Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w ramach realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

2 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. UŻYWANE DEFINICJE I SKRÓTY... 5 III. OPIS STANU OBECNEGO....8 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA..10 V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADAŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM..11 VI. PRODUKTY ZAMÓWIENIA I FORMA ICH PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU..35 VII. WERYFIKACJA PRODUKTÓW I WARUNKI ODBIORU.. 38 VIII. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

3 I. WPROWADZENIE Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, zwany dalej projektem BW, jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" (Projekt MSIP-GPW), zrealizowanego w latach przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Na treść założeń i celów projektu BW miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku W Strategii, jako cel nadrzędny działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego wskazano wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, zaś jako cele strategiczne: 1) budowę społeczeństwa informacyjnego i poprawę jakości życia mieszkańców województwa, 2) zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym, 3) poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Do podstawowych celów projektu BW należy zaliczyć: 1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z 3

4 wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489); 2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających: a) jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą, b) przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, c) wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych; 3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. W szczególności, jednym z zadań projektu BW jest konwersja (przetworzenie) do jednolitej postaci cyfrowej dokumentów planistycznych, których dysponentami są Partnerzy Projektu BW (poziomu gminnego) oraz dostosowanie i wdrożenie w tych jednostkach oprogramowania do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych (w tym w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego). Zadanie to stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. 4

5 II. UŻYWANE DEFINICJE I SKRÓTY Na potrzeby niniejszych warunków technicznych mają zastosowanie następujące terminy, skróty i definicje: 5

6 Pojęcie Definicja CSW Usługa katalogowa dla danych przestrzennych (ang. Catalog Service for the Web) Dane GIS Części graficzne dokumentów planistycznych, w tym: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innego opracowania o charakterze studialnym (np. analizy zasadności, analizy urbanistycznej itp.) zapisane w postaci plików GIS (wektorowych i/lub rastrowych) DGiK Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dokument Tekstowy Części tekstowe dokumentów planistycznych, w tym: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innego opracowania o charakterze studialnym (np. analizy zasadności, analizy urbanistycznej itp.). Komentarz [d1]: Opracowania mi które powstają w toku procedury sporządzania mpzp i Studium uikrp są: opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko oraz dla mpzp prognoza skutków finansowych. Czy te opracowania także będą podlegały przetworzeniu do wersji cyfrowej? Pozostałe opracowania studialne nie mają charakteru obligatoryjnego, wiec te powinny mieć pierwszeństwo przed innymi Dokument Planistyczny e-urząd ESB EZD GIS GML LDAP Metadane Kompletny dokument planistyczny, w tym: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne opracowanie o charakterze studialnym (np. analizy zasadności, analizy urbanistyczne itp.), składający się z części tekstowej (treść dokumentu) i graficznej (załączniki mapowe) System teleinformatyczny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.), który będzie umożliwiał m.in. udostępnianie usług publicznych drogą elektroniczną (poprzez Portal e-urzędu), elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, realizowany w Projekcie EA. Szyna Usług Biznesowych (ang. Enterprise Service Bus) - dodatkowa warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA (Architektura zorientowana na usługi) w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) - Oprogramowanie dedykowane do wykonywania czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - realizowany w ramach Projektu EA (ang. Geographic Information System) Systemy Informacji Przestrzennej (ang. Geography Markup Language) aplikacja języka (metajęzyka) XML przeznaczona do zapisu geoinformacji w celu przesyłania jej pomiędzy różnymi systemami on-line, niezależnie od platformy sprzętowo-systemowej i niezależnie od charakteru i technologii systemu geoinformacyjnego (ang. Lightweight Directory Access Protocol) protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500 (ang. metadata) informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i korzystanie z tych danych i usług [ISO 19115] PRZETWORZENIU DO POSTACI CYFROWEJ W RAMACH ZAMÓWIENIA BĘDĄ PODLEGAŁY WYŁĄCZNIE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Komentarz [d2]: Opracowanie studialne nie wymienione w przepisach trudno nazywać dokumentem. Katalog dokumentów powinien być w związku z tym ściśle określony. ZAKŁADAMY MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA APLIKACJI REJESTR PLANÓW DO OBSŁUGI RÓŻNYCH DOKUMENTÓW/OPRACOWAŃ. DLA CZYTELNOŚCI SOPZ WSZYSTKIE NAZYWAMY DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI. ŻEBY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI CO ROZUMIENY POD TYM HASŁEM, UMIEŚCILIŚMY JE W SŁOWNIKU DEFINICJI. 6

7 MSIP MR OGC Opracowanie Partner Projektu BW Projekt BW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Moduł Rejestrów, produkt Projektu MSIP-GPW, służący do obsługi ewidencji ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz planów miejscowych i studiów uwarunkowań przestrzennych Organizacja standaryzacyjna w dziedzinie GIS (ang. Open Geospatial Consortium) Dokument Tekstowy wraz z Danymi GIS i powiązania między nimi Jednostka Samorządu Terytorialnego, uczestnicząca w ramach partnerskiej współpracy z Zamawiającym w realizacji Projektu BW Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Projekt EA Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Projekt MSIP-GPW Projekt pt. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa", zrealizowany w latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Priorytecie I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Projekty kluczowe Przeglądarka MSIP (PMSIP) Przetwarzanie dokument ów planistycznych RP Umowa Projekt BW oraz Projekt EA Przeglądarka danych MSIP, produkt Projektu MSIP-GPW, służący m. in. do prezentacji w Internecie danych przestrzennych MSIP Ujednolicenie dokumentów planistycznych w podstawowym zakresie, tzn. Zeskanowanie, zapisanie w jednym układzie współrzędnych, zwektoryzowanie zasięgów obowiązywania dokumentów i granic obszarów funkcjonalnych, bez zmiany ustaleń treści dokumentów planistycznych Rejestr Planów moduł MSIP dedykowany do obsługi planów miejscowych i studiów uwarunkowań przestrzennych realizowany w ramach Projektu BW Umowa zawarta między Zamawiającym oraz Wykonawcą Unicode UTF-8 (Universal Multiple-Octet Coded Character Set, UCS transformation format UTF-8) - standard definiujący komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie alfabety używane na świecie. WFS WMS (ang. Web Feature Service) Standard OpenGIS opisujący usługę umożliwiającą wysyłanie zapytań do baz danych przestrzennych i otrzymywanie odpowiedzi w języku GML. Niniejszy standard umożliwia pobieranie informacji o obiektach przestrzennych i dokonywanie analiz na tych danych. Standard WFS-T (Transactional) umożliwia ponadto zdalne tworzenie nowych obiektów, a także ich aktualizację oraz kasowanie (ang. Web Map Service) Standard OpenGIS opisujący usługę umożliwiającą wysyłanie zapytań o geokodowane mapy (obrazy) do jednej lub wielu rozproszonych baz danych. Zapytanie WMS określa warstwę mapy i jej obszar. Odpowiedź WMS na powyższe zapytanie to jeden lub kilka geokodowanych obrazów (zwracanych jako JPEG, PNG itp.), które mogą być wyświetlone w przeglądarce WWW. Zapytanie WMS może również określać czy zwracane obrazy warstw mają być półprzeźroczyste, co umożliwia łączenie wielu warstw w jedną mapę 7

8 Wykonawca Zamawiający Wykonawca Umowy reprezentowany przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie III. OPIS STANU OBECNEGO Obecnie u Partnerów gminnych projektu funkcjonuje ok dokumentów planistycznych. Dokumenty te, w części tekstowej, są w postaci papierowej (ok. 8

9 1400 dokumentów stron A4) i w postaci plików cyfrowych (ok dokumentów). Załączniki graficzne do tych dokumentów to około map w różnych formatach: od A4 do większych niż A0. Około map jest w postaci plików cyfrowych (PDF, JPG, TIF, BMP), pozostałe ok map w postaci papierowej. Szczegółowy wykaz dokumentów planistycznych wraz z ich charakterystyką u poszczególnych Partnerów Projektu BW zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ. Do obsługi dokumentów w postaci cyfrowej niektórzy Partnerzy Projektu BW wykorzystują aplikacje różnych producentów. Aplikacje te różnią się od siebie zarówno rozwiązaniami technicznymi, jak i funkcjonalnością. Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada prawa autorskie i dysponuje kodem źródłowym do aplikacji Moduł Rejestrów, wypracowanej w wyniku realizacji Projektu MSIP-GPW. Moduł Rejestrów jest aplikacją WWW wykonaną w technologii Java. Aplikacja jest zainstalowana na serwerze serwletów Apache Tomcat, skonfigurowanym jako tzw. worker w serwerze WWW Apache 2. Taka konfiguracja umożliwia skalowanie systemu. Mechanizm identyfikacji i autoryzacji użytkownika jest oparty o lekki protokół usług katalogowych (LDAP). Jako serwer LDAP wykorzystywany jest Apache Directory Server. Dane przestrzenne w Module Rejestrów są udostępnione poprzez serwer danych przestrzennych Geoserver. Moduł autoryzacji dostępu do danych wykorzystuje również protokół LDAP. Silnikiem bazy danych dla Modułu Rejestrów jest baza PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym PostGIS. Komponent mapowy wykorzystywany w Module Rejestrów jest apletem Java. Moduł Rejestrów wykorzystuje następujące technologie: Java, JSP, XML, SOAP, JavaScript. Framework'i wykorzystane w Module Rejestrów są następujące: Struts 2, Dojo, 9

10 jquery, SqlMap, Log4j, GeoTools. Od strony architektury fizycznej Moduł Rejestrów wykorzystuje: serwer aplikacji MSIP, serwer bazy danych, serwer aplikacji edok. Na serwerze aplikacji MSIP zainstalowane są Moduł Rejestrów oraz Geoserver, a na serwerze bazy danych jest zainstalowana baza PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym PostGIS. W następstwie korzystania z produktów projektu MSIP-GPW, w aplikacji MR zidentyfikowano główne problemy, które powinny zostać rozwiązane przy realizacji niniejszego zamówienia, są to m.in.: brak możliwości bezpośredniego importu do MR gotowych opracowań planistycznych, brak możliwości tworzenia i edycji powiązań części graficznej z fragmentami dokumentów tekstowych, ograniczone możliwości w zakresie edycji części tekstowej (w szczególności brak możliwości zamieszczania tabel i wzorów matematycznych). W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, budowy oraz wdrożenia Modułu RP, przeznaczonego do gromadzenia, zarządzania, przetwarzania i udostępniania dokumentów planistycznych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale V. Do tego celu będzie mógł wykorzystać kod źródłowy aplikacji Moduł Rejestrów, wypracowanej w wyniku realizacji Projektu MSIP-GPW. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. W ramach realizacji zamówienia: Komentarz [d3]: Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokumentacja planistyczna powstaje w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To okreslenie zostało użyte niezgodnie z jego znaczeniem wynikającym z obowiązujących przepisów. ZMIENIONO NA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZE SŁOWNIKA (ROZDZIAŁ II). Usunięto: dokumentacji planistycznej 10

11 1) powstanie Aplikacja Rejestr Planów (Aplikacja RP), służąca do prowadzenia rejestru, zarządzania, przetwarzania i udostępniania dokumentów planistycznych (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin), 2) dokumenty planistyczne, których dysponentami są Partnerzy Projektu BW (poziomu gminnego) zostaną przetworzone do jednolitej postaci cyfrowej i zostaną nimi zasilone gminne Bazy Danych, 3) Moduł RP (składający się z Aplikacji RP i zintegrowanej z nią Bazy Danych) zostanie wdrożony u Partnerów Projektu BW. 2. Zamówienie obejmuje następujące główne zadania: 1) opracowanie koncepcji realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale V.1; 2) opracowanie projektu technicznego Modułu RP oraz zestandaryzowanego sposobu zapisu dokumentów planistycznych, o którym mowa w rozdziale V.2; 3) pozyskanie i konwersję dokumentów planistycznych do jednolitej postaci cyfrowej, o którym mowa w rozdziale V.3; 4) budowę i wdrożenie Modułu RP, o którym mowa w rozdziale V.4; 5) asystę techniczną, o której mowa w rozdziale V.5. Komentarz [d4]: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jego przetwarzanie może rodzić skutki prawne PRZETWARZANIE ROZUMIANE JAKO WYKORZYSTYWANIE DO ANALIZ, SPORZĄDZANIA WYPISÓW I WYRYSÓW ITP. Komentarz [d5]: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jego przetwarzanie może rodzić skutki prawne; znając niejednorodność tych tzw. dokumentów planistycznych, trudno sobie wyobrazić ich jakakolwiek ujednoliconą postać bez utraty części informacji ODP.DGIK: MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ NIEJEDNORODNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W RAMACH ZAMÓWIENIA CHCEMY JE UJEDNOLICIĆ W PODSTAWOWYM ZAKRESIE, TZN. ZESKANOWAĆ, ZAPISAĆ W JEDNYM UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH, ZWEKTORYZOWAĆ ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA...[1] DOKUMENTÓW I GRANICE Komentarz [d6]: Co należy przez to rozumieć? ODP.DGIK: SFORMUŁOWANIE GMINNE BAZY DANYCH OZNACZA BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCE DOKUMENTY PLANISTYCZNE PRZETWORZONE DO POSTACI CYFROWEJ, KTÓRE ZOSTANĄ UTWORZONE U KAŻDEGO Z PARTNERÓW PROJEKTU BW W WYNIKU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA Komentarz [d7]: Czy chodzi o techniczną stronę zagadnienia czy merytoryczną? W tym drugim przypadku standaryzacja zapisu ustaleń mpzp wydaje się niemożliwą do uzyskania, wobec różnorodności zapisów uchwał. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADAŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 11 PROPOZYCJA ZESTANDARYZOWANEGO SPOSOBU ZAPISU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DOTYCZY DOKUMENTÓW, KTÓRE BĘDĄ OPRACOWYWANE W PRZYSZŁOŚCI. PRZYGOTOWANIE...[2] DOKUMENTU ZGODNIE Z

12 V.1. OPRACOWANIE KONCEPCJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. W ramach tego zadania Wykonawca opracuje zgodnie z zaleceniami metodyki PRINCE2 (lub równoważnej) i uzgodni z Zamawiającym następujące dokumenty: 1) Plan Realizacji Zamówienia obejmujący co najmniej: a) szczegółowy harmonogram prac - uwzględniający podział na etapy organizacyjne, etapy techniczne, ich wzajemne powiązania, kamienie milowe i przewidywane terminy odbioru poszczególnych zadań oraz ścieżkę krytyczną (wykres Gantta), b) listę produktów wraz z opisem poszczególnych produktów (nazwa, opis, rodzaj, zespół realizujący, osoba odpowiedzialna), c) procedury zarządzania projektem, obejmujące m.in. raportowanie, wzory dokumentów (notatki ze spotkań, protokoły przekazania i odbioru, rejestr uwag itp.), zasady komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz listę kontaktową (z określeniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób), d) opis organizacji zamówienia wraz z - jeśli to ma zastosowanie - podziałem odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum lub podwykonawców, e) plan wdrożenia Modułu RP w poszczególnych lokalizacjach. 2) Rejestr Ryzyk propozycję szablonu wraz z wstępną identyfikacją kluczowych ryzyk projektowych oraz oceną ich wpływu na projekt i możliwymi działaniami zaradczymi, 3) Rejestr Zagadnień propozycję szablonu wraz z wstępną identyfikacją zagadnień projektowych mogących mieć wpływ na realizację projektu. 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty podpisania Umowy. V.2. OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODUŁU RP 12

13 1. Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiającym dokument Projekt techniczny Modułu RP. 2. Dokument będzie obejmował co najmniej: 1) podział logiczny Modułu RP na komponenty funkcjonalne, 2) zaktualizowany opis wymagań funkcjonalnych, zawartych w rozdziale V.4.3 niniejszego SOPZ, 3) zaktualizowany opis wymagań pozafunkcjonalnych, zawartych w rozdziale V.4.4 niniejszego SOPZ, 4) model koncepcyjny Bazy Danych zapisany w języku UML, 5) model logiczny Modułu RP wraz z przypadkami użycia zapisany w języku UML, 6) opis struktur bazodanowych i ich wykorzystania, 7) opis Użytkowników, ich ról i uprawnień 8) opis interfejsu użytkownika, 9) opis zasad integracji oraz sposób komunikacji z innymi modułami i systemami powiązanymi, o których mowa w rozdziale V.4.1 niniejszego SOPZ, 10) opis niezbędnej funkcjonalności w systemach powiązanych, 11) opis platformy sprzętowo-systemowej (w tym bazodanowej) wraz z ich planowaną konfiguracją oraz propozycją wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, 12) opis proponowanego systemu zabezpieczeń (obejmujący m.in. przypadek utraty danych wynikających z wadliwego działania Modułu RP lub awarii infrastruktury technicznej), 13) opis zakresu, zasad i metod migracji danych, 14) propozycję standardów zapisu dokumentów planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP, 15) propozycje scenariuszy testowych dla Testów Dopuszczeniowych, Testów Akceptacyjnych i Testów Powdrożeniowych, o których mowa w rozdz. VII.3, ust Projekt techniczny Modułu RP uwzględniać będzie: 1) wynik zamówienia na Opracowanie standardowych modeli danych i metadanych dla dokumentów planistycznych w kontekście implementacji w Module RP zaproponowanego w opracowaniu modelu danych, Komentarz [d8]: Uwaga jak wcześniej OPD. DGIK: JAK WYŻEJ d7 13

14 2) możliwość wykorzystania kodu źródłowego istniejącego modułu MR. 4. Dokument, o którym mowa w ust.1 stanowić będzie podstawę do budowy i wdrożenia Modułu RP oraz konwersji danych do jednolitej postaci cyfrowej. V.3. POZYSKANIE I KONWERSJA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DO POSTACI CYFROWEJ 14

15 V.3.1. POZYSKANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH OD PARTNERÓW PROJEKTU BW. 1. Zestawienie danych źródłowych wraz z informacją o ich postaci (papierowej, elektronicznej) u poszczególnych Partnerów Projektu BW stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ. 2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości danych źródłowych, o których mowa w ust.1 o max. 10%. 3. Dane dotyczące części graficznej dokumentów planistycznych będą udostępnione Wykonawcy w postaci: 1) plików rastrowych, jeżeli Partner Projektu BW dysponuje takimi danymi, 2) map papierowych, jeżeli Partner Projektu BW nie dysponuje plikami rastrowymi oraz w przypadku określonym w rozdziale V.3.2 ust. 3, 3) plików wektorowych, jeżeli Partner Projektu BW dysponuje takimi danymi. 4. Dane dotyczące części tekstowej dokumentów planistycznych będą udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej w różnych formatach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego SOPZ (jeżeli Partner Projektu BW dysponuje takimi danymi) lub w postaci papierowej. 5. Dane w postaci cyfrowej (elektronicznej) pozyskiwane od poszczególnych Partnerów Projektu BW, będą przygotowane na nośniku danych i za protokołem przekazane Wykonawcy. 6. Dokumenty papierowe będą udostępnione Wykonawcy do zeskanowania w siedzibie Partnera Projektu BW. 7. Partner Projektu BW zapewni Wykonawcy w swojej siedzibie w swoich godzinach pracy warunki do wykonania czynności, o których mowa w ust Sprzęt niezbędny do realizacji zadania zapewni Wykonawca. 9. Dane w postaci map papierowych o formacie uniemożliwiającym ich zeskanowanie w siedzibie Partnera Projektu BW będą za protokołem wypożyczane Wykonawcy na czas uzgodniony z Partnerem Projektu BW. 10. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem danych źródłowych (skanowanie, transport, itp.) pokrywa Wykonawca. 11. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za przekazane dokumenty i dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich 15

16 wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. 12. Wszelkie odstępstwa od przedstawionego powyżej sposobu pozyskiwania danych źródłowych są możliwe wyłącznie za obustronną zgodą Gminy - Partnera Projektu BW i Wykonawcy. V.3.2.SKANOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 1. Dla dokumentów planistycznych pozyskanych w formie papierowej należy przeprowadzić proces skanowania. 2. Wymagane parametry skanowania dla map papierowych to: 1) rozdzielczość: 300 dpi; 2) paleta barw wynikowych: indeksowane 256 kolorów. 3. Pozyskanie formy papierowej i przeprowadzenie procesu skanowania będzie wymagane też dla tych dokumentów pozyskanych w postaci rastrowej, których rozdzielczość jest mniejsza niż określona w ust.2, lub jakość tego dokumentu będzie uniemożliwiała jego kalibrację zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale V Zeskanowane mapy należy zapisać w postaci plików TIF z kompresją LZW. 5. Dokumenty tekstowe należy zeskanować z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi i zapisać w formacie PDF. V.3.3.KALIBRACJA DANYCH 1. Dla zeskanowanych map papierowych, dla danych wektorowych nieposiadających referencji przestrzennej oraz dla danych pozyskanych w postaci rastrowej należy przeprowadzić proces kalibracji do układu Warstwą odniesienia w procesie kalibracji będą obiekty ewidencji gruntów i budynków lub dane topograficzne. Dane warstwy odniesienia zostaną na wniosek Wykonawcy nieodpłatnie udostępnione przez Zamawiającego (jako pliki danych lub usługa WMS). 3. Wykonawca dokona kalibracji metodą transformacji afinicznej przy wykorzystaniu punktów dostosowania o równomiernym rozłożeniu. Wymagane minimalne parametry kalibracji to: Komentarz [d9]: Dlaczego układ 1992 skoro dla ewidencji gruntów i budynków obowiązuje układ 2000? Biorąc pod uwagę pragmatyczną stronę przedsięwzięcia (użyteczność dla urzędników) tzw. Gminne Bazy Danych (zgrabniej by było chyba nazywać gminne systemy informacji przestrzennej) to będą one prowadzone w układzie 2000 obowiązującym w myśl przepisów. ZAPIS TEN OZNACZA JEDYNIE ZAPISANIE DANYCH W BAZIE W UKŁADZIE 1992, JEDNOLICIE DLA CAŁEGO WOJEWÓDZTWA. IMPORT DO BAZY, EKSPORT Z BAZY, WYŚWIETLANIE DANYCH, CZY ICH PUBLIKACJA BĘDĄ MOOŻLIWE RÓWNIEŻ W INNYCH UKŁADACH, W TYM OCZYWIŚCIE W UKŁADZIE WYMAGANIA TE SĄ OPISANE W ROZDZIALE V.4.3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE Komentarz [d10]: Dla mpzp jedyną logiczną warstwą odniesienia są dane ewidencji CZĘŚĆ DOKUMENTÓW PODLEGAJĄCYCH PRZETWORZENIU DO POSTACI CYFROWEJ JEST OPRACOWANA W OPARCIU O DANE TOPOGRAFICZNE ( W SZCZEGÓLNOŚCI SUIKZG) 16

17 1) liczba punktów dostosowania: 1 punkt na każde 2 dm 2 mapy, jednak nie mniej niż 6 punktów na arkusz, przy czym dla dużych arkuszy map nie jest wymagane więcej niż 20 punktów; 2) średni błąd RMSE dla punktów dostosowania nie może przekraczać 0,4 mm w skali mapy, za wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Partnerem Projektu BW/Zamawiającym. 4. Z procesu kalibracji każdego pliku zostanie przygotowany raport zawierający informacje o: 1) liczbie punktów dostosowania; 2) zastosowanym modelu transformacji afinicznej; 3) odchyleniach na poszczególnych punktach dostosowania (wraz ze współrzędnymi tych punktów); 4) średnim błędzie RMSE. 5. Raport, o którym mowa w ust. 4 zawierał będzie również informację o przyczynach przekroczenia wartości błędu RMSE, o których mowa w ust.3 pkt 2) oraz o ewentualnym braku możliwości kalibracji pliku (np. ze względu na jakość danych). Komentarz [d11]: Czyli jakie? ZGODNIE Z OPISANĄ W TM PUNKCIE ZASADĄ, 20 PUNKTÓW DOSTOSOWANIA BĘDZIE WYMAGANE DLA ARKUSZY O POWIERZCHNI 40 dm 2 I WIĘKSZYCH Komentarz [d12]: Nie powinien czy nie może? UWZGLEDNIONO Komentarz [d13]: Co w takim wypadku? DANE NIE ZOSTANĄ PRZETWORZONE. V.3.4. ZWEKTORYZOWANIE CZĘŚCI GRAFICZNEJ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 1. Dla dokumentów planistycznych, o których mowa w niniejszym SOPZ, należy wektoryzować (z zastrzeżeniem ust. 3): 1) granice obowiązywania tych planów/studiów, 2) granice obszarów funkcjonalnych tych planów/studiów 2. Proces wektoryzacji należy przeprowadzić w oparciu o zeskanowane i skalibrowane do układu 1992 części graficzne planów/studiów. 3. W przypadku przekazania przez Partnera Projektu BW danych w postaci wektorowej do stworzenia zasięgu obowiązywania dokumentów i granic obszarów funkcjonalnych należy wykorzystać te dane. V.3.5. PRZETWORZENIE DO POSTACI CYFROWEJ TREŚCI CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANÓW/STUDIÓW Komentarz [d14]: A co z resztą zakresu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? ZE WZGLĘDU NA NIEJEDNORODNOŚĆ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH NIE JEST MOŻLIWA UJEDNOLICONA WEKTORYZACJA POZOSTAŁEGO ZAKRESU USTALEŃ. BĘDĄ ONE DOSTĘPNE WYŁACZNIE W FORMIE RASTROWEJ. Komentarz [d15]: Dlaczego nie do obowiązującego 2000? ODP. JAK W KOMENTARZU D9 17

18 1. Treść części tekstowej planów/studiów zostanie przetworzona do postaci cyfrowej umożliwiającej zasilenie Bazy Danych Modułu RP (niezależnie od formy pozyskania danych źródłowych). V.4. BUDOWA I WDROŻENIE MODUŁU RP V.4.1. KONCEPCJA MODUŁU REJESTR PLANÓW (RP) 18

19 Moduł RP, wdrożony w Gminach Partnerach Projektu BW, będzie służył do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz innych związanych z nimi opracowań. Będzie gromadził i udostępniał dane tekstowe i graficzne stanowiące elementy powyższych dokumentów. Jego funkcjonalność zapewni między innymi wprowadzanie powiązań pomiędzy częścią tekstową i graficzną tych dokumentów oraz tworzenie wypisów i wyrysów. Poniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonalny Modułu RP. Komentarz [d16]: Z zastosowaniem wektorowej (zubożonej) wersji odpowiednika rysunku planu czy rastrowej? Z zastosowaniem wersji wektorowej wydanie pełnowartościowego wyrysu i wypisu jest problematyczne. ODP. DGIK. W BAZIE DANYCH BĘDĄ DANE RASTROWE I WEKTOROWE. WYBÓR DANYCH DO SPRZĄDZENIA WYPISU/WYRYSU BĘDZIE ZALEŻAŁ OD OPERATORA Merytorycznego/użytkownika wewnętrznego. Rys. 1 Schemat funkcjonalny Modułu RP [źródło: opracowanie własne] Moduł RP będzie składał się z następujących elementów funkcjonalnych: 1) Import danych - umożliwia wprowadzenie do Bazy Danych: Dokumentów Tekstowych, Danych GIS oraz Opracowań; 2) Przeglądanie danych - umożliwia przegląd danych przechowywanych w Bazie Danych, ich wyszukiwanie i eksport do innych formatów oraz generowanie wypisów/wyrysów. Umożliwia także przeglądanie/pobieranie danych zewnętrznych publikowanych w postaci usług WMS/WFS i ich użycie jako warstw podkładowych. 3) Korekta danych - umożliwia podstawową korektę Dokumentów Tekstowych, powiązań pomiędzy Dokumentem Tekstowym/fragmentami 19

20 Dokumentu Tekstowego oraz obiektami Danych GIS i ich atrybutów wprowadzanych do Bazy Danych. 4) Panel administracyjny - umożliwia określenie uprawnień dla użytkowników i grup użytkowników, zarządzanie w Gminie udostępnianiem danych, komunikacją z systemami powiązanymi. Lista kont użytkowników będzie pobierana z serwerów LDAP poszczególnych węzłów MSIP. 5) Serwer Danych Przestrzennych umożliwia publikację danych przestrzennych w postaci usług WMS/WFS. 6) Baza Danych przechowuje dane Modułu RP. V SYSTEMY I DANE ZEWNĘTRZNE Moduł RP będzie współpracował z następującymi systemami/danymi zewnętrznymi: 1) Systemy świadczące usługi WMS/WFS możliwość przeglądania i pobierania danych oraz użycia ich jako warstw podkładowych, 2) Systemy korzystające z usług WMS/WFS Moduł RP udostępnia dane w postaci usług WMS/WFS, 3) Dokumenty Tekstowe możliwość importu części tekstowych dokumentów planistycznych w formatach zgodnych z wymaganiami zapisanymi w rozdziale V niniejszego SOPZ, 4) Dane GIS możliwość importu plików wektorowych i rastrowych, w formatach zgodnych z wymaganiami zapisanymi w rozdziale V niniejszego SOPZ, 5) Opracowania możliwość importu opracowań zgodnych z dokumentem Standardy zapisu dokumentów planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP, o którym mowa w rozdz. VI, ust. 1, pkt 1a). Komentarz [d17]: Czy chodzi o dane w postaci wektorowej? Skoro obiekty i ich atrybuty to chyba tak, ale pewności nie mam. DANE GIS ZGODNIE Z DEFINICJĄ Z ROZDZIAŁU II, TO DANE WEKTOROWE I RASTROWE. DANE W POSTACI RASTROWEJ TEŻ MOGĄ BYĆ OPISANE ATRYBUTAMI ( DLA RYSUNKU PLANU MOGĄ TO BYĆ NP. NUMER UCHWAŁY, SKALA, OSOBA WPROWADZAJĄCA DO BAZY ITP.). Komentarz [d18]: Gdzieś się zagubiły dane rastrowe, które SA kluczowe dla wydawania prawidłowych wyrysów i wypisów DANE MODUŁU RP TO ZARÓWNO DANE WEKTOROWE, JAK I RASTROWE (ROZDZIAŁ V WYMAGANIA FUNCJONALNE DLA BAZY DANYCH) V UŻYTKOWNICY MODUŁU RP Użytkownicy korzystający z Modułu RP będą podzieleni na następujące typy: 1) Administrator systemu osoba zarządzająca w urzędzie gminy kontami użytkowników, serwerem Bazy Danych i definiująca powiązania Modułu RP 20

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Zaimportowane w aplikacji Rejestr Planów RP Warszawa, 26 listopada 2015 r. Modułowa budowa aplikacji I. Import danych II. Przeglądanie danych III. Korekta danych

Bardziej szczegółowo

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych

Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Wybrane projekty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Przedsięwzięcia zmierzające do harmonizacji baz danych przestrzennych Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza

Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza 1 Cyfryzacja i standaryzacja, jako narzędzia monitorowania i wspierania rozwoju Mazowsza Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego, Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 XXIV

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05.

Krzysztof Mączewski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Grodzisk Mazowiecki, 6.05. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Tworzenie zintegrowanych Baz Wiedzy oraz budowa Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

baz wiedzy o Mazowszu - (Projekt BW) Adam Struzik

baz wiedzy o Mazowszu - (Projekt BW) Adam Struzik Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu -

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Andrzej Perkowski Kierownik Wydziału Koordynacji i Realizacji Projektów Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt

Bardziej szczegółowo

E-usługi w geodezji i kartografii

E-usługi w geodezji i kartografii E-usługi w geodezji i kartografii Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Spotkanie z autorami

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ARCHITEKTURA MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Grodzisk Mazowiecki, 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mączewski. Kraków, 11 maja 2015 r.

Krzysztof Mączewski. Kraków, 11 maja 2015 r. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu RPO

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r.

BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. BAZA ADRESOWA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 czerwca 2014 r. Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Prace projektowe - opracowanie specyfikacji funkcjonalnej MSIP GPW. Projekt Mazowiecki system Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej.

Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej. Interoperacyjne rejestry publiczne jako podstawa budowy Centrum Usług Wspólnych i Smart City w zakresie gospodarki przestrzennej Jerzy Chotkowski Gospodarka Przestrzenna Gospodarka Przestrzenna Wniosek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia

UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia UCHWAŁA NR XX/162/2012 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia Na podstawie art. 6, 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r.

Ewa Janczar. Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM. 1 Spotkanie z autorami systemów do prowadzenia PZGiK r. Przedstawienie informacji na temat e-usług z zakresu geodezji i kartografii planowanych do utworzenia i uruchomienia w ramach projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych

Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych Elektroniczna Baza Danych Przestrzennych ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 1 Podstawa prawna pozyskiwania danych Dane graficzne i opisowe systemu EBDP 3 Budowa systemu EBDP 4 Plany na przyszłość 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Opolskie w Internecie

Opolskie w Internecie Opolskie w Internecie Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Referat Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

VALIO Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej. Stalowa Wola, 10.03.2014 r. Valio Sp. z o.o. ul. Tuwima 20 37-450 Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego dotyczącego zakupu licencji części systemu B2B oraz wykonania Warstwy Prezentacyjnej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Mazowiecki System Informacji Przestrzennej podstawy informacyjne i organizacyjne dla monitorowania zmian przestrzeni i procesów społeczno gospodarczych Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania Świadczenie usług w ramach prac Zespołu Wsparcia dla projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo