Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie projektu System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin w tym: Część 1. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin, B. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla bazy planów zagospodarowania przestrzennego. Część 2. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla podsystemu e-ośrodek. Szczecin

2 Spis treści 1. Podstawowe definicje i skróty Ogólny opis przedmiotu zamówienia SIPMS Wstępne założenia formalne Opis stanu obecnego infrastruktury technicznej Zamawiającego Zaplecze informatyczne SIPMS Infrastruktura techniczna dedykowana SIPMS Zasoby danych przestrzennych Źródła danych Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania Wymagania dotyczące bezpieczeństwa Wymagania prawne Wymagania dotyczące licencjonowania Wymagania dotyczące praw autorskich Wymagania dotyczące gwarancji Wymagania dotyczące wykonania Analizy Przedwdrożeniowej Wymagania dotyczące wdrożenia Czynności wdrożeniowe Czynności powdrożeniowe Wsparcie autorskie i obsługa serwisowa Wymagania dotyczące szkoleń Techniczne i funkcjonalne wymagania systemu Architektura logiczna Użytkownicy systemu Infrastruktura techniczna SIPMS Serwer usług danych przestrzennych GEOPORTAL System Zarządzania Treścią CMS Narzędzie mapowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1A - System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina Rejestry i ewidencje w ramach SIPMS Rejestr spraw i dokumentów dotyczących nieruchomości Ewidencja Gruntów i Budynków

3 Mapa zasadnicza Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Gminna Ewidencja Zabytków Rejestr Decyzji Budowlanych i Urbanistycznych CZĘŚĆ 1B - Baza planów zagospodarowania przestrzennego CZĘŚĆ 2 - Podsystem e-ośrodek Termin realizacji zamówienia

4 1. Podstawowe definicje i skróty. 1. System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (dalej: SIPMS) należy przez to rozumieć zintegrowany system gromadzenia, aktualizacji i udostępniania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych oraz reguł interoperacyjności zbiorów i usług związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi. 2. Baza planów zagospodarowania przestrzennego (dalej: Baza Planów) należy przez to rozumieć zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego i pozostałych uchwał, w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (np.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina) udostępnianych w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. 3. Podsystem e-ośrodek należy przez to rozumieć rozbudowę funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego o funkcjonalność umożliwiającą obsługę przez Internet podmiotów wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych. W ramach tej rozbudowy koniecznym jest również dostosowanie tego systemu do znowelizowanych przepisów prawa oraz niezbędnej konwersji prowadzonych baz danych. WAŻNIEJSZE SKRÓTY: API BDOT 500 BIP BPPM CMS GIS EGiB Application Programming Interface; zestaw procedur i bibliotek (udostępnionych programistom) realizujących określone funkcje Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Biuletyn Informacji Publicznej Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin Ang. Content Management System; system zarządzania treścią serwisów WWW Ang. Geographical Information Systems (Systemy Informacji Geograficznej) system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest również, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 oraz rozdziale 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). 4

5 EMUiA Ewidencja miejscowości, ulic i adresów, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 6 oraz rozdziale 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Geoportal Geoportal to witryna internetowa, bazująca na technikach stosowanych w GIS, zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usług przeglądania i wyszukiwania. GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). GML Ang. Geography Markup Language - oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. INSPIRE Należy przez to rozumieć - Dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) transponowaną do prawa polskiego w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 ze zm. LAN Ang. Local Area Network; siec lokalna, wewnętrzna METADANE W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu MODGIK Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie plan miejscowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (synonimy: plan, plan miejscowy, prawo miejscowe) - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) SIP GEO-INFO 6 Pakiet specjalizowanych modułów i programów oraz zintegrowana funkcjonalność obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzącego numeryczne zasoby. Według oceny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oprogramowanie zapewnia odpowiedni poziom zgodności z wymogami systemu Integrującej Platformy Elektronicznej. SIPMS Akronim przyjęty w niniejszym dokumencie dla Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin wdrażanego w ramach przedmiotowego zamówienia. Studium Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina (synonimy: Studium, Studium uwarunkowań) - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) SWDE Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych był zdefiniowany w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 5

6 VPN WAN XML dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U ). Ang. Virtual Private Network; tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci. Ang. Wide Area Network; siec rozległa, zewnętrzna. Ang. Extensible Markup Language; uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych danych w strukturalizowany sposób. 6

7 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia SIPMS. Założeniem budowy Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecina jest zbudowanie zintegrowanego systemu gromadzenia, aktualizacji, analizy i udostępniania danych przestrzennych przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych z wykorzystaniem reguł interoperacyjności zbiorów i usług związanych z zarządzaniem danymi przestrzennymi. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są prace analityczne, projektowe, instalacyjne, wdrożeniowe, dokumentacyjne oraz szkolenia związane z: wdrożeniem projektu System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (SIPMS), a w szczególności: Część 1. Część 2. A. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego i wdrożenie, udzielenie licencji dla Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin. B. Dostawa, instalacja w zasobach Zamawiającego, wdrożenie, udzielenie licencji dla Bazy planów zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie/udostępnienie mechanizmów wymiany danych i map/planów umożliwiających automatyczny, bezstratny import danych przez SIPMS i eksport danych z tego systemu do formatu obsługiwanego przez Zamawiającego. e-ośrodek - rozbudowa funkcjonującego systemu komputerowego p.n. SIP GEO- INFO 6 umożliwiająca prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wg wymogów znowelizowanego Prawa geodezyjnego i kartograficznego: Dostosowanie eksploatowanego oprogramowania i środowiska komputerowego do wymogów jw. Niezbędna konwersja prowadzonych dotychczas baz danych. Informatyzacja tzw. zasobu użytkowego. Wdrożenie internetowej obsługi podmiotów wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych. 3. Wstępne założenia formalne. Zamawiający oczekuje, aby system informatyczny spełniał następujące założenia: był wyposażony w centralny serwer danych, który spełniać ma rolę wtórnego repozytorium, przeznaczonego do gromadzenia, analizy i udostępniania wybranych informacji o charakterze przestrzennym znajdujących się w zasobach Urzędu Miasta Szczecin, a także poza nim w zakresie zależnym od potrzeb, zawierał dane przestrzenne i opisowe (podstawowe i tematyczne bazy danych wraz z opisującymi je zbiorami metadanych), zintegrowane w dedykowanych zasobach, przy 7

8 zapewnieniu procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu, zapewniał szeroki dostęp do aktualnych i kompletnych danych oraz informacji dotyczących przestrzeni geograficznej miasta Szczecin i stanu jego zagospodarowania, dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin, BPPM i MODGiK oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy i powiatu a także społeczeństwu, podmiotom gospodarczym i instytucjom (za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, wewnętrznych - LAN i zewnętrznych - Internet), umożliwiał dostęp do informacji przestrzennej, edycję - aktualizację i dodawanie nowych danych, jak i przekrojowe analizy zintegrowanych informacji pochodzących z wielu zasobów, zapewniał mechanizmy optymalnego wykorzystania obecnej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta Szczecin, BPPM i MODGiK oraz zgromadzonych w jego komórkach organizacyjnych zasobów informacji przestrzennej i opisowej w celu minimalizacji nakładów finansowych związanych z budową systemu, powinien być zbudowany w oparciu o otwartą architekturę i w technologii umożliwiającej jego stały rozwój poprzez dodawanie nowych komponentów oraz dostosowywanie do nowych, pojawiających się potrzeb użytkowników, powinien charakteryzować się zgodnością z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zalecanymi standardami krajowymi, Dyrektywą INSPIRE oraz normami ISO i standardami OGC odnoszącymi się do danych przestrzennych i ich metadanych. Konieczność spełnienia podstawowych kryteriów stawianych dla projektów finansowanych z EFRR powoduje, że w realizacji projektu dotyczącego budowy SIPMS Zamawiający przyjmuje następujące założenia o charakterze formalnym: neutralności technologicznej nie wskazuje i nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii - oprogramowania SIPMS pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami europejskimi i krajowymi oraz powszechnie stosowanymi technologiami o charakterze standardów (np.: dotyczącymi protokołów komunikacyjnych, formatów wymiany danych, itd.), swobodnego (otwartego) dostępu zapewnia możliwość współpracy i korzystania ze zbudowanej infrastruktury wszystkim zainteresowanym stronom, zarówno operatorom jak i użytkownikom, przy uwzględnieniu posiadanych uprawnień oraz przepisów prawa. W zakresie wstępnych, szczegółowych założeń technicznych projektu wdrożenia SIPMS przyjmuje się, że: system SIPMS będzie posiadał warstwową architekturę logiczną oraz scentralizowaną architekturę informatyczną z wyodrębnioną centralną bazą danych, system będzie bazował na relacyjnej bazie danych posiadającej funkcjonalność przechowywania i analizy danych przestrzennych. Do takich baz należą np. Oracle, MS SQL Serwer, PostgreSQL z PostGIS, 8

9 system będzie oparty na rozwiązaniu zintegrowanym zapewniającym jednolity interfejs i sposób zarządzania modułami i uprawnieniami użytkowników systemu z wyłączeniem podsystemu e-ośrodek. wszystkie dane przestrzenne (ewentualnie poza opracowaniami o charakterze roboczym i bitmapowym) będą przechowywane w relacyjnej bazie danych, wszystkie dane przestrzenne (wektorowe i opisowe) będą przechowywane w bazie danych w jawnej i otwartej strukturze, system umożliwiać ma poprawną pracę w sieci komputerowej wykorzystującej protokoły TCP/IP - także przy użyciu protokołu TCP/IP V6 (np.: Intranet/LAN, WAN, Internet, inne), zarówno na architekturze 32- jak i 64-bitowej procesora, a także w środowisku maszyn wirtualnych, wdrożony system będzie miał otwartą budowę modularną, umożliwiającą stały jego rozwój poprzez dołączanie kolejnych komponentów (aplikacji i rozszerzeń funkcjonalnych), dzięki zastosowaniu rozwiązań zgodnych z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz normami i standardami, system będzie pełnił rolę lokalnego węzła IIP, podstawowym interfejsem użytkownika zapewniającym dostęp do SIPMS oraz zawartych w nim danych w części 1. będzie standardowa przeglądarka WWW (np.: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome) bez konieczności instalacji na własnym komputerze dodatkowego oprogramowania (zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnego), a oprócz tego w części 2. dodatkowo aplikacja dedykowana podmiotom wykonawstwa geodezyjnego. system będzie miał charakter transakcyjny, system będzie wyposażony w mechanizm identyfikacji i autoryzacji użytkowników (login i hasło) i nadawał na czas sesji kompetencje przyznane użytkownikowi przez administratora, system będzie rejestrował każdorazowy dostęp do danych osobowych, system będzie zapewniał gradację uprawnień dostępu do danych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych ustawowo chronionych, system będzie poprawnie działał także po zastosowaniu mechanizmów bezpiecznej transmisji danych oraz bezpiecznego dostępu (m.in.: szyfrowanie danych protokołem SSL, transfer z wykorzystaniem tunelu VPN, dotyczy rozwiązań komercyjnych i bezpłatnych), system nie będzie posiadał ograniczeń technicznych i licencyjnych, co do liczby użytkowników wewnętrznych (Intranet/LAN) mających dostęp do dowolnej części SIPMS, jak i zewnętrznych (Internet) mających dostęp do danych poprzez Geoportal, system będzie skalowalny, zarówno poprzez dołączanie nowych stanowisk, rozbudowę sprzętową, jak i rozbudowę funkcjonalną, rozbudowa infrastruktury sprzętowej systemu, w szczególności serwerów (bez względu na zakres i charakter tej rozbudowy, np.: dodanie procesorów, dodanie pamięci operacyjnej, dodanie pamięci dyskowej, a także wymiana całego serwera na inny), nie będzie generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów licencyjnych (dotyczy to oprogramowania użytkowego SIPMS: serwera danych przestrzennych, aplikacji oraz portali), w szczególności nie może nakładać na Zamawiającego konieczności 9

10 dokupienia/wymiany licencji na jakiekolwiek dostarczone oprogramowanie użytkowe SIPMS, system będzie udokumentowany w zakresie struktury bazy danych oraz funkcjonalności, cały system posiadać będzie polskojęzyczny interfejs użytkownika (opisy pozycji menu, ikon, narzędzi itd.), system będzie wyposażony w polskojęzyczną pomoc kontekstową oraz polskojęzyczne podręczniki użytkownika, sporządzone w formacie HTML lub PDF, użytkowanie systemu nie będzie wiązać się z żadnymi opłatami (w tym licencyjnymi) względem osób i podmiotów trzecich, jak również internautów, poprzez geoportal. 4. Opis stanu obecnego infrastruktury technicznej Zamawiającego. W trakcie realizacji wdrożenia Wykonawca powinien wziąć pod uwagę obecny stan infrastruktury technicznej Zamawiającego (m.in.: sprzętowej, sieciowej, telekomunikacyjnej) tak, aby zapewnić poprawne działanie wdrożonego systemu SIPMS, jego zakładaną wydajność oraz współpracę z innymi, istniejącymi elementami tej infrastruktury. Podstawowa infrastruktura teleinformatyczna: Urząd Miasta Szczecin posiada bardzo korzystne warunki pod względem lokalizacji komórek organizacyjnych (wydziałów, referatów, zespołów, etc.) i jednostek organizacyjnych tj. BPPM i MODGIK. Zapewnia to położenie w jednym zespole budynków: wejście główne przy pl. Pl. Armii Krajowej 1 Urząd Miasta Szczecin: Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Urbanistyki i Architektury Budowlanej (WUiAB), Wydział Informatyki (WInf), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ), Biuro Geodety Miasta (BGM) Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu (WOIiB) i inne wydziały /Biura Urzędu Miasta Szczecin. wejście od. ul. Szymanowskiego 2 - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta (BPPM), wejście od. ul. Odrowąża 1 - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK) Zaplecze informatyczne SIPMS. Zamawiający eksploatuje zaplecze informatyczne, zapewniające obsługę bieżących zadań i ciągłość pracy organizacji samorządowej. Urząd Miasta Szczecin dysponuje infrastrukturą techniczną, w skład której wchodzą między innymi: serwerownia z szafami serwerowymi w technologii rack i blade, systemem macierzy dyskowych i backupu; aktualnie eksploatowanych jest ok. 100 serwerów w układzie serwerów fizycznych i 150 serwerów wirtualnych, infrastruktura budynku z awaryjnym zasilaniem energetycznym (system UPS-ów i agregat), klimatyzacją wybranych pomieszczeń, systemami kontroli bezpieczeństwa 10

11 dostępowego i przeciwpożarowego;- okablowanie strukturalne budynku CAT5 w technologii FastEthernet ze szkieletem sieci lokalnej w technologii GigabitEthernet, infrastruktura teletechniczna miasta, która umożliwia podłączenie infrastruktury do dowolnego dostawcy Internetu z wykorzystaniem łącz światłowodowych, aktualnie eksploatowane jest podłączenie infrastruktury do Internetu poprzez 2 niezależne łącza internetowe o wydajności po 200 Mb/s ok sztuk komputerów stacjonarnych, eksploatowanych przez ponad 1000 użytkowników (wielkość zmienna w czasie) z niezbędnym wyposażeniem biurowym MS Office 2007/2010. systemy operacyjne serwerów Windows 2008 i 2012, Novell 5.1, Linux, IBM AS, na stacjach roboczych używany system operacyjny to głównie Windows XP/7. standardem bazy danych jest MS SQL 2008/2012. MODGiK dysponuje informatycznym zapleczem technicznym, w skład którego wchodzą między innymi: serwerownia z szafami serwerowymi w technologii rack, systemem macierzy dyskowych iscsi; aktualnie eksploatowanych jest ok. 6 serwerów w układzie serwerów fizycznych i 4 serwerów wirtualnych, infrastruktura w zakresie okablowania strukturalnego budynku CAT5 w technologii FastEthernet ze szkieletem sieci lokalnej w technologii GigabitEthernet, brak bezpośredniego dostępu do internetu, ok. 70 sztuk komputerów stacjonarnych, eksploatowanych przez ponad 50 użytkowników z oprogramowaniem biurowym MS Offiice 2003/2007/2010 zainstalowanym na ok 15 urządzeniach, systemy operacyjne serwerów Windows 2003 (x64 i x86), 2008 (x64) i 2008 R2 (x64), na stacjach roboczych używany system operacyjny to głównie Windows XP/7 (x86 i x64), ciągłość pracy zapewnia 3-osobowy zespół wsparcia. standardem bazy danych jest MS SQL Infrastruktura techniczna dedykowana SIPMS. Na potrzeby realizacji projektu wdrożenia systemu SIPMS przeznaczona będzie dedykowana infrastruktura techniczna, która jest przedmiotem odrębnego postępowania. Ze względu na założoną funkcjonalność SIPMS, w szczególności konieczność zapewnienia stałej aktualizacji jego zasobów, także poprzez replikowanie niektórych zbiorów z systemów i baz danych źródłowych oraz zapewnienie mechanizmów bezpiecznego udostępniania aplikacji i zbiorów danych dla użytkowników zewnętrznych, Wykonawca powinien brać pod uwagę konieczność włączenia dostarczonych rozwiązań w całą infrastrukturę teleinformatyczną Urzędu Miasta Szczecin. Na potrzeby realizacji projektu Zamawiający zakupi i wdroży infrastrukturę serwerową. Nowy sprzęt zapewni bezpieczne i efektywne działanie całego systemu informacji przestrzennej. W ramach tego zadania zakupione będą serwery i inne urządzenia (szafa, konsola KVM i zestaw 11

12 montażowy, serwery kasetowe, macierz wraz z serwerem zarządzającym) oraz oprogramowanie systemowe (oprogramowanie do archiwizacji danych, oprogramowanie do wirtualizacji, serwerowe systemy operacyjne). Parametry niezbędnego sprzętu i oprogramowania serwerowego planowanego do nabycia w ramach projektu: Serwery kasetowe (16 sztuk) są to serwery typu blade posiadające zalety zwykłych serwerów typu rack. Koncepcja zakłada zdalne zarządzanie i możliwości podłączeń do sieci LAN i SAN, w celu osiągnięcia wielofunkcyjności serwera. Zalecane są procesory dwu- lub cztero- rdzeniowe w wersjach niskonapięciowych. Zalecana wielkość możliwości rozbudowy pamięci powyżej 64 GB. Co najmniej dwie karty sieciowe, zalecany możliwy podział kart na więcej fizycznych interfejsów. Karty zdalnego zarządzania umożliwią pełną kontrolę serwera, zarządzanie energią i chłodzeniem co pozwoli realizować zadania serwisowe dla dużej ilości serwerów jednocześnie. Szafa, konsola KVM i zestaw montażowy (1 zestaw) celem jest konsolidacja niezbędnych elementów centrum danych czyli m.in. zasilanie, chłodzenie, połączenia, redundancję, bezpieczeństwo, moc obliczeniową i pamięć masową w modularnej platformie. Obudowa na 16 serwerów i modułów typu Storage oraz do 8 modułów połączeniowych. Wymagany brak pojedynczych punktów awarii oraz redundantne chłodzenie. Zalecana konsolidacja systemów zasilania i chłodzenia co pozwoli na znaczne oszczędności. Komunikacja między serwerami poprzez połączenia 10Gb Ethernet. Zintegrowany system zarządzania, upraszczający rutynowe czynności administracyjne. Zalecane jest wdrożenie oprogramowania umożliwiającego pełną i zdalną kontrolę i zarządzanie infrastruktury wirtualnej i fizycznej. Szafa z wyposażeniem z odpowiednim modułem konsoli KVM do szafy. Macierz wraz z serwerem zarządzającym (1 sztuka) konstrukcja oparta na obudowie typu rack, dostępność na poziomie 99,999%. Redundantne wentylatory, zasilacze, moduły środowiskowe oraz wewnętrzne pętle FC. Możliwość wymiany większości komponentów na gorąco tzw. hot-swap. Możliwość wirtualizacji zasobów dyskowych. Możliwość tworzenia szybkich kopii danych z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów macierzy dyskowej. Integracja z funkcjonalnością Volume Shadow Copy Service (VSS) dostępną w systemach MS Windows Sewer. Uniwersalna konsola za pomocą której można konfigurować i monitorować macierze dyskowe oraz analizować parametry wydajnościowe dla poszczególnych elementów macierzy dyskowej. Urządzenia aktywne sieci (1 sztuka) czyli urządzenia służące do połączenia serwerów z resztą sieci. W skład tych urządzeń wchodzą switche, moduły sieciowe, transceivery oraz licencje na oprogramowanie zarządzające i 3 letnia usługa wsparcia technicznego. oprogramowanie systemowe dla serwerów (licencje dla 16 serverów) Windows Server Enterprise 16 licencji oraz dodatkowe licencje dostępowe. oprogramowanie do wirtualizacji (1 licencja) która charakteryzuje się parametrami minimalnymi: 10 licencji na vsphere 4 Enterprise oraz 3 letnia subskrypcja wsparcia, 1 licencja na vsphere Midsize Acceleration Kit oraz 3 letnia subskrypcja wsparcia. oprogramowanie do archiwizacji danych (1 licencja) oprogramowanie umożliwiające kopie dla serwerów fizycznych, na których są posadowione serwery wirtualne. Dodatkowo potrzebne będzie oprogramowanie do zabezpieczenia tworzenia kopii dla replikacji całości danych na poziomie serwerów fizycznych i serwerów wirtualnych. 12

13 4.3. Zasoby danych przestrzennych. System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin będzie korzystał z zasobów danych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK), Biuro Geodety Miasta (BGM), Biuro Planowania Przestrzennego Miasta (BPPM), Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN), Wydział Urbanistyki i Architektury Budowlanej (WUiAB), Wydział Informatyki (WInf), Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu (WOIiB), Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ), inne wydziały /Biura Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. SIPMS pozwoli na sprawny dostęp użytkownikom systemu, którzy przez interfejs WWW będą mogli uzyskać szczegółowe informacje o danych przestrzennych. Na ramowy zakres tematyczny systemu składają się: referencyjne bazy danych EGIB, GESUT, BDOT 500, EMUiA, baza osnów geodezyjnych, publiczne ewidencje i rejestry, zasoby tematyczne: planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, architektura, ochrona środowiska, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie infrastrukturą komunikacyjną, zarządzanie zielenią miejską, 4.4. Źródła danych. Udostępniane Wykonawcy dane wsadowe do systemu wytworzone zostały przy pomocy narzędzi stosowanych w lokalnych ośrodkach struktury samorządowej. Wykonawca musi brać pod uwagę różnorodność standardów zapisu przekazywanych mu danych i konieczność zastosowania narzędzi umożliwiających ich wykorzystanie w ramach funkcjonalności wymaganych dla SIPMS. W szczególności można wyróżnić następujące zbiory: dane geodezyjne (MODGiK) prowadzone w systemie SIP GEO-INFO 6. dane planistyczne Studium Uwarunkowań, obowiązujące i archiwalne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta (BPPM) różny stopień ucyfrowienia poszczególnych planów treści planów w formacie Ms Word lub XML, część graficzna w formacie MapInfo i raster (tif, jpg). inne dane o charakterze przestrzennym (WINF, WGKiOŚ, WOIiB) dane wektorowe format MapInfo oraz dane rastrowe (np. ortofotomapa) formaty tif, geotif, jpg, ecw. zbiory danych zawierające prowadzone sprawy w Urzędzie Miasta Szczecin (WUiAB, WGN, BMKZ). Szczegółowy opis obecnego sposobu prowadzenia zasobów źródłowych oraz postaci (formatów), w których mogą one zostać przekazane Wykonawcy określono poniżej. 13

14 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Materiały analogowe: Operaty pomiarowe zawierające m.in.: szkice osnów geodezyjnych, opisy topograficzne osnowy poziomej i pionowej, zarysy pomiarowe, szkice polowe i dzienniki pomiarów szczegółów sytuacyjnych i wysokościowych oraz inwentaryzacji powykonawczych budynków, budowli i uzbrojenia terenu, Dokumenty uzasadniające zmiany i wpisy do EGiB, Mapa zasadnicza Miasta Szczecina, Dokumentacja uzgodnień sieci uzbrojenia terenu. Bazy danych i rejestry Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego: Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych, Baza Danych EGiB, Baza Danych GESUT, Baza Danych Obiektów Topograficznych, Projekty Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Państowy Rejestr Granic Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin. Plany miejscowe powstawały w różnych okresach czasu i pod rządami ustaw o bardzo różniących się regulacjach (wymogach planistycznych). Obowiązującym w postępowaniach administracyjnych jest nadal rysunek planu w formie wydruku, a pomocniczo rysunek planu zapisany w formacie jpg lub podobnym. Obowiązujące obecnie plany dostępne są w różnych skalach (1:1000, 1:2000 i 1:5000), część z nich jest dostępna wyłącznie w formie drukowanej (ew. niekalibrowany skan), a pozostałe w formie wydruku, plików jpg lub/i plików pdf lub podobnym. Plany sporządzane są na skanach mapy zasadniczej, czego konsekwencją może być niepełna zgodność węzłów po nałożeniu pola pracy programu MapInfo tworzącego rysunek planu na wektorową mapę zasadniczą. Na dane planistyczne udostępnione Wykonawcy składają się: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina oraz zbiór miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujący uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych, plany miejscowe obowiązujące, zmiany obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w pełnym jak i niepełnym zakresie, w tym ogłoszenia tekstu jednolitego. Studium, jak i wszczęte i obowiązujące oraz uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są w różnym stopiniu ucyfrowione, z tekstem tych aktów w formacie Ms Word lub XML oraz z częścią graficzną w formacie programu MapInfo w układzie współrzędnych 2000 dla Polski i/lub raster (tif, jpg lub podobnym). W zbiorze danych planistycznych można wyróżnić (zgodnie z poniższymi wykazem) następujące podzbiory: 14

15 1. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. Liczba planów 90, forma (tekst, rysunek), skala planu (1:5000). Formaty: doc, jpeg lub jpg, tif. 2. obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone pod rządami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku. Liczba planów 12, forma (tekst, rysunek), skala planu (1:1000). Formaty: doc, jpeg lub jpg, tif lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo wraz ze zbiorem zarejestrowanych skanów mapy zasadniczej. 3. obowiązujące i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone pod rządami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku. Liczba planów 107, forma (tekst, rysunek), skala planu (1:1000,1:2000, 1:5000). Formaty: pdf, rtf lub doc, jpeg lub jpg, tif lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo wraz ze zbiorem zarejestrowanych skanów mapy zasadniczej. 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Liczba planów 115, forma (tekst, rysunek - granice planów). Formaty: pdf lub doc lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo w układzie 2000 dla Polski. 5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina: forma (tekst, rysunek uwarunkowań i rysunek kierunków zagospodarowania przestrzennego), skala Studium (1:10000). Formaty: pdf, rtf lub doc, jpeg lub jpg lub zbiór plików składających się na pole pracy programu MapInfo wraz ze zbiorem zarejestrowanych skanów mapy topograficznej w skali 1: Urząd Miasta Szczecin. W zasobach miasta udostępnione są 124 warstwy w 15 grupach tematycznych w formacie tab (MapInfo) lub pdf, tif, jpg itp. W ramach SIPMS udostępni następujące źródła danych: 1. Podział administracyjny: Granice Osiedli, Granice Okręgów i Obwodów Wyborczych, 2. Budownictwo komunalne: Granice działania zarządców zarządzających zasobami komunalnymi, Granice działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Granice działania Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Towarzystwa Budownictwa Społecznego PRAWOBRZEŻE, Baza adresowa budownictwa komunalnego, Renowacja śródmieścia Szczecina, Renowacja Dąbia. 3. Zabytki: Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków stanowiące własność Miasta i Gminy Szczecin, Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków stanowiące własność pozostałych 15

16 użytkowników, Obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków stanowiące własność Miasta i Gminy Szczecin, Obiekty zakwalifikowane do wpisu do rejestru zabytków stanowiące własność pozostałych użytkowników, Lokalizacja tablic pamięci narodowej. 4. Strefy: Strefy opłat za dzierżawę garaży, Strefy opłat targowych. 5. Komunikacja: Sieć dróg krajowych na terenie Miasta, Sieć dróg wojewódzkich na terenie Miasta, Sieć dróg powiatowych na terenie Miasta, Sieć dróg gminnych na terenie Miasta, Linie kolejowe wraz z stacjami kolejowymi, Linie autobusowe wraz z przystankami, Linie tramwajowe wraz z przystankami, Rozmieszczenie mostów i wiaduktów, Parkingi strzeżone, Granice stref ograniczonego postoju, Strefa płatnego parkowania, Postoje taksówek, Baza ulic, Baza placów miejskich, Sieć ulic wykonana w wersji krawężnikowej, mapa poglądowa, Pomiar generalny natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach 1996r., Wypadki drogowe na skrzyżowaniach od 1997 r. do 2012r., Wypadki drogowe poza skrzyżowaniami od 1999 r. do 2011r., Lokalizacja skrzyżowań z istniejącą sygnalizacją świetlną, Potoki pasażerskie autobusowe wyniki badań wykonane w 1996 r., 1998r., 2003r., Potoki pasażerskie tramwajowe wyniki badań wykonane w 1996 r., 1998r., 2003r., Stacje kontroli pojazdów, Wykaz ośrodków nauki jazdy, Wykaz ośrodków prowadzących szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy, STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - sprzątanie chodników, Linie autobusowe nocne wraz z przystankami. 6. Administracja kościelna: Granice działania dekanatów, Lokalizacja kościołów wyznania rzymsko katolickiego, Lokalizacja kurii i innych instytucji kościelnych, Granice działania parafii. 7. Oświata i kultura: Rozmieszczenie żłobków, Rozmieszczenie przedszkoli publicznych i niepublicznych, 16

17 Rozmieszczenie szkół podstawowych wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie gimnazjum wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie szkół ponadgimnazjalnych, Rozmieszczenie uczelni, Rozmieszczenie antykwariatów, Rozmieszczenie bibliotek, Rozmieszczenie galerii, Rozmieszczenie kin, Rozmieszczenie klubów i domów kultury, Rozmieszczenie księgarni, Rozmieszczenie muzeów, Rozmieszczenie pomników, Rozmieszczenie teatrów. 8. Turystyka i sport: Rozmieszczenie biur turystycznych, Rozmieszczenie hoteli, Rozmieszczenie restauracji, pizzerii i barów, Rozmieszczenie stacji CPN, Rozmieszczenie konsulatów, Rozmieszczenie banków, bankomatów i kantorów, Rozmieszczenie klubów sportowych, okręgowych związków sportowych, TKKF. 9. Ochrona zdrowia: Rozmieszczenie aptek, Rozmieszczenie Przychodni Rejonowych i Specjalistycznych, Rozmieszczenie szpitali, Rozmieszczenie lekarzy rodzinnych, Rozmieszczenie Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Rozmieszczenie Niepublicznych Zakładów Opieki Stomatologicznej, Rozmieszczenie Przychodni Medycyny Rodzinnej. 10. Urzędy: Granice działania Urzędów Skarbowych, Granice działania Komisariatów Rejonowych Policji wraz z obszarami działania dzielnicowych, Granice działania Rejonów Poczty oraz rozmieszczenie urzędów pocztowych, Granice działania Jednostek Ratowniczo Gaśniczych Straży Pożarnej. 11. Środowisko: Obszar NATURA 2000, Lasy, MasterPlan gospodarki wodno ściekowej, wersja mapowa, Cmentarze, Mapa akustyczna. 12. Plan inwestycyjny: Wieloletni program inwestycyjny, Etapy budowy obwodnicy śródmiejskiej, 17

18 Oferty inwestycyjne, Planowane tereny pod zabudowę mieszkaniową, spółdzielczą, komercyjną. 13. Dane i analizy: Baza adresowa i przyporządkowanie do osiedli, obwodów wyborczych, urzędów skarbowych, Demografia, Rozmieszczenie bezrobocia, Gęstość zaludnienia w Osiedlach, Wykaz i rozmieszczenie przestępstw na terenie Szczecina, Program Poprawy Jakości Wody w Szczecinie (FUNDUSZ SPÓJNOŚCI), Program Baltic+, Program Przejrzysta Polska, Program Goniec, Program REWITALIZACJA, Program Środowiskowa Koordynacja Działań Społecznych, Zdarzenia pożarowe od 2007 r. do 2012r. 14. Ortofotomapy: Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa Różne: Schemat gmachu Urzędu Miejskiego, Numeracja pokoi w Urzędzie, Rozmieszczenie okien, drzwi oraz schodów na terenie Urzędu, Zdjęcia fotograficzne obiektów na terenie Szczecina, Obszary wodne Szczecina, Tereny zielone Szczecina, Instytucje i spółki, Kawiarnie internetowe, Organizacje pozarządowe, Renowacja, Zakłady przemysłowe, Nośniki reklam usytuowanych w obrębie pasa drogowego i na mieniu komunalnym poza pasem drogowym, Targowiska, Baza adresowa instytucji i zakładów przemysłowych, Sport, Spółdzielnie mieszkaniowe, Kody pocztowe, Stan Mienia Komunalnego- mapy, Coroczne zagospodarowanie terenu Wałów Chrobrego z okazji Dni Morza, Coroczne zagospodarowanie terenu Wałów Chrobrego z okazji Dni Odry. Wykonawca powinien opublikować co najmniej wymienione poniżej warstwy: Granice Osiedli, 18

19 Granice Okręgów i Obwodów Wyborczych, Sieć dróg krajowych na terenie Miasta, Sieć dróg wojewódzkich na terenie Miasta, Sieć dróg powiatowych na terenie Miasta, Sieć dróg gminnych na terenie Miasta, Linie kolejowe wraz z stacjami kolejowymi, Linie autobusowe wraz z przystankami, Linie tramwajowe wraz z przystankami, Strefa płatnego parkowania, Baza ulic, Baza placów miejskich, Rozmieszczenie żłobków, Rozmieszczenie przedszkoli publicznych i niepublicznych, Rozmieszczenie szkół podstawowych wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie gimnazjum wraz z ich rejonizacją, Rozmieszczenie szkół ponadgimnazjalnych, Rozmieszczenie uczelni, Granice działania Komisariatów Rejonowych Policji wraz z obszarami działania dzielnicowych, Mapa akustyczna. Ortofotomapa 2008, Ortofotomapa Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania. Projekt System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata (Oś priorytetowa 3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.2 Rozwój systemów informatycznych i usług), na podstawie umowy o dofinansowanie, wszelkie działania związane z realizacją projektów powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Oprogramowanie dostarczone w ramach projektów jako zakupione przy współudziale środków z Funduszy Strukturalnych, musi być oznaczone zgodnie z Rozporządzeniem nr 1159/2000/WE z dnia r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z Funduszy Strukturalnych. Wykonawca ma obowiązek oznaczenia całości dostarczonych materiałów naklejkami lub znakami graficznymi informującymi o współfinansowaniu projektu przez UE. Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na wzór stosowanych oznaczeń. 19

20 Działania promocyjne muszą być prowadzone, zgodnie z wymogami dokumentu "Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WZ na lata dotyczące informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO", znajdujące się pod adresem Wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Rozwiązanie techniczne zastosowane w Systemie Informacji Przestrzennej musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowych (archiwizacja pełna i przyrostowa) danych. Zaoferowane rozwiązania muszą być zdolne do tworzenia kopii zapasowych (backupu) danych dokonywanych nie rzadziej niż raz dziennie. Musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną a przyrostową. Na podstawie kopii zapasowych musi być możliwe odtworzenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz danymi w dowolnym momencie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić modele organizacji bezpieczeństwa w SIPMS, tworzące systemy zarządzania bezpieczeństwem dostępu do informacji, w szczególności procedur nadzoru i raportowania w odniesieniu do bezpieczeństwa przechowywanych danych. System musi zapewnić działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację Infrastruktury, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji rozumiane jako poufność, integralność i rozliczalność. Tworzony system musi być zgodny z polityką bezpieczeństwa stosowaną przez Zamawiającego. Polityka bezpieczeństwa zostanie przekazana Wykonawcy w niezbędnym zakresie niezwłocznie po podpisaniu umowy Wymagania prawne. Dostarczony system i jego funkcjonalności muszą spełniać wymogi prawa polskiego, w tym w szczególności Wykonawca powinien stosować się do następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 6. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 8. Ustawa z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 20

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00

UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-002/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo