Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1

2 S t r o n a 2

3 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia 1. Wymagania dla architektury Systemu: Budowa Systemu musi opierać się o architekturę wielowarstwową zorientowaną na usługi sieciowe (SOA Service Oriented Architecture), gdzie warstwa usług stanowi podstawowy kanał komunikacji użytkowników z Systemem. W niniejszym podejściu wydzielone zostały trzy warstwy: a) Warstwa Danych reprezentowana przez Centralną Bazę Danych (CBD) przechowująca zbiory danych Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo- 3 S t r o n a

4 jewództwa Lubuskiego, kopię zbiorów danych WODGIK. Baza danych przechowywać będzie również dane o charakterze pomocniczym dla oprogramowania zarządzania systemem tj. konta użytkowników, ich uprawnienia. Dane przestrzenne CBD zarządzane będą bezpośrednio poprzez aplikację GIS typu desktop. b) Warstwa usług realizowana jest przez serwery usług danych przestrzennych odpowiedzialnych, w szczególności za publikację serwisów mapowych dla potrzeb przeglądania danych (WMS, WMTS, GeoREST), pobierania danych (WFS, ATOM) oraz wyszukiwania zbiorów danych i usług (CSW). c) Warstwę prezentacji stanowi klient usług (cienki klient) integrujący usługi danych przestrzennych warstwy usług za pośrednictwem przeglądarek internetowych oraz klient mobilny integrujący usługi danych przestrzennych za pośrednictwem dedykowanych aplikacji przeznaczonych dla platform mobilnych. Warstwa kliencka występuje w trybie publicznym oraz zabezpieczonym, wymagającym uprzedniego uwierzytelnienia i autoryzacji. Budowa RSIPWL zakłada stosowanie interoperacyjnych standardów, w szczególności normy ISO w zakresie informacji geograficznej (seria 19100), standardy organizacji OGC (Open Geospatial Consortium) oraz przepisy implementacyjne i warunki techniczne INSPIRE. 2. Standardy w zakresie informacji geograficznej W budowie Systemu musi się zastosować następujące standardy w zakresie informacji geograficznej: a) WMS (ang. Web Map Service) - standard OGC, norma ISO 19128, standard stosowany w usłudze INSPIRE view. Usługa pozwalająca na przeglądanie map w postaci rastrów generowanych z kompozycji mapowych. Usługa przeznaczona głównie dla przeglądania danych wektorowych. Usługę WMS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu przeglądania. b) WMTS (ang. Web Map Tile Service) - standard OGC, standard stosowany w usłudze INSPIRE view. Usługa pozwalająca na przeglądanie map w postaci wygenerowanych generowanych kafelków z kompozycji mapowych. Usługa przeznaczona głównie dla przeglądania danych rastrowych. Usługę WTMS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu przeglądania. c) WCS (ang. Web Coverage Service) - standard OGC, usługa przeznaczona głownie do pobierania danych pokrycia terenu. Usługa pozwalająca na pobierania rastrów pokrycia wraz z ich georeferencją, usługę WCS implementują zarówno serwery w celu publikacji usługi jak i aplikacje klienckie (głównie gruby klient) w celu pobierania danych. d) WFS (ang. Web Feature Service) - standard OGC, norma ISO 19142, standard stosowany w usłudze INSPIRE download. Usługa pobierania danych wektorowych. Pozwala na pobranie źródłowych danych wektorowych przeważnie w formacie GML o ustalonym schemacie aplikacyjnym. Usługę WFS implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu pobierania danych. e) ATOM - usługa pobierania predefiniowanych plików implementująca metody OpenSearch. Usługa udokumentowana w Technical Guidance for INSPIRE Download Services v3.0 ( ). f) CSW (ang. Catalog Service for the Web) - standard OGC, standard stosowany w usłudze INSPIRE discovery. Protokół odpowiedzialny za wyszukiwanie metadanych m.in. zbiorów danych, serii i usług na podstawie wybranych elementów metadanych. Usługę CSW implementują zarówno serwery w celu publikacji jak i aplikacje klienckie w celu wyszukiwania metadanych. S t r o n a 4

5 g) SFA - (ang. Simple feature access) - standard OGC i ISO Standard w zakresie typów danych przestrzennych i funkcji baz danych. h) GML - (ang. Geography Markup Language) - standard OGC i ISO Standard składni XML definiującej obiekty przestrzenne. i) GeoREST - otwarty jednorodny protokół dostępu do usług danych przestrzennych w zakresie przeglądania, wyszukiwania, pobierania, transakcji. Protokół ceniony ze względu na stosowanie składni JSON, która jest lżejsza niż typowe zapytania i odpowiedzi XML. Protokół reprezentuje drzewiastą strukturę. 3. Wymagania ogólne dla Systemu Poszczególne komponenty zostaną wdrożone w środowisku wirtualnym. Uwaga: Dopuszcza się instalację CBD bezpośrednio na serwerze fizycznym będącym Przedmiotem Zamówienia (Zadanie 1). System musi zapewniać wysoki stopień bezpieczeństwa realizowany przez: a) Ochrona przed utratą danych poprzez cykliczne tworzenie kopii bezpieczeństwa danych i maszyn wirtualnych pozwalające na odtworzenie pełnej funkcjonalności Systemu. b) Bezpośredni dostęp do CBD możliwy z poziomy aplikacji desktop zarządzającej danymi GIS. c) Zapis danych w CBD za pośrednictwem serwerów usług możliwy wyłącznie za pośrednictwem monitorowanych operacji usług transakcyjnych. d) Schematy baz danych oraz aplikacje wykorzystujące serwisy transakcyjne muszą implementować pełny zapis historii obiektów. Możliwe będzie odtworzenie stanu bazy danych na dowolny dzień. Zmiany w bazie danych tj. dodanie, usunięcie, modyfikacja obiektu muszą zawierać informacje o dokładnym czasie i użytkowniku dokonującym zmiany. e) System będzie stosował mechanizmy zapewniające ochronę przed utratą integralności danych. f) Komponenty aplikacyjne "zwiększonego ryzyka włamania" dostępne za pośrednictwem Internetu musza być umieszczane w wydzielonej za pośrednictwem zapory ogniowej strefie zdemilitaryzowanej. Wymaga się zastosowanie wyłącznie technologii wspieranych przez jej producentów. Dane Systemu (dane przestrzenne, repozytorium tożsamości, metadane) będą przechowywane w relacyjnej Bazy Danych. Wyjątkiem mogą być dane rastrowe przechowywane w repozytorium plików. Graficzne interfejsy użytkowników będą w języku polski. Dotyczy to w szczególności komunikatów, generowanych raportów, pomocy. 4. Przetworzenia i migracja 5 S t r o n a

6 4.1. Migracja o przetwarzanie danych PZPW: Na podstawie przekazanych danych źródłowych Wykonawca utworzy specyfikację danych dla PZPW (Dokumentacja Bazy Danych PZPW) zawierającą: a) Model danych opracowany zgodnie z metodologią zdefiniowaną w międzynarodowych normach ISO (International Organisation for Standardization) serii Geographic Information. b) Schemat aplikacyjny - opracowany zgodnie z regułami zdefiniowanymi w ISO 19109:2005, opisany przy użyciu języka formalnego UML (diagramy klas), zgodnie z profilem zdefiniowanym c) w ISO/TS 19103:2005 Conceptual Schema Language, zgodny z bazowymi normami ISO z serii Geographic Information w zakresie: geometrii i topologii z ISO i ISO 19111; odniesień czasowych z ISO 19108; jakości danych z ISO d) Reguły topologii tabelaryczne zestawienie zasad i powiązań przestrzennych pomiędzy typami obiektów zdefiniowanych w schemacie aplikacyjnym. e) Katalog obiektów - zgodny z normą ISO 19110:2006 Methodology for featurecataloguing, zawierający definicje i opisy typów obiektów ze schematu aplikacyjnego, ich atrybutów oraz związków powiązań typów obiektów występujących w jednym lub więcej zestawach danych geograficznych (schematach aplikacyjnych) razem z dowolnymi operacjami obiektów, które mogą być za-stosowane. Wykonawca zaimplementuje model danych w fizycznej Bazie Danych. Dane źródłowe zostaną przetworzone do wersji wektorowej zgodnej z utworzonym schematem danych oraz zachowaniem topologii Opracowane dane zostaną wprowadzone do CBD. Wykonawca opracuje katalogu oznaczeń graficznych obiektów PZPW dla skali 1: Migracja i przetworzenie zborów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego do struktur systemu zarządzania bazą danych Wykonawca dostarczy Dokumentacje Bazy Danych implementującą model BDOT 10k zgodnie ze schematami od wersji do 2.0 oraz utworzy fizyczne struktury w CBD. Wykonawca powinien zaimplementować struktury BDOT 10k zgodnej z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Implementacja powinna nastąpić na poziomie ogólnym zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Implementacja danych źródłowych musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólno geograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych. Wykonawca dostarczy oprogramowanie importujące dane źródłowe GML w posiadanych przez Zamawiającego wersjach do struktur CBD. Wykonawca zasili CBD danymi przekazanymi przez Zamawiającego. S t r o n a 6

7 4.3. Utworzenie metadanych dla wojewódzkich zbiorów danych i usług Wykonawca opracuje metadane dla wszystkich zbiorów danych występujących w Systemie, i których jest prawnym właścicielem. Wykonawca opracuje metadane dla wszystkich opublikowanych w ramach Systemu usług. Wykonawca zgłosi usługę wyszukiwania do GUGiK w celu jej podłączenia do federacji usług wyszukiwania. 5. Komponenty Systemu RSIPWL 5.1. System Zarządzania Bazą Danych Wykonawca dostarczy i przeprowadzi instalację, konfigurację oraz uruchomienie bazy danych. Wykonawca dostarczy niezbędną ilość bezterminowych licencji procesorowych oprogramowania standardowego dla dostarczonego serwera (Zadanie 1) Budowa Systemu zakłada utworzenie Centralnej Bazy Danych na podstawie zbiorów danych Zamawiającego oraz pobieranych zewnętrznych zbiorów PZGiK. Baza danych będzie stanowiła repozytorium danych dla komponentów Systemu publikujących usługi sieciowe. Zarządzanie danymi będzie realizowane przede wszystkim za pośrednictwem usług transakcyjnych zaś bezpośrednie zarządzanie danymi przestrzennymi może być realizowane za pośrednictwem Aplikacji Desktop zarządzającej danymi GIS System zarządzania Bazą Danych musi zapewniać bezpieczne gromadzenie oraz autoryzowany dostęp do danych przestrzennych i opisowych, funkcje indeksowania oraz poprawnego, topologicznego zapisu danych przestrzennych, zgodnie ze standardem OpenGISImplementationSpecificationGeographicinformation - Simple feature SQL for Binary Geometry, Types and Functions Oprogramowania musi być dostępne dla Systemów operacyjnych co najmniej: Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit oraz zaoferowanego systemu operacyjnego dla serwera baz danych. Identyczna funkcjonalność Serwera Bazy Danych na w/w platformach W Systemie musi być zachowana niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej Bazy Danych Musi być możliwość przeniesienia (migracji) struktur Bazy Danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego Przetwarzanie musi się odbywać z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych Musi być możliwość zagnieżdżania transakcji powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Np. powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofana Musi być możliwe wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode) Musi istnieć możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode Musi istnieć możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 7 S t r o n a

8 Musi istnieć możliwość skalowania rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych Musi być możliwe otworzenie wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych System musi posiadać wsparcie protokołu XA i standardu JDBC System musi być zgodny ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym Motor bazy danych musi umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL System nie może posiadać formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy) System musi posiadać wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku) oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu Procedury i funkcje składowane muszą mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). w/w. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury) System musi posiadać możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej) System musi posiadać możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views) W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek System musi posiadać możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych Baza danych musi umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta (przez administratora bądź po przekroczenia limitu nieudanych logowań) Przywileje użytkowników bazy danych muszą być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza Danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych Musi istnieć możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego S t r o n a 8

9 usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServeitd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online Musi istnieć możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup). Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników Aplikacja desktop zarządzająca danymi GIS Dla potrzeb zarządzania danymi przestrzennymi rastrowymi i wektorowymi bezpośrednio (architektura klient-serwer) w zastosowanym Systemie zarządzania bazą danych Wykonawca dostarczy : a) 5 licencji niżej wyspecyfikowanego oprogramowania zapewniającego dostęp do CBD wyłącznie w trybie odczytu. b) 1 licencję niżej wyspecyfikowanego oprogramowania zapewniającego pełny dostęp do CBD w trybie odczytu i zapisu Sposób licencjonowania oprogramowania: licencja pływająca umożliwiająca korzystanie z posiadanych licencji na dowolnych komputerach Zamawiającego Funkcjonalność w zakresie obsługi okna mapy: a) Nawigacje w oknie mapy: i. przesuwanie, przybliżanie mapy, przybliżanie do obiektu, warstwy oraz wszystkich warstw, ii. przybliżanie do wybranej lub zdefiniowanej dowolnej skali, iii. przybliżanie do punktu na podstawie określenie współrzędnych, iv. możliwość zapamiętywania zasięgów przestrzennych ( zakładki przestrzenne), v. możliwość równoległego przeglądania różnych zestawów danych w osobnych oknach mapy. b) Podstawowe funkcje: i. pomiar odległości, powierzchni, ii. wyszukiwanie obiektów na mapie na podstawie nazwy atrybutu, iii. selekcja danych według atrybutów oraz kryteriów przestrzennych, iv. interaktywna selekcja obiektów na mapie (wskazanych lub w określonym zakresie), v. pokazywanie wartości wybranego atrybutu w dymku dla wskazanego obiektu (tzw. Map Tips). c) Wyświetlanie mapy: i. odwzorowywanie w locie wszystkich obsługiwanych typów danych, ii. obsługa używanych w Polsce układów odniesienia (1965 wszystkie strefy, 1980, 1992, 2000 wszystkie strefy, WGS84, UTM), iii. ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyświetlania warstwy informacyjnej, iv. możliwość określenia przestrzennych filtrów ograniczających wyświetlanie mapy, v. tworzenie prowadnic, siatki pomiarowej i siatki odniesienia. 9 S t r o n a

10 Funkcjonalność w zakresie obsługi danych wektorowych: a) Wyświetlanie danych wektorowych: i. zróżnicowana symbolizacja dla określonych skal mapy, ii. wykluczanie obiektów wyświetlanych poprzez zapytania SQL. b) Wyświetlanie mapy tematycznej: i. jednolita symbolizacja danych, ii. zróżnicowana symbolizacja dla unikalnych wartości atrybutu, iii. kartogram (wizualizacja zjawisk poprzez gradację koloru lub stopniowaniem wielkości symboli, mapa kropkowa), iv. kartodiagram (symbolizacja wykresami kołowymi i słupkowymi), v. dwuwymiarowa i wielowymiarowa reprezentacja danych. c) Obsługa tabeli atrybutów: i. możliwość ograniczenia widoczności pól tabeli atrybutów, ii. tworzenie dynamicznych połączeń pomiędzy różnymi bazami danych, iii. tworzenie i używanie relacji typu: wiele-do-jeden oraz jeden-do-wiele, iv. prowadzenie operacji matematycznych, statystycznych, tekstowych i logiczne na danych v. tworzenie wykresów i raportów, vi. sortowanie względem wielu atrybutów, vii. identyfikacja wybranych obiektów tabeli na mapie, viii. identyfikacja wybranych obiektów na mapie w tabeli, ix. możliwość ukrywania kolumn tabeli. d) Symbolizacja danych: i. możliwość definiowania symboli wypełnienia, linii, obrysów i punktów, ii. możliwość tworzenia symboli za pomocą edytora własności symboli, iii. możliwość tworzenia symboli złożonych z wielu symboli, iv. dostępność biblioteki predefiniowanych symboli, v. możliwość zastosowania opcji halo i zaawansowanych symboli tła, vi. możliwość importu grafiki (obrazka) jako wzoru wypełnienia, vii. możliwość ustawiania procentowej przeźroczystości prezentowanych warstw. e) Transformacje danych wektorowych: i. transformacja afiniczna, ii. transformacja rzutowa, iii. transformacja poprzez wpasowanie styków. f) Bezpośredni odczyt danych wektorowych: i. Vector Product Format (VPF). S t r o n a 10

11 g) Bezpośredni odczyt i edycja danych wektorowych: i. obiekty przestrzenne w bazie danych w dostarczonym systemie zarządzania bazą danych (wyłącznie 1 licencja) ii. obiekty proste w lokalnej bazie danych MS Access (.mdb), lub natywnym systemie plikowym. iii. pliki shape. h) Bezpośredni Odczyt Danych CAD: i. Autodesk Drawing Exchange Format (DXF), ii. AutoCAD Drawing File (DWG), iii. Microstation DGN OdczytserwisówOGCWeb Map Server (WMS) i Web Coverage Service (WCS) orazgeorest Funkcje w zakresie obsługi danych: a) Wyświetlanie danych rastrowych: i. wyświetlanie wielokanałowych obrazów przez przypisanie wartości RGB kanałom, ii. możliwość zdefiniowania transparencji wybranego koloru, iii. wyświetlanie wartości obrazu przy użyciu mapy barw, iv. zapisywanie aktualnie wyświetlanych statystyk do pliku XML, v. ustawienia jasności i kontrastu wyświetlanego rastra, vi. wyświetlanie katalogu rastrów jako serii danych, vii. wyświetlanie wartości pikseli rastra podczas nawigowania mapa w postaci objaśnienia, viii. wyświetlanie samych obrysów rastrów. b) Geoprzetwrzanie rastrów: i. budowa piramid (overview), ii. zmiana odwzorowania rastra, iii. transformacja rastrów (wielomianowa afiniczna, drugiego i trzeciego stopnia), iv. przeskalowanie, obrót, przesunięcie, v. mozaikowanie, przepróbkowanie (resampling). c) Konwersja rastrów: i. Raster do pliku ASCII, ii. ASCII do Rastra, iii. Raster na Punkt, iv. Raster na Poligon, v. Raster na Polylinie. d) Bezpośredni odczyt i zapis danych rastrowych i. Tagged Image File Format (TIFF) (obsługageotiff), ii. Joint Photographics Experts Group (JPEG), iii. JPEG 2000, 11 S t r o n a

12 iv. Bezpośredni Odczyt Danych Rastrowych: v. Digital Terrain Elevation Data (DTED) Levels 0, 1, 2, vi. USGS ASCII DEM, vii. ER Mapper ECW, viii. Intergraph Raster Files: CIT - dane binarne; COT dane w odcieniu szarosci, ix. Multiresolution Seamless Image Database (MrSID), Funkcjonalność w zakresie tworzenia wydruków kompozycji mapowych: a) Elementy rozkładu wydruku mapy: i. Mapa, tytuł, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty graficzne, legenda, strzałka północy, skala liniowa, mianowana i liczbowa, rysunek, siatka kilometrowa, siatka kartograficzna. b) Formaty eksportu/wydruku: i. EncapsulatedPostScript (EPS), ii. Tagged Image File Format (TIFF), iii. PortableDocument Format (PDF), iv. Joint Photographics Experts Group (JPEG), v. Portable Network Graphics (PNG), vi. Sterowniki wydruku Windows, vii. Sterowniki Postscript Funkcjonalność w zakresie obsługi tekstu na mapie: a) Etykietowanie: i. tworzenie w locie dynamicznych etykiet, na podstawie wartości z atrybutu, ii. automatyczne wykrywanie konfliktów oraz dostępność opcji rozmieszczenia etykiet, iii. reguły rozmieszczenia etykiet w zakresie ustawienia priorytetów pomiędzy warstwami, iv. dostępność predefiniowanych stylów etykiet, v. obrót etykiet na podstawie pola atrybutu, vi. możliwość określenia schematów dynamicznego etykietowania określanych dla każdej warstwy mapy, vii. możliwość definiowania położenie etykiety (poziomo, równolegle do linii, wzdłuż krzywych, na/nad/pod obiektem, o określonym przesunięciu od obiektu), obsługa zakrzywionych etykiet, viii. zaawansowane formatowanie tekstu dla dynamicznej symbolizacji etykiet, ix. tworzenie warstwy opisowej z etykiet. b) Obsługa warstwy opisowej: i. interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisów, ii. dodawanie opisów poziomych lub pod określonym kątem, iii. dodawanie opisów z linią wiodącą, S t r o n a 12

13 iv. tworzenie opisów wzdłuż linii krzywych lub geometrii istniejących obiektów, v. dynamiczne pobieranie wartości opisów z warstwy mapy, c) niezależna edycja każdego słowa opisu Funkcjonalność w zakresie edycja danych: a) Funkcje ogólne: i. jednoczesne edytowanie wielu warstw, ii. nielimitowana liczba operacji cofnij/ponów, b) obsługa wersjonowania (wyłącznie 1 licencja) c) Opcje dociągania: i. do wierzchołka, segmentu, końca obiektu, ii. możliwość zdefiniowania tolerancji dociągania. d) Opcje tworzenia i edycji geometrii: i. definiowanie kolejnego segmentu przez określenie kierunku, długości kąta odchylenia od ostatniego segmentu, określenie współrzędnych X,Y następnego wierzchołka, przesunięcia X,Y względem ostatniego wierzchołka, ii. definiowanie kolejnego segmentu jako równoległego lub prostopadłego do ostatniego, iii. tworzenie geometrii w oparciu o istniejące obiekty, iv. przycinanie geometrii do określonej długości, v. tworzenie nowych poligonów z przecięcia istniejących obiektów, vi. przecinanie warstw poligonowych, vii. rozciąganie i przycinanie obiektów do innych obiektów, viii. przesuwanie, obrót, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie obiektów, ix. dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchołków. e) Edytowanie atrybutów: i. modyfikacja pojedynczego wybranego rekordu lub grupy jednocześnie, ii. kopiowanie atrybutów do jednego lub więcej wierszy jednocześnie, iii. tworzenie domeny oraz dodawanie wartości kodowej do domeny. f) Obsługa topologii (wyłącznie 1 licencja): i. możliwość tworzenia topologii i jej reguł, ii. dostępność podstawowych reguł topologii, iii. ocena topologii, iv. topologiczne przesuwanie segmentów i węzłów, v. dostępność narzędzi naprawy topologii Funkcjonalność w zakresie obsługi liniowego systemu referencyjnego (wyłącznie 1 licencja): a) tworzenie tras, b) agregowanie zdarzenia na trasach, 13 S t r o n a

14 c) lokalizowanie obiektów wzdłuż tras, d) nakładanie zdarzeń na trasach, e) dynamiczna segmentacja obiektów Obsługiwane analizy przestrzenne: a) wycinanie, b) przecinanie, c) sumowanie, d) buforowanie Geokodowanie (wyłącznie 1 licencja): a) obsługa geokodowania adresów w różnych standardach, b) pojedyncze lub wsadowe geokodowanie adresów, c) tworzenie warstwy punktowej z tabeli ze współrzędnymi Możliwość tworzenia kompozycji mapowych oraz ich publikację jako usługę sieciową za pośrednictwem serwera usług danych przestrzennych Serwer usług danych przestrzennych (przeglądania i pobierania) W celu publikacji danych przestrzennych Wykonawca dostarczy niezbędną ilość licencji serwera usług danych przestrzennych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i skonfigurować serwer usług danych przestrzennych o niżej wymienionych minimalnych parametrach Wykonawca dostarczy i wdroży Serwer usług danych przestrzennych. Prace obejmują instalację aplikacji, optymalizację ustawień wpływających na wydajność publikacji serwisów Sposób licencjonowania oprogramowania standardowego: licencja serwerowa, wieloprocesorowa, obsługująca serwer dla Zadania Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę systemów operacyjnych: MS Windows i Linux Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę dostarczonego przez Wykonawcę systemu zarządzania bazą danych oraz: a) Microsoft SQL Server, b) Oracle, c) PostgreSQL Serwer usług danych przestrzennych zapewni obsługę standardów OGC: a) WFS 1.1. (obsługa transakcji) b) WMS 1.1.1, 1.3, c) WMTS 1.0, d) SLD 1.0, e) Filter Encoding Implementation Specification w wersji Serwer zapewni publikację usług sieciowych jednorodnym protokołem GeoREST: S t r o n a 14

15 a) usług wspierających bezpośrednią edycję obiektów przestrzennych w bazie danych przez Internet wspierających operacje dodawania, usuwania, modyfikacji obiektów. b) Usług analiz geometrycznych wspierających operacje obliczeń geometrii obiektów tj. tworzenie bufora, generalizacja, obliczanie powierzchni i długości, łączenie obiektów, dzielenie obiektów poprzez przecięcie, zmiana odwzorowania, c) Usług geoprzetwarzania wspierających dowolne operacje przestrzenne i atrybutowe oraz ich kombinacje (dostępne w aplikacji zarządzającej danymi przestrzennymi) realizowane na zbiorach danych przestrzennych. d) Usług przeglądania wspierających wydajne metody publikacji danych mapowych w oparciu o kafelkowanie obrazu Serwer zapewni narzędzia do tworzenia kafelek dla dowolnych skal i układów odniesienia. Narzędzia z poziomu interfejsu graficznego będą umożliwiały: a) tworzenie kafelek dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących poziomów. b) aktualizacją kafelek dla zadanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu) Serwer zapewni otwartość systemu poprzez udostępnienie interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiający Zamawiającemu tworzenie zaawansowanych (dla min. 100 klas obiektów) internetowych aplikacji mapowych co najmniej w środowiskach javascript, Flex i Silverlight.Dla każdego API musi być ogólnodostępna dokumentacja programistyczna producenta oprogramowania Serwer zapewni otwartość systemu poprzez udostępnienie interfejsu programowania aplikacji (API) umożliwiający Zamawiającemu tworzenie zaawansowanych (dla min. 100 klas obiektów) aplikacji mapowych co najmniej dla mobilnych systemów: ios, Android, Windows Phone. Dla każdego API musi być ogólnodostępna dokumentacja programistyczna producenta oprogramowania Serwer usług zapewni publikację serwisów w stosowanych w Polsce układach współrzędnych, Zarządzanie usługami, w szczególności ich publikacja, parametryzacja (tj. wypełnianie informacji do Capabilities), zatrzymywanie i restartowanie usług musi się odbywać z poziomu aplikacji desktop zarządzającej danymi GIS Serwer usługi wyszukiwania Zamawiający wymaga dostarczenia serwera usługi wyszukiwania wraz z edytorem metadanych umożliwiającej wyszukanie zbiorów, serii i usług danych przestrzennych, publikację metadanych oraz zarządzanie metadanymi i ich katalogiem. Usługa musi być zgodna z obecnymi przepisami wykonawczymi tj.: Technical Guidance for INSPIRE Discovery Services (Version 3.0) oraz Regulation on INSPIRE Network Services z późniejszymi zmianami Uwaga: Wykonawca opracuje metadane dla wszystkich zbiorów danych występujących w Systemie, i których jest prawnym właścicielem Usługa Wyszukiwania a) Sposób licencjonowania aplikacji oprogramowania standardowego: licencja serwerowa, wieloprocesorowa, obsługująca zaoferowany przez Wykonawcę serwer. b) Podstawowe cechy oprogramowania: i. Webowy, polskojęzyczny interfejs aplikacji działający w oparciu o cienkiego klienta wspierający standardowe przeglądarki internetowe, 15 S t r o n a

16 ii. Usługa katalogowa będzie współpracowała z dostarczonym przez Wykonawcę systemem zarządzania bazą danych. c) Podstawowe cechy usługi: i. Usługa zgodna z przepisami wykonawczymi dyrektywy INSPIRE: Technical Guidance Discovery Services (3.0) ,Regulation on INSPIRE Network Services ze zmianami, ii. Zgodność ze specyfikacją techniczną OGC CS-W oraz profilem aplikacyjnym ISO dla CS-W. iii. Obsługaoperacji OGC CS-W: (getcapabilities, getrecords, getrecords z parametrem distributed search, getrecordbyid, getdomain, describerecord, transaction). iv. Wsparcie operacji z wykorzystaniem protokołu SOAP. d) Funkcjonalność graficznego interfejsu w zakresie wyszukiwania metadanych: i. Webowy interfejs graficzny z zintegrowaną uproszczoną usługą przeglądania (serwisów WMS) ii. Uproszczona usługa przeglądania umożliwiającą określanie zasięgu przestrzennego dla wyszukiwanych metadanych. iii. Uproszczona usługa przeglądania umożliwiającą określanie zasięgu przestrzennego za pośrednictwem usługi gazetteer pozwalającej na wyszukanie jednostek administracyjnych (powiaty i gminy) i wyznaczenia na ich podstawie zasięgu przestrzennego. iv. Realizacja wyszukiwania lokalizacji usługi gazetteer na podstawie protokołu WFS. v. Uproszczone wyszukiwanie w katalogu metadanych na podstawie określonej frazy (AnyText). vi. Interfejs serwisu pozwalający na włączenie usługi do listy dostawców wyszukiwania przeglądarek internetowych. Po wczytaniu usługi przeglądania w menu dostawców pojawi się możliwość dodania usługi. vii. Zaawansowane wyszukiwanie (z obsługą zapytań rozmytych) w zakresie wszystkich elementów wyszukiwania wynikających z art. 9 pkt. 3 Ustawy o Infrastrukturze informacji przestrzennej tj.: - słowa kluczowe, - klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych, - jakość i ważność zbiorów, - stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych; - położenie geograficzne, - warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych, - organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych. viii. Możliwość zapisywania na serwerze zaawansowanych zapytań (dla autoryzowanych użytkowników), ix. Wyszukiwanie tematyczne na podstawie wyboru poziomu hierarchii, x. Wyszukiwanie tematyczne na podstawie wyboru tematu INSPIRE lub słów, kluczowych w zintegrowanym kliencie tezaurusa GEMET. Klient tezaurusa umożliwi przeglądanie tematów i słów kluczowych słownika w języku zgodnym z ustawieniami językowymi przeglądarki internetowej xi. xii. Obsługa zapytań (distributedquery) rozproszonych do wielu heterogenicznych katalogów metadanych, w tym: INSPIRE, GUGiK i innych. Możliwości przeglądania wyników wyszukiwania metadanych: - W dedykowanej formatce HTML w podziale na kategorie metadanych, (tj. opis, kategoryzacja, ograniczenia, dystrybucja, jakość, metada- S t r o n a 16

17 ne), - Możliwość pobrania pliku XML, - Możliwość wywołania wyszukanej usługi WMS w usłudze przeglądania, - Możliwość przedstawienia zasięgu przestrzennego wyszukanych metadanych w oknie mapy, - Możliwość przeglądania hierarchii metadanych tj. wyszukanie rodzica zbiorów poprzez wskazanie dziecka które ma zdefiniowany identyfikator rodzica, - Możliwość przeglądania hierarchii metadanych tj. wyszukanie wszystkich dzieci wskazanego rodzica, - Integracja z usługą monitorowania poprzez informowanie odpowiednim kolorem ikony statusu dostępności usługi, e) Wymagania graficznego interfejsu usługi w zakresie publikacji metadanych: i. Funkcja dostępna dla autoryzowanych użytkowników zdefiniowanych w aplikacji zarządzającej użytkownikami i uprawnieniami usłudze zabezpieczającej, ii. Możliwość pojedynczego i masowego importu metadanych do katalogu z możliwością transformacji w locie pomiędzy różnymi profilami i modelami metadanych za pomocą XSLT, iii. iv. Możliwość masowego exportu (archiwizacji) metadanych do plików XML, Możliwość definiowania katalogów rozproszonych tj. obsługa komunikacji POST i SOAP, możliwość cache owania metadanych z katalogów rozproszonych w definiowalnym interwale czasowym w trybie pełnym i różnicowym. f) Wykonawca zapewni jakość usługi zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług sieciowych Edytor metadanych a) Sposób licencjonowania oprogramowania standardowego: licencja serwerowa, wieloprocesorowa, obsługująca zaoferowany przez Wykonawcę serwer. b) Wymagania w zakresie edycji metadanych: katalog metadanych będzie zawierał webowy edytor metadanych zbiorów, serii i usług danych przestrzennych zgodny z profilem metadanych INSPIRE oraz PZGiK bazującym na normach ISO 19115, oraz c) Edytor metadanych będzie umożliwiał: i. tworzenie dokumentów metadanych zapisane w języku XML, zgodne ze schematem XML Schema: ii. definiowanie własnych profili metadanych w obrębie elementów ISO, iii. importowanie metadanych innych profili metadanych, iv. walidację dokumentu metadanych na zgodność ze zdefiniowanym profilem metadanych, w szczególności ISO 19115, INSPIRE, v. walidację dokumentu metadanych za pośrednictwem walidatora metadanych GUGiK na zgodność z profilem metadanych PZGiK vi. Walidację poprzez zwracanie komunikatu z wyszczególnieniem niezgodności z wybranym, obsługiwanym profilem, vii. automatyczne generowanie identyfikatorów dla dokumentów metadanych zgodnie z standardem UUID (Universal UniqueIdentifier), viii. obsługę szablonów dokumentów metadanych, ix. zapis utworzonych dokumentów metadanych w repozytorium plików (format XML) oraz w bazie danych, 17 S t r o n a

18 5.5. Portal mapowy x. obsługa importu dokumentów metadanych zapisanych w schematach XSD: lub xi. eksport dokumentów metadanych w postaci pliku w formacie XML zgodnym ze schematem XML Schema:http://schemas.opengis.net/csw/2.0.2/profiles/apiso/1.0.0/apiso.xsd, xii. określenie dostępu do poszczególnych metadanych: publiczny, użytkownika lub grupy użytkowników, xiii. obsługę hierarchiczności metadanych tj. Interfejs edytora umożliwiający automatyczne pobranie Identyfikatora rodzica za pośrednictwem interfejsu prostego wyszukania metadanych podczas ich tworzenia, xiv. określenie zasięgu przestrzennego metadanych poprzez dedykowany Interfejs mapowy (usługa GeoREST), xv. obsługę usługi tezaurusa pozwalający na wybór tematów INSPIRE oraz słów kluczowych z serwisu GEMET, xvi. automatyczne pobrania metadanych dla usług WMS i WFS z informacji zawartej w operacji getcapabilities, xvii. zapisanie częściowo wypełnionych metadanych w formie draftu, xviii. zdefiniowania szablonów dla informacji kontaktowych oraz zasięgu przestrzennego Wymagania ogólne: a) Aplikacja działająca bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji typu plug-in; obsługująca popularne przeglądarki internetowe wspierające standard HTML5 b) polskojęzyczny interfejs z dodatkową obsługą języka angielskiego w zakresie nazw wszystkich funkcji, nazw warstw, podpowiedzi, komunikatów oraz pomocy. c) wygląd wszystkich elementów usługi przeglądania w tym kolorystyka, przezroczystość, rozmieszczenie, kształt okien, użyte kontrolki będą zaproponowane przez Wykonawcę w formie projektu GUI i będą wymagały akceptacji Zamawiającego przed podjęciem prac wdrożeniowych, d) zapewnienie przez Wykonawcę dostępności działania aplikacji jak i usług danych przestrzennych na poziomie 99 % czasu, e) aplikacja będzie posiadała tryb autoryzowany dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia, f) tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień (np. do dodatkowych funkcji i zakresów zbiorów danych) będzie realizowania za pośrednictwem oprogramowania Modułu Administratora Funkcje podstawowe interfejsu klienta usług danych przestrzennych: a) możliwość zmiany języków za pomocą przycisków umieszczonych w widocznym miejscu przeglądarki oraz automatycznie na podstawie ustawień języka przeglądarki internetowej. b) wszystkie operacje realizowane za pomocą aplikacji będą widoczne w oknie statusu informującym o trwającej akcji oraz zliczaniem czasu jej realizacji. Narzędzie będzie informowało o zaistniałych błędach tj. zbyt długi czas oczekiwania na dane S t r o n a 18

19 c) okno mapy będzie dopasowane do pełnego zasięgu przeglądarki internetowej, d) wszystkie okna narzędziowe będą osadzone w formie półprzezroczystej na mapie, e) możliwość zmiany położenia okien przez użytkownika poprzez jego przeciągnięcie, f) funkcje klienta usługi przeglądania będą pogrupowane i dostępne pod przyciskami wywołującymi kolejne funkcje, akcje lub odpowiednie okno narzędzia, g) dostępność podglądu mapy z możliwością nawigacji poprzez wskazanie lokalizacji w podglądzie Funkcje legendy mapy: a) wyświetlanie okna z legendą mapy, b) okno z dostępnymi serwisami mapowymi wraz z dostępnymi warstwami z możliwością włączania i wyłączania widoczności warstw dla serwisów dynamicznych oraz całych serwisów cache owanych. c) Możliwość zmiany kolejności warstw dla serwisów WMS. Informowanie użytkownika o braku widoczności warstw przy wybranej skali poprze wyszarzenie nazwy warstwy, d) możliwość zbliżania do zasięgu serwisu lub warstwy funkcja dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie. e) możliwość zmiany transparentności warstw funkcja dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie (zmiana transparentności suwakiem) Funkcje nawigacji na mapie: a) przesuwanie/powiększanie/pomniejszenie mapy, b) suwak zoom na początku i na końcu posiada przyciski powiększenia i pomniejszenia, c) suwak zoom współdziałający z przyciskiem scroll na myszce (przybliżania/oddalania), d) poprzedni widok, kolejny widok, pełny widok zasięgu serwisów, e) powiększanie oknem : opcja umożliwia powiększenie okna mapy do wielkości prostokąta, jaki zaznaczy użytkownik. Prostokąt wskazany przez użytkownika powinien być wyraźnie uwidoczniony. Możliwość zaznaczenia prostokąta w dowolnym kierunku, f) możliwość ustalania dowolnej skali poprzez wpisanie wartości mianownika. Funkcja dostępna również przy zastosowaniu serwisów kafelkowanych. g) Możliwość prezentacji kilku serii zbiorów ortofotomapy z różnych okresów jej wykonania poprzez płynne przechodzenie (przenikanie się) pomiędzy obrazami z różnych okresów za pomocą suwaka czasu. Możliwość dodawania kolejnych serii zbiorów ortofotomapy za pośrednictwem oprogramowania zarządzającego systemem Funkcje w zakresie identyfikacji obiektów: a) możliwość identyfikacji przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem; informacje winny pojawiać się przy obiekcie, a nie w osobnym oknie przeglądarki, okno atrybutów powinno zawierać możliwość wyboru obiektu warstwy z lisy (w przypadku kiedy wskazana lokalizacja przecina obiekty z więcej niż jednej warstwy) oraz powrotu do lisy po przeglądnięciu atrybutów obiektu. b) możliwość przeglądania wartości atrybutów wynikających z relacjami z tabelami w bazie danych, c) możliwość multiselekcji obiektów z aktywnej warstwy. Multiselekcja na podstawie przecięcia: wskazanego prostokątnego obszaru, dowolnego kształtu poligonu, dowolnego wielokąta, linii, odcinka, 19 S t r o n a

20 d) zaawansowane narzędzie multiselekcji szkicem. Możliwość multiselekcji obiektów jednej warstwy na podstawie przecięcia ze szkicem utworzonym z wybranych obiektów innej warstwy np. powiększonej o bufor. Możliwość tworzenia zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów, e) możliwość multiselekcji obiektów szkicem stworzonym za pośrednictwem narzędzi szkicowania, f) możliwość tworzenia tabelarycznych zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów wybranej warstwy. Możliwość definiowania widoczności pól w tworzonym zestawieniu. Możliwość zapisywania zestawień w formacie XLS i PDF, g) możliwość tworzenia wykresów (liniowych, słupkowych, kołowych) dla wartości atrybutów wybranych obiektów Funkcje pomiarów na mapie: a) pomiar odległości możliwość pomiaru linii w metrach i kilometrach; wyświetlanie na mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej, b) pomiar powierzchni możliwość pomiaru powierzchni w m2, km2, ha; wynik zakończonego pomiaru wyświetla się bezpośrednio w oknie mapy na powstałym obiekcie. Wynik pomiaru do 2 miejsc po przecinku, c) pomiar wysokości we wskazanej lokalizacji na podstawie obsługiwanego numerycznego modelu terenu Funkcje w zakresie obsługi układów współrzędnych: a) projekcja serwisów w różnych układach współrzędnych; w tym stosowane w Polsce układy współrzędnych: UTM, układ 1965, układ 1992, układ 2000, WGS 84 (4326) oraz WKID (102100). Lista wyboru układu zawierać będzie nazwy układów oraz oznaczenia EPSG, b) wyświetlenie współrzędnych aktualnie wybranego układu, c) możliwość zmiany układu współrzędnych, d) płynne pokazywanie współrzędnych wybranego układu współrzędnych wraz ze zmianą pozycji kursora. Format współrzędnych prostokątnych: liczby rzeczywiste do 2 miejsc po przecinku. Format współrzędnych geograficznych: stopnie, minuty, sekundy (dokładność do 2 miejsc po przecinku w sekundach), e) możliwość wpisania współrzędnych przez użytkownika (tzw. współrzędne z ręki ). Po wpisaniu współrzędnych przez użytkownika i zatwierdzeniu przyciskiem (lub Enter) użytkownik zostaje przeniesiony i scentrowany na dane miejsce, następuje zaznaczenie tego miejsca punktem. Obsługa formatów dziesiętnych i sześćdziesiętnych Funkcje szkicowania: a) możliwość tworzenia szkiców: rysowanie punktów, dowolnych kształtów, wielokątów, linii, odcinków, b) możliwość edycji szkiców: dodawanie i usuwanie węzłów, c) możliwość tworzenia obiektów szkicu z selekcji obiektów aktywnej warstwy, d) możliwość zarządzanie wieloma obiektami szkicu (usuwanie pojedynczych obiektów) z możliwością dodawania etykiet dla każdego z nich, e) możliwość łączenia wielu obiektów w jeden, f) możliwość tworzenia buforów dla obiektów szkicu, g) możliwość pomiary powierzchni lub długości obiektów szkicu, h) Możliwość importu szkicu w formacie KML np. w celu określenia obszaru dla analizy przestrzennej, i) Możliwość eksportu szkicu do plik KML np. rezultatu analizy przestrzennej Funkcje wydruku: a) możliwość tworzenia wydruków bieżącej kompozycji mapowej, S t r o n a 20

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego

Wymagania dotyczące oprogramowania bazodanowego Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe.

Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. Załącznik 6c do SIWZ Oprogramowanie bazodanowe oraz oprogramowanie operacyjne serwerowe. 1 1. Baza danych część szpitalna 1 licencja bez asysty. Producent... Model... lp. Charakterystyka (wymagania minimalne)

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu

Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu Załącznik nr 1 mapowego dla portalu WWW Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia komponentu 1.1 Komponent mapowy Zleceniodawcy pozostawia się wolną rękę w wyborze technologii w jakiej zostanie stworzony

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej

ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej ArcGIS for INSPIRE wsparcie dla budowy europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej Wyszukiwanie Przeglądanie Pobieranie ArcGIS for INSPIRE ArcGIS Wynik INSPIRE na Europejskiej Platformie Geoprzestrzennej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej

Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Realizacja zobowiązań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej w statystyce publicznej Agnieszka Nowakowska Janusz Dygaszewicz Departament Programowania i Koordynacji Badań Główny

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne:

1. Wymagania prawne. Europejskie uwarunkowania prawne: 1. Wymagania prawne Oferowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą być na dzień odbioru zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, dyrektywą INSPIRE, ustawą o Infrastrukturze

Bardziej szczegółowo

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W załączniku nr 9 do SIWZ Zamawiający wprowadza następujące zmiany: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zasady wypełniania i składania wniosków o przyznanie płatności na 2011 rok za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR w zakresie

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Aquarius Podręcznik uz ytkownika

Aquarius Podręcznik uz ytkownika "Wdrożenie wymagań dyrektywy INSPIRE / Dostosowanie zasobów danych przestrzennych PMŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE Etap I" Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2 Wrocław, dnia 25 czerwca 2010 roku Nr sprawy: SP.ZP.-3431/7/10 INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8

Warszawa, dnia. Projekt: POIG /09 1 / 8 Warszawa, dnia Zapytanie ofertowe dostawa oprogramowania komputerowego - 1 licencji ArcGIS for Desktop Advanced 10.2 wraz z rozszerzeniami ArcGIS Spatial Analyst i ArcGIS Network Analyst lub równoważnego

Bardziej szczegółowo

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć wykonawcy... OPIS JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne) ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH Dot.: Dostawa biuletynu informacji publicznej, portalu miejskiego oraz hostingu w ramach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK

Prezentacja funkcjonalności Geoportalu Projektu PLUSK Projekt nr WTSL.01.02.00-12-052/08 Opracowanie systemu informatycznego PLUSK dla wspólnych polsko-słowackich wód granicznych na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej Konferencja podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Opis szczegółowy. 1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakres zamówienia:

Opis szczegółowy. 1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakres zamówienia: 1. Opis przedmiotu Zamówienia: Zakres zamówienia: 1. Dostawa oprogramowania. 2. Dostawa dwóch urządzeń mobilnych. 3. Dostawa modelu danych wodociągowych. 4. Wdrożenie aplikacji wraz z instalacją na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

ArcGIS. Jakub Nowosad

ArcGIS. Jakub Nowosad 2013 ArcGIS Jakub Nowosad ArcGIS 10 to oprogramowanie GIS od firmy ERSI (ang. Environmental System Research Institute). Dzieli się ono na trzy licencje o różnych możliwościach: Basic (ArcView), Standard

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Załącznik nr 12 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej. Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ w statystyce publicznej Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny INSPIRE w GUS Portal Geostatystyczny Połączenie danych statystycznych i informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Administracja budowlana. Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie Moduł Administracja budowlana Urząd Starostwa Powiatowego w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Magdalena Flacha Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 52 Data utworzenia: 2014-10-15 Data ost. modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa

GEOPORTAL 2. Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy. Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa GEOPORTAL 2 Broker INSPIRE Broker krajowy Broker branżowy Eliza Asendy, Marek Szulc 23-25.10.2012, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elektronicznego informatora nawigacyjnego odcinka rzeki Odry swobodnie płynącej od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej oraz żeglownego

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach

INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach INSTRUKCJA wypełniania ankiety badania Land use w gminach 1. Dane podstawowe i numer TERYT W pierwszym pytaniu podają Państwo nazwę gminy oraz jej numer TERYT. Numer TERYT dla gminy mogą Państwo sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla:

Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS. Dla: Załącznik nr 2B do SIWZ (Formularz oferty) Oferta CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostarczenie oprogramowania GIS Dla: Babiogórskiego Parku Narodowego 34-222 Zawoja 1403 Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Szkolenie dedykowane dla pracowników JST I. Weryfikacja zapisów dokumentów planistycznych Wykorzystana funkcjonalność oprogramowania QGIS: Wizualizacja zasobów

Bardziej szczegółowo

224 lata polskiej statystyki publicznej. 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego

224 lata polskiej statystyki publicznej. 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego 1 224 lata polskiej statystyki publicznej 9 marca 1789 r. Sejm Czteroletni zdecydował o przeprowadzeniu pierwszego w Europie spisu ludności i dymów (budynków). 95 lata Głównego Urzędu Statystycznego 13

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika

Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika Mapa interaktywna Śladami Przeszłości - przewodnik użytkownika http://mapy.gis-expert.pl/lubelszczyzna/sladami_przeszlosci/ Nawigacja po mapie przy użyciu myszy i klawiatury 1. Przybliżanie umieść kursor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

danych przestrzennych

danych przestrzennych Katalogi metadanych i usługi ugi przegldania danych przestrzennych Wisła Malinka 5-7 wrzenia 2007 r. URZDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOLIWOCI I OCZEKIWANIA Pierwszoplanowe działania: zatwierdzenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server?

Mateusz Maślanka. Jak działa LIDAR Server? Mateusz Maślanka plan prezentacji 1. Co to jest LiDAR server? 2. pierwsze kroki 3. przeglądanie danych 4. przekrój poprzeczny 5. Jak pobierać dane LiDAR? 2 Co to jest LiDAR server? geoportal dla danych

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Spis treści. S t r o n a 2

Spis treści. S t r o n a 2 S t r o n a 2 Spis treści... 1 I. Okno aplikacji... 3 1. Lokalizacja... 5 2. Zapis trasy... 5 II. Panel narzędzi... 6 1. Warstwy... 6 2. Wyszukiwanie... 8 3. Pomiary... 10 3.1. Długość... 10 3.2. Obszar...

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS Statystyka publiczna od zawsze lokalizowała

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 4.5: Oprogramowanie bazodanowe Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, wdrożenie oraz konfigurację

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Struktura systemu Strona serwerowa:

Struktura systemu Strona serwerowa: PoniŜej jest przedstawiona architektura najbardziej rozbudowanej wersji systemu, oparta na bazie Oracle Spatial i zawierająca topologie, moduły branŝowe, procedury automatyzujące zadania, zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Wykaz kluczowych z punktu widzenia Zamawiającego cech i funkcjonalności podstawowych posiadanych przez System w dniu złożenia oferty.

OŚWIADCZENIE. Wykaz kluczowych z punktu widzenia Zamawiającego cech i funkcjonalności podstawowych posiadanych przez System w dniu złożenia oferty. Załącznik nr 4 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 7 do SIWZ)... Nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE że oferowany System w momencie złożenia oferty posiada kluczowe z punktu widzenia Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS.

Zestaw pytań nr 5. 1) Ze względu na sposób licencjonowania prosimy o podanie szacowanej liczby wykonywanych badań przesyłanych PACS. Dotyczy postępowania: Dostawa, instalacja, konfiguracja, zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego oraz wdrożenie wraz z instruktażem, serwisem i nadzorem autorskim, Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo