ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS"

Transkrypt

1 ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych urzàdzeƒ radiowych (RF), PDA, jak równie skanerów radiowych zamontowanych na wózkach podnoênikowych. Transakcje mogà byç wykonywane na urzàdzeniach bezprzewodowych w punkcie u ycia, zapewniajàc wten sposób przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym, wi kszà Êcis oêç danych, a tak e wi kszà mobilnoêç i wygod. JednoczeÊnie ogólne procesy biznesowe podstawowych aplikacji pozostajà zachowane, a dane nie sà powielane. Zintegrowane rozwiàzanie Mobilny aƒcuch dostaw Zapotrzebowanie na dok adne dane w czasie rzeczywistym i potrzeba zwi kszenia szybkoêci inwentaryzacji w aƒcuchu dostaw doprowadzi y do szybkiego przyj cia mobilnych technik komputerowych w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji, logistyce, transporcie oraz serwisie wykonywanym w terenie. Komputery przenoêne w àczone do sieci przez radio, w po àczeniu ztechnikami automatycznej identyfikacji (np. kodowanie kreskowe), pozwalajà, aby wykonanie czynnoêci (np. wybieranie jednostki, zliczanie lokalizacji, itp.) by o ujednolicone z jej zapisem w systemie informacyjnym. PodejÊcie oparte na takim za o eniu eliminuje êród a b dów, ogranicza zw ok, zwi ksza wydajnoêç i w bardzo du ym stopniu ogranicza z o onoêç ca ego procesu biznesowego. MSCA Oracle obs uguje mobilne wykonanie transakcji Inwentaryzacji, Wysy ki, Produkcji, i Magazynowania tam, gdzie zapisanie transakcji w Êrodowisku stacjonarnym, w czasie rzeczywistym, nie jest wykonalne. W niniejszej broszurze opisane sà typowe aplikacje MSCA. Logistyka bierna MSCA zezwala na odbiór w czasie rzeczywistym na podstawie zleceƒ zakupu (PO), wczeêniejszego powiadomienia o wysy ce (ASN), upowa nieƒ zwrotu materia u (RMA), zapotrzebowania wewn trznego, wysy ek mi dzy organizacjami, oraz na podstawie dowolnych rodzajów transakcji odbioru okreêlonych przez u ytkownika. Dane transakcji, tj. numer PO, kod jednostki i iloêç sà wprowadzane do bezprzewodowego urzàdzenia przenoênego przez u ytkowników w dokach odbioru. MSCA zatwierdza jednostk, iloêç, oraz poziom tolerancji w zakresie dostawy, je eli jest on u ywany. Interfejsy u ytkownika MSCA mogà gromadziç dodatkowe dane odbieranego materia u, w tym dane weryfikacji, jednostki, i/lub serii w zale noêci od wymagaƒ. U ytkownicy sà proszeni o wprowadzenie tych danych w sposób dynamiczny w zale noêci od wymagaƒ. Póêniej, gdy jednostka jest ju gotowa do sk adowania w magazynie, informacje dotyczàce sk adowania sà równie zapisywane przy u yciu urzàdzenia mobilnego. Produkcja Mobilne interfejsy MSCA obs ugujà tak e zadania produkcyjne w na hali produkcyjnej. U ytkownicy mogà wprowadzaç przesuni cia prac w trakcie wykonywania (WIP), zmiany komponentów i zwroty, ukoƒczenia gotowych produktów, oraz transakcje zasobów dla zadaƒ jednostkowych lub rozk adu pracy. Daje to u ytkownikowi wygod zapisywania transakcji WIP czy Produkcji ciàg ej w obszarze roboczym przy u yciu urzàdzeƒ przenoênych. W momencie ukoƒczenia, mobilne ekrany uruchamiajà drukowanie etykiet zawierajàcych wszystkie niezb dne informacje o tym, jak wykorzystane sà procesy biznesowe monta u na zamówienie i produkcji. MSCA obs uguje zarówno zapoczàtkowane przez u ytkownika zlecenia, jak i wybieranie

2 Integracja z kluczowymi aplikacjami Inventory Work In Process Quality Purchasing Order Management Shipping Execution Flow Manufacturing Shop Floor Management Odbiór Transakcje odbioru Kontrole jakoêci Upowa nienia zwrotu materia u (RMA) WczeÊniejsze powiadomienia o wysy ce (ASN) Zapotrzebowania wewn trzne Wysy ki mi dzy organizacjami Odbiór wywo any przez produkt Wspólny UI dla wszystkich odbiorów wed ug numeru dokumentu Alarmy mi dzydokowe Inwentaryzacja Transakcje inwentaryzacyjne Transakcje mieszane Transfery wg spisu Transfery mi dzy organizacjami Zbieranie danych jakoêciowych podczas transferów Badanie inwentarza Badanie dost pnych iloêci Wprowadzenie iloêci cykli Wprowadzenie iloêci fizycznej Partia i seria badanie, transakcje wywo ane przez seri Konsygnowany spis inwentarza komponentów. Partia i numery seryjne komponentów mogà byç zapisywane podczas wydawania poprzez mobilne interfejsy u ytkownika. Partia i numery seryjne monta u mogà byç generowane w momencie ukoƒczenia. W przypadku sterowanych zestawów, numery seryjne mogà byç uprzednio wygenerowane w celu umo liwienia mobilnym u ytkownikom wprowadzenia danych genealogicznych lub wykonania przesuni ç produkcji i ukoƒczeƒ na samym numerze seryjnym, zamiast wedle zadania lub planu. JakoÊç MSCA, dzi ki urzàdzeniom przenoênym, umo liwia u ytkownikom gromadzenie wyników kontroli podczas odbioru, produkcji lub innych zdarzeƒ procesu biznesowego. Informacje dotyczàce kontroli sà wyêwietlane na urzàdzeniu przenoênym w momencie nawiàzania àcznoêci w stacji kontroli. MSCA umo liwia zeskanowanie kodu jednostki i zapisanie wyników kontroli w bezprzewodowym urzàdzeniu mobilnym. Logistyka czynna MSCA obs uguje wprowadzanie danych czasu rzeczywistego dotyczàcych wybierania i wysy ki produktu na terenie magazynu lub obiektu produkcyjnego. Operator magazynu mo e zeskanowaç jednostk, lokalizacj produktu i atrybuty inwentaryzacyjne (partia, numery seryjne, itp.), a nast pnie zapisaç iloêç wybranà z magazynu przy u yciu urzàdzenia przenoênego. Spis inwentaryzacyjny jest aktualizowany w momencie gdy transakcja zostaje potwierdzona na urzàdzeniu przenoênym. MSCA zezwala równie, aby potwierdzenie wysy ki by o zapisane na urzàdzeniu przenoênym w drzwiach doku lub na pomoêcie roboczym. Ta sama obs uga wybierania, u ywana dla adunków wychodzàcych i zamówieƒ wewn trznych, mo e byç u yta do wybierania komponentów do zadaƒ i planów produkcyjnych, lub do wybrania materia u majàcego uzupe niaç zapasy lokalizacji. Uzupe nienia MSCA zapewnia obs ug uzupe nieƒ wewnàtrz lokalizacji, w tym planowane transfery i wykonanie Kanban. Mobilni u ytkownicy mogà wykonywaç wewn trzne przesuni cia w celu spe nienia zg oszeƒ poczynionych przez sygna y Kanban, r czne zg oszenia przeniesienia, propozycje uzupe nieƒ minimum-maksimum lub inne mechanizmy planowania inwentaryzacyjnego. Interfejs u ytkownika transakcji nie tylko zapisuje przeniesienie materia u w czasie i miejscu u ycia, ale równie aktualizuje w czasie rzeczywistym kart Kanban lub inny dokument zg oszeniowy. MSCA zapewnia równie interfejsy, które umo liwiajà u ytkownikom podglàd statusu kart Kanban lub utworzenie zg oszeƒ uzupe nieƒ natychmiast po zeskanowaniu karty lub skrzyni, która znalaz a si poni ej swojego progu inwentaryzacyjnego. Zg oszenie poczynione przez u ytkownika na terenie obiektu jest natychmiastowo przesy ane do Oracle Inventory, w którym zostaje utworzone odpowiednie zapotrzebowanie uzupe nienia (zlecenie zakupu, zlecenie wykonania, zlecenie wewn trznego zapotrzebowania lub przeniesienia). IloÊci uzupe nieƒ Dla lokalizacji, które nie wymagajà nieprzerwanej inwentaryzacji i bliskiego Êledzenia stanu iloêciowego, MSCA zapewnia u ytkownikom zdolnoêç tworzenia zg oszeƒ uzupe nieƒ w momencie zauwa enia braków. Mobilne interfejsy dla IloÊci Uzupe nieƒ pozwalajà u ytkownikom wprowadzaç iloêci wymagane dla materia ów sk adowanych w lokalizacjach bez mo liwoêci Êledzenia stanu iloêciowego. IloÊci uzupe nieƒ mogà byç wprowadzane dla ca ych stref magazynowych lub na okreêlonym poziomie lokalizacji sk adowania. Zg oszenia uzupe nieƒ utworzone w MSCA sà automatycznie zachowywane w Oracle Inventory. Utworzony zostaje w czasie rzeczywistym tak e odpowiedni dokument dotyczàcy uzupe nieƒ (zlecenie zakupu, zlecenie wewn trznego zapotrzebowania lub przeniesienia, itp.) w oparciu o zasady zaopatrzenia w celu uzupe nienia zapasów lokalizacji.

3 Wysy ka Potwierdzenie wybrania Potwierdzenie wysy ki JakoÊç Zebranie danych jakoêciowych Przeglàd specyfikacji Wykonanie Kanban Uzupe nienie kart Kanban Badanie karty Kanban Produkcja Przesuni cie monta u Skasowanie monta u Przejrzenie szczegó ów zadania Zakoƒczenie monta u w inwentaryzacji Powrót monta u do WIP Transakcje WIP wywo ane serià Wydanie towaru z inwentarza do WIP / powrót do inwentarza Stworzenie produktów ubocznych Zakoƒczenie lub skasowanie monta u bez zlecenia Wykonanie produkcji bez zlecenia lub transakcji kasowania Wybieranie komponentu WIP Zbieranie danych jakoêciowych podczas transakcji Zarzàdzanie inwentaryzacjà MSCA umo liwia zarzàdzanie inwentaryzacjà poprzez wprowadzanie iloêci cykli i iloêci jednostek. U ytkownicy mogà zapisaç wyniki zliczania na urzàdzeniach przenoênych wlokalizacji, w której mia o miejsce zliczanie. MSCA zapewnia równie badania statusu Kanban i zleceƒ wykonania tak, aby u ytkownicy mobilni mieli dost p do tych samych danych, które mogà byç przeglàdane przez u ytkowników stacjonarnych. Architektura MSCA Przeglàd Oracle efektywnie wykorzystuje standardowe technologie internetowe takie jak Java, XML, TCP/IP i Telnet w celu stworzenia niezale nej sprz towo platformy technologicznej do obs ugi tego typu aplikacji. Ogólnie, urzàdzenia mobilne sà pod àczone do sieci przy u yciu standardu cz stotliwoêci radiowej b (11 mbs) i komunikujà si przy u yciu TCP/IP. Logika aplikacji dzia a na opartej na Java architekturze warstwy poêredniej i bazie danych, co eliminuje kod aplikacji z urzàdzenia i zezwala na u ywanie, nawet jednoczesne, szerokiego wyboru urzàdzeƒ radiowych pochodzàcych od ró nych dostawców. Dodatkowo, aplikacja mo e dzia aç na PC lub palmtopie obs ugujàcym standardowego klienta Telnet. Architektura obs uguje równie wszystkie standardowe formaty kodowania kodów kreskowych, w tym 2D i wbudowane identyfikatory pól danych. Interfejs MSCA Typowe urzàdzenia mobilne majà ma y obszar wyêwietlacza co sprawia, e standardowy interfejs przeglàdarki komputera stacjonarnego jest nieodpowiedni. Dodatkowo, interfejs u ytkownika dla systemów transakcyjnych musi byç atwy do nauczenia si i efektywny w u yciu, szczególnie przy powtarzajàcych si transakcjach. eby przystosowaç si do tych za o eƒ projektowych, mobilny interfejs u ytkownika jest specjalnie zaprojektowany tak, aby eliminowaç wszystkie uboczne informacje i zapewniaç szybkie przejêcie transakcji. Wszystkie pola sà zatwierdzane w czasie rzeczywistym z odpowiednimi komunikatami b dów. Informacje na ekranie pojawiajà si dynamicznie, a wi c informacje àdane zale à od informacji wprowadzanych (tzn. pytaj o parti je eli wprowadzony produkt jest kierowany partià). Interfejs u ytkownika zezwala równie, aby j zyk na wyêwietlaczu by ustawiany dynamicznie poprzez profil u ytkownika. Oznacza to, e dwóch u ytkowników, dzia ajàcych ko o siebie, mo e funkcjonowaç w ró nych j zykach. G ówne korzyêci Zwi kszona mobilnoêç i elastycznoêç U ytkownicy mogà zakoƒczyç dystrybucj, produkcj, i transakcje iloêciowe z ka dego punktu wewnàtrz i na zewnàtrz zak adu. Jedno urzàdzenie przenoêne mo e zastàpiç kilka stacjonarnych PC. Urzàdzenia przenoêne mogà zostaç przydzielone u ytkownikom, ograniczajàc zale noêç od niepor cznych PC. Przetwarzanie transakcji czasu rzeczywistego Urzàdzenia przenoêne umo liwiajà u ytkownikom wprowadzanie transakcji i wykonywanie zapytaƒ w czasie rzeczywistym w punkcie u ycia. Zatwierdzenie transakcji ma miejsce online, co natychmiastowo identyfikuje niewa ne dane. Informacje inwentaryzacyjne czasu rzeczywistego poprawiajà jakoêç wspó pracy aƒcucha dostaw, umo liwiajà dok adniejsze gwarantowanie zamówieƒ klientów i optymalizujà produkcyjne oraz magazynowe rozk ady czynnoêci i zasobów. Eliminacja duplikatów danych Transakcje wprowadzania w punkcie u ycia eliminujà wprowadzanie duplikatów danych. Dzi ki urzàdzeniom przenoênym u ytkownicy zapisujà transakcje podczas pracy. Min y ju dni wype niania formularzy transakcji obszaru roboczego, które dopiero póêniej sà wprowadzane do komputera stacjonarnego.

4 KLUCZOWE ZALETY Uproszczenie wdro enia dzi ki wbudowanej integracji z pakietem E-Business Suite Wi ksza produktywnoêç i szybkoêç dzi ki automatyzacji procesów, optymalizacji sk adowania i automatycznemu przydzielaniu zadaƒ Wi ksza dok adnoêç dzi ki mo liwoêci skanowania kodów kreskowych oraz procedurom monitorowania i sprawdzania poprawnoêci w czasie rzeczywistym Adaptacja do zmiennych potrzeb firmy bez potrzeby modyfikacji Zatwierdzenie danych czasu rzeczywistego Poniewa MSCA jest integralnà cz Êcià Oracle E-Business Suite, oprogramowanie to zapewnia przetwarzanie informacji i transakcji w czasie rzeczywistym, a tak e zatwierdzenie u ytkownika dla ka dej transakcji zatwierdzonej podczas wprowadzania danych. Oprócz zatwierdzenia wprowadzanych danych przed ukoƒczeniem transakcji, zatwierdzenie na poziomie pola informuje u ytkownika o ograniczeniach i dost pnoêci. Ograniczone b dy wprowadzania danych Skanowanie kodów kreskowych zamiast r cznego wprowadzania poprawia spójnoêç danych i ogranicza czasy wprowadzania. Urzàdzenia przenoêne zwi kszajà wydajnoêç poprzez ograniczenie wprowadzania danych, ograniczenie przerw w dzia aniu magazynu i automatyzacj procesu, co zwi ksza produktywnoêç zak adu i zmniejsza czasy cykli. Poprawiona dok adnoêç inwentarza Dok adnoêç spisu inwentarza jest podwójnie poprawiona poprzez ograniczenie b dów wprowadzania danych, jak równie zdolnoêç do szybszego identyfikowania nieêcis oêci. Techniki dotyczàce spisu inwentarza, takie jak np. liczenie cykli, sà wydajniejsze je eli sà wykonywane z danymi czasu rzeczywistego. Do korzyêci z poprawionej dok adnoêci spisu inwentarza nale à: satysfakcja klienta dzi ki wy szym wspó czynnikom wype nienia i gwarantowanej dostawie, jak równie ulepszone planowanie aƒcucha dostaw optymalizujàce plany produkcyjne i dystrybucyjne. Aktywne alarmy Aktywne alarmy oraz Inteligentne komunikaty powiadamiajà odpowiednich ludzi o zak óceniach aƒcucha dostaw. Komunikaty o niedoborze przyspieszajà dostaw potrzebnych materia ów do obszaru b dàcego w niedoborze. Dla przyk adu, aplikacja podczas odbioru materia u sprawdza czy odebrany materia nie jest potrzebny w innym miejscu w firmie i wysy a alarm do osoby wykonujàcej transakcj odbioru. Odbierajàcy mo e oceniç potencjalne niedobory materia u dla danego artyku u i podjàç odpowiednie dzia anie w oparciu o priorytety i operacje biznesowe. Obs uga skanowania poza kolejnoêcià Identyfikatory Pól Danych (DFI) ograniczajà b dy wprowadzania spowodowane zeskanowaniem z ego kodu kreskowego przez urzàdzenie przenoêne. Sà one równie pomocne poniewa pozwalajà na skanowanie pól poza kolejnoêcià i umieszczanie wartoêci w odpowiednich polach. Formularz mobilny podczas wprowadzania danych zatwierdza nast pujàce informacje: Konto, Jednostka, Podpis, Lokalizator i IloÊç. Oracle E-Business Suite Rozwiàzanie Kompletne Oracle E-Business Suite umo liwia firmom efektywne zarzàdzanie procesami klienta, produkcj, wysy anie zamówieƒ, Êciàganie p atnoêci i du o wi cej wszystko dzi ki aplikacjom zbudowanym na jednolitej architekturze informacyjnej. Architektura ta zapewnia wspólnà definicj klientów, dostawców pracowników, produktów wszystkich aspektów biznesu. Bez wzgl du na to, czy zaimplementowany jest jeden modu czy ca y zestaw, Oracle E-Business Suite umo liwia wspó dzielenie ujednoliconych informacji w ca ym przedsi biorstwie tak, aby umo liwiç podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o lepsze informacje. Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa Bezp atna infolinia handlowa: Copyright (c)2008 Oracle. Wszystkie prawa zastrze one. Niniejszy dokument s u y wy àcznie celom informacyjnym, zaê jego treêç mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie mo e byç kopiowany lub transmitowany w adnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogà byç znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

5 TECHNOLOGIA RFID W PAKIECIE ORACLE E-BUSINESS SUITE KLUCZOWE ZALETY Uproszczenie wdro enia dzi ki wbudowanej integracji z pakietem E-Business Suite Wi ksza produktywnoêç i szybkoêç dzi ki automatyzacji procesów, optymalizacji sk adowania i automatycznemu przydzielaniu zadaƒ Wi ksza dok adnoêç dzi ki mo liwoêci skanowania kodów kreskowych oraz procedurom monitorowania i sprawdzania poprawnoêci w czasie rzeczywistym Adaptacja do zmiennych potrzeb firmy bez potrzeby modyfikacji Technologia identyfikacji radiowej (ang. Radio Frequency Identification RFID) zyskuje coraz wi kszà popularnoêç dzi ki licznym inicjatywom w obszarze produkcji i aƒcucha dostaw. Amerykaƒski Departament Obrony oraz firma Wal-Mart realizujà programy zgodnoêci z technologià RFID rozpocz te pod koniec 2004 roku. Niezale nie od tego, czy zastosowanie technologii RFID jest wymagane przez klientów firmy czy te inicjowane wewnàtrz przedsi biorstwa z uwagi na szanse wzrostu wydajnoêci, obs uga technologii RFID z poziomu aplikacji b dzie stanowiç kluczowy element ka dego wdro enia. Firma Oracle zapewnia obs ug tej technologii w standardowej konfiguracji aplikacji Oracle Warehouse Management (WMS) w wersji 11i10 oraz jest zaanga owana w szereg prac programistycznych majàcych na celu zapewnienie obs ugi technologii RFID przez kolejne aplikacje pakietu E-Business Suite. Modu Oracle Warehouse Management z serwerem Application Server 10g Funkcja wbudowana, a nie tylko do àczona Ostatnio mo na zauwa yç pewien post p w okreêlaniu standardów technologii RFID, wcià jednak opracowuje si i stosuje ró ne, niezgodne ze sobà technologie, co niekorzystnie wp ywa na wszystkie dziedziny zastosowaƒ tego modelu. Oprogramowanie warstwy poêredniej powoduje izolowanie aplikacji od pojawiajàcych si technologii sprz towych, podczas gdy wspomniane standardy zmieniajà si i ewoluujà. Rozwiàzania warstwy poêredniej, które spe niajà niszowe wymagania dotyczàce RFID, sà wystawione na wi ksze ryzyko i pociàgnà za sobà wy sze koszty w porównaniu z rozwiàzaniami, które sà zintegrowane z ca oêciowà strategicznà architekturà informacyjnà. W rezultacie tej obserwacji firma Oracle doda a obs ug technologii RFID i czujników (tzw. us ugi Oracle Sensor-Edge Services) jako standardowy sk adnik serwera Oracle Application Server 10g. Dzi ki temu klienci Oracle nie muszà ju korzystaç z oprogramowania warstwy poêredniej technologii RFID opracowanego przez innych producentów. Us ugi Oracle Sensor-Edge Services mogà zostaç wdro one w ramach tej samej instancji, która jest wykorzystywana do obs ugi aplikacji biznesowej, w ramach oddzielnej instancji lub instancji przeznaczonych specjalnie do obs ugi transakcji RFID. Pozwala to u ytkownikowi oddzieliç wdro enie Oracle Application Server 10g wykorzystywanego do obs ugi technologii RFID od implementacji wersji serwera Oracle Application Server zastosowanej do obs ugi aplikacji biznesowej (np. pakietu Oracle E-Business Suite). Skalowalne, zaawansowane oprogramowanie warstwy poêredniej z serwerem Oracle Sensor Edge Server U ycie technologii RFID mo e spowodowaç lawinowy wzrost iloêci danych, co w konsekwencji doprowadzi do przecià enia nawet najwydajniejszych sieci, baz danych czy systemów ERP. Jest to spowodowane przez wi kszà cz stotliwoêç wyzwalania transakcji (a po wyzwalanie ciàg e) oraz przez ich wi kszà szczegó owoêç (a do poziomu pojedynczego artyku u). Ponadto technologia odczytu znaczników RFID mo e cz sto generowaç wielokrotne mylàce odczyty tego samego znacznika RFID podczas jego przechodzenia przez bramk. Niektóre z tych odczytów mogà zostaç przefiltrowane przez sam sprz t, natomiast pozosta a cz Êç filtrowania wymaga wykorzystania oprogramowania warstwy poêredniej z funkcjà rozpoznawania zdarzeƒ biznesowych, które przechwyci te odczyty, zanim zostanà one przekazane do sieci. Pozwoli to przekazywaç do aplikacji tylko poprawne zdarzenia biznesowe.

6 Logistyka materia ów przychodzàcych Obs uga rozwiàzaƒ mobilnych (radiowych) i kodów kreskowych Elastyczna warstwa merytoryczna oparta na regu ach Procesy wejêciowe (powiadomienie o wysy ce niezaliczkowej, powiadomienie o wysy ce zaliczkowej, kontrola dostaw od dostawcy, transfery wewn trzne i zwroty od klientów) Kompletacja, odk adanie i uzupe nianie wspomagane instrukcjami Logistyka materia ów wychodzàcych Automatyczny przydzia zadaƒ, zarzàdzanie zadaniami i kompletacja wspomagana instrukcjami Procesy wyjêciowe (kompletacja, pakowanie, wysy ka, przydzia rampy) Kontrola tablic rejestracyjnych i zarzàdzanie kontenerami z obs ugà zagnie d ania oraz integracjà z ASN (powiadomieniem o wysy ce zaliczkowej) Konfekcjonowanie i konsolidacja ZgodnoÊç etykiet Dostawy terminowe (just-in-time) Opportunistic Cross Docking (przetwarzanie i wysy ka partii towarów bez sk adowania w magazynie w celu zwi kszenia zysku i zmniejszenia kosztów magazynowych) Planowanie podró y i dokowania Monta, kompletowanie zestawów, produkcja przep ywowa Zestaw do integracji z systemami obs ugi materia ów Przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym lub w tle, ze sprawdzaniem poprawnoêci na poziomie pól Obs uga kompletacji i odk adania w zak adach produkcyjnych Wszystkie wdro enia technologii RFID muszà spe niaç te wymagania, ale koszty zwiàzane z takim dzia aniem b dà rosnàç wraz z liczbà kolejnych komponentów, które trzeba b dzie zintegrowaç. Lepszym wyjêciem jest zintegrowane rozwiàzanie àczàce w sobie funkcje i technologie umo liwiajàce atwà obs ug nast pujàcych komponentów i czynnoêci: Open RFID Driver Framework otwarta infrastruktura umo liwiajàca instalacj sterowników do ró nych czytników RFID oraz wyposa ona w punkty integracji dla sterowników pozwalajàce na integracj ich funkcji monitorowania; sterowniki czytników RFID gotowe sterowniki najlepszych na rynku czytników RFID; filtrowanie danych filtry sà stosowane na poziomie sterownika, aby zapewniç spójnoêç danych oraz zmniejszyç iloêç danych wymagajàcych obs ugi przez sieç lub aplikacj ; przedsi biorstwo mo e póêniej uszczegó owiç dane regu y filtrowania; zarzàdzanie danymi dane sà normalizowane do standardowego formatu, zapisywane w bazie danych i przekazywane w niezawodny i bezpieczny sposób do aplikacji; platforma przesy ania danych niezawodna i bezpieczna, która gwarantuje ich dostarczenie. Wszystkie te elementy i funkcje sà udost pniane w ramach zaawansowanej platformy i zapewniajà takà samà niezawodnoêç, skalowalnoêç i bezpieczeƒstwo, jakie gwarantuje serwer Oracle Application Server 10g. Nie jest potrzebne specjalizowane oprogramowanie middleware (np. Savant), ani adne inne dodatkowe modu y oprogramowania. Transakcje inicjowane przez technologi RFID w module Oracle WMS 11i10 Modu Oracle WMS oferuje jako funkcj standardowà mo liwoêç wykorzystywania znaczników RFID umieszczanych na paletach i pud ach w celu realizacji bezobs ugowych dostaw i przyj ç. Zapewnia to korzyêci znacznie wi ksze ni stosowanie znaczników RFID jedynie jako prostego zamiennika r cznie skanowanych kodów paskowych. Rozwiàzanie to eliminuje wi kszoêç, jeêli nie ca oêç, r cznych interakcji u ytkownika z systemem, co zwi ksza wydajnoêç pracy. Do obs ugi takich zautomatyzowanych przep ywów biznesowych modu Oracle WMS wykorzystuje udost pnianà przez serwer AS 10g platform filtrowania wspó pracujàcà z ró nymi czytnikami, która pozwala uzyskiwaç oczyszczone dane z dowolnego czytnika RFID. Znaczniki RFID zawierajà zazwyczaj tylko niemy identyfikator, aby obni yç ich koszty i zapewniç zgodnoêç ze standardami, natomiast modu Oracle WMS automatycznie dedukuje, jakà transakcj nale y wykonaç wysy k, przyj cie, za adunek, dostaw na podstawie ostatniej znanej pozycji znacznika, transakcji obs ugiwanych w lokalizacji, w której znacznik zosta odczytany, oraz innych powiàzanych danych. Po okreêleniu, jakà transakcj nale y wykonaç, modu Oracle WMS przeprowadza standardowà weryfikacj poprawnoêci i wykonuje transakcj. Z uwagi na to, e przekazywanie operatorowi informacji zwrotnych jest bardziej ograniczone ni w przypadku tradycyjnego interfejsu u ytkownika, zapewniono tu elastyczne opcje reagowania, takie jak brz czyki ostrzegawcze i sygnalizacja Êwietlna lub automatyczne odwracanie na przenoêniku taêmowym, co jest mo liwe dzi ki Êcis ej integracji modu u Oracle WMS z serwerem AS 10g. Mo liwoêç generowania kodów EPC Oracle udost pnia równie rozwiàzanie RFID / EPC Enabler, które mo na zintegrowaç z modu em Oracle WMS, aby zapewniç zgodnoêç z wymogami dotyczàcymi technologii RFID. Kod EPC (ang. Electronic Product Code elektroniczny kod produktu) to standard zdefiniowany przez grup EPCglobal wchodzàcà w sk ad organizacji UCC.EAN. Kod EPC mo e byç uwa any za cyfrowy lub radiowy (RFID) odpowiednik kodu UPC, gdy jednoznacznie identyfikuje producenta i numer produktu. Jednak e kod EPC jest bardziej zaawansowany ni kod UPC, gdy identyfikuje równie konkretny egzemplarz produktu, tak wi c przyk adowo ka da butelka wody sodowej ma unikatowy kod EPC, mimo e wszystkie butelki majà taki sam kod UPC. Takie firmy i instytucje, jak gigant detaliczny Wal-Mart, sieç sklepów spo ywczych Albertons, amerykaƒski Departament Obrony oraz europejskie sieci detaliczne Metro i Tesco stwierdzi y,

7 Integracja z systemami produkcji i us ugi zaawansowane Produkcja w trybie mieszanym Wydawanie komponentów do produkcji Wyroby gotowe kierowane do magazynowania i na ramp do cross-docking Kompletowanie i dekompletowanie zestawów Narz dzia do zarzàdzania wydajnoêcià WMS Control Board Material Workbench Aktywne alarmy, powiadomienia i wyjàtki w przep ywie pracy Zaawansowane zarzàdzanie stanem zapasów, przestrzenià magazynowà i zak adem Zaawansowane parametry hierarchii genealogicznej numeru partii i seryjnego Monitorowanie i kontrola stanu materia u Zaawansowane monitorowanie w asnoêci i kalkulacja kosztów dla materia u niezale nie od fizycznego po o enia Zarzàdzanie wyrobami gotowymi, surowcami i pó fabrykatami Stan magazynowy materia ów wys anych Magazyn zarzàdzany przez dostawc Spisywanie cykliczne i spis z natury Zarzàdzanie procesami kanban Transfery mi dzy strukturami organizacyjnymi Logistyka zwrotów Zatwierdzanie zwrotu materia ów (Return Material Authorization RMA) oraz zwroty do dostawców. e oczekujà od swoich dostawców znakowania palet i pude, a w niektórych sytuacjach poszczególnych artyku ów, znacznikami RFID z kodem EPC. Terminy wdro enia znaczników podawano ró ne, poczàwszy od koƒca 2004 r. Oferowane przez firm Oracle rozwiàzanie RFID / EPC Enabler mo e byç wykorzystywane razem z modu em Oracle WMS 11i10, a nawet z wczeêniejszymi wersjami aplikacji Oracle oraz z innymi systemami starszego typu. Pomaga ono szybko i atwo spe niç wymóg drukowania etykiet z kodem EPC i potem opcjonalnie sprawdziç, czy palety zosta y prawid owo utworzone i czy nie ma w nich brakujàcych lub nadmiarowych pude lub artyku ów. Rozwiàzanie RFID / EPC Enabler wykorzystuje ten sam zestaw technologii RFID i czujników, który jest oferowany przez serwer AS 10g, dzi ki czemu mo e je atwo rozbudowywaç, gdy potrzeby firmy wykraczajà poza najprostsze metkowanie. Kierunki dalszego rozwoju W pe ni zintegrowana zgodnoêç z technologià RFID Firma Oracle wprowadzi w pe ni zintegrowanà obs ug kodów EPC, dzi ki czemu mo liwe b dzie atwe generowanie tych kodów w module WMS w ramach standardowych procedur drukowania etykiet wchodzàcych w sk ad operacji produkcji, przyjmowania, pakowania lub konsolidacji, a faktycznie w ka dym punkcie, w którym modu WMS ju obs uguje drukowanie etykiet. Ponadto w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znacznika RFID b dzie mo na szybko przeglàdaç i atwo regenerowaç kody EPC zwiàzane z poszczególnymi numerami LPN lub numerami seryjnymi. Sposób generowania kodów EPC b dzie móg byç atwo modyfikowany przez wykwalifikowanych u ytkowników, aby umo liwiç natychmiastowe reagowanie na wszelkie zmiany w standardzie EPCglobal lub standardach konkurencyjnych bez kosztownego uaktualniania aplikacji lub korzystania z us ug doradztwa. Handel oparty na skanowaniu i zapasy magazynowe zarzàdzane przez dostawców (VMI) Dzi ki modu owi Oracle Collaborative Planning przep ywy w magazynach konsygnacyjnych oraz komunikacje w modelu VMI sà w pe ni zautomatyzowane, przy czym dostawca mo e dostarczaç materia y bezpoêrednio na lini produkcyjnà lub na pó k oraz otrzymywaç p atnoêci i wysy ane automatycznie wiadomoêci o koniecznoêci uzupe nienia zapasów, gdy materia y zostanà faktycznie zu yte. Przeszkodà w utrzymywaniu zapasów zarzàdzanych przez dostawc jest brak szczegó owych informacji oraz ostatecznie zdefiniowanego procesu identyfikacji w aêciciela lokalizacji, w której wyst pujà braki zapasów. Rozwiàzaniem obu problemów sà procesy weryfikowane z wykorzystaniem technologii RFID. Technologia ta umo liwia pe ne potwierdzenie dostawy produktów przez klienta bez ponoszenia dodatkowych kosztów zwiàzanych z r cznà weryfikacjà produktów od dostawcy, co ograniczy oby korzyêci zapewniane przez model biznesowy typu VMI. Ka dy produkt usuwany z pó ek zarzàdzanych przez dostawc niezale nie od tego, kto jest jego w aêcicielem jest rejestrowany w technologii RFID, bez wzgl du na to, czy nastàpi o to z uzasadnionej przyczyny. Planowanie w czasie rzeczywistym i zarzàdzanie wyjàtkami Wi ksza aktualnoêç i dok adnoêç informacji (oraz zwiàzany z tym wy szy poziom kontroli) u atwià wdra anie okreêlonych procesów biznesowych, m.in. dynamicznego modyfikowania tras. W zwiàzku z ogólnie krótszym czasem planowania, firmy mogà zaczàç reagowaç w czasie rzeczywistym na zmieniajàce si uwarunkowania w aƒcuchu dostaw. To z kolei spowoduje rozwój i stosowanie innowacyjnych technik, takich jak inteligentna optymalizacja oparta na agentach. Na przyk ad modu y Oracle Transportation Planning (planowanie transportu) i Oracle Advanced Supply Chain Planning (zaawansowane planowanie aƒcucha dostaw) mogà przekierowywaç wysy ki na podstawie konfigurowalnych regu, aby uzupe niç zapasy u klienta prowadzàcego promocj, który odnotowa w trakcie tej promocji sprzeda wy szà od oczekiwanej. Po àczenie tych rozwiàzaƒ z technologià RFID oraz innymi us ugami

8 POWIÑZANE PRODUKTY i US UGI Order Management Transportation Advanced Pricing Configurator Release Management Mobile Supply Chain Applications Oracle Project Manufacturing Oracle Shop Floor Manufacturing Êledzenia lokalizacji, np. GPS i RTLS, pozwala natychmiast identyfikowaç opóênienia wynikajàce z b dnie skierowanych wysy ek. Wysy anie ostrze eƒ za pomocà wiadomoêci SMS oraz zarzàdzanie wyjàtkami z wykorzystaniem uaktywnianych g osem reakcji telefonicznych w celu podj cia dzia aƒ naprawczych, co umo liwia serwer Oracle Application Server 10g, mo e rozwiàzaç problem, jeszcze zanim klient si zorientuje, e takowy zaistnia. Zamkni cie p tli Pe ny potencja technologii RFID mo na wykorzystaç w systemach dzia ajàcych w p tli zamkni tej, przy czym p tla mo e byç zamykana fizycznie poprzez zwrot produktu lub zasobu, albo cyfrowo poprzez zwrócenie informacji na temat produktu przez partnera handlowego. Dzi ki p tli zamkni tej dostarczajàcej wiele punktów danych na podstawie jednego znacznika, koszty mogà zostaç zamortyzowane przez kilka korzyêci biznesowych w aƒcuchu dostaw, zapewniajàcych rzeczywisty zwrot z inwestycji, zw aszcza e koszty znaczników wcià malejà. Oracle E-Business Suite rozwiàzanie kompleksowe Pakiet Oracle E-Business Suite umo liwia przedsi biorstwom efektywne zarzàdzanie obs ugà klientów, produkcjà, realizacjà zamówieƒ, przyjmowaniem p atnoêci oraz wieloma innymi aspektami dzia alnoêci firmy za pomocà aplikacji utworzonych na podstawie tej samej architektury informacyjnej. Architektura ta zapewnia ujednolicenie definicji wszystkich aspektów funkcjonowania firmy klientów, dostawców, pracowników, produktów itp. Zarówno w przypadku wdro enia jednego modu u, jak i ca ego pakietu, Oracle E-Business Suite umo liwia wspó u ytkowanie ujednoliconych informacji w ca ym przedsi biorstwie. JakoÊç tych informacji u atwia podejmowanie trafnych decyzji. Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa Bezp atna infolinia handlowa: Copyright (c)2008 Oracle. Wszystkie prawa zastrze one. Niniejszy dokument s u y wy àcznie celom informacyjnym, zaê jego treêç mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie mo e byç kopiowany lub transmitowany w adnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogà byç znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo