Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych na poziomie gminnym oraz konwersja do postaci cyfrowej studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w ramach realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego

2 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. UŻYWANE DEFINICJE I SKRÓTY... 5 III. OPIS STANU OBECNEGO....8 IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA..10 V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADAŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM..11 VI. PRODUKTY ZAMÓWIENIA I FORMA ICH PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU..35 VII. WERYFIKACJA PRODUKTÓW I WARUNKI ODBIORU.. 38 VIII. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

3 I. WPROWADZENIE Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, zwany dalej projektem BW, jest projektem kluczowym wpisanym do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Założenia i podstawowe cele projektu formułowane były na bazie doświadczeń i rezultatów projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa" (Projekt MSIP-GPW), zrealizowanego w latach przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatu mińskiego, powiatu płockiego, powiatu radomskiego, miasta Mławy, miasta Ostrołęki oraz gmin Mrozy i Jedlińsk w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w działaniu Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Na treść założeń i celów projektu BW miały również wpływ dokumenty programowe Samorządu Województwa Mazowieckiego, a w szczególności Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku W Strategii, jako cel nadrzędny działalności Samorządu Województwa Mazowieckiego wskazano wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie, zaś jako cele strategiczne: 1) budowę społeczeństwa informacyjnego i poprawę jakości życia mieszkańców województwa, 2) zwiększanie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym, 3) poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Do podstawowych celów projektu BW należy zaliczyć: 1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z 3

4 wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489); 2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających: a) jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą, b) przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, c) wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych; 3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. W szczególności, jednym z zadań projektu BW jest konwersja (przetworzenie) do jednolitej postaci cyfrowej dokumentów planistycznych, których dysponentami są Partnerzy Projektu BW (poziomu gminnego) oraz dostosowanie i wdrożenie w tych jednostkach oprogramowania do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych (w tym w szczególności planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego). Zadanie to stanowi przedmiot niniejszego zamówienia. 4

5 II. UŻYWANE DEFINICJE I SKRÓTY Na potrzeby niniejszych warunków technicznych mają zastosowanie następujące terminy, skróty i definicje: 5

6 Pojęcie Definicja CSW Usługa katalogowa dla danych przestrzennych (ang. Catalog Service for the Web) Dane GIS Części graficzne dokumentów planistycznych, w tym: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innego opracowania o charakterze studialnym (np. analizy zasadności, analizy urbanistycznej itp.) zapisane w postaci plików GIS (wektorowych i/lub rastrowych) DGiK Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Dokument Tekstowy Części tekstowe dokumentów planistycznych, w tym: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, innego opracowania o charakterze studialnym (np. analizy zasadności, analizy urbanistycznej itp.). Komentarz [d1]: Opracowania mi które powstają w toku procedury sporządzania mpzp i Studium uikrp są: opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływania na środowisko oraz dla mpzp prognoza skutków finansowych. Czy te opracowania także będą podlegały przetworzeniu do wersji cyfrowej? Pozostałe opracowania studialne nie mają charakteru obligatoryjnego, wiec te powinny mieć pierwszeństwo przed innymi Dokument Planistyczny e-urząd ESB EZD GIS GML LDAP Metadane Kompletny dokument planistyczny, w tym: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, inne opracowanie o charakterze studialnym (np. analizy zasadności, analizy urbanistyczne itp.), składający się z części tekstowej (treść dokumentu) i graficznej (załączniki mapowe) System teleinformatyczny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 ze zm.), który będzie umożliwiał m.in. udostępnianie usług publicznych drogą elektroniczną (poprzez Portal e-urzędu), elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną obsługę obywateli, realizowany w Projekcie EA. Szyna Usług Biznesowych (ang. Enterprise Service Bus) - dodatkowa warstwa pośrednia w wielowarstwowej architekturze systemów informatycznych umożliwiająca zastosowanie koncepcji SOA (Architektura zorientowana na usługi) w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne przyłączanie i odłączanie usług wchodzących w skład korporacyjnego systemu informacyjnego EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) - Oprogramowanie dedykowane do wykonywania czynności kancelaryjnych w JST w rozumieniu przepisów Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - realizowany w ramach Projektu EA (ang. Geographic Information System) Systemy Informacji Przestrzennej (ang. Geography Markup Language) aplikacja języka (metajęzyka) XML przeznaczona do zapisu geoinformacji w celu przesyłania jej pomiędzy różnymi systemami on-line, niezależnie od platformy sprzętowo-systemowej i niezależnie od charakteru i technologii systemu geoinformacyjnego (ang. Lightweight Directory Access Protocol) protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500 (ang. metadata) informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych oraz umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i korzystanie z tych danych i usług [ISO 19115] PRZETWORZENIU DO POSTACI CYFROWEJ W RAMACH ZAMÓWIENIA BĘDĄ PODLEGAŁY WYŁĄCZNIE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Komentarz [d2]: Opracowanie studialne nie wymienione w przepisach trudno nazywać dokumentem. Katalog dokumentów powinien być w związku z tym ściśle określony. ZAKŁADAMY MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA APLIKACJI REJESTR PLANÓW DO OBSŁUGI RÓŻNYCH DOKUMENTÓW/OPRACOWAŃ. DLA CZYTELNOŚCI SOPZ WSZYSTKIE NAZYWAMY DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI. ŻEBY NIE BYŁO WĄTPLIWOŚCI CO ROZUMIENY POD TYM HASŁEM, UMIEŚCILIŚMY JE W SŁOWNIKU DEFINICJI. 6

7 MSIP MR OGC Opracowanie Partner Projektu BW Projekt BW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Moduł Rejestrów, produkt Projektu MSIP-GPW, służący do obsługi ewidencji ulic i numeracji porządkowej nieruchomości oraz planów miejscowych i studiów uwarunkowań przestrzennych Organizacja standaryzacyjna w dziedzinie GIS (ang. Open Geospatial Consortium) Dokument Tekstowy wraz z Danymi GIS i powiązania między nimi Jednostka Samorządu Terytorialnego, uczestnicząca w ramach partnerskiej współpracy z Zamawiającym w realizacji Projektu BW Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Projekt EA Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, wpisany do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego jako projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w Priorytecie II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Projekt MSIP-GPW Projekt pt. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa", zrealizowany w latach w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Priorytecie I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Projekty kluczowe Przeglądarka MSIP (PMSIP) Przetwarzanie dokument ów planistycznych RP Umowa Projekt BW oraz Projekt EA Przeglądarka danych MSIP, produkt Projektu MSIP-GPW, służący m. in. do prezentacji w Internecie danych przestrzennych MSIP Ujednolicenie dokumentów planistycznych w podstawowym zakresie, tzn. Zeskanowanie, zapisanie w jednym układzie współrzędnych, zwektoryzowanie zasięgów obowiązywania dokumentów i granic obszarów funkcjonalnych, bez zmiany ustaleń treści dokumentów planistycznych Rejestr Planów moduł MSIP dedykowany do obsługi planów miejscowych i studiów uwarunkowań przestrzennych realizowany w ramach Projektu BW Umowa zawarta między Zamawiającym oraz Wykonawcą Unicode UTF-8 (Universal Multiple-Octet Coded Character Set, UCS transformation format UTF-8) - standard definiujący komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie alfabety używane na świecie. WFS WMS (ang. Web Feature Service) Standard OpenGIS opisujący usługę umożliwiającą wysyłanie zapytań do baz danych przestrzennych i otrzymywanie odpowiedzi w języku GML. Niniejszy standard umożliwia pobieranie informacji o obiektach przestrzennych i dokonywanie analiz na tych danych. Standard WFS-T (Transactional) umożliwia ponadto zdalne tworzenie nowych obiektów, a także ich aktualizację oraz kasowanie (ang. Web Map Service) Standard OpenGIS opisujący usługę umożliwiającą wysyłanie zapytań o geokodowane mapy (obrazy) do jednej lub wielu rozproszonych baz danych. Zapytanie WMS określa warstwę mapy i jej obszar. Odpowiedź WMS na powyższe zapytanie to jeden lub kilka geokodowanych obrazów (zwracanych jako JPEG, PNG itp.), które mogą być wyświetlone w przeglądarce WWW. Zapytanie WMS może również określać czy zwracane obrazy warstw mają być półprzeźroczyste, co umożliwia łączenie wielu warstw w jedną mapę 7

8 Wykonawca Zamawiający Wykonawca Umowy reprezentowany przez Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie III. OPIS STANU OBECNEGO Obecnie u Partnerów gminnych projektu funkcjonuje ok dokumentów planistycznych. Dokumenty te, w części tekstowej, są w postaci papierowej (ok. 8

9 1400 dokumentów stron A4) i w postaci plików cyfrowych (ok dokumentów). Załączniki graficzne do tych dokumentów to około map w różnych formatach: od A4 do większych niż A0. Około map jest w postaci plików cyfrowych (PDF, JPG, TIF, BMP), pozostałe ok map w postaci papierowej. Szczegółowy wykaz dokumentów planistycznych wraz z ich charakterystyką u poszczególnych Partnerów Projektu BW zawiera załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ. Do obsługi dokumentów w postaci cyfrowej niektórzy Partnerzy Projektu BW wykorzystują aplikacje różnych producentów. Aplikacje te różnią się od siebie zarówno rozwiązaniami technicznymi, jak i funkcjonalnością. Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada prawa autorskie i dysponuje kodem źródłowym do aplikacji Moduł Rejestrów, wypracowanej w wyniku realizacji Projektu MSIP-GPW. Moduł Rejestrów jest aplikacją WWW wykonaną w technologii Java. Aplikacja jest zainstalowana na serwerze serwletów Apache Tomcat, skonfigurowanym jako tzw. worker w serwerze WWW Apache 2. Taka konfiguracja umożliwia skalowanie systemu. Mechanizm identyfikacji i autoryzacji użytkownika jest oparty o lekki protokół usług katalogowych (LDAP). Jako serwer LDAP wykorzystywany jest Apache Directory Server. Dane przestrzenne w Module Rejestrów są udostępnione poprzez serwer danych przestrzennych Geoserver. Moduł autoryzacji dostępu do danych wykorzystuje również protokół LDAP. Silnikiem bazy danych dla Modułu Rejestrów jest baza PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym PostGIS. Komponent mapowy wykorzystywany w Module Rejestrów jest apletem Java. Moduł Rejestrów wykorzystuje następujące technologie: Java, JSP, XML, SOAP, JavaScript. Framework'i wykorzystane w Module Rejestrów są następujące: Struts 2, Dojo, 9

10 jquery, SqlMap, Log4j, GeoTools. Od strony architektury fizycznej Moduł Rejestrów wykorzystuje: serwer aplikacji MSIP, serwer bazy danych, serwer aplikacji edok. Na serwerze aplikacji MSIP zainstalowane są Moduł Rejestrów oraz Geoserver, a na serwerze bazy danych jest zainstalowana baza PostgreSQL z rozszerzeniem przestrzennym PostGIS. W następstwie korzystania z produktów projektu MSIP-GPW, w aplikacji MR zidentyfikowano główne problemy, które powinny zostać rozwiązane przy realizacji niniejszego zamówienia, są to m.in.: brak możliwości bezpośredniego importu do MR gotowych opracowań planistycznych, brak możliwości tworzenia i edycji powiązań części graficznej z fragmentami dokumentów tekstowych, ograniczone możliwości w zakresie edycji części tekstowej (w szczególności brak możliwości zamieszczania tabel i wzorów matematycznych). W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, budowy oraz wdrożenia Modułu RP, przeznaczonego do gromadzenia, zarządzania, przetwarzania i udostępniania dokumentów planistycznych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale V. Do tego celu będzie mógł wykorzystać kod źródłowy aplikacji Moduł Rejestrów, wypracowanej w wyniku realizacji Projektu MSIP-GPW. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. W ramach realizacji zamówienia: Komentarz [d3]: Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokumentacja planistyczna powstaje w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To okreslenie zostało użyte niezgodnie z jego znaczeniem wynikającym z obowiązujących przepisów. ZMIENIONO NA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZE SŁOWNIKA (ROZDZIAŁ II). Usunięto: dokumentacji planistycznej 10

11 1) powstanie Aplikacja Rejestr Planów (Aplikacja RP), służąca do prowadzenia rejestru, zarządzania, przetwarzania i udostępniania dokumentów planistycznych (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin), 2) dokumenty planistyczne, których dysponentami są Partnerzy Projektu BW (poziomu gminnego) zostaną przetworzone do jednolitej postaci cyfrowej i zostaną nimi zasilone gminne Bazy Danych, 3) Moduł RP (składający się z Aplikacji RP i zintegrowanej z nią Bazy Danych) zostanie wdrożony u Partnerów Projektu BW. 2. Zamówienie obejmuje następujące główne zadania: 1) opracowanie koncepcji realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale V.1; 2) opracowanie projektu technicznego Modułu RP oraz zestandaryzowanego sposobu zapisu dokumentów planistycznych, o którym mowa w rozdziale V.2; 3) pozyskanie i konwersję dokumentów planistycznych do jednolitej postaci cyfrowej, o którym mowa w rozdziale V.3; 4) budowę i wdrożenie Modułu RP, o którym mowa w rozdziale V.4; 5) asystę techniczną, o której mowa w rozdziale V.5. Komentarz [d4]: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jego przetwarzanie może rodzić skutki prawne PRZETWARZANIE ROZUMIANE JAKO WYKORZYSTYWANIE DO ANALIZ, SPORZĄDZANIA WYPISÓW I WYRYSÓW ITP. Komentarz [d5]: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i jego przetwarzanie może rodzić skutki prawne; znając niejednorodność tych tzw. dokumentów planistycznych, trudno sobie wyobrazić ich jakakolwiek ujednoliconą postać bez utraty części informacji ODP.DGIK: MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ NIEJEDNORODNOŚCI DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH W RAMACH ZAMÓWIENIA CHCEMY JE UJEDNOLICIĆ W PODSTAWOWYM ZAKRESIE, TZN. ZESKANOWAĆ, ZAPISAĆ W JEDNYM UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH, ZWEKTORYZOWAĆ ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA...[1] DOKUMENTÓW I GRANICE Komentarz [d6]: Co należy przez to rozumieć? ODP.DGIK: SFORMUŁOWANIE GMINNE BAZY DANYCH OZNACZA BAZY DANYCH ZAWIERAJĄCE DOKUMENTY PLANISTYCZNE PRZETWORZONE DO POSTACI CYFROWEJ, KTÓRE ZOSTANĄ UTWORZONE U KAŻDEGO Z PARTNERÓW PROJEKTU BW W WYNIKU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA Komentarz [d7]: Czy chodzi o techniczną stronę zagadnienia czy merytoryczną? W tym drugim przypadku standaryzacja zapisu ustaleń mpzp wydaje się niemożliwą do uzyskania, wobec różnorodności zapisów uchwał. V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZADAŃ OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM 11 PROPOZYCJA ZESTANDARYZOWANEGO SPOSOBU ZAPISU DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DOTYCZY DOKUMENTÓW, KTÓRE BĘDĄ OPRACOWYWANE W PRZYSZŁOŚCI. PRZYGOTOWANIE...[2] DOKUMENTU ZGODNIE Z

12 V.1. OPRACOWANIE KONCEPCJI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. W ramach tego zadania Wykonawca opracuje zgodnie z zaleceniami metodyki PRINCE2 (lub równoważnej) i uzgodni z Zamawiającym następujące dokumenty: 1) Plan Realizacji Zamówienia obejmujący co najmniej: a) szczegółowy harmonogram prac - uwzględniający podział na etapy organizacyjne, etapy techniczne, ich wzajemne powiązania, kamienie milowe i przewidywane terminy odbioru poszczególnych zadań oraz ścieżkę krytyczną (wykres Gantta), b) listę produktów wraz z opisem poszczególnych produktów (nazwa, opis, rodzaj, zespół realizujący, osoba odpowiedzialna), c) procedury zarządzania projektem, obejmujące m.in. raportowanie, wzory dokumentów (notatki ze spotkań, protokoły przekazania i odbioru, rejestr uwag itp.), zasady komunikacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym oraz listę kontaktową (z określeniem zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób), d) opis organizacji zamówienia wraz z - jeśli to ma zastosowanie - podziałem odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków konsorcjum lub podwykonawców, e) plan wdrożenia Modułu RP w poszczególnych lokalizacjach. 2) Rejestr Ryzyk propozycję szablonu wraz z wstępną identyfikacją kluczowych ryzyk projektowych oraz oceną ich wpływu na projekt i możliwymi działaniami zaradczymi, 3) Rejestr Zagadnień propozycję szablonu wraz z wstępną identyfikacją zagadnień projektowych mogących mieć wpływ na realizację projektu. 2. Dokumenty, o których mowa w ust.1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty podpisania Umowy. V.2. OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO MODUŁU RP 12

13 1. Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiającym dokument Projekt techniczny Modułu RP. 2. Dokument będzie obejmował co najmniej: 1) podział logiczny Modułu RP na komponenty funkcjonalne, 2) zaktualizowany opis wymagań funkcjonalnych, zawartych w rozdziale V.4.3 niniejszego SOPZ, 3) zaktualizowany opis wymagań pozafunkcjonalnych, zawartych w rozdziale V.4.4 niniejszego SOPZ, 4) model koncepcyjny Bazy Danych zapisany w języku UML, 5) model logiczny Modułu RP wraz z przypadkami użycia zapisany w języku UML, 6) opis struktur bazodanowych i ich wykorzystania, 7) opis Użytkowników, ich ról i uprawnień 8) opis interfejsu użytkownika, 9) opis zasad integracji oraz sposób komunikacji z innymi modułami i systemami powiązanymi, o których mowa w rozdziale V.4.1 niniejszego SOPZ, 10) opis niezbędnej funkcjonalności w systemach powiązanych, 11) opis platformy sprzętowo-systemowej (w tym bazodanowej) wraz z ich planowaną konfiguracją oraz propozycją wykorzystania istniejącej infrastruktury teleinformatycznej, 12) opis proponowanego systemu zabezpieczeń (obejmujący m.in. przypadek utraty danych wynikających z wadliwego działania Modułu RP lub awarii infrastruktury technicznej), 13) opis zakresu, zasad i metod migracji danych, 14) propozycję standardów zapisu dokumentów planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP, 15) propozycje scenariuszy testowych dla Testów Dopuszczeniowych, Testów Akceptacyjnych i Testów Powdrożeniowych, o których mowa w rozdz. VII.3, ust Projekt techniczny Modułu RP uwzględniać będzie: 1) wynik zamówienia na Opracowanie standardowych modeli danych i metadanych dla dokumentów planistycznych w kontekście implementacji w Module RP zaproponowanego w opracowaniu modelu danych, Komentarz [d8]: Uwaga jak wcześniej OPD. DGIK: JAK WYŻEJ d7 13

14 2) możliwość wykorzystania kodu źródłowego istniejącego modułu MR. 4. Dokument, o którym mowa w ust.1 stanowić będzie podstawę do budowy i wdrożenia Modułu RP oraz konwersji danych do jednolitej postaci cyfrowej. V.3. POZYSKANIE I KONWERSJA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DO POSTACI CYFROWEJ 14

15 V.3.1. POZYSKANIE DANYCH ŹRÓDŁOWYCH OD PARTNERÓW PROJEKTU BW. 1. Zestawienie danych źródłowych wraz z informacją o ich postaci (papierowej, elektronicznej) u poszczególnych Partnerów Projektu BW stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ. 2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie ilości danych źródłowych, o których mowa w ust.1 o max. 10%. 3. Dane dotyczące części graficznej dokumentów planistycznych będą udostępnione Wykonawcy w postaci: 1) plików rastrowych, jeżeli Partner Projektu BW dysponuje takimi danymi, 2) map papierowych, jeżeli Partner Projektu BW nie dysponuje plikami rastrowymi oraz w przypadku określonym w rozdziale V.3.2 ust. 3, 3) plików wektorowych, jeżeli Partner Projektu BW dysponuje takimi danymi. 4. Dane dotyczące części tekstowej dokumentów planistycznych będą udostępnione Wykonawcy w postaci elektronicznej w różnych formatach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego SOPZ (jeżeli Partner Projektu BW dysponuje takimi danymi) lub w postaci papierowej. 5. Dane w postaci cyfrowej (elektronicznej) pozyskiwane od poszczególnych Partnerów Projektu BW, będą przygotowane na nośniku danych i za protokołem przekazane Wykonawcy. 6. Dokumenty papierowe będą udostępnione Wykonawcy do zeskanowania w siedzibie Partnera Projektu BW. 7. Partner Projektu BW zapewni Wykonawcy w swojej siedzibie w swoich godzinach pracy warunki do wykonania czynności, o których mowa w ust Sprzęt niezbędny do realizacji zadania zapewni Wykonawca. 9. Dane w postaci map papierowych o formacie uniemożliwiającym ich zeskanowanie w siedzibie Partnera Projektu BW będą za protokołem wypożyczane Wykonawcy na czas uzgodniony z Partnerem Projektu BW. 10. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem danych źródłowych (skanowanie, transport, itp.) pokrywa Wykonawca. 11. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za przekazane dokumenty i dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich 15

16 wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały przekazane, a także jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo i integralność. 12. Wszelkie odstępstwa od przedstawionego powyżej sposobu pozyskiwania danych źródłowych są możliwe wyłącznie za obustronną zgodą Gminy - Partnera Projektu BW i Wykonawcy. V.3.2.SKANOWANIE DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 1. Dla dokumentów planistycznych pozyskanych w formie papierowej należy przeprowadzić proces skanowania. 2. Wymagane parametry skanowania dla map papierowych to: 1) rozdzielczość: 300 dpi; 2) paleta barw wynikowych: indeksowane 256 kolorów. 3. Pozyskanie formy papierowej i przeprowadzenie procesu skanowania będzie wymagane też dla tych dokumentów pozyskanych w postaci rastrowej, których rozdzielczość jest mniejsza niż określona w ust.2, lub jakość tego dokumentu będzie uniemożliwiała jego kalibrację zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale V Zeskanowane mapy należy zapisać w postaci plików TIF z kompresją LZW. 5. Dokumenty tekstowe należy zeskanować z rozdzielczością nie mniejszą niż 300 dpi i zapisać w formacie PDF. V.3.3.KALIBRACJA DANYCH 1. Dla zeskanowanych map papierowych, dla danych wektorowych nieposiadających referencji przestrzennej oraz dla danych pozyskanych w postaci rastrowej należy przeprowadzić proces kalibracji do układu Warstwą odniesienia w procesie kalibracji będą obiekty ewidencji gruntów i budynków lub dane topograficzne. Dane warstwy odniesienia zostaną na wniosek Wykonawcy nieodpłatnie udostępnione przez Zamawiającego (jako pliki danych lub usługa WMS). 3. Wykonawca dokona kalibracji metodą transformacji afinicznej przy wykorzystaniu punktów dostosowania o równomiernym rozłożeniu. Wymagane minimalne parametry kalibracji to: Komentarz [d9]: Dlaczego układ 1992 skoro dla ewidencji gruntów i budynków obowiązuje układ 2000? Biorąc pod uwagę pragmatyczną stronę przedsięwzięcia (użyteczność dla urzędników) tzw. Gminne Bazy Danych (zgrabniej by było chyba nazywać gminne systemy informacji przestrzennej) to będą one prowadzone w układzie 2000 obowiązującym w myśl przepisów. ZAPIS TEN OZNACZA JEDYNIE ZAPISANIE DANYCH W BAZIE W UKŁADZIE 1992, JEDNOLICIE DLA CAŁEGO WOJEWÓDZTWA. IMPORT DO BAZY, EKSPORT Z BAZY, WYŚWIETLANIE DANYCH, CZY ICH PUBLIKACJA BĘDĄ MOOŻLIWE RÓWNIEŻ W INNYCH UKŁADACH, W TYM OCZYWIŚCIE W UKŁADZIE WYMAGANIA TE SĄ OPISANE W ROZDZIALE V.4.3 WYMAGANIA FUNKCJONALNE Komentarz [d10]: Dla mpzp jedyną logiczną warstwą odniesienia są dane ewidencji CZĘŚĆ DOKUMENTÓW PODLEGAJĄCYCH PRZETWORZENIU DO POSTACI CYFROWEJ JEST OPRACOWANA W OPARCIU O DANE TOPOGRAFICZNE ( W SZCZEGÓLNOŚCI SUIKZG) 16

17 1) liczba punktów dostosowania: 1 punkt na każde 2 dm 2 mapy, jednak nie mniej niż 6 punktów na arkusz, przy czym dla dużych arkuszy map nie jest wymagane więcej niż 20 punktów; 2) średni błąd RMSE dla punktów dostosowania nie może przekraczać 0,4 mm w skali mapy, za wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Partnerem Projektu BW/Zamawiającym. 4. Z procesu kalibracji każdego pliku zostanie przygotowany raport zawierający informacje o: 1) liczbie punktów dostosowania; 2) zastosowanym modelu transformacji afinicznej; 3) odchyleniach na poszczególnych punktach dostosowania (wraz ze współrzędnymi tych punktów); 4) średnim błędzie RMSE. 5. Raport, o którym mowa w ust. 4 zawierał będzie również informację o przyczynach przekroczenia wartości błędu RMSE, o których mowa w ust.3 pkt 2) oraz o ewentualnym braku możliwości kalibracji pliku (np. ze względu na jakość danych). Komentarz [d11]: Czyli jakie? ZGODNIE Z OPISANĄ W TM PUNKCIE ZASADĄ, 20 PUNKTÓW DOSTOSOWANIA BĘDZIE WYMAGANE DLA ARKUSZY O POWIERZCHNI 40 dm 2 I WIĘKSZYCH Komentarz [d12]: Nie powinien czy nie może? UWZGLEDNIONO Komentarz [d13]: Co w takim wypadku? DANE NIE ZOSTANĄ PRZETWORZONE. V.3.4. ZWEKTORYZOWANIE CZĘŚCI GRAFICZNEJ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH 1. Dla dokumentów planistycznych, o których mowa w niniejszym SOPZ, należy wektoryzować (z zastrzeżeniem ust. 3): 1) granice obowiązywania tych planów/studiów, 2) granice obszarów funkcjonalnych tych planów/studiów 2. Proces wektoryzacji należy przeprowadzić w oparciu o zeskanowane i skalibrowane do układu 1992 części graficzne planów/studiów. 3. W przypadku przekazania przez Partnera Projektu BW danych w postaci wektorowej do stworzenia zasięgu obowiązywania dokumentów i granic obszarów funkcjonalnych należy wykorzystać te dane. V.3.5. PRZETWORZENIE DO POSTACI CYFROWEJ TREŚCI CZĘŚCI TEKSTOWEJ PLANÓW/STUDIÓW Komentarz [d14]: A co z resztą zakresu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego? ZE WZGLĘDU NA NIEJEDNORODNOŚĆ DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH NIE JEST MOŻLIWA UJEDNOLICONA WEKTORYZACJA POZOSTAŁEGO ZAKRESU USTALEŃ. BĘDĄ ONE DOSTĘPNE WYŁACZNIE W FORMIE RASTROWEJ. Komentarz [d15]: Dlaczego nie do obowiązującego 2000? ODP. JAK W KOMENTARZU D9 17

18 1. Treść części tekstowej planów/studiów zostanie przetworzona do postaci cyfrowej umożliwiającej zasilenie Bazy Danych Modułu RP (niezależnie od formy pozyskania danych źródłowych). V.4. BUDOWA I WDROŻENIE MODUŁU RP V.4.1. KONCEPCJA MODUŁU REJESTR PLANÓW (RP) 18

19 Moduł RP, wdrożony w Gminach Partnerach Projektu BW, będzie służył do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz innych związanych z nimi opracowań. Będzie gromadził i udostępniał dane tekstowe i graficzne stanowiące elementy powyższych dokumentów. Jego funkcjonalność zapewni między innymi wprowadzanie powiązań pomiędzy częścią tekstową i graficzną tych dokumentów oraz tworzenie wypisów i wyrysów. Poniższy rysunek przedstawia schemat funkcjonalny Modułu RP. Komentarz [d16]: Z zastosowaniem wektorowej (zubożonej) wersji odpowiednika rysunku planu czy rastrowej? Z zastosowaniem wersji wektorowej wydanie pełnowartościowego wyrysu i wypisu jest problematyczne. ODP. DGIK. W BAZIE DANYCH BĘDĄ DANE RASTROWE I WEKTOROWE. WYBÓR DANYCH DO SPRZĄDZENIA WYPISU/WYRYSU BĘDZIE ZALEŻAŁ OD OPERATORA Merytorycznego/użytkownika wewnętrznego. Rys. 1 Schemat funkcjonalny Modułu RP [źródło: opracowanie własne] Moduł RP będzie składał się z następujących elementów funkcjonalnych: 1) Import danych - umożliwia wprowadzenie do Bazy Danych: Dokumentów Tekstowych, Danych GIS oraz Opracowań; 2) Przeglądanie danych - umożliwia przegląd danych przechowywanych w Bazie Danych, ich wyszukiwanie i eksport do innych formatów oraz generowanie wypisów/wyrysów. Umożliwia także przeglądanie/pobieranie danych zewnętrznych publikowanych w postaci usług WMS/WFS i ich użycie jako warstw podkładowych. 3) Korekta danych - umożliwia podstawową korektę Dokumentów Tekstowych, powiązań pomiędzy Dokumentem Tekstowym/fragmentami 19

20 Dokumentu Tekstowego oraz obiektami Danych GIS i ich atrybutów wprowadzanych do Bazy Danych. 4) Panel administracyjny - umożliwia określenie uprawnień dla użytkowników i grup użytkowników, zarządzanie w Gminie udostępnianiem danych, komunikacją z systemami powiązanymi. Lista kont użytkowników będzie pobierana z serwerów LDAP poszczególnych węzłów MSIP. 5) Serwer Danych Przestrzennych umożliwia publikację danych przestrzennych w postaci usług WMS/WFS. 6) Baza Danych przechowuje dane Modułu RP. V SYSTEMY I DANE ZEWNĘTRZNE Moduł RP będzie współpracował z następującymi systemami/danymi zewnętrznymi: 1) Systemy świadczące usługi WMS/WFS możliwość przeglądania i pobierania danych oraz użycia ich jako warstw podkładowych, 2) Systemy korzystające z usług WMS/WFS Moduł RP udostępnia dane w postaci usług WMS/WFS, 3) Dokumenty Tekstowe możliwość importu części tekstowych dokumentów planistycznych w formatach zgodnych z wymaganiami zapisanymi w rozdziale V niniejszego SOPZ, 4) Dane GIS możliwość importu plików wektorowych i rastrowych, w formatach zgodnych z wymaganiami zapisanymi w rozdziale V niniejszego SOPZ, 5) Opracowania możliwość importu opracowań zgodnych z dokumentem Standardy zapisu dokumentów planistycznych na potrzeby importu i eksportu dokumentów w ramach Modułu RP, o którym mowa w rozdz. VI, ust. 1, pkt 1a). Komentarz [d17]: Czy chodzi o dane w postaci wektorowej? Skoro obiekty i ich atrybuty to chyba tak, ale pewności nie mam. DANE GIS ZGODNIE Z DEFINICJĄ Z ROZDZIAŁU II, TO DANE WEKTOROWE I RASTROWE. DANE W POSTACI RASTROWEJ TEŻ MOGĄ BYĆ OPISANE ATRYBUTAMI ( DLA RYSUNKU PLANU MOGĄ TO BYĆ NP. NUMER UCHWAŁY, SKALA, OSOBA WPROWADZAJĄCA DO BAZY ITP.). Komentarz [d18]: Gdzieś się zagubiły dane rastrowe, które SA kluczowe dla wydawania prawidłowych wyrysów i wypisów DANE MODUŁU RP TO ZARÓWNO DANE WEKTOROWE, JAK I RASTROWE (ROZDZIAŁ V WYMAGANIA FUNCJONALNE DLA BAZY DANYCH) V UŻYTKOWNICY MODUŁU RP Użytkownicy korzystający z Modułu RP będą podzieleni na następujące typy: 1) Administrator systemu osoba zarządzająca w urzędzie gminy kontami użytkowników, serwerem Bazy Danych i definiująca powiązania Modułu RP 20

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo