z dnia 22 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 22 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 22/03/2013 OPINIA NR 02/2013 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 22 marca 2013 r. do rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia lotniczego, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania Monitoring ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych

2 Streszczenie W ramach nadzoru nad ciągłą zdatnością do lotu właściwe organa mają obowiązek opracowania programu przeglądów, których celem jest monitorowanie stanu flot zarejestrowanych przez siebie statków powietrznych pod kątem ich zdatności do lotu. Program ten określa się jako Monitoring ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych (ACAM, por. M.B.303). Program ten należy opracować przez wybór próby statków powietrznych i zawarcie w nim przeglądów statków powietrznych skupiających się na szeregu kluczowych elementów ryzyka. Informacje zwrotne otrzymane od właściwych organów oraz typowe nieprawidłowości stwierdzone podczas inspekcji standaryzacyjnych wskazują, że wymogi ACAM, a także kluczowe elementy ryzyka nie są konsekwentnie i jednolicie stosowane/uwzględniane we wszystkich państwach członkowskich. Istniejący zbiór przepisów, a także zwłaszcza związane z nim akceptowalne sposoby spełnienia wymagań (AMC) oraz wytyczne (GM) poddano przeglądowi w celu zaproponowania zmian poprawiających ich przejrzystość i spójność oraz w celu włączenia dodatkowych zaleceń dotyczących stosowania kluczowych elementów ryzyka (ang. key risk elements, KRE). Główne wyniki tego zadania regulacyjnego mają postać dodatkowych AMC i GM, które skupiają się na bardziej elastycznym planowaniu inspekcji, opartym na poziomie ryzyka, możliwości przeprowadzania połączonych przeglądów, wyjaśnieniu zakresu i różnych typów przeglądów, a także przede wszystkim na zapewnieniu szczegółowych wytycznych dotyczących kluczowych elementów ryzyka do wykorzystania podczas inspekcji ACAM. Według planów zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i stanowić wsparcie dla procesu standaryzacji. Strona 2 z 7

3 I. Informacje ogólne 1. Celem niniejszej opinii jest zaproponowanie Komisji zmian w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/ (zwanego dalej częścią M ). Zakres tego działania regulacyjnego zarysowano w zakresie zadań (ang. Terms of reference, ToR) RMT.0216 (M.027) opublikowanym 4 października 2011 r. oraz bardziej szczegółowo opisano poniżej. 2. Opinia została przyjęta zgodnie z procedurą określoną przez Zarząd Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (zwanej dalej Agencją ) 2, zgodnie z przepisami art. 19 rozporządzenia (WE) nr 216/ (zwanego dalej rozporządzeniem podstawowym ). 3. W proponowanych przepisach bierze się pod uwagę rozwój Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego (ICAO) oraz harmonizację z przepisami innych organów głównych partnerów Unii Europejskiej, zgodnie z celami określonymi w art. 2 rozporządzenia podstawowego. Proponowane przepisy uwzględniają podejście do planowania inspekcji ACAM w większym stopniu oparte na poziomie ryzyka, przez co wspierają wdrożenie standardów i zalecanych praktyk Krajowego Programu Bezpieczeństwa ICAO realizowanego w ramach Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Lotniczego. II. Konsultacje 4. Zawiadomienie o proponowanej zmianie (NPA) , 4 w którym znalazł się projekt opinii do rozporządzenia Komisji zmieniającego część M, opublikowano na stronie internetowej Agencji dnia 29 listopada 2011 r. Do daty zamknięcia dokumentu, czyli do 1 marca 2012 r., Agencja otrzymała 82 uwagi od 19 krajowych władz lotniczych, organizacji zawodowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. 5. Wszystkie zostały przyjęte i wprowadzone do treści dokumentu reakcji na uwagi (CRD), który opublikowano na stronie internetowej Agencji 19 lipca 2012 r. CRD zawiera wykaz wszystkich osób i/lub organizacji, które zgłosiły uwagi, a także odpowiedzi udzielone przez Agencję. Do daty zamknięcia CRD, czyli do 19 września 2012 r., Agencja otrzymała 11 reakcji na CRD od 6 krajowych władz lotniczych i 5 organizacji zawodowych. Spośród nich w trzech reakcjach wyrażono ogólne poparcie dla proponowanych zmian, w jednej reakcji wskazano odnotowanie zmian bez uwag, a w 7 wskazano konkretne problemy lub zasugerowano dodatkowe zmiany. Poniżej przedstawiono główne kwestie podniesione w tych reakcjach: a. Przeglądy podczas lotu w ramach ACAM 6. Jeden krajowy urząd lotniczy powtórzył swoją uwagę z NPA, wnioskując o utrzymanie możliwości przeprowadzania przeglądów podczas lotu w ramach inspekcji ACAM. Zgodnie z zaleceniami grupy rewizyjnej powołanej na potrzeby RMT.0216 (M.027), reakcja ta nie została przyjęta: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia lotniczego, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz.U. L 315 z , str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 593/ 2012 z dnia 5 lipca 2012 r. (Dz.U. L 176 z , str. 38). Decyzja Zarządu EASA z dnia 13 marca 2012 r. zmieniająca i zastępująca Decyzję Zarządu dotyczącą procedury stosowanej przez Agencję do wydawania opinii, specyfikacji certyfikacyjnych i wytycznych ( Procedura działań regulacyjnych ). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE. (Dz.U. L 79 z r., str. 1). Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) nr 6/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. (Dz.U. L 4 z , str ). Zob. archiwum działań regulacyjnych Strona 3 z 7

4 - Wnioskowanie o przeprowadzenie przeglądu podczas lotu w odpowiedzi na poważne nieprawidłowości ACAM nie byłoby adekwatną odpowiedzią w ramach przepisów części M: poważne nieprawidłowości należy rozwiązywać przez podjęcie działań dotyczących poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (certyfikat oceny zdatności do lotu). - Przeglądy podczas lotu nie są uznawane za zadania oceny zdatności do lotu zgodnie z M.A.710 i nie na nich skupia się proces zarządzania ciągłą zdatnością do lotu zdefiniowany w części M. - Przepisy dotyczące operacyjnych inspekcji lotów, zarówno w przypadku wstępnej certyfikacji, jak i nadzoru nad posiadaczami certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC) zostały określone w części ARO, podczęść OPS 5. b. Proporcjonalność przepisów lotnictwo ogólne 7. W zgłoszonych przez siebie reakcjach na CRD cztery organizacje zawodowe powtórzyły swoje uwagi poczynione podczas konsultacji NPA, sugerując, iż Agencja powinna ponownie rozważyć sposób stosowania ACAM w odniesieniu do statków powietrznych lotnictwa ogólnego przez wyłączenie pewnych kategorii statków powietrznych z zakresu programów inspekcji ACAM. Ta proponowana zmiana nie została ujęta w ToR zadania regulacyjnego M.027. Dlatego związane z nią uwagi i reakcje zgłoszone do NPA zostały przedstawione do rozważenia przez grupę zadaniową ds. części M w zakresie lotnictwa ogólnego w ramach II fazy jej prac (por. ToR RMT.0463 oraz RMT.0547 Przegląd przepisów części M w zakresie lotnictwa ogólnego 6 ). Ponadto w opinii Agencji wyłączenie pewnych kategorii małych statków powietrznych z programu inspekcji ACAM miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo: zależnie od typu statku powietrznego i rodzaju operacji na mocy obowiązujących przepisów części M nie jest wymagane, by obsługą techniczną i/lub ciągłą zdatnością do lotu zarządzała zatwierdzona organizacja. W tych konkretnych przypadkach inspekcje ACAM przeprowadzane zgodnie z M.B.303 są dla właściwych organów środkiem ostatecznym w ramach sprawowanego przez nie nadzoru. Dlatego każde zwolnienie w tym obszarze wymagałoby pełnej oceny skutków uregulowań prawnych. W jednej z reakcji zgłoszonej przez organizację zawodową zasugerowano, że właściwe organa powinny przyjąć bardziej kooperacyjne podejście do przeprowadzania inspekcji ACAM dotyczących statków powietrznych użytkowanych prywatnie lub przez aerokluby lub federacje sportowe: panuje odczucie, iż inspektorzy właściwych organów posługują się w takich przypadkach generalnie taką samą logiką jak podczas inspekcji ACAM dotyczących dużych statków powietrznych użytkowanych w zarobkowym transporcie lotniczym. W tej reakcji zasugerowano, żeby inspektorzy ACAM lepiej komunikowali się z podmiotami podlegającymi inspekcjom ACAM oraz korzystali z okazji do lepszego wyjaśnienia stosownych przepisów części M. Według tego źródła, doprowadziłoby to do zbudowania lepszej współpracy między władzami oraz właścicielami/operatorami w tym segmencie lotnictwa, co miałoby pozytywny wpływ na bezpieczeństwo, podczas gdy żądanie większej kontroli byłoby postrzegane jako przynoszące odwrotny skutek. Jednym z możliwych sposobów zbudowania takiej współpracy między inspektorami ACAM a właścicielami/operatorami w lotnictwie rekreacyjnym byłoby przeprowadzanie inspekcji ACAM głównie jako zapowiedzianych wizyt, których celem jest dokonanie przeglądu i wyjaśnienie wszystkich powiązanych dokumentów. Wizyty takie byłyby bardziej warsztatami niż tylko inspekcjami i odbywałyby się z ewentualnych udziałem federacji sportowych i/lub aeroklubów. Przyczyniłoby się to do lepszego zrozumienia stosownych wymogów oraz ich poprawnego wdrożenia przez obydwie strony. 5 6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2010 r. ustanawiające wymogi techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. (Dz.U. L 296 z , str ) Strona 4 z 7

5 c. Dobór próby statków powietrznych W jednej reakcji zgłoszonej przez organizację zawodową zasugerowano, że dobór próby statków powietrznych powinien być dokonywany we wszystkich 31 państwach członkowskich EASA, a nie jak dotychczas prowadzony przez poszczególne państwa członkowskie rejestracji, a także że na potrzeby takiego doboru należałoby stworzyć wspólną bazę danych, z której EASA losowo wybierałaby statki powietrzne mające podlegać inspekcji ze strony odpowiedniego organu krajowego. Agencja jest zdania, iż dobór nie powinien być losowy, ale w myśl idei podejścia opartego na poziomie ryzyka powinien opierać się na doświadczeniu i wiedzy organu miejscowego. Według treści omawianej reakcji, w drugiej fazie taka baza danych powinna stworzyć również podstawę do zbudowania wspólnej bazy danych nieprawidłowości stwierdzanych w ramach ACAM. Propozycji tej nie można objąć zakresem M.027, jako że wymagałaby ona nowego zadania regulacyjnego z pełną oceną skutków uregulowań prawnych. W oparciu o doświadczenia zdobyte przy okazji prowadzenia bazy danych nieprawidłowości stwierdzanych w ramach oceny bezpieczeństwa obcych statków powietrznych (SAFA), wdrożenie wspólnej bazy danych dotyczącej nieprawidłowości wymagałoby znacznych środków i co za tym idzie pełnego wsparcia ze strony wszystkich państw członkowskich EASA. Pociągnęłoby to za sobą konieczność określenia wspólnych formatów danych oraz wspólnej taksonomii w zakresie klasyfikacji i kategoryzacji nieprawidłowości. Gdyby ta idea zyskała poparcie, biorąc pod uwagę wymagane środki, to przedmiotowa baza danych dotycząca nieprawidłowości nie powinna ograniczać się jedynie do nieprawidłowości stwierdzanych w ramach ACAM. Niemniej jednak brak takiej wspólnej bazy danych nie uniemożliwia właściwym organom wymiany informacji pochodzących z inspekcji ACAM, w przypadkach gdy w jednym państwie członkowskim nie da się dobrać reprezentatywnej próby statków powietrznych. I wreszcie, wdrożenie takiego systemu wymagałoby zmiany mandatu Agencji i wpłynęłoby na prawa i obowiązki państw członkowskich rejestracji. 8. Zgodnie z zaleceniami grupy rewizyjnej, zmiany w przepisach wykonawczych (M.B.303 oraz M.B.304) w kształcie proponowanym w CRD nie zostały poddane dalszym modyfikacjom po analizie 11 otrzymanych reakcji. III. Treść opinii Agencji 9. Celem niniejszej opinii jest dokonanie zmian w M.B.303 oraz M.B.304 części M. Proponowane zmiany umożliwią przyjęcie bardziej elastycznego podejścia do planowania inspekcji ACAM, w większym stopniu opartego na poziomie ryzyka, oraz jeszcze bardziej zwiększą przejrzystość i spójność przepisów, przez co będą stanowić wsparcie dla procesu standaryzacji. Zmianom na poziomie przepisów wykonawczych będą towarzyszyć zmiany na poziomie AMC/GM, wśród których znajdzie się szereg nowych AMC i GM skupiających się głównie na zapewnieniu powszechnego zrozumienia i spójnego wdrożenia inspekcji ACAM. Zostaną uwzględnione szczegółowe wytyczne dotyczące kluczowych elementów ryzyka w zakresie zdatności do lotu, które mają być sprawdzane podczas inspekcji ACAM. 10. Proponuje się, by te wytyczne dotyczące KRE (dodatek III do GM1 M.B.303 lit. b)) były co roku aktualizowane za sprawą okresowych zadań regulacyjnych w celu zapewnienia aktualności odniesień oraz oceny stosowności wszystkich zawartych w nich informacji dodatkowych i typowych punktów inspekcji. Powinno to zapewnić zachowanie stosowności tych informacji w odniesieniu do zidentyfikowanych kluczowych obszarów ryzyka dotyczącego zdatności do lotu. Pierwszy taki przegląd zostanie rozpoczęty w rok po przyjęciu niniejszej opinii. Strona 5 z 7

6 a. Zmiany w treści M.B M.B.303 zmieniono tak, aby lepiej oddać intencję przepisu. Poprzednia lit. c) została usunięta. Elementy do uwzględnienia przy przygotowywaniu programu ACAM są teraz szczegółowo przedstawione w nowych AMC1 do M.B.303 lit. a). Występujący w poprzednim brzmieniu lit. d) M.B.303 wymóg ustalenia przyczyny źródłowej każdej nieprawidłowości zastąpiono wymogiem przeanalizowania nieprawidłowości pod kątem ich znaczenia dla bezpieczeństwa. Przepisy dotyczące analizy nieprawidłowości są teraz ujęte w nowych AMC1 dla M.B.303 lit. d) Analiza nieprawidłowości. Eliminuje to obowiązek przeprowadzenia analizy przyczyn źródłowych każdej nieprawidłowości. Zamiast tego o potrzebie przeprowadzenia takiej analizy powinien decydować właściwy organ na podstawie znaczenia jednej lub wielu nieprawidłowości dla bezpieczeństwa. Nowe brzmienie lit. f) wywodzi się z lit. g). Aby było bardziej ogólne, zostało przeredagowane. Skupia się na przetwarzaniu informacji o nieprawidłowościach, w odróżnieniu od kategoryzacji nieprawidłowości zgodnie z wymogami, o czym mowa w lit. d). Poprzednie brzmienie lit. i), która teraz nosi oznaczenie g), zmieniono, by wyjaśnić, iż wymiana informacji na temat bieżącej zgodności z wymogami jest wymagana tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia realizacji odpowiednich działań egzekwujących. Dokonano dodatkowych zmian redakcyjnych: - W lit. b) Kluczowe elementy ryzyka dodano odniesienie do zdatności do lotu. - Z lit. e) usunięto odniesienie do zaleceń, jako że nie są one zdefiniowane w M.B.903. b. Zmiany w treści M.B Treść M.B.304 zmieniono w wyniku usunięcia lit. g) M.B.303, a także w celu zapewnienia spójności z treścią M.B.903 Nieprawidłowości. Usunięto odniesienie do ograniczeń, jako że M.B.903 nie daje takiej możliwości. IV. Ocena skutków uregulowań prawnych 7 Analiza problemu i ocena ryzyka 13. Omawiane zagadnienie dotyczy przede wszystkim właściwych organów. Dotyczy ono właścicieli/operatorów pośrednio w sytuacji, gdy ich statki powietrzne zostają wybrane przez właściwy organ do inspekcji ACAM na płycie lub szczegółowej inspekcji ACAM. Oczekuje się, że proponowane zmiany będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i będą sprzyjać standaryzacji. M.B.303 wymaga od właściwych organów opracowania programu przeglądów w celu monitorowania stanu flot zarejestrowanych przez siebie statków powietrznych pod kątem ich zdatności do lotu. Program taki powinien zawierać przeglądy wyrobów i skupiać się na szeregu KRE. W załączniku III do AMC M.B.303 lit. d) Monitoring ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych Planowanie i zapisywanie określono KRE dotyczące przeglądów wyrobów prowadzonych przez właściwe organa. Jednakże w AMC wydanych do M.B.303 nie ma szczegółowego opisu tych KRE ani wykazu elementów podlegających inspekcji. W rezultacie doszło do nieustandaryzowanego stosowania wymogów zawartych w M.B Zob. również NPA , sekcja V Ocena skutków uregulowań prawnych Strona 6 z 7

7 14. Do głównego ryzyka wynikającego z niedostatecznego monitoringu ACAM należą zagrożenia dla zdatności do lotu mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu poszczególnych statków powietrznych lub całej floty, które mogą nie zostać odpowiednio zidentyfikowane i rozwiązane. Niedostateczny monitoring ACAM wpływa też bezpośrednio na skuteczność ciągłego nadzoru sprawowanego przez właściwy organ, co może zmniejszać poziom bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki poprzednich standaryzacji przyjmuje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka jest sporadyczne. Jak chodzi o stopień zagrożenia w tym obszarze, to uznaje się go za niewielki, biorąc pod uwagę, że z jednej strony, monitoring ACAM to tylko jeden z elementów systemu nadzoru, a z drugiej, że zdatność do lotu poszczególnych statków powietrznych jest ogólnie monitorowana przez organizację zatwierdzoną zgodnie z przepisami części M, podczęść G. Cele 15. Celem niniejszej opinii jest zmniejszenie zidentyfikowanych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz problemów wdrożeniowych dzięki zapewnieniu większej przejrzystości przepisów, tak aby: - przyczynić się do promocji elastycznego, opartego na poziomie ryzyka podejścia do programu ACAM; - przyczynić się do zapewnienia powszechnego zrozumienia przez właściwe organa odpowiedniego stosowania KRE w odniesieniu do przeglądów wyrobów w ramach ACAM; - ułatwić wymianę informacji między organami w zakresie niezgodności stwierdzonych w wyniku programów ACAM. Powinno to podnieść skuteczność programów przeglądów ACAM, wesprzeć proces standaryzacji, zapewnić jednolite stosowanie i równe traktowanie właścicieli/operatorów podlegających przeglądom wyrobów w ramach ACAM, ułatwić współpracę w zakresie nadzoru oraz, w końcowych rozrachunku, przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Analiza skutków 16. Proponowane zmiany nie rodzą żadnych znaczących skutków społecznych, ekonomicznych czy środowiskowych i nie mają wpływu na koordynację i harmonizację przepisów. Stwierdzono istnienie kwestii dotyczących proporcjonalności w obszarze lotnictwa ogólnego, w szczególności w odniesieniu do statków powietrznych użytkowanych prywatnie lub przez aerokluby lub federacje sportowe. Dzięki umożliwieniu stosowania bardziej elastycznego podejścia opartego na poziomie ryzyka oraz usunięciu obowiązku przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych wszystkich nieprawidłowości proponowane zmiany zmniejszą obciążenia dotyczące takich statków powietrznych. Wyłączenie pewnych kategorii statków powietrznych z wymogów ACAM wymagałoby realizacji oddzielnego zadania regulacyjnego, w tym pełnej oceny skutków uregulowań prawnych. Kolonia, dd miesiąc RRRR r. P. GOUDOU Dyrektor wykonawczy Strona 7 z 7

OPINIA nr 02/2007 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

OPINIA nr 02/2007 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO OPINIA nr 02/2007 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze certyfikacji statków

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 października 2008 r.

z dnia 10 października 2008 r. OPINIA NR 06/2008 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 10 października 2008 r. w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

OPINIA nr 04/2006 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO,

OPINIA nr 04/2006 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO, OPINIA nr 04/2006 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO, w sprawie zmiany rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

z dn. 27 listopada 2012 r.

z dn. 27 listopada 2012 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 27 listopada 2012 r. OPINIA NR 06/2012 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dn. 27 listopada 2012 r. do rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r., XXX C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lutego 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lutego 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lutego 2015 r. (OR. en) 6216/15 AVIATION 22 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 9 lutego 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D034512/03 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr.../ z dnia [ ]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr.../ z dnia [ ] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr.../ z dnia [ ] zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych,

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 07/2013 PRÓBY W LOCIE

Opinia nr 07/2013 PRÓBY W LOCIE Dyrektoriat Prawny PRÓBY W LOCIE DOTYCZY CRD 2008 20 MDM.003A 22/08/2013 STRESZCZENIE Niniejsza opinia dotyczy zagadnień poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania prób w locie i skupia się w szczególności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 października 2010 r. w sprawie rozporządzenia Komisji (UE) nr XX/2010

z dnia 18 października 2010 r. w sprawie rozporządzenia Komisji (UE) nr XX/2010 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 18 października 2010 r. OPINIA NR 05/2010 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 18 października 2010 r. w sprawie rozporządzenia Komisji (UE)

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.8.2015 L 206/21 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051664/02.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051664/02. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2017 r. (OR. en) 13811/17 TRANS 444 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 24 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D051664/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.08.2013 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1384/2010, którą złożył Dieter Schlemann (Niemcy) w imieniu firmy LTB Schlemann GmbH, w związku z niepodjęciem

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 19 kwietnia 2011 r. z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 19 kwietnia 2011 r. z dnia 19 kwietnia 2011 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 19 kwietnia 2011 r. OPINIA NR 03/2011 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozporządzenia Komisji ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX

ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2013) XXX projekt ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 29 września 2008 r. OPINIA NR 05/2008 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 29 września 2008 r. w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010. z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /2010 z dnia [ ] r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 9 WYTYCZNE Nr 1 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie programu przeglądów strukturalnych samolotów typu CESSNA serii 100 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia [ ] r. C Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 54/6 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/277 z dnia 23 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/207 w odniesieniu do zmian wzorów sprawozdań z wdrażania w ramach celów Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr /.. z dnia [ ]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr /.. z dnia [ ] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr /.. z dnia [ ] zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003, ustanawiającego zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych

Bardziej szczegółowo

KOMISJAA. Bruksela, XXX X. z dn. XXXX. zdatności do lotu. takie zadania

KOMISJAA. Bruksela, XXX X. z dn. XXXX. zdatności do lotu. takie zadania KOMISJAA EUROPEJSKA Bruksela, XXX X Opinia EASA nr 06/2012 [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/20120 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)) nr.../.. z dn. XXXX zmieniające rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce

Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce Podstawy prawne systemu szkolenia pilotów w Polsce teraźniejszość i przyszłość. Opracował: Tomasz Grzegorczyk Urząd Lotnictwa Cywilnego 2012 07 25 1 Wprowadzenie Podstawy prawne: źródła prawa i przepisy

Bardziej szczegółowo

Implementacja przepisów Air Crew Regulation (Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011)

Implementacja przepisów Air Crew Regulation (Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011) Implementacja przepisów Air Crew Regulation (Rozporządzenie (UE) nr 1178/2011) Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Ogólnego Warszawa, 21 marca 2012 Plan prezentacji 1. Nowe podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego OPINIA NR 04/2010 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO. 26 sierpnia 2010 r.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego OPINIA NR 04/2010 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO. 26 sierpnia 2010 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 26 sierpnia 2010 r. OPINIA NR 04/2010 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie rozporządzenia Komisji XXX/2010 określającego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 11 września 2012 r. Poz. 86 DECYZJA NR 18 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 18 marca 2011 r.

z dnia 18 marca 2011 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 18 marca 2011 r. OPINIA nr 01/2011 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE 29.4.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 127/129 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/46/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Procedury dotyczące sterylnej kabiny załogi lotniczej

Procedury dotyczące sterylnej kabiny załogi lotniczej Procedury dotyczące sterylnej kabiny załogi lotniczej POWIĄZANE NPA/CRD: 2012-06 RMT.0416 (OPS.009(A)) ORAZ RMT.0417 (OPS.009(B)) 10/06/2013 STRESZCZENIE Niniejsza opinia przedstawia kwestie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

W niniejszym rocznym przeglądzie bezpieczeństwa przedstawiono dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa w Europie i na całym świecie

W niniejszym rocznym przeglądzie bezpieczeństwa przedstawiono dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa w Europie i na całym świecie ROCZNY PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA ZA ROK 13 Streszczenie W niniejszym rocznym przeglądzie bezpieczeństwa przedstawiono dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa lotnictwa w Europie i na całym świecie Dane

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie systemu ochrony danych

Sprawdzenie systemu ochrony danych Tworzenie systemu ochrony danych osobowych wymaga przeprowadzenia analizy poszczególnych wymogów obecnie obowiązującego prawa, jak również tych przepisów, które zaczną obowiązywać w roku 2018. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 4. dr inż. Kamila Kustroń

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 4. dr inż. Kamila Kustroń POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WYKŁAD 4 dr inż. Kamila Kustroń Warszawa, 17 marca 2015 24 lutego: Wykład wprowadzający w interdyscyplinarną tematykę eksploatacji statków

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/293 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 27.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 222/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. RMT.0136 (ADR.001 lit. a) oraz RMT.0137 (ADR.001 lit. b)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. RMT.0136 (ADR.001 lit. a) oraz RMT.0137 (ADR.001 lit. b) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego NOTA WYJAŚNIAJĄCA DO OPINII NR 01/2013 RMT.0136 (ADR.001 lit. a) oraz RMT.0137 (ADR.001 lit. b) RMT.0140 (ADR.002 lit. a) oraz RMT.0141 (ADR.002 lit. b) RMT.0144

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 47 Nazwa i adres wnioskodawcy (miejsce i data) FORMULARZ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 150/10 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/924 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 321/2013 dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu Tabor

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale

AEROKLUB POLSKI. POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO członek Fédération Aéronautique Internationale SIEDZIBA: NIP 526-030-03-45 TELEFONY: +48 22 826 76 70 Ul.17 STYCZNIA 39 REGON 007026161 +48 22 826 88 91

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 31 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnego przeglądu realizacji Umowy między Unią Europejską a Stanami

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r.

Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P Toruń, czerwiec 2016 r. Załącznik do uchwały Nr 26/964/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. Informacja podsumowująca wyniki samooceny ryzyka nadużyć finansowych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7528/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7244) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 7244) (Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) 18.11.2016 L 312/73 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/2019 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionych zasad podziału ruchu lotniczego dla portów lotniczych Mediolan-Malpensa, Mediolan-Linate

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 16.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 298/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1149/2011 z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 5 grudnia 2011 r. (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Marzec 2015 Wersja 1

Marzec 2015 Wersja 1 Wytyczne do postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia, o którym mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 95/93 Marzec 2015 Wersja 1 1. Wstęp Art. 14 ust. 5 rozporządzenia Rady (EWG) Nr

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. dotyczy art. 110w ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku tekst zmieniony ustawą z 05-08-2015 Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr / z dnia [ ]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr / z dnia [ ] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr / z dnia [ ] zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 241/16 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do dostosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 18.12.2015 L 332/19 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2378 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.1.2012 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1085/2007, którą złożył Axel Bandow (Niemcy) w sprawie rzekomego naruszenia dyrektywy 2002/49/WE odnoszącej

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 15 kwietnia 2008 r.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 15 kwietnia 2008 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 15 kwietnia 2008 r. OPINIA NR 1/2008 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 15 kwietnia 2008 r. dotycząca zmiany rozporządzenia (WE) nr 216/2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 176/4 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1088 z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do złagodzenia wymagań dotyczących procedur obsługi technicznej statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.6.2010 KOM(2010)331 wersja ostateczna 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 19.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/17 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1165/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej olejek pomarańczowy, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.1.2011 KOM(2010) 791 wersja ostateczna 2011/0001 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.12.2017 L 351/55 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/2468 z dnia 20 grudnia 2017 r. określające wymogi administracyjne i naukowe w odniesieniu do tradycyjnej żywności z państw trzecich zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Ministra Gospodarki

Stanowisko Ministra Gospodarki Stanowisko Ministra Gospodarki wobec uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Operacje lotnicze - OPS

Operacje lotnicze - OPS Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 1 czerwca 2011 r. OPINIA NR 04/2011 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 1 czerwca 2011 r. do rozporządzenia Komisji określającego przepisy

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 11.3.2016 PL L 65/49 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających i ich

Bardziej szczegółowo

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy: narażenie pracowników na promieniowanie optyczne ***II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. (druk nr 763)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym. (druk nr 763) Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk nr 763) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 03/2013 Kwalifikacje do latania w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów (IMC)

Opinia nr 03/2013 Kwalifikacje do latania w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów (IMC) Dyrektoriat ds. działań regulacyjnych Stosowalność Kwalifikacje do latania w warunkach meteorologicznych dla lotów według wskazań przyrządów (IMC) POWIĄZANE NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 I RMT.0198 (FCL.008

Bardziej szczegółowo