ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ"

Transkrypt

1 WE Rudna, ZAPYTANIE OFERTOWE Informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, Rudna / tel , Fax , poczta elektroniczna ( ): adres internetowy: / zamierza ZAKUPIĆ I WDROŻYĆ SYSTEM INFORMATYCZNY GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ zlokalizowanej na terenie Gminy Rudna. I. Informacje ogólne: 1. Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, Rudna. 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. II. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ Wymagania funkcjonalne w stosunku do systemu: Proponowany system mapowy powinien umożliwiać prowadzenie ewidencji i zarządzanie siecią wodociągowo kanalizacyjną. Poniższe zestawienie określa wymagania funkcjonalne oraz środowisko pracy systemy klasy GIS. 1. System musi działać w środowisku Windows. 2. System z wyjątkiem serwera bazy danych nie może być zależny od innych aplikacji graficznych i licencji. 3. Działanie systemu nie może być uzależnione od wykupienia umowy serwisowej. Zamawiający oczekuje dożywotniej licencji użytkowania oprogramowania. 4. System powinien umożliwiać współdzielenie danych. Operacje powinny być przeprowadzane na poziomie poszczególnych obiektów. Niedopuszczalne jest blokowanie warstw i grup obiektów. 5. System powinien umożliwiać symultaniczną pracę w danymi podkładowymi w postaci map rastrowych (w formacie TIFF lub JPG) oraz danymi wektorowymi w formacie DXF. 6. Zamawiający oczekuje, że dostarczony system będzie wyposażony w narzędzia służące do kalibracji zeskanowanych map rastrowych. System musi umożliwiać użytkownikowi samodzielnie wykonać transformację układu współrzędnych. 7. System powinien umożliwiać import/export danych z innymi systemami klasy GIS w formacie DXF 8. Zamawiający oczekuje możliwości wykorzystania systemu do odczytu danych z serwerów WMS. 9. System ma mieć możliwość exportu danych (raportów) do standardowych arkuszy kalkulacyjnych (np: MS Excel,)

2 10. Dane o obiektach (geometria, prezentacja graficzna i dane opisowe) gromadzone powinny być w jednej centralnej, relacyjno-obiektowej, georeferencyjnej, o dużej niezawodności i wydajnej bazie danych np. MS SQL Server. 11. System powinien mieć możliwość kojarzenia z obiektami dowolnej liczby dokumentów i plików multimedialnych. 12. System powinien być dostarczony z biblioteką graficzną zasiloną predefiniowaną symboliką gwarantującą prezentacje obiektów zgodnie z przyjętymi polskimi normami. Program powinien posiadać zestaw bibliotek zawierających aktualnie obowiązujące symbole do tworzenia map oraz narzędzia do ich modyfikacji. 13. Administrator systemu powinien mieć możliwość nadawania uprawnień dla operatorów dostępu na dowolnym poziomie klasyfikacji w zakresie dostępu do podglądu danych i edycji. System zabezpieczeń oferowanego oprogramowania powinien dawać administratorowi możliwość zabezpieczania i udzielania pojedynczemu użytkownikowi (grupie użytkowników) dostępu do wybranego, ograniczonego zbioru danych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownicy zdefiniowani w systemie, przez wbudowany mechanizm uprawnień, mają dostęp tylko do wyznaczonych funkcji i obiektów. 14. Zamawiający wymaga automatycznej autoryzacji wprowadzanych do systemu danych (nazwa operatora, czas i data, zapis źródła). 15. System powinien być wyposażony w definiowalny selektor zapytań do bazy danych, umożliwiający wyszukiwanie obiektów po zadanych parametrach opisowych lub geometrycznych bez ograniczania liczby zagnieżdżeń (selekcja złożona). Wskazana jest możliwość zapisywania parametrów wyszukiwania w celu predefiniowania schematów wyszukiwania a składnia zapytań musi mieć postać logicznego zdania. 16. Program powinien mieć możliwość powiązania obiektów z ich danymi opisowymi zapisanymi w dowolnych zewnętrznych bazach danych. 17. System powinien umożliwiać wyszukiwanie obiektów po atrybutach zawartych w zewnętrznych bazach danych. 18. System musi umożliwiać ewidencjonowanie wszystkich elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także dowolnych innych obiektów zdefiniowanych przez administratora systemu. 19. System musi umożliwiać ewidencję istniejących, wykonywanych, projektowanych sieci wodno kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i przyłączami a także studni na ujęciach, studni publicznych, piezometrów, obiektów uciążliwych w strefach ochronnych ujęć oraz przebiegu stref ochrony pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej ujęć wody podziemnej. 20. System powinien umożliwić określenie punktów zlewni, przeciwspadków i kierunków przepływu w przewodach kanalizacyjnych. 21. System powinien umożliwiać tworzenie przekrojów podłużnych sieci oraz obliczenia przepływów. 22. System powinien umożliwić gromadzenie informacje o przeprowadzonych inspekcjach kamerą video z szacowaniem stanu technicznego sieci. 23. System powinien umożliwiać rejestrowanie właścicieli przyłączy i dokumentacji dotyczącej przyłączy 24. W systemie powinny być zdefiniowane mechanizmy umożliwiające prowadzenie rejestru awarii sieci wraz z ich lokalizacją na mapie, uwzględniając pełen ich opis, pozostające w relacji do rejestru remontów. Rejestr remontów powinien umożliwiać szybkie kosztorysowanie prac oraz tworzenie planów remontowych. 25. Powinien zapewnić nieskomplikowane przeglądanie i aktualizowanie map numerycznych (w zakresie organizacji danych graficznych i opisowych). 26. Dodawanie nowych parametrów do obiektów odbywa się z poziomu użytkownika/operatora bez konieczności ingerencji programistycznej lub/i rozbudowy programu.

3 27. System powinien umożliwiać pracę na dowolnie dużym obszarze oraz poprawnie wyświetlać dane w jednym lub kilku układach współrzędnych mieć możliwość pracy z różnymi układami współrzędnych. 28. Wszelkie narzędzia CAD do wprowadzania i modyfikacji geometrii obiektów. 29. System powinien mieć możliwość automatycznego predefiniowana prezentacji obiektów, możliwość definiowania dowolnych podpisów pod obiektami wod-kan, na podstawie ich parametrów technicznych. 30. System powinien dawać operatorowi możliwość opracowania własnych konfiguracji danych i prezentacji tematycznych, w zależności od struktury przedsiębiorstwa i jego bieżących potrzeb. 31. Możliwość wydruku map w może odbywać się dowolnym formacie od A4 do wielkoformatowych z możliwością definiowania własnej ramki, tabelki i legendy mapy. 32. System powinien mieć wbudowane mechanizmy uzależnienia widoku mapy od skali widoczności oraz indywidualnych potrzeb użytkownika (ukrywanie obiektów w zależności od skali). 33. Dostawca systemu dostarcza oprogramowanie wraz z instalacją bazy danych oraz konfiguracją i instalacją oprogramowania. 34. Zamawiający oczekuje instalacji oprogramowania systemu na kilku stanowiskach roboczych. 35. Zamawiający oczekuje szkolenia dla administratora z zakresu konfiguracji i dostosowania systemu do struktur firmy i uprawnień pracowników oraz konserwacji oprogramowania. 36. Zamawiający oczekuje szkolenia dla operatorów przygotowujących do pracy z systemem. III. Wymaga się od Wykonawcy zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Uwaga : Zamawiający będzie brał pod uwagę wyłącznie oferty uwzględniające pełny zakres rzeczowy zamówienia określony w pkt. II. IV. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena. Zainteresowanych proszę o składanie ofert cenowych na udzielenie przedmiotowego zamówienia w pokoju Nr 4 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, Rudna, w terminie do dnia r. do godz Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Ponadto do oferty winny być załączone: - zaparafowany projekt umowy ( zał. Nr 3 do zapytania ofertowego ) - oświadczenie Wykonawcy (zał. Nr 2 do zapytania ofertowego ). Osoby upoważnione do kontaktów: Rafał Jarosz Kierownik Wydziału Eksploatacji, tel. 76/ w godz do p.o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej Zdzisława Jemioło

4 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pl. Zwycięstwa 5, Rudna, tel , fax Nawiązując do zaproszenia ofertowego z dnia...r. opublikowanego w Oferujemy DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ za cenę :... zł ( brutto) słownie Do obliczenia powyższej ceny przyjęto stawkę podatku VAT:...% Termin realizacji -... Upełnomocniony przedstawiciel Data: (podpis, pieczęć)

5 (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego organizowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na DOSTAWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ, w terminie i pod warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w zaproszeniu Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w zaproszeniu i w projekcie umowy, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń; Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy na opracowanie dokumentacji ; podpisania w Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy; 1. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej Ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe; 2. Oświadczamy,że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych. Upełnomocniony przedstawiciel Data: (podpis, pieczęć)

6 UMOWA SPRZEDAŻY PROJEKT załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Rudnej pomiędzy: Gminą Rudna Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej z siedzibą w Rudnej przy Pl. Zwycięstwa 5, reprezentowaną przez: Zdzisławę Jemioło p.o. Dyrektora Zakładu Mirosławę Ilewicz Głoównego Księgowego zwaną dalej Kupującym, a..., w imieniu którego działa:... zwanym dalej Sprzedającym, o treści następującej: Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia w dniu... zamówienia przeprowadzonego w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych ( t.j., Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO GIS DO PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ zgodnie z ofertą z dnia... (dalej: Przedmiot umowy ) Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Kupującego przedmiot umowy, zainstalować go oraz przeszklić obsługę w terminie do dnia Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ust II. Zapytania ofertowego z dnia r. i posiada niezbędne licencje użytkowania wymagane przepisami prawa ( dokumenty załącza się do protokołu odbioru). 3. Na potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej strony sporządzą stosowne protokoły, stanowiące podstawę do wystawienia faktury przez Sprzedającego, zgodnie z 3 ust Strony zgodnie ustalają, że z tytułu sprzedaży oraz wykonania świadczeń o których mowa w 2, Kupujący zapłaci Sprzedającemu łączną kwotę... zł (słownie:...) netto. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odpowiednimi przepisami z dnia wystawienia faktury. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT wskazanej w ust. 1, będzie pisemny, pod rygorem nieważności, protokół odbioru podpisany przez obie strony. 3. Zapłata nastąpi w terminie... dni od dnia dostarczenia do siedziby Kupującego prawidłowo wystawionej faktur VAT, na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w fakturze W przypadku opóźnienia w realizacji umowy, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy opóźnienie przekroczy 10 dni, Kupujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, zachowując jednocześnie prawo do naliczenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości

7 500,00 zł. 2. W sytuacji, gdy kary umowne o których mowa powyżej nie pokryją poniesionej szkody, Kupującemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 5 1.Sprzedający udziela niniejszym Kupującemu gwarancji na przedmiot umowy oraz na usługi o których mowa w 2 na okres... m-cy. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art kc. 2.W przypadku powstania jakichkolwiek wad i usterek w przedmiocie umowy, bądź wad i usterek w wykonaniu usług o których mowa w 1, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni, usunąć zgłoszoną usterkę bądź wadę, chyba że natura zgłoszonych wad bądź usterek uzasadnia przedłużenie tego terminu. W takim przypadku, Sprzedający pisemnie poinformuje Kupującego o terminie usunięcia zgłoszonych wad. 3.W przypadku opóźnienia w usunięciu zgłoszonych wad bądź usterek, Kupujący naliczy Sprzedającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień opóźnienia. W przypadku jednak, gdy opóźnienie przekroczy 14 dni, Kupujący zastrzegając sobie prawo dalszego naliczania kary umownej do dnia usunięcia zgłoszonej usterki, uprawniony będzie do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Sprzedającego. 4.Niezależnie od uprawnień przewidzianych w postanowieniach powyższych, Kupujący zachowuje prawo do korzystania z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. 6 1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 4. Wszelkie spory wynikłe z umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Kupującego. SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 04.03.2014 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RBiGK.271.7.2014 1. Zamawiający: Gmina Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia

Lp. SPECYFIKACJA ILOŚĆ (szt.) Urządzenia Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Starosta Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A

FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A FUNDACJA Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-761 Gdańsk ul. Brzozowa 15A Gdańsk ZP/01/ARMAAG/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo