Kraśnik, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ"

Transkrypt

1 Kraśnik, dnia r. Numer sprawy: Zp Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzeniem szkoleń dla administratorów i użytkowników SIPPK Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzeniem szkoleń dla administratorów i użytkowników SIPPK, na podstawie art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach i zmianach treści SIWZ: Część I Ad1. Dotyczy SIWZ załącznik 11 SOPZ str. 47 tabela 7. Wykaz warstw tematycznych i baz danych proponowanych do załadowania do SIP. Pytanie 1. We wskazanym wyżej punkcie SIWZ Zamawiający w tabeli przedstawił wykaz warstw i baz danych proponowanych do załadowania do SIP. Biorąc pod uwagę art. 29 ust. 1 pzp Zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a przez to umożliwiający prawidłowe przygotowanie oferty oraz jej rzetelną wycenę, prosimy o uszczegółowienie jakie prace zamawiający miał na myśli pisząc dostosowanie i zasilenie" przy mapie zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. Odpowiedź: Zakres prac dotyczący zbiorów danych proponowanych do informatyzacji, aktualizacji lub budowy w ramach Projektu określony jest w pkt 1. (strona 45) ppkt 1.1 oraz 1.2. Dotyczy to również mapy zasadniczej GESUT, czyli bazy którą należy pobrać z aplikacji dziedzinowej TurboEWID oraz dostosować do postaci pozwalającej na import do centralnego repozytorium SIP, czyli dostosować do wymagań określonych przez dostarczony przez Wykonawcę System Informacji Przestrzennej. Ad.2. Dotyczy: 7 uşt. 1 lit. a Załacznlka nr 10 do SIWZ projekt umowy. Pytanie 2. Czy jeśli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnym od Wykonawcy í osób jemu podległych, czy Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy karą umowną? Na jakiej podstawie prawnej miałoby nastąpić obciążenie Wykonawcy karą umowną w takim przypadku, skoro zgodnie z art Kodeksu cywilnego obciążenie karą umowną może nastąpić w razie obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zaś odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego obejmuje również przyczyny niezależne od Wykonawcy.

2 Odpowiedź: Zapisy istotnych postanowień umowy (zawarte w załączniku Nr 10 do SIWZ) w sposób - z założenia Zamawiającego - enumeratywny przewidują przypadki, w których Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych. Użyte sformułowanie w 7 ust. 1 lit. a postanowień umownych dotyczące przyczyn niezależnych od Zamawiającego należy interpretować jako przyczyny nie będące następstwem działania bądź zaniechania Zamawiającego, ale takiego działania bądź zaniechania Wykonawcy, na skutek którego odstąpi on od umowy bez winy Zamawiającego. Zatem Zamawiający nie przewiduje obciążania Wykonawcy innymi niż wymienione w umowie (istotnych postanowieniach umownych) karami umownymi, mając na uwadze, że kara umowna jest dodatkowym postanowieniem umownym stosowanym wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art Kc. W ocenie Zamawiającego regulacja zawarta w art. 485 Kc nie ma w tym wypadku zastosowania (art. 485 Kc nie zawiera podziału na paragrafy). Ad.3. Dotyczy: 9 uşt. 3 Załacznika nr 10 do SIWZ projekt umowy. Pytanie 3. Czy Zamawiający przewiduje obowiązek nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę nowych wersji oprogramowania gotowego, jeśli dotychczasowa wersja oprogramowania gotowego nie będzie zawierać błędów i nieprawidłowości w działaniu? Innymi słowy, czy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia każdej nowej wersji oprogramowania gotowego, czy jedynie takiej, która usuwa wykryte błędy í nieprawidłowości W działaniu, w razie ich występowania? Odpowiedź: Załącznik nr 10, 9, ust. 3 określa, że W okresie trwania gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy nieodpłatnego dostarczenia, instalacji i konfiguracji poprawek (tzw. patchów) i nowych wersji oprogramowania gotowego usuwającego wykryte błędy i nieprawidłowości w ich działaniu. Część II Ad.1. W nawiązaniu do pkt. XVIII ppkt.4 SIWZ: 1. W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji, dostarczonego przez Wykonawców oprogramowania (podstawowe i użytkowe oraz portale i aplikacje), zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, spełniającego kluczowe z punktu widzenia Zamawiającego cechy i funkcjonalności (wymagania minimalne na dzień złożenia oferty, opisane w SOPZ w tabeli 8. Prosimy również o określenie norm, których oferowane oprogramowanie powinno spełniać. Odpowiedź: Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji, dostarczonego przez Wykonawców oprogramowania (podstawowe i użytkowe oraz portale i aplikacje), poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych (sprawdzenie zgodności funkcjonalnej) zainstalowanego oprogramowania, spełniającego kluczowe, z punktu widzenia Zamawiającego, cechy i funkcjonalności - wymagania minimalne na dzień złożenia oferty (opisane w SOPZ w tabeli 8 i potwierdzone złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku stwierdzenia braku lub niewystarczającej funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca w złożonym oświadczeniu poświadczył nieprawdę i podejmie odpowiednie kroki przewidziane prawem. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno spełniać następujące normy i standardy: a) W zakresie aplikacji zarządzania, obsługi i udostępniania metadanych (portalu metadanych) opisane szczegółowo w tabeli 8 pozycje 2.5 oraz 3.4, zgodność z obowiązującymi standardami geoinformacyjnymi np. CSW, odpowiednimi normami PN-EN ISO 19115, ISO/TC 19139:2007, ISO PN-EN ISO 19119:2010, ISO oraz zgodność z wymaganiami

3 Dyrektywy INSPIRE i związanymi z nią odpowiednimi dokumentami technicznymi INSPIRE w najnowszych publikowanych wersjach, np.: IR (Implementing Rules) oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, b) W zakresie portali standardy WMS, WFS, c) W zakresie aplikacji dziedzinowych opisane szczegółowo w tabeli 8 pozycja 2.6 standardy WMS, WFS, WCS. Część III Ad.1,2,3,4,5 Dotyczy Części III Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia. Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, dodatkowego sprzętu oraz sprzętu i urządzeń do sieci teleinformatyczne; wraz z konserwacją, adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej (rekonfiguracja), Działanie Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem bazodanowym oraz ich konfiguracja i implementacja w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, zakup zestawów komputerowych wraz z gotowym oprogramowaniem użytkowym oraz dodatkowego sprzętu i urządzeń, Tabela 3. Specyfikacja wymagań minimalnych ww. sprzętu przeznaczonego do zakupu. Odbiornik GPS GIS (węzła powiatowego - ul. Kolejowa 6): Pytanie 1. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzeń o dokładności pomiaru w postprocessingu < 05 m. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały aktywowaną funkcję post-processing. Czyli miały możliwość osiągniecia dokładności pomiaru < 0,5m. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały aktywowaną funkcję postprocessingu. Pytanie 2. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzeń o dokładności pomiaru w posbprocessingu <0,5 m. Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z odbiornikami z aktywną opcją post-processingu dostarczyć także oprogramowanie typy desktop (biurowe), które umożliwi opracowanie zebranych danych w postprocessingu? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby w zestawie z odbiornikami z aktywną opcją postprocessingu dostarczyć także oprogramowanie typy desktop. Pytanie 3. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń posiadającego minimum 1 kanał. Urządzenia takie nie będą w stanie wyznaczyć pozycji (dokonać pomiaru) a zatem będą bezużyteczne. Czyj zatem zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały minimum : 20 kanałów w tym GFS L1 C/A i SBAS: WAA5/EGNDS/MSAS co pozwoli na wyznaczenie pozycji z dokładnością 1-2 m, czyli wymaganą w zapisie w SIWZ? Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską w przedmiotowym zapisie, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń posiadających minimum 12 kanałów. Zmiana nie ma wpływy na pozostałą zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Pytanie 4. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia zasilanego baterią nie określając minimalnego czasu pracy na baterii. Czy zatem zamawiający wymaga aby urządzenie pracowało na baterii minimum 20 godzin co zapewniłoby optymalną pracę terenową? Odpowiedź: Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia zasilanego baterią nie określając minimalnego czasu pracy na baterii.

4 Pytanie 5. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia GPS nie określając czy urządzenie ma być odporne na trudne warunki pogodowe co oznacza że korzystanie z tych urządzeń w terenie stanie się bardzo ograniczone a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Czy zatem zamawiający wymaga aby urządzenie powiadało odporność minimum na poziomie IPS4? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby urządzenie powiadało odporność minimum na poziomie IPS4. W związku z powyższymi Zamawiający wnosi poprawkę do załącznika nr 11 SIWZ, odpowiednio w tabeli nr 3 (Specyfikacja wymagań minimalnych sprzętu przeznaczonego do zakupu w ramach Działania 1.1.): - Odbiornik GPS GIS (węzła powiatowego - ul. Kolejowa 6) - w poz. 1 treść: min. 1 kanał zastąpiono zapisem min. 12 kanałów (zalecane 20) Część IV Ad. 1,2,3,4,5,6,7. Dotyczy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pytanie:1 Zamawiający w dokumencie SOPZ stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania adaptacji i dostosowania istniejącej sieci Teleinformatycznej. Prosimy o uszczegółowienie powyższego wymagania, jaki zakres prac jest przewidziany da wykonania w ramach tego działania. Odpowiedź: Zamawiający w dokumencie SIWZ oraz SOPZ stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, w opisie dla Zadania 1 określił Działanie 1.2 jako: Zakup, urządzeń i okablowania strukturalnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konserwacji, adaptacji i dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK. Konserwacja dotyczy istniejących elementów sieci w serwerowni, adaptacja i dostosowanie dotyczy zaś sieci kablowej i jej pozostałych elementów (np. analizę przepustowości kabli, ilości zainstalowanych modułów, ilości gniazd potrzebnych dla nowoinstalowanych urządzeń oraz zasilania). Na str. 43 SOPZ Zamawiający wskazał, że miejscami realizacji projektu są budynki Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 (siedziba główna) pomieszczenie serwerowni i pozostałych pomieszczeń oraz budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 6: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pomieszczenie z szafą serwera i pozostałe pomieszczenia a w tabeli nr 5 SOPZ Wskazał ilości elementów okablowania strukturalnego (9 modułów +kabel), a pojedynczy moduł określił na: 2x Ethernet RJ-45, 2x gn. elektryczne 240 V, nadtynkowe. Konfigurację i przebieg istniejącej sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz szczegóły lokalizacji nowych urządzeń i elementów sieci a także zakres prac dotyczących dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK Wykonawcy mogą sprawdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Odbiór techniczny będzie przeprowadzony na podstawie obowiązujących przepisów i norm branżowych. Pytanie 2 Zamawiający W dokumencie SIWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy

5 wykonania prac konserwacyjnych istniejącej sieci teleinformatyczne] i dostosowania je do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 2 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 3 Zamawiający w dokumencie 5IWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac adaptacyjnych istniejącej sieci teleinformatyczne] i dostosowania jej do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 3 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 4 Zamawiający w dokumencie SIWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac dostosowujących istniejącą sieć teleinformatyczną, dostosowując ją do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 4 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 5 Zamawiający W dokumencie SIWZ W opisie dia Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac rekonfiguracyjnych istniejącej sieci teleinformatycznej, dostosowując ją do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 5 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 6 Zamawiający w dokumencie SIWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac konserwacyjnych, adaptacyjnych i dostosowujących istniejącą sieć teleinformatyczną do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie wyjaśnienie, czy przewidziany przez Zamawiającego zakres prac dotyczy wyłącznie sieci komputerowej, czy również sieci elektrycznej? Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 6 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie7 Zamawiający w dokumencie SIWZ W opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac konserwacyjnych, adaptacyjnych i dostosowujących istniejącą sieć teleinformatyczną do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o udostępnienie aktualnych schematów sieci teleinformatycznej (topologii sieci), aby Wykonawca przygotowując ofertę mógł ocenić strukturę, wielkość sieci, co ma bezpośredni wpływ na właściwą wycenę zakresu prac oraz przygotowania konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 7 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. W związku z powyższymi Zamawiający wnosi poprawkę do załącznika nr 11 SIWZ, odpowiednio pod tabelą nr 5 (Zestawienie ilościowe infrastruktury technicznej sieciowej) dodaje zapis o treści: Konfigurację i przebieg istniejącej sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz szczegóły lokalizacji nowych urządzeń i elementów sieci a, także zakres prac dotyczących dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK Wykonawcy mogą sprawdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

6 Część V Ad.1. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. dodatkowego sprzętu oraz sprzętu i urządzeń do sieci teleinformatycznej wraz z konserwacją, adaptacją I dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej (rekonfiguracja); Działanie Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym I oprogramowaniem bazodanowym oraz ich konfiguracja I implementacja w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, zakup zestawów komputerowych wraz z gotowym oprogramowaniem użytkowym oraz dodatkowego sprzętu I urządzeń, Pytane 1: Firewall Czy Zamawiający dopuścí klientów VPN urządzenia nie wspierających systemu Windows 2000? Zwracamy uwagę, ze producenci nowych urządzeń nie wspierają już tej edycji systemu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby klient VPN obsługiwał systemy Windows z wyłączeniem Windows 2000/Server/Server 64 Bit - spełniając pozostałe wymagania specyfikacji technicznej. Zmiana nie ma wpływu na zaplanowaną konfigurację aplikacyjnosprzętową w projekcie Czy Zamawiający może dopuścić rozwiązanie. które pozwala na podłączenie modemu 3G na złączu USB zamiast PCE press? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłączenie modemu 3G za pomocą portu USB. Zmiana nie ma wpływy na zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na tworzenie klastrów z maksymalnie dwóch urządzeń? Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską w przedmiotowym zapisie Zamawiający dopuszcza aby firewall wspierał konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 2 nodów. Zmiana nie ma wpływy na zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie rozwiązania chmurowego zamiast karty SHDC do przechowywania logów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowe wykorzystanie rozwiązania chmurowego przy zachowaniu jednoczesnego przechowywania logów na karcie SHDC, dopuszcza się możliwość podłączenia karty SDHC za pomocą czytnika kart USB podłączanego do urządzenia pod warunkiem dostarczenia czytnika razem ze sprzętem. Zmiana nie ma wpływy na zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Ad.2. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.1. Pytanie 2: Serwer bazowo-aplikacyjny 3. Dysk twardy dysk logiczny C: dyski SAS W RAID 1 0 pojemności min. 300 GB dysk logiczny D: dyski SAS w RAID 1 0 pojemności min. 1.8 TB możliwość stosowania minimum RAID 0, 1, 5, 10 możliwość montowania w obudowie min. 8 dysków prędkosć dysków min. 10 krpm, 6Gps dyski hot-plug kontroler RAID z min. 512 MB cache (np. PERC H710p) Pragniemy zauważyć, ze największa pojemność dysku twardego o prędkości 10 krpm wynosi 1.2TB. w związku z czym nie ma możliwości utworzenia dysku logicznego D spełniającego powyższe wymagania - RAID 1 jest możliwy do utworzenia wyłącznie na dwóch dyskach. Czy

7 dysk logiczny D może być utworzony za pomocą dysków o prędkości 7,2 krprn lub za pomocą RAlD 10, który porównywalny umożliwi budowę dysku logicznego D na powyższych warunkach? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia wymagane źródła zasilania elektrycznego, w tym wspomniane w OPZ gwarantowane zasilanie, oraz miejsce w szatach teleinformatycznych i odpowiednie warunki środowiskowe dla pracy urządzeń będących przedmiotem zamówienia Odpowiedź: Zamawiający uszczegółowił w tabeli nr 8 opis dotyczący powyższego zapytania poprzez wprowadzenie niżej wymienionych zapisów: dysk logiczny C: dyski SAS w RAID 1 o pojemności min.300 GB każdy, dysk logiczny D: dyski SAS w RAID 1 o pojemności min. 1,8 TB łącznie (min. 900 GB każdy). Zamawiający zapewnia wymagane źródła zasilania elektrycznego, w tym wspomniane w SOPZ gwarantowane zasilanie, oraz miejsce w szafach teleinformatycznych i odpowiednie warunki środowiskowe dla pracy urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Ad.3. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.1. Pytanie 3: Macierz dyskowa Obsługa RAID minimum RAID 0, 1. 10, 5 i 6 Do 120 fizycznych dysków na grupę w konfiguracji RAID 0, 1, 10 Do 30 fizycznych dysków na grupę w konfiguracji RAID 5, 6 Czy w związku z poniższymi wymaganiami a także mając na uwadze: a) dostawy 9 dysków i dostawy macierzy 12 lub 24 dyskowej, b) najlepsze praktyki, które wskazują na budowanie RAID na maksymalnie 8-16 dyskach które to praktyki wymusili inni producenci w swoich produktach. c) brak możliwości budowy konfiguracji RAID 1 na więcej niż dwóch dyskach, Zamawiający dopuści spełnienie przez proponowany sprzęt wymagania: minimum RAID 0, 1, i 6 Co najmniej 16 fizycznych dysków na grupę w konfiguracji RAID 0, ? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Załączniku Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.1. Ad.4. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. dodatkowego sprzętu oraz sprzętu i urządzeń do sieci teleinformatycznej wraz z konserwacją, adaptacją I dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej (rekonfiguracja); Działanie 1.2 Zakup, urządzeń I okablowania strukturalnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konserwacji, adaptacji i dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK. Pytanie 4: Tabela 5. Zestawienie ilościowe infrastruktury technicznej sieciowej. Statlook. Prosimy o wyjaśnienie. czy wymienione narzędzie do zarządzania siecią,, Statlook " ma być dostarczone jako uaktualnienie obecnie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania, czy jest to może zakup dla nowego środowiska i do zadań wykonawcy będzie należało również skonfigurowanie i wdrożenie tego rozwiązania. Odpowiedź: Narzędzie do zarządzania siecią,, Statlook " ma być dostarczone jako uaktualnienie (upgrade) do najnowszej wersji obecnie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania z jednoczesnym rozszerzeniem licencji do minimum 125 PC (obecnie Zamawiający posiada licencję na 100 agentów + 2 konsole Master, w wersji 6). Ad.5. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.2 Pytanie 5:

8 W związku z brakiem szczegółowego opisu. dotyczącego wykonania prac przy dostosowaniu istniejącej sieci teleinformatycznej. pragniemy zapytać: Jakiego typu działania Zamawiający rozumie poprzez przeprowadzenie niezbędnej konserwacji '? Jakiego typu działania Zamawiający rozumie poprzez przeprowadzenie adaptacji? Jakiego typu działania Zamawiający rozumie poprzez przeprowadzenie dostosowania (rekonfiguracji)? Czy zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną powyższych prac? A jeśli tak to czy można uzyskać do nich dostęp. Czy zamawiający ewentualnie dopuszcza dokonanie wizji lokalnej celem rzetelnego przygotowania oferty? Czy w ramach niniejszego Zamówienia Wykonawca ma wykonać inwentaryzację istniejącej sieci teleinformatycznej i ocenę zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędna dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej? Czy obecne pomieszczenia serwerowni są pomieszczeniami wydzielonymi z niezbędną infrastrukturą kontroli dostępu? Odpowiedź: Zamawiający w dokumencie SIWZ oraz SOPZ stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, w opisie dla Zadania 1 określił Działanie 1.2 jako: Zakup, urządzeń i okablowania strukturalnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konserwacji, adaptacji i dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK. Konserwacja dotyczy istniejących elementów sieci w serwerowni, adaptacja i dostosowanie dotyczy zaś sieci kablowej i jej pozostałych elementów (np. analizę przepustowości kabli, ilości zainstalowanych modułów, ilości gniazd potrzebnych dla nowoinstalowanych urządzeń oraz zasilania). Na str. 43 SOPZ Zamawiający wskazał, że miejscami realizacji projektu są budynki Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 (siedziba główna) pomieszczenie serwerowni i pozostałych pomieszczeń oraz budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 6: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pomieszczenie z szafą serwera i pozostałe pomieszczenia, a w tabeli nr 5 SOPZ wskazał ilości elementów okablowania strukturalnego (9 modułów + kabel), a pojedynczy moduł określił na: 2 x Ethernet RJ-45, 2x gn. elektryczne 240 V, nadtynkowe. Konfigurację i przebieg istniejącej sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz szczegóły lokalizacji nowych urządzeń i elementów sieci a także zakres prac dotyczących dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK Wykonawcy mogą sprawdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Część VI Ad. 1. Dotyczy tabeli nr 7 SOPZ (załącznik nr 11 do SIWZ): Pytanie 1 W tabeli nr 7 SOPZ (załącznik nr 11 do SIWZ) dla rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę podana jest liczba 1100 zmian/rok. Prosimy o podanie informacji. ile jest wszystkich obiektów do "dostosowania" we wspomnianym rejestrze lub z ilu lat należy przetworzyć dane? Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 11 do SIWZ na str.46 w pkt 1.2 wskazał możliwość stworzenia wieloczasowej bazy danych zagospodarowania przestrzennego (ang. Multi-temporal Land Use Database) a okres potrzebnych do analizy danych przestrzennych określił datami posiadanych ortofotomap (2003, 2009, 2013), w związku z powyższym dla utworzenia wymaganego rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę należy uwzględnić dokumenty

9 od początku 2004 roku. Część VII Ad.1. Dotyczy Załącznika nr 11 SOPZ tabela 3, Specyfikacja wymagań minimalnych ww. sprzętu przeznaczonego do zakupu. Pytanie: Czy zamawiający zaakceptuje w następujących urządzeniach drukujących: - drukarka A3 koior /kopiarka/skaner/fax A3 oraz - urządzenie wielofunkcyjne (A3) emulacje: PCL6. Pos Script 3. PCI 5c. PDF 1.5 Odpowiedż: Zamawiający dla ww. urządzeń drukujących podtrzymuje wymagania zawarte w Załączniku nr 11 SOPZ tabela 3 (Specyfikacja wymagań minimalnych ww. sprzętu przeznaczonego do zakupu) tj. Emulacje: min. PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.6. W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami wniesionymi do SIWZ Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z ww., postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące: Termin składania ofert: r. o godz Termin otwarcia ofert: r. o godz Informuję, że pytania i odpowiedzi na nie oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5" po odinstalowaniu napędu DVD-RW?

Wszyscy Wykonawcy. Czy Zamawiający dopuści serwer, który ma możliwość rozbudowy o 16 dysków 2,5 po odinstalowaniu napędu DVD-RW? Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Ul. M. Curie - Skłodowskiej 10 41-800 Zabrze Zabrze, dn. 02.12.2014r DZP/34PN/2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZP Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. ZP.272.12.2017 Nowy Sącz, dnia 8 czerwca 2017 r. Otrzymują Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-59/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu Stary Rynek 1 99-400 Łowicz Do wszystkich Wykonawców nr post.: 2009/S 204-293627 nazwa: PL-Łowicz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Znak: PŚZ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 5 Warszawa, dnia 01.07.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, NUMER POSTĘPOWANIA D/66/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE w związku z realizacją projektu pn. Usprawnienie procesów biznesowych pomiędzy firmą INBOOK S.A. a jej partnerami dzięki rozbudowie i modernizacji systemu współpracy B2B

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS

Zamawiający nie narzuca sposobu udostępnienia wymaganych funkcjonalności a zatem dopuszcza również możliwość realizacji z poziomu HIS Pytanie 1. e-platformy, gdzie w podpunkcie 3.2. opisuje Wymagania funkcjonalne dla oprogramowania E-Platformy, w związku z tym: pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuszcza aby zakładanie kont użytkowników ( pracownicy

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

Seria I. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści komputer o wadze przekraczającej wymagane 2,36 kg?

Seria I. Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści komputer o wadze przekraczającej wymagane 2,36 kg? Seria I Pytania dotyczące pkt I 3.4 Wymagania ogólne w zakresie licencji Pytanie 1: Zamawiający w PFU wymaga: Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU. Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego OR.272.10.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 3b do SIWZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI OFEROWANEGO SPRZĘTU Przetarg

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 6 listopada 2014r. Zamawiający Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.21.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI 90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81 TEL. 986 Dyżurny 0 42 250 22 49 Sekretariat 0 42 250 22 11 Sekcja ds. zam. publ. 0 42 250 22 32 FAX 0 42 630 93 22 nasz znak data AZ/231/2 - / 14 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich uczestników postępowania

Do wszystkich uczestników postępowania CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, 16.05.2016 r. CPD.ZP.272.5.2016.RZE.2 PN/1/16/RZE Do wszystkich uczestników postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63

G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z. Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z ZP.271.56.15.2012 Tel./faks (29) 777 52 63 Tłuszcz, dnia 19.03.2012r. Do Wykonawców pobierających SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź

ZAPYTANIE OFERTOWE. Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup sprzętu, konfigurację i instalację w siedzibie firmy Medialab s.c. Bożena Rożenek, Zbigniew Rożenek, Łódź Łódź, dnia 8 grudnia 2009 r. 1 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.7.2017 Katowice, dn. 12.05.2017r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 21 maja 2015 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. CPV 30213100-6, 30232100-5,

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r.

Do Wykonawców OG-3501-5/12. Warszawa dn. 25.05.2012r. OG-3501-5/12 Warszawa dn. 25.05.2012r. Do Wykonawców W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego OG-3501-5/12 na Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych?

2. Czy w urzędzie gminy znane są ramy czasowe realizacji projektów kluczowych? Część I: Podstawowe informacje 1. Stan zasobów ludzkich, które mogą wziąć udział w realizacji projektu? Czy jest lub będzie wyznaczony koordynator/pełnomocnik, odpowiadający za nadzór nad całością realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r.

Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Postępowanie WCh.2420.18.2014.AB Wrocław, 12 lutego 2014 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów osobistych, komputerów przenośnych, macierzy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r.

ZP.271.8.2012.IT. Lyski, 22.08.2012 r. Lyski, 22.08.2012 r. ZP.271.8.2012.IT Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2012.IT prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Warszawa, WZP Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.221.52.2016 2016-05081 Warszawa, 2016-05-17 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OR.272.17.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa serwerów SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU /10/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę Systemu IT - SERWER EDI SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zawartość

Bardziej szczegółowo

ZP Uniejów, dnia r.

ZP Uniejów, dnia r. ZP.217.11.2015 Uniejów, dnia 28.07.2015 r. Działając zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu: WMIM /2017

Dotyczy przetargu: WMIM /2017 Część I, 2 sztuki 1 Obudowa Obudowa typu tower/rack (tower z możliwością monatżu szyn) o wysokości 4U z możliwością instalacji 8 dysków 3,5" Hot-Plug (Hot-Swappable) wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 BAF VI 2374 1-26/2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/BAF-VI/PN/13 na Zakup,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/13/2015

Znak sprawy: ZP/13/2015 GŁOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY sp. z o.o. ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów tel. 76 837 32 16, fax 76 837 33 77 e-mail: szpital@szpital.glogow.pl ; http://www.szpital.glogow.pl REGON: 000308784, NIP 693-12-47-303,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 17.12016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia:

Informacje o zamawiającym i przedmiocie zakupu. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia: OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup, dostawa i montaż sprzętu serwerowego na potrzeby Multimedialnej Strefy Obsługi Pasażera w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie. Informacje o zamawiającym i przedmiocie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH ZA.271.46.2017 Gliwice, 14-06-2017 r. nr kor. UM.379254.2017 Dotyczy: Zakup sprzętu komputerowego dla UM Gliwice Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzeń do modernizacji sieci komputerowej oraz systemu do zarządzania i monitoringu sieci wraz z usługą konfiguracji sieci

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3

1. Wprowadzenie Opis sytuacyjny Specyfikacja techniczna... 3 dla użytkowników Działu Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo- Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej Załącznik nr 4 do SIWZ znak: ZP/BZP/148/2017 1. Wprowadzenie... 3 2. Opis sytuacyjny....

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

WZP Warszawa, Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu WZP.6151.50.2014 Warszawa, 2014-09-29 2014-13629 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi

IZ Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi IZ.272.1.2017 Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Złotoryi Powiat Złotoryjski - Zamawiający w związku z sygnałami zgłaszanymi przez Wykonawców niniejszym dokonuje modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego - serwerów dla aplikacji i bazy danych dla Starostwa Powiatowego w Wadowicach w ramach projektu pn. Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007].

Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 24/2007]. KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Maciej Myszka BA-WZP-911-24-4 /07 Warszawa, dnia 12 czerwca 2007 r. wg rozdzielnika Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo