VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych czerwca 2010 Szczyrk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych 21 23 czerwca 2010 Szczyrk"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD Nr 10 GÓRNICZY 1 założono MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 10 (1055) październik 2010 Tom 66(CVI) Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska VIII konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych czerwca 2010 Szczyrk W dniach czerwca 2010 r. odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, której wiodącą tematyką była ochrona środowiska na terenach górniczych. Organizatorem konferencji był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH oraz Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, a także z Głównym Instytutem Górnictwa. Konferencje o tej tematyce mają już wieloletnią tradycję, bowiem odbywają się od 1994 roku. Stanowią dobrą okazję do zaprezentowania licznemu gremium osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska osiągnięć i doświadczeń oraz bieżących prac i kierunków badań zmierzających do poprawy stanu poszczególnych komponentów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górniczych. Kilkunastoletnie, cykliczne co dwa lata spotkania pracowników przedsiębiorstw i zakładów górniczych, samorządów gmin, organów nadzoru górniczego, a także polskiej nauki górniczej mają już swoją bogatą historię i weszły w niepisany kalendarz organizacyjny tego typu imprez ukierunkowanych na tematykę ochrony środowiska. Dwie pierwsze konferencje w latach 1994 i 1996 odbyły się w Krynicy, następna w Ustroniu-Jaszowcu a pozostałe pięć, w tym ostatnia 8. z kolei w dniach czerwca 2010 r. odbyły się w Szczyrku. Celem VIII konferencji było przedstawienie w referatach i przedyskutowanie zagadnień ekologii terenów górniczych w świetle aktualnych uregulowań ustawowych wynikających z szeregu nowych lub zmienionych podstawowych aktów prawnych.

2 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Obrady przeprowadzono w 5. sesjach tematycznych, w toku których wygłoszono 32 referaty przygotowane na konferencję. Autorami referatów byli pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Uniwersytetu Śląskiego, pracownicy organów nadzoru górniczego oraz przedsiębiorstw i zakładów górniczych górnictwa węgla kamiennego, węgla brunatnego, a także rud miedzi oraz soli. Uczestnicy konferencji przed obradami otrzymali skróty zgłoszonych na konferencję referatów, wydane w formie kilkudziesięciostronicowej broszury. Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie Przegląd Górniczy po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez grono recenzentów. Przeznaczone do druku w Przeglądzie Górniczym referaty można generalnie zaliczyć do następujących grup tematycznych: monitoring wpływów eksploatacji górniczej na środowisko, z wyróżnieniem niektórych jego elementów, prognozowanie deformacji powodowanych podziemną eksploatacją górniczą złóż kopalin, oddziaływanie robót górniczych na powierzchnię i obiekty budowlane, składowanie dwutlenku węgla (CO 2 ) i ocena oddziaływania takich składowisk na środowisko, rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez górnictwo, zastosowanie nowych technologii informatycznych w pracach mierniczo-geologicznych i górniczych. Kolejność druku w publikacji przyjęto wg wyżej przedstawionych grup tematycznych. W konferencji uczestniczyło 105 osób, nie licząc krótkotrwałych pobytów kilkunastu osób na czas wygłaszania referatów lub też prowadzenia obrad w niektórych sesjach. Frekwencja na konferencji wskazuje, że tematyka ochrony środowiska na terenach górniczych cieszy się, podobnie jak w latach poprzednich, znacznym zainteresowaniem wśród pracowników nauki i praktyki górniczej. Potrzebę organizowania takich spotkań w przyszłości podkreślano w dyskusji i w rozmowach kuluarowych. Przewodniczący Głównej Komisji Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska ZG SITG Jan Krawczyk

3 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 3 UKD: (438): 519.6: : : 622.1: /.842: : : Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do wsparcia procesów mierniczo geologicznych w Kompanii Węglowej S.A. Mgr Jerzy Klemens* ) Dr inż. Marian Poniewiera** ) Treść: W artykule zaprezentowano oprogramowanie Fusion Middleware SOA Suite firmy Oracle, będące narzędziem wykorzystywanym do budowy numerycznego modelu złoża. Wymieniono aplikacje integrowane w architekturze SOA za pomocą pakietu Oracle SOA Suite. Omówiono zagadnienie komunikacji między programami liczącymi prognozowane deformacje terenu górniczego a Systemem Geolisp. Opisano stopień zaawansowania wdrożenia projektu Systemu numerycznego modelu złoża. Słowa kluczowe: numeryczny model złoża, prognozowanie deformacji terenu, System Geolisp, miernictwo górnicze, górnictwo węgla kamiennego 1. Wprowadzenie Oprogramowanie Fusion Middleware SOA Suite firmy Oracle jest narzędziem wykorzystanym do budowy Systemu numerycznego modelu złoża. Służy ono zarówno budowie integracji wewnętrznej dostarczanych w ramach projektu aplikacji, jak i integracji Systemu z aplikacjami do niego zewnętrznymi (rys. 1). Aplikacje integrowane w architekturze SOA za pomocą pakietu Oracle SOA Suite: GEOLISP służy do przetworzenia map górniczych do formy elektronicznej, zarządzania ich treścią oraz dwukierunkowej komunikacji z programami liczącymi deformację terenu. EDBJ-OPN służy do określania wpływu eksploatacji górniczej na ukształtowanie terenu i znajdujące się na jego powierzchni obiekty. GEONET realizuje zadania z zakresu szeroko rozumianych obliczeń geodezyjnych. * ) Asseco Poland S.A., Katowice. ** ) Politechnika Śląska, Gliwice. Artykuł opiniował prof. dr hab. inż. Jan Białek. Centralny Moduł Numerycznego Modelu Złoża (CMNMZ) aplikacja w języku programowania Java, wykorzystywana do zarządzania zasilaniem Centralnej Składnicy Danych o Złożu (CSDoZ) i danymi z map górniczych, wyszukiwania CSDoZ według zadanych parametrów oraz wykonywania raportów analitycznych. Środowisko wytwórcze Systemu numerycznego modelu złoża tworzą komponenty pakietu Oracle SOA Suite 11g oraz przestrzenna baza danych Oracle Spatial 11g. W skład pakietu Oracle SOA Suite wchodzą między innymi: Oracle Jdeveloper 11g służy do wytwarzania kolejnych wersji aplikacji CMNMZ, tworzenia aplikacji kompozytowych i oprogramowania Usług Web oraz zarządzania Rejestrami i Repozytoriami Usług. Oracle Weblogic Server 11g Basic umożliwia uruchomienie aplikacji i Usług Web tworzonych w IDE Oracle Developer. Oracle Enterprise Service Bus służy do integracji aplikacji w architekturze zorientowanej na Usługi Web(SOA).

4 4 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Rys. 1. Podstawowe komponenty Architektury SOA Systemu numerycznego modelu złoża 2. Komunikacja między programami liczącymi prognozowane deformacje terenu górniczego a Systemem Geolisp W skład Systemu Obsługi Kopalnianych Map Numerycznych Geolisp wchodzi Moduł Parcele. Służy do tworzenia danych opisujących eksploatację górniczą dla celów prognozowania deformacji terenu górniczego opartych na numerycznej mapie eksploatacji górniczej. Umożliwia dwustronną komunikację z programami autorstwa prof. J. Białka. Parcela eksploatacyjna to spójny obszar, ograniczony zbiorem linii łamanych. Do utworzenia parceli można wykorzystać autocadowskie polecenie PLINIA, istniejące w mapach numerycznych zamknięte poligony lub wczytać istniejące działki eksploatacyjne z plików tekstowych w formacie EDBJ. Każda utworzona parcela powinna posiadać dane ją opisujące, takie jak: rodzaj kierowania stropem, nazwa pokładu, ściany, przebieg eksploatacji itp. Program GEOLISP umożliwia dodanie danych parametrów zarówno dla pojedynczego obiektu, jak i dla wybranych grup parcel. Program wyposażony jest także w opcję importu danych opisowych z zewnętrznych baz danych (EDBJ, Excel, Acces itp.). Menu szkód górniczych można wywołać poleceniem PARCELE. Do najważniejszych programów, wchodzących w skład modułu Parcele, można zaliczyć: CPRC czyta dane z pliku danych o eksploatacji, zapisanego w formacie stosowanym przez prof. J. Białka; EPRC umożliwia edycję danych opisowych związanych z daną parcelą; ZMPRC zmienia kolejność wierzchołków w parceli; WPRC zapisuje dane o eksploatacji z rysunku do pliku w formacie stosowanym przez prof. J. Białka; BPRC tworzy bryły z parcel eksploatacyjnych (wczytanych poleceniem CPRC lub utworzonych poleceniem EPRC); KATBUD nadaje atrybuty budynkom (m.in. adres, liczba kondygnacji, rok budowy, kategoria odporności, kategoria wpływu itp.); CZYT_GRD, CZYT_PLT czyta pliki w formacie.grd i.plt Surfera; KAT2BUD przypisuje budynkom kategorie odkształceń terenu na podstawie wysokości punktów na warstwie Pomiar; KATBUDWS koloruje budynki oraz tworzy raport o budynkach (wzór 10A); NPRC tworzy nową parcelę. Moduł Parcele umożliwia: zautomatyzowane tworzenie zbiorów danych opisujących eksploatację górniczą, zarówno parcel, jak i punktów obliczeniowych, kontrolowanie i zarządzanie danymi o eksploatacji; istnieje procedura służąca do czyszczenia i budowy, m.in. parcel eksploatacyjnych polecenia MAPCLEAN, TOPO (rys. 2), wykrywanie i kolorowanie budynków o kategorii odporności mniejszej od kategorii wpływu, sporządzenie wykazu takich budynków (tabl. 1) polecenie KAT2BUD. Polecenie służy również do kolorowania budynków zgod-

5 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 5 nie z ich kategorią odporności, zaznaczania budynków o mniejszej odporności od prognozowanych wpływów 2.1. Transformacja map numerycznych między różnymi układami współrzędnych W powiązaniu z systemem obliczeń geodezyjnych GEONET, program GEOLISP umożliwia przeprowadzenie transformacji między dowolnymi układami współrzędnych. Program TRANS (rys. 3) do wykonania transformacji wykorzystuje współczynniki obliczone programem UNITRANS autorstwa prof. R. Kadaja. Program czyta pliki w różnych formatach. Należy przekonwertować je do pliku PARXX. BAK, z którego to pobierane są współczynniki transformacji. W wyniku transformacji wszystkie punkty mapy otrzymują nowe współrzędne, równoległe do ramki teksty i bloki pozostają do niej równoległe, a jednostkowa skala bloków i wysokość napisów pozostają bez zmian Wczytywanie danych z pliku tekstowego do rysunku AutoCADa System GEOLISP umożliwia wczytanie do rysunku AutoCADa współrzędnych oraz bloków zapisanych w odpowiednio przygotowanym pliku tekstowym. Przykładami programów wczytujących dane z plików tekstowych są: CPKT wczytuje współrzędne z pliku tekstowego. Dodatkowo program umożliwia wykonanie transformacji współrzędnych między różnymi układami współrzędnych podczas ich wczytywania do rysunku (rys. 4). BLZPLIKU, BLZPLIKU1, BLZPLIKU2 programy umożliwiające wstawienie bloków z pliku. CPWW, CPKW programy czytające pliki wsadowe z pomiaru wyrobisk w formacie stosowanym w kopalni Piast. 3. Otwarte środowisko informatyczne Systemu Numerycznego Modelu Złoża Opisane we wstępie narzędzia informatyczne umożliwiają stworzenie otwartego środowiska Systemu, które pozwala w sposób dynamiczny korzystać z danych zewnętrznych. Aby wspierać ciągłe zmiany w przedsiębiorstwach, branża informatyczna opracowała Architekturę Zorientowaną na Usługi (Service Oriented Architecture). Jednym z jej zasadniczych celów jest odwzorowanie zadań w procesach biznesowych na dynamiczny łańcuch Usług Sieciowych Tablica 1. Raport kategorii odporności budynków (wzór nr 10A) ID Miasto Nazwa ulicy Nr Rodzaj domu obiektu Kubatura Kondygnacja Rok budowy Kategoria Kat. terenu 432 Ornontowice Pszczyńska 70 m III 424 Ornontowice Pszczyńska 66 m III 427 Ornontowice Pszczyńska 68 T III Uwaga Rys. 2. Przykład działania programu Parcele: nałożenie izolinii kategorii odporności na mapę polecenie Czyt_PLT Rys. 3. Fragment okna dialogowego programu TRANS

6 6 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Rys. 4. Okno programu wczytującego współrzędne z pliku tekstowego (Web Services). Takie przyporządkowanie pozwala prowadzić działania doskonalące proces poprzez układanie w nim zadań według potrzeb, które będą się przekładać w ciąg Usług Sieciowych (komponowanie). Do tego celu wykorzystuje się narzędzia klasy narzędzi informatycznych modelery procesów biznesowych oraz na potrzeby uruchamiania procesów biznesowych, język notacji ich opisu BPEL (Business Process Execution Language). Takie podejście do organizacji przedsiębiorstwa pozwala na wspólną pracę pracowników informatyki i działów biznesowych. Umożliwia opisanie procesów biznesowych w modelerach zarówno tak, jak przebiegają one obecnie (ang. as is), jak również tak, jak powinny one przebiegać docelowo w przyszłości (to be). W wyniku wprowadzenia opisu procesów do tych narzędzi możliwe jest automatyczne generowanie procedur tych procesów, tworzenie ich dokumentacji. Współautor tego opracowania kierował projektem stworzenia koncepcji Informatycznego Systemu Sprzedaży Węgla dla Południowego Koncernu Węglowego w Jaworznie. Narzędziem wykorzystywanym w tym projekcie do modelowania procesów biznesowych był IBM Business Process Modeler Advanced. W tym narzędziu została stworzona ich dokumentacja (rys. 5). W projekcie wdrożenia numerycznego modelu złoża w Kompanii Węglowej, w pakiecie Oracle SOA Suite, znajduje się narzędzie do uruchamiania Usług Sieciowych BPEL Process Manager. Usługi Sieciowe uruchamiane poprzez ten produkt mogą być wytworzone zarówno w ramach przedsiębiorstwa, jak i wywoływane np. z zewnętrznych portali internetowych (geoportal.gov.pl). W przypadku Systemów Informacji Geograficznej (GIS) organizacja standaryzująca Open GIS Consortium opracowała specyfikację Usług Sieciowych, poprzez które udostępniane mogą być przestrzenne dane geograficzne. Specyfikacje te wykorzystują do udostępniania informacji portale, takie jak GoogleMap czy portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii geoportal.gov.pl. Portale te stanowią niezwykle cenne źródło informacji o ukształtowaniu i charakterystyce powierzchni ziemi. Najbardziej popularne specyfikacje Usług Sieciowych opracowane przez Open Gis Consortium to specyfikacje Usług WMS i WFS. Web Map Service (WMS) stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard udostępniania map rastrowych w internecie. Udostępniane mapy są renderowane na podstawie danych geograficznych zawartych najczęściej w bazie danych (np. Oracle Spatial) lub w plikach (np. GML, ESRI shapefile) i wyświetlane przeważnie w takich formatach, jak GIF, JPEG, PNG. Jeden serwis może oferować kilka warstw tego samego obszaru, prezentując jednak różne dane (np. rzeki, linie kolejowe, podział administracyjny). W celu zobaczenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS (np. Geoportal GUGiK). Z serwera WMS pobierane są metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw, obsługiwane formaty, systemy współrzędnych itp. Użytkownik wybiera interesujące go warstwy, a program wysyła do serwera zapytanie o gotowy wycinek mapy o zadanych wymiarach i położeniu. Web Feature Service (WFS) standard OGC, który specyfikuje Usługi Sieciowe, dostarczające interface udostępniania odpowiedzi na zapytania o geograficzne własności obiektów na mapach. Notacja tych zapytań jest niezależna od platform komputerowych. Usługi te są w stanie udostępniać mapy w postaci wektorowej. W ramach zbudowanej architektury Systemu numerycznego modelu złoża, przedstawionego na rysunku 1, Centralna Składnica Danych o Złożu przygotowana jest do zasilania zarówno danymi z map udostępnianych poprzez Usługi WFS, jak i WMS. W przypadku zmian na mapach górniczych, prowadzonych w AutoCad MapGuide Maestro, udostępnia się je w postaci Usług WFS. Szyna danych Oracle Service Bus transportuje je, udostępnia Usługom Sieciowym Oracle Spatial CSDoZ, które umieszczają je w odpowiednich strukturach przestrzennych bazy. Dane mapowe umieszczone w CDSoZ, dzięki funkcjonalności Oracle Spatial, mogą być prowadzone i transformowane do różnych układów współrzędnych geodezyjnych i nakładane na siebie.

7 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 7 Rys. 5. Zrzut ekranu opisu procesu systemu sprzedaży węgla w narzędziu IBM Business Process Modeler Advanced Rys. 6. Komunikacja pomiędzy aplikacjami numerycznego modelu złoża i zewnętrzem Systemu

8 8 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Rysunek 6 przestawia komponenty komunikacji i aplikacje numerycznego modelu złoża wraz z umiejscowieniem wywołania Usług WMS i WFS. Komunikacja poprzez Usługi Sieciowe umożliwia odseparowanie od siebie aplikacji, tym samym umożliwia elastyczną komunikację, obniżając koszty ich integracji. Do udostępnionych Usług mają dostęp wszystkie aplikacje, które dokonają subskrypcji na pozyskiwane za ich pomocą dane w Oracle ESB. Rysunki 7 i 8 przedstawiają zrzuty ekranów nakładanych na siebie map podziemnych jednej z kopalń z warstwami mapowymi udostępnianymi przez geoportal. Proces nakładania się tych warstw mapowych może być prowadzony zarówno w trybie online, odpytując Usługi geoportala poprzez łącze internetowe, jak i po załadowaniu ich do bazy danych. Dane mapowe w CSDoZ są przechowywane natywnie w układzie współrzędnych geodezyjnych Mapy udostępniane przez Serwisy WMS geoportala były dostępne na dzień tworzenia opracowania w układzie geodezyjnym 92. W celu nałożenia na siebie map należało dokonać ich transformacji do jednego układu. Zastosowana technologia i narzędzia umożliwiają nakładanie map z dokładnością do 1 metra. Podobnego nałożenia można dokonać, wykorzystując zasoby mapowe dostępne na kopalniach. Wtedy oprogramowanie Autodesk MapGuide udostępni te zasoby poprzez Usługi Sieciowe WMS, podobnie jak geoportal. Mapy powierzchni mogą być nałożone z izoliniami odkształceń terenu, wykonanymi na podstawie obliczeń w programie EDBJ-OPN. Izolinie te mogą być wcześniej nałożone na mapy powierzchni w Autocadzie lub poprzez dynamicznie wykonywane obliczenia, nakładane na kolejno podkładane warstwy. 4. Zaawansowanie projektu wdrożenia Systemu Numerycznego Modelu Złoża Projekt został rozpoczęty w listopadzie 2008 r. Jego zamknięcie przewidywane jest na październik 2010 r. Przez ten okres wykonano prace związane z budową architektury sprzętowo-systemowej, zwektoryzowano i skonwertowano z innych systemów 808 sekcji map górniczych. Wszystkie te zasoby mapowe w postaci zwektoryzowanej znajdują się zarówno w formacie Autocad na centralnym serwerze systemu, jak i w postaci danych przestrzennych w CSDoZ bazy danych Oracle Spatial. Takie usytuowanie architektoniczne danych pozwala na pełne wykorzystanie możliwości, dostarczonego w ramach projektu, oprogramowania Autocad Civil 3D Map, jak i prowadzenie wszechstronnych analiz bazodanowych. Z jednej strony modelujemy przestrzennie elementy infrastruktury górniczej w Autocad (np. wyrobiska), a z drugiej strony wykonujemy raporty analityczne zawierające uporządkowane i szczegółowe dane o parametrach złoża. Wcześniej pracownicy kopalni zostali wszechstronnie przeszkoleni z obsługi dostarczonych narzędzi i aplikacji. Rysunek 9 przedstawia architekturę sprzętową Systemu. 5. Podsumowanie W wyniku prac wdrożeniowych, na obecnym etapie możliwe jest uruchomienie aplikacji Centralnego Modułu Numerycznego Modelu Złoża, bazującej na danych Centralnej Składnicy. Rysunki 10 i 11 przedstawiają funkcjonalności udostępnione na tym etapie przez tę aplikację. Rys. 7. Mapa topograficzna w formacie rastrowym zwrócona przez Serwisy WMS geportal.gov.pl, nałożona na wyrobiska górnicze jednej z kopalń

9 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 9 Rys. 8. Ortofotomapa w postaci rastrowej udostępniona przez Serwisy WMS geoportal.gov.pl, nałożona na wyrobiska górnicze Rys. 9. Ogólna Architektura sprzętowo-programowa Systemu numerycznego modelu złoża w Kompanii Węglowej

10 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Rys. 10. Obsługa parcel górniczych. Wizualizacja ortofotomapy powierzchni z nałożonymi parcelami eksploatacyjnymi wraz atrybutami parceli Rys. 11. Wizualizacja parceli eksploatacyjnej na podkładzie mapy hydrologicznej Aplikacja CMNMZ pozwala na ewidencję, wyszukiwanie i wizualizację parcel eksploatacyjnych. Atrybutami parcel są między innymi: zawartość siarki, zapopielenie, kaloryczność, gęstość, typ węgla itp. Użytkownik aplikacji ma możliwość edycji atrybutów parceli oraz sterowania wyświetlanymi warstwami mapowymi, takimi jak widok ociosów, granic gmin, sposób eksploatacji czy też podkładania rastrów obrazujących sytuację na powierzchni (ortofotomapa, mapa hydrologiczna, topograficzna). Literatura 1. Buelow H., Deb M., Kasi J., L Her D., Palvankar P.: Oracle SOA suite 11g R1. PACKT Publishing, September Kothuri R., Godfrind A., Beinat E.: Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g. APRESS Debevoise T.: Business Process Management with Business Rules Approach Implementing the Service Oriented Architecture. Business Knowledge Architects Deitel H. M., Deitel P. J., Du Waldt B., Trees L. K.: Web Services A Technical Introduction. Prentice Hall Mills D., Koletzke P., Roy-Faderman A.: Oracle Jdeveloper 11g. Mc Graw Hill Korte G. B.: The GIS Book. Onword Press Harvard Business Review on measuring Corporate Performance, A Harvard Business Review Paperback Mertas J., Poniewiera M.: Współczesne funkcje kartografii górniczej. X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Kraków Poniewiera M.: Model numeryczny złoża węgla kamiennego i jego praktyczne zastosowanie. Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2010.

11 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 11 UKD: (438): : : Badanie anomalii grawimetrycznych na terenie kwk szczygłowice za pomocą sondowania cptu Dr hab. inż. Marek Pozzi* ) Dr inż. Tadeusz Mzyk* ) Treść: W artykule przedstawiono metodykę określania przyczyn występowania anomalii mikrograwimetrycznych w szczególnym terenie w rejonie zapadliska powstałego w trakcie katastrofy budowlanej szybu V KWK Szczygłowice z wykorzystaniem sondowania CPTU. Wykazano, że anomalie mikrograwimetryczne nie są spowodowane niewypełnionymi zrobami lub niezidentyfikowanymi wcześniej płytkimi wyrobiskami, ale wynikają z obecności stref rozluźnionego gruntu, a także zmian litologii gruntów. Metoda sondowania CPTU jest szczególnie przydatna do określenia stanu gruntu w rejonie zidentyfikowanej anomalii mikrograwimetrycznej, gdyż uwzględnia aktualny stan naprężenia w gruncie. Wykonując dodatkowe sondowanie poza strefą anomalii możliwe jest również określenie nie tylko zmian stanu gruntu, ale także (pośrednio) procentowej zmiany gęstości objętościowej gruntu (rozluźnienia gruntu). Połączenie sondowania CPTU z wynikami badań mikrograwimetrycznych pozwala na jednoznaczne wyjaśnienie przyczyn występowania anomalii siły ciężkości. Słowa kluczowe: sondowanie CPTU, anomalie mikrograwimetryczne, deformacje terenu górniczego, badania gruntu 1. Wprowadzenie Zagrożenia środowiska, wynikające z oddziaływania przemysłu wydobywczego, szczególnie ich źródła i skutki, wymagają przeznaczania znacznych nieraz środków na ograniczanie, zabezpieczanie lub eliminowanie skali zagrożenia. Skutki niedocenienia zachodzących w górotworze zmian i braku przeciwdziałania im prowadzą najczęściej do katastrof budowlanych, powstawania zapadlisk czy innych zagrożeń dla życia lub mienia. Tereny górnicze, pozostające pod wpływem przekształceń geomechanicznych, narażone są nie tylko na łatwo zauważalną degradację związaną z osiadaniami i zmianami stosunków gruntowo-wodnych czy wzrostem zanieczyszczenia gruntu, ale także na degradację struktury gruntu. Powolna, ale sukcesywnie postępująca degradacja struktury gruntu powoduje, że stabilne i nośne podłoże z upływem czasu nie jest w stanie przenosić zadanych obciążeń i może dojść do katastrofy. *) Politechnika Śląska, Gliwice. Artykuł opiniował dr hab. inż. Andrzej Kowalski. Ograniczenie zaznaczania się w terenie górniczym opisanych zagrożeń wymaga prowadzenia systematycznego monitoringu terenów górniczych, który pozwoli wstępnie zidentyfikować rejony zagrożone. W tym celu od szeregu lat wykorzystywana jest metoda analizy mikrograwimetrycznej [1]. Nie pozwala ona jednak wprost określić przyczyn występowania anomalii siły ciężkości (anomalii wartości przyspieszenia ziemskiego). Możliwe jest to tylko w sytuacji, kiedy anomalie wynikają z występowania znanych obiektów, np. wyrobisk szczegółowo zlokalizowanych na mapach górniczych. Jednak w przypadku zidentyfikowania strefy anomalii, która nie wynika z występowania udokumentowanych obiektów, takich jak stare wyrobiska korytarzowe czy płytkie zroby, brak jest podstaw do określenia przyczyny tego zjawiska. Z pomocą przychodzić może metoda statycznego sondowania gruntu, która uwzględniając wszystkie warunki naturalne (zawodnienie warstw, lokalny rozkład naprężeń w gruncie itp.), pozwala na jednoznaczne określenie przyczyny zaznaczania się anomalii mikrograwimetrycznych na danym terenie.

12 12 PRZEGLĄD GÓRNICZY Charakterystyka rejonu badań Teren, na którym wykonano badania, usytuowany był na obszarze górniczym kopalni Szczygłowice w Knurowie. Obszar prac obejmował teren wokół szybu V, gdzie 4 września 2008 r. powstało zapadlisko powodujące katastrofę budowlaną szybu V i obiektów sąsiednich. Badania prowadzono na obszarze, który rozciągał się w kierunku szybu VI i linii kolejowej biegnącej w pobliżu [1, 3]. Obejmował powierzchnię przylegającą bezpośrednio do granicy strefy spękań wokół leja zapadliskowego przy szybie V i obejmującą pas o szerokości około 200 metrów w kierunku szybu VI (rys. 1). 3. Monitoring mikrograwimetryczny w rejonie zapadliska Dla rozpoznania zasięgu przekształceń geomechanicznych górotworu wokół szybu V, wynikających z zaistniałej katastrofy, mogących inicjować powstawanie dalszych deformacji nieciągłych na powierzchni, kopalnia zleciła wykonanie badań mikrograwimetrycznych [1, 3]. Założono, że prognozowanie (monitorowanie) tego rodzaju zagrożeń umożliwi podjęcie wyprzedzających działań zabezpieczających. Prace te zostały zrealizowane przez zespół pod kierunkiem Z. Fajklewicza w listopadzie 2008 r. [1]. W trakcie prowadzonych badań mikrograwimetrycznych rozpoznano i zidentyfikowano do głębokości 20 m p.p.t. w otoczeniu szybu V i VI kopalni Szczygłowice strefy różniące się wartością siły ciężkości (zmierzoną wartością przyspieszenia ziemskiego). Po przeprowadzeniu niezbędnych transformacji i wprowadzeniu poprawek (topograficznej i górniczej), na obszarze badań o powierzchni około 1,5 km 2, zlokalizowano 10 stref anomalii rezydualnych siły ciężkości wg Griffina o wartościach mniejszych niż 0,020 mgala ( 2,10-8 m s -2 ) [1, 3]. W niniejszym artykule, do analizy przyczyn występowania ujemnej anomalii mikrograwimetrycznej wytypowano obszar, oznaczony jako anomalia m o powierzchni ok. 450 m 2 (rys. 2). 4. Metodyka badań terenowych W trakcie sondowania statycznego CPTU (ang. cone penetration undrained test) sonda, o kołowym przekroju poprzecznym, średnicy około 3,56 cm, wyposażona w elektroniczne układy miernicze, wciskana jest w podłoże gruntowe ze stałą prędkością 2 cm/s. W czasie rzeczywistym mierzona jest siła oporu penetracji względem powierzchni końcówki stożka q c, siła tarcia względem powierzchni bocznej końcówki znajdującej się bezpośrednio za stożkiem f s oraz ciśnienie porowe generowane na powierzchni stożka w trakcie penetracji u 2 w funkcji głębokości. Na podstawie zmierzonych wartości q c, f s, c u, można oszacować stopień plastyczności w gruntach spoistych I L, oraz stopień zagęszczenia w gruntach nie spoistych I D, oraz inne parametry fizyczno-mechaniczne gruntów [2, 11]. Wyznaczone wartości parametrów gruntu w warunkach in situ uwzględniają aktualny jego stan, a ponadto pozwalają na jego identyfikację [2, 6, 10]. Konieczność określenia stopnia rozluźnienia gruntu (zmniejszenia się stopnia zagęszczenia gruntu w rejonie anomalii grawimetrycznej w stosunku do stopnia zagęszczenia gruntu w obszarze referencyjnym, w %) powodowała, że należało określić wartości, typowego dla danego rejonu, stopnia zagęszczenia gruntu na danej głębokości. W tym celu wykonano sondowanie referencyjne poza strefą występowania anomalii (rys. 2). Określenie w ten sposób zmian stopnia zagęszczenia, wynikającego z rozluźnienia gruntu, możliwe Rys. 1. Rejon prowadzonych badań terenowych [12]

13 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 13 Rys. 2. Fragment mapy grawimetrycznej w rejonie szybu VI kopalni Szczygłowice z lokalizacją miejsc sondowania [11] jest ponadto w przypadku jednakowego profilu litologicznego gruntu w obu rejonach. Dlatego przeprowadzono dodatkowo płytkie wiercenie badawcze, mające na celu jedynie potwierdzenie identyfikację rodzaju gruntu w strefie zaznaczania się anomalii (rys. 2). 5. Wyniki badań Wyniki badań terenowych przedstawiają rysunki (rys. 3), na których umieszczono profil gruntowy (uzyskany z wiercenia oraz sondowań), oraz zmierzone wartości parametrów sondowania. W profilu gruntowym, na głębokości od 0,0 do 3,2 m, występują nasypy niekontrolowane, zalegające na gruntach rodzimych. Profil gruntów rodzimych w badanych obszarach do głębokości 5,4 m p.p.t. reprezentują piaski średnie do piasków pylastych. Poniżej, w interwale głębokościowym od 5,4 do 9,1 m p.p.t., występują utwory spoiste, tj. kompleks gliniasto-ilasty, zbudowany z glin piaszczystych i glin pylastych, przechodzących w dolnej części kompleksu w iły. Grunty tego kompleksu znajdują się w stanie twardoplastycznym (I L od 0,11 do 0,21) lub na granicy stanu półzwartego i twardoplastycznego (I L od 0,0 do 0,05). Niżej, do 13,3 m p.p.t. znajduje się kompleks piasków średnich do piasków pylastych, zalegający na glinach piaszczystych i glinach pylastych, będący w stanie plastycznym (I L = 0,32) do twardoplastycznego (I L = 0,21). Wykresy mierzonych parametrów uzyskane z obydwu sondowań są identyczne co do przebiegu, wykazują jedynie różnice w mierzonych wartościach, potwierdzając jednocześnie identyczną litologię gruntów. Wartości parametrów gruntu zostały wyznaczone zgodnie z procedurą badawczą CPTU, na podstawie parametrów mierzonych (q c, f s, u 2 ) oraz parametrów pomocniczych [2, 11]. W pierwszej kolejności dokonano interpretacji sondowania I rzędu klasyfikacji gruntów, a następnie, na podstawie przeprowadzonej klasyfikacji, obliczano parametry geotechniczne wydzielonych warstw gruntów. Dla gruntów spoistych i małospoistych stopień plastyczności (I L ) oszacowano na podstawie zależności podanych przez Młynarka [2, 10, 11] dla oznaczonych wartości oporu na stożku q c. Stopień zagęszczenia (I D ) obliczono według formuły Jamiolkowskiego: % (1)

14 14 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Rys. 3. Wyniki badań terenowych sondowań CPTU w punkcie referencyjnym (a) i w rejonie anomalii m (b) gdzie: q c opór stożka, efektywne naprężenie pionowe. v0 W celu określenia przyczyny występowania anomalii mikrograwimetrycznej oraz jej wpływu na własności geotechniczne gruntów porównano wyniki sondowania w miejscu występowania anomalii i w miejscu sondowania referencyjnego (zestawienie wartości q c, f s, u 2 w funkcji głębokości). Interpretację przeprowadzono dla głębokości poniżej 3,2 m (poniżej nasypów niekontrolowanych). W wyniku tej analizy stwierdzono, że niższe wartości w miejscu zaznaczania się anomalii mikrograwimetrycznej, w stosunku do wartości mierzonych w punkcie referencyjnym, uzyskuje się w określonych przedziałach głębokościowych (tabl. 1). Łącznie ponad 34 % profilu gruntowego stanowią grunty, w których wartości stopnia zagęszczenia stanowią poniżej 50 % wartości uzyskanych w profilu gruntowym sondowania referencyjnego. Jednocześnie w pozostałej części profilu stwierdzono występowanie jedynie niewielkich przewarstwień gruntów (miąższości do 0,1 m) o wartościach znacząco wyższych niż w sondowaniu referencyjnym (wartości wyższe o %); pozostałe wartości mieszczą się w wartościach identycznych jak w sondowaniu referencyjnym (różnice nie przekraczają 20 %). Należy również zaznaczyć, że w trakcie sondowania nie natrafiono na pustki w obrębie warstw gruntowych, o czym świadczy ciągły odczyt wartości zarówno oporów na stożku jak i tarcia na pobocznicy w trakcie sondowania. W wyniku porównania wartości oporu na stożku oraz tarcia na pobocznicy osiąganych w obydwu punktach badawczych można wyciągnąć następujące wnioski: 1. grunty znajdujące się w rejonie ujemnej anomalii mikrograwimetrycznej wykazują mniejszy opór na stożku oraz tarcie na pobocznicy, miejscami osiągający wartość % oporu na stożku w sondowaniu referencyjnym, 2. zmniejszony opór na stożku wynika z następujących czynników: a. niższego zagęszczenia gruntu (w przypadku gruntów niespoistych), b. wzrostu stopnia plastyczności (w przypadku gruntów spoistych).

15 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 15 Tablica 1. Zmiany wartości stopnia zagęszczenia gruntu w miejscu wystąpienia anomalii mikrograwimetrycznej i w punkcie referencyjnym Przedział głębokościowy m p.p.t. Sondowanie referencyjne w strefie anomalii stan gruntu* I D I D %, w stosunku do wyników sondowania referencyjnego % 4,52 5,34 0,47 0, ,56 10,24 0,59 0, ,60 12,09 0,92 0, ,10 12,34 0,72 0, ,35 12,93 0,85 0, ,94 13,33 0,79 0,39 49 * wartość średnia dla podanego przedziału głębokościowego Niższe wartości q c oraz f s uzyskane w miejscu anomalii mikrograwimetrycznej w stosunku do miejsca poza anomalią (sondowanie referencyjne) wskazują na zmniejszenie się stopnia zagęszczenia rozluźnienia gruntu. Należy zauważyć, że w profilu gruntowym w rejonie anomalii nie występuje jedna dominująca strefa rozluźnienia, ale można wyróżnić sześć takich stref w interwałach głębokościowych wykazanych powyżej. Wykazano przydatność sondowania CPTU do identyfikacji występowania stref anomalii, zwłaszcza w przypadku, kiedy nie można zidentyfikować ich przyczyny opierając się na lokalizacjach płytkich wyrobisk górniczych. Wykorzystanie sondowania CPTU w rejonach stwierdzonych anomalii mikrograwimetrycznych pozwala na wyróżnienie stref rozluźnienia gruntu. Zidentyfikowane strefy świadczą, że zachodzące w górotworze zmiany powodują powstawanie w profilu gruntowym uprzywilejowanych dróg migracji wód. Kontynuacja takich badań w odstępach czasowych (rocznych lub kilkuletnich) może pozwolić na śledzenie zachodzących zmian oraz określenie intensywności ich przebiegu. Możliwe jest również wychwycenie migrujących ku powierzchni pustek lub stref rozluźnienia. W rejonach o zidentyfikowanych strefach rozluźnienia intensywniej mogą zaznaczać się procesy erozji, np. sufozji. Wychwycenie tych zmian już na wczesnym etapie pozwala na zabezpieczenie obiektów powierzchniowych przed możliwymi skutkami tych zmian [10]. W wyniku prowadzonych prac badawczych stwierdzono, że wykorzystanie kombinacji analizy mikrograwimetrycznej i sondowania CPTU pozwala zidentyfikować strefy przekształceń geomechanicznych przypowierzchniowej warstwy górotworu. Literatura 1. Fajklewicz Z. [red.]: Interpretacja oraz analiza danych w ramach badań mikrograwimetrycznych w rejonie szybu VI Kopalni Węgla Kamiennego Szczygłowice w 2008 r., Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze, Knurów Geosoft Sp. z o.o.: CPTpro. Instrukcja obsługi. Wer. 5.42, Kłosek K.: Analiza zagrożeń utraty stateczności nasypu szlaku kolejowego w sąsiedztwie zapadliska szybu V na podstawie prognozy analityczno-numerycznej z uwzględnieniem wyników pomiarów geodezyjnych i grawimetrycznych wraz z opracowaniem koncepcji geotechnicznego zabezpieczenia nasypu szlaku kolejowego. [nie publik.], Gliwice, Lunne T., Robertson P. K., Powell J.: Cone penetration testing in geotechnical practicle, E&FN Spon, London Młynarek Z., Tschuschke W., Wierzbicki J., Wołyński W.: Wykorzystanie statystycznej analizy danych do wydzielenia geotechnicznych warstw podłoża budowlanego. Geoinżynieria i Tunelowanie, s , 02/ PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 7. Pozzi M., Mzyk T.: Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych dla posadowienia stacji wentylatorów w rejonie szybu VI KWK Szczygłowice oraz określenia przyczyn wystąpienia anomalii mikrograwimetrycznej sprawozdanie z pracy NB-334/RG7/08, IGS, Gliwice, Pozzi M., Mzyk T.: Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych w rejonie linii PKP w miejscach ujawnionych anomalii mikrograwimetrycznej sprawozdanie z pracy NB-90/RG-7/2009, IGS, Gliwice, Pozzi M., Mzyk T.: Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych dla posadowienia stacji wentylatorów w rejonie szybu VI KWK Szczygłowice oraz określenia i wyjaśnienia przyczyn wystąpienia anomalii mikrograwimetrycznej sprawozdanie z pracy NB-165/ RG7/2009, IGS, Gliwice, Sawicki A., Świdziński W.: Moduły geotechniczne, moduły sprężystości i charakterystyki zagęszczania gruntów niespoistych. Inżynieria i Budownictwo, nr 12, Warszawa, Sikora Z.: Sondowanie statyczne, WNT, Warszawa,

16 16 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Wpływ wybiegu frontu ścianowego na zmienność parametru promienia rozproszenia wpływów UKD: (438): /.2 Dr inż. Jolanta Kowalska-Kwiatek*) Treść: Analiza rzeczywistych kształtów profili niecek obniżeniowych wskazuje, że przy bardzo małych rozmiarach wybrania występują znaczne niedokładności opisu obniżeń. Jedną z przyczyn uzyskiwanych niezgodności może być przyjmowanie w obliczeniach założenia o stałości parametru tgβ w całym procesie deformacji. Po rozpatrzeniu wyników obserwacji geodezyjnych z rejonu trzech kopalń węgla kamiennego stwierdzono, że parametr zasięgu wpływów zmienia się wraz z rozwojem eksploatacji górniczej. Uwzględnienie w obliczeniach zmiennej wartości promienia rozproszenia wpływów pozwoliło uzyskać większą od dotychczasowej zgodność dopasowania rzeczywistych i teoretycznych profili niecek obniżeniowych. Słowa kluczowe: niecka obniżeniowa, prognozowanie wpływów eksploatacyjnych, górnictwo węgla kamiennego 1. Wprowadzenie W Polsce do prognozowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą najczęściej stosowana jest teoria S. Knothego. Jednym z podstawowych parametrów tej teorii jest parametr zasięgu wpływów głównych tgβ, którego wartość istotnie wpływa na dokładność wyznaczenia wskaźników deformacji i warunkuje prawidłowy opis niecek obniżeniowych. Problematyka zmienności parametru zasięgu wpływów głównych była przedmiotem wielu badań, w których analizie poddawano głównie wpływ czynników fizyko-mechanicznych górotworu na kształtowanie się jego wartości. W zdecydowanej większości przypadków wartość parametru tgβ wyznaczana jest na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych dotyczących ustalonego stanu deformacji. Natomiast kolejne etapy rozwoju niecki obniżeniowej opisywane są przy założeniu stałości tego parametru w całym procesie deformacji. Szczegółowa analiza rzeczywistego kształtu niecki obniżeniowej, rozwijającej się wraz z postępem frontu eksploatacji, wskazuje, że niecki obniżeniowe tworzące się w pierwszym etapie eksploatacji górniczej są znacznie bardziej płaskie niż niecki teoretyczne. Oznacza to, że w początkowym stadium eksploatacji, gdy deformacje górotworu są jeszcze bardzo małe, promień zasięgu wpływów jest znacznie dłuższy od promienia, który charakteryzuje obniżenia pełnej niecki obniżeniowej. Skłoniło to autorkę do przyjęcia tezy o zmienności parametru tgβ wraz z rozwojem eksploatacji. Dla ustalenia zarówno przebiegu tej zmienności, jak i jej wpływu na dokładność opisu niecki obniżeniowej wykorzystano wyniki obserwacji geodezyjnych z rejonu kopalni Dębieńsko, kopalni Bolesław Śmiały oraz kopalni Jankowice. *) Politechnika Śląska, Gliwice. Artykuł opiniował doc. dr hab. inż. Andrzej Kowalski. Obliczając wartości potencjalnie możliwych obniżeń W k (t) uwzględniono kształt osiadania stropu opisany funkcją liniową [9]. Wielkości nieustalonych obniżeń W(t) obliczono wykorzystując równanie różniczkowe S. Knothego z zastosowaniem funkcji czasu opisanej w pracach [2, 5, 6]. 2. Ogólna charakterystyka analizowanych rejonów badań Przedmiotem analizy były wyniki pomiarów geodezyjnych przeprowadzonych na punktach linii pomiarowych z rejonu kopalni Dębieńsko, kopalni Jankowice oraz kopalni Bolesław Śmiały. Rozwój niecki obniżeniowej we wszystkich analizowanych przypadkach obserwowano na punktach linii pomiarowych przebiegających w przybliżeniu równolegle do wybiegu eksploatowanych ścian. Ścianę 4a w pokładzie 326/5 kopalni Dębieńsko eksploatowano w latach systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu. Wysokość furty eksploatacyjnej mieściła się w przedziale 1,3 1,6 m. Pokład zalegał na średniej głębokości około 155 m. Postęp frontu eksploatacyjnego był zmienny i wynosił od 1,1 do 4 m/dobę. Eksploatację ścianą Z-3 w pokładzie 409/2 kopalni Jankowice prowadzono na średniej głębokości wynoszącej około 310 m. Długość przedmiotowej parceli wynosiła około 298 m. Wybieranie prowadzono z zawałem warstw stropowych. Wysokość furty eksploatacyjnej była równa około 2,1 m. W przedziale czasu od do ściana osiągnęła wybieg około 361 m. Dobowy postęp przedmiotowej ściany był zmienny, jego średnia wartość kształtowała się na poziomie około 6 m/dobę. W rozpatrywanym rejonie pokład zapada pod kątem około 15º. Przedmiotem analizy była również eksploatacja w pokładzie 318 kopalni Bolesław Śmiały, którą prowadzono w 1969 r. w rejonie filara ochronnego ustanowionego dla

17 Przyjmując, że obniżenie stropu w rejonie krawędzi eksploatacji nie jest jednakowe, wielkość Nr 10 obniżenia PRZEGLĄD W k (t) można GÓRNICZY obliczyć na podstawie wzoru: 17 l 2 ds (2) ws (,,0) r' szlaku PKP. Głębokość eksploatacji wynosiła m. gdzie: Wk ( x, y, S( t)) e ds 2 r Nachylenie pokładu w rozpatrywanym rejonie było niewielkie W (x,y,s(t)) k S obniżenie ( t) punktu obliczeniowego na i kształtowało się na poziomie około 5º. Miąższości gdzie: przedmiotowych ścian były równe około 1,55 m. ξ, η współrzędne elementu powierzchni ds, W powierzchni o współrzędnych x,y, k (x,y,s(t)) obniżenie punktu obliczeniowego na powierzchni o współrzędnych x,y, r skorygowany promień zasięgu wpływów, współrzędne elementu powierzchni głównych ds, [9], 3. Podstawy teoretyczne zastosowanego sposobu opisu r l ds odległość punktu obliczeniowego od 1 skorygowany 2 promień 3 zasięgu wpływów głównych [9], obniżeń powierzchni elementu ds, l ds odległość punktu obliczeniowego od elementu ds, L<2ls L=2ls w s (ξ, η, 0) obniżenie stropu obliczone następującym L>2ls 3.1. Charakterystyka wzorów opisujących obniżenia w s (,, 0) obniżenie stropu obliczone wzorem: następującym wzorem: powierzchni ag dla l p(, ) ls, S (3) ws (,,0) Do opisu obniżeń terenu górniczego w czasie z uwzględnieniem czasoprzestrzennego rozwoju eksploatacji górniczej 0 dla, S ag [1 ( l p (, ) ls ) / ls ] dla ls l p (, ) 0, S (3) II etap zastosowano wzór stanowiący modyfikację równania gdzie: różniczkowego S. Knothego [2, 5, 6]: a współczynnik gdzie: osiadania, l s długość a linii ugięcia stropu, współczynnik osiadania, tt t tt t d dwk c t k 1 d k t k (1) l p (, ) odległość l s od długość granicy pola linii eksploatacji ugięcia stropu, c t k k 1 c2 t t S punktu stan o współrzędnych graniczny, k t c t dwk (1) 1 c2 t W t Wk t a1 1 e d a2 2 e d d d l p (ξ, η,) odległość od granicy pola eksploatacji S punktu o współrzędnych ξ, η leżącego w stropie dzie: τ τ -- czas τ wyeksploatowania czas elementu wyeksploatowania powierzchni elementu pola Rys. ds, które 1 pokazuje po- potencjalnie rozwój obniżeń (gdyby stropu, pokładu. obliczonych na podstawie wzoru (3) leżącego w stropie pokładu. gdzie: I etap obniżenie przebiegało wierzchni bez opóźnienia pola ds, w które czasie) potencjalnie powoduje (gdy- w Rys. chwili 1. Etapy by obniżenie przebiegało bez opóźnienia Rysunek τ τ przyrost kształtowania 1 pokazuje się powierzchni rozwój stropu obniżeń w zależności stropu, od obliczonych rozmiarów wybrania [9] obniżenia dw k,, k, w czasie) powoduje w chwili τ przyrost na podstawie wzoru (3). obniżenia dw k, W k k (t)-- obniżenie potencjalnie możliwe w chwili t, t, t, obliczone 3.2. wzorem Sposób W k (t) obniżenie potencjalnie możliwe w chwili 3.2. (2), wyznaczenia parametrów teorii Sposób wyznaczenia parametrów teorii W(t) -- obniżenie aktualne t, obliczone w chwili t, t, t, wzorem(2), W(t) obniżenie aktualne w chwili t, Wzór (1) łącznie Wzór posiada (1) 7 łącznie parametrów, posiada tj.: a, 7 parametrów, tgβ, l s, a 1, c 1, atj.: 2, ca, 2, których tgβ, l s, awartości 1, obliczon a 1, 1,, c 1 1,a,a 2, a 2,, 1, c 2 c 2 1,a parametry 2, c 2 parametry funkcji czasu funkcji wyznaczane czasu z wyznaczane obserwacji. przyjmując za kryterium c 1, a 2, c 2, dopasowania których wartości minimum obliczono wariancji przyjmując resztkowej: za kryterium z obserwacji. dopasowania minimum wariancji resztkowej: k p k 2 c 3 Przyjmując, że obniżenie stropu w rejonie krawędzi eks- B a, tg, ls, a2, c2, a1, c1 W k ik a,tg, l j s, a2, c2, a1, c1 W rzyjmując, że obniżenie stropu w rejonie krawędzi eksploatacji nie jest jednakowe, wielkość pkik j ki 1k j 1 enia W k k (t) można ploatacji obliczyć nie jest na jednakowe, podstawie wzoru: wielkość obniżenia W k (t) można obliczyć na podstawie wzoru: gdzie: k i nr punktu gdzie: pomiarowego, l ds l 2 k s, k r' p liczba punktów i nr punktu pomiarowego, ds l 2 ds pomiarowych, (2) s(, w s(,,0) k,, r ' r' W (2) k p liczba punktów pomiarowych, kk( ( x,, y,, S( ( tt)) )) e d S 22 k ( t) rr j nr cyklu pomiarowego, SS( t( ) t) k c liczba cykli pomiarowych, dzie: W k k (x,y,s(t)) obniżenie punktu obliczeniowego na powierzchni o współrzędnych W k i k j teoretyczna wielkość obniżenia k i - tego punktu w k j - tym cyklu, x,y,,, współrzędne elementu powierzchni ds, W pk i k j pomierzona wielkość obniżenia k i - tego punktu w k j - tym cyklu. r r skorygowany promień zasięgu wpływów głównych Wartości [9], tych parametrów wyznaczano odrębnie w następującej kolejności: l ds a) Parametry a, tgβ, l s ds l ds odległość punktu obliczeniowego od elementu ds, charakteryzujące końcowy ustalony profil niecki obniżeniowej. D s wyznaczenia wartości tych parametrów posłużono się wynikami pomiaró w s s (,, 0) obniżenie stropu obliczone następującym wzorem: geodezyjnych, obrazujących ustalone (końcowe) obniżenia linii pomiarowych. ag dla l l, ls, p(, ) s, p(, ) ls, S (3) b) Parametry a 2, c 2 opisujące wpływy długotrwałe, występujące po zatrzyman ws, l, ls ls ls l,, s s( (,,,0) ag [1 ( ( lp p( (,, ) ) sl s) )/ / sl s] ] dla sl s lp p( (,, ) ) 0,, S eksploatacji górniczej lub oddaleniu się frontu eksploatacji od obiektu na znacz 0 dla,,, S odległość. Parametry te wyznaczano posługując się wynikami pomiarów obniż dzie: a współczynnik osiadania, wybranych cykli pomiarowych, obrazujących końcową fazę obniżeń terenu górniczeg l s s l s długość linii ugięcia stropu, l p l p (, ) odległość od granicy pola eksploatacji S punktu o współrzędnych, leżącego w stropie pokładu. ys. 1 pokazuje rozwój obniżeń stropu, obliczonych na podstawie wzoru (3). l>2ls Rys. 1. Etapy kształtowania się powierzchni stropu w zależności od rozmiarów wybrania [9] 3

18 18 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 k j nr cyklu pomiarowego, k c liczba cykli pomiarowych, W ki k j teoretyczna wielkość obniżenia k i -tego punktu w k j -tym cyklu, W pki k j pomierzona wielkość obniżenia k i -tego punktu w k j -tym cyklu. Wartości tych parametrów wyznaczano odrębnie w następującej kolejności: Parametry a, tgβ, l s charakteryzujące końcowy ustalony profil niecki obniżeniowej. Do wyznaczenia wartości tych parametrów posłużono się wynikami pomiarów geodezyjnych, obrazujących ustalone (końcowe) obniżenia linii pomiarowych. Parametry a 2, c 2 opisujące wpływy długotrwałe, występujące po zatrzymaniu eksploatacji górniczej lub oddaleniu się frontu eksploatacji od obiektu na znaczną odległość. Parametry te wyznaczano posługując się wynikami pomiarów obniżeń wybranych cykli pomiarowych, obrazujących końcową fazę obniżeń terenu górniczego, przy wykorzystaniu uprzednio wyznaczonych parametrów a, tgβ, l s ustalonej niecki obniżeniowej. Parametry a 1, c 1 charakteryzujące wpływy ujawniane z niewielkim opóźnieniem na powierzchni terenu górniczego od momentu wybrania pewnej partii pokładu. Do ich wyznaczenia wykorzystano wyniki obserwacji, obrazujących obniżenia od początku eksploatacji oraz uprzednio wyznaczone wartości parametrów a, tgβ, l s, a 2, c Aproksymacja wyników pomiarów za pomocą przyjętego modelu opisu obniżeń Wykonanie obliczeń poprzedzone zostało przygotowaniem danych o eksploatacji z uwzględnieniem założenia o liniowym osiadaniu stropu, które opisano równaniem (3). Zasadniczym elementem wprowadzonych zmian było przekształcenie pojedynczej parceli, opisywanej jako wielobok, w n parcel o przesuniętych bokach z uwzględnieniem odpowiedniej modyfikacji ich opisu w czasie oraz n-krotne zmniejszenie grubości eksploatacyjnej każdej z nich [5] Wyznaczenie wartości parametrów teorii Do wyznaczenia wartości parametrów teorii wykorzystano wyniki pomiarów niwelacyjnych. Celem ustalenia wartości parametrów charakteryzujących ustalone deformacje terenu (w tym parametru tgβ) analizie poddano niecki obniżeniowe, które powstały przy znacznych wybiegach frontu eksploatacyjnego. Aby określić wartości parametrów charakteryzujących dynamikę procesu deformacji, analizowano kolejne stadia niecek obniżeniowych tworzących się wraz ze wzrostem rozmiarów eksploatowanych pól ścianowych. Tablica 1 zawiera zestawienie wyznaczonych wartości parametrów wzoru (1) Opis profilu niecki obniżeniowej przy założeniu stałości wyznaczonych parametrów Zakładając, że wartości wyznaczonych parametrów teorii nie zmieniają się w procesie deformacji, dokonano opisu kolejnych etapów niecki obniżeniowej. We wszystkich analizowanych przypadkach uzyskano podobne rezultaty. Wyniki przeprowadzonej aproksymacji na przykładzie kopalni Dębieńsko zaprezentowano graficznie na rysunku 2. Uzyskano przy tym średni kwadratowy błąd reprognozy równy σ=25,9 mm oraz współczynnik korelacji R=0,9977. Uwzględniając w obliczeniach stałe wartości wyznaczonych parametrów, w tym promienia rozproszenia wpływów, uzyskujemy dobry opis obniżeń wtedy, gdy wybieg ściany jest dostatecznie duży w porównaniu z głębokością eksplo- Tablica 1. Wyznaczone wartości parametrów teorii Wartość parametru Parametr kopalnia Dębieńsko kopalnia Bolesław Śmiały kopalnia Jankowice a 0,758 0,766 0,987 tgβ 2,376 2,240 2,610 l s, m 0,30h 0,38h 0,34h a 1 0,68 0,76 0,49 c 1 1/rok 53,380 27,650 46,478 a 2 0,07 0,03 0,06 c 2 1/rok 6,032 2,078 3,207 Rys. 2. Rozkład rzeczywistych i obliczonych wzorem (1) obniżeń nad pokładem 326/5 kopalni Dębieńsko przy założeniu stałości parametru tgβ

19 Nr 10 PRZEGLĄD GÓRNICZY 19 atacji. Pomimo zastosowania zmiennego obniżenia stropu, zależnego od wielkości powierzchni wybranej, opis niepełnej niecki obniżeniowej jest niezadowalający. W początkowym stadium jej rozwoju obserwuje się zawyżone wartości obniżeń teoretycznych w stosunku do rzeczywistych. Jednocześnie zasięg niecki obniżeniowej stwierdzonej pomiarami geodezyjnymi jest znacznie większy od obliczonego. Aby uzyskać zmniejszenie wartości maksymalnych obniżeń, J. Zych [10] proponuje uzmiennienie współczynnika osiadania. W niniejszym opracowaniu ewentualność taka została wykorzystana poprzez zastosowanie liniowego kształtu osiadania stropu w rejonie krawędzi eksploatacji. Za czynnik decydujący o możliwości poprawy opisu niecki obniżeniowej uznano zmienność parametru tgβ wraz z wybiegiem pola eksploatacyjnego. W dalszej części opracowania ponownie przeanalizowano materiał obserwacyjny pod kątem oszacowania zmian wartości parametru zasięgu wpływów w zależności od zmieniających się wraz z rozwojem eksploatacji rozmiarów eksploatowanych pól, a następnie obliczono teoretyczne wielkości obniżeń, zakładając zmienność tego parametru w kolejnych cyklach obserwacyjnych. 5. Badanie przebiegu zmienności parametru tgβ w zależności od wybiegu frontu ścianowego 5.1. Zmienność parametru tgβ wraz z rozwojem eksploatacji Badania przebiegu zmienności parametru zasięgu wpływów polegały na aproksymacji wyników pomiarów w kolejnych cyklach pomiarowych. Zakładając, że wartości parametrów a, l s oraz a 1, c 1, a 2, c 2 nie zmieniają się w trakcie rozwoju eksploatacji, wyznaczono wartości parametru zasięgu wpływów na podstawie analizy obniżeń punktów linii obserwacyjnych. Określone w ten sposób wartości parametru tgβ odniesione zostały do jego końcowej wartości tgβ k, uzyskanej w ostatnim czasookresie. Wyniki obliczeń zestawiono w tablicach 2, 3, 4. Przebieg zmienności parametru tgβ w zależności od wybiegu pola ścianowego L, określonego względem głębokości eksploatacji h, zaprezentowano poniżej w formie graficznej. Rysunek 3 dotyczy trzech analizowanych przypadków. Wyniki porównania pozwalają stwierdzić, że we wszystkich przypadkach zależność wartości parametru tgβ/tgβ k od wybiegu pola ścianowego L/h ma podobny przebieg. Można wyróżnić trzy fazy zmienności parametru tgβ: 1. W przypadku bardzo małych obniżeń parametr tgβ jest mały, bliski wartości 1,0. Podobnie małym nachyleniem zboczy charakteryzują się teoretyczne niecki obniżeniowe opisywane za pomocą wzorów H. Gila [4] i F. Dymka [3], otrzymanych na gruncie liniowej teorii sprężystości. Dodać trzeba, że w przypadku skał tworzących górotwór karboński, liniowa teoria sprężystości może mieć zasto- Tablica 2. Wartości tgβ/tgβ k wyznaczone dla rejonu kopalni Dębieńsko Data pomiaru Wybieg/głębokość L/h tgβ/tgβ k ,37 0, ,46 0, ,53 0, ,71 0, ,89 1, ,17 1, ,35 1, ,61 1, ,87 1, ,17 1, ,57 1,000 Tablica 3. Wartości tgβ/tgβ k wyznaczone dla rejonu kopalni Bolesław Śmiały Data pomiaru Wybieg/głębokość L/h tgβ/tgβ k ,60 0, ,91 0, ,04 0, ,24 0, ,58 1, ,03 1, ,47 1, ,50 1,000 Rys. 3. Zmienność parametru tgβ/tgβ k wraz z rozwojem eksploatacji

20 20 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2010 Tablica 4. Wartości tgβ/tgβ k wyznaczone dla rejonu kopalni Jankowice Data pomiaru Wybieg/głębokość L/h tgβ/tgβ k ,17 0, ,25 0, ,32 0, ,43 1, ,45 1, ,48 1, ,50 1, ,52 1, ,54 1, ,59 1, ,64 1, ,76 1, ,90 1, ,06 1, ,09 1, ,12 1, ,16 1, ,06 1, ,74 1,000 sowanie jedynie wtedy, gdy mamy do czynienia z bardzo małymi deformacjami. 2. Przy wzrastającym wybiegu pola ścianowego, wartość tgβ wzrasta gwałtownie, by przy pewnym wybiegu osiągnąć wartość maksymalną tgβ max. Jest to etap kształtowania się niepełnej niecki obniżeniowej i przejścia w pełną nieckę obniżeniową. Temu etapowi odpowiada zmiana własności górotworu w kierunku cech opisywanych przez ośrodek stochastyczny. 3. Po osiągnięciu przez front ścianowy dostatecznie długiego wybiegu, następuje pewien nieznaczny spadek wartości parametru tgβ do pewnej wartości ustalonej tgβ k. Bliższe wyjaśnienie tego zagadnienia wymagałoby jednak wyników obserwacji, obrazujących również profil ustalonej niecki obniżeniowej w rejonie zatrzymania frontu ścianowego. Uzyskany wynik sugeruje, że w rejonie zatrzymania frontu ścianowego (duży wybieg), wartość tgβ może być mniejsza niż w rejonie rozruchu, co byłoby zgodne z wynikami dotychczasowymi prac prowadzonych przez R. Mielimąkę [8] Zastosowanie zmiennej wartości parametru tgβ do opisu nieustalonej niecki obniżeniowej Przyjmując jako stałe wartości parametrów a, l s, a 1, c 1, a 2, c 2 oraz zmieniające się wraz wybiegiem frontu ścianowego wartości parametru zasięgu wpływów, zestawionych w tablicach 2, 3, 4, obliczono obniżenia punktów obserwacyjnych w kolejnych cyklach pomiarowych. Na rysunku 4 dokonano porównania rzeczywistych i teoretycznych profili niecek obniżeniowych z uwzględnieniem różnych wartości parametru tgβ. Analiza porównawcza wskazuje, że dokładność aproksymacji obniżeń pomierzonych wzorem (1) z uwzględnieniem zmieniającej się wraz z powierzchnią wybrania wartości parametru tgβ jest zdecydowanie lepsza od dokładności, którą uzyskano, zakładając stałość tego parametru w procesie deformacji. Świadczą o tym wartości średniego kwadratowego błędu reprognozy (σ=19,2 mm) oraz współczynnika korelacji (R=0,9988). Zasadniczej poprawie podlega opis początkowego stadium niecki obniżeniowej, gdy rozmiary eksploatowanej parceli są małe w porównaniu z głębokością eksploatacji. Największe różnice pomiędzy maksymalnymi wartościami obniżeń, które zanotowano, zakładając stałość parametru tgβ w procesie ujawniania wpływów, dotyczyły czterech początkowych czasookresów obliczeniowych. Wynosiły one odpowiednio 6,8 %W pmax, 8,3 %W pmax, 9,9 %W pmax i 6,6 %W pmax. Zastosowanie zmieniającej się wraz z rozwojem eksploatacji wartości parametru zasięgu wpływów przyczyniło się do znacznego zmniejszenia tych różnic. W tym przypadku ukształtowały się one na poziomie: 0,7 %W pmax, 1,1 %W pmax, 0,1 %W pmax, 0,9 %W pmax. 6. Podsumowanie Na podstawie porównania wyników wykonanych symulacji komputerowych z wynikami pomiarów geodezyjnych stwierdzono, że maksymalne wartości obniżeń obliczonych przy założeniu stałości parametru tgβ są znacznie większe od obserwowanych. Ponadto niecki obniżeniowe tworzące Rys. 4. Porównanie rzeczywistych i teoretycznie obliczonych obniżeń przy uwzględnieniu różnych wartości parametru tgβ kopalnia Dębieńsko

STREFY WYSTĘPOWANIA ROZLUŹNIENIA GRUNTU NA TERENIE GÓRNICZYM KWK SZCZYGŁOWICE ZONES OF SLACK GROUND OCCURANCE ON MINING AREA OF SZCZYGŁOWICE COAL MINE

STREFY WYSTĘPOWANIA ROZLUŹNIENIA GRUNTU NA TERENIE GÓRNICZYM KWK SZCZYGŁOWICE ZONES OF SLACK GROUND OCCURANCE ON MINING AREA OF SZCZYGŁOWICE COAL MINE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 1 Marek POZZI, Tadeusz MZYK Politechnika Śląska, Gliwice STREFY WYSTĘPOWANIA ROZLUŹNIENIA GRUNTU NA TERENIE GÓRNICZYM KWK SZCZYGŁOWICE Streszczenie. Nowoczesne narzędzia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYSTEMU OBSŁUGI KOPALNIANYCH MAP NUMERYCZNYCH DLA CELÓW PROGNOZOWANIA DEFORMACJI TERENU GÓRNICZEGO

WYKORZYSTANIE SYSTEMU OBSŁUGI KOPALNIANYCH MAP NUMERYCZNYCH DLA CELÓW PROGNOZOWANIA DEFORMACJI TERENU GÓRNICZEGO Jan BIAŁEK 1, Marian PONIEWIERA 2 WYKORZYSTANIE SYSTEMU OBSŁUGI KOPALNIANYCH MAP NUMERYCZNYCH DLA CELÓW PROGNOZOWANIA DEFORMACJI Streszczenie W niniejszym referacie omówiono problematykę związaną z tworzeniem

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia

Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia XV WARSZTATY GÓRNICZE 4-6 czerwca 2012r. Czarna k. Ustrzyk Dolnych - Bóbrka Wpływ warunków górniczych na stan naprężenia i przemieszczenia wokół wyrobisk korytarzowych Tadeusz Majcherczyk Zbigniew Niedbalski

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Obiekty budowlane na terenach górniczych

Obiekty budowlane na terenach górniczych Jerzy Kwiatek Obiekty budowlane na terenach górniczych Wydanie II zmienione i rozszerzone GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA Katowice 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ... 13 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH

NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH NOŚNOŚĆ PALI POJEDYNCZYCH Obliczenia wykonuje się według PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych oraz Komentarza do normy PN-83/B-02482, autorstwa M. Kosseckiego (PZIiTB,

Bardziej szczegółowo

LOKALNE ZMIANY RODZAJU GRUNTÓW JAKO PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA REZYDUALNYCH ZMIAN SIŁY CIĘŻKOŚCI W REJONIE ZAPADLISKA PRZY SZYBIE V KWK SZCZYGŁOWICE

LOKALNE ZMIANY RODZAJU GRUNTÓW JAKO PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA REZYDUALNYCH ZMIAN SIŁY CIĘŻKOŚCI W REJONIE ZAPADLISKA PRZY SZYBIE V KWK SZCZYGŁOWICE GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2010 Tom 5 Zeszyt 4 Marek POZZI, Tadeusz MZYK Politechnika Śląska, Gliwice LOKALNE ZMIANY RODZAJU GRUNTÓW JAKO PRZYCZYNA WYSTĄPIENIA REZYDUALNYCH ZMIAN SIŁY CIĘŻKOŚCI W REJONIE ZAPADLISKA

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie)

Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) Zagrożenia pogórnicze na terenach dawnych podziemnych kopalń węgla brunatnego w rejonie Piły-Młyna (woj. Kujawsko-Pomorskie) dr inż. A.Kotyrba, dr inż. A.Frolik dr inż. Ł.Kortas, mgr S.Siwek Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46.

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46. 1. Wprowadzenie Priorytetem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy wartościami średnich szybkości przemieszczeń terenu, a głębokością eksploatacji węgla kamiennego. Podstawowe dane potrzebne do wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-BPiOP/33

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: SI-BPiOP/33 Strona 1 z 5 Z1-PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona górotworu i powierzchni 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 4. Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI TERENU

PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI TERENU Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3/1 2007 Mirosław Chudek*, Piotr Strzałkowski*, Roman Ścigała* PRZYKŁAD ANALIZY WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSTĘPU FRONTU EKSPLOATACYJNEGO NA PRZEBIEG DEFORMACJI NA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Fundamenty na terenach górniczych

Fundamenty na terenach górniczych Fundamenty na terenach górniczych Instrukcja ITB Wymagania techniczno-budowlane dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach podlegających wpływom eksploatacji górniczej zostały wydane i zalecone do

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO ANNA SZCZEPANIAK-KREFT 1 SYSTEM INFORMACJI GIS DLA POTRZEB GOSPODARKI WODNEJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO 1. Wstęp Komputerowe systemy GIS określane bywają jako System Informacji Przestrzennej, przy czym

Bardziej szczegółowo

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem

Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Przewodnik Inżyniera Nr 11 Aktualizacja: 02/2016 Analiza konsolidacji gruntu pod nasypem Program powiązany: Osiadanie Plik powiązany: Demo_manual_11.gpo Niniejszy rozdział przedstawia problematykę analizy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia.

Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Dokumentacja i badania dla II kategorii geotechnicznej Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia. Badania kategorii II Program badań Program powinien określać

Bardziej szczegółowo

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski

Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski Obciążenia, warunki środowiskowe. Modele, pomiary. Tomasz Marcinkowski 1. Obciążenia środowiskowe (wiatr, falowanie morskie, prądy morskie, poziomy zwierciadła wody, oddziaływanie lodu) 2. Poziomy obciążeń

Bardziej szczegółowo

Anomalie gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości jako narzędzie do badania zmian o charakterze hydrologicznym

Anomalie gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości jako narzędzie do badania zmian o charakterze hydrologicznym Anomalie gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości jako narzędzie do badania zmian o charakterze hydrologicznym Dawid Pruchnik Politechnika Warszawska 16 września 2016 Cel pracy Zbadanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów:

Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Zakres wiadomości na II sprawdzian z mechaniki gruntów: Wytrzymałość gruntów: równanie Coulomba, parametry wytrzymałościowe, zależność parametrów wytrzymałościowych od wiodących cech geotechnicznych gruntów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: N Iz-GGiP/36

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: N Iz-GGiP/36 Strona 1 z 5 Z1PU7 Wydanie N1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Ochrona terenów górniczych 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2013/14 4. Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych

Opinia geotechniczna GEO-VISION. Pracownia Badań Geologicznych Pracownia Badań Geologicznych GEO-VISION 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Pionierów 1 B/2 Pracownia: 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bema 2a/4 e-mail: geo-vision@wp.pl tel. 607-842-318 Zamawiający: Pracownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIZJO-GEO Rinke Mariusz Geologia, geotechnika fizjografia i ochrona środowiska ul. Paderewskiego 19; 51-612 Wrocław tel. 71.348.45.22; 601.84.48.05; fax 71.372.89.90 OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej

Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej Fundamentowanie 1 Fundamentem nazywamy tę część konstrukcji budowlanej lub inżynierskiej, która wsparta jest bezpośrednio na gruncie i znajduje się najczęściej poniżej powierzchni terenu. Fundament ma

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu

Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Przewodnik Inżyniera Nr 4 Akutalizacja: 1/2017 Projektowanie nie kotwionej (wspornikowej) obudowy wykopu Program powiązany: Ściana projekt Plik powiązany: Demo_manual_04.gp1 Niniejszy rozdział przedstawia

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3

1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC... 3 2.1 Prace terenowe...3 2.2 Prace laboratoryjne...4 2.3 Prace kameralne...4 3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE... 4 4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12

Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4. 1/Korfantów /12 Gmina Korfantów 48-317 Korfantów ul. Rynek 4 Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego 1/Korfantów /12 dla zaprojektowania boiska i obiektu kubaturowego na terenie działki 414 i 411/10 obręb

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Szkolenie dedykowane dla pracowników JST I. Weryfikacja zapisów dokumentów planistycznych Wykorzystana funkcjonalność oprogramowania QGIS: Wizualizacja zasobów

Bardziej szczegółowo

DROGI lądowe, powietrzne, wodne 10/2008

DROGI lądowe, powietrzne, wodne 10/2008 34 DROGI lądowe, powietrzne, wodne 10/2008 mgr inż. Marcin Grygierek Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa Drogi FEDROWANIE POD DROGAMI Wpływ górniczych rozluźnień podłoża na nośność nawierzchni drogowej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonywania nasypów.

Warunki techniczne wykonywania nasypów. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Warunki techniczne wykonywania nasypów. 1. Przygotowanie podłoża. Nasyp powinien być układany na przygotowanej i odwodnionej powierzchni podłoża. Przed

Bardziej szczegółowo

BalticBottomBase. Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk,

BalticBottomBase. Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk, BalticBottomBase mgr inż. Przemysław Kulesza dr Piotr Piotrowski mgr inż. Michał Wójcik Spójne wyszukiwanie w zbiorze różnorodnych danych geograficznych - metamodel i metoda wyszukiwania Instytut Morski

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Analiza osiadania terenu

Analiza osiadania terenu Przewodnik Inżyniera Nr 21 Aktualizacja: 01/2017 Analiza osiadania terenu Program: Plik powiązany: MES Demo_manual_21.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania terenu pod

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego

Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego. Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Ochrona powierzchni determinantem rozwoju przemysłu wydobywczego Piotr Wojtacha Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Determinant rozwoju przemysłu wydobywczego Ochrona powierzchni Zagospodarowanie przestrzenne.

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Raport pochodzi z portalu

Raport pochodzi z portalu B3.1 Wartość dodana Analiza szczegółowa obszaru B3 rozpoczyna się od oceny sektorów/sekcji/działów gospodarki regionu pod względem spełnienia podstawowego kryterium wzrostu i innowacyjności. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

2. Kopalnia ČSA warunki naturalne i górnicze

2. Kopalnia ČSA warunki naturalne i górnicze Górnictwo i Geoinżynieria Rok 32 Zeszyt 1 2008 Janusz Makówka*, Józef Kabiesz* SPOSÓB ANALIZY PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA ZAGROŻENIA TĄPANIAMI NA PRZYKŁADZIE KOPALNI ČSA 1. Wprowadzenie Analiza

Bardziej szczegółowo

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych:

, u. sposób wyznaczania: x r = m. x n, Zgodnie z [1] stosuje się następujące metody ustalania parametrów geotechnicznych: Wybrane zagadnienia do projektu fundamentu bezpośredniego według PN-B-03020:1981 1. Wartości charakterystyczne i obliczeniowe parametrów geotechnicznych oraz obciążeń Wartości charakterystyczne średnie

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie

Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie Geoportal monitoringu środowiska województwa lubelskiego, jako forma informowania społeczeństwa o stanie środowiska w województwie WIOŚ LUBLIN Joanna Śluz Łukasz Prażmo Państwowy Monitoring Środowiska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17

ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 ZAKRES EGZAMINU DYPLOMOWEGO ST.1 GiK 2016/17 1. Omów sieć geodezyjną do wyznaczania deformacji i przemieszczeń obiektów inżynierskich. 2. Scharakteryzuj petrologię skał magmowych. 3. Opisz procedurę podział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U WYKOPY POD FUNDAMENTY WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOPY POD FUNDAMENTY 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy drogi w m. Nowa Wieś gmina Kozienice Miejscowość: Nowa Wieś Powiat: Kozienice Województwo: mazowieckie Opracował: mgr inż. Lucjan SITO inż. Jacek Oleksik

Bardziej szczegółowo

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego

Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Przewodnik Inżyniera Nr 9 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie geometrii fundamentu bezpośredniego Niniejszy rozdział przedstawia problematykę łatwego i efektywnego projektowania posadowienia bezpośredniego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego dr inż. Edyta Brzychczy mgr inż. Aneta Napieraj Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści : strona :

Spis treści : strona : Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 3 2.1. PRACE POLOWE... 3 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu

B3.5 Koncentracja. Raport pochodzi z portalu B3.5 Koncentracja System PIK umożliwia wyznaczanie potencjału gospodarczego regionu z wykorzystaniem wskaźników lokacji i wskaźników przesunięć. Jest to dalszy logiczny krok analizy zaraz po modułach B3.1

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

BADANIA GEODEZYJNE REALIZOWANE DLA OCHRONY OBIEKTÓW PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ NA TERENIE WYBRANYCH OBSZARÓW DOLNEGO ŚLĄSKA XXII JESIENNA SZKOŁA GEODEZJI 40 LAT BADAŃ GEODYNAMICZNYCH NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA WROCŁAW, 22-23 września 2014 Krzysztof Mąkolski, Mirosław Kaczałek Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016 BIM W ANALIZACH ŚRODOWISKOWYCH INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ MODELOWANIE HAŁASU W OTOCZENIU OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ŚRODOWISKU BIM dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe

Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Karta dokumentacyjna naturalnego zagrożenia geologicznego działalność górnicza Deformacje nieciągłe Nr ewidencyjny M-34-63-A-c/G/N/4 Lokalizacja: Województwo Powiat Gmina Miejscowość Rodzaj zakładu górniczego:

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI

Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI GLIWICE 2012 r. Informator Nawigacyjny Informator nawigacyjny dla Górnej Odry i Kanału Gliwickiego INSTRUKCJA OBSŁUGI Gliwice,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu PL 214250 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382608 (51) Int.Cl. E21C 41/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik.

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik. GEOBART Pracownia geologiczna mgr Małgorzata Bartosik Łagiewniki 36 62-580 Grodziec NIP 665-282-36-30 OPINIA GEOTECHNICZNA dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo