Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów tel. 74/ do 04, fax 74/ NIP REGON Kapitał Zakładowy: ,00 zł. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie marzec 2015 r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów tel. centr. 74/ do 04, fax 74/ Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów NIP : ; REGON ; Kapitał zakładowy: ,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna, KRS: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej ,00 zł. III. PODSTAWA PRAWNA: 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów zwany dalej w treści specyfikacji Regulaminem udzielania zamówień. 2. Z treścią Regulaminu udzielania zamówień można zapoznać się na stronie internetowej w folderze Przetargi. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 2. Zakres realizacji przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu służącego do zarządzania infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa Przez usługę tę należy rozumieć prace polegające na: a. Stworzenie, na podstawie istniejącego w Spółce systemu informacji przestrzennej, aplikacji gis-owej działającej w technologii www. b. Dostarczenie jednej licencji serwerowej dla ww. aplikacji na nieograniczoną liczbę użytkowników, połączeń i sesji bez ograniczeń czasowych. c. Wykonanie integracji istniejącej SQL-owej bazy danych(bazy Źródłowej), zasilanej z aplikacji BentleyMap poprzez nakładkę TP-Media firmy LogicSynergy, z nową Bazą Produkcyjną będącą źródłem dla aplikacji gis-owej. d. Integracja systemu z posiadanymi przez Zamawiającego: plikowymi bazami danych, obrazami rastrowymi oraz danymi pochodzącymi z zewnętrznych baz danych. e. Dostarczenie 5-ciu urządzeń mobilnych typu tablet z zainstalowaną i skonfigurowana aplikacją mobilną GIS działającą w środowisku systemowym urządzenia mobilnego wraz z licencją na każde z urządzeń, wg spec. (pkt. 4) 2

3 f. Szkolenie pracowników Spółki w zakresie działania i obsługi aplikacji www oraz aplikacji mobilnej 20 użytkowników i 3-ch administratorów. g. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji. h. zapewnienie przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego - serwisu gwarancyjnego wraz z pełnym wsparciem technicznym zapewniającym pełną funkcjonalność systemu. 3. Obowiązki Wykonawcy Wykonawca winien posiadać gotowy system z pełną funkcjonalnością wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać potencjalnego Wykonawcę do prezentacji Systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, kompletnego Systemu w wersji polskojęzycznej do zarządzania infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa wraz z oprogramowaniem bazodanowym oraz urządzeniami mobilnymi 3.3. Opracowanie harmonogramu wdrożenia Systemu w Spółce wg następujących wytycznych: 1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia. 2. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie zawierał listę zadań wymaganych do realizacji przedmiotu Zamówienia rozumiane jako co najmniej: opracowanie modułu funkcjonalnego aplikacji, przeniesienie danych Zamawiającego niezbędnych do uruchomienia modułu, dostawa wymaganych urządzeń lub przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Ponadto harmonogram powinien uwzględniać przypisanie do każdego etapu terminy jego rozpoczęcia i zakończenia. 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu Zamówienia będzie pisemne zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego. 4. Każdorazowa zmiana zatwierdzonego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamówienia, będzie musiała być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Realizacja każdego Obszaru Funkcjonalnego zakończona będzie podpisaniem Protokołu Odbioru (Protokołu przejściowego) 6. W Protokole Odbioru Obszaru Funkcjonalnego Wykonawca opisze zakres odbioru w postaci listy kontrolnej zawierającej wykaz sprawdzanych Elementów Funkcjonalnych. 7. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Obszaru Funkcjonalnego będzie potwierdzenie wykonania wymaganych Elementów Funkcjonalnych zgodnie z listą kontrolną. 8. Zakończenie realizacji przedmiotu Zamówienia nastąpi w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 9. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego będzie zrealizowanie przez Wykonawcę zakresu realizacji wyszczególnionego w punkcie Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu z narzędziami do zapewnienia sprawnego i ciągłego działania na wybranym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym Przeprowadzenie integracji Bazy Źródłowej z Bazą Produkcyjną między innymi z systemem ERP moduły: Awarie, Gospodarka Wodomierzowa(system bilingowy)- import danych z bazy danych systemu bilingowego z możliwością odczytu z poziomu mapy aktualnych wskazań wodomierzy oraz prowadzenia zaawansowanych analiz zużyć wody na wybranych przez użytkownika obszarach. 1. Wykonawca do realizacji przedmiotu Zamówienia użyje struktur danych przechowywanych w Źródłowej Bazie Danych oraz danych z Innych Źródeł Danych wskazanych przez Zamawiającego. 3

4 2. Wykonawca wykona import danych ze Źródłowej Bazy Danych oraz wskazanych danych z Innych Źródeł Danych do Bazy Produkcyjnej w celu realizacji wymaganych funkcjonalności Aplikacji WWW oraz Aplikacji Mobilnej. 3. Zamawiający zapewni dostęp Wykonawcy do Źródłowej Bazy Danych oraz Innych Źródeł Danych wymaganych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 4. W razie konieczności Wykonawca zrealizuje dostęp do struktur danych zewnętrznych baz danych przy pomocy Zamawiającego. 5. Niekompletność danych w Źródłowej Bazie Danych i Innych Źródłach Danych nie zwolni Wykonawcy z realizacji przedmiotu Zamówienia. 6. W przypadku braku wymaganej struktury danych niezbędnej do realizacji przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do jej utworzenia. 7. Utworzenie dodatkowych struktur danych nie będzie powodowała powstania dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 8. Dostęp do serwera WWW oraz serwera baz danych zrealizowany zostanie przez Zamawiającego przy użyciu bezpiecznego połączenia przy użyciu technologii VPN. 9. Dostęp do Innych Źródeł Danych uzgodniony zostanie z Wykonawcą na etapie realizacji Zamówienia Dokonanie migracji posiadanych przez Zamawiającego plikowych baz danych, obrazów rastrowych oraz danych pochodzących z zewnętrznych baz danych Zainstalowanie i skonfigurowanie Mobilnej Aplikacji na pięciu Urządzeniach Mobilnych 3.8. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji. Dokumentacja przekazana zostanie Zamawiającemu na zewnętrznych, elektronicznych nośnikach danych i w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz podręcznika użytkowania Aplikacji WWW i Aplikacji Mobilnej w wersji dla użytkownika i administratora. a. Podręcznik użytkownika Aplikacji WWW i Aplikacji Mobilnej będzie zawierać : - szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności aplikacji - opis czynności użytkownika wymagany do wykonania podstawowych czynności - skorowidz alfabetyczny zagadnień Opis wymaganych czynności użytkownika zostanie przedstawiony w postaci kolejnych kroków do wykonania przy użyciu zrzutów ekranowych i będzie zawierać wyłącznie opisy istniejących funkcjonalności aplikacji w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. b. Instrukcja Administratora Aplikacji WWW i Aplikacji Mobilnej Będzie zawierać: - instrukcje instalacji obu aplikacji - instrukcję dokonywania aktualizacji oraz wgrywania poprawek do aplikacji - instrukcję konfiguracji OS Android dla prawidłowego działania aplikacji mobilnej - instrukcję aktualizacji danych GIS dla obsługi aplikacji mobilnej w trybie off-line - opis procedury wykonywania archiwizacji i odtwarzania danych Bazy Produkcyjnej 3.9. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym samodzielną prace na wdrożonej aplikacji, przy czym przeszkolenie pracowników Zamawiającego zostanie potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez Wykonawcę, - zagwarantowania, iż szkolenie pracowników Zamawiającego będzie obejmowało wszystkie elementy pozwalające im na samodzielną pracę z wykorzystaniem aplikacji, Zachowanie poufności danych w związku z realizacją wdrożenia Systemu W ramach świadczenia 3 letniego serwisu gwarancyjnego od Wykonawcy wymagać się będzie co następuje: 4

5 - Zapewnienia poprawnego działania Systemu - Prowadzenie prac rozwojowych mających na celu ciągłą rozbudowę i modernizację Systemu oraz poprawę jego funkcjonalności, - Instalację aktualizacji i poprawek, - Prowadzenie platformy Help Desk umożliwiającej rejestrację zgłoszeń awarii i usterek w działaniu Systemu pozwalającą na ich sprawne usuwanie a w szczegółowości: a) w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie systemu uniemożliwiające jego funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia b) w przypadku wystąpienia usterki (nieprawidłowe działanie sytemu utrudniające jego funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia c) w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, d) do naprawy systemu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. - Serwis bazy danych - Zdalne konsultacje w zakresie eksploatacji Systemu, - Zdalne prace programistyczne bądź jeśli sytuacja będzie tego wymagać konsultacje bądź prace programistyczne w siedzibie Zamawiającego, - Przywracanie danych z kopi zapasowych w razie awarii Systemu. 4. Urządzenie Mobilne - podstawowe wymagania funkcjonalne 4.1. Specyfikacja techniczna Urządzeń Mobilnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 5 Urządzeń Mobilnych o następujących parametrach : - czterordzeniowy procesor o częstotliwości minimum 2.0 Ghz - ekran dotykowy z klawiaturą QWERTY i rysikiem - przekątna ekranu minimum: 10.1'', wyświetlacz TFT - cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 6 megapikseli - minimalna rozdzielczość: 1920x1200, 16 mln kolorów - minimalna pamięć RAM: 3Gb - wbudowany modem LTE - pamięć flash o pojemności min.: 16 Gb - karta microsd o pojemności min..: 64 Gb, Class 10, zainstalowana w urządzeniu - wbudowany odbiornik GPS - wytrzymałość tabletu pod kątem wodoodporności na poziomie co najmniej IPX5/7 - etui do tabletu STILGUT UltraSlim, black, ze skóry ekologicznej lub równorzędne - folia ochronna do tabletu ET 974 lub równorzędna ochrona przed zarysowaniami, brudem odciskami palców. - oryginalna ładowarka sieciowa oraz samochodowa. - dwuletnia gwarancja (rozszerzona o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub przypadkowego zniszczenia) 4.2. Zakres funkcjonalności Aplikacji Mobilnej W ramach Aplikacji Mobilnej Wykonawca zapewni następujące funkcjonalności : 5

6 1. możliwość skalowania i przesuwania i obracania zawartości wyświetlanej mapy za pomocą ruchu jednego(przesuwanie) bądź dwóch palców(obrót, skalowanie). 2. możliwość zarządzania widocznością Warstw Tematycznych 3. możliwość wyszukiwania punktów adresowych 4. możliwość lokalizacji obiektu bądź grupy obiektów na mapie na podstawie zadanych kryteriów atrybutowych opisujących obiekty wskazanej warstwy wektorowej 5. możliwość wskazania bieżącej lokalizacji użytkownika na mapie przy użyciu systemu GPS 6. możliwość dokonywania prostych pomiarów tj. odległość od punktu A do punktu B, wyliczenie pola powierzchni bądź obwodu wskazanego zwektoryzowanego obiektu poligonowego lub wyznaczonego poprzez narzędzie rysowania poligonu. 7. możliwość podpięcia pod aplikację mobilną skalibrowanych warstw rastrowych tj. operaty geodezyjne, ortofotomapy. 8. możliwość podczytania do aplikacji, w trybie online, dowolnych warstw tematycznych udostępnianych za pomocą serwisów WMS i WFS 9. możliwość zaznaczania i identyfikacji oraz odczytu danych opisowych wybranych obiektów, bądź grupy obiektów GIS w ramach dostępnych warstw. 10. możliwość definiowania sposobu wyboru obiektów na mapie, tj. punktem, blokiem, wielokątem, okręgiem, linią 11. możliwość zdefiniowania przez administratora prawa do edycji określonych atrybutów wybranych warstw wektorowych w celu ich aktualizacji w terenie. 12. możliwość przeglądania historii zdarzeń dotyczącej modyfikowanych w terenie elementów z funkcjonalnością pozwalającą administratorowi dokonującemu aktualizacji Bazy Produkcyjnej, o dane pozyskane w terenie, na akceptację bądź odrzucenie proponowanych zmian w Bazie Produkcyjnej podczas procesu synchronizacji różnicowej 13. możliwość wprowadzania awarii na sieci wod-kan, ich edycji (uzupełnianie określonych atrybutów, dołączanie zdjęć wykonanych aparatem wbudowanym w urządzenie), przesyłania informacji o awarii i jej szczegółach w sposób online bezpośrednio do Bazy Produkcyjnej 14. możliwość pobrania na żądanie z Bazy Produkcyjnej informacji o nowych awariach 15. musi posiadać narzędzie do analizy obszaru odcięcia od sieci w przypadku wystąpienia awarii wodociągowej (po wskazaniu miejsca awarii system wskazuje, które zasuwy należy zamknąć w celu usunięcia awarii oraz wyznacza obszar pozbawiony dostępu do wody) 16. możliwość prezentacji online(w czasie rzeczywistym), wybranych parametrów sieci wodociągowej (ciśnienie, przepływ) podczytywanych bezpośrednio z systemu monitoringu sieci wodociągowej (SCADA) działającego w Spółce. 17. możliwość prezentacji na mapie w trybie online danych z bazy kontrahentów znajdujących się w Bazie Źródłowej(wyszukiwanie wybranych kontrahentów z możliwością wskazania ich lokalizacji na mapie) 18. możliwość pracy aplikacji w trybie online w celu komunikacji z Bazą Produkcyjną oraz offline na danych zaimportowanych z Bazy Produkcyjnej 19. możliwość automatycznej synchronizacji danych Aplikacji Mobilnej na żądanie użytkownika po uzyskaniu połączenia z Bazą Produkcyjna w sposób różnicowy 20. wygląd ekranu docelowej Aplikacji Mobilnej Zamawiający ustali z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu Zamówienia. 6

7 5. Aplikacja WWW - podstawowe wymagania funkcjonalne Zakres funkcjonalności. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje następujące Obszary Funkcjonalne: 1. Podstawowy obszar funkcjonalny (obszar użytkownika) 2. Zarządzanie awariami 3. Obszar administratora 5.2. Aplikacja powinna mieć możliwość rozbudowy o niżej wymienione funkcjonalności, które będą wdrażane w Spółce w kolejnym etapie rozwoju GIS. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia szczegółowych koncepcji na wdrożenie poniższych funkcjonalność bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 1. Możliwość wizualizacji w aplikacji (jako dodatkowa warstwa danych) w trybie online, aktualnych wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej będących składową systemu monitoringu i wizualizacji sieci, zarządzanych w środowisku SCADA. Wizualizacja ta będzie realizowana również w środowisku Urządzenia Mobilnego b. Możliwość integracji z systemem monitoringu floty pojazdów będących w posiadaniu Spółki, polegająca na pobieraniu danych z zewnętrznych baz danych systemu monitoringu pojazdów a następnie wyświetlania ich jako osobna warstwa w Aplikacji Mobilnej i WWW ze wskazaniem wybranych parametrów oraz bieżącej lokalizacji pojazdów. c. Możliwość integracji modułu awarii z modułem zarządzającym gospodarką magazynową oraz modułem kadrowym pozwalającym na pełne rozliczanie awarii z poziomu zainstalowanego modułu. Wykonawca na etapie realizacji zadania uzgodni z Zamawiającym ostateczny wygląd elementów składających się na poszczególne Obszary Funkcjonalne. W sytuacji powstania konieczności zmiany lub dodania elementów funkcjonalnych nie ujętych w niniejszym opisie a wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca nie będzie żądał dodatkowych kosztów Główne właściwości Systemu. 1. System musi gromadzić i przetwarzać dane graficzne i opisowe zapisane w standardowych formatach GIS-owych w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 strefa Aplikacja winna pracować w dwóch podstawowych konfiguracjach definiowanych przez administratora poprzez nadanie właściwych uprawnień każdemu z użytkowników - edycja danych graficznych i opisowych (użytkownicy wprowadzający dane do systemu) - przeglądanie danych przegląd, drukowanie map oraz analizy zgromadzonych danych(bez możliwości edycji) 3. Administrator winien mieć możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do aplikacji poprzez: - dodawanie użytkowników lub grup użytkowników - nadawanie uprawnień oraz dostępu do poszczególnych funkcjonalności aplikacji, poszczególny użytkownikom aplikacji. 4. System ma pracować w środowisku Windows, wykorzystując jednolity, polski interfejs użytkownika. Wykonany ma być w całości jako aplikacja www z możliwością obsługi przez standardowe przeglądarki internetowe; bez konieczności dodatkowej instalacji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach użytkowych. 7

8 5. System licencjonowany będzie per server, czyli zwiększenie liczby użytkowników systemu jak również rozbudowa serwera nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami licencyjnymi. 6. System powinien składać się z: - przestrzennej bazy danych - serwera aplikacji mającego za zadanie integrację oraz komunikację z poprzez serwisy sieciowe z innymi aplikacjami - klienta www aplikacji 7. System ma mieć możliwość zapisu aktywności użytkowników edycyjnych z pełną historią modyfikowanych obiektów zawierającą co najmniej :nazwę użytkownika, rodzaj operacji oraz dane historyczne dotyczące modyfikowanych atrybutów. Przeglądanie historii obiektów musi mieć funkcjonalność umożliwiającą przywrócenie stanu sprzed danej zmiany oraz generowanie raportów dotyczących operacji dokonywanych przez poszczególnych użytkowników Systemu. 8. System musi posiadać zaawansowaną kontrolę haseł, czas życia hasła, oraz blokadę konta w przypadku przekroczenia liczby prób logowania. 9. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym bądź celowym zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, kopiowaniem, drukowaniem, zabezpieczać dane zgodnie z przepisami ustawy o chronię danych osobowych. 10. System musi uwzględniać zabezpieczenie infrastruktury technicznej przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz Podstawowy obszar funkcjonalny(użytkownika) 1. Możliwość prezentacji danych przestrzennych, wektorowych i rastrowych, w oparciu o mapę zasadniczą, własną ortofotomapę, mapę topograficzną, NMT, dowolne serwisy sieciowe WMS, WFS definiowane przez administratora, 2. System musi posiadać zaawansowane narzędzia do wyszukiwania obiektów (kreator zapytań) spełniających wybrane kryteria (zdefiniowane za pomocą zapytań do bazy danych) po dowolnej kombinacji atrybutów istniejących w bazie danych. Narzędzie powinno mieć możliwość zapamiętywania zapytań celem ich późniejszego wykorzystania oraz prezentacji na mapie wielu obiektów wybranych jako wynik zapytania. 3. Możliwość wyszukiwania punktu adresowego oraz numeru działki ewidencyjnej za pomocą specjalnych formularzy dzięki którym możliwa będzie lokalizacja w obszarze widoku mapy, punktu o zadanym adresie administracyjnym bądź określonym numerze działki ewidencyjnej. 4. Możliwość definiowania własnych projektów mapowych, poprzez określanie widoczności i właściwości wybranych warstw, aktualnego położenia upubliczniania ich dla innych użytkowników. 5. Narzędzie w postaci panelu zadań, dzięki któremu możliwe będzie planowanie własnej pracy jak również wysyłanie odpowiednio przygotowanych zadań wraz z opisem i wycinkiem mapy do wybranych użytkowników aplikacji, 6. Możliwość kopiowania obiektów z jednej warstwy do drugiej, 7. Możliwość dzielenia i łączenia obiektów 8. Wymaga się aby aplikacja posiadała narzędzia rysunkowe tj. linia, blok, wielobok, okrąg, tekst, 9. Możliwość pomiarów na mapie oraz wymiarowania elementów mapy wraz z funkcją drukowania linii wymiarowych, 8

9 10. Grupowe wyświetlanie na mapie pełnych wyników analizy bądź zapytania, 11. Możliwość tworzenia statystyk po parametrach z bazy danych oraz ich graficzna prezentacja, 12. Możliwość podłączania pod każdy element wektorowy mapy pliku załącznika, który stanowić może dowolny plik multimedialny bądź dokument, 13. Możliwość eksportu wybranych wyników analiz do pliku Excela, 14. Możliwość wyświetlania danych z serwisów WMS we wskazanym ograniczonym widoku(obszarze), 15. Import plików: swde, dgn, i.dgn, dwg, dxf, shp, gml, txt ze współrzędnymi GPS 16. Możliwość pracy na wybranych układach współrzędnych, transformacja w locie, 17. Możliwość exportu do typowych formatów gis-owych w tym KML/KMZ 18. Możliwość wyświetlania obiektów w tabeli na różne sposoby (pokaż wszystko, pokaż wybrane, pokaż ogrodzenie itp.) 19. Możliwość tworzenia buforów, regionów ograniczonych wybranym elementem (w celu między innymi wyliczania służebność bądź zasięgu hydrantów) 20. Możliwość tworzenia zaawansowanych analiz na bazie kontrahentów, z możliwością prowadzenia zbiorczych statystyk ze zużyć wody dla wskazanego na mapie obszaru z podziałem na lata, miesiące i dni. 21. Komunikacja dwustronna on line z aplikacją mobilną (możliwość przesyłania zleceń bądź informacji o awariach bezpośrednio do aplikacji mobilnej). 22. Możliwość grupowej edycji atrybutów tej samej warstwy, 23. Możliwość określania na bieżąco parametrów wprowadzanego odcinka sieci (długość), 24. Możliwość definiowania właściwości pod czytanych pod projekt warstw rastrowych i wektorowych (widoczność, przezroczystość, priorytet) 25. Możliwość przechodzenia bezpośrednio z poziomu mapy w środowisko Google StreetView, 26. Możliwość dowolnego definiowania sposobu wypełniania zamkniętych obszarów, 27. Zaawansowane narzędzia do wydruku mapy z możliwością definiowania własnych szablonów wydruku, 28. Możliwość generowania profili podłużnych odcinków sieci wod-kan i ich prezentacja w postaci wykresów, a w przypadku braku rzędnych możliwość ich interpolacji na podstawie NMT, 29. Możliwość tworzenia analizy płaskorzeźby poprzez generowanie z widoku mapy modelu przedstawiającego dwuwymiarowy model terenu, 30. Zaawansowane narzędzie do analizy zasuw do zamknięcia(po wskazaniu miejsca awarii system wskaże zasuwy konieczne do zamknięcia w celu jak najmniejszej eskalacji skutków awarii). Generowanie raportów z danymi adresowymi kontrahentów, którzy w wyniku awarii będą odcięci od wody, 31. System winien posiadać narzędzie, które po dwukliku w wybrany obiekt na mapie wyświetli informacje o tym obiekcie a w sytuacji wyboru kontrahenta poprzez dwuklik na wybranym, zdefiniowanym numerze adresowym wyświetli podstawowe informacje o kontrahencie tj.: dane odbiorcy, aktualne wskazanie licznika, data legalizacji, zużycie, salda itp. zaczerpnięte z bazy danych bilingowych, prowadzonej przez LogicSynergy Zarządzanie awariami. 1. System musi umożliwiać wstawianie/edycję/usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na mapie w dedykowanym do tego odpowiednim narzędziu (panel 9

10 awarii), który zawierał będzie wykaz wszystkich awarii (wymaga się od Wykonawcy import dotychczas wprowadzonych do systemu awarii z pełnymi danymi na ich temat wraz z powiązaniem ich z aktualną mapą). 2. Awarie powinny być związane z danym elementem na sieci umożliwiając tym samym prowadzenie analiz awaryjności sieci wod-kan. 3. System winien udostępniać statystyki zbiorcze z awarii po wybranych przez użytkownika parametrach dla wskazanych na mapie obszarów, 4. Moduł winien posiadać rozbudowane narzędzie służące do rejestracji przebiegu usuwania awarii wraz z możliwością jej pełnego rozliczenia(zdolność rozbudowy modułu do poziomu integracja z modułem księgowym, magazynowym i flotą pojazdów) 5. Moduł musi posiadać narzędzie umożliwiające rejestrację podstawowych parametrów awarii jak również rejestrację pracowników usuwających zgłoszenie/awarię z możliwością precyzyjnego określenia czasu pracy każdego z pracowników(godziny/ nadgodziny) 6. Moduł awarii musi posiadać funkcjonalność komunikacji z urządzeniami mobilnymi (GIS Mobilny) w celu bieżącej wymiany informacji o aktualnych zgłoszeniach i przydzielania ich w odpowiedni sposób wybranym służbą terenowym. 7. Wymagana jest możliwość generowania raportów z informacją dotyczącą zasuw i przyłączy lub odcinków sieci odciętych w wyniku awarii, jak również raportu z informacją o kontrahentach którzy w wyniku awarii będą odcięci od zasilania w wodę. 8. Musi posiadać szczegółową historię modyfikacji awarii z podaniem czasu, zakresu modyfikacji i osoby dokonującej zmian z możliwością przywrócenia, w trybie administratora, do odpowiedniego poziomu awarii Obszar Administratora 1. System powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami dostępu do aplikacji poprzez możliwość dodawania użytkowników bądź grup użytkowników oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień jak i dostępu do wybranych funkcjonalności Systemu. 2. Możliwość konfigurowania własnej symboliki oraz dostępnych słowników, 3. Możliwość definiowania, modyfikacji, tworzenia i usuwania dodatkowych warstw wektorowych w systemie wraz z możliwością ustawiania kolejności wyświetlania warstw, grupowania warstw, dodawania nowych pól i atrybutów oraz ustawiania widoczności odpowiednich pól w warstwach, 4. Możliwość samodzielnego podczytywania skalibrowanych plików rastrowych pod projekt. 5. Narzędzie do badania poprawności zachowania topologii w projekcie, 6. Przeglądanie historii obiektów, musi mieć funkcjonalność umożliwiającą przywrócenie stanu sprzed danej zmiany oraz generowanie raportów dotyczących operacji dokonywanych przez poszczególnych użytkowników Systemu. 7. Możliwość kontroli zabezpieczeń dostępu do aplikacji każdego z użytkowników, 8. Narzędzie do synchronizacji różnicowej danych z urządzeniem mobilnym, 9. Narzędzie do zarządzania kopiami zapasowymi i przywracaniem systemu 10

11 V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Wymagany termin realizacji zadania do wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS - 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego utrzymanie i zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu (aplikacji) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: a) pisemna oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z rozdziałem XIV niniejszej specyfikacji i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, b) nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca składający ofertę: 1. musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 2. musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 i 4.4 Regulaminu udzielania zamówień, 3. nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust Regulaminu udzielania zamówień, 4. musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem przetargu, 5. musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 6. spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej cztery usługi odpowiadające swoim rodzajem do usługi objętej niniejszym postępowaniem czyli wdrożenie działającego systemu GIS w technologii www oraz mobilnego systemu GIS dla miast pow mieszkańców. 7. musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca, w zakresie warunku określonego w pkt. IX 3.5 SIWZ, może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 11

12 tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, b) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3, c) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4, e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, określonych w pkt. IX 3.6, z podaniem ich wartości, czasokresu realizacji i miejsca wykonania - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5, f) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (należy załączyć referencje od co najmniej 4 firm, w których Wykonawca wdrożył z powodzeniem działający system GIS w technologii www oraz mobilny system GIS, dla miast pow mieszkańców), zawierające takie informacje jak: - wskazanie nazwy (firmy) podmiotu, który wykonał zamówienie, - wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, - potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane należycie, - imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do poświadczenia określonych w dokumencie faktów. g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione dokumenty tj. dokumenty wymienione w pkt. 1a, b, c musi złożyć każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku składania ofert przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmii, - wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmii, - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 12

13 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub fax-em (nr faksu 74/ ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 07:00 do 15:00. Informacje przekazywane fax-em uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na tej stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Piotr Myślicki Inspektor ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. 74/ ; Rafał Rychlik Informatyk WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. 74/ XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie wymagane. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z., w języku polskim oraz w walucie PLN. 3. Oferta musi zawierać jednostkową cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) oraz łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z. 5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 13

14 7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów. Oferta przetargowa Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nie otwierać przed dniem r. godz Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. a) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym nie później niż do godz w dniu r. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu r. o godz Sala posiedzeń na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe. 6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty. 14

15 XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie Wykonawca stosuje. 3. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena %, 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę brutto. 4. Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jego cenę. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa (wzór umowy Zał. Nr 6). 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. Niezależnie od wypadków, o których mowa w ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: Wykonawca przerwał wykonywanie zadania, a przerwa trwa na tyle długo, iż zachodzi uzasadniona obawa niedotrzymania terminu umownego. 4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 15

16 za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje jednorazowa kara w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 6. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 8. Termin płatności : - zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. 3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą. 8. Decyzja Zarządu Spółki o rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji Zarządu Spółki w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu. XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej. 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. 16

17 5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie decyzji Zarządu bez podania przyczyn. Sporządziła Komisja Przetargowa Dzierżoniów dnia r. Specyfikację I.W.Z. zatwierdził : Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 17

18 FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do Specyfikacji I.W.Z. dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT / ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A Dzierżoniów. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Wykonawca : -nazwa (firma) wykonawcy wpisany do KRS nr. przez Sąd w. kapitał zakładowy NIP.. adres Wykonawcy.. DANE DO KONTAKTÓW: Nr telefonu. Nr faksu. Adres . Adres do korespondencji. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów.. 3. Łączna cena oferty: a) brutto:... zł. (słownie: ) b) podatek VAT..% tj....zł. c) netto:..zł. Wyszczególnienie: I Wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS Lp. Wyszczególnienie Cena w zł (bez podatku VAT) Wykonanie Aplikacji WWW i dostarczenie licencji serwerowej dla Aplikacji WWW na nieograniczoną liczbę użytkowników, połączeń i sesji, bez ograniczeń czasowych; szkolenia 2 Dostarczenie 5 urządzeń mobilnych wraz z licencjami, szkoleniem. OGÓŁEM (pkt. 3c formularza oferty) PODATEK VAT % (pkt. 3b formularza oferty) OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (pkt. 3a formularza oferty) 18

19 Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT. 4. Oświadczam, że: a. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia, b. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ, c. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni d. częściowy zakres usług objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom. e. akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w niniejszej SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, f. wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: - do wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS - 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego utrzymanie i zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu (aplikacji) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego 5. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty : (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ *niepotrzebne skreślić 19

20 OŚWIADCZENIE Załącznik Nr 2 do Specyfikacji I.W.Z. w trybie ust. 4.1 i 4.4 Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 20

21 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji I.W.Z. OŚWIADCZENIE Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie z Ustawą o odpadach, 2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż, 3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego.... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 21

22 Załącznik Nr 4 do Specyfikacji I.W.Z. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Nazwisko i imię Proponowana rola w realizacji zamówienia Lata doświadczenia Kwalifikacje Wyszczególnienie opracowanych dokumentacji... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 22

23 Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dla zamówienia pn.: Załącznik Nr 5 do Specyfikacji I.W.Z. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia: Zamawiający - inwestor nazwa i adres Zakres zamówienia, miejsce wykonania Wartość zamówienia Czasookres realizacji Osoba do kontaktu wraz z numerem telefonu UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje) potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług (wg pkt. X.1.f-SIWZ). Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. Załączniki: egz. referencji... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 23

24 Wzór Umowy N r /TT/ 2015 Załącznik Nr 6 do Specyfikacji I.W.Z. W dniu r. w Dzierżoniowie pomiędzy : Wodociągi i Kanalizacja Spółką z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów, reprezentowaną przez: 1/ Prezesa Zarządu - Andrzeja Bronowickiego, 2/ Dyrektor d/s Finansowych - Irenę Augustynowicz, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a firmą:... reprezentowaną przez: 1/ , 2/ zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Przedmiot UMOWY 1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w pkt. IV SIWZ, będącej integralną częścią niniejszej u mowy. 2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia.. r. zwana dalej Ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 3. Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością. 2 Termin wykonania Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 1. do wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS (zakres określony w OPZ pkt. IV SIWZ) miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac wskazanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu utrzymanie i zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu (aplikacji) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego (pkt OPZ) 3 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji: 1) cen (określonych przez Wykonawcę w ofercie w poz. 3) za wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS (zakres określony w pkt. IV SIWZ, który stanowi opis przedmiotu zamówienia, będący podstawą zawarcia niniejszej umowy) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT)... zł, słownie:... zł, w tym: 1) wartość netto (bez podatku VAT) -... zł słownie:... zł. 2) podatek VAT.% -... zł; słownie:... zł 24

25 3. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 4 Płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało: 1) Fakturą za wykonanie przedmiotu UMOWY, zakres określony w OPZ- pkt. IV SIWZ, wystawioną po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego, 2) Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu UMOWY określonego w OPZ- pkt. IV SIWZ, 2. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP i podlega pod Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie. 4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP.. i podlega pod Urząd Skarbowy w Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5 Pełnomocnicy stron 1. Zamawiający ustanawia Piotra Myślickiego oraz Rafała Rychlika, Koordynatorami uprawnionymi do: 1) zaakceptowania harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) dokonania odbioru poszczególnych etapów wdrożenia i podpisania protokołów przejściowych, 3) dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, 4) kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, 5) zgłaszania uszkodzeń, usterek, błędów w funkcjonowaniu systemu/aplikacji, 6) wyrażenia zgody na wszelkie dodatkowe prace Wykonawcy na systemach Zamawiającego, 7) informowania Wykonawcy o wystąpieniu awarii aplikacji, 8) zgłaszania Wykonawcy konieczności wprowadzania modyfikacji aplikacji w granicach umocowania nadanego im niniejszą umową. 2. Wykonawca ustanawia... Koordynatorem uprawnionym do: 1) przekazania harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) przekazania poszczególnych etapów wdrożenia i podpisania protokołów przejściowych, 3) przekazania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, 4) kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, 6 Obowiązki Zamawiającego Zamawiający jest zobowiązany do: 1) współdziałania w należytym wykonaniu umowy poprzez udostępnienie wszelkich danych, dokumentów i wyjaśnień związanych z przedmiotem umowy, 2) dokonania odbiorów poszczególnych etapów wdrożenia oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 25

26 3) podpisania protokołów przejściowych, protokołu odbioru 4) zgłaszania w formie elektronicznej do zespołu serwisowego Wykonawcy (adres ) o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu aplikacji. 7 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapoznania się z miejscem jak i środowiskiem, w tym informatycznym w ramach, którego ma funkcjonować aplikacja oraz uwzględnienia wszystkich charakterystycznych właściwości przedmiotowego środowiska, 2) przekazania w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Strony ustalają, iż harmonogram powinien wyszczególniać etapy prac rozumiane jako co najmniej: opracowanie modułu funkcjonalnego aplikacji, przeniesienie danych Zamawiającego niezbędnych do uruchomienia modułu, dostawa wymaganych urządzeń lub przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Ponadto harmonogram powinien uwzględniać przypisanie do każdego etapu terminy jego rozpoczęcia i zakończenia, 3) zawiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania przedmiotu umowy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, 4) dostarczenia przedmiotu umowy, do siedziby Zamawiającego, 5) prowadzenia wszystkich prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, 6) podpisania protokołów przejściowych, protokołu odbioru końcowego 7) zapewnienia poprawnego działania wdrożonej aplikacji i usuwania wszelkich błędów, awarii uniemożliwiających bezawaryjną pracę, 8) wspomagania pracowników Zamawiającego w formie konsultacji w zakresie użytkowania i administrowania wdrożoną aplikacją, 9) instalowania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania lub nowych wersji aplikacji wynikających z jej rozwoju lub zmian w obowiązujących przepisach prawa, 10) wprowadzania modyfikacji aplikacji na wniosek Zamawiającego, 11) dostarczenia dokumentacji powykonawczej aplikacji uwzględniającej dokładny opis wszystkich funkcji i struktury danych oraz wszelkie wprowadzone aktualizacje, w języku polskim, 12) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym samodzielną prace na wdrożonej aplikacji, przy czym przeszkolenie pracowników Zamawiającego zostanie potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez Wykonawcę, 13) zagwarantowania, iż szkolenie pracowników Zamawiającego będzie obejmowało wszystkie elementy pozwalające im na samodzielną pracę z wykorzystaniem aplikacji, 14) usunięcia wszelkich usterek aplikacji w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, 15) usunięcia awarii aplikacji uniemożliwiającej jego normalne użytkowanie w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, 16) po usunięciu awarii aplikacji sporządzenia protokołu zawierającego szczegółowy opis z przeprowadzonych czynności, 17) konsultowania z Koordynatorami Zamawiającego telefonicznie lub droga ową w sprawach związanych z funkcjonowaniem aplikacji w dni robocze w godzinach od , 18) przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracach wdrożeniowych w siedzibie Zamawiającego, 19) pisemnego informowania o wszelkich zmianach osób uczestniczących w pracach wdrożeniowych w siedzibie Zamawiającego, 26

27 20) zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 21) przekazania pisemnych zobowiązań dot. zachowania w tajemnicy wszelkich danych Zamawiającego przez wszystkich pracowników uczestniczących w pracach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 22) Pozostałe obowiązki Wykonawcy określa pkt.3 w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w pkt. IV SIWZ. 8 Odpowiedzialność Wykonawcy 1. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do powstania jakichkolwiek szkód u Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 9 Odbiory 1. Odbiór przedmiotu umowy będzie następował sukcesywnie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wskazany w pkt. IV SIWZ który stanowi opis przedmiotu zamówienia, będący podstawą zawarcia niniejszej umowy. 3. Wykonawca zgłaszając osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego, musi przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także o zgodności przedmiotu umowy z umową wraz z załącznikami oraz przedłożyć całość niezbędnej dokumentacji. 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 4) informacje nt. wdrożenia systemu zgodnie harmonogramem i opisem przedmiotu zamówienia, 5) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, 6) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 5. Protokoły przejściowe dotyczące poszczególnych etapów wdrożenia będą zawierały w szczególności: 1) oznaczenie miejsca i daty sporządzenia protokołu, 2) określenie wykonanego zakresu, 3) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i załączonych do protokołu, 4) oznaczenie osób podpisujących protokół i podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy. 27

28 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem od umowy odstąpić. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio elementów. 8. Nieodebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest równoznacznie z jego niezaakceptowaniem jako niekompletnego, nie odpowiadającego umówionym cechom lub wskazującego inne wady. 9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego, przejściowego nie zwalnia w żadnym zakresie Wykonawcę od odpowiedzialności za wady dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom ani osobom trzecim, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy zostaną przeprowadzone przez zespół osób zatrudnionych u Wykonawcy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, przy których pomocy lub za których pośrednictwem wykonuje niniejszą umowę. 3. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy wykonywane na terenie Zamawiającego będą realizowane przez Wykonawcę pod nadzorem wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 11 Klauzula poufności 1. W związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma pełen dostęp do danych zgromadzonych w systemach informatycznych Zamawiającego. Wszelkie informacje oraz dane uzyskane przez Wykonawcę w trakcie rozmów, negocjacji, korespondencji (także elektronicznej) związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy a także uzyskane w związku lub podczas z realizacji przedmiotu umowy będą traktowane jako poufne. 2. W szczególności wszystkie dane (pliki, bazy danych, loginy, hasła, kody itp.) będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne, dostęp do tych danych mogą mieć jedynie osoby wskazane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umownymi. 3. Za Informacje Poufne będą uważane ponadto wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków). 4. Wykonawca zachowa Informacje Poufne Zamawiającego w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich odpowiednie środki ostrożności oraz środki zabezpieczające, które zapewnią gwarancję nieujawnienia tych danych podmiotom lub osobą trzecim nieupoważnionym do ich pozyskania. 28

29 5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma dane objęte migracją. Po zakończeniu prac dane te zostaną zniszczone co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim oświadczeniem przesłanym w terminie 7 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 6. Wszelkie loginy i hasła niezbędne do wykonania przedmiotu umowy będą przechowywane przez Wykonawcę w sposób gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. Wykonawca nie ma prawa do udostępniania haseł i loginów przekazanych przez Zamawiającego innym osobom niż wskazane zgodnie z umową. 7. Po zakończeniu prac wszystkie przekazane przez Zamawiającego hasła i loginy zostaną trwale zniszczone co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim oświadczeniem przesłanym w terminie 7 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. Zamawiający w trosce o własne bezpieczeństwo dokona zmiany haseł. 8. Przekazanie Informacji Poufnych ograniczone będzie do niezbędnych pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 9. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby dane Zamawiającego nie zostały zniszczone, uszkodzone lub utracone na którymkolwiek etapie realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania kopii danych na nośnikach własnych niezależnie od działań Wykonawcy. 10. Obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy niezależnie od obowiązku zwrotu lub zniszczenia nośników oraz usunięcia Informacji Poufnych. 12 Licencje 1. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy spełnia wszystkie funkcje wymienione w Załącznikach do umowy oraz w umowie. Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznego upoważnienia (licencja niewyłączna) do korzystania ze składającego się na aplikację oprogramowania (dalej jako: Oprogramowanie), dla celów związanych z działalnością Wykonawcy oraz zgodnych z przeznaczeniem Oprogramowania. 2. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do oprogramowania w pełnym zakresie oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. 3. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami, wynikającymi z niniejszego paragrafu na rzecz osób trzecich. W szczególności Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstępowania, pożyczania, użyczania, najmu, powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania i udostępniania Oprogramowania. 4. W celu umożliwienia realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wydaje i przenosi na Zamawiającego prawo własności Nośników Oprogramowania. 5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niewadliwe funkcjonowanie Oprogramowania oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z Oprogramowania bez odrębnego wynagrodzenia, wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Oprogramowania, które ujawnią się po instalacji Oprogramowania, dokonanej przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Oprogramowaniu oraz ich skutki, powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia Kodu dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Oprogramowania lub z Instrukcją) instalowania lub korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego, jego personel lub osoby trzecie. 29

30 7. Jeżeli w okresie trwania niniejszej Umowy zostanie stwierdzona wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu Nośników Oprogramowania, Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik na taki sam nośnik wolny od wad. 8. Jeżeli w okresie trwania niniejszej umowy Nośniki Oprogramowania zostanią utracony albo ulegnie uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłową instalację Oprogramowania z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, dostarczy w terminie 14 dni nowy nośnik, za zwrotem kosztów nabycia niezapisanego nośnika, zapisu oraz dostarczenia nowego nośnika. 9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy wprowadzać w Oprogramowaniu odpowiednie modyfikacje, usprawnienia i aktualizacje, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie i ofercie Wykonawcy. 13 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w pkt. I.1 OPZ w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 2 pkt. 1. b) za zwłokę w usunięciu awarii lub usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 7 pkt 16) i 17) c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 14 Gwarancja i Rękojmia 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1 należy do Zamawiającego. 3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny i wyda go Zamawiającemu przy podpisaniu końcowego protokołu odbioru. 4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu Umowy (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej lub em Reklamacja przekazana e- mailem zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem. 5. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany: 1) W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie systemu uniemożliwiające jego 30

31 funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia 2) W przypadku wystąpienia usterki (nieprawidłowe działanie sytemu utrudniające jego funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) Do naprawy systemu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. 6. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. 7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas w ciągu którego w skutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego w pełni korzysta. 8. Wykonawca przedłoży zamawiającemu w dniu dokonania odbioru końcowego całą dokumentację dotyczącą zamontowanych lub zainstalowanych elementów oraz oprogramowania wraz z kartami gwarancyjnymi. 15 Odstąpienie od UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 2) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w 2, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 3) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli: 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 5. W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia. 16 Zmiana UMOWY 1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY. 3. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze 31

32 wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian. 17 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 32

33 Załącznik Nr 2 do Umowy 1. Zintegrowana Polityka Zarządzania Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa pracowników. 33

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo