i Wprowadzenie do Windows Server 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i Wprowadzenie do Windows Server 2003"

Transkrypt

1 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia konfiguracji i instalacji wybrane pod k tem wymaga egzaminu certyfikuj cego Cele rozdzia u Zadaniem ksi ki jest prawid owe przygotowanie czytelnika do zarz dzania i utrzymania rodowiska Windows Server 2003 oraz do skutecznego przygotowania do egzaminu certyfikuj cego Pomimo, e student posiada do wiadczenie przy korzystaniu z technologii systemów Microsoft Windows, rodzina Windows Server 2003 i us uga katalogowa Microsoft Active Directory mo e okaza si stosunkowo nowym zagadnieniem. Dlatego celem tego rozdzia u jest zapoznanie z ró nymi wersjami i wydaniami Windows Server 2003 tak, aby jasne sta y si podstawowe ró nice mi dzy nimi i mo liwo ci czenia wersji, maj ce na celu lepsze spe nienie wymaga danej organizacji. W drugiej cz ci czytelnik zostanie zapoznany z procesem instalacji i konfiguracji komputera systemu Windows Server 2003 dzia aj cego jako kontroler domeny us ugi Active Directory. Lekcje rozdzia u: Lekcja 1: Rodzina Windows Servcr Lekcja 2: Instalacja i konfiguracja Windows Server 2003 i us ugi Activc Directory Wymagania Rozdzia ten opisuje kroki wymagane do skonfigurowania komputera dzia aj cego pod kontrol systemu Windows Server Po skonfigurowaniu, komputer b dzie mo na wykorzystywa do wicze praktycznych zamieszczonych w tym zestawie szkoleniowym. Komputer powinien by wyposa ony w co najmniej jeden dysk twardy, który mo na wyczy ci i u y do zainstalowania Windows Server

2 14 MCSE Training Kit: Egzamin Lekcja 1: Rodzina Windows Server 2003 Serwer Windows Server 2003 jest systemem bardziej bezpiecznym, bardziej niezawodnym, bardziej dost pnym i atwiejszym w administrowaniu ni poprzednie wersje systemu Windows. Przedstawiony zostanie dok adniejszy opis platformy i porównania z systemem Microsoft Windows Lekcja ta stanowi skrótowy przegl d rodziny Windows Server 2003 skupiaj cy sic na przedstawieniu ró nic mi dzy wersjami produktu: Web Edilion, Standard Edition, Enterprise Edition oraz Datacenter Edition. Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Rozpoznawanie podstawowych ró nic mi dzy wersjami systemu Windows Server 2003 Szacunkowy czas lekcji: 5 minut Wersje systemu Windows Sewer 2003 Serwer Windows Servcr 2003 jest stopniow aktualizacj platformy i technologii wprowadzonych w systemie Windows Dla osoby znaj cej serwer Windows 2000 przej cie do nowego systemu b dzie relatywnie proste, natomiast dla osób maj cych do wiadczenia nabyte podczas pracy z systemem Windows NT 4 b dzie to zupe nie nowy wiat. Ta stopniowa aktualizacja mo e by jednak myl ca. Aktualizacje poparte s znacz cymi i d ugo oczekiwanymi usprawnieniami w zabezpieczeniach oraz niezawodno ci systemu operacyjnego i zestawu narz dzi administracyjnych. W wielu ksi kach w tym miejscu przedstawiana jest lista nowych funkcji. I rzeczywi cie, lista funkcji Windows Servcr 2003 jest imponuj ca i na podstawie tych cech, prawic dla ka dego administratora wybór systemu staje si spraw oczywist. Jednak e trzeba zdawa sobie spraw, e poszczególne funkcje nie musz by tak samo atrakcyjne dla ka dego fachowca bran y IT. W rozdziale obja nione zostan istotne cechy i usprawnienia us ugi Active Directory, nowe narz dzia obs ugi popularnych, a jednocze nie z o onych obiektów GPO, poprawione zabezpieczenia systemu, ulepszone us ugi terminalowe oraz szereg innych rozszerzonych b d poprawionych cech nowego systemu operacyjnego. Je li u ytkownik rozwa a przej cie do systemu Windows Server 2003, powinien dobrze zapozna si z t platform odwiedzaj c witryn Microsoft Web pod adresem i samemu oceni, które ulepszenia s najbardziej dla niego istotne. Niezale nie od d ugiej listy nowych cech systemu, jego ocenianie staje si jeszcze bardziej atrakcyjne ze wzgl du na to, e system Windows Server 2003 wyst puje w wersji 32-bitowej, 64-bitowej oraz wbudowanej. Jednak najwa niejsze ró nice wyst puj mi dzy czterema wersjami wymienionymi poni ej w kolejno ci, która uwzgl dnia dost pno funkcji i cech, jak równie cen produktu. Windows Server 2003, Web Edition Windows Server 2003, Standard Edition Windows Scrvcr 2003, Enterprise Edition Windows Scrver 2003, Datacenter Edition

3 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Web Edition Dla zapewnienia konkurencyjno ci systemu Windows Server 2003 w odniesieniu do innych serwerów sieci Web, firma Microsoft opracowa a okrojon, jednak e odpowiednio wyposa on wersj serwera, specjalnie zaprojektowanego dla us ug sieci Web. Zestaw cech i licencjonowanie umo liwia klientom prost instalacj stron, witryn, aplikacji i us ug sieci Web. Wersja Web Edition obs uguje 2 gigabajty (GB) pami ci RAM i dwa procesory w trybie symetrycznego przetwarzania (SMP). Zapewnia nieograniczon liczb po cze anonimowych w sieci Web, przy czym obs ugiwanych jest tylko 10 wej ciowych po cze SMB (Serwer Message B ock, blok komunikatów serwera), co powinno by w zupe no ci wystarczaj ce do publikowania danych. Serwer nie mo e by bram do Internetu, serwerem DHCP lub serwerem faksów. Pomimo, e serwer mo e by administrowany zdalnie za pomoc programu Rcmote Desktop (Pulpit zdalny), nie mo e by serwerem terminali w tradycyjnym znaczeniu. Serwer mo e nale e do domeny, ale nie mo e by kontrolerem domeny. Do czona wersja mechanizmów serwera bazy danych Microsoft SQL Server Databasc Engine mo e obs ugiwa do 25 jednoczesnych po cze. Standard Edition System Windows Server 2003 Statndard Edition to mocny, przeznaczony do realizacji ró nych zastosowa serwer. W ma ych i redniej wielko ci przedsi biorstwach mo e pracowa jako serwer katalogów, plików, druku, aplikacji, serwer multimedialny i sieci Web. Jego rozszerzony zestaw funkcji mo na porówna do systemu Windows 2000 wraz z serwerem MSDE (Microsoft SQL Server Databasc Engine), który obs uguje do 5 jednoczesnych po cze do bazy danych o rozmiarach do 2 GB, wraz z darmow us ug POP3 (Post Office Protocol wersja 3), która w po czeniu z do czon us ug SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) umo liwia uruchomienie niedu ego, autonomicznego serwera poczty oraz wraz z us ug równowa enia obci enia sieci (NBL), która jest przydatnym narz dziem do czanym jedynie w wersji Advanced Server systemu Windows Wersja Standard Edition systemu Windows Server 2003 obs uguje do 4 GB pami ci RAM i cztery procesory (SMP). Informacja W wersji RC 1 (Release Candidate) systemu Windows Server 2003, wersja beta i wersja zapoznawcza kodu programu obs ugiwa a tylko dwa procesory. Ograniczenie to zosta o usuni te w wersji RC2, tak wi c wersja Standard Edition obs uguje cztery procesory. Dokumentacja, która powsta a przed pojawieniem si tej wersji mo e zawiera b dne informacje dotycz ce obs ugi SMP. Enterprise Edition Wersja Enterprise Edition systemu Windows Server 2003 zaprojektowana zosta a jako wydajna platforma serwerowa dla rednich i du ych przedsi biorstw. Ze wzgl du na przeznaczenie (dla przedsi biorstw), serwer umo liwia obs ug do 8 procesorów, 32 GB pami ci RAM, klastry sk adaj ce sic z o miu w z ów (wliczaj c w to klastry oparte na technologii Storage Area Nctwork SAN oraz klastry rozproszone geograficznie). Serwer mo e by uruchamiany na komputerach bazuj q'ch na ó^-bitowym procesorze Intel Itanium i w takim przypadku serwer obs uguje do 64 GB pami ci RAM i 8 procesorów.

4 16 MCSE Training Kit: Egzamin Pytania Poni ej wymienione zosta y inne cechy odró niaj ce wersj Enterprise od wersji Standard: Us ugi MMS (Microsoft Mctadirectory Services), które umo liwiaj integracj z us ug Active Directory wielu katalogów, baz danych i plików. Us uga Hot Add Memory, która pozwala dodawa pami do obs ugiwanego urz dzenia sprz towego bez wy czania i ponownego uruchamiania serwera. Us uga WRM (Windows System Resource Manager), która obs uguje przydzia zasobów procesora i pami ci w odniesieniu do poszczególnych aplikacji. Datacenter Edition Wersja Datacenter Edition jest dost pna jedynie jako wersja OEM razem w pakiecie z wysokiej klasy sprz tem (serwerem). Serwer ten zapewnia prawie nieograniczone mo liwo ci skalowania, czyli obs ug 32- bitowych platform z 32 procesorami (SMP) i 64 GB pami ci RAM oraz obs ug 64-bitowych platform z 64 procesorami i 512 GB pami ci RAM. Istnieje tak e wersja dla 128 procesorów (SMP), która obs uguje dwie 64 kana owe partycje SMP. 64-Bit Editions Wersje 64-bitowe Windows Server 2003, uruchamiane na komputerach Intel Itanium, w porównaniu do 32- bitowych wersji Windows opracowane zosta y dla szybszych procesorów i szybciej wykonywanych operacji zmiennoprzecinkowych. Ulepszone kodowanie CPU i usprawnione przetwarzanie przynios o znacz ce przyspieszenie operacji obliczeniowych. Zwi kszona pr dko dost pu do ogromnej przestrzeni adresowej pami ci pozwala na p ynne dzia anie z o onych i intensywnie wykorzystuj cych zasoby aplikacji, takich jak masowe aplikacje bazodanowe, aplikacje dotycz ce analiz naukowych czy silnie obci one serwery sieci Web. Niektóre funkcje wersji 32-bitowych nie s dost pne w wersjach 64-bitowych. W szczególno ci, wersje 64- bitowe nie obs uguj 16-bitowych aplikacji Windows, aplikacji czasu rzeczywistego, aplikacji POSIX i us ug drukowania klientów systemu Apple Macintosh. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Planujesz zainstalowanie komputerów systemu Windows Server 2003 w dziale zatrudniaj cym 250 pracowników. Serwer ma przechowywa katalogi domowe i wspó u ytkowane dla danego dzia u oraz ma obs ugiwa kilka drukarek u ywanych w dziale. Która wersja Windows Server 2003 stanowi najodpowiedniejsze rozwi zanie dla tego dzia u? 2. Planujesz zainstalowanie komputerów systemu Windows Server 2003 w nowej domenie us ugi Active Directory w du ej korporacji, w której znajduje si wiele oddzielnych us ug Active Directory zarz dzanych przez filie korporacji. Firma zdecydowa a, e Exchangc Server 2003 b dzie dla

5 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server wszystkich filii jednolit platform komunikacji oraz e us uga MMS (Microsoft Mctadirectory Services) b dzie u ywana do synchronizacji odpowiednich w a ciwo ci obiektów w ca ej organizacji. Która wersja Windows Server 2003 stanowi najodpowiedniejsze rozwi zanie dla takiej instalacji?? 3. Planowane jest zainstalowanie serwerów zapewniaj cych dost p przez sie Internet do aplikacji typu e- commerce. Przewidywane jest zainstalowanie 4 serwerów dla aplikacji Web oraz jednego dla silnej, aktywnie wykorzystywanej bazy danych. Która wersja Windows Scrver 2003 stanowi najodpowiedniejsze rozwi zanie? Podsumowanie lekcji System Windows Server 2003 jest dost pny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. G ówne ró nice mi dzy wersjami systemu Windows Server 2003 odzwierciedlaj edycje produktu: Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition oraz Datacenter Edition. Mówi c ogólnie, system Windows Server 2003 jest aktualizacj systemu Windows Jednak wprowadzone ulepszenia cech oraz zabezpiecze systemu s znacz ce i atwo przekona si, e poszczególne aktualizacje stanowi istotne usprawnienie rodowiska.

6 18 MCSE Training Kit: Egzamin Lekeja 2: Instalacja i konfiguracja Windows Sewer 2003 i us ugi Active Directory Zadania egzaminu dotycz g ównie zarz dzania i utrzymania rodowiska Windows Server 2003, natomiast mniejszy nacisk po o ony zosta na sam us ug Active Directory. Co prawda niektóre z zada odnosz sic do zagadnie administracji obiektami us ugi Active Directory, a w szczególno ci dotyczy to obiektów takich jak u ytkownicy, grupy, komputery, drukarki i wspó u ytkowane foldery. W niniejszym rozdziale szczegó owo omówione s zadania egzaminacyjne, a wiczenia praktyczne stanowi wa ny element w procesie nauki. wiczenia te wymagaj, by student skonfigurowa kontroler domeny dzia aj cy pod kontrol systemu Windows Server Je li konfiguracja kontrolera domeny i tworzenie podstawowych grup, u ytkowników czy kont komputera nie sprawia k opotu, niniejsz lekcj mo na pomin. Natomiast przy s abym opanowaniu us ugi Active Directory, lekcja ta powinna dostarczy wystarczaj cych podstaw do zg biania systemu Windows Server Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Zainstalowanie systemu Windows Server 2003 Zapoznanie si z podstawowymi strukturami i poj ciam Utworzenie kontrolera domeny Utworzenie obiektów us ugi Active Directory wliczaj c w nostki organizacyjne (OU) Szacunkowy czas lekcji: 60 minut us ugi Active Directory to grupy jedtk ikó Instalacja i konfiguracja Windows Sewer 2003 Ka dy do wiadczony fachowiec bran y IT z pewno ci sp dzi wicie godzin podczas instalowania platform systemów Windows. Poni ej wymienione zosta y niektóre wa ne b d poprawione kwestie dotycz ce instalowania Windows Server 2003: Instalacja z rozruchowego dysku CD-ROM Wi kszo administratorów przyzwyczai a si do wprowadzonego w pó nych latach 90-tych sposobu instalowania systemu operacyjnego z rozruchowego dysku CD-ROM. W systemie Windows Servcr 2003 zachowana zosta a ta metoda i serwer mo e zosta zainstalowany bezpo rednio z dysku CD-ROM. Jednak e zmieniona zosta a jedna cecha: brak mo liwo ci uruchamiania instalacji z dysldetek. Podczas instalacji ulepszony zosta graficzny interfejs u ytkownika (GUI) Podczas instalacji system Windows Server 2003 u ywa interfejsu GUI przypominaj cego interfejs zastosowany w systemie Windows XE W ten sposób znacznie przejrzy ciej prezentowany jest stan instalacji oraz czas potrzebny do jej zako czenia. Aktywacja produktu Wersje testowe i detaliczne Windows Sewer 2003 wymagaj aktywacji produktu. Programy licencjonowania, takie jak Open License, Select License b d Enterprise Agre-ement, nie wymagaj aktywacji. Kolejne kroki instalowania systemu Windows Server 2003 przedstawione zosta y w wiczeniu 1.

7 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Po zainstalowaniu i aktywacji systemu Windows, mo na skonfigurowa serwer za pomoc dobrze przemy lanej strony Manage Your Server (Zarz dzanie tym serwerem), której wygl d pokazany zosta la rysunku 1-1. Strona u jest automatycznie uruchamiana podczas logowania. Strona u atwia insta-acj okre lonych us ug, narz dzi i konfiguracj podstawowych ról serwera. Po klikni ciu opcji Add Or Rcmove A Role (Dodaj lub usu rol ), pojawia si okno Configure Your Scrvcr Wizard (Kreator konfigurowania serwera). Rysunek 1-1. Strona Manage Your Sewer (Zarz dzanie tym serwerem) Je li u ytkownik wybierze opcj Typical Configuration For A First Server (Typowa konfiguracja dla pierwszego serwera), modu Configure Your Server Wizard (Kreator konfigurowania serwera) skonfiguruje serwer jako kontroler domeny w nowej domenie, zainstaluje us ug Active Directory i je li potrzeba zainstaluje us ugi DNS (Domain Name System, system nazw domen), DHCP (Dynamie Host Configuration Protocol) i RRAS (Rouling And Remote Access). Je li u ytkownik wybierze opcj Custom Configuration (Konfiguracja niestandardowa). Za pomoc modu u Configure Your Scrver Wizard (Kreatora konfiguracji serwera) mo na skonfigurowa nast puj ce role: Serwer plików Stanowi dogodny, scentralizowany dost p do plików i katalogów dla poszczególnych u ytkowników, departamentów czy ca ej organizacji. Wybieraj c te opcje b dziemy miel mo liwo zarz dzania przestrzeni dyskow u ytkownika (poprzez blokowanie i konfigurowanie przydzia ów dysku oraz mo liwo poprawy wydajno ci wyszukiwania w systemie plików poprze; aktywowanie us ugi indeksowania). Serwer druku Umo liwia dost p do centralnego zarz dzania urz dzeniami drukuj cymi dzi k udost pnianiu wspó u ytkowanych drukarek i sterowników komputerom klientów. Wybranie te opcji uruchamia program Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarek) pozwalaj cy zain stalowa drukarki i odpowiednie ich sterowniki systemu Windows. W tym samym czasie instalo wana jest równie us uga Internet Information Services 11S 6.0 (Internetowe us ugi informacyjne) konfigurowany protokó IPP (Internet Printing Protocol) oraz instalowane s narz dzia administra cyjne bazuj ce na mechanizmach sieci Web.

8 20 MCSE Training Kit: Egzamin Serwer aplikacji (IIS, ASP.NET) Udost pnia komponenty infrastruktury wymagane do obs ugi utrzymania aplikacji sieci Web. Rola ta instaluje i konfiguruje równie aplikacje IIS, ASP.NET i COM+. Serwer poczty (POP3, SMTP) Instaluje protoko y POP3 i SMTP tak, aby serwer móg dzia a jako serwer wiadomo ci dla klientów POP3. Serwer terminali Udost pnia wielu u ytkownikom aplikacje i zasoby serwera, takie jak drukarki czy magazyn, tak jakby aplikacje te b d zasoby zainstalowane by y na ich w asnych komputerach. U ytkownicy cz si poprzez klienta programu Terminal Scrvices (Us ugi terminalowe) lub Remote Desktop (Pulpit zdalny). W odró nieniu od systemu Windows 2000, Windows Server 2003 automatycznie udost pnia dla administracji modu Remote Desktop (Pulpit zdalny). Rola serwera terminali wymagana jest jedynie wtedy, kiedy dla u ytkowników utrzymywane s aplikacje na serwerze terminali. Remote Access/VPN Server (Serwer dost pu zdalnego/sieci VPN) Udost pnia routing wieloprotoko owy i us ugi dost pu zdalnego dla po cze telefonicznych, sieci lokalnych LAN oraz sieci rozleg ych WAN. Po czenia prywatnych sieci wirtualnych (VPN) umo liwiaj u ytkownikom i witrynom zdalnym bezpieczne po czenia do sieci przy u yciu standardowych po cze internetowych. Kontroler domeny (Active Directory) Udost pnia klientom sieci us ugi katalogowe. Opcja ta konfiguruje kontroler domeny w nowej lub istniej cej domenie oraz instaluje DNS. Wybranie tej opcji uruchamia program Active Directory Installation Wizard (Kreator us ugi Active Directory). Serwer DNS Umo liwia rozpoznawanie nazw hostów dzi ki translacji nazw hostów na adresy IP (wyszukiwanie w przód) oraz translacji adresów IP na nazwy hostów (wyszukiwanie wsteczne). Wybranie tej opcji instaluje us ugi DNS, a nast pnie uruchamia program Configurc A DNS Server Wizard (Kreator serwera DNS). Serwer DHCP Udost pnia us ugi automatycznej adresacji IP dla klientów, którzy wybrali funkcj dynamicznego przydzielania adresu IP. Wybranie tej opcji instaluje us ugi DHCP, a nast pnie uruchamia program New Scope Wizard (Kreator nowego zakresu), który umo liwia zdefiniowanie w sieci jednego lub kilku zakresów IR Serwer multimediów strumieniowych Udost pnia us ugi WMS (Windows Media Services). Us ugi WMS pozwalaj serwerowi przesy a multimedialne dane przez sie intranet lub Internet. Dane mog by przechowywane i dostarczane na danie lub dostarczane w czasie rzeczywistym. Wybranie tej opcji instaluje us ugi WMS. Serwer WINS Umo liwia rozpoznawanie nazw komputerów dzi ki translacji nazw NetBIOS na adresy IP. Instalowanie serwera WINS nie jest konieczne, chyba e obs ugiwane maj by starsze systemy operacyjne, takie jak Windows 95 czy Windows NT. Systemy Windows 2000 i Windows XP nie wymagaj zainstalowania us ugi WINS, chocia starsze aplikacje zainstalowane na tych plat formach mog do prawid owego dzia ania potrzebowa serwera WINS. Wybranie tej opcji instaluje serwer WINS. Aby przeprowadzi wszystkie wiczenia praktyczne zamieszczone w ksi ce, nale y skonfigurowa komputer jako SerwerOl, dzia aj cy jako kontroler domeny w domenie contoso.com. Poszczególne kroki konfigurowania serwera w roli kontrolera domeny za pomoc programu Configurc Your Server Wizard (Zarz dzanie tym serwerem) zosta y przedstawione w wiczeniu 2 na ko cu lekcji.

9 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Us uga Active Directory Wiele ksi ek zosta o po wi conych planowaniu, implementacji i obs udze us ugi Active Directory. Osoby zaznajomione z us ug atwo rozpoznaj, e poni sze opisy s uproszczone jedynie dlatego, e omówienie ka dego szczegó u tego zagadnienia zajmuje wiele czasu i miejsca. Celem tego rozdzia u jest przekazanie tych informacji, które s potrzebne na egzaminie Sieci, us ugi katalogowe i kontrolery domen Sieci powsta y w dniu, kiedy pierwszy u ytkownik zdecydowa, e nie ma ochoty przechodzi przez korytarz, aby pobra pewne dane od innego u ytkownika. W ko cu sieci s wszystkim, co zwi zane jest z udost pnianiem zdalnym zasobów. Zasoby te to najcz ciej pliki, foldery i drukarki. Z czasem lista zasobów wyd u y a si, a najbardziej znacz ce z nich to wiadomo ci , bazy danych czy aplikacje. W zwi zku z tym musi istnie pewien mechanizm ledzenia tych zasobów, ich udost pniania oraz co najmniej katalog u ytkowników i grup rak, aby zasoby mog y by zabezpieczane przed niepo danym dost pem. Sieci systemów Microsoft Windows obs uguj dwa modele us ug katalogowych: grupy robocze i domeny. Model domeny jest z pewno ci najbardziej powszechny dla implementacji systemu Windows Server 2003 w przedsi biorstwach. Model domeny charakteryzuje si pojedynczym katalogiem zasobów przedsi biorstwa us ug Active Directory do której zaufanie maj wszystkie systemy zabezpiecze nale ce do domeny. Dzi ki temu, systemy te mog korzysta z katalogu bezpiecznych podmiotów (u ytkownik, grupa, konto komputera), aby zabezpiecza ich zasoby. Us uga Active Directory dzia a jako magazyn identyfikacyjny, udost pniaj cy pojedyncz list zaufania, opisuj c w domenie kto jest kim. Us uga Active Directory jest jednak czym wi cej ni tylko baz danych. Jest zbiorem obs ugiwanych plików, wliczaj c w to dzienniki transakcji i wolumen systemu (lub Sysvol), który zawiera skrypty logowania i informacje o zasadach grupy. Jest te serwisem, który obs uguje i korzysta z bazy danych, wliczaj c w to protokó LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), protokó zabezpiecze Kerberos, procesy replikacji i us ug FRS (File Rcplication Service). Baza danych i jej us ugi instalowane s na jednym lub kilku kontrolerach domeny. Kontroler domeny jest serwerem, który zosta przeznaczony do tej funkcji przez uruchomienie programu Active Directory Installation Wizard (Instalacja us ugi Active Directory), przez wprowadzenie w wierszu polece rozkazu DCPROMO lub, tak jak jest realizowane w wiczeniu 2, przez uruchomienie Configure Your Scrvcr Wizard (Kreator konfigurowania serwera). Je li dany serwer staje si kontrolerem domeny, przechowuje kopie lub repliki us ugi Active Directory oraz zmienia baz danych, a zmiany te replikowane s do ka dego kontrolera domeny. Domeny, drzewa i lasy Us uga Active Directory nie mo e istnie bez co najmniej jednej domeny i vice versa. Domena jest g ówn jednostk administracyjn us ugi katalogowej Windows Server W us udze Active Directory przedsi biorstwo mo e mie kilka domen. Model wielu domen tworzy struktur logiczna nazwan drzewami, gdzie zachowana jest ci g o nazw DNS. Na przyk ad nazwy contoso.com, us.contoso.com oraz europe.contoso.com wspó u ytkuj ci g przestrze nazw DNS i dlatego mog by traktowane jako drzewo. Je li domeny us ugi Active Directory nie wspó dziel jednej domeny g ównej, to tworz wiele drzew. Powstaje w ten sposób najwi ksza struktura us ugi Active Directory: las. Las us ugi Active Directory

10 MCSE Training Kit: Egzamin zawiera wszystkie domeny tej us ugi. Las mo e zawiera wiele domen w wielu drzewach lub tylko jedn domen. Je li istniej co najmniej dwie domeny, znaczenia nabiera cicment us ugi Active Directory nazwany Global Catalog (Katalog globalny), poniewa udost pnia on informacje o obiektach znajduj cych si w innych domenach lasu. Obiekty i jednostki organizacyjne (OU) Zasoby przedsi biorstwa s przedstawiane w us udze Active Directory jako obiekty lub rekordy bazy danych. Ka dy obiekt ma atrybuty lub w a ciwo ci, które go definiuj. Przyk adowo obiekt u ytkownika zawiera nazw u ytkownika i has o, a obiekt grupy zawiera nazw grupy i list jej cz onków. W celu utworzenia obiektu us ugi Active Directory nale y otworzy konsol Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) znajduj c si w grupie programów Administrative Tools (Narz dzia administracyjne). Nast pnie nale y rozwin domen, aby wy wietlone zosta y jej kontenery i jednostki OU. Wskazany kontener lub jednostk OU nale y klikn prawym przyciskiem myszy i wybra opcj New object_type (Nowy typ_obiektu). Us uga Active Directory mo e przechowywa miliony obiektów, takich jak u ytkownicy, grupy, komputery, drukarki, wspó u ytkowane foldery, witryny, odsy acze do witryn, obiekty GPO Group Policy Object (obiekt zasad grupy), a nawet strefy DNS i rekordy hosta. atwo mo na sobie wyobrazi, e bez pewnego rodzaju struktury, dost p i zarz dzanie katalogiem by oby koszmarem. Struktura jest funkcj okre lonego typu obiektu nazwanego jednostk organizacyjn lub w skrócie OU. Wewn trz domeny jednostki OU s kontenerami, które umo liwiaj grupowanie obiektów o wspólnej administracji lub konfiguracji. Jednostki OU maj jednak wi ksze mo liwo ci ni organizowanie obiektów us ugi Active Directory. Udost pniaj wa ne funkcje administracyjne s punktem, z którego funkcje administracyjne mog by delegowane oraz do którego odnoszone mog by zasady grupy. Delegowanie Delegowanie administracji dotyczy prostego pomys u wynikaj cego z potrzeby, by wybrany administrator móg zmieni has o pewnej podgrupie u ytkowników. Ka dy obiekt us ugi Active Directory (w tym przypadku obiektami s u ytkownicy) zawiera kontroln list dost pu (ACL), która definiuje uprawnienia obiektu, tak samo jak pliki woluminu dyskowego maj listy ACL, które okre laj dost p do tych plików. Na przyk ad, lista ACL obiektu u ytkownika b dzie definiowa, które grupy mog wyczy ci jego has o. Przydzielanie uprawnie administratorowi tak, aby móg zmienia osobno has o ka dego u ytkownika, jest troch skomplikowane. Zamiast tego mo na umie ci wszystkich tych u ytkowników w pojedynczej jednostce OU i przydzieli temu administratorowi uprawnienia umo liwiaj ce zmian has a jednostki OU. Uprawnienia te b d dziedziczone przez wszystkie obiekty u ytkownika tej jednostki OU, dzi ki czemu administrator b dzie móg modyfikowa uprawnienia wszystkich u ytkowników. Usuni cie hase u ytkownika jest tylko jednym przyk adem delegowania administtacji. Istniej tysi ce kombinacji uprawnie, które mog by przydzielane do grup administruj cych i obs uguj cych us ug Active Directory. Jednostki organizacyjne OU pozwalaj w przedsi biorstwie aktywnie odzwierciedla jego model administracji i okre la przez kogo i w jaki sposób mog by modyfikowane obiekty domeny-

11 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Group Policy (Zasady grupy) Jednostki organizacyjne s równie wykorzystywane do gromadzenia obiektów komputerów i u ytkowników, które s w podobny sposób konfigurowane. Dowolna konfiguracja wprowadzona do systemu mo e by zarz dzana centralnie dzi ki w a ciwo ci us ugi Active Directory nazwanej Group Policy (Zasada grupy). Zasada grupy pozwala okre li ustawienia zabezpiecze, instalowane oprogramowanie oraz konfigurowa zachowanie systemu operacyjnego i aplikacji bez dotykania komputera. Po prostu wprowadza si dan konfiguracj do obiektu GPO. Obiekty GPO s zbiorem setek mo liwych ustawie konfiguracji od uprawnie u ytkownika po oprogramowanie, które mo na uruchamia na danym systemie. Obiekt GPO jest powi zany do kontenera wewn trz us ugi Active Directory, najcz ciej do jednostki OU, chocia mog to by tak e domeny lub nawet witryny. Ustawienia zawarte w obiekcie GPO dotycz wszystkich u ytkowników i komputerów znajduj cych si poni ej" kontenera (powi zanego z obiektem GPO). Prawdopodobnie podczas egzaminu znajd si odniesienia do obiektu Group Policy (zasady grupy). Nale y pami ta, e obiekt ten jest narz dziem, dzi ki któremu konfiguracja mo e by wprowadzana centralnie, e niektóre ustawienia dotycz jedynie komputerów, a niektóre jedynie u ytkowników oraz e zasada dotyczy tylko tych komputerów i u ytkowników, którzy znajduj si poni ej" jednostki OU, z która zasad jest powi zana. Lektura uzupe niaj ca Jak ju by o wcze niej nadmienione, us uga Active Directory jest du ym i z o onym zagadnieniem, które zas uguje na powa ne potraktowanie przed przyst pieniem do wprowadzenia systemu Windows Server 2003 jako kontrolera domeny. Dlatego te rekomendowane jest przeczytanie wymienionych poni ej tytu ów wydawnictwa Microsoft Press: Active Directory for Microsoft Windows Server 2003 Technical Reference MCSE Zestatu szkoleniowy (Exam ): Planowanie, wdra anie i obs uga infrastruktury Active Directory Windows Server 2003 Zadanie praktyczne: Instalacja Windows Sewer 2003 wiczenie praktyczne obejmuje wykonanie konfiguracji komputera niezb dnej do uruchomienia systemu Windows Server 2003 oraz skonfigurowanie serwera tak, aby sta si kontrolerem domeny w domenie contoso.con. wiczenie 1: Instalacja Windows Server 2003 wiczenie to powinno by wykonywane na komputerze, który jest kompatybilny z systemem Windowj Scrver Zak ada sic, e podstawowy dysk twardy systemu jest pusty. Je li dysk ten ma ju skonfigurowane partycje, nale y zmodyfikowa wiczenie tak, aby odpowiada o konfiguracji systemu. 1. Skonfiguruj program BIOS komputera lub kontrolera dysku tak, aby system uruchamia si z dysku CD- ROM. Szczegó owe informacje na ten temat zawiera dokumentacja urz dze sprz tu. 2. W ó do nap du instalacyjny dysk CD-ROM systemu Windows Server 2003 i ponownie uruchom komputer.

12 24 MCSE Training Kit: Egzamin , 3. Je li podstawowy dysk nie jest pusty, wy wietla si komunikat informuj cy, e wci ni cie dowolnego przycisku klawiatury spowoduje uruchomienie komputera z dysku CD-ROM. Je li pojawi! si taki komunikat, naci nij dowolny przycisk klawiatury. Na pocz tku uruchamiania komputera pojawia si informacja o sprawdzaniu konfiguracji systemu, a nast pnie wy wietlone zostaje okno programu instalacyjnego. 4. Je li do pracy komputera potrzebne s specjalne sterowniki pami ci masowej, które nic znajduj si w zestawie sterowników Windows Servcr 2003, naci nij przycisk F6 w momencie, kiedy program instalacyjny wy wietla odpowiedni komunikat i udost pnia potrzebne sterowniki. 5. System podpowiada, e wci ni cie przycisku F2 spowoduje wykonanie procedury automatycznego odzyskiwania systemu ASR (Automatic System Recovery). ASR jest now funkcj Windows Server Zast pi a ona funkcj tworzenia dysku ratunkowego {Emergency Disk Repair), która wyst powa a w poprzedniej wersji serwera Windows. W a ciwo ci funkcji ASR zosta y opisane w rozdziale 13. Na tym etapie instalacji nie nale y naciska F2, program instalacyjny b dzie kontynuowa swoje dzia anie. Nale y zwróci uwag, e szary pasek statusu na dole ekranu wskazuje, e komputer jest sprawdzany, a pliki pobierane. Operacje te s wymagane do uruchomienia minimalnej wersji systemu operacyjnego. 6. Je li instalowana jest wersja testowa Windows Server 2003, program instalacyjny powiadomi o tym. Przeczytaj odpowiednie komunikaty i aby kontynuowa naci nij Enter. Wy wietlony zostanie ekran zapraszaj cy do instalacji systemu. Nale y zauwa y, e oprócz wykonania nowej instalacji systemu operacyjnego, u ytkownik mo e u y programu instalacyjnego do naprawy uszkodzonej instalacji. Program Recovery Console (Konsola odzyskiwania) opisany zosta w rozdziale Po przeczytaniu komunikatów ekranu, naci nij przycisk Enter, aby kontynuowa. Program instalacyjny wy wietli ekran akceptacji warunków licencji produktu. 8. Tre umowy licencyjnej mo na przeczyta przewijaj c ekran do do u za pomoc przycisku PAGE DOWN. 9. Naci nij przycisk F8, aby zaakceptowa warunki licencji. Wy wietlony zostanie ekran instalacji Windows Servcr 2003 i u ytkownik poproszony zostanie 0 wybranie wolnej przestrzeni dyskowej lub istniej cej partycji, na której zainstalowany zostanie system operacyjny. W tym kroku program instalacyjny umo liwia tworzenie i usuwanie partycji dysku twardego. Aby wykona wiczenia zamieszczone w ksi ce, nale y skonfigurowa partycj wi ksz ni przestrze potrzebna do zainstalowania samego systemu operacyjnego (zalecana minimalna wielko to 3 GB) oraz pozostawi co najmniej 1 GB nieprzydzielonej przestrzeni dyskowej. W nast pnych punktach zak ada si, e dysponujemy pustym dyskiem o pojemno ci co najmniej 4 GB. U ytkownik mo e wprowadzi korekty, które odpowiednio przystosuj jego system. 10. Naci nij C, aby utworzy partycj. 11. Aby utworzy partycj 3 GB wpisz warto 3072 w polu Create Partition Of Size (In MB) (Utwórz partycj o rozmiarze (w MB)), a nast pnie naci nij Enter. 12. Upewnij si, e utworzone partycje s podobne do pokazanych na rysunku 1-2. Powtarzaj c, w wiczeniu zaleca si utworzenie na dysku C partycji o wielko ci co najmniej 3 GB oraz pozostawienie 1 GB przestrzeni dysku, dla której nie okre lono partycji.

13 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Rysunek 1-2. Partycje dysku twardego potrzebne podczas instalacji 13. Wybierz C: Partycja 1 [New (raw)] i naci nij Enter, aby j zainstalowa. U ytkownik zostanie poproszony o wybór systemu plików dla partycji. 14. Sprawd, c/.y wybrana zosta a opcja Format partition using NTFS (Sformatuj partycj u ywaj c systemu plików NTFS) i naci nij Enter. Program instalacyjny sformatuje partycj (NTFS), sprawdzi, czy na dyskach twardych nie wyst puj b dy fizyczne, które mog powodowa, e instalacja nie zako czy si powodzeniem, skopiuje pliki na dysk twardy oraz rozpocznie instalacj. Proces ten trwa kilka minut. Na koniec, program instalacyjny wy wietli czerwony pasek statusu, który odlicza 15 sekund do momentu ponownego uruchomienia komputera i wprowadza tryb graficzny (GUI) do procesu instalacyjnego. 15. Po zako czeniu trybu tekstowego, system jest ponownie uruchamiany. Nie nale y naciska przyci sków klawiatury, które powoduj rozruch systemu z dysku CD-ROM. Program instalacyjny Windows wy wietla graficzny interfejs u ytkownika. W lewym oknie pokazywane s post py instalacji. Zaznaczone s opcje Collecting Information (Zbieranie informacji), Dynamie Update (Aktualizacja dynamiczna) i Preparing Installation (Przygotowanie instalacji). Opcja Zbieranie informacji zosta a zako czona przed wprowadzeniem trybu graficznego, a Aktualizacja dynamiczna nie jest u ywana podczas uruchamiania z dysku CD-ROM. W tym momencie system wykonuje dzia ania zwi zane z opcj Przygotowanie instalacji, czyli kopiuje pliki na dysk lokalny. 16. Na stronie Regional And Language Options (Opcje regionalne i j zykowe) wybierz ustawienia, które s odpowiednie dla j zyka i wymaga zwi zanych z wprowadzaniem tekstów, a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wskazówka Ustawienia regionalne mog by modyfikowane po zainstalowaniu systemu operacyjnego za pomoc modu u Regional And Language Options (Opcje regionalne i j zykowe) znajduj cego si w programie Control Panel (Panel sterowania). Program instalacyjny wy wietli stron zatytu owan Personalize Your Software (Spersónalizuj swoje oprogramowanie), w którym nale y wprowadzi swoje nazwisko i nazw organizacji.

14 MCSE Training Kit: Egzamin W polu Name (Nazwisko) wprowad swoje nazwisko; w polu Organization (Organizacja) wpro wad nazw organizacji, a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wy wietlona zostanie strona wprowadzania klucza produktu. 18. Wprowad klucz produktu, który jest zamieszczony na instalacyjnym dysku CD-ROM dla Windows Server 2003, a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). Program instalacyjny wy wietli okno dialogowe Licensing Modes (Tryby licencjonowania), za pomoc którego u ytkownik wybiera odpowiedni tryb licencjonowania serwera. 19. Sprawd, czy zaznaczony zosta tryb Per Server Number Of Concurrent Connections (Na serwer Liczba po cze równoczesnych), a liczba po cze to 5, a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wa ne Opcja Na serwer. Liczba po cze równoczesnych." i warto 5 dla liczby równoczesnych po - cze s sugerowanymi ustawieniami, u ywanymi do zrealizowania tego kursu. U ytkownik powinien u ywa legaln liczb równoczesnych po cze okre lon w oparciu o rzeczywiste posiadane licencje. Zamiast opcji Per Server (Na serwer), mo na wybra inny tryb licencjonowania - Per Device Or Per User (Na urz dzenie lub Na u ytkownika). Program instalacyjny wy wietla stron Computer Name And Administrator Password (Nazwa komputera i has o administratora). Nale y zwróci uwag, e program instalacyjny u ywa nazwy organizacji do utworzenia sugerowanej nazwy komputera. Je li na wcze niejszym etapie instalacji nazwa organizacji nie zosta a okre lona, program instalacyjny do wygenerowania nazwy komputera u yje nazwiska. 20. W polu tekstowym Computer Name (Nazwa komputera) wprowad SerrerOl. Nazwa komputera wy wietlana jest za pomoc du ych liter, bez wzgl du na to jak by a wprowadzana. W pozosta ej cz ci zestawu szkoleniowego, w zadaniach kontrolnych odniesienia dotycz nazwy Server01. Ostrze enie Je li komputer jest po skonsultowa to z administratorem sieci. czony z sieci, przed przydzieleniem nazwy komputera nale y 21. W polu tekstowym Administrator Password (Has o administratora) i w polu Confirm Password (Potwierdzenie has a) nale y wprowadzi z o one has o dla konta Administrator (has o powinno by trudne do odgadni cia). Has o nale y zapami ta, poniewa wi kszo wicze praktycznych wymaga zalogowania si jako administrator systemu. Wa ne Podczas instalacji r cznej, program instalacyjny Windows Server 2003 nie pozwala przej do nast pnych etapów dopóki dla konta administratora nie zostanie wprowadzone has o spe niaj ce z o one wymagania. Istnieje mo liwo pozostawienia pustych pól okre laj cych has o, ale taka praktyka jest ze wszech miar niepo dana. Je li w systemie by zainstalowany modem, wy wietlone zostanie okno dialogowe Modem Dialing Information (Informacje po czenia modemowego). 22. Wprowad numer kierunkowy, a nast pnie Idiknij przycisk Next (Dalej). Wy wietlona zostanie strona Dat And Time Settings (Ustawienia daty i godziny).

15 28 MCSE Training Kit: Egzamin Otwórz modu Manage Yout Server (Zarz dzanie tym serwerem) w grupie programów Narz dzia administracyjne, o ile nie by wcze niej uruchomiony. 2. Kliknij opcj Add Or Remove A Role (Dodaj lub usu rol ). Wy wietlone zostanie okno programu Configure Your Sewer Wizard (Kreator konfigurowania serwera). 3- Kliknij przycisk Next (Dalej), a kreator wykryje ustawienia sieci. 4. Kliknij opcj Typical Configuration For A Fitst Servet (Ustawienia typowe dla pierwszego serwera), a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). 5. W polu opisuj cym nazw domeny us ugi Active Directory wpisz contoso.com. 6. Sprawd, czy nazwa CONTOSO jest wy wietlana w polu NetBIOS Domain Name, a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). 7. Sprawd, czy okno Summary Of Selections (Podsumowanie ustawie ) odpowiada rysunkowi 1-3, a nast pnie kliknij przycisk Next (Dalej). Program Configure Your Sener Wizard (Kreator konfiguracji tego serwera) wy wiedi komunikat informuj cy o tym, e system zostanie ponownie uruchomiony i poprosi u ytkownika o zamkni cie wszystkich otwartych programów. 8. Kliknij przycisk Yes (Tak). Rysunek 1-3. Podsumowanie ustawie 9- Po ponownym uruchomieniu komputera zaloguj si w systemie jako administrator. 10. Okno programu Configure Your Server Wizard (Konfigurowanie tego serwera) b dzie podsumowywa ostatnie etapy tak, jak pokazane to zosta o na rysunku 1-4.

16 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Pytania Rysunek 1-4. Kreator Konfigurowanie tego serwem 11. Kliknij kolejno przyciski Next (Dalej) i Finish (Zako cz). 12. Uruchom program Active Directoty Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) w grupie programów Narz dzia administracyjne. Sprawd, czy w systemie jest domena nazwana contoso.com rozwini cie domeny i czy w w le Domain Controllers (Kontrolery domeny) znajduje si konto komputera dla serwera Server Które z poni ej wymienionych wersji systemu Windows Servcr 2003 wymagaj aktywacji pro duktu? (zaznacz wszystkie w a ciwe) a. Windows Server 2003, Standard Edition, wersja komercyjna b. Windows Server 2003, Enterprise Edition, wersja testowa c. Windows Servcr 2003, Enterprise Edition, wersja Open License (licencja otwarta) d. Windows Server 2003, Standard Edition, wersja Volume License (licencja pakietowa) 2. Czym ró ni si w us udze Active Directory domena, drzewo i las? 3- Które z poni szych stwierdze dotycz cych Windows Server 2003 jest prawdziwe? (zaznacz wszystkie w a ciwe) a. Program instalacyjny mo e by uruchomiony przez rozruch z dysku CD-ROM. b. Program instalacyjny mo e by uruchomiony przez rozruch z dyskietki. c. Do spe nienia z o onych wymaga dotycz cych hase program instalacyjny wymaga, by has o nie by o puste.

17 30 MCSE Training Kit: Egzamin d. Program instalacyjny pozwala wprowadza same jedynki (1) przy wpisywaniu identyfikatora produktu. Podsumowanie lekcji Wersje komercyjne i testowe systemu Windows Server 2003 wymagaj aktywacji produktu. Strony programów Manage Your Server (Zarz dzanie tym serwerem) oraz Configure Your Server Wizard (Konfigurowanie tego serwera) stanowi pomocny przewodnik dla instalacji i konfiguracji dodatkowych us ug, zgodnie z wybran rol serwera. Us uga Active Directory us uga katalogowa systemu Windows Server 2003 jest instalowana na serwerze za pomoc programu Active Dircctory Installation Wizard (Kreator instalacji us ugi Active Directory). Kreator jest uruchamiany przy u yciu programu Configure Your Server Wizard (Konfigurowanie teeo serwera) lub poprzez wpisanie w wierszu polece DCPROMO.

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet.

Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. Instrukcja instalacji oprogramowania TSG wer. 5.0 z dost pem do danych poprzez sie Internet. 1. Pobieramy najnowsz wersj oprogramowania z lokalizacji 2. ftp://ftp.cait.com.pl/public/tmp/tsg_500_full.exe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 Informator Techniczny nr 71 28-11-2006 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Industrial Application Server 2.1 CD-Rom instalacyjny z oprogramowaniem Industrial Application Server zawiera

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 101 16-01-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu Windows Server przy dostępie do Wonderware Information Servera 3.0 poprzez protokół HTTPS oraz zaporę (firewall)

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki:

Materiały dla studentów Sieci Komputerowe. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: LABORATORIUM 1 Instalacja Active Directory 2008 Instalacja za pomocą Kreatora instalacji Active Directory. Aby zainstalować usługę Active Directory dla nowej domeny, należy wykonać następujące kroki: 1.

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 124 3-05-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja logowania danych z oprogramowania wizualizacyjnego SIMATIC WinCC do serwera Wonderware Historian Do przygotowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja OpenVPN

Konfiguracja OpenVPN Konfiguracja OpenVPN Przed rozpoczęciem konfiguracji należy podjąć decyzję w jakim trybie program ma utworzyć tunel. Zasadniczo umożliwia on połączenie zdalnych lokalizacji w warstwie drugiej lub trzeciej

Bardziej szczegółowo

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic.

OvidSP. Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. OvidSP Szanowni Państwo, Ovid Universal Search Wyszukiwanie bez granic. Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe narzędzie Ovid Universal Search z listą A-to-Z i systemem linkującym, umożliwiające przeszukiwanie

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120

Wymagania sprzętowe. Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Wymagania sprzętowe Amadeus Selling Platform v.7.2p120 Spis Treści Amadeus Selling Platform... 3 Automatic Update... 3 Amadeus Proprinter... 3 Systemy Operacyjne... 3 Przeglądarka Internetowa... 3 Rozmiar

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo