Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektronicznego informatora nawigacyjnego odcinka rzeki Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego odcinka rzeki Nysa Łużycka- zwanego dalej elektronicznym informatorem nawigacyjnym. Informator będzie obejmował serwis mapowy dostępny pod adresem Wykonanie informatora nawigacyjnego będzie odbywało się w infrastrukturze technicznej Zamawiającego z wykorzystaniem udostępnionego do tego celu sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania. Serwis mapowy musi zostać oparty o następujące komponenty programowe będące w posiadaniu Zamawiającego: 1. oprogramowanie do przetwarzania danych przestrzennych ArcGIS Server Enterprise Standard 10.0, 2. system zarządzania relacyjną bazą danych - Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition. Wykonawca dokona inwentaryzacji wskazanego w tytule przedmiotu zamówienia odcinka rz. Odra oraz Nysy Łużyckiej. Inwentaryzacja obejmie wykaz wszystkich obiektów, które zostaną naniesione na mapę. Dodatkowo zostanie wykona pełną dokumentację fotograficzną wskazanych odcinków rzek, która zostanie załączona do informatora nawigacyjnego. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zdjęcia obiektów i charakterystycznych punktów, budowli hydrotechnicznych itp. obiektów związanych z rzeką -umożliwiających ich identyfikację w terenie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wykonane zdjęcia (nie tylko te, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej) na płytach DVD. Zdjęcia muszą zostać wykonane w rozdzielczości min. 1600x1200 pikseli. Na każde wyświetlane zdjęcie będzie dynamicznie nakładany znak wodny, który zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego. W wyniku powyższych działań ma powstać serwis geodanych umożliwiający nawigację na odcinku Odry swobodnie płynącej i Nysy Łużyckiej znajdujących się w administracji RZGW, winien on wizualizować posiadane dane dla Odry swobodnie płynącej. Od strony użytkowej powinny zostać wykonane trzy aplikacje: 1. aplikacja kliencka 2. aplikacja administracyjna umożliwiająca edycję danych tabelarycznych i wektorowych geoportalu w sieci intranet poprzez aplikację webową, 3. aplikacja kliencka na urządzenia mobilne (smartfony, tablety).. Wymagania dotyczące serwisu mapowego. 1. Aplikacja Webowa musi zostać napisana w środowisku otwartym Java 2. Aplikacja kliencka umożliwi przeglądanie danych w wybranej wersji językowej z poziomu menu aplikacji. Wykonawca zdefiniuje w formacie tekstowym plik translacyjny zawierający opis obiektów aplikacji, dla których Zamawiający będzie mógł wstawić przetłumaczony opis danego obiektu z danej wersji językowej. Zamawiający będzie mógł dodać samodzielnie kolejną wersję językową, dołączając kolejny plik translacyjny. Aplikacja będzie otwierała domyślnie polską wersję językową. Zamawiający dostarczy plik translacyjny dla wersji polskiej i angielskiej.

2 3. Serwis mapowy musi zawierać narzędzia pozwalające na przesuwanie mapy (tylko w obrębie ekranu, czyli nie można jej tak przesunąć, aby uzyskać pusty ekran). 4. Serwis musi zapewniać możliwość włączania i wyłączania warstw oraz map. 5. Wygląd wszystkich elementów usługi przeglądania w tym kolorystyka, przezroczystość, rozmieszczenie, kształt okien, użyte kontrolki będą zaproponowane przez Wykonawcę w formie projektu GUI i będą wymagały akceptacji Zamawiającego przed podjęciem prac wdrożeniowych. Projekt GUI powinien nawiązywać do witryny internetowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: 6. Praca serwisu mapowego ma działać bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in. 7. Wszystkie operacje realizowane za pomocą aplikacji będą widoczne w oknie statusu informującym o trwającej akcji Narzędzie będzie informowało o zaistniałych błędach np. zbyt długi czas oczekiwania na dane. 8. Okno mapy będzie dopasowane do pełnego zasięgu przeglądarki internetowej. 9. Dostępność podglądu mapy z możliwością nawigacji poprzez wskazanie lokalizacji w podglądzie. 10. Serwis mapowy musi poprawnie funkcjonować w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, tj.: a) IE, b) Firefox, c) Opera, d) Chrome. 11. Dodatkowo, aplikacja musi poprawnie działać na następujących systemach na urządzeniach mobilnych: a) Windows Phone b) Android c) ios 12. Przesuwanie (tylko w obrębie ekranu, czyli nie można jej tak przesunąć, aby uzyskać pusty ekran)/powiększanie/pomniejszenie mapy 13. Funkcja Identyfikacja 14. Funkcja Pomiar odległości 15. Dynamiczna podziałka liniowa wraz z podaniem jednostek miary (km, m). 16. Funkcja Wyszukiwanie obiektów 17. Funkcja poprzedni/następny widok mapy funkcja umożliwiająca poruszanie się po kolejno wyświetlanych przez użytkownika zakresach mapy. Przycisk poprzedni wracać ma do wcześniej wyświetlonego widoku, a następny do kolejnych. 18. Funkcja Okno podglądu funkcja ma za zadanie ułatwić orientację na mapie, powinna umożliwić wyświetlenie dodatkowego okna zawierającego ogólniejszy widok od bieżącego widoku okna mapy z możliwością wskazania wyświetlanego obszaru na głównej mapie. 19. Funkcja Nawigator funkcja wyświetlająca pionowy suwak pozwalający na szybkie przejście do oczekiwanego zakresu skalowanego. Przyciski plus i minus na dole i górze suwaka powinny działać analogicznie do opisanych funkcji powiększ i pomniejsz (suwak zoom współdziałający z przyciskiem scroll na myszce (przybliżania/oddalania)). 20. Powiększanie oknem : opcja umożliwia powiększenie okna mapy do wielkości prostokąta, jaki zaznaczy użytkownik. Prostokąt wskazany przez użytkownika 2

3 3 powinien być wyraźnie uwidoczniony. Możliwość zaznaczenia prostokąta w dowolnym kierunku. 21. Możliwość identyfikacji przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem; informacje winny pojawiać się przy obiekcie, a nie w osobnym oknie przeglądarki. 22. Dynamiczną informację o współrzędnych geograficznych kursora myszy. 23. Możliwość wpisania współrzędnych przez użytkownika (tzw. współrzędne z ręki ). Po wpisaniu współrzędnych przez użytkownika i zatwierdzeniu przyciskiem (lub Enter) użytkownik zostaje przeniesiony i scentrowany na dane miejsce, następuje zaznaczenie tego miejsca punktem. Obsługa formatów dziesiętnych i w stopniach, minutach, sekundach. 24. Możliwość tworzenia wydruków bieżącej kompozycji mapowej. 25. Możliwość dodawania własnego tekstu do wydruku z dowolną jego lokalizacją w obszarze wydruku. 26. Możliwość wysyłania a z załączonym plikiem okna mapy wraz z tematem wiadomości, komentarzem na wskazany adres Możliwość generowania linku do aktualnej kompozycji i zasięgu okna mapy. 28. Wskazania w postaci punktu na mapie miejsca w którym obecnie znajduje się użytkownik, w przypadku wyświetlania mapy na urządzeniach potrafiących podać dokładną lokalizację (GPS). 29. Na obu końcach zarządzanego odcinka rzeki Odra przez RZGW we Wrocławiu, należy zamieścić linki do informatorów nawigacyjnych zarządzanych przez odpowiednie jednostki RZGW (Gliwice, Szczecin). 30. Wyświetlanie okna z legendą mapy. 31. Możliwość zmiany kolejności warstw dla serwisów WMS. Informowanie użytkownika o braku widoczności warstw przy wybranej skali poprzez wyszarzenie nazwy warstwy. 32. Pomoc kontekstowa dla wszystkich narzędzi. 33. Podpowiedź pojawiająca się po najechaniu myszką na dane narzędzie lub przycisk; paski zawierają informację o nazwie narzędzia. 34. Możliwość zbliżenia do wybranych obiektów z listy wyników wyszukania wraz z wyróżnieniem obiektu. 35. Możliwość zapisywania i wczytywania wszystkich ustawień przeglądarki na serwerze dla użytkowników zalogowanych lub plikach cookies dla użytkowników anonimowych. Przygotowany, serwis mapowy elektronicznego informatora nawigacyjnego musi zapewniać możliwość szybkiego wyszukiwania obiektów za pomocą menu rozwijalnych oraz okna dialogowego w zakresie nie mniejszym niż w obecnie funkcjonującym serwisie mapowym. Pozwoli on również na samodzielną i bieżącą aktualizację informacji pracownikom RZGW bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na nieodzowne aktualizacje. Grupy użytkowników i ich uprawnienia. Dostęp do głównego serwisu mapowego informatora nawigacyjnego musi zostać zapewniony dla każdego użytkownika sieci Internet lub użytkowników sieci lokalnej Zamawiającego. Użytkownicy wymienieni powyżej mają mieć uprawnienia jedynie do przeglądania danych wektorowych i opisowych. Dostęp do serwisu administracyjnego powinien być możliwy jedynie z poziomu sieci lokalnej Zamawiającego dla dwóch grup użytkowników:

4 4 1. edytorzy, 2. administratorzy. Użytkownicy edytorzy powinni posiadać uprawienia do wprowadzania i aktualizacji danych wektorowych i opisowych za pomocą aplikacji administracyjnej lub aplikacji ArcEditor/ArcInfo bezpośrednio do bazy danych Microsoft SQL Server. Użytkownicy administratorzy powinni posiadać uprawienia takie jak użytkownicy edytorzy, a dodatkowo powinni móc: a. tworzyć oraz uzgadniać wersję, b. wykonywać topologię, c. zarządzać uprawnieniami użytkowników oraz edytorów, d. oraz wprowadzać zmiany dotyczące wyświetlanych danych z poziomu aplikacji Web, Logowanie się do panelu administracyjnego odbywa się poprzez SSO (Single Sign-On). Wykonawca zaimplementuje w serwisie mapowym informatora nawigacyjnego - jako tło dla informacji wektorowych - wyświetlanie map podkładowych w formie rastrów (m.in.: BDO, ortofotomapa), które zostaną przekazane przez Zamawiającego. Rodzaj wyświetlanych danych ma zależeć od skali widoku. Podkład ma być włączany opcjonalnie przez użytkownika. Po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca dostosuje zakres terytorialny wyświetlanych danych (np. wielkość bufora wzdłuż rzeki), uwzględniając funkcjonalność serwisu. Wymagania dotyczące serwisu administracyjnego. Wykonawca wykona dodatkowy serwis mapowy (serwis administracyjny) umożliwiający dodawanie, modyfikowanie, usuwanie z mapy takich elementów, jak obiekty punktowe, liniowe, czy poligonowe. Serwis administracyjny powinien posiadać następujące funkcje edycyjne: 1. dla obiektów punktowych: a) wstawianie obiektów, b) wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy, c) dociąganie obiektów do wybranej warstwy, d) usuwanie obiektów, e) przesuwanie obiektów, f) kopiowanie obiektów g) selekcję obiektów, 2. dla obiektów liniowych: a) wstawianie obiektów, b) wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, c) przesuwanie obiektów, d) selekcję obiektów, e) edycję węzłów, f) dociąganie węzłów do wybranej warstwy, g) dzielenie i łączenie obiektów, h) usuwanie obiektów, i) kopiowanie obiektów, 3. dla obiektów poligonowych: a) wstawianie obiektów, b) wstawianie obiektów za pomocą współrzędnych xy kolejnych węzłów, c) przesuwanie obiektów, d) selekcję obiektów,

5 5 e) edycję węzłów, f) dociąganie węzłów do wybranej warstwy, g) dzielenie i łączenie obiektów, h) usuwanie obiektów, i) kopiowanie obiektów, 4. dla komunikatów (dla wprowadzonych współrzędnych lub wskazania miejsca na mapie): a) wstawianie komunikatów, b) przesuwanie komunikatów, c) edycję komunikatów, d) usuwanie komunikatów, e) kopiowanie komunikatów 5. Możliwość modyfikacji geometrii poprzez dodanie punktów węzłowych oraz przesuwanie węzłów. Serwis administracyjny musi zostać wykonany w formie aplikacji intranetowej dającej możliwość łatwej, bezpiecznej i równoległej aktualizacji i modernizacji danych wektorowych oraz opisowych bezpośrednio w relacyjnej bazie danych posiadanej przez Zamawiającego tj. Microsoft SQL Server 2008 R2. Serwis powinien posiadać również możliwość wyszukiwania obiektów. Dane geometryczne i opisowe muszą być przechowywane w relacyjnej bazie danych informatora nawigacyjnego, nie dopuszcza się rozdzielności danych geometrycznych i opisowych. Wymagania dotyczące danych zawartych w elektronicznym informatorze nawigacyjnym. Wymagane jest utworzenie bazy danych przestrzennych w środowisku 64-bitowym Microsoft Windows Server 2008 R2 z wykorzystaniem aplikacji obsługujących technologię 64-bitową ArcSDE 10.0 x64 oraz Microsoft SQL Server 2008 R2 x64, a następnie załadowanie danych. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone poniżej. Wszystkie dane przestrzenne stanowiące zasób Systemu powinny być zorientowane przestrzennie, według tego samego podstawowego układu odniesienia Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 opartego o jednostrefowe dla obszaru Polski odwzorowanie Gaussa-Krugera elipsoidy GRS 80 z południkiem osiowym L 0 =19 0. Wszystkie dane przestrzenne Systemu powinny być: 1. przechowywane w sposób ciągły umożliwiający przeprowadzenie analiz dla dowolnego obszaru 2. poprawne topologicznie oraz spójne logicznie dla wszystkich zdefiniowanych dla nich relacji Utworzona geobaza musi zawierać minimalny zakres danych, w obszarze działania RZGW we Wrocławiu, określony poniższymi zestawami danych: 1) granice administracyjne, 2) granice i zakresy kompetencji terytorialnej RZGW, 3) granice regionów wodnych, 4) granice nadzorów wodnych, 5) siedziby nadzorów wodnych, 6) opis drogi wodnej według parametrów klasyfikacyjnych, 7) porty, przystanie, akwatoria, nabrzeża, miejsca postojowe, 8) śluzy

6 6 9) jazy 10) elektrownie 11) promy, 12) mosty wraz z ich parametrami eksploatacyjnymi, 13) linie napowietrzne wraz z ich parametrami eksploatacyjnymi, 14) przejścia podwodne, 15) skrzyżowania cieków wodnych z rz. Odrą, 16) głębokości tranzytowe, 17) kilometraż rzeki Odry, 18) linia brzegowa, 19) miasta i wioski, 20) rzeki, osie rzek, 21) oznakowanie nawigacyjne: znaki lądowe i pływające, 22) ostrzeżenia nawigacyjne 23) wodowskazy, 24) dokumentacja fotograficzna obiektów. Instalacja serwera ArcGIS Wykonawca wykona instalację serwera ArcGIS Server na wskazanej maszynie w siedzibie Zamawiającego, w obecności jego pracowników. Ponadto Wykonawca dokona poprawnej i optymalnej (uwzględniającej stabilność i wydajność działania) konfiguracji serwera, wraz z zainicjowaniem wskazanych serwisów mapowych Zamawiającego. Kryteria oceny oferty Oferta oceniana będzie wg poniższych kryteriów: L.p Kryterium Maksymalna liczba punktów procentowych 1 Cena 5 % 2 Gwarancja 30 % 3 Funkcjonalność 50 % 4 Harmonogram 15 % 1. Cena 2. Gwarancja 3. Funkcjonalność przedstawionego przez Wykonawcę projektu Informatora Żeglugowego: a. Funkcjonalność pkt b. Przejrzystość pkt c. Intuicyjność pkt d. Użyteczność projektu łatwość nawigacji, intuicyjność pkt 4. Harmonogram a. Szczegółowość, kompletność harmonogramu pkt b. Realność terminów pkt

7 7 c. Pracochłonność po stronie Wykonawcy oraz Zamawiającego. Wykonawca wraz z ofertą określi pracochłonność zadań i faz zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego pkt Dodatkowe wymogi wobec wykonawcy zamówienia: 1. Gwarancja na wykonane prace nie może być krótsza niż 24 miesiące, 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy na etapie złożenia oferty- przedłożenia: harmonogramu realizacji zadania; harmonogram winien zawierać m.in. podział realizacji projektu na etapy, podział etapów na zadania, terminy realizacji, pracochłonność realizacji. próbek w formacie html, dostarczonych na nośniku CD/DVD; próbki powinny zawierać pierwszą stronę (stronę startową) oraz główną stronę serwisu z aktywnym menu (podkład może stanowić dowolna mapa). 3. Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną projektu, 4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujące rodzaje szkoleń: operatorów aplikacji, na etapie wdrożenia systemu u Zamawiającego- 3 osoby, administratorów instalacji, konfiguracji oraz administracji serwerami ESRI ArcGIS Server Enterprise oraz SDE 2 osoby od podstawowego do zaawansowanego poziomu, szkolenia certyfikowane, operatorów ArcEditor wersja osoby od podstawowego do zaawansowanego poziomu, szkolenie certyfikowane, 5. Wykonawca wykona informator w formie papierowej w ilości 1000 szt. oraz opracuje Instrukcję obsługi informatora wersja dla edytorów i wersja dla administratorów w wersji elektronicznej i papierowej (po 1 egz.).

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+

Wykorzystanie aplikacji komputerowych dla potrzeb przedsiębiorstw transportowych na przykładzie pakietu emapatransport+ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekomunikacji w transporcie wewnętrznym / drogowym INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo