ArcGIS 10. Zajęcia nr 5 Temat 1: Budowanie geobazy (Jednostki Urbanistyczne Miasta Krakowa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ArcGIS 10. Zajęcia nr 5 Temat 1: Budowanie geobazy (Jednostki Urbanistyczne Miasta Krakowa)"

Transkrypt

1 ArcGIS 10 Zajęcia nr 5 Temat 1: Budowanie geobazy (Jednostki Urbanistyczne Miasta Krakowa) I. Wstęp Celem realizowanego tematu będzie zbudowanie geobazy i wypełnienie jej danymi pozyskanymi w wyniku wektoryzacji z podkładu rastrowego granic jednostek urbanizacyjnych miasta Krakowa. Wektoryzacja zostanie wykonana trzema sposobami: A) wektoryzowane granice jednostek urbanizacyjnych będą typu liniowego, a następnie po sprawdzenie błędów topologicznych zostaną utworzone na ich postawie poligony B) - wektoryzowane granice jednostek urbanizacyjnych będą typu poligon, a kontrola topologiczna będzie polegała na znalezieniu luk pomiędzy narysowanymi poligonami oraz miejsc, w których poligony nakładają się na siebie C) wektoryzowane granice jednostek urbanizacyjnych będą typu poligon, a rysowanie poligonów będzie przeprowadzone z opcją auto-uzupełniania. Geobaza (ang. Geodatabase): Wszystkie atrybuty obiektów tj. informacje o ich położeniu czy kształcie, są zapisywane w tabeli relacyjnej baz danych. Każdy obiekt jest zapisywany jako jeden wiersz w tabeli. W tabeli mieści się kolumna geometrii przechowująca kształt obiektu oraz inne kolumny przechowujące jego atrybuty. Każda klasa obiektów ma swoją tabelę, a klasy obiektów grupowane są w zestawy danych. II. Tworzenie nowego pliku geobazy 1. Utwórz nową geobazę osobistą geobaza_ju_nazwisko.mdb : (ArcCatalog) Wskazać folder, w którym ma zostać utworzona geobaza [PKM] Nowy (New) Nowa Geobaza Osobista (Personal Geodatabase) 2. Definiowanie zestawu danych w geobazie zdefiniuj zestaw danych zestaw_ju_nazwisko i przypisz mu układ współrzędnych ETRS_1989_Poland_CS92: (ArcCatalog) Wskaż plik geobazy [PKM] Nowy (New) Zestaw Danych (Feature Dataset ) określ nazwę, wybierz odpowiedni układ współrzędnych płaskich (XY) z folderu Projected Coordinate System\National Grids\Europe. Nie określaj układu współrzędnych wysokościowych (pionowych) i pozostaw bez zmian proponowane wartości tolerancji. Przypisany do zestawu danych układ współrzędnych będzie również automatycznie stosowany do zapisanych w nich zestawie klas obiektów. 3. Zaimportuj do geobazy obraz rastrowy raster_ju.jpg : (ArcCatalog) Wskaż raster raster_ju.jpg [PKM] Eksportuj (Export) Raster Do Innego Formatu (Raster to Diffrent Format) Wynikowy zestaw danych rastrowych (Output Raster Dataset): geobaza_ju_nazwisko.mdb\raster [OK]. 4. Określ dla rastra jego układ współrzędnych: (ArcCatalog) Wskaż w geobazie zestaw raster [PKM] Własności (Properties ) Odniesienie przestrzenne (Spatial Reference) [Edytuj] (Edit) wybierz ten sam układ współrzędnych jak dla zestawu danych. 5. W zestawie danych utwórz puste klasy obiektów: a. ju2 i ju3 typu poligon, b. ju_linie typu linia

2 (ArcCatalog) Wskaż zestaw danych, w którym ma zostać utworzona klasa obiektów [PKM] Nowy (New) Klasa Obiektów (Feature Class) określ nazwę klasy obiektów i typy obiektów przechowywanych w tej klasie [Dalej >] W kolejnych pustych wierszach w kolumnie Nazwa Pola (Field Name) podaj nazwy nowych atrybutów Nazwa oraz Symbol, a ich Typ Danych (Data Type) wybierz z rozwijanej listy w kolumnie jako [Text]. Usunięcie zbędnego atrybutu odbywa się poprzez wskazanie szarego prostokąta położonego na lewo od nazwy i skorzystaniem z klawisza [Delete]. Można też zaimportować definicje kolumn z innej tabeli lub zbioru danych (skorzystaj z tej opcji przy tworzeniu kolejnych klas obiektów). [Zakończ] (Finish) 6. Stwórz nowy dokument mapy ju_krakow_nazwisko dodaj z geobazy raster oraz wszystkie klasy obiektów. Przypomnienie: przeciągnij wszystkie pliki z aplikacji ArcCatalog lub okna Katalog (dokującgo po prawej stronie) do tabeli zawartości mapy (legendy) aplikacji ArcMap położonego po lewej stronie ekranu tabeli zawartości mapy. Innym sposobem jest posłużenie się przyciskiem w ArcMap. III. Kalibracja 7. Wykonaj kalibrację rastra, wpasowując jego punkty charakterystyczne do podziału administracyjnego Polski wczytanego jako warstwa WMS. Następnie dokonaj kalibracji na podstawie siatki topograficznej z rastra. Porównaj wartość błędu RMS obydwoma metodami. Kalibracja jest to wpasowanie obrazu w układ współrzędnych tak, aby odczytane współrzędne obiektów na nim przedstawionych odpowiadały ich lokalizacji w terenie. Kalibracja polega na dodawaniu wektorów połączeo (łączników) pomiędzy punktami kontrolnymi na obrazie rastrowym, a odpowiadającymi im lokalizacjami określonymi przez współrzędne wprowadzone z klawiatury lub punkty charakterystyczne obiektów. Do transformacji obiektu wymagane są przynajmniej 3 łączniku, ale dobrze jest zdefiniowad przynajmniej 4, bo daje to możliwośd kontroli. (ArcMap) W oknie Katalog (Catalog) przejdź do GIS Servers Add WMS Server w polu URL: wprowadź: (aktualne serwery WMS znajdziecie m. in. na stronie geodane) [Get Layers] [OK] w oknie Catalog przejdź do GIS Servers Usługa przeglądania (WMS) Layers Powiaty i przeciągnij warstwę do zawartości mapy (pamiętaj o kolejności warstw Państwowy Rejestr Granic powinien być nad rastrem). Przejdź do widoku w skali 1: i odszukaj granice administracyjne powiatu m. Kraków.

3 (ArcMap) Wyświetl pasek narzędziowy Geoodniesienie (Georeferencing) wstępnie ulokuj raster w pobliżu docelowej lokalizacji: ustal odpowiednie powiększenie danych podkładowych do kalibracji i Geoodniesienie (Georeferencing) Dopasuj do Wyświetlania (Fit To Display) Geoodniesienie (Georeferencing) Dopasuj Automatycznie ( Auto Adjust) dodaj co najmniej cztery punkty kontrolne (łączniki od lokalizacji na rastrze do punktów docelowych). Pomocne jest wykorzystanie lupy, która dostępna jest w Okno (Windows) > Lupa (Magnifier). Na liście łączników przywołanej przyciskiem sprawdź odchyłki oraz zanotuj całkowity błąd RMS. Następnie usuń wszystkie łączniki przyciskiem, albo po zaznaczeniu [Delete]. Przy kalibracji na podstawie siatki topograficznej uwzględniamy punkty przecięcia siatki mapy w czterech narożnikach. Gdybyśmy korzystali ze skanu mapy, musielibyśmy brać pod uwagę wszystkie przecięcia siatki na treści mapy. Korzystamy jednak z mapy cyfrowej, która została wyeksportowana z programu typu GIS, dlatego wystarczą tylko 4 punkty dopasowania. Po kliknięciu przycisku wprowadź współrzędne w skrajnych punktach przecięcia siatki poprzez opcje menu kontekstowego pod prawym przyciskiem myszy [Input X i Y ] Na liście łączników przywołanej przyciskiem sprawdź, czy całkowity błąd i odchyłki nie przekraczają dopuszczalnej wartości 0.3 mm w skali mapy. Gdy odchyłki i błąd mieszczą się w dopuszczalnych granicach: Geoodniesienie (Georeferencing) Zaktualizuj Geoodniesienie (Update Georeferencing). IV. Wektoryzacja A metoda pierwsza 8. Na warstwie ju_linie narysuj granice jednostek urbanistycznych o symbolach I.1 - I.9 (ArcMap) Wyświetl pasek narzędziowy Edytor (Editor) [Edytor] (Editor) Zacznij Edycję (Start Editing) wywołaj okno Create Features przyciskiem z paska Edytor zaznacz warstwę ju_linie w oknie Construction Tools zaznacz narysuj jeden obiekt [PKM] Zakończ Szkic (Finish Sketch) albo [F2] po narysowaniu wszystkich obiektów: [Edytor] (Editor) Zakończ Edycję (Stop Editing) zapisz zmiany. Pomiń punkty 9-13!!!

4 9. Zbuduj topologie na podstawie granic(wersja Basic ArcView nie jest wyposażona w narzędzia topologii). W programie ArcGIS topologia przyjmuje postad klasy obiektów (w zestawie danych) geobazy, która opisuje wzajemne związki obiektów pochodzących z innych klas tego samego zestawu danych. Związki te zapisywane są w postaci reguł, które są sprawdzane podczas budowania topologii. W opisywanych tu zagadnieniach topologia nie musi byd stale przechowywana, bo wykorzystywana jest tylko na etapie sprawdzania poprawności rysunku. (ArcCataog) Wskazać zestaw danych [PKM] Nowy (New) Topologia (Topology ) [Dalej >] (Next >) podaj nazwę topologii [Dalej >] (Next >) zaznaczyć klasę obiektów, z której ma być zbudowana topologia [Dalej >] (Next >) [Dalej >] (Next >) dodać odpowiednie reguły dla linii: Nie Mogą się Przecinać Ani Dotykać Wnętrza (Must Not Intersect Or Touch Interior) Nie Mogą Mieć Węzłów Wiszących (Must Not Have Dangles) Nie Mogą Mieć Psełdowęzłów (Must Not Have Pseudo Nodes) Nie Mogą się Nakładać Na Siebie (Must Not Overlap) Nie Mogą się Przecinać Ze Sobą (Must Not Intersect) [Dalej >] (Next >) [Zakończ] (Finish) oceń topologię 10. Po dodaniu topologii mapy popraw występujące błędy (ArcMap) Do nowej mapy wczytaj topologię wraz z klasami obiektów biorących w niej udział (w tym przypadku tylko uj_linie ) w zakładce Symbolizacja własności warstwy topologicznej można zmodyfikować sposób wyświetlania błędów tak, aby każdy ich rodzaj był przedstawiony innym symbolem rozpocząc edycję podświetl warstwę uj_linie (to w niej będą poprawiane błędy) wyświetl pasek narzędziowy Topologia (Topology) do dyspozycji mamy dwa narzędzie - można bezpośrednio wskazać błąd lub zaznaczyć oknem jeden błąd [PKM] Powiększ Do (Zoom To) lub Przesuń Obraz Do (Pan To) [PKM] wybierz jedną z opcji: Dociągnij (Snap), Rozciągnij (Extent), Przytnij (Tim), Rozdziel (Split), Połącz z Najwiekszym (Merge To Largest) lub Połącz (Merge). Wymienione opcje dostępne są w zależności od rodzaju wybranego błędu. i - w polu Pokaż można wybrać odpowiedni rodzaj błędu lub pozostawić domyślnie <Błędy ze wszystkich reguł> (Errors From All Rules) [Przeszukaj] (Search Now) powinna się pojawić lista błędów (chyba, że ich nie ma) wskaż błąd [PKM] dalej procedura taka jak przy Uwagi: Nadmiar obiektów można usunąć poprzez wskazanie narzędziem i klawisz [Delete] Może się okazać, że potrzebna będzie ręczna modyfikacja kształtu i połączenia obiektów wtedy narzędziem wskaż obiekt, domyślnie można go przesunąć, natomiast [PKM] Edytuj Wierzchołki (Edit Vertices) pozwoli Ci uchwycić koniec lub wierzchołek i zmodyfikować jego położenie. Po usunięciu wszystkich błędów należy skorzystać z przycisku Oceń Topologię (Validate Topology In Current Extent), ponieważ poprawienie jednych błędów może powodować powstanie nowych. Jeśli pojawiły się nowe błędy, popraw je i powtórz Ocenę Topologii, aż kolejne błędy nie będą się pojawiać. 11. Utwórz tymczasowe poligony na podstawie granic jednostek urbanistycznych (czyli poprawionej warstwy ju_linie )

5 (ArcCatalog) Uruchom ArcToolbox Zarządzanie danymi (Data Management Tools) Obiekty (Features) Obiekty do Poligonu (Feature To Polygon) wybierz klasę obiektów z granicami jednostek urbanistycznych jako obiekty wejściowe wynik zapisz do zestaw_ju_nazwisko jako robocze_poligony 12. Utwórz ostateczną klasę obiektów poligonowych ju1 poprzez przestrzenne złączenie atrybutów warstw ju_linie oraz robocze_poligony. (ArcMap) Do mapy muszą być dodane dwie klasy obiektów: ju_linie oraz robocze_poligony wskaż warstwę poligonów [PKM] Złączenie i relację (Joins And Relates) Złącz (Join) Co chcesz dołączyć do tej warstwy? (What do you want to join to this layer) Dołącz dane z innej warstwy w oparciu o położenie przestrzenne (Join data from anather besed on spatial location) 1. Warstwa liniowa ju_linie 2. Każdy poligon otrzyma atrybuty linii (Each poligon will be given all the attributes from the line ) 3. Podaj nazwę wynikowej klasy obiektów jako ju1 [OK] 13. Uzupełnij atrybut Nazwa o nazwy jednostek urbanistycznych oraz Symbol na podstawie odczytanych z mapy oznaczeń oraz załącznika do ćwiczenia nr 1. Budowanie topologii z wykorzystaniem ET GeoWizards (ET GW) 14. Zbuduj topologie na podstawie granic korzystając (ArcMap) Customize Customize Mode Toolbars: Close wyświetl pasek narzędziowy ET GW Polyline (zapoznaj się z metodą działania narzędzia w oknie pomocy) Clean Polyline Layer 1. z rozwijanego paska wybierz warstwę ju_linie 2. wskaż miejsce zapisu nowej warstwy (w folderze, gdzie znajduje się geobaza) jako ju_linie1 Next > 3. Ustaw zakres tolerancji (w zależności od dokładności wykonania, zalecane 1m) Next > Finish [OK] Uwaga: o dyspozycji jest więcej narzędzi, którymi możemy zlikwidować błędy topologiczne np.: Clean Dangling Nodes, Clean Pseudo Nodes, Split Polyline With Layer, Split Polyline, Polyline Global Snap, Clean Contour Gaps. 15. Utwórz klasę obiektów poligonowych ju1 poprzez zbudowanie poligonów z granic jednostek urbanistycznych (czyli poprawionej warstwy ju_linie ) (ArcMap) ET GW Polygon Build polygons (zapoznaj się z metodą działania narzędzia w oknie pomocy) 1. z rozwijanego paska wybierz warstwę ju_linie1 2. wskaż miejsce zapisu nowej warstwy (w folderze, gdzie znajduje się geobaza) jako ju_tymczasowy 3. pozostaw domyślny zakres tolerancji (jeśli nie jesteś pewny poprawności topologicznej zaznacz Clean Polylines before build) Finish [OK] 16. Zaimportuj klasę obiektów poligonowych ju_tymczasowy do geobazy. (ArcMap) W oknie Katalog (Catalog) przejdź do katalogu z geobazą i wskaż plik ju_tymczasowy [PKM] Export To Geodatabase (single) Output Location : geobaza_ju_nazwisko.mdb\zestaw_ju_nazwisko (podświetl) [Add] Output Feature Class : ju1 [OK]

6 17. Do klasy obiektów ju1 dodaj atrybuty Nazwa i Symbol (patrz pkt 5) oraz uzupełnij je o nazwy jednostek urbanistycznych na podstawie odczytanych z mapy oznaczeń oraz załącznika do ćwiczenia nr 1. Wypełnianie atrybutów danymi można zrealizować (zawsze w trybie edycji) na dwa sposoby: 1 poprzez Tabele Atrybutów lub 2. poprzez przycisk na wstążce edycji. 1. (ArcMap) Wyświetl pasek narzędziowy Edytor (Editor) [Edytor] (Editor) Zacznij Edycję (Start Editing) wskaż warstwę ju1 w tabeli zawartości (Table Of Contents) mapy [PKM] Open Attribute Table po podwójnym kliknięciu w odpowiedniej komórce, można wprowadzać dane, lub je edytować. 2. (ArcMap) Wyświetl pasek narzędziowy Edytor (Editor) [Edytor] (Editor) Zacznij Edycję (Start Editing) przyciskiem z wstążki edycji przywołaj okno Attributes po wybraniu poligonu przyciskiem lub wprowadź dane do odpowiednich komórek. B metoda druga 18. Na warstwie ju2 narysuj poligony reprezentujące poszczególne jednostki urbanistyczne o symbolach II.1 - II.6 (patrz pkt 8), a do kolumn Nazwa oraz Symbol wpisz odczytane z mapy oznaczenia oraz nazwy z załącznika do ćwiczenia nr (Poprzez zbudowanie topologii (reguły: Nie Mogą się Nakładać (Must Not Overlap) i Nie Mogą Mieć Luk (Must Not Have Gaps)), wykryj błędy w klasie obiektów ju2 i popraw je.) a. Poprzez sprawdzenie poprawności topologicznej skontroluj czy w rysunku nie wystąpiły błędy (skorzystaj z ET GeoWizards). (ArcMap) ET GW Polygon (zapoznaj się z metodą działania narzędzia w oknie pomocy) Clean Polygon Layer ( postępuj analogicznie do pkt 14) C metoda trzecia 20. Na warstwie ju3 narysuj poligony reprezentujące poszczególne jednostki urbanistyczne o symbolach XIV.1 - XIV.5, a do kolumn Nazwa oraz Symbol wpisz odczytane z mapy oznaczenia oraz nazwy z załącznika do ćwiczenia nr 1. Rysując na warstwie ju3 wybierz w oknie Narzędzia Konstrukcyjne (Constructions Tools) narzędzie Dopełnienie Poligonu (Auto Complete Polygon), które pozwala na rysowanie wyłącznie nowych fragmentów granic, bez konieczności powtarzania już istniejących. UWAGA! Narzędzie Dopełniania Poligonu działa tylko w zakresie jednej klasy danych (w tym przypadku będzie to warstwa ju3. Dopełnienie nie zadziała z pozostałymi warstwami! 21. Poprzez zbudowanie topologii (patrz pkt 19a), wykryj ewentualne błędy w klasie obiektów ju3. D połączenie jednostek urbanistycznych 22. Na tym etapie zadania dysponujesz trzema warstwami poligonowymi z jednostkami urbanistycznymi dzielnic: Stare miasto (I), Grzegórzki (II) oraz Czyżyny (XIV), łącznie 20 jednostek. Dla sprawnego wykonywania na nich operacji należy połączyć je w jedną klasę obiektów. W tym celu trzeba zdefiniować w zestawie danych nową klasę obiektów ju4, która musi posiadać takie same atrybuty jak klasy złączane (patrz pkt 5). Następnie połącz w jedną klasę obiektów warstwy ju1, ju2, ju3 :

7 (ArcCatalog) Wskaż klasę obiektów ju4 [PKM] Wczytaj (Load) Ładuj dane (Load Data) [Dalej >] przyciskiem wybrać klasę obiektów ju1 [Dodaj] [Dalej >] gdy występuje niezgodność kolumn (atrybutów), można dopasować źródłowe do docelowych [Dalej >] Ładuj wszystkie źródła danych (Loaud all of the source data) [Dalej >] [Zakończ] (Finish) powtórzyć wczytywanie dla klas obiektów ju2 oraz ju3 23. Poprzez zbudowanie topologii, wykryj błędy w klasie obiektów ju4, popraw ewentualne błędy. E Uzupełnij klasę obiektów ju4 o pozostałe jednostki urbanistyczne Krakowa (wybraną metodą).

8 Załącznik 1 LP Nazwa jednostki Symbol 1 Stare Miasto I.1 2 Kleparz I.2 3 Piasek Północ I.3 4 Piasek Południe I.4 5 Nowy Świat I.5 6 Stradom I.6 7 Kazimierz I.7 8 Wesoła Zachód I.8 9 Warszawskie I.9 10 Wesoła Wschód II.1 11 Grzegórzki Zachód II.2 12 Grzegórzki Wschód II.3 13 Grzegórzki Północ II.4 14 Osiedle Oficerskie II.5 15 Dąbie II.6 16 Olsza III.1 17 Rakowice III.2 18 Prądnik Czerwone III.3 19 Krowodrza Wschód IV.1 20 Bronowice Wielkie IV Krowodrza Północ IV.2 22 Azory Wschodnie IV.3 23 Azory Zachód IV.4 24 Prądnik Biały Południe IV.5 25 Witkowice - Górka Narodowe Wschód IV.6 26 Witkowice - Górka Narodowa Zachód IV.7 27 Prądnik Biały Północ IV.8 28 Tonie IV.9 29 Błonia V.1 30 Czarna Wie V.2 31 Nowa Wie Południe V.3 32 Krowodrza - Nowa Wie V.4 33 Krowodrza Południe V.5 34 Małe Błonie V.6 35 Bronowice Małe Wschodnie VI.1 36 Widok VI.2 37 Bronowice Małe Północ VI.3 38 Bronowice Małe Południe VI.4 39 Mydlniki Południe VI.5 40 Mydlniki Północ VI.6 41 Półwsie Zwierzynieckie VII.1 42 Zwierzyniec VII.2 43 Przegorzały Wschód VII.3 44 Przegorzały Zwierzyniec VII.4 45 Przegorzały Południe VII.5 46 Przegorzały Północ VII.6 47 Wola Justowska - Chełm VII.7 48 Las Wolski VII.8 49 Bielany VII.9 50 Olszanica VII Dębniki VIII.1 52 Ludwinów VIII.2 53 Dębniki Zachód VIII.3 54 Zakrzówek VIII.4 55 Pychowice VIII.5 56 Kobierzyn VIII.6 57 Bodzów VIII.7 58 Skotniki VIII.8 59 Sidzina VIII.9 60 Olszyny VIII Tyniec VIII Kostrze VIII Cegielniana IX.1 64 Łagiewniki IX.2 65 Borek Fałęcki Zachód IX.3 66 Borek Fałęcki Wschód IX.4 67 Kliny X.1 68 Jugowice X.2 69 Opatkowice Zachód X.3 70 Opatkowice Wschód X.4 71 Swoszowice X.5 72 Wróblowice X.6 73 Zbydniowice X.7 74 Rajsko - Sobniowice X.8 75 Kosocice X.9 76 Wola Duchacka Zachód XI.1 77 Wola Duchacka Wschodnia XI.2 78 Kurdwanów XI.3 79 Piaski XI.4 80 Stary Prokocim XII.1 81 Kozłówek XII.2 82 Nowy Prokocim XII.3 83 Rżąka XII.4 84 Nowy Bieżanów XII.5 85 Bieżanów Kolonia XII.6 86 Stary Bieżanów XII.7 87 Bonarka XIII.1 88 Mateczny XIII.2 89 Stare Podgórze XIII.3 90 Zabłocie XIII.4 91 Kopiec Krakusa XIII.5 92 Płaszów XIII.6 93 Kabel XIII.7 94 Heltmana XIII.8 95 Zarzecze XIII.9 96 Podgaje XIII Rybitwy XIII Przewóz XIII Czyżyny Lotnisko XIV Czyżyny Park XIV Czyżyny XIV Beszcz XIV Czyżyny Łęg XIV Mistrzejowice XV Batowice XV Osiedle Albertyńskie XVI Bieńczyce Nowe XVI Bieńczyce Stare XVI Zesławice XVII Wzgórza Krzesławickie XVII Krzesławice XVII Grębałów XVII Kantorowice XVII Lubocza XVII Łuczanowice - Wadów XVII Węgrzynowice XVII Spółdzielcze - Kolorowe XVIII Teatralne XVIII Krakowiaków - Górali XVIII Sportowe - Zielone XVIII Szkolne XVIII Stołowe - Willowe - Wandy XVIII Urocze XVIII Słoneczne XVIII Centrum D - Handlowe XVIII Centrum C - Zgody XVIII Centrum B - Szklane Domy XVIII.11 Centrum A - Hutnicze Ogrodowe XVIII Na Skarpie XVIII Mogiła XVIII Ogródki XVIII Kombinat HTS XVIII Mogiła Wschód XVIII Pleszów Kujawy XVIII Branice XVIII Ruszcza XVIII Wyciąże Zachód XVIII Przylasek Rusiecki XVIII Walica _Przylasek Rusiecki XVIII Wyciąże Wschód XVIII Kocielnik XVIII.25

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie

Załącznik nr 8. do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 8 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia. Strona 2 z 24 Studium Wykonalności projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcView ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część II

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcView ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część II Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcView ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część II Jan Blachowski Wrocław, 2011 r. Podyplomowe studium GIS 1 Wydział Geoinżynierii,

Bardziej szczegółowo

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny RYSUNKI Rysunek. Struktura płci i wieku mieszkańców Krakowa w 2009 roku mężczyźni wiek kobiety 35 30 25 20 5 0 5 0 liczba osób (w tys.) >85 80 5 0 65 60 55 50 5 0 35 30 25 20 5 0 5 0 0 5 0 5 20 25 30 35

Bardziej szczegółowo

Wolica. Przylasek Rusiecki. Wola Rusiecka. Branice Wyciąże. Chałupki. Pleszów. Kujawy. Przewóz Krzesławice. Mogiła. Rybitwy. Bieżanów. Beszcz.

Wolica. Przylasek Rusiecki. Wola Rusiecka. Branice Wyciąże. Chałupki. Pleszów. Kujawy. Przewóz Krzesławice. Mogiła. Rybitwy. Bieżanów. Beszcz. Rysunki 1. Rozwój granic Krakowa 2. Ludność Krakowa zameldowana na pobyt stały i czasowy oraz gęstość zaludnienia 3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp). Lokalne Programy Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów

Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Ćwiczenie 4: Edycja obiektów Aplikacja ArcMap nadaje się do edycji danych równie dobrze jak do opracowywania map. W tym ćwiczeniu rozbudujesz drogę prowadzacą do lotniska łącząc jej przedłużenie z istniejącymi

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Urbanistyczne. "Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni" ArcGIS 10. Wprowadzenie do ArcGIS 10

Warsztaty Urbanistyczne. Komputerowe wspomaganie projektowania przestrzeni ArcGIS 10. Wprowadzenie do ArcGIS 10 dr Marcin Semczuk Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Gospodarki Regionalnej E-mail: semczukm@uek.krakow.pl www http://www.geoplan.edu.pl Warsztaty Urbanistyczne "Komputerowe wspomaganie projektowania

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK BIAŁY MISTRZEJOWICE GRĘBAŁÓW BRONOWICE PRĄDNIK CZERWONY BIEŃCZYCE ZWIERZYNIEC ŁOBZÓW STARE MIASTO GRZEGÓRZKI CZYŻYNY NOWA HUTA PODGÓRZE DĘBNIKI ŁAGIEWNIKI WOLA DUCHACKA PROKOCIM-BIEŻANÓW SWOSZOWICE

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi To ćwiczenie będzie polegać na wykonaniu mapy typów użytkowania terenu w obszarze hałasu. Należy najpierw dodać dane i sklasyfikować je według atrybutu typ

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012:

Systemy baz danych Prowadzący: Adam Czyszczoń. Systemy baz danych. 1. Import bazy z MS Access do MS SQL Server 2012: Systemy baz danych 16.04.2013 1. Plan: 10. Implementacja Bazy Danych - diagram fizyczny 11. Implementacja Bazy Danych - implementacja 2. Zadania: 1. Przygotować model fizyczny dla wybranego projektu bazy

Bardziej szczegółowo

Rysunek I. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2014 roku

Rysunek I. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2014 roku Rysunek I. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W 2014 roku VI Bronowice IV Prądnik Biały III Prądnik Czerwony V Krowodrza VII Zwierzyniec I Stare Miasto II Grzegórzki XIII Podgórze VII Dębniki IX Łagiewniki- Borek

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Topologia działek w MK 2013

Topologia działek w MK 2013 Topologia działek w MK 2013 Podział działki nr 371 w środowisku Microstation 1. Uruchomić program Microstation. 2. Wybrać przestrzeń roboczą MK2013-Rozp.MAiCprzez Użytkownik. 3. Założyć nowy plik roboczy.

Bardziej szczegółowo

Rysunek I. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 2011 roku

Rysunek I. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 2011 roku Rysunek I. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 2011 roku MĘŻCZYŹNI KOBIETY wiek liczba osób liczba osób wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Edycja danych I

WARSZTATY. Edycja danych I WARSZTATY Edycja danych I Studia Podyplomowe GIS V Zjazd 2: 24.10.2015 Gdańsk Lena Szymanek Adam Inglot Edycja w tablicy atrybutowej Tryb edycji - tablica atrybutowa: - dodawanie obiektów w trybie edycji

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Mapa zagrożenia obiektów budowlanych wpływami eksploatacji

Ćwiczenie nr 1. Mapa zagrożenia obiektów budowlanych wpływami eksploatacji Ćwiczenie nr 1 Mapa zagrożenia obiektów budowlanych wpływami eksploatacji Pobierz, uruchom i utwórz projekt w QGIS. Strona z której należy pobrać oprogramowanie QGIS (do pobrania jest prawie 290 MB): http://www.qgis.org/pl/site/forusers/download.html

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft)

Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft) Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft) Uruchomić program MicroStation (PowerDraft). Wybrać przestrzeń roboczą GeoDeZy przez Uzytkownik

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Praca z tabelami

Ćwiczenie 3: Praca z tabelami Ćwiczenie 3: Praca z tabelami W tym ćwiczeniu opracowana zostanie mapa gęstości zaludnienia powiatu, przedstawiająca koncentrację ludności. Najpierw należy dodać dane demograficzne, a nstępnie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Geodezyjne Pomiary Szczegółowe Ćwiczenie 3: EWMapa praca z rastrami 2012 Kamil Nieścioruk 1. Utwórzmy w swoim katalogu katalog dla rastrów i skopiujmy tam pliki Konopnica_miasto.evr

Bardziej szczegółowo

ArcGIS. Jakub Nowosad

ArcGIS. Jakub Nowosad 2013 ArcGIS Jakub Nowosad ArcGIS 10 to oprogramowanie GIS od firmy ERSI (ang. Environmental System Research Institute). Dzieli się ono na trzy licencje o różnych możliwościach: Basic (ArcView), Standard

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa Urząd Miasta Krakowa Biuro Planowania Przestrzennego ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków REJESTR SPORZĄDZANYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth?

Google Earth. Co to jest Google Earth? Co to jest KML? Skąd można pobrać Google Earth? Google Earth Co to jest Google Earth? Google Earth jest to program umożliwiający wyświetlanie na trójwymiarowym modelu kuli ziemskiej zdjęć lotniczych/satelitarnych, zdjęć zrobionych z poziomu powierzchni

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy istnieje folder Geomat (jeŝeli nie proszę go utworzyć); - w folderze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie podkładu topograficznego z Geoportalu przy użyciu biblioteki GDAL. Krzysztof Kochan

Uzyskanie podkładu topograficznego z Geoportalu przy użyciu biblioteki GDAL. Krzysztof Kochan Uzyskanie podkładu topograficznego z Geoportalu przy użyciu biblioteki GDAL Krzysztof Kochan Cel zadania Uzyskanie zgeoreferencjowanego podkładu topograficznego z Geoportalu, o określonych granicach,przy

Bardziej szczegółowo

II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE II. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE II ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE II.1. Planowanie miejscowe Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i komunikat o przebiegu kontroli wymiany pieców

Wstępne wyniki inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i komunikat o przebiegu kontroli wymiany pieców Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Wstępne wyniki inwentaryzacji źródeł niskiej emisji i komunikat o przebiegu kontroli wymiany pieców Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_03/Z3 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - miejsca w sieci Internet (D2) Zadanie 3 Automatyczne definiowanie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE R 3 OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE PROJEKTOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU Solid Edge Cz. I Part 14 A 1,5 15 R 2,5 OO6 R 4,5 12,72 29 7 A 1,55 1,89 1,7 O33 SECTION A-A OPRACOWANIE: mgr inż. Marcin Bąkała Uruchom

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express

Oracle Application Express Oracle Application Express Dla Oracle Application Express 4.2.2 Część 5. Walidacja operacji W niniejszej części ćwiczenia uzupełnimy wcześniej zbudowane strony o możliwość weryfikacji poprawności wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru:

b) Dorysuj na warstwie pierwszej (1) ramkę oraz tabelkę (bez wymiarów) na warstwie piątej (5) według podanego poniżej wzoru: Wymiarowanie i teksty 11 Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną na warstwie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania w Dzielnicach Do 16 czerwca br. w Dzielnicach Miasta Krakowa organizowane będą spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego. Ich celem jest praca warsztatowa mieszkańców z udziałem

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010

Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 Ćwiczenie 3: Rysowanie obiektów w programie AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Geodezyjne Pomiary Szczegółowe Ćwiczenie 2: EWMapa edycja działek (punktów i połączeń) 2012 Kamil Nieścioruk 1. W katalogu, w którym umieściliśmy dane do bazy podłączonej

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum?

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? Arkusz Optivum Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? W celu eksportowania danych z Arkusza Optivum do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz Optivum zaktualizować arkusz

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

c) Sprawdź, czy jest włączone narzędzie Image classification. Jeśli nie, to je włącz: Customize Toolbars Image Classification

c) Sprawdź, czy jest włączone narzędzie Image classification. Jeśli nie, to je włącz: Customize Toolbars Image Classification 3. KLASYFIKACJA Proces klasyfikacji obrazów satelitarnych polega na utworzeniu ze zbioru danych wejściowych pojedynczej mapy wynikowej. Dane multispektralne stanowią zbiór map rastrowych z tym samym odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Kostki OLAP i język MDX

Kostki OLAP i język MDX Kostki OLAP i język MDX 24 kwietnia 2015 r. Opis pliku z zadaniami Wszystkie zadania na zajęciach będą przekazywane w postaci plików PDF sformatowanych jak ten. Będą się na nie składały różne rodzaje zadań,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem spotkań. Spotkania z mieszkańcami O budżecie obywatelskim na Rondzie Mogilskim! Zapraszamy Mieszkańców Krakowa do odwiedzenia w dniach: 24-31 marca br. namiotu budżetu obywatelskiego na Rondzie Mogilskim. W namiocie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Geofabrik.

Geofabrik. OpenStreetMap (OSM) OpenStreetMap jest globalnym projektem społeczności internetowej, mający na celu stworzenie darmowej oraz swobodnie dostępnej mapy świata. Mapa może być edytowalna poprzez zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 22 października 2014 r.

UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 22 października 2014 r. UCHWAŁA NR CXIX/1889/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0)

Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Instrukcja korzystania z serwisu Geoportal wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przyrody (wersja 1.0) Poznań, 25.07.2011 r. W połowie 2010 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała interaktywną

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla operatorów programu OKW2011 do obsługi Wyborów Samorządowych 2011 w dniu 9 Stycznia 2011

Instrukcja dla operatorów programu OKW2011 do obsługi Wyborów Samorządowych 2011 w dniu 9 Stycznia 2011 Instrukcja dla operatorów programu OKW2011 do obsługi Wyborów Samorządowych 2011 w dniu 9 Stycznia 2011 ACK CYFRONET, Kraków 2011 Spis treści: 1. Zadania operatora 2. Instalacja programu 3. Wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

>

> Rysunki Rysunek. Struktura wieku i płci mieszkańców Krakowa w 00 roku KOBETY wiek MĘŻCZYŹN >5 0-75-79 70-7 5-9 0-55-59 50-5 5-9 0-5-9 0-5-9 0-5-9 0-5-9 0-0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 liczba osób

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SZEŚCIANU. Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian

TWORZENIE SZEŚCIANU. Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian TWORZENIE SZEŚCIANU Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian ZADANIE Twoim zadaniem jest zaprojektowanie a następnie wydrukowanie (za pomocą drukarki 3D)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Praca w programie Power Draft

Praca w programie Power Draft Praca w programie Power Draft Tworzenie mapy cyfrowej w oparciu o wyznaczone w terenie współrzędne I. Przygotowanie foldera roboczego 1. Na ostatnim (alfabetycznie np. D) dysku komputera: - sprawdzić czy

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie i teksty. Polecenie:

Wymiarowanie i teksty. Polecenie: 11 Wymiarowanie i teksty Polecenie: a) Utwórz nowy rysunek z pięcioma warstwami, dla każdej warstwy przyjmij inny, dowolny kolor oraz grubość linii. Następnie narysuj pokazaną na rysunku łamaną warstwie

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji

WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ. Instrukcja obsługi aplikacji /30 WIZUALIZER 3D APLIKACJA DOBORU KOSTKI BRUKOWEJ Instrukcja obsługi aplikacji Aby rozpocząć pracę z aplikacją, należy zarejestrować się w celu założenia konta. Wystarczy wpisać imię, nazwisko, adres

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved.

Analizy sieciowe w ArcGIS. Copyright 2002 2004 ESRI. All rights reserved. Analizy sieciowe w ArcGIS Sieci Topologiczne relacje pomiędzy klasami obiektów w zestawie danych Połączenia są oparte o geometryczną zgodność Stosowane do Analiz Zachowania jakości danych Przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych

3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 3. Budowa prostych raportów opartych o bazę danych 1. Przy pomocy kreatora utwórz raport tabelaryczny, wyświetlający dane dotyczące prowadzących listę przebojów. W tym celu: a. Uruchom narzędzie Application

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo