Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów tel. 74/ do 04, fax 74/ NIP REGON Kapitał Zakładowy: ,00 zł. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie marzec 2015 r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów tel. centr. 74/ do 04, fax 74/ Konto: BZ WBK S.A. O/Dzierżoniów NIP : ; REGON ; Kapitał zakładowy: ,00 zł. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna, KRS: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej ,00 zł. III. PODSTAWA PRAWNA: 1. Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25a, Dzierżoniów zwany dalej w treści specyfikacji Regulaminem udzielania zamówień. 2. Z treścią Regulaminu udzielania zamówień można zapoznać się na stronie internetowej w folderze Przetargi. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 2. Zakres realizacji przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu służącego do zarządzania infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa Przez usługę tę należy rozumieć prace polegające na: a. Stworzenie, na podstawie istniejącego w Spółce systemu informacji przestrzennej, aplikacji gis-owej działającej w technologii www. b. Dostarczenie jednej licencji serwerowej dla ww. aplikacji na nieograniczoną liczbę użytkowników, połączeń i sesji bez ograniczeń czasowych. c. Wykonanie integracji istniejącej SQL-owej bazy danych(bazy Źródłowej), zasilanej z aplikacji BentleyMap poprzez nakładkę TP-Media firmy LogicSynergy, z nową Bazą Produkcyjną będącą źródłem dla aplikacji gis-owej. d. Integracja systemu z posiadanymi przez Zamawiającego: plikowymi bazami danych, obrazami rastrowymi oraz danymi pochodzącymi z zewnętrznych baz danych. e. Dostarczenie 5-ciu urządzeń mobilnych typu tablet z zainstalowaną i skonfigurowana aplikacją mobilną GIS działającą w środowisku systemowym urządzenia mobilnego wraz z licencją na każde z urządzeń, wg spec. (pkt. 4) 2

3 f. Szkolenie pracowników Spółki w zakresie działania i obsługi aplikacji www oraz aplikacji mobilnej 20 użytkowników i 3-ch administratorów. g. przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji. h. zapewnienie przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego - serwisu gwarancyjnego wraz z pełnym wsparciem technicznym zapewniającym pełną funkcjonalność systemu. 3. Obowiązki Wykonawcy Wykonawca winien posiadać gotowy system z pełną funkcjonalnością wymaganą przez Zamawiającego. Zamawiający może przed podpisaniem umowy wezwać potencjalnego Wykonawcę do prezentacji Systemu w celu sprawdzenia jego zgodności z wymaganiami Zamawiającego Dostarczenie do siedziby Zamawiającego, kompletnego Systemu w wersji polskojęzycznej do zarządzania infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa wraz z oprogramowaniem bazodanowym oraz urządzeniami mobilnymi 3.3. Opracowanie harmonogramu wdrożenia Systemu w Spółce wg następujących wytycznych: 1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia. 2. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Zamówienia będzie zawierał listę zadań wymaganych do realizacji przedmiotu Zamówienia rozumiane jako co najmniej: opracowanie modułu funkcjonalnego aplikacji, przeniesienie danych Zamawiającego niezbędnych do uruchomienia modułu, dostawa wymaganych urządzeń lub przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Ponadto harmonogram powinien uwzględniać przypisanie do każdego etapu terminy jego rozpoczęcia i zakończenia. 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji przedmiotu Zamówienia będzie pisemne zatwierdzenie harmonogramu przez Zamawiającego. 4. Każdorazowa zmiana zatwierdzonego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamówienia, będzie musiała być uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Realizacja każdego Obszaru Funkcjonalnego zakończona będzie podpisaniem Protokołu Odbioru (Protokołu przejściowego) 6. W Protokole Odbioru Obszaru Funkcjonalnego Wykonawca opisze zakres odbioru w postaci listy kontrolnej zawierającej wykaz sprawdzanych Elementów Funkcjonalnych. 7. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Obszaru Funkcjonalnego będzie potwierdzenie wykonania wymaganych Elementów Funkcjonalnych zgodnie z listą kontrolną. 8. Zakończenie realizacji przedmiotu Zamówienia nastąpi w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 9. Warunkiem podpisania Protokołu Odbioru Końcowego będzie zrealizowanie przez Wykonawcę zakresu realizacji wyszczególnionego w punkcie Zainstalowanie i skonfigurowanie Systemu z narzędziami do zapewnienia sprawnego i ciągłego działania na wybranym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym Przeprowadzenie integracji Bazy Źródłowej z Bazą Produkcyjną między innymi z systemem ERP moduły: Awarie, Gospodarka Wodomierzowa(system bilingowy)- import danych z bazy danych systemu bilingowego z możliwością odczytu z poziomu mapy aktualnych wskazań wodomierzy oraz prowadzenia zaawansowanych analiz zużyć wody na wybranych przez użytkownika obszarach. 1. Wykonawca do realizacji przedmiotu Zamówienia użyje struktur danych przechowywanych w Źródłowej Bazie Danych oraz danych z Innych Źródeł Danych wskazanych przez Zamawiającego. 3

4 2. Wykonawca wykona import danych ze Źródłowej Bazy Danych oraz wskazanych danych z Innych Źródeł Danych do Bazy Produkcyjnej w celu realizacji wymaganych funkcjonalności Aplikacji WWW oraz Aplikacji Mobilnej. 3. Zamawiający zapewni dostęp Wykonawcy do Źródłowej Bazy Danych oraz Innych Źródeł Danych wymaganych do realizacji przedmiotu Zamówienia. 4. W razie konieczności Wykonawca zrealizuje dostęp do struktur danych zewnętrznych baz danych przy pomocy Zamawiającego. 5. Niekompletność danych w Źródłowej Bazie Danych i Innych Źródłach Danych nie zwolni Wykonawcy z realizacji przedmiotu Zamówienia. 6. W przypadku braku wymaganej struktury danych niezbędnej do realizacji przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do jej utworzenia. 7. Utworzenie dodatkowych struktur danych nie będzie powodowała powstania dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 8. Dostęp do serwera WWW oraz serwera baz danych zrealizowany zostanie przez Zamawiającego przy użyciu bezpiecznego połączenia przy użyciu technologii VPN. 9. Dostęp do Innych Źródeł Danych uzgodniony zostanie z Wykonawcą na etapie realizacji Zamówienia Dokonanie migracji posiadanych przez Zamawiającego plikowych baz danych, obrazów rastrowych oraz danych pochodzących z zewnętrznych baz danych Zainstalowanie i skonfigurowanie Mobilnej Aplikacji na pięciu Urządzeniach Mobilnych 3.8. Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wymaganej dokumentacji. Dokumentacja przekazana zostanie Zamawiającemu na zewnętrznych, elektronicznych nośnikach danych i w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamówienia oraz podręcznika użytkowania Aplikacji WWW i Aplikacji Mobilnej w wersji dla użytkownika i administratora. a. Podręcznik użytkownika Aplikacji WWW i Aplikacji Mobilnej będzie zawierać : - szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności aplikacji - opis czynności użytkownika wymagany do wykonania podstawowych czynności - skorowidz alfabetyczny zagadnień Opis wymaganych czynności użytkownika zostanie przedstawiony w postaci kolejnych kroków do wykonania przy użyciu zrzutów ekranowych i będzie zawierać wyłącznie opisy istniejących funkcjonalności aplikacji w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. b. Instrukcja Administratora Aplikacji WWW i Aplikacji Mobilnej Będzie zawierać: - instrukcje instalacji obu aplikacji - instrukcję dokonywania aktualizacji oraz wgrywania poprawek do aplikacji - instrukcję konfiguracji OS Android dla prawidłowego działania aplikacji mobilnej - instrukcję aktualizacji danych GIS dla obsługi aplikacji mobilnej w trybie off-line - opis procedury wykonywania archiwizacji i odtwarzania danych Bazy Produkcyjnej 3.9. Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym samodzielną prace na wdrożonej aplikacji, przy czym przeszkolenie pracowników Zamawiającego zostanie potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez Wykonawcę, - zagwarantowania, iż szkolenie pracowników Zamawiającego będzie obejmowało wszystkie elementy pozwalające im na samodzielną pracę z wykorzystaniem aplikacji, Zachowanie poufności danych w związku z realizacją wdrożenia Systemu W ramach świadczenia 3 letniego serwisu gwarancyjnego od Wykonawcy wymagać się będzie co następuje: 4

5 - Zapewnienia poprawnego działania Systemu - Prowadzenie prac rozwojowych mających na celu ciągłą rozbudowę i modernizację Systemu oraz poprawę jego funkcjonalności, - Instalację aktualizacji i poprawek, - Prowadzenie platformy Help Desk umożliwiającej rejestrację zgłoszeń awarii i usterek w działaniu Systemu pozwalającą na ich sprawne usuwanie a w szczegółowości: a) w przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie systemu uniemożliwiające jego funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia b) w przypadku wystąpienia usterki (nieprawidłowe działanie sytemu utrudniające jego funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia c) w przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, d) do naprawy systemu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. - Serwis bazy danych - Zdalne konsultacje w zakresie eksploatacji Systemu, - Zdalne prace programistyczne bądź jeśli sytuacja będzie tego wymagać konsultacje bądź prace programistyczne w siedzibie Zamawiającego, - Przywracanie danych z kopi zapasowych w razie awarii Systemu. 4. Urządzenie Mobilne - podstawowe wymagania funkcjonalne 4.1. Specyfikacja techniczna Urządzeń Mobilnych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 5 Urządzeń Mobilnych o następujących parametrach : - czterordzeniowy procesor o częstotliwości minimum 2.0 Ghz - ekran dotykowy z klawiaturą QWERTY i rysikiem - przekątna ekranu minimum: 10.1'', wyświetlacz TFT - cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości min. 6 megapikseli - minimalna rozdzielczość: 1920x1200, 16 mln kolorów - minimalna pamięć RAM: 3Gb - wbudowany modem LTE - pamięć flash o pojemności min.: 16 Gb - karta microsd o pojemności min..: 64 Gb, Class 10, zainstalowana w urządzeniu - wbudowany odbiornik GPS - wytrzymałość tabletu pod kątem wodoodporności na poziomie co najmniej IPX5/7 - etui do tabletu STILGUT UltraSlim, black, ze skóry ekologicznej lub równorzędne - folia ochronna do tabletu ET 974 lub równorzędna ochrona przed zarysowaniami, brudem odciskami palców. - oryginalna ładowarka sieciowa oraz samochodowa. - dwuletnia gwarancja (rozszerzona o ubezpieczenie na wypadek kradzieży lub przypadkowego zniszczenia) 4.2. Zakres funkcjonalności Aplikacji Mobilnej W ramach Aplikacji Mobilnej Wykonawca zapewni następujące funkcjonalności : 5

6 1. możliwość skalowania i przesuwania i obracania zawartości wyświetlanej mapy za pomocą ruchu jednego(przesuwanie) bądź dwóch palców(obrót, skalowanie). 2. możliwość zarządzania widocznością Warstw Tematycznych 3. możliwość wyszukiwania punktów adresowych 4. możliwość lokalizacji obiektu bądź grupy obiektów na mapie na podstawie zadanych kryteriów atrybutowych opisujących obiekty wskazanej warstwy wektorowej 5. możliwość wskazania bieżącej lokalizacji użytkownika na mapie przy użyciu systemu GPS 6. możliwość dokonywania prostych pomiarów tj. odległość od punktu A do punktu B, wyliczenie pola powierzchni bądź obwodu wskazanego zwektoryzowanego obiektu poligonowego lub wyznaczonego poprzez narzędzie rysowania poligonu. 7. możliwość podpięcia pod aplikację mobilną skalibrowanych warstw rastrowych tj. operaty geodezyjne, ortofotomapy. 8. możliwość podczytania do aplikacji, w trybie online, dowolnych warstw tematycznych udostępnianych za pomocą serwisów WMS i WFS 9. możliwość zaznaczania i identyfikacji oraz odczytu danych opisowych wybranych obiektów, bądź grupy obiektów GIS w ramach dostępnych warstw. 10. możliwość definiowania sposobu wyboru obiektów na mapie, tj. punktem, blokiem, wielokątem, okręgiem, linią 11. możliwość zdefiniowania przez administratora prawa do edycji określonych atrybutów wybranych warstw wektorowych w celu ich aktualizacji w terenie. 12. możliwość przeglądania historii zdarzeń dotyczącej modyfikowanych w terenie elementów z funkcjonalnością pozwalającą administratorowi dokonującemu aktualizacji Bazy Produkcyjnej, o dane pozyskane w terenie, na akceptację bądź odrzucenie proponowanych zmian w Bazie Produkcyjnej podczas procesu synchronizacji różnicowej 13. możliwość wprowadzania awarii na sieci wod-kan, ich edycji (uzupełnianie określonych atrybutów, dołączanie zdjęć wykonanych aparatem wbudowanym w urządzenie), przesyłania informacji o awarii i jej szczegółach w sposób online bezpośrednio do Bazy Produkcyjnej 14. możliwość pobrania na żądanie z Bazy Produkcyjnej informacji o nowych awariach 15. musi posiadać narzędzie do analizy obszaru odcięcia od sieci w przypadku wystąpienia awarii wodociągowej (po wskazaniu miejsca awarii system wskazuje, które zasuwy należy zamknąć w celu usunięcia awarii oraz wyznacza obszar pozbawiony dostępu do wody) 16. możliwość prezentacji online(w czasie rzeczywistym), wybranych parametrów sieci wodociągowej (ciśnienie, przepływ) podczytywanych bezpośrednio z systemu monitoringu sieci wodociągowej (SCADA) działającego w Spółce. 17. możliwość prezentacji na mapie w trybie online danych z bazy kontrahentów znajdujących się w Bazie Źródłowej(wyszukiwanie wybranych kontrahentów z możliwością wskazania ich lokalizacji na mapie) 18. możliwość pracy aplikacji w trybie online w celu komunikacji z Bazą Produkcyjną oraz offline na danych zaimportowanych z Bazy Produkcyjnej 19. możliwość automatycznej synchronizacji danych Aplikacji Mobilnej na żądanie użytkownika po uzyskaniu połączenia z Bazą Produkcyjna w sposób różnicowy 20. wygląd ekranu docelowej Aplikacji Mobilnej Zamawiający ustali z Wykonawcą na etapie realizacji przedmiotu Zamówienia. 6

7 5. Aplikacja WWW - podstawowe wymagania funkcjonalne Zakres funkcjonalności. Wykonawca w ramach realizacji zadania opracuje następujące Obszary Funkcjonalne: 1. Podstawowy obszar funkcjonalny (obszar użytkownika) 2. Zarządzanie awariami 3. Obszar administratora 5.2. Aplikacja powinna mieć możliwość rozbudowy o niżej wymienione funkcjonalności, które będą wdrażane w Spółce w kolejnym etapie rozwoju GIS. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia szczegółowych koncepcji na wdrożenie poniższych funkcjonalność bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 1. Możliwość wizualizacji w aplikacji (jako dodatkowa warstwa danych) w trybie online, aktualnych wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej będących składową systemu monitoringu i wizualizacji sieci, zarządzanych w środowisku SCADA. Wizualizacja ta będzie realizowana również w środowisku Urządzenia Mobilnego b. Możliwość integracji z systemem monitoringu floty pojazdów będących w posiadaniu Spółki, polegająca na pobieraniu danych z zewnętrznych baz danych systemu monitoringu pojazdów a następnie wyświetlania ich jako osobna warstwa w Aplikacji Mobilnej i WWW ze wskazaniem wybranych parametrów oraz bieżącej lokalizacji pojazdów. c. Możliwość integracji modułu awarii z modułem zarządzającym gospodarką magazynową oraz modułem kadrowym pozwalającym na pełne rozliczanie awarii z poziomu zainstalowanego modułu. Wykonawca na etapie realizacji zadania uzgodni z Zamawiającym ostateczny wygląd elementów składających się na poszczególne Obszary Funkcjonalne. W sytuacji powstania konieczności zmiany lub dodania elementów funkcjonalnych nie ujętych w niniejszym opisie a wynikających z potrzeb Zamawiającego, Wykonawca nie będzie żądał dodatkowych kosztów Główne właściwości Systemu. 1. System musi gromadzić i przetwarzać dane graficzne i opisowe zapisane w standardowych formatach GIS-owych w obowiązującym układzie współrzędnych 2000 strefa Aplikacja winna pracować w dwóch podstawowych konfiguracjach definiowanych przez administratora poprzez nadanie właściwych uprawnień każdemu z użytkowników - edycja danych graficznych i opisowych (użytkownicy wprowadzający dane do systemu) - przeglądanie danych przegląd, drukowanie map oraz analizy zgromadzonych danych(bez możliwości edycji) 3. Administrator winien mieć możliwość zarządzania uprawnieniami dostępu do aplikacji poprzez: - dodawanie użytkowników lub grup użytkowników - nadawanie uprawnień oraz dostępu do poszczególnych funkcjonalności aplikacji, poszczególny użytkownikom aplikacji. 4. System ma pracować w środowisku Windows, wykorzystując jednolity, polski interfejs użytkownika. Wykonany ma być w całości jako aplikacja www z możliwością obsługi przez standardowe przeglądarki internetowe; bez konieczności dodatkowej instalacji oprogramowania na poszczególnych stanowiskach użytkowych. 7

8 5. System licencjonowany będzie per server, czyli zwiększenie liczby użytkowników systemu jak również rozbudowa serwera nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami licencyjnymi. 6. System powinien składać się z: - przestrzennej bazy danych - serwera aplikacji mającego za zadanie integrację oraz komunikację z poprzez serwisy sieciowe z innymi aplikacjami - klienta www aplikacji 7. System ma mieć możliwość zapisu aktywności użytkowników edycyjnych z pełną historią modyfikowanych obiektów zawierającą co najmniej :nazwę użytkownika, rodzaj operacji oraz dane historyczne dotyczące modyfikowanych atrybutów. Przeglądanie historii obiektów musi mieć funkcjonalność umożliwiającą przywrócenie stanu sprzed danej zmiany oraz generowanie raportów dotyczących operacji dokonywanych przez poszczególnych użytkowników Systemu. 8. System musi posiadać zaawansowaną kontrolę haseł, czas życia hasła, oraz blokadę konta w przypadku przekroczenia liczby prób logowania. 9. System musi zabezpieczać dane przed przypadkowym bądź celowym zniszczeniem, nieupoważnionym dostępem, kopiowaniem, drukowaniem, zabezpieczać dane zgodnie z przepisami ustawy o chronię danych osobowych. 10. System musi uwzględniać zabezpieczenie infrastruktury technicznej przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz Podstawowy obszar funkcjonalny(użytkownika) 1. Możliwość prezentacji danych przestrzennych, wektorowych i rastrowych, w oparciu o mapę zasadniczą, własną ortofotomapę, mapę topograficzną, NMT, dowolne serwisy sieciowe WMS, WFS definiowane przez administratora, 2. System musi posiadać zaawansowane narzędzia do wyszukiwania obiektów (kreator zapytań) spełniających wybrane kryteria (zdefiniowane za pomocą zapytań do bazy danych) po dowolnej kombinacji atrybutów istniejących w bazie danych. Narzędzie powinno mieć możliwość zapamiętywania zapytań celem ich późniejszego wykorzystania oraz prezentacji na mapie wielu obiektów wybranych jako wynik zapytania. 3. Możliwość wyszukiwania punktu adresowego oraz numeru działki ewidencyjnej za pomocą specjalnych formularzy dzięki którym możliwa będzie lokalizacja w obszarze widoku mapy, punktu o zadanym adresie administracyjnym bądź określonym numerze działki ewidencyjnej. 4. Możliwość definiowania własnych projektów mapowych, poprzez określanie widoczności i właściwości wybranych warstw, aktualnego położenia upubliczniania ich dla innych użytkowników. 5. Narzędzie w postaci panelu zadań, dzięki któremu możliwe będzie planowanie własnej pracy jak również wysyłanie odpowiednio przygotowanych zadań wraz z opisem i wycinkiem mapy do wybranych użytkowników aplikacji, 6. Możliwość kopiowania obiektów z jednej warstwy do drugiej, 7. Możliwość dzielenia i łączenia obiektów 8. Wymaga się aby aplikacja posiadała narzędzia rysunkowe tj. linia, blok, wielobok, okrąg, tekst, 9. Możliwość pomiarów na mapie oraz wymiarowania elementów mapy wraz z funkcją drukowania linii wymiarowych, 8

9 10. Grupowe wyświetlanie na mapie pełnych wyników analizy bądź zapytania, 11. Możliwość tworzenia statystyk po parametrach z bazy danych oraz ich graficzna prezentacja, 12. Możliwość podłączania pod każdy element wektorowy mapy pliku załącznika, który stanowić może dowolny plik multimedialny bądź dokument, 13. Możliwość eksportu wybranych wyników analiz do pliku Excela, 14. Możliwość wyświetlania danych z serwisów WMS we wskazanym ograniczonym widoku(obszarze), 15. Import plików: swde, dgn, i.dgn, dwg, dxf, shp, gml, txt ze współrzędnymi GPS 16. Możliwość pracy na wybranych układach współrzędnych, transformacja w locie, 17. Możliwość exportu do typowych formatów gis-owych w tym KML/KMZ 18. Możliwość wyświetlania obiektów w tabeli na różne sposoby (pokaż wszystko, pokaż wybrane, pokaż ogrodzenie itp.) 19. Możliwość tworzenia buforów, regionów ograniczonych wybranym elementem (w celu między innymi wyliczania służebność bądź zasięgu hydrantów) 20. Możliwość tworzenia zaawansowanych analiz na bazie kontrahentów, z możliwością prowadzenia zbiorczych statystyk ze zużyć wody dla wskazanego na mapie obszaru z podziałem na lata, miesiące i dni. 21. Komunikacja dwustronna on line z aplikacją mobilną (możliwość przesyłania zleceń bądź informacji o awariach bezpośrednio do aplikacji mobilnej). 22. Możliwość grupowej edycji atrybutów tej samej warstwy, 23. Możliwość określania na bieżąco parametrów wprowadzanego odcinka sieci (długość), 24. Możliwość definiowania właściwości pod czytanych pod projekt warstw rastrowych i wektorowych (widoczność, przezroczystość, priorytet) 25. Możliwość przechodzenia bezpośrednio z poziomu mapy w środowisko Google StreetView, 26. Możliwość dowolnego definiowania sposobu wypełniania zamkniętych obszarów, 27. Zaawansowane narzędzia do wydruku mapy z możliwością definiowania własnych szablonów wydruku, 28. Możliwość generowania profili podłużnych odcinków sieci wod-kan i ich prezentacja w postaci wykresów, a w przypadku braku rzędnych możliwość ich interpolacji na podstawie NMT, 29. Możliwość tworzenia analizy płaskorzeźby poprzez generowanie z widoku mapy modelu przedstawiającego dwuwymiarowy model terenu, 30. Zaawansowane narzędzie do analizy zasuw do zamknięcia(po wskazaniu miejsca awarii system wskaże zasuwy konieczne do zamknięcia w celu jak najmniejszej eskalacji skutków awarii). Generowanie raportów z danymi adresowymi kontrahentów, którzy w wyniku awarii będą odcięci od wody, 31. System winien posiadać narzędzie, które po dwukliku w wybrany obiekt na mapie wyświetli informacje o tym obiekcie a w sytuacji wyboru kontrahenta poprzez dwuklik na wybranym, zdefiniowanym numerze adresowym wyświetli podstawowe informacje o kontrahencie tj.: dane odbiorcy, aktualne wskazanie licznika, data legalizacji, zużycie, salda itp. zaczerpnięte z bazy danych bilingowych, prowadzonej przez LogicSynergy Zarządzanie awariami. 1. System musi umożliwiać wstawianie/edycję/usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na mapie w dedykowanym do tego odpowiednim narzędziu (panel 9

10 awarii), który zawierał będzie wykaz wszystkich awarii (wymaga się od Wykonawcy import dotychczas wprowadzonych do systemu awarii z pełnymi danymi na ich temat wraz z powiązaniem ich z aktualną mapą). 2. Awarie powinny być związane z danym elementem na sieci umożliwiając tym samym prowadzenie analiz awaryjności sieci wod-kan. 3. System winien udostępniać statystyki zbiorcze z awarii po wybranych przez użytkownika parametrach dla wskazanych na mapie obszarów, 4. Moduł winien posiadać rozbudowane narzędzie służące do rejestracji przebiegu usuwania awarii wraz z możliwością jej pełnego rozliczenia(zdolność rozbudowy modułu do poziomu integracja z modułem księgowym, magazynowym i flotą pojazdów) 5. Moduł musi posiadać narzędzie umożliwiające rejestrację podstawowych parametrów awarii jak również rejestrację pracowników usuwających zgłoszenie/awarię z możliwością precyzyjnego określenia czasu pracy każdego z pracowników(godziny/ nadgodziny) 6. Moduł awarii musi posiadać funkcjonalność komunikacji z urządzeniami mobilnymi (GIS Mobilny) w celu bieżącej wymiany informacji o aktualnych zgłoszeniach i przydzielania ich w odpowiedni sposób wybranym służbą terenowym. 7. Wymagana jest możliwość generowania raportów z informacją dotyczącą zasuw i przyłączy lub odcinków sieci odciętych w wyniku awarii, jak również raportu z informacją o kontrahentach którzy w wyniku awarii będą odcięci od zasilania w wodę. 8. Musi posiadać szczegółową historię modyfikacji awarii z podaniem czasu, zakresu modyfikacji i osoby dokonującej zmian z możliwością przywrócenia, w trybie administratora, do odpowiedniego poziomu awarii Obszar Administratora 1. System powinien umożliwiać zarządzanie uprawnieniami dostępu do aplikacji poprzez możliwość dodawania użytkowników bądź grup użytkowników oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień jak i dostępu do wybranych funkcjonalności Systemu. 2. Możliwość konfigurowania własnej symboliki oraz dostępnych słowników, 3. Możliwość definiowania, modyfikacji, tworzenia i usuwania dodatkowych warstw wektorowych w systemie wraz z możliwością ustawiania kolejności wyświetlania warstw, grupowania warstw, dodawania nowych pól i atrybutów oraz ustawiania widoczności odpowiednich pól w warstwach, 4. Możliwość samodzielnego podczytywania skalibrowanych plików rastrowych pod projekt. 5. Narzędzie do badania poprawności zachowania topologii w projekcie, 6. Przeglądanie historii obiektów, musi mieć funkcjonalność umożliwiającą przywrócenie stanu sprzed danej zmiany oraz generowanie raportów dotyczących operacji dokonywanych przez poszczególnych użytkowników Systemu. 7. Możliwość kontroli zabezpieczeń dostępu do aplikacji każdego z użytkowników, 8. Narzędzie do synchronizacji różnicowej danych z urządzeniem mobilnym, 9. Narzędzie do zarządzania kopiami zapasowymi i przywracaniem systemu 10

11 V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. VII. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową. VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - Wymagany termin realizacji zadania do wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS - 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego utrzymanie i zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu (aplikacji) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. 2. Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: a) pisemna oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z rozdziałem XIV niniejszej specyfikacji i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, b) nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. 3. Wykonawca składający ofertę: 1. musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym, 2. musi spełniać warunki zawarte w rozdziale IV ust. 4.1 i 4.4 Regulaminu udzielania zamówień, 3. nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie rozdziału IV ust Regulaminu udzielania zamówień, 4. musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem przetargu, 5. musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, 6. spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej cztery usługi odpowiadające swoim rodzajem do usługi objętej niniejszym postępowaniem czyli wdrożenie działającego systemu GIS w technologii www oraz mobilnego systemu GIS dla miast pow mieszkańców. 7. musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Wykonawca, w zakresie warunku określonego w pkt. IX 3.5 SIWZ, może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 11

12 tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik Nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 4.1 Regulaminu udzielania zamówień wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, b) oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3, c) odpis z właściwego rejestru (sądowego, przedsiębiorstw, handlowego) albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, d) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4, e) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, określonych w pkt. IX 3.6, z podaniem ich wartości, czasokresu realizacji i miejsca wykonania - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5, f) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (należy załączyć referencje od co najmniej 4 firm, w których Wykonawca wdrożył z powodzeniem działający system GIS w technologii www oraz mobilny system GIS, dla miast pow mieszkańców), zawierające takie informacje jak: - wskazanie nazwy (firmy) podmiotu, który wykonał zamówienie, - wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, - potwierdzenie, że zamówienie zostało wykonane należycie, - imię i nazwisko oraz podpis osoby (osób) uprawnionej do poświadczenia określonych w dokumencie faktów. g) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. 3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 4. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione dokumenty tj. dokumenty wymienione w pkt. 1a, b, c musi złożyć każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku składania ofert przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: - określenie celu gospodarczego, - oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmii, - wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmii, - zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 12

13 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i inne dokumenty przekazywane będą pisemnie lub fax-em (nr faksu 74/ ) w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 07:00 do 15:00. Informacje przekazywane fax-em uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 2. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 3. Jeżeli zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści ją na tej stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu udzielania wyjaśnień jest Piotr Myślicki Inspektor ds. Technicznych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. 74/ ; Rafał Rychlik Informatyk WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w godz do 14 00, tel. 74/ XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nie wymagane. XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do S.I.W.Z., w języku polskim oraz w walucie PLN. 3. Oferta musi zawierać jednostkową cenę bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto) oraz łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane S.I.W.Z. 5. Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 13

14 7. Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów. Oferta przetargowa Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nie otwierać przed dniem r. godz Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. a) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w pkt. XV.7. specyfikacji zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie Sekretariat na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym nie później niż do godz w dniu r. 2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie w dniu r. o godz Sala posiedzeń na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym. 4. Otwarcie ofert jest jawne. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe. 6. W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień poprawi oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie informując o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia musi wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny pod rygorem odrzucenia oferty. 14

15 XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Ostateczna cena oferty ustalona przez Wykonawcę powinna uwzględniać ewentualne upusty, jakie Wykonawca stosuje. 3. Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom. 4. Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej. 5. Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT. XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena %, 2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zaoferuje najniższą cenę brutto. 4. Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jego cenę. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1. Przyszłe zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego reguluje umowa (wzór umowy Zał. Nr 6). 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3. Niezależnie od wypadków, o których mowa w ust.1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących okolicznościach: Wykonawca przerwał wykonywanie zadania, a przerwa trwa na tyle długo, iż zachodzi uzasadniona obawa niedotrzymania terminu umownego. 4. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia r. - Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 15

16 za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje jednorazowa kara w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 6. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego (art. 471 Kodeksu Cywilnego), jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 8. Termin płatności : - zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury od Wykonawcy. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo - odbiorczy. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Regulaminu. 2. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu, można wnieść pisemny protest do Zarządu Spółki. 3. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. 6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 7. W przypadku postępowań zgodnych z Regulaminem zamówień wniesienie protestu nie przerywa biegu związania ofertą. 8. Decyzja Zarządu Spółki o rozstrzygnięciu protestu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ani skardze. Data decyzji Zarządu Spółki w sprawie protestu jest datą rozstrzygnięcia protestu. XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej. 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny. 4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku przetargu wszystkich Wykonawców. 16

17 5. W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na podstawie decyzji Zarządu bez podania przyczyn. Sporządziła Komisja Przetargowa Dzierżoniów dnia r. Specyfikację I.W.Z. zatwierdził : Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 17

18 FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 do Specyfikacji I.W.Z. dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT / ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A Dzierżoniów. 2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: Wykonawca : -nazwa (firma) wykonawcy wpisany do KRS nr. przez Sąd w. kapitał zakładowy NIP.. adres Wykonawcy.. DANE DO KONTAKTÓW: Nr telefonu. Nr faksu. Adres . Adres do korespondencji. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów.. 3. Łączna cena oferty: a) brutto:... zł. (słownie: ) b) podatek VAT..% tj....zł. c) netto:..zł. Wyszczególnienie: I Wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS Lp. Wyszczególnienie Cena w zł (bez podatku VAT) Wykonanie Aplikacji WWW i dostarczenie licencji serwerowej dla Aplikacji WWW na nieograniczoną liczbę użytkowników, połączeń i sesji, bez ograniczeń czasowych; szkolenia 2 Dostarczenie 5 urządzeń mobilnych wraz z licencjami, szkoleniem. OGÓŁEM (pkt. 3c formularza oferty) PODATEK VAT % (pkt. 3b formularza oferty) OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (pkt. 3a formularza oferty) 18

19 Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego, dotyczącymi stawek VAT. 4. Oświadczam, że: a. zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla niniejszego zamówienia, b. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz modyfikacji SIWZ, c. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni d. częściowy zakres usług objętych zamówieniem zamierzamy /nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom. e. akceptuję bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione w niniejszej SIWZ i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, f. wykonam zamówienie w wymaganym przez Zamawiającego terminie: - do wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS - 36 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego utrzymanie i zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu (aplikacji) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego 5. Załącznikami do oferty są ponumerowane kolejno niżej wymienione dokumenty : (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ *niepotrzebne skreślić 19

20 OŚWIADCZENIE Załącznik Nr 2 do Specyfikacji I.W.Z. w trybie ust. 4.1 i 4.4 Regulaminu udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej, przez którą należy rozumieć tworzenie sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami oraz związanych z kanalizacją i oczyszczaniem ścieków oraz działalnością związaną z pozyskiwaniem wody pitnej w Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie z siedzibą: ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 20

21 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji I.W.Z. OŚWIADCZENIE Wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy: Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczam, że: 1) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie ochrony środowiska, w tym m.in. zgodnie z Ustawą o odpadach, 2) będę postępował zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami wewnętrznymi WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie bhp i p.poż, 3) wszyscy moi pracownicy, którzy będą brać udział w realizacji prac na rzecz WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy oraz okresowe szkolenia z zakresu bhp wymagane przepisami prawa, jak również wszelkie uprawnienia niezbędne przy realizacji prac będących przedmiotem postępowania przetargowego.... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 21

22 Załącznik Nr 4 do Specyfikacji I.W.Z. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności dla zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy : Adres Wykonawcy : Nazwisko i imię Proponowana rola w realizacji zamówienia Lata doświadczenia Kwalifikacje Wyszczególnienie opracowanych dokumentacji... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 22

23 Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dla zamówienia pn.: Załącznik Nr 5 do Specyfikacji I.W.Z. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT /2015 Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością do usługi stanowiącej przedmiot zamówienia: Zamawiający - inwestor nazwa i adres Zakres zamówienia, miejsce wykonania Wartość zamówienia Czasookres realizacji Osoba do kontaktu wraz z numerem telefonu UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument (referencje) potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej usług (wg pkt. X.1.f-SIWZ). Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzający należytego wykonania danej usługi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej usługi. Załączniki: egz. referencji... (data, podpis) /upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 23

24 Wzór Umowy N r /TT/ 2015 Załącznik Nr 6 do Specyfikacji I.W.Z. W dniu r. w Dzierżoniowie pomiędzy : Wodociągi i Kanalizacja Spółką z o.o., ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów, reprezentowaną przez: 1/ Prezesa Zarządu - Andrzeja Bronowickiego, 2/ Dyrektor d/s Finansowych - Irenę Augustynowicz, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym, a firmą:... reprezentowaną przez: 1/ , 2/ zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1. Przedmiot UMOWY 1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie zadania p.n. Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w pkt. IV SIWZ, będącej integralną częścią niniejszej u mowy. 2. Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia.. r. zwana dalej Ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 3. Wykonawca wykona przedmiot UMOWY z należytą starannością. 2 Termin wykonania Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: 1. do wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS (zakres określony w OPZ pkt. IV SIWZ) miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia tj. od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego prac wskazanych w pkt. 1 niniejszego paragrafu utrzymanie i zapewnienie pełnej funkcjonalności systemu (aplikacji) oraz świadczenie usługi wsparcia technicznego (pkt OPZ) 3 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, będzie wynagrodzenie ustalone ostatecznie na podstawie niezmiennych do końca realizacji: 1) cen (określonych przez Wykonawcę w ofercie w poz. 3) za wdrożenie i uruchomienie aplikacji GIS (zakres określony w pkt. IV SIWZ, który stanowi opis przedmiotu zamówienia, będący podstawą zawarcia niniejszej umowy) 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT)... zł, słownie:... zł, w tym: 1) wartość netto (bez podatku VAT) -... zł słownie:... zł. 2) podatek VAT.% -... zł; słownie:... zł 24

25 3. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych usług, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze. 4 Płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot UMOWY będzie się odbywało: 1) Fakturą za wykonanie przedmiotu UMOWY, zakres określony w OPZ- pkt. IV SIWZ, wystawioną po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego, 2) Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowić będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu UMOWY określonego w OPZ- pkt. IV SIWZ, 2. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP i podlega pod Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie. 4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP.. i podlega pod Urząd Skarbowy w Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 5 Pełnomocnicy stron 1. Zamawiający ustanawia Piotra Myślickiego oraz Rafała Rychlika, Koordynatorami uprawnionymi do: 1) zaakceptowania harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) dokonania odbioru poszczególnych etapów wdrożenia i podpisania protokołów przejściowych, 3) dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, 4) kontaktów z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, 5) zgłaszania uszkodzeń, usterek, błędów w funkcjonowaniu systemu/aplikacji, 6) wyrażenia zgody na wszelkie dodatkowe prace Wykonawcy na systemach Zamawiającego, 7) informowania Wykonawcy o wystąpieniu awarii aplikacji, 8) zgłaszania Wykonawcy konieczności wprowadzania modyfikacji aplikacji w granicach umocowania nadanego im niniejszą umową. 2. Wykonawca ustanawia... Koordynatorem uprawnionym do: 1) przekazania harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 2) przekazania poszczególnych etapów wdrożenia i podpisania protokołów przejściowych, 3) przekazania przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego, 4) kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, 6 Obowiązki Zamawiającego Zamawiający jest zobowiązany do: 1) współdziałania w należytym wykonaniu umowy poprzez udostępnienie wszelkich danych, dokumentów i wyjaśnień związanych z przedmiotem umowy, 2) dokonania odbiorów poszczególnych etapów wdrożenia oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy, 25

26 3) podpisania protokołów przejściowych, protokołu odbioru 4) zgłaszania w formie elektronicznej do zespołu serwisowego Wykonawcy (adres ) o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu aplikacji. 7 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do: 1) zapoznania się z miejscem jak i środowiskiem, w tym informatycznym w ramach, którego ma funkcjonować aplikacja oraz uwzględnienia wszystkich charakterystycznych właściwości przedmiotowego środowiska, 2) przekazania w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, celem zatwierdzenia przez Zamawiającego. Strony ustalają, iż harmonogram powinien wyszczególniać etapy prac rozumiane jako co najmniej: opracowanie modułu funkcjonalnego aplikacji, przeniesienie danych Zamawiającego niezbędnych do uruchomienia modułu, dostawa wymaganych urządzeń lub przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Ponadto harmonogram powinien uwzględniać przypisanie do każdego etapu terminy jego rozpoczęcia i zakończenia, 3) zawiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania przedmiotu umowy z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, 4) dostarczenia przedmiotu umowy, do siedziby Zamawiającego, 5) prowadzenia wszystkich prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, 6) podpisania protokołów przejściowych, protokołu odbioru końcowego 7) zapewnienia poprawnego działania wdrożonej aplikacji i usuwania wszelkich błędów, awarii uniemożliwiających bezawaryjną pracę, 8) wspomagania pracowników Zamawiającego w formie konsultacji w zakresie użytkowania i administrowania wdrożoną aplikacją, 9) instalowania bezpłatnych aktualizacji oprogramowania lub nowych wersji aplikacji wynikających z jej rozwoju lub zmian w obowiązujących przepisach prawa, 10) wprowadzania modyfikacji aplikacji na wniosek Zamawiającego, 11) dostarczenia dokumentacji powykonawczej aplikacji uwzględniającej dokładny opis wszystkich funkcji i struktury danych oraz wszelkie wprowadzone aktualizacje, w języku polskim, 12) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym samodzielną prace na wdrożonej aplikacji, przy czym przeszkolenie pracowników Zamawiającego zostanie potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez Wykonawcę, 13) zagwarantowania, iż szkolenie pracowników Zamawiającego będzie obejmowało wszystkie elementy pozwalające im na samodzielną pracę z wykorzystaniem aplikacji, 14) usunięcia wszelkich usterek aplikacji w ciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, 15) usunięcia awarii aplikacji uniemożliwiającej jego normalne użytkowanie w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, 16) po usunięciu awarii aplikacji sporządzenia protokołu zawierającego szczegółowy opis z przeprowadzonych czynności, 17) konsultowania z Koordynatorami Zamawiającego telefonicznie lub droga ową w sprawach związanych z funkcjonowaniem aplikacji w dni robocze w godzinach od , 18) przedłożenia Zamawiającemu imiennej listy wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w pracach wdrożeniowych w siedzibie Zamawiającego, 19) pisemnego informowania o wszelkich zmianach osób uczestniczących w pracach wdrożeniowych w siedzibie Zamawiającego, 26

27 20) zachowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 21) przekazania pisemnych zobowiązań dot. zachowania w tajemnicy wszelkich danych Zamawiającego przez wszystkich pracowników uczestniczących w pracach związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 22) Pozostałe obowiązki Wykonawcy określa pkt.3 w Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującym się w pkt. IV SIWZ. 8 Odpowiedzialność Wykonawcy 1. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby nie dopuścić do powstania jakichkolwiek szkód u Zamawiającego. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody, obejmujące również utracone korzyści, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawcę lub pod jego kierownictwem, niezależnie od tego, czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych niniejszą Umową, czy też poza nimi. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich. 9 Odbiory 1. Odbiór przedmiotu umowy będzie następował sukcesywnie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy wskazany w pkt. IV SIWZ który stanowi opis przedmiotu zamówienia, będący podstawą zawarcia niniejszej umowy. 3. Wykonawca zgłaszając osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego, musi przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także o zgodności przedmiotu umowy z umową wraz z załącznikami oraz przedłożyć całość niezbędnej dokumentacji. 4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 4) informacje nt. wdrożenia systemu zgodnie harmonogramem i opisem przedmiotu zamówienia, 5) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze, 6) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 7) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących. 5. Protokoły przejściowe dotyczące poszczególnych etapów wdrożenia będą zawierały w szczególności: 1) oznaczenie miejsca i daty sporządzenia protokołu, 2) określenie wykonanego zakresu, 3) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i załączonych do protokołu, 4) oznaczenie osób podpisujących protokół i podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy. 27

28 6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości przedmiotu umowy z wadami. b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem od umowy odstąpić. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio elementów. 8. Nieodebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest równoznacznie z jego niezaakceptowaniem jako niekompletnego, nie odpowiadającego umówionym cechom lub wskazującego inne wady. 9. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu końcowego, przejściowego nie zwalnia w żadnym zakresie Wykonawcę od odpowiedzialności za wady dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom ani osobom trzecim, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Wszelkie czynności związane z wykonaniem przedmiotu umowy zostaną przeprowadzone przez zespół osób zatrudnionych u Wykonawcy. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania wszystkich osób, przy których pomocy lub za których pośrednictwem wykonuje niniejszą umowę. 3. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy wykonywane na terenie Zamawiającego będą realizowane przez Wykonawcę pod nadzorem wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 11 Klauzula poufności 1. W związku z realizacją przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma pełen dostęp do danych zgromadzonych w systemach informatycznych Zamawiającego. Wszelkie informacje oraz dane uzyskane przez Wykonawcę w trakcie rozmów, negocjacji, korespondencji (także elektronicznej) związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy a także uzyskane w związku lub podczas z realizacji przedmiotu umowy będą traktowane jako poufne. 2. W szczególności wszystkie dane (pliki, bazy danych, loginy, hasła, kody itp.) będą traktowane przez Wykonawcę jako poufne, dostęp do tych danych mogą mieć jedynie osoby wskazane przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umownymi. 3. Za Informacje Poufne będą uważane ponadto wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, w tym informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, a także informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od sposobu ich ujawnienia (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków). 4. Wykonawca zachowa Informacje Poufne Zamawiającego w tajemnicy, w szczególności podejmie w stosunku do nich odpowiednie środki ostrożności oraz środki zabezpieczające, które zapewnią gwarancję nieujawnienia tych danych podmiotom lub osobą trzecim nieupoważnionym do ich pozyskania. 28

29 5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma dane objęte migracją. Po zakończeniu prac dane te zostaną zniszczone co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim oświadczeniem przesłanym w terminie 7 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 6. Wszelkie loginy i hasła niezbędne do wykonania przedmiotu umowy będą przechowywane przez Wykonawcę w sposób gwarantujący najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony danych. Wykonawca nie ma prawa do udostępniania haseł i loginów przekazanych przez Zamawiającego innym osobom niż wskazane zgodnie z umową. 7. Po zakończeniu prac wszystkie przekazane przez Zamawiającego hasła i loginy zostaną trwale zniszczone co zostanie potwierdzone przez Wykonawcę odpowiednim oświadczeniem przesłanym w terminie 7 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. Zamawiający w trosce o własne bezpieczeństwo dokona zmiany haseł. 8. Przekazanie Informacji Poufnych ograniczone będzie do niezbędnych pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy, jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 9. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby dane Zamawiającego nie zostały zniszczone, uszkodzone lub utracone na którymkolwiek etapie realizacji umowy. Zamawiający zobowiązany jest do wykonania kopii danych na nośnikach własnych niezależnie od działań Wykonawcy. 10. Obowiązek zachowania poufności wiąże Wykonawcę również po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy niezależnie od obowiązku zwrotu lub zniszczenia nośników oraz usunięcia Informacji Poufnych. 12 Licencje 1. Wykonawca oświadcza, że Oprogramowanie niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy spełnia wszystkie funkcje wymienione w Załącznikach do umowy oraz w umowie. Wykonawca udziela Zamawiającemu na czas nieokreślony niewyłącznego upoważnienia (licencja niewyłączna) do korzystania ze składającego się na aplikację oprogramowania (dalej jako: Oprogramowanie), dla celów związanych z działalnością Wykonawcy oraz zgodnych z przeznaczeniem Oprogramowania. 2. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do oprogramowania w pełnym zakresie oraz że nie jest ono obciążone prawami osób trzecich. 3. Zamawiający zobowiązuje się do niedokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami, wynikającymi z niniejszego paragrafu na rzecz osób trzecich. W szczególności Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstępowania, pożyczania, użyczania, najmu, powielania lub jakiejkolwiek innej formy rozpowszechniania i udostępniania Oprogramowania. 4. W celu umożliwienia realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wydaje i przenosi na Zamawiającego prawo własności Nośników Oprogramowania. 5. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niewadliwe funkcjonowanie Oprogramowania oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z Oprogramowania bez odrębnego wynagrodzenia, wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Oprogramowania, które ujawnią się po instalacji Oprogramowania, dokonanej przez Wykonawcę dla Zamawiającego. 6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy w Oprogramowaniu oraz ich skutki, powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji lub po upływie okresu licencyjnego), nieautoryzowanego (wskutek niewprowadzenia lub błędnego wprowadzenia Kodu dostępu, loginu lub hasła dostępowego) lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Oprogramowania lub z Instrukcją) instalowania lub korzystania z Oprogramowania przez Zamawiającego, jego personel lub osoby trzecie. 29

30 7. Jeżeli w okresie trwania niniejszej Umowy zostanie stwierdzona wadliwość materiałowa lub wadliwość zapisu Nośników Oprogramowania, Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia wymieni niezwłocznie wadliwy nośnik na taki sam nośnik wolny od wad. 8. Jeżeli w okresie trwania niniejszej umowy Nośniki Oprogramowania zostanią utracony albo ulegnie uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłową instalację Oprogramowania z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający, Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego, dostarczy w terminie 14 dni nowy nośnik, za zwrotem kosztów nabycia niezapisanego nośnika, zapisu oraz dostarczenia nowego nośnika. 9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy wprowadzać w Oprogramowaniu odpowiednie modyfikacje, usprawnienia i aktualizacje, zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie i ofercie Wykonawcy. 13 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne przez potrącenie bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w pkt. I.1 OPZ w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 2 pkt. 1. b) za zwłokę w usunięciu awarii lub usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu określonego w 7 pkt 16) i 17) c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od UMOWY z przyczyn niezależnych od Wykonawcy spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto. 3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wynagrodzenia brutto. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 14 Gwarancja i Rękojmia 1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. Wybór przysługujących uprawnień Zamawiającemu na podstawie jednego z tytułów, o których mowa w ust. 1 należy do Zamawiającego. 3. Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny i wyda go Zamawiającemu przy podpisaniu końcowego protokołu odbioru. 4. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu Umowy (podczas jego użytkowania) lub w przypadku wystąpienia awarii w okresie rękojmi za wady i gwarancji przedłoży Wykonawcy stosowną reklamację w formie pisemnej lub em Reklamacja przekazana e- mailem zostanie bezzwłocznie potwierdzona pismem. 5. Wykonawca, w ramach serwisu gwarancyjnego, jest zobowiązany: 1) W przypadku wystąpienia awarii (nieprawidłowe działanie systemu uniemożliwiające jego 30

31 funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia 2) W przypadku wystąpienia usterki (nieprawidłowe działanie sytemu utrudniające jego funkcjonowanie) do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania systemu w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia 3) W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy - do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) Do naprawy systemu lub usunięcia wad w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. 6. W razie opóźnienia się z wykonaniem obowiązków gwarancyjnych Zamawiający - po uprzedzeniu Wykonawcy może powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej i obciążyć kosztami Wykonawcę. 7. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas w ciągu którego w skutek wady przedmiotu umowy objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego w pełni korzysta. 8. Wykonawca przedłoży zamawiającemu w dniu dokonania odbioru końcowego całą dokumentację dotyczącą zamontowanych lub zainstalowanych elementów oraz oprogramowania wraz z kartami gwarancyjnymi. 15 Odstąpienie od UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od UMOWY w następujących sytuacjach: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie UMOWY nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY, 2) niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu UMOWY w terminie określonym w 2, Zamawiający może odstąpić od UMOWY bez wyznaczenia terminu dodatkowego. 3) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu UMOWY bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu UMOWY pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od UMOWY, w szczególności, jeżeli: 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od UMOWY powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 4. Strony mogą odstąpić od UMOWY w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 5. W wypadku odstąpienia od UMOWY, Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od UMOWY, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych elementów przedmiotu UMOWY na dzień odstąpienia. 16 Zmiana UMOWY 1. Zmiana postanowień UMOWY może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Dopuszcza się dokonywanie zmian postanowień UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia UMOWY. 3. Zarówno wystąpienie jakichkolwiek okoliczności jak i konieczność wprowadzenia zmian do UMOWY wymagają pisemnego zawiadomienia drugiej strony UMOWY o zamiarze 31

32 wprowadzenia zmian z uzasadnieniem i określeniem skutków finansowych wprowadzanych zmian. 17 Postanowienia końcowe 1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść, bądź obciążyć na rzecz osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot UMOWY. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej UMOWIE będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej UMOWY będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. UMOWA została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 32

33 Załącznik Nr 2 do Umowy 1. Zintegrowana Polityka Zarządzania Najważniejsze założenia naszego systemu określone zostały w Zintegrowanej Polityce Zarządzania. Należycie realizując powierzone Państwu zadania przyczyniają się Państwo do realizacji zobowiązań zawartych w tej Polityce, jak również w innych dokumentach obowiązujących w Spółce, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z Polityką i zapoznanie z nią wszystkich Państwa pracowników. 33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-50/2012 Dzierżoniów, dnia 04.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-72/14 Dzierżoniów, dnia 16.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-10/17 Dzierżoniów, dnia 30.01.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-8/17 Dzierżoniów, dnia 23.01.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-27/15 Dzierżoniów, dnia 09.04.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-58/2015 Dzierżoniów, dnia 09.09.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-63/15 Dzierżoniów, dnia 29.09.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-86/15 Dzierżoniów, dnia 25.11.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : 44/08/2009 DzierŜoniów, dnia 19.08.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-80/12 Dzierżoniów, dnia 19.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-96/2012 Dzierżoniów, dnia 07.12.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-69/14 Dzierżoniów, dnia 15.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-99/2012 Dzierżoniów, dnia 10.12.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy : TT-15.1-74/13 Dzierżoniów, dnia 17.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-5.-80/5 Dzierżoniów, dnia 02..205 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj. dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-35/15 Dzierżoniów, dnia 27.04.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: TT-15.1-71/2015 Dzierżoniów, dnia 22.10.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Nr sprawy: TT-15.1-71/2015 Dzierżoniów, dnia 22.10.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-71/2015 Dzierżoniów, dnia 22.10.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-69/2013 Dzierżoniów, dnia 10.12.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-58/16 Dzierżoniów, dnia 11.10.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-75/12 Dzierżoniów, dnia 20.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: TT /14 Dzierżoniów, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Nr sprawy: TT /14 Dzierżoniów, dnia r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-30/14 Dzierżoniów, dnia 06.05.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-25/12 DzierŜoniów, dnia 14.03.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-79/15 Dzierżoniów, dnia 02.11.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 10.04.2008 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH 1. ZAMAWIAJĄCY. Lubickie Wodociągi sp. z o.o. ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz Tel.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Specyfikacja głównych wymagań: Numer sprawy: OS-DN-776-201/2012 ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA (dalej IWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 5 000,00 zł netto. UWAGA! Do niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-20-73, 832-20-74, fax (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy

UMOWA NR 1/2017. zawarta w Rypinie w dniu r. pomiędzy UMOWA NR 1/2017 zawarta w Rypinie w dniu.. 2017 r. pomiędzy Rypińskim Domem Kultury z siedzibą w Rypinie przy ul. Warszawskiej 8, 87-500 Rypin zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie w roku 2014 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Przeprowadzenie w roku 2014 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie. Nr sprawy: TT-15.1-31/14 Dzierżoniów, dnia 29.04.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy : TT-15.1-67/11 DzierŜoniów, dnia 17.10.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów woj.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty zł. Nr sprawy : TT-15.1-33/15 Dzierżoniów, dnia 29.04.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 Zamówienie: Dostawa ciekłego azotu (24 000 kg)

Bardziej szczegółowo

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r.

Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, r. Nasz znak DAI.../15 Kostrzyn nad Odrą, 11.12.2015 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu sektorowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/ 71/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Informacje podstawowe: 1.1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ul. Senacka 3, 31 002 KRAKÓW.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę mięsa, wędlin, drobiu oraz artykułów spożywczych do Domu Seniora 1. Podstawę prawną postępowania o zamówienie publiczne stanowią przepisy ustawy z

Bardziej szczegółowo

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12)

OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr Sułoszowa tel. (0-12) fax. (0-12) OJCOWSKI PARK NARODOWY 047 OJCÓW nr 9 32-045 Sułoszowa tel. (0-12) 389-20-05 fax. (0-12) 389-20-06 e-mail: opnar@pro.onet.pl ========================================================================= Ojców,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia pn. Budowa wiaty Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę: Cena wykonania

Bardziej szczegółowo