1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, Krempna, tel. (0-13) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, 38-232 Krempna, tel. (0-13) 44 14 099, 44 14 440."

Transkrypt

1 ZF-370/2/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Krempna r. 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym, Krempna 59, Krempna, tel. (0-13) , Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, wyraŝonej w PLN, zgodnie z art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ortofotomapy, operatu ewidencji gruntów dla Magurskiego Parku Narodowego i otuliny, oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu GIS MPN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. CPV: Główny przedmiot: Usługi sporządzania map Dodatkowe przedmioty: Urządzenia komputerowe Dodatkowe przedmioty: RóŜne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Termin wykonania zamówienia: I etap wykonanie do dnia: r. obejmuje: dostawę sprzętu i instalację oprogramowania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemu GIS- MPN II etap wykonanie do dnia: r. obejmuje: 1) dostarczenie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej (RGB oraz CIR) cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla obszaru Magurskiego Parku Narodowego wraz z otuliną według granic określonych w Załączniku graficznym nr 8 (Plik w formacie Shapefile ESRI), 2) wykonanie i dostawa warstwy informacyjnej operatu ewidencji gruntów dla całości obszaru MPN i jego otuliny (około ha) zgodna z zasobami powszechnej ewidencji gruntów w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie stanu prawnego własności gruntów i wód, klasyfikacji i bonitacji gruntów, ewidencji budynków i budowli, 3) przeprowadzenie szkoleń dla administratora systemu oraz zaawansowanych uŝytkowników z zakresu obsługi oprogramowania dostarczonego na potrzeby systemu GIS MPN. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1

2 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy tzn.: a) za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej 1 zadania odpowiadającego przedmiotowi i wartości niniejszego zamówienia. Pod pojęciem usług o podobnym charakterze rozumie się wykonanie ortofotomapy i operatu ewidencji gruntów, wraz z referencjami od poprzednich Zamawiających (wzór wykazu prac stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ), b) za spełnienie warunku dysponowania osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz z późn. zm.) tj. osobami posiadającymi uprawnienia z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, c) za spełnienie warunku odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna przedstawienie przez Wykonawcę informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszą niŝ ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność złoŝonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: a) Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Zał. nr 5). b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Zał. nr 4). 2. Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Zał. nr 5). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. 4. Dołączyć wykaz prac podobnych do niniejszego zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat wraz z referencjami (wzór wykazu prac stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). 2

3 5. Dołączyć oświadczenie, Ŝe Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. nr 100, poz z późn. zm.), tj. osobami posiadającymi uprawnienia z zakresu fotogrametrii i teledetekcji, 6. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszą niŝ ,00 zł, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokument stwierdzający prawo osoby (osób) podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeŝeli prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z treści odpisu właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą oraz formularza oferty będącej deklaracją Wykonawcy o gotowości realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji. 8. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o uzyskanie zamówienia publicznego Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do ich reprezentowania zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedstawią dokument potwierdzający ten fakt, zaś kaŝdy z podmiotów załączy do oferty stosowne dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3, W przypadku podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisaną przez podwykonawcę wstępną deklarację współpracy w zakresie określonym w ofercie. 7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złoŝenia oferty oraz realizacji zamówienia naleŝy formułować na piśmie i przesłać na adres: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, Krempna, tel./fax. (0-13) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza takŝe na tej stronie. 3

4 5. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert, jeŝeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na tej stronie. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: mgr inŝ. Andrzej Czaderna tel dr inŝ. Jacek Borek tel Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się od daty otwarcia ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert: 1. Oferty naleŝy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 2. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 4. Wykonawca powinien załączyć oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i zaakceptować jej postanowienia. 5. Oferty naleŝy składać w kopertach z napisem: Oferta do przetargu na opracowanie ortofotomapy, operatu ewidencji gruntów dla Magurskiego Parku Narodowego i otuliny, oraz dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu GIS MPN. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty naleŝy składać do dnia roku do godz w siedzibie Dyrekcji MPN Krempna 59, Krempna, pokój nr 22. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie w sali konferencyjnej Dyrekcji MPN w Krempnej. Oferenci mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. 12. Opis sposobu obliczenia ceny, opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrzenie, jeŝeli: - oferta co do treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją; - oferta została złoŝona w określonym przez Zamawiającego terminie; -Wykonawca przedstawił ofertę zgodną z ustaleniami odnoszącymi się do warunków udziału w postępowaniu i przedmiotu zamówienia. 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniŝszym kryterium: Cena brutto - 100% Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniŝszym wzorem: 4

5 P= C N /C B x 100 gdzie: P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę C N - najniŝsza zaoferowana cena C B - cena zaoferowania w ofercie badanej 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyŝsza ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 5. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (zawierać będzie najniŝszą cenę). 7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, jak równieŝ punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;. d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 7 pkt a), na stronie internetowej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 13. Zawarcie umowy po wyborze oferty nie wymaga dopełnienia dodatkowych formalności. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia poprzez rezygnację z części sprzętu lub oprogramowania określonego w załączniku nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ (część 1 i 2), w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego. 5

6 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy: Zamawiający będzie Ŝądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wynosi 5% wartości całego zamówienia. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 16. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 183 PZP, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 17. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej tj. odwołanie. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie wnosi się: 1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane w inny sposób; 2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 3. odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Integralną część SIWZ stanowią: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Podstawowe dane oferenta Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy dot. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 6 - Formularz informacyjny na temat niezbędnej wiedzy 6

7 Załącznik nr 7 - Projekt umowy Załącznik nr 8 plik graficzny (Plik w formacie Shapefile ESRI) określający granice opracowania KIEROWNIK Gospodarstwa Pomocniczego przy MPN mgr inŝ. Lesław Leśniak 7

8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zakup i instalacja sprzętu zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemu GIS- MPN : 1.1. Serwer wraz z oprogramowaniem (OS): Procesor - Intel Quad Core i GHz, pamięć podręczna 8MB lub lepszy Liczba procesorów -1 (ze względu na licencjonowanie do 4 rdzeni) Pamięć operacyjna min. 4 GB z moŝliwością rozbudowy do 32 GB bez konieczności deinstalacji zaoferowanej pamięci RAM Dysk twardy 4 x 1,5 TB, SATA/300, 32MB cache obr/min (RAID 5) Kontroler - Kontroler macierzowy SATA2 RAID 3Ware Escalade 9650SE- 4LPML /SGL bulk, pracujący w trybach RAID Karta sieciowa - 2 x karta Ethernet 100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45. Dla kaŝdej karty kabel UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3 m i spełniający wymagania min. kategorii Karta graficzna - z obsługą OpenGL 1.3 (np: Gigabyte GeForce GT220 1GB DDR2 GV-N220D2-1GI lub podobna) Porty - 1 x szeregowy, 4 x USB 2.0. Dwa wolne po zainstalowaniu poprzez USB wszystkich oferowanych, urządzeń, Klawiatura PS/2 lub USB, Mysz PS/2 lub USB Zasilacz 600W Napęd optyczny Nagrywarka DVD Monitor: 17 LCD lub większy Klawiatura PS/2 lub USB, Mysz PS/2 lub USB System operacyjny (OS) Windows Server 2003 SP2 (32-bit) Server Standard min. 5 uŝytkowników Dodatkowe wymagania: Wszystkie kable niezbędne do prawidłowej instalacji i pracy serwera, kabel UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 m i spełniający wymagania min. kategorii Zasilanie awaryjne UPS dla urządzeń wymagających napięcia sinusoidalnego, chroniące przed wahaniami lub zanikami napięcia sieciowego o mocy rzeczywistej 1200 W lub większej z dołączonym oprogramowaniem pozwalającym na monitoring pracy zasilacza oraz na zamykanie systemu operacyjnego. UPS ma być wyposaŝony w gniazdo do podłączenia dodatkowego modułu baterii w celu wydłuŝenia czasu podtrzymania Cztery stacje robocze: Stacja robocza 1 szt. wyposaŝona w moduł edycji danych GIS i wykonywania analiz przestrzennych 2D/3D oraz pozyskiwania informacji typu 3D z cyfrowych zdjęć lotniczych (w kompozycjach CIR oraz RGB) na drodze fotointerpretacji i stereodigitalizacji o minimalnych parametrach: Procesor Intel Core i GHz BOX lub szybszy na odpowiedniej płycie głównej Pamięć RAM DDR3 8GB (lub więcej) Dysk twardy o łącznej pojemności 2TB 32MB cache SATA-II lub kompatybilny Karta graficzna umoŝliwiająca przetwarzanie danych 3D w trybie pozyskiwania danych ze zdjęć lotniczych oraz współpraca z okularami 3D ciekłokrystalicznymi. 8

9 Monitor LCD o przekątnej minimum 22 przystosowany do wyświetlania obrazu 3D wraz z odpowiednimi bezprzewodowymi okularami 3D do pozyskiwania informacji ze zdjęć lotniczych Nagrywarka CD/DVD/Blue-Ray Manipulator fotogrametryczny - mysz 3D Klawiatura, Mysz, Obudowa z zasilaczem minimum 450 W System operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 Bit Zasilanie awaryjne UPS dla urządzeń wymagających napięcia sinusoidalnego, chroniące przed wahaniami lub zanikami napięcia sieciowego o mocy rzeczywistej 650 W lub większej z dołączonym oprogramowaniem pozwalającym na monitoring pracy zasilacza oraz na zamykanie systemu operacyjnego Stacje robocze 3 szt. o minimalnych parametrach: Procesor Intel Core i ,66 GHz BOX lub szybszy na odpowiedniej płycie głównej Pamięć RAM DDR3 4GB (lub więcej) Dysk twardy o łącznej pojemności 1TB 32MB cache SATA-II lub kompatybilny Karta graficzna odpowiednia do prac CAD/GIS Monitor o przekątnej minimum Nagrywarka CD/DVD Klawiatura, Mysz, Obudowa z zasilaczem minimum 450 W System operacyjny - Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 64 Bit Zasilanie awaryjne UPS dla urządzeń wymagających napięcia sinusoidalnego, chroniące przed wahaniami lub zanikami napięcia sieciowego o mocy rzeczywistej 650 W lub większej z dołączonym oprogramowaniem pozwalającym na monitoring pracy zasilacza oraz na zamykanie systemu operacyjnego Ploter wielkoformatowy o minimalnych parametrach: MoŜliwość druku na papierze arkuszowym oraz w rolach o szerokości 610 mm lub większej Wkłady drukujące niezaleŝne dla kaŝdego koloru CMYK Głowice drukujące niezaleŝne dla kaŝdego koloru z moŝliwością wymiany Rozdzielczość druku 600 dpi lub więcej Zainstalowana pamięć 256 MB lub więcej Serwis gwarancyjny w miejscu instalacji plotera w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu Wraz z ploterem Wykonawca dostarczy 2 komplety materiałów eksploatacyjnych Trzy kolorowe drukarki atramentowe o minimalnych parametrach: Pierwsza drukarka atramentowa: Format papieru A3 lub większy Rozdzielczość druku 1200 dpi lub więcej Wkłady drukujące niezaleŝne dla kaŝdej barwy CMYK (4 lub więcej zasobników) Prędkość wydruku ISO ESAT: 10/8 obrazów na minutę (lub więcej) w trybie monochromatycznym/kolorowym Drukowanie dwustronne w formacie A3 (dupleks) Gramatura nośników 80 do 300 g/m² Komunikacja - Ethernet Druga drukarka atramentowa Format papieru A3 lub większy Rozdzielczość druku 1200 dpi lub więcej 9

10 Wkłady drukujące niezaleŝne dla kaŝdej barwy CMYK (4 lub więcej zasobników) Prędkość wydruku ISO ESAT: 6/5 obrazów na minutę (lub więcej) w trybie monochromatycznym/kolorowym Gramatura nośników 80 do 250 g/m² Komunikacja - USB Hi-Speed Trzecia drukarka atramentowa Format papieru A4 lub większy Drukowanie dwustronne (dupleks) Drukowanie takŝe na płytach DVD/CD Rozdzielczość druku 1200 dpi lub więcej Wkłady drukujące niezaleŝne dla kaŝdej barwy CMYK (4 lub więcej zasobników) Prędkość wydruku ISO ESAT: 9/8 obrazów na minutę (lub więcej) w trybie monochromatycznym/kolorowym Gramatura nośników 70 do 300 g/m² Komunikacja - USB Hi-Speed Wraz z drukarkami Wykonawca dostarczy 2 komplety materiałów eksploatacyjnych do kaŝdej z nich Odbiorniki GPS - 20 szt. o minimalnych parametrach: Dwa ( 2 szt.) zestawy zintegrowanych odbiorników GPS charakteryzujące się: zintegrowanym modułem GPS o wysokiej czułości klasy GPS SiRF III wbudowanym kompasem elektronicznym wbudowanym wysokościomierzem barometrycznym wbudowanym aparatem cyfrowym o matrycy minimum 3 M pikseli z funkcją AutoFocus, odpornością na piasek i kurz oraz wodoszczelnością klasy, co najmniej IP odpornością na upadki na twardą powierzchnię z wysokości 1, 22 m temperaturą pracy: -30 C do 60 C procesorem o częstotliwości co najmniej 800 MHz wbudowaną pamięcią o pojemności co najmniej 128 MB posiadaniem wejścia na dodatkowe karty pamięci duŝym dotykowym wyświetlaczem ułatwiającym pracę w technologii VGA (o przekątnej 3,5 cala lub więcej) o rozdzielczości min 480x640 pikseli, typu TMR z podświetleniem LED baterią Li-ion o pojemności co najmniej 5600 mah komunikacją poprzez port USB, Bluetooth EDR, WLAN , RS wyposaŝony w system operacyjny, zainstalowaną aplikacją do pomiarów i inwentaryzacji zapewniającą: moŝliwość importu plików ArcView, moŝliwość importu plików rastrowych z Google Earth, rejestrację: punktów, linii i obszarów, nawigację do zapisanych punktów, nawigację do współrzędnych określonych przez operatora w terenie, pracę na warstwach informacyjnych, formularze elektroniczne pozwalające na zautomatyzowanie zbierania danych opisowych, eksport danych do MS Excel, ArcView i Google Earth Jeden (1 szt.) zestaw ukierunkowany na moŝliwości rejestracji fotograficznej charakteryzujący się: modułem GPS o wysokiej czułości (MTK) wbudowaną anteną wbudowanym kompasem elektronicznym 10

11 zintegrowanym cyfrowym aparatem fotograficznym o matrycy minimum 8 MB pikseli z obiektywem o zakresie ogniskowych minumum mm (ekwiwalent filmu 35mm) z manualną konfiguracją ISO odpornością na kurz (JIS klasy 5) oraz wilgoć (JIS klasy 7) wyświetlaczem TFT o przekątnej 2,5' lub więcej wbudowaną pamięcią o pojemności powyŝej 25 MB posiadaniem wejścia na dodatkowe karty pamięci oraz dołączoną do zestawu dodatkową kartą pamięci o pojemności min. 4 GB komunikacją poprzez port USB wyposaŝeniem w dedykowane oprogramowanie umoŝliwiające: generowanie plików KML/KMZ, SHAPE (ESRI), tekstowych (csv) z nagłówka EXIF z zapisem parametrów GPS (współrzędne, PDOP), kompasu i aparatu (pola formularza memo) zarządzanie zdjęciami, importowanie ich do geobazy i tworzenie unikalnej informacji kartograficzno fotograficznej wraz z tworzeniem raportów PDF Czternaście (14 szt.) zestawów GPS dysponujących rozbudowanymi mapami topograficznymi obszaru Polski charakteryzujące się: modułem GPS o wysokiej czułości korekcją WAAS/EGNOS wbudowaną anteną baterią o duŝej pojemności charakteryzującą się czasem pracy powyŝej 12 godzin duŝym dotykowym wyświetlaczem ułatwiającym pracę (o przekątnej 3 cale lub więcej) o rozdzielczości min 240x400 pikseli, typu TFT, 65 tys. kolorów, z powłoką antyrefleksyjną wodoszczelnością klasy IPX komunikacją poprzez port USB zakresem temperatur pracy od -20 do 70 C wbudowaną pamięcią o pojemności powyŝej 800 MB z zainstalowaną mapą bazową posiadaniem wejścia na dodatkowe karty pamięci (microsd - HC) z moŝliwością instalacji dodatkowych map moŝliwością zapisu i obsługi baz punktów i tras moŝliwością automatycznego wyznaczania tras wbudowanym aparatem cyfrowym o matrycy minimum 3 M pikseli z funkcją AutoFocus, wbudowaną przeglądarką zdjęć z obsługą nawigacji do nich wbudowanym kompasem elektronicznym wbudowanym wysokościomierzem barometrycznym moŝliwością pomiaru pola powierzchni zainstalowaną mapą wektorową podziału powierzchniowego Magurskiego PN, składającą się z następujących obiektów: obręb ochronny, obwód ochronny, oddział, pododdział (wydzielenie) oraz drogi (format pliku KML). Zamawiający udostępni materiały do wykonania tej mapy Dodatkowym wyposaŝeniem zestawów mają być karty pamięci microsd HC min. 2 GB, na kaŝdy zestaw 1 ładowarka + 2 zestawy akumulatorków (min 2500 mah) oraz kabel komunikacyjny Trzy (3 szt.) odbiorników GPS charakteryzujących się: modułem GPS o wysokiej czułości 11

12 korekcją WAAS/EGNOS wbudowaną anteną bardzo małymi wymiarami wbudowaną pamięcią o pojemności powyŝej 30 MB moŝliwością zapisu punktów - automatyczny zapis trasy (powyŝej punktów) oraz ręczny zapis pozycji poprzez zastosowanie przycisku baterią o duŝej pojemności charakteryzującą się czasem pracy powyŝej 24 godzin zakresem temperatur pracy od -10 do 60 C komunikacją poprzez port USB oraz Bluetooth dołączonym oprogramowaniem umoŝliwiającym zarządzanie odbiornikiem, komunikację oraz import śladów i punktów do formatu KML a takŝe geotagowanie zdjęć fotograficznych 2. Dostawa i instalacja oprogramowania zapewniającego sprawne funkcjonowanie systemu GIS MPN : 2.1. Oprogramowania serwera aplikacji z zakresu GIS (licencja na 1 procesor serwera aplikacji z max. 4 rdzeniami) charakteryzujące się minimalnymi parametrami: skalowalnym dostępem do geobazy, całościowym wsparciem geobazy bez ograniczenia jej rozmiarów moŝliwością tworzenia geobazy oraz ładowania danych przestrzennych do geobaz zarządzaniem geobazą replikacją one-way oraz two-way, check-in, check-out oraz pomiędzy róŝnymi DBMS eksportem danych przestrzennych do róŝnych formatów obsługą PostgreSQL moŝliwością wyświetlanie map bezpośrednio z przygotowanych kompilacji mapowych na stacjach graficznych desktopowych GIS dynamiczną aktualizacją serwisu mapowego po modyfikacji pliku kompilacji mapowej pochodzącego z desktop GIS wykonywaniem transformacji geodezyjnych pomiędzy układami PUWG 1992/19, PUWG 2000, WGS84 i projekcja UTM - w locie moŝliwością integracji wielu serwisów mapowych w jednej aplikacji webowej dynamicznym generowaniem map 2D oraz globów 3D moŝliwością stosowania trybu tzw. Cache dla map 2D oraz Cache 3D Globes strukturą Geoprzetwarzania wykonywaniem analiz przestrzennych typu: wycinania, przecinania, sumowania i buforowania agregacją obliczaniem powierzchni serwisem Geodanych serwisem Map 2D (obrazów rastrowych) serwisem 3D Glob serwisami spełniającymi standardy OGC: WMS, WFS, WCS serwisem KML serwisem Geokodowania serwisem Geoprzetwarzania moŝliwością tworzenia i publikacji aplikacji internetowych opartych o przeglądarkę publikowaniem map dla uŝytkowników oprogramowania GIS publikowaniem serwisów Geoprzetwarzania publikowaniem map dla klientów: WMS, WFS, WFS-T, WCS 12

13 publikowaniem warstw 3D klientom KML funkcjonalnością serwisów mapowych m.in.: stałe przesuwanie i powiększanie interaktywne przesuwanie i powiększanie identyfikacja obiektów na mapie hyperlink do innych dokumentów, pomiar odległości podpowiedzi graficzne oparte o obiekt okno lupy mapa przeglądowa (widok) interaktywna strzałka północy narzędzie Znajdź Miejsce narzędzie Wyszukaj Adres narzędzie Wyszukaj po atrybutach narzędzie Wyszukaj atrybuty narzędzie Edycji podstawowymi narzędziami Geoprzetwarzania NET Application Developer Framework Java Application Developer Framework Integracja.NET IDE (MS Visual Studio 2005, MS Visual Studio 2008) Integracja Java IDE (Eclipse 3.3, Eclipse 3.4, NetBeans 6.0.1, NetBeans 6.5) 2.2. Dostawa zainstalowanej i skonfigurowanej relacyjnej bazy danych typu Open Source współpracującej i wspieranej oficjalnie przez producenta dostarczonego oprogramowania typu GIS-Serwer. Ograniczenia rozmiaru bazy danych mogą być warunkowane jedynie rozmiarem pamięci macierzy dysków serwera Oprogramowania GIS stacji roboczej administratora GIS-MPN oraz 3 uŝytkowników zaawansowanych (1 + 3 szt. licencji serwowanych jako licencje pływające) spełniającego następujące minimalne wymagania poprzez realizowane poprzez moŝliwość: edycji róŝnych formatów danych w tym przekazanych przez Lasy Państwowe plików Leśnej Mapy Numerycznej oraz przez GDOŚ i RDOŚ plików granic obszarów ESE Natura tworzenia warstw informacyjnych oraz plików INFO tworzenia i edycji wielodostępowej geobazy; tworzenia i edycji obiektów geobazy stanowiących część sieci geometrycznych i klas relacji integracji obiektów w warstwach informacyjnych oraz geobazie tworzenia klas relacji pomiędzy róŝnymi klasami obiektów tworzenia klas relacji pomiędzy róŝnymi tabelami tworzenia klas relacji pomiędzy klasami obiektów i tabelami wersjonowania geobazy edycji wersji opartej na DBMS 13

14 rozwiązywania konfliktów pomiędzy wersjami wielodostępowej geobazy tworzenia i edycji wymiarowania tworzenia i edycja klasy obiektów opisowych geobazy tworzenia dynamicznych obiektów z geokodowanych lokalizacji ładowania i tworzenia danych do wielodostępowej geobazy w tym m. in.: danych rastrowych, podtypów atrybutów w klasie obiektów oraz domen atrybutów szt. admin. + 3 szt. uŝytk. zaawans. dodatkowego modułu rozszerzającego funkcjonalność o analizy przestrzenne wykonywane na warstwach rastrowych. Funkcjonalność musi obejmować m.in. takie moŝliwości jak: prowadzenie zaawansowanych analiz przestrzennych GIS konwersję obiektów wektorowych (punktów, linii, poligonów) do postaci rastra generowanie map gęstości i ciągłych powierzchni na podstawie obiektów punktowych tworzenie linii warstwicowych, map spadów i ekspozycji oraz powierzchni cieniowanego reliefu wykonywanie zapytań logicznych i obliczeń algebraicznych na mapach przeprowadzanie analiz sąsiedztwa i analiz strefowych wykonywanie dyskretnych analiz komórkowych wykonywanie reklasyfikacji obrazów rastrowych i konwersji do wektora szt. admin. + 3 szt. uŝytk. zaawans. dodatkowego modułu rozszerzającego funkcjonalność o analizy przestrzenne typy 3D wykonywane na warstwach rastrowych. Funkcjonalność musi obejmować m.in. takie moŝliwości jak: generowanie warstwic (izolinie tworzonych powierzchni) i modeli rzeźby terenu NMT, NMPT obliczanie pola powierzchni, objętości brył, spadków i ekspozycji powierzchni terenu oraz cieniowanego modelu terenu przeprowadzanie sferycznych wizualizacji 3D, wizualizacji przelotów oraz animacji budowanie i wizualizacje powierzchni, rzeźby terenu oraz drapowanie powierzchni wykonywanie analiz obszaru widoczności, korytarza, linii widoczności, interpolacji profili wysokościowych, określanie stopnia nachylenia drogi przeglądanie i tworzenia KML oraz przeglądanie danych ze skaningu laserowego import plików SketchUp, 3D Studio i OpenFlight uŝywanie bezpłatnych globów 3D i obrazów z serwerów internetowych szt. admin. + 1 szt. uŝytk. zaawans. dodatkowego modułu rozszerzającego funkcjonalność o analizy geostatystyczne wykonywane na warstwach wektorowych. Funkcjonalność musi obejmować m.in. takie moŝliwości jak: badanie zmienności danych, wyznaczanie granic danych oraz sprawdzanie globalnych trendów 14

15 tworzenie map prognoz, szacowania błędu standardowego oraz prawdopodobieństwa realizację róŝnych sposobów wizualizacji powierzchni włącznie z warstwicami (izoliniami) badanie autokorelacji przestrzennej i korelacji pomiędzy wieloma zestawami danych (np. Kriging) szt. admin. dodatkowego modułu rozszerzającego funkcjonalność o analizy przestrzenne sieciowe wykonywane na warstwach wektorowych. Funkcjonalność musi obejmować m.in. takie moŝliwości jak: wyszukiwanie najbardziej efektywnych tras podróŝy (najkrótsza trasa, najszybsza) wyznaczanie najbliŝszych lokalizacji do punktów serwisowych definiowanie obszarów dostępności w określonym czasie (np. dojazdu straŝy poŝarnej) generowanie macierzy kosztów przebycia drogi z kaŝdej lokalizacji do wszystkich pozostałych lokalizacji w sieci wykorzystanie istniejących danych GIS w systemie GIS-MPN ograniczenie wyników zapytań przez określenie czasów dostaw pracę z łatwym w uŝyciu graficznym interfejsem uŝytkownika modelowanie złoŝonych problemów z wykorzystaniem specjalnej aplikacji do tworzenia modeli szt. aplikacji poszerzającej funkcjonalność systemu o moŝliwości konwersji formatów rastrowych i wektorowych export skalibrowanych map wraz z siatką do GeoTIFF, GeoPDF i wydruk w zadanej skali; exportu map do formatu Garmin oraz KMZ, obsługa formatów rastrowych NMT (Gridded Elevation Formats): o ASPRS LIDAR LAS Files o ASTER DEM and L1A/L1B Imagery and MODIS imagery o Arc/Info ASCII Grid o Arc/Info Binary Grid o Arc/Info Export Format (E00) o BAG (Bathymetry Attributed Grid) Files o BIL/BSQ/BIP/RAW Imagery o BT (Binary Terrain) Elevation Grid Files o BigTIFF o Canada 3D Files o Canadian Digital Elevation Data (CDED) o DHM - Swiss DEM Files o DTED (Digital Terrain Elevation Data) Format o ERDAS Imagine Image Format o GLOBE (Global Land 1-km Base Elevation) Data o GSD (Swedish DEM Grid) Files o GXF (Geosoft ASCII Grid) Files o Geodas Grid (GRD98) Format o Geosoft Binary Grid Files o Global 2' Elevation Data (ETOPO2) o Global 30-arc-second Digital Elevation Data (GTOPO30) o Gravsoft Grid Files o HF2/HFZ Files o HTF (Hydrographic Transfer Format) o Hypack Matrix Files o Idrisi Format o International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Files o Japanese DEM (JDEM/LEM/CSV) Format 15

16 o LizardTech MrSID MG4 Lidar o NOAA TerrainBase Elevation Data o NTF Grid/Contour Format o PDS (Vicar) Files o PLS-CADD XYZ Files o QCT (Quick Chart) and QED Files o SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) o STL Files o Surfer Grid (ASCII and Binary) Format Files o TerraScan.bin/.ts Format o Terragen Terrain Format o USGS Digital Elevation Model (DEM) o USGS Digital Elevation Model, GeoTIFF Format o USGS Digital Elevation Model, Spatial Data Transfer Standard Format (DEM/SDTS) o USGS National Elevation Dataset (NED) - ArcGrid, BIL, Grid Float Format o Vertical Mapper (MapInfo) Grid/Clutter Files o Vulcan3D Triangulation (.00t) Files o Zmap Plus Grid Files obsługa formatów rastrowych (obrazów): o ADRG Files o ASRP (Arc Standard Raster Product) and USRP Files o ASTER DEM and L1A/L1B Imagery and MODIS imagery o BIL/BSQ/BIP/RAW Imagery o BSB Nautical Charts o BigTIFF o CADRG and CIB Files o ERDAS Imagine Image Format o ERMapper Compressed Wavelet (ECW) Format o Erdas GIS/LAN Files o GeoPDF Files o Idrisi Format o Intergraph COT Format o JPEG Image with Embedded EXIF Position Information o JPEG Image with World File o JPEG2000 Files o KML/KMZ Formats o Landsat 7A FAST Format o LizardTech MrSID Data o MPR/MPH (German Topo Map) Files o MapTech Nautical Charts (PCX Format) o MapTech Topo Maps and Aerial Navigation Charts o NITF - National Imagery Transmission Format o PCX Files o PGM Grayscale Grid Format o PNG Image with World File o QCT (Quick Chart) and QED Files o RIK (Swedish Topo Map) Files o USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), GeoTIFF Format o USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), JPG w/ Native Header Format o USGS Digital Orthophoto Quads (DOQ), Native USGS Format o USGS Digital Raster Graphic (DRG) o Vertical Mapper (MapInfo) Grid/Clutter Files o Zoomify Format obsługa formatów wektorowych (CAD/GIS): o ASPRS LIDAR LAS Files o Arc/Info Export Format (E00) o AutoCAD DWG (DraWinG) File o AutoCAD DXF (Drawing Interchange File) o BAG (Bathymetry Attributed Grid) Files 16

17 o CDF (GES Cartographic Data Format) o CML, CXF, and TAF (Italian Cadastral Exchange Formats) o CompeGPS RTE, TRK, and WPT Formats o DBF (DBase III+) Files o DMDF (Digital Map Data Format) Format o DeLorme Text Files o Delft3D (LDB) Files o EMF (Windows Enhanced Metafile) Format o ESRI Personal Geodatabase Format (MDB) Files o ESRI Shapefiles o FCC Antenna Structure Registration (ASR) Files o GML (Geography Markup Language) Format o GPS TrackMaker o GPX (GPS exchange Format) Files o Garmin PCX5 Format Waypoint (WPT), Route (RTE), and Track (TRK) Files o Garmin TCX (Training Center Database) Files o GeoPDF Files o HTF (Hydrographic Transfer Format) o Idrisi Vector (VCT) Format o JPEG Image with Embedded EXIF Position Information o KML/KMZ Formats o LMN (Spectra Line Management Node) Files o LizardTech MrSID MG4 Lidar o Lowrance LCM (MapCreate) Format o Lowrance SonarViewer Format o Lowrance USR o MagicMaps IKT Files o MapInfo MIF/MID and TAB/MAP Formats o MapMaker DRA (Drawing) Files o Marplot MIE Files o MicroStation DGN Format o NIMA GNS (GeoNet Names Server) Format o NOAA DSDATA Geodetic Control, SDTS Format o NTF Grid/Contour Format o OCAD.OCD Files o OpenStreetMap (OSM) Files o OziExplorer Waypoint (WPT), Route (RTE), and Track (PLT) Files o PLS-CADD XYZ Files o Platte River ASCII Digitizer Format o Polish MP (cgpsmapper) Format o S-57 Digital Chart Files o SEGP1/UKOOA Seismic Shotpoint Format o SMT KINGDOM Software Planimetric Polygon Format o SOSI Files o SPS (Shell Processing Support) o STL Files o Surfer BLN Files o TAF (Italian Cadastral Exchange Format) o TIGER/Line Files o TomTom OV2 Files o USGS Digital Line Graph, Optional Format (DLG-O) o USGS Digital Line Graph, Spatial Data Transfer Standard Format (DLG/SDTS) o USGS Geographic Names Information System (GNIS) o USGS Land Use and Land Cover Data (LULC) o VPF (VMAP0, VMAP1, DNC) Files o Vulcan3D Triangulation (.00t) Files o WAsP.MAP Format o XTF (extended Triton) Format 17

18 3. Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla administratora oraz zaawansowanych uŝytkowników z zakresu: 3.1. Obsługi serwera aplikacji typu GIS-Serwer wraz z podstawową demonstracją backupu danych oraz wymiany dysku HDD (min. 6 godz.) Obsługi i moŝliwości rozbudowy relacyjnej bazy danych typu Open Source, wraz z podstawowa demonstracją backupu danych (min. 6 godz.) Obsługi oprogramowania typu GIS-Desktop i jego dodatkowych modułów (min. 8 godz. szkoleniowych) Podstawowej obsługi modułu pozyskiwania danych typu 3D ze zdjęć lotniczych na podstawie zaimportowanego projektu fotogrametrycznego (z opracowania ortofotomapy) min. 6 godz Obsługi odbiorników GPS i związanego z nimi oprogramowania (min. 3 godziny) Dostarczone oprogramowanie GIS musi być zainstalowane (serwer i stacje robocze 4 szt.) i odpowiednio skonfigurowane Wykonawca musi zapewnić asystę techniczną na wszelkie dostarczone licencjonowane oprogramowanie typu GIS przez okres 12 miesięcy umoŝliwiającą korzystanie z najnowszych wersji zakupionego oprogramowania, które ukaŝą się w trakcie trwania asysty wraz z moŝliwością korzystania ze wsparcia technicznego, bez dodatkowych kosztów. 4. Dostarczenie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy lotniczej dla obszaru Magurskiego Parku Narodowego wraz z otuliną według granic określonych w załączniku graficznym (Plik w formacie ESRI Shapefile) Termin wykonania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych ; 4.2. Obrazy muszą charakteryzować się jakością gwarantującą prawidłowe wykonanie barwnej ortofotomapy lotniczej o Ŝądanej dokładności zgodnie z Wytycznymi technicznymi K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomap w skali 1:10 000; 4.3. Zdjęcia muszą być wykonane cyfrową kamerą lotniczą posiadająca rejestracje środków rzutów GPS; 4.4. Jednoczesna rejestracja kanałów: R, G, B i NIR, zapis obrazu pojedynczego zdjęcia16 bit na piksel kaŝdego kanału; rozdzielczość terenowa: piksel nie większy niŝ 0.25 m; 4.5. Minimalne pokrycie podłuŝne zdjęć: p = 70 %, minimalne pokrycie poprzeczne zdjęć: q = 30 %; 4.6. Występujące zachmurzenie poniŝej 0,01% powierzchni; 4.7. Pora wykonania zdjęć cyfrowych: dopuszczalne tylko godziny południowe tj ze względu na obszar górski i powstające cienie; 4.8. Model terenu wykorzystany do generowania ortofotomozaiki powinien zostać pozyskany z PZGiK (NMT z projektu LPIS ) lub w przypadku jego braku (strefa przygraniczna) wykonany na podstawie stereo-obserwacji przez operatora. Dopuszczalne jest wspomaganie się w tych obszarach mapą topograficzna 1:5000 lub 1:10.000; 4.9. Przekazane materiały i produkty Zamawiającemu: plan nalotu do 3 tyg. przed wykonaniem nalotu, dokumentacja (kopie uzyskanych pozwoleń) wystąpienia o zgodę na przeprowadzenie nalotu nad MPN do odpowiednich krajowych i zagranicznych urzędów, jeśli taka zgoda jest wymagana do 3 tyg. przed wykonaniem nalotu; obowiązujące układy współrzędnych dla przekazywanych materiałów: PUWG 2000 oraz PUWG 1992, pojedyncze zdjęcia lotnicze w zapisie 16 bit, jeden plik TIFF czterokanałowy (R,G,B,NIR) bez kompresji, pojedyncze ortofotografie 16BIT, GeoTIFF + TFW bez wyrównania tonalnego, 18

19 projekt aerotriangulacji (wszystkie niezbędne pliki) dla wykonanego bloku zdjęć umoŝliwiający jego uŝycie na cyfrowej stacji fotogrametrycznej DEPHOS, sprawozdanie techniczne zawierające m.in.: raport i wyniki aerotriangulacji, raport ortorektyfikacji i mozaikowania wraz z plikiem zawierającym linie mozaikowania, dokumentację pomiaru punktów GCP sygnalizowanych i naturalnych w postaci zdjęć cyfrowych z terenu, skorowidz ortofotomap w formie cyfrowej, sprawozdanie techniczne całego procesu technologicznego wraz z wewnętrzną kontrolą jakości produktów, lotnicza ortofotomozaika cyfrowa poprawnie technicznie(po zmozaikowaniu i wyrównaniu tonalnym): wykonana w kompozycjach: RGB (barwy naturalne) oraz spektrostrefowej CIR (Color InfraRed) ortofotomozaika ma być przekazana w zapisie GeoTIFF + TFW, (8 Bit) w układzie sekcyjnym mapy topograficznej 1: oraz dodatkowo całość w jednym pliku o pikselu równym 1 m (PUWG 1992), mapy zasadniczej 1:2000 (PUWG 2000) Numeryczny Model Terenu wykorzystany do ortorektyfikacji zdjęć lotniczych ma być przekazany w formatach: ASCII, GeoTIFF oraz GRID (ESRI) w sekcjach mapy topograficznej 1: (PUWG 1992) oraz sekcjach mapy zasadniczej 1:2000 (PUWG 2000) wraz z zestawem uŝytych pikiet wysokościowych, linii nieciągłości, linii szkieletowych oraz obszarów wyłączeń (format ESRI Shapefile). Wielkość piksela nie większa niŝ 10mx10m Dokładność ortomozaiki m xy = 3 piksele Ortofotomozaika w kombinacji CIR oraz RGB zostanie przygotowana w postaci piramid (caching) do wyświetlania poprzez serwer mapowy (WMS) będący integralną częścią systemu GIS-MPN Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu wszystkie materiały i produkty z pełnymi prawami majątkowymi do nich 5. Wykonanie i dostawa warstwy informacyjnej operatu ewidencji gruntów na całości obszaru MPN i jego otuliny (około ha) zgodnej z zasobami powszechnej ewidencji gruntów w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie stanu prawnego własności gruntów i wód, klasyfikacji i bonitacji gruntów, ewidencji budynków i budowli Dostarczenie Warstwy informacyjnej ewidencji gruntów GIS-MPN zgodnej z zasobami powszechnej ewidencji gruntów na podstawie danych ewidencji gruntów pozyskanych z Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle, Krośnie i Gorlicach, 5.2. Dane wektorowe (geometryczne) przekazane zamawiającemu w formacie ESRI Shapefile (PUWG 2000) powinny zawierać: poligony granic działek ewidencyjnych (wraz z budynkami) wraz z etykietami (numeratorami) oraz granic uŝytków gruntowych dla obszaru MPN; poligony granic Magurskiego Parku Narodowego; poligony granic Ostoi Magurskiej PLH ; poligony granic Ostoi Beskid Niski PLB (dla terenu z zakresu opracowania: Magurski PN i otulina); poligony granic otuliny Magurskiego PN; poligony granic obrębów ochronnych (Krempna i śmigród); poligony granic obwodów ochronnych (dla 12 obwodów ochronnych); poligony granic Nadleśnictw Dukla, Gorlice i Kołaczyce (dla terenu z zakresu opracowania: Magurski PN i otulina); poligony granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskid Niski (dla terenu z 19

20 zakresu opracowania: Magurski PN i otulina); poligony granic Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (dla terenu z zakresu opracowania: Magurski PN i otulina); poligony granic Rezerwatu Kornuty; punkty graniczne działek ewidencyjnych (dla obszaru MPN) o unikalnych identyfikatorach; punkty osnowy geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej (unikalny identyfikator) poligony granic podziału administracyjnego i ewidencyjnego kraju: granicy Polski, województwa, powiatu, gminy, obrębów ewidencyjnych dla obszaru MPN oraz otuliny i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001; elementy sieci uzbrojenia terenu przebieg linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia na obszarze MPN, otuliny MPN i Ostoi Magurskiej PLH180001; 5.3. Dane atrybutowe (opisowe) zapisane w relacyjnej bazie danych powinny obejmować: w przypadku działki ewidencyjnej: identyfikator działki (unikalny ciąg znaków hierarchicznie zbudowany na podstawie informacji o obrębie ewidencyjnym, gminie etc); numer działki według mapy ewidencyjnej z PZGiK; numer Obrębu Ochronnego MPN; numer Obwodu Ochronnego MPN; numer oddziału MPN; powierzchnię (ha); nazwę wsi; nazwę gminy; właściciela działki; władającego; datę przejęcia; podstawę przejęcia; numer księgi wieczystej; datę wpisu do księgi wieczystej; datę włączenia do MPN; datę wykreślenia; podstawę wykreślenia; uwagi; w przypadku uŝytku gruntowego: unikalny identyfikator uŝytku; identyfikator działki; rodzaj uŝytku (np. R., Ls); klasa uŝytku (bonitacyjna; np. RV); powierzchnia (ha); w przypadku warstwy punktów granicznych działek ewidencyjnych: - unikalny identyfikator; - numer z PZGiK; - współrzędne XYZ (układ PUWG 2000); w przypadku warstwy punktów osnowy geodezyjnej: - unikalny identyfikator (ciąg znaków w sposób hierarchiczny definiujący pochodzenie ogranicznika do konkretnego obrębu ewidencyjnego); - współrzędne XYZ; - informacja o klasie i typie osnowy geodezyjnej; 5.4. Wykonanie zbiorczego zestawienia działek ewidencyjnych według właścicieli i zarządców, powierzchni, klasyfikacji gruntów zestawienia zbiorczego w postaci tabelarycznego raportu (Excel, pdf) oraz kompozycji graficznej w 20

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla:

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla: Załącznik nr 2B do SIWZ (Formularz oferty) Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS Dla: Babiogórskiego Parku Narodowego 34-222 Zawoja 1403 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , fax Tytuł: Zebranie danych dotyczących sieci kolei, umocnień kolejowych, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją kolejową oraz danych dotyczących jednostek podziału administracyjnego dla

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto

Formularz cenowy. Cena jednostkowa netto. L.p. Nazwa urządzenia Ilość. Wartość netto Załącznik Nr do SIWZ (Pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika* O F E R TA Nazwa i siedziba Wykonawcy/ Wykonawców*......... NIP... REGON... Wykonawcy/Pełnomocnika* Wykonawcy/Pełnomocnika Tel.../fax... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR P-II-370/ZZP-3/9/09 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r nr223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. Zielona Góra: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra Numer ogłoszenia: 77271-2009; data zamieszczenia: 19.05.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie KA.ZP.2311.10.EFS.3.2016 Ciechanów, dn. 24.10.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Placówki Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

III. Wzory formularzy

III. Wzory formularzy III. Wzory formularzy zamówienia Nr sprawy Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi ZP-341-04/06 Spis formularzy 1 Oferta cenowa (druk ofertowy) 2 Oferta deklaracje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum:

FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku oferty wspólnej/ Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum: Strona 1 z 5 Postępowanie nr 3/2016/ZO Załącznik nr 1 do Ogłoszenia / Zapytania ofertowego pieczęć Agencja Rozwoju Regionalnego ARES" 16400 Suwałki, ul. Noniewicza 42A FORMULARZ OFERTY Nazwa albo imię

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2015/02. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2015/02. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozbudowa systemu informacji przestrzennej Etap II Zakup ortofotomapy,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2 Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 293660-2011; data zamieszczenia: 18.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 105841-2012; data zamieszczenia: 13.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY

OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY Załącznik nr 3B do SIWZ.. Pieczęć firmowa Wykonawcy OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ II DRUKARKI I SKANERY A. DRUKARKI LASEROWE - 12 sztuk 1. 2 sztuki z dodatkowym podajnikiem Producent, model,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów komputerowych do zajęć praktycznych. ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 13.11.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej euro

FORMULARZ OFERTY. ..., dnia (miejscowość) na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej euro ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

nr 1, tj.: a) komputer stacjonarny z monitorem (biurowy) - 15 szt., b) oprogramowanie biurowe - 15 szt., c) NAS

nr 1, tj.: a) komputer stacjonarny z monitorem (biurowy) - 15 szt., b) oprogramowanie biurowe - 15 szt., c) NAS Olsztyn: dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 221847-2014; data zamieszczenia: 18.10.2014

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14.000 EURO) 1. Zamawiający POMOC DROGOWA I PARKING STRZEŻONY Przemysław Boczkiewicz 95 054 KSAWERÓW; ul. Łódzka 28 NIP: 731 104 96 44 REGON: 470284950 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 202849-2008; data zamieszczenia: 28.08.2008 Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia.

I. Przedmiot zamówienia. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Publiczna Szkoła Podstawowa w Repkach 08-307 Repki ul. Szkolna 3 tel./fax.: (25) 787-51-80 e-mail: zespolszkolwrepkach@wp.pl Repki, dnia 25.11.2011r. Zapytanie ofertowe 03/2011 dotyczące zakupu zestawu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-i-6/94,przetarg-nieograniczony-na-do stawe-sprzetu-komputerowego-dla-ministerstwa-sportu.html Wygenerowano: Wtorek, 9 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... Adres poczty elektronicznej:... Numer NIP:... Numer REGON:...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faksu... Adres poczty elektronicznej:... Numer NIP:... Numer REGON:... Załącznik nr 6 pieczątka firmy Formularz ofertowy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niŝszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ OG/328/2012 Katowice, dn. 11.09.2012r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego wg Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zapytanie ofertowe NR 2/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

atramentowa A3-1 szt., - monitor 21,5 cala -17 szt., - monitor 24 cale - 4 szt., - skaner A4-1 szt., - skaner

atramentowa A3-1 szt., - monitor 21,5 cala -17 szt., - monitor 24 cale - 4 szt., - skaner A4-1 szt., - skaner Olsztyn: dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 237251-2013; data zamieszczenia: 11.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3 Z DNIA 05.09.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3 Z DNIA 05.09.2011 r. Zelów, 05.09.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 3 Z DNIA 05.09.2011 r. W związku z realizacją projektu WND-RPLD.03.02.00-00-238/10, zgodnie z Zasadami udzielania zamówień w stosunku do których beneficjenci

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Łódź: Zakup, instalacja oraz dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Numer ogłoszenia: 333315-2010; data zamieszczenia: 23.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SIWZ. miejscowość, dnia:.. O F E R TA

Załącznik nr 1 SIWZ. miejscowość, dnia:.. O F E R TA Załącznik nr SIWZ miejscowość, dnia:.. O F E R TA Do: Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:..... Siedziba: Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/28/06/2015. Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPO/AZ/28/06/2015. Katowice, dnia r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/28/06/2015 Katowice, dnia 13.07. 2015 r. ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, adres: 40-026 Katowice ul.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58,

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Ul. Kopcińskiego 58, Łódź: Dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych i licencji oraz rozbudowa pamięci serwerów - ZP/ŁOW NFZ/5/11 Numer ogłoszenia: 263630-2011; data zamieszczenia: 29.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/5/2011 9122.ZESP ISO 9001:2000 Łańcut dnia 11.02.2011r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW: Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax:

Warszawa, dnia 2011/05/04. Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, Warszawa tel: fax: Warszawa, dnia 2011/05/04 Zamawiający: Obserwcatorium Astronomiczne UW Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP 783-11-21-773

Bardziej szczegółowo