OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZP Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA Działanie Społeczeństwo informacyjne Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań technologicznych i urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia innych od opisane w niniejszym załączniku pod warunkiem, że będą równoważne do opisanych przez Zamawiającego tj. będą posiadały parametry równe lub wyższe do wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. StrzyŜów, 2014 r. 1

2 Rozdział 1 WYMAGANIA OGÓLNE I. Cel realizacji projektu Głównym celem realizacji projektu pod nazwą "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji", zwanego dalej SGPS jest wdroŝenie systemowych rozwiązań gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych, do których dostęp będzie przebiegał w sposób zautomatyzowany. W rezultacie polepszeniu ulegnie skuteczność procesów decyzyjnych w obrębie działań administracyjnych powiatu strzyŝowskiego. Szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji usprawni równieŝ realizację zadań publicznych na rzecz jednostek administracji gminnej z obszaru powiatu, obywateli, gospodarki i instytucji Ŝycia społecznego. Realizacja wyŝej określonego celu wynika z potrzeby zwiększenia efektywności zarządzania powiatem. Stanowi takŝe rdzeń polityki powiatu w zakresie rozwoju mechanizmów wykorzystywania informacji przestrzennych i jest realizacją załoŝeń Osi priorytetowej III - Społeczeństwo Informacyjne RPO WP, która wskazuje wprost na konieczność budowy geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego. W projekcie budowy SGPS przewiduje się równieŝ korzystne oddziaływanie społeczno gospodarcze, dzięki opracowaniu takiej platformy organizacyjnej, technicznej i informacyjnej, aby moŝliwe było wypełnienie dodatkowych celów systemowych, tj: Standaryzacja i systematyzacja danych mająca na celu usprawnienie dostępu do informacji przestrzennych; Integracja zbiorów danych przestrzennych pochodzących z róŝnych źródeł i instytucji dla optymalnego wsparcia procesów decyzyjnych; Optymalizacja wypełniania zadań publicznych poprzez zgromadzenie i/lub konwersję danych, których obecnie brakuje bądź ich forma nie jest adekwatna do aktualnych uwarunkowań; Zapewnienie efektywnego dostępu do informacji przestrzennych pracownikom administracji publicznej w celu usprawnienia procesów zarządzania powiatem, 2

3 a takŝe realizacją zadań publicznych oraz sprawnej rejestracji informacji przestrzennych spełniających wymogi prawne; Zapewnienie dostępu do informacji przestrzennej: instytucjom z obszaru powiatu, gminom, jednostkom naukowo-dydaktycznym, jednostkom gospodarczym, mieszkańcom powiatu, inwestorom i innym; Skuteczna inwentaryzacja informacji o przestrzeni pochodzących z monitoringu zjawisk i zmian form naturalnych i antropogenicznych z obszaru powiatu dla efektywnej rejestracji danych wymaganych prawem; Bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych. Wprowadzenie SGPS, którego funkcje oprogramowań wspierających i usprawniających procesy rozwoju kształtowania przestrzeni geograficznej w znacznym stopniu wpłyną na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną obszaru powiatu strzyŝowskiego, zwiększy efektywność wypełniania zadań publicznych powiatu. WdroŜenie systemu stanie się równieŝ bezpośrednim przyczynkiem dla osiągnięcia głównego celu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata , którym jest: wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Projekt dodatnio wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez ułatwienie dostępu do informacji przestrzennych dla celów gospodarczych, społecznych i kulturalnych i tym samym zwiększy wiedzę i świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystywania tychŝe danych. Wpłynie takŝe na poziom komunikowania się z władzami samorządowymi. Usprawni nauczanie młodzieŝy w dziedzinie korzystania z nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych. II. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania, muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polsce, w tym między innymi: 1. Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedno z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) 2. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 3. Ustawą z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) 3

4 4. Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489, z poźn. zm.) 5. Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z poźn. zm.) 6. Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z poźn. zm.) 7. Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z poźn. zm.) oraz aktami dotyczącymi prawa materialnego, w zakresie odpowiadającym realizowanym systemom dziedzinowym, w tym między innymi: 1. Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z poźn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 2. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2012 r. poz. 647) wraz z aktami wykonawczymi 3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 4. Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 5. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 6. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220) wraz z aktami wykonawczymi 7. Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 8. Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst. jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1266) wraz z aktami wykonawczymi 9. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) wraz z aktami wykonawczymi 10. Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi 11. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Ponadto rozwiązanie powinno uwzględniać dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we 4

5 Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz.Urz. UE nr 108 z r.) wraz z aktami wykonawczymi. III. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia (projektu) jest budowa Systemu Geoinformacyjnego Powiatu StrzyŜowskiego, którego zadaniem będzie przetwarzanie informacji geoprzestrzennych, tj. gromadzenie, archiwizacja, aktualizacja, integracja i udostępnianie danych o przestrzeni geograficznej powiatu oraz zwiększenie zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz obywateli, gospodarki i instytucji Ŝycia społecznego. Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych systemu zawarty jest w Rozdziale nr Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje dostarczenie, konfigurację, uruchomienie oraz wdroŝenie w siedzibie Zamawiającego róŝnorodnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspomagających działania związane z wykonywaniem zadań statutowych i usprawniających przepływ informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędu oraz niezbędnych dla naleŝytego uruchomienia i późniejszego uŝytkowania SGPS. W zakres zamówienia wchodzą następujące dostawy i usługi: a) Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowych; b) Dostawa komputerów stacjonarnych; c) Dostawa laptopów; d) Dostawa drukarek; e) Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych (ksero/skaner/drukarka); f) Dostawa plotera/skanera; g) Dostawa oprogramowania narzędziowego; h) Usługa cyfryzacji baz danych referencyjnych i dziedzinowych. W zakresie pozycji a g szczegółową specyfikację dostaw przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III. 5

6 W zakresie pozycji h szczegółową specyfikację warunków technicznych wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział IV. 3. Szkolenia dla administratorów i uŝytkowników końcowych. 4. Świadczenie usług asysty technicznej i wdroŝeniowej. 5. Świadczenie usług gwarancyjnych. 6. Dostarczenie dokumentacji technicznej SGPS oraz dokumentacji uŝytkowej SGPS, przeniesienie praw autorskich i licencji oprogramowania w terminach i na zasadach określonych w Projekcie Umowy. 7. Współpraca z Zamawiającym oraz jednostkami współdziałającymi przy budowie systemu SGPS. IV. Infrastruktura sprzętowa Wydziały Starostwa Powiatowego w StrzyŜowie oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz inne jednostki objęte projektem dysponują stacjonarnym i przenośnym sprzętem komputerowym o zbliŝonych parametrach technicznych, który wraz z serwerami tworzy dopasowany szkielet architektury fizycznej. Urządzenia podstawowe i peryferyjne połączone są zgodnie ze standardami z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Obecnie komunikację z Internetem zapewnia szerokopasmowe łącze DSL40000/4000 i łącze radiowe 2/2Mb. Sieć wewnętrzna zabezpieczona jest urządzeniem NETASQ U70, zapewniającym wysoką wydajność oraz m.in. komunikację zdalną za pomocą bezpiecznych tuneli VPN. Na wszystkich maszynach zainstalowano oprogramowanie ochronne F-Secure Client Security. Działa takŝe system IDS. Pełny wykaz komputerów wraz ze specyfikacją przedstawiono poniŝej. Lp. Wydział Specyfikacja sprzętowa Oprogramowanie 1 AB Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office AB Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office AB Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512Mb / HDD 80GB Win XP PRO PL Office AB Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office GN Pentium 4 3,2 GHz / 512Mb RAM / HDD 80GB Win XP PRO PL Office GN Laptop Toshiba Core 2 Duo 2 Ghz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Word GN Pentium Dual Core 2 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office IPP Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office

7 13 IPP Pentium Dual Core 2,5 / RAM 2GB /HDD 320GB Win XP PRO PL Office IPP Pentium 4 3,2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office IPP Pentium 4 3,2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OS Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OS HP Pentium Dual Core e5800 / RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7Office OS Pentium D Dual 2,8 GHz / 1GB RAM / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OS Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office ZUDP Pentium Dual Core 2,4 GHz / RAM 2GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office ZUDP AMD Sempron 2600/ RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office KD Pentium Dual Core 2,4 GHz / RAM 2GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office ES Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office ES Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office ES Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office ES Pentium Dual Core 1,8 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Word ES HP Pentium Dual Core e5800/ RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7 Office BF Pentium Dual Core 1,8 GHz / 1GB RAM / HDD 160GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 2GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 320GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office BF HP Pentium Dual Core e5800/ RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7 Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office BF Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 2GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2 GHz / RAM 1GB / HDD 160GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2,5 GHz / RAM 2GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office OR Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1 GHz / RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 512 / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium 4 3,2 GHz / RAM 1GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Laptop Toshiba Core 2 Duo 2,1/ RAM 3GB / HDD 320 GB Windows 7 Office OR Pentium Dual Core 2.5 GHz / RAM 2GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2.5 GHz / RAM 2GB / HDD 80GB Win XP PRO PL Office OR Pentium Dual Core 2.5 GHz / RAM 2GB / HDD 250GB Win XP PRO PL Office OR Laptop Dell icore i5 / RAM 4GB / HDD 500GB Windows 7 Office PRK HP Pentium Dual Core e5800 / RAM 2GB / HDD 500GB Windows 7 Office Laptop Dell icore i5 / RAM 4GB / HDD 500GB Windows 7 Office Laptop HP Core 2 Duo 2 GHz / RAM 2GB / HDD 160GB Windows Vista Office Laptop HP Core 2 Duo 2,5 GHz / RAM 4GB / HDD 500GB Windows Vista Office PODGiK Pentium Dual Core 3,2GHz/2Gb Ram/HDD 500GB Windows 7, Office PODGiK Laptop Toshiba I3-2310M/4GB/Hdd 500Gb Windows 7 56 PODGiK Pentium Dual Core 2,6GHz/2Gb Ram/HDD 500GB Windows XP,Office PODGiK Pentium 4 3,2/ 512MB/Hdd 80GB Windows Xp, Office PODGiK I ,3GHz/4GB/Hdd 500GB Windows 7, Office PODGiK Intel Core 2 Duo E4400/1GB/ Hdd 480GB Windows XP 60 PODGiK Laptop Asus I3/4GB/ Hdd500Gb Windows 7 Zestawienie wykorzystywanego sprzętu. Ponadto Starostwo Powiatowe w StrzyŜowie dysponuje 9 komputerami klasy Pentium 4/3,2GHz z systemami operacyjnymi Windows XP i Windows 7 z dyskami o pojemnościach GB, oraz posiada 4 serwery, które zostały dofinansowane ze środków w ramach projektów unijnych: 7

8 Serwer do obsługi bazy SOD HP Intel Xeon E5420, 4 rdzenie, RAM 4GB, 2x140 SAS RAID mirror, Windows Server 2003 Serwer do obsługi baz ewidencji gruntów Intel Xeon 3,2 GHz, 2 rdzenie, RAM 1GB, 2x72GB SCSI, Windows XP PRO Serwer do połączeń jednostek powiatu z elektronicznym systemem obiegu dokumentów Starostwa Powiatowego w StrzyŜowie serwer terminali Intel Xeon E5620 2,4 GHz 8 rdzeni (dwa procesory), RAM 12GB, 2x72GB SAS RAID, Windows Server 2008 R2 Standard Serwer do obsługi Stanu Realizacji Sprawy poprzez WWW HP Intel Xeon 2GHz, 2 rdzenie, RAM 2GB, RAID mirror, linux Rozwiązania telekomunikacyjne Wymiana informacji pomiędzy siecią wewnętrzną i publiczną chroniona jest zaporą ogniową. Do sieci publicznej kierowane są informacje w postaci dokumentów publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej (m.in. dzięki integracji z Systemem Obiegu Dokumentów w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie) oraz publikacji w oficjalnym serwisie internetowym Z kolei z sieci publicznej moŝna przyjmować formularze opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, na które moŝna wystawić urzędowe poświadczenie odbioru. System tzw. elektronicznej skrzynki podawczej oparty na certyfikowanym kluczu publicznym ma jednak znaczenie marginalne ze względu na brak zarejestrowanych uŝytkowników. W Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie działa platforma epuap. Kolejną usługą jest usługa terminalowa, skierowana do jednostek organizacyjnych Powiatu StrzyŜowskiego i realizowana przy pomocy serwera terminali. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zasięg działania elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów rozszerzył się o niektóre jednostki powiatu strzyŝowskiego. 8

9 elektroniczna sk rzynka podaw cza In tern et B IP serw is inform acyjny jednostki W A N sieć publiczna serw er SR S b aza S O D serw er term inali L A N sieć w ew nętrzna Schemat funkcjonowania sieci Podsumowanie stosowanych rozwiązań przedstawiono w tabeli poniŝej: Zadanie Stosowane pakiety lub programy zabezpieczające przed zagroŝeniami Dostępne rodzaje usług sieciowych Stosowane rozwiązania informatyczne F-secure client security z wbudowanym firewall em, systemem IDS oraz antywirusem Zdalny dostęp do serwera, na którym pracują jednostki w systemie elektronicznego obiegu dokumentów. Sposób transmisji danych Skrętka kat 5 Typ złącza gniazda końcowego Fizyczna topologia sieci Rodzaje połączeń z Internetem Prędkość łącz Realizacja ochrony danych w sieci Wykorzystywany jest firewall sprzętowy Stosowane urządzenia sieciowe Stosowanie podpisu elektronicznego Serwery rozlokowane w systemie informatycznym (serwer bazy danych, serwer FTP, serwer proxy, serwer poczty inne).. Rj-45 gwiazda DSL 40000/4000 Łącze radiowe 2/2Mb DSL 40000/4000 Łącze radiowe 2/2Mb Firewall, IDS netasq u70 Switche 100Mb tak Serwery baz danych dla systemów: egb baza danych ewidencji gruntów, SOD obieg dokumentów, ewmapa, serwer terminali SOD Rozwiązania informatyczne Starostwa Powiatowego w StrzyŜowie Infrastruktura informatyczna (oprogramowanie) Dla wszystkich Wydziałów SP, podstawową platformą są systemy operacyjne z rodziny Windows, przewaŝnie w wersji XP Profesional i 7 oraz systemy przeznaczone dla serwerów Windows Server 2003 i Windows Server 2008 R2 Standard. W zakresie oprogramowania podstawowego moŝna stwierdzić, Ŝe część zasobów źródłowych prowadzona jest 9

10 z wykorzystaniem pakietów biurowych Microsoft Office 2003, 2007/2010, stąd postać tworzonych dokumentów zapisywana jest głównie w postaci plików xls, doc, ale dane są takŝe zapisywane w postaci plików pdf (mapy w OS). Poszczególne stanowiska komputerowe są wyposaŝone w zaktualizowane przeglądarki w większości IE i Firefox. Oprogramowania wykorzystywane do obsługi funkcji merytorycznych i obiegu dokumentów w SP omówiono poniŝej: System Obiegu Dokumentów program do elektronicznej obsługi obiegu dokumentów (SOD): posiada m.in. funkcjonalności ułatwiające przetwarzanie dokumentów, wspomaga prowadzenie i obieg spraw poprzez sygnalizację zdarzeń, umoŝliwia przepływ pism pomiędzy pracownikami, ma moduły do obsługi spraw, korespondencji a takŝe mechanizmy dokonujące eksportu danych z bazy danych, zarządza terminami pracowników i ich zadaniami, jest zintegrowany z biuletynem informacji publicznej i podpisem elektronicznym. Do korzystania z systemu uprawnionych jest około 50 zarejestrowanych uŝytkowników w SP. Projekt został rozszerzony na JO, których listę zapisano w tabeli poniŝej. Lp. JO Powiatu StrzyŜowskiego uczestniczące w projekcie SOD 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w StrzyŜowie 3 Dom Dziecka w StrzyŜowie 4 Dom Dziecka w śyznowie 5 Zespół Szkół Technicznych w StrzyŜowie 6 Liceum Ogólnokształcące w StrzyŜowie 7 Zespół Szkół w Czudcu 8 Dom Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym 9 Dom Pomocy Społecznej w Babicy 10 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie 11 Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w StrzyŜowie 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w StrzyŜowie 13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w StrzyŜowie 14 Powiatowy Zarząd Dróg w StrzyŜowie JO Powiatu StrzyŜowskiego nie uczestniczące w projekcie SOD 1 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w StrzyŜowie 2 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w StrzyŜowie 3 Powiatowy Urząd Pracy w StrzyŜowie 4 Komenda Powiatowa Policji w StrzyŜowie 5 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w StrzyŜowie 6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w StrzyŜowie 7 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w StrzyŜowie SOD w jednostkach powiatu. 10

11 EWOPIS program do ewidencji gruntów, budynków i lokali funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: o modułowej konstrukcji, który w oparciu o właściwe listy, słowniki, kartoteki wspiera prowadzenie EGiB, a w wersji zaktualizowanej pozwala uruchamiać m.in. moduł obsługi opisowych danych ewidencyjnych, zintegrowany z modułem obsługi danych geometrycznych, umoŝliwia dołączanie zdjęć i kopii dokumentów do obiektów, ułatwia zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa lub Gminy, tworzy pliki importu i eksportu danych w formacie SWDE, ale daje moŝliwość zapisania raportu w formacie RTF. Fizycznie bazy ewidencji wspomaga dwurdzeniowy komputer, wyposaŝony w dyski SCSI i niewielką pamięć operacyjną, spełniający rolę serwera. Mienie funkcjonujący w Starostwie Powiatowym w StrzyŜowie w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, program do ewidencji mienia Gminy lub Skarbu Państwa: umoŝliwia prowadzenie poszerzonej ewidencji środków trwałych, działa w oparciu o bazę SQL Firebird. EWMAPA funkcjonujący w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie program do zakładania, prowadzenia i edycji mapy numerycznej: aktualnie dysponuje bazą, do której moŝna podłączać serwisy WMS, wykonuje analizę przestrzenną do wyszukiwania kolizji oznaczeń konturów i uŝytków. Istnieje moŝliwość wyeksportowania warstw do pliku tekstowego, danych opisowych do postaci html oraz importu i eksportu do formatu SHP. OŚRODEK - funkcjonujący w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest wszechstronnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego. SłuŜy do rejestracji i obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji powstałej w ich wyniku (takŝe w formie skanów dokumentów lub plików z danymi w dowolnym formacie), naliczania opłat, wystawiania faktur i przyjmowania wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a takŝe za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, prowadzenia magazynu map drukowanych i ich sprzedaŝy, utworzenia metadanych infrastruktury informacji przestrzennej. 11

12 BANK OSNÓW Moduł umoŝliwia prowadzenie rejestru punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, stanowiących część państwowego zasobu geodezyjnego. Działa w oparciu o bazę SQL Firebird, umoŝliwia eksport danych w formacie GML. W połączeniu z programem EWMAPA, ułatwia ich ewidencjonowanie oraz znacznie usprawnia wydawanie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych. Dodatkową zaletą modułu jest moŝliwość pobierania punktów osnowy przez wykonawców prac w ramach internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych. SIB View5, aplikacja Roadman, funkcjonujący w Powiatowym Zarządzie Dróg w StrzyŜowie program wspomagający prowadzenie ewidencji dróg: posiada przeglądarkę sieci drogowej i moduł mapy interaktywnej, z aplikacją współdziała RoadMan jako przeglądarka bazy danych informacji drogowej, zasób dokumentowany jest w formacie xls 5. Definicje i skróty Dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia, ustala się znaczenie następujących pojęć stosowanych w SIWZ: Administrator - osoba posiadająca uprawnienia do dokonywania modyfikacji w ustawieniach i konfiguracji Systemu. Pod pojęciem mieści się administrator merytoryczny i administrator techniczny. Asysta techniczna - usługa świadczona przez Wykonawcę, polegająca na bieŝącym wsparciu uŝytkowników końcowych, pracowników Zamawiającego lub Jednostek współdziałających w zakresie eksploatacji i obsługi systemu. Atrybut - element charakteryzujący, opisujący i wartościujący obiekt lub jego cechy w systemie Autor oprogramowania - podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe i obowiązki wynikające z nadzoru autorskiego oraz gwarancji, w stosunku do oprogramowania dostarczonego w ramach projektu. Awaria - stan niesprawności SGPS uniemoŝliwiający jego funkcjonowanie, powodujący jego unieruchomienie. BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 do 1:

13 BIP Biuletyn Informacji Technicznej Błąd oprogramowania - nienormalne działanie systemu / oprogramowania, tzn. sytuacja, w której zachowanie systemu / oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego określonego w dokumentacji uŝytkowej, które nie jest spowodowane niezgodnym z dokumentacją działaniem uŝytkownika końcowego. W przypadku, gdy powyŝsza dokumentacja nie opisuje danej sytuacji, Strony przyjmują odwołanie się do wymagań funkcjonalnych określonych w dokumentacji przetargowej. Dane referencyjne dane stanowiące odniesienie przestrzenne dla danych tematycznych; najczęściej za dane referencyjne uznaje się dane geodezyjne takie jak: ewidencja gruntów i budynków, mapa zasadnicza, ortofotomapa. Czas reakcji na zgłoszenie - czas, jaki jest liczony od momentu zarejestrowania zgłoszenia w internetowym systemie obsługi Help Desk lub od przekazania zgłoszenia Wykonawcy do powiadomienia Zgłaszającego o sposobie i terminie realizacji zgłoszenia. Dane przestrzenne - dane dotyczące obiektów przestrzennych, w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych. Dzień roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Dokumentacja techniczna - zestaw dokumentów dotyczących SGPS, w tym co najmniej opis struktury bazy danych, opis zabezpieczeń, opis konfiguracji, opis interfejsów, opis czynności administracyjnych, instrukcje konfiguracji serwera bazy danych systemu, procedury archiwizacji bazy danych oraz procedur przywracania konfiguracji, opis konfiguracji środowiska systemowego oraz inne dokumenty uzgodnione przez Strony. Dokumentacja szkoleniowa - dokument zawierający zestaw ćwiczeń szkoleniowych Dokumentacja uŝytkowa - dokument napisany w języku zrozumiałym dla przeciętnego docelowego uŝytkownika, opisujący sposób wykorzystania wszystkich funkcji Oprogramowania w trakcie jego eksploatacji, wszelkie instrukcje dotyczące obsługi Systemu w szczególności Instrukcje UŜytkownika i instrukcje administratora Systemu. Dokumentacja wdroŝeniowa - dokumentacja powstająca w trakcie realizacji WdroŜenia, obejmująca opis procesu dostosowania Oprogramowania do wymagań Zamawiającego (opis konfiguracji i parametryzacji Oprogramowania), opis interfejsów. EGiB - ewidencja gruntów i budynków - systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. 13

14 Firebird - silnik bazy danych SQL typu open-source wykorzystywany przez funkcjonujący u zleceniodawcy system graficzny. GESUT - geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŝe informacje o podmiotach władających siecią. Geoportal - witryna internetowa lub jej odpowiednik, zapewniająca dostęp do usług danych przestrzennych (w tym dostęp uŝytkowników zewnętrznych do Systemu), odpowiadająca za prezentację danych przestrzennych w postaci kompozycji mapowej. GML - Geography Markup Language - oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy róŝnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej. GIS i SIP - system informacji przestrzennej dotyczący danych geograficznych; termin ten w liczbie mnogiej - systemy informacji geograficznej - stosowany jest równieŝ, jako nazwa dziedziny zajmującej się geoinformacją oraz metodami i technikami GIS. Harmonizacja zbiorów danych - działanie o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym, mające na celu doprowadzenie do wzajemnej spójności tych zbiorów oraz ich przystosowania do wspólnego i łącznego ich wykorzystania. Help Desk - część organizacji Wykonawcy (dział, sekcja, zespól lub wyznaczona grupa osób) odpowiedzialna za przyjmowanie zgłoszeń od osób uprawnionych do ich dostarczania oraz kontrolę ich rozwiązania. Infrastruktura sprzętowa - serwery oraz inne urządzenia będące w posiadaniu Zamawiającego lub Jednostek Partnerskich przeznaczone przez nich na potrzeby realizacji Projektu. Kod źródłowy - słowniki, skrypty, definicje, pliki źródłowe bazy danych, jak równieŝ biblioteki, algorytmy oraz jakiekolwiek inne symboliczne lub konwencjonalne przedstawienie zapisu Informacji, niezbędne do kompilacji, wykonania i utrzymania, funkcjonowania i utrzymania Systemu, z wyłączeniem Oprogramowania Systemowego. Mapa zasadnicza - rozumie się przez to bazę danych zawierającą przestrzenną lokalizację obiektów ogólnogeograficznych, elementów ewidencji gruntów i budynków oraz sieci uzbrojenia ternu, prowadzoną w programie graficznym wraz z wielkoskalowymi opracowania kartograficznymi powstałymi w oparciu o dane zawarte w bazie. Metadane - w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze 14

15 określające zawarte w nim dane pod względem: połoŝenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich uŝycia w określonym celu. Moduł - część Systemu tworząca logiczną całość, dostarczająca zbiór funkcjonalności określony w opisie systemu. Modyfikacja kodu źródłowego - kaŝda zmiana kodu źródłowego standardowego oprogramowania aplikacyjnego, dokonana przez Wykonawcę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z realizacji zamówienia. MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nienormalne działanie systemu - stan Systemu lub jego działanie w sposób niezgodny z SIWZ i dokumentacją. PODGiK - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w StrzyŜowie Opracowanie geodezyjne treści graficznej - przekształcenie treści róŝnych dokumentów (opracowań graficznych SIP) w celu oparcia ich o obiekty zawarte w mapie zasadniczej (opracowanie o szczegółowości właściwej dla mapy zasadniczej). Oprogramowanie dedykowane - aplikacja wykonana na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia Oprogramowanie gotowe - oprogramowanie nie będące oprogramowanie dedykowanym, zwane równieŝ oprogramowaniem "z pudełka" najczęściej jest to oprogramowanie podmiotów trzecich. Oprogramowanie dziedzinowe - oprogramowanie wykorzystywane do realizacji pojedynczego zadania nałoŝonego w przepisach prawa na Zamawiającego lub Jednostkę. Oprogramowanie narzędziowe - oprogramowanie i licencje dostępowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania lub zarządzania zainstalowanymi urządzeniami lub do usprawniania i modyfikowania oprogramowania systemowego potrzebne do działania sprzętu (systemu) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ. Oprogramowanie systemowe - odpowiednie Oprogramowanie i licencje dostępowe realizujące funkcje niezbędne do uruchomienia i działania urządzeń, na których zostało zainstalowane. OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia. Produkt - produkt specjalistyczny lub usługa, który ma być dostarczony przez 15

16 Wykonawcę w ramach Zamówienia zgodne z SIWZ, w szczególności oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie gotowe oraz oprogramowanie narzędziowe, dokumentacja, a takŝe wszelkie materiały i informacje, w tym nie podlegające ochronie prawa autorskiego, stworzone lub opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia. Projekt - projekt pn: "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji", finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata " - Oś priorytetowa III - Społeczeństwo informacyjne. PZGiK - Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - zbiór wszystkich cyfrowych i analogowych materiałów (zbiory map oraz dokumenty w postaci operatów, rejestrów, wykazów, katalogów, wydawnictw, zdjęć lotniczych i satelitarnych, baz danych oraz banków danych), geodezyjnych i kartograficznych, słuŝący gospodarce narodowej, obronności państwa, nauce, kulturze i potrzebom obywateli. Stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej. SIT - system informacji o terenie - baza danych przestrzennych dotyczących określonego obszaru oraz procedury i techniki słuŝące systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu i udostępnianiu danych. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format zdefiniowany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U ), słuŝący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi, pozwalający na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Format umoŝliwia przekazanie opisu modelu danych uŝytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu. System - spójna całość wszystkich wdroŝonych elementów składających się na przedmiot zamówienia tj. "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji udostępniający funkcjonalność oferowaną przez Wykonawcę, na który składają się w szczególności oprogramowanie dedykowane i gotowe oraz oprogramowania narzędziowe, wraz z zasobem danych oraz PZGiK zgromadzonym w systemie. System rejestracji zgłoszeń - spójny system procedur, narzędzi informatycznych mający na celu zrealizowanie wszystkich wymagań Zamawiającego dotyczących przyjmowania 16

17 i rozwiązywania zgłoszeń, w szczególności uruchomienie usługi internetowego Help Desk w ramach asysty i gwarancji jakości. Umowa - Umowa wraz z jej Załącznikami i wszelkimi Aneksami zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w wyniku udzielenia Zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z wdroŝeniem Systemu GIS pn: "System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e_usług dla mieszkańców i administracji" Usterka - kaŝdy stan lub działanie systemu lub produktu, w tym działanie w trybie awaryjnym, niezgodne z SIWZ i Dokumentacją. Utwór - wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę wszelkie projekty koncepcje, opracowania, bazy danych, programy komputerowe oraz wszelkie inne utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.). UŜytkownik końcowy - uŝytkownik lub inny system informatyczny bezpośrednio eksploatujący funkcje Systemu. WdroŜenie - całokształt prac wykonanych przez Wykonawcę w celu umoŝliwienia samodzielnej eksploatacji oprogramowania przez pracowników Zamawiającego lub pracowników Jednostki współdziałającej, a w szczególności czynności takich jak: dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania, przygotowanie danych testowych, wykonanie testów weryfikacyjnych i wydajnościowych, przygotowanie szablonów oraz scenariuszy testowych, współudział w testach akceptacyjnych, opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej uŝytkownika, przeprowadzenie migracji i ładowanie danych, przeprowadzenie prezentacji funkcjonalności Systemu, szkolenie pracowników Zamawiającego oraz świadczenie usług asysty technicznej na etapie uruchomienia Modułów Systemu celem doprowadzenia do normalnej, prawidłowej eksploatacji Systemu. Web Map Service (WMS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu i udostępniania map. Web Feature Service (WFS) - stworzony przez Open Geospatial Consortium (OGC) międzynarodowy standard internetowego serwisu do zapisu mapowego obiektów geoprzestrzennych. Wiodące Przeglądarki WWW - pięć najpopularniejszych, stabilnych przeglądarek internetowych wg serwisu na dzień złoŝenia oferty Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 17

18 posiadającą osobowości prawnej, która zostanie wyłoniona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca prac geodezyjnych - osoba, podmiot lub inna jednostka organizacyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa, uprawniona do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z dnia 26 maja 1989 r.) Zadanie - wydzielona część przedmiotu zamówienia wyszczególniona w SIWZ. Zamawiający - Powiat StrzyŜowski Zasoby Informacyjne Systemu (Zasoby Informacyjne) - zbiór danych i ich metadanych lub inna informacja przechowywana i przetwarzana w Systemie będących własnością Zamawiającego. Zdarzenie - zapytanie, modyfikacja oraz kaŝde nienormalne działanie Systemu, które ma negatywny wpływ na działanie Systemu, jego elementów lub funkcjonalności, tzn. sytuacja, w której zachowanie oprogramowania albo wynik działania jest odmienny od zamierzonego, określonego w dokumentacji uŝytkowej Oprogramowania, które nie jest spowodowane niezgodnym z dokumentacją działaniem uŝytkownika końcowego. Zespół wdroŝeniowy Wykonawcy - zespół pracowników Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu poszczególnych aplikacji Systemu oferowanego przez Wykonawcę oraz usług związanych z ich wdroŝeniem. Zespół WdroŜeniowy Zamawiającego/Jednostek współdziałających - zespół składający się z pracowników Zamawiającego/Jednostek współdziałających posiadających merytoryczną, gospodarczą i ekonomiczną wiedzę w zakresie kaŝdego z wdraŝanych Systemów oraz ewentualnie pracowników działów informatyki, oddelegowanych decyzją Zamawiającego/Jednostek Partnerskich do zadań związanych z WdroŜeniem Systemu. Zgłoszenie - incydent lub problem zgłoszony przez uŝytkownika końcowego dotyczący systemu. W szczególności Zgłoszeniem mogą być równieŝ Modyfikacje, Zapytania oraz Zmiany Konfiguracji Systemu. XML XML (ang. Extensible Markup Language) to uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania róŝnych danych w ustrukturalizowany sposób. 18

19 V. Licencjonowanie oprogramowania Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane i wdroŝone w ramach zamówienia oprogramowanie i inne produkty informatyczne. Z licencjami nie mogą być związane opłaty serwisowe. Licencje na oprogramowanie uŝytkowe SGPS o charakterze oprogramowania gotowego, stanowiące kluczowe komponenty systemu (m.in.: serwer danych przestrzennych oraz pozostałe podsystemy - aplikacje i portale), nie mogą wprowadzać limitów na ilość uŝytkowników (dotyczy zarówno administratorów, uŝytkowników wewnętrznych, zewnętrznych rejestrowanych i publicznych, a takŝe uŝytkowników portali - uŝytkowników publicznych i instytucji). Zamawiający nie dopuszcza takŝe stosowania tzw. licencji pływających oraz innych ograniczeń ilościowych jednoczesnego dostępu, ograniczających w jakikolwiek sposób moŝliwość jednoczesnego korzystania z systemu przez jego administratorów i uŝytkowników w aspekcie ilościowym (np.: charakter licencji ogranicza jednoczesne korzystanie z serwera danych przestrzennych / aplikacji do określonej liczby osób w tym samym momencie). Omawiane licencje na oprogramowanie uŝytkowe SGPS zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone. Dostarczone licencje mają uwzględniać fakt, Ŝe końcowymi uŝytkownikami systemu będą zarówno pracownicy Urzędu, Jednostki organizacyjne Powiatu StrzyŜowskiego, jak i uŝytkownicy publiczni oraz inne osoby/instytucje, które nawiąŝą w przyszłości współpracę z Zamawiającym (zarówno w zakresie uŝytkowników publicznych jak i zewnętrznych rejestrowanych). W zakresie rozwiązań informatycznych, które stanowią oprogramowanie uŝytkowe, ale nie są rozwiązaniami gotowymi, opracowanych i wdroŝonych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia (bez względu na ich postać, np.: podsystemu, modułu, rozszerzenia, oprogramowania GIS, komponentu, wtyczki - tzw. plug-in, skryptu, skryptu kompilowanego, template serwisu WWW lub innej formy zawierającej kod wykonywalny, w szczególności takŝe opracowane przez Wykonawcę: portale i geoportale wraz z grafiką, układem, treścią, itd.) wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu licencji umoŝliwiających korzystanie z tych produktów na następujących zasadach: a) licencje zostaną udzielone na czas nieoznaczony i będą to licencje nieodwołalne, niewyłączne oraz nieograniczone, co do ilości uŝytkowników upowaŝnionych do korzystania z dostarczonego oprogramowania (publicznych oraz zdefiniowanych w systemie - nazwanych, ilości podłączonych końcówek komputerowych itp.). 19

20 b) Licencje powyŝsze uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z w/w. oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych): c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczeństwa), d) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli modyfikacje w programie komputerowym, w przypadku nienaleŝytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości. Udzielone licencje na oprogramowanie uŝytkowe (za wyjątkiem oprogramowania gotowego nie będącego własnością Wykonawcy) obejmować będą kaŝdą nową, dostarczoną przez Wykonawcę w okresie trwania licencji, wersję oprogramowania. Udzielone licencje nie będą ograniczać praw Zamawiającego do modyfikacji i rozwoju systemu w zakresie dopuszczalnym przez dostarczoną przez Wykonawcę dokumentację lub moŝliwości techniczne zastosowanego oprogramowania, a obejmującym takie zagadnienia jak np.: a) świadczenie usług serwisowych przez podmiot zewnętrzny, b) rozszerzenie lub rozbudowa struktur baz danych zastosowanych w SGPS, nie naruszająca reguł spójności opracowanych przez Wykonawcę schematów bazy danych, c) konfiguracja wdroŝonego oprogramowania, d) tworzenie/edycja/zarządzanie zasobami danych, e) włączenie do systemu nowego komponentu (np.: modułu, rozszerzenia, zapytania, formatki, itd.) - wykonanego samodzielnie przez Zamawiającego lub innego wykonawcę - wraz z jego integracją z pozostałą częścią systemu za pomocą dostarczonych przez Wykonawcę standardowych interfejsów programistycznych (API), f) uruchomienie nowych usług związanych z dystrybucją danych (np.: nowe usługi WMS, WFS, inne) Licencje nie mogą ograniczać prawa do przenoszenia oprogramowania na inne serwery sprzętowe. PowyŜsze wymagania odnośnie licencji dotyczą takŝe oprogramowania Open Source, jednakŝe tylko przy załoŝeniu, Ŝe licencje te i oprogramowanie są niesprzeczne z koncepcją i architekturą przyjętych rozwiązań dla budowy systemu oraz są technicznie uzasadnione. 20

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo