Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1

2 S t r o n a 2

3 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia 1. Wymagania dla architektury Systemu: Budowa Systemu musi opierać się o architekturę wielowarstwową zorientowaną na usługi sieciowe (SOA Service Oriented Architecture), gdzie warstwa usług stanowi podstawowy kanał komunikacji użytkowników z Systemem. W niniejszym podejściu wydzielone zostały trzy warstwy: a) Warstwa Danych reprezentowana przez Centralną Bazę Danych (CBD) przechowująca zbiory danych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo- 3 S t r o n a

4 jewództwa Lubuskiego, kopię zbiorów danych WODGIK. Baza danych przechowywać będzie również dane o charakterze pomocniczym dla oprogramowania zarządzania systemem tj. konta użytkowników, ich uprawnienia. Dane przestrzenne CBD zarządzane będą bezpośrednio poprzez aplikację GIS typu desktop. b) Warstwa usług realizowana jest przez serwery usług danych przestrzennych odpowiedzialnych, w szczególności za publikację serwisów mapowych dla potrzeb przeglądania danych (WMS, WMTS, GeoREST), pobierania danych (WFS, ATOM) oraz wyszukiwania zbiorów danych i usług (CSW). c) Warstwę prezentacji stanowi klient usług (cienki klient) integrujący usługi danych przestrzennych warstwy usług za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz klient mobilny integrujący usługi danych przestrzennych za pośrednictwem dedykowanych aplikacji przeznaczonych dla platform mobilnych. Warstwa kliencka występuje w trybie publicznym oraz zabezpieczonym, wymagającym uprzedniego uwierzytelnienia i autoryzacji. Budowa RSIPWL zakłada stosowanie interoperacyjnych standardów, w szczególności normy ISO w zakresie informacji geograficznej (seria 19100), standardy organizacji OGC (Open Geospatial Consortium) oraz przepisy implementacyjne i warunki techniczne INSPIRE. 2. Standardy w zakresie informacji geograficznej W budowie Systemu musi się zastosować następujące standardy w zakresie informacji geograficznej: a) WMS (ang. Web Map Service) - standard OGC, norma ISO 19128, standard stosowany w usłudze INSPIRE view. Usługa pozwalająca na przeglądanie map w postaci rastrów generowanych z kompozycji mapowych. Usługa przeznaczona głównie dla przeglądania danych wektorowych. Usługę WMS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu przeglądania. b) WMTS (ang. Web Map Tile Service) - standard OGC, standard stosowany w usłudze INSPIRE view. Usługa pozwalająca na przeglądanie map w postaci wygenerowanych generowanych kafelków z kompozycji mapowych. Usługa przeznaczona głównie dla przeglądania danych rastrowych. Usługę WTMS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu przeglądania. c) WCS (ang. Web Coverage Service) - standard OGC, usługa przeznaczona głownie do pobierania danych pokrycia terenu. Usługa pozwalająca na pobierania rastrów pokrycia wraz z ich georeferencją, usługę WCS implementują zarówno serwery w celu publikacji usługi jak i aplikacje klienckie (głównie gruby klient) w celu pobierania danych. d) WFS (ang. Web Feature Service) - standard OGC, norma ISO 19142, standard stosowany w usłudze INSPIRE download. Usługa pobierania danych wektorowych. Pozwala na pobranie źródłowych danych wektorowych przeważnie w formacie GML o ustalonym schemacie aplikacyjnym. Usługę WFS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu pobierania danych. e) ATOM - usługa pobierania predefiniowanych plików implementująca metody OpenSearch. Usługa udokumentowana w Technical Guidance for INSPIRE Download Services v3.0 ( ). f) CSW (ang. Catalog Service for the Web) - standard OGC, standard stosowany w usłudze INSPIRE discovery. Protokół odpowiedzialny za wyszukiwanie metadanych m.in. zbiorów danych, serii i usług na podstawie wybranych elementów metadanych. Usługę CSW implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu wyszukiwania metadanych. S t r o n a 4

5 g) SFA - (ang. Simple feature access) - standard OGC i ISO Standard w zakresie typów danych przestrzennych i funkcji baz danych. h) GML - (ang. Geography Markup Language) - standard OGC i ISO Standard składni XML definiującej obiekty przestrzenne. i) GeoREST - otwarty jednorodny protokół dostępu do usług danych przestrzennych w zakresie przeglądania, wyszukiwania, pobierania, transakcji. Protokół ceniony ze względu na stosowanie składni JSON, która jest lżejsza niż typowe zapytania i odpowiedzi XML. Protokół reprezentuje drzewiastą strukturę. 3. Wymagania ogólne dla Systemu Poszczególne komponenty zostaną wdrożone w środowisku wirtualnym. Uwaga: Dopuszcza się instalację CBD bezpośrednio na serwerze fizycznym będącym Przedmiotem Zamówienia (Zadanie 1). System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa realizowany przez: a) Ochrona przed utratą danych poprzez cykliczne tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i maszyn wirtualnych pozwalające na odtworzenie pełnej funkcjonalności Systemu. b) Bezpośredni dostęp do CBD możliwy z poziomy aplikacji desktop zarządzającej danymi GIS. c) Zapis danych w CBD za pośrednictwem serwerów usług możliwy wyłącznie za pośrednictwem monitorowanych operacji usług transakcyjnych. d) Schematy baz danych oraz aplikacje wykorzystujące serwisy transakcyjne muszą implementować pełny zapis historii obiektów. Możliwe będzie odtworzenie stanu bazy danych na dowolny dzień. Zmiany w bazie danych tj. dodanie, usunięcie, modyfikacja obiektu muszą zawierać informacje o dokładnym czasie i użytkowniku dokonującym zmiany. e) System będzie stosował mechanizmy zapewniające ochronę przed utratą integralności danych. f) Komponenty aplikacyjne "zwiększonego ryzyka włamania" dostępne za pośrednictwem Internetu musza być umieszczane w wydzielonej za pośrednictwem zapory ogniowej strefie zdemilitaryzowanej. Wymaga się zastosowanie wyłącznie technologii wspieranych przez jej producentów. Dane Systemu (dane przestrzenne, repozytorium tożsamości, metadane) będą przechowywane w relacyjnej Bazy Danych. Wyjątkiem mogą być dane rastrowe przechowywane w repozytorium plików. Graficzne interfejsy użytkowników będą w języku polski. Dotyczy to w szczególności komunikatów, generowanych raportów, pomocy. 4. Przetworzenia i migracja 5 S t r o n a

6 4.1. Migracja o przetwarzanie danych PZPW: Na podstawie przekazanych danych źródłowych Wykonawca utworzy specyfikację danych dla PZPW (Dokumentacja Bazy Danych PZPW) zawierającą: a) Model danych opracowany zgodnie z metodologią zdefiniowaną w międzynarodowych normach ISO (International Organisation for Standardization) serii Geographic Information. b) Schemat aplikacyjny - opracowany zgodnie z regułami zdefiniowanymi w ISO 19109:2005, opisany przy użyciu języka formalnego UML (diagramy klas), zgodnie z profilem zdefiniowanym c) w ISO/TS 19103:2005 Conceptual Schema Language, zgodny z bazowymi normami ISO z serii Geographic Information w zakresie: geometrii i topologii z ISO i ISO 19111; odniesień czasowych z ISO 19108; jakości danych z ISO d) Reguły topologii tabelaryczne zestawienie zasad i powiązań przestrzennych pomiędzy typami obiektów zdefiniowanych w schemacie aplikacyjnym. e) Katalog obiektów - zgodny z normą ISO 19110:2006 Methodology for featurecataloguing, zawierający definicje i opisy typów obiektów ze schematu aplikacyjnego, ich atrybutów oraz związków powiązań typów obiektów występujących w jednym lub więcej zestawach danych geograficznych (schematach aplikacyjnych) razem z dowolnymi operacjami obiektów, które mogą być za-stosowane. Wykonawca zaimplementuje model danych w fizycznej Bazie Danych. Dane źródłowe zostaną przetworzone do wersji wektorowej zgodnej z utworzonym schematem danych oraz zachowaniem topologii Opracowane dane zostaną wprowadzone do CBD. Wykonawca opracuje katalogu oznaczeń graficznych obiektów PZPW dla skali 1: Migracja i przetworzenie zborów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego do struktur systemu zarządzania bazą danych Wykonawca dostarczy Dokumentacje Bazy Danych implementującą model BDOT 10k zgodnie ze schematami od wersji do 2.0 oraz utworzy fizyczne struktury w CBD. Wykonawca powinien zaimplementować struktury BDOT 10k zgodnej z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Implementacja powinna nastąpić na poziomie ogólnym zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Implementacja danych źródłowych musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Wykonawca dostarczy oprogramowanie importujące dane źródłowe GML w posiadanych przez Zamawiającego wersjach do struktur CBD. Wykonawca zasili CBD danymi przekazanymi przez Zamawiającego. S t r o n a 6

7 4.3. Utworzenie metadanych dla wojewódzkich zbiorów danych i usług Wykonawca opracuje metadane dla wszystkich zbiorów danych występujących w Systemie, i których jest prawnym właścicielem. Wykonawca opracuje metadane dla wszystkich opublikowanych w ramach Systemu usług. Wykonawca zgłosi usługę wyszukiwania do GUGiK w celu jej podłączenia do federacji usług wyszukiwania. 5. Komponenty Systemu RSIPWL 5.1. System Zarządzania Bazą Danych Wykonawca dostarczy i przeprowadzi instalację, konfigurację oraz uruchomienie bazy danych. Wykonawca dostarczy niezbędną ilość bezterminowych licencji procesorowych oprogramowania standardowego dla dostarczonego serwera (Zadanie 1) Budowa Systemu zakłada utworzenie Centralnej Bazy Danych na podstawie zbiorów danych Zamawiającego oraz pobieranych zewnętrznych zbiorów PZGiK. Baza danych będzie stanowiła repozytorium danych dla komponentów Systemu publikujących usługi sieciowe. Zarządzanie danymi będzie realizowane przede wszystkim za pośrednictwem usług transakcyjnych zaś bezpośrednie zarządzanie danymi przestrzennymi może być realizowane za pośrednictwem Aplikacji Desktop zarządzającej danymi GIS System zarządzania Bazą Danych musi zapewniać bezpieczne gromadzenie oraz autoryzowany dostęp do danych przestrzennych i opisowych, funkcje indeksowania oraz poprawnego, topologicznego zapisu danych przestrzennych, zgodnie ze standardem OpenGISImplementationSpecificationGeographicinformation - Simple feature SQL for Binary Geometry, Types and Functions Oprogramowania musi być dostępne dla Systemów operacyjnych co najmniej: Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit oraz zaoferowanego systemu operacyjnego dla serwera baz danych. Identyczna funkcjonalność Serwera Bazy Danych na w/w platformach W Systemie musi być zachowana niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej Bazy Danych Musi być możliwość przeniesienia (migracji) struktur Bazy Danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego Przetwarzanie musi się odbywać z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych Musi być możliwość zagnieżdżania transakcji powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Np. powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana Musi być możliwe wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode) Musi istnieć możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode Musi istnieć możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 7 S t r o n a

8 Musi istnieć możliwość skalowania rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych Musi być możliwe otworzenie wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych System musi posiadać wsparcie protokołu XA i standardu JDBC System musi być zgodny ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym Motor bazy danych musi umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL System nie może posiadać formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy) System musi posiadać wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku) oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu Procedury i funkcje składowane muszą mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). w/w. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury) System musi posiadać możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) System musi posiadać możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views) W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek System musi posiadać możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych Baza danych musi umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta (przez administratora bądź po przekroczenia limitu nieudanych logowań) Przywileje użytkowników bazy danych muszą być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza Danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych Musi istnieć możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego S t r o n a 8

9 usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServeitd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online Musi istnieć możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników Aplikacja desktop zarządzająca danymi GIS Dla potrzeb zarządzania danymi przestrzennymi rastrowymi i wektorowymi bezpośrednio (architektura klient-serwer) w zastosowanym Systemie zarządzania bazą danych Wykonawca dostarczy : a) 5 licencji niżej wyspecyfikowanego oprogramowania zapewniającego dostęp do CBD wyłącznie w trybie odczytu. b) 1 licencję niżej wyspecyfikowanego oprogramowania zapewniającego pełny dostęp do CBD w trybie odczytu i zapisu Sposób licencjonowania oprogramowania: licencja pływająca umożliwiająca korzystanie z posiadanych licencji na dowolnych komputerach Zamawiającego Funkcjonalność w zakresie obsługi okna mapy: a) Nawigacje w oknie mapy: i. przesuwanie, przybliżanie mapy, przybliżanie do obiektu, warstwy oraz wszystkich warstw, ii. przybliżanie do wybranej lub zdefiniowanej dowolnej skali, iii. przybliżanie do punktu na podstawie określenie współrzędnych, iv. możliwość zapamiętywania zasięgów przestrzennych ( zakładki przestrzenne), v. możliwość równoległego przeglądania różnych zestawów danych w osobnych oknach mapy. b) Podstawowe funkcje: i. pomiar odległości, powierzchni, ii. wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy atrybutu, iii. selekcja danych według atrybutów oraz kryteriów przestrzennych, iv. interaktywna selekcja obiektów na mapie (wskazanych lub w określonym zakresie), v. pokazywanie wartości wybranego atrybutu w dymku dla wskazanego obiektu (tzw. Map Tips). c) Wyświetlanie mapy: i. odwzorowywanie w locie wszystkich obsługiwanych typów danych, ii. obsługa używanych w Polsce układów odniesienia (1965 wszystkie strefy, 1980, 1992, 2000 wszystkie strefy, WGS84, UTM), iii. ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania warstwy informacyjnej, iv. możliwość określenia przestrzennych filtrów ograniczających wyświetlanie mapy, v. tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia. 9 S t r o n a

10 Funkcjonalność w zakresie obsługi danych wektorowych: a) Wyświetlanie danych wektorowych: i. zróżnicowana symbolizacja dla określonych skal mapy, ii. wykluczanie obiektów wyświetlanych poprzez zapytania SQL. b) Wyświetlanie mapy tematycznej: i. jednolita symbolizacja danych, ii. zróżnicowana symbolizacja dla unikalnych wartości atrybutu, iii. kartogram (wizualizacja zjawisk poprzez gradację koloru lub stopniowaniem wielkości symboli, mapa kropkowa), iv. kartodiagram (symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi), v. dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. c) Obsługa tabeli atrybutów: i. możliwość ograniczenia widoczności pól tabeli atrybutów, ii. tworzenie dynamicznych połączeń pomiędzy różnymi bazami danych, iii. tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele, iv. prowadzenie operacji matematycznych, statystycznych, tekstowych i logiczne na danych v. tworzenie wykresów i raportów, vi. sortowanie względem wielu atrybutów, vii. identyfikacja wybranych obiektów tabeli na mapie, viii. identyfikacja wybranych obiektów na mapie w tabeli, ix. możliwość ukrywania kolumn tabeli. d) Symbolizacja danych: i. możliwość definiowania symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów, ii. możliwość tworzenia symboli za pomocą edytora własności symboli, iii. możliwość tworzenia symboli złożonych z wielu symboli, iv. dostępność biblioteki predefiniowanych symboli, v. możliwość zastosowania opcji halo i zaawansowanych symboli tła, vi. możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia, vii. możliwość ustawiania procentowej przeźroczystości prezentowanych warstw. e) Transformacje danych wektorowych: i. transformacja afiniczna, ii. transformacja rzutowa, iii. transformacja poprzez wpasowanie styków. f) Bezpośredni odczyt danych wektorowych: i. Vector Product Format (VPF). S t r o n a 10

11 g) Bezpośredni odczyt i edycja danych wektorowych: i. obiekty przestrzenne w bazie danych w dostarczonym systemie zarządzania bazą danych (wyłącznie 1 licencja) ii. obiekty proste w lokalnej bazie danych MS Access (.mdb), lub natywnym systemie plikowym. iii. pliki shape. h) Bezpośredni Odczyt Danych CAD: i. Autodesk Drawing Exchange Format (DXF), ii. AutoCAD Drawing File (DWG), iii. Microstation DGN OdczytserwisówOGCWeb Map Server (WMS) i Web Coverage Service (WCS) orazgeorest Funkcje w zakresie obsługi danych: a) Wyświetlanie danych rastrowych: i. wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie wartości RGB kanałom, ii. możliwość zdefiniowania transparencji wybranego koloru, iii. wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu mapy barw, iv. zapisywanie aktualnie wyświetlanych statystyk do pliku XML, v. ustawienia jasności i kontrastu wyświetlanego rastra, vi. wyświetlanie katalogu rastrów jako serii danych, vii. wyświetlanie wartości pikseli rastra podczas nawigowania mapa w postaci objaśnienia, viii. wyświetlanie samych obrysów rastrów. b) Geoprzetwrzanie rastrów: i. budowa piramid (overview), ii. zmiana odwzorowania rastra, iii. transformacja rastrów (wielomianowa afiniczna, drugiego i trzeciego stopnia), iv. przeskalowanie, obrót, przesunięcie, v. mozaikowanie, przepróbkowanie (resampling). c) Konwersja rastrów: i. Raster do pliku ASCII, ii. ASCII do Rastra, iii. Raster na Punkt, iv. Raster na Poligon, v. Raster na Polylinie. d) Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych i. Tagged Image File Format (TIFF) (obsługageotiff), ii. Joint Photographics Experts Group (JPEG), iii. JPEG 2000, 11 S t r o n a

12 iv. Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych: v. Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2, vi. USGS ASCII DEM, vii. ER Mapper ECW, viii. Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarosci, ix. Multiresolution Seamless Image Database (MrSID), Funkcjonalność w zakresie tworzenia wydruków kompozycji mapowych: a) Elementy rozkładu wydruku mapy: i. Mapa, tytuł, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty graficzne, legenda, strzałka północy, skala liniowa, mianowana i liczbowa, rysunek, siatka kilometrowa, siatka kartograficzna. b) Formaty eksportu/wydruku: i. EncapsulatedPostScript (EPS), ii. Tagged Image File Format (TIFF), iii. PortableDocument Format (PDF), iv. Joint Photographics Experts Group (JPEG), v. Portable Network Graphics (PNG), vi. Sterowniki wydruku Windows, vii. Sterowniki Postscript Funkcjonalność w zakresie obsługi tekstu na mapie: a) Etykietowanie: i. tworzenie w locie dynamicznych etykiet, na podstawie wartości z atrybutu, ii. automatyczne wykrywanie konfliktów oraz dostępność opcji rozmieszczenia etykiet, iii. reguły rozmieszczenia etykiet w zakresie ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami, iv. dostępność predefiniowanych stylów etykiet, v. obrót etykiet na podstawie pola atrybutu, vi. możliwość określenia schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy, vii. możliwość definiowania położenie etykiety (poziomo, równolegle do linii, wzdłuż krzywych, na/nad/pod obiektem, o określonym przesunięciu od obiektu), obsługa zakrzywionych etykiet, viii. zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet, ix. tworzenie warstwy opisowej z etykiet. b) Obsługa warstwy opisowej: i. interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów, ii. dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem, iii. dodawanie opisów z linią wiodącą, S t r o n a 12

13 iv. tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów, v. dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy, c) niezależna edycja każdego słowa opisu Funkcjonalność w zakresie edycja danych: a) Funkcje ogólne: i. jednoczesne edytowanie wielu warstw, ii. nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów, b) obsługa wersjonowania (wyłącznie 1 licencja) c) Opcje dociągania: i. do wierzchołka, segmentu, końca obiektu, ii. możliwość zdefiniowania tolerancji dociągania. d) Opcje tworzenia i edycji geometrii: i. definiowanie kolejnego segmentu przez określenie kierunku, długości kąta odchylenia od ostatniego segmentu, określenie współrzędnych X,Y następnego wierzchołka, przesunięcia X,Y względem ostatniego wierzchołka, ii. definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego lub prostopadłego do ostatniego, iii. tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty, iv. przycinanie geometrii do określonej długości, v. tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów, vi. przecinanie warstw poligonowych, vii. rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów, viii. przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie obiektów, ix. dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. e) Edytowanie atrybutów: i. modyfikacja pojedynczego wybranego rekordu lub grupy jednocześnie, ii. kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie, iii. tworzenie domeny oraz dodawanie wartości kodowej do domeny. f) Obsługa topologii (wyłącznie 1 licencja): i. możliwość tworzenia topologii i jej reguł, ii. dostępność podstawowych reguł topologii, iii. ocena topologii, iv. topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów, v. dostępność narzędzi naprawy topologii Funkcjonalność w zakresie obsługi liniowego systemu referencyjnego (wyłącznie 1 licencja): a) tworzenie tras, b) agregowanie zdarzenia na trasach, 13 S t r o n a

14 c) lokalizowanie obiektów wzdłuż tras, d) nakładanie zdarzeń na trasach, e) dynamiczna segmentacja obiektów Obsługiwane analizy przestrzenne: a) wycinanie, b) przecinanie, c) sumowanie, d) buforowanie Geokodowanie (wyłącznie 1 licencja): a) obsługa geokodowania adresów w różnych standardach, b) pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów, c) tworzenie warstwy punktowej z tabeli ze współrzędnymi Możliwość tworzenia kompozycji mapowych oraz ich publikację jako usługę sieciową za pośrednictwem serwera usług danych przestrzennych Serwer usług danych przestrzennych (przeglądania i pobierania) W celu publikacji danych przestrzennych Wykonawca dostarczy niezbędną ilość licencji serwera usług danych przestrzennych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i skonfigurować serwer usług danych przestrzennych o niżej wymienionych minimalnych parametrach Wykonawca dostarczy i wdroży Serwer usług danych przestrzennych. Prace obejmują instalację aplikacji, optymalizację ustawień wpływających na wydajność publikacji serwisów Sposób licencjonowania oprogramowania standardowego: licencja serwerowa, wieloprocesorowa, obsługująca serwer dla Zadania Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę systemów operacyjnych: MS Windows i Linux Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę dostarczonego przez Wykonawcę systemu zarządzania bazą danych oraz: a) Microsoft SQL Server, b) Oracle, c) PostgreSQL Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę standardów OGC: a) WFS 1.1. (obsługa transakcji) b) WMS 1.1.1, 1.3, c) WMTS 1.0, d) SLD 1.0, e) Filter Encoding Implementation Specification w wersji Serwer zapewni publikację usług sieciowych jednorodnym protokołem GeoREST: S t r o n a 14

15 a) usług wspierających bezpośrednią edycję obiektów przestrzennych w bazie danych przez Internet wspierających operacje dodawania, usuwania, modyfikacji obiektów. b) Usług analiz geometrycznych wspierających operacje obliczeń geometrii obiektów tj. tworzenie bufora, generalizacja, obliczanie powierzchni i długości, łączenie obiektów, dzielenie obiektów poprzez przecięcie, zmiana odwzorowania, c) Usług geoprzetwarzania wspierających dowolne operacje przestrzenne i atrybutowe oraz ich kombinacje (dostępne w aplikacji zarządzającej danymi przestrzennymi) realizowane na zbiorach danych przestrzennych. d) Usług przeglądania wspierających wydajne metody publikacji danych mapowych w oparciu o kafelkowanie obrazu Serwer zapewni narzędzia do tworzenia kafelek dla dowolnych skal i układów odniesienia. Narzędzia z poziomu interfejsu graficznego będą umożliwiały: a) tworzenie kafelek dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących poziomów. b) aktualizacją kafelek dla zadanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu) Serwer zapewni otwartość systemu poprzez udostępnienie interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiający Zamawiającemu tworzenie zaawansowanych (dla min. 100 klas obiektów) internetowych aplikacji mapowych co najmniej w środowiskach javascript, Flex i Silverlight.Dla każdego API musi być ogólnodostępna dokumentacja programistyczna producenta oprogramowania Serwer zapewni otwartość systemu poprzez udostępnienie interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiający Zamawiającemu tworzenie zaawansowanych (dla min. 100 klas obiektów) aplikacji mapowych co najmniej dla mobilnych systemów: ios, Android, Windows Phone. Dla każdego API musi być ogólnodostępna dokumentacja programistyczna producenta oprogramowania Serwer usług zapewni publikację serwisów w stosowanych w Polsce układach współrzędnych, Zarządzanie usługami, w szczególności ich publikacja, parametryzacja (tj. wypełnianie informacji do Capabilities), zatrzymywanie i restartowanie usług musi się odbywać z poziomu aplikacji desktop zarządzającej danymi GIS Serwer usługi wyszukiwania Zamawiający wymaga dostarczenia serwera usługi wyszukiwania wraz z edytorem metadanych umożliwiającej wyszukanie zbiorów, serii i usług danych przestrzennych, publikację metadanych oraz zarządzanie metadanymi i ich katalogiem. Usługa musi być zgodna z obecnymi przepisami wykonawczymi tj.: Technical Guidance for INSPIRE Discovery Services (Version 3.0) oraz Regulation on INSPIRE Network Services z późniejszymi zmianami Uwaga: Wykonawca opracuje metadane dla wszystkich zbiorów danych występujących w Systemie, i których jest prawnym właścicielem Usługa Wyszukiwania a) Sposób licencjonowania aplikacji oprogramowania standardowego: licencja serwerowa, wieloprocesorowa, obsługująca zaoferowany przez Wykonawcę serwer. b) Podstawowe cechy oprogramowania: i. Webowy, polskojęzyczny interfejs aplikacji działający w oparciu o cienkiego klienta wspierający standardowe przeglądarki internetowe, 15 S t r o n a

16 ii. Usługa katalogowa będzie współpracowała z dostarczonym przez Wykonawcę systemem zarządzania bazą danych. c) Podstawowe cechy usługi: i. Usługa zgodna z przepisami wykonawczymi dyrektywy INSPIRE: Technical Guidance Discovery Services (3.0) ,Regulation on INSPIRE Network Services ze zmianami, ii. Zgodność ze specyfikacją techniczną OGC CS-W oraz profilem aplikacyjnym ISO dla CS-W. iii. Obsługaoperacji OGC CS-W: (getcapabilities, getrecords, getrecords z parametrem distributed search, getrecordbyid, getdomain, describerecord, transaction). iv. Wsparcie operacji z wykorzystaniem protokołu SOAP. d) Funkcjonalność graficznego interfejsu w zakresie wyszukiwania metadanych: i. Webowy interfejs graficzny z zintegrowaną uproszczoną usługą przeglądania (serwisów WMS) ii. Uproszczona usługa przeglądania umożliwiającą określanie zasięgu przestrzennego dla wyszukiwanych metadanych. iii. Uproszczona usługa przeglądania umożliwiającą określanie zasięgu przestrzennego za pośrednictwem usługi gazetteer pozwalającej na wyszukanie jednostek administracyjnych (powiaty i gminy) i wyznaczenia na ich podstawie zasięgu przestrzennego. iv. Realizacja wyszukiwania lokalizacji usługi gazetteer na podstawie protokołu WFS. v. Uproszczone wyszukiwanie w katalogu metadanych na podstawie określonej frazy (AnyText). vi. Interfejs serwisu pozwalający na włączenie usługi do listy dostawców wyszukiwania przeglądarek internetowych. Po wczytaniu usługi przeglądania w menu dostawców pojawi się możliwość dodania usługi. vii. Zaawansowane wyszukiwanie (z obsługą zapytań rozmytych) w zakresie wszystkich elementów wyszukiwania wynikających z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Infrastrukturze informacji przestrzennej tj.: - słowa kluczowe, - klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych, - jakość i ważność zbiorów, - stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; - położenie geograficzne, - warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych, - organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych. viii. Możliwość zapisywania na serwerze zaawansowanych zapytań (dla autoryzowanych użytkowników), ix. Wyszukiwanie tematyczne na podstawie wyboru poziomu hierarchii, x. Wyszukiwanie tematyczne na podstawie wyboru tematu INSPIRE lub słów, kluczowych w zintegrowanym kliencie tezaurusa GEMET. Klient tezaurusa umożliwi przeglądanie tematów i słów kluczowych słownika w języku zgodnym z ustawieniami językowymi przeglądarki internetowej xi. xii. Obsługa zapytań (distributedquery) rozproszonych do wielu heterogenicznych katalogów metadanych, w tym: INSPIRE, GUGiK i innych. Możliwości przeglądania wyników wyszukiwania metadanych: - W dedykowanej formatce HTML w podziale na kategorie metadanych, (tj. opis, kategoryzacja, ograniczenia, dystrybucja, jakość, metada- S t r o n a 16

17 ne), - Możliwość pobrania pliku XML, - Możliwość wywołania wyszukanej usługi WMS w usłudze przeglądania, - Możliwość przedstawienia zasięgu przestrzennego wyszukanych metadanych w oknie mapy, - Możliwość przeglądania hierarchii metadanych tj. wyszukanie rodzica zbiorów poprzez wskazanie dziecka które ma zdefiniowany identyfikator rodzica, - Możliwość przeglądania hierarchii metadanych tj. wyszukanie wszystkich dzieci wskazanego rodzica, - Integracja z usługą monitorowania poprzez informowanie odpowiednim kolorem ikony statusu dostępności usługi, e) Wymagania graficznego interfejsu usługi w zakresie publikacji metadanych: i. Funkcja dostępna dla autoryzowanych użytkowników zdefiniowanych w aplikacji zarządzającej użytkownikami i uprawnieniami usłudze zabezpieczającej, ii. Możliwość pojedynczego i masowego importu metadanych do katalogu z możliwością transformacji w locie pomiędzy różnymi profilami i modelami metadanych za pomocą XSLT, iii. iv. Możliwość masowego exportu (archiwizacji) metadanych do plików XML, Możliwość definiowania katalogów rozproszonych tj. obsługa komunikacji POST i SOAP, możliwość cache owania metadanych z katalogów rozproszonych w definiowalnym interwale czasowym w trybie pełnym i różnicowym. f) Wykonawca zapewni jakość usługi zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych Edytor metadanych a) Sposób licencjonowania oprogramowania standardowego: licencja serwerowa, wieloprocesorowa, obsługująca zaoferowany przez Wykonawcę serwer. b) Wymagania w zakresie edycji metadanych: katalog metadanych będzie zawierał webowy edytor metadanych zbiorów, serii i usług danych przestrzennych zgodny z profilem metadanych INSPIRE oraz PZGiK bazującym na normach ISO 19115, oraz c) Edytor metadanych będzie umożliwiał: i. tworzenie dokumentów metadanych zapisane w języku XML, zgodne ze schematem XML Schema: ii. definiowanie własnych profili metadanych w obrębie elementów ISO, iii. importowanie metadanych innych profili metadanych, iv. walidację dokumentu metadanych na zgodność ze zdefiniowanym profilem metadanych, w szczególności ISO 19115, INSPIRE, v. walidację dokumentu metadanych za pośrednictwem walidatora metadanych GUGiK na zgodność z profilem metadanych PZGiK vi. Walidację poprzez zwracanie komunikatu z wyszczególnieniem niezgodności z wybranym, obsługiwanym profilem, vii. automatyczne generowanie identyfikatorów dla dokumentów metadanych zgodnie z standardem UUID (Universal UniqueIdentifier), viii. obsługę szablonów dokumentów metadanych, ix. zapis utworzonych dokumentów metadanych w repozytorium plików (format XML) oraz w bazie danych, 17 S t r o n a

18 5.5. Portal mapowy x. obsługa importu dokumentów metadanych zapisanych w schematach XSD: lub xi. eksport dokumentów metadanych w postaci pliku w formacie XML zgodnym ze schematem XML Schema:http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd, xii. określenie dostępu do poszczególnych metadanych: publiczny, użytkownika lub grupy użytkowników, xiii. obsługę hierarchiczności metadanych tj. Interfejs edytora umożliwiający automatyczne pobranie Identyfikatora rodzica za pośrednictwem interfejsu prostego wyszukania metadanych podczas ich tworzenia, xiv. określenie zasięgu przestrzennego metadanych poprzez dedykowany Interfejs mapowy (usługa GeoREST), xv. obsługę usługi tezaurusa pozwalający na wybór tematów INSPIRE oraz słów kluczowych z serwisu GEMET, xvi. automatyczne pobrania metadanych dla usług WMS i WFS z informacji zawartej w operacji getcapabilities, xvii. zapisanie częściowo wypełnionych metadanych w formie draftu, xviii. zdefiniowania szablonów dla informacji kontaktowych oraz zasięgu przestrzennego Wymagania ogólne: a) Aplikacja działająca bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in; obsługująca popularne przeglądarki internetowe wspierające standard HTML5 b) polskojęzyczny interfejs z dodatkową obsługą języka angielskiego w zakresie nazw wszystkich funkcji, nazw warstw, podpowiedzi, komunikatów oraz pomocy. c) wygląd wszystkich elementów usługi przeglądania w tym kolorystyka, przezroczystość, rozmieszczenie, kształt okien, użyte kontrolki będą zaproponowane przez Wykonawcę w formie projektu GUI i będą wymagały akceptacji Zamawiającego przed podjęciem prac wdrożeniowych, d) zapewnienie przez Wykonawcę dostępności działania aplikacji jak i usług danych przestrzennych na poziomie 99 % czasu, e) aplikacja będzie posiadała tryb autoryzowany dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia, f) tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień (np. do dodatkowych funkcji i zakresów zbiorów danych) będzie realizowania za pośrednictwem oprogramowania Modułu Administratora Funkcje podstawowe interfejsu klienta usług danych przestrzennych: a) możliwość zmiany języków za pomocą przycisków umieszczonych w widocznym miejscu przeglądarki oraz automatycznie na podstawie ustawień języka przeglądarki internetowej. b) wszystkie operacje realizowane za pomocą aplikacji będą widoczne w oknie statusu informującym o trwającej akcji oraz zliczaniem czasu jej realizacji. Narzędzie będzie informowało o zaistniałych błędach tj. zbyt długi czas oczekiwania na dane S t r o n a 18

19 c) okno mapy będzie dopasowane do pełnego zasięgu przeglądarki internetowej, d) wszystkie okna narzędziowe będą osadzone w formie półprzezroczystej na mapie, e) możliwość zmiany położenia okien przez użytkownika poprzez jego przeciągnięcie, f) funkcje klienta usługi przeglądania będą pogrupowane i dostępne pod przyciskami wywołującymi kolejne funkcje, akcje lub odpowiednie okno narzędzia, g) dostępność podglądu mapy z możliwością nawigacji poprzez wskazanie lokalizacji w podglądzie Funkcje legendy mapy: a) wyświetlanie okna z legendą mapy, b) okno z dostępnymi serwisami mapowymi wraz z dostępnymi warstwami z możliwością włączania i wyłączania widoczności warstw dla serwisów dynamicznych oraz całych serwisów cache owanych. c) Możliwość zmiany kolejności warstw dla serwisów WMS. Informowanie użytkownika o braku widoczności warstw przy wybranej skali poprze wyszarzenie nazwy warstwy, d) możliwość zbliżania do zasięgu serwisu lub warstwy funkcja dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie. e) możliwość zmiany transparentności warstw funkcja dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie (zmiana transparentności suwakiem) Funkcje nawigacji na mapie: a) przesuwanie/powiększanie/pomniejszenie mapy, b) suwak zoom na początku i na końcu posiada przyciski powiększenia i pomniejszenia, c) suwak zoom współdziałający z przyciskiem scroll na myszce (przybliżania/oddalania), d) poprzedni widok, kolejny widok, pełny widok zasięgu serwisów, e) powiększanie oknem : opcja umożliwia powiększenie okna mapy do wielkości prostokąta, jaki zaznaczy użytkownik. Prostokąt wskazany przez użytkownika powinien być wyraźnie uwidoczniony. Możliwość zaznaczenia prostokąta w dowolnym kierunku, f) możliwość ustalania dowolnej skali poprzez wpisanie wartości mianownika. Funkcja dostępna również przy zastosowaniu serwisów kafelkowanych. g) Możliwość prezentacji kilku serii zbiorów ortofotomapy z różnych okresów jej wykonania poprzez płynne przechodzenie (przenikanie się) pomiędzy obrazami z różnych okresów za pomocą suwaka czasu. Możliwość dodawania kolejnych serii zbiorów ortofotomapy za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego systemem Funkcje w zakresie identyfikacji obiektów: a) możliwość identyfikacji przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem; informacje winny pojawiać się przy obiekcie, a nie w osobnym oknie przeglądarki, okno atrybutów powinno zawierać możliwość wyboru obiektu warstwy z lisy (w przypadku kiedy wskazana lokalizacja przecina obiekty z więcej niż jednej warstwy) oraz powrotu do lisy po przeglądnięciu atrybutów obiektu. b) możliwość przeglądania wartości atrybutów wynikających z relacjami z tabelami w bazie danych, c) możliwość multiselekcji obiektów z aktywnej warstwy. Multiselekcja na podstawie przecięcia: wskazanego prostokątnego obszaru, dowolnego kształtu poligonu, dowolnego wielokąta, linii, odcinka, 19 S t r o n a

20 d) zaawansowane narzędzie multiselekcji szkicem. Możliwość multiselekcji obiektów jednej warstwy na podstawie przecięcia ze szkicem utworzonym z wybranych obiektów innej warstwy np. powiększonej o bufor. Możliwość tworzenia zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów, e) możliwość multiselekcji obiektów szkicem stworzonym za pośrednictwem narzędzi szkicowania, f) możliwość tworzenia tabelarycznych zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów wybranej warstwy. Możliwość definiowania widoczności pól w tworzonym zestawieniu. Możliwość zapisywania zestawień w formacie XLS i PDF, g) możliwość tworzenia wykresów (liniowych, słupkowych, kołowych) dla wartości atrybutów wybranych obiektów Funkcje pomiarów na mapie: a) pomiar odległości możliwość pomiaru linii w metrach i kilometrach; wyświetlanie na mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej, b) pomiar powierzchni możliwość pomiaru powierzchni w m2, km2, ha; wynik zakończonego pomiaru wyświetla się bezpośrednio w oknie mapy na powstałym obiekcie. Wynik pomiaru do 2 miejsc po przecinku, c) pomiar wysokości we wskazanej lokalizacji na podstawie obsługiwanego numerycznego modelu terenu Funkcje w zakresie obsługi układów współrzędnych: a) projekcja serwisów w różnych układach współrzędnych; w tym stosowane w Polsce układy współrzędnych: UTM, układ 1965, układ 1992, układ 2000, WGS 84 (4326) oraz WKID (102100). Lista wyboru układu zawierać będzie nazwy układów oraz oznaczenia EPSG, b) wyświetlenie współrzędnych aktualnie wybranego układu, c) możliwość zmiany układu współrzędnych, d) płynne pokazywanie współrzędnych wybranego układu współrzędnych wraz ze zmianą pozycji kursora. Format współrzędnych prostokątnych: liczby rzeczywiste do 2 miejsc po przecinku. Format współrzędnych geograficznych: stopnie, minuty, sekundy (dokładność do 2 miejsc po przecinku w sekundach), e) możliwość wpisania współrzędnych przez użytkownika (tzw. współrzędne z ręki ). Po wpisaniu współrzędnych przez użytkownika i zatwierdzeniu przyciskiem (lub Enter) użytkownik zostaje przeniesiony i scentrowany na dane miejsce, następuje zaznaczenie tego miejsca punktem. Obsługa formatów dziesiętnych i sześćdziesiętnych Funkcje szkicowania: a) możliwość tworzenia szkiców: rysowanie punktów, dowolnych kształtów, wielokątów, linii, odcinków, b) możliwość edycji szkiców: dodawanie i usuwanie węzłów, c) możliwość tworzenia obiektów szkicu z selekcji obiektów aktywnej warstwy, d) możliwość zarządzanie wieloma obiektami szkicu (usuwanie pojedynczych obiektów) z możliwością dodawania etykiet dla każdego z nich, e) możliwość łączenia wielu obiektów w jeden, f) możliwość tworzenia buforów dla obiektów szkicu, g) możliwość pomiary powierzchni lub długości obiektów szkicu, h) Możliwość importu szkicu w formacie KML np. w celu określenia obszaru dla analizy przestrzennej, i) Możliwość eksportu szkicu do plik KML np. rezultatu analizy przestrzennej Funkcje wydruku: a) możliwość tworzenia wydruków bieżącej kompozycji mapowej, S t r o n a 20

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe.

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. 1 1. Baza danych część szpitalna 1 licencja bez asysty. Producent... Model... lp. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ Znak sprawy: P-8/077/13 Załącznik Nr.. do umowy W.Sz.S./DAZ-2411/P-8/077/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pn.: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo