MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS 1

2 OPROGRAMOWANIE GIS 2

3 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Krystyna GIS O aplikacji: Krystyna-GIS to łatwe w uŝyciu narzędzie, które zapewnia obsługę informacji geograficznych. Krystyna-GIS pozwala na wizualizację, przeglądanie, wyszukiwanie, analizowanie danych przestrzennych. Podstawową zaletą Krystyny jest to, Ŝe potrafi łatwo wczytać dane tabelaryczne z plików dbase oraz dane z serwerów bazodanowych. UŜywając Krystyny moŝna te dane wyświetlać, wyszukiwać, podsumowywać i rozmieszczać przestrzennie. Podstawowe cechy aplikacji Krystyna GIS: Szybkość, niewielkie rozmiary, stabilność. Działa na Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP. Wymaga tylko 2.5 MB wolnego miejsca na dysku twardym Obecnie dostępne są następujące wersje Krystyny: Przeglądarka Krystyna GIS - freeware. MoŜe być uŝywana za darmo, w dowolnym celu, przez dowolnych uŝytkowników. Krystyna GIS System - niedroga aplikacja typu Desktop-GIS, umoŝliwiająca edycję danych GIS. Wiedza nabywana w trakcie ćwiczeń: Rodzaje obsługiwanych danych przestrzennych Praca z projektami Praca z dokumentami typu Mapa, Tabela, Skrypt MoŜliwości modyfikacji i tworzenia rozszerzeń Język skryptowy Więcej informacji: Krystyna GIS posiada intuicyjny interfejs uŝytkownika charakterystyczny dla aplikacji systemu Windows i zawiera własny język skryptowy pozwalający na automatyzację bardziej skomplikowanych zadań. Krystyna GIS zawiera dokumenty 3 rodzajów: Mapy, Tabele, Skrypty. Dokument typu Mapa obejmuje wyświetlanie i edycję danych, wyszukiwanie i analizy. Dokument typu Tabela pozwala na wyszukiwanie, analizy i edycję tabel. UŜywając dokumentu typu Skrypt moŝna zautomatyzować skomplikowane zadania lub tworzyć proste aplikacje. 3

4 OPROGRAMOWANIE GIS Dokument typu mapa Przesuwanie/powiększanie/- pomniejszanie mapy ZaleŜne od skali odrysowywanie mapy i etykietowanie Miniatura mapy Pomiary, etykietowanie, identyfikacja obiektów na mapie Selekcja obiektów na mapie interaktywnie lub poprzez ich atrybuty Klasyfikacja danych przestrzennych Efektywne i dostosowywalne wyświetlanie atrybutów jako "tooltip'y" Tworzenie i edycja danych przestrzennych Łączenie map pochodzących z serwisów OGC WMS z danymi lokalnymi Eksport i drukowanie map etc... Mapa to interaktywny dokument który pozwala na wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie danych geograficznych. Mapa definiuje dane geograficzne które będą uŝyte oraz to jak będą wizualizowane, ale nie zawiera samych danych. Zamiast tego mapa zawiera referencje do danych źródłowych. Mapa to kolekcja warstw. Warstwa reprezentuje zbiór obiektów geograficznych w wybranym źródle danych geograficznych. KaŜda warstwa wskazuje na znajdujące się gdzieś źródło danych. Dane mogą być na dysku lokalnym lub w sieci. Jedno źródło danych moŝe stanowić podstawę dla wielu warstw, ale pojedyncza warstwa moŝe wskazywać tylko na jedno źródło danych. 4

5 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Dokument typu tabela Sortowanie i przeszukiwanie tabeli Edycja tabeli Selekcja wierszy metodą interaktywną lub poprzez atrybuty Dostęp do danych poprzez interfejs ODBC Linkowanie i łączenie tabel Edycja i selekcja w tabelach atrybutów warstw Drukowanie tabel etc... Tabela pozwala na pracę z danymi tabelarycznymi. MoŜna wciągać dane z prawie kaŝdego źródła danych tabelarycznych dostępnych w twojej organizacji. Następnie moŝesz dodawać dane z tych tabel do map i wizualizować, wyszukiwać, analizować te dane geograficznie. MoŜna obsługiwać tabele atrybutów związane z warstwami. Krystyna automatycznie zarządza relacjami pomiędzy warstwami i ich tabelami atrybutów, nie trzeba więc wczytywać tych tabel oddzielnie. Po otwarciu tabeli skojarzonej z warstwą moŝna dokonywać selekcji na mapie przez zaznaczanie rekordów w tabeli i vice-versa. Dokument typu skrypt Automatyzacja pracy Tworzenie prostych aplikacji Rozszerzanie funkcjonalności Krystyny GIS Wywoływanie funkcji z bibliotek DLL Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu "Odpluskwianie" skryptów Drukowanie i zapisywanie skryptu etc... Skrypt to komponent Krystyny zawierający kod skryptowy. Język skryptowy Krystyny jest językiem obiektowym i nie ma dla niego znaczenia wielkość liter.jest w pełni zintegrowany z Krystyną. MoŜesz uŝyć języka skryptowego aby dopasować działanie Krystyny do swoich potrzeb lub zaprogramować wykonanie jakiegoś specyficznego zadania. To sposób na automatyzację pracy. MoŜna równieŝ tworzyć proste aplikacje uŝywając skryptów. 5

6 OPROGRAMOWANIE GIS Ćwiczenia: Zapoznać się z moŝliwościami aplikacji na stronie Zainstalować przeglądarkę Krystyna-GIS (plik christine-gis.exe w podkatalogu /Oprogramowanie) Uruchomić aplikację Praca z projektami, mapami Wczytać projekt tpn.cri (z podkatalogu /Dane/TPN/Krystyna-GIS) Zapoznać się z moŝliwościami oferowanymi przez aplikację i dane Stworzyć samodzielnie nowy projekt w którym wygląd jednej lub kilku map i funkcjonalność odpowiada gotowemu projektowi tpn.cri Zapisać projekt pod nową nazwą Analizy przestrzenne Wykonać dowolne analizy typu identyfikacja wskazywanego obiektu Odnaleźć najbardziej uczęszczane wejście w 2003 roku (warstwa: Punkt wejściowy, mapa: Turystyka) (wskazówka: otworzyć tabelę skojarzoną z warstwą, posortować kolumnę frekw_2003), zaznaczyć wiersz tabeli przez kliknięcie, kliknąć klawisz ZbliŜ do wybranych) Wykonać zapytanie o atrybuty w celu odnalezienia wszystkich szczytów wyŝszych niŝ 1500m Zapisać wynik do tabeli szczyty1500.dbf (wskazówka: otworzyć tabelę dla warstwy szczyty i wybrać funkcję Zapisz tabelę) Praca z dokumentami typu tabela Wykonać poniŝsze ćwiczenie z Kalkulatorem Pola: Ćwiczenie z Kalkulatorem Pola Kalkulator Pola moŝe być uŝyty w celu ustalenia zawartości jednego, wielu lub wszystkich pól w tabeli. Jest przydatnym narzędziem do kopiowania, łączenia lub tworzenia nowych pól informacyjnych. 6

7 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Składniki Kalkulatora Pola Aby otworzyć Kalkulator Pola naleŝy otworzyć tabelę atrybutów lub dowolną inną tabelę w Krystynie. Następnie naleŝy kliknąć w nazwę pola które ma być edytowane i wybrać polecenie Wylicz. Inny sposób to wybranie polecenia Wylicz z menu Pole i wybranie odpowiedniego pola z dialogu który się pokaŝe. NaleŜy pamiętać o tym aby tabela nie była otwarta w trybie tylko do odczytu. Aby dokonywać obliczeń na wszystkich polach w tabeli nie naleŝy wybierać Ŝadnego lub wybrać wszystkie. Aby dokonywać obliczeń na jednym lub kilku polach, naleŝy je wybrać przed wykonywaniem obliczeń. Jednym z powszechnych zastosowań Kalkulatora Pola jest kopiowanie zawartości jednego pola do drugiego. Aby to zrobić naleŝy w otwartym Kalkulatorze Pola (z wybranym polem docelowym) podwójnie kliknąć nazwę pola na liście pól. Pole powinno się pojawić w nawiasach w obszarze roboczym Kalkulatora Pola. Następnie naleŝy wpisać średnik i wcisnąć klawisz Wylicz. To spowoduje wypełnienie pola docelowego kopiami wartości z pola źródłowego. Oczywiście typy danych obu pól muszą być takie same. W przeciwnym wypadku naleŝy dokonać ich konwersji. W obszarze roboczym Kalkulatora Pola moŝna wprowadzać znacznie bardziej skomplikowane formuły uŝywając języka skryptowego Krystyny. Więcej informacji na ten temat zawartych jest w rozdziale Calculating a field's values w pliku pomocy, lub w przykładzie zatytułowanym Zmiana ścieŝek absolutnych w katalogu danych przestrzennych na względne. W dowolnej chwili moŝna kontekstowo uŝyć klawisza Pomoc, aby uzyskać informacje na temat funkcji którą chcemy uŝyć. Wystarczy zaznaczyć funkcję i wcisnąć klawisz Pomoc. Dodatkowe informacje na temat funkcji które moŝna uŝyć w Kalkulatorze Pola zawarte są poniŝej. Operacje matematyczne Operacja Dodawanie dwóch (lub więcej) pól Odejmowanie dwóch (lub więcej) pól MnoŜenie dwóch (lub więcej) pól Dzielenie dwóch (lub więcej) pól Składnia [NUMFLD] = [NUMFLD1] + [NUMFLD2]; [NUMFLD] = [NUMFLD1] - [NUMFLD2]; [NUMFLD] = [NUMFLD1] * [NUMFLD2]; [NUMFLD] = [NUMFLD1] / [NUMFLD2]; 7

8 OPROGRAMOWANIE GIS Operacja Składnia Konwersja jednostek z metrów na stopy (feet) [NUMFLD] = [METERS_FLD] * ; Konwersja stopni, minut, sekund, na stopnie dziesiętne Wyliczanie gęstości zaludnienia Wartość średnia Liczba znaków w tekście zawartym w polu [NUMFLD] = [DEG] + ([MIN]/60) + ([SEC]/3600); [NUMFLD] = [TOTAL_POP] / [AREA]; [NUMFLD] = ([NUMFLD1] + [NUMFLD2]) / 2; [TEXTFLD].GetLength([NUMFLD]); Operacje tekstowe Operacja Wypełnienie pola nowym tekstem Połączenie zawartości dwóch pól bez spacji Połączenie zawartości dwóch pól ze spacją Połączenie nowego tekstu ze spacją i polem Zapis zawartości pola numerycznego do pola tekstowego Zapis n znaków z lewej strony łańcucha znaków (n to liczba znaków) Zapis n znaków z prawej strony łańcucha znaków (n to liczba znaków) Konwersja tekstu na małe litery Konwersja tekstu na duŝe litery Usunięcie spacji z początku i z końca łańcucha znaków [TEXTFLD] = "Text"; Składnia [TEXTFLD] = [TEXTFLD1] + [TEXTFLD2]; [TEXTFLD] = [TEXTFLD1] + " " + [TEXTFLD2]; [TEXTFLD] = "Text" + " " + [TEXTFLD1]; [NUMERICFLD].AsString([TEXTFLD]); [TEXTFLD].Left(n, [TEXTFLD]); [TEXTFLD].Right(n, [TEXTFLD]); [TEXTFLD].LCase(); [TEXTFLD].UCase(); [TEXTFLD].TrimWhiteSpace(TRUE, TRUE); Number nlen i; String sstr; [TEXTFLD].GetLength(nLen); while(i < nlen); Zastąpienie znaku przez inny znak (np. zamiana "C" na "D") [TEXTFLD].Get(i, sstr); if (sstr == "C"); [TEXTFLD].Set(i, "D"); endif; i = i + 1; endwhile; Przykładowe ćwiczenie: Dodać nowe pole do tabeli atrybutów warstwy Oddziały (mapa TPN) Wykorzystać opisany powyŝej mechanizm Kalkulatora Pola do zsumowania wartości kolumn POW_LES i POW_NLES Dla zaawansowanych: uruchomić wybrane skrypty i/lub projekty znajdujące się na stronie internetowej aplikacji. Wskazówka: tekst skryptu naleŝy wkleić do nowo utworzonego dokumentu typu Skrypt, a następnie sprawdzić poprawność i uruchomić 8

9 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS UDIG O aplikacji: User-friendly Desktop Internet GIS (udig) to jednocześnie aplikacja GIS dla końcowego uzytkownika oraz platforma developerska dzięki której programiści mogą tworzyć nowe aplikacje pochodne. udig został stworzony z myślą o połoŝeniu duŝego nacisku na obsługę publicznych standardów tworzonych przez Open Geospatial Consortium i ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji WMS (Web Map Server) i WFS (Web Feature Server). Od samego początku udig projektowany był jako narzędzie do róŝnorodnych zastosowań: Rozszerzenia systemu w technologii Eclipse; Skalowalny i rozszerzalny mechanizm renderyzacji mapy z róŝnych źródeł danych (takŝe bardzo duŝych); Integracja ze standardowymi internetowymi źródłami danych takimi jak OGC Web Map Service i Web Feature Service; Obsługa układów odniesienia dla wszystkich źródeł danych; Obsługa ESRI Shape files, PostGIS, DB2, Oracle Spatial, i OGC web services; Wykorzystywanie pozostałych specyfikacji OGC (np. OGC Filter, OGC Spatial Reference System, OGC Styled Layers, etc). Wiedza nabywana w trakcie ćwiczeń: Praca z projektami Praca z danymi przestrzennymi Obsługa zdalnych warstw Analizy przestrzenne Więcej informacji: Adres projektu: Opis: User-friendly Desktop Internet GIS (udig) to edytor danych GIS na licencji Open Source ze specjalnym naciskiem połoŝonym na korzystanie z serwerów WMS i WFS. udig to takŝe środowisko budowy/rozbudowy aplikacji GIS w oparciu o komponenty Open Source. 9

10 OPROGRAMOWANIE GIS Główne cechy: Mechanizm Drag&Drop we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych. (Windows, Linux, OS/X), co pozwala na proste przeciąganie zbiorów danych (plików bądź adresów URL) w celu załadowania ich do aplikacji. Informacja geograficzna moŝe być pozyskiwana z wielu źródeł, w wielu formatach i w róŝnych układach odniesienia. Obszerna dokumentacja. Wsparcie dla standardów OGC: Web Map Server (WMS), Web Feature Server (WFS). Obsługa równieŝ trybu WFS Transactional. Korzystanie z publicznych katalogów danych przestrzennych. Obsługa formatów takich jak: Shapefile, ArcSDE, OracleSpatial, PostGIS, DB2, OpenGIS WMS, and OpenGIS WFS. Unikalna technologia przetwarzania danych pozwalająca na przetwarzanie danych o rozmiarach większych niŝ dostępna pamięć operacyjna. Zrzuty ekranowe 10

11 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Ćwiczenia: Zapoznać się z informacjami na stronie internetowej aplikacji (http://udig.refractions.net) Zapoznać się z animacją szkoleniową z obsługi aplikacji (udig Demo Video) Zainstalować aplikację udig (plik udig-1.1-rc12.exe) Uruchomić aplikację udig Praca z projektami Utworzyć nowy projekt Utworzyć nowy dokument typu Mapa Dodać warstwy z katalogu TPN wykorzystywane w czasie ćwiczenia z przeglądarką Krystyna-GIS Podpowiedź: moŝna wykorzystywać menu podręczne (prawy klawisz myszki) dostępne na róŝnych elementach aplikacji. Ustalić parametry warstw na podobieństwo map w aplikacji Krystyna-GIS Warstwy typu OGC-WMS (Web Map Service) Dodać zdalną warstwę typu WMS Wskazówka: Warstwę WMS moŝna dodać poprzez Menu Layer->Add->Web Map Server lub poprzez proste przeciągnięcie (drag&drop) adresu serwera WMS do aplikacji udig. Lista serwerów dostępna np. tu: Analizy przestrzenne Wykonać analizy typu identyfikacja wskazywanego obiektu Odnaleźć najbardziej uczęszczane wejście w 2003 roku (warstwa: Punkt wejściowy, mapa: Turystyka) (wskazówka: otworzyć tabelę skojarzoną z warstwą, posortować kolumnę frekw_2003), zaznaczyć wiersz tabeli przez kliknięcie, kliknąć klawisz ZbliŜ do wybranych) Znaleźć lokalizację szczytu Krokiew 11

12 OPROGRAMOWANIE GIS Mapserver O aplikacji: MapServer to środowisko developerskie na licencji Open Source, słuŝące do budowania serwisów internetowych wykorzystujących dane przestrzenne. NaleŜy sobie zdawać sprawę Ŝe MapServer nie jest systemem GIS. To jest narzędzie do tworzenia map obsługiwanych przez internet. Poza prezentacją danych GIS w przeglądarce internetowej w formie "portalu mapowego", MapServer pozwala na tworzenie indywidualnych obrazów map będących niejako dodatkiem do innych treści prezentowanych w róŝnego rodzaju portalach. Wiedza nabywana w trakcie ćwiczeń: Obsługa danych przestrzennych za pomocą oprogramowania WEB-GIS Tworzenie i administrowanie aplikacją typu WEB-GIS Konfiguracja oprogramowania typu WEB-GIS udostępnianie i korzystanie z OGC-WEB Services Więcej informacji: Mapserver to narzędzie do budowy serwisów internetowych wykorzystujących dane przestrzenne, które moŝe być integrowane z dowolnym środowiskiem WEB. Rozwijane początkowo na Uniwersytecie Minnesota, obecnie poszczególne jego komponenty rozwijane są przez developerów na całym świecie. Jest wyposaŝony w MapScript, potęŝny język skryptowy umoŝliwiający dowolną rozbudowę serwisu/aplikacji w jednym z wielu języków programowania (środowisk developerskich). NaleŜą do nich np: PHP, Python, Perl, C#, Java. Cechy: * Zaawansowane funkcje kartograficzne o Renderyzacja zaleŝna od bieŝącej skali mapy o Etykietowanie z wykrywaniem kolizji o Dostosowywalne szablony stron wyjściowych o Obsługa czcionek TrueType o Automatyczne tworzenie dodatkowych elementów mapy (podziałka, legenda, mini mapa) o Obsługa map tematycznych * Obsługa większości popularnych języków skryptowych i środowisk programistycznych * NiezaleŜność od platformy operacyjnej 12

13 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS * Obsługa wielu formatów danych o rastrowych: TIFF/GeoTIFF, EPPL7, i wiele innych via GDAL o wektorowych: ESRI shapfiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL i wiele innych via OGR o zgodnych ze specyfikacjami Open Geospatial Consortium (OGC) + WMS (client/server), non-transactional WFS (client/server), WMC, WCS, Filter Encoding, SLD, GML, SOS * Obsługa róŝnych układów odniesienia za pomocą biblioteki Proj.4 * Integracja z popularnymi front-endami, takimi jak: ka-map, Chameleon, Mapbender, MapBuilder and Cartoweb Zrzuty ekranowe: Ćwiczenia: 1. Rozpakować plik ms4w.zip do głównego katalogu na dysku c: 2. Rozpakowac do tego samego miejsca plik mapserv_demo_ms4w.zip 3. Uruchomić skrypt apache-install.bat z katalogu c:\ms4w 4. Uruchomić przeglądarkę internetową z adresem 5. Przejść do zawartości pod linkiem MapServer demo 6. Wykonać ćwiczenia zawarte na stronie: - aplikacja podstawowa - wersja z dodatkową podziałką - wersja z elementami kontrolującymi przesuwanie mapy 13

14 OPROGRAMOWANIE GIS - wersja prezentująca wyniki zapytania w ramce HTML - wersja z powiększaniem za pomocą zakreślania prostokąta 7. Wprowadzić wyświetlanie aktualnej skali mapy w wersji podstawowej aplikacji (Basic Application). Podpowiedź: naleŝy zmodyfikować plik itasca_basic.html, dodając element [scale]. 8. Dokonać modyfikacji pliku MapFile (itasca.map w katalogu ms4w/mapserv-demo), w celu: - zmiany formatu obrazu z mapą na format GIF - zmiany maksymalnej skali przy której widać mapę - zmiany minimalnej skali przy której widać mapę - zmniejszenia rozmiaru czcionki uŝytej w legendzie mapy - zwiększenia rozmiaru ikon w legendzie mapy - zwiększenia liczby przedziałów na podziałce mapy - zmiany koloru dróg na kolor czerwony - dodania obrysu dla obiektów typu miasta ('Cities') - zmiany skali granicznej przy której pojawiają się etykiety dla warstwy 'Cities' Opis formatu Mapfile: Opis zmiennych które mogą być uŝywane w szablonach: 9. Zainstalować narzędzie GeoMOOSE (GeoMOOSE MS4W.zip) poprzez skopiowanie zawartości pliku zip do katalogu MS4W. 11. Zrestartować serwer Apache przez uruchomienie pliku apache-restart.bat 12. Uruchomić stronę localhost w przeglądarce internetowej 13. Przejść do linku "GeoMOOSE State of Minnesota Example Application" 14. Dokonać modyfikacji plików MapFile w katalogu MS4W/Aps/GeoMOOSE w celu zmiany wyglądu mapy, np. zmiana koloru warstwy. 14

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS

Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS Obsługa baz danych przestrzennych w oprogramowaniu PostgreSQL z rozszerzeniem PostGIS oraz Wizualizacja danych przestrzennych w QGIS Krajowe warsztaty CASCADOSS Zastosowania oprogramowania Open Source

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne SZKOŁA POLICJI w PILE Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia Artur Godlewski Prezentacje multimedialne grudzień 2008 1 Redakcja językowa i korekta Waldemar Hałuja Skład komputerowy Artur Godlewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. SPIS TREŚCI

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. SPIS TREŚCI Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2009r. Autor oraz kierownik projektu: Piotr Maj SPIS

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo