Matt-White biała, wykończona z tyłu czarnym materiałem 4) kąt oglądalności 75 (R/L), współczynnik odbicia 1.0 5) Obudowa w kolorze czarnym 6) Korekcja efektu trapezu 7) Metalowa obudowa 8) Współczynnik odbicia 1,1 4. Komputer przenośny 1 1) Procesor dwurdzeniowy 1.60 GHz 1MB cache z pasywnym chłodzeniem 2) Dysk twardy 320 GB 3) Pamięć RAM DDR3 2 GB 4) Matryca WXGA LED HD przekątna 10.1 cala 5) Czytnik kart pamięci 6) wbudowana kamera internetowa 7) Obsługa interfejsu sieci bezprzewodowej WiFi 8) Karta graficzna HD ze złączem HDMI i VGA 9) Zintegrowany karta dźwiękowa 10) Okres gwarancji: 24 miesiące 11) Etui do notebooka 12) Mysz optyczna 13) Akumulator Litowo-jonowy 6-komorowy 5. Stojak pod projektor 1 1) Wymiary maksymalne: 1200 x 600 x 600 mm (wys. x szer. x gł) 2) Wymiary podstawy: 600 x 600 mm (szer. x gł) 3) Wymiary półek: 430 x 380 mm 4) Maksymalne obciążenie półki: 10kg 5) Wysokość regulowana w przedziale: od 810 mm do 1200 mm 6) Waga: 11 kg 6. Kserokopiarka sieciowa z podajnikiem papieru i dupleksem 1 Kopiarka Monochromatyczna Drukarka sieciowa Skaner kolorowy sieciowy Duplex - kaseta dwustronnego kopiowania ARDF - 50 arkuszowy dwustronny podajnik oryginałów Taca Ręczna 3 kasety na papier po 550 arkuszy każda Szafka pod urządzenie Dysk Twardy 120 GB Pamięć 1 GB Kopiarka: Proces kopiowania: Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne Prędkość kopiowania: min 23 kopie na minutę Rozdzielczość: 600 dpi 10

11 Czas nagrzewania: Mniej niż 20 sekund Prędkość wykonania pierwszej kopii: 5,4 sekundy Pamięć: Maksymalnie: 1 GB Rozmiar papieru: A6 - A3 Gramatura papieru: Kaseta na papier: g/m² Taca ręczna: g/m² Dupleks: g/m² Wymiary (szer. x gł. x wys.): 587 x 653 x 829 mm (z ARDF) Waga: Mniej niż 65 kg (mniej niż 75 kg z ARDF) Źródło zasilania: V, 50/60 Hz Pobór mocy: Maksymalnie: Mniej niż 1,6 kw 23/28/28/33/33 wydruki na minutę Drukarka: Język drukarki: Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, Rozdzielczość: Maksymalnie 600 x 600 dpi Interfejs: Standardowo: USB 2.0, Karta sieciowa 10 NZPe-T/100 NZPe-TX, Opcja: IEEE 1284/ECP, Bezprzewodowa siec LAN (IEEE a/b/g),Bluetooth, Gigabit Ethernet Protokół sieciowy: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX Obsługiwane środowiska: Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell NetWare 6.5 lub nowszy, UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/ 11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM AIX v4.3/5l v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 lub nowszy, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 lub nowszy), IBM iseries/as400 using OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0 Skaner: Prędkość skanowania: Pełno kolorowe: Maksymalnie 45 ipm Czarno-białe: Maksymalnie 50 ipm Rozdzielczość: Maksymalnie 600 dpi Rozmiar oryginału: A5 - A3 Sterowniki standardowe: Sieciowy TWAIN Skanowanie do SMTP, TCP/IP Skanowanie do folderu: SMB, FTP, protokół NCP (z zabezpieczeniem logowania) Oprogramowanie: Smart Device Monitor, Web Smart Device 11

12 7. Zasilacz UPS w obudowie rack Monitor, Web Image Monitor 1 Obudowa: do instalacji w szafie Rack (z zestawem szyn montażowych) Moc wyjściowa pozorna min.: 2000 VA Moc wyjściowa rzeczywista min. : 1800 Watt Architektura: Online Deklarowany min. czas podtrzymywania dla obciążenia 50%: 24 min Porty komunikacji: RS232 (DB9) i USB Napięcie wyjściowe: V Praca w zakresie napięcia wejściowego min.: V Wysokość w szafie przemysłowej: 2U Certyfikacja bezpieczeństwa i EMC: IEC/EN , IEC/EN , CE Masa: max. 35 kg Możliwość wymiany baterii akumulatorów na gorąco, bez konieczności wyłączania podłączonych urządzeń Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez dodanie karty komunikacyjnej do monitorowania w sieciach opartych na SNMP i monitorowanie poprzez przeglądarkę internetową 8. Komputer przenośny 1 Procesor: co najmniej dwa rdzenie Procesor (taktowanie): co najmniej 2.5 GHz Procesor (pamięć cache): 3072 KB Dysk twardy (pojemność): co najmniej 500 GB Dysk twardy (interfejs): SATA Dysk twardy (prędkość): co najmniej 5400rpm Pamięć zainstalowana (pojemność): co najmniej 16 GB Pamięć (technologia): DDR III Napęd optyczny (typ): DVD+/-RW DualLayer Matryca (przekątna): 15.6 cala Matryca (rozdzielczość): co najmniej 1366 x 768 Matryca (opis): HD LED Karta graficzna: dedykowana Karta graficzna (pamięć karty): co najmniej 1 GB Karta sieciowa przewodowa: Tak Karta sieciowa bezprzewodowa (opis): b/g/n Urządzenie wskazujące: Touchpad wielodotykowy Złącze USB 3.0: co najmniej 1 szt. Złącze USB 2.0: co najmniej 1 szt. Wyjście HDMI: Tak Wyjście VGA (RGB): Tak Waga: maksymalnie 2.75 kg Akumulator (czas pracy): co najmniej 4,5 12

13 godziny Klawiatura: QWERTY PL System operacyjny: Windows 7 Professional Wersja: 64 bit lub równoważny Obudowa (kolor): czarny lub szczotkowane aluminium Gwarancja: co najmniej 24 miesiące door to doordoor to door 9. Serwer 1 Obudowa: do instalacji w szafie Rack Wysokość w szafie przemysłowej: 2U Procesor: Czterordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, pamięć Cache 10 MB Pamięć RAM: co najmniej 8GB Low Voltage, 1333Mhz, Obsługa RAM: co najmniej 768 GB Ilość slotów pamięci: co najmniej 24 Zasilacz: Hot-Plug o mocy co najmniej 460W i minimalnej efektywności 92% Dyski twarde: co najmniej 3 dyski o pojemności 600GB SAS 10K SFF Interfejsy sieciowa: co najmniej 4 porty 10/100/1000NZPe-T(X) Serwer musi posiadać dodatkowy dedykowany interfejs sieciowy służący do zarządzania serwerem Kompatybilność serwera z infrastrukturą zarządzającą inside control Gwarancja onsite: co najmniej 36 miesięcy 10. Szafa serwerowa 1 Szafa Rack 19" stojąca Parametry szafy: Wysokość wewnętrzna: 32 U Wysokość max.: 1525 mm Szerokość: 600 mm Szerokość użytkowa: 487 mm Głębokość: 1000 mm Drzwi: Przeszklone ze szkła hartowanego min. 4 mm grubości zamykane na klucz Ładowność min.: 400 kg Kolor: Jasno-szary ( RAL 7035 ) Materiał: blacha stalowa pełna z perforacją górnego cokołu szafy Belki montażowe pionowe przykręcane 4 sztuki Wyposażenie (kompatybilne systemowo z szafą): - podstawa szafy z filtrem przeciw kurzowym z możliwością wprowadzenia okablowania oraz montażu panelu wentylacyjnego o max. wysokości 120 mm, - panel wentylacyjny termostatyczny (sufit /podłoga) cztero wentylatorowy do montażu w podstawie szafy lub w suficie, napięcie 13

14 11. Czytnik i drukarka kodów 220V, moc wszystkich wentylatorów max. 60W, wentylatory osłonięte grillem, - 3 szt. półek 1U wentylowanych, głębokość 550 mm, obciążalność min. 80 kg, - 3 szt. półek 1U wentylowanych, głębokość 250 mm, obciążalność min. 15 kg, - 5 szt. listw przeciwprzepięciowych, każda o parametrach: 8 gniazd sieciowych z bolcem uziemiającym standard polski, sygnalizacja zasilania, podświetlany wyłącznik, bezpiecznik automatyczny, niepalna obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego, uchwyt mocujący do szaf 19", przewód zasilający długości 3m zakończony wtyczką uniwersalną uni- Schuko, kolor czarny, - 2 szt. paneli wentylacyjnych 19" poziomych z dwoma wentylatorami 220V-240V / max. 150W i termostatem, o max. głębokości panelu 250 mm szt. kompletów śrub montażowych M6 do szaf rackowych (komplet składający się z: śruby / koszyczka / podkładki) Wyposażenie (do umieszczenia w szafie): - 3 szt. zasilaczy awaryjnych o mocy pozornej 1400 VA / mocy rzeczywistej 840 Watt, w architekturze line-interactive, z czasem przełączania na pracę bateryjną do 5 ms, w obudowie typu tower, wyposażony w porty zabezpieczające linie danych RJ11 i RJ 45 oraz porty komunikacji RS232 (DB9) i USB, chłodzony wbudowanym wentylatorem Gwarancja: co najmniej 24 miesiące 1 Drukarka etykiet TLP 2824 termotransferowa lub równoważna, interfejs COM, CPT 711 L 2 MB, czytnik dok. ładujący, akumulator, interfejs COM, Konwerter USB-COM 2 szt Przewód do RS 232-1szt. Instalacja urządzeń do inwentaryzacji oraz szkolenie użytkownika Taśma żywiczna do TLP 2824 lub drukarki równoważnej 1 rolka Etykiety białe 50x 300mm (1 500 szt) -1 rolka 12. Szafa serwerowa 1 Drzwi przednie przeszklone z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne, boczne stalowe demontowane na zatrzaskach, z możliwością montażu zamka W wyposażeniu znajdują się: - cztery wentylatory w panelu podsufitowym - trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn rackowych - listwa zasilająca Wymiary szafy: 600mm x 800mm x 2000mm (szerokość/głębokość/wysokość) 14

15 Możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 42U 13. Szafa serwerowa U 2000X600X800, 3xpółka, 4xwentylator, przepust, listwa zasilająca 14. Urządzenie UTM do ochrony sieci 15. Urządzenie UTM do ochrony sieci 16. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego 17. Wydajne drukarki biurowe z krótkim czasem rozgrzewania i niskim kosztem 1 Port WAN 10/100/1000Mbps, 2 szt. Port LAN 10/100/1000Mbps, 4 szt. Tryby pracy firewall : NAT, PAT, Routing Statyczny Ochrona przed atakami Denial of Service (DoS) Obsługiwane protokoły routingu : RIP Obsługiwane protokoły VPN : PPTP, IPSec Minimalna Ilość obsługiwanych tuneli VPN : 5, Przepustowość maksymalna : 100 Mbps, Przepustowość VPN : 50 Mbps, Protokoły szyfrowania : AES/3DES/DES, Uwierzytelnianie i autentykacja : SHA-1/MD5, Virtual Server, Wielojęzyczny interfejs WWW (HTTPS/HTTP), Interfejs wiersza poleceń (konsola/konsola WWW/SSH/TELNET), zapora sieciową z inspekcją pakietów (SPI), ochronę antywirusową, wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IDP), filtrowanie treści, funkcje antyspamowe, obsługę połączeń VPN (IPSec/SSL). 1 Obsługa - 35 stacji roboczych, przepustowość firewalla z włączonym IPS - ok 600MB/s, przepustowość IPSec VPN AES - ok 100MB/s, liczba portów 10/100 - min. 2, ASQ - system zapobiegania włamaniom, Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP, obsługa Active Directory, zapasowa partycja systemowa 4 Procesor wielordzeniowy 3GHz, pamięć 8Gb, HDD 1TB, 2 Czarno-biała drukarka laserowa + interfejs sieci. Kolorowa drukarka laserowa + interfejs sieci. wydruku 18. Aparat fotograficzny 1 Lustrzanka cyfrowa 19. Komputer przenośny 1 Procesor wielordzeniowy, pamięć 6GB, HDD SSD, 20. Serwer 1 Szybkość procesora: 2,4 GHz Pamięć podręczna: 12 MB Maksymalna liczba procesorów: Sterownik dysku: 8 x SATA/SAS Liczba zainstalowanych dysków: Pojemność dysku: 3 x 300GB 2 szt. 3 szt. 15

16 Maksymalna liczba dysków: 8 szt. Kontroler macierzy: PERC H700 SAS RAID 0/1/5/6/10/50/60 512MB with BBU Zainstalowana pamięć: 8192 MB Maksymalna wielkość pamięci: MB Rodzaj pamięci: DDR3 Registered 1333 MHz Liczba banków pamięci: 8 szt. Liczba wolnych banków pamięci: 6 szt. Gniazda rozszerzeń: Ilość slotów PCI-E 8x v szt. Ilość slotów PCI-E 4x v szt. Złącza zewnętrzne: 6 x USB 2.0 Interfejs sieciowy: 2 x 10/100/1000 Mbit/s Napędy wbudowane: DVD±RW Karta graficzna: Matrox G200eW z 8 MB pamięci Zasilanie: 2 x 750 Wat 21. Serwer 1 Obudowa Tower Chassis, Up to 6x 3.5" Hot Plug HDDs, wyświetlacz LCD Diagnostics Pamięć RAM: 6GB Memory for 1 CPU, DDR3, 1333MHz (3x2GB Single Ranked LV RDIMMs) Urządzenia optyczne: 16X DVD+/-RW ROM Drive SATA with SATA Cable Podstawowa gwarancja: 3 lata gwarancji, Naprawa następnego dnia roboczego Usługi pomocy technicznej: 3 lata gwarancji Procesor: Intel Xeon E5620 lub równoważny ( 4C, 2.40GHz, 12M Cache, 5.86GT/s, 80W TDP, Turbo, HT) DDR3-1066MHz Przewód zasilający: 2x European Power Cord, 220V Pierwsza karta kontrolera RAID lub SCSI:SAS 6/iR Controller, for Hot Plug HDD Chassis Ochrona danych Zachowaj swój dysk twardy w razie wymiany: 3letnia ochrona Możliwość podłączenia macierzy Raid: Hot- Swap - RAID 2 SATA Hot Plug HDDs Zasilacz: Power Supply (2 PSU) 580W Dysk twardy: 2 sztuki każda po 1TB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot Plug) Klawiatura Mysz 22. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego 9 Typ obudowy komputera Mini Tower Ilość zainstalowanych procesorów 1 szt. Maksymalna ilość procesorów 1 szt. Typ zainstalowanego procesora min. 2 rdzeniowy Częstotliwość procesora 3,3 GHz Częstotliwość szyny QPI/DMI 5 GT/s Pojemność pamięci cache [L3] 3 MB Ilość zainstalowanych dysków 1 szt. Maksymalna ilość dysków 2 szt. Pojemność zainstalowanego dysku 500 GB 16

17 Pojemność zainstalowanej pamięci 4096 MB Maksymalna pojemność pamięci 8192 MB Rodzaj zainstalowanej pamięci DDR3 Typ pamięci Non-ECC Częstotliwość szyny pamięci 1333 MHz Ilość banków pamięci 2 szt. Typ zainstalowanego chipsetu H61 Typ zainstalowanej karty graficznej ATI Radeon HD 6450 lub równoważna Zainstalowana pamięć wideo 1024 MB Zintegrowana karta dźwiękowa Tak Zintegrowana karta sieciowa Tak Typ zintegrowanej karty sieciowej 100/1000 Mbit/s Ilość slotów PCI-E 1x 3 szt. Ilość wolnych slotów PCI-E 1x 3 szt. Ilość slotów PCI-E 16x 1 szt. Dodatkowe informacje n/t slotów PCI 1 x slot PCI-E 16x (standard) 3 x slot PCI-E 1x (standard) Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) 1 szt. Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) 1 szt. Interfejsy 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x HDMI 10 x USB x RJ-45 (LAN) 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 1 x wejście na mikrofon 1 x wejście liniowe 1 x wyjście liniowe Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 6 x USB 2.0 (tylny panel) 2 x USB 2.0 (przedni panel) 2 x USB 2.0 (opcja) Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer Moc zasilacza (zasilaczy) 300 Wat Dołączone wyposażenie Czytnik kart pamięci 19-in-1 Klawiatura Mysz 23. Wydajne komputery stacjonarne na bazie procesora wielordzeniowego wraz 1 Procesor: min. 2 rdzeniowy Częstotliwość procesora 3,3 GHz Pamięć: 4 GB Dysk twardy: 500 GB 17

18 z monitorami 24. Urządzenie wielofunkcyjne Karta graficzna model: Intel Graphics Media lub równoważna, Accelerator HD Napęd optyczny: DVD-RW Obudowa: MiniTower Zasilacz moc: 300 W Klawiatura Mysz Czytnik kart pamięci Karta sieciowa: 10 / 100 / 1000 Mbps Monitor: LCD 21 1 System druku: czarno-biały Maksymalny format oryginału: A3 Formaty kopii / wydruku: A5R - A3 Szybkość pracy A4 mono: 20 str./min. Szybkość pracy A3 mono: 15 str./min. szybkość skanowania (A4 / 300 dpi): 25 str./min. max rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi Max rozdzielczość drukowania: x dpi Max rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi (mono), 300 x 300 dpi (kolor) Obsługiwane formaty plików: TIFF, JPEG Zakres zoom: % Czas uzyskania pierwszej kopii: 6.4 sekund czas nagrzewania: 30 sekund Kopiowanie wielokrotne: kopii Pojemność papieru: 1 kaseta x 250 arkuszy, podajnik ręczny 80 arkuszy Gramatura papieru:kaseta: g/m2, podajnik ręczny: g/m2 Skaner kolor Druk sieciowy Dupleks 25. Zasilacz typu rack 1 Obudowa: Rack 3U Moc rzeczywista: 1300 Wat Moc pozorna: 2000 VA Architektura: line-interactive Liczba gniazd wyjściowych: 6 Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A) Czas podtrzym. przy 100% obciąż.: 3,5 min Czas podtrzym. przy 50% obciąż.: 10 min Maks. czas przełączenia: 3 ms 26. Komputery przenośne 2 przekątna ekranu LCD 15.6 cali LED nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli Charakterystyka procesora: 2.2 GHz, 3.1 GHz Turbo, 6 MB Cache ilość rdzeni 4 szt. wielkość pamięci RAM 18

19 8 GB typ zastosowanej pamięci RAM DDR3 (1333 MHz) rodzaj dysku twardego magnetyczny (tradycyjny) pojemność dysku twardego min. 500 GB napęd optyczny DVD+/-RW dedykowana grafika tak karta graficzna pamięć karty graficznej min. 512 MB wyjścia karty graficznej wyjście HDMI wyjście D-Sub typ akumulatora litowo-jonowy 6-komorowy czas pracy na akumulatorze (nieobciążony) min. 5.8 godz. karta dźwiękowa wejście mikrofonu stereo komunikacja LAN 100 Mbps Bluetooth interfejsy esata / USB 2x USB 3.0 1x USB wbudowany mikrofon kamera 1.0 Mpix System operacyjny MS Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający pracę pod kontrolą domeny - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 27. Drukarki 2 Drukarka laserowa czarno-biała Gwarancja 2 lata nominalna prędkość druku 19

20 28. Oprogramowanie Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV 29. Oprogramowanie antywirusowe dla systemu komputerowego 30. Oprogramowanie MS Windows 7 + MS Office Home and Business 18 str./min. rozdzielczość w pionie 600 dpi rozdzielczość w poziomie 600 dpi normatywny cykl pracy 5000 str./mies. gramatura papieru g/m² pojemność podajnika papieru 150 szt. maks. pojemność podajników 150 szt. zainstalowana pamięć 2 MB maks. pojemność pamięć 2 MB prędkość procesora 266 MHz maks. rozmiar nośnika A4 złącza zewnętrzne USB 2.0 waga max 5.2 kg szt. licencji oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2010 licencja rządowa, dożywotnia 2 Dwie roczne elektroniczne licencje kontynuacyjne produktu Kaspersky OpenSpace Security for Wks Polish Edition na 38 stacji roboczych: pierwsza licencja ważna od dnia do dnia , druga licencja ważna od dnia do dnia Dopuszcza się możliwość zakupu jednej licencji na okres dwóch lat, ważnej od dnia do dnia System operacyjny MS Windows 7 Professional 64bit lub równoważny. Warunki spełnienia równoważności: - w pełni kompatybilny z dostarczanymi zestawami komputerowymi oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, - umożliwiający pracę pod kontrolą domeny - umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, - pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie zamawianego oprogramowania biurowego, - licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo