Geo Intelligence - Location, location, location

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Geo Intelligence - Location, location, location"

Transkrypt

1 Geo Intelligence - Location, location, location Warszawa Tomasz Murtaś

2 GIS Systemy GIS przechowują, analizują, zarządzają, udostępniają i wizualizują dane, które posiadają odniesienie przestrzenne.

3 Co to są dane geometryczne? Dane zawierające lub opisujące położenie Ulice i adresy(klienci, magazyny, fabryki, punkty użyteczności publicznej itp.) Podział administracyjny(województwa, powiaty, gminy) dane geomarketingowe(zasobność populacji, struktura usług itp.) Ewidencja(działki, budynki, wodociągi, inny majątek itp.) Dane geograficzne(drogi, rzeki, parki, miejscowości itp.)

4 Każda baza danych zawiera informacje, które mogą być prezentowane za pomocą technologii przestrzennej

5 Użyteczność informacji przestrzennej Informacja opisowa Informacja wzbogacona o położenie Adresy Drogi, infrastruktura sieciowa, itd. Mapy występowania klientów, dystrybucji usług Nasycenie infrastrukturą, planowanie rozwoju sieci, analizy sieciowe. Dane administracyjne (podział administracyjny, podatki, dane GUS itd.) Analizy geomarketingowe (potencjał obszaru, typowanie rynków zbytu)

6 EWOLUCJA Mapy papierowe Mapy cyfrowe Bazy z opcją przestrzenną Symulacje czasu rzeczywistego

7 Rozwój GIS Nierozerwalnie związany z rozwojem techniki komputerowej. Początki sięgają lat 60, początkowo tylko rastry W latach 70 położono nacisk na polepszenie warstwy prezentacyjnej, wydruki map. W końcu lat 70 pojawiają się elementy zapytań przestrzennych i systematyzacja danych wektorowych(punkt, linia, poligon) W latach 80 następuje integracja geometrii z bazami opisowymi. Pojawia się pojęcie Geographic Information Science jako dziedzina nauki.

8 EWOLUCJA c.d. Wczoraj Dziś Application Monolithic GIS Proprietary or Generic DBMS Connection Proprietary APIs Application Spatial DB Middleware Traditional DBMS Open APIs Application Mapping Server Spatially-Aware Database GML SQL WMS WFS

9 Utrudnienia w dostępie do danych geometrycznych Niewielki lub całkowity brak dzielenia się informacją Wewnątrz organizacji Pomiędzy organizacjami Wiele formatów danych i wysokie koszty zarządzania Hermetyzacja danych Zamknięte systemy dedykowane pod obsługę specyficznych aplikacji Wysokie koszty Functional Data GIS Applications Spatial Data Enterprise Data Database Applications RDBMS

10 Wcześniejsze systemy do obsługi geometrii były HYBRYDAMI GIS Atrybuty SQL IT Geometria Geometria Geometria blobs Atrybuty w bazie danych Geometria w bazie danych - ale w specyficznym formacie binarnym IT miało dostęp do geometrii tylko przez specyficzny interfejs Niewielka integracja

11 Obecnie: Otwarte bazy geoprzestrzenne GIS GIS GIS SQL Atrybuty Geometria SQL Użytkownicy Użytkownicy Użytkownicy Geometria jest natywnym typem danych Atrybuty i geometria są zintegrowane w bazie danych Otwarty format zrozumiały dla wszystkich systemów GIS Dane geometryczne dostępne z poziomu SQL

12 Rynek GIS odbiorcy GIS Administracja 70% Sieci 20% (energetyka, gazownictwo, telekomy, wodociągi, etc.) inne 10% (zdrowie, marketing, etc.)

13 Odbiorcy Sektor publiczny Systemy ewidencji gruntów i budynków Infrastruktura: drogi, rzeki, mapa zasadnicza Serwisy publiczne Bezpieczeństwo publiczne/ratownictwo Statystyka Przedsiębiorstwa sieciowe Planowanie sieci i użytkowanie Logistyka Zarzadzanie majątkiem i połaczenie z ERP

14 Odbiorcy cd. Komercyjne Marketing: zachowania klienta("geo-marketing") Zarządzanie przeciwpowodziowe Nieruchomości Zdrowie Ubezpieczenia Społeczeństwo Serwisy geolokalizacyne Serwisy społecznościowe Nawigacja

15 Rynek GIS Polska - analiza kosztów projektu GIS Szacuje się, że do70% kosztów projektu pochłania pozyskanie danych. Istnieją dyrektywy unijne w zakresie Informacji Przestrzennej (np: INSPIRE), które wymuszą budowę Infrastruktury Informacji Przestrzennej służacej udostępnianiu przez instytucje publiczne danych przestrzennych poprzez wystandaryzowane interfejsy

16 Korzyści budowa IIP, udoskonali działanie Państwa poprzez: ułatwienie dostępu do aktualnych danych przestrzennych dla jednostek Administracji Państwowej, oraz (w ograniczonym zakresie) również dla innych podmiotów oraz społeczeństwa poprawa jakości danych, dzięki wykorzystaniu tych samych danych referencyjnych, sukcesywne zmniejszanie nakładów na pozyskiwanie i utrzymywanie danych, między innymi poprzez digitalizację danych oraz eliminację wielokrotnego utrzymywania tych samych danych przestrzennych w różnych systemach informatycznych, stworzenie możliwości zarządzania informacją przestrzenną pozyskiwaną, wytwarzaną i wykorzystywaną przez jednostki Administracji Państwoej

17 ORACLE

18 Stos technologiczy Business Intelligence MapViewer: aplikacja do wizualizacji składnik Serwera Aplikacyjnego Oracle Locator: wbudowana funkcjonalność Oracle Database XE, SE, EE Oracle Spatial: Opcja do bazy Oracle Database EE GeoDane: dane administracyjne(podział administracyjny, adresy), biznesowe(rejony występowania zjawiska), zobrazowania, geograficzne (infrastruktura, rzeki), przyrodnicze(obszary chronione) - posiadające lokalizację przestrzenną. HTTP Fusion Middleware MapViewer JDBC Oracle Database Oracle Locator Oracle Spatial Mapy

19 OPCJA PRZESTRZENNA

20 Długa historia Oracle 8i Oracle 9i Oracle 10g Oracle 11g Raster Topology Network modelling Spatial Mining MapViewer Replication, partitioning Spatial aggregation Geodetic coordinates 3D support Solid modelling Web services Oracle Spatial Data Option Oracle Multi Dimension Points Only Oracle Spatial Cartridge Points, Lines, Polygons Spatial Operators 40% Faster Performance Points, Lines, Polygons Spatial Operators Spatial Data Type Spatial Operators Linear Referencing Coordinate Transformation Long transactions

21 Wiele rodzajów danych w jednym miejscu Points Lines Polygons Web Services (OGC) Geocoding Routing Data Rasters Networks e1 f1 e2 n2 n1 f2 e4 e3 Topologies 3D

22 Rodzaje danych 3D i 2.5D bryła pojedyncza model powierzchni (TIN) bryła złożona model powierzchni dane LIDAR (skaning laserowy)

23 Dane 3D (texturowanie + Level Of Deatils) Przechowywana jest referencja do zasięgu textury!!!

24 3D kataster Rozróżnianie własności dla infrastruktury nadziemnej, naziemnej i podziemnej

25 Analizy 3D Planowanie przestrzenne Zarządzanie kryzysowe Rozprzestrzenianie się hałasu Wyszukiwanie obiektów utrudniających przejazd Wyliczanie kubatury obiektów

26 Wizualizacja 3D (http://www.abacogroup.com)

27 ORACLE Spatial - platforma geointegracyjna 3D models georaster networks topology geometry OGC WMS, WFS, GML, WFS-T, CS-W, KML, CityGML Bentley Autodesk ESRI MapViewer Intergraph MapInfo

28 CISS TDI Oracle + MapInfo

29 CISS TDI Oracle + GeoMedia

30 CISS TDI Oracle + Smallworld

31 CISS TDI Oracle + MapViewer/Builder

32 PRZETWARZANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH

33 Analizy przestrzenne Disjoint Union Intersectio n Touch Touch Overla p B contains A A contains B

34 OPCJA SDO - wzbogaca SQL o funkcjonalność przestrzenną -- wyszukanie przedszkoli znajdujących się w oddaleniu powyżej 1km od przystanków komunikacji miejskiej SELECT o.nazwa FROM komunikacja k, obiekty o WHERE SDO_ANYINTERACT ( o.location, SDO_GEOM.SDO_BUFFER(k.geom, 1, 'UNIT=KM') ) = FALSE' AND o.typ= przedszkole' AND k.typ= przystanek komunikacji miejskiej' ;

35 Oracle dla GIS Rendering Storage Processing Capture Data

36 Aplikacje GIS Oracle BI EE Oracle Transportation Management Phase Forward Mobile CRM Primavera P6 Project Management Oracle Universal Content Management Oracle Communications UIM

37 Interactive BI controls for map Geo Map Data driven BI themes overlain on map Interactive Map controls

38 Map View Formats Color Fill (choropleth) Percentile, Value, Continuous binning Dashboard user run-time slider Graphs Bar, Pie Adjustable graph size Series by second dimension Bubble (variable sized) Min-Max size specification Color specification Variable Shape Circle, Triangle, Diamond Customizable Image Imported via MapViewer More can be added from MapBuilder Custom Point Layer Uses Lat / Long Does not require a Layer Def

39 Map Formats Color

40 Map Formats Variable Shape (Bubble)

41 Map Formats Custom

42 Map Formats Image

43 Map Formats Bar Graph

44 Map Formats Pie Graph

45 Map Interactions Drilling

46 Master-Detail Linking with Map views Maps can be master views Maps cannot receive events, therefore cannot be detail views.

47 MapViewer

48 MapViewer klient WEB Zródła danych Oracle ESRI Shapefile WMS WFS GoogleMaps, Yahoo, Microsoft Bing... Własne źródło danych Formaty wynikowe PNG, JPEG, GIF, TIFF WMS PDF, SVG

49 MapViewer możliwości edycyjne(www) Kreślenie punktu, linii, poligonu w zadeklarowanym układzie współrzędnych Edycja punktu, lini, poligonu - dodawanie narożników - usuwanie narożników - przesuwanie narożników - usuwanie krawędzi

50 Wprowadzanie geometrii Tworzenie poligonu auto close po kliknięciu na pierwszy punkt, następuje zamknięcie przycisk zakończ

51 Usuwanie elementów

52 Przesuwanie elementu Przesuniecie Wskazujemy punkt załamania i przenosimy go w nowe miejsce

53 Dane przestrzenne

54 GEOPORTAL Jako podstawowe założenie przyjęto zasadę udostępniania przez GEOPORTAL wszystkich tych danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które mają już swoją postać lub reprezentację cyfrową i nadają się do udostępniania On-Line przez Internet. Należy więc przyjąć, że GEPORTAL stanie się swoistym elektronicznym wirtualnym państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym.

55 GEOPORTAL dane katastralne pozyskane z IPE, cyfrowe modele terenu - poziomu 1 i 2 NMT mapy tematyczne: hydrograficzne, sozologiczne, topograficzne mapy rastrowe, mapa wektorowa w skali 1 : , dane o przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, topograficzna Baza Danych (TBD), baza Danych Ogólnogeograficznych, VML2, zdjęcia lotnicze oraz wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne, ortofotomapy.

56 DYREKTYWA INSPIRE TEMATY DANYCH PRZESTRZENNYCH 1. Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych 2.Systemy siatek geograficznych 3. Nazwy geograficzne 4. Jednostki administracyjne 5. Adresy 6. Działki katastralne 7. Sieci transportowe 8. Hydrografia SKJZ - odcinki jezdni SKKL - tory lub zespoły torów OIKM - obiekty związane z komunikacją BBMO - budowle mostowe BBUD - umocnienia drogowe lub kolejowe BBTS - urządzenia transportowe SWRK - odcinki rzek i kanałów SWML - odcinki rowów melioracyjnych PKWO - obszary wód BBHY - budowle hydrotechniczne BBUW - umocnienia wodne 59

57 WOJ. POMORSKIE WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE WOJ. PODLASKIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE WOJ. MAZOWIECKIE WOJ. WIELKOPOLSKIE WOJ. LUBUSKIE WOJ. ŁÓDZKIE WOJ. LUBELSKIE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE WOJ. OPOLSKIE Legenda WOJ. ŚLĄSKIE granice województw WOJ. PODKARPACKIE Budynki i adresy powiaty w trakcie realizacji powiaty planowane WOJ. MAŁOPOLSKIE

58 NAVTEQ dostarcza dane w formie gotowej do użycia!!! ODF (transportable tablespace). Korzyści brak importu danych, dane natychmiast gotowe do użycia gotowa symbolika, mapy, cache nie musimy przygotowywac kompozycji

59 Podsumowanie

60 Dlaczego technologia ORACLE? Oferujemy możliwość przebudowy infrastruktury z wielu niekompatybilnych, drogich w utrzymaniu i trudnych w integracji systemów i baz danych; w spójne wysoko dostępne i zunifikowane w zarządzaniu środowisko, będące aktualnym i wiarygodnym źródłem informacji dla przedsiębiorstwa.

61 Exadata Architecture A complete system - compute, storage, networking Database Grid Intel-based database servers Oracle Linux or Solaris 11 Oracle Database 11g R2 10 Gig Ethernet (to data center) Storage Grid Intel-based storage servers Up to 336 terabytes raw disk 5.3 terabytes Flash storage Exadata Storage Server Software InfiniBand Network Internal connectivity (40 Gb/sec)

62 Dlaczego geometria w bazie danych ORACLE System silnie zintegrowany Rastry, geometria, TIN, LIDAR, graf sieci, LRS, topologia, XML i inne typy danych przechowywane w jednej bazie. Otwartość Jawny format danych Analizy i funkcje przestrzenne dostępne za pomocą języka SQL Jeden zbiór danych dla wielu odbiorców!!! Praca grupowa Workspace Manager Obsługa długich transakcji Blokowanie danych do edycji(inni użytkownicy widzą stan na moment zablokowania) Możliwość przechowywania kilku wersji danych(obsługa danych historycznych) Uprawnienia obszarowe

63 Dlaczego geometria w bazie danych ORACLE c.d. Skalowalność Wieloplatformowość Obsługa ogromnych wolumenów danych Terbajty danych podlegają indeksowaniu Integralność z innymi opcjami Partitioning Advanced Compression Advanced Security... Jednolite zarządzanie bazą, administracja i bezpieczeństwo

64 GIS data types ORACLE Spatial Database Option (SDO) 3D models georaster networks MapViewer topology geometry ESRI Autodesk Bentley Intergraph MapInfo GIS vendors

65 Duże wdrożenia SPATIAL na świecie Transportation Management German Rail, Austrian Rail, Italian Rail, SX, Norfolk&Southern, London Rail, Netherlands Transport,Rome, Australia, Alberta, 35 of 50 USA State DOTs (California, Iowa, Florida, Maine, Maryland, Minnesota, New York, Oklahoma, Pennsylvania, Alabama,) Utilities GE Energy, Pacific Gas & Electric Company,Severn Trent, Bejing Power, Georgia Power, Czech Telem, Copenhagen Energy, Electrable, Gaz de France, Hydro- Quebec, Equitable Resources, Nova Naturgas, Sao Paulo Electric, Omaha Public Power, Reliant, Southern, US DoE, Western Power Corp, Telco & Wireless LBS AT&T, Bell South, Cingular, DoCoMo, KDDI, Intrado, JPhone, Nextel, Sprint, T- Mobile, Telkom, Telenor, Telstra, Telus, Telia, Cellcom, Verizon, VIAG, Vodaphone, Wind Local Authorities Berlin, Dutch Police, New York City, Chicago, Los Angeles, San Jose, San Mateo, Washington DC, Cleveland, Detroit, Phoenix, Winnipeg, Vancouver, Edmonton, Stockholm National Mapping, Cadasters & Hydrographic Agencies Ordnance Survey (UK, IR, NI), US Census, NIMA, USGS, US Army, Denmark, Sweden, The Netherlands, Poland, Australia, Russia

66 Wdrożenia w POLSCE ARiMR baza ZSZIK (IACS) ok 90 mln działek ewidencyjnych(~70% powierzchni kraju) GUGiK PKP PLK Kompania Węglowa Linia Hutnicza Szerokotorowa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Urząd Miasta Stołecznego Warszawy...

67 Q&A

68 Licencjonowanie Locator bundled in Express, Standard, Standard One, Enterprise Editions Support for all geometry types 2D, 3D, 4D data All Spatial Operators Distance and validation functions Coordinate Systems support (incl. explicit transformations ) Utility & tuning packages Long Transactions Spatial priced option of Enterprise Edition All Locator features Spatial Functions area/length calculation buffer, centroid, union, etc Linear Referencing System Spatial Aggregates GeoRaster Support Topology Data Model Network Data Model Geocoder Spatial Analytical Functions OGC (WFS, WCS, Open LS) Parallel spatial query and index builds* Table Partitioning* Object Replication*

69 Partnerzy wspierający SDO

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH TYPU MASHUP IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC DATA INTEGRATION IN MASHUP WEB SERVICES

ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH TYPU MASHUP IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC DATA INTEGRATION IN MASHUP WEB SERVICES Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17a, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH GEOGRAFICZNYCH W SERWISACH INTERNETOWYCH TYPU MASHUP IMPORTANCE OF GEOGRAPHIC DATA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH

ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Zeszyty Naukowe 127-141 Dariusz OLCZYK 1 ZAPYTANIA PRZESTRZENNE W RELACYJNYCH BAZACH DANYCH Streszczenie W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z tzw. systemami informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

BADANIE AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA PRZESTRZENNYCH DANYCH I WYKORZYSTYWANIA FUNKCJI GIS W INTERNECIE

BADANIE AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA PRZESTRZENNYCH DANYCH I WYKORZYSTYWANIA FUNKCJI GIS W INTERNECIE Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Komisja Geoinformatyki PAU Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

CitrusGIS. Tel. 667 674 385, Email: CitrusGIS@w p.pl, w w w.mapakrakow.pl

CitrusGIS. Tel. 667 674 385, Email: CitrusGIS@w p.pl, w w w.mapakrakow.pl Tel. 667 674 385, Email: @w p.pl, w w w.mapakrakow.pl Mapy tras turystycznych przez internet Komunikacja miejska na mapie Plan Zagospodarowania - w internecie Mapy atrakcji turystycznych Urzędy na internetowej

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW MULTIMEDIA APPLICATIONS IN MANAGING THE COMMUNE REGISTER OF MONUMENTS

APLIKACJE MULTIMEDIALNE W ZARZĄDZANIU GMINNĄ EWIDENCJĄ ZABYTKÓW MULTIMEDIA APPLICATIONS IN MANAGING THE COMMUNE REGISTER OF MONUMENTS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 1/IV/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 31 43 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi APLIKACJE MULTIMEDIALNE

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Geoportal zawsze pod ręką. skąd wziąć podkłady mapowe do pomiarów satelitarnych dla GIS? Trimble TerraSync konfiguracja do współpracy z serwerami WMS

Geoportal zawsze pod ręką. skąd wziąć podkłady mapowe do pomiarów satelitarnych dla GIS? Trimble TerraSync konfiguracja do współpracy z serwerami WMS Nie tylko o systemach informacji geograficznej zima 2013 Geoportal zawsze pod ręką skąd wziąć podkłady mapowe do pomiarów satelitarnych dla GIS? Trimble TerraSync konfiguracja do współpracy z serwerami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo