SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji map i udostępnianie funkcjonalności GIS w sieci komputerowej z poziomu przeglądarki. 2. Zapewnianie dostęp do usług danych przestrzennych, opisowych i multimedialnych umożliwiających w bazie danych: a. ładowanie danych, b. ekstrakcję danych (przeglądanie, zapytania, wyszukiwanie, eksport do różnych formatów), c. replikację danych (jednokierunkową, dwukierunkową i check-in, check-out) d. synchronizację danych. 3. Zapewnienie dostęp do środowiska i narzędzi do zarządzania dużymi zasobami danych przestrzennych w relacyjnych bazach danych (RDBMS) takich jak: Altibase, Amazon Relational Database Service (RDS) for Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix Dynamic Server, IBM Netezza, Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Windows Azure SQL Database, PostgreSQL, SAP HANA, Teradata Database. 4. Zapewnienie nieograniczonego dostęp do wielodostępnej bazy danych przestrzennych (nieograniczona liczba użytkowników oraz możliwość jednoczesnej edycji danych przez wielu użytkowników). 5. Umożliwianie wykorzystania nieograniczonej pojemności bazy danych przestrzennych i obsługi minimum 4 rdzeni procesora serwera. 6. Zapewnienie natywne wsparcie dla środowiska 64-bitowego. 7. Możliwość pracy z systemami operacyjnymi: a. Windows: Windows 7 Ultimate, Enterprise, and Professional, Windows 8 Professional and Enterprise, Windows 8.1 Professional and Enterprise (z Update: April 2014), Windows Server 2008 Standard, Enterprise, and Datacenter (z Service Pack 2), Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, and Datacenter, Windows Server 2012 Standard and Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard and Datacenter (z Update: April 2014) b. Linux: Red Hat Enterprise Linux Server 7, Red Hat Enterprise Linux Server 6, Red Hat Enterprise Linux Server 5 (Update 7 z patchem libx11), SUSE Linux Enterprise Server 12, SUSE Linux Enterprise Server 11 (z Service Pack 1) 8. Możliwość publikacji serwisów internetowych (Web Services) z obsługą standardów OGC: KML 2.1, KML 2.2, WMS 1.1.1, WMS 1.3, SLD 1.0, WMTS 1.0.0, WPS 1.0.0, WCS 1.0, WCS 1.1, WCS 1.1.1, WCS 2.0.1, WFS 1.0, WFS 1.1 i WFS-T 1.1, WFS 2.0, Filter Encoding Implementation Specification 1.1, Catalog Services 1.0-Z39.50, CSW 2.0.1, CSW 2.0.2, Simple Features GML, GML 3.1.x. 9. Zapewnienie możliwości konfiguracji usługi WFS w zakresie obsługi schematu aplikacyjnego GML właściwego dla modelu danych źródłowych. 10. Możliwość publikacji danych za pomocą usługi WMS udostępniającej dane wielowymiarowe. 11. Możliwość dostępu do usług mapowych za pomocą protokołu/interfejsu REST i SOAP. 12. Posiadanie modułu obsługiwanego przez przeglądarkę internetową, pozwalającego na tworzenie i udostępnienie map, aplikacji mapowych, danych oraz definiowanie grup użytkowników, którzy mogą korzystać z udostępnionych zasobów. 13. Umożliwianie uwierzytelniania użytkowników za pomocą Windows Active Directory, protokołu LDAP oraz protokołu SAML Oprogramowanie umożliwia publikację danych 3D oraz wyświetlanie ich w przeglądarce internetowej. Wyświetlanie danych nie wymaga od użytkownika instalowania dodatkowych wtyczek do przeglądarki internetowej. str. 1

2 15. Oprogramowanie umożliwia tworzenie aplikacji mapowych dostępnych przez przeglądarkę internetową za pomocą prostych narzędzi, niewymagających umiejętności programistycznych, w środowiskach Flex, SilverLight oraz JavaScript. 16. Możliwość łączenia wielu serwisów mapowych w jednej aplikacji internetowej. 17. Możliwość wykonywania po stronie serwera zaawansowanych analiz przestrzennych. 18. Umożliwianie opublikowania usługi geokodowania danych, wraz z funkcją auto podpowiedzi w trakcie wpisywania nazwy szukanej lokalizacji. 19. Umożliwianie udostępniania serwisów mapowych dla różnych typów aplikacji klienckich: aplikacje klasy desktop, aplikacje pracujące w środowisku przeglądarek internetowych, aplikacje na urządzenia mobilne. 20. Umożliwianie przypisania statycznych identyfikatorów (niezależnych od kolejności warstw w usłudze GIS) warstwom obiektów w publikowanych serwisach mapowych. 21. Zapewnianie narzędzi do obsługi mapy poprzez interfejs graficzny w zakresie: a. zdefiniowanie startowego okna powitalnego umożliwiającego zamieszczenie informacji np. o właścicielu portalu i prawach autorskich, b. możliwość umieszczenia dowolnego logo w interfejsie graficznym portalu mapowego, c. przesuwanie mapy, centrowanie mapy, poprzedni widok, następny widok, d. powiększanie i pomniejszanie mapy (suwak skali, okienko skali, narzędzia lupy, pełny zasięg), e. zakładki przestrzenne, f. szybkie przełączanie pomiędzy mapami, g. identyfikacja obiektów wyświetlanie informacji opisowych, graficznych, stron internetowych i innych informacji multimedialnych dla wskazanych w obszarze mapy obiektów przestrzennych, h. pomiar odległości i powierzchni na mapie, i. odczyt współrzędnych punktu na mapie, j. wyszukiwanie obiektów według atrybutów i według położenia, k. formułowanie zapytań SQL do danych przestrzennych, l. możliwość projekcji w locie publikowanych danych przestrzennych zapisanych w różnych kartograficznych układach odniesienia (w tym obsługa układów: WGS 84, PUWG 1992, PUWG 2000, PUWG 1965, PUWG 1942, GUGiK 1980, Borowa Góra, UTM), m. mapa przeglądowa, n. eksport danych, o. edycja danych, p. narzędzie subskrypcji GeoRSS, q. okno z listą warstw mapy, r. okno z legendą mapy, s. narzędzia geokodowania wyszukiwanie lokalizacji miejsc przez podanie adresu lub współrzędnych przestrzennych, t. narzędzia do generowania wydruku mapy, u. suwak czasu umożliwiający animację danych przedstawiających zmiany w czasie. 22. Zapewnianie narzędzi programistycznych API i Application Development Framework dla JavaScript, Flex, SilverLight umożliwiających tworzenie zaawansowanych internetowych aplikacji mapowych. API posiada ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania. 23. Zapewnienie narzędzi programistycznych API dla systemów ios, Android, Windows Phone umożliwiające tworzenie zaawansowanych mobilnych aplikacji mapowych. API posiada ogólnodostępną dokumentację programistyczną publikowaną w Internecie przez producenta oprogramowania. 24. Umożliwianie edycji wektorowych danych przestrzennych z poziomu przeglądarki internetowej: dodawanie, modyfikacja, usuwanie z mapy takich elementów jak punkty, linie i poligony oraz dociąganie ich do innych obiektów. 25. Umożliwianie edycji wektorowych danych przestrzennych (wersjonowanych i niewersjonowanych) z poziomu przeglądarki internetowej oraz ich synchronizację z serwerem bazy danych. 26. Możliwość publikowania usług do przeglądania bądź edycji bez dostępu do internetu. 27. Zapewnienie funkcjonalności edycyjnej aplikacji internetowych: a. równoczesna edycja danej warstwy obiektów przestrzennych przez kilku użytkowników, b. pojedyncza edycja oddzielnych wersji danej warstwy obiektów przestrzennych, c. opcje cofnij/ponów, d. dociąganie szkicu edycji do obiektów (wierzchołka, krawędzi, końca linii), e. ustawianie tolerancji dociągania, f. dodawanie, przesuwanie, usuwanie obiektów, g. dodawanie, przesuwanie, usuwanie lokalizacji wierzchołka obiektu, str. 2

3 h. łączenie i podział obiektów, i. określanie dokładnej pozycji X,Y kursora w obszarze mapy, j. dodawanie i modyfikacja wartości atrybutów, k. zarządzanie wartościami atrybutów poprzez definiowanie słowników, l. ograniczanie możliwości edycyjnych przez administratora. 28. Zapewnianie pełnej obsługi danych rastrowych, ich udostępnianie w dużej ilości celem wykorzystywania w aplikacjach stacjonarnych, mobilnych i sieciowych. 29. Umożliwianie tworzenia usług mapowych z mechanizmem cache obrazy cache (kafelki) mogą być zapisywane w plikach w formacie graficznym JPG i PNG. 30. Oprogramowanie umożliwia tworzenie cache dla dowolnych skal i układów odniesienia, w tym dla nowego poziomu skalowego dodanego do istniejących poziomów oraz zapewnia możliwość aktualizacji całości lub części cache dla zdefiniowanego obszaru (w tym nieregularnego poligonu), dla wybranych poziomów skalowych. 31. Oprogramowanie zapewnia możliwość przeglądania i edycji danych wektorowych, zapisanych w bazie danych w formacie Oracle (Spatial), SQL Server (Geometry i Geography), IBM Informix (Informix Spatial DataBlade Module), PostgreSQL (PostGIS 1.5.1, PostGIS 2.0), DB2 (IBM Spatial Extender Version 9.7 Fix Pack 4) bezpośrednio w przeglądarce internetowej. 32. Oprogramowanie posiada bezpłatną aplikację do zarządzania load-balancing. 33. Oprogramowanie posiada wbudowane narzędzia administracyjne, pozwalające na kontrolowanie obciążenia serwera GIS oraz poszczególnych usług GIS w wybranym horyzoncie czasowym. Dostępne statystyki dotyczą całkowitej liczby zapytań, średniego czasu odpowiedzi na zapytanie, maksymalnego czasu odpowiedzi na zapytanie, liczby przekroczeń dopuszczalnego czasu odpowiedzi na zapytanie oraz maksymalnej liczby instancji obsługujących usługi GIS. II ArcGIS for Desktop Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Wykonywanie standardowych interakcji z mapą powiększania, pomniejszania, przesuwania i obracania mapy, definiowania skali, zarządzania warstwami, zmiany symbolizacji i tworzenia kompozycji mapy, wyszukiwania i identyfikacji obiektów na mapie, pomiaru odległości i powierzchni na mapie. 2. Transformacja danych pomiędzy układami współrzędnych, w tym transformacja w czasie rzeczywistym. 3. Obsługa polskich układów współrzędnych: Borowa Góra, GUGiK 1980, PUWG 1942 Strefa 3, PUWG 1942 Strefa 4, PUWG 1942 Strefa 5, PUWG 1965 Strefa I, PUWG 1965 Strefa II, PUWG 1965 Strefa III, PUWG 1965 Strefa IV, PUWG 1965 Strefa V, PUWG 1992, PUWG 2000 Pas 5, PUWG 2000 Pas 6, PUWG 2000 Pas 7, PUWG 2000 Pas 8, WGS Selekcja danych według atrybutów, według lokalizacji oraz interaktywnie na mapie. 5. Odczyt i zapis wektorowego formatu danych Shapefile (SHP). 6. Tworzenie wykresów oraz wyświetlanie danych z wielu zestawów danych na jednym wykresie. 7. Tworzenie kartogramów i kartodiagramów wartości unikalne, przedziały (gradacja kolorem, sygnatury stopniowane, sygnatury proporcjonalne), mapa kropkowa, wykresy kołowe i słupkowe. 8. Algorytmy rozciągania gradacji danych barwnych ciągłych: odchylenie standardowe, wyrównanie histogramu, minimum-maksimum, własne. 9. Narzędzia do automatycznej i półautomatycznej wektoryzacji. 10. Wbudowane narzędzie do geokodowania adresów. 11. Możliwość ładowania do bazy załączników co najmniej w formatach: JPG, JPG2000, PNG, TIFF. 12. Praca z geobazą wielodostępną możliwość edycji tych samych klas obiektów jednocześnie przez różnych użytkowników, wersjonowanie, replikacja. 13. Narzędzia edycyjne umożliwiające rysowanie i modyfikację obiektów na mapie z uwzględnieniem dociągania do istniejących obiektów i edycji atrybutów. 14. Zaawansowane narzędzia edycyjne w postaci wygładzania geometrii, zmniejszania liczby węzłów, automatycznego dociągania nieskończonych linii do innych obiektów, generalizacji obiektów i edycji obiektów wieloczęściowych. 15. Przypisywanie obiektom dynamicznie rozmieszczanych etykiet. 16. Zaawansowane automatyczne etykietowanie, w tym m.in. odstęp od etykietowanego obiektu, powtarzanie etykiet co zdefiniowaną odległość, kontrola rozstrzelenia tekstu, kontrola stref etykietowania, kontrola wag etykiet, automatyczna redukcja wielkości czcionek, tworzenie etykiet z odniesieniem do automatycznie generowanej listy obiektów. 17. Zmiana lokalizacji etykiety lub opisu obiektu. str. 3

4 18. Możliwość przyspieszania wyświetlania danych rastrowych i wektorowych poprzez mechanizm pamięci podręcznej działający w czasie rzeczywistym i uwzględniający dociąganie do warstw wektorowych. 19. Narzędzie geoprzetwarzania uwzględniające generowanie poligonów Thiessena. 20. Narzędzia edycji kartograficznej: - przechowywanie w geobazie wielu reprezentacji obiektów GIS do wykorzystania na różnych mapach, - tworzenie reguł dynamicznie modelujących geometrię i symbolizację obiektów (reguły reprezentacji), - wprowadzanie reguł reprezentacji do plików stylów, - zmiana kształtu lub symbolizacji pojedynczej sygnatury obiektu (bez zmian danych GIS, które ten symbol reprezentuje), - definiowanie widoczności i przezroczystości dla pojedynczego obiektu - interaktywnie lub w oparciu o wartość atrybutu, - maskowanie pojedynczych obiektów lub części obiektów, - dynamiczne rozmieszczanie symboli punktowych wzdłuż linii lub poligonów, - dynamiczna modyfikacja geometrii wyświetlanej dla obiektu (efekty geometryczne). 21. Interaktywna edycja symbolu: - korzystanie z edytora sygnatur do edycji własności symboli punktowych, - edycja całej reprezentacji lub małej części jednej lub wielu reprezentacji, - przesuwanie całego symbolu, - równoległe przesuwanie symboli liniowych, - okna narzędzi akceptują wiele jednostek miar, - dodawanie, usuwanie lub przesuwanie wierzchołków symboli, - modyfikacja efektów geometrycznych symbolu: szerokość linii, rozmiar kreski szrafury, - równoległe przesuwanie geometrii liniowych, - przekształcanie i przesuwanie obiektu do wyrównania jednego punktu z innym, - usuwanie całego lub części symbolu, - zmiana rozmiaru symbolu poprzez rozciąganie jego ramki, - jednoczesna zmiana rozmiaru obiektu i jego efektów geometrycznych z zastosowaniem określonego współczynnika, - obracanie symboli - interaktywne lub o zdefiniowany kąt, - orientacja symboli w określonym kierunku, - przekształcanie symboli krzywą Béziera, - określanie lokalizacji szrafury/kreskowania/wzoru wzdłuż symbolu, - obserwowanie na bieżąco wprowadzanych efektów. 26. Predefiniowane style kartograficzne oraz możliwość tworzenia własnych wraz z możliwością edycji symboli. 27. Tworzenie reprezentacji kartograficznych. 28. Wbudowane narzędzie do produkcji i eksportu serii map, w tym do automatycznego generowania podziałów arkuszowych. 29. Generator dynamicznych legend mapy wyświetlających jedynie obiekty występujące na danym arkuszu mapy. 30. Tworzenie animacji przedstawiających zmienność danych w czasie. 31. Środowisko programistyczne pozwalające na automatyzację prac za pomocą skryptów w języku Python. 32. Łączenie narzędzi geoprzetwarzania w ciąg procesowy uruchamiający kolejno funkcje oprogramowania, uwzględniający możliwość tworzenia iteracji, pętli itp. z wykorzystaniem wizualnego środowiska modelowania, nie wymagającego umiejętności programowania. 33. Tworzenie i udostępnianie nowych narzędzi geoprzetwarzania w postaci modeli lub skryptów. 34. Kontrola topologiczna danych. 35. Definiowanie reguł topologicznych i zapisywanie topologii w bazie danych. 36. Edycja obiektów powiązanych, np. podczas edycji granicy zmieniają się dwa obiekty graniczne. 37. Narzędzia do kontroli integralności danych tworzenie i obsługa domen i podtypów. 38. Wbudowane narzędzia do wyznaczania optymalnej trasy przejazdu uwzględniające bariery i przystanki wraz z danymi pozyskanymi z ogólnodostępnych portali internetowych i możliwością pracy na bezpłatnych zasobach dostępnych online, przynajmniej OpenStreetMap. 39. Możliwość współpracy z aplikacjami mobilnymi umożliwiającymi edycję danych przestrzennych w terenie, w tym z użyciem technologii GPS. 40. Bezpłatny dostęp do danych podkładowych (map bazowych), przynajmniej ortofotomapy, mapy topograficznej, mapy drogowej, Open Street Map. 41. Narzędzie wizualne do tworzenia zapytań SQL. str. 4

5 III ArcGIS Online oprogramowanie geoinformatyczne, licencja komercyjna 1 szt. 1. Dostęp, udostępnianie i zarządzanie zasobami: - przeglądanie map, aplikacji i danych, - dostęp do map bazowych, usług rastrowych i Bing Maps, - osadzanie map na stronach internetowych i w aplikacjach, - tworzenie grup i udostępnianie elementów w grupach; 2. Udostępnianie zasobów publicznie, w grupach lub zachowanie ich do prywatnego użytku; 3. Dodawanie własnych danych do map; 4. Dodawanie usług geometrii do map i aplikacji; 5. Przechowywanie map, aplikacji i danych w chmurze; 6. Tworzenie map w MS Excel za pomocą Esri Maps for Office; 7. Dodawanie usługi geokodowania do map i aplikacji; 8. Dostęp do ArcGIS Portal i Web APIs; 9. Publikowanie hostowanych usług w chmurze; 10. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników, dostępem i bezpieczeństwem; 11. Monitorowanie stanu wykorzystania; 12. Możliwość dopasowania wyglądu strony głównej do własnych potrzeb (w tym dodawanie własnego loga, banera, treści oraz wyświetlanie map własnych na stronie głównej w ArcGIS Online); 13. Utworzenie własnego adresu URL dla strony głównej w ArcGIS Online; 14. Możliwość dostępu do map z urządzeń mobilnych przy użyciu bezpłatnej aplikacji, którą można pobrać na smartfony i tablety. UWAGA: Zamawiający wskazując na znaki towarowe, patenty lub pochodzenia produktów dopuszcza zaoferowanie produktów lub rozwiązań równoważnych. Zaoferowane produkty lub rozwiązania równoważne muszą spełniać wymagania określone w powyższych zestawieniach. str. 5

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.1

Funkcjonalność ArcView 9.1 Funkcjonalność ArcView 9.1 Mapa - 2 - Interakcja z Mapą - 2 - Wyświetlanie Mapy - 2 - Kompozycja i drukowanie strony - 3 - Tekst na mapie - 4 - Dopasowywanie adresów - 5 - Obsługa danych i interoperacyjność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (dotyczy Zadania nr 1, 2 i 3) 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Komputer 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie aplikacje biurowe 3. Obudowa 1. małogabarytowa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS

Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS Specyfikacja techniczna dla systemu paszportyzacji DSS I. System wymagania ogólne Zamawiający zakłada wykorzystanie dedykowanego narzędzia informatycznego do ewidencji zasobów budowanej optycznej sieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Część 1 Załącznik nr 1.1

Część 1 Załącznik nr 1.1 Część 1 Załącznik nr 1.1 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3,4,5 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ArcGISd. Rozszerzenia

ArcGISd. Rozszerzenia ArcGISd Rozszerzenia Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Poznań, 04.03.2013r. S t r o n a 1 Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. 27 Grudnia 17/19 61-737 Poznań ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie aplikacji na urządzenia mobile (Smartphone, Tablety itp.) po Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/01/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa oprogramowania na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/161/2012 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI

Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI Inspiracja Wizja Rozwiązanie EWISTAGIS NOWOCZESNY SYSTEM PASZPORTYZACJI a u t o m a t y k a t e l e m e t r i a r e g u l a c j a e l e k t r o n i k a m e t r o l o g i a Atuty systemu EwistaGIS Technologia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej.

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie Studia Podyplomowe w zakresie Systemów Informacji Geograficznej Program Studiów 1. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe są adresowane

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności:

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności: ZAŁĄCZNIK NR 6 Opis równoważności: oprogramowanie specjalistyczne Poz. 1 Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo