MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS 1

2 OPROGRAMOWANIE GIS 2

3 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Krystyna GIS O aplikacji: Krystyna-GIS to łatwe w uŝyciu narzędzie, które zapewnia obsługę informacji geograficznych. Krystyna-GIS pozwala na wizualizację, przeglądanie, wyszukiwanie, analizowanie danych przestrzennych. Podstawową zaletą Krystyny jest to, Ŝe potrafi łatwo wczytać dane tabelaryczne z plików dbase oraz dane z serwerów bazodanowych. UŜywając Krystyny moŝna te dane wyświetlać, wyszukiwać, podsumowywać i rozmieszczać przestrzennie. Podstawowe cechy aplikacji Krystyna GIS: Szybkość, niewielkie rozmiary, stabilność. Działa na Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP. Wymaga tylko 2.5 MB wolnego miejsca na dysku twardym Obecnie dostępne są następujące wersje Krystyny: Przeglądarka Krystyna GIS - freeware. MoŜe być uŝywana za darmo, w dowolnym celu, przez dowolnych uŝytkowników. Krystyna GIS System - niedroga aplikacja typu Desktop-GIS, umoŝliwiająca edycję danych GIS. Wiedza nabywana w trakcie ćwiczeń: Rodzaje obsługiwanych danych przestrzennych Praca z projektami Praca z dokumentami typu Mapa, Tabela, Skrypt MoŜliwości modyfikacji i tworzenia rozszerzeń Język skryptowy Więcej informacji: Krystyna GIS posiada intuicyjny interfejs uŝytkownika charakterystyczny dla aplikacji systemu Windows i zawiera własny język skryptowy pozwalający na automatyzację bardziej skomplikowanych zadań. Krystyna GIS zawiera dokumenty 3 rodzajów: Mapy, Tabele, Skrypty. Dokument typu Mapa obejmuje wyświetlanie i edycję danych, wyszukiwanie i analizy. Dokument typu Tabela pozwala na wyszukiwanie, analizy i edycję tabel. UŜywając dokumentu typu Skrypt moŝna zautomatyzować skomplikowane zadania lub tworzyć proste aplikacje. 3

4 OPROGRAMOWANIE GIS Dokument typu mapa Przesuwanie/powiększanie/- pomniejszanie mapy ZaleŜne od skali odrysowywanie mapy i etykietowanie Miniatura mapy Pomiary, etykietowanie, identyfikacja obiektów na mapie Selekcja obiektów na mapie interaktywnie lub poprzez ich atrybuty Klasyfikacja danych przestrzennych Efektywne i dostosowywalne wyświetlanie atrybutów jako "tooltip'y" Tworzenie i edycja danych przestrzennych Łączenie map pochodzących z serwisów OGC WMS z danymi lokalnymi Eksport i drukowanie map etc... Mapa to interaktywny dokument który pozwala na wyświetlanie, przeglądanie, wyszukiwanie i analizowanie danych geograficznych. Mapa definiuje dane geograficzne które będą uŝyte oraz to jak będą wizualizowane, ale nie zawiera samych danych. Zamiast tego mapa zawiera referencje do danych źródłowych. Mapa to kolekcja warstw. Warstwa reprezentuje zbiór obiektów geograficznych w wybranym źródle danych geograficznych. KaŜda warstwa wskazuje na znajdujące się gdzieś źródło danych. Dane mogą być na dysku lokalnym lub w sieci. Jedno źródło danych moŝe stanowić podstawę dla wielu warstw, ale pojedyncza warstwa moŝe wskazywać tylko na jedno źródło danych. 4

5 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Dokument typu tabela Sortowanie i przeszukiwanie tabeli Edycja tabeli Selekcja wierszy metodą interaktywną lub poprzez atrybuty Dostęp do danych poprzez interfejs ODBC Linkowanie i łączenie tabel Edycja i selekcja w tabelach atrybutów warstw Drukowanie tabel etc... Tabela pozwala na pracę z danymi tabelarycznymi. MoŜna wciągać dane z prawie kaŝdego źródła danych tabelarycznych dostępnych w twojej organizacji. Następnie moŝesz dodawać dane z tych tabel do map i wizualizować, wyszukiwać, analizować te dane geograficznie. MoŜna obsługiwać tabele atrybutów związane z warstwami. Krystyna automatycznie zarządza relacjami pomiędzy warstwami i ich tabelami atrybutów, nie trzeba więc wczytywać tych tabel oddzielnie. Po otwarciu tabeli skojarzonej z warstwą moŝna dokonywać selekcji na mapie przez zaznaczanie rekordów w tabeli i vice-versa. Dokument typu skrypt Automatyzacja pracy Tworzenie prostych aplikacji Rozszerzanie funkcjonalności Krystyny GIS Wywoływanie funkcji z bibliotek DLL Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu "Odpluskwianie" skryptów Drukowanie i zapisywanie skryptu etc... Skrypt to komponent Krystyny zawierający kod skryptowy. Język skryptowy Krystyny jest językiem obiektowym i nie ma dla niego znaczenia wielkość liter.jest w pełni zintegrowany z Krystyną. MoŜesz uŝyć języka skryptowego aby dopasować działanie Krystyny do swoich potrzeb lub zaprogramować wykonanie jakiegoś specyficznego zadania. To sposób na automatyzację pracy. MoŜna równieŝ tworzyć proste aplikacje uŝywając skryptów. 5

6 OPROGRAMOWANIE GIS Ćwiczenia: Zapoznać się z moŝliwościami aplikacji na stronie Zainstalować przeglądarkę Krystyna-GIS (plik christine-gis.exe w podkatalogu /Oprogramowanie) Uruchomić aplikację Praca z projektami, mapami Wczytać projekt tpn.cri (z podkatalogu /Dane/TPN/Krystyna-GIS) Zapoznać się z moŝliwościami oferowanymi przez aplikację i dane Stworzyć samodzielnie nowy projekt w którym wygląd jednej lub kilku map i funkcjonalność odpowiada gotowemu projektowi tpn.cri Zapisać projekt pod nową nazwą Analizy przestrzenne Wykonać dowolne analizy typu identyfikacja wskazywanego obiektu Odnaleźć najbardziej uczęszczane wejście w 2003 roku (warstwa: Punkt wejściowy, mapa: Turystyka) (wskazówka: otworzyć tabelę skojarzoną z warstwą, posortować kolumnę frekw_2003), zaznaczyć wiersz tabeli przez kliknięcie, kliknąć klawisz ZbliŜ do wybranych) Wykonać zapytanie o atrybuty w celu odnalezienia wszystkich szczytów wyŝszych niŝ 1500m Zapisać wynik do tabeli szczyty1500.dbf (wskazówka: otworzyć tabelę dla warstwy szczyty i wybrać funkcję Zapisz tabelę) Praca z dokumentami typu tabela Wykonać poniŝsze ćwiczenie z Kalkulatorem Pola: Ćwiczenie z Kalkulatorem Pola Kalkulator Pola moŝe być uŝyty w celu ustalenia zawartości jednego, wielu lub wszystkich pól w tabeli. Jest przydatnym narzędziem do kopiowania, łączenia lub tworzenia nowych pól informacyjnych. 6

7 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Składniki Kalkulatora Pola Aby otworzyć Kalkulator Pola naleŝy otworzyć tabelę atrybutów lub dowolną inną tabelę w Krystynie. Następnie naleŝy kliknąć w nazwę pola które ma być edytowane i wybrać polecenie Wylicz. Inny sposób to wybranie polecenia Wylicz z menu Pole i wybranie odpowiedniego pola z dialogu który się pokaŝe. NaleŜy pamiętać o tym aby tabela nie była otwarta w trybie tylko do odczytu. Aby dokonywać obliczeń na wszystkich polach w tabeli nie naleŝy wybierać Ŝadnego lub wybrać wszystkie. Aby dokonywać obliczeń na jednym lub kilku polach, naleŝy je wybrać przed wykonywaniem obliczeń. Jednym z powszechnych zastosowań Kalkulatora Pola jest kopiowanie zawartości jednego pola do drugiego. Aby to zrobić naleŝy w otwartym Kalkulatorze Pola (z wybranym polem docelowym) podwójnie kliknąć nazwę pola na liście pól. Pole powinno się pojawić w nawiasach w obszarze roboczym Kalkulatora Pola. Następnie naleŝy wpisać średnik i wcisnąć klawisz Wylicz. To spowoduje wypełnienie pola docelowego kopiami wartości z pola źródłowego. Oczywiście typy danych obu pól muszą być takie same. W przeciwnym wypadku naleŝy dokonać ich konwersji. W obszarze roboczym Kalkulatora Pola moŝna wprowadzać znacznie bardziej skomplikowane formuły uŝywając języka skryptowego Krystyny. Więcej informacji na ten temat zawartych jest w rozdziale Calculating a field's values w pliku pomocy, lub w przykładzie zatytułowanym Zmiana ścieŝek absolutnych w katalogu danych przestrzennych na względne. W dowolnej chwili moŝna kontekstowo uŝyć klawisza Pomoc, aby uzyskać informacje na temat funkcji którą chcemy uŝyć. Wystarczy zaznaczyć funkcję i wcisnąć klawisz Pomoc. Dodatkowe informacje na temat funkcji które moŝna uŝyć w Kalkulatorze Pola zawarte są poniŝej. Operacje matematyczne Operacja Dodawanie dwóch (lub więcej) pól Odejmowanie dwóch (lub więcej) pól MnoŜenie dwóch (lub więcej) pól Dzielenie dwóch (lub więcej) pól Składnia [NUMFLD] = [NUMFLD1] + [NUMFLD2]; [NUMFLD] = [NUMFLD1] - [NUMFLD2]; [NUMFLD] = [NUMFLD1] * [NUMFLD2]; [NUMFLD] = [NUMFLD1] / [NUMFLD2]; 7

8 OPROGRAMOWANIE GIS Operacja Składnia Konwersja jednostek z metrów na stopy (feet) [NUMFLD] = [METERS_FLD] * ; Konwersja stopni, minut, sekund, na stopnie dziesiętne Wyliczanie gęstości zaludnienia Wartość średnia Liczba znaków w tekście zawartym w polu [NUMFLD] = [DEG] + ([MIN]/60) + ([SEC]/3600); [NUMFLD] = [TOTAL_POP] / [AREA]; [NUMFLD] = ([NUMFLD1] + [NUMFLD2]) / 2; [TEXTFLD].GetLength([NUMFLD]); Operacje tekstowe Operacja Wypełnienie pola nowym tekstem Połączenie zawartości dwóch pól bez spacji Połączenie zawartości dwóch pól ze spacją Połączenie nowego tekstu ze spacją i polem Zapis zawartości pola numerycznego do pola tekstowego Zapis n znaków z lewej strony łańcucha znaków (n to liczba znaków) Zapis n znaków z prawej strony łańcucha znaków (n to liczba znaków) Konwersja tekstu na małe litery Konwersja tekstu na duŝe litery Usunięcie spacji z początku i z końca łańcucha znaków [TEXTFLD] = "Text"; Składnia [TEXTFLD] = [TEXTFLD1] + [TEXTFLD2]; [TEXTFLD] = [TEXTFLD1] + " " + [TEXTFLD2]; [TEXTFLD] = "Text" + " " + [TEXTFLD1]; [NUMERICFLD].AsString([TEXTFLD]); [TEXTFLD].Left(n, [TEXTFLD]); [TEXTFLD].Right(n, [TEXTFLD]); [TEXTFLD].LCase(); [TEXTFLD].UCase(); [TEXTFLD].TrimWhiteSpace(TRUE, TRUE); Number nlen i; String sstr; [TEXTFLD].GetLength(nLen); while(i < nlen); Zastąpienie znaku przez inny znak (np. zamiana "C" na "D") [TEXTFLD].Get(i, sstr); if (sstr == "C"); [TEXTFLD].Set(i, "D"); endif; i = i + 1; endwhile; Przykładowe ćwiczenie: Dodać nowe pole do tabeli atrybutów warstwy Oddziały (mapa TPN) Wykorzystać opisany powyŝej mechanizm Kalkulatora Pola do zsumowania wartości kolumn POW_LES i POW_NLES Dla zaawansowanych: uruchomić wybrane skrypty i/lub projekty znajdujące się na stronie internetowej aplikacji. Wskazówka: tekst skryptu naleŝy wkleić do nowo utworzonego dokumentu typu Skrypt, a następnie sprawdzić poprawność i uruchomić 8

9 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS UDIG O aplikacji: User-friendly Desktop Internet GIS (udig) to jednocześnie aplikacja GIS dla końcowego uzytkownika oraz platforma developerska dzięki której programiści mogą tworzyć nowe aplikacje pochodne. udig został stworzony z myślą o połoŝeniu duŝego nacisku na obsługę publicznych standardów tworzonych przez Open Geospatial Consortium i ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji WMS (Web Map Server) i WFS (Web Feature Server). Od samego początku udig projektowany był jako narzędzie do róŝnorodnych zastosowań: Rozszerzenia systemu w technologii Eclipse; Skalowalny i rozszerzalny mechanizm renderyzacji mapy z róŝnych źródeł danych (takŝe bardzo duŝych); Integracja ze standardowymi internetowymi źródłami danych takimi jak OGC Web Map Service i Web Feature Service; Obsługa układów odniesienia dla wszystkich źródeł danych; Obsługa ESRI Shape files, PostGIS, DB2, Oracle Spatial, i OGC web services; Wykorzystywanie pozostałych specyfikacji OGC (np. OGC Filter, OGC Spatial Reference System, OGC Styled Layers, etc). Wiedza nabywana w trakcie ćwiczeń: Praca z projektami Praca z danymi przestrzennymi Obsługa zdalnych warstw Analizy przestrzenne Więcej informacji: Adres projektu: Opis: User-friendly Desktop Internet GIS (udig) to edytor danych GIS na licencji Open Source ze specjalnym naciskiem połoŝonym na korzystanie z serwerów WMS i WFS. udig to takŝe środowisko budowy/rozbudowy aplikacji GIS w oparciu o komponenty Open Source. 9

10 OPROGRAMOWANIE GIS Główne cechy: Mechanizm Drag&Drop we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych. (Windows, Linux, OS/X), co pozwala na proste przeciąganie zbiorów danych (plików bądź adresów URL) w celu załadowania ich do aplikacji. Informacja geograficzna moŝe być pozyskiwana z wielu źródeł, w wielu formatach i w róŝnych układach odniesienia. Obszerna dokumentacja. Wsparcie dla standardów OGC: Web Map Server (WMS), Web Feature Server (WFS). Obsługa równieŝ trybu WFS Transactional. Korzystanie z publicznych katalogów danych przestrzennych. Obsługa formatów takich jak: Shapefile, ArcSDE, OracleSpatial, PostGIS, DB2, OpenGIS WMS, and OpenGIS WFS. Unikalna technologia przetwarzania danych pozwalająca na przetwarzanie danych o rozmiarach większych niŝ dostępna pamięć operacyjna. Zrzuty ekranowe 10

11 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Ćwiczenia: Zapoznać się z informacjami na stronie internetowej aplikacji (http://udig.refractions.net) Zapoznać się z animacją szkoleniową z obsługi aplikacji (udig Demo Video) Zainstalować aplikację udig (plik udig-1.1-rc12.exe) Uruchomić aplikację udig Praca z projektami Utworzyć nowy projekt Utworzyć nowy dokument typu Mapa Dodać warstwy z katalogu TPN wykorzystywane w czasie ćwiczenia z przeglądarką Krystyna-GIS Podpowiedź: moŝna wykorzystywać menu podręczne (prawy klawisz myszki) dostępne na róŝnych elementach aplikacji. Ustalić parametry warstw na podobieństwo map w aplikacji Krystyna-GIS Warstwy typu OGC-WMS (Web Map Service) Dodać zdalną warstwę typu WMS Wskazówka: Warstwę WMS moŝna dodać poprzez Menu Layer->Add->Web Map Server lub poprzez proste przeciągnięcie (drag&drop) adresu serwera WMS do aplikacji udig. Lista serwerów dostępna np. tu: Analizy przestrzenne Wykonać analizy typu identyfikacja wskazywanego obiektu Odnaleźć najbardziej uczęszczane wejście w 2003 roku (warstwa: Punkt wejściowy, mapa: Turystyka) (wskazówka: otworzyć tabelę skojarzoną z warstwą, posortować kolumnę frekw_2003), zaznaczyć wiersz tabeli przez kliknięcie, kliknąć klawisz ZbliŜ do wybranych) Znaleźć lokalizację szczytu Krokiew 11

12 OPROGRAMOWANIE GIS Mapserver O aplikacji: MapServer to środowisko developerskie na licencji Open Source, słuŝące do budowania serwisów internetowych wykorzystujących dane przestrzenne. NaleŜy sobie zdawać sprawę Ŝe MapServer nie jest systemem GIS. To jest narzędzie do tworzenia map obsługiwanych przez internet. Poza prezentacją danych GIS w przeglądarce internetowej w formie "portalu mapowego", MapServer pozwala na tworzenie indywidualnych obrazów map będących niejako dodatkiem do innych treści prezentowanych w róŝnego rodzaju portalach. Wiedza nabywana w trakcie ćwiczeń: Obsługa danych przestrzennych za pomocą oprogramowania WEB-GIS Tworzenie i administrowanie aplikacją typu WEB-GIS Konfiguracja oprogramowania typu WEB-GIS udostępnianie i korzystanie z OGC-WEB Services Więcej informacji: Mapserver to narzędzie do budowy serwisów internetowych wykorzystujących dane przestrzenne, które moŝe być integrowane z dowolnym środowiskiem WEB. Rozwijane początkowo na Uniwersytecie Minnesota, obecnie poszczególne jego komponenty rozwijane są przez developerów na całym świecie. Jest wyposaŝony w MapScript, potęŝny język skryptowy umoŝliwiający dowolną rozbudowę serwisu/aplikacji w jednym z wielu języków programowania (środowisk developerskich). NaleŜą do nich np: PHP, Python, Perl, C#, Java. Cechy: * Zaawansowane funkcje kartograficzne o Renderyzacja zaleŝna od bieŝącej skali mapy o Etykietowanie z wykrywaniem kolizji o Dostosowywalne szablony stron wyjściowych o Obsługa czcionek TrueType o Automatyczne tworzenie dodatkowych elementów mapy (podziałka, legenda, mini mapa) o Obsługa map tematycznych * Obsługa większości popularnych języków skryptowych i środowisk programistycznych * NiezaleŜność od platformy operacyjnej 12

13 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS * Obsługa wielu formatów danych o rastrowych: TIFF/GeoTIFF, EPPL7, i wiele innych via GDAL o wektorowych: ESRI shapfiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL i wiele innych via OGR o zgodnych ze specyfikacjami Open Geospatial Consortium (OGC) + WMS (client/server), non-transactional WFS (client/server), WMC, WCS, Filter Encoding, SLD, GML, SOS * Obsługa róŝnych układów odniesienia za pomocą biblioteki Proj.4 * Integracja z popularnymi front-endami, takimi jak: ka-map, Chameleon, Mapbender, MapBuilder and Cartoweb Zrzuty ekranowe: Ćwiczenia: 1. Rozpakować plik ms4w.zip do głównego katalogu na dysku c: 2. Rozpakowac do tego samego miejsca plik mapserv_demo_ms4w.zip 3. Uruchomić skrypt apache-install.bat z katalogu c:\ms4w 4. Uruchomić przeglądarkę internetową z adresem 5. Przejść do zawartości pod linkiem MapServer demo 6. Wykonać ćwiczenia zawarte na stronie: - aplikacja podstawowa - wersja z dodatkową podziałką - wersja z elementami kontrolującymi przesuwanie mapy 13

14 OPROGRAMOWANIE GIS - wersja prezentująca wyniki zapytania w ramce HTML - wersja z powiększaniem za pomocą zakreślania prostokąta 7. Wprowadzić wyświetlanie aktualnej skali mapy w wersji podstawowej aplikacji (Basic Application). Podpowiedź: naleŝy zmodyfikować plik itasca_basic.html, dodając element [scale]. 8. Dokonać modyfikacji pliku MapFile (itasca.map w katalogu ms4w/mapserv-demo), w celu: - zmiany formatu obrazu z mapą na format GIF - zmiany maksymalnej skali przy której widać mapę - zmiany minimalnej skali przy której widać mapę - zmniejszenia rozmiaru czcionki uŝytej w legendzie mapy - zwiększenia rozmiaru ikon w legendzie mapy - zwiększenia liczby przedziałów na podziałce mapy - zmiany koloru dróg na kolor czerwony - dodania obrysu dla obiektów typu miasta ('Cities') - zmiany skali granicznej przy której pojawiają się etykiety dla warstwy 'Cities' Opis formatu Mapfile: Opis zmiennych które mogą być uŝywane w szablonach: 9. Zainstalować narzędzie GeoMOOSE (GeoMOOSE MS4W.zip) poprzez skopiowanie zawartości pliku zip do katalogu MS4W. 11. Zrestartować serwer Apache przez uruchomienie pliku apache-restart.bat 12. Uruchomić stronę localhost w przeglądarce internetowej 13. Przejść do linku "GeoMOOSE State of Minnesota Example Application" 14. Dokonać modyfikacji plików MapFile w katalogu MS4W/Aps/GeoMOOSE w celu zmiany wyglądu mapy, np. zmiana koloru warstwy. 14

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego Koncepcja węzła IIP na przykładzie planów zagospodarowania przestrzennego Lech Lęgas Marcin Drzymała Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Geoinformacja dla każdego Warsztaty 1. Geoportale w praktyce

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4.

Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13. Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25. Rozdział 4. Wstęp 5 Rozdział 1. Instalacja systemu 13 Uruchamianie Ubuntu 14 Rozdział 2. Logowanie i wylogowywanie 21 Rozdział 3. Pulpit i foldery 25 Uruchamianie aplikacji 25 Skróty do programów 28 Preferowane aplikacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń

Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET. dr inż. Tomasz Tatoń Bazodanowe usługi sieciowe w technologii ASP.NET dr inż. Tomasz Tatoń Spis treści 2 Część 1 Tworzenie bazy danych w Microsoft SQL Server Część 2 Tworzenie usługi sieciowej WebService (polecenie select)

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ STRONA INTERNETOWA APTEKI

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ STRONA INTERNETOWA APTEKI OGÓLNOPOLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ STRONA INTERNETOWA APTEKI Apteki współpracujące z OSOZ mogą posiadać własną stronę internetową na platformie OSOZ. Dzięki temu informacje o aptece staną się dostępne

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom zaawansowany) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4

1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 1 Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI 1 Zakres ksiąŝki 2 Cel ksiąŝki 3 Wprowadzenie do tematu 3 Zawartość rozdziałów 4 2 Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe 11 Co to

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych Zadaniem programu SIO 3.0 jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska

Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex. Tomasz Turowski Esri Polska Tworzenie aplikacji GIS w technologii Flex Tomasz Turowski Esri Polska Rodzina produktów bazujących na Fleksie ArcGIS API for Flex zbiór klas wprowadzających funkcjonalności mapowe do środowiska Flex.

Bardziej szczegółowo

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy.

BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. BAZA_1 Temat: Tworzenie i modyfikowanie formularzy. Do wprowadzania danych do tabel słuŝą formularze. Dlatego zanim przystąpimy do wypełniania danymi nowo utworzonych tabel, najpierw przygotujemy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS). W programie FRAKTAL SAD++ istnieje moŝliwość automatycznego wczytywania danych z

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy)

Wdrożenie rozwiązań technicznych. oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Wdrożenie rozwiązań technicznych opartych na oprogramowaniu Open Source (poziom podstawowy) Szkolenia dla pracowników resortu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu

Komponent Formularz. Rys. 1. Strona programu Joomla - http://joomla.pl. Rys. 2. Instalacja komponentu Komponent Formularz Instalacja Aby wykorzystać gotowy komponent do tworzenia formularzy w systemie CMS (Joomla), naleŝy uprzednio zaimplementować go, postępując według poniŝszego schematu: 1. Wejść na

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz

Szczyrk, 11 czerwca 2015. Systemy Informacji Przestrzennej. Anatomia geoportalu. www.gis-support.pl. Michał Mackiewicz Szczyrk, 11 czerwca 2015 Anatomia geoportalu Michał Mackiewicz www.gis-support.pl Wspieramy organizacje w zarządzaniu danymi przestrzennymi i dostarczamy narzędzie do lepszego podejmowania decyzji Portal

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition

Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Tworzenie plików w formacie DjVu z wykorzystaniem oprogramowania DocumentExpress Enterprise Edition Jakub Bajer Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej POZNAŃSKA FUNDACJA Krzysztof Ober Poznańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Wykonawca systemu: Dr inż. Andrzej Łysko

Wykonawca systemu: Dr inż. Andrzej Łysko Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk (58) 523 61 59 katarzyna.wszalek-rozek@biol.ug.edu.pl Wykonawca systemu: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WYKORZYSTANIE I ROZWÓJ WOLNEGO OPROGRAMOWANIA W WOJEWÓDZKIM WĘŹLE INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zamawiający: Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu ul. Świdnicka 12/16 50-068 Wrocław Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski 1.) Wymagania sprzętowe: SSI Katalog Program do katalogowania zawartości dysków Dariusz Kalinowski - System operacyjny: Windows 2000 lub Windows xp - Procesor minimum Pentium 1Ghz - Pamięć RAM minimum

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania,

Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, Zasoby dyskowe: Eksplorator Windows Z zasobami dyskowymi związane są nierozłącznie prawa dostępu gwarantujące możliwość odczytu, kasowania, kopiowania bądź też zapisu plików. Poznawanie zasobów dyskowych

Bardziej szczegółowo

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107

PAMIĘĆ OPERACYJNA...107 SPIS TREŚCI: Od Autora...9 PODSTAWY...11 Charakterystyka systemu...13 Standardy...15 PIERWSZE KROKI...31 Uruchomienie...33 Instalacja na twardym dysku...34 Czynności poinstalacyjne...49 Program instalacyjny...49

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie

Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Instrukcja instalacji i obsługi gotowych szablonów aukcji allegro oraz szablonów na zamówienie Spis treści: I. Wprowadzenie...2 II. Instrukcja instalacji szablonu aukcji Allegro.3 III. Jak wystawiać przedmioty

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi programu KALKULACJA

Opis obsługi programu KALKULACJA Opis obsługi programu KALKULACJA Program KALKULACJA słuŝy do obliczania opłat za przejazd pociągów po liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwala on na dokonanie szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeŝonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. 1 2 DOS DLA OPORNYCH Łukasz Sosna Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska Korekta: Anna Matusewicz Wydanie pierwsze, Toruń 2006 ISBN: 83-60320-12-8 Wszelkie prawa zastrzeŝone! Autor oraz Wydawnictwo dołoŝyli

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print

Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print Profesjonalny efekt szybko i łatwo z darmowym oprogramowaniem Avery Design & Print Drukuj na etykietach Avery Zweckform szybko i łatwo przy użyciu darmowych szablonów i oprogramowania. Niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć Geoportal

Jak stworzyć Geoportal Jak stworzyć Geoportal przy pomocy darmowego oprogramowania Grzegorz Olejarz olejarz.net 1. GEOPORTALE 2 Co to jest Geoportal? Geoportal portal internetowyzapewniający dostęp do usługdanych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika

LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika LK1: Wprowadzenie do MS Access Zakładanie bazy danych i tworzenie interfejsu użytkownika Prowadzący: Dr inż. Jacek Habel Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej.

Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. Załącznik nr 2. Zasady pracy aplikacji InteGrRej. O programie Aplikacja została stworzona w środowisku Microsoft Visual C#.Net oraz Borland Delphi. Testowana w środowisku programowym GeoMedia Proffessional

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP

Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP Wykorzystanie serwisów WMS w oprogramowaniu GEO-MAP 1. Informacje ogólne WMS (Web Map Service) to opracowany przez OGC (Open Geospatial Consortium) międzynarodowy standard publikacji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Piotr Eichler SP2LQP

Piotr Eichler SP2LQP Piotr Eichler SP2LQP Edycja pliku ADIF Czasami trzeba wyedytować plik ADIF. Jak pokażę poniżej. Nie jest to takie trudne, jedynie wymaga trochę staranności. Na nasze zamkowe potrzeby edycja pliku logu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo