Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok 2012

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012"

Transkrypt

1 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata

2 2

3 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 7 SPIS RYCIN... 9 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW WYKAZ SKRÓTÓW IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wykorzystana Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu Analiza postępu finansowego i rzeczowego Rekomendacje KE Rekomendacje IZ i innych instytucji Instrumenty inżynierii finansowej Realizacja założeń Strategii EU Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI Zasada równości szans Zasada partnerstwa NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 183/ KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Cross-financing Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych Przykłady projektów komplementarnych Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej Kontrole krzyżowe MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

4 3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA DUŻE PROJEKTY POMOC TECHNICZNA PROMOCJA I INFORMACJA

5 SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (dofinansowanie UE w mln EUR) 19 Wykres 2. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO w 212 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych 2 Wykres 3. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO do końca 212 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych Wykres 4. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia programu Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej (mln EUR) Wykres 6. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów Wykres 7. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 8. Zmiany alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od grudnia 211 r. do grudnia 212 r. (w mln PLN) Wykres 9. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań Wykres 1. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR)... 4 Wykres 11. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR) Wykres 12. Limit kontraktacji - stan na 31 grudnia 212 r. (w mln EUR) Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów Wykres 14. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub EFRROW Wykres 15. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych wg rodzaju funduszu Wykres 16. Tempo wzrostu PKB w Polsce i UE Wykres 17. Wpływ środków z funduszy europejskich na tempo wzrostu PKB w cenach stałych (odchylenia od scenariusza bez środków UE w p.p.) Wykres 18. Stopa inwestycji Wykres 19. Wzrost PKB oraz relacja wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (SIRiS) do PKB Wykres 2. Konwergencja w regionach zmiana w latach PKB per capita w PPS UE 27=1)... 9 Wykres 21. Wartość wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji Wykres 22. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 23. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu I wg rodzajów beneficjentów Wykres 24. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 25. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 26. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 27. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 28. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 29. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 3. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 31. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 32. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II wg rodzajów beneficjentów Wykres 33. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 34. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu

6 Wykres 36. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 4. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 41. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III wg rodzajów beneficjentów Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 43. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 44. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 45. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 49. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 5. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV wg rodzajów beneficjentów Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 53. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 54. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V wg rodzajów beneficjentów Wykres 55. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 59. Skutki realizowanych inwestycji w ramach Działania 5.3 WRPO, N-44 (liczba beneficjentów) Wykres 6. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 61. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI wg rodzajów beneficjentów Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 63. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wykres 64. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu

7 SPIS TABEL Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji wynikające z realokacji środków pomiędzy działaniami WRPO Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów WRPO na lata Tabela 5. Zmiany realokacji w ramach WRPO na lata Tabela 6. Zmiany w IW IPK dla WRPO Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO Tabela 8. Informacje o działaniach WRPO z niższym stopniem realizacji wskaźnika kontraktacji Tabela 9. Projekty realizowane w ramach WRPO wg sektorów gospodarki Tabela 1. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów (EUR) Tabela 11. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS) Tabela 12. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych... 5 Tabela 13. Analiza powstałych/utrzymanych miejsc pracy ze względu na ich rodzaj w ramach WRPO Tabela 14. Zestawienie wartości wskaźników docelowych zamieszczonych w WRPO oraz otrzymanych w trakcie badania ewaluacyjnego Tabela 15. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 212 roku w ramach zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia (EUR) Tabela 16. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 212 roku (EUR) Tabela 17. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych (EUR) Tabela 18. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Reporęczenie Tabela 19. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka Globalna Tabela 2. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Poręczenie portfelowe.. 66 Tabela 21. Realizacja Krajowego Programu Reform przez WRPO Tabela 22. Liczba projektów realizowanych przy udziale partnerów wg działań Tabela 23. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO Tabela 24. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 212 r Tabela 25. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 26. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg sektorów gospodarki Tabela 27. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie I Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 212 r Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 3. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg sektorów gospodarki Tabela 31. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie II Tabela 32. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 212 r

8 Tabela 33. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 34. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg sektorów gospodarki Tabela 35. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie III Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 212 r Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV wg sektorów gospodarki Tabela 39. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie IV Tabela 4. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 212 r Tabela 41. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 42. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg sektorów gospodarki Tabela 43. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie V Tabela 44. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 212 r Tabela 45. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Tabela 46. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg sektorów gospodarki Tabela 47. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VI Tabela 48. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 212 r Tabela 49. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VII Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

9 SPIS RYCIN Rycina 1. Projekty realizowane w ramach WRPO wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Rycina 3. Rozmieszczenie Ostatecznych Beneficjentów (MŚP) wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE (stan na 31 XII 212 r.) Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale... 7 Rycina 6. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim... 7 Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II Rycina 9. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa biznesu Rycina 1. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego Rycina 11. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego Maraton wraz z przebudową hali Wacław Rycina 12. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkoleniowym Rycina 13. Projekty wsparte w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce do końca 212 r Rycina 14. Priorytety i działania realizowane w WRPO spójne z założeniami celów i inicjatyw flagowych Strategii EU Rycina 15. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego WRPO w 212 r Rycina 16. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 17. Centrum Transferu Technologii NUVARRO Rycina 18. Park Przemysłowy Buk, Strefa Gospodarcza Czachorowo Rycina 19. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie I Rycina 2. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 21. Modernizacja połączenia kolejowego od Poznania do Wągrowca Rycina 22. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Rycina 23. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Rycina 24. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie II Rycina 25. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach)

10 Rycina 26. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grotniki Rycina 27. Zakupiony sprzęt dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Kaliszu Rycina 28. System solarny na dachu Domu Pomocy Społecznej w Kole Rycina 29. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie III Rycina 3. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 oraz w ramach Inicjatywy JESSICA (Działanie 4.1) wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 31. PWSZ w Pile, Wydział Prawa i Administracji UAM Rycina 32. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie IV Rycina 33. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 34. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rycina 35. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Pleszewskie Centrum Medyczne Rycina 36. Warsztaty terapii zajęciowej w Wolsztynie Rycina 37. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie V Rycina 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Rycina 39. Ścieżki rowerowe na trasach: Stary Tomyśl Róża (od lewej), Zbąszyń-Nądnia (od prawej) Rycina 4. Kościółki południowej Wielkopolski poddane odnowie i konserwacji (Borków Stary, Klisz Zawodzie) Rycina 41. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VI Rycina 42. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VII Rycina 43. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA Rycina 44. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo w Poznaniu Rycina 45. Wybór Inżyniera kontraktu, spotkanie związane z notyfikacją KE Rycina 46. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce

11 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego II. Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) III. Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii IV. Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów V. Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe VI. Tabela 6. EU 22 VII. Tabela 7. SUE RMB VIII. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) IX. Tabela 9. Matryca instrumentów finansowych X. Formularz dotyczący informacji i promocji XI. Tabela 1.Informacje nt. projektów kluczowych znajdujących się na IW IPK XII. Tabela 11. Komplementarność projektów XIII. Pismo KE po spotkaniu rocznym XIV. The summary of the Annual Implementation Report 11

12 12

13 WYKAZ SKRÓTÓW AIR 211 Annual Implementation Report - Sprawozdanie roczne z wdrażania B+R Działalność badawczo-rozwojowa B+RT Badania i rozwój technologiczny BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BOF Biuro Obsługi Funduszy DPR Departament Polityki Regionalnej DT Dostosowanie techniczne EBI Europejski Bank Inwestycyjny EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny EFR Europejski Fundusz Rybacki EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS Europejski Fundusz Społeczny EU 22 Strategia Europa 22 FROM Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich IC Instytucja Certyfikująca ICT Technologie informacyjno - komunikacyjne IK NSRO IK RPO IP WRPO IPOC IW IPK WRPO IZ WRPO JEREMIE JESSICA JST KE Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas Jednostki Samorządu Terytorialnego Komisja Europejska KK NSRO Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia KM WRPO Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata KPR Krajowy Program Reform KRW Krajowa Rezerwa Wykonania KSI (SIMIK 7-13) Krajowy System Informatyczny (SIMIK 7-13) LPR Lokalny Program Rewitalizacji LSI Lokalny System Informatyczny MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MSP Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa NGO Organizacje pozarządowe NPR Narodowy Plan Rozwoju na lata

14 OSZiK PEKA PKB PO PO RYBY POIG POIiŚ POKL Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata Program Operacyjny innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata PST PT PUP PZP RCIE ROEFS RPO RPOWŁ RPWM Poznański Szybki Tramwaj Pomoc techniczna Powiatowy Urząd Pracy Prawo Zamówień Publicznych Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata RSI Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata SEP System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach SFC27 System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach SUE RMB Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne UE Unia Europejska UE 22 Unijna strategia wzrostu do roku 22 UE-27 Obszar Unii Europejskiej po rozszerzeniu, które miało miejsce 1 stycznia 27 roku UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów UMWW Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego UWRPO Szczegółowy Opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata WE Wspólnota Europejska WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu WRPO Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata WSS WUP ZOZ ZWW Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Wojewódzki Urząd Pracy Zakład Opieki Zdrowotnej Zarząd Województwa Wielkopolskiego 14

15 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 46/213 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia 26 czerwca 213 r. 1. IDENTYFIKACJA/ INFORMACJE WSTĘPNE Cel: Konwergencja WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 27PL161PO17 Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 212 ROK Rok sprawozdawczy: 212 Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM Uchwała Nr 46/213 z dnia 26 czerwca 213 r. Informacje finansowe podane w sprawozdaniu zostały przeliczone według kursu z dnia r. (1 euro = 4,968 zł). 15

16 16

17 2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r., który brzmi Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cel główny WRPO na lata realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Infrastruktura komunikacyjna, Środowisko przyrodnicze, Rewitalizacja obszarów problemowych, Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Turystyka i środowisko kulturowe, Pomoc techniczna. Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Strategia Europa 22, Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata , Strategia Rozwoju Kraju na lata , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), Polityka wewnątrzregionalna (Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 roku). Alokacja dla WRPO na lata po zwiększeniu o środki z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego wynosi EUR. Z tej kwoty na realizację Strategii Lizbońskiej zaangażowane zostanie EUR, co stanowi 41,24% środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata , wersja 8.1). 17

18 2.1 REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania. Analiza postępu wskaźników programowych została zamieszczona w pkt Dodatkowo zamieszczono informacje o wskaźnikach kontekstowych dla WRPO (załącznik nr V - Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe) oraz informacje nt. wskaźników kluczowych (załącznik nr VIII - Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) ) Informacje finansowe Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w załączniku nr II, a wykresy i analiza danych finansowych zostały zamieszczone w pkt Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Informacje na temat wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr III. Od początku realizacji programu do końca 212 r. podpisano umów/decyzji na łączną kwotę dofinansowania UE ,5 EUR w ramach 7 priorytetów. W wyniku podpisanych umów i wydanych decyzji powstało 118 kombinacji kodów i dla każdej kombinacji podana została suma dofinansowania ze środków UE. Najwięcej projektów (pod względem wartości dofinansowania UE ,67 EUR) realizowanych jest w kategorii drogi regionalne/lokalne, na obszarze wiejskim, w formie pomocy bezzwrotnej, w dziale gospodarki - transport. Z kolei najmniej projektów (pod względem wartości dofinansowania UE 4 979,5 EUR) realizowanych jest w zakresie innych działań mających na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP, na obszarze wiejskim, w formie pomocy bezzwrotnej, w dziale gospodarki: nieokreślony przemysł wytwórczy. Wynika to z faktu, że inwestycje drogowe są bardzo kosztochłonne, a przedsięwzięcia realizowane przez MSP opiewają na mniejsze kwoty dofinansowania UE za to jest ich znacznie więcej. Dominującą formą dofinansowania była pomoc bezzwrotna, natomiast pomoc w formie pożyczki, dotacji na spłatę oprocentowania, gwarancji, pojawiła się w przypadku inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Biorąc pod uwagę obszar realizacji projekty realizowane były zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich, na terenie województwa wielkopolskiego (kategoria lokalizacja). Podział udzielonego wsparcia wg rodzaju działalności gospodarczej (sektorów gospodarki) znajduje się w pkt Analiza postępu finansowego i rzeczowego. Z kolei szczegółowa analiza podziału wykorzystania funduszy wg priorytetowych obszarów tematycznych znajduje się poniżej. Tabela 1. Główne priorytetowe obszary tematyczne, na które przyznano większość pomocy w obrębie wymienionych obszarów Priorytetowy obszar tematyczny Kod Kategoria interwencji Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne 1 Transport 16 Kolej 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 18

19 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski Energia 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniem 46 Oczyszczanie ścieków Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich Inwestycje w infrastrukturę społeczną 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Wykres 1. Priorytetowe obszary tematyczne, na które przeznaczono wsparcie (dofinansowanie UE w mln EUR) Transport Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Inwestycje w infrastrukturę społeczną Społeczeństwo informacyjne Rewitalizacja obszarów miejskich/wiejskich Energia Pomoc techniczna Turystyka Kultura 142,65 114,11 96,1 6,51 44,58 32,8 3,35 24,52 283,66 363, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Największa część środków przeznaczona została na infrastrukturę transportową, głównie na drogi regionalne/lokalne ( ,77 EUR), transport miejski ( ,33 EUR), tabor kolejowy ( ,87 EUR) i kolej ( ,37 EUR). Dofinansowaniem objęto projekty z zakresu budowy i przebudowy dróg, infrastruktury towarzyszącej na terenie całego województwa, a także zakup autobusów i taboru kolejowego. Spora część środków przeznaczona została także na projekty z zakresu badań i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności na inwestycje w przedsiębiorstwa ( ,57 EUR) oraz na usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw ( ,67 EUR). Wsparcie przeznaczono na podniesienie poziomu innowacyjności, zakup środków trwałych, rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy. 19 Mln EUR

20 Mln EUR 29,38 26,8 24,74 Kolejna znacząca część środków przeznaczona została na wsparcie projektów z zakresu ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom. Najwyższa wartość wsparcia skierowana została na oczyszczanie ścieków ( ,75 EUR), gospodarkę odpadami komunalnymi i przemysłowymi ( ,61 EUR) oraz zapobieganie zagrożeniom ( ,2 EUR). Dofinansowano przede wszystkim projekty budowy kanalizacji sanitarnej na terenie całego województwa i budowy/modernizacji oczyszczalni ścieków. Ponad 114 mln EUR przeznaczono na wsparcie inwestycji w infrastrukturę społeczną: infrastrukturę systemu oświaty ( ,37 EUR) oraz infrastrukturę ochrony zdrowia ( ,79 EUR). Dużym wsparciem objęto również projekty dot. społeczeństwa informacyjnego, przede wszystkim na infrastrukturę telekomunikacyjną ( ,27 EUR), a także projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich, których łączna kwota wyniosła ,3 EUR. Wykres 2. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO w 212 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych 6, 59,23 5,89 48,67 4, 2, 8,77 7,62 5,49 4,97 4,38 3,45 2,93 2,8 1,67 1,24,62, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Najwięcej zakontraktowanych środków w ramach WRPO w 212 roku przeznaczono na oczyszczanie ścieków ( ,12 EUR), infrastrukturę systemu oświaty ( ,16 EUR) oraz drogi regionalne/lokalne ( ,6 EUR). Swym wsparciem objęto również projekty z zakresu badania i rozwoju technologicznego, innowacji i przedsiębiorczości, energii, kultury, a także pomocy technicznej. Szczegółowe informacje na temat zakontraktowanych środków (dofinansowanie UE) narastająco do końca 212 r. w podziale na obszary wsparcia przedstawia wykres poniżej. 2

21 Mln EUR Wykres 3. Zakontraktowane środki z UE w ramach WRPO do końca 212 r. wg priorytetowych obszarów tematycznych Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 3 Transfer technologii i doskonalenie sieci współpracy między MSP, między MSP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 7 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) 9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP 1 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MSP do TIK i ich wydajne wykorzystanie 16 Kolej 18 Tabor kolejowy 23 Drogi regionalne/lokalne 25 Transport miejski 29 Porty lotnicze 33 Energia elektryczna 39 Energia odnawialna: wiatrowa 4 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2) 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 Rozwój infrastruktury kultury 61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich 75 Infrastruktura systemu oświaty 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 79 Pozostała infrastruktura społeczna 85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 21

22 W 212 r. przeprowadzono kilka zmian alokacji pomiędzy kategoriami interwencji, które wynikały z realokacji środków pomiędzy działaniami w ramach Priorytetu II, III, V i VI. Realokacje między działaniami wynikały z kolei z potrzeby lepszego wykorzystania środków w Priorytecie i polegały na przesunięciu środków tam, gdzie było realne zapotrzebowanie wśród beneficjentów i gotowe do realizacji projekty. Dokonane zmiany miały również na celu zwiększenie wykonania wskaźników, szczególnie wskaźnika dotyczącego energii odnawialnej. Tabela 2. Zmiany alokacji pomiędzy kategoriami interwencji wynikające z realokacji środków pomiędzy działaniami WRPO Działanie, z którego przeniesiono środki 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Kat. int. 18 Tabor kolejowy 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Kat. int. 25 Transport miejski 52 Promowanie czystego transportu miejskiego 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Kat. int. 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Kat. int. 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 3.3 Wsparcie ochrony przyrody Kat. int. 51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa Kat. int. 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom Wysokość przeniesionych środków (EUR) Priorytet II Priorytet III Działanie, do którego przeniesiono środki 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Kat. int. 16 Kolej 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne) Kat. int. 23 Drogi regionalne/lokalne 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Kat. int. 39 Energia odnawialna: wiatrowa 4 Energia odnawialna: słoneczna 41 Energia odnawialna: biomasa 42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 22

23 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Kat. int. 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Kat. int. 43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa Kat. int. 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi) 54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Kat. int. 75 Infrastruktura systemu oświaty 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Kat. int. 75 Infrastruktura systemu oświaty 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Kat. int. 79 Pozostała infrastruktura społeczna 6.1 Turystyka Kat. int. 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych Źródło: Opracowanie własne Razem środki dla Działania Razem środki dla Działania Priorytet V Razem środki dla Działania Priorytet VI Gospodarka wodno-ściekowa Kat. int. 45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46 Oczyszczanie ścieków 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Kat. int. 76 Infrastruktura ochrony zdrowia 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Kat. int. 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 59 Rozwój infrastruktury kultury 23

24 2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc w podziale na grupy docelowe została przedstawiona w tabeli poniżej i oparto ją na podziale zawartym w UWRPO, który obrazuje jakie grupy docelowe mogą wystąpić w danym działaniu. IZ WRPO nie dysponuje podziałem innym niż zaprezentowanym poniżej. W przypadku Działań: 1.7,2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2 nie określono grup docelowych. Tabela 3. Pomoc w podziale na grupy docelowe Działanie 1.1 Mikroprzedsiębiorstwa 1.2 Przedsiębiorcy sektora MSP Grupa docelowa Mikro, mali i średni przedsiębiorcy zgodnie z definicją w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 8/28 z dnia 6 sierpnia 28 r. z późn. zm. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Przedsiębiorstwa, w szczególności MSP, Schemat III - Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich, realizowane w ramach partnerstw publiczno-prywatnych lub innych projektów miejskich ujętych w Zintegrowanych Planach Rozwoju Obszarów Miejskich, w szczególności podmioty prowadzące działalność na rzecz przedsiębiorczości 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. Szkoły wyższe 3. Organizacje pozarządowe Instytucje otoczenia biznesu 5. Partnerstwa ww. podmiotów 6. Przedsiębiorstwa 1.6 Uczestnicy powiązań kooperacyjnych (w szczególności przedsiębiorstwa) Fundusz/Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich inwestują w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów Miejskich, realizowane w szczególności przez: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 4. Szkoły wyższe 5. Jednostki naukowe 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe Jednostki kultury 8. Organizacje pozarządowe 9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych 1. Instytucje otoczenia biznesu 11. Administracja rządowa 12. Partnerzy społeczni i gospodarczy 13. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 14. Przedsiębiorcy/MSP 15. Porozumienia w/w podmiotów 16. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym 7.1 Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, beneficjenci ostateczni 7.2 Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, beneficjenci ostateczni Źródło: Opracowanie własne Pomoc ponownie wykorzystana Wartość środków odzyskanych oraz wycofanych (po anulowaniu) w wyniku wykrycia nieprawidłowości (poświadczone) podlegających i niepodlegających raportowaniu do KE wynosi ,23 EUR narastająco (29-212), natomiast za 212 r ,61 EUR. Środki odzyskane oraz wycofane w wyniku wykrycia nieprawidłowości odnoszą się do wszystkich priorytetów WRPO. Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głównie naruszenia prawa zamówień 24

25 publicznych albo wytycznych skierowanych do beneficjentów, którzy są zwolnieni z PZP, bądź uznania wydatków za niekwalifikowalne. Środki zostaną ponownie wykorzystane w ramach działań, z których zostały wydatkowane. W okresie sprawozdawczym w 3 projektach wykryto zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 183/26. Wartość środków podlegających odzyskaniu w związku z wykryciem zasadniczych modyfikacji wynosi 394,14 EUR. Kwota ta pozostaje do odzyskania, zatem nie została ujęta powyżej w ogólnej wartości kwot odzyskanych oraz wycofanych Analiza jakościowa (poziom programu) System realizacji programu DOKUMENTY PROGRAMOWE Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata W okresie sprawozdawczym Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata nie był zmieniany. Szczegółowy opis priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Tabela 4. Zmiany Szczegółowego opisu priorytetów WRPO na lata Dokument aktualizujący Uchwała nr 1576/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 3 lutego 212 r. Wersja 5.5 Najważniejsze zmiany W dokumencie zaktualizowano zapisy w związku z faktem przyznania dla województwa wielkopolskiego dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego, jednocześnie zaktualizowano zwiększenie środków pieniężnych w kategoriach interwencji. Wprowadzone zostały zmiany zapisów w ramach: Działania 1.2 rozszerzono cel działania, zmodyfikowano kwoty dofinansowania w schemacie III i uzupełniono zapisy w zakresie wsparcia mikroprzedsiębiorstw w tym schemacie, Działania 2.3 i Działania 2.4 wynikało to z realokacji środków w obrębie Priorytetu II, Działania 2.7 aktualizacja zapisów, Działania 2.8 wprowadzenie opisu nowego Działania WRPO 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, Działań Priorytetu III wynikało to z realokacji środków w obrębie Priorytetu, Działania 3.4 i Działania 3.7 aktualizacja i doprecyzowanie zapisów. Ponadto zmieniono załączniki: Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financingu, Załącznik nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach WRPO przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, Załącznik nr 3 Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania, Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO na lata , Załącznik nr 5 Kryteria Wyboru Projektów w ramach WRPO. 25

26 Uchwała nr 1595/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 9 lutego 212 r. Uchwała nr 1892/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 17 maja 212 r. Uchwała nr 2174/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 12 lipca 212 r. Uchwała nr 2455/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 2 września 212 r. Uchwała nr 2665/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 3 października 212 r. Uchwała nr 2866/212 Zarządu Województwa Zmiany zapisów Szczegółowego opisu priorytetów WRPO dotyczyły maksymalnej kwoty dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Schemacie III Działania 1.2. Aktualizacja zapisów w ramach Działania 2.3 związana była ze zmianami organizacyjnymi w spółce PKP PLK S.A. i obejmowała modyfikację danych spółki. Zmiany wynikały z realokacji środków w ramach Priorytetu II WRPO zatwierdzonej uchwałą KM WRPO nr 4/212 z dnia 26 czerwca 212 roku. Wprowadzone zostały zmiany zapisów w ramach: Działania 3.7 doprecyzowano punkt dotyczący minimalnej/maksymalnej wartości projektu oraz zapisy dotyczące minimalnej mocy urządzeń, Działania 6.1 rozszerzono tryb przeprowadzenia naboru o tryb indywidualny, Działania 6.2, Schematu II wprowadzono kolejny rodzaj projektu możliwego do dofinansowania. Uaktualniono również załączniki: Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financingu, Załącznik nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach WRPO przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO na lata , ze względu na przyjęcie XII części oraz zmianę II części IW IPK. Zmiany wynikały z realokacji środków w ramach Priorytetu III WRPO zatwierdzonej uchwałą KM WRPO nr 41/212 z dnia 6 września 212 roku. W związku z powyższym uaktualniono: Załącznik nr 1 Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla WRPO w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-financingu, Załącznik nr 2 Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach WRPO przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej, Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO na lata , ze względu na przyjęcie XIII i XIV części oraz zmianę IX części IW IPK. Zmiany związane były głównie z utworzeniem Schematu II w ramach Działania 7.1. Utworzenie nowego schematu miało na celu udzielenie wsparcia potencjalnym beneficjentom dla przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie na ich realizację z funduszy Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Ponadto uaktualniono Załącznik nr 4 Lista projektów dużych i kluczowych w ramach WRPO na lata , ze względu na przyjęcie XV części IW IPK. Zmiany w dokumencie wynikały głównie z realokacji środków przeprowadzonych uchwałą KM WRPO na lata w ramach Priorytetu VI. Realokacja środków spowodowana była: wzrostem zainteresowania realizacją projektów w ramach Działania 26

27 Wielkopolskiego z dn. 2 grudnia 212 r. Źródło: Opracowanie własne 6.2, potrzebą zwiększenia efektywności wykorzystania środków w Priorytecie VI oraz realizacji wskaźników. Aktualizacji w dokumencie dokonano także w związku z podjęciem przez KM WRPO w dniu 15 listopada 212 r. uchwały nr 43/212 w sprawie zmiany Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO oraz z przyjęciem XVI i XVII części IW IPK dla WRPO. Ponadto w celu zapewnienia jakości i efektywności wdrażania programu przeprowadzono realokację środków uchwałą KM WRPO w ramach Priorytetu V (uchwała nr 45/212 KM WRPO z dnia 21 grudnia 212 r.). Realokacje w ramach Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym KM WRPO podjął 5 uchwał w sprawie realokacji środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Tabela 5. Zmiany realokacji w ramach WRPO na lata Dokument aktualizujący Uchwała nr 37/212 Komitetu Monitorującego z dn. 1 lutego 212 r. Najważniejsze zmiany KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna oraz Priorytetu III Środowisko przyrodnicze. Środki w wysokości , EUR przeniesiono: z Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich na rzecz Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego. Przesunięcie środków wynikało z faktu, iż realizowany w ramach Działania 2.4 projekt kluczowy nie wyczerpywał całej alokacji na Działanie 2.4, stąd przeniesiono wolne środki do Działania 2.3, na który zorganizowano konkurs w I kwartale 212 r. Na rzecz Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przeniesiono łącznie środki w wysokości , EUR, z następujących działań: z Działania 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi przeniesiono środki w wysokości , EUR, z Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku przeniesiono środki w wysokości , EUR, z Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody przeniesiono środki w wysokości , EUR, z Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa przeniesiono środki w wysokości , EUR, z Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego przeniesiono środki w wysokości , EUR. W ramach Działań Priorytetu III, z których przesunięto środki pozostałe z oszczędności poprzetargowych, zakończono już procedury konkursowe i podpisano wszystkie umowy. Przesunięte do Działania 3.7 środki pozwoliły na ogłoszenie kolejnego konkursu i przyczyniły się do realizacji założonych wskaźników. 27

28 Uchwała nr 4/212 Komitetu Monitorującego z dn. 26 czerwca 212 r. KM uchwalił realokacje środków EFRR w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna: z Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich przeniesiono środki w wysokości , EUR do Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego. W Działaniu 2.4 po zakończeniu procedur zamówień publicznych pozostały oszczędności poprzetargowe. Zdecydowano się przenieść środki z Działania 2.4 do Działania 2.3, gdyż w dniu 31 maja 212 r. zakończono nabór na konkurs 17/II/212 z Działania 2.3 w ramach którego złożono dwa wnioski o dofinansowanie, które przekroczyły dostępną alokację, z Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego przeniesiono środki w wysokości , EUR do Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne). Przesunięcie dodatkowych środków do Działania 2.2 podyktowane było utrzymującym się dużym zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów realizacją zadań drogowych. Uchwała nr 41/212 Komitetu Monitorującego z dn. 6 września 212 r. Uchwała nr 42/212 Komitetu Monitorującego z dn. 15 listopada 212 r. Uchwała nr 45/212 Komitetu Monitorującego z dn. 21 grudnia 212 r. Źródło: Opracowanie własne KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze. z Działania 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na rzecz Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości , EUR, z Działania 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa na rzecz Działania 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa w wysokości , EUR. Całkowita kwota przesunięć na Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa wynosiła , EUR. KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe: z Działania 6.1 Turystyka na rzecz Działania 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego w wysokości , EUR. KM uchwalił realokację środków EFRR w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego: z Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego w wysokości , EUR na rzecz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego w wysokości , EUR na rzecz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, z Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej w wysokości , EUR, na rzecz Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie. Łączna kwota przesunięć wynosiła , EUR. INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (IW IPK WRPO) jest dodatkowym dokumentem do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i zawiera najważniejsze inwestycje planowane do realizacji. W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata zmieniany był 9-krotnie. 28

29 Tabela 6. Zmiany w IW IPK dla WRPO Dokument aktualizujący Uchwała nr 1575/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 3 lutego 212 r. Uchwała nr 1728/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 23 marca 212 r. Uchwała nr 181/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 12 kwietnia 212 r. Uchwała nr 2251/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 24 lipca 212 r. Uchwała nr 2363/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 23 sierpnia 212 r. Uchwała nr 2364/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 23 sierpnia 212 r. Uchwała nr 2482/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 27 września 212 r. IW IPK XI cz. II cz. XII cz. XIII cz. XIV cz. IX cz. XV cz. Najważniejsze zmiany Na liście znalazły się 3 nowe projekty: Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie, Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu, Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia. Zaktualizowane zostały koszty całkowite projektu pn. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu. Na liście znalazł się projekt pn. Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne. Na liście znalazły się 3 nowe projekty: Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim, Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski, Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski. Na liście znalazł się projekt pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. Zaktualizowane zostały koszty całkowite projektu pn. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Na liście znalazł się projekt pn. Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym. 29

30 Uchwała nr 2664/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 3 października 212 r. Uchwała nr 271/212 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 14 listopada 212 r. XVI cz. XVII cz. Na liście znalazł się projekt pn. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz. Na liście znalazły się 2 nowe projekty: Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej, Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek Etap I. Źródło: Opracowanie własne Na koniec 212 r. IW IPK składał się z 46 projektów kluczowych i podzielony był na XVII części. Część I Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń; Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I; Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych; Ochrona wód zlewni rzeki Noteć; Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km, do 32, poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarskoudrożnieniowe; Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu; Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie; Budowa Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie; Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; Część II Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie; Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. Budowa trasy tramwajowej os. Lecha Franowo; Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu; Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej; Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu; Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej. Część III Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km; Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km; Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km; 3

31 Część IV Część V Część VI Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna; Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe; Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie; Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem; Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu. Część VII Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań Wrocław z m. Widziszewo; Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Część VIII Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego; Część IX Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku operacyjnego oraz centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Część X Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29. Część XI Część XII Część XIII Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie; Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu; Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia. Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim; Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski; Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski. Część XIV Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. Część XV Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym. Część XVI Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz. 31

32 Część XVII Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej; Rewitalizacja zespołu pałacowo parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek Etap I. DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO Opis Systemu Zarządzania i Kontroli W 212 roku Opis Systemu Zarządzania i Kontroli był zmieniany tylko raz: W dniu 23 marca 212 r. ZWW uchwałą nr 1731/212 zatwierdził wersję 1.6 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO. Konieczność zmiany wersji 1.5 OSZiK wynikała m.in. z uwag/sugestii Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do dokumentu oraz wypełnienia zaleceń z kontroli nr 2/211 przeprowadzonej w IZ WRPO przez IPOC. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instrukcja Wykonawcza zawiera wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej związane z zarządzaniem i kontrolą programu operacyjnego. W okresie sprawozdawczym w ramach WRPO na lata IW IZ WRPO była zmieniana 5 razy: 15 marca 212 r. ZWW uchwałą nr 1716/212 zatwierdził zmiany do wersji 6. IW IZ WRPO, wynikające z wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia płatności dla przedsiębiorców oraz uszczegółowienia i aktualizacji obecnych zapisów. 26 kwietnia 212 r. ZWW uchwałą nr 185/212 przyjął tekst jednolity IW IZ WRPO (wersja 7.). W tekście jednolitym zostały zawarte zmiany zatwierdzone uchwałami ZWW od 6 lipca 211 r. do 15 marca 212 r. oraz zmiany wynikające z uszczegółowienia i aktualizacji zapisów. 8 czerwca 212 r. ZWW uchwałą nr 1989/212 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO. Wprowadzone zmiany dotyczyły doprecyzowania zapisów, w tym w zakresie płatności i zaliczek, a także z doprecyzowania i aktualizacji zapisów. 12 października 212 r. ZWW uchwałą nr 2527/212 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO, wynikające z przyjęcia Aneksu nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 28 roku, doprecyzowania zapisów w zakresie instrumentów inżynierii finansowej (inicjatywa JEREMIE) oraz dostosowania procedur do praktyki. 2 grudnia 212 r. ZWW uchwałą nr 2865/212 zatwierdził tekst jednolity do wersji 8. IW IZ WRPO, który zawierał zmiany zatwierdzone uchwałami ZWW nr 1989/212 z 8 czerwca 212 r., nr 2527/212 z 12 października 212 r. oraz zmiany wynikające z uszczegółowienia i aktualizacji obecnych zapisów. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata była zmieniana 5 razy: 27 stycznia 212 r. ZWW uchwałą nr 1547/212 przyjął zmiany IW IP WRPO. Wprowadzenie zmian związane było z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Poznaniu, zaleceń z kontroli systemowej IZ WRPO przeprowadzonych w IP WRPO oraz bieżącą aktualizacją. 23 marca 212 r. ZWW uchwałą nr 1729/212 przyjął zmiany IW IP WRPO, wynikające z realizacji zaleceń pokontrolnych IPOC oraz zmian regulaminu organizacyjnego Biura WFOŚiGW w Poznaniu. 3 marca 212 r. ZWW uchwałą nr 1782/212 przyjął kolejne zmiany IW IP. Wprowadzone zmiany wynikały z realizacją zalecenia pokontrolnego Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. 31 maja 212 r. ZWW uchwałą nr 1966/212 przyjął zmiany IW IP WRPO. Wprowadzone zmiany związane były z bieżącą aktualizacją oraz uszczegółowieniem odpowiednich procedur dokumentu. 32

33 2 września 212 r. ZWW uchwałą nr 2456/212 zatwierdził zmiany IW IP WRPO. Konieczność wynikała z potrzeby dostosowania odpowiednich procedur dokumentu do Wytycznych IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność dla Priorytetu III WRPO oraz bieżącej aktualizacji i uszczegółowienia zapisów Instrukcji. Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata nie było zmieniane. Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego Dnia 6 lipca 212 r. MRR i ZWW zawarły Aneks nr 4 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego. ZMIANA WYTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU Nowe wytyczne W 212 roku zatwierdzono 3 nowe Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata : 8 czerwca 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1987/212 dot. zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność. Wytyczne regulowały: zasady dot. m.in. terminów składania wniosków, sposobu rozliczania wydatków, stosowania montażu finansowego, postępowania przy stwierdzeniu braków we wnioskach o płatność, załączniki do wniosku o płatność oraz elementy opisu faktur lub dowodów księgowych, wypełnianie poszczególnych pozycji wniosku o płatność. 14 sierpnia 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2346/212 w sprawie przyjęcia Wytycznych IZ WRPO dot. zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność w ramach Priorytetu III WRPO. Celem przyjęcia wytycznych było ujednolicenie dokumentów zawierających zasady realizacji projektów oraz dostosowanie przedmiotowych regulacji do zapisów umowy o dofinansowanie, w zakresie m.in. zabezpieczania płatności na rzecz beneficjentów, sposobu rozliczania wydatków, stosowania montażu finansowego, wypełniania wniosku o płatność oraz opisu faktur i dowodów księgowych. 12 października 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2529/212 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dot. archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków EFRR. Przyjęte wytyczne obejmowały wszystkie Priorytety WRPO na lata i uwzględniały rodzaje dokumentów typowe dla Priorytetu VII WRPO Pomoc techniczna. Wytyczne zaktualizowane W 212 roku zaktualizowano 8 wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata : 17 lutego 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 161/212 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. Uaktualnienia obejmowały następujące zmiany: wprowadzenie zapisów dot. sposobu postępowania w przypadku naruszenia zasady trwałości projektu, doprecyzowanie zapisów dot. kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w Działaniu 1.7, 2.1 i 2.2 WRPO, wprowadzenie zapisów dot. Działania 5.3 (Schemat II) WRPO, uaktualnienie podstaw prawnych (wprowadzenia aktualnego tekstu jednolitego do obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o rachunkowości). 33

34 17 lutego 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1611/212 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6. Uaktualnione zmiany obejmowały: wprowadzenie zapisów dot. sposobu postępowania w przypadku naruszenia zasady trwałości projektu, wprowadzenie zapisów obligujących beneficjentów do rozliczania zaliczek na roboty budowlane wypłacanych wykonawcom, usunięcie z kosztów kwalifikowalnych kosztu nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, uaktualnienie podstaw prawnych (wprowadzenie aktualnego tekstu jednolitego do obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług). 23 marca 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 173/212 w sprawie zatwierdzenia zmiany Wytycznych IZ WRPO w zakresie zwolnień z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w realizowaniu zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III. Konieczność aktualizacji wynikała przede wszystkim z potrzeby przekazania wnioskodawcom informacji dot. skutków naruszania zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w ramach WRPO oraz bieżącej aktualizacji i ujednolicenia zapisów z dokumentami obowiązującymi w tym zakresie dla pozostałych priorytetów WRPO. 26 kwietnia 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1844/212 w sprawie przyjęcia zmian w Wytycznych dot. zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2. Wytyczne określały zasady opracowania dokumentów pełniących rolę zintegrowanych planów na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich oraz programów rewitalizacyjnych wymaganych przy Działaniu 4.2 WRPO. Mając na względzie ułatwienie sposobu wyznaczania obszarów dysfunkcyjnych, na których realizowane miały być miejskie projekty rewitalizacyjne, z udziałem środków inicjatywy JESSICA, zasadnym było przyjęcie zmian w przedmiotowych Wytycznych. 17 maja 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 1891/212 dot. zatwierdzenia zmiany Wytycznych IZ WRPO w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej Priorytet VII WRPO. Zostały wprowadzone następujące zmiany zgodnie z wytycznymi MRR w zakresie korzystania z pomocy technicznej z dnia 12 marca 212 r.: wprowadzono zapisy dot. możliwości finansowania działań przygotowujących nową perspektywę finansową , ujednolicono zapisy dot. kwalifikowalności wydatków związanych z wypłacaniem ekwiwalentu za urlop oraz wydatki ponoszone na najem i utrzymanie pomieszczeń magazynowych, uzupełniono listę wydatków niekwalifikowalnych o wynagrodzenie płacone w okresie wypowiedzenia bez obowiązku świadczenia pracy, wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji aktów prawnych. Dodatkowo zaktualizowano wzór Zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników o zapisy dot. ochrony danych osobowych. 12 października 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 253/212 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II-VI. Wprowadzono następujące zmiany: doprecyzowano definicję audytu projektu, wprowadzono wyłączenia z obowiązku prowadzenia audytu zewnętrznego w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna WRPO oraz Działania 1.3, 1.4 (Schemat III) i 4.1 WRPO (pkt ), doprecyzowano zapisy dot. zasad wyboru audytora poprzez przywołanie, poza przepisami zamówień publicznych, również Wytycznych IZ WRPO na lata dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Priorytetu I Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI (pkt. 1.3 i 2.3.1), 34

35 zmieniono zapisy dot. wymaganego doświadczenia audytora poprzez usunięcie wymogu przeprowadzenia co najmniej jednego badania audytowego w odniesieniu do projektu finansowanego ze środków publicznych (pkt ), zaktualizowano powoływane w Wytycznych podstawy prawne. 13 grudnia 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2847/212 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Działania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6, w których opracowano uaktualnione zapisy dot. kwalifikowalności kosztów związanych z wynagrodzeniami w Działaniu 1.6 WRPO. 2 grudnia 212 r. ZWW przyjął uchwałę nr 2872/212 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dot. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. Opracowane uaktualnienia obejmowały następujące zmiany: wprowadzenie zapisów dot. Działania 2.8 WRPO, doprecyzowanie zapisów dot. wynagrodzeń w części 2.14 Koszty wynagrodzeń oraz w części 1.7 Koszty niekwalifikowalne. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący przyjął 2 uchwały w sprawie zmiany Kryteriów Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata : 1 lutego 212 r. KM podjął uchwałę nr 38/212 zmieniającą kryteria wyboru projektów w Działaniu 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa oraz 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Propozycja zmiany kryteriów wyboru projektów związana była ze zmianą systemu naboru i oceny wniosków na jednostopniowy. Zaproponowane zmiany miały na celu zwiększenie przejrzystości kryteriów dla ich jednoznacznej interpretacji przez wnioskodawców. 15 listopada 212 r. KM podjął uchwałę nr 43/212 zmieniającą kryteria wyboru dla projektów Działania 2.8, utworzonego w wyniku podziału dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dla utworzonego w ramach Działania 7.1 Schematu II. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzano ewaluacji dotyczącej kryteriów wyboru projektów. PROGRAMY POMOCOWE W okresie sprawozdawczym nie przyjęto żadnego Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie programów pomocowych. Obowiązujące programy pomocowe: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 29 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 52, poz.43) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 maja 29 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie 5 czerwca 29 (Dz. U. Nr 85 poz.719) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 29 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie 3 listopada 29 (Dz. U. z , Nr 174, poz.1356) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 29 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 214, poz.1661) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 21 r. w sprawie pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 113, poz.754) 35

36 Mln EUR Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 21 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr117, poz.787) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 21 r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 239, poz.1599) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 21 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 236, poz.1562) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 21 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 234, poz. 1535) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia z dnia 1 grudnia 21 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. Nr 235, poz. 1549) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 21 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych Weszło w życie (Dz. U. 21 nr 254 poz. 179) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 211 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Weszło w życie 24 listopada 211 r. (Dz.U. nr. 245 poz. 1461) Analiza postępu finansowego i rzeczowego POSTĘP FINANSOWY Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w załączniku nr II. Natomiast analiza postępu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz narastająco znajduje się poniżej. Wykres 4. Stan wdrażania WRPO w okresie sprawozdawczym i narastająco od uruchomienia programu , , , , ,91 857, ,64 12,5 197,76 6,99 2,52 Wartość Wartość dof. wnioskowanego ogółem dofinansowania zatwierdzonych ogółem (po wniosków o ocenie dofinansowanie formalnej) Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 36

37 Mln EUR Od początku realizacji programu do końca 212 r. złożonych zostało i przeszło ocenę formalną 3 89 wniosków o dofinansowanie, a wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła ,24 EUR. Wykres 5. Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem we wnioskach po ocenie formalnej (mln EUR) ,85 712, ,47 195,73 81,52 2,27 1,5 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Z wykresu wynika, iż najwyższa wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem dotyczyła dwóch Priorytetów: Priorytetu I ,4 EUR oraz Priorytetu II ,72 EUR. Liczba podpisanych umów: Liczba wydanych decyzji: 85 Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji: ,4 EUR Wartość dofinansowania UE: ,5 EUR Liczba projektów zakończonych: Łącznie w ramach WRPO na koniec okresu sprawozdawczego było podpisanych umów/wydanych decyzji o wartości ogółem ,4 EUR i dofinansowaniu ze środków UE ,5 EUR. Należy tu jednak zaznaczyć, że 3 umowy dotyczą realizacji Inicjatyw wspólnotowych: w ramach Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości została podpisana umowa na realizację Inicjatywy JEREMIE, a w ramach Działania 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich oraz Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Schemat III została podpisana jedna umowa na realizację Inicjatywy JESSICA. Ze względów technicznych w systemie KSI (SIMIK 7-13) widnieje ona jako dwie umowy. Spośród umów 51 dotyczyło realizacji projektów kluczowych (w tym 8 umów w ramach jednego projektu pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć oraz 7 umów w ramach projektu pn. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia). Wśród projektów kluczowych znajdują się 3, które są jednocześnie projektami dużymi. 37

38 Mn EUR Wykres 6. Liczba podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie wg priorytetów Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Do końca okresu sprawozdawczego najwyższą wartość dofinansowania UE w wysokości ,2 EUR otrzymali beneficjenci w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, następnie beneficjenci Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw ,31 EUR. Jednakże największa liczba umów, bo aż 1 277, została podpisana w Priorytecie I (zaś dla porównania w Priorytecie II zostały podpisane tylko 183 umowy). Należy jednak podkreślić, iż wpływ na różnicę w liczbie podpisanych umów między ww. priorytetami ma fakt, iż w Priorytecie II realizowane są wszystkie duże projekty oraz inwestycje kosztochłonne np. związane z modernizacją dróg i linii kolejowych, zaś w Priorytecie I realizowane są znacznie mniejsze projekty - mające na celu wsparcie MSP. Wykres 7. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań ,46% 84,12% 452,28 96,43% 111,94% 94,9% 89,27% 78,41% 13% 11% 9% 3 31,62 7% 5% ,61 6,51 114,11 54,87 32,8 3% 1% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII -1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) W analizowanym okresie % wykorzystania alokacji w Programie wynosił 89,46%. Wartości procentowe realizacji zobowiązań w ramach poszczególnych priorytetów wahały się od 78,41% w Priorytecie VII do 111,94% w Priorytecie IV. Największy procentowy wzrost wykorzystania alokacji w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w 211 r. nastąpił w Priorytecie VII (wzrost z 59,46% do 78,41%) oraz w Priorytecie V (wzrost z 82,76% do 94,9%). 38

39 Mln PLN Wykres 8. Zmiany alokacji WRPO ze względu na różnice kursu euro od grudnia 211 r. do grudnia 212 r. (w mln PLN) gru-11 sty-12 lut-12 mar-12 kwi-12 maj-12 cze-12 lip-12 sie-12 wrz-12 paź-12 lis-12 gru-12 Kurs 4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2 4,12 4,2 4,14 4,13 4,1 4,8 Źródło: Opracowanie własne Do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami o płatność w kwocie ,1 EUR, z czego wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wynosiły ,79 EUR. Wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność na koniec 212 r. wyniosło 65,43%. Wartości procentowe w ramach poszczególnych priorytetów wahały się od 51,14% w Priorytecie III do 19,17% w Priorytecie IV. Wykres 9. Wartość wniosków o płatność (środki UE w mln EUR) oraz procentowa realizacja zobowiązań 4 19,17% 12% ,28% 279,7 284,2 74,42% 76,95% 1% 8% ,82% 52,14% 9,64 59,2 9,26 47,3 52,79% 21,6 6% 4% 2% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) % Najwięcej wydatków dotyczyło beneficjentów Priorytetu II, którzy wykazali we wnioskach o płatność wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE w wysokości ,61 EUR. Drugim co do wysokości wykazanych wydatków w zweryfikowanych wnioskach o płatność był Priorytet I, w którym wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wyniosły ,51 EUR. Jest 39

40 Mln EUR to sytuacja zupełnie odwrotna do poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym to właśnie wydatki w Priorytecie I były wyższe od wydatków w Priorytecie II. Taka zmiana wynika z faktu, iż w Priorytecie II występują projekty generujące wyższe koszty. W 212 r. największy przyrost w porównaniu do 211 r. w wydatkach wykazanych przez beneficjentów w zweryfikowanych wnioskach o płatność w części dofinansowania UE odnotowano w Priorytecie II (przyrost o ,1 EUR), następnie w Priorytecie I (przyrost o ,85 EUR). Choć w 212 r. doszło ponad 1 wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone i na podstawie których wypłacono środki w ramach WRPO to czas od zatwierdzenia wniosku o płatność a wypłatą środków nie zmienił sie w stosunku do stanu na koniec 211 r. Nadal dominują wnioski, w których płatność do beneficjenta jest dokonywana w ciągu 7 dni od zatwierdzenia wniosku, jednocześnie dla połowy wniosków o płatność czas ten trwał także co najwyżej 7 dni. Natomiast poprawie uległ fakt, iż wzrósł odsetek wniosków, których płatność dokonywana jest tego samego dnia co wniosek jest zatwierdzany (15% wniosków). Do końca okresu sprawozdawczego wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do KE, stanowiące podstawę certyfikacji, wyniosły łącznie we wszystkich priorytetach ,61 EUR. Wykres 1. Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej (mln EUR) ,1 Priorytet I 45,15 112,56 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) W okresie sprawozdawczym łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wzrosły o ,23 EUR w porównaniu z rokiem 211 i wynosiły wg stanu na dzień 31 grudnia 212 r ,63 EUR. 87,2 128,42 71,1 2,92 Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 4

41 Mln EUR Wykres 11. Płatności otrzymane od Komisji Europejskiej w latach (w mln EUR), Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Wykres 12. Limit kontraktacji - stan na 31 grudnia 212 r. (w mln EUR),,,,,, 1 1, ,6 1,42,2 4,9,,3,,,95,,, 2,21 4,28 1,43 3,27 2,29,2 5,9 Źródło: Opracowanie własne 157,17 197,45 366,72 499,56 663, 79,22 889,27 I 29 II 29 I 21 II 21 I 211 II 211 I 212 II 212 5,58 6,69 9,76 12,42 17, Mln EUR 38,

42 INFORMACJE NT. PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Do końca okresu sprawozdawczego na IW IPK znalazło się 46 projektów, których szacowana wartość dofinansowania UE wyniosła ,5 EUR. Dla 38 projektów podpisano umowy na łączną wartość dofinansowania UE ,52 EUR. W ramach Działania 3.4 realizowany jest projekt pt. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, który realizowany jest przez 8 beneficjentów (8 podpisanych umów). W ramach Działania 5.3 realizowany jest projekt pt. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia, który realizowany jest w ramach 7 umów. Do końca 212 r. 13 projektów zostało zakończonych. Szczegółowe informacje na temat stanu realizacji projektów kluczowych znajdujących się na IW IPK zostały zawarte w Tabeli 1. Informacje nt. projektów kluczowych znajdujących się w IW IPK, która stanowi załącznik XI do sprawozdania. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano większych problemów w realizacji projektów kluczowych. Jeśli takowe były to informacje te zostały zawarte przy opisie poszczególnych projektów kluczowych w punkcie 3 Realizacja w podziale na priorytety, postęp wdrażania programu wg priorytetów/osi. INFORMACJE NT. KONKURSÓW W ramach WRPO ogłoszonych zostało łącznie 69 konkursów na wartość ,9 EUR, w tym 13 konkursów w okresie sprawozdawczym na wartość alokacji równą ,53 EUR. Informacje nt. liczby konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu w podziale na priorytety i działania wraz z wartością alokacji przeznaczoną na dany konkurs przedstawia poniższa tabela. Tabela 7. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w ramach WRPO Priorytet w okresie sprawozdawczym Liczba konkursów od uruchomienia programu Wartość ogłoszonych konkursów (euro) w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu PRIORYTET I , ,73 Działanie ,73 Działanie , 168, Działanie , Działanie , 36 5, Działanie 1.5. Działanie , 6, Działanie , PRIORYTET II , ,82 Działanie , ,7 Działanie ,45 Działanie , 8, Działanie 2.4 Działanie ,2 Działanie ,28 Działanie 2.7. Działanie , 34 2, PRIORYTET III , ,35 Działanie , Działanie ,74 42

43 Działanie ,61 Działanie , ,77 Działanie ,54 Działanie ,69 Działanie , 2 9, PRIORYTET IV 1 2, Działanie 4.1. Działanie , PRIORYTET V , Działanie 5.1. Działanie , Działanie , Działanie , PRIORYTET VI 1 8 1, 56 6, Działanie , Działanie , 13 1, PRIORYTET VII 1 5 5, Działanie 7.1.* , Działanie 7.2.* 1 55, RAZEM WRPO , ,9 * Konkurs 1/VII/29 dotyczy dwóch działań Priorytetu VII Źródło: Opracowanie własne. NISKI STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH Wskaźnik kontraktacji dla WRPO na koniec 212 r. wyniósł 89,46%. W większości działań kontraktacja jest na wysokim poziomie, przekraczającym 8% alokacji. W przypadku kilku działań poziom kontraktacji jest nieco niższy od średniej dla programu, a w Działaniach 1.6, 2.6 oraz znacznie niższy. Przyczyny takiego stanu rzeczy oraz podjęte środki zaradcze zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 8. Informacje o działaniach WRPO z niższym stopniem realizacji wskaźnika kontraktacji Działanie Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na Wskaźnik kontraktacji 79,57% 38,99% 77,21% 81,68% 43 Przyczyny oraz środki zaradcze IZ WRPO nie podjęła jeszcze decyzji co do środków pozostałych w działaniu. Pod koniec okresu sprawozdawczego ogłoszono konkurs na Działanie 1.6, a wybrane projekty wpłyną na wzrost kontraktacji w działaniu. IZ WRPO nie podjęła jeszcze decyzji co do środków pozostałych w działaniu. W II półroczu 212 r. ogłoszono konkurs na Działanie 2.1, a wybrane projekty wpłyną na wzrost kontraktacji w Działaniu.

44 prawach powiatu) Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 14,85%,% 72,1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) W ramach Działania 2.6 w 212 r. zatwierdzony został wniosek o dofinansowanie dla projektu pt. Port Lotniczy Poznań-Ławica modernizacja infrastruktury lotniskowej, a umowa, która zostanie podpisana wpłynie na wzrost poziomu kontraktacji. Działanie to zostało dodane w wyniku przyznania środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego, a konkurs ogłoszony został w IV kwartale 212 r. Umowy, które zostaną podpisane wpłyną na wskaźniki finansowe w Działaniu 2.8. W 212 r. ogłoszone zostały 2 konkursy na Działanie 3.7, a wybrane projekty wpłyną na wzrost kontraktacji w działaniu. ROZKŁAD PROJEKTÓW WEDŁUG SEKTORÓW GOSPODARKI Analizując rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki można zauważyć wyraźną dysproporcję. Zarówno pod względem liczby projektów, jak i wartości dofinansowania UE zdecydowanie dominują projekty z sektora VI Usługi jest ich aż 111, co stanowi 56% wszystkich realizowanych projektów, a ich wartość dofinansowania UE wynosi ponad 652 mln EUR. Rodzaje usług realizowanych w ramach wspartych projektów zostały przedstawione w tabeli poniżej. Największą grupę stanowi pozostała działalność usługowa (463 umowy), co wynika z szerokiego wachlarza usług oferowanych przez beneficjentów i jest jednocześnie odzwierciedleniem specyfiki wielkopolskiej gospodarki, jak również dynamiki rozwoju jej branż oraz potrzeb beneficjentów na różnych płaszczyznach. Duży udział mają także projekty z sektora działalność usługowa związana z turystyką i kulturą, działalność z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego, działalność związana ze środowiskiem naturalnym. Kolejną dużą grupą pod względem liczby realizowanych projektów jest sektor III Przetwórstwo przemysłowe (474 umowy na wartość dofinansowania UE prawie 83 mln EUR), natomiast pod względem wartości dofinansowania UE sektor V Budownictwo (314 projektów na wartość dofinansowania UE ponad 341 mln EUR). W sektorze budownictwa znalazły się projekty związane z działalnością MSP, z transportem, z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych, a także z rewitalizacją. Na dużą wartość dofinansowania projektów z tego sektora wpływają projekty transportowe, które są szczególnie kosztochłonne i dotyczą m.in. budowy dróg oraz tras tramwajowych, modernizacji lotnisk oraz linii kolejowych. W sektorze przetwórstwo przemysłowe dominuje nieokreślony przemysł wytwórczy (434 umowy), do którego zaliczeni zostali beneficjenci Działania 1.1 oraz 1.2, którzy specjalizują się w wytwarzaniu różnego rodzaju maszyn i urządzeń z różnych dziedzin gospodarki. Ponadto do tej grupy zaliczono projekty z zakresu produkcji produktów żywnościowych i napojów, wytwarzania urządzeń transportowych, a także wytwarzania tekstyliów i wyrobów włókienniczych. Dużą grupą pod względem wartości dofinansowania UE jest sektor IV Działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, wodę oraz gospodarowanie ściekami i odpadami (67 umów na kwotę dofinansowania UE ponad 115 mln EUR). Znalazły się tu wszystkie projekty z Działania 3.1, 3.4, 3.7, czyli projekty z zakresu systemu gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także projekty z Działania 3.2, które dotyczą budowy lub rozbudowy sieci ciepłowniczej. Najmniejszy udział mają projekty z sektora I Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (3 projekty z Działania 3.3 na kwotę dofinansowania UE 12 tys. EUR), co wynika ze specyfiki Programu. Wsparcie dla tego sektora udzielane jest w ramach PROW oraz PO RYBY. W ramach WRPO nie przewidziano wsparcia dla sektora II Górnictwo i wydobywanie. 44

45 Tabela 9. Projekty realizowane w ramach WRPO wg sektorów gospodarki Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów Dofinansowanie UE (EUR) I Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ,8 II Górnictwo i wydobywanie III Przetwórstwo przemysłowe ,19 w tym produkcja produktów żywnościowych i napojów w tym wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 1.1, , w tym wytwarzanie urządzeń transportowych w tym nieokreślony przemysł wytwórczy 1.1, IV Działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, wodę oraz gospodarowanie ściekami i odpadami 3.1, 3.2, 3.4, ,7 V Budownictwo ,15 w tym związane z działalnością MSP 1.1, w tym związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w tym związane z rewitalizacją w tym związane z transportem 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 VI Usługi ,55 w tym poczta i telekomunikacja 1.1, 1.2, w tym transport 1.2, 2.4, w tym handel hurtowy i detaliczny 1.1, w tym hotele i restauracje 1.1, 1.2, w tym pozostała działalność usługowa związana z turystyką i kulturą , w tym finansowe/pośrednictwo finansowe 1.2, 1.3, 1, w tym obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 1.1, 1.2, w tym administracja publiczna 7.1, w tym edukacja w tym działalność w zakresie bezpieczeństwa ludzkiego w tym działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w tym opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 1.1, 1.2, 3.3, 5.1, , 1.2, ,

46 w tym działalność związana ze środowiskiem naturalnym 1.2, 3.2, 3.3, 3.5, w tym usługi w zakresie informatyki w tym usługi wysokich technologii 1.4, w tym pozostała działalność usługowa 1.1, 1.2, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WEDŁUG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Największą grupę beneficjentów pod względem liczby realizowanych projektów stanowią przedsiębiorcy (65%), którzy realizują swoje projekty głównie w ramach Priorytetu I. Zaraz po przedsiębiorstwach są jednostki samorządu terytorialnego (494 projekty), w tym gminy, powiaty, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które pod względem dofinansowania UE są na pierwszym miejscu ( ,27 EUR). Tak znaczna część środków przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego jest wynikiem wsparcia realizowanych przez te jednostki dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska. Z kolei WFOŚiGW oraz UMWW są beneficjentami Priorytetu VII. Przedsiębiorstwa choć realizują 65% wszystkich projektów, otrzymały mniejszą łączną sumę dofinansowania UE ,85 EUR. Wykres 13. Liczba projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów przedsiębiorcy 494 jednostki samorządu terytorialnego administracja rządowa/jednostki państwowe zakłady opieki zdrowotnej instytucje kultury 1287 szkoły wyższe/jednostki oświatowe NGO pozostałe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Kolejna grupa beneficjentów to administracja rządowa/jednostki państwowe. Beneficjenci należący do tej grupy realizują niewiele projektów, jednak na dużą wartość dofinansowania UE ( ,31 EUR), co wynika z faktu, że do tej grupy wliczony został BGK (beneficjent inicjatywy JEREMIE), a także Komendy Straży Pożarnej i Policji, które realizują projekty z zakresu bezpieczeństwa środowiskowego oraz projekt kluczowy z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Znaczną grupą pod względem liczby projektów są także zakłady opieki zdrowotnej (87 umów na kwotę dofinansowania UE ,54 EUR), którzy otrzymali wsparcie głównie w Działaniu 5.3 Pod względem wartości dofinansowania wyróżniają się szkoły wyższe/jednostki oświatowe ( ,79 EUR), które realizują 2 projektów. Wyróżniono również grupę: instytucje kultury, której beneficjenci realizują 25 projektów na kwotę dofinansowania UE ,2 EUR. Wszystkie projekty, których beneficjentami są instytucje kultury wsparte zostały w Działaniu 6.2. Najmniejszą grupę stanowią organizacje pozarządowe, które realizują 19 projektów na kwotę dofinansowania UE ,2 EUR. Znalazły się tu m.in. Wielkopolska Organizacja 46

47 Turystyczna, Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" oraz Fundacja Przedsiębiorczości Akademickiej. Do grupy pozostałe wliczone zostały: kościoły i związki wyznaniowe, PGL Lasy Państwowe, spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe, a także beneficjent Inicjatywy JESSICA (Europejski Bank Inwestycyjny). Wyżej wymienione jednostki realizują łącznie 22 projekty na kwotę dofinansowania UE ,52 EUR. Tabela 1. Wartość dofinansowania UE projektów realizowanych w ramach WRPO wg rodzajów beneficjentów (EUR) Typ beneficjenta Dofinansowanie UE (EUR) przedsiębiorcy ,85 jednostki samorządu terytorialnego ,27 administracja rządowa/jednostka państwowa ,31 zakłady opieki zdrowotnej ,54 instytucje kultury ,2 szkoły wyższe/jednostki oświatowe ,79 NGO ,2 pozostałe ,52 Razem ,5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Do końca 212 r. w ramach WRPO podpisano umowy na realizację projektów na kwotę dofinansowania UE ,5 EUR. Rozkład projektów w podziale na obszar realizacji (miejski, wiejski) jest w miarę równomierny. Ponad 56% projektów realizowanych jest na obszarze miejskim, a pozostałe 44% na obszarach wiejskich. Rozkład przestrzenny projektów realizowanych w ramach WRPO według miejsca realizacji w powiatach został przedstawiony na poniżej mapie. Biorąc pod uwagę liczbę wspartych projektów największą koncentracją odznacza się miasto Poznań oraz powiat poznański. Znaczna część projektów zlokalizowanych jest także w powiecie gnieźnieńskim oraz ostrowskim. Najmniej wspartych projektów jest w powiatach: kolskim, międzychodzkim, złotowskim, grodziskim. Z kolei pod względem wartości dofinansowanych projektów (dofinansowanie UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca) dominują następujące powiaty: wągrowiecki, ostrzeszowski, nowotomyski oraz turecki. W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. 47

48 Rycina 1. Projekty realizowane w ramach WRPO wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW W PODZIALE NA OBSZARY WSPARCIA W RAMACH INNYCH PO W ramach jedenastu obszarów wsparcia na terenie województwa wielkopolskiego realizowanych jest projektów, które w perspektywie finansowane są: m.in. z EFRR w ramach programów operacyjnych: PO IG, PO IiŚ, RPWM i RPO WŁ, z EFS: w ramach PO KL, z EFRROW: PROW oraz z EFR: PO RYBY. Łączna wartość dofinansowania UE tych projektów wynosi ,81 EUR, z czego z EFRR i EFS ,41 EUR. Rozkład projektów i ich kategorii interwencji składających się na obszary wsparcia został przedstawiony w tabelach poniżej. 48

49 Tabela 11. Obszary wsparcia wg kategorii interwencji w projektach realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych (EFRR, EFS) Obszar wsparcia Kategoria interwencji Liczba projektów Przedsiębiorczość oraz B+R Społeczeństwo informacyjne Transport Energetyka Środowisko Turystyka 57 5 Kultura Infrastruktura społeczna Kapitał ludzki Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13)

50 Tabela 12. Projekty wg obszaru wsparcia realizowane na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych Obszar wsparcia Przedsiębiorczość oraz B+R Społeczeństwo informacyjne Liczba projektów Wartość ogółem (EUR) Dofinansowanie UE (EUR) 5 Liczba realizowanych projektów w: POIG POIS POKL RPWM RPO WŁ PO RYBY , , , , Transport , , Energetyka , , Środowisko , , Infrastruktura społeczna , , Turystyka , , Kultura , , Kapitał ludzki , , Rybołówstwo , , Obszary wiejskie (wg PROW) PO PROW , , suma , , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) oraz MRR. Odzwierciedleniem Wielkopolski jako innowacyjnego regionu jest znacząca liczba podpisanych umów dotyczących obszarów wsparcia przedsiębiorczość oraz B+R i społeczeństwo informacyjne, realizowanych przede wszystkim w zakresie PO IG. Łącznie do końca 212 r. podpisano umów na realizację inwestycji z tych obszarów. Jednocześnie od 211 r. przybyło 31 umów, co daje wzrost o 27%. Do końca okresu sprawozdawczego projekty w zakresie przedsiębiorczość oraz B+R zakontraktowane zostały na kwotę dofinansowania UE ,6 EUR. Działalność B+R jest jednym z najważniejszych, obok kapitału i pracy, czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. W jego ramach realizowane są głównie projekty w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw, a także inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji. Przykładem mogą być projekty firm, które chcą pozyskać inwestorów zagranicznych (np. REMEDIS S.A. wspierająca zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki samorządu terytorialnego w zarządzaniu finansami i TESGAS S.A. działająca w branży gazowniczej), a także mających na celu podniesienie konkurencyjności (np. MOBILE BOX Sp. z o.o. producent rozwiązań zaawansowanych technologicznie i ONE-2-ONE S.A. specjalizująca się w komplementarnych interaktywnych rozwiązaniach adresowanych do podmiotów działających przede wszystkim w sektorze mediów i usług marketingowych). W dobie Internetu niezwykle istotny jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Najwięcej beneficjentów sięga po dotacje z zakresu usług i aplikacji dla MSP oraz działań mających na celu poprawę dostępu MSP do TIK i ich wydajne użytkowanie. Łączna kwota dofinansowania UE wynosi ,28 EUR. Środki przeznaczone zostały m.in. na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie, zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w gminach Czerwonak i Koziegłowy oraz stworzenie i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową przez firmę Komputronik S. A. na terenie miasta Poznania. W ramach obszarów środowisko i energetyka podpisano 7 umów, którym udzielono wsparcia w ramach PO IiŚ na kwotę dofinansowania UE ,73 EUR. Najwięcej środków dotyczących środowiska przeznaczonych zostało na projekty z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, promowanie czystego transportu miejskiego na terenie miasta Poznania, a także inwestycji związanych z oczyszczaniem ścieków oraz promowaniem bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2). Do głównych inwestycji związanych z

51 energią na terenie województwa należy: budowa gazociągu Szczecin Lwówek i Gustorzyn Odolanów, budowa elektrowni wiatrowych czy elektrociepłowni biogazowych. Do inwestycji z zakresu infrastruktury społecznej realizowanych w Wielkopolsce w ramach innych programów operacyjnych należą projekty dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia, a także infrastruktury systemu oświaty (z PO IiŚ). Beneficjenci podpisali 41 umów na kwotę dofinansowania UE w wysokości ,5 EUR. Środki przeznaczono m.in.: na rewitalizację, przebudowę i rozbudowę placówek oświatowych oraz uczelni wyższych (Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Państwowej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Zbąszyniu), zakładów opieki zdrowotnej (Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Szpital Powiatowy w Krotoszynie), a także zakup sprzętu medycznego czy ambulansów sanitarnych. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego w Wielkopolsce wzrosła liczba inwestycji transportowych finansowanych w ramach PO IiŚ i na koniec 212 r. wyniosła 22. Nowe umowy dotyczyły dofinansowania przeznaczonego m.in.: na przebudowę węzła Antoninek w Poznaniu, modernizację linii kolejowej na odcinku Wrocław Poznań, odnowę taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl Szczecin i Wrocław Gdynia, budowę drogi ekspresowej na odcinku Syców Kępno Wieruszów Walichnowy, budowę i wyposażenie kolejowego terminala intermodalnego na stacji Poznań Franowo i na stacji Kórnik koło Poznania oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej na Ławicy w Poznaniu. Łącznie projekty transportowe wykorzystują ,69 EUR ze środków pochodzących z budżetu UE. W Wielkopolsce realizowane są również projekty w zakresie turystyki i kultury, w ramach PO IG, PO IiŚ i RPWM. W porównaniu z ubiegłym okresem sprawozdawczym kwota dofinansowania UE wzrosła o 37% i wynosi ,35 EUR. W ciągu roku podpisano dwie nowe umowy, z czego jedna dotyczy wsparcia programu promocji turystycznej realizowanej w Partnerstwie Gmin obszaru LGD Warmiński Zakątek, a druga rewaloryzacji i modernizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Rogalinie Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu. Łącznie na analizowane obszary wsparcia składa się 8 projektów, wśród których znajdują się także projekty dotyczące kampanii promocyjnych turystyki innych regionów Polski. Duża część projektów realizowana jest w ramach wsparcia w kapitał ludzki. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano łącznie umów. Dzięki dofinansowaniu z EFS w wysokości ,26 EUR podniesiona zostanie konkurencyjność gospodarki, elastyczność rynku pracy, a także spójność społeczeństwa. Najwięcej projektów realizowanych w ramach tego wsparcia dotyczy działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania solaryzacji, zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym. Wśród projektów z PO RYBY na terenie Wielkopolski realizowanych jest 356 projektów, o łącznej kwocie dofinansowania UE ,16 EUR, pochodzącej z EFR. Warto dodać, iż w poprzednim okresie sprawozdawczym było ich zaledwie 28. Projekty te dotyczą głównie: inwestycji w budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację budynków rekreacyjnych, restauracji rybnych, przystani rybackich, łowisk dla wędkarzy i ścieżek rowerowych, działań wodno-środowiskowych w gospodarstwie rybackim, zakupu łodzi turystycznych i wyposażenia dla gospodarstwa rybnego oraz promowania współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez współdziałanie z innymi lokalnymi grupami rybackimi, co ma na celu zdobycie wiedzy, wymianę informacji i doświadczeń oraz promocję i rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W Wielkopolsce najwięcej projektów realizowanych jest w jej zachodniej części (powiat czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, szamotulski) oraz w północnej (powiat pilski i wągrowiecki). Najwięcej projektów zarówno pod względem liczby realizowanych projektów, jak i wartości dofinansowania UE na terenie województwa wielkopolskiego wdrażanych jest w ramach PROW finansowanego z EFRROW. Stanowią one 99% wszystkich projektów realizowanych w obrębie innych programów na terenie Wielkopolski, co wynika z szerokiego zakresu wsparcia tego 51

52 programu. Kwota dofinansowania UE to ponad 28% całego dofinansowania w ramach EFRR, EFS, EFRROW, EFR i wynosi ,24 EUR. Wykres 14. Dofinansowanie UE wg obszaru wsparcia projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych finansowanych z EFRR, EFS lub EFRROW 28,36% Przedsiębiorczość oraz B+R 14,37%,44% 12,9% 2,61% Społeczeństwo informacyjne Transport Energetyka Środowisko Infrastruktura społeczna Turystyka,64%,4%,96% 13,4% 2,43% 23,48% Kultura Kapitał ludzki Rybołówstwo Obszary wiejskie (wg PROW) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) oraz MRR Wykres 15. Liczba projektów realizowanych na terenie Wielkopolski w ramach innych programów operacyjnych wg rodzaju funduszu EFRR (,3%) EFS (,56%) EFRROW+EFR (99,14%) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) oraz MRR Podsumowując rozkład projektów w podziale na obszary wsparcia w ramach innych programów operacyjnych, można zauważyć, iż bardzo dużą rolę w województwie wielkopolskim odgrywają projekty realizowane w ramach PROW na obszarze wiejskim, jak również projekty z zakresu transportu wsparte w ramach POIiŚ. Projekty z zakresu wsparcia obszarów wiejskich dominują zarówno pod względem liczby, jak i wartości dofinansowania UE, z kolei projektów z zakresu transportu jest mało, ale pochłaniają znaczną część środków UE. Projektów, które finansowane są 52

53 z EFS w ramach PO KL jest bardzo dużo, ale pod względem wartości dofinansowani UE stanowią niecałe 14% wszystkich projektów. ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW PROGRAMOWYCH Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr I do sprawozdania. Wśród wskaźników programowych (celu głównego oraz celów szczegółowych) znajdują się takie, które będą wykazywane corocznie i te, które zostaną wykazane po zakończeniu realizacji programu. Do wskaźników, których wartości podawane są w ujęciu rocznym zaliczono 4 wskaźniki celów szczegółowych: Utworzone miejsca pracy - w tym mężczyźni, kobiety (brutto, ekwiwalent pełnego etatu), Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla mężczyzn, Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla kobiet, Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery do ogółu gospodarstw domowych. Wartość wskaźnika dotyczącego gospodarstw domowych wyposażonych w komputery jest podawana w przypisach, z uwagi na fakt, że wskaźnik ten nie stanowi ani rezultatu ani produktu WRPO - jest oddziaływaniem Programu. Ponadto o wpływie Programu na wskaźnik można będzie mówić dopiero wtedy, gdy projekty z zakresu sieci szerokopasmowej będą zrealizowane. W 212 r. zakończony został jeden z 3 projektów kluczowych realizowanych w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, a w ramach Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego ogłoszony został konkurs. Zgodnie z danymi GUS dla roku 211 r. (GUS nie dysponuje nowszymi danymi) odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery wynosi 69,6%. W stosunku do roku poprzedniego (21) wartość wskaźnika wzrosła o 3,8 pkt. proc. i zbliża się do wartości docelowej określonej w Programie (78%). Wszystkie projekty, które są lub będą wsparte w ramach ww. działań zapewne wpłyną na wzrost wartości wskaźnika i w konsekwencji osiągniecie wartości docelowej. Z kolei w przypadku wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc pracy należy tu zaznaczyć, że od początku realizacji programu zakładano, iż na ten wskaźnik składać się będą wszystkie miejsca pracy tj. zarówno miejsca pracy będące bezpośrednim rezultatem wdrażania WRPO, jak i powstające w jego otoczeniu, jako efekt oddziaływania. Ze względu na brak danych do tej pory do tego wskaźnika wliczano tylko miejsca pracy monitorowane w KSI (SIMIK 7-13). W związku z powyższym dla zbadania wpływu interwencji WRPO na zatrudnienie w Wielkopolsce w 212 r. zlecone zostało badanie ewaluacyjne pt. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy. Przedstawienie miejsc pracy w oparciu o ww. badanie ewaluacyjne pozwoliło na podanie wartości wskaźnika zgodnie z założeniami, a jednocześnie umożliwiło pełne zobrazowanie sytuacji wpływu WRPO na zatrudnienie w Wielkopolsce. Badaniem objęte zostały wszystkie projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach WRPO od kwietnia 28 r. do dnia r. zrealizowane lub realizowane na terenie województwa wielkopolskiego: umowy o dofinansowanie w ramach WRPO w priorytetach I-VI na dzień , umowy pożyczek i poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE oraz umowy w ramach Inicjatywy JESSICA. W badaniu wyróżniono następujące rodzaje miejsc pracy, które mogą potencjalnie powstać na skutek realizacji projektu: tymczasowe miejsca pracy u beneficjanta, czyli miejsca pracy, które istnieją lub będą istnieć co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 2 lata, powstałe na potrzeby realizacji projektu (przede wszystkim w zakresie zarządzania projektem, rozliczania, promocji projektu), 53

54 trwałe miejsca pracy u beneficjenta, czyli miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu, które istnieją lub będą istnieć co najmniej 2 lata, powstałe m.in. w wyniku wzrostu obrotów firmy, konieczności zatrudnienia osoby do obsługi zakupionych maszyn, konieczności zatrudnienia pracowników w wyniku wzrostu liczby zamówień etc., utrzymane miejsca pracy u beneficjanta, czyli istniejące miejsca pracy, które są/były zagrożone i w sytuacji, w której beneficjent nie realizowałby projektu, zostałyby zlikwidowane, tymczasowe miejsca pracy w otoczeniu beneficjenta, czyli miejsca pracy powstałe na potrzeby realizacji projektu, jednak nie u beneficjenta, ale w jego otoczeniu gospodarczym, przede wszystkim u wykonawców/podwykonawców prac związanych z realizacją projektu, trwałe miejsca pracy w otoczeniu beneficjenta, czyli miejsca pracy powstałe w następstwie realizacji projektu, w konsekwencji jego wpływu na otoczenie gospodarcze, zarówno w odniesieniu do podwykonawców beneficjenta (wzrost zatrudnienia jako wyższych obrotów w wyniku wzrostu zamówień ze strony beneficjenta), jak i pośrednio w wyniku powstania ulepszonej infrastruktury (np. zwiększenie zatrudnienia ze względu na lepsze warunki transportu drogowego), planowane miejsca pracy, czyli takie miejsca pracy, które beneficjent planuje utworzyć w efekcie potrzeby zaistniałej w wyniku realizacji projektu, bezpośrednie miejsca pracy, czyli miejsca pracy utworzone/utrzymane u beneficjenta realizującego projekt (w przypadku inicjatywy JEREMIE za bezpośrednie miejsca pracy uznano także miejsca pracy powstałe w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji inwestycji, na którą udzielono potyczki/reporęczenia w ramach inicjatywy JEREMIE), pośrednie miejsca pracy, czyli miejsca pracy utworzone w otoczeniu gospodarczym beneficjanta. Badania ankietowe beneficjentów WRPO wykazały, że miejsca pracy tworzone były w wyniku realizacji ponad 61% badanych projektów. Zdecydowanie najczęściej utworzone zostały trwałe miejsca pracy u beneficjenta. Dane uzyskane na próbie estymowano na populację wszystkich projektów, na które podpisano umowy do końca 211 r. W powyższym badaniu oszacowano, że na skutek realizacji wszystkich projektów powstało łącznie miejsc pracy, z czego prawie 9% to bezpośrednie miejsca pracy, powstałe u beneficjentów. Podział powstałych miejsc pracy ze względu na rodzaj przedstawia poniższa tabela. Tabela 13. Analiza powstałych/utrzymanych miejsc pracy ze względu na ich rodzaj w ramach WRPO Lp. Rodzaj miejsc pracy Estymacja punktowa 1 Liczba tymczasowych miejsc pracy u beneficjenta Liczba trwałych miejsc pracy u beneficjenta Liczba utrzymanych miejsc pracy u beneficjenta 657 Liczba bezpośrednich miejsc pracy Liczba tymczasowych miejsc pracy w otoczeniu gospodarczym Liczba trwałych miejsc pracy w otoczeniu gospodarczym 713 Liczba pośrednich miejsc pracy 927 Liczba wszystkich miejsc pracy Źródło: Raport z badania ewaluacyjnego. Miejsca pracy powstałe dzięki WRPO (7 561) stanowią 7% wszystkich powstałych w latach w Wielkopolsce miejsc pracy netto. Wskaźnik założony dla całego WRPO do osiągnięcia do końca roku 213 wynosi 1 9 miejsc pracy, zatem w momencie realizacji badania ankietowego (koniec II kwartału 212 r.) został osiągnięty w około 75%. Trzeba tu zaznaczyć, że w 212 r. ogłaszane były konkursy, w wyniku których zostały bądź zostaną podpisane umowy o dofinansowanie. Należy spodziewać się, iż beneficjenci wybierali wskaźnik dotyczący utworzenia miejsc pracy. Jednocześnie w całkowitej liczbie miejsc pracy utworzonych dzięki realizacji WRPO należy uwzględnić miejsca pracy, które mogą zostać utworzone w ramach realizacji inicjatyw ze 54

55 środków, które pozostają jeszcze do dyspozycji. Należy pamiętać, że mowa tu jest o wszystkich wymienionych rodzajach miejsc pracy a nie tylko bezpośrednich i trwałych. W związku z powyższym liczba miejsc pracy zarówno bezpośrednich, pośrednich jak i stałych oraz tymczasowych utworzonych/utrzymanych dzięki wsparciu z WRPO prawdopodobnie przekroczy wartość wskaźnika celu szczegółowego założoną w Programie. W ramach badania określono również udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych (31%). Zatem wartość wskaźnika Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla kobiet (liczba) wynosi 2343,91, co stanowi 4% wartości docelowej, a wartość wskaźnika Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla mężczyzn (liczba) wynosi 5217,9, co stanowi 122% wartości docelowej. Zatem zatrudniono więcej mężczyzn niż zakładano, co wynika z charakteru inwestycji wspartych w ramach WRPO. Z uwagi na fakt, że wartości oszacowane przez Ewaluatora zostały określone na podstawie podpisanych umów, dane te zamieszczono w wierszu szacowana realizacja. W przypadku wskaźnika celu głównego: Zmiana produktu krajowego brutto dla regionu na głowę mieszkańca (PKB per capita) w wyniku realizacji programu (%), oraz trzech wskaźników celów szczegółowych: Utworzone miejsca pracy (netto) (liczba), Poziom zatrudnienia (liczba pracujących), Zmiana bilansu handlowego województwa (w cenach bieżących) w wyniku realizacji programu (% PKB), zgodnie z zapisami Programu wartości zostaną podane po zakończeniu realizacji Programu. Warto tu jednak dodać, że w 212 r. na potrzeby nowej perspektywy finansowej przeprowadzono badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata , przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO , w ramach którego w wyniku przeprowadzonych symulacji określono wartości trzech z ww. wskaźników: Tabela 14. Zestawienie wartości wskaźników docelowych zamieszczonych w WRPO oraz otrzymanych w trakcie badania ewaluacyjnego Nazwa wskaźnika Zmiana produktu krajowego brutto dla regionu na głowę mieszkańca (PKB per capita) Utworzone miejsca pracy (netto) (liczba) Poziom zatrudnienia (pracujący) Źródło: Raport z badania ewaluacyjnego. Wartość w roku bazowym Wartość w roku docelowym (213) Wyniki obecnego WRPO badania + 1,71% + 1,94% (25 r.) Wyniki symulacji pokazują, że w przypadku dwóch pierwszych wskaźników, tj. zmiany PKB per capita i utworzonych miejsc pracy, nie jest zagrożone osiągnięcie wartości zakładanych na etapie ex ante. Obecne szacunki wskazują, że zmiana PKB per capita w regionie w 213 roku w wyniku realizacji WRPO ma wynieść 1,94% i być wyższa od wartości zakładanej ex ante o,23 pkt. proc. Z kolei liczba dodatkowych miejsc pracy ma kształtować się na poziomie tys., czyli o tys. wyższym niż zakładano na etapie programowania. W przypadku poziomu zatrudnienia, obecne szacunki wskazują, że wartość zakładana na etapie ex ante może zostać nieosiągnięta wpływ na obniżenie się prognozy dla tego wskaźnika ma wciąż niepewna sytuacja ekonomiczna na rynkach europejskich, spowodowana kryzysem gospodarczym z przełomu 28/29 r., co oddziałuje również na gospodarkę Polski i tym samym na kondycję województwa wielkopolskiego. 55

56 Należy tu jednak podkreślić, że celem badania nie było określenie wartości ww. wskaźników i dane te będą przedmiotem analiz, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu realizacji Programu, zgodnie z zapisami WRPO. Warto tu przytoczyć wyniki symulacji makroekonomicznych przeprowadzonych przy zastosowaniu metodologii HERMIN, które wskazują na pozytywne oddziaływanie środków implementowanych w ramach WRPO na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Nie należy jednak przeceniać skali wpływu, która determinowana jest w dużej mierze przez relatywnie niewielkie znaczenie funduszy WRPO w skali całej gospodarki regionu (5,4% PKB regionu z roku 27). Realizacja WRPO w tych latach przyczynia się do wzrostu PKB średniorocznie o 1,21% w porównaniu do hipotetycznej sytuacji, kiedy wspomniany program nie byłby realizowany. Uzyskane rezultaty pozwalają stwierdzić, iż gdyby nie funkcjonował WRPO, stopa bezrobocia byłaby w województwie wielkopolskim średniorocznie wyższa o,63 pkt. proc. Projekty realizowane w ramach WRPO wpisują się zarówno w cel główny programu tj. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia, jak i jego cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania, Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców oraz Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. Jednocześnie realizując cele programu dążą do wypełnienia celu generalnego Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. tj. Efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców w warunkach zrównoważonego rozwoju. Skalę realizacji tych założeń można będzie w pełni wykazać po zakończeniu realizacji programu, gdy wszystkie dane będą dostępne, by taką analizę przeprowadzić. Wsparcie udzielone beneficjentom wykorzystuje silne strony regionu wykazane w analizie SWOT m.in. wysoką aktywność mieszkańców (gospodarczą i społeczną), nadwyżkę dobrze wykształconej siły roboczej, wysoki poziom nakładów samorządów na cele rozwojowe, duży potencjał produkcyjny by wzmocnić ich efekt. Jednocześnie odpowiednia dystrybucja tego wsparcia pozwala niwelować słabe strony województwa, m.in. niewystarczającą podaż odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych, pogłębiające się dysproporcje między aglomeracją poznańską a resztą województwa czy wysoki poziom bezrobocia (poza aglomeracją poznańską). Wskaźniki określone na poziomie programu są również powiązane ze wskaźnikami kontekstowymi m.in. takimi jak Produkt krajowy brutto na mieszkańca, Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1), Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem, Pracujący ogółem, Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL). WNIOSKI DLA DALSZEJ REALIZACJI WRPO zakontraktowanie wszystkich środków pozostałych w programie, sprawne dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, przeprowadzanie kontroli projektów w zakresie zamówień publicznych, przygotowanie do nowej perspektywy finansowej przeprowadzanie badań ewaluacyjnych, opracowanie procedur wyboru projektów kluczowych, przygotowanie Lokalnego Systemu Informatycznego, obsługa SEP, umożliwienie ubiegania się o wsparcie projektów indywidualnych w ramach nowego Schematu II w Działaniu Rekomendacje KE W sprawozdaniu zostały uwzględnione rekomendacje do sprawozdań za 27, 28, 29, 21 oraz 211 rok. Poniżej znajdują się wyjaśnienia do uwag KE zgłoszonych w piśmie z dnia 3 kwietnia 212 r.: Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania WRPO za rok 21 r. zgłoszonych po spotkaniu rocznym oraz wyjaśnienie do uwag KE zgłoszonych w piśmie KE z dnia 23 sierpnia 212 r.: Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania za rok

57 Ponadto w załączniku XIII Pismo KE po spotkaniu rocznym zostały zamieszczone Rekomendacje KE dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata po Rocznym Spotkaniu podsumowującym wdrażanie RPO z dnia r. (data pisma r.). Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania WRPO za rok 21 po spotkaniu rocznym pismo p. Patrica Amblarda z dnia 3 kwietnia 212 r. Uwagi ogólne do wszystkich programów operacyjnych 1. Wzmocnienie powiązania między postępem rzeczowym i finansowym w kolejnych sprawozdaniach. W sprawozdaniu uwzględniono uwagi KE dotyczące powiązania postępu rzeczowego i finansowego z określonymi celami zarówno na poziomie programu (punkt ) jak i poszczególnych priorytetów (punkt 3). 2. Sprawozdanie z realizacji wskaźników (w tym wskaźników core w SFC 27) zgodnie z wynikami przeglądu śródokresowego. W sprawozdaniu odniesiono się do wszystkich zaktualizowanych i skorygowanych w ramach renegocjacji programu wskaźników. IZ WRPO zwróci szczególną uwagę na poprawność i rzetelność danych przesyłanych do KE poprzez system SFC Należy przedefiniować pojęcie projektów kluczowych. IZ WRPO uważa, że przygotowanie jasnej i jednolitej definicji projektu kluczowego pozwoli łatwiej oceniać, który projekt ma kluczowe znaczenie dla rozwoju województwa. 4. Należy sprawdzić, czy wszystkie projekty, które uzyskały wsparcie są zgodne z zapisami Dyrektywy w sprawie Uzdatniania Ścieków Komunalnych oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dyrektywa wodna MRR pismem z dnia 16 grudnia 211 r. zaleciło przeprowadzenie weryfikacji projektów współfinansowanych ze środków UE pod względem zgodności z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2/6/WE. WFOŚiGW zwrócił się do beneficjentów Działania 3.5 WRPO o przekazanie odpowiednich ekspertyz. Ekspertyzy te zostały dostarczone i zweryfikowane przez WFOŚiGW oraz przez RZGW w Poznaniu (w przypadku projektu zlokalizowanego w dorzeczu Warty) i przez RZGW we Wrocławiu (w przypadku projektów zlokalizowanych w dorzeczu Odry). Dyrektywa ściekowa W ramach dostosowania projektów zidentyfikowanych w RPO dotyczących oczyszczalni ścieków oraz innych projektów wodno-ściekowych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosi poza trybem konkursowym nabór wniosków na takie projekty (pożyczka na 1% wartości z możliwością umorzenia do 3%, w przypadku braku możliwości dofinansowania z POIiŚ). Podczas ubiegania się o pożyczkę NFOŚiGW będzie sprawdzał projekty pod kątem spełnienia kryteriów POIiŚ, jednak na moment składania wniosku o pożyczkę, beneficjent nie będzie musiał posiadać wszystkich dokumentów wymaganych w POIiŚ w tym np. studium wykonalności czy gotowości do realizacji inwestycji (wszystkie decyzje lokalizacyjne, środowiskowe, minimalny % pozwoleń na budowę itp.). Te dokumenty beneficjent będzie mógł uzupełnić w momencie zmiany Programu Operacyjnego i umożliwienia wnioskowania o środki europejskie. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez NFOŚiGW oraz zmianie POIiŚ inwestycje bez składania odrębnego wniosku (i bez konieczności udziału w konkursie) zostaną wpisane na Listę Projektów Indywidualnych, będą mogły uzyskać grant POIiŚ pod warunkiem zakończenia projektu do końca 215 r. Komponent inwestycji dotyczący wodociągów nie będzie mógł uzyskać ww. pożyczki NFOŚiGW, jednak będzie mógł otrzymać dofinansowanie POIiŚ po spełnieniu wszystkich warunków. Pożyczka z NFOŚiGW wraz z umorzeniem 3% jest zagwarantowana również w przypadku tych projektów, które w wyniku oceny nie zostaną włączone do POIiŚ. 57

58 5. Wymagania dot. sprawozdawczości nt. projektów środowiskowych w sprawozdaniach rocznych dla projektów o wartości całkowitej pomiędzy 25-5 mln euro. Żaden z projektów środowiskowych realizowanych w ramach WRPO nie ma wartości całkowitej zawierającej się w przedziale pomiędzy 25-5 mln euro. 6. Innowacje opracowanie strategii inteligentnej specjalizacji na podstawie regionalnych startegii innowacji. Zagadnienie tworzenia strategii przemyślanych specjalizacji jako narzędzia realizacji inicjatywy flagowej Strategii Europa 22 - Unii Innowacji, znajduje się obecnie w obszarze szczególnego zainteresowania władz regionalnych Wielkopolski. Istotna rola specjalizacji lokalnych w podnoszeniu konkurencyjności regionu znalazła swoje odzwierciedlenie w zapisach zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata Zaktualizowany dokument, prezentujący spójną koncepcję polityki innowacji, uwzględnia najnowsze trendy światowe (w tym założenia Unii Innowacji) poprzez m.in. systemowe podejście do zarządzania regionem, oddziaływanie zarówno na stronę podażową jak i popytową procesów innowacyjnych oraz uwzględnienie roli sektora publicznego w generowaniu popytu na innowacje. Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski zaplanowano w ramach realizacji siedmiu programów strategicznych, w tym m.in. programu Proinnowacyjny samorząd lokalny, ukierunkowanego na zwiększanie konkurencyjności i poziomu jakości życia w poszczególnych subregionach Wielkopolski m.in. poprzez tworzenie wyspecjalizowanej infrastruktury. RSI dla Wielkopolski podkreśla znaczenie specjalizacji lokalnych. Dokument zwraca przy tym uwagę, iż podczas poszukiwania obszarów innowacji, które mogłyby powstać w subregionach należy wziąć pod uwagę nowe pola innowacji pojawiające się w branżach i dziedzinach uznawanych dotychczas za tradycyjne a dobrze rozwiniętych w niektórych częściach Wielkopolski np. ekoinnowacje w branży spożywczej. Dokument strategiczny RSI promuje rozwój innowacji w Wielkopolsce w oparciu o zwiększoną aktywność poszczególnych aktorów lokalnych, zdolnych tworzyć odpowiedzialne partnerstwa dla realizacji wytyczonych celów strategicznych. Wśród przyjętych zasad polityki innowacyjnej priorytetowo traktowane są m.in takie hasła, jak precyzyjne wsparcie (podejmowane działania i wydatkowane środki będą skoncentrowane i precyzyjnie ukierunkowane na cele mogące mieć największy wpływ na rozwój regionu), konsekwencja w działaniu działania kierowane do poszczególnych grup podmiotów konsekwentnie rozwijają zaplanowane linie wsparcia), polityka oparta na faktach (podejmowane działania służące wdrażaniu strategii opierają się na wynikach regularnych i porównywalnych badań oraz antycypacji przyszłych trendów). Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach upowszechniania założeń projektu Unia Innowacji oraz zapisów zaktualizowanej RSI dla Wielkopolski, 25 maja br. podczas organizowanych już po raz piąty Światowych Dni Innowacji w Poznaniu, zaplanował konferencję pn. Smart Specializations Tożsamość Małych Ojczyzn. Konferencja, adresowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu, połączona zostanie z dyskusją panelową oraz warsztatami, na których eksperci podpowiedzą jak skutecznie tworzyć strategie inteligentnych specjalizacji lokalnych. 7. Badania i rozwój: zmiana linii demarkacyjnej pomiędzy RPO a krajowymi PO. Uchwałą nr 7 z dnia 11 maja 212 r. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata wprowadził zmianę do linii demarkacyjnej w zakresie wsparcia projektów inwestujących w infrastrukturę badawczą. W województwach, w których zaplanowano instrument analogiczny do działania 4.2 PO IG tj. dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim dopuszczalne są inwestycje o wartości projektu równej i wyższej niż 4 tys. zł, jednak niższej niż 2 mln zł. 8. Sieci szerokopasmowe zwiększony poziom kontraktacji, ale wdrażanie nadal kuleje. Projekt Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest już po notyfikacji pomocy publicznej i aktualnie czeka na notyfikację dla dużego projektu. W wyniku przetargu zostali wyłonieni wykonawcy jednakże zgodnie z zaleceniem KE procedura przetargowa jest przedmiotem opiniowania przez UOKiK. 58

59 9. Sektor energetyczny o rosnącym znaczeniu, ale ciągle niewykorzystanym potencjale inwestycji innowacyjnych. Wspieranie produkcji urządzeń dla odnawialnych źródeł energii jest planowane w programie regionalnym dla nowej perspektywy finansowej. 1. Rozwój obszarów miejskich: trendy w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia. Opis dot. realizacji w ramach WRPO projektów rewitalizacyjnych jako odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w planach rewitalizacji znajduje się w punkcie 3. Realizacja w podziale na priorytety w punkcie dot. Priorytetu IV. 11. Projekty z zakresu infrastruktury społecznej należy oceniać z punktu widzenia ich korzyści i słabości oraz ich wkładu w gospodarkę regionalną. Wszystkie uwagi związane z projektami dot. infrastruktury społecznej będą brane pod uwagę w następnym okresie finansowania. Obecnie ze względu na wyczerpanie się środków nie są planowane kolejne konkursy w tym zakresie. 12. Inżynieria finansowa. W załączniku IX do Sprawozdania za 212 rok znajduje się matryca instrumentów finansowych ze szczegółowymi informacjami nt. realizacji instrumentów JEREMIE i JESSICA w Wielkopolsce w zakresie wymaganym przez KE. 13. Trwałość finansowa inwestycji. Analiza trwałości finansowej inwestycji w kontekście wsparcia projektów zdolnych do przetrwania generujące wystarczające przychody na pokrycie wszystkich wydatków operacyjnych na etapie eksploatacji będzie wykorzystana w przyszłym okresie programowania. W tym okresie środki programu są już na wyczerpaniu. 14. Weryfikacja zarządzania w obszarze zamówień publicznych. IZ WRPO weryfikuje i opiniuje dokumentację przesłaną przez beneficjentów dot. zamówień publicznych. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów dot. tego zagadnienia. 15. Poprawne prognozy finansowe i przesyłanie wniosków o płatność w ciągu roku. IZ WRPO dokłada wszelkich starań aby prognozy finansowe były jak najbardziej precyzyjne i rzetelne a wnioski o płatność składane są sukcesywnie z zachowaniem odpowiednich terminów. Uwagi do WRPO 16. Komplementarność z projektami współfinansowanymi z EFS. Opis komplementarności z projektami współfinansowanymi z EFS zawarto w Sprawozdaniu w punkcie 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia. 17. Promocja gospodarki regionalnej przedstawienie wyniku misji gospodarczych. Opis i wyniki misji gospodarczych realizowanych ze środków WRPO w ramach Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki przedstawione są w Sprawozdaniu w punkcie 3. Realizacja w podziale na priorytety. Obserwacje nt. Sprawozdania Rocznego z Wdrażania za rok 211 pismo p. Charliny Vitchewej z dnia 23 sierpnia 212 r. Rekomendacje ogólne dla wszystkich programów operacyjnych 1. Kontynuowanie wysiłków w celu poprawy jakości sprawozdania w oparciu o uwagi KE. Wszystkie uwagi KE także te z poprzednich lat są uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu. 2. Przeprowadzanie ewaluacji i podejmowanie innych kroków w celu lepszego wyjaśnienia osiągnięcia wszystkich celów WRPO i poprawy wyznaczania celów w przyszłości. 59

60 W sprawozdaniu zawarta jest analiza wykonania wskaźników na poziomie programu i przy każdym z priorytetów w oparciu o założone cele. 3. Intensyfikacja kontroli przeprowadzanych przez IZ i IP. IZ WRPO weryfikuje i opiniuje dokumentację przesłaną przez beneficjentów dot. zamówień publicznych. Ponadto organizowane są szkolenia dla beneficjentów dot. tego zagadnienia. 4. Poprawa organizacji i planowania posiedzeń komitetów monitorujących. IZ WRPO dokłada wszelkich starań by materiały dla członków Komitetu Monitorującego były dostarczane w odpowiednim terminie. 5. Poprawa poziomu kontraktacji i płatności w niektórych priorytetach. Informacje nt. poziomu kontraktacji i płatności zawarte są w punktach dotyczących poszczególnych priorytetów w punkcie Wzmocnienie zdolności administracyjnej do oceny aspektów pomocy publicznej w projektach. IZ stosuje się do zaleceń KE dotyczących oceny pod kątem występowania pomocy publicznej w projektach, dla których wcześniej taka ocena nie była dokonywana (np. kultura, środowisko, transport) a sformułowanych w pismie UOKiK z dnia 28 listopada 212 r. 7. Zapewnienie zgodności z dyrektywami środowiskowymi. Odpowiedź została przedstawiona przy uwagach z pisma p. Amblarda. Rekomendacje dotyczące WRPO 8. Ocena ogólna. Lista podsumowująca słabiej realizowane działania znajduje się w punkcie Analiza postępu finansowego i rzeczowego. 9. Wskaźniki Analizy realizacji wskaźników znajdują się w punkcie (poziom programu) i w punkcie 3 (poziom priorytetów). 1. Wkład w realizację Strategii Europa 22. Realizacja założeń Strategii UE 22 znajduje się w punkcie Komplementarność z projektami wspartymi w ramach EFS. Opis komplementarności z projektami współfinansowanymi z EFS zawarto w Sprawozdaniu w punkcie 2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia. 12. Sprawozdanie dot. danych priorytetów. Odpowiednie informacje znajdują się punktach dotyczących poszczególnych priorytetów w punkcie Rekomendacje IZ i innych instytucji Rekomendacje IZ WRPO dotyczące dalszego przebiegu realizacji WRPO: zakontraktowanie i wydatkowanie wszystkich pozostałych w Programie środków, przeprowadzenie ewentualnych realokacji środków między działaniami. Powyższe działania są lub będą dokonywane przy współudziale KM WRPO. W okresie sprawozdawczym KM WRPO nie przyjmował rekomendacji dotyczących dalszego przebiegu realizacji Programu. 6

61 Instrumenty inżynierii finansowej Inicjatywa JEREMIE Inicjatywa JEREMIE - Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises (wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) jest nowym mechanizmem pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ze środków publicznych ustanowionym przez Komisję Europejską, odchodzącym od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia MSP na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego). Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego z czerwca 29 r. Menadżerem Funduszu Powierniczego inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce został Bank Gospodarstwa Krajowego. W dniu 21 lipca 29 r. została podpisana umowa z BGK na realizację projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce, na podstawie której alokowano do Funduszu Powierniczego kwotę ,13 EUR, w tym dofinansowanie UE ,1 EUR. W województwie wielkopolskim wdrażanie inicjatywy JEREMIE oparto na trójszczeblowym schemacie, w ramach którego Menadżer Funduszu Powierniczego kieruje środki do pośredników finansowych, którzy to oferują zwrotne produkty finansowe ostatecznym beneficjentom. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym produktom (pożyczki, poręczenia), wsparcie trafia do przedsiębiorstw, które ze względu na brak albo skromną historię kredytową lub brak wystarczających zabezpieczeń, nie są dla sektora komercyjnego wiarygodnymi partnerami. Dzięki temu, na pomoc mogą liczyć w szczególności projekty innowacyjne, realizowane w oparciu o nowoczesne technologie, a także przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Rycina 2. Schemat struktury inicjatywy JEREMIE Przeniesienie środków WRPO na instrumenty finansowe dla MSP Fundusz Powierniczy JEREMIE zarządzany przez Menadżera - BGK Pośrednicy finansowi Produkty finansowe oferowane przez pośredników finansowych dla MSP: - pożyczki - poręczenia Źródło: UMWW Produkty finansowe wdrażane przez pośredników finansowych w ramach inicjatywy JEREMIE: Pożyczka globalna Określony limit środków Funduszu Powierniczego (linia kredytowa) przeznaczony dla pośredników finansowych udzielających bezpośredniego wsparcia finansowego w formie pożyczek lub równoważnych produktów pożyczkowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Reporęczenie Określony limit środków Funduszu Powierniczego przeznaczony na reporęczenia dla pośredników finansowych na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez nich poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu kredytów i pożyczek. 61

62 Poręczenie portfelowe Określony limit środków Funduszu Powierniczego przeznaczony na poręczenia dla pośredników finansowych na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez nich kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty aktualnie wdrażające instrumenty inżynierii finansowej w Wielkopolsce: Menadżer Funduszu Powierniczego Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Pośrednicy finansowi w ramach produktu finansowego: Pożyczka globalna Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości jest fundacją, która jako partner władz samorządowych miasta Kalisza, wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej w mieście i regionie. Celem jej jest wsparcie wszelkich działań, które przyczyniają się do rozwoju Wielkopolski. Promuje idee przedsiębiorczości i proaktywności. Wspiera przedsiębiorców, a także zachęca do tworzenia nowych firm. Ponadto szkoli bezrobotnych oraz udziela bezpłatnych porad dla wszystkich zainteresowanych zakładaniem własnej działalności lub uzyskaniem pożyczki. Polska Fundacja Przedsiębiorczości Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest instytucją ukierunkowaną na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce ze szczególnym uwzględnieniem firm z obszaru Polski Północno - Zachodniej. Będąc kontynuatorem działalności Kanadyjsko-Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Fundacja proponuje polskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową i szkoleniowo-doradczą. Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Stowarzyszenie jest organizacją działającą na zasadach niekomercyjnych, utworzoną z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie w 1994 r. Jest organizacją pozarządową, która jako partner dla władz samorządowych Ostrzeszowa wspiera zadania rozwoju gospodarczego i pomocy społecznej dla mieszkańców miasta i regionu. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości w Ostrzeszowie i regionie. Dla realizacji tego celu został uruchomiony w styczniu 1995 r. Inkubator Przedsiębiorczości ułatwiający start nowopowstającym i rozwój istniejącym podmiotom gospodarczym. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości powstało z inicjatywy obywatelskiej mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego zgodnie z projektem Strategii Rozwoju Gospodarczego Ostrowa Wielkopolskiego. Zadaniem tego podmiotu jest świadczenie usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i finansowym, skierowanych do osób prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa, rozpoczynających działalność gospodarczą, osób bezrobotnych, młodzieży oraz osób pragnących podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Utworzenie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. związane było z koniecznością powołania podmiotu, który oprócz działalności edukacyjnej, mógłby świadczyć pomoc zwłaszcza małym przedsiębiorcom w postaci udzielania pożyczek. Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie pomocy małym przedsiębiorcom działającym na obszarze województwa wielkopolskiego w rozwijaniu aktywizacji gospodarczej poprzez udzielanie pożyczek oraz prowadzenie szkoleń, kursów i innych form edukacji ekonomicznej, promocję eksportu, organizowanie współpracy przedsiębiorstw Wielkopolski z partnerami zagranicznymi. 62

63 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ARR prowadzi działalność od 1992 r. i jest jedną z poważniejszych instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego. Z utworzeniem Agencji wiązała się potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (w szczególności jeśli chodzi o restrukturyzację gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Agencja realizuje usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz usługi doradcze i szkoleniowe dla samorządów. Jej działalność obejmuje także doradztwo finansowe i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców. Dodatkowo prowadzi współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego, współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości, promuje współpracę regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą. IKB Leasing Polska Sp. z o.o. IKB Leasing to jedno z największych towarzystw leasingowych w Polsce, działające niezależnie od producentów. Wchodzi w skład grupy IKB Deutsche Industriebank korzystając z jej doświadczeń w finansowaniu przedsiębiorstw, jest spółką córką wiodącego towarzystwa leasingowego w Niemczech IKB Leasing GmbH. Dzięki przynależności do grupy IKB Leasing ma dostęp zarówno do polskich jak i międzynarodowych rynków kapitałowych. Na polskim rynku działa od 1999 roku. Grupa IKB Leasing obecna jest również na Węgrzech, w Czechach i we Francji. IKB Leasing specjalizuje się w długofalowym finansowaniu przedsiębiorstw w zakresie leasingu maszyn i urządzeń (szczególnie w branżach obróbki metalu i blachy, przetwórstwie tworzyw sztucznych, poligrafii, logistyce, przemyśle spożywczym, obróbce drewna). W tych branżach IKB Leasing posiada szerokie kontakty partnerskie, prowadzi również doradztwo w zakresie oferowanych produktów leasingowych oraz budowania długofalowych, partnerskich kontaktów. Konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości powstała w 24r. Jej celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, prowadzenie działań polegających na obronie wspólnych interesów członków stowarzyszenia, czynne uczestniczenie w życiu publicznym i społeczno gospodarczym oraz podejmowanie działań w szczególności zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu i przeciwdziałanie bezrobociu. Unia prowadzi swoje działania m.in. poprzez promowanie idei samorządu terytorialnego, organizowanie społeczności lokalnych, współpracę z samorządami i instytucjami, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i szkoleniowej, w tym ukierunkowanej na osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców już funkcjonujących, kojarzenie zamierzeń gospodarczych przedsiębiorców, obsługę funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych, a także promocję regionu i kraju. Cech Rzemiosł Różnych jest dobrowolną organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów. Konsorcjum w składzie: ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K. i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K. to instytucja zajmująca się doradztwem gospodarczym, która powstała w 24r. Zapewnia usługi doradcze dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych. ECDF umożliwia i pomaga ww. jednostkom w zdobywaniu kapitału na rozwój, uruchamianiu nowych projektów, przeprowadzaniu restrukturyzacji, zwiększaniu kompetencji pracowników czy podejmowaniu decyzji dynamizujących rozwój firm i zwiększających 63

64 przychody. ECDF koncentruje się na takich działaniach jak: pozyskiwanie dotacji unijnych, badania, usługi szkoleniowe, usługi księgowe, obsługa prawna, działalność inwestycyjna. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. działa od 1991r. i zajmuje się świadczeniem usług finansowych, doradczych, inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej. TISE aktywnie udziela pożyczek organizacjom pozarządowym i podmiotom ekonomii społecznej (spółdzielniom socjalnym, przedsiębiorstwom społecznym etc.) oraz MSP. Pośrednicy finansowi w ramach produktu finansowego: Reporęczenie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. został powołany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, uchwałą z dnia 29 grudnia 21 r. i jest jednym z największych, pod względem wielkości kapitału, funduszem poręczeniowym w Polsce. Fundusz należy do sieci regionalnych funduszy poręczeniowych, działających na terenie większości województw w kraju. Fundusze te dysponują wielomilionowymi kapitałami, spełniając zadanie ułatwiania przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Celem działalności spółki jest czynne wspieranie MSP prowadzących działalność na terenie Wielkopolski, ich aktywizacja oraz walka z bezrobociem poprzez: inicjowanie przedsięwzięć biznesowych, angażowanie się w przedsięwzięcia kapitałowe i inwestycyjne doradztwo w tym zakresie, a także ułatwianie dostępu MSP oraz osobom bezrobotnym chcącym podjąć działalność gospodarczą do finansowania dłużnego, w drodze udzielania pożyczek i poręczeń. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 1999 roku z inicjatywy władz Miasta Poznania i Banku PKO BP S.A. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. Efektem tych działań jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 23 roku jako inicjatywa władz samorządowych. Oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego. Dzięki udzielonym poręczeniom kredytów/pożyczek bankowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, Spółka przyczynia się do ich rozwoju. Pośrednicy finansowi w ramach produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe FM Bank S.A. FM Bank S.A, który powstał na bazie doświadczeń Funduszu Mikro w 29r., to pierwsza w Polsce instytucja finansowa dedykowana obsłudze mikroprzedsiębiorstw. FM Bank S.A posiada ofertę skonstruowaną specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach tej grupy przedsiębiorców, umożliwiając małym i mikro firmom dostęp do nowoczesnych usług bankowych, a także do środków finansowych na rozwój i inwestycje. FM Bank zapewnia łatwy dostęp do finansowania oraz znajomość specyfiki sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 212 roku ogłoszone zostały następujące konkursy na wybór pośredników finansowych: Konkurs dla Produktu Pożyczka Globalna na kwotę ,59 EUR, Konkurs dla Produktu Reporęczenie na kwotę ,7 EUR; 64

65 W 212 roku Menadżer Funduszu Powierniczego zawarł 12 nowych Umów Operacyjnych I Stopnia i w związku z tym instrumenty finansowe dla MSP z województwa wielkopolskiego oferowane były w sumie w ramach 26 Umów Operacyjnych I Stopnia zawartych z 14 Pośrednikami Finansowymi, wyłonionymi w trakcie konkursów dla produktów Pożyczka Globalna, Reporęczenie oraz Poręczenie Portfelowe. Tabela 15. Środki udostępnione pośrednikom finansowym do końca 212 roku w ramach zawartych Umów Operacyjnych I Stopnia (EUR) Całość EFRR FP JEREMIE BP Środki prywatne , , ,26 Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) Tabela 16. Środki przekazane ostatecznym beneficjentom (MSP) do końca 212 roku (EUR) Całość EFRR FP JEREMIE BP Środki prywatne (pośredników finansowych i innych instytucji finansowych) , , , ,42 Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) Do końca 212 roku Pośrednicy Finansowi wsparli łącznie 2 58 Ostatecznych Beneficjentów (MŚP) działających na terenie województwa wielkopolskiego, z którymi podpisali Umowy Operacyjne II Stopnia. Tabela 17. Umowy w ramach JEREMIE wg rodzajów instrumentów finansowych (EUR) Liczba umów z MSP Łączna kwota Środki Funduszu Powierniczego JEREMIE Ogółem , ,47 Reporęczenie , ,83 Pożyczka globalna , ,42 Poręczenie portfelowe , ,23 Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) 65

66 Tabela 18. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Reporęczenie Typ przedsiębiorstwa Liczba umów Wartość umów (EUR) Kwota wsparcia (EUR) mikro , ,63 małe , ,62 średnie , ,98 razem , ,23 Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) Tabela 19. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Pożyczka Globalna Typ przedsiębiorstwa Liczba umów Wartość umów (EUR) Kwota wsparcia (EUR) mikro , ,94 małe , ,9 średnie , ,37 razem , ,22 Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) Tabela 2. Realizacja Operacji II Stopnia w 212 r. w ramach instrumentu finansowego Poręczenie portfelowe Typ przedsiębiorstwa Liczba umów Wartość umów (EUR) Kwota wsparcia (EUR) mikro , ,23 małe średnie razem , ,23 Źródło: Dane BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) 66

67 Rycina 3. Rozmieszczenie Ostatecznych Beneficjentów (MŚP) wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE (stan na 31 XII 212 r.) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BGK (Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE) 67

68 Postęp rzeczowy realizacji projektu na koniec 212 r. w zakresie wskaźników produktu: Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych został zrealizowany na poziomie 14,% Kwota wsparcia funduszy pożyczkowych i poręczeniowych został zrealizowany na poziomie 98,9% w zakresie wskaźników rezultatu: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe został zrealizowany na poziomie 46,13% Wartość udzielonych instrumentów mikrofinansowania (pożyczek) został zrealizowany na poziomie 26,64% Wartość udzielonych instrumentów poręczeniowych został zrealizowany na poziomie 29,91% Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE został zrealizowany na poziomie 28,75% Uwaga: Przy wyliczaniu wskaźników rezultatu drugiego, trzeciego i czwartego jako wartość udzielonego wsparcia jest brana pod uwagę wysokość wkładu własnego Pośrednika Finansowego. Informacje o nieprawidłowościach W okresie sprawozdawczym nie wykryto nieprawidłowości w zakresie wdrażania Inicjatywy JEREMIE. Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów w zakresie wdrażania Inicjatywy JEREMIE. Inicjatywa JESSICA Inicjatywa JESSICA - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (wspólne europejskie wsparcie dla zrównoważonych/trwałych inwestycji na obszarach miejskich) została stworzona z myślą o wsparciu rewitalizacji obszarów problemowych w miastach i dostosowaniu ich do wymogów współczesności. Celem inicjatywy JESSICA jest nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim, celem zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców. W ten sposób JESSICA umożliwia eksploatację niewykorzystanych dotąd atutów miast. Inicjatywa JESSICA realizowana jest w ramach Priorytetu I: Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat III: Inwestycje wspierające instytucje otoczenia biznesu na obszarach miejskich oraz Priorytetu IV: Rewitalizacja obszarów problemowych, Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. W województwie wielkopolskim inicjatywa JESSICA wdrażana jest w oparciu o trójszczeblowy schemat implementacyjny. Menadżerem Funduszu Powierniczego JESSICA został Europejski Bank Inwestycyjny, z którym w dniu 29 kwietnia 29 r. została podpisana Umowa o finansowaniu Funduszu Powierniczego JESSICA. Na podstawie podpisanej umowy do EBI została przekazana kwota EUR. 68

69 Rycina 4. Schemat struktury inicjatywy JESSICA Przeniesienie środków WRPO Fundusz Powierniczy JESSICA zarządzany przez EBI Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich zarządzany przez BGK Instrumenty finansowe oferowane przez BGK: - preferencyjne pożyczki Przykładowi beneficjenci: - przedsiębiorcy, - samorządy, - spółki komunalne, - jednostki kultury, - uczelnie wyższe, -jednostki naukowe, - kościoły i związki wyznaniowe, - administracja rządowa, - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, - instytucje otoczenia biznesu, itp. Źródło: Opracowanie własne W wyniku rozstrzygnięcia, ogłoszonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, konkursu na wybór Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla województwa wielkopolskiego, rolę FROM powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK). FROM finansuje za pomocą preferencyjnych pożyczek inwestycje w partnerstwa publiczno-prywatne oraz inne projekty miejskie ujęte w zintegrowanych planach na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich. Na podstawie zawartej 29 września 21 r. Umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami zawartej pomiędzy EBI i BGK, Menadżer Funduszu przekazał kwotę ,86 EUR do FROM z przeznaczeniem na inwestycje w kwalifikowalne projekty miejskie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego. 29 października 21 r. rozpoczął się otwarty i nieograniczony nabór wniosków o pożyczkę. Konkurs ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski przyjmowane są do wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Projekty miejskie wspierane są za pomocą preferencyjnych pożyczek, udzielanych na okres maksymalnie do 2 lat, z karencją w spłacie kapitału do 4 lat od daty pierwszej wypłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż rok licząc od zakończenia projektu miejskiego. W okresie sprawozdawczym do FROM wpłynęło 21 aplikacji o pożyczkę na projekty miejskie, których łączna wnioskowana kwota pożyczki JESSICA wyniosła ,23 EUR. Do 31 grudnia 212 r. podpisano 8 umów inwestycyjnych na realizację 8 projektów miejskich o wartości ,67 EUR, co stanowi prawie 37% funduszy JESSICA pierwotnie otrzymanych przez FROM. Pożyczka została przyznana na realizację następujących inwestycji: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale środki z JESSICA ,39 EUR; 69

70 Rycina 5. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów przy ul. Małachowskiego w Poznaniu i budowa Centrum Biurowego Podwale Źródło: Inwestor/BGK Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem, poprzez modernizację nieruchomości poprzemysłowej, położonej na obszarze dysfunkcyjnym zlokalizowanym na terenie miasta Poznania. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do minimalizacji efektów wykluczenia społecznego mieszkańców poprzez udostępnienie powierzchni szkoleniowej i organizację bezpłatnych warsztatów/kursów, a także do poprawy bezpieczeństwa na terenie przyległym do inwestycji w wyniku zainstalowania sieci kamer i jej zintegrowania z systemem monitoringu miejskiego. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalnooświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim środki z JESSICA ,95 EUR; Rycina 6. Projekt zrealizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim Źródło: Inwestor/BGK Projekt polega na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy. Obiekt został ukończony w 212 r. i zaadaptowany na cele kulturalnooświatowe prowadzone przez gminne Centrum Kultury. W zrewitalizowanym budynku powstała pracownia muzyczna, studio nagrań, pracownia plastyczna, sala taneczna, pomieszczenia dla chóru i orkiestry dętej, sala widowiskowa oraz sala konferencyjna. 7

71 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana środki z JESSICA ,53 EUR; Rycina 7. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana Źródło: Inwestor/BGK Realizacja tego projektu doprowadzi do powstania trzypoziomowej galerii handlowej ze 12 lokalami handlowo-usługowymi. Inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie poprzemysłowym po byłych zakładach produkcyjnych w samym centrum Leszna, który obecnie jest nieużytkowany i zaniedbany. Dodatkowo inwestor bezpłatnie udostępni miastu powierzchnie w odnowionej, zabytkowej kamienicy, która przeznaczona zostanie pod bibliotekę multimedialną bądź centrum turystyczne. Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II środki z JESSICA ,57 EUR. Rycina 8. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa Parku Technologicznego w Poznaniu etap II Źródło: Inwestor/BGK Pożyczka umożliwi przeprowadzenie drugiego etapu kompleksowej inwestycji, w wyniku której powstanie nowoczesny park technologiczny, oferujący początkującym przedsiębiorcom korzystne i komfortowe warunki do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi nadanie rewitalizowanemu obszarowi nowych funkcji. Efektem będzie m.in. jego ponowne połączenie ze strukturą gospodarczą i funkcjonalną miasta. Obszar zlokalizowany jest w strefie zindustrializowanej, w niewielkiej odległości od centrum miasta, którego potencjał obecnie nie jest w pełni wykorzystywany. 71

72 Centrum konferencyjno-szkoleniowe. Obsługa biznesu środki z JESSICA ,4 EUR. Rycina 9. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Centrum konferencyjnoszkoleniowe. Obsługa biznesu Źródło: Inwestor/BGK Projekt polegać ma na przeprowadzeniu kompleksowych prac modernizacyjno adaptacyjnych w obiekcie byłego kasyna wojskowego w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku realizacji projektu powstaną m.in. sale restauracyjne, sala konferencyjno-szkoleniowa oraz nowe miejsca hotelowe. Pozwoli to prywatnemu inwestorowi na organizację imprez okolicznościowych, wynajem sali konferencyjnej lokalnym przedsiębiorcom zainteresowanym przeprowadzaniem różnego rodzaju szkoleń i prezentacji, a także na świadczenie usług hotelarskich. Ponadto inwestor zadeklarował nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjno-szkoleniowej organizacjom pozarządowym, których działania są ukierunkowane na poprawę aktualnie panującej sytuacji na obszarach dysfunkcyjnych Ostrowa Wielkopolskiego. Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego 78 środki z JESSICA ,66 EUR. Rycina 1. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Adaptacja na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Raszkowskiego 78 Źródło: Inwestor/BGK, Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa budynku dawnej przepompowni ścieków w Ostrowie Wlkp. wraz z przeprowadzeniem kompleksowych prac adaptacyjnych obiektu na cele kulturalne. Obok adaptacji budynku zabytkowej przepompowni, zbudowanej na początku XX wieku, projekt obejmuje także budowę nowego IV kondygnacyjnego budynku oraz parterowego przeszklonego łącznika. W wyniku realizacji projektu powstaną: powierzchnia, na której nieodpłatnie udostępniane będą zwiedzającym ekspozycje/wystawy muzealne wraz z restauracją/kawiarnią muzealną, klub muzyczny/bar, hotel, sala fitness/siłownia. Realizacja 72

73 projektu wpłynie także pozytywnie na spadek bezrobocia, ponieważ inwestor zakłada, że w odrestaurowanym i rozbudowanym obiekcie powstaną nowe miejsca pracy. Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego Maraton wraz z przebudową hali Wacław środki z JESSICA ,31 EUR. Rycina 11. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego Maraton wraz z przebudową hali Wacław Źródło: Inwestor/BGK, Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa hotelu Maraton w Szamotułach wraz z częściową przebudową istniejącej hali sportowej Wacław na potrzeby hotelowe. Inwestycja obejmuje połączenie tych dwóch obiektów. Planowana inwestycja ma bezpośrednio przyczynić się do m.in. zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenia promocji regionu powiatu szamotulskiego w Wielkopolsce, wzrostu atrakcyjności sportowo-rekreacyjnej Gminy Szamotuły, promocji turystyki sportowej oraz wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkoleniowym wolontariatu środki JESSICA ,21 EUR. Rycina 12. Projekt realizowany w ramach inicjatywy JESSICA - Budowa multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki wraz z pomieszczeniami Fundacji Ogród Marzeń i ośrodkiem szkoleniowym Źródło: Inwestor/BGK Przedmiotowy projekt polega na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Kasprzaka 1a w Jarocinie pełniącego wcześniej funkcję biurowca oraz hali warsztatowej z zapleczem na potrzeby funkcjonowania Multimedialnego Centrum Komunikacji Południowej Oficyny Wydawniczej, siedziby redakcji Gazety Jarocińskiej i zarządu spółki oraz siedziby Fundacji Ogród Marzeń a także ośrodka szkolenia wolontariatu. W wyniku realizacji projektu w zmodernizowanym budynku powstanie m.in. nowoczesne centrum zarządzania portalami informacyjnymi należącymi do Południowej Oficyny Wydawniczej oraz nowa siedziba Gazety Jarocińskiej poszerzona o zespół Laboratorium nowych technologii medialnych, którego celem będzie przygotowanie interaktywnego lokalnego tygodnika oraz miesięcznika Wieści 73

74 Rolnicze. Ponadto, obok centrum zarządzania spółki, w budynku mieścić się będą pomieszczenia przeznaczone na potrzeby działalności Fundacji Ogród Marzeń oraz ośrodka szkolenia wolontariatu. Rycina 13. Projekty wsparte w ramach Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce do końca 212 r. Źródło: Opracowanie własne. 74

75 Realizacja projektu do końca 212 Postęp rzeczowy realizacji inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce przedstawia się w następujący sposób: W 21 r. zostały osiągnięte wskaźniki na poziomie Menadżera Funduszu Powierniczego dotyczące liczby wspartych funduszy powierniczych JESSICA oraz kwoty przekazanej do FROM. W okresie sprawozdawczym FROM podpisał 8 umów inwestycyjnych z promotorami projektów miejskich na łączną kwotę ,67 EUR, co stanowi ok. 37% funduszy JESSICA, pierwotnie przekazanych do pośrednika finansowego. W związku z powyższym wartości docelowe wskaźników są nadal osiągane. W okresie sprawozdawczym zakończono całkowitą realizację jednego projektu miejskiego w Koźminie Wielkopolskim, polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy. Do końca 212 r. zidentyfikowano m.in. następujące problemy we wdrażaniu inicjatywy JESSICA: stosunkowo niskie zainteresowanie inwestorów zwrotnymi instrumentami finansowymi wspierającymi inwestycje z zakresu rewitalizacji miast, niewystarczający poziom przygotowania projektów miejskich przez wnioskodawców w momencie ich składania, typowo niski zwrot z inwestycji w projekty miejskie uniemożliwiający spłatę pożyczki na projekt, wysoki poziom zadłużenia JST, brak projektów w formule PPP oraz obowiązek ujęcia projektu w zintegrowanych planach na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich. Aby zniwelować wpływ napotkanych problemów na realizację projektu podjęto m.in. następujące działania: zdywersyfikowano ofertę instrumentów oferowanych inwestorom oraz promotorom projektów miejskich, przeprowadzono szereg spotkań, warsztatów i szkoleń dla potencjalnych inwestorów z sektora publicznego oraz prywatnego poświęconych tematyce przygotowywania studium wykonalności w kontekście inicjatywy JESSICA, zasad pomocy publicznej oraz możliwości finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego ze środków inicjatywy JESSICA, zintensyfikowano promocję produktów finansowych w ramach inicjatywy, podjęto szersze działania w celu identyfikacji potencjalnych inwestorów i projektów miejskich Realizacja założeń Strategii EU 22 W marcu 21 r. Unia Europejska przyjęła strategię rozwojową wyznaczającą cele i kierunki działań dla instytucji UE i państw członkowskich w perspektywie do 22 r. - Europa 22. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Strategia ta zastąpiła obowiązującą przez poprzednie dziesięciolecie Strategię Lizbońską. Uwzględniając sytuację gospodarczą i społeczną państw członkowskich, na której mocno odznaczył się kryzys gospodarczy, Unia Europejska wyznaczyła sobie trzy powiązane ze sobą i wzajemnie się wspierające priorytety: rozwój inteligentny (smart growth), rozwój zrównoważony (sustainable growth), rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth). Strategia wyznacza 5 głównych obszarów dla całej Unii Europejskiej, w których prowadzone mają być działania zmierzające do ich rozwoju i poprawy funkcjonowania, a są to: zatrudnienie, badania i rozwój oraz innowacje, klimat i efektywność energetyczna, edukacja, ubóstwo/włączenie społeczne, oraz dwa dodatkowe obszary społeczeństwo informacyjne i konkurencyjność, wynikające z inicjatyw flagowych. Dla pięciu głównych obszarów określone zostały cele, a dla nich z kolei wartości wskaźników wyznaczone dla całej UE, które powinny zostać osiągnięte do 22 roku. Komisja Europejska sukcesywnie prezentowała inicjatywy przewodnie tzw. flagowe (7 projektów przewodnich), stanowiących uzupełnienie Strategii, zawierających katalogi i opisy działań, które mają umożliwić implementację ww. priorytetów tematycznych. Inicjatywy flagowe to: Unia innowacji Młodzież w drodze, Europejska agenda cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca 75

76 z zasobów, Polityka przemysłowa w erze globalizacji, Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, Europejski program walki z ubóstwem. W realizację inicjatyw zaangażowana jest zarówno Unia Europejska, jak i państwa członkowskie. Ponadto, na poziomie UE przyjęte zostały zintegrowane wytyczne w zakresie Strategii 22, dotyczące polityk gospodarczych i polityk zatrudnienia państw członkowskich, wyznaczające ramy reform niezbędnych w państwach członkowskich dla osiągnięcia celów Strategii. Państwa członkowskie podejmują własne zobowiązania odnośnie działań mających na celu realizację Strategii, formułując je na podstawie celów głównych wyznaczonych dla całej UE w Strategii, a także celów szczegółowych wynikających z inicjatyw flagowych oraz zapisów zintegrowanych wytycznych. Zobowiązania te są elementem Krajowych Programów Reform, których realizacja jest przedmiotem weryfikacji na poziomie UE w ramach semestru europejskiego. Zgodnie ze Strategią Europa 22 oraz inicjatywami flagowymi, jednym z głównych instrumentów realizacyjnych Strategii jest Polityka Spójności UE, która wyznaczyła główne kierunki interwencji w okresie programowania po 213 r. Biorąc pod uwagę założenia Polityki Spójności w okresie programowania , a w szczególności jej prorozwojowy i innowacyjny charakter, trzeba zauważyć, że już w obecnym okresie polityka ta w znaczącym stopniu wpisuje się w realizację celów Strategii. WRPO na lata wpisuje się w cele strategii EU 22, które są spójne z celami programu, mimo że okres tworzenia WRPO przypadał na okres obowiązywania Strategii Lizbońskiej. Jedynymi kategoriami interwencji ujętymi w WRPO, które nie wpisują się w realizację Strategii Europa 22 są: turystyka (57), kultura (58-59) oraz pomoc techniczna (85-86). W ramach WRPO na kategorie interwencji, które wpisują się w cele Strategii Europa 22 przypada ,28 EUR ze środków EFRR, czyli 92,7% wszystkich środków EFRR w WRPO (1769 projektów spośród 1968 realizowanych w ramach WRPO ). Priorytety i działania realizowane w WRPO spójne z założeniami celi i inicjatyw flagowych Strategii EU 22 przedstawia poniższy schemat. Natomiast informacje nt. stanu realizacji celów Strategii EU 22 w oparciu o kontraktację oraz wydatki wykazane we wnioskach o płatność przedstawione zostały w Tabeli 6. EU 22 w załączniku VI. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych oraz innych analiz w zakresie Strategii EU

77 Rycina 14. Priorytety i działania realizowane w WRPO spójne z założeniami celów i inicjatyw flagowych Strategii EU 22 Priorytety Strategii EU 22 Rozwój Inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Obszary/cele Strategii 22 Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość Otoczenie biznesu Społeczeństwo informacyjne Edukacja Klimat, energia, mobilność Zatrudnienie i umiejętności Walka z ubóstwem Inicjatywy flagowe Unia innowacji Polityka przemysłowa w erze globalizacji Europejska Agenda Cyfrowa Młodzież w drodze Europa efektywnie korzystająca z zasobów Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia Europejski Program walki z ubóstwem Osie prioretytowe WRPO i działania Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (Działania ) Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (Działanie 1.4) Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (Działania ) Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (Działanie 1.7) Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych (Działania ) Priorytet II Infrastruktura telekomunikacyjna (Działania ) Priorytet II Infrastruktura telekomunikacyjna (Działania ) Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (Działania ) Priorytet III Środowisko przyrodnicze (Działania ) Źródło: opracowanie własne 77

78 Rozwój inteligentny - SMARTH GROWTH Alokacja: , EUR Kontraktacja: ,32 EUR Kwota dofinansowania zatwierdzona we wnioskach o płatność: ,72 EUR Liczba projektów wpisujących się w realizację celu: 132 Na priorytet Strategii EU 22 Rozwój inteligentny składają się 4 obszary/cele do których należą: Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość, Otoczenie biznesu, Społeczeństwo informacyjne oraz Edukacja, a zakres interwencji WRPO odpowiada wszystkim obszarom w tym priorytecie. Podobnie jak w roku poprzednim w ramach priorytetu SMART GROWTH realizowana jest największa ilość projektów (132), mimo że najwięcej środków zakontraktowano na realizację priorytetu SUSTAINABLE GROWTH. Obszary Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość oraz Otoczenie biznesu są ze sobą ściśle powiązane, a ich realizacja wsparta przez inicjatywy flagowe Unia Innowacji oraz Polityka przemysłowa w dobie globalizacji. Projekty, które wpisują się w obydwa obszary stanowią 71% spośród wszystkich projektów realizujących założenia Strategii EU 22. Obszar BADANIA I ROZWÓJ, INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ to przede wszystkim projekty z zakresu infrastruktury B+R (Działanie 1.4), tworzenia sieci współpracy (Działanie 1.6) jak również projekty mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP (Działanie 1.1 oraz Działanie 1.2). Przypisana do tego celu inicjatywa flagowa Unia Innowacji zakłada przede wszystkim poprawę dostępu do finansowania badań i innowacji, a co za tym idzie zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Założenia inicjatywy urzeczywistniają projekty dotyczące tworzenia inkubatorów wspierających przedsiębiorczość czy klastrów łączących przedsiębiorstwa o podobnym profilu w celu zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności. Jednym z projektów tego obszaru jest projekt pn. Inkubator Biznes i Nauka, którego beneficjentem jest firma Biznes i Nauka Sp. z o.o. z Poznania. Inkubator powstaje w Poznaniu przy ul. Obornickiej 33, a na jego łącznej powierzchni 21 m2 będzie 45 biur z ok. 12 stanowiskami pracy. Przy Inkubatorze powstanie również ok. 4 miejsc parkingowych. Ideą Inkubatora jest stworzenie w jednym miejscu możliwości funkcjonowania kilku przedsiębiorstw na styku biznesu i nauki. Inkubator oprócz zapewnienia nowoczesnej, ekologicznej i innowacyjnej infrastruktury (biura, sale szkoleniowe, serwerownia, dwa specjalistyczne laboratoria: Laboratorium Badań nad Użytecznością, Doświadczeniami Użytkowników i Dostępności (LabUx) oraz Laboratorium Badań Technologii Multimedialnych wraz z Pracownią Inteligentnych Technologii Codzienności) ma zapewniać również kompleksowe wsparcie merytoryczne ze strony sieci współpracujących podmiotów, m.in. oferujących usługi księgowe, doradztwo finansowe, prawne, usługi informatyczne oraz marketingowe. Projekt uzyskał dofinansowanie UE w wysokości ,77 EUR, natomiast całkowita jego wartość wynosi ,99 EUR. W obszarze Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (szacowana wartość wskaźnika wynosi 123), Liczba utworzonych miejsc pracy (szacowana wartość wskaźnika wynosi 3175,87 etatów). Obszarowi OTOCZENIE BIZNESU przypisana została inicjatywa flagowa pn. Polityka przemysłowa w dobie globalizacji zakładająca wsparcie przedsiębiorczości, poprawę otoczenia biznesu oraz wsparcie rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych. W ten obszar wpisują się głównie projekty Priorytetu I WRPO (Działania 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6), których beneficjentami są przedsiębiorstwa, w szczególności MSP stanowiące najliczniejszą grupę wśród beneficjentów WRPO (pod względem liczby projektów, kat. 8 i 9). Realizowane projekty obejmują działania dotyczące inwestycji w 78

79 przedsiębiorstwa oraz mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MSP (projekty dotyczące wsparcia klastrów, inkubatorów oraz parków naukowo-technologicznych). Wsparte w ramach WRPO projekty w dużej mierze dotyczą m.in. wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem pozwalających na reorganizację przedsiębiorstwa zwiększając jego efektywność (projekt pn. Wdrożenie zaawansowanej technologii informatycznej zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie KRAM), zakupu innowacyjnych linii technologicznych czy urządzeń (projekt pn. Wzrost innowacyjności firmy DREWTAR poprzez zakup innowacyjnych linii technologicznych z oprogramowaniem do obróbki mechanicznej i cieplnej drewna). W obszarze Otoczenie biznesu zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (szacowana wartość wskaźnika wynosi 17) czy Liczba nowych usług oferowanych przez IOB (szacowana wartość wskaźnika 2 26). Obszar SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE tożsamy jest z jednym z działań WRPO tj. z Działaniem 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego podpisano 3 umowy, wszystkie na projekty kluczowe dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Inicjatywą flagową jaka odpowiada założeniom tego celu jest Europejska Agenda Cyfrowa, upowszechniająca szybki Internet i umożliwiająca korzystanie z jednolitego rynku cyfrowego dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Wszystkie 3 projekty odpowiadające założeniom Europejskiej Agendy Cyfrowej realizowane w ramach Działanie 2.7 opisane zostały w pkt. 3.2 przy opisie Działania 2.7 oraz w pkt. 5 Duże projekty. Realizacja celów tego obszaru wspierana jest również przez projekty dotyczące budowy parków naukowo-technologicznych w ramach Działania 1.4, a w najbliższym czasie przez projekty realizowane w ramach Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, dla którego pod koniec 212 roku ogłoszono pierwszy konkurs. W obszarze SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego (szacowana wartość wskaźnika wynosi 43,5 km) oraz Liczba udostępnionych e-usług (szacowana wartość wskaźnika 11 szt.). Ostatni z obszarów tego priorytetu Strategii EU 22 to EDUKACJA. W obszar ten wpisuje się 36 projektów realizowanych w ramach WRPO. Przypisana obszarowi inicjatywa flagowa Młodzież w drodze zakłada poprawę wyników systemów kształcenia oraz ułatwienia młodzieży wejścia na rynek pracy. Zagadnienie problemu dostosowania systemu kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy oraz powiązanie go z otoczeniem biznesowym pojawiło się wśród Rekomendacji UE dla Polski. Projekty dofinansowane w ramach WRPO w Działaniu 5.1 i Działaniu 5.2 mają na celu zwiększenie atrakcyjności i pozycji szkół na rynku, dostępności i jakości kształcenia na wszystkich poziomach, w tym nałożenie większego nacisku na zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych zwiększających szanse osób młodych na znalezienie pracy. IZ WRPO kładzie nacisk na to by wsparte w ramach tych działań projekty przyczyniły się do unowocześnienia infrastruktury szkół wyższych oraz zwiększenia atrakcyjności infrastruktury edukacyjnej wielkopolskich uczelni, czego efektem będzie wzrost ilości wysoko wykwalifikowanych pracowników w regionie odpowiadających potrzebom rynku pracy. Dofinansowanie UE otrzymały m.in. takie projekty jak Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie dla Poznańskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej czy Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano-instalatorskich przy PCEZ we Wrześni. Obydwa projekty mają za zadanie ułatwić młodym ludziom zdobycie praktycznej wiedzy zawodowej w trakcie nauki w szkole, by umocnić ich pozycję na rynku pracy. W obszarze Edukacja zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba szkół wyższych objętych wsparciem (szacowana wartość wskaźnika 1 szt.) czy Liczba objętych wsparciem szkół i placówek kształcenia ustawicznego (szacowana wartość wskaźnika 26). 79

80 Rozwój zrównoważony SUSTAINABLE GROWTH Alokacja: , EUR Kontraktacja: ,24 EUR Kwota dofinansowania zatwierdzona we wnioskach o płatność: ,71 EUR Liczba projektów wpisujących się w realizację celu: 379 Projekty wpisujące się w priorytet Strategii SUSTAINABLE GROWTH, tj. Rozwój zrównoważony, w największym stopniu angażują środki EFRR. W tym priorytecie ujęto tylko jeden obszar/cel Strategii EU 22 jakim jest KLIMAT, ENERGIA, MOBILNOŚĆ. Obszar KLIMAT, ENERGIA, MOBILNOŚĆ, skupia wszystkie projekty transportowe, projekty z zakresu energii oraz ochrony środowiska, zatem jego zakres pokrywa się z zakresem interwencji dwóch priorytetów WRPO: Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna oraz Priorytetu III Ochrona środowiska. Wsparte projekty jako cel stawiają sobie ochronę środowiska naturalnego poprzez racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności oraz wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych. Jednocześnie projekty realizowane w ramach WRPO wpisują się w inicjatywę flagową Europa efektywnie korzystająca z zasobów, propagując efektywność energetyczną (projekty z Działania 3.2 dotyczące termomodernizacji budynków), wykorzystując odnawialne źródła energii (projekty z Działania 3.7 dotyczące budowy elektrowni wiatrowych czy systemów solarnych), racjonalizując gospodarkę odpadami (projekty z Działania 3.1) oraz modernizując infrastrukturę transportową (projekty z Priorytetu II). Dużą część wspartych projektów stanowią projekty związane z termomodernizacją budynków czyli docieplaniem ścian zewnętrznych i stropów, wymianą okien, a także wymianą lub modernizacją systemów grzewczych. Wszystkie te zabiegi mają na celu zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania wody użytkowej, zmniejszenie strat energii, a w niektórych przypadkach zmianę konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Przykładem projektu w tym obszarze jest projekt zrealizowany przez Powiat Kolski pn. Termomodernizacja budynków szkolnych w Powiecie Kolskim Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. Zakres inwestycji w ramach projektu obejmował m.in.: modernizację instalacji c.o., modernizację systemu zaopatrzenia c.w.u. (ZST Koło), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - drewnianej i stalowej na okna i drzwi PCV, docieplenie stropodachów i ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie filarków międzyokiennych, montaż OZE tj. pompy ciepła typu powietrze - woda. Celem projektu było zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, SO2, NOx, pyły, CO2, ochrona powietrza, poprzez którą zostanie osiągnięta poprawa stanu środowiska naturalnego oraz racjonalne gospodarowanie energią poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania budynków i c.w.u. i wynikające z tego faktu obniżenie kosztów eksploatacji budynków szkolnych. Całkowita wartość projektu wyniosła ,61 EUR, w tym dofinansowanie ,28 EUR. W obszarze Klimat, energia, mobilność zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba projektów z zakresu energii (szacowana wartość wskaźnika 9) czy Liczba projektów z zakresu energii - liczba projektów z zakresu energii odnawialnej (szacowana wartość wskaźnika wynosi 34). 8

81 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu INCLUSIVE GROWTH Alokacja: , EUR Kontraktacja: ,9 EUR Kwota dofinansowania zatwierdzona we wnioskach o płatność: ,13 EUR Liczba projektów wpisujących się w realizację celu: 124 Na ten priorytet strategii składają się dwa obszary tematyczne: ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI oraz WALKA Z UBÓSTWEM, jednak zakres interwencji ujęty w WRPO odpowiada tylko jednemu z nich tj. Walce z ubóstwem, któremu odpowiada Inicjatywa flagowa Europejski Program Walki z ubóstwem (zapewnienie osobom ubogim i wykluczonym społecznie godnych warunków oraz umożliwienie im aktywnego udziału w życiu społeczeństwa, zapewnienie spójności gospodarczej i społecznej). W założenia inicjatywy wpisują się: Działanie 5.3 dotyczące wsparcia poprawy warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i Działanie 5.4, w ramach którego wsparcie finansowe udzielane jest projektom dotyczącym pozostałej infrastruktury społecznej (np. budowa budynku socjalno-terapeutycznego, przebudowa budynku centrum aktywności zawodowej). Projekty realizowane w ramach działań 4.1 oraz 4.2 również wpisują się w założenia priorytetu INCLUSIVE GROWTH, wspierając obszary problemowe wymagające aktywizacji gospodarczej i społecznej. Jednym z projektów, który wpisuje się w inicjatywę flagową jest powstały w 212 roku Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach, którego beneficjentem jest Powiat Poznański (projekt pn. Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego). Całkowita wartość projektu wyniosła ,31 EUR, w tym dofinansowanie UE ,2 EUR. W ramach projektu odtworzono klimat ogrodu barokowego, a w przestrzeń parku wkomponowane zostały urządzenia dydaktycznozabawowe służące rehabilitacji i rewalidacji osób niewidomych i niedowidzących. Obiekt jest zlokalizowany na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach i jest to jedyny taki park w Europie na taka skalę. Urządzenia dydaktycznozabawowe zainstalowane na terenie obiektu służą prowadzeniu aktywnej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych dotkniętych dysfunkcją wzroku. Wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, takie jak: karylion ziemny, czyli system ziemnych dzwonów rurowych, wydających dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, trampoliny, pajęczyny, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący będą mogli uczyć się orientacji przestrzennej. Na terenie parku nie zabrakło także wieży wiatrów, która sygnalizuje jego kierunek oraz natężenie. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach. Ponadto do dyspozycji jest molo oraz oświetlony mostek. Na terenie parku wytyczono również ścieżki o różnej nawierzchni, tory przeszkód, równoważnie oraz założono poletka z roślinami. Dzięki korzystaniu z takiej formy rehabilitacji niewidomi uczą się wykorzystywać wszystkie dostępne im zmysły i rozpoznają strukturę nawierzchni, kierują się dźwiękiem i zapachem. W ten sposób dzieci są efektywnie przygotowywane do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w terenie. W obszarze WALKA Z UBÓSTWEM zakładana jest realizacja m.in. takich wskaźników jak: Liczba wspartych obiektów infrastruktury społecznej (szacowana wartość wskaźnika 18), Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych (szacowana wartość wskaźnika 5). 81

82 Krajowy Program Reform Proces realizacji strategii Europa 22 obejmuje coroczną aktualizację Krajowych Programów Reform, stanowiących podstawowy instrument realizacji zobowiązań przyjętych na poziomie państw członkowskich UE. W dniu 26 kwietnia 211 r. Rada Ministrów przyjęła pierwszy Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 22, który wytyczył 3 obszary priorytetowe: Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego, Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego, Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Cele programu zakładają budowę trwałych podstaw wzrostu gospodarczego, o czym świadczy łączenie celi unijnych z priorytetami krajowymi. W wyniku corocznej oceny sytuacji krajowej gospodarki i wyzwań jakim musi sprostać, dnia 25 kwietnia 212 r. Rząd RP przyjął Aktualizację Krajowego Programu Reform 212/213. Obszary priorytetowe i kierunki działań do 22 r. oraz przedstawione w KPR ich uzasadnienie zachowały swoją aktualność z pierwotną wersją, aktualizacji uległy zadania przewidziane do realizacji. Działania oraz zadania do realizacji w latach wyszczególnienie w KPR odnoszą się do kompetencji szczebla rządowego, jednak na szczeblu samorządowym, gdzie wdrażane są RPO można zidentyfikować działania, które w istotny sposób mogą się przyczynić do realizacji założeń KPR. Tabela 21. Realizacja Krajowego Programu Reform przez WRPO Lp. Podtemat KPR Odpowiadające obszarowi działania WRPO Zarządzanie strategiczne Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej Rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej Rozwój i modernizacja infrastruktury B+R Rozwój i modernizacja Temat KPR: Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie 82

83 infrastruktury społecznej 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 1 2 Otoczenie prawnoinstytucjonalne Dostęp do finansowania Temat KPR: Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości (inicjatywa JEREMIE) 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji (inicjatywa JESSICA) 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (inicjatywa JESSICA) 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Nowe kierunki rozwoju innowacyjności Kapitał intelektualny dla innowacyjności Nauka bliżej gospodarki 1.2 Wsparcie rozwoju MSP 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 1.6 Rozwój sieci i kooperacji 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Temat KPR: Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu Nowoczesny rynek 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego pracy Przeciwdziałanie wykluczeniu 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej społecznemu Źródło: Opracowanie własne Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Wstęp Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) została opracowana w celu zacieśnienia współpracy w regionie oraz jako instrument mający sprostać wyzwaniom stojącym przed Regionem Morza Bałtyckiego. To pierwsza strategia makroregionalna UE, w której skład wchodzi 8 państw: Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Niemcy, Szwecja oraz Polska. Działania realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) w dużej mierze wpisują się w cele i obszary wsparcia przewidziane w SUE RMB. Zadania te obejmują głównie podniesienie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego poprzez: ochronę środowiska naturalnego, rozwój gospodarczy oraz społeczny. Ze względu na położenie geograficzne, województwo wielkopolskie wpisuje się w większości pośrednio w zagadnienia priorytetowe zidentyfikowane w Planie Działań Strategii. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego przyjęta została w trakcie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , przy znacznym zaawansowaniu zakontraktowania środków na poszczególne priorytety, działania i projekty. Sytuacja ta ograniczyła sens, potrzeby i możliwości dostosowania sposobu realizacji programu do poszczególnych filarów i priorytetów SUE RMB. 83

84 Pomoc techniczna W okresie sprawozdawczym przedstawiciele IZ WRPO nie byli uczestnikami, ani nie organizowali spotkań, szkoleń, konferencji związanych ze Strategią, w związku z czym nie wykorzystano środków pomocy technicznej WRPO dla potrzeb związanych z wdrażaniem Planu Działań Strategii. W sferze promocji i informacji nie utworzono odrębnego systemu dla SUE RMB. Jednakże o celach tej strategii każdorazowo informowano beneficjentów, gdy prezentowano strategię i system realizacji WRPO. System wdrażania Po przyjęciu SUE RMB przeprowadzono analizę WRPO z punktu widzenia spójności i możliwości realizacji poszczególnych priorytetów i obszarów tej Strategii. Z analizy wynikało, że w gruncie rzeczy całe pole interwencji programu regionalnego służy osiąganiu jej celów. Działania na rzecz Wielkopolski zrównoważonej pod względem środowiskowym, będącej obszarem dobrobytu, dostępnej i atrakcyjnej, a zarazem bezpiecznej i chronionej, co wyrażają poszczególne priorytety SUE RMB, są równocześnie realizacją celów WRPO. Cała Wielkopolska jest częścią regionu bałtyckiego, gdyż leży w jego zlewisku, a więc działania na rzecz zwiększenia jej konkurencyjności i spójności są równocześnie działaniami na rzecz SUE RMB. Działania realizowane przez WRPO są dwojakiego rodzaju. Województwo wielkopolskie, nie będąc regionem nadmorskim, w większości oddziałuje na Strategię pośrednio. Niektóre jednak z jej działań realizuje bezpośrednio, np. poprzez projekty z zakresu gospodarki ściekami, które przyczyniają się do zmniejszenia eutrofizacji Morza Bałtyckiego. W konkluzji tej analizy uznano, iż nie ma potrzeby modyfikacji pakietu instrumentów interwencji, czy kryteriów dostępu i oceny projektów. Nie ma możliwości oceny, które projekty realizują cele bałtyckie w większym, a które w mniejszym stopniu. Z tego punktu widzenia nie ma technicznej możliwości różnicowania na przykład projektów komunikacyjnych, czy środowiskowych i na tej podstawie budowy systemu punktacji w kryteriach wyboru projektów. Wobec powyższego, skupiono się na monitorowaniu przedsięwzięć i projektów, których realizacja przyczynia się do realizacji celów SUE RMB. Realizowane jest to przez dostarczanie Instytucji Koordynującej informacji o realizowanych projektach, według priorytetów i obszarów SUE RMB oraz kategorii interwencji, uznanych przez Instytucję Koordynującą za bałtyckie. System realizacji Informacje na temat działań WRPO, w których są realizowane projekty wpisujące się w poszczególne priorytety i obszary priorytetowe SUE RMB zostały przedstawione w załączniku VII w Tabeli 7c Projekty wpisujące się w poszczególne obszary priorytetowe Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w podziale na działania WRPO w 212 roku i od początku realizacji programu do końca 212 roku. Dane ilościowe Informacje finansowe nt. projektów realizowanych w ramach WRPO, które wpływają na SUE RMB zostały przedstawione w załączniku VII w Tabeli 7a Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Tabeli 7b EFRR a SRMB. Wnioski i rekomendacje Z przygotowywanych zestawień, zarówno w ramach sprawozdań z wdrażania WRPO, jak i na potrzeby Instytucji Koordynującej wynika, iż w ramach WRPO uzyskiwane są konkretne efekty poprawiające sytuację w regionie Morza Bałtyckiego. W poszczególnych Priorytetach SUE MB sytuacja wygląda następująco: Priorytet I Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony realizowane są przede wszystkim projekty związane z gospodarką ściekami, co bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia nadmiaru substancji odżywczych w Bałtyku i jego zanieczyszczenia. Pośrednio temu celowi służą projekty zwiększające bioróżnorodność, z zakresu ochrony 84

85 przyrody, racjonalnej gospodarki odpadami, na rzecz oszczędności energii czy produkcji energii odnawialnej. Priorytet II Przekształcenie Morza Bałtyckiego w obszar dobrobytu poza działaniami, które ze względu na swą specyfikę są w gestii państwa bezpośrednim wkładem WRPO jest wspieranie przedsiębiorstw, wzmacnianie ich innowacyjności, współpraca z nauką, czy budowa instytucji otoczenia biznesu i współpracy oraz promocji gospodarczej. WRPO tworzy warunki do współpracy przedsiębiorstw, także w skali przestrzeni bałtyckiej. Priorytet III Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w miejsce dostępne i atrakcyjne realizowane są inwestycje w systemy transportowe oraz w budowę społeczeństwa informacyjnego. Pośrednio, do realizacji celów tego Priorytetu przyczyniają się wszelkie inwestycje w infrastrukturę regionu. W tym obszarze wkład WRPO jest największy i wynosi więcej niż jedna trzecia alokacji programu. Priorytet IV Przekształcenie regionu Morza Bałtyckiego w obszar bezpieczny i chroniony ze względu na jego specyfikę w sposób ograniczony, realizowane są działania na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego, przeciwpowodziowego, czy przeciwpożarowego. Mimo tego, że MRR nie przewidziało możliwości wkładu regionów w realizację tego Priorytetu to wkład ten jest istotny. W okresie sprawozdawczym w kategoriach interwencji przyporządkowanych do poszczególnych Priorytetów SUE MB podpisanych zostało łącznie 11 nowych umów na łączną kwotę środków UE EUR. Od początku realizacji WRPO największe środki, odpowiadające kategoriom interwencji Strategii, zakontraktowane zostały w obszarze: edukacji, zdrowia, turystyki, wsparcia przedsiębiorczości 44% oraz transportu 37%. Załączone zestawienia interwencji na rzecz SUE RMB (Tabela 7a oraz Tabela 7b) przedstawiają skalę zaangażowania środków WRPO w poszczególne priorytety tej strategii. Przygotowano je zgodnie z wytycznymi Instytucji Koordynującej, uzgodnionymi z Komisją Europejską. W lipcu 212 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycję aktualizacji Planu Działań (PD) SUE RMB, który ma być przyjęty na początku 213 r. Istotne z punktu widzenia IZ WRPO zmiany będą dotyczyły realizowanych w zakresie RPO obszarów priorytetowych 7 i 12, które zostaną połączone oraz wyodrębnienia OP Kultura, OP Turystyka i OP Zdrowie, wchodzących w skład obecnego Obszaru 12. Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych , IZ WRPO zamierza uwzględnić zmiany dotyczące wymogów przedsięwzięć powiązanych ze Strategią UE Regionu Morza Bałtyckiego. Podczas formułowania programu WRPO na lata zostaną wzięte pod uwagę wskazówki KE dotyczące celów ogólnych Strategii (ocalenie morza, rozwój połączeń w regionie, zwiększenie dobrobytu) oraz obszarów priorytetowych. Przeanalizowany zostanie również Plan Działań pod kątem charakteru przedsięwzięć, które będą realizowane w PO. Projekty W ramach WRPO nie są realizowane projekty flagowe zidentyfikowane w Planie Działań Strategii, jednakże wiele projektów realizowanych w ramach Programu wpisuje się w poszczególne obszary priorytetowe Strategii. Obszary, dla których zaklasyfikowano projekty realizujące założone w nich cele to: Obszar 2, Obszar 3, Obszar 7, Obszar 8, Obszar 1, Obszar 11, Obszar 12. Dla każdego obszaru został przedstawiony przykład projektu zgodnie z kartą przykładowego projektu, a informacje te zostały zamieszczone w załączniku VII w formacie xls. 2.2 INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI Instytucja Zarządzająca WRPO deklaruje, że w okresie sprawozdawczym powzięła wszelkie odpowiednie środki zapewniające przestrzeganie przepisów wspólnotowych, w szczególności w takich obszarach jak: ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, zamówienia publiczne, zasada równości szans, pomoc publiczna. IZ WRPO podjęła działania kontrolne służące zapewnieniu przestrzegania przepisów wspólnotowych wprowadzając liczne mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizacji operacji, zarówno na poziomie Instytucji Zarządzającej, jak i 85

86 na poziomie beneficjenta. Jednocześnie IZ WRPO informuje, że nie napotkała znaczących problemów związanych z zachowaniem przepisów wspólnotowych podczas realizacji Programu. Dane dotyczące ogólnych mechanizmów służących zagwarantowaniu zgodności realizowanych operacji z prawem wspólnotowym prezentują się tak samo, jak w sprawozdaniu za rok ubiegły Zasada równości szans Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych zasada równości szans była realizowana przez IZ WRPO na wszystkich etapach: programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji. Jednocześnie w 212 r. IZ WRPO nie stworzyła wniosków i rekomendacji w obszarze równości szans na kolejne okresy realizacji programu. W kolejnych latach IZ WRPO będzie kontynuować dotychczasowe działania w tym zakresie. W ramach WRPO brak jest uzgodnień partnerskich w zakresie równości szans. Działania związane z równouprawnieniem na ww. etapach nie zmieniły się od poprzedniego okresu i prezentują się tak samo, jak w sprawozdaniu za rok ubiegły. Jedynie w przypadku zachowania zasady równości szans na etapie ewaluacji warto dodać, że w 212 r. IZ WRPO zleciła wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy, którego wyniki wskazują, iż realizacja projektów dofinansowanych w ramach WRPO wpłynęła na wzrost zatrudnienia w województwie wielkopolskim. Na skutek realizacji badanych projektów powstało 7561 miejsc pracy, co stanowi 7% wszystkich powstałych w latach w Wielkopolsce miejsc pracy netto. Należy zwrócić uwagę, iż najliczniej zasiloną w miejsca pracy grupą wiekową okazała się być grupa osób w wieku lata, jest to istotna kwestia zważywszy na fakt, iż ta właśnie kategoria osób najmłodszych aktywnych zawodowo ogólnie znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednostka Ewaluacyjna WRPO przygotowała także na 213 r. badanie ewaluacyjne pt. Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 22 w perspektywie finansowej UE , którego głównym celem jest sformułowanie rekomendacji dla procesu wyznaczania polityki rozwoju Wielkopolski, w tym w szczególności dla projektowania WRPO , uwzględniających cele Strategii Europa 22 w zakresie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Badania ewaluacyjne w ramach WRPO realizowane są z zachowaniem zasady równości szans. Świadczy o tym fakt, iż opracowanie koncepcji badania (określenie: tematu badania, głównych problemów badawczych, pytań i kryteriów ewaluacji, wymagań odnośnie metodologii i zespołu badawczego, itp.), a także wykonawców dokonywane są w sposób gwarantujący niedyskryminowanie żadnej grupy społecznej jak i osób z grup defaworyzowanych Zasada partnerstwa W 212 r. zasada partnerstwa była realizowana na wszystkich etapach: programowania, wdrażania, monitoringu oraz ewaluacji i obejmowała liczne przedsięwzięcia z zakresu partnerstwa instytucjonalnego, partnerstwa na poziomie projektów. Partnerstwo instytucjonalne zawarte jest na etapie programowania/wdrażania (poprzez konsultacje społeczne, spotkania na zasadach partnerskich). Wnioski i rekomendacje w obszarze partnerstwa na kolejne okresy realizacji programu W kolejnych okresach programu należy rozważyć zmianę wytycznych pod kątem zapisów partnerstwa. Obecne wytyczne dopuszczają udział partnera w projekcie pod warunkiem, że on sam nie aplikuje o dotacje. Istnieją pewne obszary, którymi zainteresowane są zarówno gmina, jak i powiat w obrębie jednego konkursu. Wówczas partnerstwo jest niemożliwe, a jednostki składają odrębne projekty. Przykłady działań związane z realizacją zasady partnerstwa na wszystkich ww. etapach nie zmieniły się od poprzedniego okresu i prezentują się tak samo, jak w sprawozdaniu za rok ubiegły. 86

87 Łączna liczba projektów wspartych do końca okresu sprawozdawczego, w których udział biorą partnerzy wynosi 97. Całkowita wartość tych projektów to ,2 EUR, a wartość dofinansowania UE to ,11 EUR. Zdecydowana większość projektów partnerskich realizowanych jest w ramach Działania 2.2 przy inwestycjach drogowych. Dużo inwestycji przy udziale partnera realizowanych jest także w Priorytecie VI Turystyka i środowisko kulturowe (37 projektów). W 212 r. doszedł jeden nowy projekt partnerski - projekt pt. Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie. Inwestycja realizowana jest w ramach Działania 2.2 przez Powiat Chodzieski w partnerstwie z Gminą Chodzież oraz Gminą Miejską w Chodzieży. Tabela 22. Liczba projektów realizowanych przy udziale partnerów wg działań Nazwa działania Liczba projektów partnerskich Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 1 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiaty, powiatowe i gminne) 48 Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody 7 Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 3 Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 1 Działanie 6.1 Turystyka 21 Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego 16 Razem 97 Źródło: Dane własne UMWW. 2.3 NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE W okresie sprawozdawczym IZ WRPO nie odnotowała znaczących problemów we wdrażaniu WRPO. 87

88 pkt proc. % 2.4 ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH) Na wdrażanie WRPO w roku 212 miało wpływ spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego obserwowane w całej UE. W Polsce co prawda to tempo wzrostu należy do najwyższych w Unii jednakże w porównaniu z 211 r. zmniejszyło się z 4,3% do 2,%. W wielu krajach strefy euro dotkniętej recesją wystąpił nawet ujemny wzrost gospodarczy. Wykres 16. Tempo wzrostu PKB w Polsce i UE 8, 6, 4, 2,, -2, 6,2 6,8 5,3 5,1 3,6 3,9 4,3 1,6 2, 3,3 3,2 2,5 2,1,3 2,1 1, UE-27 Polska -4, -6, -4,3 -,3 Źródło: GUS. Na stosunkowo dobrą sytuację Polski w tym względzie wpłynęło na pewno wdrażanie funduszy unijnych. Szacuje się, że dzięki wykorzystaniu środków polityki spójności tempo wzrostu PKB w 212 r. było wyższe niż w scenariuszu bez funduszy UE o ok.,6-1,4 p.p. - można stwierdzić, że co najmniej jedna trzecia wzrostu gospodarczego w 212 r. miała swoje źródło w unijnej polityce spójności. Wykres 17. Wpływ środków z funduszy europejskich na tempo wzrostu PKB w cenach stałych (odchylenia od scenariusza bez środków UE w p.p.) 3, 2, MaMoR3 EUImpactMod Hermin 1,, -1, Źródło: MRR. Po globalnym kryzysie finansowym, odczuwalnym w kraju między innymi poprzez spowolnienie wzrostu gospodarczego w 29 r. do 1,6%, Polska nie powróciła do wysokiego poziomu aktywności gospodarczej z lat poprzednich. Średnioroczne tempo wzrostu PKB obniżyło się z 6,% w latach poprzedzających kryzys, do 3,4% w okresie , czyli prawie dwukrotnie. Przyczyną spowolnienia aktywności gospodarczej w Polsce były zarówno niekorzystne uwarunkowania zewnętrzne, jak i słaby popyt krajowy. W 212 r. osłabieniu uległy wszystkie składniki popytu krajowego, zarówno spożycie, jak i inwestycje. W efekcie bardzo niski wzrost w skali rocznej obserwowano w odniesieniu do wszystkich znaczących składników popytu krajowego: spożycie ogółem było wyższe o,4%, przy zerowym wzroście spożycia publicznego, a nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się tylko o,6%. 88

89 % Stopa inwestycji zmniejszyła się z 2,3% w 211 r. do 19,7% w 212 r. Wykres 18. Stopa inwestycji stopa inwestyjcji ogółem stopa inwestycji publicznych 25, 2, 18,1 18,2 19,7 21,6 22,3 21,2 19,9 2,3 19,7 15, 1, 5, 3,4 3,4 3,9 4,2 4,6 5,2 5,6 5,8 5,2, Źródło: GUS; Program Konwergencji 212. Stan gospodarki wpływa niekorzystnie także na kondycję finansową przedsiębiorców a to z kolei ma znaczenie dla wdrażania programu w województwie. Duża grupa przedsiębiorców aplikujących o środki programu informowało IZ WRPO o problemach z kondycją ekonomiczną. Miało to wpływ na inwestycje przez nich realizowane w ramach WRPO. Zmiany do projektu zgłaszane przez beneficjentów najczęściej dotyczyły przesunięcia terminu realizacji, zakresu przewidzianych prac czy wartości docelowych wskaźników postępu rzeczowego. Wskaźnikiem, z osiągnięciem którego przedsiębiorcy mieli problemy, był wskaźnik dotyczący utworzonych miejsc pracy. Beneficjenci szacując wartość wskaźnika zakładali bardziej dynamiczny rozwój swoich firm. Te problemy niejednokrotnie powodowały konieczność rezygnacji z dofinansowania i rozwiązania umowy o dofinansowanie w ramach WRPO. Również w jednostkach samorządu terytorialnego można zaobserwować skutki spowolnienia gospodarczego, które szukając oszczędności tną wydatki także poprzez ograniczenie inwestycji publicznych. Wykres 19. Wzrost PKB oraz relacja wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych (SIRiS) do PKB 8, 6, 4, 2,, -2, PKB Wynik SIRiS w %PKB -4, -6, -8, -1, Źródło: GUS. Spowolnienie aktywności gospodarczej znalazło odzwierciedlenie na rynku pracy. Szacuje się, że liczba pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o,2% w skali rocznej. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw tylko nieznacznie zwiększyło się w porównaniu z 89

90 POLSKA Mazowieckie Dolnośląskie Wielkopolskie Sląskie Lódzkie Pomorskie Opolskie Lubuskie Malopolskie Swiętokrzyskie Lubelskie Podlaskie Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie Podkarpackie Warmińsko-mazurskie poprzednim rokiem (o,1%). W Wielkopolsce utrzymuje się stały wzrost, choć znacznie wolniejszy niż w 211 r. (w skali roku wzrost o,5%, przed rokiem o 3,4%) Stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce jest nadal najniższa w kraju, choć wzrosła do 9,9% (o,8 p.p. w porównaniu z rokiem 211). Tendencję wzrostową w skali roku utrzymało przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. W stosunku do grudnia 211 r. wzrost ten wyniósł 1,8% wobec 4,5% przed rokiem. Proces konwergencji realnej do UE obejmuje wszystkie polskie regiony, przy czym w regionach słabiej rozwiniętych proces ten przebiegał wolniej. Najszybciej dystans do UE-27 zmniejsza woj. mazowieckie (13% unijnego poziomu PKB per capita w PPS), dolnośląskie (7% unijnego poziomu PKB per capita w PPS), śląskie (67% unijnego poziomu PKB per capita w PPS) i wielkopolskie (65% unijnego poziomu PKB per capita w PPS). Wykres 2. Konwergencja w regionach zmiana w latach PKB per capita w PPS UE 27=1) Źródło: Eurostat. Powiązanie działań edukacyjnych z aktywną polityką rynku pracy oraz wsparcie finansowe i merytoryczne osób planujących działalność gospodarczą, jak również wzmacnianie potencjału PKB pc w PPS UE-27=1 w 21 r. wzrost PKB pc w PPS UE-27=1 w adaptacyjnego już funkcjonujących firm to przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Nie zadowala tu jednak wskaźnik określający udział osób w wieku lata uczących się i dokształcających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku, który w 24 r. wynosił 5%, w 21 r. wzrósł zaledwie o,3 pkt. proc., a w następnym roku spadł do poziomu 4,5%. Trudno więc oczekiwać w 213 roku tak istotnej poprawy sytuacji na rynku szkoleń, by zainteresowanie tą formą podwyższania kwalifikacji doprowadziło do dziesięcioprocentowego udziału omawianej populacji w różnego rodzaju formach dokształcania. Działania przeprowadzane przez IZ WRPO w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego Na beneficjentów WRPO i realizację przez nich projektów finansowanych ze środków UE wpływ ma ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju i województwie. Mimo tego, że nadal występuje wzrost gospodarczy to jego tempo spadło co skutkuje z kolei negatywnym oddziaływaniem na zatrudnienie i stan finansów w jednostkach publicznych (a zwłaszcza JST). Można zaobserwować spadek aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw co przekłada się w przypadku przedsiębiorców będących beneficjentami programu regionalnego na realizowane przez nich projekty. Część MSP aplikujących o środki UE rezygnowała z ubiegania się o wsparcie, rozwiązywała umowy o dofinansowanie lub je aneksowała. Powodem tego były trudności z 9

91 uzyskaniem wkładu własnego (niemożność otrzymania kredytu), niedoszacowanie kosztów projektu, ograniczania środków na inwestycje, przesunięcie terminów realizacji. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego musiały często ograniczać zakres inwestycji, przesuwać je w czasie, a czasem rezygnować z realizacji. Wpływ na to miały m.in. niższe od przewidywanych przychody budżetowe, głównie z podatków. Z drugiej strony należy podkreślić, że środki dostępne w ramach WRPO dla beneficjentów i możliwość ich wykorzystania na inwestycje pozwalające utrzymać, a niekiedy wręcz kreować koniunkturę, przynajmniej w niektórych dziedzinach gospodarki. W 212 roku Instytucja Zarządzająca WRPO zapewniała sprawną realizację Programu poprzez dokonywanie płatności dla beneficjentów oraz organizację kolejnych naborów m.in. dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. Instytucja Zarządzająca WRPO wspiera przedsiębiorców nie tylko bezpośrednimi dotacjami, ale także oferując instrumenty finansowe w postaci pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE. Ma to wpływ na zwiększenie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorców Instytucja Zarządzająca WRPO starając się ułatwić beneficjentom dostęp do środków organizowała szkolenia a także przygotowywała wytyczne w tematach sprawiających największe trudności aplikującym. Ponadto IZ WRPO i Komitet Monitorujący dbają o efektywne wykorzystanie środków poprzez stały monitoring wydatkowania środków oraz w pewnych przypadkach wykorzystują możliwość elastycznego podejścia do przeprowadzania alokacji środków pomiędzy poszczególnymi działaniami. W 212 roku przeprowadzono realokacje środków w Priorytecie II, III, V i VI. 2.5 ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZP. NR 183/26 W wyniku przeprowadzonych kontroli trwałości stwierdzono łącznie 3 przypadki zasadniczych modyfikacji projektu zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 183/26. Modyfikacje dotyczyły następujących projektów: Projekt pt. Realizacja nowych inwestycji w Zakładzie Budowlanym Józefa Tomaszewskiego wpływających na dalszy dynamiczny jego rozwój oraz wzrost konkurencyjności realizowany przez Zakład budowlany Józef Tomaszewski. W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 212 r. stwierdzono naruszenie trwałości projektu. Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej beneficjent zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w dniu r. Umowa została rozwiązana w dniu 19 września 212 r. Wartość dofinansowania do zwrotu to ,82 EUR. Projekt pt. Zakup środków trwałych celem dywersyfikacji usług budowlanych realizowany przez Zakład budowlany Józef Tomaszewski. W trakcie kontroli przeprowadzonej w lipcu 212 r. stwierdzono naruszenie trwałości projektu. Zgodnie z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej beneficjent zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej w dniu r. Umowa została rozwiązana w dniu 19 września 212 r. Wartość dofinansowania do zwrotu to ,54 EUR. Projekt pt. Obudź swoją firmę najnowsze formy reklamy i promocji w dobie recesji gospodarczej realizowany przez Eko Invest Partner Sp. z o.o. W trakcie kontroli przeprowadzonej w sierpniu 212 r. stwierdzono naruszenie trwałości projektu. Spółka Eko Invest Partner została w dniu r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako spółka w likwidacji. Umowa została rozwiązana w dniu 18 grudnia 212 r. Wartość dofinansowania do zwrotu to ,77 EUR. Całkowita wartość środków podlegających odzyskaniu w związku z wykryciem zasadniczych modyfikacji wynosi 394,14 EUR, a wysokość tej kwoty powiększonej o odsetki wynosi ,43 EUR. Kwoty te pozostają do odzyskania. 91

92 2.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA WSTĘP W systemie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata uwzględniono kwestię komplementarności projektów realizowanych w ramach WRPO z innymi projektami realizowanymi w ramach WRPO oraz w ramach krajowych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Już w treści WRPO w rozdziale omawiającym strategię programu stwierdzono, że efektywne wykorzystanie środków WRPO zależeć będzie także od uzyskania efektu synergii, co znaczy, że działania w ramach WRPO nie mogą być oderwane od działań innych polityk, w szczególności spójności, rolnej i rybackiej oraz krajowych. Na etapie konstruowania Programu w opisie każdego z priorytetów wskazano, pomiędzy jakimi programami, priorytetami i działaniami możliwa jest realizacja projektów komplementarnych. Zapisano także możliwość wzmacniania działań realizowanych w ramach danego priorytetu działaniami w ramach innych priorytetów WRPO np.: projekty dotyczące turystyki i środowiska kulturowego (Priorytet VI) mogą być komplementarne do projektów dotyczących wsparcia przedsiębiorstw działających w branży turystycznej (Priorytet I), rozbudowy podstawowej infrastruktury komunikacyjnej (Priorytet II), czy projektów rewitalizacyjnych (Priorytet IV). Działania w ramach WRPO są komplementarne z: PO IG w zakresie inwestycji w innowacje, badania i rozwój nowych technologii, przedsiębiorczość, szkolnictwa, ochrony zdrowia, turystyki; PO IiŚ w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury drogowej, transportu, infrastruktury - społeczeństwa informacyjnego, środowiska, energetyki, rewitalizacji, szkolnictwa, ochrony zdrowia, turystyki, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego; PO KL w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, rewitalizacji, szkolnictwa, ochrony zdrowia, pozostałej infrastruktury społecznej; PROW w zakresie inwestycji w MSP, infrastruktury drogowej, środowiska, turystyki, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego; PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w zakresie inwestycji w MSP, środowiska Wpływ działalności KM/PKM instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata jest instytucją odpowiedzialną za zapewnienie koordynacji pomiędzy instrumentami finansowymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Do zadań komitetu należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO oraz poszczególnych programów operacyjnych i komplementarności działań realizowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Rozwoju Regionalnego. W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Na mocy uchwały nr 26 KK NSRO z dnia 17 grudnia 28 r. została utworzona Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności, w której biorą udział także przedstawiciele IZ WRPO. Do zadań grupy należy m.in. monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. W ramach spotkań i konsultacji grupa robocza wypracowała rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań. Ponadto przedstawiciele WRPO biorą udział jako członkowie bądź obserwatorzy w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Podkomitetu Monitorującego ds. polityki regionalnej, Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , a także w takich grupach roboczych w ramach KK NSRO na lata , jak: grupa robocza ds. informacji, promocji i szkoleń, grupa robocza ds. polityki 92

93 regionalnej, grupa robocza ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie w pracach Komitetu Monitorującego WRPO biorą udział przedstawiciele komitetów monitorujących z innych programów operacyjnych Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny Bezpośredni mechanizm służący zapewnieniu komplementarności projektów w ramach WRPO został określony w Szczegółowym opisie priorytetów programu operacyjnego, w kryteriach wyboru projektów. IZ WRPO w celu zapewnienia komplementarności projektów finansowanych w ramach WRPO z innymi inwestycjami współfinansowanymi np. przez EFRR, EFS wprowadziła w Kryteriach wyboru projektu WRPO kryterium dotyczące komplementarności. Kryterium komplementarności zostało zawarte w Działaniach: 1.4 (schemat II), 2.1, 2.2 (schemat II), 2.6, 2.8, 3.4, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 (schemat II), 5.4, 6.1 (schemat I), 6.2. W zależności od działania i charakteru docelowego przedsięwzięcia komplementarności, kryterium jest różnie sformułowane np.: - komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi lub realizowanymi od 24 r. ze środków własnych bądź ze środków europejskich jak w Działaniu 1.4 (schemat II), 2.1, - komplementarność projektu z innymi zrealizowanymi projektami przy pomocy środków UE (dotyczy gospodarki wodno-ściekowej) jak w Działaniu 3.4, - komplementarność z innymi projektami realizowanymi ze środków europejskich, zwłaszcza z realizowanymi w ramach PO Kapitał ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz w Działaniu 2.7 WRPO Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (projekty z zakresu e-learningu) wybranymi do realizacji jak w Działaniu 5.1, 5.2 (schemat I), - komplementarność z innymi projektami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków europejskich jak w Działaniu 5.3 (schemat II). Beneficjent we wniosku o dofinansowanie może wymienić trzy projekty, z którymi jest komplementarny podając źródła finansowania i kwoty dofinansowania. W trakcie oceny merytorycznej, Komisja Oceny Projektów odpowiednio nadaje punkty w zależności od wagi komplementarności. Kolejnym mechanizmem służącym zapewnieniu koordynacji i komplementarności jest zachęcanie podczas spotkań i szkoleń organizowanych dla beneficjentów do tworzenia takich projektów oraz informowanie o potrzebie tworzenia projektów komplementarnych i korzyści z nich płynących. IZ WRPO realizuje Rekomendację horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie i koordynację PO/RPO w ramach NSRO w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań m.in. poprzez wprowadzenie kryterium dot. komplementarności na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, działania mające na celu zachęcenie beneficjentów do tworzenia projektów komplementarnych (szkolenia dla beneficjentów). Natomiast komplementarność instytucjonalno-systemowa pomiędzy WRPO a PO KL została zapewniona poprzez uczestnictwo przedstawicieli IZ WRPO w następujących grupach: - Podkomitet Monitorujący PO KL (programowanie, monitorowanie i ocenianie postępów wdrażania PO KL, zatwierdzanie zakresu badań ewaluacyjnych i płynących z nich rekomendacji); - Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją (opiniowanie zakresu i wyników badań ewaluacyjnych oraz rekomendacji); - Regionalna Informacyjna Grupa Robocza (omawianie działań informacyjno-promocyjnych PO KL). Koordynacja i komplementarność WRPO z PROW oraz PO RYBY zapewniona jest poprzez aktywny udział przedstawiciela z jednostki wdrażającej te programy w KM WRPO. Przykładem jest komplementarność projektów dotyczących Internetu szerokopasmowego w zakresie WRPO i PROW , która była omawiana na jednym z posiedzeń KM WRPO. 93

94 Ze względu na fakt, iż niewielka część środków w ramach WRPO została do zakontraktowania, IZ WRPO planuje wprowadzić systemowe mechanizmy dot. komplementarności w następnej perspektywie finansowej, poprzez udoskonalenie narzędzi i procedur, za pomocą których jednostki wdrażające mogłaby weryfikować czy dany projekt realizowany w ramach np. PO KL jest komplementarny z RPO nie tylko teoretycznie, ale także w przebiegu i efektach. IZ WRPO nie dysponuje wynikami badań dot. łącznego wpływu programów na wyzwania oraz zastosowania mechanizmów na rzecz komplementarności interwencji w kontekście rynku pracy. Natomiast efekt komplementarności między WRPO a PO KL został przedstawiony w punkcie Cross-financing Łącznie w ramach WRPO wspartych jest 13 projektów, które wykorzystują instrument elastyczności. Wartość tych inwestycji wynosi ,54 EUR, z czego dofinansowanie UE ,36 EUR. Natomiast wartość wydatków objętych cross-financingiem równa się ,8 EUR. W okresie sprawozdawczym zostało podpisanych 8 nowych umów o łącznej wartości dofinansowania UE w wysokości ,86 EUR, w których wystąpił mechanizm finansowania krzyżowego. Wszystkie umowy dotyczyły Priorytetu VI. Jedna z umów - należąca do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej dotyczyła finansowania w ramach cross-financingu organizacji specjalistycznych szkoleń dla kadr turystycznych w zakresie promocji i rozwoju produktów turystycznych w Wielkopolsce, gdyż jest to niezbędny element mający na celu podnoszenie kwalifikacji i wiedzy o regionie osób pracujących w punktach IT i w samorządach. Pozostałe siedem projektów dotyczące przystosowania kin i sal kinowych do przejścia na cyfrowy system projekcji filmów obejmowało szkolenia kinooperatorów z obsługi zakupionego sprzętu cyfrowego. Beneficjenci nowopodpisanych umów ubiegali się o cross-finansing w wysokości od,5% do 2,66%. Tabela 23. Projekty objęte cross-financingiem w ramach WRPO Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalną Strategią Innowacji Liczba umów Wartość umów (EUR) Dofinansowanie UE (EUR) Wartość wydatków objętych cross-financingiem (EUR) , , , Rozwój sieci i kooperacji , , ,21 Priorytet I , , , Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii , , , , , ,29 Priorytet III , , , Turystyka , , , Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego , , ,45 Priorytet VI , , ,73 Źródło: Opracowanie własne. Ponad 38% projektów objętych cross-finansingiem realizowanych jest przez instytucje kultury, które ubiegały się o wsparcie w ramach 59 kategorii interwencji. Jednak biorąc pod uwagę wartość wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji należy zauważyć, iż 94

95 największy udział we wszystkich wydatkach dot. cross-financingiem stanowi kategoria 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym), w ramach której realizowane są 2 projekty. W ramach WRPO po jednym projekcie realizowanych jest w kategorii interwencji 3, 5, 41 oraz 57. Wykres 21. Wartość wydatków objętych cross-financingiem w podziale na kategorie interwencji 4,86 25,6 255,2 1,22 21,9 2,43, 5, 1, 15, 2, 25, 59 Rozwój infrastruktury kulturalnej Tysiące EUR 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 53 Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnym i technologicznym) 41 Energia odnawialna: biomasa 5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 3 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami nauk Źródło: Opracowanie własne. Monitorowanie cross-financingu odbywa się zarówno na etapie oceny wniosku (zakres i poziom), jak i na etapie umowy/aneksów oraz wniosków o płatność. IZ WRPO nie planuje przeprowadzić badania ewaluacyjnego w zakresie dot. cross-financing Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych W 212 r. IZ WRPO nie realizowała badań ewaluacyjnych w zakresie koordynacji i komplementarności w ramach programu. Jednocześnie w okresie sprawozdawczym nie zaplanowała takiego badania na 213 r. 95

96 2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych W ramach obecnego sprawozdania rocznego opis praktycznych przykładów komplementarnych został oparty na przykładach wyłonionych w wyniku badania ewaluacyjnego. Łącznie w badaniu ewaluacyjnym zidentyfikowano 143 przykłady. Natomiast w sprawozdaniu w załączniku XII Tabela 11. Komplementarność projektów) podano 12 najciekawszych przykładów. Przykłady komplementarności zawarte w sprawozdaniu zostały podzielone tematycznie na komplementarność obejmującą takie dziedziny jak: przedsiębiorczość - przykład nr 1,2; transport przykład nr 3; środowisko przyrodnicze przykład nr 4,5; rewitalizacja przykład nr 6; edukacja - przykład nr 6, 7; zdrowie przykład nr 8; pomoc społeczna przykład nr 9,1; turystyka przykład nr 11,12. Ponadto wymienione projekty z załącznika XII obejmują komplementarność inwestycji WRPO z projektami z takich programów jak: ZPORR przykład nr 5,7,8,11; POIG - przykład nr 1, 2; POiŚ przykład nr 11; PO KL przykład nr 6,7,9, 1; PROW przykład nr 4. Więcej przykładów zostało zawartych w Aneksie do raportu z badań Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE dostępnym w IZ WRPO. Aspekt komplementarności w nawiązaniu do rynku pracy oraz komplementarności w nawiązaniu do szkolnictwa został przedstawione w sprawozdaniu za 211 r Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej W celu zwiększania komplementarności instrumentów wsparcia oraz unikania podwójnego finansowania tych samych projektów w zakresie programów operacyjnych polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej stosuje się zapisy linii demarkacyjnej. Pierwsza wersja dokumentu Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej została przyjęta uchwałą Komitetu Koordynacyjnego NSRO w dniu 18 grudnia 27 roku i jest efektem uzgodnień wszystkich instytucji zaangażowanych w programowanie rozwoju na lata Należy zaznaczyć, że linia demarkacyjna stanowi jedynie uzupełnienie informacji o wsparciu określonych typów interwencji zawartych w programie i uszczegółowieniu do programu, identyfikując szczegółowe kryteria wskazujące miejsce realizacji projektów w danym PO/RPO. W ślad za ustaleniami KK NSRO dostosowywane są zapisy Szczegółowego opisu priorytetów WRPO. Każda zmiana w tym dokumencie analizowana jest z punktu widzenia przebiegu linii demarkacyjnej, zarówno na etapie projektowania zmian, jak i podejmowania decyzji przez Zarząd Województwa oraz Komitet Monitorujący WRPO. Mechanizmy wprowadzone w ramach WRPO zapewniają z jednej strony koordynację i komplementarność w Programie, z drugiej zaś strony uwzględniają kryteria demarkacyjne, by zapobiec możliwości finansowania projektów tego samego rodzaju z różnych programów. Poza zapisami w opisie poszczególnych działań, wskazującymi ograniczenia wynikające z Linii demarkacyjnej jej zapisy brane są także pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie. W ramach WRPO przyjęto następujące kryteria demarkacji, 96

97 chroniące przed podwójnym finansowaniem tj. wartość projektu, kategoria beneficjentów, lokalizacja projektu oraz charakter projektu (rodzaje i zakres prac). W 211 r. dokument był kilkukrotnie aktualizowany, jednakże zmiany te nie miały odniesienia do dokumentów dot. WRPO. Jednocześnie nie wystąpiły problemy z zapewnieniem przestrzegania linii demarkacyjnej. W ramach WRPO do mechanizmów unikania podwójnego finansowania należy także: składanie oświadczeń beneficjentów wraz z wnioskiem o dofinansowanie, dotyczących niekorzystania z innych funduszy pomocowych, środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych ( Oświadczam, że przy realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach WRPO na lata nie korzystam z innych funduszy pomocowych, środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych w aspekcie podwójnego dofinansowania ) przeprowadzanie kontroli krzyżowych projektów weryfikacje wniosków o płatność przez IZ WRPO i/lub IP WRPO: w ramach weryfikacji wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów sprawdzane jest, czy na kopii dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki nie ma pieczątki/adnotacji, że był sfinansowany z innego programu/źródła, w ramach kontroli na zakończenie realizacji projektu sprawdzane są wnioski o płatność pod kątem występowania na oryginale dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki pieczątki/adnotacji o sfinansowaniu z innego programu/źródła, - w ramach comiesięcznej kontroli krzyżowej programu, horyzontalne z projektami PROW oraz PO RYBY kontrole horyzontalne z innymi programami obecnej perspektywy finansowej (poza PROW i PO RYBY ) weryfikacja dokonywana przez IK NSRO, kontrole międzyokresowe z programami poprzedniej perspektywy finansowej - weryfikacja dokonywana przez IK NSRO, udział przedstawicieli IZ WRPO w pracach innych programów (wskazano w punkcie 2.6.1), Komitet Koordynacyjny NSRO zmiany w ramach Linii demarkacyjnej Kontrole krzyżowe W zakresie przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatków, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne jest za prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach PO dwóch perspektyw (kontrola krzyżowa międzyokresowa). Natomiast w zakresie przestrzegania zakazu podwójnego finansowania wydatków, Instytucje Zarządzające odpowiedzialne są za prowadzenie kontroli krzyżowych w ramach swojego programu operacyjnego (kontrola krzyżowa programu) oraz za kontrole krzyżowe beneficjentów realizujących projekty równolegle w ramach podlegającego ich kompetencji programu operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich W związku ze zmianami Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, zatwierdzonymi dnia 22 grudnia 29 r., Instytucja Koordynująca NSRO opiniuje opis metodyki prowadzenia kontroli krzyżowych przez Instytucje Zarządzające i wskazane przez nie podmioty. Opiniowanie odbywa się w sposób ciągły, gdyż instytucje są zobowiązane przekazywać opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych po opracowaniu stosownych procedur i po każdej wprowadzonej modyfikacji. W zakresie procedur prowadzenia kontroli krzyżowych, Instytucja Koordynująca NSRO współpracowała w minionym roku z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czego efektem było podpisanie dnia 15 marca 212 r. Aneksu nr 2 do trójstronnego Porozumienia o współpracy, na podstawie którego w sposób bardziej efektywny prowadzony będzie proces wymiany danych między podmiotami systemu wdrażania PO/RPO, PROW 7-13 i PO RYBY. W ramach WRPO przeprowadzane są dwa rodzaje kontroli krzyżowej: kontrola krzyżowa programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach WRPO, 97

98 kontrola krzyżowa horyzontalna, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych programów perspektywy finansowej tzn. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 7-13) oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY). W IZ WRPO komórką odpowiedzialną za kontrole krzyżowe jest Oddział Monitorowania w Departamencie Polityki Regionalnej. W 212 r. kontrole przeprowadzane były przez 3 osoby. Kontrola krzyżowa programu Kontrolę krzyżową programu w ramach WRPO przeprowadza raz w miesiącu Instytucja Zarządzająca WRPO. Objęci są nią wszyscy beneficjenci realizujący projekty w ramach WRPO. Weryfikacja odbywa się na podstawie nr dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, daty wystawienia dokumentu i kwoty brutto. Po analizie danych w przypadku wykrycia wystąpienia tych samych dokumentów we wnioskach o płatność składanych przez tego samego beneficjenta (identyfikowanego po nr NIP) w różnych projektach realizowanych w ramach WRPO informacja przekazywana jest do odpowiedniej jednostki wdrażającej działanie WRPO (IP WRPO dot. Priorytetu III; jednostek IZ WRPO które, zajmują się weryfikacją wniosków o płatność dot. Priorytetu I, II, IV, V, VI, VII), która przeprowadza analizę dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzana jest kontrola doraźna. W 212 r. przeprowadzono 12 kontroli krzyżowych programu. Do końca 212 r. nie odnotowano przypadku podwójnego finansowania wydatków, stąd nie wykryto nieprawidłowości i nie było potrzeby podjęcia działań zaradczych. Kontrola krzyżowa horyzontalna w ramach WRPO oraz PROW 7-13 Kontrolę krzyżową horyzontalną z PROW 7-13 przeprowadza raz w miesiącu Instytucja Zarządzająca WRPO. Objęci są nią wszyscy beneficjenci realizujący projekty jednocześnie w ramach WRPO oraz PROW Weryfikacja odbywa się na podstawie nr dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, daty wystawienia dokumentu i kwoty brutto. Po analizie danych w przypadku wykrycia wystąpienia tych samych dokumentów we wnioskach o płatność składanych przez tego samego beneficjenta (identyfikowanego po nr NIP) w PROW 7-13 i WRPO informacja przekazywana jest do odpowiedniej jednostki wdrażającej działanie WRPO (IP WRPO dot. Priorytetu III, jednostek IZ WRPO które, zajmują się weryfikacją wniosków o płatność dot. Priorytetu I, II, IV, V, VI, VII) oraz PROW (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i/lub Urząd Marszałkowski województwa, w którym beneficjent podpisał umowę). Ponadto jednostka wdrażająca PROW proszona jest o przesłanie kopii odpowiednich dokumentów (faktury, inne dokumenty równoważne). Analizę dokumentacji przeprowadza odpowiednia jednostka wdrażająca WRPO. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzana jest kontrola doraźna. W 212 r. przeprowadzono 12 kontroli krzyżowych horyzontalnych. Do końca 212 r. nie odnotowano przypadku podwójnego finansowania wydatków, stąd nie wykryto nieprawidłowości i nie było potrzeby podjęcia działań zaradczych. Kontrola krzyżowa horyzontalna w ramach WRPO oraz PO RYBY Kontrolę krzyżową horyzontalną z PO RYBY przeprowadza raz w miesiącu Instytucja Zarządzająca WRPO. Objęci są nią wszyscy beneficjenci realizujący projekty jednocześnie w ramach WRPO oraz PO RYBY. Weryfikacja odbywa się na podstawie nr dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki, daty wystawienia dokumentu i kwoty brutto. Po analizie danych w przypadku wykrycia wystąpienia tych samych dokumentów we wnioskach o płatność składanych przez tego samego beneficjenta (identyfikowanego po nr NIP) w PO RYBY i WRPO informacja przekazywana jest do odpowiedniej jednostki wdrażającej działanie WRPO (IP WRPO dot. Priorytetu III; jednostek IZ WRPO które, zajmują się weryfikacją wniosków o płatność dot. Priorytetu I, II, IV, V, VI, VII) oraz PO RYBY (Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i/lub Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i/lub Urząd Marszałkowski województwa, w którym beneficjent podpisał umowę). Ponadto jednostka wdrażająca PO RYBY proszona jest o przesłanie kopii odpowiednich dokumentów (faktury, inne dokumenty równoważne). Analizę 98

99 dokumentacji przeprowadza odpowiednia jednostka wdrażająca WRPO. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzana jest kontrola doraźna. W 212 r. przeprowadzono 12 kontroli krzyżowych horyzontalnych. Do końca 212 r. nie odnotowano przypadku podwójnego finansowania wydatków, stąd nie wykryto nieprawidłowości i nie było potrzeby podjęcia działań zaradczych. 2.7 MONITOROWANIE I OCENA Zmiany w systemie monitorowania i sprawozdawczości W 212 r. IZ WRPO kontynuowała dotychczasowe podejście w zakresie systemu wskaźników, monitorowania oraz sprawozdawczości. Na stronie internetowej zamieszczane są bieżące informacje na temat realizacji programu (informacje dotyczące wysokości zatwierdzonych wydatków oraz wysokości podpisanych umów o dofinansowanie w ramach Programu). W analizowanym okresie nie odnotowano istotnych problemów związanych z pozyskiwaniem bądź analizą danych, które są wykorzystywane do monitorowania i sprawozdawczości WRPO. Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata W skład KM WRPO wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społeczno-gospodarczych. W analizowanym okresie tak jak w 211 r. w skład Komitetu Monitorującego WRPO wchodziło 24 członków (oraz 23 zastępców). Także liczba kobiet wchodzących w skład Komitetu nie zmieniła się i łącznie wśród stałych członków oraz ich zastępców było 14 kobiet. W 212 r. odbyło się 5 spotkań Komitetu Monitorującego WRPO. Uchwały z przeprowadzonych obrad przedstawia poniższa rycina. Rycina 15. Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego WRPO w 212 r. XX posiedzenie KM WRPO 1 lutego 212 r. XXI posiedzenie KM WRPO 26 czerwca 212 r. XXII posiedzenie KM WRPO 6-7 września 212 r. XXIII posiedzenie KM WRPO listopada 212 r. XXIV posiedzenie KM WRPO 21 grudnia 212 r. uchwała nr 37/212 ws. realokacji uchwała nr 38/212 ws. zmiany Kryteriów wyboru projektów uchwała nr 39/212 ws. przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania WRPO za 211 r. nr 4/212 ws. realokacji uchwała nr 41/212 ws. realokacji uchwała nr 42/212 ws. realokacji uchwała nr 43/212 ws. zmiany Kryteriów wyboru projektów uchwała nr 44/212 ws. zmiany regulaminu KM WRPO uchwała nr 45/212 ws. realokacji Źródło: Opracowanie własne. 99

100 Ewaluacja Jednostka Ewaluacyjna WRPO nie wprowadziła istotnych zmian w systemie ewaluacji w 212 r. i nie napotkała problemów z pozyskiwaniem i analizą danych. Największy wpływa na kierunki działań w systemie ewaluacji WRPO, w tym szczególnie na realizację badań ewaluacyjnych, ma Grupa Sterująca Ewaluacją WRPO. Najistotniejsze decyzje podjęte przez Grupę Sterującą Ewaluacją WRPO w 212 r. to: przyjęcie raportów z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w 212 r., przyjęcie projektu Okresowego planu ewaluacji WRPO na lata w 213 r. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Jednostki Ewaluacyjnej WRPO brali udział w następujących konferencjach, warsztatach, seminariach: spotkanie Zespołu Sterującego Ewaluacją NSRO , MRR, Warszawa 17 października 212 r. - spotkanie służyło dyskusji nad przygotowaniami do ewaluacji ex ante projektów programów operacyjnych na lata ; VIII Konferencja Ewaluacyjna, MRR, PARP, Warszawa listopada 212 r. - coroczna konferencja poświęcona była szerokiej tematyce z zakresu ewaluacji, jak również tematom pobocznym, tak istotnym dla sprawnej realizacji procesu ewaluacji programów operacyjnych jak np. stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych w przetargach na realizacje badań ewaluacyjnych; konferencja Założenia Umowy Partnerstwa na nowy okres programowania Unii Europejskiej , MRR, Poznań 3 grudnia 212 r. - konferencja zorganizowana w celu przeprowadzenia dyskusji nad kształtem perspektywy finansowej , zwłaszcza w aspekcie umowy partnerstwa. W procesie tworzenia Okresowych planów ewaluacji WRPO na poszczególne lata, co roku Jednostka Ewaluacyjna WRPO zwraca się do instytucji zewnętrznych, innych departamentów UMWW, a także oddziałów Departamentu Polityki Regionalnej o przekazanie informacji w zakresie potrzeb informacyjnych, badawczych, których rozwiązanie może przynieść realizacja badań ewaluacyjnych. Takie zagadnienia badawcze poddawane są szerokiej dyskusji na forum Grupy Sterującej Ewaluacja WRPO, na której rozważa się ich zasadność i wskazuje priorytety badawcze. Zgodnie z Okresowym planem ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 212 roku przyjętym w dniu 19 stycznia 212 r. przez ZWW uchwałą nr 1515/211 zostało przeprowadzone przez ewaluatorów zewnętrznych badanie pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy. Badanie miało na celu: zidentyfikowanie zmian w zatrudnieniu w wyniku wsparcia w ramach WRPO, zidentyfikowanie czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) warunkujących powstawanie nowych miejsc pracy, zidentyfikowanie branż gospodarki kwalifikujących się do wsparcia działań pro-zatrudnieniowych w nowej perspektywie finansowej UE 214+, jak także określenie kryteriów wyboru projektów i działań nakierowanych na pobudzanie zatrudnienia. Wykonawcą zostało Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak oddział Poznań a ewaluacje przeprowadzili od kwietnia do września 212 r. Do najważniejszych wniosków należą: zdecydowana większość utworzonych/utrzymanych miejsc pracy w ramach WRPO przypada na Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw. Na drugim miejscu znajduje się Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe; powstające na skutek realizacji projektów WRPO miejsca pracy w minimalnym stopniu były zajmowane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym; beneficjenci biorący udział w badaniu ankietowym często błędnie kwalifikowali powstałe w wyniku realizacji projektu miejsca pracy, jako etaty badawcze:; brak odpowiednich narzędzi po stronie IZ WRPO, by wyegzekwować na beneficjentach wywiązanie się z deklaracji złożonej we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia zatrudnienia. 1

101 Do głównych rekomendacji z ukierunkowaniem na przyszłą perspektywę finansową należą: stosowanie prozatrudnieniowych kryteriów wyboru projektów przede wszystkim w przypadku priorytetów/działań kierowanych do przedsiębiorstw, w tym podmiotów ekonomii społecznej, ścisłe powiązanie liczby utworzonych nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu z liczbą punktów, które otrzyma projekt na etapie oceny merytorycznej, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa oraz wysokości dotacji, wypracowanie narzędzi, które dają możliwość skutecznego wyegzekwowania od beneficjentów osiągnięcia wartości wskaźników zapisanych we wniosku o dofinansowanie projektu, szczególnie dotyczących zatrudnienia, ukierunkowanie bezzwrotnego wsparcia na beneficjentów, którzy w wyniku realizacji projektu zatrudnią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ukierunkowanie bezzwrotnego wsparcia na beneficjentów, wdrożą rozwiązania innowacyjne, a w szczególności rozwiną działy badawczo rozwojowe w przedsiębiorstwach wraz z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników, zasadne jest znaczące rozszerzenie skali wdrażania zwrotnych instrumentów wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw w przyszłej perspektywie finansowej. Kontynuacja inicjatywy JEREMIE w obecnym kształcie (bez stosowania kryteriów prozatrudnieniowych przy przyznawaniu pożyczki/reporęczenia), lecz na znacznie szerszą skalę, stworzenie precyzyjnej, jednoznacznej definicji miejsc pracy w sferze badawczo-rozwojowej oraz etatów badawczych na potrzeby wdrażania programu operacyjnego w przyszłej perspektywie finansowej, dokładne określenie przez samorząd województwa wielkopolskiego wagi poszczególnych czynników zagrożenia wykluczeniem społecznym, a następnie skonstruowanie takiego systemu oceny projektów w ramach programu operacyjnego, by wyżej oceniać te projekty, które przyczynią się do zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ponadto w okresowym planie ewaluacyjnym na 212 r. zaplanowano 3 badania ad hoc, które zostały zrealizowane w wyniku bieżących potrzeb informacyjnych powstałych w trakcie zarządzania i wdrażania WRPO. W 212 r. do tych badań należało badanie pt.: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE ; Ocena wpływu WRPO na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata , przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO ; Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE Badanie przeprowadzone zostało od sierpnia do listopada 212 r. przez PSDB Sp. z o.o. Warszawa. Celem badania było sformułowanie rekomendacji dla perspektywy finansowej Unii Europejskiej po 213 roku, w zakresie niezbędnych zmian WRPO, uwzględniających potrzeby dokumentu strategicznego Europa 22 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu w zakresie inteligentnego rozwoju. Wykonawca sformułował trzy typy rekomendacji: kluczowe, horyzontalne oraz operacyjne. Do kluczowych wniosków należą: skuteczność dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w WRPO jest największa w obszarze przedsiębiorczości i zatrudnienia; 11

102 efekty WRPO w przyszłej perspektywie finansowej, jeśli mają wnieść istotny wkład w rozwój inteligentny regionu, powinny w znacznie większym stopniu koncentrować się na innowacyjności o charakterze przełomowym i internacjonalizacji przedsiębiorstw; z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb, najwięcej braków w instrumentarium dotyczy sektora B+R; skoncentrowanie wsparcia na innowacjach produktowych i procesowych, przynoszących największy efekt brutto i netto, a także pociągających za sobą innowacje w kolejnych obszarach: organizacji i marketingu. Do przykładowych rekomendacji odnoszących się do przyszłej perspektywy należą: kontynuowanie wsparcia aktywności inwestycyjnej MSP, które okazało się skuteczne i efektywne w przypadku interwencji WRPO, w szczególności w odniesieniu do konkurencyjności, zatrudnienia i przedsiębiorczości; uzupełnienie instrumentarium WRPO o narzędzia wspierające współprace sektora B+R z przedsiębiorstwami oraz transfer wiedzy, w szczególności transfer wiedzy realizowany poprzez wymianę kadr; udostępnienie środków publicznych na wsparcie prac B+R realizowanych wspólnie przez przedsiębiorców i jednostki naukowe oraz stymulować taką współpracę przez finansowanie bezzwrotne projektów realizowanych w tej formule; stymulowanie przekształcania popytu potencjalnego na popyt efektywny poprzez dostęp do wiedzy na temat konkurencji; wzmocnić potencjał istniejących Centrów Transferu Technologii. Należy uzupełnić ich ofertę usług doradczych o usługi z zakresu praw własności intelektualnej. Ocena wpływu WRPO na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata , przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO Wykonawcą badania została Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Wrocław, która przeprowadziła je w terminie od sierpnia do października 212 r. Głównym celem raportu ewaulacyjnego było: po pierwsze: dokonać oceny oddziaływania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na rozwój społeczno gospodarczy województwa wielkopolskiego rozpatrywany poprzez pryzmat szeregu wskaźników makroekonomicznych; po drugie: zbadać - w oparciu o przeprowadzone szacunki płatności w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie finansowej (1 776 mln euro) - wpływ realizacji polityki spójności na gospodarkę regionu przy uwzględnieniu trzech scenariuszy rozkładu środków finansowych na kategorie ekonomiczne: wariant pro-ip - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków infrastrukturalnych w wydatkach ogółem (ponad 55%, podobnie jak w przypadku WRPO ); wariant pro-rzl - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków na rozwój kapitału ludzkiego w wydatkach ogółem (ponad 2-krotnie wyższy w porównaniu do WRPO , kosztem zmniejszenia wydatków infrastrukturalnych); wariant pro-bpsp - zakładający największy spośród pozostałych wariantów udział wydatków w obszarze pomocy sektorowi przedsiębiorstw w wydatkach ogółem (ponad 1,5-krotnie wyższy w porównaniu do WRPO , kosztem zmniejszenia wydatków infrastrukturalnych). Do najważniejszych wniosków należą: pozytywne oddziaływanie środków implementowanych w ramach WRPO na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego; pozytywne oddziaływanie na stopniowe niwelowanie luki rozwojowej dzielącej województwo wielkopolskie od zamożniejszych regionów Unii; wzrost PKB średniorocznie o 1,21%; gdyby nie funkcjonowanie WRPO stopa bezrobocia byłaby niższa o,63 pkt. proc. 12

103 W wyniku przeprowadzonego badania stworzono cztery rekomendacje, które mówią o: dokonaniu wnikliwego mikroekonomicznego rozpoznania obecnych i zidentyfikowania perspektywicznych specjalizacji województwa w celu zaprogramowania efektywnego wsparcia tych obszarów gospodarczych i tym samym podniesienia innowacyjności i konkurencyjności regionu; wprowadzeniu skutecznych procedur w zakresie rozdysponowania środków finansowych asygnowanych na odpowiednik WRPO w nowej perspektywie finansowej ograniczających do minimum wymogi stricte biurokratyczne i ukierunkowanych na wyłanianie i wsparcie przedsięwzięć, które realnie, a nie tylko deklaratywnie, mogą przełożyć się na: rzeczywiste umiejętności i wiedzę, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku; innowacyjne produkty, procedury, metody organizacji i marketingu, etc. nawet, gdy takie projekty obarczone są wysokim ryzykiem niepowodzenia; przygotowaniu się do wykorzystania wsparcia w postaci instrumentów o charakterze rewolwingowym na płaszczyźnie organizacyjno-technicznej (przy wykorzystaniu doświadczeń w ramach inicjatywy JEREMIE w ramach WRPO ); rozważaniu wyboru jednego z trzech analizowanych wariantów struktury funduszy unijnych biorąc pod uwagę rzeczywistą wagę i uszeregowanie priorytetów wyartykułowanych w finalnej wersji Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Termin wdrożenia rekomendacji upływa końcem 213 r. Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane w terminie od lipca do listopada 212 r. przez firmę Public Profits sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Za cel badania przyjęto identyfikację komplementarności i synergii interwencji w ramach WRPO oraz z projektami wybranych programów obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE realizowanymi w województwie wielkopolskim, a także ocenę mechanizmów i narzędzi komplementarności stosowanych w WRPO. Do najważniejszych wniosków należą: dla zapewnienia komplementarności programów/priorytetów/działań/projektów istotne jest zdiagnozowanie potrzeb regionu i wyodrębnienie obszarów, w których wdrażanie zasady komplementarności powinno być elementem prowadzonych działań, w obecnej perspektywie finansowej uwagę przywiązywano do projektów kluczowych mogących zapewnić komplementarność międzyprogramową, czy wewnątrzprogramową; w opinii beneficjentów i ekspertów ds. merytorycznej oceny projektów najlepszym systemem motywacji do stosowania zasady komplementarności na poziomie projektów jest punktowanie komplementarności na etapie oceny merytorycznej (strategicznej); zidentyfikowano potrzebę wprowadzenia monitoringu uwzględniającego możliwość weryfikacji efektów prowadzonych działań przez IZ w kolejnej perspektywie finansowej w pełniejszym wymiarze niż ten prowadzony do tej pory. Do rekomendacji wytyczonych do wdrożenia w następnej perspektywie finansowej należą: położenie nacisku na komplementarność w obszarze: transportu w połączeniu z innymi obszarami, w tym turystycznymi i inwestycyjnymi; edukacji (z naciskiem na szkolnictwo zawodowe i szkolnictwo wyższe) w połączeniu z projektami miękkimi; turystyki (w tym działania na styku kilku gmin czy województw) oraz działania promocyjne danego produktu turystycznego; rewitalizacji; kontynuacja stosowania kryterium komplementarności w przyszłej perspektywie finansowej przy stworzeniu kryteriów wyboru projektów stosujących odpowiednie skale pozwalające na wybór w pierwszej kolejności projektów wykazujących potencjał w kierunku tworzenia dodatkowych efektów prowadzonych działań; 13

104 rozważenie stosowania dodatkowych mechanizmów komplementarności w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Wielkopolski na lata , poza dotychczas stosowanymi w WRPO, np. projekty zintegrowane, zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT); stworzenie i wprowadzenie spójnego systemu monitorowania pozwalającego na pełniejszą weryfikację prowadzonych działań w zakresie komplementarności; skonstruować spójny system mierzenia efektu komplementarności; wskazane nawiązanie sformalizowanej współpracy pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za wdrażanie różnych programów na poziomie regionu. Podsumowanie W związku z tym, że rekomendacje z badań przeprowadzonych w 212 roku dotyczą głównie nowej perspektywy finansowej, są one uwzględniane przy pracach nad regionalnym programem operacyjnym na lata , jednak ze względu na poziom zaawansowania prac nad przyszłą perspektywą finansową, zarówno na poziomie unijnym, krajowym jak i regionalnym (m.in. nad opracowaniem różnorodnych dokumentów) nie można na obecną chwilę określić ostatecznie, które z rekomendacji zostaną wdrożone na poziomie regionalnym. Ponadto, znaczna część rekomendacji związana jest z etapem wdrożeniowym w nowej perspektywie finansowej, w związku z tym jeśli dana rekomendacja zostanie wdrożona, nastąpi to nie wcześniej niż w drugiej połowie 214 roku. Każde z badań ewaluacyjnych IZ WRPO przedkłada na posiedzeniach KM WRPO, zwracając szczególną uwagę członków KM WRPO na zestaw wdrażanych rekomendacji z badań. W przypadku niektórych, jak choćby wcześniej wspomniane badania z 212 roku, w których rekomendacje opatrzone zostały odległym terminem realizacji, nie ma możliwości informowania o wdrażaniu, ale członkowie KM WRPO informowani są o samym fakcie ich wystąpienia. Pełna treść rekomendacji, jak i szczegółowych wniosków i analiz badanych zagadnień zostały zawarte w raportach z badania ewaluacyjnego, które dostępne są na stronie internetowej Plan ewaluacji na 213 r. W dniu 31 grudnia 212 r. na mocy uchwały 2911/212 ZWW przyjął Okresowy plan ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w 213 roku, w którym zaplanowano przeprowadzenie następujących badań ewaluacyjnych: Włączenie społeczne jako przesłanka polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 22 w perspektywie finansowej UE Analiza luki infrastrukturalnej w infrastrukturze środowiskowej województwa wielkopolskiego Ocena ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko RPO Analiza przekazów informacyjnych dotyczących Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z punktu widzenia oddziaływania na odbiorców Ponadto IZ WRPO zakłada możliwość przeprowadzenia badania ad hoc w przypadku zaistnienia potrzeb informacyjnych powstałych w trakcie zarządzania i wdrażania WRPO w 213 r. bądź w zakresie programowania RPO na lata

105 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI 15

106 16

107 Wdrożenie nowej linii technologicznej do nowoczesnej diagnostyki mikroorganizmów chorobotwórczych i chorób genetycznych PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Innowacje w zarządzaniu 17

108 3.1 PRIORYTET I KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Cel główny Priorytetu I to Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: Zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką Rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw Przygotowanie terenów inwestycyjnych Promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw wynosi EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) POSTĘP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w Załączniku nr IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W ramach Priorytetu I w okresie sprawozdawczym podpisano 43 umowy (Działanie 1.2, 1.4, 1.6), a od początku uruchomienia programu 1277 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE ,31 EUR. Spośród zawartych umów 2 dotyczą realizacji Inicjatyw wspólnotowych: Jeremie (Działanie 1.3) oraz Jessica (Działanie 1.4 Schemat III). Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,46%, co jest nieco powyżej średniej dla Programu (89,46%). Pozostałe środki zostaną wykorzystane na podpisanie umów z beneficejntami projektów, które zostały lub zostaną wybrane w konkursach ogłoszonych w 212 r. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 81,28% - znacznie wyższym od średniej dla Programu (65,43%). Do końca 212 r. zostało zakończonych 1151 projektów (9% wszystkich projektów). 18

109 Tabela 24. Umowy podpisane w ramach Priorytetu I do końca 212 r. Nazwa działania Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Liczba podpisanych umów/decyzji Wartość dof. UE podpisanych umów/decyzji (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych ,37 79,57% , 245 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP ,82 88,44% , 893 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości ,1 11,97% 9, Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych ,69 86,4% , ,11 99,87% 3 15, ,65 38,99% 4 2, ,58 77,21% , 9 Razem ,31 9,46% , Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 19

110 Wykres 22. Postęp finansowy w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 8 751,85 MLn EUR ,16 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 316,3 31,62 Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność 279,7 279,39 18,49 11,74 23,28 21,18 W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja 343,37 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) KONKURSY W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 25. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie I w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Działanie / schemat Termin naboru Alokacja na konkurs (EUR) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Kwota dofinansowania złożonych wniosków (EUR) Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (Schemat I i III) Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji (Schemat I i Schemat II) Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji , , , , , , , - - Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (Schemat I i II) , , , , , , , ,35 11

111 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (Schemat I, II i III) Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP (Schemat IV) Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji (Schemat I i II) Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Źródło: Opracowanie własne ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na działania przedstawione zostały w poniższej tabeli. Tabela 26. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg sektorów gospodarki Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów Dofinansowanie UE (EUR) III Przetwórstwo przemysłowe ,19 w tym produkcja produktów żywnościowych i napojów w tym wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych w tym wytwarzanie urządzeń transportowych w tym nieokreślony przemysł wytwórczy 1.1, ,76 1.1, , ,2 1.1, ,11 V Budownictwo ,71 w tym związane z działalnością MSP 1.1, ,13 w tym związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych ,58 VI Usługi ,42 w tym poczta i telekomunikacja 1.1, ,91 w tym transport ,2 w tym handel hurtowy i detaliczny 1.1, ,27 w tym hotele i restauracje 1.1, ,48 111

112 w tym finansowe/pośrednictwo finansowe w tym obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 1.2, 1.3, 1, ,21 1.1, 1.2, ,5 w tym edukacja 1.1, ,36 w tym działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w tym opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne w tym działalność związana ze środowiskiem naturalnym 1.1, , , ,42 w tym usługi wysokich technologii 1.4, ,23 w tym pozostała działalność usługowa 1.1, 1.2, ,59 Razem ,31 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Zdecydowana większość projektów wspartych w Priorytecie I realizowana jest przez przedsiębiorców (97%). Są to zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. W kilkunastu projektach beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (głównie w Działaniu 1.7) oraz zakład opieki zdrowotnej (Działanie 1.1. oraz 1.2). W grupie pozostałe znalazły się m.in. NGO (Działanie 1.4 i 1.6), BGK (Działanie 1.3) oraz EBI (Działanie 1.4). Wykres 23. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu I wg rodzajów beneficjentów przedsiębiorcy jednostki samorządu terytorialnego zakłady opieki zdrowotnej pozostałe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Projekty wsparte w ramach Priorytetu I realizowane są zarówno na obszarze miejskim, jak i wiejskim. Rozkład ten przedstawia się w miarę równomiernie z niewielką przewagą obszaru miejskiego. Obszar miejski 693 Obszar wiejski

113 W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie. Rycina 16. Projekty realizowane w ramach Priorytetu I wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje te znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Priorytetu I realizowany jest 1 projekt kluczowy pt. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w ramach Działania 1.5. Informacje na temat projektu znajdują się w 113

114 Mln EUR punkcie w tabeli przedstawiającej zbiorczą informację na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, a szczegółowy opis projektu zamieszczony został poniżej przy analizie działań. Wykres 24. Postęp finansowy w Działaniu 1.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,51 1,77 1,69 1 8,51 8, ,22 2,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Od uruchomienia programu Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Zdecydowana większość projektów to projekty inwestycyjne, które dotyczą nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi. Wsparte projekty cechują się wysokim poziomem innowacyjności. Wprowadzane przez beneficjentów produkty i usługi zarówno te nowe jak i udoskonalane najczęściej są innowacyjne i wykorzystują innowacyjne technologie (np. projekt dotyczący zakupu innowacyjnych maszyn do produkcji unikatowych bram przeciwpożarowych, czy też innowacyjnych systemów do organizacji konferencji, spotkań biznesowych oraz szkoleń). Wiele przedsięwzięć cechuje pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze np. projekt wdrażający innowacyjną technologię wytwarzania biodegradowalnych emulsji do uwalniania betonu z form. Ciekawym przykładem jest inwestycja pt. Zakup technologii do projektowania oraz produkcji prototypów i modeli przemysłowych a także produkcji słuchawek i wkładek do aparatów słuchowych. Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznych urządzeń (optyczny skaner 3D, drukarka 3D, frezarka, komputerowa mobilna stacja robocza) oraz oprogramowania komputerowego (oprogramowanie do projektowania w trójwymiarze z modułem MES) służącego do wdrożenia usług szybkiego prototypowania (tzw. rapid prototyping ). Urządzenia te zostały zastosowane do udoskonalenia dotychczas realizowanych specjalistycznych usług projektowania oraz produkcji elementów wyposażenia sklepów, a także do rozpoczęcia produkcji zupełnie nowych dla firmy wyrobów wkładek do aparatów słuchowych oraz indywidualnych słuchawek wewnątrzusznych. Ponadto dzięki wsparciu ze środków WRPO beneficjent mógł przejść z produkcji ręcznej na produkcję w skali przemysłowej. Wśród projektów doradczych znalazły się 3 przedsięwzięcia i dotyczą one doradztwa w zakresie wdrożenia nowej usługi (informatyka finansowa), wdrożenia zaawansowanych technologii informatycznych, opracowania strategii rozwoju informatycznego firmy. 114

115 Mln EUR Schemat I Projekty inwestycyjne 258 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,37 EUR Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze 3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania UE 2 991,99 EUR Wykres 25. Postęp finansowy w Działaniu 1.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 5 469, ,54 185,39 155, 142,24 175, ,13 9,31 12,2 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Zdecydowana większość umów została podpisana dla Schematu I Projekty inwestycyjne. Projekty dotyczyły głównie zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu udoskonalenia procesu technologicznego produkcji, który pozwala na rozszerzenie asortymentu firmy, jak i wprowadzanie nowych usług do przedsiębiorstwa (np. zakup specjalistycznego sprzętu do gięcia łuków stolarki okiennej PCV). Z kolei najmniej umów podpisano na projekty doradcze (Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze), a dotyczyły one m.in. wdrożenia innowacyjnego systemu obiegu dokumentów DMS, czy też systemu oceny zgodności wyrobów i oznakowania CE. Znaczna część projektów zakłada wysoce innowacyjne rozwiązania (np. Poznańskie Centrum Badań DNA wdraża innowacyjną technologię badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy). Do dobrych praktyk można zaliczyć projekt pn. Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w firmie Mikrofilm-Center, Digital-Center poprzez zakup urządzeń do trwałej archiwizacji oraz digitalizacji. W ramach projektu przedsiębiorca zakupił konwerter plików cyfrowych na mikrofilm oraz automatyczny skaner mikrofilmowy. Dzięki tym urządzeniom firma rozszerzyła wachlarz usług o realizację zadań związanych z konwersją dużej ilości plików na taśmę mikrofilmową oraz usługę szybkiego, masowego skanowania mikrofilmów w dużo większym zakresie niż dotychczas. W ramach projektu firma rozpoczęła już wykonywanie usług konwersji i digitalizacji mikrofilmów dla takich instytucji jak: Biblioteka Politechniki Gdańskiej, Centralna Biblioteka Wojskowa, czy włoska firma Tabula Rasa. 115

116 Mln EUR Schemat I Projekty inwestycyjne 693 projekty, na łączną kwotę dofinansowania UE ,41 EUR Schemat II: Specjalistyczne projekty doradcze 27 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,29 EUR Schemat III: Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych 49 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,75 EUR Schemat IV: Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de mini mis - 2 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,36 EUR Wykres 26. Postęp finansowy w Działaniu 1.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 25 27, ,21 91,77 91,77 9, 5,,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Od uruchomienia programu Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 1.3 realizowana jest Inicjatywa Jeremie w ramach projektu pt. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce. Szczegółowe informacje na temat wdrażania Inicjatywy i postępów w 212 r. zostały przedstawione w pkt

117 Mln EUR Wykres 27. Postęp finansowy w Działaniu 1.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,11 31,84 4,32 26,9 46, ,19 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 1,92 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie, Wartość dof. UE podpisanych umów W okresie sprawozdawczym 4,66 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Od uruchomienia programu Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Większość projektów wspartych w ramach działania dotyczy budowy lub rozbudowy instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii). Dzięki interwencji powstały w regionie nowoczesne instytucje otoczenia biznesu (m.in. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Biznes i Nauka). Oferują one przedsiębiorcom nowoczesne powierzchnie biurowe i usługi, które pomagają w utrzymaniu się na rynku, współpracy z sektorem B+R i rozwoju własnych innowacyjnych rozwiązań. Jako przykład warto przytoczyć tu projekt pt. Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO w gminie Kazimierz Biskupi, który wyróżnia się nie tylko lokalizacją na terenie wiejskim, ale również nowatorską specjalizacją doradztwem w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Powstały obiekt ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem, a w szczególności wspieranie wyników badań naukowych jednostek B+R i ich wykorzystanie w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Rycina 17. Centrum Transferu Technologii NUVARRO Źródło: A. Kędziora, 117

118 W ramach Działania 1.4 wsparto też infrastrukturę badawczo-rozwojową głównie poprzez budowę, adaptację lub wyposażenie laboratoriów. Środki z WRPO przekazane zostały m.in. na wyposażenie Laboratorium Efektywności Rozwiązań IT, rozwój Laboratorium skanowania geometrii ITA, czy też adaptację i wyposażenie Laboratorium Analiz Biotechnologicznych. Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich wydzielony został dla Inicjatywy JESSICA, która realizowana jest także w ramach Działania 4.1. Do końca 212 r. w ramach Inicjatywy JESSICA w Działaniu 1.4 Schemat III dofinansowano jeden projekt pt. Rozwój Parku Technologiczno-Przemysłowego etap II (WCWI). Informacje na temat JESSICA i projektów wspartych w jej ramach zostały zamieszczone w pkt Schemat I: Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw 14 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,25 EUR Schemat II: Infrastruktura badawczo-rozwojowa 6 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,6 EUR Schemat III: Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich - JESSICA na łączną kwotę dofinansowania UE ,85 EUR OCENA WSPARCIA OTOCZENIA BIZNESU W REGIONIE (uwaga KE, dot. D 1.4 oraz D 1.6) Oceny wsparcia otoczenia biznesu w regionie oraz wartości dodanej z punktu widzenia biznesu można dokonać na podstawie projektów zakończonych zarówno w ramach Działania 1.4, jak i Działania 1.6. Do końca okresu sprawozdawczego zakończone zostały 4 projekty, które mogą mieć wpływ na otoczenie biznesu w Wielkopolsce i do nich zostały wysłane ankiety dotyczące przedmiotowej kwestii. Analiza wyników ankiet została zawarta poniżej: Stworzenie Inkubatora wspierającego firmy rozpoczynające działalność, z uwzględnieniem osób bezrobotnych z pomysłem na biznes (Działanie 1.4) Projekt realizowany jest przez spółkę T2 Inkubator sp. z o.o. i w jego ramach utworzony został inkubator, który dzięki dofinansowaniu udzielił wsparcia 19 przedsiębiorcom, z czego 6 to byli początkujący przedsiębiorcy. Wsparte podmioty działają głównie w branży finansowej, część dotyczy energii odnawialnej, branży poligraficznej, handlu, mediów, telewizji, czy też reklamy. Najczęściej i w większości podmioty te korzystały z przygotowanej w ramach projektu umeblowanej powierzchni biurowej oraz wyposażenia komputerowego i multimedialnego. Niektórzy z przedsiębiorców skorzystali również z prowadzonych szkoleń pomocowych przy inkubacji podmiotów gospodarczych. Wszyscy przedsiębiorcy będący klientami Inkubatora wykorzystywali przedmiotowe usługi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Potrzeby przedsiębiorstw poznawane są w trakcie wstępnych rozmów prowadzonych podczas wprowadzenia podmiotów do Inkubatora. W miarę możliwości oferowana jest pomoc techniczna i merytoryczna w organizacji przedsiębiorstwa na terenie inkubatora. Do tej pory zorganizowano dla wszystkich przedsiębiorstw, klientów Inkubatora, szkolenia o charakterze edukacyjno-doradczym przygotowujące przedsiębiorców do realizacji ich własnych pomysłów na biznes i związanych z najistotniejszymi aspektami zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz pozyskiwania funduszy na realizację swoich celów. Zdaniem Beneficjenta działalność prowadzona w ramach projektu jest bardzo pomocna i wprowadza nowatorski standard w oferowanych usługach. Budowa Laboratorium precyzyjnych analiz geometrycznych i materiałowych (Działanie 1.4) Beneficjentem projektu jest firma ITA Kazimierz Pollak, Michał Wieczorowski Spółka Jawna, która specjalizuje się w sprzedaży urządzeń pomiarowych i narzędzi skrawających, usługach doradczych, pomiarowych oraz szkoleniach. Dzięki dofinansowaniu z WRPO wsparcie udzielone zostało 26 podmiotom, z czego 22 to przedsiębiorcy (przede wszystkim z branży medycznej, elektronicznej, narzędziowej oraz opakowań). Podmioty te korzystały najczęściej z takich usług jak: 118

119 badanie składu chemicznego materiałów i powłok, badanie wytrzymałości, badanie momentu obrotowego, czy też badanie twardości materiałów m. Rocwella. Firma stara się dostosowywać ofertę produktowo-usługową do bieżących potrzeb przedsiębiorstw i bada ich potrzeby poprzez bezpośrednie wizyty u przedsiębiorców i przeprowadzanie wywiadów, uczestnictwo w konferencjach, targach. Beneficjent dokonując oceny wartości dodanej swojej działalności dla otoczenia biznesu w Wielkopolsce podkreśla, że jest jedynym w regionie przedsiębiorcą, który posiada tak innowacyjny sprzęt pomiarowy i jako jedyny świadczy ww. usługi pomiarowe. Zakup aparatury badawczej dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej w celu podniesienia poziomu innowacyjności Wielkopolski (Działanie 1.4) Projekt realizowany jest przez Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Poznańskiej, który dzięki dofinansowaniu nabył dwa nowe urządzania pomiarowe, doposażając już istniejące laboratorium badań strukturalnych w nowoczesny dyfraktometr rentgenowski z bazą danych oraz unikatowy w skali całego kraju aparat do wyznaczania kinetyki sorpcji gazów. Z usług laboratorium skorzystały 4 przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. produkcją maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej, powłok ceramicznych, autobusów miejskich. Przedsiębiorstwa, a także inne podmioty odbiorcze zostały poinformowane o nowym sprzęcie i jego możliwościach poprzez ogłoszenia w gazetach, listy ofertowe, czy też ulotki informacyjne. Pozyskany sprzęt znacząco wzmocnił zarówno ofertę badawczą jak i usługową Instytutu Inżynierii Materiałowej. Głównym zamierzeniem działań projektu stało się wzmocnienie wykorzystania istniejącego silnego potencjału nanotechnologii dla wzrostu konkurencyjności krajowego przemysłu i zaspokojenia ważnych potrzeb społecznych, związanych z ochroną zdrowia i środowiska naturalnego. Rozwój nanomateriałów i nanotechnologii wpływa pośrednio poprzez badania oraz bezpośrednio poprzez ich wdrażanie na poprawę komfortu życia wprowadzając nowe materiały i wyroby (np. nowoczesne implanty nanokompozytowe) do bezpośredniego użycia. Pozyskana nowoczesna aparatura zwiększa tym samym potencjał badawczy oraz atrakcyjność Wielkopolski i Polski jako miejsca inwestycji i rozwoju firm o zaawansowanej technologii, ale również wpływa na racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Realizacja niniejszego projektu stanowi istotny element w tworzeniu środowiska przyjaznego innowacjom, które jest podstawą założeń Regionalnej Strategii Innowacji. Udział nowych innowacyjnych produktów i usług dla gospodarki w rynku międzynarodowym przyczyni się do tworzenie nowych trwałych i lepszych miejsc pracy. W wyniku realizacji projektu stworzono ofertę 1 nowych innowacyjnych usług skierowanych do przedsiębiorstw jak i jednostek naukowych zlokalizowanych w regionie jak i w obrębie kraju. Możliwość realizacji wysoce zaawansowanych analiz i badań przy użyciu nowoczesnej aparatury znacząco wpływa na poprawę poziomu konkurencyjności jak również atrakcyjności oferty rynkowej. Najważniejsze korzyści dla otoczenia społeczno gospodarczego w regionie to: rozwój i wzrost konkurencyjności regionalnych ośrodków przemysłowych i B+R: nowoczesna i unikatowa aparatura wykorzystywana na potrzeby naukowe, dla potrzeb wdrażania nowych technologii, oraz rozwiązywania problemów technicznych, zaspokojenie potrzeb społecznych związanych z ochroną środowiska naturalnego: aparatura wykorzystywana w opracowywaniu nowych źródeł energii materiałów na baterie wodorkowe, poprawa komfortu życia opracowywane są nowe materiały na implanty z nanostrukturą, które mogą poprawić i wydłużyć czas ich eksploatacji (wydłużony okres pomiędzy operacjami, w których są wymieniane), zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarki regionu, wzrost ilości miejsc pracy. Budowa wielopłaszczyznowej platformy współpracy dla rozwoju wielkopolskiej branży biotechnologicznej (Działanie 1.6). Beneficjentem projektu jest jedna z wiodących Instytucji Otoczenia Biznesu w Poznaniu - Centrum Biotechnologii. Firma zlokalizowana jest na terenie parku technologicznego, w obrębie którego swoją siedzibę ma obecnie 55 firm zatrudniających ponad 8 pracowników. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z WRPO IOB mogła udzielić wsparcia 13 przedsiębiorcom z branży bio i Life Science, w tym 2 przedsiębiorcom początkującym. Pomoc polegała na doradztwie badawczo- 119

120 Mln EUR rozwojowym. Do tej pory podmioty skorzystały z usług doradczych oraz okołobiznesowych w celu rozwoju własnej działalności i optymalizacji kosztów. Potrzeby przedsiębiorstw badane są przez IOB poprzez spotkania, ankiety i analizy rynku. Zdaniem Beneficjenta wsparcie publiczne otrzymywane w ramach środków unijnych, pozwala zarówno z jednej strony oferować wyspecjalizowaną powierzchnię laboratoryjno-biurową, a z drugiej strony świadczyć dedykowane usługi okołobiznesowe, wpływające w znaczący sposób na funkcjonowanie oraz rozwój firm-lokatorów parku. Dzięki otrzymywanej pomocy Centrum Biotechnologii może w pełni realizować swoją misję, będąc partnerem w rozwoju podmiotów zlokalizowanych na jego terenie. Rozwój Centrum Biotechnologii wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w regionie oraz tworzenie nowych, innowacyjnych miejsc pracy. Do końca okresu sprawozdawczego zakontraktowanych było jeszcze 3 projektów, które zapewne wpłyną na otoczenie biznesu w Wielkopolsce, co będzie monitorowane przez IZ WRPO, a ich wpływ zostanie wykazany w kolejnym sprawozdaniu. Wykres 28. Postęp finansowy w Działaniu 1.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 3,5 3, 3,27 3,27 3,1 3,2 2,5 2, 1,92 1,5 1,,5,,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE podpisanych umów,73 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Od uruchomienia programu Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW/PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 1.5 realizowany jest jeden projekt kluczowy pn. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce, dla którego została wydana decyzja o dofinansowanie w 29 r. W okresie sprawozdawczym podpisano dwa aneksy do umowy (8 marca, 31 maja 212 r.), które nie zmieniły kwoty dofinansowania. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami. Celem projektu jest budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą Wielkopolski oraz promocja regionalnej gospodarki i terenów inwestycyjnych, która odbywa się poprzez organizacje misji gospodarczych oraz udział w imprezach promocyjnych promujących potencjał gospodarczy i inwestycyjny Wielkopolski na rynkach krajowym i zagranicznych. Misje mają na celu stworzenie możliwości nawiązania przez wielkopolskie przedsiębiorstwa, uczelnie i samorządy bezpośredniego kontaktu z partnerami gospodarczymi i naukowymi oraz zwiększenie ich zdolności promocyjnych. Do końca 212 r. odbyły się misje 12

121 gospodarcze m.in. do Brazylii, Indii, Japonii, Kazachstanu, Rosji, Korei. Są to szybko rozwijające się i obiecujące rynki krajów Azji i Ameryki Południowej. Misje gospodarcze oraz targi, które odbyły się w 212 r.: 1) W dniach 5-12 lutego 212 r. odbyła się misja gospodarcza do Korei Południowej (Daejeon, Seul) i Chin (Shenzhen i Pekin). Przedsiębiorcy z 6 wielkopolskich firm odwiedzili m.in. fabrykę Hyundai Heavy Industries Co., firmę BYD Co. (specjalizującą się w produkcji rożnych baterii, a także przygotowującą się do wypuszczenia na rynek samochodów napędzanych energią elektryczną), firmę teleinformatyczną ZTE (poruszono temat ewentualnej pomocy budowy WSS), firmę Mindray Co. (produkującą sprzęt medyczny) oraz poznali specyfikę prowadzenia działalności biznesowej w Korei Południowej podczas spotkania z przedstawicielami Ambasady Rzeczypospolitej w Seulu. Dnia 8 lutego 212 r. delegacja odwiedziła Shenzhen Hi-Tech Park & Virtual University, czyli wirtualną platformę zrzeszającą instytucje naukowe z całego świata, które prowadzą wspólne badania. Dnia 1 lutego 212 r. doszło do spotkania polskiej delegacji z przedstawicielami Głównej Izby Gospodarczej Shenzhen w celu nawiązania kontaktów umożliwiających wyszukanie odpowiednich partnerów biznesowych zainteresowanych odpowiednio działalnością na rynku chińskim i polskim. Odbyły się również indywidualne spotkania biznesowe. 2) W dniach 6-9 marca 212 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami 8 jednostek samorządu terytorialnego: Gminy Czerwonak, Miasta Gniezna, Gminy Murowana Goślina, Gminy Piła, Gminy Stare Miasto, Gminy Śrem, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, uczestniczyli w roli wystawcy w tegorocznych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, gdzie zaprezentowali 8 projektów inwestycyjnych na terenie Wielkopolski. Wystawcy szukali partnerów do projektów które mają być realizowane w ramach PPP. 3) Kolejnym wydarzeniem, w jakim mogli uczestniczyć przedstawiciele wielkopolskich firm były targi oprogramowania sprzętu komputerowego i nowych technologii CeBIT 212 w Hanowerze (w dniach 6-1 marca 212 r.). Tematem przewodnim targów było bezpieczeństwo tzw. cloud computing czyli możliwości korzystania z tysięcy użytkowych serwisów sieciowych online i różnych usług dostępnych poprzez standardową przeglądarkę internetową. Stanowisko UMWW zostało udostępnione 25 wielkopolskim firmom z branży IT, liczna reprezentacja, świadczy o tym, że nasz region przykłada dużą wagę do rozwoju branży IT, która jest wyznacznikiem innowacyjności i kreatywności gospodarki. 4) W dniach kwietnia 212 r. UMWW wraz z przedsiębiorstwami z Wielkopolski uczestniczył w targach meblowych Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie (Włochy), podczas których przedstawiona została wystawa Polish design. Design from Wielkopolska w ramach Fouri Salone. Na wystawie zaprezentowane zostały takie wielkopolskie marki jak: ASTROMAL, COCCODRILLO, COMFORTY, MARMORIN, MEBLE VOX, NOTI, PORCELANA CHODZIEZ, PROFIM. Centrum serce wystawy stanowiły uczelnie: Uniwersytet Artystyczny i School of Form oraz niedawno powstała Concordia Design. Wokół przestrzeni dedykowanej uczelniom, zbudowana została artystyczna narracja wystawy oparta na prezentacji najlepszych wielkopolskich firm, których wzornictwo przemysłowe znalazło uznanie nie tylko w kraju, lecz również wśród zagranicznych odbiorców. Wystawa była prezentacją najbardziej innowacyjnych pod względem wzornictwa przemysłowego przedsiębiorstw, ale również kreacją Wielkopolski jako regionu. 5) W dniach kwietnia 212 r. przedstawiciele z branży spożywczej oraz IT wzięli udział w misji gospodarczej do Gruzji. Wielkopolscy przedsiębiorcy spotkali się w Międzynarodowej Izbie Handlu Gruzji, gdzie uzyskali informacje o sytuacji gospodarczej Gruzji i uregulowaniach prawnych koniecznych do prowadzenia biznesu, uczestnikom wskazane zostały najbardziej rozwojowe sektory gruzińskiej gospodarki (IT, rolno-spożywczy). Zaprezentowana została również oferta z jaką przyjechali wielkopolscy przedsiębiorcy oraz odbyło się forum i spotkania z 121

122 gruzińskimi firmami zainteresowanymi nawiązaniem bezpośredniej współpracy w dziedzinie IT i przetwórstwa rolno-spożywczego. 6) W dniach maja 212 r. odbyła się misja gospodarczo-naukowa do Iraku (Autonomicznego Regionu Kurdystanu). W delegacji wzięli udział przedstawiciele firm z branży energetycznej, budowlanej oraz spożywczej, którzy zainteresowani byli nawiązaniem bezpośrednich kontaktów z partnerami zagranicznymi i zwiększeniem aktywności polskich firm na rynku irackim. Program wizyty obejmował spotkania z władzami regionu, jak i spotkania biznesowe z firmami zrzeszonymi w Izbach Przemysłowo-Handlowych oraz Stowarzyszeniu Inwestorów. Prowadzono także rozmowy nt. współpracy naukowej między regionami podczas wizyt na lokalnych uniwersytetach (uczelnie polskie zostaną umieszczone na liście studiów rekomendowanych na wyjazdy studentów kurdyjskich). Duże zainteresowanie ze strony wielkopolskich firm i pozytywny odzew władz kurdyjskich przyczyniły się do zaplanowania kolejnej oficjalnej wizyty na jesień 212 r. 7) W dniach czerwca 212 r. odbyła się misja gospodarcza do Danii, w której udział wzięli przedstawiciele branży energetycznej oraz firm upatrujących swój rozwój w sektorze energii odnawialnej, m.in. EKOENERGIA- Raszków Sp. z o.o., ZAP - BIZNES PARK Sp. z o.o., Watis Sp. z o.o. Większość uczestników należy do Ostrowskiego Klastra Automatyki, który wystąpił z inicjatywą zorganizowania tego wyjazdu. Przedstawiciele wielkopolskich firm spotkali się z istotnym dla przedsiębiorców potencjalnym partnerem firmą Danfoss, a rozmowy zakończyły konkretne plany współpracy. Ponadto odbyło się spotkanie z przedstawicielem Samsø Energiakademi, który przedstawił projekt realizowany na wyspie Samsø (wyspa samowystarczalna energetycznie) oraz z firmą CENERGIA Energy Consultants, która posiada olbrzymie doświadczenie w ramach projektów międzynarodowych dotyczących zwiększenia wydajności energetycznej budynków. Uczestnicy misji mieli okazję współuczestniczyć w programie Projektu ZERO, który zakłada, że gmina Sønderborg będzie wolna od wydzielania dwutlenku węgla do roku 229. Nasi przedsiębiorcy podczas prezentacji projektu nawiązali również kontakty z EUC Syd. (college zawodowy). Duńskie rozwiązania są świetnym spektrum możliwości w zakresie energii odnawialnej. Przedstawiciele wielkopolskich firm mogli zapoznać się z nimi osobiście oraz nawiązać kontakty w bezpośrednich spotkaniach z potencjalnymi partnerami na rynku duńskim. 8) W dniach 1 16 września 212 r. na terenie berlińskiego lotniska Schoenefeld odbywały się targi przemysłu lotniczego ILA Berlin Air Show 212, na których swoje stanowisko miało województwo wielkopolskie wraz z 8 reprezentantami branży lotniczej z regionu: P.W. Bartesko, Vac Aero Kalisz Sp. z o.o., Teknequip Kalisz Sp. z o.o., Meyer Tool Poland Sp. z o.o., Pratt & Whitney Sp. z o.o., en-tank Oddz. Leszno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy. Na targach prezentowano najnowsze rozwiązania z zakresu szeroko pojętej branży lotniczej oraz pokrewnych, w tym przemysłu obronnego. 9) W dniach 16-2 września 212 odbyła się misja gospodarcza wielkopolskich przedsiębiorstw do Rosji, połączona z udziałem w targach spożywczych, World Food Moscow 212. W misji wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji z Wielkopolski m.in. Fabryka Maszyn Spożywczych SPOMASZ Pleszew S.A., INKA Sp. z o.o., Jutrzenka Colian Sp. z o.o., Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski Stowarzyszenie. Podczas misji gospodarczej przedsiębiorcy zapoznali się z ofertą firm wystawców targów World Food Moscow 212. Ponadto wzięli udział w konferencjach tematycznych poświęconych poszczególnym zagadnieniom rynku spożywczego m.in.: Rynek produktów mlecznych ( ), Rynek owoców i warzyw ( ), Rynek mięsny i przetwórstwo ( ), Rynek cukierniczy ( ). Podczas w/w konferencji poruszono najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące wymiany handlowej, w tym zmiany stawek taryfowych w handlu z Rosją, związane z przystąpieniem Rosji do WTO, prawne aspekty kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów. Przedsiębiorcy mieli także możliwość zaproszenia swoich partnerów biznesowych na stoisko polskie przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach programu branżowego Polskie specjalności żywieniowe. W ramach targów odbyło się również seminarium pt. Potencjał eksportowy polskich specjalności żywnościowych przygotowane przez Agencję Rynku Rolnego 122

123 we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Moskwie. 1) W dniach 8-1 października Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami 8 jednostek samorządu terytorialnego, m.in. : Gminy Murowana Goślina, Stowarzyszenia A2 Wielkopolska, Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji, uczestniczył w roli wystawcy w tegorocznych targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium. Podczas targów na stoisku Województwa Wielkopolskiego zaprezentowanych zostało 8 projektów inwestycyjnych wielkopolskich wystawców, m.in. Budowa Centrum Animacji i Rekreacji (Gmina Śrem), Europejska Akademia Muzyki i Sztuki w Chodzieży (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski). Podczas targów przeprowadzono wiele rozmów z potencjalnymi inwestorami i przedstawicielami firm konsultingowych, w tym m.in. z inwestorem poszukującym dużych powierzchni pod specjalistyczne centra handlowe, z inwestorami zainteresowanymi założeniem farm wiatrowych, czy z firmami zainteresowanymi konkretnymi lokalizacjami i projektami w naszym regionie (np. CBRE US, Strabag, Vamed, Franzke Architekten). 11) W dniach 26 listopada 3 grudnia 212 r. odbyła się misja wielkopolskich przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki do Autonomicznego Regionu Kurdystanu (Irak). Wielkopolskę reprezentowało 13 firm z branży budowlanej i spożywczej oraz prorektorzy i przedstawiciele ośmiu najważniejszych wielkopolskich uczelni, m.in. Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Program misji obejmował spotkania w 3 subregionach Autonomicznego Regionu Irackiego Kurdystanu (Erbil, Sulajmanija, Duhok) i sprofilowany był oddzielnie dla uczelni oraz przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy branży rolnospożywczej wzięli udział w targach AgroFood w Erbilu. Prócz spotkań z izbami gospodarczymi w poszczególnych prowincjach, zorganizowane zostały dla przedsiębiorców spotkania B2B z firmami o zbliżonych profilach oraz spotkania informacyjne z Prezesem Zarządu ds. Inwestycji w Regionie Kurdystan i odpowiednimi przedstawicielami administracji ds. gospodarki, infrastruktury, rolnictwa i inwestycji. Z kolei przedstawiciele wielkopolskich uczelni uczestniczyli w spotkaniach z władzami i studentami uniwersytetów Salah ad Din w Erbilu oraz uniwersytetów Sulajmanija i Duhok. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wymiany studentów oraz zacieśnienia i zdynamizowania współpracy naukowej między regionami. Efekty misji gospodarczych: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości egzekwowania od przedsiębiorców uczestniczących w misjach szczegółowych informacji nt. umów zawartych z kontrahentami zagranicznymi (tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 23 r. Nr 153, poz. 153). Jedyną formą ewaluacji misji jest ankieta, którą każdy uczestnik misji zobowiązany jest wypełnić po zakończeniu misji. W ankiecie beneficjenci proszeni są m.in. o opinię nt. jakości obsługi, efektywności misji w kontekście przeprowadzonych rozmów i spotkań biznesowych, atrakcyjności i potencjału rynku oraz korzyści dla firmy wynikłych z udziału. Treść ankiety uzupełniono również o pytania dotyczące szczegółów zawartych umów i porozumień. Dodatkowo w połowie 212 roku do 12 dotychczasowych beneficjentów wysłana została ankieta dotycząca rezultatów udziału w misji ze szczególnym uwzględnieniem nawiązanych kontaktów biznesowych. Analiza wyników nadesłanych ankiet wskazuje, że przedsiębiorcy najbardziej cenią sobie możliwość poznania nowych potencjalnych rynków dla swoich produktów i usług, a misje są dla nich często inspiracją do nowych pomysłów biznesowych. Zdecydowanie dominuje opinia, że warto organizować misje gospodarcze, ponieważ stanowią one skuteczne narzędzie rozwoju i zdobywania kontaktów biznesowych, a pieniądze przeznaczone na wyjazd są dobrą inwestycją. Znajdują się w nich również informacje potwierdzające, że udział w misji wygenerował nowe możliwości eksportowe lub importowe, jednak ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa nie można podać ich konkretnej wartości. W kilku przypadkach zawarte zostały kontrakty handlowe pomiędzy polskimi firmami a inwestorami z zagranicy (m.in. odpowiedzi uczestników misji do Rosji oraz Dani, targów w Hanowerze). W pozostałych przypadkach na efekty będzie trzeba jeszcze poczekać, co wynika m.in. z długiego okresu negocjowania dostaw dóbr inwestycyjnych. Kilku uczestników zaznaczyło, że jest w trakcie rozmów lub ustalania warunków współpracy z 123

124 potencjalnymi kontrahentami (uczestnicy misji do Rosji oraz Danii). Z kolei w wyniku misji gospodarczej do Iraku w 212 r. wielkopolskie uczelnie podjęły decyzję o powołaniu konsorcjum oraz została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Poznańską a Uniwersytetem Duhok. Ponadto Uniwersytet Medyczny podjął rozmowy i prace nad powołaniem Centrum Doskonałości Badawczo-Rozwojowej w Kurdystanie, która prócz kształcenia kadr medycznych zorientowana będzie w pierwszym etapie na problematykę epidemiologii, cukrzycy i chorób metabolicznych. Wielkopolskie firmy otrzymały od strony kurdyjskiej propozycje do rozważenia w zakresie współpracy lub inwestycji na rynku kurdyjskim. Przykładem przedsiębiorstwa, które dzięki udziałowi w misji nawiązało współpracę handlową z rynkiem zagranicznym są Zakłady Drobiarskie Koziegłowy Sp. z o.o., których przedstawiciel uczestniczył w misji gospodarczej do Chin w 29 r. Misja umożliwiła uczestnikom zobaczenie najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie koncernów oraz pozwoliła na zaprezentowanie firmy przed szerokim gremium władz, stowarzyszeń i izb gospodarczych. Po trzech latach rozmów i starań produkty zakładu umieszczone zostały na liście dopuszczonych do obrotu w Chinach. Misje przyczyniają się nie tylko do nawiązywania bezpośredniej współpracy handlowej między firmami z Wielkopolski a partnerami zagranicznymi, ale również promują województwo wielkopolskie jako region przyjazny inwestorom, zachęcając ich do zainteresowania się wejściem na nasz rynek. Świadczą o tym liczne inwestycje zagraniczne w naszym regionie z krajów, do których organizowane były misje (m. in. Samsung we Wronkach, UFLEX we Wrześni). Niebagatelne znaczenie ma również wzrost świadomości wśród wielkopolskich przedsiębiorstw o korzyściach płynących z ekspansji na nowe rynki. Jak zaznaczył w ankiecie jeden z uczestników: Nie można oceniać efektów misji gospodarczej na podstawie podpisanych umów tylko na podstawie prowadzonych rozmów polegających na badaniu rynku i ewentualnych możliwości współpracy w przyszłości. Podsumowując IZ WRPO prowadzi stały monitoring jakości rezultatów misji gospodarczych, jednakże jego ocena przez pryzmat zmian wskaźników ekonomicznych będzie możliwa w późniejszym okresie. Wynika to z faktu, iż efekty samych misji bardzo często są widoczne dopiero po kilku latach od ich przeprowadzenia, a ich przełożenie na wskaźniki ekonomiczne będzie miało miejsce jeszcze później. Można jedynie przypuszczać, że wyjazdy te mogą wpłynąć na wzrost obrotów handlowych z krajami, do których były organizowane misje, na zmiany wskaźników importu oraz eksportu towarów i usług, czy też na wzrost kapitału zagranicznego w regionie. Warto tu jednak zaznaczyć, że na zmiany ww. wskaźników wpływa cały szereg czynników, dlatego oddziaływanie samych misji nie będzie tutaj decydujące. 124

125 Mln EUR Wykres 29. Postęp finansowy w Działaniu 1.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 6, 5,51 5, 4, 4,2 3, 2, 2,2 1,57 1,,43,43,51,6,4, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach działania realizowane są projekty, dzięki którym powstają oraz rozwijają się wielkopolskie klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność w atrakcyjnych lokalizacjach i wypromować się. Dofinansowane przedsięwzięcia dotyczą utworzenia, promocji lub rozwoju klastrów w różnych obszarach m.in.: branży spożywczej (Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, sieć Leszczyńskie Smaki), lotnictwie (Wielkopolskiego Klaster Lotniczy), edukacji (Poznański Klaster Edukacyjny), biobranży (Centrum Biotechnologii), budownictwie (sieć firm w sektorze budownictwa w pd-zach Wielkopolsce). Jako dobry przykład warto tu przedstawić projekt pt. Rozwój Wielkopolskiego Klastra Innowacyjny Dom, który jest realizowany w dwóch etapach. Kilkanaście firm zrzeszających wielkopolskich projektantów tworzy klaster, którego celem jest wdrażanie innowacyjnych produktów i usług dla domu, mieszkań i wnętrz, konkurencyjnych na globalnym rynku. W ramach projektu przeprowadzono badania pięciu modeli funkcjonalnych wybranych przedmiotów użytkowych i wyposażenia budynków mieszkalnych, a także zakupiono usługi doradcze. W wyniku realizacji badań oraz usług doradczych powstaną modele i techniki, które zostaną wykorzystane do rozwoju innowacyjnych produktów. 125

126 Mln EUR Wykres 3. Postęp finansowy w Działaniu 1.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 13,53 13,53,,, Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 1,44 Wartość dof. UE podpisanych umów 3,7 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym 8,21 Alokacja 13,52 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Wsparte projekty dotyczą kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych, ich uzbrojenia oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych obejmuje m.in. inwestycje z zakresu budowy dróg, urządzeń wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Dzięki dofinansowaniu WRPO wsparto tereny inwestycyjne m.in. w Pniewach, Buku, Lesznie, Gostyniu, Wrześni, Starym Mieście, Kaliszu, Turku. Wśród inwestycji wspartych w ramach działania warto tu wymienić projekt pt. Kompleksowe uzbrojenie terenów Aktywności Gospodarczej w Niepruszewie Gmina Buk, który realizowany jest na terenie Parku Przemysłowego Buk. Za pozyskane środki wybudowano 2 km dróg asfaltowych wraz z siecią gazową, wodociągową i teleinformatyczną. Do tej pory na wspartym terenie powstało m.in. centrum logistyczne firmy Amica, Claas Polska, Davex, Goodman. Kolejnym ciekawym przykładem jest projekt pt. Rozwój infrastruktury technicznej w Strefie Gospodarczej Czachorowo, realizowany na terenie gminy Gostyń. Dzięki wsparciu z WRPO w latach zbudowano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, drogę oraz rów melioracyjny. Atrakcyjność gminy podnosi także system zwolnień podatkowych dla potencjalnych inwestorów. W strefie Czachorowo działają głównie lokalne przedsiębiorstwa, obecnie jest ich 12 (m.in. WIX Filtron). 126

127 Rycina 18. Park Przemysłowy Buk, Strefa Gospodarcza Czachorowo Źródło: Archiwum Urzędu Miejskiego w Gostyniu/Marek Kaczmarczyk ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 19. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie I 1277 podpisanych umów na kwotę dofinansowania UE ,31 EUR 9,46% poziom kontraktacji 1151 projektów zakończonych, na kwotę dofinansowania UE ,57 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 1 23 wspartych przedsiebiorstw 11 wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych** 17 wspartych IOB 8 wspartych powiąząń kooperacyjnych 619,47 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych * WSKAŹNIKI REZULTATU 3 175,87 nowych miejsc pracy nowych /udoskonalonych produktów lub usług beneficjentów wspartych w ramach Inicjatywy JEREMIE 46 inwestycji zlokalizowanych na wspartych terenach inwestycyjnych * CEL Poprawa warunków dla zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw Wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką Rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw Przygotowanie terenów inwestycyjnych Promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów **dane dotyczą Działania 1.3 oraz Działania 1.4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 127

128 Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu I na konkurencyjność wielkopolskich przedsiębiorstw określono 21 wskaźników priorytetowych (17 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 19 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu I zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu I realizowane są w ramach 1277 projektów, z których 1151 zostało już zakończonych. W 212 r. odnotowano postęp w ramach działania 1.2, 1.4 oraz 1.6, gdzie podpisano łącznie 43 umowy o dofinansowanie. Tabela 27. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie I Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia Liczba projektów z zakresu B+R w MSP Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP Beneficjenci wsparci przez fundusz w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha) Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) % 4 13% % 2 1% % % % % ,47 248% 429,56 172% ,87 76% 2649,74 63% % 1 1% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Na obecnym etapie wdrażania postęp odnotowany w Priorytecie I pozwala stwierdzić, że w większości przypadków wartości docelowe określone dla 213 r. zostaną osiągnięte. Poziom realizacji przeważającej części wskaźników określony na podstawie podpisanych umów nie odbiega więcej niż 25% od wartości docelowych. Niektóre wartości wskaźników wskazują na nieco wyższą niż zakładano efektywność udzielonego wsparcia. W szczególności dotyczy to uzbrojenia terenów inwestycyjnych (248% wartości docelowej). Z kolei w innych przypadkach stopień osiągnięcia wartości docelowych jest na niskim poziomie (np. etaty B+R 7% wykonania). Odpowiednie wyjaśnienia zostały zawarte w analizie poszczególnych wskaźników poniżej. Przy 128

129 wielu wskaźnikach realizacja na podstawie projektów zakończonych jest na niskim lub zerowym poziomie. Jednakże przy obecnym poziomie kontraktacji osiągnięte zostaną wartości zbliżone bądź przekraczające wartości docelowe. Dotyczy to przede wszystkim działań, w których niewiele projektów zostało zakończonych (Działanie 1.4 oraz 1.6) oraz Działania 1.3 (JEREMIE) i Działania 1.5 (projekt kluczowy Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce). Ze względu na specyfikę tych dwóch ostatnich projektów wartości docelowe zostaną osiągnięte odpowiednio w 215 r. oraz 213 r. MSP Głównym beneficjentem pomocy w ramach Priorytetu I są przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie głównie w ramach Działania 1.1 oraz 1.2. Do końca 212 r. wsparto 1138 projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (9% wartości docelowej), a szacuje się wzrost wartości wskaźnika do 123 (97% wartości docelowej). Rozkład projektów w podziale na miasto wieś jest w miarę równomierny (54% projektów realizowanych jest w miastach), co jest zgodne z założeniami (stopień szacowanej realizacji obydwu podwskaźników oscyluje wokół 1%). Dzięki temu na obszarach wiejskich rozwijają się przedsiębiorstwa, stając się coraz bardziej konkurencyjne co się przekłada na rozwój tychże obszarów, a w rezultacie zmniejsza się pogłębianie dysproporcji między aglomeracją poznańską, a resztą województwa, określoną w analizie SWOT jako słaba strona Wielkopolski. Zdecydowana większość projektów dotyczy innowacyjnych rozwiązań (prawie 84% projektów), co przyczynia się do wzmocnienia regionalnego systemu innowacyjnego (cel Priorytetu) oraz do zniwelowania słabej strony regionu określonej w analizie SWOT tj. niski udział przedsiębiorstw innowacyjnych w gospodarce regionu. Wspierając przedsiębiorstwa innowacyjne na tak dużą skalę WRPO przyczynia się do realizacji celów określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 21-22, w której to podmioty te zostały szczególnie wyróżnione. Innowacyjne przedsiębiorstwa to jeden z programów strategicznych RSI, który ma charakter priorytetowy do realizacji misji i wizji określonej w RSI dla Wielkopolski. Zgodnie z zapisami Strategii przedsiębiorstwa stanowią kluczowy element absorpcji, generowania i indukowania innowacji, stąd ich szczególna rola nie tylko w analizie, ale i w planowanych działaniach w ramach strategii. Ponad połowa projektów dotyczy rozwiązań w zakresie ekoefektywności (747 projektów, co stanowi 11% wartości docelowej). Rozwiązania wprowadzane przez przedsiębiorców przyczyniają się do zmniejszenia różnych źródeł zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (takie zagrożenie zostało określone w analizie SWOT), a jednocześnie przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego promocja gospodarki przyjaznej dla środowiska. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstw najwięcej wspartych zostało mikroprzedsiębiorstw (512) co wynika z faktu, iż całe Działanie 1.1 było poświęcone tego typu beneficjentom. Do końca okresu sprawozdawczego swoje inwestycje zakończyło 48 mikroprzedsiębiorców, co stanowi 89% wartości docelowej. Ponadto wsparto 425 małych przedsiębiorstw oraz 293 średnie przedsiębiorstwa. Przy obecnym poziomie kontraktacji wszystkie trzy podwskaźniki (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP mikro, małe, średnie) osiągną wartości zbliżone do wartości docelowych. Z WRPO wsparto 261 projektów, gdzie przedsiębiorca składając wniosek o dofinansowanie funkcjonował na rynku do 2 lat, z czego 245 projektów zostało już zakończonych. Śledząc sytuację społeczno-gospodarczą zarówno w Wielkopolsce, jak i w kraju istotne jest aby wspierać nowo powstające przedsiębiorstwa, bowiem w czasach kryzysu takim firmom trudniej jest utrzymać się na rynku oraz stać się konkurencyjnym w stosunku do przedsiębiorstw, które poprzez wieloletnią działalność mają umocnioną pozycję na rynku. W ramach Działania 1.1 wsparto 245 mikroprzedsiębiorstw, które dzięki dofinansowaniu stworzyły 863 nowe lub udoskonalone produkty lub usługi oraz utworzyły 325,24 miejsc pracy. Z kolei w ramach Działania 1.2 wsparto 893 MSP, które wygenerowały nowych lub udoskonalonych produktów lub usług oraz stworzyły 232,5 miejsc pracy. Zakontraktowane środki na obydwa działania wskazują na wzrost wartości wskaźników w kolejnych latach i brak zagrożenia w osiąganiu wartości docelowych. Dzięki zakupionym przez MSP środkom trwałym, wartościom niematerialnym i prawnym wprowadzili oni do swej oferty nowe bądź ulepszone usługi oraz produkty, przez co przedsiębiorstwa zwiększyły swój potencjał ekonomiczny, a tym samym przyczyniły się do realizacji celu szczegółowego priorytetu. 129

130 IOB/Powiązania kooperacyjne/b+r Wsparcie z WRPO skierowano zostało również na działania prowadzące do wzmocnienia potencjału przedsiębiorstw, ich innowacyjności, powiązań kooperacyjnych oraz współpracy z nauką. Dlatego też wspierano projekty z zakresu B+R oraz projekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Poziom realizacji obydwu wskaźników (Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi) jest na dość niskim poziomie (odpowiednio 13%, 1%), jednakże przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte na zadowalającym poziomie (odpowiednio 83%, 12%). Na realizację ww. wskaźników wpływają projekty dofinansowane w ramach Działania 1.4, w ramach którego powstanie 17 instytucji otoczenia biznesu (m.in. Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie), oraz Działania 1.6, w ramach którego powstanie 8 powiązań kooperacyjnych (m.in. sieć Leszczyńskie Smaki, Wielkopolski Klaster Lotniczy). W przypadku obydwu wskaźników działania realizacja jest na niskim poziomie, co podobnie jak w przypadku wskaźników priorytetowych wynika z małej liczby projektów zakończonych, jednak szacowana realizacja wskazuje na osiągniecie wartości docelowych na poziomie odpowiednio 85% oraz 8%. Wszystkie tego typu projekty wpisują się w RSI dla Wielkopolski, która kładzie duży nacisk na współpracę jednostek naukowo-badawczych z przedsiębiorcami oraz skuteczność i dostępność IOB w regionie. Budowa nowych oraz wsparcie istniejących IOB oraz tworzenie powiązań kooperacyjnych nie tylko w stolicy regionu, ale również w subregionach (np. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości, Turecki Inkubator Przedsiębiorczości, Klaster spożywczy południowej Wielkopolski) sprawia, że dostępność infrastruktury innowacyjnej jest coraz większa, a jednocześnie usługi IOB są coraz lepiej dopasowywane do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw i sektora nauki. Wszystkie te działania wpisują się w programy strategiczne RSI dla Wielkopolski. Dzięki realizacji projektów z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, wspierania IOB oraz powiązań kooperacyjnych niwelowana jest słaba strona województwa określona w analizie SWOT jako ograniczone powiązania nauki z gospodarką oraz niski stopień powiązań kooperacyjnych i jednocześnie osiągany jest cel Priorytetu - Wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką. JEREMIE Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiębiorczości część środków z WRPO została przeznaczona na realizację Inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3). Dzięki temu instrumentowi wiele wielkopolskich firm miało możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu, co pozwoliło im na rozwój firmy. Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego szacuje się, że wspartych zostanie beneficjentów w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE (1% realizacja wartości docelowej). Łączna suma wsparcia w ramach inicjatywy wyniesie EUR. Ostatecznie wsparcie zostanie udzielone 1 podmiotom (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), a wartość udzielnych pożyczek wyniesie około 126 mln EUR. Realizacja inicjatywy JEREMIE wpływa na osiągnięcie celu szczegółowego określonego dla priorytetu - rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw. Promocja regionalnej gospodarki Część alokacji w Priorytecie I została przeznaczona na promocję regionalnej gospodarki. W ramach Działania 1.5 realizowany jest projekt kluczowy, którego efekty mierzone są za pomocą wskaźników: Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie (wartość szacowana wynosi 1), Liczba przedsięwzięć w ramach kompleksowego projektu promocyjnego (wartość szacowana wynosi 3) oraz Liczba podmiotów biorących udział w regionalnym projekcie promocji gospodarczej (wartość szacowana wynosi 8). Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zostaną osiągnięte w 1%. Tereny inwestycyjne Wielkopolska charakteryzuje się dużym wewnętrznym zróżnicowaniem społeczno-gospodarczym, co wynika m.in. z różnego poziomu atrakcyjności inwestycyjnej. W celu poprawy istniejącej sytuacji w ramach WRPO udzielono wsparcie na budowę lub rozwój istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych. Do końca 212 r. dofinansowano 14 takich projektów (m.in. w Bolechowie, w Niepruszewie, Pniewach), co wpłynęło na realizację wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (619,47 ha). Wartość wskaźnika znacznie przekracza wartość docelową (stopień 13

131 realizacji-172%, szacowanej realizacji-248%) co jest zjawiskiem pozytywnym, bo za środki przeznaczone na działanie udało się wesprzeć więcej terenów inwestycyjnych niż zakładano. Ponad połowa tychże terenów położona jest na obszarach wiejskich (55%). Dzięki dofinansowaniu z WRPO na terenach inwestycyjnych zlokalizowanych zostanie 46 inwestycji (obecnie jest ich już 26), co daje 12% realizacji wartości docelowej. Projekty z tego obszaru wpłyną na realizację celu priorytetu: przygotowanie terenów inwestycyjnych. Miejsca pracy Zdecydowanie najważniejszym efektem interwencji w ramach Priorytetu I są utworzone miejsca pracy. Do końca 212 r. utworzono 2 649,74 etatów, a szacuje się, że będzie ich 3175,87, co daje 76% realizacji wartości docelowej. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, a także o charakterze m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktów lekarskich, menadżerskich oraz w ramach inicjatyw wspólnotowych JEREMIE i JESSICA. Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. liczba pośrednich miejsc pracy powstałych w wyniku interwencji WRPO to 546. Efekty Inicjatyw będą widoczne po 215 r., tj. po zakończeniu realizacji projektów. Udział kobiet w ogólnej liczbie nowych etatów został określony w ramach ww. badania ewaluacyjnego i wynosi 31% (984,52 etaty). Mimo, że jest to sytuacja niekorzystna należy podkreślić, że celem WRPO nie jest rozwiązywanie problemów rynku pracy. Realizacja WRPO pomaga tworzyć nowe/utrzymywać istniejące miejsca pracy, jednocześnie nie dyskryminując żadnych z marginalizowanych grup. Istotne z punktu widzenia konkurencyjności oraz innowacyjności wielkopolskich firm są miejsca pracy w sferze B+R. Na podstawie dotychczas podpisanych umów w ramach WRPO szacuje się, iż dzięki WRPO beneficjenci stworzą 1 etatów badawczo-rozwojowych. Jednocześnie uwzględniając wyniki analiz z ww. badania ewaluacyjnego dotyczącego zatrudnienia można stwierdzić, iż takich miejsc pracy stworzonych będzie prawie 45. Choć wartość ta odnosi się do całego programu to należy zauważyć, iż projekty sprzyjające tworzeniu tego typu miejsc pracy występują przede wszystkim w Priorytecie I. Wykonawca badania zwraca uwagę na to, że wartości te są prawdopodobnie zawyżone, gdyż respondenci dość luźno traktowali podaną w ankietach definicję etatów badawczych (miejsca pracy zajmowane przez specjalistów zajmujących się bezpośrednio realizacją prac badawczo-rozwojowych). Mimo to można stwierdzić, iż projekty realizowane w ramach WRPO poprawiają strukturę wielkopolskiego rynku pracy w tym zakresie. Jednym z powodów dlaczego tak niewielu beneficjentów wykazywało etaty badawczo-rozwojowe na etapie wniosku o dofinansowanie/umowy jest ich niepewność co do tego czy na pewno utworzą taki etat. Ostatecznie część beneficjentów, którzy nie deklarowali takiego miejsca pracy, utworzyła etat B+R w trakcie realizacji projektu, a takie miejsca pracy nie są już wykazywane w umowach, a co za tym idzie w KSI (SIMIK 7-13). Projekty wybrane do dofinansowania w Priorytecie I powiązane są z Regionalną Strategią Innowacji dla Wielkopolski na lata i przyczyniają się do realizacji określonej w niej misji w zakresie polityki innowacyjnej regionu: Samorząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę innowacyjną opartą na systemowym podejściu do wspierania przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji podmiotów Wielkopolskiego Systemu Innowacji. Warto tu również zaznaczyć, że wnioski z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego w zakresie innowacji przedsiębiorstw (pt. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE ), potwierdzają pozytywny wpływ WRPO na wzrost innowacyjności w regionie. WRPO określone zostało w raporcie jako instrument stymulowania innowacyjności w regionie. Wykonawca badania dokonał analizy w obszarze: Innowacyjność projektów realizowanych przy wsparciu WRPO a wartość dodana - efekt brutto i netto, z której wysnuł kilka ciekawych wniosków: 1) Beneficjenci WRPO zanotowali poprawę wskaźników konkurencyjności i innowacyjności w stosunku do roku bazowego (dodatni efekt brutto). 131

132 2) Ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że przyrost wskaźników charakteryzujących przedsiębiorstwa korzystające z WRPO był większy (dodatni efekt netto) niż w grupie przedsiębiorstw podobnych (grupa kontrolna), które nie korzystały ze wsparcia WRPO. 3) Odsetki przedsiębiorstw, które zanotowały wzrost wskaźników, odpowiednio, w grupie beneficjentów i w niekorzystających ze wsparcia są następujące: a) w zakresie konkurencyjności: wzrost liczby klientów 8,1% (grupa interwencji zw. eksperymentalną) vs. 55,6% (grupa kontrolna), wejście na nowe rynki - 72,1% vs. 42% (największe różnica na rynku regionalnym i krajowym), wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług - 76,2% vs. 59,2%; b) w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw i potencjału innowacyjnego: wzrost udziału przychodów ze sprzedaży nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i usług w przychodach firmy ogółem - 22,9 vs. 13,3%, wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania 24,1% vs. 9,3%, w kategoriach netto widać przewagę beneficjentów WRPO w przypadku transferu wiedzy: istotne różnice można zaobserwować przy wzroście znaczenia praw ochronnych na wzór użytkowy, znaku firmowego, kooperacji z innymi przedsiębiorstwami, współpracy z firmami doradczymi oraz udziale w targach i misjach gospodarczych; c) w zakresie zatrudnienia i wydajności pracy: wzrost zatrudnienia - 71,4% vs 36,5%, wzrost wydajności pracy - 7,3% vs. 59,7%, obniżenie jednostkowych kosztów pracy 11,9% vs. 9,6%, w przypadku beneficjentów interwencji WRPO mamy do czynienia z racjonalizacją zatrudnienia: wzrosło zatrudnienie w firmach przy jednoczesnej poprawie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw i wzroście wydajności pracy. 4) Realizacja projektów współfinansowanych w ramach WRPO w sposób znaczący wpłynęła także na uruchomienie mechanizmów stymulowania innowacyjności. Odsetek przedsiębiorstw planujących wprowadzenie nowych rozwiązań w okresie 12 miesięcy jest większy wśród beneficjentów WRPO niż w grupie kontrolnej. Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie I mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności wielkopolskiej gospodarki oraz wzrost zatrudnienia. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych, które są ściśle powiązane ze wskaźnikami priorytetowymi. Szczególnie może to być zauważalne w przypadku wskaźnika programu Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP, który pokazuje skalę zainteresowania przedsiębiorców dofinansowaniem z UE, a przez to rozwojem własnej firmy. W ramach WRPO nie jest wspierane tworzenie nowych firm ale wsparcie istniejących. To wsparcie może w wielu przypadkach uchronić firmę przed zamknięciem i dlatego wpływa na wskaźnik kontekstowy Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności. Ponadto realizacja wskaźnika Liczba projektów z zakresu B+R w MSP z dużym prawdopodobieństwem wpłynie w przyszłości na wskaźnik kontekstowy Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB. Obydwa wskaźniki kontekstowe z roku na rok wykazują tendencję wzrostową. Przedsiębiorcy wparci w ramach Priorytetu I deklarowali tworzenie wielu nowych miejsc pracy, co obrazuje wskaźnik Priorytetu I: Liczba utworzonych miejsc pracy. Zatem można założyć, że utworzone miejsca pracy mogą wpłynąć na wskaźniki kontekstowe dotyczące zatrudnienia, tj. Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej) oraz wskaźnik Pracujący ogółem. Choć wzrosło zatrudnienie w Wielkopolsce wzrosła także stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia w latach 27 do 21 ulegała wahaniom, wyższy poziom w 21 r. w stosunku do 27 r. należy upatrywać w kryzysie, który w Wielkopolsce także nieznacznie się odznaczył, a także z wejściem wyżu demograficznego na rynek pracy. Wartości wskaźników związanych z przedsiębiorczością osiągnięte w 212 r. w ramach WRPO wskazują na rozwój MSP w regionie i tworzenie nowych 132

133 miejsc pracy. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz tendencję wzrostową w latach r. widoczną we wskaźnikach kontekstowych można zakładać, że ten rozwój będzie się utrzymywać. KRAJOWY PROGRAM REFORM Zbiorcza informacja nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt Realizacja założeń Strategii UE 22. Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu I odpowiadają na wyzwania ujęte w Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego. Dostęp do finansowania realizowany jest poprzez ofertę instrumentów zwrotnych do przedsiębiorców w ramach inicjatywy JEREMIE (Działanie 1.3) Wskaźnik WRPO: Beneficjenci wsparci przez fundusz w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE Nowe kierunki rozwoju innowacyjności wsparcie bezzwrotne oferowane przedsiębiorcom (Działanie 1.1 i 1.2) Wskaźnik WRPO: Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa innowacyjne 1 3 Nauka bliżej gospodarki projekty współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami mające na celu wykorzystanie badań naukowych w praktyce (Działanie 1.4 i 1.6) Wskaźnik WRPO: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi - 24 Projekty z Działania 1.4 realizują także KPR w temacie Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego. Rozwój i modernizacja infrastruktury B+R wsparcie infrastruktury B+R Wskaźnik WRPO: Liczba projektów z zakresu B+R w MSP 25 RÓWNOŚĆ SZANS Przedsiębiorstwa realizują zasadę równości szans m.in. poprzez elastyczne dostosowanie czasu pracy przy tworzeniu miejsc pracy dla kobiet z dziećmi, a także usługi dostosowane do specyficznych potrzeb niepełnosprawnych (np. usługi medyczne), w tym dostosowanie budynków, w których oferowane są usługi. CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ewaluacyjne pn. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej UE , które odnosi się do Priorytetu I. Podstawowe informacje, wnioski oraz rekomendacje z badania zostały przedstawione w pkt. 2.7 Monitorowanie i ocena oraz w analizie postępów w Priorytecie I powyżej. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ problem osiągania wskaźników korowych ( ) szczególnie w sferze B+R - informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu I powyżej. ocena wskaźników i skuteczności wsparcia informacje na temat poziomu osiągnięcia wskaźnika dotyczącego nowych miejsc pracy we wspartych projektach informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu I powyżej. Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki monitoring misji gospodarczych informacje na ten temat zostały zawarte przy opisie Działania

134 Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji - szczegółowa ocena wsparcia otoczenia biznesu w regionie analiza została zawarta przy opisie Działania 1.4. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu I. PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Podsumowując można stwierdzić, że przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu I przyczyniają się do poprawy konkurencyjności wielkopolskich firm, są zatem odpowiedzią na problemy i cele określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO). Ponadto projekty realizowane w Priorytecie I nawiązują do celów określonych w Regionalnej Strategii Innowacji oraz Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. (m.in. w zakresie zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw, rozwoju sieci i kooperacji, czy tez rozbudowy IOB). Ponadto inwestycje te są także odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w analizie SWOT w Programie. Rola wsparcia z WRPO w obszarze konkurencyjności przedsiębiorstw została także poparta badaniami ewaluacyjnymi przeprowadzonymi w okresie sprawozdawczym w obszarze zatrudnienia i innowacji. O znaczeniu, jakie przywiązuje się do rozwoju przedsiębiorczości świadczy fakt, że firmy mogły skorzystać z bezpośredniego wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnych oraz z pożyczek i poręczeń oferowanych w ramach inicjatywy JEREMIE, co można również uznać za ważne osiągniecie we wdrażaniu priorytetu. Wszystkie wybrane projekty są zgodne z logiką interwencji przyjętą dla programu. Podobnie jak w latach poprzednich bardzo dużym powodzeniem cieszyły się ogłaszane konkursy (zwłaszcza dla Działania 1.1 oraz 1.2), wartość złożonych wniosków przekroczyła alokację przeznaczoną na konkurs, czasem nawet kilkakrotnie. Dzięki WRPO powstają oraz rozwijają się wielkopolskie inkubatory i klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność w atrakcyjnych lokalizacjach i wypromować się. Przykład wielkopolskich klastrów pokazuje, że wspólne przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i w efekcie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a zrzeszone w nich firmy nawiązują zagraniczne kontakty (Działanie 1.6). Z kolei powstające Instytucje Otoczenia Biznesu podnoszą innowacyjność wielkopolskich firm (Działanie 1.4). Na terenie wielu gmin powstają strefy aktywizacji gospodarczej z doprowadzonymi niezbędnymi mediami oraz drogami dojazdowymi (Działanie 1.7). Dzięki dofinansowaniu w ramach Działania 1.5 Wielkopolscy przedsiębiorcy docierają do najodleglejszych zakątków świata w poszukiwaniu nowych kontaktów biznesowych. Prowadzą rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, obecni są też na najważniejszych imprezach targowych od Paryża po san Francisco. Istotnym osiągnięcie jest także sprawne wdrażanie Inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA. Cieszą się one dużym powodzeniem, zwłaszcza JEREMIE, z którego skorzystało już ponad 33 przedsiębiorstw. Uruchomiona inicjatywa stanowi atrakcyjne uzupełnienie komercyjnej oferty bankowej, przeznaczone dla początkujących i przekwalifikowujących się przedsiębiorstw. Także w przypadku inicjatywy JESSICA Wielkopolska jest liderem. Do końca 212 r. podpisano 8 umów w ramach Działania 1.4 oraz 4.1. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w Priorytecie I wyniósł 9,46% i większość projektów została już rozliczona i zakończona. Postęp rzeczowy na podstawie podpisanych umów został wykazany we wszystkich wskaźnikach. Mimo zerowej realizacji na podstawie projektów zakończonych przy niektórych wskaźnikach obecny poziom kontraktacji pozwala stwierdzić, że cele zostaną osiągnięte. Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu. 134

135 3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu I nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 135

136 136

137 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Obwodnica Murowanej Gośliny 137

138 3.2 PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego Cel główny Priorytetu II to Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna wynosi EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów POSTĘP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W okresie sprawozdawczym podpisano 6 umów/decyzji (Działanie 2.1 oraz 2.2), a od początku uruchomienia programu 183 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE ,2 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 84,12%, i jest poniżej średniej dla Programu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na podpisanie umów z beneficjentami projektów, które zostały lub zostaną wybrane w konkursach ogłoszonych w 212 r. Natomiast wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 52,82%, poniżej średniej dla Programu. Do końca 212 r. zostało zakończonych 139 projektów (76% wszystkich projektów). W ramach przeprowadzonych w I półroczu 212 r. realokacji przeniesiono z Działania 2.4 do Działania 2.3 środki w wysokości , EUR, z Działania 2.5 do Działania , EUR, oraz z Działania 2.4 do Działania , EUR. 138

139 Tabela 28. Umowy podpisane w ramach Priorytetu II do końca 212 r. Nazwa działania Działanie 2.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Liczba podpisanych umów/decyzji Wartość dof. UE podpisanych umów/decyzji (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych ,82 81,68% , ,42 89,72% , 116 Działanie 2.3 Wsparcie ochrony przyrody Działanie 2.4 Gospodarka wodnościekowa Działanie 2.5 Wzmocnienie ochrony przeciw- powodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Działanie 2.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie 2.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego ,37 88,65% , ,87 12,38% , ,72 14,96% , ,81 14,79% , ,19 98,79% 8 46, 1 % 38, Razem ,2 84,12% , 139 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 139

140 Mln EUR Wykres 31. Postęp finansowy w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,35 44,37 35,51 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 644,35 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 8,52 452,28 Wartość dof. UE podpisanych umów 99,93 17,57 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym 284,2 278,8 Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja 537,66 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) KONKURSY W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 29. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie II w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Działanie / schemat Termin naboru Alokacja na konkurs (EUR) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Kwota dofinansowania złożonych wniosków (EUR) Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) , ,64 Działanie 2.3 Modernizacje regionalnego układu kolejowego Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego , , , , , - - Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg , , , ,68 14

141 wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) , , , , , , , , , ,87 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe, gminne) , , , , , ,97 Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe, gminne) (Schemat II) Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu drogowego (Schemat II) , , , , , , , ,41 Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej , , , ,24 Źródło: Opracowanie własne ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na działania przedstawione zostały w poniższej tabeli. 141

142 Tabela 3. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg sektorów gospodarki Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów Dofinansowanie UE (EUR) V Budownictwo ,17 w tym związane z transportem 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, ,17 VI Usługi ,4 w tym poczta i telekomunikacja ,11 w tym transport 2.4, ,84 w tym działalność w zakresie bezpieczeństwa ludzkiego ,22 w tym usługi w zakresie informatyki ,86 Razem ,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu II w ponad 91% udzielone zostało jednostkom samorządu terytorialnego. Poza JST dofinansowanie uzyskało 14 przedsiębiorców (na realizację projektów głównie w Działaniu 2.5) oraz 1 jednostka państwowa (Działanie 2.7). Wykres 32. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu II wg rodzajów beneficjentów 14 1 jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy 168 administracja rządowa/jednostki państwowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Projekty wsparte w ramach Priorytetu II realizowane są zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich, z niewielką przewaga obszarów wiejskich. Obszar wiejski 112 Obszar miejski 71 W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie. 142

143 Rycina 2. Projekty realizowane w ramach Priorytetu II wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje te znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie PROJEKTY KLUCZOWE Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w punkcie Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej, przy analizie działań Priorytetu II. Na IW IPK znajduje się 17 projektów kluczowych, które są realizowane w ramach Priorytetu II (3 z Działania 2.1, 6 z Działania 2.2, 2 z Działania 2.3, 1 z Działania 2.4, 2 z Działania 2.5 oraz 3 z Działania 2.7). W okresie sprawozdawczym dla Priorytetu II zgłoszone zostały 4 nowe projekty kluczowe. 143

144 Mln EUR Wykres 33. Postęp finansowy w Działaniu 2.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,86 27,7 27,7 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 251,62 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 8,29 12,64 Wartość dof. UE podpisanych umów 25,3 W okresie sprawozdawczym 75,5 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja 147,69 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Projekty realizowane w ramach Działania 2.1 służą wzmocnieniu układu powiązań dróg wojewódzkich. Większość z nich dotyczy przebudowy/modernizacji istniejących dróg np. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 445 (ul. Odolanowska w Ostrowie Wlkp.) wraz z przebudową wiaduktu nad linią PKP, Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej) oraz budowy obwodnic takich miast jak: Czarnków, Kostrzyn, Murowana Goślina. Wsparte inwestycje bardzo często uwzględniają tworzenie elementów infrastruktury drogowej takich jak oświetlenie, chodniki itp. PROJEKTY KLUCZOWE Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od marca 21 r. do sierpnia 211 r. We wrześniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W wyniku wsparcia ze środków UE wybudowano 3,11 km drogi wojewódzkiej, która jednocześnie stanowi obwodnicę. Uciążliwy ruch tranzytowy został wyprowadzony ze Śremu oraz Zbrudzewa, nowa droga w znacznym stopniu ułatwia przejazd i skraca czas przejazdu. Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina - budowa obwodnicy o dł. 9,3 km Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W okresie sprawozdawczym beneficjent podpisał 2 aneksy. Aneks nr 6 zawarty 23 lutego 212 r. zwiększył wartość ogółem inwestycji i wydłużył okres jej realizacji do połowy marca 212 r., natomiast aneks nr 7 zawarty 12 lipca 212 r. również zwiększył ogólną wartość inwestycji, a termin realizacji wyznaczył na połowę lipca 212 r. Wartość całkowitą projektu zmieniono na ,4 EUR, natomiast dofinansowanie UE pozostało bez zmian w wysokości ,74 EUR. Uroczyste 144

145 Mln EUR oddanie do użytku, liczącej prawie 1 km obwodnicy Murowanej Gośliny nastąpiło 29 czerwca 212 r. Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabudowanego m. Murowana Goślina i przeniesienie go na nową trasę, łączącą poza terenem zabudowanym miejscowości, dwie drogi wojewódzkie nr 196 oraz 187. Droga o długości 9,3 km i nośności 115 kn/oś zapewnia bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny, mający wpływ na atrakcyjność inwestycyjną tego obszaru. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, który pod koniec 212 roku był w trakcie rozliczania. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km Jest to największa inwestycja w ramach projektów kluczowych realizowanych w Działaniu 2.1, której beneficjentem jest również Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Swoim zasięgiem obejmuje obszar gmin: Śrem, Dolsk, Gostyń, Krobia, Miejska Górka, Rawicz w powiatach: śremskim, gostyńskim oraz rawickim. Jego wartość ogółem w okresie sprawozdawczym zwiększyła się blisko o 2 mln zł i zgodnie z aneksem nr 4 zawartym dnia 23 lutego 212 r. wynosi ,4 EUR. Jednocześnie aneks ten zmniejszył wartość dofinansowania UE na ,55 EUR. W okresie tym beneficjent przedstawił wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla zadania, audytem zewnętrznym projektu, odszkodowaniami za przejęcie prawa własności nieruchomości. W związku z upadłością konsorcjum realizującego inwestycję, problemami z płynnością finansową zagrożeniem braku środków na ukończenie projektu, wypowiedziano konsorcjum umowę. Wykres 34. Postęp finansowy w Działaniu 2.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,87 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 137,97,26,26,23 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 12,9 Wartość dof. UE podpisanych umów 28,12 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym 94,45 Alokacja 114,7 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Wszystkie wsparte w Działaniu projekty dotyczą przebudowy lub budowy dróg w miastach na prawach powiatów i na obszarach wiejskich. W ramach Schematu I wsparcie dotyczy dróg w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców (np. budowa ulicy Sadowej w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu, przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie), natomiast w Schemacie II dotyczy dróg w miastach poniżej 5 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich (np. Przebudowa drogi powiatowej Kotlin Sławoszew, Przebudowa ulicy Bogumiła w Kole). Inwestycje realizowane w ramach Schematu II stanowią blisko 9% wszystkich projektów z 145

146 Działania 2.2. Ponadto większość projektów dotyczy również inwestycji w infrastrukturę towarzyszącą tj. w kanalizację deszczową, ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz oświetlenie uliczne. Schemat I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 5 tys. mieszkańców- 14 projektów na kwotę dofinansowania UE ,72 EUR Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 5 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich 124 projekty na kwotę dofinansowania UE ,7 EUR PROJEKTY KLUCZOWE Budowa drogi powiatowej łączącej Drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m. Widziszewo Projekt jest realizowany przez Powiat Kościański, a jego przedmiotem jest budowa drogi powiatowej o długości 2,1 km. W okresie sprawozdawczym beneficjent podpisał 3 aneksy do umowy. Pierwsza zmiana umowy z dnia 8 lutego 212 r. wynikała ze zmniejszenia wartości całkowitej projektu o prawie 146 tys. EUR, jednocześnie wydłużony został okres realizacji inwestycji do końca grudnia 212 r. Kolejne 2 aneksy z 8 sierpnia i 28 grudnia 212 roku zwiększyły wartość całkowitą projektu na kwotę ,62 EUR, w tym dofinansowanie UE , 5 EUR, oraz skróciły okres realizacji do 17 października 212 roku. We wniosku o płatność beneficjent przedstawił m.in. wydatki związane: z robotami budowlanymi, które dotyczyły budowy skrzyżowania z drogą krajową nr 5, z budową drogi powiatowej; pełnieniem funkcji inspektora nadzoru na budowie; z odszkodowaniami za przejęcie nieruchomości. Prace budowlane zakończyły się w analizowanym okresie, a złożony przez beneficjenta wniosek o płatność końcową jest w trakcie rozliczania. Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie Projekt realizowany jest przez Powiat Chodzieski, a jego przedmiotem jest budowa drogi powiatowej w Podaninie wraz z potrzebną infrastrukturą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na początku 212 r. zakończyły się konsultacje społeczne dla tego projektu, a dnia 3 lutego 212 r. projekt został zamieszczony w IW IPK. Umowa została podpisana 7 lipca 212 roku, a dofinansowanie UE wyniosło ,59 EUR, natomiast w sierpniu 212 roku beneficjent podpisał aneks do umowy zmieniający kwotę dofinansowania UE na 23 87,63 EUR. Realizacja projektu obejmowała okres od kwietnia do sierpnia 212 r. Realizacja projektu została zakończona, złożony wniosek o płatność końcową jest w trakcie rozliczania. Zrealizowanie inwestycji wpłynęło na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, który niewystarczająco silnie powiązany jest z centrum województwa. Zwiększyła się także przepustowość drogi i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Nowe warunki infrastrukturalne to zachęta do lokalizacji kolejnych firm na terenie strefy ekonomicznej. Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 czerwca do 11 lipca 212 r., a dnia 24 lipca 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Ostrów Wielkopolski. W okresie sprawozdawczym beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie, który został wycofany w celu ponownego przygotowania dokumentów. Pod koniec roku beneficjent był w trakcie przygotowywania poprawnego i kompletnego wniosku o dofinansowanie. Przedmiotowy projekt polegać będzie na przebudowie ciągu drogowego biegnącego wzdłuż ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z jednoczesną przebudową 146

147 zlokalizowanego w ciągu ulicy Brzozowej wiaduktu kolejowego. Rama komunikacyjna ma docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy odległymi osiedlami mieszkalnymi, centrami sportowo rekreacyjnymi czy też terenami aktywizacji gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma spełniać swoją funkcję wyprowadzając ruch kołowy z centrum miasta. Efektem przedmiotowego projektu ma być kompleksowe przygotowanie południowej części Ostrowa pod inwestycje, co w znacznym stopniu poprawi atrakcyjność inwestycyjną i warunki ekonomiczne nie tylko samego miasta, ale i całej południowej Wielkopolski. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 6 lipca do 6 sierpnia 212 r., a dnia 23 sierpnia 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Kalisz. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to marzec 213 r. Przedmiotem projektu jest przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności (skrzyżowanie z DK nr 12 i nr 25) na łącznej długości ok. 97 m. Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie dostępności do regionalnego układu drogowego, poprawę płynności ruchu pojazdów i eliminację utrudnień w ruchu poprzez przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej w Kaliszu. Projekt przyczyni się również do likwidacji różnic wewnątrzregionalnych, poprawi dostępność terenów (jak m.in. Podstrefa Kaliska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, połączenie z południową strefą gospodarczą miasta), obiektów oraz instytucji zlokalizowanych w pobliży ciągu w/w ulic, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 24 sierpnia do 24 września 212 r., a dnia 27 września 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Piła. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to styczeń 213 r. Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Philipsa w Pile, gminnej drogi zbiorczej na odcinku od ul. Podchorążych (droga powiatowa nr 1231P) do al. Wyzwolenia wraz z nowym przebiegiem odcinków ul. Podchorążych i al. Wyzwolenia, z odwodnieniem i oświetleniem oraz skrzyżowaniami typu rondo z al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188), ul. Kossaka (droga powiatowa nr 1177P) i skrzyżowaniem zwykłym z ul. Chodkiewicza. Powyższa inwestycja jest elementem tworzonej drugiej ramy komunikacyjnej miasta Piła. Projekt ma docelowo spełniać funkcje śródmiejskiego ciągu komunikacyjnego zapewniającego wygodne przemieszczanie się pojazdów pomiędzy osiedlami mieszkalnymi, terenami aktywności gospodarczej. Realizacja powyższego projektu ma spełniać funkcję wyprowadzającą i udrożniającą ruch kołowy w Pile, a także podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 251P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 3 sierpnia do 3 września 212 r., a dnia 3 października 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Starostwo Powiatowe w Poznaniu w partnerstwie z Gminą Swarzędz. Wniosek o dofinansowanie został złożony r. Przedmiotem projektu jest budowa drogi powiatowej łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w miejscowości Jasin wraz z przebudową odcinka drogi krajowej oraz budową dróg serwisowych w rejonie skrzyżowania nowoprojektowanej drogi z drogą krajową, obsługujących tereny po północnej i południowej stronie drogi krajowej. Celem projektu jest poprawa obsługi komunikacyjnej podstrefy Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej między ul. Rabowicką a linią kolejową E 2, jak również poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Swarzędz poprzez zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta. 147

148 Mln EUR Wykres 35. Postęp finansowy w Działaniu 2.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,88 45,2 36,22 32,6 4, ,86 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej),, Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów 1,53 W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Umowy podpisane w ramach Działania 2.3 dotyczą modernizacji linii kolejowych i szeroko rozumianej infrastruktury towarzyszącej takiej jak: perony i wiaty peronowe, nowoczesne urządzenia zabezpieczające ruch na przejazdach kolejowych. PROJEKTY KLUCZOWE Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów- Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie dla w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. W okresie sprawozdawczym pomiędzy IZ WRPO a PKP Polskie Linie Kolejowe Spółką Akcyjną Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu zawarto aneks nr 4 do umowy, który wydłużył czas realizacji inwestycji do końca czerwca 213 r. Ponadto w okresie tym beneficjent złożył wniosek o płatność, w którym wykazał koszty związane z pełnieniem nadzoru i funkcji Inżyniera Kontraktu typu "Projektuj i Buduj" na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych projektem. Modernizacja ta ma na celu podniesienie standardu technicznego ważnej dla regionalnych przewozów pasażerskich linii w zakresie nawierzchni torowej, podtorza i obiektów inżynieryjnych. Efektem planowanej inwestycji będzie skrócenie czasu jazdy, podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że z trasy korzystają osoby dojeżdżające codziennie do pracy, co wpływa na mobilność zawodową mieszkańców województwa wielkopolskiego. 148

149 Mln EUR Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód- Gołańcz- Etap I Projekt realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. Dnia 7 lutego 212 r. między beneficjentem a IZ WRPO został zawarty aneks nr 3, którego celem było wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja ma zostać zakończona pod koniec 213 r. W okresie sprawozdawczym beneficjent wykazał wydatki związane z pełnieniem nadzoru i funkcji Inżyniera w imieniu Zamawiającego dla Kontraktu typu "Projektuj i Buduj" na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych projektem. Rycina 21. Modernizacja połączenia kolejowego od Poznania do Wągrowca Źródło: SmartLink/Beneficjenci Wykres 36. Postęp finansowy w Działaniu 2.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,35 48,35 39,65 38, ,,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów 17,57 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 149

150 Mln EUR ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW/PROJEKTY KLUCZOWE Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Jedyny realizowany w ramach Działania 2.4 projekt pt. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5 Duże projekty. Wykres 37. Postęp finansowy w Działaniu 2.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,14 72,14 72,11 6,2 68, , ,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Od uruchomienia programu Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Przeważająca część wspartych w tym Działaniu inwestycji dotyczy zakupu nowych autobusów (niskopodłogowych, klimatyzowanych i monitorowanych) dla miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej. Nowe autobusy zostały zakupione m.in. w Lesznie, Jarocinie, Luboniu, Ostrowie Wielkopolskim, czy tez gminie Swarzędz. Cześć projektów dotyczyła także zakupu autobusów hybrydowych. Duża cześć alokacji działania została przeznaczona na 2 projekty infrastrukturalne, które są projektami kluczowymi i dotyczą budowy tras tramwajowych w Poznaniu. Schemat I Projekty infrastrukturalne 2 projekty na kwotę dofinansowania UE ,7 EUR Schemat II Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego 17 projektów na kwotę dofinansowania UE ,97 EUR 15

151 PROJEKTY KLUCZOWE Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo Realizowany w ramach Działania 2.5 projekt pt. Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha- Franowo jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5 Duże projekty. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu W okresie sprawozdawczym podpisane zostały z Beneficjentem dwa aneksy do umowy (3 kwietnia 212 r. i 24 października 212 r.). Ze względu na złożony charakter inwestycji i stopień skomplikowania pod względem technologicznym wartość inwestycji została zmieniona na ,22 EUR, natomiast dofinansowanie UE na ,94 EUR. Jednocześnie aneksy zmieniły w umowie zapisy dot. terminu zakończenia projektu. Oddanie trasy do użytku planowane jest na przełom I i II kwartału 213 r., a zakończenie całej realizacji projektu zostało przesunięte na koniec czerwca 213 r. W 212 r. prace nad nową trasą tramwajową znajdowały się w zaawansowanej fazie. Wybudowano już mur oporowy oraz zabezpieczającą konstrukcję, na której spoczywać będzie jezdnia. Rozpoczęto roboty budowlane związane z położeniem kanalizacji, instalacji oraz torowiska. Oddano do użytku wyremontowany odcinek torów na ul. Głogowskiej. Rozpoczęto również pracę nad oszkleniem nowo powstałej konstrukcji tunelu przy Dworcu Zachodnim. Na nowej trasie powstaną dwa dodatkowe przystanki pod rondem Kaponiera oraz pętla na Dworcu Zachodnim. Pod koniec okresu sprawozdawczego gotowe już było włączenie nowej trasy w stare torowisko niedaleko mostu Teatralnego. Rycina 22. Budowa przedłużenia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu Źródło: SmartLink/Beneficjenci 151

152 Mln EUR Wykres 38. Postęp finansowy w Działaniu 2.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 9,71 9,71 7,56 7,56 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie,, Wartość dof. UE podpisanych umów W okresie sprawozdawczym 1,26 1,21 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja 8,52 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 2.6 zawarta została jedna umowa na projekt pt. Modernizacja Portu Lotniczego Poznań-Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej, który realizowany jest przez Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. Inwestycja zakończona została w 211 r. i dotyczyła modernizacji i rozbudowy poznańskiego lotniska. Zadania inwestycyjne dofinansowane z EFRR dotyczyły powierzchni postojowych samolotów - przebudowy przewężenia płyty postojowej samolotów, przebudowy i rozdzielenia kanalizacji deszczowej i stawów oraz modernizacji stacji transformatorowych. Ich realizacja wpłynie na zwiększenie liczby obsługiwanych samolotów, jak również na poprawę bezpieczeństwa w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz poprawę systemu odwodnienia, co ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego. W okresie sprawozdawczym w trakcie oceny znajdował się 1 wniosek, który został złożony w naborze ogłoszonym w IV kwartale 211 r. Jednocześnie przeszedł on pozytywnie ocenę zarówno formalną, jak i merytoryczną, a dnia 23 lutego 212 r. ZWW podjął decyzję ws. dofinansowania projektu pt. Port Lotniczy Poznań-Ławica modernizacja infrastruktury lotniskowej. Orientacyjny całkowity koszt dofinansowania projektu wyniesie ,42 EUR. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest na początek 213 r. 152

153 Mln EUR Wykres 39. Postęp finansowy w Działaniu 2.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 79,53 79,53 79,49,,, 1,2 3,2 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja 8,46 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG /PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 2.7 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe, dla których podpisano 3 umowy. Projekty, które otrzymały dofinansowanie zakładają budowę oraz rozbudowę lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi jak również tworzą publiczne punkty dostępu do Internetu. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Realizowany w ramach Działania 2.7 projekt pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej jest jednocześnie dużym projektem. Jego szerszy opis został przedstawiony w punkcie 5 Duże projekty. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu od 14 grudnia 29 r. do 3 września 211 r. W lutym 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Rozbudowa infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców) pozwoliły na wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost skuteczności wielkopolskiej Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym. Realizacja projektu umożliwiła sprawniejsze dysponowanie, kontrolę i monitorowanie sił, a także środków dla KMP i KPP oraz Sztabu Policji KWP w Poznaniu. Jednocześnie w 3 jednostkach Policji zostały utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu, co wesprze działania Policji poprzez ułatwienie mieszkańcom i turystom kontaktu z Policją, a 153

154 osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym da możliwość uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Poznańska elektroniczna Karta Aglomeracyjna Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań. Beneficjent zasygnalizował potrzebę przedłużenia okresu realizacji projektu i pod koniec 212 r. trwały prace w celu skompletowania dokumentacji i podpisania aneksu do umowy. Do pierwszych usług oferowanych przez kartę, której wykonawcą jest Bank Zachodni WBK S.A., należą: pełnienie funkcji komkarty karty komunikacji miejskiej oraz karty zbliżeniowej. Kolejne funkcje karty mają zostać wdrożone w najbliższych miesiącach. Docelowo karta ma posiadać funkcje nośnika podpisu elektronicznego, biletu okresowego komunikacji zbiorowej zarówno na terenie Poznania jak i aglomeracji, płatność kartą za bilety jednorazowe poprzez wyposażenie pojazdów w odpowiednie terminale i kasowniki oraz karty płatniczej umożliwiającej dokonywanie płatności za drobne zakupy (do 5 zł). Rycina 23. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna Źródło: SZCZEGÓŁOWA JAKOŚCIOWA ANALIZA INWESTYCJI EFRR W E-ADMINISTRACJĘ (uwaga KE) Nadrzędnym celem projektów realizowanych w ramach WRPO z zakresu społeczeństwa informacyjnego jest zwiększenie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych. Cel ten jest w pełni zgodny z zapisami Europejskiej Agendy Cyfrowej. Projekty realizowane w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego przyczyniają się do eliminowania obszarów pozbawionych infrastruktury podstawowego dostępu do Internetu, w szczególności projekt duży dotyczący budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Projekty realizowane w ramach WRPO przyczyniają się do realizacji dokumentu e-wielkopolska Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim. Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 24 roku, formułuje następujący cel: budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego. W Strategii e-wielkopolska wyraźnie wskazano dwa główne, strategiczne cele do osiągnięcia: niedopuszczenie do wystąpienia zjawiska społecznego wykluczenia, zapewnienie zatrudnienia dobrze wykształconej młodzieży przez transformację wielkopolskiej gospodarki do gospodarki elektronicznej, opartej na wiedzy. Zarówno Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jak i nowoutworzone Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, mają na celu tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zatem wpisują się w cele strategii e-wielkopolska. Ponadto wszystkie projekty wsparte w ramach Działania 2.7 przyczyniają się do dostarczenia rozwiązań w e-administracji w Wielkopolsce. Szczególny wkład w realizacje powyższych celów ma projekt duży pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który polega na budowie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa wielkopolskiego w technologii NGA (sieci nowej generacji). Projekt ma na celu 154

155 zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorstwom, organom administracji publicznej możliwości dostępu do wybranego operatora łączności elektronicznej i wybranej platformy technologicznej oraz dostępu do usług dostarczanych w ramach sieci NGA. Drugim celem projektu jest umożliwienie korzystania z nowej sieci, aby wyeliminować przepaść cyfrową w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których obecnie nie ma odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej. Powstała sieć obejmie swoim zasięgiem większość obszaru regionu, co w znacznym stopniu wpłynie na wyeliminowanie zjawiska społecznego wykluczenia w kwestii dostępu do podstawowych usług szerokopasmowych. Całkowite wyeliminowanie obszarów pozbawionych infrastruktury podstawowego dostępu do Internetu nie jest możliwe w ramach projektu ze względu na ograniczenia budżetowe. Jednakże budowana infrastruktura otwarta jest na dalszą jej rozbudowę. Infrastruktura, powstała w ramach projektu będzie dostępna również dla administracji publicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych. W związku z powyższym nastąpi upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy administracji samorządowej i instytucji publicznych oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności. Realizacja projektu pozwoli wdrożyć ogólnie dostępne usługi elektroniczne (w tym zwłaszcza administracji elektronicznej, edukacji elektronicznej i e-zdrowia) i korzystać z nich. Możliwe dzięki realizacji projektu świadczenie usług instytucji publicznych drogą elektroniczną sprawi, że koszty funkcjonowania instytucji publicznych zostaną zminimalizowane. Nastąpi dzięki temu usprawnienie kontaktów obywateli z władzami wszystkich szczebli i przyspieszenie procedur załatwiania spraw urzędowych. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w urzędach pozwoli na oszczędności czasu oraz zmniejszenie nakładów finansowych i obciążeń urzędników. Wymiernym efektem realizacji projektu i jego wkładu w rozwój e-administracji będzie wskaźnik produktu: Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Odpowiada on liczbie gmin i powiatów, w których węzeł WSS zostanie zrealizowany w miejscowości, w której znajduje się siedziba urzędu gminy lub powiatu, dzięki czemu z zachowaniem procedur zamówień publicznych dana gmina lub powiat będą miały stworzoną możliwość dostępu do sieci WSS na potrzeby dostępu do Internetu. Docelowa wartości wskaźnika wynosi 257. Kolejnym projektem przyczyniającym się do rozwoju e-administracji oraz zapobieganie postępującemu cyfrowemu wykluczeniu części społeczeństwa jest Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna. Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie narzędzia ułatwiającego codzienne życie mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz przyspieszenie i usprawnienie sposobu obsługi obywateli przez instytucje publiczne. Jednym z podstawowych celów, uwzględnionych przy opracowywaniu koncepcji PEKA była stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie tzw. wykluczeniu cyfrowemu przede wszystkim starszego pokolenia oraz populacji o niskich dochodach. Projekt zakłada stworzenie i uruchomienie karty PEKA, która będzie zapewniała użytkownikom kilka funkcjonalności (m.in. jednolity system płatności za komunikację, jednolity bilet parkingowy w całej aglomeracji). Celem działania jest wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego. Miasto Poznań widząc rozwój gospodarczy i postępujące procesy społeczne, powodujące wzrost migracji wewnątrz aglomeracji poznańskiej zdecydowało się na działania zmierzające do współpracy instytucjonalnej pomiędzy gminami powiatu poznańskiego a miastem Poznań w zakresie komunikacji zbiorowej i sposobów obsługi obywateli. Realizacja projektu ułatwi obywatelom komunikowanie się z instytucjami samorządowymi i sprawniejsze załatwianie spraw urzędowych. Dzięki karcie sprawniejsze działania będą mogły podjąć także lokalne ośrodki pomocy społecznej Znaczny wkład w rozwój e-administracji ma projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu pt. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu. Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury i systemów teleinformatycznych stanowiących elementy Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) jednostek wielkopolskiego garnizonu Policji, w tym elementy udostępniania informacji (Internet dla mieszkańców). Generalnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału 155

156 rozwojowego Wielkopolski poprzez rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze publicznym, umożliwiających wzrost sprawności wielkopolskiej Policji oraz udział jak największej liczby Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym. Projekt przyczyni się także do wyrównywania różnic w dostępie do informacji związanych z działalnością instytucji bezpieczeństwa publicznego dla obywateli regionu. Zrealizowane w ramach projektu przedsięwzięcia, m.in. wybudowana szerokopasmowa sieć teletransmisyjna, rozbudowane centra danych, czy też utworzone Publiczne Punkty Dostępu do Internetu oraz Internetowy Portal Informacyjny, przyczynią się do zwiększenia udziału Wielkopolan w społeczeństwie informacyjnym. Realizacja projektu umożliwi sprawniejsze dysponowanie, kontrolę i monitorowanie sił i środków dla KMP i KPP oraz Sztabu Policji KWP w Poznaniu dzięki stworzonej infrastrukturze teleinformatycznej. Jednocześnie zapewnienie publicznego dostępu do informacji, łącznie z umożliwieniem korzystania z PIAP, wesprze działania Policji poprzez ułatwienie mieszkańcom i gościom (turystom) kontaktu z Policją, a osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym da możliwość uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Warto również zaznaczyć, że nowoutworzone Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, które powstało dzięki środkom z KRW oraz DT, również w pełni przyczynia się do realizacji celów określonych w Agendzie Cyfrowej oraz w Strategii e-wielkopolska. Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA. Realizacja działania przyczyni się do wzrostu innowacyjności gospodarki w regionie, poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia działalności za pośrednictwem Internetu, w tym NGA, przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski. Projekty realizowane w ramach Działania 2.8 zapewniać będą możliwość szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenach, gdzie inwestycje w tej dziedzinie nie występowałyby lub byłyby niewystarczające. Wsparcie w tym zakresie będzie miało wpływ na zmniejszenie przepaści cyfrowej i zapewni wyrównanie szans i uzyskanie spójności w zakresie usług szerokopasmowego dostępu w całym regionie. Na mocy uchwały z dnia 3 lutego 212 r. nr 1576/212 ZWW przyjął wersję 5.5 Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , która to wprowadziła Działanie 2.8 do Priorytetu II. Dodanie nowego działania wynikało z przyznania dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz Dostosowania Technicznego dla województwa wielkopolskiego, które mają zostać przeznaczone m.in. na Internet szerokopasmowy. Środki przeznaczone na to Działanie to 38 EUR. Pierwszy konkurs na Działanie 2.8 został ogłoszony przez IZ WRPO pod koniec grudnia 212 roku. 156

157 ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 24. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie II 183 podpisane umowy na kwotę dofinansowania UE ,2 EUR 84,12% poziom kontraktacji 139 projektów zakończonych, na kwotę dofinansowania UE ,68 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 195,87 km wspartych dróg wojewódzkich 68,81 km wspartych dróg powiatowych i gminnych 123,28 km przebudowanych linii kolejowych 231 zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorowej 43,5 km wybudowanej sieci internetu szerokopasmowe go * WSKAŹNIKI REZULTATU 129,2 mln EUR oszczędności dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowany ch drogach 2,5 mln EUR oszczędność dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowany ch liniach kolejowych osób korzystajacych ze wspartych lotnisk 11 udostepnionych e-usług * CEL Zwiększenie wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej Zwiększenie wewnątrzregionaln ej spójności Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu II na poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej w Wielkopolsce określono 26 wskaźników priorytetowych (13 wskaźników produktu, 13 wskaźników rezultatu) oraz 21 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu II zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu II realizowane są w ramach 183 projektów, z których 139 zostało już zakończonych. W 212 r. odnotowano postęp w ramach Działania 2.1 i 2.2, gdzie podpisano łącznie 6 umów. 157

158 Tabela 31. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie II Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia Liczba projektów z zakresu transportu Długość nowych dróg (km) Długość zrekonstruowanych dróg (km) Długość zrekonstruowanych linii kolejowych (km) Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego % % 64 59,22 93% 35,19 55% ,46 15% 563,93 72% 8 123,28 154% % % 1 4% Oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach (EUR) 13 5, ,17 99% ,84 43% Oszczędność czasu w euro dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych (EUR) 2 542, ,69 98% % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Przy obecnym poziomie kontraktacji większość wskaźników osiągnie wartości docelowe określone dla 213 r. Jedynie wskaźniki dotyczące projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego osiągnięte zostaną na dość niskim poziomie (np. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego 11%), a postęp we wskaźnikach określonych dla nowoutworzonego Działania 2.8 zostanie wykazany po zakończeniu konkursu dla tego działania. W przypadku wskaźników odnoszących się do modernizacji linii kolejowych i tramwajowych oraz zakupu taboru kolejowego realizacja jest na zerowym poziomie, co wynika z charakteru tych inwestycji. Do mocnych stron województwa wielkopolskiego zdiagnozowanych w analizie SWOT dla WRPO należy bardzo korzystne położenie w przestrzeni europejskiej oraz w głównym pasie infrastruktury komunikacyjnej zachód-wschód. Poprawa stanu tej infrastruktury dzięki interwencji w Priorytecie II da szansę na rozwój inwestycji wspólnotowych i krajowych w infrastrukturę komunikacyjną korytarzy transportowych, a także pozwoli na zwiększenie liczby inwestycji zewnętrznych. Do końca 212 r. dofinansowano 18 projektów transportowych, z czego 138 zostało zakończonych. Były to projekty drogowe, kolejowe, lotnicze oraz związane z transportem zbiorowym. Wartość docelowa dla 213 r. została przekroczona, co świadczy nie tylko o dużych potrzebach regionu i dużym zainteresowaniu wnioskodawców projektami drogowymi, ale powiązane też jest z faktem, że dofinansowano więcej projektów na mniejsze kwoty. Wszystkie projekty transportowe dążą do rozwinięcia sieci komunikacyjnej w całym województwie przyczyniając się do zwiększenia 158

159 wewnątrzregionalnej spójności oraz podniesienia jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego (cel szczegółowy Priorytetu II). Infrastruktura drogowa Projekty z zakresu infrastruktury drogowej mają na celu podniesienie jakości dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz poprawę stanu połączeń między głównymi ośrodkami regionu. Zgodnie z podpisanymi umowami dla Działania 2.1 oraz 2.2 w Wielkopolsce powstanie 59,22 km nowych dróg, a 817,46 km zostanie zmodernizowanych. Widać zatem, że większy nacisk kładziono na poprawę istniejących dróg niż na budowę nowych. Zdecydowana większość inwestycji dotyczy dróg powiatowych i gminnych i szacuje się, że zmodernizowanych zostanie 642,86 km dróg, a 37,95 km zostanie wybudowanych. W przypadku obydwu wskaźników wartości docelowe dla 213 r. zostaną osiągnięte w nieco ponad 1%. Drogi wojewódzkie wspierane były w Działaniu 2.1 oraz 2.2 i łącznie wybudowanych zostanie 21,27 km nowych dróg, a przebudowanych zostanie 174,6 km, co daje odpowiednio 79% oraz 19% wartości docelowej. Do końca 212 r. oddano do użytku 37,41 km dróg wojewódzkich (m.in. droga wojewódzka nr 187 na odcinku Pniewy Otorowo, droga wojewódzka nr 37 na odcinku Poznań Zakrzewo), oraz 561,71 km dróg powiatowych i gminnych (m.in. droga powiatowa nr 237P Jaracz- Rożnowo, droga gminna Wielopole Wróblina). Istotnym mankamentem sieci drogowej w województwie są wąskie gardła, wynikające z braku obwodnic, dlatego też w ramach Działania 2.1 i 2.2. wspierane były projekty mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych miast poprzez budowę tych obiektów. Do końca 212 r. wybudowano 7 obwodnic (m.in. Piły, Międzychodu, Kostrzyna), a szacuje się, że powstaną jeszcze 4. Inwestycje w infrastrukturę drogową dały oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach w wysokości ,84 EUR. Szacuje się, że wartość ta wzrośnie do ,17 EUR, co da 99% wartości docelowej. Do końca 212 r. wzrósł udział nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg finansowanych z WRPO w ogólnej długości dróg publicznych regionu i wyniósł 2,2%, natomiast wartość tego wskaźnika dla obszarów wiejskich wynosi 1,88%. Z podpisanych umów wynika, iż udział ten wzrośnie odpowiednio do 3,22% oraz 2,25%. Infrastruktura kolejowa Zły stan techniczny regionalnych linii kolejowych oraz postępujące niszczenie taboru kolejowego sprawiają, że spada liczba przewozów pasażerów i ładunków towarowych koleją. W celu odwrócenia tej tendencji z WRPO wsparto dwa projekty, których przedmiotem była modernizacja linii kolejowych (Działanie 2.3). Polskie Linie Kolejowe zamierzają do końca 213 r. zmodernizować 123,28 km linii kolejowych (osiągnięte zostanie 154% wartości docelowej dla programu), co ma przynieś oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych rzędu ,69 EUR (98% wartości docelowej). Do końca okresu sprawozdawczego żaden z projektów nie został zakończony, co wynika z charakteru tego typu inwestycji. Ponadto w ramach Działania 2.4 zakupione zostaną 22 jednostki taboru kolejowego, co odpowiada wartości docelowej dla 213 r. Infrastruktura miejskiego transportu zbiorowego Transport zbiorowy, który funkcjonuje w miastach regionu, wymaga unowocześnienia oraz dostosowania do potrzeb mieszkańców regionu. W ramach Działania 2.5, które zostało dla tego celu utworzone, do końca 212 r. podpisano umowy na zakup 29 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (1% wartości docelowej), z czego 23 jednostki zostały już zakupione. O nowe autobusy wzbogaciły się m.in. miasto Ostrów Wlkp., Kalisz, Jarocin, Leszno. Ponadto dzięki wsparciu z WRPO wybudowane zostanie 8,45 km sieci transportu szynowego, co da 77% wartości docelowej. Na wartość tego wskaźnika składają się 2 linie tramwajowe budowane w Poznaniu. Realizacja tego typu projektów przyczynia się do niwelowania słabej strony regionu określonej w analizie SWOT dla WRPO jako niewystarczający rozwój komunikacji zbiorowej. Łącznie zakupionych zostanie 231 jednostek taboru komunikacji zbiorowej (tabor kolejowy oraz miejski), co odpowiada wartości docelowej określonej w Programie. Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej wyniesie osób. 159

160 Infrastruktura lotnicza Do kolejnych projektów z zakresu transportu należy inwestycja dotycząca modernizacji Portu Lotniczego Poznań-Ławica (wskaźnik realizacji Liczba wspartych lotnisk - 1), która została już zakończona. Z usług Ławicy skorzystało osób, co daje 57% wartości docelowej. W okresie sprawozdawczym zatwierdzony został wniosek o dofinansowanie złożony na realizację kolejnego projektu dotyczącego Portu Lotniczego Poznań-Ławica, którego realizacja z pewności wpłynie na wzrost wartości wskaźnika Liczba osób korzystających ze wspartych lotnisk. Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego wspierana jest w ramach Działania 2.7 oraz Działania 2.8. Do końca 212 r. dofinansowano 3 projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego (Działanie 2.7), z czego 1 został już zakończony. W stosunku do wartości docelowej jest to zaledwie 11%, ale wartość ta zapewne wzrośnie po zakończeniu konkursu dla nowoutworzonego Działania 2.8. Zatem nie ma zagrożenia w realizacji określonych celów. Spośród wspartych projektów 1 dotyczy e-usług, i 1 jest realizowany na obszarach wiejskich. W ramach projektów wspartych w Działaniu 2.7 wybudowane zostanie 4 3,5 km sieci Internetu szerokopasmowego, co da 11% wartości docelowej. Pierwszy zakończony projekt (Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) daje wartość realizacji ww. wskaźnika 25,33 km. Ponadto w wyniku realizacji projektu powstało 3 PIAP (tym samym została zrealizowana wartość docelowa). W efekcie realizacji projektów z Działania 2.7 udostępnionych zostanie 11 e-usług. W Programie oraz UWRPO zostały jeszcze określone wskaźniki dla Działania 2.8, dla których szacowane wartości zostaną określone po zakończeniu naboru wniosków. Dla wskaźnika Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów nie została wykazana realizacja, ani szacowana realizacja. Wynika to, z faktu, iż na etapie przygotowywania programu zakładano, że w ramach działania dot. społeczeństwa informacyjnego będzie przeprowadzony konkursu i będą realizowane projekty związane z e-usługami. Te projekty miały generować miejsca pracy w branży informatycznej. Jednakże postanowiono, że zamiast tego będą realizowane trzy projekty kluczowe, które nastawione są przede wszystkim na tworzenie infrastruktury teleinformatycznej, a ich głównym celem nie jest generowanie miejsc pracy. Miejsca pracy mogą pojawić się w terminie późniejszym w efekcie oddziaływania projektu Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i projektów z nowego Działania 2.8. Miejsca pracy Projekty transportowe nie mają na celu tworzenia nowych miejsc pracy, jednak mimo to niektórzy beneficjenci zakładają zatrudnienie nowych pracowników, co jest dodatkową wartością dodaną tych projektów. Do końca 212 r. utworzonych zostało 7 etatów z 24,5 zakładanych. Nowe miejsca pracy powstały w Działaniu 2.5 w obszarze transportu miejskiego, a powstaną jeszcze w Działaniu 2.4 i 2.6. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. w ramach Priorytetu II powstanie 215 (etaty). Przedsięwzięcia realizowane w priorytecie mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na zwiększenie dostępności województwa i wymiany gospodarczej z otoczeniem. Ponadto wpływają na poprawę stanu infrastruktury komunikacyjnej w województwie. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych. Wszystkie projekty, które otrzymały wsparcie w ramach Działania 2.1 oraz Działania 2.2 wpływają na wskaźnik kontekstowy Długość dróg publicznych (o twardej nawierzchni) ogółem poprzez wykazywany w nich wskaźnik z WRPO dotyczący długości nowych dróg lub długości zrekonstruowanych dróg. W 27 r. wartość wskaźnika kontekstowego wyniosła ,5 km, natomiast w 21 r. już km. Także modernizacji regionalnego układu kolejowego (Długość zrekonstruowanych linii kolejowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik kontekstowy Linie kolejowe eksploatowane ogółem. Kolejną grupą projektów wpływającą na zmianę wartości wskaźników kontekstowych, są inwestycje wsparte w ramach Działania

161 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Wskaźniki dot. społeczeństwa informacyjnego WRPO pośrednio wpływają na taki wskaźnik kontekstowy jak Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do Internetu w % ogółu gospodarstw domowych. KRAJOWY PROGRAM REFORM Zbiorcza informacja nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt Realizacja założeń Strategii UE 22. Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu II odpowiadają na wyzwania ujęte w Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego. Rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej projekty związane z infrastrukturą drogową (Działanie 2.1 i 2.2), kolejową (Działanie 2.3 i 2.4) i lotniczą (Działanie 2.6) Wskaźniki WRPO: Długość nowych dróg 59 km Długość zrekonstruowanych dróg 817 km Długość zrekonstruowanych linii kolejowych 123 km Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego - 22 Liczba osób korzystających ze wspartych lotnisk 1,4 mln osób/rok Rozwój i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej projekty związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę sieci szerokopasmowej i oferowanie e- usług (Działanie 2.7 i 2.8). Wskaźniki WRPO: Długość wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego 4 3 km Liczba osób, które uzyskały dostęp do siec NGA (sieci internetowej nowej generacji) 5 osób RÓWNOŚĆ SZANS Istotnym elementem wielu projektów Priorytetu II jest wprowadzanie do inwestycji rozwiązań (dźwiękowa sygnalizacja świetlna, niższe progi krawężników, autobusy niskopodłogowe), które przyczyniają się do likwidacji barier dla niepełnosprawnych. Tabor kolejowy posiadać będzie rozwiązania techniczne dostosowane dla osób o ograniczonej mobilności (niskopodłogowe jednostki taborowe, windy/podesty zewnętrzne, toalety dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich). Zakupione autobusy również dostosowane będą do osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami m.in. poprzez niskopodłogowe zawieszenie, specjalne przyciski informujące kierowcę o wsiadaniu/wysiadaniu osób, szerokie drzwi, funkcje przyklęku. CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu II. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ problem osiągania wskaźników korowych ( ) szczególnie w sferze społeczeństwa informacyjnego - informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu II powyżej. Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - szczegółowa jakościowa analiza inwestycji EFRR w e-administrację informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu II powyżej. Poprawa poziomu kontraktacji i płatności w niektórych priorytetach (w Priorytecie II) W porównaniu z rokiem 211 kontraktacja w ramach Priorytetu II wzrosła prawie o 5 pkt. proc., a płatności o 2 pkt. proc., zatem można stwierdzić, że wdrażanie priorytetu zostało usprawnione. Mimo to poziom płatności jest na niższym poziomie niż w pozostałych priorytetach, co spowodowane jest tym, iż w jego ramach realizowane są głównie projekty transportowe, których okres realizacji jest dłuższy niż pozostałych projektów. Ponadto w ramach Priorytetu II realizowane 161

162 są dwa duże projekty (Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych), które wykorzystują dużą część alokacji, a ich zakończenie przewidziane jest odpowiednio na 213 i 214 r. Należy także dodać, iż w 212 r. ogłoszono 3 konkursy w dla Działania 2.1, 2.3 oraz 2.8, których rozstrzygniecie na pewno wpłynie na wzrost poziomu kontraktacji, a następnie płatności. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu II. PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Podsumowując można stwierdzić, że interwencja w ramach Priorytetu II przybliża nas do osiągnięcia celów określonych zarówno w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), jak i w Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. (Cel strategiczny 1. Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu). Ponadto projekty realizowane w ramach Priorytetu II są także odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w analizie SWOT dla WRPO. Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego przyczyniają się też do zwiększenia dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych, zatem są zgodne z Agendą Cyfrową. Dużym osiągnięciem we wdrażaniu priorytetu jest znaczący postęp finansowy we wdrażaniu zwłaszcza w poziomie płatności. Wzrósł również poziom kontraktacji i na koniec 212 r. wyniósł 84,12%, a większość projektów została już rozliczona i zakończona. Duży postęp odnotowano również przy wskaźnikach postępu rzeczowego. Mimo, że realizacja przy niektórych wskaźnikach jest na niskim poziomie, to szacowana realizacja wskazuje, że cele osiągnięte zostaną w około 1%, stąd nie ma zagrożenia niezrealizowania wskaźników. Taka sytuacja wynika z faktu, iż projekty drogowe są inwestycjami, których realizacja trwa wiele lat, a inwestycje, które zakończyły się zgodnie z ich harmonogramem muszą przejść jeszcze kontrole oraz weryfikację wniosków o płatność. Jedynie wskaźniki określone dla obszaru społeczeństwa informacyjnego wykazują niższe wartości, ale zapewne wzrosną po zakończeniu konkursów dla Działania 2.8. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu II nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 162

163 Elektrownia wiatrowa w Tokarzewie PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu 163

164 3.3 PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Cel główny Priorytetu III to Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska Poprawa zaopatrzenia w wodę Poprawa gospodarki odpadami Ochrona przyrody Ochrona powietrza Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Racjonalne gospodarowanie energią Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet III Środowisko przyrodnicze wynosi EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) POSTĘP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W ramach Priorytetu III w okresie sprawozdawczym podpisano 19 umów (Działanie 3.4 i 3.7), a od początku uruchomienia programu 185 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE ,64 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 96,43% i jest powyżej średniej dla wszystkich priorytetów w programie. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na podpisanie umów z beneficjentami projektów, które zostały lub zostaną wybrane w konkursach ogłoszonych w 212 r. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 52,14% (poniżej średniej dla Programu). Do końca 212 r. zostało zakończonych 19 projektów (59% wszystkich projektów). W 212 r. przeprowadzono 2 realokacje w ramach Priorytetu III. Uchwałą nr 37/212 z dnia 1 lutego 212 r. przeniesiono z Działania 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 oraz 3.6 do Działania 3.7 łączne środki w wysokości , EUR. Natomiast uchwałą nr 41/212 z dnia 6 września 212 r. przeniesiono z Działania 3.2 oraz 3.5 do Działania 3.4 środki w wysokości , EUR. 164

165 Tabela 32. Umowy podpisane w ramach Priorytetu III do końca 212 r. Nazwa działania Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody Działanie 3.4 Gospodarka wodnościekowa Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciw- powodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Liczba podpisanych umów/decyzji Wartość dof. UE podpisanych umów/decyzji (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych ,61 12,72% , ,17 12,79% , ,7 1,65% , ,63 95,78% , ,78 12,31% , 1 Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ,48 12,56% , ,9 72,1% , 4 Razem ,64 96,43% , 19 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 165

166 Mln EUR Wykres 4. Postęp finansowy w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,47 28, ,61 173, ,6 21,61 17,34 9,64 85,14 38,89 37,87 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) KONKURSY W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 33. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie III w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Działanie / schemat Termin naboru Alokacja na konkurs (EUR) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Kwota dofinansowania złożonych wniosków (EUR) Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym Działanie 3.4 Gospodarka wodnościekowa Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii (Schemat III i V) Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii , , , , , , , ,99 Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i , ,8 166

167 ochrona powierzchni ziemi Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku , , , ,93 Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody , , , , , ,33 Działanie 3.4 Gospodarka wodnościekowa Działanie 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa , , , , , ,24 Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego , , , ,47 Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii , ,2 Źródło: Opracowanie własne ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na działania przedstawione zostały w poniższej tabeli. Tabela 34. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg sektorów gospodarki Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów I Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo IV Działalność związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, wodę oraz gospodarowanie ściekami i odpadami 167 Dofinansowanie UE (EUR) ,8 3.1, 3.2, 3.4, ,7 VI Usługi ,14

168 w tym edukacja ,53 w tym działalność związana ze środowiskiem naturalnym 3.2, 3.3, 3.5, ,61 Razem ,64 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Wsparcie finansowe w ramach Priorytetu III zostało udzielone głównie jednostkom samorządu terytorialnego. Mniejszą grupę stanowiły przedsiębiorcy (głównie Działanie 3.7) oraz administracja rządowa i jednostki państwowe (głównie w Działaniu 3.6). Projekty związane ze środowiskiem przyrodniczym realizowane były również przez zakłady opieki zdrowotnej (Działanie 3.2), szkoły wyższe i jednostki oświatowe (Działanie 3.2), a także PGL Lasy Państwowe (Działanie 3.3). ZOZ oraz szkoły otrzymały wsparcie głównie na termomodernizację budynków. Wykres 41. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu III wg rodzajów beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy administracja rządowa/jednostki państwowe zakłady opieki zdrowotnej 13 szkoły wyższe/jednostki oświatowe PGL Lasy Państwowe pozostałe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Projekty wsparte w ramach Priorytetu III realizowane są zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich. Obszar wiejski 11 Obszar miejski 84 W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie. 168

169 Rycina 25. Projekty realizowane w ramach Priorytetu III wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje te znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie

170 Mln EUR PROJEKTY KLUCZOWE Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w punkcie Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej przy analizie działań Priorytetu III. W ramach Priorytetu III realizowane są 4 projekty kluczowe (2 z Działania 3.4, 1 z Działania 3.5 oraz 1 z Działania 3.6), które znajdują się w IW IPK. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu III nie zgłoszono nowych projektów kluczowych. Wykres 42. Postęp finansowy w Działaniu 3.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,27 21,27 18,98 18, ,,,,,7 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 3.1 realizowane są 2 projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami. Żaden z nich do końca okresu sprawozdawczego nie został zakończony. Dla projektu pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe Toniszewo Kopaszyn dnia 28 maja 212 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dodatkowych prac budowlanych m.in. robót pomiarowych i umocnień, w wyniku którego jako wykonawcę zlecenia wybrano firmę Control Process z Krakowa, która prowadziła już wcześniej prace budowlane na terenie składowiska. Do końca października 212 r. postawiona została już m.in. stalowa konstrukcja wiaty kompostowni, ukończono też budowę kwatery składowania odpadów o powierzchni 2,4 ha z kominami odgazowującymi. Dla drugiego projektu realizowanego w ramach Działania 3.1 pn. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego dnia 6 marca 212 r. w Ratuszu w Kępnie podpisano umowę pomiędzy spółką Inwestor z Kępna a Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego. Umowa dotyczy pełnienia przez WARR funkcji Inżyniera Kontraktu. Z dniem podpisania umowy WARR przystąpiła do wykonywania zadań przewidzianych w zakresie prac. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 23 listopada 212 roku wyłoniono wykonawcę robót dla projektu - firmę Skanska S.A., z którą 1 grudnia 212 r. spółka Inwestor-Kępno podpisała umowę. W dniu 14 grudnia 212 r. teren budowy został przekazany wykonawcy w celu rozpoczęcia realizacji I Etapu, czyli budowy palcu dojrzewania kompostu w miejscowości Olszowa. Zakończenie inwestycji jest przewidziane na rok

171 Mln EUR Schemat I Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami 2 projekty, na łączną kwotę dofinansowania UE ,61 EUR Schemat II Projekty służące uzupełnieniu istniejących systemów gospodarki odpadami o wszystkie niezbędne dla osiągnięcia kompleksowości elementy - brak projektów Wykres 43. Postęp finansowy w Działaniu 3.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 6 52, ,73 29,58 21,71 28,78 2 1,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE podpisanych umów 1,5 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Od uruchomienia programu Alokacja Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 3.2 realizowane są projekty obejmujące inwestycje związane z termomodernizacją lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych, systemami grzewczymi oraz systemami zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i energię cieplną obiektów użyteczności publicznej. 96% projektów wpisuje się w Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy. Termomodernizacji poddawane są budynki szkół, szpitali, urzędów gmin, a także innych budynków użyteczności publicznej. Wśród wspartych inwestycji 17 będzie uzyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. W drugiej połowie 212 roku ukończony został projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Pleszew. Projekt realizowany był w 3 etapach, I i II etap obejmował termomodernizację budynków szkolnych ZSP w Kowalewie i w ZSP nr 2 w Pleszewie łącznie z Salą Gimnastyczną i został zrealizowany w 211 r., natomiast III etap obejmował termomodernizację budynków szkolnych ZSP nr 3 w Pleszewie i został zrealizowany w 212 roku. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiła poprawa jakości stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery związanych z procesami spalania węgla. Nastąpiło podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji budynków. 171

172 Mln EUR Schemat I Termomodernizacja lokalnego źródła ciepła i/lub lokalnych ciepłowniczych sieci przesyłowych - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,3 EUR Schemat II Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym system grzewczy- 72 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE ,31 EUR Schemat III Budowa i przebudowa (modernizacja) lokalnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną (średnie napięcia), gaz oraz energię cieplną- 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania UE ,56 EUR Schemat IV Instalacja i przebudowa (modernizacja) urządzeń filtrujących gazy i urządzeń odpylających w lokalnych systemach grzewczych- brak projektów Wykres 44. Postęp finansowy w Działaniu 3.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, 1,23 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej),98,,, Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów,85,84,84,6 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Wsparcie udzielane w ramach Działania 3.3 dotyczy projektów związanych z odbudową zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych, wodnych oraz czynną ich ochroną, z budową infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych i wyposażeniem centrów edukacji ekologicznej. Projekty dotyczą również promocji obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura 2. Ciekawym przykładem jest projekt pn. Budowa infrastruktury na obszarze Natura 2- Dolina Środkowej Warty wraz z wyposażeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Ochle k. Koła realizowany przez Gminę Koło. Dzięki dofinansowaniu rozbudowano infrastrukturę rowerową, w tym oznakowano ścieżki rowerowe i stworzono miejsce postoju dla turystów. Wyremontowana została również droga łącząca ścieżki rowerowe i dydaktyczne. W Centrum Edukacji Ekologicznej zaadaptowano i wyposażono pomieszczenia na dwie sale dydaktyczne - jedną mniejszą o charakterze multimedialnym dla prowadzenia zajęć w małych grupach oraz drugą o charakterze konferencyjnym, służącą jednorazowo większej liczbie uczestników. Centrum dysponuje 15 rowerami turystycznymi, dlatego w swojej ofercie proponuje gościom wycieczki rowerowe po 172

173 Mln EUR obszarze chronionym Natura 2. Centrum Edukacji Ekologicznej w Dolinie Środkowej Warty ma przyczynić się do promocji i popularyzacji regionu. Działanie 3.3 (bez schematu) - 11 projektów na kwotę dofinansowania UE ,76 EUR Schemat I Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych oraz czynna ich ochrona - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE 3 252,73 EUR Schemat II Budowa infrastruktury edukacyjnej na obszarach chronionych (w tym Natura 2) oraz wyposażenie centrów edukacji ekologicznej - 5 projektów na kwotę dofinansowania UE ,7 EUR Schemat III Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych - brak projektów Schemat IV Kampanie promocyjne i informacyjne oraz imprezy masowe na poziomie ponadpowiatowym - 5 projektów na kwotę dofinansowania UE ,5 EUR Schemat V Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb - brak projektów Schemat VI Plany ochrony dla obszarów chronionych (w tym Natura 2) - brak projektów Wykres 45. Postęp finansowy w Działaniu 3.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,89 18, ,27 87, , ,1 15,32 13,99 21,19 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Projekty realizowane w Działaniu 3.4 związane są przede wszystkim z budową systemów kanalizacji zbiorczej, w tym także w połączeniu z budową/rozbudową lub modernizacją 173

174 oczyszczalni ścieków komunalnych. Systemy kanalizacji zbiorczej dofinansowanej ze środków UE powstały już między innymi w takich miejscowościach jak: Dubin, Opatów, Kłodawa, Sulmierzyce czy Pakosław. Projekty dotyczące rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków zostały już zrealizowane m.in. w takich miejscowościach jak Grotniki oraz Wyszki. Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach w gminie Włoszakowice została uroczyście oddana do użytku 14 września 212 r. Obecnie ilość ścieków, która może być przyjęta do oczyszczania to ok. 1.1 m 3 /dobę. Po modernizacji obiekt pracuje bardziej stabilnie i efektywniej. Rycina 26. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grotniki Źródło: Schemat I Budowa systemów kanalizacji zbiorczej - 27 projektów na kwotę dofinansowania UE ,49 EUR Schemat II Budowa, rozbudowa, przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych - 6 projektów na kwotę dofinansowania UE ,19 EUR Schemat III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych - 15 projektów na kwotę dofinansowania UE ,95 EUR PROJEKTY KLUCZOWE Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu Projekt realizowany jest przez Gminę Wieleń w ramach Schematu III Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 214 r. Roboty budowlane wykonywane w ramach projektu realizowane są od początku roku z wyprzedzeniem w stosunku do założonego harmonogramu. Regularnie raz na dwa miesiące odbywa się Rada Budowy Projektu Kluczowego. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu i wykonawcy omawiają zagadnienia techniczne związane z robotami budowlanymi. Ukończona została już zlewnia H przy ul. Jaryńskiej, kontynuowane są prace przy ulicy Ogrodowej i na os. Zatorze, a w maju 212 r. omawiano rozpoczęcie prac w zlewni obejmującej ul. Portową, Nadnotecką i Nowe Miasto. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć Projekt realizowany jest w ramach 8 umów przez 8 beneficjentów ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich (gm. Białośliwie, Czarnków, Krajenka, Lubasz, Miasteczko Krajeńskie, Szamocin, Ujście, Wyrzysk). Do końca czerwca 212 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Szamocin, natomiast zakończenie pozostałych inwestycji planowane jest 174

175 do końca 213 r. Przedsięwzięcia realizowane są w obrębie dwóch schematów I oraz III, poziom ich realizacji zaznacza się następująco: Schemat I - Budowa systemów kanalizacji zbiorczej a. Aglomeracja Lubasz W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę o dofinansowanie z uwagi na: korektę kosztów będącą skutkiem przeprowadzonych postępowań w zakresie wyłonienia dostawców, zmiany w kwalifikowalności kosztów, opóźnienie realizacji spowodowane utrudnieniami w wykonywaniu robót budowlanych wynikającymi z podwyższenia stanu wód gruntowych. W 212 roku ogłoszono 2 przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej: w dniu r. jako wykonawcę wyłoniono firmę PIPiS Ce-STA Słupsk oraz r. jako wykonawcę wyłoniono firmę ZRI-I Hieronim Gładysz Złotów. b. Aglomeracja Wyrzysk W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo. c. Aglomeracja Białośliwie W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę z uwagi na korektę harmonogramu wydatków. Nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo. d. Aglomeracja Ujście W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę z uwagi na korektę harmonogramu wydatków. Nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo. e. Aglomeracja Krajenka W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę z uwagi na korektę harmonogramu wydatków. Dnia 3 marca 212 r. nastąpił IV odbiór robót budowlanych. Wykonawca w I kwartale 212 r. wybudował prawie 5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz część obiektów na rurociągu tłocznym. Dnia 23 kwietnia 212 r. został ogłoszony przetarg na objęcie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast dnia 29 maja 212 r. zamówienie to udzielono firmie Optimum s. c. A. Trzoska, M. Trzoska z Bydgoszczy. Schemat III - Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych a. Aglomeracja Szamocin Projekt zakończony Projekt realizowany był od lutego 29 r. do lipca 211 r. W połowie listopada 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W ramach projektu realizowano zadanie polegające na budowie kolektora sanitarnego w północnej części miasta. W ramach zadania, na komunalnej oczyszczalni ścieków zbudowany został separator, oddzielający ze ścieków surowych skratki, piasek i tłuszcze, co poprawi właściwości fizyko chemiczne ścieków i pozytywnie wpłynie na proces technologiczny oczyszczania. W zakresie rzeczowym projektu wybudowano: cztery przepompownie ścieków, sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV o łącznej długości ok. 4,5 km, sieć kanalizacji tłocznej o łącznej długości ponad 7 mb. Do granic posesji w objętym projektem rejonie wybudowano 142 przyłącza, o łącznej długości ok. 1 km. b. Aglomeracja Miasteczko Krajeńskie Przewidziane w projekcie roboty budowlane zostały ukończone do końca okresu sprawozdawczego, jednak do dnia 31 grudnia 212 roku beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową. 175

176 Mln EUR c. Aglomeracja Brzeźno W okresie sprawozdawczym aneksowano umowę o dofinansowanie z uwagi na: korektę kosztów będącą skutkiem przeprowadzonych postępowań w zakresie wyłonienia dostawców, zmianę kwalifikowalności kosztów, korektę harmonogramu wydatków. W okresie sprawozdawczym nie ogłoszono nowych przetargów, a prowadzone prace budowlane realizowane są terminowo. Wykres 46. Postęp finansowy w Działaniu 3.5 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 14,74 14,74,,, Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 1,48 Wartość dof. UE podpisanych umów 2,48 6,16 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Alokacja 1,24 Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 5.3 dofinansowano 3 projekty, które dotyczą regulacji rzeki i budowy polderów zalewowych, budowy zbiornika wodnego oraz remontu istniejących już śluz. Jako przykład przedstawiony zostanie projekt pt. Budowa zbiornika wodnego Jutrosin, który w 212 został zakończony. Oficjalne otwarcie zbiornika miało miejsce 14 grudnia 211 roku. Zbiornik ma o objętości 2,1 mln metrów sześciennych i długości 21 m. Ciekawostką są cztery zagłębienia zrobione w czaszy, schronią się w nich ryby gdy opróżniony z wody zbiornik będzie konserwowany. Przewidywane efekty budowy zbiornika to w szczególności zapewnienie potrzeb wodnych dla nawodnień rolniczych oraz redukcja fali powodziowej na rzekach Radęcy i Orli. Powstanie zbiornika to także szansa na uaktywnienie różnych form turystyki związanej bezpośrednio z wodą i nie tylko: wykorzystanie wody i terenów przy zbiorniku dla wypoczynku, sportów wodnych i wędkarstwa, ale również dla turystyki pieszej czy jeździeckiej. Rozwój turystyki, a co za tym idzie bazy turystycznej przyczyni się do aktywizacji działalności gospodarczej na terenie gminy Jutrosin i gmin sąsiednich. 176

177 Schemat I Regulacja cieków wodnych - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,95 EUR Schemat II Tworzenie polderów oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych - brak projektów Schemat III Przebudowa (modernizacja) i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności od 25 tys. m do 1 mln.m) - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,64 EUR Schemat IV Przebudowa (modernizacja)i budowa wałów przeciwpowodziowych - brak projektów Schemat V Przebudowa (modernizacja) i budowa budowli piętrzących - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,2 EUR PROJEKTY KLUCZOWE Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km,-32, poprzez remont śluz w Kostrzewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłęb.- udrożnieniowe W okresie sprawozdawczym (27 stycznia 212 r.) beneficjent - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisał z IZ WRPO drugi aneks do umowy, który zmniejszył wartość całkowitą projektu do ,86 EUR. Projekt przebudowy Kanału Ślesińskiego przewiduje kapitalny remont budowli hydrotechnicznych z nim powiązanych, m. in. śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu, jazu w Gawronach i wrót przeciwpowodziowych w Morzysławiu oraz budowę pompowni i wykonanie robót pogłębieniowych. Dnia 2 marca 212 r. ogłoszono przetarg na usługę nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem, w wyniku którego 6 kwietnia 212 r. jako wykonawcę wybrano Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego Hydroprojekt Poznań Sp. z o.o. Roboty budowlane prowadzi firma MELBUD z Grudziądza. Prowadzone prace wymagają czasowych zamknięć śluz na kanale. Do końca marca 212 r. prowadzono remont na śluzie w Morzysławiu, którą otwarto 27 kwietnia 212 r. Śluza wyposażona jest w napęd elektryczny, umożliwia poruszanie się po odcinku wodnym Konin - Ślesin. Śluzy w Pątnowie i Gawronach wyłączono z eksploatacji w terminie od 12 marca 212 do 29 listopada 212 r., by przeprowadzić niezbędne prace remontowe. Ostatnią remontowaną śluzą będzie śluza w Koszewie. Jej remont przewidywany jest na 213 r., wtedy zostanie ona wyłączona dla żeglugi ograniczając przemieszczanie się na odcinku między Wartą a jeziorami Konińsko-Ślesińskimi. 177

178 Mln EUR Wykres 47. Postęp finansowy w Działaniu 3.6 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,47 12,47 12,25 11, ,18 6 4,43 4 2,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Inwestycje wsparte w tym Działaniu związane są przede wszystkim z budową i doskonaleniem stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego: samochodów ratowniczo-gaśniczych, rozpoznawczoratowniczych oraz sprzętu chemiczno-ekologicznego). Specjalistyczne samochody ratownicze zostały już zakupione m.in. dla OSP w Siedlcu, Jaraczewie, Malanowie czy Witkowie. Dzięki dofinansowaniu z WRPO projektu pn. Zakup sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski zakupiono specjalistyczny sprzęt dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Sprzęt służyć będzie do ochrony środowiska naturalnego, zabezpieczania przed wystąpieniem awarii, likwidacji katastrof chemicznych i ekologicznych oraz usuwania ich skutków. Rycina 27. Zakupiony sprzęt dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Kaliszu Źródło: 178

179 Działanie 3.6 (bez schematu) - 13 projektów na kwotę dofinansowania UE ,23 EUR Schemat I Opracowywanie baz danych dotyczących zanieczyszczania lasów, jakości gleb, wód i powietrza - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,5 EUR Schemat II Budowa systemów pomiarów zanieczyszczeń - brak projektów Schemat III Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - 6 projektów na kwotę dofinansowania UE ,75 EUR Schemat IV Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń - brak projektów Schemat V Utworzenie stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód, tworzenie map, terenów zalewowych, tworzenie monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia - brak projektów PROJEKTY KLUCZOWE Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego Projekt realizowany jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, która w okresie sprawozdawczym podpisała 2 aneksy do umowy. Pierwszy aneks został zawarty 2 kwietnia 212 r. - aneks zwiększający wartość całkowitą projektu do ,31 EUR, przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania UE do ,29 EUR, natomiast drugi zmniejszający wartość całkowitą projektu do ,3 EUR podpisany został 12 lipca 212 roku. Projekt kluczowy zakłada 5 priorytetowych działań, na które przeznaczone zostanie dofinansowanie: Zbudowanych zostanie 6 stanowisk o poszerzonej funkcjonalności do analizowania i prognozowania zagrożeń oraz kierowania działaniami ratowniczymi w pięciu lokalizacjach (Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań 2 stanowiska), Utworzona będzie Wojewódzka Sieć Teleinformatyczna, która zapewni szerokopasmowe połączenie pomiędzy jednostkami PSP w Wielkopolsce, Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt ratowniczy, Ratownicy przejdą specjalistyczne szkolenia (w ramach cross - financingu), Przeprowadzona będzie nowatorska promocja, w ramach której m.in. bezpośrednio do domów Wielkopolan będą dostarczane informacje o przedsięwzięciach projektowych umieszczone na czujkach dymu i tlenku węgla. W 212 roku ogłoszono następujące przetargi, dla których wyłoniono poniższych wykonawców: r. zakup sprzętu ratownictwa - FIRE-MAX Sp. z o.o. Warszawa, r. zakup samochodu - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Bocar Sp. z o.o. Warszawa, r. ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu łączności - Elvys S.R.O. Koszyce (Republika Słowacji) r. zakup pojazdów pożarniczych i kontenerów ratowniczych nie wyłoniono jeszcze wykonawcy 179

180 Mln EUR Wykres 48. Postęp finansowy w Działaniu 3.7 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 3 28, , ,26 11,2 15, ,29 3,35,69 6,86 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Projekty zwiększające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, na które dofinansowanie otrzymali beneficjenci w Działaniu 3.7 dotyczą głównie budowy i rozbudowy elektrowni wiatrowych (m.in. w Graboszowie czy na terenie gminy Września), kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, urządzeń grzewczych opalanych biomasą, elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, urządzeń grzewczych zasilanych energią geotermiczną, a także urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Wśród zrealizowanych projektów wybudowano już 2 elektrownie wiatrowe, zabudowano układ kogeneracyjny oraz zamontowano system solarny w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole. Inwestycja zrealizowana przez Powiat Kolski pn. Montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole, ul. Poniatowskiego 21 przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku oraz powiatu poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przedmiotem zrealizowanego projektu był montaż kolektorów słonecznych w ilości 8 szt. o łącznej powierzchni 185,6 m2 na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 wraz z montażem urządzeń towarzyszących w budynku. Ponadto zostało wykonane przyłącze cieplne z rur preizolowanych z budynku głównego do budynku kotłowni. Głównym założeniem było wykonanie takiego systemu podgrzewania wody użytkowej, który pozwoli zminimalizować koszty eksploatacyjne kotłowni olejowej DPS-u, zwłaszcza w okresie letnim i przejściowym. 18

181 Rycina 28. System solarny na dachu Domu Pomocy Społecznej w Kole Źródło: Schemat I Budowa i rozbudowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii - 3 projekty na kwotę dofinansowania UE ,24 EUR Schemat II Budowa i rozbudowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych z instalacją do przesyłu energii - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,88 EUR Schemat III Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacja do przesyłu energii - 7 projektów na kwotę dofinansowania UE ,81 EUR Schemat IV Budowa i rozbudowa elektrowni wodnych o mocy 1 MW z instalacją do przesyłu energii - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,49 EUR Schemat V Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych zasilanych energii geotermiczną z instalacja do przesyłu energii - 2 projekty na kwotę dofinansowania UE ,4 EUR Schemat VI Budowa i rozbudowa urządzeń do produkcji energii i instalacji do przesyłu energii w oparciu o inne typy odnawialnych źródeł energii - brak projektów Schemat VII Budowa i rozbudowa urządzeń i instalacji do produkcji i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu (kogeneracja) wykorzystujących OZE - 1 projekt na kwotę dofinansowania UE ,8 EUR 181

182 ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 29. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie III 185 podpisanych umów na kwotę dofinansowania UE ,64 EUR 96,43% poziom kontraktacji 19 projektów zakończonych, na kwotę dofinansowania UE ,81 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 251 obiektów objetych termomodernizacją 646,48 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 1 wspartych obiektów ochrony przeciwpowodziow ej 31 zakupionych wozów pożarniczych 143 jednostki wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych * WSKAŹNIKI REZULTATU osób objetych systemem zagospodarowan ia odpadów osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej osoby zabezpieczone przed powodzią 25,82 MW zainstalowanej energii ze źródeł odnawialnych * CEL Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. Zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska Poprawa zaopatrzenia w wodę Poprawa gospodarki odpadami Ochrona przyrody Ochrona powietrza Rozbudowa systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Racjonalne gospodarowanie energią * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu III na środowisko przyrodnicze Wielkopolski określono 17 wskaźników priorytetowych (1 wskaźników produktu, 7 wskaźników rezultatu) oraz 13 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu III zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu III realizowane są w ramach 185 projektów, z czego 19 zostało już zakończonych. W 212 r. odnotowano postęp w ramach Działania 3.4 oraz 3.7, gdzie podpisano łącznie 19 umów o dofinansowanie. 182

183 Tabela 35. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie III Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami % % 2 2 1% % Liczba projektów z zakresu energii - liczba projektów z zakresu energii odnawialnej Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych (MW) Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów % 14 47% 5 25,82 52% 6,63 13% 5 2 4% 18 36% 2 1 5% % % % % 48 8% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Przy obecnym poziomie kontraktacji dla większości wskaźników cele określone dla 213 r. zostaną osiągnięte w ponad 1%. Jedynie wskaźniki dotyczące sieci wodociągowej mają rażąco niski stopień realizacji (5%), co zostało wytłumaczone poniżej. Niektóre wartości wskaźników znacznie przekraczają wartości docelowe, co wskazuje na wyższą niż zakładano efektywność udzielonego wsparcia. Warto tu również zaznaczyć, że w 212 r. przy wielu wskaźnikach nastąpił znaczny wzrost ich wartości, co wynika z faktu, że wiele inwestycji zostało zakończonych. Ochrona powietrza/energia, w tym energia odnawialna Od kilku lat zmniejsza się w Wielkopolsce zanieczyszczenie powietrza oraz zwiększa się produkcja energii z odnawialnych źródeł, przy jeszcze dość niskim stopniu wykorzystania energii odnawialnej, co zostało zdiagnozowane w analizie SWOT dla WRPO. W celu utrzymania tych tendencji, ale również ich zintensyfikowania w ramach Priorytetu III wspierane są projekty mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie (Działanie 3.2) oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju (Działanie 3.7). Do wspartych inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza należy 75 projektów z Działania 3.2, docelowo zakładano, że takich przedsięwzięć będzie tylko 3. Odchylenie wartości wskaźnika od celu w kierunku jego przekroczenia należy traktować jako pozytywne zjawisko w kontekście zleceń KE dotyczących inwestowania w efektywność energetyczną. Ten typ interwencji jest również kluczowy dla celów Strategii Europa 22. Wsparte projekty obejmują przede wszystkim termomodernizację, dzięki której uda się zaoszczędzić energię w 251 obiektach (m.in. pływalnia w Turku, budynki Zespołu Szkół w Dębnicy, budynki użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego, w Ostrzeszowie, czy też gminie Wilczyn). Wszystkie tego typu inwestycje przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych Priorytetu III, tj. racjonalne 183

184 gospodarowanie energią oraz ochrona powietrza. Interesujący jest fakt, iż wielu beneficjentów przy okazji termomodernizacji budynków inwestuje także w odnawialne źródła energii np. kolektory słoneczne. Ponadto na jakość powietrza mają wpływ projekty, w ramach których dokonywano modernizacji lokalnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną w kotłowniach. Do końca 212 r. zakończono 53 projekty związanych z poprawą jakości powietrza, co daje 177% realizacji celu. Spośród wszystkich tego typu inwestycji 32% realizowanych jest na obszarze wiejskim (24 projekty). Obecnie na terenach wiejskich zakończono 16 projektów, co stanowi 16% wartości docelowej. Do końca 212 r. z WRPO wsparto 9 projektów z zakresu energii, z czego 57 zostało już zakończonych. Zarówno realizacja, jak i szacowana realizacja przekracza wartości docelową (143% oraz 225%). Prawie połowa projektów realizowanych jest na obszarach wiejskich, jest to nieco więcej niż zakładano i wynika ze specyfiki tych inwestycji. Wielkopolska charakteryzuje się dużym potencjałem zasobów energii odnawialnej, szczególnie w zakresie energii wiatrowej i geotermalnej. Stąd beneficjenci dbając o środowisko i korzystając z tego potencjału ubiegali się o dofinansowanie na budowę elektrowni wiatrowych oraz systemów wykorzystujących wody termalne. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 34 projekty z zakresu energii odnawialnej, z czego 14 zostało już zakończonych. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpił znaczny postęp w realizacji tego wskaźnika (wzrost o 13) i ostatecznie poziom realizacji na koniec 212 r. wyniósł 14, z czego 4 projekty dotyczyły Działania 3.7. Nie ma tu znacznego odchylenia od założonego celu (stopień realizacji na podstawie podpisanych umów wynosi 113%). Wśród zakończonych inwestycji znalazły się budowa elektrowni wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w Tokarzewie oraz na terenie gminy Września, montaż systemu solarnego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole oraz zabudowa układu kogeneracyjnego w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. Łącznie dzięki realizacji wszystkich projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii zostanie zainstalowane 25,82 MW dodatkowej mocy, z czego 78% będzie pochodzić z projektów realizowanych na obszarach wiejskich. Na koniec okresu realizacja dla wskaźnika Dodatkowa moc zainstalowana w produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 6,63 MW, a dla obszarów wiejskich aż 5,4 MW. Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe realizowane są w 52%. Jest to konsekwencja znacznie większej liczby projektów z zakresu oszczędności energii, jakie zgłoszono do konkursu i jakie okazały się najlepsze. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż zostaną podpisane jeszcze umowy w ramach Działania 3.7 z konkursów ogłoszonych w analizowanym okresie, należy się spodziewać, iż wartość wskaźnika dotyczącego mocy zainstalowanej jeszcze wzrośnie. Dodatkowym efektem inwestycji z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (Działanie 3.7), która na koniec 212 r. wyniosła ,81 GJ/rok, z kolei na podstawie umów ,62 GJ/rok. Wszystkie ww. projekty wykorzystują zasoby naturalne, zwiększają stopień wykorzystania energii odnawialnej przez co realizują cel szczegółowy Priorytetu III, tj. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gospodarka odpadami W ramach Priorytetu III dofinansowane zostały 2 projekty z zakresu gospodarki odpadami, co jest równe wartości docelowej dla 213 r. Do końca 212 r. żaden z projektów nie został zakończony. Obydwie inwestycje zlokalizowane są na obszarze wiejskim i dotyczą modernizacji systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego oraz budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w północno-wschodniej części województwa. Szacuje się, iż wspartymi systemami zagospodarowania odpadów zostanie objętych osób, co daje 1% wartości docelowej (wskaźnik działania). Wsparte projekty przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu III, tj. poprawa gospodarki odpadami. Ochrona przyrody W ramach dofinansowanych inwestycji znalazły się 22 projekty związane z ochroną przyrody, co stanowi 1% wartości docelowej dla 213 r. Zdecydowana większość wspartych projektów została już zakończona. Dzięki projektom polegającym na: zadrzewianiu dróg śródpolnych (np. na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego, na terenie powiatu Kościańskiego), renaturalizacji siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2 Biedrusko, budowie Szlaku 184

185 Żurawiego wokół Jeziora Wolsztyńskiego służącego promocji obszarów chronionych, prowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie zmniejszana jest antropopresja na środowisko, w tym na terenach chronionych. Uwzględniając przedsięwzięcia realizowane w ramach Działania 3.3 można stwierdzić, iż kompleksowo wpływają na ochronę przyrody i realizują cel szczegółowy priorytetu. Gospodarka wodno-ściekowa W Wielkopolsce pomimo systematycznego wzrostu sieci kanalizacji sanitarnej, nadal mało mieszkańców regionu ma możliwość korzystania z niej. Sytuacja ta jeszcze gorzej kształtuje się wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Stąd tak istotne jest wspieranie budowy sieci kanalizacyjnej w ramach WRPO (Działanie 3.4). Do końca 215 r. ma powstać 646,48 km sieci kanalizacji sanitarnej, a do końca okresu sprawozdawczego wybudowana już 92,84 km tej sieci (m.in. w Kąkolewie, Buku, Zbąszyniu, Opalenicy). Choć na koniec 212 r. osiągnięto 19% wartości docelowej, szacuje się, iż poziom ten wyniesie 129%. Dzięki dofinansowaniu WRPO przebudowanych zostanie 16 oczyszczalni ścieków, a 5 zostanie wybudowanych. Szacuje się, że wartość wskaźnika Liczba nowych i przebudowanych oczyszczalni ścieków (21) znacznie przekroczy wartość docelową dla 213 r. (35% realizacji). Spośród wspartych inwestycji 5 zostało już zakończonych (m.in. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach, rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki gm. Kotlin). W efekcie projektów wspartych w Działaniu 3.4 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie osób, z czego 74% zamieszkuje obszary wiejskie. W obydwu przypadkach wartości docelowe dla 213 r. zostały znacznie przekroczone (powyżej 3%), co wskazuje na większą niż zakładano efektywności wsparcia. Natomiast do sieci wodociągowej podłączonych zostanie 1 osób (5% wartości docelowej), z czego 681 osób zamieszkuje obszary wiejskie. Tak niewielka liczba wynika nie tylko z faktu, iż w Wielkopolsce jest duży stopień zwodociągowania, ale także z realizacji projektów wodociągowych w ramach PROW. W ramach WRPO nie można realizować wyłącznie projektów wodociągowych. Działania w zakresie zaopatrzenia i poprawy jakości wody stanowią działania uzupełniające. Duże przekroczenie wartości dla kanalizacji sanitarnej oraz mała realizacja celu dla kanalizacji wodociągowej wynika z większej potrzeby wsparcia projektów dotyczących kanalizacji sanitarnej aniżeli wodnej, co z kolei uwarunkowane jest dostępem do obydwu sieci w regionie. Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej poprzez wspieranie budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego Priorytetu, tj. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, szczególnie tych odprowadzanych do wód i gruntu. Bezpieczeństwo środowiskowe Jedną ze słabych stron regionu w obszarze środowiska przyrodniczego w analizie SWOT dla WRPO jest zły stan infrastruktury zabezpieczającej środowisko, dlatego też część środków została przeznaczona na poprawę tej sytuacji (Działanie 3.6). Dzięki dofinansowaniu z WRPO do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 18 projektów z zakresu prewencji zagrożeń, a zgodnie z podpisanymi umowami do końca 215 r. będzie ich 2, co przekracza wartość szacowaną o 15. Tak duże przekroczenie wartości docelowej wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje w regionie i należy je traktować jako zjawisko pozytywne, gdyż za środki przeznaczone na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano. W ramach zakończonych projektów zakupiono 2 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof, a na podstawie podpisanych umów będzie zakupionych 31 takich wozów, co daje 94% realizacji wartości docelowej. Ponadto do sprawowania prewencji zagrożeń zakupiono (bądź zmodernizowano) już 6 stanowisk pomiarowych i innych narzędzi do monitoringu środowiska. Przewiduje się, że wartość ta wzrośnie o 1, co da 1% realizacji celu dla 213 r. Ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony objęta jest ludność całej Wielkopolski. Wszystkie zakupione w ramach ww. projektów pojazdy i sprzęty przyczynią się do rozbudowy systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego (tym samym zostanie realizowany cel szczegółowy Priorytetu III). Ochrona przeciwpowodziowa W celu zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Wielkopolsce dofinansowano 3 projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, z których 1 został już zakończony. W ramach 185

186 tych 3 projektów wspartych zostanie 1 obiektów ochrony przeciwpowodziowej, które pomieszczą m 3 wody (Pojemność nowych i zmodernizowanych zbiorników wielozadaniowych). Łącznie realizowane przedsięwzięcia obejmą obszar wielkości 37,35 km 2 (Powierzchnia terenów objętych ochronę przeciwpowodziową) i zabezpieczą przed powodzią osoby. Wartość wskaźnika Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów ponad trzykrotnie przekracza cel założony w programie, co wskazuje na znacznie większą niż zakładano efektywność wsparcia. Miejsca pracy Analizując miejsca pracy utworzone w ramach priorytetu odnoszącego się do środowiska przyrodniczego, należy zaznaczyć, iż jego głównym celem nie jest tworzenie miejsc pracy. Przy obecnym poziomie kontraktacji zakłada się, że w ramach Priorytetu III utworzonych zostanie 1,75 etatów. Do końca 212 r. utworzone zostały 3,5 etaty. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. w ramach Priorytetu III powstanie 546 (etaty). Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie III mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na poprawę stanu środowiska przyrodniczego poprzez m.in. polepszenie dostępu do podstawowych mediów (np. kanalizacji sanitarnej). Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych określonych dla WRPO. Projekty realizowane w ramach Działania 3.4 dotyczące budowy oczyszczalni ścieków, budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowy sieci wodociągowej wpływają na wartości takich wskaźników jak: Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych, Długości wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz Długość wybudowanej sieci wodociągowej i mogą wpłynąć na podtrzymanie tendencji wzrostowej wskaźników kontekstowych tj.: Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności, Ludność korzystająca z kanalizacji oraz Ludność korzystająca z wodociągów. Ponadto realizacja projektów zakładających korzystanie ze źródeł energii odnawialnej w ramach Działania 3.7 również wpływa na podtrzymanie wzrostu wartości wskaźnika kontekstowego Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana). KRAJOWY PROGRAM REFORM Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt Realizacja założeń Strategii UE 22. Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu III odpowiadają na wyzwania ujęte w Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska wsparcie gospodarki odpadami, ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodno-ściekowej (Działania 3.1, 3.5 i 3.4). Wskaźniki WRPO: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 283 tys. osób Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów 2 tys. osób Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów 77 tys. osób Rozwój i modernizacja infrastruktury energetycznej wsparcie infrastruktury energetycznej także związanej z odnawialnymi źródłami energii (Działania 3.2 i 3.7) Wskaźniki WRPO: Liczba projektów z zakresu energii 9 Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych 26 MW 186

187 RÓWNOŚĆ SZANS Przeprowadzane kampanie informacyjno-promocyjne ukierunkowane są na dotarcie do wszystkich grup społecznych na terenie województwa bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zatem wpłynie to na wyrównanie szans edukacyjnych zwłaszcza na obszarach wiejskich. Budowa sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich wyrównuje poziom życia między mieszkańcami obszarów wiejskich i miejskich. Z kolei w budynkach, które podlegają termomodernizacji zostały zniesione bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych poprzez odpowiednią konstrukcję drzwi i okien umożliwiających swobodne użytkowanie i wejście do obiektów, CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu III. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ problem osiągania wskaźników korowych ( ) szczególnie w sferze środowiska (projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i odnawialnych źródeł energii) - informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu III powyżej. Poprawa poziomu kontraktacji i płatności w niektórych priorytetach (w Priorytecie III) W porównaniu z rokiem 211 poziom kontraktacji w ramach Priorytetu III wzrósł o ponad 12 pkt. proc., a płatności wzrosły prawie dwukrotnie, zatem można stwierdzić, że wdrażanie zostało usprawnione. Mimo to poziom płatności jest na niższym poziomie niż w pozostałych priorytetach, a wpływ na to miały m.in. opóźnienia spowodowane zastosowaniem procedury preselekcji, która wydłużyła proces wdrażania projektów. Ponadto inwestycje dofinansowane w ramach priorytetu to przedsięwzięcia wieloletnie, a ich efekty będą widoczne w kolejnych latach. Kilka projektów, w tym kluczowych zajmujących znaczą część alokacji zgodnie z zapisami umów zostanie zakończonych w 213 r. lub 214 r. Są to m.in. projekt z Działania 3.1 pt. Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego, projekt kluczowy z Działania 3.6 pt. Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego oraz projekt kluczowy z Działania 3.4 pt. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć (poza aglomeracją Szamocin). Warto tu również zaznaczyć, że w 212 r. w ramach Priorytetu III ogłoszono 4 konkursy: 2 w ramach Działania 3.4 oraz 2 ramach Działania 3.7. Umowy, które zostaną podpisane z beneficjentami po rozstrzygnięciu konkursów niewątpliwie zwiększą poziom kontraktacji, a następnie płatności w Priorytecie III. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu III. PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Jak wynika z powyższej analizy projekty realizowane w ramach Priorytetu III wpisują się w cele i założenia określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), a także odnoszą się do problemów zidentyfikowanych w analizie SWOT dla WRPO. Ponadto przedsięwzięcia wsparte w priorytecie odnoszą się także do zapisów Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. wpisując się w 2 cele strategiczne, tj. Cel 2 Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Cel 3 Lepsze zarządzanie energią). Warto również zaznaczyć, że zarówno inwestycje w odnawialne źródła energii, jak i w działania z zakresu efektywności energetycznej są kluczowe dla celów strategii Europa 22 w obszarze oszczędności energii i wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. Oczekuje się, że przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu wpłyną na poprawę stanu środowiska w regionie oraz racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi. W okresie sprawozdawczym odnotowano znaczny postęp we wdrażaniu priorytetu, co jest niewątpliwie dużym osiągnięciem. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w 187

188 Priorytecie III wyniósł 96,43%, a ponad połowa projektów została już rozliczona i zakończona. Postęp rzeczowy na podstawie podpisanych umów został wykazany we wszystkich wskaźnikach. Mimo zerowej realizacji na podstawie projektów zakończonych przy niektórych wskaźnikach obecny poziom kontraktacji pozwala stwierdzić, że cele zostaną osiągnięte. Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, a w ostatnim okresie nastąpił znaczny postęp. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu III nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 188

189 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Nowa część dydaktyczna Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu 189

190 3.4 PRIORYTET IV REWITALIZACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych Cel główny Priorytetu IV to Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: Rewitalizację terenów miejskich Rewitalizację terenów powojskowych i poprzemysłowych Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych wynosi 54 6 EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) POSTĘP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W ramach Priorytetu IV w okresie sprawozdawczym nie podpisano nowych umów, natomiast od początku uruchomienia programu zawartych zostało 8 umów na kwotę dofinansowania UE ,3 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 111,94% - jest najwyższy wśród wszystkich priorytetów i znacznie powyżej średniej dla Programu. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 19,17%, znacznie powyżej średniej dla Programu i najwięcej ze wszystkich priorytetów. Do końca 212 r. zostały zakończone 2 projekty (25% wszystkich projektów). Tabela 36. Umowy podpisane w ramach Priorytetu IV do końca 212 r. Nazwa działania Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Działanie 4.2 Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych Liczba podpisanych umów Wartość dof. UE podpisanych umów (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych ,75 115,36% 4 875, ,28 11,32% , 2 Razem ,3 111,94% 54 6, 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 19

191 Mln EUR Wykres 49. Postęp finansowy w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,51 59,2 59, 54, ,27 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 15,51,,, Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów 5,79 5,67 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) KONKURSY W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 37. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie IV w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Działanie / schemat Termin naboru Alokacja na konkurs (EUR) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Kwota dofinansowania złożonych wniosków (EUR) Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych Źródło: Opracowanie własne Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych , ,41 ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na działania przedstawione zostały w poniższej tabeli. 191

192 Tabela 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu IV wg sektorów gospodarki Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów Dofinansowanie UE (EUR) V Budownictwo ,27 w tym związane z rewitalizacją ,27 VI Usługi ,75 w tym finansowe/pośrednictwo finansowe ,75 Razem ,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Dominujący typ beneficjentów realizujących projekty w ramach Priorytetu IV to jednostki samorządu terytorialnego (3) oraz szkoły wyższe (2). Po jednym projekcie realizuje przedsiębiorstwo, kościół (Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie) oraz Europejski Bank Inwestycyjny w ramach Inicjatywy JESSICA. Wykres 5. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV wg rodzajów beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego szkoły wyższe 1 przedsiębiorcy kościoły i związki wyznaniowe pozostałe (JESSICA) 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Projekty wsparte w ramach Priorytetu IV w przeważającej części realizowane są na obszarze miejskim. Obszar miejski 7 Obszar wiejski 1 W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie. 192

193 Rycina 3. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 oraz w ramach Inicjatywy JESSICA (Działanie 4.1) wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje te znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Priorytetu IV nie jest realizowany żaden projekt kluczowy. 193

194 Mln EUR Mln EUR Wykres 51. Postęp finansowy w Działaniu 4.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,15 47,15 4, ,,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie,, Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 4.1 realizowana jest Inicjatywa Jessica. Szczegółowe informacje na temat wdrażania Inicjatywy i postępów w 212 r. zostały przedstawione w pkt Wykres 52. Postęp finansowy w Działaniu 4.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 25 2, ,51 13,36 11,86 13,19 1 5,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów W okresie sprawozdawczym 5,79 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 194

195 ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 4.2 realizowane są głównie projekty dotyczące rewitalizacji/rozbudowy/przebudowy, a także adaptacji budynków zdegradowanych wskutek zaprzestania użytkowania obiektów i obszarów pełniących poprzednio funkcje militarne lub wojskowe. Dofinansowane zostały także projekty dotyczące rewitalizacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych. Zrewitalizowano m.in. obszar powojskowy przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I, powojskowy budynek J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Rycina 31. PWSZ w Pile, Wydział Prawa i Administracji UAM Źródło: Smartlink/Beneficjenci Ciekawym przykładem projektu jest także inwestycja pn. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 2 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego, która polega na rewitalizacji zdegradowanego obszaru powojskowego poprzez przebudowę i adaptację budynków pokoszarowych i nadaniu im nowej funkcji edukacyjnej. W ramach projektu przebudowany został główny budynek koszar oraz jeden z budynków pełniący dotychczas funkcję usługową. Budynki zaadaptowane zostały na cele edukacyjne dla trzech szkół ponadgimnazjalnych: Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Mieszczą się tam także Powiatowy Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne Promyk. Mniejszy budynek zaadaptowany został na budynek pracowni gastronomiczno - hotelarskiej kształcenia zawodowego, w którym praktyczną wiedzę zdobywać będą uczniowie technikum należącego do ZSP nr

196 ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 32. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie IV 8 podpisanych umów na kwotę dofinansowania UE ,3 EUR 111,94% poziom kontraktacji 2 projekty zakończone, na kwotę dofinansowania UE ,49 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 2 projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast 12 projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych * WSKAŹNIKI REZULTATU 1 km 2 zrewitalizowanych obszarów miejskich,49 km 2 zrewitalizowanych obszarów powojskowych i poprzemysłowych 449 nowych miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych * CEL Restrukturyzacja obszarów problemowych na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Rewitalizację terenów miejskich Rewitalizację terenów powojskowych i poprzemysłowych * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV na poprawę sytuacji obszarów problemowych w regionie określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu IV zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu IV realizowane są w ramach 8 projektów, z których 2 zostały zakończone. 196

197 Tabela 39. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie IV Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast Liczba projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych 2 2 1% % % 2 2% Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji miast (km 2 ) Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych 1 1 1% % % 18 4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Przy obecnym poziomie kontraktacji wartości docelowe zdecydowanej większości wskaźników zostaną osiągnięte w 1%. Wyjątek stanowią dwa wskaźniki rezultatu (Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych dla kobiet 56%, Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych 1%), a wyjaśnienie niskiej realizacji zostało zamieszczone poniżej przy analizie wskaźników. Z kolei na podstawie projektów zakończonych ponad połowa wskaźników wykazuje % realizacji celu, co wynika z faktu, że wskaźniki te są miernikiem realizacji Inicjatywy JESSICA, której zakończenie planowane jest na 215 r. Rewitalizacja miast Wiele miast Wielkopolski, pełniących rolę ponadlokalnych i lokalnych ośrodków rozwoju, w rezultacie przemian gospodarczo-społecznych ulegało systematycznej degradacji gospodarczej i społecznej. W miastach tych występują znaczne obszary charakteryzujące się degradacją fragmentów zabudowy, wysokim stopniem dekapitalizacji infrastruktury technicznej, niedostępnością transportową oraz koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, które nie wykorzystują potencjalnych możliwości rozwoju. Właśnie dla tych terenów zostało skierowane wsparcie udzielone w ramach Działania 4.1 za pośrednictwem Inicjatywy JESSICA. Zgodnie z zapisami umowy z EBI do końca 215 r. zrealizowanych zostanie 2 projektów z zakresu odnowy i realizacji miast, w tym 1 projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast, 5 projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii, 5 projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych. W efekcie zrealizowanych inwestycji planowane jest odnowienie obszarów miejskich o powierzchni 1 km 2. Jeśli wartości określone w umowie zostaną osiągnięte to wszystkie wskaźniki dla Inicjatywy JESSICA osiągną wartości docelowe wskazane w Programie w 1%. Z kolei poziom realizacji dla ww. wskaźników na podstawie projektów zakończonych wynosi %, co wynika z faktu, że Inicjatywa JESSICA zostanie zakończona w 215 r. i wtedy też zostaną wykazane wartości realizacji. Projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA poprzez odnowę zdegradowanych terenów miejskich przyczyniają się do niwelowania słabych stron regionu określonych w analizie SWOT dla WRPO tj. złego stanu części przestrzeni miejskiej, czy też wzrostu patologii społecznych. 197

198 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych W ramach Priorytetu wsparcie zostało także udzielone na nadanie nowych funkcji oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach poprzemysłowych i powojskowych. Do końca 212 r. dofinansowano 12 projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych, w tym 7 w ramach Działania 4.2 (pozostałe 5 realizowane są w ramach JESSICI). Tym samym stopień realizacji wartości docelowej dla 213 r. na podstawie podpisanych umów wyniósł - 12%, natomiast na podstawie projektów zakończonych - 2%. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych na podstawie podpisanych umów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła,49 km 2, w tym,43 km 2 w ramach Działania 4.2. Wśród rewitalizowanych obszarów znalazły się obszar powojskowy z Pleszewa, Rawicza, Piły, Poznania, Gniezna oraz obszar poprzemysłowy ze Śremu i z gminy Kleszczewo. Pozostałe 5 projektów dotyczących wsparcia terenów poprzemysłowych i powojskowych zostało wspartych w ramach Inicjatywy JESSICA i są to inwestycje realizowane w Lesznie, Poznaniu, Koźminie Wlkp., Ostrowie Wlkp. i Jarocinie. Z kolei na podstawie projektów zakończonych wartość wskaźnika wyniosła zaledwie,3 km 2. Wartość docelowa dla tego wskaźnika (5 km 2 ) osiągnięta zostanie na niewielkim poziome (1% szacowanej realizacji), a wynika to z faktu, że pierwotnie zakładano, że zgłaszane będą projekty obszarowe. Ostatecznie do konkursów zgłoszono projekty, które dotyczyły poszczególnych obiektów zlokalizowanych na tych terenach, a nie całych terenów. Nie oznacza to jednak, że nie uzyskano w tym przypadku zakładanych efektów. Sytuacja ta świadczy o tym, że powierzchnia nie zawsze jest dobrym wskaźnikiem dla rewitalizacji. Zważywszy jednak na fakt, iż w ramach inicjatywy JESSICA będą podpisywane kolejne umowy powierzchnia ta może się jeszcze zwiększyć. Miejsca pracy Jednym z efektów projektów realizowanych w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych jest wzrost zatrudnienia. Na obecnym etapie szacuje się, że powstanie 449 miejsc pracy, z czego 19 w ramach Działania 4.2, a 34 w ramach Inicjatywy JESSICA. Obecny poziom kontraktacji wskazuje na 1% realizację wartości docelowej. Do końca 212 r. utworzonych zostało 18 etatów na terenie zrewitalizowanym w ramach Działania 4.2 w ramach projektu pt. Rewitalizacja obszaru powojskowego przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu poprzez budowę części dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UAM etap I. Można zatem stwierdzić, że projekty wspierane w Priorytecie przyczyniają się do realizacji jego celu jakim jest m.in. wzrost zatrudnienia. Przedsięwzięcia realizowane w Priorytecie IV mają pozytywny wpływ na sytuację społecznogospodarczą Wielkopolski, w szczególności na zwiększenie powierzchni obszarów poddanych rewitalizacji oraz wzrost zatrudnienia. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych. Projekty realizowane w ramach Działania 4.2 dotyczące rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych wpływają na podtrzymanie tendencji wzrostowej (odnotowanej w ostatnich latach) wskaźnika kontekstowego: Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji. Ponadto wskaźnik Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach zrewitalizowanych może również w pośredni sposób wpłynąć na zmiany następujących wskaźników kontekstowych: Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL), Pracujący ogółem. KRAJOWY PROGRAM REFORM Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt Realizacja założeń Strategii UE 22. Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu IV odpowiadają na wyzwania ujęte w Krajowym Programie Reform, szczególnie w temacie Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej wsparcie m.in. infrastruktury społecznej na obszarach poddawanych rewitalizacji (Działania 4.1 i 4.2). Wskaźnik WRPO: Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych 449 Projekty z Działania 4.1 realizują także KPR w temacie Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego. 198

199 Dostęp do finansowania realizowany jest poprzez ofertę instrumentów zwrotnych przeznaczonych na rewitalizację terenów miejskich Wskaźnik WRPO: Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast 2 RÓWNOŚĆ SZANS Wiele projektów dotyczących rewitalizacji zakłada wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych (np. w projekcie dot. rewitalizacji budynku i terenu powojskowego na cele oświatowe w Rawiczu obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę rampy). Ponadto wiele obiektów zrewitalizowanych w Działaniu 4.2, jak i w ramach JESSICI, będzie przeznaczonych na organizację imprez, spotkań dla grup marginalizowanych(np. dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej). CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu IV. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ informacje, na temat tego, w jaki sposób realizowane projekty przyczyniają się do obniżenia poziomu ubóstwa w regionie do opisania wpływu projektów wspartych w ramach WRPO na zmniejszenie ubóstwa w regionie konieczne będzie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. W związku z tym po zakończeniu realizacji Programu takie badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone, a informacje na jego temat zostaną opisane w sprawozdaniu końcowym. Poniżej przedstawiony został opis wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 4.1 oraz 4.2 na obniżenie poziomu ubóstwa w regionie na podstawie danych, jakimi dysponowała IZ WRPO na bazie założeń wspartych projektów. Realny wpływ tych projektów zostanie oceniony po ich zakończeniu poprzez badanie ewaluacyjne. Wszystkie projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA (Działanie 4.1) zlokalizowane są na obszarach problemowych/dysfunkcyjnych, które zgodnie z lokalnymi/miejskimi programami rewitalizacji wymagają przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych. Obszary te bardzo często cechuje wysoki poziom ubóstwa i przestępczości, trudne warunki mieszkaniowe, a także niski poziom przedsiębiorczości. Koncentracja funduszy na tych obszarach ma przyczynić się do obniżenia poziomu ubóstwa, poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia tych terenów. We wszystkich projektach realizowanych w ramach JESSICI kładziony jest nacisk na efekty społeczne realizowanych inwestycji. Dlatego tez wykazują one pozytywny wpływ na ludność zamieszkującą rewitalizowane obszary m.in. poprzez umożliwienie tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenie dostępności do instytucji kultury, sztuki, obiektów rekreacyjno-sportowych, poprawę bezpieczeństwa, stworzenie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Pierwszy projekt realizowany w Europie w ramach JESSICI dotyczy Budowy Galerii Goplana w Lesznie i zlokalizowany jest w Śródmieściu, które boryka się z problemem postępującej degradacji przestrzennej połączonej z nasileniem problemów społecznych. Nowoczesny obiekt handlowy z pewnością ożywi Śródmieście, zwiększona zostanie dostępność mieszkańców do usług oraz rozrywki: kino w galerii, muzeum i biblioteka w kamienicy, możliwość organizowania imprez kulturalnych na przyległym placu miejskim. Ponadto nastąpi aktywizacja zawodowa mieszkańców (nowe miejsca pracy powstałe w galerii). Z kolei projekt dotyczący budowy Centrum Biurowego Podwale w Poznaniu będzie aktywizować lokalną społeczność oraz przyczyni się do minimalizacji efektu wykluczenia społecznego m.in. poprzez organizowanie comiesięcznych nieodpłatnych szkoleń dla okolicznych mieszkańców oraz udostępnienie powierzchni szkoleniowej. Z kolei rewitalizacja obszaru wokół nowego budynku (m.in. monitoring wizyjny na okolicznych ulicach, założenie terenów zielonych wraz z placem zabaw dla dzieci) przyczyni się od poprawy bezpieczeństwa, minimalizacji występujących na tym obszarze patologii społecznych, a także podniesienia estetyki regionu. Dzięki modernizacji i zagospodarowaniu zabytkowego budynku kasyna wojskowego w Ostrowie Wielkopolskim na cele restauracyjne, konferencyjne i hotelowe powstanie centrum 199

200 konferencyjno-szkoleniowe. W ramach projektu prywatny inwestor zapewni możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń dla lokalnych organizacji pozarządowych. Podobnie ma być przy adaptacji na cele kulturalne zabytkowej przepompowni w Ostrowie Wlkp. Dzięki inwestycji oddane do użytku zostaną m.in. restauracja, klub muzyczny, hotel i powierzchnia muzealna. Wytworzona infrastruktura (sale konferencyjno-szkoleniowe, ekspozycje muzealne) będzie nieodpłatnie udostępniana organizacjom pozarządowym. Rewitalizowanym obiektom zostaną nadane nowe funkcje użytkowe, a w powstałych obiektach zostaną utworzone miejsca pracy, co spowoduje spadek lokalnego bezrobocia. Ponadto powstałe obiekty sprawią, że zwiększony zostanie dostęp mieszkańców do instytucji kultury i sztuki, obiektów rekreacyjnych i sportowych. Wszystko to przyczyni się do częściowego rozwiązania problemów tego obszaru oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Projekty wspierane w ramach Działania 4.2 zgodnie z dokumentami programowymi zlokalizowane są na obszarach poprzemysłowych oraz powojskowych, a ich celem jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia poprzez nadanie tym obszarom nowych funkcji. Bardzo często są to obszary o wysokim poziomie ubóstwa i bezrobocia, trudnych warunkach mieszkaniowych, zjawisku wykluczenia społecznego, niskim poziomie przedsiębiorczości. Większość projektów, na które do tej pory podpisano umowy dotyczy adaptacji obiektów powojskowych lub poprzemysłowych na cele oświatowe lub kulturalne. Szerszy dostęp do placówek oświatowych przyczyni się do wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców, a co za tym idzie poprawi ich sytuację na rynku pracy. Ponadto poszerzona oferta edukacyjna wspartych placówek przyczynia się do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na edukację ze strony mieszkańców rewitalizowanych obszarów. W części projektów w zrewitalizowanych obiektach powstaną nowe miejsca pracy, co odpowie na problem wysokiego bezrobocia na tych obszarach. Doskonałym przykładem jest tutaj projekt dotyczacy rozbudowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile. W nowowybudowanym obiekcie znajdą się pomieszczenia dydaktyczne dla studentów mechaniki i budowy maszyn oraz budownictwa. Realizacja studiów na ww. kierunkach odpowiada potrzebom gospodarczym, społecznym i naukowym miasta Piły oraz subregionu. Zwiększenie dostępu do uzyskania wyższego wykształcenia odpowiadającego potrzebom rynku pracy wpłynie na wzrost zatrudnienia, na rozwój kapitału ludzkiego, podniesienie poziomu życia mieszkańców i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. Z kolei w Gnieźnie na terenie pokoszarowym, który jest obszarem kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, istniejącym obiektom nadane zostaną funkcje edukacyjne i społeczne. Obiekty pokoszarowe zaadaptowane zostaną na cele edukacyjne dla trzech szkół ponadgimnazjalnych oraz na pracownię gastronomiczno-hotelarską kształcenia zawodowego. Nowopowstałe obiekty polepszą jakość oferty edukacyjnej oraz przyczynią się do przynajmniej częściowej eliminacji zjawiska wykluczenia społecznego Rozwój obszarów miejskich: trendy w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia ( ) zaleca się włączenie w przyszłe sprawozdania z wdrażania wstępnej oceny, jak wsparte projekty odpowiedziały na problemy zidentyfikowane w planach rewitalizacji i zwrócenie uwagi na komplementarność z projektami wspartymi z EFS. Rozwój obszarów miejskich wspierany jest w Działaniu 4.1, w ramach którego wdrażana jest Inicjatywa JESSICA. Do końca 212 r. z JESSICI dofinansowano 8 projektów miejskich, z których 1 został zakończony. W związku z tym oceny tego, jak wsparte projekty odpowiedziały na problemy zidentyfikowane w Lokalnych Programach Rewitalizacji będzie można dokonać po ich zakończeniu. Na chwilę obecną można jedynie przedstawić taką analizę na podstawie założeń projektów, na które podpisano umowy. Należy również podkreślić, że wszystkie projekty realizowane w ramach Inicjatywy JESSICA powinny zostać dopasowane do określonych w Programie Rewitalizacji potrzeb obszaru zdegradowanego, na którym realizowana będzie inwestycja. Projekt pt. Rozbudowa i przebudowa budynku hotelowego Maraton wraz z przebudową hali Wacław w Szamotułach wpisuje się w cele określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Szamotuły na lata , tj. przebudowa lub remont publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych połączonych z 2

201 działalnością gospodarcza. Obszar, na którym realizowany ma być projekt zidentyfikowany został w LPR jako Obszar dysfunkcyjny nr II, na którym konieczne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. Realizacja projektu odpowie na problem określony w LPR dla tego obszaru, tj. Niewykorzystany potencjał turystyczny w postaci hotelu Maraton, którego wielkość i stan nie spełnia potrzeb rozwijającego się miasta, a co za tym idzie hamuje ruch turystyczny. Za cel określono modernizację hotelu w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, a wsparta inwestycja z pewnością przyczyni się do jego realizacji. Projekt jest również komplementarny z planowanymi do działania w LPR projektami finansowanymi z PO KL m.in. Szkolenia dla bezrobotnych z terenu Szamotuł, Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób uzależnionych, które mają na celu podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez organizację dla grup wykluczonych i marginalizowanych kursów, szkoleń. Obydwa projekty wsparte w ramach JESSICI w Ostrowie Wlkp. zgodnie z Zintegrowanym Programem Rewitalizacji Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata realizowane są na obszarach wyraźnie zdegradowanych na tle miasta i niezdolnych do pełnienia funkcji prorozwojowych, które wymagają zdecydowanych działań rewitalizacyjnych. Zarówno inwestycja dotycząca przebudowy i rozbudowy dawnej przepompowni ścieków, jak i adaptacja byłego kasyna wojskowego, odpowiedzą na problemy zidentyfikowane w Programie Rewitalizacji i przyczyniają się do realizacji celów określonych w dokumencie m.in. w zakresie przekształcenia funkcjonalnego terenów i obiektów zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych; tworzenia miejsc pracy we wspartych obiektach; zwiększenia dostępu do instytucji kultury; działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Z kolei Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata wskazuje, że najtrudniejsza sytuacja występuje na Starym Mieście, gdzie powstanie Galeria Goplana. Zgodnie z ww. dokumentem głównym problemem jest Postępująca degradacja przestrzenna połączona z nasileniem problemów społecznych, a w efekcie niedostatecznie rozwinięta funkcjonalność obszaru Starego Miasta w kontekście jego roli centrum ośrodka subregionalnego oraz w kontekście roli lokalnej obsługi mieszkańców i przedsiębiorców. Nowoczesny obiekt handlowy, który powstanie dzięki dofinansowaniu z JESSICI, z pewnością ożywi śródmieście, poprawi jego atrakcyjność i może także wpłynąć na poprawę sytuacji w obszarze zatrudnienia, gdyż w nowopowstałym obiekcie powstaną nowe miejsca pracy. Poprawa sytuacji na Starym Mieście nastąpi zarówno w sferze przestrzennej (zagospodarowanie terenu poprzemysłowego), gospodarczej (stworzenie miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej), jak i społecznej (nowe miejsc pracy, dostępność do usług i rozrywki). Obszar, na którym realizowany będzie projekt pt. Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno- Przemysłowego jest ujęty w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Obszarów Poprzemysłowych oraz Powojskowych miasta Poznania w załączniku 1 Obszary poprzemysłowe i powojskowe zgłoszone do objęcia Miejskim Programem Rewitalizacji zestawienie opisowe, jako: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Dębcu na cele rozbudowy Poznańskiego Parku Technologicznego. Etap II budowa segmentów B i C. Zgodnie z ww. dokumentem konieczna jest restrukturyzacja obszarów poprzemysłowych, powojskowych oraz pokolejowych. Projekt realizowany w ramach JESSICI z pewnością odpowie na problemy zidentyfikowane na tych obszarze. Przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta i regionu dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Na podstawie założeń kolejnego projektu realizowanego na terenie Poznania, a dotyczącego budowy Centrum Biurowego Podwale widać konkretne odniesienie poszczególnych elementów projektu do problemów zidentyfikowanych w Miejskim Programie Rewitalizacji dla Miasta Poznania dla obszaru, na którym projekt będzie realizowany. Stworzenie nowoczesnego budynku biurowego z przeznaczeniem na wynajem wpłynie na rozwiązanie problemu związanego z niskim poziomem aktywności gospodarczej i inwestycji, zainstalowanie sieci kamer i jej zintegrowanie z systemem monitoringu miejskiego rozwiąże problem przestępczości na tym terenie. W ramach projektu powstaną również miejsca parkingowe oraz odrestaurowany i utrzymany zostanie przyległy park miejski, co rozwiąże problem niedostatecznej ilości miejsc postojowych w tej części miasta oraz zbyt małej ilości zieleni urządzonej. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Brak zaleceń odnoszących się do Priorytetu IV 21

202 PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Podsumowując można stwierdzić, że interwencja w Priorytecie IV spełnia cele założone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), a także odnosi się do problemów zidentyfikowanych w analizie SWOT dla WRPO. Ponadto przedsięwzięcia wsparte w priorytecie odnoszą się także do zapisów Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. wpisując się w 2 cele operacyjne, tj. Cel 5.3. Aktywizacja obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych, Cel 5.4. Wsparcie terenów wymagających restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. Zarówno realizacja wybranych do dofinansowania projektów w ramach Działania 4.2, jak również realizacja Inicjatywy JESSICA przyczyniają się do wspierania trwałych i zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na obszarach miejskich, poprzemysłowych oraz powojskowych. Zdecydowanie największym osiągnięciem we wdrażaniu Priorytetu IV jest wysoki i największy wśród priorytetów poziom wykorzystania alokacji przeznaczonej na Priorytet zarówno na podstawie podpisanych umów, jak i zatwierdzonych wniosków o płatność. Ponadto bardzo dużym osiągnięciem jest wdrożenie Inicjatywy JESSICA, w ramach której do końca 212 r. podpisano 8 umów o dofinansowanie. Warto tu również dodać, że w 212 r. zakończono realizacje pierwszego w Europie projektu sfinansowanego z Inicjatywy JESSICA (projekt dotyczący budowy Centrum kultury w Kożminie). Postęp rzeczowy na podstawie podpisanych umów został wykazany we wszystkich wskaźnikach. Mimo zerowej realizacji na podstawie projektów zakończonych przy niektórych wskaźnikach obecny poziom kontraktacji pozwala stwierdzić, że cele zostaną osiągnięte. Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowane wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu IV nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 22

203 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Nowoczesna Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej 23

204 3.5 PRIORYTET V INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Cel główny Priorytetu V to Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, Poprawa standardów opieki medycznej, Zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne, Wyrównywanie dysproporcji wewnątrz regionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej, Wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego. Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego wynosi , EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) POSTĘP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w Załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W ramach Priorytetu V w okresie sprawozdawczym podpisano 11 umów (Działanie 5.1, 5.2, 5.3), a od początku uruchomienia programu 116 umów/decyzji na kwotę dofinansowania UE ,6 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 94,9%, co jest powyżej średniej dla Programu. Pozostała alokacja zostanie wykorzystana na zakontraktowanie projektów kluczowych. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 74,42% (powyżej średniej dla Programu). Do końca 212 r. 8% wszystkich projektów zostało już zakończonych i rozliczonych (93 projekty). W 212 r. w ramach Priorytetu V przeprowadzono jedną realokację środków. Z Działania 5.1, 5.2 oraz 5.4 przeniesiono środki w wysokości , EUR na rzecz Działania 5.3. Tabela 4. Umowy podpisane w ramach Priorytetu V do końca 212 r. Nazwa działania Liczba podpisanych umów/decyzji Wartość dof. UE podpisanych umów (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego ,47 95,5% , ,89 91,98% , 2 24

205 Mln EUR Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej ,79 93,29% , ,91 98,2% , 12 Razem ,6 94,9% , 93 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Wykres 53. Postęp finansowy w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 195, ,68 114,11 9,26 88,32 121, ,46 23,46 15,6 11,89 11,11 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) KONKURSY W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. 25

206 Tabela 41. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie V w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Działanie / schemat Termin naboru Alokacja na konkurs (EUR) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Kwota dofinansowania złożonych wniosków (EUR) Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego (Schemat I) Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego (Schemat II) Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej , , , , , , , , , , , ,17 Źródło: Opracowanie własne ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na działania przedstawione zostały w poniższej tabeli. Tabela 42. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg sektorów gospodarki VI Usługi Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów Dofinansowanie UE (EUR) w tym edukacja 5.1, ,37 w tym działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego ,79 w tym opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne ,91 Razem ,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 26

207 ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Główną grupą beneficjentów, do których skierowane zostało wsparcie w Priorytecie V to zakłady opieki zdrowotnej. Dużą grupę stanowiły także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz infrastruktury społecznej. Ponadto projekty realizowane są przez szkoły wyższe (Działanie 5.1) oraz fundacje, stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe (Działanie 5.4). Wykres 54. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu V wg rodzajów beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego zakłady opieki zdrowotnej fundacja, stowarzyszenie lub organizacja pozarządowa 64 szkoły wyższe/jednostki oświatowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Projekty wsparte w ramach Priorytetu V w przeważającej części realizowane są na obszarze miejskim. Wynika to z faktu, że beneficjentami Priorytetu V są głównie zakłady opieki zdrowotnej (Działanie 5.3), które zlokalizowane są zazwyczaj w ośrodkach miejskich. Ponadto wszystkie projekty z Działania 5.1 dotyczą wsparcia szkół wyższych, które również działają na terenie dużych miast (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno). Obszar miejski 93 Obszar wiejski 23 W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie. 27

208 Rycina 33. Projekty realizowane w ramach Priorytetu V wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje te znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie PROJEKTY KLUCZOWE Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w punkcie Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej, przy analizie działań Priorytetu V. Na IW IPK znajduje się 15 projektów kluczowych, które są realizowane w ramach Priorytetu V (1 z Działania 5.1 oraz 5 z Działania 5.3). W okresie sprawozdawczym miały miejsce konsultacje społeczne 3 nowych projektów kluczowych, dla 3 projektów zostały podpisane umowy o dofinansowanie (łącznie 9 umów, w tym 7 dotyczy projektu pt. Poprawa poziomu funkcjonowania i 28

209 Mln EUR świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia), a 3 projekty zostały zakończone (zatwierdzono wniosek o płatność końcową). Wykres 55. Postęp finansowy w Działaniu 5.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 7 65,94 64, ,43 36,47 48, ,56 15,56 9,49 2,82 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW / PROJEKTY KLUCZOWE W ramach Działania 5.1 środki przeznaczone zostały na realizację projektów związanych z budową oraz rozbudową bądź adaptacją infrastruktury szkolnictwa wyższego. Tworzone były zarówno sale dydaktyczne, laboratoria, aule wykładowe, jak i obiekty mające charakter socjalnonoclegowy. Wraz z tworzeniem sal ćwiczeniowych i laboratoriów beneficjenci otrzymali dofinansowanie na wyposażenie swych obiektów w specjalistyczną aparaturę badawczą, pracownie komputerowe i inne wyposażenie służące polepszeniu warunków kształcenia. W ramach Działania 5.1 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe. Na IW IPK znajduje się 1 projektów dotyczących wsparcia infrastruktury szkolnictwa wyższego: Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa od września 29 r. do marca 211 r. W grudniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Obiekt wyższej szkoły został rozbudowany m.in. o nowoczesne i komfortowe sale komputerowe, wykładowe, sportowe, aulę wielofunkcyjną. Aula wielofunkcyjna stanowi wielopoziomową przestrzeń z balkonami, ruchomą sceną i częściowo mobilną widownią, wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, nagłośnieniowy i oświetleniowy. Będzie doskonałym miejscem do organizowania inauguracji, absolutoriów, koncertów, przedstawień teatralnych, przeglądu filmów. 29

210 Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu od stycznia 29 r. do grudnia 21 r. W listopadzie 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Dzięki wsparciu zaadaptowano stary magazyn lotniczy na rzecz budynku dydaktycznolaboratoryjnego wraz z salami wykładowymi, laboratoriami, czytelnią, natomiast budynki powojskowe o charakterze warsztatowo-magazynowym na budynki socjalno-noclegowe. Ponadto komfortowe warunki studiowania zostaną zapewnione przez budynek dydaktyczny z aulą, która została przekształcona z budynku sztabowego. Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Politechnikę Poznańską od listopada 28 r. do grudnia 21 r. W październiku 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej oprócz biblioteki wyposażonej w najnowsze media elektroniczne, w budynku powstały także sale wykładowe przeznaczone dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Poznańskiej. Ponadto w budynku tym mieści się siedziba Instytutu Informatyki oraz Centrum Genomiki i Bioinformatyki Wydziału Informatyki i Zarządzania. Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od maja 21 r. do kwietnia 212 r. W lipcu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W okresie sprawozdawczym (5 czerwca 212 r.) został zawarty aneks nr 4 do umowy, który zwiększył wartość projektu do ,56 EUR, przy jednoczesnym zmniejszeniu dofinansowania UE do ,72 EUR. W lutym 212 r. uniwersytet otrzymał decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, a także ogłosił przetarg na przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Uroczyste otwarcie Biocentrum miało miejsce 24 kwietnia 212 r. Nowy obiekt składa się z jednokondygnacyjnego budynku audytoryjnego oraz trzech trzykondygnacyjnych budynków dydaktycznych. W części audytoryjnej znajduje się w pełni wyposażona i posiadająca wysokie parametry akustyczne aula dla 4 osób. Swoją siedzibę znalazły tu: Katedra Biochemii i Biotechnologii, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Katedra Agronomii oraz Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Rycina 34. Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Źródło:

211 Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu od października 29 r. do stycznia 211 r. W grudniu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Pod koniec 212 r. (26 października) między beneficjentem a IZ WRPO został zawarty aneks nr 3, który zmienił wartość projektu do ,89 EUR, w tym dofinansowanie UE ,3 EUR. Inwestycja dotyczyła działań polegających na przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych i obiektów, którym zostały nadane funkcje służące dydaktyce na poziomie wyższym. Integralną część stanowi wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt AV oraz zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwiają studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla lekarza. Symulatory pacjenta stanowią wyposażenie adaptowanych w tym celu sal. Ponadto wyposażono bibliotekę uniwersytecką. Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Państwowa Wyższa Szkołę Zawodową im. J.A. Komeńskiego w Lesznie od września 28 r. do grudnia 212 r. W grudniu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Dnia 26 stycznia 212 r. nastąpiło uroczyste otwarcie auli, której powierzchna zajmuje ponad 2 tys. m². Obiekt jest bezpośrednio połączony z istniejącym budynkiem PWSZ. W skład auli wchodzi: sala wykładowa mieszcząca 9 osób, sala chóru i dyrygentów, sala wykładowców oraz 3 sale audytoryjne z przestawnymi ścianami pozwalającymi na ich połączenie w jedno pomieszczenie na 666 osób. Dodatkowo, sale wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt (system audiowizualny, nagłośniający, tłumaczeń symultanicznych, konferencyjny i głosowania). Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Beneficjent projektu (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) w 212 r. dwukrotnie aneksował umowę. Wartość całkowita inwestycji została zmniejszona do ,64 EUR, w tym dofinansowanie ze środków UE do ,26 EUR. Nowy obiekt o powierzchni 14 tys. 412 m² ma pięć kondygnacji i podzielony jest na dwie części: wysoką (z funkcją dydaktyczną i zapleczem socjalnym) oraz przyziemie. W przyziemiu wybudowano nowoczesne laboratoria (m.in. zwierzętarnia) i pomieszczenia do zajęć praktycznych (np. profesjonalny bar i nowoczesne pomieszczenie kuchenne z pełnym wyposażeniem). W części dydaktycznej znajdują się dwie 16 metrowe sale wykładowe wyposażone w sprzęt audiowizualny oraz elektronicznie opuszczane rolety. Stworzono dodatkowe miejsce dla Wydziału Turystyki i Rekreacji, Zakładu Żywienia i Żywności, jak i Zakładu Neurobiologii. Budowa gmachu trwała 22 miesiące, a obiekt otwarto 21 maja 212 r. Zakończenie realizacji całej inwestycji planowane jest na I kwartał 213 r. Budowa Centrum Wykładowo Dydaktycznego w Koninie Dnia 15 lutego 212 r. beneficjent (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) podpisał z IZ WRPO aneks nr 3, który zwiększył wartość projektu do ,5 EUR, natomiast wartość dofinansowania z WRPO zmniejszył do ,19 EUR. Oficjalne otwarcie nowoczesnego Centrum odbyło się 8 kwietnia 211 r. Powierzchnia użytkowa nowego centrum wynosi 4 tys. m 2. W budynku mieści się aula na 65 miejsc, dwie sale wykładowe oraz laboratoria do prowadzenia zajęć z fizjoterapii, biochemii i anatomii. W Centrum Wykładowo Dydaktycznym poza zajęciami dydaktycznymi oraz uroczystościami uczelnianymi, odbywają się konferencje naukowe, sympozja, prelekcje, itp. Poza tym obiekt wykorzystywany jest do organizowania imprez kulturalnych i sportowych. Pod sceną znajduje się orkiestron dla zespołu muzycznego, dzięki czemu w auli mogą 211

212 odbywać się spektakle teatralne, operowe i operetkowe. Obiekt jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W II połowie 211 r. beneficjent złożył wniosek o płatność końcową, a w okresie sprawozdawczym projekt znajdował się nadal w trakcie rozliczenia końcowego. Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, który w styczniu 212 r. złożył wniosek o dofinansowanie. Umowa między IZ WRPO a uczelnią została zawarta 2 kwietnia 212 r., a dnia 23 listopada 212 r. podpisano aneks nr 1 zmieniający całkowitą wartość projektu na ,88 EUR, a wartość dofinansowania UE na ,2 EUR. Zakończenie inwestycji planowane jest na 3 czerwca 215 r. Początkowo Beneficjent miał problem z uzyskaniem finansowania z MNISW, jednak udało się go rozwiązać. Beneficjent realizuje projekt zgodnie z założeniami. Na początku kwietnia został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. W nowo powstałym budynku swoją siedzibę znajdą dwa wydziały: Gospodarki Międzynarodowej oraz Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Na pięciu naziemnych kondygnacjach oraz w salach wykładowych, seminaryjnych i laboratoriach, będzie mogło uczyć się jednocześnie 2 tys. studentów. Powstanie również centrum konferencyjne i parking podziemny. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu Konsultacje społeczne projektu trwały od 3 grudnia 211 r. do 3 stycznia 212 r., a dnia 3 lutego 212 r. projekt został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Przedmiotem projektu jest uruchomienie Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych (CDBKZ), w skład którego wchodzić będzie laboratorium precyzyjnych pomiarów geometrycznych i materiałowych. Centrum ukierunkowane będzie na proces dydaktyczny na pierwszym i drugim stopniu studiów obejmującym: precyzyjne pomiary geometryczne, materiałowe i wytrzymałościowe kół zębatych walcowych i stożkowych, ale również jego potencjał wykorzystany będzie do pomiarów całych przekładni zębatych elementów produkowanych przez przemysł lotniczy i samochodowy warunkujących bezpieczeństwo ich użytkowania oraz przemysł maszynowy i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez beneficjenta 1 marca 212 r., a 5 lipca 212 roku została podpisana z beneficjentem umowa. Wartość całkowita inwestycji wynosi ,76 EUR, w tym wnioskowane dofinansowanie stanowi ,41 EUR. Przetarg na budowę obiektu ogłoszony we wrześniu 212 r. został unieważniony, ponieważ najniższa oferta przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uczelnia przystąpiła do przygotowywania dokumentacji przetargowej w celu rozstrzygnięcia nowego przetargu na roboty budowlane, by w marcu 213 r. móc rozpocząć budowę obiektu. Planowane zakończenie realizacji centrum dydaktycznego przewidziane jest na grudzień 213 r. 212

213 Mln EUR Wykres 56. Postęp finansowy w Działaniu 5.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 15,74 15, ,69 1,43 11, ,52 2,69,69,69 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 5.2 wspierane są dwa główne typy projektów: z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej oraz z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego. Spośród projektów dotyczących infrastruktury edukacyjnej dominują projekty z zakresu budowy sal sportowych oraz boisk szkolnych na terenach wiejskich (np. budowa sali sportowej przy SSP w Chwalibogowie i przebudowa boiska przyszkolnego w Rakoniewicach). Dzięki temu wsparciu możliwe jest wyrównanie szans w rozwoju uczniów w zajęciach sportowych. Ponadto udzielono wsparcia na budowę, przebudowę lub modernizację szkół oraz rozbudowę bazy dydaktycznej (np. Budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu, Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku). Ważnym elementem tych inwestycji poza tworzeniem obiektów, jest także ich wyposażenie. W ramach wsparcia kierowanego do placówek kształcenia ustawicznego beneficjenci otrzymali przede wszystkim dofinansowanie na wyposażenie placówek, np. zakup wyposażenia specjalistycznego do laboratorium pomiarowego, pracowni CNC, pracowni spawalniczej i pracowni elektromechaniki pojazdowej dla Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. W Zespole Szkół nr 3 w Ostrzeszowie zakupiono m.in. sprzęt rolniczy, który umożliwił utworzenie nowego kierunku kształcenia agrobiznes. Schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej 16 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,32 EUR Schemat II Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego 1 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,57 EUR 213

214 Mln EUR Wykres 57. Postęp finansowy w Działaniu 5.3 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 1 13, ,59 49,9 39, 56,6 2 7,21 7,21 4,88 5,48 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 5.3 wspierane są głównie przedsięwzięcia związane z zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, a także z zakresu modernizacji, przebudowy i rozbudowy funkcjonujących obiektów ochrony zdrowia. Do najczęściej kupowanych sprzętów należy sprzęt diagnostyczny (aparaty RTG, USG, tomograf komputerowy, wykorzystywany w diagnostyce różnych schorzeń), anestezjologiczny i endoskopowy. Szpitale otrzymały dofinansowanie m.in. na EKG w tym holtery, kardiomonitory, aparaturę endoskopową, stoły operacyjne i zabiegowe, pompy infuzyjne i strzykawkowe. W zakupiony sprzęt były najczęściej doposażone bloki operacyjne, pracownie RTG, pracownie endoskopowe, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, oddziały ginekologiczno-położnicze, oddziały chirurgiczne, a także oddziały okulistyczne, pracownie tomografii komputerowej i USG. Doposażenie bloków operacyjnych czy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii dotyczyło głównie szpitali powiatowych, natomiast szpitale wojewódzkie otrzymały dofinansowanie na sprzęt wykorzystywany na oddziałach specjalistycznych np. oddział chirurgii szyi, głowy i onkologii radiologicznej, oddział pulmonologii, oddział chirurgii klatki piersiowej itp. Jednym ze wspartych projektów był zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który umożliwi badania, do których dostęp na terenie Wielkopolski był do tej pory utrudniony. Innymi przykładami są takie jednostki jak: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, który wzbogacił się m.in. o aparat USG ginekologiczny oraz aparat z opcja echokardiografu, kardiomonitory, respiratory, aparat RTG, aparat do znieczulania,; Pleszewskie Centrum Medyczne, które dzięki dofinansowaniu zakupiło sprzęt diagnostyczny. Rycina 35. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Pleszewskie Centrum Medyczne 214

215 Źródło: Smartlink/beneficjenci Oprócz zakupu sprzętu medycznego, beneficjenci w ramach Działania 5.3 mają możliwość pozyskania środków na rozbudowę i modernizację istniejących obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, a także rozbudowę i modernizację sal operacyjnych, zabiegowych i bloków diagnostycznych wraz z zakupem i montażem wyposażenia związanego bezpośrednio z procesem leczenia. Przykładem może być tu projekt realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. W ramach realizacji projektu wydzielone zostały cztery sale operacyjne ortopedyczna, ginekologiczno-chirurgiczna, do cięć cesarskich oraz chirurgiczna. Każda z tych sal wyposażona jest w nowoczesne stoły operacyjne, lampy bezcieniowe oraz laminarny system nawiewu powietrza. Stworzono pomieszczenia, w których przygotowywani są pacjenci do zabiegów i wybudzania. Powstała także sala resuscytacji noworodków, w której znajduje się stół reanimacyjny oraz inkubator transportowy. Działanie 5.3 (bez schematu) 59 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,41 EUR Schemat I Inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę ochrony zdrowia w województwie brak projektów Schemat II Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia 7 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,38 EUR PROJEKTY KLUCZOWE Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej Projekt zakończony Projekt realizowany przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od czerwca 28 r. do marca 21 r. W maju 21 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Wsparcie polegało na zakupie rezonansu magnetycznego oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu prawidłowego funkcjonowania aparatu. Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie Projekt zakończony Projekt realizowany był przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie od kwietnia 29 r. do grudnia 21 r. W sierpniu 211 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. W ramach projektu oddziały i komórki szpitalne zostały wyposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny. Zakupiono m.in. sprzęt reanimująco-monitorujący, okulistyczny, ortopedyczny, laryngologiczny, urologiczny, anestezjologiczny i neurochirurgiczny. Ponadto w 215

216 ramach inwestycji wyposażono Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownię Endoskopii Gastroenterologicznej oraz zakupiono nowe aparaty do hemoterapii. Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce Projekt realizowany jest przez Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, a jego przedmiotem jest rozbudowa Zakładu Radioterapii, Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej, a także utworzenie Oddziału Endoskopii, Endoskopii Laryngologicznej i Stomii oraz Zakładu Radiobiologii. W analizowanym okresie beneficjent przedstawił kolejne wydatki związane z rozbudową centrum. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowane jest na IV kwartał 213 r. Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Projekt realizowany jest przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego pozwalającego w sprawny sposób realizować planowe zabiegi, jak również elastycznie reagować na pacjentów z urazami i innymi nagłymi przypadkami, którzy muszą być operowani w trybie pilnym bez kolizji z operacjami w trybie planowym. W okresie sprawozdawczym przygotowywany był aneks mający na celu przedłużenie okresu realizacji inwestycji do marca 213 r., z uwagi na złożoność projektu. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Konsultacje społeczne projektu trwały od 3 grudnia 211 r. do 3 stycznia 212 r., a dnia 3 lutego 212 r. projekt został wpisany do IW IPK. Projekt będzie realizowany przez sześć Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia, podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego (poprzez zadania projektowe) w ramach siedmiu umów. Przedmiotem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Wyznaczony cel jest ukierunkowany na zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych oraz podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych, czego istotnym elementem jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, a także standardów wyposażenia w sprzęt medyczny. W okresie sprawozdawczym podpisano 7 umów dotyczących ww. projektu. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie Wniosek o dofinansowane złożono w marcu 212 r. Umowa pomiędzy beneficjentem a IZ WRPO została zawarta 22 czerwca 212 r., a inwestycję rozpoczęto w maju analizowanego okresu. W dniu 9 października 212 r. podpisany został aneks nr 1 do ww. umowy. Całkowita wartość projektu wynosi ,48 EUR, z czego dofinansowanie UE to ,3 EUR. Realizacja przedsięwzięcia polega na unowocześnieniu oddziału psychiatrycznego. Jeszcze w czerwcu 212 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie modernizacji szpitalnego oddziału psychiatrycznego polegający na przebudowie wraz z rozbudową Willi im. Mazurkiewicza. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie Wniosek o dofinansowanie został złożony w instytucji IZ WRPO w marcu 212 r. Umowa z beneficjentem podpisana została 26 czerwca 212 r., a w dniu 18 października 212 r. podpisany został aneks nr 1. Całkowita wartość projektu to ,44 EUR, w tym ,71 EUR ze środków WRPO. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzony zostanie kompleksowy remont 1 obiektów szpitalnych. Potrzeba ta wynika z funkcjonowania oddziałów szpitalnych w warunkach niedostosowanych do wymogów rozporządzenia Ministerstwa 216

217 Zdrowia. Realizacja projektu rozpoczęła się już w maju 212 r., a planowana data zakończenia to grudzień 214 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu Wniosek o dofinansowanie został złożony w instytucji IZ WRPO w lipcu 212 r., a podpisanie umowy na realizację ww. projektu nastąpiło 26 listopada 212 r. Przewidywany całkowity koszt projektu wynosi ,18 EUR, a dofinansowanie z środków UE ,6 EUR. Przedmiotem projektu jest modernizacja Zakładu Patomorfologii (przebudowa zakładu, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu), a przewidywana data zakończenia inwestycji to początek 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Poznański Ośrodek Reumatologiczny SPZOZ w Śremie Wniosek o dofinansowanie został złożony w instytucji IZ WRPO w sierpniu 212 r. Umowa na dofinansowanie została podpisana dnia 6 grudnia 212 r., a całkowity koszt projektu wynosi ,54 EUR, w tym dofinansowanie UE ,66 EUR. W ramach inwestycji planuje się zakup cyfrowego aparatu RTG diagnostycznego z infrastrukturą. Beneficjent planuje uruchomienie procedury przetargowej, wybór wykonawcy oraz podpisanie umowy na przełomie I i II kwartału 213 r. Planowana data zakończenia inwestycji to czerwiec 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu Beneficjent jako pierwszy złożył wniosek o dofinansowanie w ramach kompleksowego projektu (w lutyn 212 r.). Umowa o dofinansowanie została podpisana 4 lipca 212 r., a w dniu 6 grudnia 212 r. podpisano aneks nr 1. Wartość całkowita projektu wynosi ,1 EUR, a przewidywane dofinansowanie ze środków UE ,8 EUR. Inwestycja obejmuje modernizację pomieszczeń szpitala w Ludwikowie (gmina Mosina) - Pawilon Chorych nr 1, Oddział Leczenia Gruźlicy. W lipcu 212 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane, a we wrześniu na nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych. Planowana data zakończenia inwestycji to grudzień 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 1) Dnia 16 marca 212 r. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie złożył wniosek o dofinansowanie, a w dniu 3 lipca 212 r. podpisana została umowa z Beneficjentem projektu, a w dniu 9 listopada 212 r. podpisano aneks nr 1.Całkowita wartość projektu wynosi ,86 EUR, w tym dofinansowanie UE ,83 EUR. Przedmiotem projektu będzie wymiana instalacji klimatyzacyjnej dla Bloku Operacyjnego. W kwietniu 212 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zakończenie projektu planowane jest na koniec 213 r. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (zadanie 2) W marcu 212 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, który następnie przeszedł pozytywną ocenę. Umowa o dofinansowanie podpisana została 3 lipca 212 r., na kwotę ,97 EUR, w tym dofinansowanie UE ,19 EUR. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup urządzeń medycznych dla rozwoju nowoczesnej diagnostyki i terapii w obszarze ginekologiczno-położniczym. Beneficjent nie odebrał sprzętu, który okazał się niezgodny z wymogami SIWZ. Kwota za Wielostanowiskowy system nadzoru położniczego oraz 5 aparatów KTG została przeniesiona na 213 r. Wszelkie zmiany w projekcie zostaną wprowadzone w formie aneksu do umowy o dofinansowanie. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia etap II Dnia 11 grudnia 212 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego, które mają potrwać do 11 stycznia 213 r. Przewidywany okres realizacji inwestycji to rok 213. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy warunków rozwoju ludności. Na wspomnianą inwestycję składać się będą następujące zadania projektowe: 217

218 Mln EUR Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu modernizacja Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu: Kardiologicznego, Neurochirurgicznego, Okulistyki i części Chirurgii Szczękowo Twarzowej, a także Apteki szpitalnej. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie (etap II) montaż szybu dźwigowego i windy oraz budowa zamkniętego podjazdu dla karetek szpitalnych. Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia (etap II) Wojewódzki Szpital w Koninie modernizacja i przebudowa pomieszczeń w segmencie B oraz zakup endoskopów wraz z wyposażeniem i torem wizyjnym oraz zakup i montaż aparatu cyfrowego RTG. Realizacja projektu umożliwi stworzenie optymalnych warunków do wykonywania świadczeń zdrowotnych, zapewnienie wysokiego standardu zabiegów oraz poprawę warunków pracy personelu medycznego i funkcjonowania ww. zakładów. Będzie to kolejny krok w celu dostosowania jednostek ochrony zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 212 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wykres 58. Postęp finansowy w Działaniu 5.4 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 1 1, ,87 4,9 4,37 4,82 4 2,,, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów 1,7 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Alokacja W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 5.4 realizowane są projekty dotyczące przebudowy, adaptacji oraz budowy obiektów służących przede wszystkim świadczeniu usług z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wraz z pracami budowlanymi beneficjenci otrzymali wsparcie na wyposażenie obiektów (m.in. pokoi do dziennego pobytu, terapii zajęciowej, fizjoterapii). Do przykładów projektów wspartych w ramach działania należą modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku, Pakówce, Liskowie, czy też przebudowa budynku dawnej wozowni w Kolnicy (gmina Brudzew) z przeznaczeniem na Gminny 218

219 Ośrodek Kultury prowadzący ognisko wychowawcze, spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych z rówieśnikami, rehabilitacje. Do projektów wzmacniających infrastrukturę społeczną w regionie należy projekt pt. Budowa warsztatów terapii zajęciowej w Wolsztynie, którego całkowita realizacja została zakończona w grudniu 212 r. Nowo powstały budynek łączy się z Zespołem Szkół Specjalnych w Wolsztynie. Celem powstania warsztatów była aktywizacja osób niepełnosprawnych z powiatu wolsztyńskiego oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Z budynku będą mogły korzystać zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli, w sumie 8 niepełnosprawnych. Budynek składa się z parteru i poddasza. Na dole znajdują się między innymi szatnia, gabinet lekarski, stołówka i pomieszczenia biurowe. Na poddaszu jest pracownia komputerowa, krawiecka i poligraficzna oraz kilka innych pomieszczeń. W budynku zamontowana jest również winda dostosowana do osób niepełnosprawnych. Dzięki Warsztatom Terapii Zajęciowej powstanie dwanaście nowych miejsc pracy. Rycina 36. Warsztaty terapii zajęciowej w Wolsztynie Źródło: 219

220 ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 37. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie V 116 podpisanych umów na kwotę dofinansowania UE ,6 EUR 94,9% poziom kontraktacji 93 projekty zakończone, na kwotę dofinansowania UE ,58 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 1 wspartych szkół wyższych 26 wspartych szkół i placówek kształcenia ustawicznego 6 doposazonych instytucji ochrony zdrowia 18 wspartych obiektów infrastruktury społecznej * WSKAŹNIKI REZULTATU 6 2 studentów korzystajacych z efektów projektów uczniów korzystajacych z efektów projektów specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonyc h zakupionym sprzętem * CEL Rozwój kapitału ludzkiego oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, Poprawa standardów opieki medycznej Zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby społeczne Wyrównywanie dysproporcji wewnątrz regionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej Wzmocnienie infrastruktury sektora pozarządowego * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu V na rozwój infrastruktury społecznej w województwie wielkopolskim określono 9 wskaźników priorytetowych (5 wskaźników produktu, 4 wskaźniki rezultatu) oraz 9 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu V zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu V realizowane są w ramach 116 projektów, z których 93 zostały już zakończone. W 212 r. odnotowano postęp w ramach Działania 5.1, 5.2, 5.3, gdzie podpisano łącznie 11 umów. 22

221 Tabela 43. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie V Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia Liczba projektów z zakresu edukacji % 26 81% Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej Liczba studentów korzystających z efektów projektów Specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (potencjalna liczba) % 55 85% % 12 12% % % % % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Stopień realizacji zdecydowanej większości wskaźników priorytetowych oraz działań określony na podstawie podpisanych umów przekracza 1% (poza wskaźnikiem działania Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej 71%). Natomiast znaczące przekroczenie wartości docelowych dotyczy dwóch wskaźników rezultatu (Liczba studentów korzystających z efektów projektów oraz Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna liczba)) i wskazuje na wyższą niż zakładano efektywność wsparcia. Biorąc pod uwagę powyższe dane można stwierdzić, że nie ma zagrożenia osiągnięcia wartości docelowych określonych dla 213 r. Edukacja Diagnoza dotycząca oświaty zawarta w WRPO wskazuje, że w strukturze wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, a poziom i dostęp do edukacji na obszarze województwa jest zróżnicowany. Wsparcie placówek edukacyjnych przyczyni się do częściowej likwidacji niewystarczającej i niedostosowanej do potrzeb oferty edukacyjnej, a ich realizacja na terenie wiejskim zmniejszy pogłębiające się dysproporcje między aglomeracją poznańską a resztą województwa, a jednocześnie zwiększy dostęp do edukacji na obszarach wiejskich. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 36 projektów z zakresu edukacji (co daje 113% realizacji wartości docelowej), z czego 26 zostało zakończonych. Są to zarówno projekty realizowane przez uczelnie wyższe, jak i szkoły podstawowe, gimnazja, a także placówki kształcenia ustawicznego. Prawie połowa dofinansowanych projektów realizowana jest na obszarach wiejskich (m.in. w Rakoniewicach w powiecie grodziskim, Wapnie w powiecie wągrowieckim, Pakosławiu w powiecie rawickim), co daje 114% wartości docelowej. Ograniczony dostęp do edukacji na obszarach wiejskich zdiagnozowany został w analizie SWOT WRPO jako słaba strona, a wszystkie projekty wsparte na obszarach wiejskich przyczyniają się do jej niwelowania. Jednocześnie projekty te wpływają na cel szczegółowy Priorytetu V: Wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie do infrastruktury społecznej. Ponadto wszystkie projekty z zakresu edukacji przyczyniają się do podniesienia wskaźnika skolaryzacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych, co zostało określone jako jeden z celów Strategii rozwoju oświaty dla województwa wielkopolskiego. Ponadto wsparte szkoły często dostosowują swe oferty edukacyjne do zmieniających się potrzeb rynku, a pomoce dydaktyczne zakupione ze środków unijnych będą służyć realizacji nowych ofert edukacyjnych. Dzięki temu przyczyniają się do realizacji celu Priorytetu V: Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. 221

222 Z uwagi na fakt, iż liczba studentów w Wielkopolsce jest duża, a rozwój szkolnictwa wyższego znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki opartej na wiedzy, część środków z WRPO przeznaczona została na wsparcie szkół wyższych (Działanie 5.1). Do końca 212 r. wsparto 1 szkół wyższych (125% realizacji celu dla 213 r.), z czego 6 zostało zakończonych. Wśród wspartych placówek znalazły się m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, Politechnika Poznańska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Liczba studentów korzystających z efektów projektów znacząco przekroczyła zakładane wartości docelowe (31% realizacji na podstawie podpisanych umów) i wynosi 6 2. Tak wysoka wartość jest zjawiskiem pozytywnym i świadczy o większej efektywności wsparcia niż zakładano. Mimo, iż województwo charakteryzuje się gęstą siecią placówek szkolnych, wyraźne są dysproporcje, szczególnie w zakresie wyposażenia w pracownie, laboratoria, niezbędny sprzęt, czy pomoce naukowe. Stan infrastruktury edukacyjnej zróżnicowany jest na wszystkich poziomach kształcenia, dlatego też wsparcie w ramach Działania 5.2 zostało skierowane do placówek oświatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a także kształcenia ustawicznego. Do końca 212 wsparto 26 szkół i placówek kształcenia ustawicznego, z czego 2 zostało zakończonych (m.in. wsparcie Szkoły Podstawowej w Dzierzbinie-Kolonii, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu, Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim). Odnosząc się do celu dla 213 r. nie ma zagrożenia jego realizacji (18%). Podobnie jak w przypadku projektów z zakresu szkolnictwa wyższego efektywność wsparcia jest nieco wyższa niż zakładano. Z efektów projektów będzie korzystać uczniów (139% realizacji wartości docelowej). Ochrona zdrowia Brak znacznego odchylenia pomiędzy określonymi celami a rzeczywistą realizacją odnotowano także w obszarze ochrony zdrowia (Działanie 5.3). Do końca 212 r. dofinansowano 66 projektów z zakresu ochrony zdrowia, z czego 55 zostało już zakończonych (m.in. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie, Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku). Przy obecnym poziomie kontraktacji cele realizowane są w 12%. Większość wspartych projektów dotyczyła zakupu urządzeń medycznych, stąd wysoki poziom realizacji wskaźnika: Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia (wartość wskaźnika realizacji wynosi 54, a szacowanej realizacji 6, dzięki czemu wartość docelowa dla 213 r. zostanie osiągnięta na poziomie 19%). Sprzęt zakupiony w ramach projektów był sprzętem najnowszym, o wysokich parametrach, zakupy przyczyniły się do polepszenia jakości wykonywanych badań i zabiegów. Można zatem stwierdzić, że zrealizowany został cel szczegółowy Priorytetu V: Poprawa standardów opieki medycznej. Ponadto szacuje się, że do końca 212 r. przebudowanych zostanie 11 instytucji ochrony zdrowia, tym samym zostanie przekroczona wartość docelowa dla 213 r. (wartość 6). Ze względu na fakt, iż inwestycje związane z przebudową są przedsięwzięciami wieloletnimi, stąd wartość realizacji wskaźnika Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia wynosi 3 i są to następujące placówki: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach oraz SP ZOZ w Gostyniu. Jak istotne jest wsparcie w Wielkopolsce szpitali świadczy wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej. Choć nie wszystkie inwestycje zostały zakończone to już teraz znacznie została przekroczona wartość docelowa dla wskaźnika Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem na podstawie wniosków o płatność końcową wartość wskaźnika wynosi , przy wartości docelowej wynoszącej 35. Natomiast z podpisanych umów wynika, iż ze wspartych szpitali skorzysta osób (278% wartości docelowej). Oznacza to, że realizowane projekty obejmują znacznie większą grupę odbiorców niż zakładano na etapie programowania. Świadczy to jednocześnie o wysokiej skuteczności tychże projektów. Dużą liczbę osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej należy również upatrywać w sytuacji społecznej. Stopniowo społeczeństwo staje się społeczeństwem starzejącym, a rozwój cywilizacji powoduje coraz to większy stopień zachorowalności na choroby cywilizacyjne, które z czasem przekształcają się w choroby społeczne. Ważnym efektem projektów realizowanych w obszarze zdrowia są specjalistyczne 222

223 badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów, których zgodnie z podpisanymi umowami będzie , co daje nieco ponad 1% realizacji celu dla 213 r. Pozostała infrastruktura społeczna Trzeci typ inwestycji realizowany w ramach Priorytetu V stanowi wsparcie pozostałej infrastruktury społecznej (Działanie 5.4). Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 14 projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej, z czego 12 zostało zakończonych. Nie ma zagrożenia w realizacji określonych celów (14% wartości docelowej na podstawie podpisanych umów). W okresie sprawozdawczym zakończono pierwsze 4 inwestycje, które realizowane są na obszarze wiejskim należą do nich projekty zlokalizowane w Kolnicy, Cerekwicy, Liskowie oraz jeden projekt dotyczący inwestycji w Osieku oraz Pakówce. Szacuje się, że projektów, które zlokalizowane są na terenie wiejskim będzie 5 (o 1 projekt więcej niż założono w WRPO). Dzięki dotacji udało się wesprzeć 18 obiektów pomocy społecznej, z czego z 15 można już w pełni korzystać (m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp., DPS w Liskowie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie). Jednocześnie osiągnięto już wartość docelową która wyniosła 1. Dzięki realizacji projektów ze wspartych obiektów infrastruktury społecznej skorzysta osób (na podstawie podpisanych umów), co stanowi 71% wartości docelowej dla 213 r. Jest to nieco mniej niż zakładano, jednakże wartość na podstawie projektów zakończonych jest nieco wyższa niż na podstawie umów, stąd możliwe jest, iż po zakończeniu wszystkich projektów zostanie osiągnięta wartość docelowa tego wskaźnika. Miejsca pracy W ramach wsparcia infrastruktury dla kapitału ludzkiego wygenerowanych zostanie 227,5 nowych miejsc pracy. Najwięcej etatów zostanie utworzonych w ramach Działania 5.4 (133,5). Do końca 212 r. dzięki dofinansowaniu powstało już 196,75 etatów, głównie w obszarze pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia. Prezentowane dane uwzględniają wyłącznie stałe miejsca pracy powstałe bezpośrednio w wyniku realizowanych projektów WRPO. Jednakże należy mieć na uwadze, iż środki z WRPO mają także wpływ na tworzenie miejsc pracy pośrednich, których zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. w ramach Priorytetu V powstanie 19 takich etatów. W JAKIM STOPNIU REZULTATY PROJEKTÓW PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI I DOSTĘPU DO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I OPIEKI ZDROWOTNEJ W REGIONIE (UWAGA KE) W Rekomendacjach Krajowych dla Polski wskazano, że system kształcenia i szkoleń nie jest w pełni dostosowany do potrzeb rynku pracy, a uniwersytety, instytuty badawcze oraz przemysł są ze sobą słabo połączone. Zalecenia dla Polski obejmują wdrożenie reformy szkolnictwa wyższego, tak aby lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Większość projektów, realizowanych przez szkoły wyższe, które dostały dofinansowanie w ramach WRPO ma na celu poprawę jakości i dostępności kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy. Wsparte projekty przyczynią się do unowocześnienia infrastruktury szkół wyższych, zwiększenia dostępności oraz atrakcyjności infrastruktury edukacyjnej wielkopolskich uczelni. Wszystko to przyczynia się do wzrostu wysoko wykwalifikowanych pracowników w regionie, a co za tym idzie wzrostu konkurencyjności Wielkopolski. Polepszenie warunków kształcenia odbywa się m.in. poprzez wzrost powierzchni dydaktycznej na jednego studenta, zapewnienie nowoczesnego wyposażenia, w tym specjalistycznej aparatury badawczej, dostosowanie infrastruktury do niepełnosprawnych, czy też zwiększenie dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej. Projekt dotyczący utworzenia Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych w PWSZ w Kaliszu będzie miało za zadanie dostarczenie najnowszej wiedzy technicznej dla kadr przemysłu lotniczego i maszynowego. Inwestycja jest odpowiedzią na sygnały płynące z rynku pracy 223

224 zidentyfikowany brak wykształconej kadry inżynierskiej i związane z tym problemy w rozwoju regionalnych przedsiębiorstw skutkujące spadkiem konkurencyjności gospodarki. Z kolei dzięki dofinansowaniu budowy Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu powstanie nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, na której rozwijane będą innowacyjne kierunki studiów łączące wiedzę techniczną z informatyczną i ekonomiczną (np. Techniczne Zastosowanie Internetu). W efekcie uczelnia wykształci osoby poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości kształcenia jest celem kolejnego projektu realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Wybudowane Biocentrum, pozwoli na polepszenie warunków kształcenia, poprzez wzrost powierzchni dydaktycznej na jednego studenta, zapewnienie nowoczesnego wyposażenia oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznej aparatury badawczej. Ponadto, projekt zakłada wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką, poprzez tworzenie nowoczesnych technologii i ich komercjalizację. Warto tu również wspomnieć o projekcie Politechniki Poznańskiej, która dzięki wsparciu z WRPO wybudowała Bibliotekę Techniczną i Centrum Wykładowe. W pomieszczeniach dydaktycznych i laboratoryjnych nowopowstałego Centrum będą realizowane specjalistyczne zajęcia dla studentów makrokierunku Bioinformatyka, prowadzonym wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, który stanowi jeden z priorytetowych kierunków rozwoju nauki i jeden z ważniejszych nośników gospodarki opartej na wiedzy. Zmieniający się rynek pracy potrzebuje coraz więcej inżynierów, a politechnika umożliwia zdobycie tego tytułu i zwiększa szanse jej absolwentów na znalezienie pracy. Wpływ projektów realizowanych w ramach Działania 5.3 na poprawę opieki zdrowotnej w Wielkopolsce był przedmiotem badania ewaluacyjnego pt. Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów priorytetu V Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w aspekcie perspektywy finansowej UE 213+ przeprowadzonego w 211 r. na zlecenie IZ WRPO. Jeden z celów szczegółowych badania to: Ocena poprawy jakości, dostępności oraz wzrostu ilości usług medycznych poprzez realizację projektów w ramach Działania 5.3. Badaniem objęto 51 projektów, jest to zatem zdecydowana większość projektów dofinansowanych w ramach działania. Wyniki badania potwierdzają, że wszystkie inwestycje z zakresu wsparcia infrastruktury zdrowia w Wielkopolsce dofinansowane z WRPO wpływają na polepszenie jakości świadczonych usług, zwiększenie liczby specjalistycznego sprzętu, objęcie większej ilości pacjentów świadczonymi usługami oraz zwiększenie zasięgu terytorialnego świadczonych usług. Przedstawiciele placówek służby zdrowia realizujących projekty dofinansowane ze środków UE związane z zakupem sprzętu medycznego wskazali, że 52% wykonanych inwestycji dotyczyło wymiany zużytego sprzętu na sprzęt o wysokich parametrach, co przyczyniło się do znaczącej poprawy jakości wykonywanych badań i zabiegów. 48% zakupionego sprzętu zwiększało zakres świadczonych przez placówki usług. Wielu beneficjentów wskazało również na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania medyczne, czy też zabiegi. Dodatkowo polepszone zostało bezpieczeństwo i warunki pracy personelu (szczególnie w przypadku zakupów związanych ze sprzętem RTG). Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatury medycznej (m.in. zakup rezonansu magnetycznego i ultrasonografu kardiologicznego, aparatury do radiologicznej diagnostyki nowotworów, czy też tomografu komputerowego) pozwala na wczesne diagnozowanie, leczenia chorób, a także ułatwia dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie. 224

225 Wykres 59. Skutki realizowanych inwestycji w ramach Działania 5.3 WRPO, N-44 (liczba beneficjentów) polepszenie jakości świadczonych dotychczas usług zwiększenie liczby specjalistycznego sprzętu medycznego polepszenie warunków leczenia pacjentów skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie zabiegu wymianę zużytego sprzętu skrócenie czasu oczekiwania na badanie zwiększenie liczby typów świadczeń medycznych oferowanych przez placówkę objęcie większej liczby pacjentów usługami medycznymi 1,% 9,2% 9,2% 8,4% 8,4% 76,5% 68,6% 52,9% zwiększenie zasięgu terytorialnego świadczonych usług 25,5% Źródło: Badanie ewaluacyjne pt Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów Priorytetu V Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata w aspekcie perspektywy finansowej UE 213+ Przedsięwzięcia realizowane w obszarze kapitału ludzkiego mają pozytywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą Wielkopolski, m.in. na poprawę wykształcenia ludności, wyposażenie szkół w komputery oraz placówek ochrony zdrowia w sprzęt medyczny. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych. Projekty realizowane w ramach Działania 5.1 oraz 5.2 dotyczące inwestycji z zakresu budowy, przebudowy oraz doposażenia placówek edukacyjnych zobrazowane wskaźnikami: Liczba projektów z zakresu edukacji, a także związane z nim rezultaty Liczba studentów korzystających z efektów projektów może wpłynąć na wartość wskaźnika kontekstowego: Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL) np. wykształcenie wyższe wzrosło z 12,7% (27 r.) do 17,2% (211 r.) Ponadto placówki oświaty ubiegały się o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego co w efekcie realizacji może wpłynąć na wskaźnik kontekstowy: Udział szkół wyposażonych w komputery np. w szkołach podstawowych i gimnazjach udział wzrósł z 88,4% (27 r.) do 91,4% (211 r.) Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu np. w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 27 r. na jeden komputer przypadało 12,4 osób natomiast w 211/212 r. 8,7 osób. Z kolei miejsca pracy, które tworzone są dzięki realizacji projektów ze wszystkich działań Priorytetu V mogą również w pośredni sposób wpłynąć na zmiany takich wskaźników kontekstowych jak: Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL),czy Pracujący ogółem. KRAJOWY PROGRAM REFORM Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt Realizacja założeń Strategii UE 22. Projekty realizowane w poszczególnych działaniach Priorytetu V odpowiadają na wyzwania ujęte w Krajowym Programie Reform w temacie Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej dofinansowanie przebudowy i doposażenia infrastruktury ochrony zdrowia i pozostałej infrastruktury społecznej (Działania 5.3 i 5.4). Wskaźnik WRPO: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia 66 Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej

226 Projekty z Działania 5.1 realizują także KPR w temacie Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego. Kapitał intelektualny dla innowacyjności wsparcie infrastruktury szkół wyższych Wskaźnik WRPO: Liczba studentów korzystających z efektów projektów 6 tys. osób Ponadto Działania 5.2 i 5.4 wpisują się w temat KPR Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Nowoczesny rynek pracy realizacja projektów związanych z infrastrukturą szkół także na terenach wiejskich (Działanie 5.2) Wskaźnik WRPO: Liczba uczniów korzystających z efektów projektów 14 tys. osób Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wsparcie infrastruktury społecznej także na terenach wiejskich (Działanie 5.4). Wskaźnik WRPO: Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej 8,3 tys. osób RÓWNOŚĆ SZANS Wszystkie szkoły wyższe dostosowały budynki dla osób niepełnosprawnych. Ponadto duża część projektów z Działania 5.2 również zastosowała rozwiązania ułatwiające korzystanie osobom niepełnosprawnym (np. budowana nowa sala sportowa przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych - podjazdy, szatnia i WC przeznaczone dla ich potrzeb, co umożliwi im udział we wszystkich możliwych zajęciach). Wsparcie dot. szkół na obszarach wiejskich wyrównuje szanse w dostępie do edukacji dzieci z tych terenów. Z kolei projekty z działania 5.4 dotyczą wsparcia ośrodków, które mają na celu rehabilitacje społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu V. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ informacje, na temat tego, w jakim stopniu rezultaty projektów przyczyniają się do poprawy jakości i dostępu do szkolnictwa wyższego i opieki zdrowotnej w regionie - informacje te zostały zawarte w analizie jakościowej Priorytetu V powyżej. informacje, na temat tego, w jaki sposób realizowane projekty przyczyniają się do obniżenia poziomu ubóstwa w regionie do opisania wpływu projektów wspartych w ramach WRPO na zmniejszenie ubóstwa w regionie konieczne będzie przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. W związku z tym po zakończeniu realizacji Programu takie badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone, a informacje na jego temat zostaną opisane w sprawozdaniu końcowym. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu V. PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Jak wynika z powyższej analizy projekty realizowane w ramach Priorytetu V wpisują się w cele i założenia określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO), a także odnoszą się do problemów zidentyfikowanych w analizie SWOT dla WRPO. Ponadto wsparcie w obszarze szkolnictwa oraz ochrony zdrowia nawiązuje do zapisów Strategii rozwoju oświaty dla województwa wielkopolskiego oraz Narodowego Planu Zdrowotnego na lata Przedsięwzięcia wsparte w priorytecie odnoszą się także do zapisów Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. wpisując się w 2 cele strategiczne (Cel 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, Cel 8. Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych województwa). Oczekuje się, że przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu wpłyną na poprawę poziomu świadczonych usług medycznych, poprawę sytuacji szkolnictwa na różnych poziomach, a także na wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych. 226

227 Znaczna część zrealizowanych inwestycji objętych badaniem ma oddziaływanie co najmniej subregionalne oraz ogólnowojewódzkie. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w Priorytecie V wyniósł 94,9%, a zdecydowana większość projektów została już rozliczona i zakończona. Postęp finansowy wspartych projektów jest skorelowany z postem rzeczowym, który został wykazany we wszystkich wskaźnikach. Przy obecnym poziomie kontraktacji zdecydowana większość wskaźników osiągnie wartości w niewielkim stopniu przekraczające wartości docelowe dla 213 r., co można uznać za duże osiągniecie we wdrażaniu priorytetu. Nie ma zatem odchylenia pomiędzy określonymi celami a ich rzeczywista realizacją. Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu V nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 227

228 228

229 Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej nad Jeziorem Wolsztyńskim w Wolsztynie PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej 229

230 3.6 PRIORYTET VI TURYSTYKA I ŚRODOWISKO KULTUROWE Działanie 6.1 Turystyka Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Cel główny Priorytetu VI to Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe: Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu Wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe wynosi EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) POSTĘP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W ramach Priorytetu VI w okresie sprawozdawczym podpisano 22 umowy (Działanie 6.2), a od początku uruchomienia programu 129 umów na kwotę dofinansowania UE ,18 EUR. Wskaźnik kontraktacji na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 89,27%, co jest nieco poniżej średniej dla Programu. Pozostała alokacja zostanie wykorzystana na podpisanie umów z beneficjentami projektów kluczowych, które znajdują się w IW IPK. Z kolei wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 76,95% - powyżej średniej dla Programu. Do końca 212 r. zostało zakończonych 79 projektów (61% wszystkich projektów). W 212 r. w ramach Priorytetu VI przeprowadzono jedną realokację środków. Z Działania 6.2 przeniesiono środki w wysokości , EUR do Działania 6.1. Tabela 44. Umowy podpisane w ramach Priorytetu VI do końca 212 r. Nazwa działania Działanie 6.1 Turystyka Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Liczba podpisanych umów Wartość dof. UE podpisanych umów (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych ,16 9,46% , ,1 87,94% , 31 Razem ,18 89,27% 61 47, 79 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) 23

231 Mln EUR Wykres 6. Postęp finansowy w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,52 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) 67,23 2,4 2,4 1,44 Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 54,87 Wartość dof. UE podpisanych umów 12,43 11,92 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność 47,3 46,28 Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC W okresie sprawozdawczym 61,47 Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) KONKURSY W poniższej tabeli zostały przedstawione informacje nt. konkursów ogłoszonych w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu. Tabela 45. Informacja nt. ogłoszonych konkursów w Priorytecie VI w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu Działanie / schemat Termin naboru Alokacja na konkurs (EUR) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Kwota dofinansowania złożonych wniosków (EUR) Konkursy ogłoszone w okresie sprawozdawczym Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (Schemat III) , ,77 Konkursy ogłoszone w poprzednich okresach sprawozdawczych Działanie 6.1 Turystyka (Schemat I) Działanie 6.1 Turystyka (Schemat II) Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (Schemat I) , , , , , , , ,61 231

232 Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (Schemat II) Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego (Schemat III) , , , , , ,36 Źródło: Opracowanie własne ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI Informacje nt. liczby oraz wartości dofinansowania UE według sektorów gospodarki w podziale na działania przedstawione zostały w poniższej tabeli. Tabela 46. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg sektorów gospodarki VI Usługi Sektor gospodarki Działanie WRPO Liczba projektów Dofinansowanie UE (EUR) w tym hotele i restauracje ,7 w tym pozostała działalność usługowa związana z turystyką i kulturą 6.1, ,1 Razem ,18 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW Główną grupą beneficjentów, do których skierowane zostało wsparcie w Priorytecie VI to jednostki samorządu terytorialnego. Dużą grupę stanowiły także instytucje kultury, realizujące projekty z zakresu kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Ponadto projekty realizowane są przez przedsiębiorców (głównie w Działaniu 6.1), fundacje i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe (głównie Działanie 6.2). 232

233 Wykres 61. Liczba projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI wg rodzajów beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego instytucje kultury przedsiębiorcy NGO kościoły i związki wyznaniowe szkoły wyższe PGL Lasy Państwowe Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Projekty wsparte w ramach Priorytetu VI w przeważającej części realizowane są na obszarze miejskim. Obszar miejski 89 Obszar wiejski 4 W dokumentach programowych WRPO oraz dokumentach strategicznych dla rozwoju Wielkopolski nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, dlatego analiza rozkładu przestrzennego projektów nie odnosi się do tych obszarów. Rozkład przestrzenny projektów w podziale na powiaty został przedstawiony na poniższej mapie. 233

234 Rycina 38. Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI wg miejsca realizacji w powiatach (liczba oraz wartość dofinansowania UE na mieszkańca w EUR w zawartych umowach) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje te znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie PROJEKTY KLUCZOWE Zbiorcza informacja na temat stanu przygotowania i realizacji projektów kluczowych znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych została zamieszczona w 234

235 Mln EUR punkcie Natomiast szczegółowy opis poszczególnych projektów znajduje się poniżej przy analizie działań Priorytetu VI. Na IW IPK znajduje się 9 projektów kluczowych, które są realizowane w ramach Priorytetu VI (2 z Działania 6.1 oraz 7 z Działania 6.2). W okresie sprawozdawczym dla Priorytetu VI zgłoszonych zostało 5 nowych projektów kluczowych i miały miejsce ich konsultacje społeczne. Ponadto dla 2 projektów zostały podpisane umowy o dofinansowanie, a 2 projekty zostały zakończone (zatwierdzono wniosek o płatność końcową). Wykres 62. Postęp finansowy w Działaniu 6.1 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 6 53, ,22 3,35 26,46 33, ,13 1,13, Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Alokacja ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 6.1 realizowane są projekty dotyczące wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych, są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i promocyjne. Większość środków przeznaczona została na realizację projektów związanych z budową oraz rozbudową infrastruktury turystycznej. Projekty dotyczą m.in. budowy lub rozbudowy bazy noclegowej, budowy lub rozbudowy ośrodków rekreacyjno wypoczynkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także sportowo rekreacyjnych. Wsparte zostały również projekty zagospodarowujące obszary przyjeziorne czy nadbrzeżne (np. zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Wolsztyńskim, czy też Jeziorem Miejskim w Chodzieży). Licznie wsparto także projekty związane z szeroko pojętą aktywnością ruchową, są to projekty dotyczące: budowy ścieżek rowerowych (np. trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej w powiecie Kościańskim), kąpielisk (np. w popularnym Boszkowie w powiecie leszczyńskim) czy nawet szlaków kajakowych (szlak kajakowy Puszcza Zielonka w Gminie Pobiedziska). 6,55 W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu 235

236 Rycina 39. Ścieżki rowerowe na trasach: Stary Tomyśl Róża (od lewej), Zbąszyń-Nądnia (od prawej) Źródło: Smartlink/Beneficjent Poza projektami inwestycyjnymi wsparto także projekty z obszaru promocji i informacji turystycznej. Dotyczą one głównie promocji produktów lub też walorów turystycznych Wielkopolski jako całości lub poszczególnych jej obszarów np. promocja walorów turystycznych miasta Wągrowiec. Schemat I Infrastruktura turystyczna 59 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,22 EUR Schemat II Promocja i informacja turystyczna 1 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,95 EUR PROJEKTY KLUCZOWE Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 czerwca do 11 lipca 212 r., a dnia 24 lipca 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w I kwartale 213 r. Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski. Wielka Pętla Wielkopolski łączy drogi wodne regionu Wielkopolski w wodny szlak turystyczny. Produkt uznany został za rozwojowy i unikatowy w skali kraju, ze względu na wykorzystanie równoleżnikowego kierunku przepływu głównych rzek regionu Warty i Noteci oraz południkowego położenia kanału Warta Gopło. Szlak ten, liczący 69 km, przebiega przez tereny województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko pomorskiego. Projekt promować będzie walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych na szlaku miast i miasteczek. Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na wzmocnienie wizerunku Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie i wzrost popytu na jego wiodące produkty turystyczne. Skutkować to będzie zwiększeniem ruchu turystycznego na obszarach wokół Wielkiej Pętli Wielkopolski tj. wzrostem wykorzystania bazy noclegowej, gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu wodnego, wzrostem atrakcyjności inwestycyjnej obszaru. 236

237 Mln EUR Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 8 października do 9 listopada 212 r., a dnia 14 listopada 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Piła. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to kwiecień 213 r. Przedmiotem projektu jest stworzenie produktu turystycznego regionu pn. Pilska strefa aktywności turystycznej. Zakres projektu obejmuje wybudowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej łączącej 4,5 km szlaku wodnego rzeki Gwdy, ścieżki pieszo rowerowe z miejscami piknikowymi i rekreacyjnymi wzdłuż brzegów rzeki oraz na wyspie miejskiej. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Piła. W skład przedmiotowego projektu wchodzą następujące części projektu: Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż lewego brzegu rzeki Gwdy od Mostów Królewskich do kładki na wyspie miejskiej przy restauracji Młyn. Przebudowa ciągu pieszo rowerowego od kładki na wyspie miejskiej od strony al. Niepodległości wzdłuż bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica. Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne centrum wyspy miejskiej wraz z ciągiem pieszo rowerowym i małą architekturą. Uzupełnienie programu rekreacyjnego wyspy o bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Budowa turystycznych przystani wodnych na rzece Gwdzie w Pile. Celem projektu jest wzrost znaczenia turystyki wodnej i rowerowej w rozwoju subregionu pilskiego i Wielkopolski, poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na rzece Gwdzie i w jej otoczeniu. Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała istotny wpływ na podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Piły i regionu oraz wzmocnienie potencjału turystycznego Wielkopolski. Wykres 63. Postęp finansowy w Działaniu 6.2 w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu ,1 28,1 24,52 2,85 27, ,28 1,28 1,44 5,88 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie Wartość dof. UE podpisanych umów Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW W ramach Działania 6.2 realizowane są projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej, są to zarówno projekty inwestycyjne, jak i 237

238 promocyjne. Wsparcie zostało rozłożone równomiernie pomiędzy projekty inwestycyjne, promocyjne oraz dotyczące infrastruktury kin. Projekty inwestycyjne dotyczą głównie renowacji, rewaloryzacji czy adaptacji obiektów historycznych i zabytkowych na cele kulturalne, a także renowacji i konserwacji zabytków ruchomych (np. odnowa i konserwacja drewnianych kościołów południowej Wielkopolski). Rycina 4. Kościółki południowej Wielkopolski poddane odnowie i konserwacji (Borków Stary, Klisz Zawodzie) Źródło: Smartlink/Beneficjenci Natomiast przedsięwzięcia promocyjne dotyczyły głównie promocji kultury oraz dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i poszczególnych jej obszarów (np. Regionu Średzkiego, Ziemi Ostrzeszowskiej). Działania te obejmują prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnych, organizację wydarzeń kulturalnych. Z kolei w ramach Schematu III wsparto 21 kin z Wielkopolski, które zostały przystosowane do przejścia na cyfrowy system projekcji filmów. Cyfryzacji dokonano miedzy innymi w kinie Przedwiośnie w Krotoszynie, kinie Echo w Jarocinie, czy tez kinie Noteć w Chodzieży. Schemat I Projekty inwestycyjne 18 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,93 EUR Schemat II Projekty promocyjne 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE ,59 EUR Schemat III Infrastruktura kin - 21 projektów, na łączną kwotę dofinansowania UE 74 35,5 EUR PROJEKTY KLUCZOWE Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 2 marca do 2 kwietnia 212 r., a dnia 12 kwietnia 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Klasztor OO. Franciszkanów w Gnieźnie. W okresie sprawozdawczym beneficjent złożył wniosek o dofinansowanie oraz podpisał umowę o dofinansowanie (17 października 212 r.). Projekt zakłada adaptację części kościoła Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne oraz powstanie czytelni w części klasztornej, bezpośrednio przylegającej do planowanej biblioteki. 238

239 Renowacja pomieszczeń kościoła będzie polegała m.in. na renowacji ścian zakrystii, wykonaniu drewnianej podłogi, zaopatrzeniu części zakrystii w instalację elektryczną. Jedno z pomieszczeń bibliotecznych zostanie wydzielone na tzw. akwarium, ze szklanych ścian. W części klasztornej wydzielona zostanie czytelnia. Zostanie tam zlokalizowanych klika stanowisk czytelniczych, w tym 2 stanowiska komputerowe dostępne dla czytelników. Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na uatrakcyjnienie regionu. Powstanie nowoczesna biblioteka naukowa, która będzie nową instytucją kulturalną i naukową, dającą dostęp do specjalistycznej literatury w tym również z możliwością studiowania zabytkowych starodruków. Projekt jest realizowany planowo, zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Beneficjent planuje kontynuować prace remontowe, konserwatorskie i budowlane w obiekcie, tj. związane z pracami konserwatorskimi, montażem regałów, ścian szklanych oraz przygotowaniem obiektu pod kątem budowlanym. Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 11 czerwca do 11 lipca 212 r., a dnia 24 lipca 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to luty 213 r. Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna szeroko zakrojonego projektu promocyjnego, który zakłada realizację pięciu komponentów: KULTURA-WIEDZA-SUKCES stworzenie Centrów Kompetencji pełniących rolę koordynującą i doradczą dla osób i podmiotów już działających lub zamierzających podjąć działalność w sferze kultury. Wielkopolska Marka Kulturalna stworzenie logotypu oraz hasła promującego Wielkopolskę, mających związek z kulturą; przeprowadzenie kampanii promującej Wielkopolskę jako region o silnej identyfikacji kulturowej; wyłanianie ambasadorów wielkopolskiej kultury, Wielkopolski Portal Kulturalny stworzenie i redagowanie wielofunkcyjnego, opiniotwórczego i kulturotwórczego portalu internetowego, Cykl wizyt studyjnych zagranicznych kuratorów sztuki w Wielkopolsce organizacja pięciu wizyt studyjnych zagranicznych kuratorów teatralnych, sztuk wizualnych, filmowych, muzealnych oraz muzycznych, Wystawa mobilna WIELKOPOLSKA KOLEBKA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI stworzenie modułowej, mobilnej wystawy prezentującej Wielkopolskę jako kolebkę polskiej państwowości zakłada się 5 do 1 prezentacji w Polsce oraz za granicą. Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na wzmocnienie potencjału kulturowego regionu. Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek - Etap I Projekt został przekazany do konsultacji społecznych, które trwały od 8 października do 9 listopada 212 r., a dnia 14 listopada 212 r. został wpisany do IW IPK. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Fundacja Instytut Rozbitek w Poznaniu organizacja non profit, założona przez Jana A.P. Kaczmarka. Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie to luty 213 r. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja spichlerza jednego z obiektów zespołu folwarcznego i adaptacja jego powierzchni w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni dydaktyczno wystawowej z niewielkimi przestrzeniami dydaktycznymi oraz warsztatowymi dla organizacji różnego rodzaju wystaw i wernisaży. Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do budowy artystycznej platformy, która poprzez muzykę i film chce budować silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na większy udział kultury w życiu mieszkańców, ma szanse przyczynić się do zachowania oraz wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczeństwa województwa wielkopolskiego, co skutkować będzie rozwojem kapitału ludzkiego, 239

240 wzmocnieniem spójności społecznej regionu i zwiększeniem znaczenia kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno gospodarczy regionu, wzmacniając tym samym jego potencjał. Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29 W okresie sprawozdawczym (16 kwietnia 212 r.) podpisana została umowa o dofinansowanie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, który realizuje projekt. W ramach realizacji projektu w 212 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w wyniku, którego na wykonawcę usługi wybrano firmę ADEXBUD Przedsiębiorstwo Montażowo- Budowlane z Obornik. Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony na usługi nadzoru konserwatorskiego i budowlanego, jako wykonawcę wybrano firmę DEMIURG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Poznania. Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim W okresie sprawozdawczym podpisano aneks do umowy, który m.in. skrócił czas realizacji projektu do końca czerwca 212 r. Projekt jest zakończony rzeczowo, pozostała do rozliczenia ostatnia część finansowa. W dniu 29 czerwca 212 r. pierwsi goście mogli obejrzeć rezerwat o nazwie Genius loci mieszczący się na Ostrowie Tumskim. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów muzealnych w Polsce, prezentujący relikty wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego, jakim był Ostrów Tumski w X wieku oraz zrekonstruowane pozostałości renesansowego muru obronnego okalającego Ostrów Tumski. W części podziemnej znajduje się sala ekspozycyjna reliktów wału grodu poznańskiego, a także korytarz z ekspozycją fundamentów muru Lubrańskiego. Na parterze znajduje się sala multimedialna, w której prezentowane są tematyczne filmy 3D, a tuż przy wejściu zlokalizowano infokioski oraz holograficzny obraz grodu z czasów jego świetności. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Archidiecezję Gnieźnieńską od września 28 r. do września 211 r. W połowie marca 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha objęła prace budowlane i konserwatorskie obiektów kompleksu Wzgórza Lecha. W ramach projektu wspartych zostało 5 obiektów dziedzictwa kulturowego - Katedra Gnieźnieńska, Relikty Kaplicy Łaskiego, kanonia przy ul. Kolegiaty 6 wraz z otoczeniem (brama wjazdowa i mur okalający), budynek przy ul. Kolegiaty 2 oraz budynek przy ul. Kolegiaty 5. W tym 3 obiekty zostały poddane konserwacji - Katedra Gnieźnieńska, Relikty Kaplicy Łaskiego, kanonia przy ul. Kolegiaty 6. Ponadto 2 rodzaje zbiorów zostały zabezpieczone - zbiory Archiwum oraz Muzeum Archidiecezjalnego. Dofinansowanie pozwoliło na rewaloryzację wieży katedralnej i reliktów najstarszej w Polsce kaplicy renesansowej Łaskiego. Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo Projekt zakończony. Projekt realizowany był przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy od 12 czerwca 28 r. do 19 maja 211 r. W lipcu 212 r. zatwierdzony został wniosek o płatność końcową. Projekt obejmował przeprowadzenie prac restauracyjnych i modernizacyjnych oraz poprawę wyposażenia obiektów na terenie rezerwatów Archeologicznych dot. Początków Państwa Polskiego. Dzięki temu zwiększyła się atrakcyjność oferty programowej muzeum i poprawił się komfort zwiedzania Rezerwatów Archeologicznych. Powstały też lepsze warunki ekspozycji oraz przechowywania zbiorów muzealnych. 24

241 ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 41. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VI 129 podpisanych umów na kwotę dofinansowania UE ,18 EUR 89,27% poziom kontraktacji 79 projektów zakończonych, na kwotę dofinansowania UE ,48 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 835 km wspartych szlaków turystycznych 91 wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 22 nowe lub zmodyfikowane produkty turystyczne 43 wsparte obiekty kultury lub dziedzictwa kulturowego 13 obiekty zbiory poddane konserwacji * WSKAŹNIKI REZULTATU 275,66 nowych miejsc pracy osób korzystających ze wspartych obiektów turystycznych osób odwiedzających wsparte obiekty kultury i dzidzictwa kulturowego * CEL Wykorzystanie środowiska przyrodniczego i kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu Wzrost udziału kultury w życiu mieszkańców * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Dla zmierzenia wpływu projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI na obszar turystyki i kultury w województwie wielkopolskim określono 7 wskaźników priorytetowych (4 wskaźniki produktu, 3 wskaźniki rezultatu) oraz 5 wskaźników na poziomie działań. Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu VI zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu VI realizowane są w ramach 129 projektów, z których 79 zostało już zakończonych. W 212 r. odnotowano postęp w obszarze kultury, gdzie podpisano 22 umowy o dofinansowanie. 241

242 Tabela 47. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VI Nazwa wskaźnika Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia Liczba projektów z zakresu turystyki % 48 12% Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego Długość nowych i przebudowanych szlaków turystycznych (km) Liczba nowych i przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych % 28 7% % % % 77 1% Liczba utworzonych miejsc pracy % 13 21% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Na obecnym etapie wdrażania postęp odnotowany w Priorytecie VI pozwala stwierdzić, że nie ma zagrożenia osiągnięcia wartości docelowych określonych dla 213 r. W większości przypadków poziom realizacji wskaźników określony na podstawie podpisanych umów wynosi ok. 1%. Jedynie w 2 przypadkach odnotowano odchylenie pomiędzy określonymi celami a ich rzeczywistą realizacją: w przypadku wskaźnika dotyczącego miejsc pracy (poniżej celu) oraz liczby projektów z zakresu turystyki (powyżej celu). Ma to jednak swoje przyczyny, które opisano poniżej. Turystyka Wielkopolska dzięki doskonałym warunkom przyrodniczym, niskiemu poziomowi degradacji środowiska oraz dużej bioróżnorodności jest regionem o znacznych walorach turystycznych. Walory te są jednak w niedostatecznym stopniu wykorzystywane do wzmocnienia potencjału rozwojowego Wielkopolski. Interwencja w ramach Priorytetu VI ma na celu wzmocnienie tego potencjału poprzez m.in. poprawę i rozbudowę istniejącej infrastruktury turystycznej, wypracowanie systemu promocji Wielkopolski i rozwój lokalnych oraz regionalnych produktów turystycznych. Projekty wsparte w ramach Priorytetu VI są odpowiedzią na potrzeby zdiagnozowane w regionie w tym zakresie. Liczba projektów z zakresu turystyki na podstawie podpisanych umów do końca 212 r. wyniosła 69, z czego 48 zostało już zakończonych. Jest to nieco więcej niż początkowo zakładano i wynika z faktu, iż projekty te uznano za istotne dla rozwoju Wielkopolski i osiągania określonych wcześniej celów. Przekroczenie wartości docelowej należy uznać za pozytywne zjawisko, gdyż za pieniądze przeznaczone na działanie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano, a wsparcie udzielone zostało większej liczbie projektów o mniejszej wartości. Połowa projektów z obszaru turystyki realizowanych jest na obszarach wiejskich. Podstawowym efektem rzeczowym projektów realizowanych w obszarze turystyki są nowe lub przebudowane obiekty turystyczne i rekreacyjne. Do końca okresu sprawozdawczego wsparto 77 takich projektów (projekty zakończone), co odpowiada dokładnie wartości docelowej dla 213 r. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, że wartość wskaźnika wyniesie 91, jest to jednak niewielkie przekroczenie. Wśród wspartych obiektów znalazły się m.in. Ośrodek Wypoczynkowy w Skorzęcinie, Bulwar Nadwarciański w Koninie, czy też kąpielisko nad Jeziorem Stepuchowskim. Dużo jezior w Wielkopolsce zyskało nowe lub odnowione promenady m.in. promenada nad jeziorem Miejskim w Chodzieży, promenada nad Jeziorem Kórnickim. Ciekawym obiektem, który został oddany do użytku w maju 212 r. jest kolejka górska alpinie coaster. Najnowsza atrakcja kompleksu rekreacyjnego nad Maltą w Poznaniu to efekt realizacji projektu pt. Budowa Alpine Coaster wraz z 242

243 zagospodarowaniem przyległego terenu w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej poznańskiej Malty. Wielkopolska posiada dobre warunki do uprawiania turystyki aktywnej rowerowej, wodnej, czy też konnej. Dlatego też w ramach interwencji w Priorytecie VI wybudowano lub przebudowano prawie 824 km szlaków turystycznych, co stanowi 99% wartości docelowej. Z kolei szacowana realizacja wynosi nieco ponad 835 km. Ponadto w zakontraktowanych projektach zakłada się wsparcie prawie 38 km ścieżek rowerowych, m.in. ścieżki pieszo-rowerowej z Grodziska do Woźnik, ścieżki rowerowej na trasie Zbąszyń-Nądnia, czy też ścieżki rowerowej wokół Zbiornika Murowaniec na terenie gminy Koźminek. Poza szlakami pieszo-rowerowymi wsparto również szlaki wodne m.in. Szlak kajakowy Puszcza Zielonka. Odpowiedzią na brak wyspecjalizowanych systemów promocji oraz profesjonalnych produktów turystycznych w Wielkopolsce są przedsięwzięcia w obszarze informacji i promocji. Dofinansowane projekty zakładają utworzenie 141 punktów informacji turystycznej oraz 7 portali informacyjnych. Ponadto wsparcie zostało udzielone na stworzenie lub modyfikację 22 produktów turystycznych. Wśród działań promocyjnych warto tu wspomnieć o kompleksowym projekcie pt. Kompleksowa promocja wiodących produktów turystycznych Wielkopolski realizowanym przez Wielkopolską Organizację Turystyczną. Projekty te z pewnością przyczyniają się do wzrostu znaczenia turystyki w gospodarce regionu, co jest celem określonym dla tego obszaru. Kultura Wielkopolska odznacza się bogatym dziedzictwem kultury materialnej w postaci zabytków architektury sakralnej i świeckiej, jednak stan techniczny obiektów zabytkowych ulega stałej degradacji. Wsparcia wymagają także instytucje kultury, których stan techniczny i wyposażenie nie są w najlepszej kondycji. W związku z tym część środków priorytetu została przekazana na ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury. Miernikiem realizowanych działań w tym zakresie jest wskaźnik liczba zbudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego, którego szacowana realizacja na koniec 212 r. wyniosła 43, co stanowi 18% wartości docelowej. Wśród wspartych obiektów znalazły się m.in. drewniane kościółki południowej Wielkopolski objęte projektem odnowy i konserwacji, XVIIIwieczny Pokarmelicki Zespół Klasztorny w Kłodawie, który poddany został renowacji. Zdecydowana większość wspartych obiektów zlokalizowanych jest na obszarach miejskich. Na obszarze wiejskim wsparto jedynie 7 takich projektów, co jest zjawiskiem normalnym, gdyż większość obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego znajduje się w miastach. Poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr kultury, jako jeden z celów priorytetu, zostanie uzyskana w wyniku szeroko zakrojonych akcji promocyjnych i informacyjnych. Ciekawym przykładem jest tu projekt pt. Ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu Szwajcarii Żerkowskiej jako przykładu wielkopolskiej tradycji. Dzięki realizacji projektu przeprowadzona została kampania reklamowa gminy przy użyciu najnowszych form komunikacji (ogłoszenia i spoty w prasie), wydany został album i foldery w wersji elektronicznej, a także publikacje dotyczące dziejów ziemi żerkowskiej. Zwiększenie dostępu do dóbr kultury, zwłaszcza w małych miastach, nastąpiło również dzięki cyfryzacji kin, która została dofinansowana w ramach osobnego schematu utworzonego dla Działania 6.2. Wsparcie z WRPO udzielone zostało dla 21 kin, w wielu przypadkach inwestycja w sprzęt uchroniła je przed zamknięciem, szczególnie w małych miejscowościach. Renesans jaki przezywają małe kina studyjne sprawia, że przemieniają się one w obiekty kultury o wysokim standardzie projekcji. Jest to kolejny dowód na to, jak fundusze unijne wpłynęły na poprawę dostępu do dóbr kultury, co jest celem priorytetu i odpowiedzią na potrzeby regionu w tym zakresie. Miejsca pracy Turystyka jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który wpływa na rozwój rynku pracy, a także jest swego rodzaju metodą przeciwdziałania bezrobociu. Dowodem na to są projekty wybrane do dofinansowania w ramach Priorytetu VI, które generują nowe miejsca pracy. Zgodnie z podpisanymi umowami utworzonych zostanie prawie 276 nowych etatów, co stanowi 55% wartości docelowej. Projekty zakończone do końca 212 r. wygenerowały 13 nowe miejsca pracy. Miejsca pracy tworzone są głównie w ramach projektów inwestycyjnych, zarówno w Działaniu 6.1, jak i 243

244 Działaniu 6.2, a także w przypadku projektów dotyczących cyfryzacji kin. Zdecydowanie najwięcej miejsc pracy powstaje w Działaniu 6.1 Turystyka (244 etaty), co wynika z charakteru inwestycji wspieranych w jego ramach. Ponad 6% utworzonych miejsc pracy powstało na obszarach wiejskich, co jest pozytywnym zjawiskiem, gdyż sytuacja rynku pracy na tych obszarach jest gorsza niż w miastach. Zatem wsparcie ukierunkowane zostało na poprawę tej sytuacji. Biorąc pod uwagę płeć osób zatrudnionych, odsetek miejsc pracy, na których zatrudnione zostały kobiety określony został na podstawie badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych - jest to nieco mniej niż zakładano na początkowym etapie programowania, jednakże wynika to z charakteru wspieranych inwestycji. Należy tu jednak zaznaczyć, że w ramach Priorytetu VI tworzone są również pośrednie miejsca pracy, a także tymczasowe miejsca pracy, które nie są ujęte we wskaźniku na poziomie osi priorytetowej. Zgodnie z wynikami ww. badania ewaluacyjnego w ramach Priorytetu VI powstaną 73 pośrednie miejsca pracy. Przedsięwzięcia realizowane w obszarze turystyki i kultury maja pozytywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą Wielkopolski. Oddziałują na wzrost znaczenia turystyki w gospodarce regionu oraz na poprawę życia kulturalnego jego mieszkańców, a także wzrost zatrudnienia. Ma to swoje odzwierciedlenie m.in. w zmianach wskaźników kontekstowych. Wskaźnik działania: Liczba nowych i przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych jest powiązany ze wskaźnikiem kontekstowym: Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców. Nowa baza noclegowa, jak i ta podlegająca modernizacji staje się atrakcyjną ofertą zarówno dla Wielkopolan, jak i turystów z innych regionów. W ostatnich latach widoczny jest wzrost wartości wskaźnika kontekstowego w ciągu 5 lat nastąpił przyrost o 7,3 tys. osób. Także wskaźnik dotyczący miejsc pracy tworzonych w turystyce oraz w środowisku kulturowym ma wpływ na zmiany następujących wskaźników kontekstowych: Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL), Stopa bezrobocia (wg BAEL), Pracujący ogółem. KRAJOWY PROGRAM REFORM Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt realizacja założeń Strategii UE 22. RÓWNOŚĆ SZANS W wielu projektach stosowane są rozwiązania umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym, m.in. budowany park sportowo - rekreacyjny w mieście Luboń będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych m.in. poprzez system zjazdów z balustradami; projekt dot. zagospodarowania Bulwaru Nadwarciańskiego w Koninie zakłada system zjazdów o spadkach nie przekraczających 6%. W przypadku kilku projektów beneficjenci wykazali wskaźnik: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego/instytucje kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych. CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu VI. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ Brak zaleceń odnoszących się do Priorytetu VI. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Brak rekomendacji IZ WRPO dla Priorytetu VI. 244

245 PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Podsumowując można stwierdzić, że interwencja w ramach Priorytetu VI przybliża nas do osiągnięcia celów określonych zarówno w dokumentach programowych, jak i w Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 22 r. Ponadto są one także odpowiedzią na problemy zidentyfikowane w analizie SWOT w Programie. Projekty wybrane do dofinansowania w Priorytecie VI wpisują się również w cel generalny określony w Strategii rozwoju turystyki w województwie Wielkopolskim, tj. Zwiększenie efektywności zrównoważonego wykorzystania potencjału kulturowego, przyrodniczego i społecznego Wielkopolski przez rozwój turystyki krajowej i zagranicznej, skutkujące lokalnym rozwojem gospodarczym oraz wzrostem poziomu życia ludności oraz w jego cele szczegółowe. Wszystkie wybrane projekty są zgodne z logiką interwencji przyjętą dla programu. Oczekuje się również, że projekty wsparte w ramach priorytetu pośrednio wpłyną na rozwój turystyki w Wielkopolsce, jako jednej z gałęzi gospodarki regionu, a jednocześnie na wzrost jej konkurencyjności. Na koniec okresu sprawozdawczego wskaźnik kontraktacji w Priorytecie VI wyniósł 89,27%, a ponad połowa projektów została już rozliczona i zakończona. W przypadku wszystkich wskaźników określonych dla Priorytetu VI wykazany został postęp. Na podstawie podpisanych umów widać, że w większości przypadków wartości docelowe zostaną osiągnięte w 1%. Nie ma zatem zagrożenia w osiąganiu celów określonych dla Priorytetu VI. Można zatem stwierdzić, że priorytet wdrażany jest sprawnie, bez zbędnych opóźnień. W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł, które mogłyby utrudniać postęp w realizacji. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu VI nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 245

246 246

247 Konferencja Innowacyjna Wielkopolska w Budowie PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Szkolenie dla beneficjentów 247

248 3.7 PRIORYTET VII POMOC TECHNICZNA Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO Cel główny Priorytetu VII to Efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych w ramach programu. Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: Sprawna realizacja WRPO, Pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu, Odpowiednie przygotowanie projektów dla podniesienia efektywności ich wdrażania, Skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocja Programu. Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet VII Pomoc techniczna wynosi 4 99 EUR Osiągnięcie celów i analiza postępów (fizyczny i finansowy postęp priorytetu) POSTEP FIZYCZNY Informacje na temat wskaźników postępu fizycznego znajdują się w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku IV. W tabeli przedstawione zostały zarówno dane nt. wskaźników priorytetowych oraz wskaźników na poziomie działań. Analiza realizacji oraz szacowanej realizacji wskaźników przedstawionych w tabeli znajduje się w analizie jakościowej poniżej. POSTĘP FINANSOWY W 212 r. Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III WRPO złożyła 5 wniosków o dofinansowanie. Spośród złożonych wniosków 4 zostały zatwierdzone, a 1 odrzucono. Dla zatwierdzonych wniosków zostały podpisane umowy o dofinansowanie: Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za grudzień 29r. oraz za rok 21 umowa została podpisana 1 lipca 212 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi ,73 EUR. Projekt został zakończony (5 grudnia 212 r. zatwierdzono wniosek o płatność końcową). Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe IP dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za rok umowa została podpisana 13 lipca 212 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi ,4 EUR. Wydatki poniesione na wdrażanie oraz podnoszenie kwalifikacji przez Instytucję Pośredniczącą dla Priorytetu III WRPO za rok 211 umowa została podpisana 8 sierpnia 212 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi 1 419,94 EUR. Wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW w Poznaniu zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO w 211r.- umowa została podpisana 8 listopada 212 r. Wartość dofinansowania UE w projekcie wynosi ,97 EUR. Niska wartość dofinansowania we wnioskach ocenionych formalnie oraz zatwierdzonych wynika z faktu, że w Priorytecie VII do końca 212 r. podpisano 1 umów o dofinansowanie, a pozostałe to decyzje o dofinansowanie dotyczące projektów IZ WRPO. Wartość dofinansowania UE podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach Priorytetu VII do końca okresu sprawozdawczego wyniosła ,6 EUR, co stanowi 78,41% realizacji zobowiązań UE na lata na Priorytet VII. Pozostała alokacja zostanie wykorzystana na wsparcie procesu zarządzania i wdrażania w 213 r. i częściowo w 214 r. Do końca 212 r. wydano 6 decyzji o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE ,4 EUR oraz podpisano 1 umów o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Priorytetu VII na kwotę dofinansowania UE ,66 EUR. W okresie sprawozdawczym podpisano 5 umów z WFOŚiGW oraz wydano 9 decyzji 248

249 Mln EUR o dofinansowanie projektów realizowanych przez IZ WRPO. Wykorzystanie alokacji wg zatwierdzonych wniosków o płatność kształtowało się na poziomie 52,79% - poniżej średniej dla Programu, co wynika ze specyfiki Priorytetu (projekty są rozłożone równomiernie na cały okres programowania). Tabela 48. Podpisane umowy oraz wydane decyzje w ramach Priorytetu VII do końca 212 r. Nazwa działania Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalnokadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Działanie 7.2 Informacja i promocja WRPO Liczba podpisanych umów/decyzji Wartość dof. UE podpisanych umów/decyzji (EUR) Poziom kontraktacji Alokacja (EUR) Liczba projektów zakończonych ,88 78,51% 36 99, ,18 77,47% 4, 7 Razem ,6 78,41% 4 99, 49 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Wykres 64. Postęp finansowy w Priorytecie VII w okresie sprawozdawczym oraz od uruchomienia programu 45 4, ,64 1,5,58 1,44 Wartość wnioskowanego dofinansowania ogółem (po ocenie formalnej) Wartość dof. ogółem zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie 6,88 32,8 Wartość dof. UE podpisanych umów 5,55 5,2 Wartość dof. UE zatwierdzonych wniosków o płatność W okresie sprawozdawczym 21,6 2,92 Wartość dof. UE deklaracji zatwierdzonych przez IC Alokacja Od uruchomienia programu Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII w 1% finansowane są z EFRR, zatem kwota ogółem jest równa kwocie dofinansowania UE. W ramach Priorytetu nie przewiduje się realokacji pomiędzy działaniami. W okresie sprawozdawczym utworzony został nowy Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania 249

250 (Uchwała ZWW Nr 2665/212 z 3 października 212 r.). Utworzenie nowego schematu w ramach przedmiotowego Działania 7.1 ma na celu udzielenie wsparcia potencjalnym beneficjentom dla przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu, które będą mogły się ubiegać o dofinansowanie na ich realizację z funduszy Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej. KONKURSY W ramach Priorytetu VII projekty IZ WRPO wybierane są w trybie systemowym, natomiast projekty IP WRPO w trybie konkursowym. W okresie sprawozdawczym trwał konkurs na Działalnie 7.1 oraz Działanie 7.2, który został ogłoszony w 29 r. i potrwa do 3 marca 215r. lub do wyczerpania środków. Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 5 EUR (Działanie EUR, Działanie EUR). Uprawnionym do składania wniosków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na podstawie Porozumienia z dnia 1 października 27 r. z późniejszymi zmianami. W okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu VII złożonych zostało 5 wniosków o dofinansowanie przez WFOŚiGW w Poznaniu (2 wnioski dotyczyły Działania 7.1, 3 Działania 7.2). ROZKŁAD PROJEKTÓW WG SEKTORÓW GOSPODARKI W ramach Priorytetu VII występują wyłącznie projekty dotyczące usług z zakresu administracji publicznej. ROZKŁAD PROJEKTÓW WG RODZAJÓW BENEFICJENTÓW W Priorytecie VII jest dwóch beneficjentów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. ROZKŁAD PRZESTRZENNY PROJEKTÓW Wszystkie projekty wsparte w ramach Priorytetu VII realizowane są na obszarze miejskim. INFORMACJE NT PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W DANYM OBSZARZE W RAMACH INNYCH PO Informacje na ten temat znajdują się w p ROZKŁAD PROJEKTÓW WG GRUP DOCELOWYCH Informacje na ten temat znajdują się w punkcie ROZKŁAD PROJEKTÓW WG TYPÓW PROJEKTÓW Szczegółowe informacje na temat projektów realizowanych w ramach Priorytetu VII zawarte są w pkt. 6 Pomoc techniczna. 25

251 ANALIZA STOPNIA REALIZACJI WSKAŹNIKÓW i OCENA EFEKTYWNOŚCI WSPARCIA Rycina 42. Powiązania pomiędzy postępem finansowym, rzeczowym oraz celami w Priorytecie VII 7 wydanych decyzji/podpisan ych umów na kwotę dofinansowania UE ,6 EUR 78,41% poziom kontraktacji 49 projektów zakończonych, na kwotę dofinansowania UE ,46 EUR WSKAŹNIKI PRODUKTU 225,48 zatrudnionych przy zarządzaniu i wdrażaniu WRPO 244 szkolenia współfinansowa ne z PT (szkolenia grupowe ) 269 zakupionych zestawów komputerowych * WSKAŹNIKI REZULTATU 2 26 przeszkolonych osób (szkolenia grupowe finansowane z PT) przeszkolnych beneficjentów (szkolenia finansowane z PT) * CEL Efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych w ramach programu Sprawna realizacja WRPO Pełne uczestnictwo w jednolitym komputerowym systemie monitoringu Odpowiednie przygotowanie projektów dla podniesienia efektywności ich wdrażania Skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocja Programu * dane dotyczące wartości wskaźników odnoszą się do szacowanej realizacji, na podstawie podpisanych umów Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Dla zmierzenia efektywności wykorzystania środków strukturalnych dostępnych w ramach WRPO określono 1 wskaźników priorytetowych (7 wskaźników produktu, 3 wskaźniki rezultatu) oraz 3 wskaźniki na poziomie działań (2 dla Działania 7.1, 1 dla Działania 7.2). Szczegółowe informacje na temat tychże wskaźników zostały zawarte w Tabeli 4. Postęp fizyczny wg priorytetów, w załączniku nr IV do Sprawozdania. W wierszu realizacja zostały przedstawione informacje nt. projektów zakończonych, tj. takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową. Z kolei w wierszu szacowana realizacja zostały przedstawione wartości na podstawie zawartych umów. W niektórych przypadkach realizacja za 212 r. nie odpowiada szacowanej realizacji dla 212 r., ze względu na trwającą jeszcze na koniec roku weryfikację wniosków o płatność końcową, trwające czynności kontrolne, bądź złożenie przez beneficjentów w 213 r. wniosków o płatność dla projektów, które zakończyły się na końcu okresu sprawozdawczego. Przedsięwzięcia wsparte w ramach Priorytetu VII zobrazowane są za pomocą wskaźników, które stanowią miernik realizacji celów wyznaczonych dla danej osi. Z kolei na poziom realizacji wskaźników wpływa postęp finansowy wspartych projektów. Wskaźniki określone dla Priorytetu VII realizowane są w ramach 7 projektów, z których 49 zostało już zakończonych. W 212 r. podpisano 14 umów/decyzji w obydwu działaniach priorytetu. 251

252 Tabela 49. Poziom realizacji wybranych wskaźników produktu i rezultatu w Priorytecie VII Nazwa wskaźnika Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej Szkolenia współfinansowane ze środków pomocy technicznej Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdrażania Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej Egzemplarze publikacji promocyjnoinformacyjnych nt. Programu współfinansowanych ze środków pomocy technicznej Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej Wartość docelowa (213 r.) Szacowana realizacja wartość % osiągnięcia wartość Realizacja % osiągnięcia % % % % % % % % % % % % Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 7-13) Jak wynika z powyższej tabeli oraz Tabeli 4 (Załącznik nr IV do Sprawozdania) w większości przypadków na podstawie szacowanej realizacji następuje przekroczenie wartości docelowych, zatem nie ma zagrożenia w osiągnięciu założonych celów. Zjawisko takie należy uznać za pozytywne, gdyż za pieniądze przeznaczone na Priorytet udało się zrealizować więcej niż zakładano. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania WRPO W 212 r. przy przygotowaniu i wdrażaniu WRPO zaangażowane były osoby na 28,96 etatach, które finansowano z pomocy technicznej. Szacuje się, iż w następnym roku liczba etatów wzrośnie do 225,48. Jednocześnie przekroczona została wartość założona na etapie programowania. W celu jak najefektywniejszego wdrażania programu osoby zatrudnione przeszły liczne szkolenia. Do końca analizowanego okresu IZ WRPO oraz IP WRPO zorganizowały 24 szkoleń, a szacowana wartość dla 213 r. wynosi 244. Mały wzrost wartości wskaźnika dla 213 r. i w stosunku do roku poprzedniego (22) wynika z faktu, że największe zapotrzebowanie na szkolenia jest w początkowej fazie wdrażania programu. Stopień realizacji wskaźnika wynosi 114%, zatem mamy tu do czynienia z niewielkim przekroczeniem wartości docelowej. W efekcie przeprowadzonych szkoleń przeszkolono łącznie osób, w tym 69% to kobiety. Szacuje się, że do końca 215 r. przeszkolonych będzie 2 26 osób, zatem wartość docelowa osiągnięta zostanie w 15%. Dla osób pracujących przy przygotowaniu i wdrażaniu WRPO zakupiony został sprzęt komputerowy (232 szt.). Szacuje się, że w 213 r. zakupionych zostanie jeszcze 37 sztuk. Wartość docelowa wskaźnika dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego została przekroczona, co wynika z faktu, iż wyeksploatowany sprzęt został wymieniony, a z zakupionego sprzętu korzystają także osoby, które są zatrudnione na niepełnym etacie. 252

253 Zarówno zatrudnienie osób z odpowiednim wykształceniem i dodatkowo doszkolonych w ramach pomocy technicznej WRPO, jak i odpowiedni sprzęt komputerowy służący sprawnej pracy sprawiają, iż realizowany jest cel szczegółowy Priorytetu VII Sprawna realizacja WRPO. Informacja i promocja WRPO W ramach WRPO organizowane są liczne przedsięwzięcia o charakterze informacyjnopromocynym. Do końca 212 r. zorganizowano 25 konferencji/spotkań, natomiast do końca 214 r. planuje się, że będzie ich 51 tym samym osiągnięte będzie 12% wartości docelowej wskaźnika. Wszystkie te imprezy, spotkania, konferencje wpływają na realizację celu szczegółowego, jakim jest skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocja Programu. Jednym z takich wydarzeń była konferencja podsumowująca wdrażanie WRPO pt. Innowacyjna Wielkopolska w Budowie, która odbyła się w marcu 212 r. W celu poprawnego przygotowania przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, a także zaznajomienia się z przepisami, które są niezbędne do prowadzenia projektu IZ WRPO oraz IP WRPO organizują dla beneficjentów szkolenia. Do końca 212 r. łącznie przeszkolono już osoby, w tym kobiet. Stopień realizacji wskaźnika Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej wynosi 91%, a dla wskaźnika dot. kobiet 93%. Z kolei szacowana realizacja wskazuje na przekroczenie wartości docelowej, co wynika z dużego zainteresowania wnioskodawców dotacjami. Szkolenia te przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego tj. odpowiednie przygotowanie projektów dla podniesienia efektywności ich wdrażania. Do końca 212 r. zlecono 11 badań ewaluacyjnych/opracowań, a szacuje się, że będzie ich jeszcze 11. Znaczny szacowany wzrost wartości wskaźnika wynika z dużej potrzeby przeprowadzenia rozmaitych analiz dotyczących różnych aspektów z obecnej perspektywy, jak i potrzeb odnoszących się do nowej perspektywy finansowej. Wydano także egzemplarzy publikacji promocyjno-informacyjnych na temat WRPO. IZ WRPO szacuje, iż takich publikacji w 213 r. będzie ponad 256 tys., co stanowi 77% wartości docelowej. Pośród wydanych publikacji są m.in. Monitor Wielkopolski, Nasz Region, publikacje w Gazecie Wyborczej, Głosie Wielkopolskim. KRAJOWY PROGRAM REFORM Informacje nt. powiązań pomiędzy Krajowym Programem Reform a poszczególnymi priorytetami znajduje się w pkt Realizacja założeń Strategii UE 22. RÓWNOŚĆ SZANS Zasada równości szans realizowana jest m.in. poprzez równy dostęp do szkoleń dla wszystkich pracowników oraz beneficjentów. Także przy zatrudnieniu osób do obsługi programu nie dyskryminowano żadnej z grup społecznych. CROSS-FINANCING Informacje na ten temat znajdują się w punkcie BADANIA EWALUACYJNE W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w ramach Priorytetu VII. ZALECENIA I REKOMENDACJE KOMISJI EUROPEJSKIEJ Brak zaleceń odnoszących się do Priorytetu VII. REKOMENDACJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W związku z dodaniem nowego schematu dla Działania 7.1 (Schemat II Inwestycje strategiczne) w przyszłym okresie sprawozdawczym IŻ WRPO umożliwi ubieganie się o wsparcie w trybie indywidualnym potencjalnym beneficjentom na przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięć o charakterze strategicznym dla rozwoju regionu, którzy będą mogli się ubiegać o dofinansowanie na ich realizację z funduszy Unii Europejskiej w ramach przyszłej perspektywy finansowej. 253

254 PODSUMOWANIE - GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA I WĄSKIE GARDŁA Wszystkie projekty realizowane w ramach priorytetu VII mają za zadanie wspierać proces zarządzania i wdrażania WRPO oraz zapewniać odpowiednią informacje i promocje programu, zatem spełniają cele określone w dokumentach programowych (WRPO oraz UWRPO). Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że cele te są realizowane. Realizacja Priorytetu ze względu na jego specyfikę rozłożona jest w czasie na cały okres programowania. Wskaźnik kontraktacji dla Priorytetu VII wyniósł 78,41%, a postęp rzeczowy wykazany został przy wszystkich wskaźnikach określonych dla Priorytetu VII. Za główne osiągnięcie uznać można sprawne wydatkowanie środków w programie dzięki m.in. efektom projektów realizowanych w Priorytecie VII (szkolenia dla beneficjentów, dla pracowników, badania ewaluacyjne itd.). W trakcie wdrażania priorytetu nie zidentyfikowano wąskich gardeł. Cele priorytetu są wypełniane przez realizowane w jego ramach projekty. Realizacja priorytetu przebiega zgodnie z oczekiwaniami Instytucji Zarządzającej, a w przyszłym okresie programowania zostaną wykorzystane doświadczenia z wdrażania programu Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi W ramach Priorytetu VII nie wystąpiły znaczące problemy w zakresie jego wdrażania. 254

255 4. PROGRAMY EFS: SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA Nie dotyczy. 5. DUŻE PROJEKTY W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata realizowane są trzy duże projekty (w rozumieniu art. 39 rozporządzenia nr 183/26). Projekty te wsparte zostały w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna i do końca okresu sprawozdawczego nie były jeszcze zakończone. W 212 r. nie zaszły zmiany w wykazie dużych projektów. Żaden z dużych projektów nie ma w umowach krajowych zawartych klauzul warunkowych dot. kwestii Oceny Oddziaływania na Środowisko. IZ WRPO nie identyfikuje wąskich gardeł ani problemów w realizacji dużych projektów. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych Projekt realizowany jest przez Departamentem Transportu UMWW w ramach Działania 2.4. Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich. Jego całkowita wartość wynosi ,1 EUR, w tym wartość dofinansowania UE ,87 EUR. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec lipca 214 r. Wykonanie nowoczesnych pociągów zostało zlecono bydgoskiej firmie - zakłady Pojazdy Szynowe PESA. Pierwszy z zamówionych przez województwo pojazdów trafił do Wielkopolski w sierpniu 212 r. po przejściu prób technologicznych i wykorzystywany był do szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie (maszyniści i serwisanci). Niskopodłogowy, czteroczłonowy skład jest w pełni monitorowany, ma 2 miejsc siedzących i może pomieścić w sumie 45 pasażerów. Wyposażony jest także w klimatyzację i biletomaty oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Może rozwijać prędkość 16 km/h. W 212 r. do Wielkopolski trafiło pięć elfów, w 213 r. na tory wyjedzie kolejnych 15 pociągów, a pozostałe dwa w 214 r. Zelektryfikowane najnowsze pociągi typu elf rozpoczęły obsługę pasażerów w grudniu 212 r. na linii Zbąszynek Poznań Główny Konin Kutno. W 213 r. elfy pojawią się również na linii z Poznania do Gniezna. Projekt zakupu nowoczesnego taboru kolejowego będzie miał pozytywny wpływ na mobilność mieszkańców miejscowości położonych przy analizowanych trasach kolejowych np. w celach podjęcia nauki lub/i pracy w mieście Poznaniu, a także pozwoli wyeliminować zakłócenia ruchu pociągów związane z awaryjnością obecnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rycina 43. Tabor kolejowy wyprodukowany przez firmę PESA Źródło: UMWW 255

256 Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Poznania w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym został podpisany pierwszy aneks do umowy (29 marca 212 r.), który zmniejszył wartość całkowitą projektu na ,75 EUR oraz dofinansowanie UE na ,81 EUR. Jednocześnie został przesunięty czas zakończenia realizacji projektu na koniec 213 r. ze względu na potrzebę kompleksowej realizacji. W 212 r. trwały zaawansowane prace związane z budową trasy tramwajowej m.in. powstał tunel, przystanki tramwajowe, zostało położone całe torowisko. Trzykilometrowa linia połączyła wschodnie dzielnice Poznania z Franowem i przyszłą zajezdnią tramwajową. Połowa trasy biegnie w tunelu, spośród sześciu nowych przystanków dwa usytuowane są pod ziemią z efektownie oszklonym dachem i windami. Trasa uruchomiona została w sierpniu 212 r. Wraz z budową nowej trasy tramwajowej na Franowie powstaje nowa zajezdnia, która na 17 hektarach będzie mogła pomieścić ponad 15 pojazdów. Zajezdnia powstanie w 213 roku. Rycina 44. Trasa tramwajowa Os. Lecha Franowo w Poznaniu Źródło: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Projekt realizowany przez Spółkę Akcyjną Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Inwestycja powstaje w formule publiczno-prywatnej. Inwestorem jest Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. z kapitałem samorządu województwa oraz dwaj prywatni partnerzy wybrani do współpracy w końcu 21 r. poznańska firma telekomunikacyjna Inea i pilska spółka Asta Net, które objęły około 9% akcji spółki WSS. Całkowita wartość inwestycji wynosi ,6 EUR, z czego dofinansowanie z UE ,11 EUR. Planowane zakończenie projektu przewidziane jest na I kwartał 215 r. (harmonogram uzależniony od ustaleń notyfikacyjnych z KE, dane te nie zostały jeszcze zaktualizowane w KSI (SIMIK 713)). Dnia 28 lutego 212 r. WSS S.A. ogłosiła przetarg ograniczony na usługi inżyniera kontraktu dla projektu pt. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Natomiast 3 maja 212 r. ogłoszono, iż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamówienia publicznego złożyło 9 wykonawców, z czego zgodnie z treścią zamówienia do złożenia ofert zaproszono 5 wykonawców. W dniu 19 listopada 212 r. podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu, którym została wybrana firma Egis Polska sp. z o.o. W maju 212 r. Komisja Europejska podjęła decyzję notyfikacyjną nr SA (211/N) stwierdzającą, iż projekt jest zgodny z rynkiem wewnętrznym UE. Jednocześnie zakończyła się trwająca niemal rok procedura notyfikacyjna pomocy publicznej w projekcie, co potwierdza, że przyjęta koncepcja nie narusza konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. KE akceptuje dotychczasowe działania samorządu województwa (założenie spółki WSS SA, wybór inwestorów kapitałowych do spółki) oraz zaprojektowane przez samorząd województwa warunki udzielenia 256

257 pomocy jako zgodne z prawem unijnym (budowę sieci światłowodowej przez WSS SA, wybór operatora infrastruktury, który zapewni otwarty i równy hurtowy dostęp innym operatorom). Proces notyfikacji wspierany był przez ekspertów z programu JASPERS, a współpraca z nimi objęła praktycznie każdy aspekt inwestycji m.in.: Studium wykonalności, Inwentaryzację istniejącej infrastruktury, Proces konsultacji publicznych, Notyfikację pomocy publicznej, Przegląd opisu technicznego, Zasady wyłonienia inwestorów prywatnych akcjonariuszy WSS S.A., Ocenę Oddziaływania na Środowisko. Dnia 13 listopada 212 r. JASPERS przekazał Action Completion Note dla Projektu, a w dniu 31 grudnia 212 r. wysłano do KE przedmiotowy projekt i uruchomiono procedurę notyfikacji dużego projektu. Rycina 45. Wybór Inżyniera kontraktu, spotkanie związane z notyfikacją KE Źródło: Ponadto w dniu 16 sierpnia 212 r. ogłoszono sześć postępowań w trybie przetargu ograniczonego na realizację obiektu budowlanego jakim jest regionalna wielkopolska sieć szerokopasmowa. Pod koniec 212 r. odbyły się także spotkania informacyjne władz spółki z operatorami telekomunikacyjnymi sieci, gdzie podejmowana m.in. takie zagadnienia jak usytuowanie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych WSS, rodzaj usług sprzedawanych przez WSS, zapotrzebowanie operatorów na usługi oferowane przez WSS. Budowa sieci rozpocznie się z chwilą dokonania wyboru Wykonawcy dla każdego z 6 obszarów projektowych oraz zawarcia przez WSS umowy z wybranym Wykonawcą. W ramach zobowiązań Wykonawcy są przewidziane wszelkie działania inwestycyjne. Harmonogram projektu na 213 r. zakłada zakończenie postępowań na realizację obiektu budowlanego, uruchomienia postępowania na wybór operatora infrastruktury, zawarcia umów z wykonawcami obiektu oraz uruchomienia postępowania na dostawę urządzeń aktywnych. 257

258 Rycina 46. Projekt sieci szerokopasmowego Internetu w Wielkopolsce Źródło: Mac Map 258

259 6. POMOC TECHNICZNA Wysokość alokacji ze środków EFRR przyznanej na Priorytet VII Pomoc techniczna wynosi 4 99 EUR, co stanowi 3,7% całej alokacji na WRPO. Wartość dofinansowania UE podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach Priorytetu VII do końca okresu sprawozdawczego wyniosła ,6 EUR, co stanowi 78,41% realizacji zobowiązań UE na lata na Priorytet VII. Do końca 212 r. wydano 6 decyzji o dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE ,4 EUR oraz podpisano 1 umów o do finansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Priorytetu VII na kwotę dofinansowania UE ,66 EUR. Kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów finansowanych ze środków Pomocy Technicznej WRPO wyniosła w 212 r ,54 EUR, a od początku realizacji programu ,15 EUR. Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów/planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie) Lp. Typ projektu Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od uruchomienia programu 259 Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od uruchomienia programu (EUR) 1. Szkolenia ,16 2. Promocja i informacja ,18 3. Zatrudnienie ,85 4. Sprzęt komputerowy ,29 5. Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych ,31 6. Ekspertyzy/ doradztwo* Ewaluacje ,44 8. Kontrola/ audyt ,3 9. Organizacja procesu wyboru projektów ,35 1. Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów , Inne ,27 Razem ,6 *Ekspertyzy są realizowane w ramach projektu Koszty związane z oceną projektów w 212 r., który został ujęty w typie projektu Organizacja procesu wyboru projektów. Źródło: Opracowanie własne W 212 r. realizowanych było 14 projektów w ramach pomocy technicznej WRPO (3 projekty, na które wydano decyzje w 21 r.; 9 projektów, na które wydano decyzje w 211 r.; 2 projekty, w ramach których podpisano umowy z WFOŚiGW w 212 r.). Ponadto pod koniec 212 r. wydano decyzje o dofinansowanie dla 9 projektów, które realizowane będą w 213 r. Całkowita wartość projektów realizowanych w 212 r. wynosi ,58 EUR. W okresie sprawozdawczym zawarto także 3 umowy o dofinansowanie na projekty realizowane przez IP WRPO w latach Charakterystyka projektów realizowanych w 212 r. według typów projektów: 1) Szkolenia: 1 W ramach projektu zostały poniesione koszty związane ze szkoleniami grupowymi i indywidualnymi (w tym koszty delegacji krajowych), studiami podyplomowymi, kursem języka angielskiego, organizacją stażu, zakupem wydawnictw do podnoszenia kwalifikacji pracowników, prenumeratą czasopism na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO w 212 r.

260 2) Promocja i informacja: 3 W ramach projektu dotyczącego promocji, informacji i szkoleń WRPO w 212 r. zostały poniesione koszty związane z organizacją konferencji podsumowującej WRPO, kampanią medialną Zmieniliśmy Wielkopolskę, konkursami o tematyce WRPO, opracowaniem, drukiem oraz zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych, wydawaniem biuletynu informacyjnego Nasz Region, publikacjami prasowymi i internetowymi, organizacją szkoleń dla beneficjentów, funkcjonowaniem 1 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz innymi działaniami mającymi zwiększyć świadomość społeczną w zakresie udzielanej pomocy w ramach WRPO. Z kolei w ramach projektu dotyczącego promocji, informacji i szkoleń WRPO w 211 r. sfinansowano druk materiałów informacyjno promocyjnych, publikacje prasowe, szkolenia dla beneficjentów, kampanię medialną pt. Wielkopolska w akcji oraz rozliczono zaliczki wypłacone Lokalnym Punktom Informacyjnym Funduszy Europejskich na pokrycie kosztów funkcjonowania w grudniu 211 r. Trzeci projekt realizowany jest przez IP WRPO i dotyczy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO za rok 211. W jego ramach poniesione zostały koszty na działania informacyjno promocyjne w tym m.in.: akcje medialne, wydarzenia i materiały informacyjno promocyjne oraz szkolenia dla beneficjentów w zakresie Priorytetu III Środowisko przyrodnicze WRPO. 3) Zatrudnienie: 3 W tej grupie znalazły się 3 projekty dotyczące wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO: 2 dotyczą wynagrodzenia pracowników UMWW zaangażowanych w WRPO (jeden za 211 i drugi za 212 r.); 1 projekt realizowany jest przez IP WRPO i dotyczy wynagrodzenia pracowników WFOŚiGW zaangażowanych we wdrażanie Priorytetu III WRPO w 211 r. W ramach ww. projektów zostały poniesione koszty wynagrodzeń brutto, nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 211 r. wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. 4) Sprzęt komputerowy: 1 W ramach projektu zostały poniesione koszty zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów i wyposażenia, tuszy i tonerów dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO oraz koszty związane z Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi WRPO w 212 r. 5) Wyposażenie/remont/wynajem powierzchni biurowych: 2 W ramach projektów zostały poniesione koszty związane z funkcjonowaniem siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu (Departament Polityki Regionalnej, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, Biuro Obsługi Funduszy) na potrzeby pracowników zaangażowanych w realizację WRPO. Koszty wynajmu pomieszczeń obejmowały m.in.: czynsz, opłaty za telefon i dostęp do Internetu, zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej, sprzątanie powierzchni biurowych oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem siedziby ww. departamentów. Pierwszy projekt obejmuje ww. koszty za 211 r. a drugi za 212 r. 6) Ewaluacje: 1 Projekt dotyczy ewaluacji i oceny w 212 r. i w jego ramach zrealizowano łącznie 4 badania ewaluacyjne dotyczące WRPO pn.: - Wpływ interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na zatrudnienie w Wielkopolsce ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy, - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata oraz potrzeby regionu, jako źródła rekomendacji na rzecz inteligentnego rozwoju w zakresie innowacji przedsiębiorstw dla perspektywy finansowej , - Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na sytuację społeczno-gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata , przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (Hermin) gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO , - Komplementarność i synergia interwencji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE. 26

261 7) Kontrola/audyt: 1 W ramach projektu zostały poniesione koszty delegacji pracowników związanych z wyjazdami na kontrole na miejscu realizacji projektów WRPO na lata oraz na wizyty monitorujące w 212 r. 8) Organizacja procesu wyboru projektów: 1 W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z oceną projektów w 212 r., tj. koszty wynagrodzeń ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO oraz wynagrodzeń ekspertów pracujących w komisjach odwoławczych wraz z pochodnymi od wynagrodzenia. Ponadto, sfinansowano ekspertyzy dotyczące prawidłowości studiów wykonalności oraz zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby spotkań Komisji Oceny Projektów. 9) Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów: 1 W ramach projektu zostały poniesione koszty związane z obsługą Komitetu Monitorującego WRPO oraz koszty związane z pełnieniem przez departamenty zaangażowane w realizację WRPO funkcji Instytucji Zarządzającej, w tym koszty obejmujące: organizację spotkań i konferencji oraz wyjazdy służbowe pracowników (krajowe i zagraniczne). Ponadto, poniesiono wydatki na stworzenie Systemu ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach (w skrócie "SEP") w związku z przygotowaniem do perspektywy finansowej na lata Środki przeznaczone na realizację projektów w 212 r. w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna były wystarczające i nie odnotowano problemów z ich wykorzystaniem. Poniesione wydatki nie przekraczały kwot na nie zarezerwowanych. 7. PROMOCJA I INFORMACJA Dane w zakresie informacji i promocji znajdują się w Formularzu dotyczącym informacji i promocji w załączniku X do sprawozdania. 261

262 Załącznik I Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok Ogółem % 1. Zmiana produktu krajowego brutto dla regionu na głowę mieszkańca (PKB per capita) w wyniku realizacji programu (%) *** 2. Utworzone miejsca pracy - w tym mężczyźni, kobiety (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) (liczba) **** 3. Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla mężczyzn (liczba) **** 4. Utworzone miejsca pracy - (brutto, ekwiwalent pełnego etatu) - w tym dla kobiet (liczba) **** 5. Utworzone miejsca pracy (netto) (liczba) *** 6. Zmiana bilansu handlowego województwa (w cenach bieżących) w wyniku realizacji programu (% PKB) *** 7. Poziom zatrudnienia (liczba pracujących) *** 8. Odsetek gospodarstw domowych wyposażonych w komputery do ogółu gospodarstw domowych ***** % szt. szt. szt. szt. % PKB liczba pracujących (tys.) % Realizacja Wartość docelowa - - -,91* - - 1,71* - - 1,71* Szacowana realizacja 1,94****** 1,94****** 1,94****** 1,94****** 1,94****** 113 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 7 561, 7 561, 7 561, 7 561, 7 561, 75 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 5 217, , , , ,9 122 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 2 343, , , , ,91 4 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 14434****** 14434****** 14434****** 14434****** 14434****** 144 Realizacja Wartość docelowa ,26** - - -,44** - - -,44** Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa , , ,9 Szacowana realizacja ****** ****** ****** ****** ****** 79 Realizacja Wartość docelowa , , Szacowana realizacja Wskaźniki celu głównego Wskaźniki celów szczegółowych 1 223,7 (25r.) 38,6 (25r.) Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. Komentarz * do poziomu bazowego wzrostu. Poziom bazowy wzrostu gospodarczego bez obciążeń kosztami realizacji WRPO. ** do poziomu bazowego. Według prognozy makroekonomicznej dla województwa wielkopolskiego, sporządzonej przez WARR we Wrocławiu przy pomocy modelu HERMIN, bilans handlowy regionu w latach jest dodatni, a wartość ujemna wskaźnika pokazuje zmniejszenie wartości bilansu poprzez obciążenie kosztami realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Efekt dodatni pojawi się (według prognozy makroekonomicznej) po 213 roku. *** Zgodnie z zapisami Programu wartości wskaźników nr 1, 5, 6, 7 zostaną określone po zakończeniu realizacji Programu. Ze względu na skalę błędu modelu HERMIN nie jest możliwe monitorowanie wpływu kolejnych, skumulowanych rocznych alokacji na sytuację makroekonomiczną województwa. **** Na wartość wskaźników nr 2, 3 i 4 składają się wszystkie miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji WRPO (zarówno pośrednie, bezpośrednie, jak i te utworzone w wyniku realizacji Instrumentów Inżynierii Finansowej). Ze względu na brak danych do tej pory do tego wskaźnika wliczano tylko miejsca pracy monitorowane w KSI (SIMIK 7-13). W ramach badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. określona została liczba wszystkich miejsc pracy utworzonych dzięki WRPO. Wartość ta obrazuje stan na 31 XII 211 r. i określona została na podstawie podpisanych umów, zatem jest ujęta w rubryce "szacowana realizacja". Z kolei wartość "realizacji" podana zostanie po zakończeniu realizacji Programu oraz projektów dotyczących IIF w 215 r. W ramach badania określono również udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych (31%). ***** wg danych GUS wartość wskaźnika nr 8 dla Wielkopolski dla roku 211 wynosi 69,6% (brak nowszych danych). Dana ta nie może być wykazywana w wierszu "realizacja" ani "szacowana realizacja" dlatego, że nie stanowi ona rezultatu ani tym bardziej produktu WRPO - jest oddziaływaniem Programu. Z uwagi na fakt, iż na wartość tego wskaźnika wpływ może mieć wiele innych czynników, wykazujemy ją w przypisach. Ponadto o wpływie Programu na wskaźnik można będzie mówić dopiero wtedy, gdy projekty z zakresu sieci szerokopasmowej będą zrealizowane. ****** Wartości wskaźników nr 1, 5, 7 zostały określone w wyniku symulacji makroekonomicznych modelu HERMIN w ramach badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata , przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) gospodarki województwa wielkopolskiego wg trzywariantowego układu struktury płatności nowego WRPO

263 Załącznik II Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (EUR) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystani a alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Procentowy poziom wykorzystani a alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji = 3/1 lub 4/ =9/7 lub 1/7 12 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki odpowiadające zakresem interwencji EFRR Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS Okres sprawozdawczy od r. do r. Dane narastająco od uruchomienia programu , , , ,49 8,13% , , , ,29 88,3%,, ,52, nd,, ,52, nd , , , ,49 8,13% , , , ,29 88,3% , , , ,89 23,83% , , , ,1 6,59%,,,, nd,,,, nd W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , , ,89 23,83% , , , ,1 6,59% Priorytet III Środowisko przyrodnicze (EFRR) , , , ,86 23,22% , , , ,38 51,91% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS,,,, nd,, 1 269,26, nd W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS , , , ,86 23,22% , , , ,38 51,91% 72 8, 72 8, , ,49 13,2% 72 8, 72 8, , ,81 12,73%,,,, nd,,,, nd

264 W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS 72 8, 72 8, , ,49 13,2% 72 8, 72 8, , ,81 12,73% , , , ,92 12,11% , , , ,52 8,53%,,,, nd,,,, nd W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR , , , ,92 12,11% , , , ,52 8,53% Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe (EFRR) , , , ,87 25,72% , , , ,15 81,51% W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS,, 7 791,1, nd,, 7 791,1, nd W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Priorytet VII Pomoc techniczna (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS , , , ,87 25,72% , , , ,15 81,51% 4 99, 4 99, , ,39 12,72% 4 99, 4 99, , ,2 51,13%,,,, nd,,,, nd W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR 4 99, 4 99, , ,39 12,72% 4 99, 4 99, , ,2 51,13% Ogółem WRPO , , , ,91 17,46% , , , , ,18 72,76% ,63 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, 24 96,62, nd,, ,88, nd Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) , , , ,91 17,46% , , , ,18 72,76% 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26.

265 Załącznik III Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod* Kod* Kod* Kod* Wartość Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (EUR) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL ,24

266 Kod* Kod* Kod* Kod* Kod* Wartość Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (EUR) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL , NUTS 2-PL ,58 Ogółem ,5 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** Wartość przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów

267 Załacznik IV Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki Jednostka Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) Rok Ogółem % Wskaźniki produktu Realizacja Liczba projektów z zakresu B+R w MSP szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP szt. P Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - w miastach szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - na obszarach wiejskich szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa innowacyjne 7. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - przedsiębiorstwa wdrażające projekty w zakresie ekoefektywności szt. szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - mikro szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - małe szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - średnie szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja

268 11. Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP - w tym przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Beneficjenci wsparci przez fundusz w ramach inicjatywy finansowej JEREMIE szt. R.5.8.1, R * Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 196,35 293,12 429, , Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych ha P Wartość docelowa Szacowana realizacja 58,26 619,47 619,47 619,47 619, Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych - w tym na obszarach wiejskich ha Realizacja 19,35 242,15 292, , Wartość docelowa Szacowana realizacja 33,58 342,79 342,79 342,79 342, Realizacja Łączna suma wsparcia w ramach Inicjatywy JEREMIE ** euro Wartość docelowa , , Szacowana realizacja , , Liczba projektów promujących przedsiębiorstwa, przedsiębiorczość i nowe technologie szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba podmiotów biorących udział w regionalnym projekcie promocji gospodarczej szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja , , , Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu ** euro Wartość docelowa , - - 6, Szacowana realizacja , , , , , Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) 2. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) - w tym kobiety *** szt. R.1 szt. Realizacja 266,7 1 14, , , ,74 63 Wartość docelowa Szacowana realizacja 3 9, , , , ,87 76 Realizacja 76,7 276,16 559,59 821, ,42 36 Wartość docelowa Szacowana realizacja 933,6 974,91 976,15 984,52 984,52 43

269 21. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R etaty badawcze (w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Komentarz szt. R.11 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. * Wartość wskaźnika nr 12 pochodzi z KSI (SIMIK 7-13) - wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe" ** Wartości wskaźników nr 15 i 18 przeliczone są wg kursu 1 euro = 4,968 zł *** Wartość wskaźnika nr 2 została okreslona na podstawie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych.

270 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki 1. Liczba mikroprzedsiębiorstw wspartych przez inwestycje 2. Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług 3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 4. Liczba MSP wspartych przez inwestycje 5. Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług 6. Liczba nowych utworzonych miejsc pracy 7. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych 8. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe 9. Wartość udzielonych pożyczek ** Jednostka szt. szt. mln PLN Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) szt. R.8.2.1, R etat szt. etat szt. szt. P R.1 P R.8.2.1, R R.1 P.5.8.1, P R.5.8.1, R * R Rok Ogółem % Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Wskaźniki produktu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 38,5 89,7 199,62 325, ,24 65 Wartość docelowa Szacowana realizacja 395,12 396,12 396,12 396,12 396,12 79 Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Wskaźniki produktu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 228,2 1 14, , , ,5 77 Wartość docelowa Szacowana realizacja 2 537, , , , ,75 88 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Wskaźniki produktu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa , , Szacowana realizacja 126, 126, 1

271 1. Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu 11. Liczba wspartych podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową 12. Liczba nowych usług oferowanych przez IOB 13. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 14. Liczba przedsięwzięć w ramach kompleksowego projektu promocyjnego 15. Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych 16. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi 17. Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami 18. Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych szt. szt. szt. szt. szt. ha P P R etat R.1 szt. szt. P P R P Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Wskaźniki produktu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki Wskaźniki produktu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Wskaźniki produktu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Wskaźniki produktu Realizacja 196,35 293,12 429, , Wartość docelowa Szacowana realizacja 58,26 619,47 619,47 619,47 619,47 248

272 19. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach Komentarz szt. R Realizacja Wartość docelowa Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. * Wartość wskaźnika nr 8 pochodzi z KSI (SIMIK 7-13) - wskaźnik "Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe" ** Wartość wskaźnika nr 9 przeliczona jest wg kursu 1 euro = 4,968 zł

273 Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki 1. Liczba projektów z zakresu transportu 5. Długość zrekonstruowanych dróg 6. Długość zrekonstruowanych dróg - wojewódzkie Jednostka szt. 2. Długość nowych dróg km 3. Długość nowych dróg - wojewódzkie 4. Długość nowych dróg- gminne i powiatowe 7.Długość zrekonstruowanych dróg - gminne i powiatowe 8. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych 9. Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorowej 1. Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej 11. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego km km km km km km szt. szt. szt. Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P , P , P , P P P , P , P P , P , P P P , P P P , P P , P Rok Ogółem % Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 8,38 23,72 35, ,19 55 Wartość docelowa Szacowana realizacja 52,58 59,22 59,22 59,22 59,22 93 Realizacja 3,11 3, ,99 15 Wartość docelowa Szacowana realizacja 15,67 21,27 21,27 21,27 21,27 79 Realizacja 8,38 2,61 31, ,2 84 Wartość docelowa Szacowana realizacja 36,91 37,95 37,95 37,95 37,95 13 Realizacja 21,42 133,39 325,15 563, ,93 72 Wartość docelowa Szacowana realizacja 768,82 817,46 817,46 817,46 817,46 15 Realizacja 8,97 8,97 33, ,42 21 Wartość docelowa Szacowana realizacja 143,23 174,6 174,6 174,6 174,6 19 Realizacja 21,42 124,42 316,18 53, ,51 86 Wartość docelowa Szacowana realizacja 625,59 642,86 642,86 642,86 642,86 14 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 123,28 123,28 123,28 123, Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Wskaźnik produktu Szacowana realizacja ,8 2 75, , ,8 2 75, ,6 2 66,

274 12. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego - e-usługi 13. Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego - na obszarach wiejskich 14. Udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu 15. Udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg w ogólnej długości dróg publicznych regionu - powiatowych i gminnych na obszarach wiejskich 16. Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów * 17. Liczba miejsc pracy utworzonych do obsługi technologii informacyjnych w wyniku zrealizowanych projektów - liczba miejsc pracy dla kobiet * 18. Oszczędność czasu dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych drogach ** 19. Oszczędność czasu w euro dla przewozów pasażerskich i towarowych na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych ** 2. Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 21. Liczba powiatów, w których wybudowano węzły sieci szerokopasmowej 22. Liczba osób, które uzyskały dostęp do siec NGA (sieci internetowej nowej generacji) szt. szt. % % szt. R.1 szt. euro euro osoby szt. osoby R , R , R , R , R , R *** R , R Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja,8,53 1,29 2, ,2 56 Wartość docelowa , , ,9 Szacowana realizacja 3,2 3,22 3,22 3,22 3,22 83 Realizacja,1,48 1,16 1, ,88 59 Wartość docelowa , , ,2 Szacowana realizacja 2,2 2,25 2,25 2,25 2,25 7 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja , , , ,84 43 Wartość docelowa , , Szacowana realizacja , , , , ,17 99 Realizacja Wartość docelowa , , Szacowana realizacja , , , ,69 98 Realizacja **** **** **** **** Wartość docelowa Szacowana realizacja **** **** Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja ***** *****

275 23. Liczba osób, które uzyskały dostęp do siec NGA (sieci internetowej nowej generacji) - na obszarach wiejskich 24. Liczba osób, przyłączonych do szerokopasmowego Internetu 25. Liczba osób, przyłączonych do szerokopasmowego Internetu - w technologii FTTH/FTTB 26. Liczba osób, przyłączonych do szerokopasmowego Internetu - na obszarach wiejskich osoby osoby osoby osoby Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja ***** ***** Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja ***** ***** Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja ***** ***** Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja ***** ***** Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. Komentarz * Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego nie generują nowych miejsc pracy, w związku z tym wartości wskaźników nr 16 i 17 są równe zeru i zostaną one usunięte podczas kolejnych ewentualnych zmian Programu. ** Wartości wskaźników nr 18 i 19 do KSI (SIMIK 7-13) zawsze wpisywano w PLN i przeliczone zostały wg kursu 1 euro = 4,968 zł *** Wartości Realizacji i Szacowanej realizacji wskaźnika nr 18 nie jest liczona z raportu Wskaźniki postępu rzeczowego, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została w nim pomniejszona o wartość bazową, co jest błędne. Wartość liczona jest z raportu szczegółowego na podstawie tylko wartości docelowej, która stanowi róznicę pomiedzy tym co było, a efektem po realizacji projektu. **** Wartość wskaźnika nr 2 zostanie określona w ramach badania ewaluacyjnego po zakończeniu realizacji projektów z Działania 2.5. ***** Wartości wskaźników nr zostaną oszacowane po podpisaniu umów z Działania 2.8.

276 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki 1. Długość nowych dróg wojewódzkich * 2. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 3. Liczba wybudowanych obwodnic 4. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ** 5. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 6. Liczba wybudowanych obwodnic 7. Długość nowych dróg powiatowych i gminnych 8. Długość przebudowanych dróg powiatowych i gminnych Jednostka km km szt. euro/rok km szt. km km Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P P P R , R , R , R , R , R *** P P P , P , P P , P Rok Ogółem % Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) Realizacja 3,11 3, ,99 15 Wartość docelowa Szacowana realizacja 15,67 21,27 21,27 21,27 21,27 79 Realizacja 7,87 7,87 28, ,35 19 Wartość docelowa Szacowana realizacja 134,8 166,17 166,17 166,17 166, Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja , , , ,61 9 Wartość docelowa , , , Szacowana realizacja , , , , ,28 1 Realizacja 1,1 1,1 5, ,7 51 Wartość docelowa Szacowana realizacja 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 84 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 8,38 2,61 31, ,2 84 Wartość docelowa Szacowana realizacja 36,91 37,95 37,95 37,95 37,95 13 Realizacja 21,42 124,42 316,18 53, ,51 86 Wartość docelowa Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Działanie 2.2 Poprawa dostepności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Wskaźniki produktu Szacowana realizacja 625,59 642,86 642,86 642,86 642, ,2 275,2 275,2 3532,6 3532,6

277 9. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ** 1. Długość przebudowanych linii kolejowych 11. Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ** 12. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego 13. Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorowej 14. Długość wybudowanej sieci transportu szynowego 15. Liczba wspartych lotnisk 16. Liczba osób korzystających ze wspartych lotnisk 17. Długość wybudowanej sieci internetu szerokopasmowego euro/rok km euro/rok szt. szt. km osoby/rok km R , R , R , R , R , R *** P R , R P P P szt. P R *** P Realizacja , , , ,22 75 Wartość docelowa , , , Szacowana realizacja , , , , ,89 99 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 123,28 123,28 123,28 123, Realizacja Wartość docelowa , , Szacowana realizacja , , , ,69 98 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja 8,45 8,45 8,45 8,45 77 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 25, ,33 1 Wartość docelowa Wskaźniki rezultatu Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich Wskaźniki produktu Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Wskaźniki produktu Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wskaźniki produktu Szacowana realizacja 25,33 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3, ,

278 Realizacja Liczba uruchomionych PIAP szt. P Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Liczba udostępnionych e- usług szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego Wskaźniki produktu 2. Długość wybudowanej sieci NGA (sieci internetowej nowej generacji) km Realizacja Wartość docelowa **** - - **** Szacowana realizacja ***** ***** Wskaźniki rezultatu 21. Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do sieci NGA (sieci internetowej nowej generacji) osoby Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja ***** ***** Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. Komentarz * W zakresie wskaźnika nr 1 budowane obwodnice leżą w ciagu dróg wojewódzkich. ** Wartości wskaźników nr 4,9,11 do KSI (SIMIK 7-13) zawsze wpisywano w PLN i przeliczone zostały wg kursu 1 euro = 4,968 zł *** Wartości Realizacji i Szacowanej realizacji wskaźników nr 4,9,16 nie jest liczona z raportu Wskaźniki postępu rzeczowego, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została w nim pomniejszona o wartość bazową, co jest błędne. Wartość liczona jest z raportu szczegółowego na podstawie tylko wartości docelowej, która stanowi równicę pomiędzy tym co było, a efektem po realizacji projektu. **** Wartość docelowa wskaźnika nr 2 zostanie określona po zakończeniu naboru wniosków. ***** Wartości wskaźników nr 2-21 zostaną oszacowane po podpisaniu umów z Działania 2.8.

279 Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Priorytet III Środowisko przyrodnicze Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki 1. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza * 2. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza - na obszarach wiejskich 3. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 4.Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami - na obszarach wiejskich 5. Liczba projektów z zakresu energii 6. Liczba projektów z zakresu energii - liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 7. Liczba projektów z zakresu energii -na obszarach wiejskich 8. Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych ** 9. Dodatkowa moc zainstalowana produkcji energii ze źródeł odnawialnych - na obszarach wiejskich 1. Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń Jednostka szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. MW MW szt. Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P P Rok Ogółem % Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 2,8 6, ,63 13 Wartość docelowa Szacowana realizacja 11,46 25,7 25,82 25,82 25,82 52 Realizacja 2,6 5, ,4 2 Wartość docelowa Szacowana realizacja 9,54 2,16 2,16 2,16 2,16 81 Realizacja Wartość docelowa Wskaźniki produktu Szacowana realizacja

280 Wskaźniki rezultatu 11. Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów osoby R , R Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów - na obszarach wiejskich osoby Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów osoby R , R Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w wyniku realizacji projektów - na obszarach wiejskich osoby Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba ludności objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony *** osoby Realizacja Wartość docelowa *** - - *** - - *** Szacowana realizacja *** *** Realizacja Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów **** osoby R Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów osoby ***** Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. Komentarz * W przypadku wskaźnika nr 1 wartość realizacji i szacowanej realizacji jest o jeden większa niż wychodzi to z raportu KSI (SIMIK 7-13) "Wskaźniki postepu rzeczowego". Wynika to z faktu, iż w przypadku jednej umowy wskaźnik "Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza" został dodany dopiero w styczniu 213 r. ** Wskaźnik nr 8 nie mapuje się z KSI (SIMIK 7-13). *** W przypadku wskaźnika nr 15 w Programie jest następujący zapis: "wśród projektów realizowanych w tym zakresie realizowane będą projekty obejmujące cały obszar województwa", zatem liczba ludności objęta ochroną będzie odpowiadać liczbie ludności województwa. Wartość realizacji dla kolejnych półroczy podawana była na podsatwie danych BDL, odpowiednio: I półorcze 21 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 3 czerwca 29 r. Źródło: BDL II półrocze 21 r. i I półrocze 211 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 3 czerwca 21 r. Źródło: BDL II półrocze 211 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 31 grudnia 21 r. Źródło: BDL I półrocze 212 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 31 marca 211 r. Źródło: WUS II półrocze 212 r. - Liczba ludności województwa wielkopolskiego, stan na 3 września 212 r. Źródło: BDL **** Wskaźnik nr 16 zostanie podczas kolejnych ewentualnych zmian w Programie zastąpiony przez wskaźnik: Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów, gdyż jest on bardziej adekwatny do realizowanych projektów i był wykazywany przez beneficjantów. ***** W WRPO dla wskaźnika nr 17 jako jednostkę wpisano "ha", jednostka ta będzie zmieniona podczas kolejnych ewentualnych zmian Programu.

281 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki 1. Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 2. Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów 3. Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza * 4. Liczba projektów związanych z ochroną przyrody 5.Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6. Liczba nowych i przebudowanych oczyszczalni ścieków 7. Liczba projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 8. Pojemność nowych i zmodernizowanych zbiorników wielozadaniowych 9. Powierzchnia terenów objętych ochronę przeciwpowodziową Jednostka szt. osoby szt. szt. km szt. szt. m 3 km 2 Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P R P P P , P R R Rok Ogółem % Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 8,6 5,64 92, ,84 19 Wartość docelowa , Szacowana realizacja 181,61 53,95 584,99 646,48 646, Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 25, ,8 96 Wartość docelowa Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Działanie 3.2. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Wskaźniki produktu Działanie 3.3. Wsparcie ochrony przyrody Wskaźniki produktu Działanie 3.4. Gospodarka wodno-ściekowa Wskaźniki produktu Działanie 3.5. Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja 25,8 26,85 37,35 37,35 37,35 138

282 1. Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 11.Liczba nowych/zmodernizowanych stanowisk pomiarowych i innych narzędzi w zakresie monitoringu środowiska 12. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 13. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów Komentarz szt. szt. szt. GJ/rok P P , P R , R.4.1.2, R , R Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 5 354, , ,81 7 Wartość docelowa Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Wskaźniki produktu Działanie 3.7. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja , , , , , Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. * W przypadku wskaźnika nr 3 wartość realizacji i szacowanej realizacji jest o jeden większa niż wychodzi to z raportu KSI (SIMIK 7-13) "Wskaźniki postepu rzeczowego". Wynika to z faktu, iż w przypadku jednej umowy wskaźnik "Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza" został dodany dopiero w styczniu 213 r.

283 Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki 1. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast 2.Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast Jednostka szt. szt. Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) Rok Ogółem % Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Wskaźniki produktu Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii 4. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast - liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych 5. Liczba projektów z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych 6. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji miast 7. Powierzchnia obszarów odnowionych w wyniku realizacji projektów z zakresu rewitalizacji terenów powojskowych i poprzemysłowych 8. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych 9. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach problemowych - dla kobiet *** szt. szt. szt. km 2 km 2 P szt. R.1 szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja * 12 * 12 Wskaźniki rezultatu Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja, ,3 1 Wartość docelowa Szacowana realizacja,43,43,43,49**,49** 1 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 5, ,58 2 Wartość docelowa Szacowana realizacja 33,79 33,79 33,79 139,19 139,19 56 Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazano postępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach. Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. Komentarz * W przypadku wskaźnika nr 5 poza projektami realizowanymi w ramach Działania 4.2 brane są pod uwagę także projekty, które realizowane są na obszarze poprzemysłowym i powojskowym w ramach JESSICA (wartości zostały podane zgodnie z wiedzą IZ WRPO, gdyż ze względu na formę umowy dot. Inicjatywy JESSICI nie jest możliwe wykazywanie ich na podstawie umowy). ** W przypadku wskaźnika nr 7 poza powierzchnią z projektów realizowanych w ramach Działania 4.2 brana jest pod uwagę także powierzchnia z projektów, które realizowane są na obszarze poprzemysłowym i powojskowym w ramach JESSiCI (wartości zostały podane zgodnie z wiedzą IZ WRPO, gdyż ze względu na formę umowy dot. Inicjatywy JESSICA nie jest możliwe wykazywanie ich na podstawie umowy). *** Wartość wskaźnika nr 9 została okreslona na podstawie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych.

284 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki 1. Liczba projektów z zakresu odnowy i rewitalizacji miast Jednostka Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) Rok Ogółem % Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Powierzchnia zrewitalizowanych Wartość docelowa ha P obszarów miejskich 3. Liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych 4. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych 5. Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach zrewitalizowanych szt. szt. ha P etat R.1 Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja 3, ,11 1 Wartość docelowa Szacowana realizacja 43,45 43,45 43,45 43,45 43,45 9 Realizacja Wartość docelowa Działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Działanie 4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja Komentarz Informacje na temat wskaźników, dla których nie wykazanopostępu w 212 r. zostaną uzupełnione po zakończeniu realizacji projektów i będą przedstawione w kolejnych sprawozdaniach.

285 Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki Jednostka Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) Rok Ogółem % Wskaźniki produktu Realizacja Liczba projektów z zakresu edukacji szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Liczba projektów z zakresu edukacji - na obszarach wiejskich szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba projektów z zakresu innej infrastruktury społecznej - na obszarach wiejskich szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Liczba studentów korzystających z efektów projektów osoby R , R * Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Liczba uczniów korzystających z efektów projektów osoby R , R * Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba osób korzystających z obiektów opieki zdrowotnej objętych wsparciem (potencjalna liczba) osoby R * Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Specjalistyczne badania medyczne przeprowadzone sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów (potencjalna liczba) szt. R Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Komentarz Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. * Wartości Realizacji i Szacownej realizacji dla wskaźników nr 6,7,8 nie jest liczona z raportu Wskaźniki postępu rzeczowego, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została pomniejszona o wartość bazową

286 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki Jednostka Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) Rok Ogółem % Działanie 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Wskaźniki produktu Realizacja Liczba szkół wyższych objętych wsparciem szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu 2. Liczba studentów korzystających z efektów projektów osoby R , R * Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 5.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego Wskaźniki produktu 3. Liczba objętych wsparciem szkół i placówek kształcenia ustawicznego szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Liczba uczniów korzystających z efektów projektów osoby R , R * Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 5.3. Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Wskaźniki produktu Realizacja Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia szt. P Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia szt. P Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu 7. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem szt./rok R Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Działanie 5.4. Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej Wskaźniki produktu Realizacja Liczba wspartych obiektów infrastruktury społecznej szt. P Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja Liczba osób korzystajacych z obiektów infrastruktury społecznej osoby/rok R Wartość docelowa Szacowana realizacja Komentarz * Wartości Realizacji i Szacownej realizacji dla wskaźników nr 2 i 4 nie jest liczona z raportu Wskaźniki postępu rzeczowego, gdyż faktyczna wartość wskaźnika osiągnięta przez beneficjentów została pomniejszona o wartość bazową.

287 Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki Jednostka Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) Rok Ogółem % Wskaźniki produktu Realizacja Liczba projektów z zakresu turystyki szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Liczba projektów z zakresu turystyki - na obszarach wiejskich szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego szt. P , P , P Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Liczba zbudowanych / zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego - na obszarach wiejskich szt. Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Wskaźniki rezultatu Realizacja 4 37,33 13, , Liczba utworzonych miejsc pracy szt. R.1 Wartość docelowa Szacowana realizacja 271,66 275,66 275,66 275,66 275,66 55 Realizacja 1 9,33 31, , Liczba utworzonych miejsc pracy - dla kobiet * szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 84,21 85,45 85,45 85,45 85,45 31 Realizacja 2 1,33 43, , Liczba utworzonych miejsc pracy - na obszarach wiejskich szt. Wartość docelowa Szacowana realizacja 176,66 176,66 176,66 176,66 176,66 71 Komentarz Wskaźniki odpowiadające core indicators zostały zaznaczone kolorem szarym. * Wartość wskaźnika nr 6 została okreslona na podstawie wyników badania ewaluacyjnego dotyczącego miejsc pracy przeprowadzonego w 212 r. Ewaluator określił, iż kobiety stanowią 31% zatrudnionych.

288 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki 1. Długość nowych i przebudowanych szlaków turystycznych 2. Liczba nowych i przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych 3. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 4. Liczba zbudowanych/zmodernizowanych obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 5. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy Komentarz Jednostka km szt. Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P , P etat R.1 szt. Rok Ogółem % Realizacja 823, ,88 98 Wartość docelowa Szacowana realizacja 835,23 835,23 835,23 835,23 835,23 99 Realizacja P , Wartość docelowa P P , P , P etat R.1 Szacowana realizacja Realizacja 4 37,33 84, ,16 19 Wartość docelowa Szacowana realizacja 24,66 243,66 243,66 243,66 243,66 54 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Działanie 6.1. Turystyka Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja

289 Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego Priorytet VII Pomoc techniczna Wskaźniki na poziomie priorytetów Wskaźniki 1. Zatrudnieni przy przygotowaniu i wdrażaniu Programu, współfinansowani ze środków pomocy technicznej * 2. Zorganizowane konferencje, spotkania, seminaria 3. Szkolenia współfinansowane ze środków pomocy technicznej 4. Zestawy komputerowe zakupione na potrzeby wdrażania Programu współfinansowane ze środków pomocy technicznej 5. Oceny, ekspertyzy, analizy, studia, opracowania i koncepcje wykonywane przez ewaluatorów zewnętrznych 6. Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej 7. Osoby uczestniczące w szkoleniach dla beneficjentów współfinansowanych ze środków pomocy technicznej - kobiety 8. Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej 9. Osoby zaangażowane we wdrażanie Programu, objętych szkoleniami współfinansowanymi ze środków pomocy technicznej - kobiety 1. Egzemplarze publikacji promocyjno-informacyjnych nt. Programu współfinansowanych ze środków pomocy technicznej Jednostka osoby szt. szt. szt. szt. szt. osoby osoby osoby szt. Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P P P Rok Ogółem % Realizacja 87,8 155,45 29,37 211,21 28, , Wartość docelowa Szacowana realizacja 217,2 225,48 225,48 225,48 225,48 15 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Szacowana realizacja Komentarz * Z uwagi na specyfikę wskaźnika nr 1 wartość realizacji i szacowanej realizacji nie jest podawana kumulatywnie. W wierszu realizacja podany jest stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową, a w wierszu szacowana realizacja stan zatrudnienia na podstawie podpisanych umów/wydanych decyzji do końca 212 r.

290 Wskaźniki na poziomie działania Wskaźniki 1. Liczba osób zatrudnionych przy przygotowaniu i wdrażaniu programu * 2. Liczba zestawów komputerowych zakupionych na potrzeby wdrażania programu 3. Zorganizowane konferencje, spotkania, seminaria Jednostka osoby szt. szt. Kod odpowiadającego wskaźnika z KSI (SIMIK 7-13) P P Rok Ogółem % Realizacja 87,8 155,45 29,37 211,21 28, , Wartość docelowa Szacowana realizacja 217,2 225,48 225,48 225,48 225,48 15 Realizacja Wartość docelowa Szacowana realizacja Realizacja Wartość docelowa Działanie 7.1. Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO Wskaźniki produktu Działanie 7.2. Informacja i promocja WRPO Wskaźniki produktu Szacowana realizacja Komentarz * Z uwagi na specyfikę wskaźnika nr 1 wartość realizacji i szacowanej realizacji nie jest podawana kumulatywnie. W wierszu realizacja podany jest stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność końcową, a w wierszu szacowana realizacja stan zatrudnienia na podstawie podpisanych umów/wydanych decyzji do końca 212 r.

291 Załącznik V Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło , ,7 5,4 51,6 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) 29 % GUS-BDL 52,5 5,4 51, , 5,4 53, ,5 5,2 52,4 a) wg grup wieku lat lat b) ogółem wg płci SPOŁECZEŃSTWO Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie , ,9 59,2 6,2 29 % Eurostat 64,6 59,3 6, ,1 59,3 6, ,2 59,7 6, , ,5 27,4 31,7 29 % Eurostat 35,1 26,8 31, , 26,3 32, ,5 24,9 29, , ,1 78,5 78, 29 % Eurostat 75,9 77,9 77, , ,7 76,5 77, , ,1 83, 83, 29 % Eurostat 8,7 82,8 82,3 21 8, 82, 82, , 81,8 82, , ,3 71,7 74,1 29 % Eurostat 77,5 72,8 75, ,6 73,2 73, ,8 73,7 73, , ,6 31,6 3,5 29 % Eurostat 46, 32,3 3, ,3 34, 33, ,4 36,9 37, , ,6 42,9 42,4 kobiety 29 % GUS-BDL 46,1 43,2 42, ,7 43,4 44, ,8 42,8 42, , ,3 58,6 62, mężczyźni 29 % GUS-BDL 59,4 58,5 61, ,8 58,1 62, ,7 58,3 62,7 c) ogółem wg miasto/wieś , ,8 47,2 44,2 miasto 29 % GUS-BDL - 48,9 42,1 21-5,4 52, ,4 38, , ,1 49,7 47,4 wieś 29 % GUS-BDL - 49,2 49,7 21-5,4 54, ,5 33, ,3 28 7, 7,1 6,1 2 Stopa bezrobocia (wg BAEL) 29 % GUS-BDL 8,9 8,2 7,5 21 9,6 9,6 8, ,5 9,6 8, ,3 28 7,5 8, 8, - w tym: kobiety 29 % GUS-BDL 8,9 8,7 9,5 21 9,6 1, 1, ,5 1,4 1, ,8 28-9,5 6,4 2a Stopa bezrobocia rejestrowanego 29 % GUS-BDL - 12,1 9, ,4 9, ,5 9, ,7 28 2,6 4,8 2,8 - w tym: bezrobocia długotrwałego 29 % Eurostat/ RSW 3, 4,9 3, 21 3,8 5,7 3, ,1 3,6 3, , , 1 332, 3 Pracujący ogółem 29 w tys GUS-publ ,1 1 31, , , ,2 1 35, , 28-11,5 11,1 rok 24 =1 29 % GUS-publ - 18,3 18, , 19, ,1 111, ,9 - - w tym: w sektorze prywatnym 29 % GUS-publ - 75,7 79, ,5 8, ,2 8, , ,9 7,3 - w tym: MSP 29 % GUS-publ - 68,8 71, ,7 74, ,8 74,4 Kontekst dla wskaźników WRPO Kontekst dla wskaźników na poziomie WRPO

292 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie 4 Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL): 27 37,7* - 24, ,7* 25,4 23,9 Eurostat podstaw i niepełne podstaw (w tym gimnazjum); poziom -2 (ISCED 1997) 29 % 37,7* 24,3 23, ,7* 23,4 21,9 211 BDL - 22,3 2, ,4* - 62,8 ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997) 28 Eurostat 41,4* 59,3 62,8 29 % 41,4* 59, 63, ,4* 58,5 61,4 211 BDL - 56,9 6, 27 17,5* - 12,7 wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997) 28 Eurostat 17,5* 15,3 13,3 29 % 17,5* 16,6 13, ,5* 18,1 16,7 211 BDL - 18,1 17, ,1 28 9,5 4,7 4,1 5 Udział osób uczących się i dokształ. w liczbie lud. w wieku lat 29 % GUS-BDL 9,3 4,7 3,7 21 9,1 5,3 4, ,9 4,4 3, , ,2 75,6 6 Udział szkół wyposażonych w komputery 29/21 % RSW - 79, 69,7 21/211 79,6 78,7 211/212-81,2 79, , , 9,6 - w tym: szkoły podstawowe i gimnazja 29/21 % RSW - 91,4 9,3 21/211 91,6 91,1 211/212-91,7 91, , ,4 55,9 - w tym: szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 29/21 % RSW - 61,5 57,5 21/211 63,8 6,5 211/212-64,3 61, , ,8 33,9 - w tym: szkoły policealne 29/21 % RSW - 42,9 31,9 21/211 45,1 37,8 211/212-45,3 37, , ,2 11,9 6a Liczba uczniów przypadajacych na 1 komputer z dostępem do internetu 29/21 osoby RSW - 1,5 11,2 21/211 1, 1,5 211/212-9,6 9, , , 12,5 - w tym szkoły podstawowe i gimnazja 29/21 osoby RSW - 11,4 11,9 21/211 1,8 11, 211/212-1,4 1, ,4 28-9,4 1,6 - w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 29/21 osoby RSW - 8,9 9,9 21/211 8,5 9,3 211/212-8, 8, , ,1 12,6 - w tym szkoły policealne 29/21 osoby RSW - 11,2 14,7 21/211 11,8 14,4 211/212-13,4 15,2 7 Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu ,5 7a 28 6, 45,7 42,9 Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do 29 % GUS/BDL 65, 53,4 51, internetu w % ogółu gospodarstw domowych 21 7, 59,6 59, , 62,3 64, , , 8 Saldo migracji wewnętrznych: 29 osoby GUS-BDL , 21 x 1 76, x 1 887, , , , - w miastach 29 osoby RSW , , , , , -5 59, , , 7 282, - na wsi 29 osoby RSW , 7 78, , 7 18, , 7 396, , , -876, 8a Saldo migracji zagranicznych 29 osoby GUS-BDL , -284, , -433, , -482, ,8 9 Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterow na 1 tys. mieszkańców w tym turystom zagranicznym ,1 891,1 29 osoby GUS/BDL ,1 819, ,1 896, ,4 873, , ,9 155,9 29 osoby RSW - 251,9 143, ,6 14, ,7 14,6 Kontekst dla wskaźników WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu V WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu II WRPO Kontekst dla wskaźników na poziomie WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu VI WRPO

293 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie , , 553, 1 Ofiary śmiertelne wypadków drogowych: 29 osoby GUS/BDL , 43, , 343, , 45, , 28-14,3 16,3 - na 1 tys. Ludności 29 osoby GUS/BDL - 12, 11,8 21 1,2 1, ,9 11, , 28-25,5 25,2 - na 1 tys. zarejestrowanych pojazdów 29 osoby GUS/BDL - 2,8 17, , 14, ,3 16, , 28-11,6 18,2 - (rok poprzedni=1) 29 % GUS/BDL - 84,1 72, ,5 85, ,2 118, , , 284, 11 Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacją miejską 29 mln GUS-publ , 27, ,9 381, , 29, , , ,9 12 Długość dróg publicz. (o twardej nawierzchni) ogółem 29 km GUS/BDL , , , , , , , ,5 87,9 - na 1 km2 29 km GUS-publ - 85,8 89, ,6 9, ,7 91, , , ,4 - w tym wojewódzkich 29 km GUS/BDL , , , , , , , , ,7 - w tym powiatowych 29 km GUS/BDL , , , 11 39, , , , , , - w tym gminnych 29 km GUS/BDL ,1 11 2, , , , , , , 2 58, 13 Linie kolejowe eksploatowane ogółem 29 km GUS/BDL , 2 115, , 2 131, , 2 131, ,9 28-6,5 6,9 - na 1 km2 29 km GUS/BDL - 6,5 7,1 21 6,5 7, ,5 7,1 GOSPODARKA , , 14 Produkt krajowy brutto na mieszkańca , , zł GUS-BDL , , 27 1, 54,4 55,1 14a Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS - UE27=1 28 1, 56,2 58,6 % Eurostat , 62, 65, 27-13,6 12, ,2 13,9 15 Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 1) 29-16,8 15,1 % GUS/BDL 21-15,1 13, ,6 12, ,9 12, , , , , 16 Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem , , 21 zł GUS/BDL , , , 83 47, , , Kontekst dla wskaźników WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu II WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu II WRPO Kontekst dla wskaźników na poziomie WRPO

294 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło Polska=1 w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) Polska=1 w tym: Przemysł (sekcje: B, C, D, E) Polska=1 w tym: Przetwórstwo przemysłowe (sekcja C) Polska=1 w tym: Budownictwo (sekcja F) Polska=1 w tym: Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) Polska=1 w tym: Usługi : Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) Polska=1 w tym: Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) Polska=1 Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie 27-1, 98,1 28-1, 96,6 29-1, 95,7 % GUS/BDL 21-1, 95, , 98, , 95, , 3 295, , , , 28 76, zł GUS/BDL , , , 28 17, , , 27-1, 178,2 28-1, 169,7 29-1, 153,2 % GUS/BDL 21-1, 142, , 153, , 147, , , , , , 75 62, zł GUS/BDL , , , , , , 27-1, 91, 28-1, 92,4 29-1, 91, % GUS/BDL 21-1, 92, , 95, , 89, , , , 7 38, , , zł GUS/BDL , , , 87 86, , 88 58, 27-1, 94,4 28-1, 95,9 29-1, 92,3 % GUS/BDL 21-1, 95, , 98, , 92, , 61 51, , , , 84 93, zł GUS/BDL , 91 43, , , , , 27-1, 96,3 28-1, 96,1 29-1, 95,9 % GUS/BDL 21-1, 97, , 97, , 94, , 8 621, , , , 85 39, zł GUS/BDL , , , 1 292, , , 27-1, 96,9 28-1, 93,4 29-1, 95,4 % GUS/BDL 21-1, 96, , 98, , 96, , , , , , , zł GUS/BDL , , , , , , 27-1, 88,5 28-1, 87,5 29-1, 86,6 % GUS/BDL 21-1, 86, , 82, , 86, , , , 61 71, , , zł GUS/BDL , , , , , 75 29, 27-1, 97,1 28-1, 96, 29-1, 94,4 % GUS/BDL 21-1, 95, , 96, , 95,9 Kontekst dla wskaźników WRPO Kontekst dla wskaźników na poziomie WRPO

295 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło 17 Struktura pracujących wg sektorów ekonom (województ=1) 18 18a 19 19a Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. ludności Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca; - w tym: udział sektora prywatnego 2 Kapitał zagraniczny w podmiotach z kap. zagranicznym na 1 mk w tys.zł GUS-publ 21 Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB % GUS-BDL 21a 22 w tym: Rolnictwo, Łowiectwo, Leśnictwo, Rybactwo (sekcja A) rok poprzedni =1 w tym: Przemysł i Budownictwo (sekcje: B, C, D, E, F) rok poprzedni =1 Usługi: Handel; Naprawa pojazdów samochodowych; Transport i gospodarka magazynowa; Zakwaterowanie i gastronomia; Informacja i komunikacja (sekcje: G, H, I, J) rok poprzedni =1 % Usługi : Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; Obsługa rynku nieruchomości (sekcje: K, L) rok poprzedni =1 Pozostałe usługi (sekcje: M, N, O, P, Q, R, S, T) rok poprzedni =1 - w tym: udział MSP - w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną w przemyśle w % przedsiębiorstw w przemyśle Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie 27-16,6 16, , 15, ,7 15,8 % GUS/BDL 21-15,8 15, ,3 16, ,1 15,7 27-1, 1,2 28-1,2 99, ,8 1,3 % GUS/BDL 21-99,3 99, ,7 12, ,9 99, ,6 32, ,1 33, ,8 32,9 % GUS/BDL 21-28,1 32, ,4 31, ,4 31, ,6 13, ,2 16, , 99,9 % GUS/BDL 21-95,6 96, ,7 1, , 11, ,8 24, , 24, ,6 25,4 % GUS/BDL 21-25, 25, ,5 25, ,4 25, ,5 14, ,4 16, ,1 14, GUS/BDL 21-96, 97, ,2 11, ,7 11,2 27-3,8 3,3 28-3,9 3,2 29-4, 3,4 % GUS/BDL 21-3,9 3, ,9 3, ,9 3, , 12, ,1 13, ,1 15,6 % GUS/BDL 21-96,1 93, ,6 98, ,1 14, ,2 23, , 23, 29-25,9 22,6 % GUS/BDL 21-27,1 23, , 23, ,2 24, , 12, ,6 14, ,6 99,2 % GUS/BDL 21-12,5 13, ,1 12, ,7 13, , , 1 63, 29 licz bezwz GUS-BDL - 981, 1 54, , 1 98, , 1 9, , ,9 99,9 29 % GUS-publ - 99,9 99, ,9 99, ,9 99, ,9 28-5,7 5,9 29 w tys.zł GUS-publ - 5,7 5,4 21-5,7 5, ,3 6, , ,5 71,4 29 % GUS-publ - 59,6 66, ,5 62, ,1 59, ,4 28-3,8 3,8 29-4, 3,9 21-4,2 4, ,3 4, , ,9,57, ,1,6, ,3,74, ,15, ,14,1 29 -,14,15 % GUS/BDL 21 -,16, ,18, ,18, ,4 2, , 19,4 % GUS 21-18,9 16, ,1 17, ,9 18,9 Kontekst dla wskaźników WRPO Kontekst dla wskaźników na poziomie WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu I WRPO

296 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło 23 Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza: pyłowych (rok poprzedni=1) dwutlenku siarki (bez CO2) (rok poprzedni=1); tlenków azotu (rok poprzedni=1) Ludność korzystająca z kanalizacji - w tym: na wsi - w % ludności ogółem - w tym: na wsi Ludność korzystająca z wodociągów - w tym: na wsi - w % ludności ogółem - w tym: na wsi ŚRODOWISKO Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie ,3 158, kg/km2 GUS ,9 188, ,9 173,9 27-8,4 71, % GUS ,3 118, , 92, ,4 1 51, kg/km2 GUS ,6 1 27, ,9 1 22, 27-78,3 157, % GUS ,9 97, ,9 118, , 827, kg/km2 GUS , 81, ,7 81, ,6 29, % GUS ,4 96, ,5 11, , ,4 29 tys. GUS-BDL ,5 2 59, ,8 2 85, , 2 163, , 28-39,6 29 tys. GUS-BDL ,2 412, ,4 435, ,8 486, , ,8 29 % GUS-BDL - 61,5 6, ,1 61, ,5 62, , ,3 29 % GUS-BDL - 23,5 27, ,8 28, ,8 31, , ,4 29 tys. GUS-BDL ,7 3 15, , , ,5 3 21, , ,7 29 tys. GUS-BDL ,2 1 31, , , ,9 1 34, , 28-92,4 29 % GUS-BDL - 87,2 92, ,5 92, ,6 92, , ,6 29 % GUS-BDL - 74,7 87, 21-75,2 87, ,7 87,5 Kontekst dla wskaźników WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu III WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu III WRPO

297 Lp. Nazwa zmiennej lub wskaźnika Rok* Jedn. Miary Źródło 26 Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności, - w tym: na wsi Ogółem (średnia) UE 27 Polska Województwo wielkopolskie 27-61, ,9 29 % GUS-BDL - 75,9 77, 21-65,2 63, ,7 63, , ,5 29 % GUS-BDL - 26,9 28, ,8 31, ,6 32, 27 Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane: , ,2 - na km2 powierzchni 29 m3/km2 GUS - 6,6 6,2 21-7,4 6, ,3 7, , ,9 - w % ścieków wymagających oczyszczania 29 % GUS-BDL - 93,8 97, ,4 99, ,3 99, , ,8 Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z 29 % GUS-BDL - 73,4 6,8 wyłączeniem komunalnych) wytworzonych 21-74,3 65, ,8 66, , ,6 29 Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca 29 kg GUS-BDL 512, 263,4 263, , 262,9 267, , 255, 268, , ,9 Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc 29 MW ARE publ , 42, zainstalowana) ,4 231, ,6 258, , , 31 Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem 29 % ARE publ./bdl 16,7 5,7 4, ,2 6,9 7, ,44 8, 7, , ,6 Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 29 % GUS - 32,3 31,8 chroniona w % powierzchni ogólnej 21-32,4 31, ,5 31, , ,34 Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do 29 % GUS -,32,32 ogólnej powierzchni 21 -,2, ,2, , ,9 Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do 29 % GUS - 3,1 9,2 ogółu wymagających rekultywacji 21-2,9 4, ,8 4, , , Emisja CO2 z zakładów uciążliwych Ogółem 29 tys. Ton/rok GUS , , , ,1 27-5,3 5, na 1 mk 29 ton GUS ,6 4, ,7 4,8 * - dane dla UE 27za 21 r. są niedostępne, w związku z czym zostały podane dla roku 26. Kontekst dla wskaźników Kontekst Priorytetu dla wskaźników III WRPO WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu IV WRPO Kontekst dla wskaźników Priorytetu III WRPO

298 Załącznik VI Tabela 6. EU 22 Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 22 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania Priorytety Strategii UE 22 Obszary/cele Startegii UE 22 stanowiące cel jej głównych działań Wskaźniki dla obszarów/celów Startegii UE 22 Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski Inicjatywy flagowe UE Kategorie interwencji PS wpisujące się w realizację Strategii 22 - ujęcie indykatywne* Alokacja UE WRPO na lata (EUR) - ujęcie indykatywne** Kwota dofinansowania UE w podpisanych umowach (EUR) % realizacji wg kontraktacji Kwota dofinansowania UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność (EUR) % realizacji wg wniosków o płatność Badania i rozwój, innowacje, przedsiębiorczość 3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R 1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; 1,2,3,4,5,6,7,8, , ,54 91, ,57 85,71 Otoczenie biznesu cel określony w Inicjatywie flagowej Polityka przemysłowa w erze globalizacji inicjatywa na rzecz poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych; Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji smart growth Społeczeństwo informacyjne cel określony w Inicjatywie flagowej Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia 1,11,12,13,14,15 gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom , ,41 69, ,18 6,35 czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; Edukacja 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy; 72, 73, 74, 75, , ,37 1, ,97 78,76 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; suistainable growth Klimat, energia, mobilność cel 2/2/2 w zakresie klimatu i energii - 2% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 2% udział OZE w konsumpcji energii, 2% wzrost efektywności energetycznej 19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 15% udział OZE w konsumpcjji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej Europa efektywnie korzystająca z zasobów inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej; 16,17,18,19,2,21,2 2,23,24,25, 26,27,28,29,3,31,3 2,33,34,35,36,37,38,39,4,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,5,5 1,52,53, , ,24 9, ,71 62,62

299 Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. inclusive growth Zatrudnienie i umiejętności Walka z ubóstwem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 1% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 4% - minimalny odsetek osób w wieku 3-34 lat z wyższym wykształceniem 2 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem 71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 2-64 lat 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia inicjatywa na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli 62,63,64,65,66,67,6 poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu 8,69,7,71 zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu do podaży na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej; Europejski program walki z ubóstwem inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności 1,5-2mln - zmniejszenie społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące 61,75,76,77,78,79,8 liczby osób zagrożonych ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były ubóstwem szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.,,,, , ,9 99, ,13 85,14, * Uwaga: niektóre kategorie przypisane zostały do wiecej niż jednego celu. Kategorie 55-6,81,85-86 nie zostały przypisane do żadnego z celów UE 22. ** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych.

300 Załącznik VII Tabela 7a. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Liczba projektów Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO) Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO) Lp. Priorytet i Obszar Priorytetowy Nr kategorii interwencji W okresie sprawozdawczym Od uruchomienia programu Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowalne Dofinansowanie ze środków publicznych Dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE _ Region Morza Bałtyckiego jako obszar I. zrównoważony Redukcja środków odżywczych w morzu do 1. akceptowalnego poziomu Zachowanie stref przyrodniczych oraz 2. bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie Redukcja użytkowania oraz wpływu 3. substancji niebezpiecznych Region wzorcowy dla czystej żeglugi i 4. transportu morskiego Łagodzenie skutków oraz adaptacja do 5. zmian klimatycznych Region Morza Bałtyckiego jako obszar II. dobrobytu Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza Bałtyckiego w tym 6. poprawa współpracy w zakresie ceł i podatków Wykorzystanie pełnego potencjału regionu 7. w zakresie badań i innowacji 8. Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich _ , , 53, _ , , 8-9, 63, 64, III. 1. Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa Region Morza Bałtyckiego jako obszar dostępny i atrakcyjny Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych _ Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności Region Morza Bałtyckiego jako obszar IV. bezpieczny Uzyskanie statusu wiodącego regionu w 13. zakresie bezpieczeństwa morskiego Wzmocnienie ochrony przed głównymi 14. zagrożeniami na morzu i lądzie Obniżenie poziomu przestępczości 15. przygranicznej i szkód powstałych w jej wyniku , 55-57, 58, 59, 62, 75, 76 _ V. Ogółem

301 Tabela 7b. EFRR a SRMB Country (specify) Convergence/competitiveness/territorial cooperation (specify the objective) programme (specify name of the programme) 27/213 Total ERDF amount of the programme: 2% Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SRMB wg obszarów wsparcia Główne obszary priorytetowe Strategii Kwota EFRR w projektach wpisujących się w Strategię (suma 3 i 4) Kwota EFRR w projektach flagowych wskazanych w Action plan of the strategy Kwota EFRR w pozostałych projektach wpisujących się w Strategię 4% B+R, Innowacje B+R, Innowacje ,72, ,72 Energia ,65, ,65 Transport ,14, ,14 Środowisko ,7, ,7 44% 37% Energia Transport Środowisko Inne: ,, , Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich ,81, ,81 Edukacja, turystyka i zdrowie ,19, ,19 Suma ,21, ,21 13% Inne:

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.)

Zestawienie zmian WRPO (uwzględnionych w wersji 8.2.) Zestawienie zmian WRPO 27-213 (uwzględnionych w wersji 8.2.) 1. W rozdziale 1.2.3. Opis wprowadzonych zmian do Programu dodano podrozdział f) zmiany dokonane w grudniu 215 roku w wyniku kolejnego przeglądu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 1444/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 1444/215 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 215 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 27-213 Na podstawie art. 2 ust.2 i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 2014 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 STAN REALIZACJI RPO WL 2007-2013 SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 2 października 2012

Bardziej szczegółowo

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= = Załącznik 1. do URPO WZ. INDYKATYWNA TABELA FINANSOWA ZOBOWIĄZAŃ DLA RPO WZ W PODZIALE NA PRIORYTETY I DZIAŁANIA Z PRZYPORZĄDKOWANIEM KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ORAZ OZNACZONYMI DZIAŁANIAMI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Rola Instrumentów Finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Departament Wdrażania Programu Regionalnego Poznań, 22 maja 2017 WRPO na lata 2014-2020 Wielkopolska

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji RPO WL

Stan realizacji RPO WL Stan realizacji RPO WL 2007 2013 Stan na 31 grudnia 2011 r. Aneta Pieczykolan Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Stan realizacji RPO WL

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 27-213 ZA ROK 21 SPIS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 ZA 2011 ROK czerwiec 2012 r. Departament Polityki Regionalnej 0 Urząd Marszałkowski w Łodzi Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r. Działanie/Poddziałanie Oś priorytetowa 1 - Gospodarka - Innowacje - Technologie

Bardziej szczegółowo

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro.

Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne lata w euro. Fundusze strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Fundusz Spójności Ogółem 1 2 3=1+2 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata Załącznik do Uchwały nr 3/2014 Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 z dnia 9 czerwca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Nabory wniosków w 2012 roku

Nabory wniosków w 2012 roku Nabory wniosków w 2012 roku 1. Program Kapitał Ludzki część centralna część regionalna 2. Regionalne Programy Operacyjne 3. Program Infrastruktura i Środowisko 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - część

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2014 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2015 R. LUBLIN 23 czerwca 2015 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość Załącznik nr II d do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu roku L..P. WSKAŹNIKI JEDNOST KA KOD WSKAŹNI KA ROK 7 8 9 5 PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II Priorytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. WYKAZ ZMIAN W DOKUMENCIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej

Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej Finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Program regionalny to jeden z programów, który umożliwi

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wstępne

1. Informacje wstępne Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/21 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia 28.6.21 r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 29 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/64/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r.

Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL na dzień 31 maja 2013 r. Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WL 2007 2013 w 2012 roku oraz stan realizacji RPO WL 2007 2013 na dzień 31 maja 2013 r. LUBLIN 26 czerwca 2013 r. Stan wdrażania RPO WL na dzień 31 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków WRPO

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Spis treści. Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Spis treści Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... V XIII XIX 1. Występowanie pomocy publicznej... 1 1.1. Zakazana pomoc publiczna... 1 1.2. Dopuszczalna pomoc publiczna... 13 2. Zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Czerwiec 2015r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R.

REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja

Realizacja[1] 0 0,06 0,27 0, Realizacja Wartość docelowa Wartość bazowa Szacowana realizacja Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 211 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem Cel główny

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Polityka spójności na rzecz obszarów wiejskich Warszawa, 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/45/07 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2007 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA PROPOZYCJE ZMIAN DO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 Marek Kowalski Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie funduszy UE w latach schemat

Programowanie funduszy UE w latach schemat Programowanie funduszy UE w latach 2007-2013 schemat Strategia Lizbońska Główny cel rozwoju UE: najbardziej konkurencyjna i dynamiczna gospodarka na świecie, zdolna do systematycznego wzrostu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Europejskiej w rozwoju wsi w latach

Europejskiej w rozwoju wsi w latach Możliwo liwości wykorzystania środków w Unii Europejskiej w rozwoju wsi w latach 2007-2013 2013 dr Grażyna GęsickaG Minister Rozwoju Regionalnego Ogólnopolskie spotkanie organizacji działaj ających na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dr Bogusław Klimczuk 1

Dr Bogusław Klimczuk 1 Dr Bogusław Klimczuk 1 2 3 4 RPO Województwo Lubelskie 2014-2020 5 6 Forma wsparcia Dotacje bezzwrotne Instrumenty zwrotne Instrumenty mieszane 7 Zasada koncentracji tematycznej środków w RPO WL 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA A REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Konferencja Efektywne gospodarowanie energią - możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji w sferze publicznej, prywatnej,

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo