OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Działanie Społeczeństwo informacyjne Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań technologicznych i urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w niniejszym załączniku pod warunkiem, że będą równoważne do opisanych przez Zamawiającego tj. będą posiadały parametry równe lub wyższe do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. StrzyŜów, 2014 r. 1

2 Rozdział 1 WYMAGANIA OGÓLNE I. Cel realizacji projektu Głównym celem realizacji projektu pod nazwą "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji", zwanego dalej SGPS jest wdroŝenie systemowych rozwiązań gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych, do których dostęp będzie przebiegał w sposób zautomatyzowany. W rezultacie polepszeniu ulegnie skuteczność procesów decyzyjnych w obrębie działań administracyjnych powiatu strzyŝowskiego. Szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji usprawni równieŝ realizację zadań publicznych na rzecz jednostek administracji gminnej z obszaru powiatu, obywateli, gospodarki i instytucji Ŝycia społecznego. Realizacja wyŝej określonego celu wynika z potrzeby zwiększenia efektywności zarządzania powiatem. Stanowi takŝe rdzeń polityki powiatu w zakresie rozwoju mechanizmów wykorzystywania informacji przestrzennych i jest realizacją załoŝeń Osi priorytetowej III - Społeczeństwo Informacyjne RPO WP, która wskazuje wprost na konieczność budowy geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego. W projekcie budowy SGPS przewiduje się równieŝ korzystne oddziaływanie społeczno gospodarcze, dzięki opracowaniu takiej platformy organizacyjnej, technicznej i informacyjnej, aby moŝliwe było wypełnienie dodatkowych celów systemowych, tj: Standaryzacja i systematyzacja danych mająca na celu usprawnienie dostępu do informacji przestrzennych; Integracja zbiorów danych przestrzennych pochodzących z róŝnych źródeł i instytucji dla optymalnego wsparcia procesów decyzyjnych; Optymalizacja wypełniania zadań publicznych poprzez zgromadzenie i/lub konwersję danych, których obecnie brakuje bądź ich forma nie jest adekwatna do aktualnych uwarunkowań; Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji przestrzennych pracownikom administracji publicznej w celu usprawnienia procesów zarządzania powiatem, 2

3 a takŝe realizacją zadań publicznych oraz sprawnej rejestracji informacji przestrzennych spełniających wymogi prawne; Zapewnienie dostępu do informacji przestrzennej: instytucjom z obszaru powiatu, gminom, jednostkom naukowo-dydaktycznym, jednostkom gospodarczym, mieszkańcom powiatu, inwestorom i innym; Skuteczna inwentaryzacja informacji o przestrzeni pochodzących z monitoringu zjawisk i zmian form naturalnych i antropogenicznych z obszaru powiatu dla efektywnej rejestracji danych wymaganych prawem; Bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych. Wprowadzenie SGPS, którego funkcje oprogramowań wspierających i usprawniających procesy rozwoju kształtowania przestrzeni geograficznej w znacznym stopniu wpłyną na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru powiatu strzyŝowskiego, zwiększy efektywność wypełniania zadań publicznych powiatu. WdroŜenie systemu stanie się równieŝ bezpośrednim przyczynkiem dla osiągnięcia głównego celu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata , którym jest: wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Projekt dodatnio wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez ułatwienie dostępu do informacji przestrzennych dla celów gospodarczych, społecznych i kulturalnych i tym samym zwiększy wiedzę i świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystywania tychŝe danych. Wpłynie takŝe na poziom komunikowania się z władzami samorządowymi. Usprawni nauczanie młodzieŝy w dziedzinie korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych. II. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania, muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polsce, w tym między innymi: 1. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedno z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) 2. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 3. Ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) 3

4 4. Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z poźn. zm.) 5. Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z poźn. zm.) 6. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z poźn. zm.) 7. Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z poźn. zm.) oraz aktami dotyczącymi prawa materialnego, w zakresie odpowiadającym realizowanym systemom dziedzinowym, w tym między innymi: 1. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 2. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2012 r. poz. 647) wraz z aktami wykonawczymi 3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 4. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 5. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 6. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) wraz z aktami wykonawczymi 7. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 8. Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst. jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266) wraz z aktami wykonawczymi 9. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) wraz z aktami wykonawczymi 10. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 11. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Ponadto rozwiązanie powinno uwzględniać dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we 4

5 Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.Urz. UE nr 108 z r.) wraz z aktami wykonawczymi. III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia (projektu) jest budowa Systemu Geoinformacyjnego Powiatu StrzyŜowskiego, którego zadaniem będzie przetwarzanie informacji geoprzestrzennych, tj. gromadzenie, archiwizacja, aktualizacja, integracja i udostępnianie danych o przestrzeni geograficznej powiatu oraz zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli, gospodarki i instytucji Ŝycia społecznego. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych systemu zawarty jest w Rozdziale nr Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje dostarczenie, konfigurację, uruchomienie oraz wdroŝenie w siedzibie Zamawiającego róŝnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspomagających działania związane z wykonywaniem zadań statutowych i usprawniających przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu oraz niezbędnych dla naleŝytego uruchomienia i późniejszego uŝytkowania SGPS. W zakres zamówienia wchodzą następujące dostawy i usługi: a) Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowych; b) Dostawa komputerów stacjonarnych; c) Dostawa laptopów; d) Dostawa drukarek; e) Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (ksero/skaner/drukarka); f) Dostawa plotera/skanera; g) Dostawa oprogramowania narzędziowego; h) Usługa cyfryzacji baz danych referencyjnych i dziedzinowych. W zakresie pozycji a g szczegółową specyfikację dostaw przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III. 5

6 W zakresie pozycji h szczegółową specyfikację warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV. 3. Szkolenia dla administratorów i uŝytkowników końcowych. 4. Świadczenie usług asysty technicznej i wdroŝeniowej. 5. Świadczenie usług gwarancyjnych. 6. Dostarczenie dokumentacji technicznej SGPS oraz dokumentacji uŝytkowej SGPS, przeniesienie praw autorskich i licencji oprogramowania w terminach i na zasadach określonych w Projekcie Umowy. 7. Współpraca z Zamawiającym oraz jednostkami współdziałającymi przy budowie systemu SGPS. IV. Infrastruktura sprzętowa Wydziały Starostwa Powiatowego w StrzyŜowie oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz inne jednostki objęte projektem dysponują stacjonarnym i przenośnym sprzętem komputerowym o zbliŝonych parametrach technicznych, który wraz z serwerami tworzy dopasowany szkielet architektury fizycznej. Urządzenia podstawowe i peryferyjne połączone są zgodnie ze standardami z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Obecnie komunikację z Internetem zapewnia szerokopasmowe łącze DSL40000/4000 i łącze radiowe 2/2Mb. Sieć wewnętrzna zabezpieczona jest urządzeniem NETASQ U70, zapewniającym wysoką wydajność oraz m.in. komunikację zdalną za pomocą bezpiecznych tuneli VPN. Na wszystkich maszynach zainstalowano oprogramowanie ochronne F-Secure Client Security. Działa takŝe system IDS. Pełny wykaz komputerów wraz ze specyfikacją przedstawiono poniŝej. Lp. Wydział Specyfikacja sprzętowa Oprogramowanie 1 AB Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office AB Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office AB Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512Mb / HDD 80GB Win XP PRO PL Office AB Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office GN Pentium 4 3,2 GHz / 512Mb RAM / HDD 80GB Win XP PRO PL Office GN Laptop Toshiba Core 2 Duo 2 Ghz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 2 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office IPP Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office

7 13 IPP Pentium Dual Core 2,5 / RAM 2GB /HDD 320GB Win XP PRO PL Office IPP Pentium 4 3,2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office IPP Pentium 4 3,2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OS Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OS HP Pentium Dual Core e5800 / RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7Office OS Pentium D Dual 2,8 GHz / 1GB RAM / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OS Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office ZUDP Pentium Dual Core 2,4 GHz / RAM 2GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office ZUDP AMD Sempron 2600/ RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office KD Pentium Dual Core 2,4 GHz / RAM 2GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office ES Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office ES Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office ES Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office ES Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Word ES HP Pentium Dual Core e5800/ RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7 Office BF Pentium Dual Core 1,8 GHz / 1GB RAM / HDD 160GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 2GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office BF HP Pentium Dual Core e5800/ RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7 Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 2GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 2GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office OR Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1/ RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office OR Pentium Dual Core 2.5 GHz / RAM 2GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2.5 GHz / RAM 2GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2.5 GHz / RAM 2GB / HDD 250GB Win XP PRO PL Office OR Laptop Dell icore i5 / RAM 4GB / HDD 500GB Windows 7 Office PRK HP Pentium Dual Core e5800 / RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7 Office Laptop Dell icore i5 / RAM 4GB / HDD 500GB Windows 7 Office Laptop HP Core 2 Duo 2 GHz / RAM 2GB / HDD 160GB Windows Vista Office Laptop HP Core 2 Duo 2,5 GHz / RAM 4GB / HDD 500GB Windows Vista Office PODGiK Pentium Dual Core 3,2GHz/2Gb Ram/HDD 500GB Windows 7, Office PODGiK Laptop Toshiba I3-2310M/4GB/Hdd 500Gb Windows 7 56 PODGiK Pentium Dual Core 2,6GHz/2Gb Ram/HDD 500GB Windows XP,Office PODGiK Pentium 4 3,2/ 512MB/Hdd 80GB Windows Xp, Office PODGiK I ,3GHz/4GB/Hdd 500GB Windows 7, Office PODGiK Intel Core 2 Duo E4400/1GB/ Hdd 480GB Windows XP 60 PODGiK Laptop Asus I3/4GB/ Hdd500Gb Windows 7 Zestawienie wykorzystywanego sprzętu. Ponadto Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie dysponuje 9 komputerami klasy Pentium 4/3,2GHz z systemami operacyjnymi Windows XP i Windows 7 z dyskami o pojemnościach GB, oraz posiada 4 serwery, które zostały dofinansowane ze środków w ramach projektów unijnych: 7

8 Serwer do obsługi bazy SOD HP Intel Xeon E5420, 4 rdzenie, RAM 4GB, 2x140 SAS RAID mirror, Windows Server 2003 Serwer do obsługi baz ewidencji gruntów Intel Xeon 3,2 GHz, 2 rdzenie, RAM 1GB, 2x72GB SCSI, Windows XP PRO Serwer do połączeń jednostek powiatu z elektronicznym systemem obiegu dokumentów Starostwa Powiatowego w StrzyŜowie serwer terminali Intel Xeon E5620 2,4 GHz 8 rdzeni (dwa procesory), RAM 12GB, 2x72GB SAS RAID, Windows Server 2008 R2 Standard Serwer do obsługi Stanu Realizacji Sprawy poprzez WWW HP Intel Xeon 2GHz, 2 rdzenie, RAM 2GB, RAID mirror, linux Rozwiązania telekomunikacyjne Wymiana informacji pomiędzy siecią wewnętrzną i publiczną chroniona jest zaporą ogniową. Do sieci publicznej kierowane są informacje w postaci dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (m.in. dzięki integracji z Systemem Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie) oraz publikacji w oficjalnym serwisie internetowym Z kolei z sieci publicznej moŝna przyjmować formularze opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, na które moŝna wystawić urzędowe poświadczenie odbioru. System tzw. elektronicznej skrzynki podawczej oparty na certyfikowanym kluczu publicznym ma jednak znaczenie marginalne ze względu na brak zarejestrowanych uŝytkowników. W Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie działa platforma epuap. Kolejną usługą jest usługa terminalowa, skierowana do jednostek organizacyjnych Powiatu StrzyŜowskiego i realizowana przy pomocy serwera terminali. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zasięg działania elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów rozszerzył się o niektóre jednostki powiatu strzyŝowskiego. 8

9 elektroniczna sk rzynka podaw cza In tern et B IP serw is inform acyjny jednostki W A N sieć publiczna serw er SR S b aza S O D serw er term inali L A N sieć w ew nętrzna Schemat funkcjonowania sieci Podsumowanie stosowanych rozwiązań przedstawiono w tabeli poniŝej: Zadanie Stosowane pakiety lub programy zabezpieczające przed zagroŝeniami Dostępne rodzaje usług sieciowych Stosowane rozwiązania informatyczne F-secure client security z wbudowanym firewall em, systemem IDS oraz antywirusem Zdalny dostęp do serwera, na którym pracują jednostki w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Sposób transmisji danych Skrętka kat 5 Typ złącza gniazda końcowego Fizyczna topologia sieci Rodzaje połączeń z Internetem Prędkość łącz Realizacja ochrony danych w sieci Wykorzystywany jest firewall sprzętowy Stosowane urządzenia sieciowe Stosowanie podpisu elektronicznego Serwery rozlokowane w systemie informatycznym (serwer bazy danych, serwer FTP, serwer proxy, serwer poczty inne).. Rj-45 gwiazda DSL 40000/4000 Łącze radiowe 2/2Mb DSL 40000/4000 Łącze radiowe 2/2Mb Firewall, IDS netasq u70 Switche 100Mb tak Serwery baz danych dla systemów: egb baza danych ewidencji gruntów, SOD obieg dokumentów, ewmapa, serwer terminali SOD Rozwiązania informatyczne Starostwa Powiatowego w StrzyŜowie Infrastruktura informatyczna (oprogramowanie) Dla wszystkich Wydziałów SP, podstawową platformą są systemy operacyjne z rodziny Windows, przewaŝnie w wersji XP Profesional i 7 oraz systemy przeznaczone dla serwerów Windows Server 2003 i Windows Server 2008 R2 Standard. W zakresie oprogramowania podstawowego moŝna stwierdzić, Ŝe część zasobów źródłowych prowadzona jest 9

10 z wykorzystaniem pakietów biurowych Microsoft Office 2003, 2007/2010, stąd postać tworzonych dokumentów zapisywana jest głównie w postaci plików xls, doc, ale dane są takŝe zapisywane w postaci plików pdf (mapy w OS). Poszczególne stanowiska komputerowe są wyposaŝone w zaktualizowane przeglądarki w większości IE i Firefox. Oprogramowania wykorzystywane do obsługi funkcji merytorycznych i obiegu dokumentów w SP omówiono poniŝej: System Obiegu Dokumentów program do elektronicznej obsługi obiegu dokumentów (SOD): posiada m.in. funkcjonalności ułatwiające przetwarzanie dokumentów, wspomaga prowadzenie i obieg spraw poprzez sygnalizację zdarzeń, umoŝliwia przepływ pism pomiędzy pracownikami, ma moduły do obsługi spraw, korespondencji a takŝe mechanizmy dokonujące eksportu danych z bazy danych, zarządza terminami pracowników i ich zadaniami, jest zintegrowany z biuletynem informacji publicznej i podpisem elektronicznym. Do korzystania z systemu uprawnionych jest około 50 zarejestrowanych uŝytkowników w SP. Projekt został rozszerzony na JO, których listę zapisano w tabeli poniŝej. Lp. JO Powiatu StrzyŜowskiego uczestniczące w projekcie SOD 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w StrzyŜowie 3 Dom Dziecka w StrzyŜowie 4 Dom Dziecka w śyznowie 5 Zespół Szkół Technicznych w StrzyŜowie 6 Liceum Ogólnokształcące w StrzyŜowie 7 Zespół Szkół w Czudcu 8 Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 9 Dom Pomocy Społecznej w Babicy 10 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie 11 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w StrzyŜowie 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w StrzyŜowie 13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w StrzyŜowie 14 Powiatowy Zarząd Dróg w StrzyŜowie JO Powiatu StrzyŜowskiego nie uczestniczące w projekcie SOD 1 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w StrzyŜowie 2 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w StrzyŜowie 3 Powiatowy Urząd Pracy w StrzyŜowie 4 Komenda Powiatowa Policji w StrzyŜowie 5 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w StrzyŜowie 6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w StrzyŜowie 7 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w StrzyŜowie SOD w jednostkach powiatu. 10

11 EWOPIS program do ewidencji gruntów, budynków i lokali funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: o modułowej konstrukcji, który w oparciu o właściwe listy, słowniki, kartoteki wspiera prowadzenie EGiB, a w wersji zaktualizowanej pozwala uruchamiać m.in. moduł obsługi opisowych danych ewidencyjnych, zintegrowany z modułem obsługi danych geometrycznych, umoŝliwia dołączanie zdjęć i kopii dokumentów do obiektów, ułatwia zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa lub Gminy, tworzy pliki importu i eksportu danych w formacie SWDE, ale daje moŝliwość zapisania raportu w formacie RTF. Fizycznie bazy ewidencji wspomaga dwurdzeniowy komputer, wyposaŝony w dyski SCSI i niewielką pamięć operacyjną, spełniający rolę serwera. Mienie funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, program do ewidencji mienia Gminy lub Skarbu Państwa: umoŝliwia prowadzenie poszerzonej ewidencji środków trwałych, działa w oparciu o bazę SQL Firebird. EWMAPA funkcjonujący w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie program do zakładania, prowadzenia i edycji mapy numerycznej: aktualnie dysponuje bazą, do której moŝna podłączać serwisy WMS, wykonuje analizę przestrzenną do wyszukiwania kolizji oznaczeń konturów i uŝytków. Istnieje moŝliwość wyeksportowania warstw do pliku tekstowego, danych opisowych do postaci html oraz importu i eksportu do formatu SHP. OŚRODEK - funkcjonujący w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest wszechstronnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego. SłuŜy do rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (takŝe w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie), naliczania opłat, wystawiania faktur i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŝe za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, prowadzenia magazynu map drukowanych i ich sprzedaŝy, utworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. 11

12 BANK OSNÓW Moduł umoŝliwia prowadzenie rejestru punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, stanowiących część państwowego zasobu geodezyjnego. Działa w oparciu o bazę SQL Firebird, umoŝliwia eksport danych w formacie GML. W połączeniu z programem EWMAPA, ułatwia ich ewidencjonowanie oraz znacznie usprawnia wydawanie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych. Dodatkową zaletą modułu jest moŝliwość pobierania punktów osnowy przez wykonawców prac w ramach internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych. SIB View5, aplikacja Roadman, funkcjonujący w Powiatowym Zarządzie Dróg w StrzyŜowie program wspomagający prowadzenie ewidencji dróg: posiada przeglądarkę sieci drogowej i moduł mapy interaktywnej, z aplikacją współdziała RoadMan jako przeglądarka bazy danych informacji drogowej, zasób dokumentowany jest w formacie xls 5. Definicje i skróty Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia, ustala się znaczenie następujących pojęć stosowanych w SIWZ: Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się administrator merytoryczny i administrator techniczny. Asysta techniczna - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieŝącym wsparciu uŝytkowników końcowych, pracowników Zamawiającego lub Jednostek współdziałających w zakresie eksploatacji i obsługi systemu. Atrybut - element charakteryzujący, opisujący i wartościujący obiekt lub jego cechy w systemie Autor oprogramowania - podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe i obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego oraz gwarancji, w stosunku do oprogramowania dostarczonego w ramach projektu. Awaria - stan niesprawności SGPS uniemoŝliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie. BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 do 1:

13 BIP Biuletyn Informacji Technicznej Błąd oprogramowania - nienormalne działanie systemu / oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie systemu / oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w dokumentacji uŝytkowej, które nie jest spowodowane niezgodnym z dokumentacją działaniem uŝytkownika końcowego. W przypadku, gdy powyŝsza dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej. Dane referencyjne dane stanowiące odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych; najczęściej za dane referencyjne uznaje się dane geodezyjne takie jak: ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, ortofotomapa. Czas reakcji na zgłoszenie - czas, jaki jest liczony od momentu zarejestrowania zgłoszenia w internetowym systemie obsługi Help Desk lub od przekazania zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia Zgłaszającego o sposobie i terminie realizacji zgłoszenia. Dane przestrzenne - dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dzień roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Dokumentacja techniczna - zestaw dokumentów dotyczących SGPS, w tym co najmniej opis struktury bazy danych, opis zabezpieczeń, opis konfiguracji, opis interfejsów, opis czynności administracyjnych, instrukcje konfiguracji serwera bazy danych systemu, procedury archiwizacji bazy danych oraz procedur przywracania konfiguracji, opis konfiguracji środowiska systemowego oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony. Dokumentacja szkoleniowa - dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych Dokumentacja uŝytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego docelowego uŝytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Oprogramowania w trakcie jego eksploatacji, wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje UŜytkownika i instrukcje administratora Systemu. Dokumentacja wdroŝeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji WdroŜenia, obejmująca opis procesu dostosowania Oprogramowania do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania), opis interfejsów. EGiB - ewidencja gruntów i budynków - systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. 13

14 Firebird - silnik bazy danych SQL typu open-source wykorzystywany przez funkcjonujący u zleceniodawcy system graficzny. GESUT - geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŝe informacje o podmiotach władających siecią. Geoportal - witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych (w tym dostęp uŝytkowników zewnętrznych do Systemu), odpowiadająca za prezentację danych przestrzennych w postaci kompozycji mapowej. GML - Geography Markup Language - oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy róŝnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. GIS i SIP - system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest równieŝ, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Harmonizacja zbiorów danych - działanie o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowania do wspólnego i łącznego ich wykorzystania. Help Desk - część organizacji Wykonawcy (dział, sekcja, zespól lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od osób uprawnionych do ich dostarczania oraz kontrolę ich rozwiązania. Infrastruktura sprzętowa - serwery oraz inne urządzenia będące w posiadaniu Zamawiającego lub Jednostek Partnerskich przeznaczone przez nich na potrzeby realizacji Projektu. Kod źródłowy - słowniki, skrypty, definicje, pliki źródłowe bazy danych, jak równieŝ biblioteki, algorytmy oraz jakiekolwiek inne symboliczne lub konwencjonalne przedstawienie zapisu Informacji, niezbędne do kompilacji, wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Systemu, z wyłączeniem Oprogramowania Systemowego. Mapa zasadnicza - rozumie się przez to bazę danych zawierającą przestrzenną lokalizację obiektów ogólnogeograficznych, elementów ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia ternu, prowadzoną w programie graficznym wraz z wielkoskalowymi opracowania kartograficznymi powstałymi w oparciu o dane zawarte w bazie. Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze 14

15 określające zawarte w nim dane pod względem: połoŝenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich uŝycia w określonym celu. Moduł - część Systemu tworząca logiczną całość, dostarczająca zbiór funkcjonalności określony w opisie systemu. Modyfikacja kodu źródłowego - kaŝda zmiana kodu źródłowego standardowego oprogramowania aplikacyjnego, dokonana przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia. MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nienormalne działanie systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób niezgodny z SIWZ i dokumentacją. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie Opracowanie geodezyjne treści graficznej - przekształcenie treści róŝnych dokumentów (opracowań graficznych SIP) w celu oparcia ich o obiekty zawarte w mapie zasadniczej (opracowanie o szczegółowości właściwej dla mapy zasadniczej). Oprogramowanie dedykowane - aplikacja wykonana na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Oprogramowanie gotowe - oprogramowanie nie będące oprogramowanie dedykowanym, zwane równieŝ oprogramowaniem "z pudełka" najczęściej jest to oprogramowanie podmiotów trzecich. Oprogramowanie dziedzinowe - oprogramowanie wykorzystywane do realizacji pojedynczego zadania nałoŝonego w przepisach prawa na Zamawiającego lub Jednostkę. Oprogramowanie narzędziowe - oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania oprogramowania systemowego potrzebne do działania sprzętu (systemu) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ. Oprogramowanie systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje dostępowe realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane. OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Produkt - produkt specjalistyczny lub usługa, który ma być dostarczony przez 15

16 Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodne z SIWZ, w szczególności oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie gotowe oraz oprogramowanie narzędziowe, dokumentacja, a takŝe wszelkie materiały i informacje, w tym nie podlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. Projekt - projekt pn: "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata " - Oś priorytetowa III - Społeczeństwo informacyjne. PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - zbiór wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiory map oraz dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, słuŝący gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej. SIT - system informacji o terenie - baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki słuŝące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format zdefiniowany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U ), słuŝący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi, pozwalający na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Format umoŝliwia przekazanie opisu modelu danych uŝytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. System - spójna całość wszystkich wdroŝonych elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności oprogramowanie dedykowane i gotowe oraz oprogramowania narzędziowe, wraz z zasobem danych oraz PZGiK zgromadzonym w systemie. System rejestracji zgłoszeń - spójny system procedur, narzędzi informatycznych mający na celu zrealizowanie wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przyjmowania 16

17 i rozwiązywania zgłoszeń, w szczególności uruchomienie usługi internetowego Help Desk w ramach asysty i gwarancji jakości. Umowa - Umowa wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z wdroŝeniem Systemu GIS pn: "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji" Usterka - kaŝdy stan lub działanie systemu lub produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SIWZ i Dokumentacją. Utwór - wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.). UŜytkownik końcowy - uŝytkownik lub inny system informatyczny bezpośrednio eksploatujący funkcje Systemu. WdroŜenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umoŝliwienia samodzielnej eksploatacji oprogramowania przez pracowników Zamawiającego lub pracowników Jednostki współdziałającej, a w szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej uŝytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu. Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu i udostępniania map. Web Feature Service (WFS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu mapowego obiektów geoprzestrzennych. Wiodące Przeglądarki WWW - pięć najpopularniejszych, stabilnych przeglądarek internetowych wg serwisu na dzień złoŝenia oferty Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 17

18 posiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca prac geodezyjnych - osoba, podmiot lub inna jednostka organizacyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa, uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1989 r.) Zadanie - wydzielona część przedmiotu zamówienia wyszczególniona w SIWZ. Zamawiający - Powiat StrzyŜowski Zasoby Informacyjne Systemu (Zasoby Informacyjne) - zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana w Systemie będących własnością Zamawiającego. Zdarzenie - zapytanie, modyfikacja oraz kaŝde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, tzn. sytuacja, w której zachowanie oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego, określonego w dokumentacji uŝytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z dokumentacją działaniem uŝytkownika końcowego. Zespół wdroŝeniowy Wykonawcy - zespół pracowników Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu poszczególnych aplikacji Systemu oferowanego przez Wykonawcę oraz usług związanych z ich wdroŝeniem. Zespół WdroŜeniowy Zamawiającego/Jednostek współdziałających - zespół składający się z pracowników Zamawiającego/Jednostek współdziałających posiadających merytoryczną, gospodarczą i ekonomiczną wiedzę w zakresie kaŝdego z wdraŝanych Systemów oraz ewentualnie pracowników działów informatyki, oddelegowanych decyzją Zamawiającego/Jednostek Partnerskich do zadań związanych z WdroŜeniem Systemu. Zgłoszenie - incydent lub problem zgłoszony przez uŝytkownika końcowego dotyczący systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą być równieŝ Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu. XML XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania róŝnych danych w ustrukturalizowany sposób. 18

19 V. Licencjonowanie oprogramowania Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane i wdroŝone w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne. Z licencjami nie mogą być związane opłaty serwisowe. Licencje na oprogramowanie uŝytkowe SGPS o charakterze oprogramowania gotowego, stanowiące kluczowe komponenty systemu (m.in.: serwer danych przestrzennych oraz pozostałe podsystemy - aplikacje i portale), nie mogą wprowadzać limitów na ilość uŝytkowników (dotyczy zarówno administratorów, uŝytkowników wewnętrznych, zewnętrznych rejestrowanych i publicznych, a takŝe uŝytkowników portali - uŝytkowników publicznych i instytucji). Zamawiający nie dopuszcza takŝe stosowania tzw. licencji pływających oraz innych ograniczeń ilościowych jednoczesnego dostępu, ograniczających w jakikolwiek sposób moŝliwość jednoczesnego korzystania z systemu przez jego administratorów i uŝytkowników w aspekcie ilościowym (np.: charakter licencji ogranicza jednoczesne korzystanie z serwera danych przestrzennych / aplikacji do określonej liczby osób w tym samym momencie). Omawiane licencje na oprogramowanie uŝytkowe SGPS zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone. Dostarczone licencje mają uwzględniać fakt, Ŝe końcowymi uŝytkownikami systemu będą zarówno pracownicy Urzędu, Jednostki organizacyjne Powiatu StrzyŜowskiego, jak i uŝytkownicy publiczni oraz inne osoby/instytucje, które nawiąŝą w przyszłości współpracę z Zamawiającym (zarówno w zakresie uŝytkowników publicznych jak i zewnętrznych rejestrowanych). W zakresie rozwiązań informatycznych, które stanowią oprogramowanie uŝytkowe, ale nie są rozwiązaniami gotowymi, opracowanych i wdroŝonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (bez względu na ich postać, np.: podsystemu, modułu, rozszerzenia, oprogramowania GIS, komponentu, wtyczki - tzw. plug-in, skryptu, skryptu kompilowanego, template serwisu WWW lub innej formy zawierającej kod wykonywalny, w szczególności takŝe opracowane przez Wykonawcę: portale i geoportale wraz z grafiką, układem, treścią, itd.) wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu licencji umoŝliwiających korzystanie z tych produktów na następujących zasadach: a) licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone, co do ilości uŝytkowników upowaŝnionych do korzystania z dostarczonego oprogramowania (publicznych oraz zdefiniowanych w systemie - nazwanych, ilości podłączonych końcówek komputerowych itp.). 19

20 b) Licencje powyŝsze uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z w/w. oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczeństwa), d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje w programie komputerowym, w przypadku nienaleŝytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Udzielone licencje na oprogramowanie uŝytkowe (za wyjątkiem oprogramowania gotowego nie będącego własnością Wykonawcy) obejmować będą kaŝdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę w okresie trwania licencji, wersję oprogramowania. Udzielone licencje nie będą ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju systemu w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację lub moŝliwości techniczne zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia jak np.: a) świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny, b) rozszerzenie lub rozbudowa struktur baz danych zastosowanych w SGPS, nie naruszająca reguł spójności opracowanych przez Wykonawcę schematów bazy danych, c) konfiguracja wdroŝonego oprogramowania, d) tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami danych, e) włączenie do systemu nowego komponentu (np.: modułu, rozszerzenia, zapytania, formatki, itd.) - wykonanego samodzielnie przez Zamawiającego lub innego wykonawcę - wraz z jego integracją z pozostałą częścią systemu za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę standardowych interfejsów programistycznych (API), f) uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją danych (np.: nowe usługi WMS, WFS, inne) Licencje nie mogą ograniczać prawa do przenoszenia oprogramowania na inne serwery sprzętowe. PowyŜsze wymagania odnośnie licencji dotyczą takŝe oprogramowania Open Source, jednakŝe tylko przy załoŝeniu, Ŝe licencje te i oprogramowanie są niesprzeczne z koncepcją i architekturą przyjętych rozwiązań dla budowy systemu oraz są technicznie uzasadnione. 20

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie uŝytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 4 do SiWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej do postaci cyfrowej XVIII Forum Teleinformatyki Polska w cyfrowej chmurze? SESJA VIII FORUM POSZUKUJĄCYCH SAMORZĄDOWCÓW USŁUGI I DOBRE PRAKTYKI DO WZIĘCIA Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz konwersja mapy zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach

Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wnioski z kontroli prowadzonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w latach 2010-2013

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP MODUŁU OSR JAKO CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim

Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Powiat Myślenicki Rola i znaczenie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w budowie społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Myślenickim Podsumowanie realizacji projektu MATELA WOJCIECH Inżynier

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, Raciechowice, woj. małopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 277, Raciechowice, woj. małopolskie, tel , faks Raciechowice: Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach zachowania trwałości projektu Obecni w sieci - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice Numer ogłoszenia: 152744-2014;

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) 1. Słownik pojęć W SOPZ następujące wyraŝenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie z podanymi poniŝej definicjami: 1) narzędzie cały system

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.);

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.); WARUNKI TECHNICZNE Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r. PISMO OKÓLNE Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie procedur związanych z systemami informatycznymi Uniwersytetu przetwarzającymi dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 1: Dostawa oprogramowania OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia sierpnia 2011 r. LLO-4101-07-03/2011 P/11/107 Pan Krzysztof KOZANECKI Starosta Powiatu Zgierskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres rzeczowy

Szczegółowy zakres rzeczowy Szczegółowy zakres rzeczowy I. Zamówienie obejmuje: 1. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych systemów grzewczych zgodnie z pkt. II. 1. 2. Opracowanie bazy danych źródeł niskiej emisji zgodnie z pkt.

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej

Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Systemy informacji przestrzennej jako niezbędne narzędzie do prowadzenia zrównoważonej polityki przestrzennej Patronat honorowy: mgr inż. Paweł Zawartka mgr Adam Hamerla Główny Instytut Górnictwa tel.:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 56/DI/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Szczegółowy zakres zadań do wykonania w ramach realizacji usługi, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 1 umowy, oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I

OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH. Część I OPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Część I ZAŁĄCZNIK Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Administrowanie, konserwację, i serwis sprzętu informatycznego pracującego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Załącznik nr 1 do umowy Nr... z dnia... na serwis aplikacji Krajowego Rejestru Karnego w roku 2008. WARUNKI I ZASADY SERWISU APLIKACJI (OPROGRAMOWANIA UśYTKOWEGO) KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Oferta konsultacyjnowdrożeniowa

Oferta konsultacyjnowdrożeniowa Oferta konsultacyjnowdrożeniowa Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) i Świadczeń Wychowawczych (SW) na poziomie Wojewody Zamawiający Urząd Wojewódzki (właściwy) Wykonawca Sygnity S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE W związku wejściem w życie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, skutkującym z końcem 2010 roku likwidacją gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI

PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI PRAWNY ASPEKT PUBLIKACJI ZBIORÓW I USŁUG DANYCH PRZESTRZENNYCH PROJEKT ASI Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 1 RPO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu

Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przygotowania i weryfikacji próbki systemu 1. Wymagania dotyczące Próbki W celu wykazania, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają określonym wymaganiom, Wykonawca winien

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR I/9/2013 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo