i Wprowadzenie do Windows Server 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "i Wprowadzenie do Windows Server 2003"

Transkrypt

1 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia konfiguracji i instalacji wybrane pod k tem wymaga egzaminu certyfikuj cego Cele rozdzia u Zadaniem ksi ki jest prawid owe przygotowanie czytelnika do zarz dzania i utrzymania rodowiska Windows Server 2003 oraz do skutecznego przygotowania do egzaminu certyfikuj cego Pomimo, e student posiada do wiadczenie przy korzystaniu z technologii systemów Microsoft Windows, rodzina Windows Server 2003 i us uga katalogowa Microsoft Active Directory mo e okaza si stosunkowo nowym zagadnieniem. Dlatego celem tego rozdzia u jest zapoznanie z ró nymi wersjami i wydaniami Windows Server 2003 tak, aby jasne sta y si podstawowe ró nice mi dzy nimi i mo liwo ci czenia wersji, maj ce na celu lepsze spe nienie wymaga danej organizacji. W drugiej cz ci czytelnik zostanie zapoznany z procesem instalacji i konfiguracji komputera systemu Windows Server 2003 dzia aj cego jako kontroler domeny us ugi Active Directory. Lekcje rozdzia u: Lekcja 1: Rodzina Windows Servcr Lekcja 2: Instalacja i konfiguracja Windows Server 2003 i us ugi Activc Directory Wymagania Rozdzia ten opisuje kroki wymagane do skonfigurowania komputera dzia aj cego pod kontrol systemu Windows Server Po skonfigurowaniu, komputer b dzie mo na wykorzystywa do wicze praktycznych zamieszczonych w tym zestawie szkoleniowym. Komputer powinien by wyposa ony w co najmniej jeden dysk twardy, który mo na wyczy ci i u y do zainstalowania Windows Server

2 14 MCSE Training Kit: Egzamin Lekcja 1: Rodzina Windows Server 2003 Serwer Windows Server 2003 jest systemem bardziej bezpiecznym, bardziej niezawodnym, bardziej dost pnym i atwiejszym w administrowaniu ni poprzednie wersje systemu Windows. Przedstawiony zostanie dok adniejszy opis platformy i porównania z systemem Microsoft Windows Lekcja ta stanowi skrótowy przegl d rodziny Windows Server 2003 skupiaj cy sic na przedstawieniu ró nic mi dzy wersjami produktu: Web Edilion, Standard Edition, Enterprise Edition oraz Datacenter Edition. Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Rozpoznawanie podstawowych ró nic mi dzy wersjami systemu Windows Server 2003 Szacunkowy czas lekcji: 5 minut Wersje systemu Windows Sewer 2003 Serwer Windows Servcr 2003 jest stopniow aktualizacj platformy i technologii wprowadzonych w systemie Windows Dla osoby znaj cej serwer Windows 2000 przej cie do nowego systemu b dzie relatywnie proste, natomiast dla osób maj cych do wiadczenia nabyte podczas pracy z systemem Windows NT 4 b dzie to zupe nie nowy wiat. Ta stopniowa aktualizacja mo e by jednak myl ca. Aktualizacje poparte s znacz cymi i d ugo oczekiwanymi usprawnieniami w zabezpieczeniach oraz niezawodno ci systemu operacyjnego i zestawu narz dzi administracyjnych. W wielu ksi kach w tym miejscu przedstawiana jest lista nowych funkcji. I rzeczywi cie, lista funkcji Windows Servcr 2003 jest imponuj ca i na podstawie tych cech, prawic dla ka dego administratora wybór systemu staje si spraw oczywist. Jednak e trzeba zdawa sobie spraw, e poszczególne funkcje nie musz by tak samo atrakcyjne dla ka dego fachowca bran y IT. W rozdziale obja nione zostan istotne cechy i usprawnienia us ugi Active Directory, nowe narz dzia obs ugi popularnych, a jednocze nie z o onych obiektów GPO, poprawione zabezpieczenia systemu, ulepszone us ugi terminalowe oraz szereg innych rozszerzonych b d poprawionych cech nowego systemu operacyjnego. Je li u ytkownik rozwa a przej cie do systemu Windows Server 2003, powinien dobrze zapozna si z t platform odwiedzaj c witryn Microsoft Web pod adresem i samemu oceni, które ulepszenia s najbardziej dla niego istotne. Niezale nie od d ugiej listy nowych cech systemu, jego ocenianie staje si jeszcze bardziej atrakcyjne ze wzgl du na to, e system Windows Server 2003 wyst puje w wersji 32-bitowej, 64-bitowej oraz wbudowanej. Jednak najwa niejsze ró nice wyst puj mi dzy czterema wersjami wymienionymi poni ej w kolejno ci, która uwzgl dnia dost pno funkcji i cech, jak równie cen produktu. Windows Server 2003, Web Edition Windows Server 2003, Standard Edition Windows Scrvcr 2003, Enterprise Edition Windows Scrver 2003, Datacenter Edition

3 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Web Edition Dla zapewnienia konkurencyjno ci systemu Windows Server 2003 w odniesieniu do innych serwerów sieci Web, firma Microsoft opracowa a okrojon, jednak e odpowiednio wyposa on wersj serwera, specjalnie zaprojektowanego dla us ug sieci Web. Zestaw cech i licencjonowanie umo liwia klientom prost instalacj stron, witryn, aplikacji i us ug sieci Web. Wersja Web Edition obs uguje 2 gigabajty (GB) pami ci RAM i dwa procesory w trybie symetrycznego przetwarzania (SMP). Zapewnia nieograniczon liczb po cze anonimowych w sieci Web, przy czym obs ugiwanych jest tylko 10 wej ciowych po cze SMB (Serwer Message B ock, blok komunikatów serwera), co powinno by w zupe no ci wystarczaj ce do publikowania danych. Serwer nie mo e by bram do Internetu, serwerem DHCP lub serwerem faksów. Pomimo, e serwer mo e by administrowany zdalnie za pomoc programu Rcmote Desktop (Pulpit zdalny), nie mo e by serwerem terminali w tradycyjnym znaczeniu. Serwer mo e nale e do domeny, ale nie mo e by kontrolerem domeny. Do czona wersja mechanizmów serwera bazy danych Microsoft SQL Server Databasc Engine mo e obs ugiwa do 25 jednoczesnych po cze. Standard Edition System Windows Server 2003 Statndard Edition to mocny, przeznaczony do realizacji ró nych zastosowa serwer. W ma ych i redniej wielko ci przedsi biorstwach mo e pracowa jako serwer katalogów, plików, druku, aplikacji, serwer multimedialny i sieci Web. Jego rozszerzony zestaw funkcji mo na porówna do systemu Windows 2000 wraz z serwerem MSDE (Microsoft SQL Server Databasc Engine), który obs uguje do 5 jednoczesnych po cze do bazy danych o rozmiarach do 2 GB, wraz z darmow us ug POP3 (Post Office Protocol wersja 3), która w po czeniu z do czon us ug SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) umo liwia uruchomienie niedu ego, autonomicznego serwera poczty oraz wraz z us ug równowa enia obci enia sieci (NBL), która jest przydatnym narz dziem do czanym jedynie w wersji Advanced Server systemu Windows Wersja Standard Edition systemu Windows Server 2003 obs uguje do 4 GB pami ci RAM i cztery procesory (SMP). Informacja W wersji RC 1 (Release Candidate) systemu Windows Server 2003, wersja beta i wersja zapoznawcza kodu programu obs ugiwa a tylko dwa procesory. Ograniczenie to zosta o usuni te w wersji RC2, tak wi c wersja Standard Edition obs uguje cztery procesory. Dokumentacja, która powsta a przed pojawieniem si tej wersji mo e zawiera b dne informacje dotycz ce obs ugi SMP. Enterprise Edition Wersja Enterprise Edition systemu Windows Server 2003 zaprojektowana zosta a jako wydajna platforma serwerowa dla rednich i du ych przedsi biorstw. Ze wzgl du na przeznaczenie (dla przedsi biorstw), serwer umo liwia obs ug do 8 procesorów, 32 GB pami ci RAM, klastry sk adaj ce sic z o miu w z ów (wliczaj c w to klastry oparte na technologii Storage Area Nctwork SAN oraz klastry rozproszone geograficznie). Serwer mo e by uruchamiany na komputerach bazuj q'ch na ó^-bitowym procesorze Intel Itanium i w takim przypadku serwer obs uguje do 64 GB pami ci RAM i 8 procesorów.

4 16 MCSE Training Kit: Egzamin Pytania Poni ej wymienione zosta y inne cechy odró niaj ce wersj Enterprise od wersji Standard: Us ugi MMS (Microsoft Mctadirectory Services), które umo liwiaj integracj z us ug Active Directory wielu katalogów, baz danych i plików. Us uga Hot Add Memory, która pozwala dodawa pami do obs ugiwanego urz dzenia sprz towego bez wy czania i ponownego uruchamiania serwera. Us uga WRM (Windows System Resource Manager), która obs uguje przydzia zasobów procesora i pami ci w odniesieniu do poszczególnych aplikacji. Datacenter Edition Wersja Datacenter Edition jest dost pna jedynie jako wersja OEM razem w pakiecie z wysokiej klasy sprz tem (serwerem). Serwer ten zapewnia prawie nieograniczone mo liwo ci skalowania, czyli obs ug 32- bitowych platform z 32 procesorami (SMP) i 64 GB pami ci RAM oraz obs ug 64-bitowych platform z 64 procesorami i 512 GB pami ci RAM. Istnieje tak e wersja dla 128 procesorów (SMP), która obs uguje dwie 64 kana owe partycje SMP. 64-Bit Editions Wersje 64-bitowe Windows Server 2003, uruchamiane na komputerach Intel Itanium, w porównaniu do 32- bitowych wersji Windows opracowane zosta y dla szybszych procesorów i szybciej wykonywanych operacji zmiennoprzecinkowych. Ulepszone kodowanie CPU i usprawnione przetwarzanie przynios o znacz ce przyspieszenie operacji obliczeniowych. Zwi kszona pr dko dost pu do ogromnej przestrzeni adresowej pami ci pozwala na p ynne dzia anie z o onych i intensywnie wykorzystuj cych zasoby aplikacji, takich jak masowe aplikacje bazodanowe, aplikacje dotycz ce analiz naukowych czy silnie obci one serwery sieci Web. Niektóre funkcje wersji 32-bitowych nie s dost pne w wersjach 64-bitowych. W szczególno ci, wersje 64- bitowe nie obs uguj 16-bitowych aplikacji Windows, aplikacji czasu rzeczywistego, aplikacji POSIX i us ug drukowania klientów systemu Apple Macintosh. Przedstawione poni ej pytania maj za zadanie ugruntowa podstawowe informacje prezentowane podczas lekcji. Je li czytelnik nie potrafi udzieli odpowiedzi, powinien ponownie przejrze materia lekcji i powróci jeszcze raz do pyta. Odpowiedzi na pytania mo na znale w sekcji Pytania i odpowiedzi", znajduj cej si pod koniec tego rozdzia u. 1. Planujesz zainstalowanie komputerów systemu Windows Server 2003 w dziale zatrudniaj cym 250 pracowników. Serwer ma przechowywa katalogi domowe i wspó u ytkowane dla danego dzia u oraz ma obs ugiwa kilka drukarek u ywanych w dziale. Która wersja Windows Server 2003 stanowi najodpowiedniejsze rozwi zanie dla tego dzia u? 2. Planujesz zainstalowanie komputerów systemu Windows Server 2003 w nowej domenie us ugi Active Directory w du ej korporacji, w której znajduje si wiele oddzielnych us ug Active Directory zarz dzanych przez filie korporacji. Firma zdecydowa a, e Exchangc Server 2003 b dzie dla

5 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server wszystkich filii jednolit platform komunikacji oraz e us uga MMS (Microsoft Mctadirectory Services) b dzie u ywana do synchronizacji odpowiednich w a ciwo ci obiektów w ca ej organizacji. Która wersja Windows Server 2003 stanowi najodpowiedniejsze rozwi zanie dla takiej instalacji?? 3. Planowane jest zainstalowanie serwerów zapewniaj cych dost p przez sie Internet do aplikacji typu e- commerce. Przewidywane jest zainstalowanie 4 serwerów dla aplikacji Web oraz jednego dla silnej, aktywnie wykorzystywanej bazy danych. Która wersja Windows Scrver 2003 stanowi najodpowiedniejsze rozwi zanie? Podsumowanie lekcji System Windows Server 2003 jest dost pny w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych. G ówne ró nice mi dzy wersjami systemu Windows Server 2003 odzwierciedlaj edycje produktu: Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition oraz Datacenter Edition. Mówi c ogólnie, system Windows Server 2003 jest aktualizacj systemu Windows Jednak wprowadzone ulepszenia cech oraz zabezpiecze systemu s znacz ce i atwo przekona si, e poszczególne aktualizacje stanowi istotne usprawnienie rodowiska.

6 18 MCSE Training Kit: Egzamin Lekeja 2: Instalacja i konfiguracja Windows Sewer 2003 i us ugi Active Directory Zadania egzaminu dotycz g ównie zarz dzania i utrzymania rodowiska Windows Server 2003, natomiast mniejszy nacisk po o ony zosta na sam us ug Active Directory. Co prawda niektóre z zada odnosz sic do zagadnie administracji obiektami us ugi Active Directory, a w szczególno ci dotyczy to obiektów takich jak u ytkownicy, grupy, komputery, drukarki i wspó u ytkowane foldery. W niniejszym rozdziale szczegó owo omówione s zadania egzaminacyjne, a wiczenia praktyczne stanowi wa ny element w procesie nauki. wiczenia te wymagaj, by student skonfigurowa kontroler domeny dzia aj cy pod kontrol systemu Windows Server Je li konfiguracja kontrolera domeny i tworzenie podstawowych grup, u ytkowników czy kont komputera nie sprawia k opotu, niniejsz lekcj mo na pomin. Natomiast przy s abym opanowaniu us ugi Active Directory, lekcja ta powinna dostarczy wystarczaj cych podstaw do zg biania systemu Windows Server Materia y omówione podczas lekcji pozwalaj na Zainstalowanie systemu Windows Server 2003 Zapoznanie si z podstawowymi strukturami i poj ciam Utworzenie kontrolera domeny Utworzenie obiektów us ugi Active Directory wliczaj c w nostki organizacyjne (OU) Szacunkowy czas lekcji: 60 minut us ugi Active Directory to grupy jedtk ikó Instalacja i konfiguracja Windows Sewer 2003 Ka dy do wiadczony fachowiec bran y IT z pewno ci sp dzi wicie godzin podczas instalowania platform systemów Windows. Poni ej wymienione zosta y niektóre wa ne b d poprawione kwestie dotycz ce instalowania Windows Server 2003: Instalacja z rozruchowego dysku CD-ROM Wi kszo administratorów przyzwyczai a si do wprowadzonego w pó nych latach 90-tych sposobu instalowania systemu operacyjnego z rozruchowego dysku CD-ROM. W systemie Windows Servcr 2003 zachowana zosta a ta metoda i serwer mo e zosta zainstalowany bezpo rednio z dysku CD-ROM. Jednak e zmieniona zosta a jedna cecha: brak mo liwo ci uruchamiania instalacji z dysldetek. Podczas instalacji ulepszony zosta graficzny interfejs u ytkownika (GUI) Podczas instalacji system Windows Server 2003 u ywa interfejsu GUI przypominaj cego interfejs zastosowany w systemie Windows XE W ten sposób znacznie przejrzy ciej prezentowany jest stan instalacji oraz czas potrzebny do jej zako czenia. Aktywacja produktu Wersje testowe i detaliczne Windows Sewer 2003 wymagaj aktywacji produktu. Programy licencjonowania, takie jak Open License, Select License b d Enterprise Agre-ement, nie wymagaj aktywacji. Kolejne kroki instalowania systemu Windows Server 2003 przedstawione zosta y w wiczeniu 1.

7 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Po zainstalowaniu i aktywacji systemu Windows, mo na skonfigurowa serwer za pomoc dobrze przemy lanej strony Manage Your Server (Zarz dzanie tym serwerem), której wygl d pokazany zosta la rysunku 1-1. Strona u jest automatycznie uruchamiana podczas logowania. Strona u atwia insta-acj okre lonych us ug, narz dzi i konfiguracj podstawowych ról serwera. Po klikni ciu opcji Add Or Rcmove A Role (Dodaj lub usu rol ), pojawia si okno Configure Your Scrvcr Wizard (Kreator konfigurowania serwera). Rysunek 1-1. Strona Manage Your Sewer (Zarz dzanie tym serwerem) Je li u ytkownik wybierze opcj Typical Configuration For A First Server (Typowa konfiguracja dla pierwszego serwera), modu Configure Your Server Wizard (Kreator konfigurowania serwera) skonfiguruje serwer jako kontroler domeny w nowej domenie, zainstaluje us ug Active Directory i je li potrzeba zainstaluje us ugi DNS (Domain Name System, system nazw domen), DHCP (Dynamie Host Configuration Protocol) i RRAS (Rouling And Remote Access). Je li u ytkownik wybierze opcj Custom Configuration (Konfiguracja niestandardowa). Za pomoc modu u Configure Your Scrver Wizard (Kreatora konfiguracji serwera) mo na skonfigurowa nast puj ce role: Serwer plików Stanowi dogodny, scentralizowany dost p do plików i katalogów dla poszczególnych u ytkowników, departamentów czy ca ej organizacji. Wybieraj c te opcje b dziemy miel mo liwo zarz dzania przestrzeni dyskow u ytkownika (poprzez blokowanie i konfigurowanie przydzia ów dysku oraz mo liwo poprawy wydajno ci wyszukiwania w systemie plików poprze; aktywowanie us ugi indeksowania). Serwer druku Umo liwia dost p do centralnego zarz dzania urz dzeniami drukuj cymi dzi k udost pnianiu wspó u ytkowanych drukarek i sterowników komputerom klientów. Wybranie te opcji uruchamia program Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarek) pozwalaj cy zain stalowa drukarki i odpowiednie ich sterowniki systemu Windows. W tym samym czasie instalo wana jest równie us uga Internet Information Services 11S 6.0 (Internetowe us ugi informacyjne) konfigurowany protokó IPP (Internet Printing Protocol) oraz instalowane s narz dzia administra cyjne bazuj ce na mechanizmach sieci Web.

8 20 MCSE Training Kit: Egzamin Serwer aplikacji (IIS, ASP.NET) Udost pnia komponenty infrastruktury wymagane do obs ugi utrzymania aplikacji sieci Web. Rola ta instaluje i konfiguruje równie aplikacje IIS, ASP.NET i COM+. Serwer poczty (POP3, SMTP) Instaluje protoko y POP3 i SMTP tak, aby serwer móg dzia a jako serwer wiadomo ci dla klientów POP3. Serwer terminali Udost pnia wielu u ytkownikom aplikacje i zasoby serwera, takie jak drukarki czy magazyn, tak jakby aplikacje te b d zasoby zainstalowane by y na ich w asnych komputerach. U ytkownicy cz si poprzez klienta programu Terminal Scrvices (Us ugi terminalowe) lub Remote Desktop (Pulpit zdalny). W odró nieniu od systemu Windows 2000, Windows Server 2003 automatycznie udost pnia dla administracji modu Remote Desktop (Pulpit zdalny). Rola serwera terminali wymagana jest jedynie wtedy, kiedy dla u ytkowników utrzymywane s aplikacje na serwerze terminali. Remote Access/VPN Server (Serwer dost pu zdalnego/sieci VPN) Udost pnia routing wieloprotoko owy i us ugi dost pu zdalnego dla po cze telefonicznych, sieci lokalnych LAN oraz sieci rozleg ych WAN. Po czenia prywatnych sieci wirtualnych (VPN) umo liwiaj u ytkownikom i witrynom zdalnym bezpieczne po czenia do sieci przy u yciu standardowych po cze internetowych. Kontroler domeny (Active Directory) Udost pnia klientom sieci us ugi katalogowe. Opcja ta konfiguruje kontroler domeny w nowej lub istniej cej domenie oraz instaluje DNS. Wybranie tej opcji uruchamia program Active Directory Installation Wizard (Kreator us ugi Active Directory). Serwer DNS Umo liwia rozpoznawanie nazw hostów dzi ki translacji nazw hostów na adresy IP (wyszukiwanie w przód) oraz translacji adresów IP na nazwy hostów (wyszukiwanie wsteczne). Wybranie tej opcji instaluje us ugi DNS, a nast pnie uruchamia program Configurc A DNS Server Wizard (Kreator serwera DNS). Serwer DHCP Udost pnia us ugi automatycznej adresacji IP dla klientów, którzy wybrali funkcj dynamicznego przydzielania adresu IP. Wybranie tej opcji instaluje us ugi DHCP, a nast pnie uruchamia program New Scope Wizard (Kreator nowego zakresu), który umo liwia zdefiniowanie w sieci jednego lub kilku zakresów IR Serwer multimediów strumieniowych Udost pnia us ugi WMS (Windows Media Services). Us ugi WMS pozwalaj serwerowi przesy a multimedialne dane przez sie intranet lub Internet. Dane mog by przechowywane i dostarczane na danie lub dostarczane w czasie rzeczywistym. Wybranie tej opcji instaluje us ugi WMS. Serwer WINS Umo liwia rozpoznawanie nazw komputerów dzi ki translacji nazw NetBIOS na adresy IP. Instalowanie serwera WINS nie jest konieczne, chyba e obs ugiwane maj by starsze systemy operacyjne, takie jak Windows 95 czy Windows NT. Systemy Windows 2000 i Windows XP nie wymagaj zainstalowania us ugi WINS, chocia starsze aplikacje zainstalowane na tych plat formach mog do prawid owego dzia ania potrzebowa serwera WINS. Wybranie tej opcji instaluje serwer WINS. Aby przeprowadzi wszystkie wiczenia praktyczne zamieszczone w ksi ce, nale y skonfigurowa komputer jako SerwerOl, dzia aj cy jako kontroler domeny w domenie contoso.com. Poszczególne kroki konfigurowania serwera w roli kontrolera domeny za pomoc programu Configurc Your Server Wizard (Zarz dzanie tym serwerem) zosta y przedstawione w wiczeniu 2 na ko cu lekcji.

9 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Us uga Active Directory Wiele ksi ek zosta o po wi conych planowaniu, implementacji i obs udze us ugi Active Directory. Osoby zaznajomione z us ug atwo rozpoznaj, e poni sze opisy s uproszczone jedynie dlatego, e omówienie ka dego szczegó u tego zagadnienia zajmuje wiele czasu i miejsca. Celem tego rozdzia u jest przekazanie tych informacji, które s potrzebne na egzaminie Sieci, us ugi katalogowe i kontrolery domen Sieci powsta y w dniu, kiedy pierwszy u ytkownik zdecydowa, e nie ma ochoty przechodzi przez korytarz, aby pobra pewne dane od innego u ytkownika. W ko cu sieci s wszystkim, co zwi zane jest z udost pnianiem zdalnym zasobów. Zasoby te to najcz ciej pliki, foldery i drukarki. Z czasem lista zasobów wyd u y a si, a najbardziej znacz ce z nich to wiadomo ci , bazy danych czy aplikacje. W zwi zku z tym musi istnie pewien mechanizm ledzenia tych zasobów, ich udost pniania oraz co najmniej katalog u ytkowników i grup rak, aby zasoby mog y by zabezpieczane przed niepo danym dost pem. Sieci systemów Microsoft Windows obs uguj dwa modele us ug katalogowych: grupy robocze i domeny. Model domeny jest z pewno ci najbardziej powszechny dla implementacji systemu Windows Server 2003 w przedsi biorstwach. Model domeny charakteryzuje si pojedynczym katalogiem zasobów przedsi biorstwa us ug Active Directory do której zaufanie maj wszystkie systemy zabezpiecze nale ce do domeny. Dzi ki temu, systemy te mog korzysta z katalogu bezpiecznych podmiotów (u ytkownik, grupa, konto komputera), aby zabezpiecza ich zasoby. Us uga Active Directory dzia a jako magazyn identyfikacyjny, udost pniaj cy pojedyncz list zaufania, opisuj c w domenie kto jest kim. Us uga Active Directory jest jednak czym wi cej ni tylko baz danych. Jest zbiorem obs ugiwanych plików, wliczaj c w to dzienniki transakcji i wolumen systemu (lub Sysvol), który zawiera skrypty logowania i informacje o zasadach grupy. Jest te serwisem, który obs uguje i korzysta z bazy danych, wliczaj c w to protokó LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), protokó zabezpiecze Kerberos, procesy replikacji i us ug FRS (File Rcplication Service). Baza danych i jej us ugi instalowane s na jednym lub kilku kontrolerach domeny. Kontroler domeny jest serwerem, który zosta przeznaczony do tej funkcji przez uruchomienie programu Active Directory Installation Wizard (Instalacja us ugi Active Directory), przez wprowadzenie w wierszu polece rozkazu DCPROMO lub, tak jak jest realizowane w wiczeniu 2, przez uruchomienie Configure Your Scrvcr Wizard (Kreator konfigurowania serwera). Je li dany serwer staje si kontrolerem domeny, przechowuje kopie lub repliki us ugi Active Directory oraz zmienia baz danych, a zmiany te replikowane s do ka dego kontrolera domeny. Domeny, drzewa i lasy Us uga Active Directory nie mo e istnie bez co najmniej jednej domeny i vice versa. Domena jest g ówn jednostk administracyjn us ugi katalogowej Windows Server W us udze Active Directory przedsi biorstwo mo e mie kilka domen. Model wielu domen tworzy struktur logiczna nazwan drzewami, gdzie zachowana jest ci g o nazw DNS. Na przyk ad nazwy contoso.com, us.contoso.com oraz europe.contoso.com wspó u ytkuj ci g przestrze nazw DNS i dlatego mog by traktowane jako drzewo. Je li domeny us ugi Active Directory nie wspó dziel jednej domeny g ównej, to tworz wiele drzew. Powstaje w ten sposób najwi ksza struktura us ugi Active Directory: las. Las us ugi Active Directory

10 MCSE Training Kit: Egzamin zawiera wszystkie domeny tej us ugi. Las mo e zawiera wiele domen w wielu drzewach lub tylko jedn domen. Je li istniej co najmniej dwie domeny, znaczenia nabiera cicment us ugi Active Directory nazwany Global Catalog (Katalog globalny), poniewa udost pnia on informacje o obiektach znajduj cych si w innych domenach lasu. Obiekty i jednostki organizacyjne (OU) Zasoby przedsi biorstwa s przedstawiane w us udze Active Directory jako obiekty lub rekordy bazy danych. Ka dy obiekt ma atrybuty lub w a ciwo ci, które go definiuj. Przyk adowo obiekt u ytkownika zawiera nazw u ytkownika i has o, a obiekt grupy zawiera nazw grupy i list jej cz onków. W celu utworzenia obiektu us ugi Active Directory nale y otworzy konsol Active Directory Users And Computers (U ytkownicy i komputery us ugi Active Directory) znajduj c si w grupie programów Administrative Tools (Narz dzia administracyjne). Nast pnie nale y rozwin domen, aby wy wietlone zosta y jej kontenery i jednostki OU. Wskazany kontener lub jednostk OU nale y klikn prawym przyciskiem myszy i wybra opcj New object_type (Nowy typ_obiektu). Us uga Active Directory mo e przechowywa miliony obiektów, takich jak u ytkownicy, grupy, komputery, drukarki, wspó u ytkowane foldery, witryny, odsy acze do witryn, obiekty GPO Group Policy Object (obiekt zasad grupy), a nawet strefy DNS i rekordy hosta. atwo mo na sobie wyobrazi, e bez pewnego rodzaju struktury, dost p i zarz dzanie katalogiem by oby koszmarem. Struktura jest funkcj okre lonego typu obiektu nazwanego jednostk organizacyjn lub w skrócie OU. Wewn trz domeny jednostki OU s kontenerami, które umo liwiaj grupowanie obiektów o wspólnej administracji lub konfiguracji. Jednostki OU maj jednak wi ksze mo liwo ci ni organizowanie obiektów us ugi Active Directory. Udost pniaj wa ne funkcje administracyjne s punktem, z którego funkcje administracyjne mog by delegowane oraz do którego odnoszone mog by zasady grupy. Delegowanie Delegowanie administracji dotyczy prostego pomys u wynikaj cego z potrzeby, by wybrany administrator móg zmieni has o pewnej podgrupie u ytkowników. Ka dy obiekt us ugi Active Directory (w tym przypadku obiektami s u ytkownicy) zawiera kontroln list dost pu (ACL), która definiuje uprawnienia obiektu, tak samo jak pliki woluminu dyskowego maj listy ACL, które okre laj dost p do tych plików. Na przyk ad, lista ACL obiektu u ytkownika b dzie definiowa, które grupy mog wyczy ci jego has o. Przydzielanie uprawnie administratorowi tak, aby móg zmienia osobno has o ka dego u ytkownika, jest troch skomplikowane. Zamiast tego mo na umie ci wszystkich tych u ytkowników w pojedynczej jednostce OU i przydzieli temu administratorowi uprawnienia umo liwiaj ce zmian has a jednostki OU. Uprawnienia te b d dziedziczone przez wszystkie obiekty u ytkownika tej jednostki OU, dzi ki czemu administrator b dzie móg modyfikowa uprawnienia wszystkich u ytkowników. Usuni cie hase u ytkownika jest tylko jednym przyk adem delegowania administtacji. Istniej tysi ce kombinacji uprawnie, które mog by przydzielane do grup administruj cych i obs uguj cych us ug Active Directory. Jednostki organizacyjne OU pozwalaj w przedsi biorstwie aktywnie odzwierciedla jego model administracji i okre la przez kogo i w jaki sposób mog by modyfikowane obiekty domeny-

11 Rozdzia 1: Wprowadzenie do Windows Server Group Policy (Zasady grupy) Jednostki organizacyjne s równie wykorzystywane do gromadzenia obiektów komputerów i u ytkowników, które s w podobny sposób konfigurowane. Dowolna konfiguracja wprowadzona do systemu mo e by zarz dzana centralnie dzi ki w a ciwo ci us ugi Active Directory nazwanej Group Policy (Zasada grupy). Zasada grupy pozwala okre li ustawienia zabezpiecze, instalowane oprogramowanie oraz konfigurowa zachowanie systemu operacyjnego i aplikacji bez dotykania komputera. Po prostu wprowadza si dan konfiguracj do obiektu GPO. Obiekty GPO s zbiorem setek mo liwych ustawie konfiguracji od uprawnie u ytkownika po oprogramowanie, które mo na uruchamia na danym systemie. Obiekt GPO jest powi zany do kontenera wewn trz us ugi Active Directory, najcz ciej do jednostki OU, chocia mog to by tak e domeny lub nawet witryny. Ustawienia zawarte w obiekcie GPO dotycz wszystkich u ytkowników i komputerów znajduj cych si poni ej" kontenera (powi zanego z obiektem GPO). Prawdopodobnie podczas egzaminu znajd si odniesienia do obiektu Group Policy (zasady grupy). Nale y pami ta, e obiekt ten jest narz dziem, dzi ki któremu konfiguracja mo e by wprowadzana centralnie, e niektóre ustawienia dotycz jedynie komputerów, a niektóre jedynie u ytkowników oraz e zasada dotyczy tylko tych komputerów i u ytkowników, którzy znajduj si poni ej" jednostki OU, z która zasad jest powi zana. Lektura uzupe niaj ca Jak ju by o wcze niej nadmienione, us uga Active Directory jest du ym i z o onym zagadnieniem, które zas uguje na powa ne potraktowanie przed przyst pieniem do wprowadzenia systemu Windows Server 2003 jako kontrolera domeny. Dlatego te rekomendowane jest przeczytanie wymienionych poni ej tytu ów wydawnictwa Microsoft Press: Active Directory for Microsoft Windows Server 2003 Technical Reference MCSE Zestatu szkoleniowy (Exam ): Planowanie, wdra anie i obs uga infrastruktury Active Directory Windows Server 2003 Zadanie praktyczne: Instalacja Windows Sewer 2003 wiczenie praktyczne obejmuje wykonanie konfiguracji komputera niezb dnej do uruchomienia systemu Windows Server 2003 oraz skonfigurowanie serwera tak, aby sta si kontrolerem domeny w domenie contoso.con. wiczenie 1: Instalacja Windows Server 2003 wiczenie to powinno by wykonywane na komputerze, który jest kompatybilny z systemem Windowj Scrver Zak ada sic, e podstawowy dysk twardy systemu jest pusty. Je li dysk ten ma ju skonfigurowane partycje, nale y zmodyfikowa wiczenie tak, aby odpowiada o konfiguracji systemu. 1. Skonfiguruj program BIOS komputera lub kontrolera dysku tak, aby system uruchamia si z dysku CD- ROM. Szczegó owe informacje na ten temat zawiera dokumentacja urz dze sprz tu. 2. W ó do nap du instalacyjny dysk CD-ROM systemu Windows Server 2003 i ponownie uruchom komputer.

12 24 MCSE Training Kit: Egzamin , 3. Je li podstawowy dysk nie jest pusty, wy wietla si komunikat informuj cy, e wci ni cie dowolnego przycisku klawiatury spowoduje uruchomienie komputera z dysku CD-ROM. Je li pojawi! si taki komunikat, naci nij dowolny przycisk klawiatury. Na pocz tku uruchamiania komputera pojawia si informacja o sprawdzaniu konfiguracji systemu, a nast pnie wy wietlone zostaje okno programu instalacyjnego. 4. Je li do pracy komputera potrzebne s specjalne sterowniki pami ci masowej, które nic znajduj si w zestawie sterowników Windows Servcr 2003, naci nij przycisk F6 w momencie, kiedy program instalacyjny wy wietla odpowiedni komunikat i udost pnia potrzebne sterowniki. 5. System podpowiada, e wci ni cie przycisku F2 spowoduje wykonanie procedury automatycznego odzyskiwania systemu ASR (Automatic System Recovery). ASR jest now funkcj Windows Server Zast pi a ona funkcj tworzenia dysku ratunkowego {Emergency Disk Repair), która wyst powa a w poprzedniej wersji serwera Windows. W a ciwo ci funkcji ASR zosta y opisane w rozdziale 13. Na tym etapie instalacji nie nale y naciska F2, program instalacyjny b dzie kontynuowa swoje dzia anie. Nale y zwróci uwag, e szary pasek statusu na dole ekranu wskazuje, e komputer jest sprawdzany, a pliki pobierane. Operacje te s wymagane do uruchomienia minimalnej wersji systemu operacyjnego. 6. Je li instalowana jest wersja testowa Windows Server 2003, program instalacyjny powiadomi o tym. Przeczytaj odpowiednie komunikaty i aby kontynuowa naci nij Enter. Wy wietlony zostanie ekran zapraszaj cy do instalacji systemu. Nale y zauwa y, e oprócz wykonania nowej instalacji systemu operacyjnego, u ytkownik mo e u y programu instalacyjnego do naprawy uszkodzonej instalacji. Program Recovery Console (Konsola odzyskiwania) opisany zosta w rozdziale Po przeczytaniu komunikatów ekranu, naci nij przycisk Enter, aby kontynuowa. Program instalacyjny wy wietli ekran akceptacji warunków licencji produktu. 8. Tre umowy licencyjnej mo na przeczyta przewijaj c ekran do do u za pomoc przycisku PAGE DOWN. 9. Naci nij przycisk F8, aby zaakceptowa warunki licencji. Wy wietlony zostanie ekran instalacji Windows Servcr 2003 i u ytkownik poproszony zostanie 0 wybranie wolnej przestrzeni dyskowej lub istniej cej partycji, na której zainstalowany zostanie system operacyjny. W tym kroku program instalacyjny umo liwia tworzenie i usuwanie partycji dysku twardego. Aby wykona wiczenia zamieszczone w ksi ce, nale y skonfigurowa partycj wi ksz ni przestrze potrzebna do zainstalowania samego systemu operacyjnego (zalecana minimalna wielko to 3 GB) oraz pozostawi co najmniej 1 GB nieprzydzielonej przestrzeni dyskowej. W nast pnych punktach zak ada si, e dysponujemy pustym dyskiem o pojemno ci co najmniej 4 GB. U ytkownik mo e wprowadzi korekty, które odpowiednio przystosuj jego system. 10. Naci nij C, aby utworzy partycj. 11. Aby utworzy partycj 3 GB wpisz warto 3072 w polu Create Partition Of Size (In MB) (Utwórz partycj o rozmiarze (w MB)), a nast pnie naci nij Enter. 12. Upewnij si, e utworzone partycje s podobne do pokazanych na rysunku 1-2. Powtarzaj c, w wiczeniu zaleca si utworzenie na dysku C partycji o wielko ci co najmniej 3 GB oraz pozostawienie 1 GB przestrzeni dysku, dla której nie okre lono partycji.

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo