Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie projektu System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin w tym: Część 1. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin, B. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla bazy planów zagospodarowania przestrzennego. Część 2. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla podsystemu e-ośrodek. Szczecin

2 Spis treści 1. Podstawowe definicje i skróty Ogólny opis przedmiotu zamówienia SIPMS Wstępne założenia formalne Opis stanu obecnego infrastruktury technicznej Zamawiającego Zaplecze informatyczne SIPMS Infrastruktura techniczna dedykowana SIPMS Zasoby danych przestrzennych Źródła danych Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Wymagania prawne Wymagania dotyczące licencjonowania Wymagania dotyczące praw autorskich Wymagania dotyczące gwarancji Wymagania dotyczące wykonania Analizy Przedwdrożeniowej Wymagania dotyczące wdrożenia Czynności wdrożeniowe Czynności powdrożeniowe Wsparcie autorskie i obsługa serwisowa Wymagania dotyczące szkoleń Techniczne i funkcjonalne wymagania systemu Architektura logiczna Użytkownicy systemu Infrastruktura techniczna SIPMS Serwer usług danych przestrzennych GEOPORTAL System Zarządzania Treścią CMS Narzędzie mapowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1A - System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina Rejestry i ewidencje w ramach SIPMS Rejestr spraw i dokumentów dotyczących nieruchomości Ewidencja Gruntów i Budynków

3 Mapa zasadnicza Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Gminna Ewidencja Zabytków Rejestr Decyzji Budowlanych i Urbanistycznych CZĘŚĆ 1B - Baza planów zagospodarowania przestrzennego CZĘŚĆ 2 - Podsystem e-ośrodek Termin realizacji zamówienia

4 1. Podstawowe definicje i skróty. 1. System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (dalej: SIPMS) należy przez to rozumieć zintegrowany system gromadzenia, aktualizacji i udostępniania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych oraz reguł interoperacyjności zbiorów i usług związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi. 2. Baza planów zagospodarowania przestrzennego (dalej: Baza Planów) należy przez to rozumieć zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego i pozostałych uchwał, w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (np.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina) udostępnianych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. 3. Podsystem e-ośrodek należy przez to rozumieć rozbudowę funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego o funkcjonalność umożliwiającą obsługę przez Internet podmiotów wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych. W ramach tej rozbudowy koniecznym jest również dostosowanie tego systemu do znowelizowanych przepisów prawa oraz niezbędnej konwersji prowadzonych baz danych. WAŻNIEJSZE SKRÓTY: API BDOT 500 BIP BPPM CMS GIS EGiB Application Programming Interface; zestaw procedur i bibliotek (udostępnionych programistom) realizujących określone funkcje Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin Ang. Content Management System; system zarządzania treścią serwisów WWW Ang. Geographical Information Systems (Systemy Informacji Geograficznej) system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 4

5 EMUiA Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 6 oraz rozdziale 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Geoportal Geoportal to witryna internetowa, bazująca na technikach stosowanych w GIS, zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usług przeglądania i wyszukiwania. GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). GML Ang. Geography Markup Language - oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. INSPIRE Należy przez to rozumieć - Dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) transponowaną do prawa polskiego w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 ze zm. LAN Ang. Local Area Network; siec lokalna, wewnętrzna METADANE W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu MODGIK Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie plan miejscowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (synonimy: plan, plan miejscowy, prawo miejscowe) - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) SIP GEO-INFO 6 Pakiet specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącego numeryczne zasoby. Według oceny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oprogramowanie zapewnia odpowiedni poziom zgodności z wymogami systemu Integrującej Platformy Elektronicznej. SIPMS Akronim przyjęty w niniejszym dokumencie dla Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin wdrażanego w ramach przedmiotowego zamówienia. Studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina (synonimy: Studium, Studium uwarunkowań) - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) SWDE Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych był zdefiniowany w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 5

6 VPN WAN XML dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U ). Ang. Virtual Private Network; tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci. Ang. Wide Area Network; siec rozległa, zewnętrzna. Ang. Extensible Markup Language; uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. 6

7 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia SIPMS. Założeniem budowy Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina jest zbudowanie zintegrowanego systemu gromadzenia, aktualizacji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych z wykorzystaniem reguł interoperacyjności zbiorów i usług związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są prace analityczne, projektowe, instalacyjne, wdrożeniowe, dokumentacyjne oraz szkolenia związane z: wdrożeniem projektu System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (SIPMS), a w szczególności: Część 1. Część 2. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. B. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego, wdrożenie, udzielenie licencji dla Bazy planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie/udostępnienie mechanizmów wymiany danych i map/planów umożliwiających automatyczny, bezstratny import danych przez SIPMS i eksport danych z tego systemu do formatu obsługiwanego przez Zamawiającego. e-ośrodek - rozbudowa funkcjonującego systemu komputerowego p.n. SIP GEO- INFO 6 umożliwiająca prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wg wymogów znowelizowanego Prawa geodezyjnego i kartograficznego: Dostosowanie eksploatowanego oprogramowania i środowiska komputerowego do wymogów jw. Niezbędna konwersja prowadzonych dotychczas baz danych. Informatyzacja tzw. zasobu użytkowego. Wdrożenie internetowej obsługi podmiotów wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych. 3. Wstępne założenia formalne. Zamawiający oczekuje, aby system informatyczny spełniał następujące założenia: był wyposażony w centralny serwer danych, który spełniać ma rolę wtórnego repozytorium, przeznaczonego do gromadzenia, analizy i udostępniania wybranych informacji o charakterze przestrzennym znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta Szczecin, a także poza nim w zakresie zależnym od potrzeb, zawierał dane przestrzenne i opisowe (podstawowe i tematyczne bazy danych wraz z opisującymi je zbiorami metadanych), zintegrowane w dedykowanych zasobach, przy 7

8 zapewnieniu procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu, zapewniał szeroki dostęp do aktualnych i kompletnych danych oraz informacji dotyczących przestrzeni geograficznej miasta Szczecin i stanu jego zagospodarowania, dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin, BPPM i MODGiK oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy i powiatu a także społeczeństwu, podmiotom gospodarczym i instytucjom (za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, wewnętrznych - LAN i zewnętrznych - Internet), umożliwiał dostęp do informacji przestrzennej, edycję - aktualizację i dodawanie nowych danych, jak i przekrojowe analizy zintegrowanych informacji pochodzących z wielu zasobów, zapewniał mechanizmy optymalnego wykorzystania obecnej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Szczecin, BPPM i MODGiK oraz zgromadzonych w jego komórkach organizacyjnych zasobów informacji przestrzennej i opisowej w celu minimalizacji nakładów finansowych związanych z budową systemu, powinien być zbudowany w oparciu o otwartą architekturę i w technologii umożliwiającej jego stały rozwój poprzez dodawanie nowych komponentów oraz dostosowywanie do nowych, pojawiających się potrzeb użytkowników, powinien charakteryzować się zgodnością z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zalecanymi standardami krajowymi, Dyrektywą INSPIRE oraz normami ISO i standardami OGC odnoszącymi się do danych przestrzennych i ich metadanych. Konieczność spełnienia podstawowych kryteriów stawianych dla projektów finansowanych z EFRR powoduje, że w realizacji projektu dotyczącego budowy SIPMS Zamawiający przyjmuje następujące założenia o charakterze formalnym: neutralności technologicznej nie wskazuje i nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii - oprogramowania SIPMS pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami europejskimi i krajowymi oraz powszechnie stosowanymi technologiami o charakterze standardów (np.: dotyczącymi protokołów komunikacyjnych, formatów wymiany danych, itd.), swobodnego (otwartego) dostępu zapewnia możliwość współpracy i korzystania ze zbudowanej infrastruktury wszystkim zainteresowanym stronom, zarówno operatorom jak i użytkownikom, przy uwzględnieniu posiadanych uprawnień oraz przepisów prawa. W zakresie wstępnych, szczegółowych założeń technicznych projektu wdrożenia SIPMS przyjmuje się, że: system SIPMS będzie posiadał warstwową architekturę logiczną oraz scentralizowaną architekturę informatyczną z wyodrębnioną centralną bazą danych, system będzie bazował na relacyjnej bazie danych posiadającej funkcjonalność przechowywania i analizy danych przestrzennych. Do takich baz należą np. Oracle, MS SQL Serwer, PostgreSQL z PostGIS, 8

9 system będzie oparty na rozwiązaniu zintegrowanym zapewniającym jednolity interfejs i sposób zarządzania modułami i uprawnieniami użytkowników systemu z wyłączeniem podsystemu e-ośrodek. wszystkie dane przestrzenne (ewentualnie poza opracowaniami o charakterze roboczym i bitmapowym) będą przechowywane w relacyjnej bazie danych, wszystkie dane przestrzenne (wektorowe i opisowe) będą przechowywane w bazie danych w jawnej i otwartej strukturze, system umożliwiać ma poprawną pracę w sieci komputerowej wykorzystującej protokoły TCP/IP - także przy użyciu protokołu TCP/IP V6 (np.: Intranet/LAN, WAN, Internet, inne), zarówno na architekturze 32- jak i 64-bitowej procesora, a także w środowisku maszyn wirtualnych, wdrożony system będzie miał otwartą budowę modularną, umożliwiającą stały jego rozwój poprzez dołączanie kolejnych komponentów (aplikacji i rozszerzeń funkcjonalnych), dzięki zastosowaniu rozwiązań zgodnych z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz normami i standardami, system będzie pełnił rolę lokalnego węzła IIP, podstawowym interfejsem użytkownika zapewniającym dostęp do SIPMS oraz zawartych w nim danych w części 1. będzie standardowa przeglądarka WWW (np.: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome) bez konieczności instalacji na własnym komputerze dodatkowego oprogramowania (zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnego), a oprócz tego w części 2. dodatkowo aplikacja dedykowana podmiotom wykonawstwa geodezyjnego. system będzie miał charakter transakcyjny, system będzie wyposażony w mechanizm identyfikacji i autoryzacji użytkowników (login i hasło) i nadawał na czas sesji kompetencje przyznane użytkownikowi przez administratora, system będzie rejestrował każdorazowy dostęp do danych osobowych, system będzie zapewniał gradację uprawnień dostępu do danych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych ustawowo chronionych, system będzie poprawnie działał także po zastosowaniu mechanizmów bezpiecznej transmisji danych oraz bezpiecznego dostępu (m.in.: szyfrowanie danych protokołem SSL, transfer z wykorzystaniem tunelu VPN, dotyczy rozwiązań komercyjnych i bezpłatnych), system nie będzie posiadał ograniczeń technicznych i licencyjnych, co do liczby użytkowników wewnętrznych (Intranet/LAN) mających dostęp do dowolnej części SIPMS, jak i zewnętrznych (Internet) mających dostęp do danych poprzez Geoportal, system będzie skalowalny, zarówno poprzez dołączanie nowych stanowisk, rozbudowę sprzętową, jak i rozbudowę funkcjonalną, rozbudowa infrastruktury sprzętowej systemu, w szczególności serwerów (bez względu na zakres i charakter tej rozbudowy, np.: dodanie procesorów, dodanie pamięci operacyjnej, dodanie pamięci dyskowej, a także wymiana całego serwera na inny), nie będzie generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów licencyjnych (dotyczy to oprogramowania użytkowego SIPMS: serwera danych przestrzennych, aplikacji oraz portali), w szczególności nie może nakładać na Zamawiającego konieczności 9

10 dokupienia/wymiany licencji na jakiekolwiek dostarczone oprogramowanie użytkowe SIPMS, system będzie udokumentowany w zakresie struktury bazy danych oraz funkcjonalności, cały system posiadać będzie polskojęzyczny interfejs użytkownika (opisy pozycji menu, ikon, narzędzi itd.), system będzie wyposażony w polskojęzyczną pomoc kontekstową oraz polskojęzyczne podręczniki użytkownika, sporządzone w formacie HTML lub PDF, użytkowanie systemu nie będzie wiązać się z żadnymi opłatami (w tym licencyjnymi) względem osób i podmiotów trzecich, jak również internautów, poprzez geoportal. 4. Opis stanu obecnego infrastruktury technicznej Zamawiającego. W trakcie realizacji wdrożenia Wykonawca powinien wziąć pod uwagę obecny stan infrastruktury technicznej Zamawiającego (m.in.: sprzętowej, sieciowej, telekomunikacyjnej) tak, aby zapewnić poprawne działanie wdrożonego systemu SIPMS, jego zakładaną wydajność oraz współpracę z innymi, istniejącymi elementami tej infrastruktury. Podstawowa infrastruktura teleinformatyczna: Urząd Miasta Szczecin posiada bardzo korzystne warunki pod względem lokalizacji komórek organizacyjnych (wydziałów, referatów, zespołów, etc.) i jednostek organizacyjnych tj. BPPM i MODGIK. Zapewnia to położenie w jednym zespole budynków: wejście główne przy pl. Pl. Armii Krajowej 1 Urząd Miasta Szczecin: Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Urbanistyki i Architektury Budowlanej (WUiAB), Wydział Informatyki (WInf), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ), Biuro Geodety Miasta (BGM) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu (WOIiB) i inne wydziały /Biura Urzędu Miasta Szczecin. wejście od. ul. Szymanowskiego 2 - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta (BPPM), wejście od. ul. Odrowąża 1 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) Zaplecze informatyczne SIPMS. Zamawiający eksploatuje zaplecze informatyczne, zapewniające obsługę bieżących zadań i ciągłość pracy organizacji samorządowej. Urząd Miasta Szczecin dysponuje infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą między innymi: serwerownia z szafami serwerowymi w technologii rack i blade, systemem macierzy dyskowych i backupu; aktualnie eksploatowanych jest ok. 100 serwerów w układzie serwerów fizycznych i 150 serwerów wirtualnych, infrastruktura budynku z awaryjnym zasilaniem energetycznym (system UPS-ów i agregat), klimatyzacją wybranych pomieszczeń, systemami kontroli bezpieczeństwa 10

11 dostępowego i przeciwpożarowego;- okablowanie strukturalne budynku CAT5 w technologii FastEthernet ze szkieletem sieci lokalnej w technologii GigabitEthernet, infrastruktura teletechniczna miasta, która umożliwia podłączenie infrastruktury do dowolnego dostawcy Internetu z wykorzystaniem łącz światłowodowych, aktualnie eksploatowane jest podłączenie infrastruktury do Internetu poprzez 2 niezależne łącza internetowe o wydajności po 200 Mb/s ok sztuk komputerów stacjonarnych, eksploatowanych przez ponad 1000 użytkowników (wielkość zmienna w czasie) z niezbędnym wyposażeniem biurowym MS Office 2007/2010. systemy operacyjne serwerów Windows 2008 i 2012, Novell 5.1, Linux, IBM AS, na stacjach roboczych używany system operacyjny to głównie Windows XP/7. standardem bazy danych jest MS SQL 2008/2012. MODGiK dysponuje informatycznym zapleczem technicznym, w skład którego wchodzą między innymi: serwerownia z szafami serwerowymi w technologii rack, systemem macierzy dyskowych iscsi; aktualnie eksploatowanych jest ok. 6 serwerów w układzie serwerów fizycznych i 4 serwerów wirtualnych, infrastruktura w zakresie okablowania strukturalnego budynku CAT5 w technologii FastEthernet ze szkieletem sieci lokalnej w technologii GigabitEthernet, brak bezpośredniego dostępu do internetu, ok. 70 sztuk komputerów stacjonarnych, eksploatowanych przez ponad 50 użytkowników z oprogramowaniem biurowym MS Offiice 2003/2007/2010 zainstalowanym na ok 15 urządzeniach, systemy operacyjne serwerów Windows 2003 (x64 i x86), 2008 (x64) i 2008 R2 (x64), na stacjach roboczych używany system operacyjny to głównie Windows XP/7 (x86 i x64), ciągłość pracy zapewnia 3-osobowy zespół wsparcia. standardem bazy danych jest MS SQL Infrastruktura techniczna dedykowana SIPMS. Na potrzeby realizacji projektu wdrożenia systemu SIPMS przeznaczona będzie dedykowana infrastruktura techniczna, która jest przedmiotem odrębnego postępowania. Ze względu na założoną funkcjonalność SIPMS, w szczególności konieczność zapewnienia stałej aktualizacji jego zasobów, także poprzez replikowanie niektórych zbiorów z systemów i baz danych źródłowych oraz zapewnienie mechanizmów bezpiecznego udostępniania aplikacji i zbiorów danych dla użytkowników zewnętrznych, Wykonawca powinien brać pod uwagę konieczność włączenia dostarczonych rozwiązań w całą infrastrukturę teleinformatyczną Urzędu Miasta Szczecin. Na potrzeby realizacji projektu Zamawiający zakupi i wdroży infrastrukturę serwerową. Nowy sprzęt zapewni bezpieczne i efektywne działanie całego systemu informacji przestrzennej. W ramach tego zadania zakupione będą serwery i inne urządzenia (szafa, konsola KVM i zestaw 11

12 montażowy, serwery kasetowe, macierz wraz z serwerem zarządzającym) oraz oprogramowanie systemowe (oprogramowanie do archiwizacji danych, oprogramowanie do wirtualizacji, serwerowe systemy operacyjne). Parametry niezbędnego sprzętu i oprogramowania serwerowego planowanego do nabycia w ramach projektu: Serwery kasetowe (16 sztuk) są to serwery typu blade posiadające zalety zwykłych serwerów typu rack. Koncepcja zakłada zdalne zarządzanie i możliwości podłączeń do sieci LAN i SAN, w celu osiągnięcia wielofunkcyjności serwera. Zalecane są procesory dwu- lub cztero- rdzeniowe w wersjach niskonapięciowych. Zalecana wielkość możliwości rozbudowy pamięci powyżej 64 GB. Co najmniej dwie karty sieciowe, zalecany możliwy podział kart na więcej fizycznych interfejsów. Karty zdalnego zarządzania umożliwią pełną kontrolę serwera, zarządzanie energią i chłodzeniem co pozwoli realizować zadania serwisowe dla dużej ilości serwerów jednocześnie. Szafa, konsola KVM i zestaw montażowy (1 zestaw) celem jest konsolidacja niezbędnych elementów centrum danych czyli m.in. zasilanie, chłodzenie, połączenia, redundancję, bezpieczeństwo, moc obliczeniową i pamięć masową w modularnej platformie. Obudowa na 16 serwerów i modułów typu Storage oraz do 8 modułów połączeniowych. Wymagany brak pojedynczych punktów awarii oraz redundantne chłodzenie. Zalecana konsolidacja systemów zasilania i chłodzenia co pozwoli na znaczne oszczędności. Komunikacja między serwerami poprzez połączenia 10Gb Ethernet. Zintegrowany system zarządzania, upraszczający rutynowe czynności administracyjne. Zalecane jest wdrożenie oprogramowania umożliwiającego pełną i zdalną kontrolę i zarządzanie infrastruktury wirtualnej i fizycznej. Szafa z wyposażeniem z odpowiednim modułem konsoli KVM do szafy. Macierz wraz z serwerem zarządzającym (1 sztuka) konstrukcja oparta na obudowie typu rack, dostępność na poziomie 99,999%. Redundantne wentylatory, zasilacze, moduły środowiskowe oraz wewnętrzne pętle FC. Możliwość wymiany większości komponentów na gorąco tzw. hot-swap. Możliwość wirtualizacji zasobów dyskowych. Możliwość tworzenia szybkich kopii danych z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów macierzy dyskowej. Integracja z funkcjonalnością Volume Shadow Copy Service (VSS) dostępną w systemach MS Windows Sewer. Uniwersalna konsola za pomocą której można konfigurować i monitorować macierze dyskowe oraz analizować parametry wydajnościowe dla poszczególnych elementów macierzy dyskowej. Urządzenia aktywne sieci (1 sztuka) czyli urządzenia służące do połączenia serwerów z resztą sieci. W skład tych urządzeń wchodzą switche, moduły sieciowe, transceivery oraz licencje na oprogramowanie zarządzające i 3 letnia usługa wsparcia technicznego. oprogramowanie systemowe dla serwerów (licencje dla 16 serverów) Windows Server Enterprise 16 licencji oraz dodatkowe licencje dostępowe. oprogramowanie do wirtualizacji (1 licencja) która charakteryzuje się parametrami minimalnymi: 10 licencji na vsphere 4 Enterprise oraz 3 letnia subskrypcja wsparcia, 1 licencja na vsphere Midsize Acceleration Kit oraz 3 letnia subskrypcja wsparcia. oprogramowanie do archiwizacji danych (1 licencja) oprogramowanie umożliwiające kopie dla serwerów fizycznych, na których są posadowione serwery wirtualne. Dodatkowo potrzebne będzie oprogramowanie do zabezpieczenia tworzenia kopii dla replikacji całości danych na poziomie serwerów fizycznych i serwerów wirtualnych. 12

13 4.3. Zasoby danych przestrzennych. System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin będzie korzystał z zasobów danych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK), Biuro Geodety Miasta (BGM), Biuro Planowania Przestrzennego Miasta (BPPM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Urbanistyki i Architektury Budowlanej (WUiAB), Wydział Informatyki (WInf), Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu (WOIiB), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ), inne wydziały /Biura Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. SIPMS pozwoli na sprawny dostęp użytkownikom systemu, którzy przez interfejs WWW będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o danych przestrzennych. Na ramowy zakres tematyczny systemu składają się: referencyjne bazy danych EGIB, GESUT, BDOT 500, EMUiA, baza osnów geodezyjnych, publiczne ewidencje i rejestry, zasoby tematyczne: planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, architektura, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną, zarządzanie zielenią miejską, 4.4. Źródła danych. Udostępniane Wykonawcy dane wsadowe do systemu wytworzone zostały przy pomocy narzędzi stosowanych w lokalnych ośrodkach struktury samorządowej. Wykonawca musi brać pod uwagę różnorodność standardów zapisu przekazywanych mu danych i konieczność zastosowania narzędzi umożliwiających ich wykorzystanie w ramach funkcjonalności wymaganych dla SIPMS. W szczególności można wyróżnić następujące zbiory: dane geodezyjne (MODGiK) prowadzone w systemie SIP GEO-INFO 6. dane planistyczne Studium Uwarunkowań, obowiązujące i archiwalne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta (BPPM) różny stopień ucyfrowienia poszczególnych planów treści planów w formacie Ms Word lub XML, część graficzna w formacie MapInfo i raster (tif, jpg). inne dane o charakterze przestrzennym (WINF, WGKiOŚ, WOIiB) dane wektorowe format MapInfo oraz dane rastrowe (np. ortofotomapa) formaty tif, geotif, jpg, ecw. zbiory danych zawierające prowadzone sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin (WUiAB, WGN, BMKZ). Szczegółowy opis obecnego sposobu prowadzenia zasobów źródłowych oraz postaci (formatów), w których mogą one zostać przekazane Wykonawcy określono poniżej. 13

14 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Materiały analogowe: Operaty pomiarowe zawierające m.in.: szkice osnów geodezyjnych, opisy topograficzne osnowy poziomej i pionowej, zarysy pomiarowe, szkice polowe i dzienniki pomiarów szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych oraz inwentaryzacji powykonawczych budynków, budowli i uzbrojenia terenu, Dokumenty uzasadniające zmiany i wpisy do EGiB, Mapa zasadnicza Miasta Szczecina, Dokumentacja uzgodnień sieci uzbrojenia terenu. Bazy danych i rejestry Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, Baza Danych EGiB, Baza Danych GESUT, Baza Danych Obiektów Topograficznych, Projekty Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Państowy Rejestr Granic Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin. Plany miejscowe powstawały w różnych okresach czasu i pod rządami ustaw o bardzo różniących się regulacjach (wymogach planistycznych). Obowiązującym w postępowaniach administracyjnych jest nadal rysunek planu w formie wydruku, a pomocniczo rysunek planu zapisany w formacie jpg lub podobnym. Obowiązujące obecnie plany dostępne są w różnych skalach (1:1000, 1:2000 i 1:5000), część z nich jest dostępna wyłącznie w formie drukowanej (ew. niekalibrowany skan), a pozostałe w formie wydruku, plików jpg lub/i plików pdf lub podobnym. Plany sporządzane są na skanach mapy zasadniczej, czego konsekwencją może być niepełna zgodność węzłów po nałożeniu pola pracy programu MapInfo tworzącego rysunek planu na wektorową mapę zasadniczą. Na dane planistyczne udostępnione Wykonawcy składają się: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz zbiór miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujący uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, plany miejscowe obowiązujące, zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w pełnym jak i niepełnym zakresie, w tym ogłoszenia tekstu jednolitego. Studium, jak i wszczęte i obowiązujące oraz uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są w różnym stopiniu ucyfrowione, z tekstem tych aktów w formacie Ms Word lub XML oraz z częścią graficzną w formacie programu MapInfo w układzie współrzędnych 2000 dla Polski i/lub raster (tif, jpg lub podobnym). W zbiorze danych planistycznych można wyróżnić (zgodnie z poniższymi wykazem) następujące podzbiory: 14

15 1. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. Liczba planów 90, forma (tekst, rysunek), skala planu (1:5000). Formaty: doc, jpeg lub jpg, tif. 2. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku. Liczba planów 12, forma (tekst, rysunek), skala planu (1:1000). Formaty: doc, jpeg lub jpg, tif lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo wraz ze zbiorem zarejestrowanych skanów mapy zasadniczej. 3. obowiązujące i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone pod rządami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Liczba planów 107, forma (tekst, rysunek), skala planu (1:1000,1:2000, 1:5000). Formaty: pdf, rtf lub doc, jpeg lub jpg, tif lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo wraz ze zbiorem zarejestrowanych skanów mapy zasadniczej. 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Liczba planów 115, forma (tekst, rysunek - granice planów). Formaty: pdf lub doc lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo w układzie 2000 dla Polski. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina: forma (tekst, rysunek uwarunkowań i rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego), skala Studium (1:10000). Formaty: pdf, rtf lub doc, jpeg lub jpg lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo wraz ze zbiorem zarejestrowanych skanów mapy topograficznej w skali 1: Urząd Miasta Szczecin. W zasobach miasta udostępnione są 124 warstwy w 15 grupach tematycznych w formacie tab (MapInfo) lub pdf, tif, jpg itp. W ramach SIPMS udostępni następujące źródła danych: 1. Podział administracyjny: Granice Osiedli, Granice Okręgów i Obwodów Wyborczych, 2. Budownictwo komunalne: Granice działania zarządców zarządzających zasobami komunalnymi, Granice działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Granice działania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Towarzystwa Budownictwa Społecznego PRAWOBRZEŻE, Baza adresowa budownictwa komunalnego, Renowacja śródmieścia Szczecina, Renowacja Dąbia. 3. Zabytki: Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków stanowiące własność Miasta i Gminy Szczecin, Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków stanowiące własność pozostałych 15

16 użytkowników, Obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków stanowiące własność Miasta i Gminy Szczecin, Obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków stanowiące własność pozostałych użytkowników, Lokalizacja tablic pamięci narodowej. 4. Strefy: Strefy opłat za dzierżawę garaży, Strefy opłat targowych. 5. Komunikacja: Sieć dróg krajowych na terenie Miasta, Sieć dróg wojewódzkich na terenie Miasta, Sieć dróg powiatowych na terenie Miasta, Sieć dróg gminnych na terenie Miasta, Linie kolejowe wraz z stacjami kolejowymi, Linie autobusowe wraz z przystankami, Linie tramwajowe wraz z przystankami, Rozmieszczenie mostów i wiaduktów, Parkingi strzeżone, Granice stref ograniczonego postoju, Strefa płatnego parkowania, Postoje taksówek, Baza ulic, Baza placów miejskich, Sieć ulic wykonana w wersji krawężnikowej, mapa poglądowa, Pomiar generalny natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach 1996r., Wypadki drogowe na skrzyżowaniach od 1997 r. do 2012r., Wypadki drogowe poza skrzyżowaniami od 1999 r. do 2011r., Lokalizacja skrzyżowań z istniejącą sygnalizacją świetlną, Potoki pasażerskie autobusowe wyniki badań wykonane w 1996 r., 1998r., 2003r., Potoki pasażerskie tramwajowe wyniki badań wykonane w 1996 r., 1998r., 2003r., Stacje kontroli pojazdów, Wykaz ośrodków nauki jazdy, Wykaz ośrodków prowadzących szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy, STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - sprzątanie chodników, Linie autobusowe nocne wraz z przystankami. 6. Administracja kościelna: Granice działania dekanatów, Lokalizacja kościołów wyznania rzymsko katolickiego, Lokalizacja kurii i innych instytucji kościelnych, Granice działania parafii. 7. Oświata i kultura: Rozmieszczenie żłobków, Rozmieszczenie przedszkoli publicznych i niepublicznych, 16

17 Rozmieszczenie szkół podstawowych wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie gimnazjum wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie szkół ponadgimnazjalnych, Rozmieszczenie uczelni, Rozmieszczenie antykwariatów, Rozmieszczenie bibliotek, Rozmieszczenie galerii, Rozmieszczenie kin, Rozmieszczenie klubów i domów kultury, Rozmieszczenie księgarni, Rozmieszczenie muzeów, Rozmieszczenie pomników, Rozmieszczenie teatrów. 8. Turystyka i sport: Rozmieszczenie biur turystycznych, Rozmieszczenie hoteli, Rozmieszczenie restauracji, pizzerii i barów, Rozmieszczenie stacji CPN, Rozmieszczenie konsulatów, Rozmieszczenie banków, bankomatów i kantorów, Rozmieszczenie klubów sportowych, okręgowych związków sportowych, TKKF. 9. Ochrona zdrowia: Rozmieszczenie aptek, Rozmieszczenie Przychodni Rejonowych i Specjalistycznych, Rozmieszczenie szpitali, Rozmieszczenie lekarzy rodzinnych, Rozmieszczenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Rozmieszczenie Niepublicznych Zakładów Opieki Stomatologicznej, Rozmieszczenie Przychodni Medycyny Rodzinnej. 10. Urzędy: Granice działania Urzędów Skarbowych, Granice działania Komisariatów Rejonowych Policji wraz z obszarami działania dzielnicowych, Granice działania Rejonów Poczty oraz rozmieszczenie urzędów pocztowych, Granice działania Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Straży Pożarnej. 11. Środowisko: Obszar NATURA 2000, Lasy, MasterPlan gospodarki wodno ściekowej, wersja mapowa, Cmentarze, Mapa akustyczna. 12. Plan inwestycyjny: Wieloletni program inwestycyjny, Etapy budowy obwodnicy śródmiejskiej, 17

18 Oferty inwestycyjne, Planowane tereny pod zabudowę mieszkaniową, spółdzielczą, komercyjną. 13. Dane i analizy: Baza adresowa i przyporządkowanie do osiedli, obwodów wyborczych, urzędów skarbowych, Demografia, Rozmieszczenie bezrobocia, Gęstość zaludnienia w Osiedlach, Wykaz i rozmieszczenie przestępstw na terenie Szczecina, Program Poprawy Jakości Wody w Szczecinie (FUNDUSZ SPÓJNOŚCI), Program Baltic+, Program Przejrzysta Polska, Program Goniec, Program REWITALIZACJA, Program Środowiskowa Koordynacja Działań Społecznych, Zdarzenia pożarowe od 2007 r. do 2012r. 14. Ortofotomapy: Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa Różne: Schemat gmachu Urzędu Miejskiego, Numeracja pokoi w Urzędzie, Rozmieszczenie okien, drzwi oraz schodów na terenie Urzędu, Zdjęcia fotograficzne obiektów na terenie Szczecina, Obszary wodne Szczecina, Tereny zielone Szczecina, Instytucje i spółki, Kawiarnie internetowe, Organizacje pozarządowe, Renowacja, Zakłady przemysłowe, Nośniki reklam usytuowanych w obrębie pasa drogowego i na mieniu komunalnym poza pasem drogowym, Targowiska, Baza adresowa instytucji i zakładów przemysłowych, Sport, Spółdzielnie mieszkaniowe, Kody pocztowe, Stan Mienia Komunalnego- mapy, Coroczne zagospodarowanie terenu Wałów Chrobrego z okazji Dni Morza, Coroczne zagospodarowanie terenu Wałów Chrobrego z okazji Dni Odry. Wykonawca powinien opublikować co najmniej wymienione poniżej warstwy: Granice Osiedli, 18

19 Granice Okręgów i Obwodów Wyborczych, Sieć dróg krajowych na terenie Miasta, Sieć dróg wojewódzkich na terenie Miasta, Sieć dróg powiatowych na terenie Miasta, Sieć dróg gminnych na terenie Miasta, Linie kolejowe wraz z stacjami kolejowymi, Linie autobusowe wraz z przystankami, Linie tramwajowe wraz z przystankami, Strefa płatnego parkowania, Baza ulic, Baza placów miejskich, Rozmieszczenie żłobków, Rozmieszczenie przedszkoli publicznych i niepublicznych, Rozmieszczenie szkół podstawowych wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie gimnazjum wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie szkół ponadgimnazjalnych, Rozmieszczenie uczelni, Granice działania Komisariatów Rejonowych Policji wraz z obszarami działania dzielnicowych, Mapa akustyczna. Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania. Projekt System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata (Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i usług), na podstawie umowy o dofinansowanie, wszelkie działania związane z realizacją projektów powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Oprogramowanie dostarczone w ramach projektów jako zakupione przy współudziale środków z Funduszy Strukturalnych, musi być oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem nr 1159/2000/WE z dnia r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia całości dostarczonych materiałów naklejkami lub znakami graficznymi informującymi o współfinansowaniu projektu przez UE. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wzór stosowanych oznaczeń. 19

20 Działania promocyjne muszą być prowadzone, zgodnie z wymogami dokumentu "Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO", znajdujące się pod adresem Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Rozwiązanie techniczne zastosowane w Systemie Informacji Przestrzennej musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych (archiwizacja pełna i przyrostowa) danych. Zaoferowane rozwiązania muszą być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż raz dziennie. Musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną a przyrostową. Na podstawie kopii zapasowych musi być możliwe odtworzenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz danymi w dowolnym momencie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić modele organizacji bezpieczeństwa w SIPMS, tworzące systemy zarządzania bezpieczeństwem dostępu do informacji, w szczególności procedur nadzoru i raportowania w odniesieniu do bezpieczeństwa przechowywanych danych. System musi zapewnić działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację Infrastruktury, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji rozumiane jako poufność, integralność i rozliczalność. Tworzony system musi być zgodny z polityką bezpieczeństwa stosowaną przez Zamawiającego. Polityka bezpieczeństwa zostanie przekazana Wykonawcy w niezbędnym zakresie niezwłocznie po podpisaniu umowy Wymagania prawne. Dostarczony system i jego funkcjonalności muszą spełniać wymogi prawa polskiego, w tym w szczególności Wykonawca powinien stosować się do następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 6. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 8. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 20

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 do siwz Projekt współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA O DZIEŁO Nr zawarta w Toruniu dniu... roku pomiędzy: Toruńską Infrastrukturą Sportową Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 27 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą.

zwanym Zamawiającym, a., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą przy ul. NIP:. zwaną w dalszej części dokumentu Wykonawcą. PROJEKT UMOWA O DZIEŁO Nr.. zawarta w dniu...2016 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym przez: 1... -.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2

Stacja robocza TYP1A Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Monitor LCD 21.3 Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2. Zasilacz awaryjny UPS Zał. 8.1, pkt. 1.1) 2 Załącznik nr 7 do SIWZ nr TA/ZP-4/2007 Formularz cenowy oferowanego sprzętu GRUPA 1 (Szczegółowa specyfikacja w Załączniku nr 8.1) Stacje robocze przetwarzania graficznego wysokiej wydajności z monitorem

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej System ERGO. celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim).

Działanie i budowa infrastruktury informacji przestrzennej System ERGO. celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim). mapa wielkości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w Bydgoszczy [Mapa akustyczna Bydgoszczy 2015]. Wskaźnik LDWN to długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (db), wyznaczony w ciągu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG) Adam Łoniewski starszy specjalista Departament Informacji o Nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt.

Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru. 1. Infrastruktura wspólna dla serwerów blade szt. Załącznik nr 2 do wzoru umowy protokół odbioru PROTOKÓŁ ODBIORU 1. Niniejszy protokół został sporządzony w dniu... w obecności przedstawicieli Gminy Lublin, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin zwanej dalej Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO STANDARDY TECHNICZNE WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH W ŚWIETLE NOWELIZACJI PRZEPISÓW PRAWA GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Jerzy Zieliński Anna Mączka Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz

Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych. Grzegorz Hunicz Projekty Inwestycyjne IT w Lublinie Miejskie Centrum Przetwarzania Danych Grzegorz Hunicz 21.03.2013 Agenda Miasto Lublin Źródła danych referencyjnych Procesy integracyjne Budowa MCPD Ewolucja komunikacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADAWANIA KONT W SERWISIE Web-EWID REALIZACJA USŁUG GEODEZYJNYCH ON LINE W POWIECIE BOCHEŃCKIM

PROCEDURA NADAWANIA KONT W SERWISIE Web-EWID REALIZACJA USŁUG GEODEZYJNYCH ON LINE W POWIECIE BOCHEŃCKIM Załącznik nr 4 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Starostwa Powiatowego w Bochni PROCEDURA NADAWANIA KONT W SERWISIE Web-EWID REALIZACJA USŁUG GEODEZYJNYCH ON LINE W POWIECIE BOCHEŃCKIM

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP MODUŁU OSR JAKO CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE

STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE STAN PRAC NAD ZAŁOŻENIEM I PROWADZENIEM BAZY DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH W POLSCE Polska w przebudowie i w budowie Πάντα ῥεῖ - wszystko płynie Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Wszystko płynie, nic nie stoi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo