ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS"

Transkrypt

1 ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych urzàdzeƒ radiowych (RF), PDA, jak równie skanerów radiowych zamontowanych na wózkach podnoênikowych. Transakcje mogà byç wykonywane na urzàdzeniach bezprzewodowych w punkcie u ycia, zapewniajàc wten sposób przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym, wi kszà Êcis oêç danych, a tak e wi kszà mobilnoêç i wygod. JednoczeÊnie ogólne procesy biznesowe podstawowych aplikacji pozostajà zachowane, a dane nie sà powielane. Zintegrowane rozwiàzanie Mobilny aƒcuch dostaw Zapotrzebowanie na dok adne dane w czasie rzeczywistym i potrzeba zwi kszenia szybkoêci inwentaryzacji w aƒcuchu dostaw doprowadzi y do szybkiego przyj cia mobilnych technik komputerowych w produkcji, magazynowaniu, dystrybucji, logistyce, transporcie oraz serwisie wykonywanym w terenie. Komputery przenoêne w àczone do sieci przez radio, w po àczeniu ztechnikami automatycznej identyfikacji (np. kodowanie kreskowe), pozwalajà, aby wykonanie czynnoêci (np. wybieranie jednostki, zliczanie lokalizacji, itp.) by o ujednolicone z jej zapisem w systemie informacyjnym. PodejÊcie oparte na takim za o eniu eliminuje êród a b dów, ogranicza zw ok, zwi ksza wydajnoêç i w bardzo du ym stopniu ogranicza z o onoêç ca ego procesu biznesowego. MSCA Oracle obs uguje mobilne wykonanie transakcji Inwentaryzacji, Wysy ki, Produkcji, i Magazynowania tam, gdzie zapisanie transakcji w Êrodowisku stacjonarnym, w czasie rzeczywistym, nie jest wykonalne. W niniejszej broszurze opisane sà typowe aplikacje MSCA. Logistyka bierna MSCA zezwala na odbiór w czasie rzeczywistym na podstawie zleceƒ zakupu (PO), wczeêniejszego powiadomienia o wysy ce (ASN), upowa nieƒ zwrotu materia u (RMA), zapotrzebowania wewn trznego, wysy ek mi dzy organizacjami, oraz na podstawie dowolnych rodzajów transakcji odbioru okreêlonych przez u ytkownika. Dane transakcji, tj. numer PO, kod jednostki i iloêç sà wprowadzane do bezprzewodowego urzàdzenia przenoênego przez u ytkowników w dokach odbioru. MSCA zatwierdza jednostk, iloêç, oraz poziom tolerancji w zakresie dostawy, je eli jest on u ywany. Interfejsy u ytkownika MSCA mogà gromadziç dodatkowe dane odbieranego materia u, w tym dane weryfikacji, jednostki, i/lub serii w zale noêci od wymagaƒ. U ytkownicy sà proszeni o wprowadzenie tych danych w sposób dynamiczny w zale noêci od wymagaƒ. Póêniej, gdy jednostka jest ju gotowa do sk adowania w magazynie, informacje dotyczàce sk adowania sà równie zapisywane przy u yciu urzàdzenia mobilnego. Produkcja Mobilne interfejsy MSCA obs ugujà tak e zadania produkcyjne w na hali produkcyjnej. U ytkownicy mogà wprowadzaç przesuni cia prac w trakcie wykonywania (WIP), zmiany komponentów i zwroty, ukoƒczenia gotowych produktów, oraz transakcje zasobów dla zadaƒ jednostkowych lub rozk adu pracy. Daje to u ytkownikowi wygod zapisywania transakcji WIP czy Produkcji ciàg ej w obszarze roboczym przy u yciu urzàdzeƒ przenoênych. W momencie ukoƒczenia, mobilne ekrany uruchamiajà drukowanie etykiet zawierajàcych wszystkie niezb dne informacje o tym, jak wykorzystane sà procesy biznesowe monta u na zamówienie i produkcji. MSCA obs uguje zarówno zapoczàtkowane przez u ytkownika zlecenia, jak i wybieranie

2 Integracja z kluczowymi aplikacjami Inventory Work In Process Quality Purchasing Order Management Shipping Execution Flow Manufacturing Shop Floor Management Odbiór Transakcje odbioru Kontrole jakoêci Upowa nienia zwrotu materia u (RMA) WczeÊniejsze powiadomienia o wysy ce (ASN) Zapotrzebowania wewn trzne Wysy ki mi dzy organizacjami Odbiór wywo any przez produkt Wspólny UI dla wszystkich odbiorów wed ug numeru dokumentu Alarmy mi dzydokowe Inwentaryzacja Transakcje inwentaryzacyjne Transakcje mieszane Transfery wg spisu Transfery mi dzy organizacjami Zbieranie danych jakoêciowych podczas transferów Badanie inwentarza Badanie dost pnych iloêci Wprowadzenie iloêci cykli Wprowadzenie iloêci fizycznej Partia i seria badanie, transakcje wywo ane przez seri Konsygnowany spis inwentarza komponentów. Partia i numery seryjne komponentów mogà byç zapisywane podczas wydawania poprzez mobilne interfejsy u ytkownika. Partia i numery seryjne monta u mogà byç generowane w momencie ukoƒczenia. W przypadku sterowanych zestawów, numery seryjne mogà byç uprzednio wygenerowane w celu umo liwienia mobilnym u ytkownikom wprowadzenia danych genealogicznych lub wykonania przesuni ç produkcji i ukoƒczeƒ na samym numerze seryjnym, zamiast wedle zadania lub planu. JakoÊç MSCA, dzi ki urzàdzeniom przenoênym, umo liwia u ytkownikom gromadzenie wyników kontroli podczas odbioru, produkcji lub innych zdarzeƒ procesu biznesowego. Informacje dotyczàce kontroli sà wyêwietlane na urzàdzeniu przenoênym w momencie nawiàzania àcznoêci w stacji kontroli. MSCA umo liwia zeskanowanie kodu jednostki i zapisanie wyników kontroli w bezprzewodowym urzàdzeniu mobilnym. Logistyka czynna MSCA obs uguje wprowadzanie danych czasu rzeczywistego dotyczàcych wybierania i wysy ki produktu na terenie magazynu lub obiektu produkcyjnego. Operator magazynu mo e zeskanowaç jednostk, lokalizacj produktu i atrybuty inwentaryzacyjne (partia, numery seryjne, itp.), a nast pnie zapisaç iloêç wybranà z magazynu przy u yciu urzàdzenia przenoênego. Spis inwentaryzacyjny jest aktualizowany w momencie gdy transakcja zostaje potwierdzona na urzàdzeniu przenoênym. MSCA zezwala równie, aby potwierdzenie wysy ki by o zapisane na urzàdzeniu przenoênym w drzwiach doku lub na pomoêcie roboczym. Ta sama obs uga wybierania, u ywana dla adunków wychodzàcych i zamówieƒ wewn trznych, mo e byç u yta do wybierania komponentów do zadaƒ i planów produkcyjnych, lub do wybrania materia u majàcego uzupe niaç zapasy lokalizacji. Uzupe nienia MSCA zapewnia obs ug uzupe nieƒ wewnàtrz lokalizacji, w tym planowane transfery i wykonanie Kanban. Mobilni u ytkownicy mogà wykonywaç wewn trzne przesuni cia w celu spe nienia zg oszeƒ poczynionych przez sygna y Kanban, r czne zg oszenia przeniesienia, propozycje uzupe nieƒ minimum-maksimum lub inne mechanizmy planowania inwentaryzacyjnego. Interfejs u ytkownika transakcji nie tylko zapisuje przeniesienie materia u w czasie i miejscu u ycia, ale równie aktualizuje w czasie rzeczywistym kart Kanban lub inny dokument zg oszeniowy. MSCA zapewnia równie interfejsy, które umo liwiajà u ytkownikom podglàd statusu kart Kanban lub utworzenie zg oszeƒ uzupe nieƒ natychmiast po zeskanowaniu karty lub skrzyni, która znalaz a si poni ej swojego progu inwentaryzacyjnego. Zg oszenie poczynione przez u ytkownika na terenie obiektu jest natychmiastowo przesy ane do Oracle Inventory, w którym zostaje utworzone odpowiednie zapotrzebowanie uzupe nienia (zlecenie zakupu, zlecenie wykonania, zlecenie wewn trznego zapotrzebowania lub przeniesienia). IloÊci uzupe nieƒ Dla lokalizacji, które nie wymagajà nieprzerwanej inwentaryzacji i bliskiego Êledzenia stanu iloêciowego, MSCA zapewnia u ytkownikom zdolnoêç tworzenia zg oszeƒ uzupe nieƒ w momencie zauwa enia braków. Mobilne interfejsy dla IloÊci Uzupe nieƒ pozwalajà u ytkownikom wprowadzaç iloêci wymagane dla materia ów sk adowanych w lokalizacjach bez mo liwoêci Êledzenia stanu iloêciowego. IloÊci uzupe nieƒ mogà byç wprowadzane dla ca ych stref magazynowych lub na okreêlonym poziomie lokalizacji sk adowania. Zg oszenia uzupe nieƒ utworzone w MSCA sà automatycznie zachowywane w Oracle Inventory. Utworzony zostaje w czasie rzeczywistym tak e odpowiedni dokument dotyczàcy uzupe nieƒ (zlecenie zakupu, zlecenie wewn trznego zapotrzebowania lub przeniesienia, itp.) w oparciu o zasady zaopatrzenia w celu uzupe nienia zapasów lokalizacji.

3 Wysy ka Potwierdzenie wybrania Potwierdzenie wysy ki JakoÊç Zebranie danych jakoêciowych Przeglàd specyfikacji Wykonanie Kanban Uzupe nienie kart Kanban Badanie karty Kanban Produkcja Przesuni cie monta u Skasowanie monta u Przejrzenie szczegó ów zadania Zakoƒczenie monta u w inwentaryzacji Powrót monta u do WIP Transakcje WIP wywo ane serià Wydanie towaru z inwentarza do WIP / powrót do inwentarza Stworzenie produktów ubocznych Zakoƒczenie lub skasowanie monta u bez zlecenia Wykonanie produkcji bez zlecenia lub transakcji kasowania Wybieranie komponentu WIP Zbieranie danych jakoêciowych podczas transakcji Zarzàdzanie inwentaryzacjà MSCA umo liwia zarzàdzanie inwentaryzacjà poprzez wprowadzanie iloêci cykli i iloêci jednostek. U ytkownicy mogà zapisaç wyniki zliczania na urzàdzeniach przenoênych wlokalizacji, w której mia o miejsce zliczanie. MSCA zapewnia równie badania statusu Kanban i zleceƒ wykonania tak, aby u ytkownicy mobilni mieli dost p do tych samych danych, które mogà byç przeglàdane przez u ytkowników stacjonarnych. Architektura MSCA Przeglàd Oracle efektywnie wykorzystuje standardowe technologie internetowe takie jak Java, XML, TCP/IP i Telnet w celu stworzenia niezale nej sprz towo platformy technologicznej do obs ugi tego typu aplikacji. Ogólnie, urzàdzenia mobilne sà pod àczone do sieci przy u yciu standardu cz stotliwoêci radiowej b (11 mbs) i komunikujà si przy u yciu TCP/IP. Logika aplikacji dzia a na opartej na Java architekturze warstwy poêredniej i bazie danych, co eliminuje kod aplikacji z urzàdzenia i zezwala na u ywanie, nawet jednoczesne, szerokiego wyboru urzàdzeƒ radiowych pochodzàcych od ró nych dostawców. Dodatkowo, aplikacja mo e dzia aç na PC lub palmtopie obs ugujàcym standardowego klienta Telnet. Architektura obs uguje równie wszystkie standardowe formaty kodowania kodów kreskowych, w tym 2D i wbudowane identyfikatory pól danych. Interfejs MSCA Typowe urzàdzenia mobilne majà ma y obszar wyêwietlacza co sprawia, e standardowy interfejs przeglàdarki komputera stacjonarnego jest nieodpowiedni. Dodatkowo, interfejs u ytkownika dla systemów transakcyjnych musi byç atwy do nauczenia si i efektywny w u yciu, szczególnie przy powtarzajàcych si transakcjach. eby przystosowaç si do tych za o eƒ projektowych, mobilny interfejs u ytkownika jest specjalnie zaprojektowany tak, aby eliminowaç wszystkie uboczne informacje i zapewniaç szybkie przejêcie transakcji. Wszystkie pola sà zatwierdzane w czasie rzeczywistym z odpowiednimi komunikatami b dów. Informacje na ekranie pojawiajà si dynamicznie, a wi c informacje àdane zale à od informacji wprowadzanych (tzn. pytaj o parti je eli wprowadzony produkt jest kierowany partià). Interfejs u ytkownika zezwala równie, aby j zyk na wyêwietlaczu by ustawiany dynamicznie poprzez profil u ytkownika. Oznacza to, e dwóch u ytkowników, dzia ajàcych ko o siebie, mo e funkcjonowaç w ró nych j zykach. G ówne korzyêci Zwi kszona mobilnoêç i elastycznoêç U ytkownicy mogà zakoƒczyç dystrybucj, produkcj, i transakcje iloêciowe z ka dego punktu wewnàtrz i na zewnàtrz zak adu. Jedno urzàdzenie przenoêne mo e zastàpiç kilka stacjonarnych PC. Urzàdzenia przenoêne mogà zostaç przydzielone u ytkownikom, ograniczajàc zale noêç od niepor cznych PC. Przetwarzanie transakcji czasu rzeczywistego Urzàdzenia przenoêne umo liwiajà u ytkownikom wprowadzanie transakcji i wykonywanie zapytaƒ w czasie rzeczywistym w punkcie u ycia. Zatwierdzenie transakcji ma miejsce online, co natychmiastowo identyfikuje niewa ne dane. Informacje inwentaryzacyjne czasu rzeczywistego poprawiajà jakoêç wspó pracy aƒcucha dostaw, umo liwiajà dok adniejsze gwarantowanie zamówieƒ klientów i optymalizujà produkcyjne oraz magazynowe rozk ady czynnoêci i zasobów. Eliminacja duplikatów danych Transakcje wprowadzania w punkcie u ycia eliminujà wprowadzanie duplikatów danych. Dzi ki urzàdzeniom przenoênym u ytkownicy zapisujà transakcje podczas pracy. Min y ju dni wype niania formularzy transakcji obszaru roboczego, które dopiero póêniej sà wprowadzane do komputera stacjonarnego.

4 KLUCZOWE ZALETY Uproszczenie wdro enia dzi ki wbudowanej integracji z pakietem E-Business Suite Wi ksza produktywnoêç i szybkoêç dzi ki automatyzacji procesów, optymalizacji sk adowania i automatycznemu przydzielaniu zadaƒ Wi ksza dok adnoêç dzi ki mo liwoêci skanowania kodów kreskowych oraz procedurom monitorowania i sprawdzania poprawnoêci w czasie rzeczywistym Adaptacja do zmiennych potrzeb firmy bez potrzeby modyfikacji Zatwierdzenie danych czasu rzeczywistego Poniewa MSCA jest integralnà cz Êcià Oracle E-Business Suite, oprogramowanie to zapewnia przetwarzanie informacji i transakcji w czasie rzeczywistym, a tak e zatwierdzenie u ytkownika dla ka dej transakcji zatwierdzonej podczas wprowadzania danych. Oprócz zatwierdzenia wprowadzanych danych przed ukoƒczeniem transakcji, zatwierdzenie na poziomie pola informuje u ytkownika o ograniczeniach i dost pnoêci. Ograniczone b dy wprowadzania danych Skanowanie kodów kreskowych zamiast r cznego wprowadzania poprawia spójnoêç danych i ogranicza czasy wprowadzania. Urzàdzenia przenoêne zwi kszajà wydajnoêç poprzez ograniczenie wprowadzania danych, ograniczenie przerw w dzia aniu magazynu i automatyzacj procesu, co zwi ksza produktywnoêç zak adu i zmniejsza czasy cykli. Poprawiona dok adnoêç inwentarza Dok adnoêç spisu inwentarza jest podwójnie poprawiona poprzez ograniczenie b dów wprowadzania danych, jak równie zdolnoêç do szybszego identyfikowania nieêcis oêci. Techniki dotyczàce spisu inwentarza, takie jak np. liczenie cykli, sà wydajniejsze je eli sà wykonywane z danymi czasu rzeczywistego. Do korzyêci z poprawionej dok adnoêci spisu inwentarza nale à: satysfakcja klienta dzi ki wy szym wspó czynnikom wype nienia i gwarantowanej dostawie, jak równie ulepszone planowanie aƒcucha dostaw optymalizujàce plany produkcyjne i dystrybucyjne. Aktywne alarmy Aktywne alarmy oraz Inteligentne komunikaty powiadamiajà odpowiednich ludzi o zak óceniach aƒcucha dostaw. Komunikaty o niedoborze przyspieszajà dostaw potrzebnych materia ów do obszaru b dàcego w niedoborze. Dla przyk adu, aplikacja podczas odbioru materia u sprawdza czy odebrany materia nie jest potrzebny w innym miejscu w firmie i wysy a alarm do osoby wykonujàcej transakcj odbioru. Odbierajàcy mo e oceniç potencjalne niedobory materia u dla danego artyku u i podjàç odpowiednie dzia anie w oparciu o priorytety i operacje biznesowe. Obs uga skanowania poza kolejnoêcià Identyfikatory Pól Danych (DFI) ograniczajà b dy wprowadzania spowodowane zeskanowaniem z ego kodu kreskowego przez urzàdzenie przenoêne. Sà one równie pomocne poniewa pozwalajà na skanowanie pól poza kolejnoêcià i umieszczanie wartoêci w odpowiednich polach. Formularz mobilny podczas wprowadzania danych zatwierdza nast pujàce informacje: Konto, Jednostka, Podpis, Lokalizator i IloÊç. Oracle E-Business Suite Rozwiàzanie Kompletne Oracle E-Business Suite umo liwia firmom efektywne zarzàdzanie procesami klienta, produkcj, wysy anie zamówieƒ, Êciàganie p atnoêci i du o wi cej wszystko dzi ki aplikacjom zbudowanym na jednolitej architekturze informacyjnej. Architektura ta zapewnia wspólnà definicj klientów, dostawców pracowników, produktów wszystkich aspektów biznesu. Bez wzgl du na to, czy zaimplementowany jest jeden modu czy ca y zestaw, Oracle E-Business Suite umo liwia wspó dzielenie ujednoliconych informacji w ca ym przedsi biorstwie tak, aby umo liwiç podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o lepsze informacje. Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa Bezp atna infolinia handlowa: Copyright (c)2008 Oracle. Wszystkie prawa zastrze one. Niniejszy dokument s u y wy àcznie celom informacyjnym, zaê jego treêç mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie mo e byç kopiowany lub transmitowany w adnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogà byç znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

5 TECHNOLOGIA RFID W PAKIECIE ORACLE E-BUSINESS SUITE KLUCZOWE ZALETY Uproszczenie wdro enia dzi ki wbudowanej integracji z pakietem E-Business Suite Wi ksza produktywnoêç i szybkoêç dzi ki automatyzacji procesów, optymalizacji sk adowania i automatycznemu przydzielaniu zadaƒ Wi ksza dok adnoêç dzi ki mo liwoêci skanowania kodów kreskowych oraz procedurom monitorowania i sprawdzania poprawnoêci w czasie rzeczywistym Adaptacja do zmiennych potrzeb firmy bez potrzeby modyfikacji Technologia identyfikacji radiowej (ang. Radio Frequency Identification RFID) zyskuje coraz wi kszà popularnoêç dzi ki licznym inicjatywom w obszarze produkcji i aƒcucha dostaw. Amerykaƒski Departament Obrony oraz firma Wal-Mart realizujà programy zgodnoêci z technologià RFID rozpocz te pod koniec 2004 roku. Niezale nie od tego, czy zastosowanie technologii RFID jest wymagane przez klientów firmy czy te inicjowane wewnàtrz przedsi biorstwa z uwagi na szanse wzrostu wydajnoêci, obs uga technologii RFID z poziomu aplikacji b dzie stanowiç kluczowy element ka dego wdro enia. Firma Oracle zapewnia obs ug tej technologii w standardowej konfiguracji aplikacji Oracle Warehouse Management (WMS) w wersji 11i10 oraz jest zaanga owana w szereg prac programistycznych majàcych na celu zapewnienie obs ugi technologii RFID przez kolejne aplikacje pakietu E-Business Suite. Modu Oracle Warehouse Management z serwerem Application Server 10g Funkcja wbudowana, a nie tylko do àczona Ostatnio mo na zauwa yç pewien post p w okreêlaniu standardów technologii RFID, wcià jednak opracowuje si i stosuje ró ne, niezgodne ze sobà technologie, co niekorzystnie wp ywa na wszystkie dziedziny zastosowaƒ tego modelu. Oprogramowanie warstwy poêredniej powoduje izolowanie aplikacji od pojawiajàcych si technologii sprz towych, podczas gdy wspomniane standardy zmieniajà si i ewoluujà. Rozwiàzania warstwy poêredniej, które spe niajà niszowe wymagania dotyczàce RFID, sà wystawione na wi ksze ryzyko i pociàgnà za sobà wy sze koszty w porównaniu z rozwiàzaniami, które sà zintegrowane z ca oêciowà strategicznà architekturà informacyjnà. W rezultacie tej obserwacji firma Oracle doda a obs ug technologii RFID i czujników (tzw. us ugi Oracle Sensor-Edge Services) jako standardowy sk adnik serwera Oracle Application Server 10g. Dzi ki temu klienci Oracle nie muszà ju korzystaç z oprogramowania warstwy poêredniej technologii RFID opracowanego przez innych producentów. Us ugi Oracle Sensor-Edge Services mogà zostaç wdro one w ramach tej samej instancji, która jest wykorzystywana do obs ugi aplikacji biznesowej, w ramach oddzielnej instancji lub instancji przeznaczonych specjalnie do obs ugi transakcji RFID. Pozwala to u ytkownikowi oddzieliç wdro enie Oracle Application Server 10g wykorzystywanego do obs ugi technologii RFID od implementacji wersji serwera Oracle Application Server zastosowanej do obs ugi aplikacji biznesowej (np. pakietu Oracle E-Business Suite). Skalowalne, zaawansowane oprogramowanie warstwy poêredniej z serwerem Oracle Sensor Edge Server U ycie technologii RFID mo e spowodowaç lawinowy wzrost iloêci danych, co w konsekwencji doprowadzi do przecià enia nawet najwydajniejszych sieci, baz danych czy systemów ERP. Jest to spowodowane przez wi kszà cz stotliwoêç wyzwalania transakcji (a po wyzwalanie ciàg e) oraz przez ich wi kszà szczegó owoêç (a do poziomu pojedynczego artyku u). Ponadto technologia odczytu znaczników RFID mo e cz sto generowaç wielokrotne mylàce odczyty tego samego znacznika RFID podczas jego przechodzenia przez bramk. Niektóre z tych odczytów mogà zostaç przefiltrowane przez sam sprz t, natomiast pozosta a cz Êç filtrowania wymaga wykorzystania oprogramowania warstwy poêredniej z funkcjà rozpoznawania zdarzeƒ biznesowych, które przechwyci te odczyty, zanim zostanà one przekazane do sieci. Pozwoli to przekazywaç do aplikacji tylko poprawne zdarzenia biznesowe.

6 Logistyka materia ów przychodzàcych Obs uga rozwiàzaƒ mobilnych (radiowych) i kodów kreskowych Elastyczna warstwa merytoryczna oparta na regu ach Procesy wejêciowe (powiadomienie o wysy ce niezaliczkowej, powiadomienie o wysy ce zaliczkowej, kontrola dostaw od dostawcy, transfery wewn trzne i zwroty od klientów) Kompletacja, odk adanie i uzupe nianie wspomagane instrukcjami Logistyka materia ów wychodzàcych Automatyczny przydzia zadaƒ, zarzàdzanie zadaniami i kompletacja wspomagana instrukcjami Procesy wyjêciowe (kompletacja, pakowanie, wysy ka, przydzia rampy) Kontrola tablic rejestracyjnych i zarzàdzanie kontenerami z obs ugà zagnie d ania oraz integracjà z ASN (powiadomieniem o wysy ce zaliczkowej) Konfekcjonowanie i konsolidacja ZgodnoÊç etykiet Dostawy terminowe (just-in-time) Opportunistic Cross Docking (przetwarzanie i wysy ka partii towarów bez sk adowania w magazynie w celu zwi kszenia zysku i zmniejszenia kosztów magazynowych) Planowanie podró y i dokowania Monta, kompletowanie zestawów, produkcja przep ywowa Zestaw do integracji z systemami obs ugi materia ów Przetwarzanie transakcji w czasie rzeczywistym lub w tle, ze sprawdzaniem poprawnoêci na poziomie pól Obs uga kompletacji i odk adania w zak adach produkcyjnych Wszystkie wdro enia technologii RFID muszà spe niaç te wymagania, ale koszty zwiàzane z takim dzia aniem b dà rosnàç wraz z liczbà kolejnych komponentów, które trzeba b dzie zintegrowaç. Lepszym wyjêciem jest zintegrowane rozwiàzanie àczàce w sobie funkcje i technologie umo liwiajàce atwà obs ug nast pujàcych komponentów i czynnoêci: Open RFID Driver Framework otwarta infrastruktura umo liwiajàca instalacj sterowników do ró nych czytników RFID oraz wyposa ona w punkty integracji dla sterowników pozwalajàce na integracj ich funkcji monitorowania; sterowniki czytników RFID gotowe sterowniki najlepszych na rynku czytników RFID; filtrowanie danych filtry sà stosowane na poziomie sterownika, aby zapewniç spójnoêç danych oraz zmniejszyç iloêç danych wymagajàcych obs ugi przez sieç lub aplikacj ; przedsi biorstwo mo e póêniej uszczegó owiç dane regu y filtrowania; zarzàdzanie danymi dane sà normalizowane do standardowego formatu, zapisywane w bazie danych i przekazywane w niezawodny i bezpieczny sposób do aplikacji; platforma przesy ania danych niezawodna i bezpieczna, która gwarantuje ich dostarczenie. Wszystkie te elementy i funkcje sà udost pniane w ramach zaawansowanej platformy i zapewniajà takà samà niezawodnoêç, skalowalnoêç i bezpieczeƒstwo, jakie gwarantuje serwer Oracle Application Server 10g. Nie jest potrzebne specjalizowane oprogramowanie middleware (np. Savant), ani adne inne dodatkowe modu y oprogramowania. Transakcje inicjowane przez technologi RFID w module Oracle WMS 11i10 Modu Oracle WMS oferuje jako funkcj standardowà mo liwoêç wykorzystywania znaczników RFID umieszczanych na paletach i pud ach w celu realizacji bezobs ugowych dostaw i przyj ç. Zapewnia to korzyêci znacznie wi ksze ni stosowanie znaczników RFID jedynie jako prostego zamiennika r cznie skanowanych kodów paskowych. Rozwiàzanie to eliminuje wi kszoêç, jeêli nie ca oêç, r cznych interakcji u ytkownika z systemem, co zwi ksza wydajnoêç pracy. Do obs ugi takich zautomatyzowanych przep ywów biznesowych modu Oracle WMS wykorzystuje udost pnianà przez serwer AS 10g platform filtrowania wspó pracujàcà z ró nymi czytnikami, która pozwala uzyskiwaç oczyszczone dane z dowolnego czytnika RFID. Znaczniki RFID zawierajà zazwyczaj tylko niemy identyfikator, aby obni yç ich koszty i zapewniç zgodnoêç ze standardami, natomiast modu Oracle WMS automatycznie dedukuje, jakà transakcj nale y wykonaç wysy k, przyj cie, za adunek, dostaw na podstawie ostatniej znanej pozycji znacznika, transakcji obs ugiwanych w lokalizacji, w której znacznik zosta odczytany, oraz innych powiàzanych danych. Po okreêleniu, jakà transakcj nale y wykonaç, modu Oracle WMS przeprowadza standardowà weryfikacj poprawnoêci i wykonuje transakcj. Z uwagi na to, e przekazywanie operatorowi informacji zwrotnych jest bardziej ograniczone ni w przypadku tradycyjnego interfejsu u ytkownika, zapewniono tu elastyczne opcje reagowania, takie jak brz czyki ostrzegawcze i sygnalizacja Êwietlna lub automatyczne odwracanie na przenoêniku taêmowym, co jest mo liwe dzi ki Êcis ej integracji modu u Oracle WMS z serwerem AS 10g. Mo liwoêç generowania kodów EPC Oracle udost pnia równie rozwiàzanie RFID / EPC Enabler, które mo na zintegrowaç z modu em Oracle WMS, aby zapewniç zgodnoêç z wymogami dotyczàcymi technologii RFID. Kod EPC (ang. Electronic Product Code elektroniczny kod produktu) to standard zdefiniowany przez grup EPCglobal wchodzàcà w sk ad organizacji UCC.EAN. Kod EPC mo e byç uwa any za cyfrowy lub radiowy (RFID) odpowiednik kodu UPC, gdy jednoznacznie identyfikuje producenta i numer produktu. Jednak e kod EPC jest bardziej zaawansowany ni kod UPC, gdy identyfikuje równie konkretny egzemplarz produktu, tak wi c przyk adowo ka da butelka wody sodowej ma unikatowy kod EPC, mimo e wszystkie butelki majà taki sam kod UPC. Takie firmy i instytucje, jak gigant detaliczny Wal-Mart, sieç sklepów spo ywczych Albertons, amerykaƒski Departament Obrony oraz europejskie sieci detaliczne Metro i Tesco stwierdzi y,

7 Integracja z systemami produkcji i us ugi zaawansowane Produkcja w trybie mieszanym Wydawanie komponentów do produkcji Wyroby gotowe kierowane do magazynowania i na ramp do cross-docking Kompletowanie i dekompletowanie zestawów Narz dzia do zarzàdzania wydajnoêcià WMS Control Board Material Workbench Aktywne alarmy, powiadomienia i wyjàtki w przep ywie pracy Zaawansowane zarzàdzanie stanem zapasów, przestrzenià magazynowà i zak adem Zaawansowane parametry hierarchii genealogicznej numeru partii i seryjnego Monitorowanie i kontrola stanu materia u Zaawansowane monitorowanie w asnoêci i kalkulacja kosztów dla materia u niezale nie od fizycznego po o enia Zarzàdzanie wyrobami gotowymi, surowcami i pó fabrykatami Stan magazynowy materia ów wys anych Magazyn zarzàdzany przez dostawc Spisywanie cykliczne i spis z natury Zarzàdzanie procesami kanban Transfery mi dzy strukturami organizacyjnymi Logistyka zwrotów Zatwierdzanie zwrotu materia ów (Return Material Authorization RMA) oraz zwroty do dostawców. e oczekujà od swoich dostawców znakowania palet i pude, a w niektórych sytuacjach poszczególnych artyku ów, znacznikami RFID z kodem EPC. Terminy wdro enia znaczników podawano ró ne, poczàwszy od koƒca 2004 r. Oferowane przez firm Oracle rozwiàzanie RFID / EPC Enabler mo e byç wykorzystywane razem z modu em Oracle WMS 11i10, a nawet z wczeêniejszymi wersjami aplikacji Oracle oraz z innymi systemami starszego typu. Pomaga ono szybko i atwo spe niç wymóg drukowania etykiet z kodem EPC i potem opcjonalnie sprawdziç, czy palety zosta y prawid owo utworzone i czy nie ma w nich brakujàcych lub nadmiarowych pude lub artyku ów. Rozwiàzanie RFID / EPC Enabler wykorzystuje ten sam zestaw technologii RFID i czujników, który jest oferowany przez serwer AS 10g, dzi ki czemu mo e je atwo rozbudowywaç, gdy potrzeby firmy wykraczajà poza najprostsze metkowanie. Kierunki dalszego rozwoju W pe ni zintegrowana zgodnoêç z technologià RFID Firma Oracle wprowadzi w pe ni zintegrowanà obs ug kodów EPC, dzi ki czemu mo liwe b dzie atwe generowanie tych kodów w module WMS w ramach standardowych procedur drukowania etykiet wchodzàcych w sk ad operacji produkcji, przyjmowania, pakowania lub konsolidacji, a faktycznie w ka dym punkcie, w którym modu WMS ju obs uguje drukowanie etykiet. Ponadto w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znacznika RFID b dzie mo na szybko przeglàdaç i atwo regenerowaç kody EPC zwiàzane z poszczególnymi numerami LPN lub numerami seryjnymi. Sposób generowania kodów EPC b dzie móg byç atwo modyfikowany przez wykwalifikowanych u ytkowników, aby umo liwiç natychmiastowe reagowanie na wszelkie zmiany w standardzie EPCglobal lub standardach konkurencyjnych bez kosztownego uaktualniania aplikacji lub korzystania z us ug doradztwa. Handel oparty na skanowaniu i zapasy magazynowe zarzàdzane przez dostawców (VMI) Dzi ki modu owi Oracle Collaborative Planning przep ywy w magazynach konsygnacyjnych oraz komunikacje w modelu VMI sà w pe ni zautomatyzowane, przy czym dostawca mo e dostarczaç materia y bezpoêrednio na lini produkcyjnà lub na pó k oraz otrzymywaç p atnoêci i wysy ane automatycznie wiadomoêci o koniecznoêci uzupe nienia zapasów, gdy materia y zostanà faktycznie zu yte. Przeszkodà w utrzymywaniu zapasów zarzàdzanych przez dostawc jest brak szczegó owych informacji oraz ostatecznie zdefiniowanego procesu identyfikacji w aêciciela lokalizacji, w której wyst pujà braki zapasów. Rozwiàzaniem obu problemów sà procesy weryfikowane z wykorzystaniem technologii RFID. Technologia ta umo liwia pe ne potwierdzenie dostawy produktów przez klienta bez ponoszenia dodatkowych kosztów zwiàzanych z r cznà weryfikacjà produktów od dostawcy, co ograniczy oby korzyêci zapewniane przez model biznesowy typu VMI. Ka dy produkt usuwany z pó ek zarzàdzanych przez dostawc niezale nie od tego, kto jest jego w aêcicielem jest rejestrowany w technologii RFID, bez wzgl du na to, czy nastàpi o to z uzasadnionej przyczyny. Planowanie w czasie rzeczywistym i zarzàdzanie wyjàtkami Wi ksza aktualnoêç i dok adnoêç informacji (oraz zwiàzany z tym wy szy poziom kontroli) u atwià wdra anie okreêlonych procesów biznesowych, m.in. dynamicznego modyfikowania tras. W zwiàzku z ogólnie krótszym czasem planowania, firmy mogà zaczàç reagowaç w czasie rzeczywistym na zmieniajàce si uwarunkowania w aƒcuchu dostaw. To z kolei spowoduje rozwój i stosowanie innowacyjnych technik, takich jak inteligentna optymalizacja oparta na agentach. Na przyk ad modu y Oracle Transportation Planning (planowanie transportu) i Oracle Advanced Supply Chain Planning (zaawansowane planowanie aƒcucha dostaw) mogà przekierowywaç wysy ki na podstawie konfigurowalnych regu, aby uzupe niç zapasy u klienta prowadzàcego promocj, który odnotowa w trakcie tej promocji sprzeda wy szà od oczekiwanej. Po àczenie tych rozwiàzaƒ z technologià RFID oraz innymi us ugami

8 POWIÑZANE PRODUKTY i US UGI Order Management Transportation Advanced Pricing Configurator Release Management Mobile Supply Chain Applications Oracle Project Manufacturing Oracle Shop Floor Manufacturing Êledzenia lokalizacji, np. GPS i RTLS, pozwala natychmiast identyfikowaç opóênienia wynikajàce z b dnie skierowanych wysy ek. Wysy anie ostrze eƒ za pomocà wiadomoêci SMS oraz zarzàdzanie wyjàtkami z wykorzystaniem uaktywnianych g osem reakcji telefonicznych w celu podj cia dzia aƒ naprawczych, co umo liwia serwer Oracle Application Server 10g, mo e rozwiàzaç problem, jeszcze zanim klient si zorientuje, e takowy zaistnia. Zamkni cie p tli Pe ny potencja technologii RFID mo na wykorzystaç w systemach dzia ajàcych w p tli zamkni tej, przy czym p tla mo e byç zamykana fizycznie poprzez zwrot produktu lub zasobu, albo cyfrowo poprzez zwrócenie informacji na temat produktu przez partnera handlowego. Dzi ki p tli zamkni tej dostarczajàcej wiele punktów danych na podstawie jednego znacznika, koszty mogà zostaç zamortyzowane przez kilka korzyêci biznesowych w aƒcuchu dostaw, zapewniajàcych rzeczywisty zwrot z inwestycji, zw aszcza e koszty znaczników wcià malejà. Oracle E-Business Suite rozwiàzanie kompleksowe Pakiet Oracle E-Business Suite umo liwia przedsi biorstwom efektywne zarzàdzanie obs ugà klientów, produkcjà, realizacjà zamówieƒ, przyjmowaniem p atnoêci oraz wieloma innymi aspektami dzia alnoêci firmy za pomocà aplikacji utworzonych na podstawie tej samej architektury informacyjnej. Architektura ta zapewnia ujednolicenie definicji wszystkich aspektów funkcjonowania firmy klientów, dostawców, pracowników, produktów itp. Zarówno w przypadku wdro enia jednego modu u, jak i ca ego pakietu, Oracle E-Business Suite umo liwia wspó u ytkowanie ujednoliconych informacji w ca ym przedsi biorstwie. JakoÊç tych informacji u atwia podejmowanie trafnych decyzji. Oracle Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 75, Warszawa Bezp atna infolinia handlowa: Copyright (c)2008 Oracle. Wszystkie prawa zastrze one. Niniejszy dokument s u y wy àcznie celom informacyjnym, zaê jego treêç mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Niniejszy dokument nie mo e byç kopiowany lub transmitowany w adnej formie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek metod, zarówno elektronicznych jak i mechanicznych, bez zgody Oracle. Oracle jest zarejestrowanym znakiem towarowym korporacji Oracle i/lub jej filii. Inne nazwy mogà byç znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz odpowiednich podmiotów uprawnionych.

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania

Spis treści. Spis ilustracji. Spis tabel. Podziękowania Spis treści Spis ilustracji Spis tabel Podziękowania Wstęp XI XV XVII XIX 1. Rola magazynu 1 Wprowadzenie 1 Rodzaje operacji magazynowych 3 Dlaczego składujemy towar? 9 Lokalizacja magazynu 12 Dość magazynów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business

www.scala.net Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami making global business Connectivity komunikacja systemu iscala z innymi aplikacjami Wi cej informacji mo na uzyskaç kontaktujàc si z: Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. al. Jana Paw a II 80 Babka Tower, Vp. 00-175 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02.

Instrukcja. 1 Zamawiając kuriera. W Paczkomacie lub POK. 3 Nadając list polecony. nadawania przesyłek z Allegro: (Punkt Obsługi Klienta) 17.02. Instrukcja nadawania przesyłek z Allegro: 1 Zamawiając kuriera W Paczkomacie lub POK 2 (Punkt Obsługi Klienta) 3 Nadając list polecony 17.02.2016 InPost we współpracy z Allegro stworzył trzy rewolucyjne

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY

DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY DEKLARACJA PRZYSTÑPIENIA DO KONKURSU BANK DOST PNY OBS UGA ELEKTRONICZNA BANKU Konkurs realizowany przez oraz Narodowy Bank Polski Warszawa 2005 Projekt Bank Dost pny realizowany jest przez i Narodowy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje

POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE. 1. Definicje POLITYKA GWARANCJI GRUPY TELE-FONIKA KABLE 1. Definicje Producent Dostawca jedna z fabryk należących do grupy TELE-FONIKA KABLE TELE-FONIKA KABLE lub jedna ze spółek zależnych należąca do grupy TELE-FONIKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem

Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto. z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Regulamin korzystania z wypożyczalni online Liberetto stanowiącej aplikację systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki z dnia 22.11.2011 r., zwany dalej Regulaminem Aplikacja do wypożyczeń Liberetto

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa Oracle Inventory to narzędzie do obsługi gospodarki magazynowej, które zwiększa sprawność operacyjną, optymalizując przepływ materiałów i zapewniając ścisły nadzór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 229 12810 Poz. 1536 1536 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zg oszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi

Bardziej szczegółowo

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl

KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE. Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO. www.petitforestier.pl POJAZDY MEBLE KONTENERY KONTENERY CHŁODNIE Gama NASZE ROZWIĄZANIE CHŁODNICTWA STACJONARNEGO www.petitforestier.pl WŁAŚCIWE SKŁADOWANIE Z ZAC HOWANIEM ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO KONSERWACJA, DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWA,

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Integracja systemów, integracja procesów

Integracja systemów, integracja procesów Nowe rozwiązania informatyczne w zmieniającej się rzeczywistości akademickiej Integracja systemów, integracja procesów... Janina Mincer-Daszkiewicz Uniwersytet Warszawski, MUCI jmd@mimuw.edu.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telefonicznych Dziennik Ustaw Nr 78 4725 Poz. 734 i 735 4. Wymagania, jakim powinno odpowiadaç gospodarowanie numeracjà AUS: 1) numery AUS przydziela si operatorowi stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej lub innej

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo