Kraśnik, dnia r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ"

Transkrypt

1 Kraśnik, dnia r. Numer sprawy: Zp Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzeniem szkoleń dla administratorów i użytkowników SIPPK Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu komputerowego i teleinformatycznego oraz oprogramowania wraz z adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzeniem szkoleń dla administratorów i użytkowników SIPPK, na podstawie art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach i zmianach treści SIWZ: Część I Ad1. Dotyczy SIWZ załącznik 11 SOPZ str. 47 tabela 7. Wykaz warstw tematycznych i baz danych proponowanych do załadowania do SIP. Pytanie 1. We wskazanym wyżej punkcie SIWZ Zamawiający w tabeli przedstawił wykaz warstw i baz danych proponowanych do załadowania do SIP. Biorąc pod uwagę art. 29 ust. 1 pzp Zamawiający zobowiązany jest do opisania przedmiotu zamówienia sposób jednoznaczny i wyczerpujący, a przez to umożliwiający prawidłowe przygotowanie oferty oraz jej rzetelną wycenę, prosimy o uszczegółowienie jakie prace zamawiający miał na myśli pisząc dostosowanie i zasilenie" przy mapie zasadniczej i ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. Odpowiedź: Zakres prac dotyczący zbiorów danych proponowanych do informatyzacji, aktualizacji lub budowy w ramach Projektu określony jest w pkt 1. (strona 45) ppkt 1.1 oraz 1.2. Dotyczy to również mapy zasadniczej GESUT, czyli bazy którą należy pobrać z aplikacji dziedzinowej TurboEWID oraz dostosować do postaci pozwalającej na import do centralnego repozytorium SIP, czyli dostosować do wymagań określonych przez dostarczony przez Wykonawcę System Informacji Przestrzennej. Ad.2. Dotyczy: 7 uşt. 1 lit. a Załacznlka nr 10 do SIWZ projekt umowy. Pytanie 2. Czy jeśli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnym od Wykonawcy í osób jemu podległych, czy Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy karą umowną? Na jakiej podstawie prawnej miałoby nastąpić obciążenie Wykonawcy karą umowną w takim przypadku, skoro zgodnie z art Kodeksu cywilnego obciążenie karą umowną może nastąpić w razie obowiązku naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, zaś odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego obejmuje również przyczyny niezależne od Wykonawcy.

2 Odpowiedź: Zapisy istotnych postanowień umowy (zawarte w załączniku Nr 10 do SIWZ) w sposób - z założenia Zamawiającego - enumeratywny przewidują przypadki, w których Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych. Użyte sformułowanie w 7 ust. 1 lit. a postanowień umownych dotyczące przyczyn niezależnych od Zamawiającego należy interpretować jako przyczyny nie będące następstwem działania bądź zaniechania Zamawiającego, ale takiego działania bądź zaniechania Wykonawcy, na skutek którego odstąpi on od umowy bez winy Zamawiającego. Zatem Zamawiający nie przewiduje obciążania Wykonawcy innymi niż wymienione w umowie (istotnych postanowieniach umownych) karami umownymi, mając na uwadze, że kara umowna jest dodatkowym postanowieniem umownym stosowanym wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art Kc. W ocenie Zamawiającego regulacja zawarta w art. 485 Kc nie ma w tym wypadku zastosowania (art. 485 Kc nie zawiera podziału na paragrafy). Ad.3. Dotyczy: 9 uşt. 3 Załacznika nr 10 do SIWZ projekt umowy. Pytanie 3. Czy Zamawiający przewiduje obowiązek nieodpłatnego dostarczenia przez Wykonawcę nowych wersji oprogramowania gotowego, jeśli dotychczasowa wersja oprogramowania gotowego nie będzie zawierać błędów i nieprawidłowości w działaniu? Innymi słowy, czy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia każdej nowej wersji oprogramowania gotowego, czy jedynie takiej, która usuwa wykryte błędy í nieprawidłowości W działaniu, w razie ich występowania? Odpowiedź: Załącznik nr 10, 9, ust. 3 określa, że W okresie trwania gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy nieodpłatnego dostarczenia, instalacji i konfiguracji poprawek (tzw. patchów) i nowych wersji oprogramowania gotowego usuwającego wykryte błędy i nieprawidłowości w ich działaniu. Część II Ad.1. W nawiązaniu do pkt. XVIII ppkt.4 SIWZ: 1. W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji, dostarczonego przez Wykonawców oprogramowania (podstawowe i użytkowe oraz portale i aplikacje), zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ, spełniającego kluczowe z punktu widzenia Zamawiającego cechy i funkcjonalności (wymagania minimalne na dzień złożenia oferty, opisane w SOPZ w tabeli 8. Prosimy również o określenie norm, których oferowane oprogramowanie powinno spełniać. Odpowiedź: Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji, dostarczonego przez Wykonawców oprogramowania (podstawowe i użytkowe oraz portale i aplikacje), poprzez przeprowadzenie testów akceptacyjnych (sprawdzenie zgodności funkcjonalnej) zainstalowanego oprogramowania, spełniającego kluczowe, z punktu widzenia Zamawiającego, cechy i funkcjonalności - wymagania minimalne na dzień złożenia oferty (opisane w SOPZ w tabeli 8 i potwierdzone złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku stwierdzenia braku lub niewystarczającej funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca w złożonym oświadczeniu poświadczył nieprawdę i podejmie odpowiednie kroki przewidziane prawem. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno spełniać następujące normy i standardy: a) W zakresie aplikacji zarządzania, obsługi i udostępniania metadanych (portalu metadanych) opisane szczegółowo w tabeli 8 pozycje 2.5 oraz 3.4, zgodność z obowiązującymi standardami geoinformacyjnymi np. CSW, odpowiednimi normami PN-EN ISO 19115, ISO/TC 19139:2007, ISO PN-EN ISO 19119:2010, ISO oraz zgodność z wymaganiami

3 Dyrektywy INSPIRE i związanymi z nią odpowiednimi dokumentami technicznymi INSPIRE w najnowszych publikowanych wersjach, np.: IR (Implementing Rules) oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, b) W zakresie portali standardy WMS, WFS, c) W zakresie aplikacji dziedzinowych opisane szczegółowo w tabeli 8 pozycja 2.6 standardy WMS, WFS, WCS. Część III Ad.1,2,3,4,5 Dotyczy Części III Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia. Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, dodatkowego sprzętu oraz sprzętu i urządzeń do sieci teleinformatyczne; wraz z konserwacją, adaptacją i dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej (rekonfiguracja), Działanie Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem bazodanowym oraz ich konfiguracja i implementacja w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, zakup zestawów komputerowych wraz z gotowym oprogramowaniem użytkowym oraz dodatkowego sprzętu i urządzeń, Tabela 3. Specyfikacja wymagań minimalnych ww. sprzętu przeznaczonego do zakupu. Odbiornik GPS GIS (węzła powiatowego - ul. Kolejowa 6): Pytanie 1. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzeń o dokładności pomiaru w postprocessingu < 05 m. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały aktywowaną funkcję post-processing. Czyli miały możliwość osiągniecia dokładności pomiaru < 0,5m. Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały aktywowaną funkcję postprocessingu. Pytanie 2. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzeń o dokładności pomiaru w posbprocessingu <0,5 m. Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z odbiornikami z aktywną opcją post-processingu dostarczyć także oprogramowanie typy desktop (biurowe), które umożliwi opracowanie zebranych danych w postprocessingu? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby w zestawie z odbiornikami z aktywną opcją postprocessingu dostarczyć także oprogramowanie typy desktop. Pytanie 3. Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń posiadającego minimum 1 kanał. Urządzenia takie nie będą w stanie wyznaczyć pozycji (dokonać pomiaru) a zatem będą bezużyteczne. Czyj zatem zamawiający wymaga aby urządzenia posiadały minimum : 20 kanałów w tym GFS L1 C/A i SBAS: WAA5/EGNDS/MSAS co pozwoli na wyznaczenie pozycji z dokładnością 1-2 m, czyli wymaganą w zapisie w SIWZ? Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską w przedmiotowym zapisie, Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń posiadających minimum 12 kanałów. Zmiana nie ma wpływy na pozostałą zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Pytanie 4. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia zasilanego baterią nie określając minimalnego czasu pracy na baterii. Czy zatem zamawiający wymaga aby urządzenie pracowało na baterii minimum 20 godzin co zapewniłoby optymalną pracę terenową? Odpowiedź: Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia zasilanego baterią nie określając minimalnego czasu pracy na baterii.

4 Pytanie 5. Zamawiający wymaga: dostarczenia urządzenia GPS nie określając czy urządzenie ma być odporne na trudne warunki pogodowe co oznacza że korzystanie z tych urządzeń w terenie stanie się bardzo ograniczone a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Czy zatem zamawiający wymaga aby urządzenie powiadało odporność minimum na poziomie IPS4? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby urządzenie powiadało odporność minimum na poziomie IPS4. W związku z powyższymi Zamawiający wnosi poprawkę do załącznika nr 11 SIWZ, odpowiednio w tabeli nr 3 (Specyfikacja wymagań minimalnych sprzętu przeznaczonego do zakupu w ramach Działania 1.1.): - Odbiornik GPS GIS (węzła powiatowego - ul. Kolejowa 6) - w poz. 1 treść: min. 1 kanał zastąpiono zapisem min. 12 kanałów (zalecane 20) Część IV Ad. 1,2,3,4,5,6,7. Dotyczy wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Pytanie:1 Zamawiający w dokumencie SOPZ stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania adaptacji i dostosowania istniejącej sieci Teleinformatycznej. Prosimy o uszczegółowienie powyższego wymagania, jaki zakres prac jest przewidziany da wykonania w ramach tego działania. Odpowiedź: Zamawiający w dokumencie SIWZ oraz SOPZ stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ, w opisie dla Zadania 1 określił Działanie 1.2 jako: Zakup, urządzeń i okablowania strukturalnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konserwacji, adaptacji i dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK. Konserwacja dotyczy istniejących elementów sieci w serwerowni, adaptacja i dostosowanie dotyczy zaś sieci kablowej i jej pozostałych elementów (np. analizę przepustowości kabli, ilości zainstalowanych modułów, ilości gniazd potrzebnych dla nowoinstalowanych urządzeń oraz zasilania). Na str. 43 SOPZ Zamawiający wskazał, że miejscami realizacji projektu są budynki Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 (siedziba główna) pomieszczenie serwerowni i pozostałych pomieszczeń oraz budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 6: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pomieszczenie z szafą serwera i pozostałe pomieszczenia a w tabeli nr 5 SOPZ Wskazał ilości elementów okablowania strukturalnego (9 modułów +kabel), a pojedynczy moduł określił na: 2x Ethernet RJ-45, 2x gn. elektryczne 240 V, nadtynkowe. Konfigurację i przebieg istniejącej sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz szczegóły lokalizacji nowych urządzeń i elementów sieci a także zakres prac dotyczących dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK Wykonawcy mogą sprawdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Odbiór techniczny będzie przeprowadzony na podstawie obowiązujących przepisów i norm branżowych. Pytanie 2 Zamawiający W dokumencie SIWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy

5 wykonania prac konserwacyjnych istniejącej sieci teleinformatyczne] i dostosowania je do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 2 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 3 Zamawiający w dokumencie 5IWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac adaptacyjnych istniejącej sieci teleinformatyczne] i dostosowania jej do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 3 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 4 Zamawiający w dokumencie SIWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac dostosowujących istniejącą sieć teleinformatyczną, dostosowując ją do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 4 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 5 Zamawiający W dokumencie SIWZ W opisie dia Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac rekonfiguracyjnych istniejącej sieci teleinformatycznej, dostosowując ją do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie prac do wykonania przez Wykonawcę oraz określenie w jaki sposób i na podstawie jakich kryterii jakościowych będzie przeprowadzony odbiór techniczny. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 5 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie 6 Zamawiający w dokumencie SIWZ w opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac konserwacyjnych, adaptacyjnych i dostosowujących istniejącą sieć teleinformatyczną do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o uszczegółowienie wyjaśnienie, czy przewidziany przez Zamawiającego zakres prac dotyczy wyłącznie sieci komputerowej, czy również sieci elektrycznej? Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 6 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. Pytanie7 Zamawiający w dokumencie SIWZ W opisie dla Zadania 1 Działanie 1.2 wymaga od Wykonawcy wykonania prac konserwacyjnych, adaptacyjnych i dostosowujących istniejącą sieć teleinformatyczną do potrzeb projektu BISIPPK. Prosimy o udostępnienie aktualnych schematów sieci teleinformatycznej (topologii sieci), aby Wykonawca przygotowując ofertę mógł ocenić strukturę, wielkość sieci, co ma bezpośredni wpływ na właściwą wycenę zakresu prac oraz przygotowania konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Wyjaśnienia na pytanie 7 zawarte są w odpowiedzi na Pytanie 1. W związku z powyższymi Zamawiający wnosi poprawkę do załącznika nr 11 SIWZ, odpowiednio pod tabelą nr 5 (Zestawienie ilościowe infrastruktury technicznej sieciowej) dodaje zapis o treści: Konfigurację i przebieg istniejącej sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz szczegóły lokalizacji nowych urządzeń i elementów sieci a, także zakres prac dotyczących dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK Wykonawcy mogą sprawdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

6 Część V Ad.1. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. dodatkowego sprzętu oraz sprzętu i urządzeń do sieci teleinformatycznej wraz z konserwacją, adaptacją I dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej (rekonfiguracja); Działanie Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym I oprogramowaniem bazodanowym oraz ich konfiguracja I implementacja w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, zakup zestawów komputerowych wraz z gotowym oprogramowaniem użytkowym oraz dodatkowego sprzętu I urządzeń, Pytane 1: Firewall Czy Zamawiający dopuścí klientów VPN urządzenia nie wspierających systemu Windows 2000? Zwracamy uwagę, ze producenci nowych urządzeń nie wspierają już tej edycji systemu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby klient VPN obsługiwał systemy Windows z wyłączeniem Windows 2000/Server/Server 64 Bit - spełniając pozostałe wymagania specyfikacji technicznej. Zmiana nie ma wpływu na zaplanowaną konfigurację aplikacyjnosprzętową w projekcie Czy Zamawiający może dopuścić rozwiązanie. które pozwala na podłączenie modemu 3G na złączu USB zamiast PCE press? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłączenie modemu 3G za pomocą portu USB. Zmiana nie ma wpływy na zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na tworzenie klastrów z maksymalnie dwóch urządzeń? Odpowiedź: W związku z omyłką pisarską w przedmiotowym zapisie Zamawiający dopuszcza aby firewall wspierał konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do 2 nodów. Zmiana nie ma wpływy na zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie rozwiązania chmurowego zamiast karty SHDC do przechowywania logów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dodatkowe wykorzystanie rozwiązania chmurowego przy zachowaniu jednoczesnego przechowywania logów na karcie SHDC, dopuszcza się możliwość podłączenia karty SDHC za pomocą czytnika kart USB podłączanego do urządzenia pod warunkiem dostarczenia czytnika razem ze sprzętem. Zmiana nie ma wpływy na zaplanowaną konfigurację sprzętową w projekcie. Ad.2. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.1. Pytanie 2: Serwer bazowo-aplikacyjny 3. Dysk twardy dysk logiczny C: dyski SAS W RAID 1 0 pojemności min. 300 GB dysk logiczny D: dyski SAS w RAID 1 0 pojemności min. 1.8 TB możliwość stosowania minimum RAID 0, 1, 5, 10 możliwość montowania w obudowie min. 8 dysków prędkosć dysków min. 10 krpm, 6Gps dyski hot-plug kontroler RAID z min. 512 MB cache (np. PERC H710p) Pragniemy zauważyć, ze największa pojemność dysku twardego o prędkości 10 krpm wynosi 1.2TB. w związku z czym nie ma możliwości utworzenia dysku logicznego D spełniającego powyższe wymagania - RAID 1 jest możliwy do utworzenia wyłącznie na dwóch dyskach. Czy

7 dysk logiczny D może być utworzony za pomocą dysków o prędkości 7,2 krprn lub za pomocą RAlD 10, który porównywalny umożliwi budowę dysku logicznego D na powyższych warunkach? Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewnia wymagane źródła zasilania elektrycznego, w tym wspomniane w OPZ gwarantowane zasilanie, oraz miejsce w szatach teleinformatycznych i odpowiednie warunki środowiskowe dla pracy urządzeń będących przedmiotem zamówienia Odpowiedź: Zamawiający uszczegółowił w tabeli nr 8 opis dotyczący powyższego zapytania poprzez wprowadzenie niżej wymienionych zapisów: dysk logiczny C: dyski SAS w RAID 1 o pojemności min.300 GB każdy, dysk logiczny D: dyski SAS w RAID 1 o pojemności min. 1,8 TB łącznie (min. 900 GB każdy). Zamawiający zapewnia wymagane źródła zasilania elektrycznego, w tym wspomniane w SOPZ gwarantowane zasilanie, oraz miejsce w szafach teleinformatycznych i odpowiednie warunki środowiskowe dla pracy urządzeń będących przedmiotem zamówienia. Ad.3. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.1. Pytanie 3: Macierz dyskowa Obsługa RAID minimum RAID 0, 1. 10, 5 i 6 Do 120 fizycznych dysków na grupę w konfiguracji RAID 0, 1, 10 Do 30 fizycznych dysków na grupę w konfiguracji RAID 5, 6 Czy w związku z poniższymi wymaganiami a także mając na uwadze: a) dostawy 9 dysków i dostawy macierzy 12 lub 24 dyskowej, b) najlepsze praktyki, które wskazują na budowanie RAID na maksymalnie 8-16 dyskach które to praktyki wymusili inni producenci w swoich produktach. c) brak możliwości budowy konfiguracji RAID 1 na więcej niż dwóch dyskach, Zamawiający dopuści spełnienie przez proponowany sprzęt wymagania: minimum RAID 0, 1, i 6 Co najmniej 16 fizycznych dysków na grupę w konfiguracji RAID 0, ? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w Załączniku Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.1. Ad.4. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1 - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. dodatkowego sprzętu oraz sprzętu i urządzeń do sieci teleinformatycznej wraz z konserwacją, adaptacją I dostosowaniem istniejącej sieci teleinformatycznej (rekonfiguracja); Działanie 1.2 Zakup, urządzeń I okablowania strukturalnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konserwacji, adaptacji i dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK. Pytanie 4: Tabela 5. Zestawienie ilościowe infrastruktury technicznej sieciowej. Statlook. Prosimy o wyjaśnienie. czy wymienione narzędzie do zarządzania siecią,, Statlook " ma być dostarczone jako uaktualnienie obecnie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania, czy jest to może zakup dla nowego środowiska i do zadań wykonawcy będzie należało również skonfigurowanie i wdrożenie tego rozwiązania. Odpowiedź: Narzędzie do zarządzania siecią,, Statlook " ma być dostarczone jako uaktualnienie (upgrade) do najnowszej wersji obecnie posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania z jednoczesnym rozszerzeniem licencji do minimum 125 PC (obecnie Zamawiający posiada licencję na 100 agentów + 2 konsole Master, w wersji 6). Ad.5. Dotyczy - Załącznik Nr 11 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia" Część III. Szczegółowe warunki techniczne realizacji zamówienia; Zadanie 1, Działanie 1.2 Pytanie 5:

8 W związku z brakiem szczegółowego opisu. dotyczącego wykonania prac przy dostosowaniu istniejącej sieci teleinformatycznej. pragniemy zapytać: Jakiego typu działania Zamawiający rozumie poprzez przeprowadzenie niezbędnej konserwacji '? Jakiego typu działania Zamawiający rozumie poprzez przeprowadzenie adaptacji? Jakiego typu działania Zamawiający rozumie poprzez przeprowadzenie dostosowania (rekonfiguracji)? Czy zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną powyższych prac? A jeśli tak to czy można uzyskać do nich dostęp. Czy zamawiający ewentualnie dopuszcza dokonanie wizji lokalnej celem rzetelnego przygotowania oferty? Czy w ramach niniejszego Zamówienia Wykonawca ma wykonać inwentaryzację istniejącej sieci teleinformatycznej i ocenę zapotrzebowania na energię elektryczną niezbędna dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej? Czy obecne pomieszczenia serwerowni są pomieszczeniami wydzielonymi z niezbędną infrastrukturą kontroli dostępu? Odpowiedź: Zamawiający w dokumencie SIWZ oraz SOPZ stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ, w opisie dla Zadania 1 określił Działanie 1.2 jako: Zakup, urządzeń i okablowania strukturalnego wraz z przeprowadzeniem niezbędnej konserwacji, adaptacji i dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK. Konserwacja dotyczy istniejących elementów sieci w serwerowni, adaptacja i dostosowanie dotyczy zaś sieci kablowej i jej pozostałych elementów (np. analizę przepustowości kabli, ilości zainstalowanych modułów, ilości gniazd potrzebnych dla nowoinstalowanych urządzeń oraz zasilania). Na str. 43 SOPZ Zamawiający wskazał, że miejscami realizacji projektu są budynki Starostwa Powiatowego w Kraśniku przy Al. Niepodległości 20 (siedziba główna) pomieszczenie serwerowni i pozostałych pomieszczeń oraz budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kolejowej 6: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - pomieszczenie z szafą serwera i pozostałe pomieszczenia, a w tabeli nr 5 SOPZ wskazał ilości elementów okablowania strukturalnego (9 modułów + kabel), a pojedynczy moduł określił na: 2 x Ethernet RJ-45, 2x gn. elektryczne 240 V, nadtynkowe. Konfigurację i przebieg istniejącej sieci teleinformatycznej i elektrycznej oraz szczegóły lokalizacji nowych urządzeń i elementów sieci a także zakres prac dotyczących dostosowania (rekonfiguracji) istniejącej sieci teleinformatycznej do potrzeb projektu BISIPPK Wykonawcy mogą sprawdzić podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Część VI Ad. 1. Dotyczy tabeli nr 7 SOPZ (załącznik nr 11 do SIWZ): Pytanie 1 W tabeli nr 7 SOPZ (załącznik nr 11 do SIWZ) dla rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę podana jest liczba 1100 zmian/rok. Prosimy o podanie informacji. ile jest wszystkich obiektów do "dostosowania" we wspomnianym rejestrze lub z ilu lat należy przetworzyć dane? Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 11 do SIWZ na str.46 w pkt 1.2 wskazał możliwość stworzenia wieloczasowej bazy danych zagospodarowania przestrzennego (ang. Multi-temporal Land Use Database) a okres potrzebnych do analizy danych przestrzennych określił datami posiadanych ortofotomap (2003, 2009, 2013), w związku z powyższym dla utworzenia wymaganego rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę należy uwzględnić dokumenty

9 od początku 2004 roku. Część VII Ad.1. Dotyczy Załącznika nr 11 SOPZ tabela 3, Specyfikacja wymagań minimalnych ww. sprzętu przeznaczonego do zakupu. Pytanie: Czy zamawiający zaakceptuje w następujących urządzeniach drukujących: - drukarka A3 koior /kopiarka/skaner/fax A3 oraz - urządzenie wielofunkcyjne (A3) emulacje: PCL6. Pos Script 3. PCI 5c. PDF 1.5 Odpowiedż: Zamawiający dla ww. urządzeń drukujących podtrzymuje wymagania zawarte w Załączniku nr 11 SOPZ tabela 3 (Specyfikacja wymagań minimalnych ww. sprzętu przeznaczonego do zakupu) tj. Emulacje: min. PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.6. W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami wniesionymi do SIWZ Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z ww., postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące: Termin składania ofert: r. o godz Termin otwarcia ofert: r. o godz Informuję, że pytania i odpowiedzi na nie oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r.

Wałbrzych, dnia 11.01.2013r. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ na zadanie pod nazwą: Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania WPWiK Sp. z o.o. w zakresie digitalizacji dokumentacji oraz wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ System i urządzenia do backupu danych serwerów. Przetarg pisemny Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo