Pragma Faktoring Kupuj, cena docelowa 24,4 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pragma Faktoring Kupuj, cena docelowa 24,4 zł"

Transkrypt

1 Pragma Faktoring Kupuj, cena docelowa 24,4 zł Ciągła potrzeba poszukiwania instrumentów poprawiających sytuację płynnościową przedsiębiorstw sprawia, że rynek faktoringu w Polsce dynamicznie rośnie o czym świadczy wysoki 35% CAGR wartości obrotów faktorów w latach Jednocześnie raporty dotyczące rozwoju tego rynku potwierdzają wzrost świadomości przedsiębiorców na temat korzyści płynących z rozwiązań i większej w stosunku do produktów kredytowych funkcjonalności faktoringu (monitorowanie dłużników, windykacja czy przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców). Na wzroście popularności wykorzystywania faktoringu jako kluczowego narzędzia zarządzania przepływami pieniężnymi korzysta Pragma Faktoring, kierując swoją ofertę do segmentu MSP, który cechuje niski poziom konkurencji ze strony faktorów bankowych. Dodatkowo portfolio produktowe spółki uzupełniają usługi finansowania, a uwzględniając ofertę podmiotu dominującego - Pragmy Inkaso (nabywanie wierzytelności oraz inkaso), spółka posiada kompleksową ofertę jakiej oczekują klienci na szeroko rozumianym rynku obrotu wierzytelnościami. Sprzyjające otoczenie rynkowe potwierdzają raporty KRD, który szacuje obecną wartość wymagalnych zobowiązań konsumentów i przedsiębiorstw na 100 mld zł. Badania instytucji dowodzą, że jedynie 20% przedsiębiorstw nie odczuwa problemów z regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów, natomiast zaledwie 13% z nich zakłada że takie trudności nie wystąpią w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Tym samym problem z egzekwowaniem należności jest widoczny choć sytuacja jest lepsza niż w 2009r., a odczyty wskaźnika średniego okresu przeterminowania należności wciąż bardziej korzystne. Jednakże odsetek przeterminowanych należności w portfelu firm jest wciąż na wysokim poziomie, a w rezultacie problemów ze spływem należności przedsiębiorstwa nie mogą terminowo regulować swoich płatności, co doprowadza do zatorów płatniczych. DANE SPÓŁKI Ticker Sektor Kurs (zł) 52 tyg. min/max (zł) Liczba akcji (m szt.) Kapitalizacja (m zł) Free float Śr. wolumen 1M (k zł) PRF 25,00 20,00 15,00 PRF Usługi finansowe 13,3 12,45 / 24 1, % 0,4 Pozytywne tendencje rynkowe mają swoje odzwierciedlenie w dynamice kontraktacji oraz poziomie przychodów i zysku spółki, które w 3 kw. br. wyniosły odpowiednio 2 mln zł (narastająco 5,3 mln zł) i 1,2 mln zł (narastająco 3,8 mln zł). Warto zwrócić uwagę na bezpieczny charakter zawieranych przez spółkę umów faktoringowych. W sprzedaży tego produktu dominuje faktoring niepełny (z zachowaniem roszczenia regresowego do faktoranta), który stanowi 90% wartości portfela należności faktoringowych, jednocześnie 22% tych należności jest dodatkowo ubezpieczone polisą na wypadek utraty płynności faktoranta. Tegoroczna prognoza zarządu spółki, która zakłada osiągnięcie zysku netto na poziomie 4,9 mln zł według naszych założeń zostanie przekroczona, a obecnie niski poziom dźwigni finansowej (0,7x) w relacji do innych przedstawicieli branży notowanych na GPW, powinien sprawić że tempo dynamiki wzrostu portfela wierzytelności spółki, a w rezultacie jej wyników będzie naszym zdaniem wyższe niż całej grupy w kolejnych kwartałach. Przy tym spodziewamy się, że znacząca część wypracowanych zysków będzie przeznaczona na wypłatę dywidendy, w rezultacie zakładając wypłatę 50% tegorocznego zysku DY może sięgnąć 7,5%. Projekcję rezultatów finansowych Pragmy Faktoring sporządziliśmy w oparciu o przyjęty scenariusz rozwoju struktury produktowej portfela aktywów, projekcję kontraktacji bazującej na poziomie dźwigni finansowej możliwej do osiągnięcia przez spółkę i rotacji produktów z uwzględnieniem wymaganego poziomu prowizji dla umów faktoringowych i IRR dla pożyczek. W wyniku tak przeprowadzonej analizy, wartość spółki, na podstawie metody dochodowej szacujemy na 77,2 mln zł, tj. 30,1 zł za 1 akcję. Ostateczna 9-miesięczna cena docelowa dla akcji spółki wyliczona jako średnia ważona odczytów metody dochodowej i porównawczej, kształtuje się na poziomie 24,4 zł, tj. 84% powyżej bieżących notowań, co skłania nas do wydania rekomendacji KUPUJ. DANE FINANSOWE (SKONSOLIDOWANE) m zł P 2012P 2013P 2014P Przychody brutto¹ ,7 314,4 408,5 466,3 Przychody netto¹ 10,3 11,4 14,3 19,9 24,1 26,7 EBIT -0,1 2,5 6,6 10,8 13,4 15,5 EBITDA 0,4 2,9 6,9 11,1 13,7 15,9 Zysk netto 0,1 0,2 5,1 5,8 6,9 7,9 P/E (x) 828,5 220,6 6,8 5,9 4,9 4,3 EV/EBITDA (x) 51,5 8,5 9,6 7,4 6,7 6,5 ROE (%) 0,1% 0,4% 10,9% 15,3% 16,5% 17,1% Dźwignia fin. (x) - - 0,9 1,2 1,3 1,4 ¹ przychody brutto to wpływy, które pomniejszone o kwoty należne m.in. wierzycielom pierwotnym stanowią przychody netto Źródło: spółka, P - prognozy Trigon DM 10, OPIS DZIAŁALNOŚCI AKCJONARIAT³ % kap. % głos. Pragma Inkaso 79,4 83,9 ³ względnia zarejestrowane przez KRS obniżenie KZ WAŻNE DATY - POPRZEDNIE REKOMENDACJE ANALITYK Grzegorz Kujawski (48 22) Spółka działa na szeroko rozumianym rynku obrotu wierzytelnościami oferując produkty faktoringowe oraz udzielając finansowania. Swoją ofertę kieruje do sektora MSP, tym samym nie konkuruje z faktorami bankowymi Informacje dotyczące dokumentu oraz zastrzeżenia prawne znajdują się w ostatniej części dokumentu.

2 Wycena Wycena DCF Wartość Pragmy Faktoring na podstawie metody dochodowej szacujemy na 77,2 mln zł, tj. 30,1 zł za jedną akcję. Model DCF został sporządzony przy zachowaniu poniższych założeń: prognoza przepływów pieniężnych zakłada jedynie rozwój organiczny spółki, w oparciu o przyjęty scenariusz rozwoju struktury produktowej portfela aktywów finansowych, projekcję kontraktacji i rotacji produktów z uwzględnieniem wymaganego poziomu ich rentowności mierzonego stopą IRR dla umów kupna wierzytelności i pożyczek oraz poziomu prowizji dla umów windykacji na zlecenie oraz umów faktoringowych (wszystkie wartości zostały zaprezentowane w ujęciu nominalnym); projekcję kontraktacji sporządzono odrębnie dla 2 linii biznesowych: faktoring oraz udzielanie finansowania w oparciu o oszacowany w poszczególnych okresach szczegółowej prognozy potencjalny limitu zaangażowania spółki bazujący na poziomie dźwigni finansowej możliwej do osiągnięcia przez spółkę, który służył ustaleniu zdolności finansowania portfela aktywów finansowych, na które składa się kapitał własny oraz środki pozyskane z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji; jednocześnie projekcję kontraktacji usługi windykacji na zlecenie, która nie wymaga zaangażowania kapitałowego spółki tylko posiadania odpowiednich zasobów operacyjnych oraz infrastrukturę IT sporządzono w oparciu o założenia dotyczące potencjału operacyjnego spółki. przychody zaprezentowano w szyku rozwartym, tj. prognoza przychodów brutto ze sprzedaży uwzględnia wpływy z poszczególnych biznesowych, które pomniejszone o kwoty należne klientom (wierzycielom pierwotnym w przypadku umów nabycia wierzytelności, faktorantom w przypadku umów faktoringu) oraz wpłat w przypadku umów windykacji na zlecenie w ramach powierniczego przelewu wierzytelności stanowią przychody ze sprzedaży netto; nakłady inwestycyjne ze względu na specyfikę prowadzonej działalności (niski udział wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w strukturze aktywów) w poszczególnych latach szczegółowej prognozy oscylować będą wokół poziomu odtworzenia majątku; polityka dywidendowa dostosowana została do wysokości operacyjnych wolnych przepływów pieniężnych netto (suma przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i inwestycyjnych - OFCF) i docelowo stanowić będzie 80% OFCF; koszt kapitału własnego wyznaczono w oparciu o model CAPM, gdzie za wolną stopę od ryzyka przyjęto rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych (5,8%), premię za ryzyko rynkowe na poziomie 5,0%, a współczynnik beta przyjęto na poziomie neutralnym; wartość rezydualną wyznaczono na podstawie modelu Gordona, gdzie implikowany współczynnik wzrostu obliczono jako iloczyn docelowego poziomu wskaźnika ROE (dla 2016r.) i stopy zysków zatrzymanych; WYCENA DCF (FCFE) 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Wartość rezydualna (TV) Przychody ze sprzedaży netto Zysk netto (2016P) 10 Zysk netto ROE (2016P) 18% Amortyzacja Zyski zatrzymane (RE) 20% Nakłady inwestycyjne Implikowane g (ROExRE) 3,9% Inwestycje w kapitał obrotowy TV 120 Zmiana zadłużenia Zdyskontowana TV 65 FCF 2,5 2,9 3,5 3,9 4,5 Stopa wolna od ryzyka (%) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Premia rynkowa (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Beta (x) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Koszt kapitału własnego (%) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 Wartość bieżąca FCF Suma DFCF 13 Zdyskontowana wartość rezydualna 65 Wartość spółki 77 zmiana kosztu kapitału własnego analiza wrażliwości Liczba akcji (m szt.)¹ 2,6 9,8% 10,3% 10,8% 11,3% 11,8% Wartość 1 akcji (zł) 30,1 3% 27,0 25,1 23,4 21,9 20,6 Cena docelowa 9m (zł) 32,1 zmiana g 4% 30,6 28,2 32,1 24,2 22,6 5% 35,5 32,2 29,5 27,2 25,2 ¹ uwzględnia umorzenie akcji własnych 2

3 Wycena porównawcza Grupę porównawczą dla Pragmy Faktoring stanowiły wybrane spółki z branży obrotu wierzytelnościami, chociaż portfolio produktowe spółki zawiera usługi faktoringu i udzielania finansowanie, tym samym różni się od typowej dla tych podmiotów działalności polegającej na inwestowaniu w portfele wierzytelności oraz świadczeniu usług windykacji na zlecenie. Jednocześnie najbardziej zbliżonymi profilem działalności do Pragmy Faktoring spółkami są Cash Flow i Eurofator, jednakże ze względu na brak obecnie prognoz dla obu spółek, wykluczyliśmy je z porównań. W rezultacie grupę porównawczą stanowiły: Kredyt Inkaso, Kruk, Magellan, MW Trade oraz Pragma Inkaso. Wycenę sporządziliśmy w oparciu o wskaźniki P/E oraz P/BV. Ostatecznie zdecydowaliśmy się nadać równe wagi obu mnożnikom, gdyż rekoncyliacja wyników spółek, która byłaby podstawą do doceniania któregoś z mnożników, jest znacząco utrudniona. Bowiem, pomimo tego że spółki te stosują jeden standard rachunkowy posiadają odmienną politykę rachunkowości w zakresie prezentowania wartości godziwej portfeli w bilansie oraz rozpoznawania przychodów i kosztów z tytułu prowadzonej działalności. Takie podejście oznaczało wycenę 1 akcji spółki w przedziale 15,9-18,8 zł. WYCENA PORÓWNAWCZA MC (m zł)¹ P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ND/E (x) 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 3Q'11 3Q'11² Kruk ,6 9,1 8,3 2,9 2,2 1,7 33,4 1,6 Kredyt Inkaso 154 8,9 7,8 7,1 1,1 0,9 0,8 7,8 0,9 Magellan 237 8,3 7,2 6,4 1,3 1,1 0,9 17,9 2,5 MW Trade 64 6,8 5,4 4,3 1,4 1,1 0,9 23,5 5,6 Pragma Inkaso 60 9,0 6,2 5,5 1,3 1,1 0,9 19,0 0,8 Mediana - 8,9 7,2 6,4 1,3 1,1 0,9 19,0 1,6 Pragma Faktoring 34 6,8 5,9 4,9 0,9 0,9 0,8 11,2 0,5 Implikowana w artość 1 akcji (zł) - 17,5 16,4 17,3 18,8 16,9 15,9 - - dyskonto (premia) - 32% 24% 30% 41% 27% 20% - - ¹ kursy zamknięcia z dnia ² dżw ignię finansow ą obliczono jako iloraz długu netto oraz kapitału w łasnego, Bloomberg Profil działalności spółek stanowiących grupę porównawczą Cash Flow Spółka operuje na rynku obrotu wierzytelnościami poprzez windykację wierzytelności wymagalnych z segmentu B2B na zlecenie (inkaso) oraz zaangażowanie własnych środków poprzez m.in. nabywanie wierzytelności, udzielanie pożyczek czy usługi faktoringu. Skala prowadzonej działalności mierzona sumą bilansową (na koniec czerwca 37,6 mln zł) bez uwzględnienia zmian w sposobie wyceny bilansowej aktywów finansowych pomiędzy spółkami jest znacząco mniejsza od Pragmy Faktoring. Jednakże ze względu na brak prognoz dla spółki, pomimo prowadzenia najbardziej zbliżonej do Pragmy działalności spółka nie została uwzględniona w grupie porównawczej. Kredyt Inkaso Spółka dotychczas specjalizowała w inwestowaniu w pakiety wierzytelności pozabankowych masowych nabywanych od wierzycieli pierwotnych, którymi są firmy telekomunikacyjne, dostawcy telewizji kablowej i Internetu, oraz dostawcy mediów. Obecnie spółka operuje również na rynku zakupów portfeli wierzytelności bankowych detalicznych, którego wartość nominalna w Polsce jest 7-9 krotnie większa (5-6 mld zł rocznie) niż wartość rynku pozabankowego ( mln zł rocznie). Suma bilansowa spółki na koniec czerwca wynosiła 382,6 mln zł. Kredyt Inkaso w ostatnich kwartałach znacząco zwiększył bazę kapitałową (na dzień ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego spółki wartość jej środków pieniężnych wyniosła 100 mln zł) przygotowując się na zakupów portfeli bankowych, co w horyzoncie 2-3 kwartałów powinno przełożyć się na wzrost rezultatów finansowych. Podaż środków na rynku obrotu wierzytelności dotyczyła też innych podmiotów i spowodowała wzrost cen pakietów (zmniejszenie dyskonta jest również efektem wyższej jakości portfeli), co oznacza że zrealizowany na pakietach IRR będzie zależał od dobrej wyceny ich potencjału. Kruk Kruk prowadzi działalność mieszaną zarówno inwestując w portfele wierzytelności jak również zajmując się windykacją na zlecenie. W strukturze nabywanych portfeli dominują detaliczne wierzytelności bankowe oraz w mniejszym stopniu korporacyjne bankowe i detaliczne pozabankowe. Spółka jest również czołowym graczem na rynku 3

4 rumuńskim, czeskim i słowackim oraz rozpoczęła działalność na Węgrzech. W przyszłości poza eksploracją kolejnych rynków zagranicznych spółka powinna czerpać rosnące korzyści z komercyjnego wykorzystanie własnej bazy danych o dłużnikach ERIF (obecnie 1mln rekordów) oraz ze wzrostu wolumenu krótkoterminowych pożyczek dla swoich klientów, którzy nie mają zdolności zaciągania zobowiązań finansowych na rynku bankowym. Suma bilansowa spółki na koniec 3 kw. wyniosła 700,1 mln zł. Magellan Magellan oferuje produkty finansowe dedykowane uczestnikom rynku medycznego, głównie SP ZOZ (finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje, umowy faktoringowe i leasingowe). W skład grupy wchodzą spółki zagraniczne, które świadczą usługi w Czechach i na Słowacji oraz MED Finance. MED Finance rozwija produkty z obszaru sprzedaży vendorskiej. Konstrukcja ich polega na organizowaniu finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. szpitali (głównie w postaci sprzętu medycznego), poprzez nabycie tego sprzętu od dostawcy i następnie przekazanie do kontrahentowi, który jednocześnie będzie stroną umowy pożyczki, leasingu, faktoringu czy sprzedaży ratalnej zawartej z MED Finance. Portfel aktywów finansowych grupy na koniec 3 kw. wyniósł 621,1 mln zł. Podstawową różnicą pomiędzy działalnością spółki a podmiotów operujących na rynku obrotu wierzytelności jest profil klienta, który w przypadku Magellana nie posiada zdolności upadłościowej (dotyczy to SP ZOZ), a za jego zobowiązania odpowiada ostatecznie SP. Tym samym otoczenie rynkowe spółki generuje mniejsze ryzyko operacyjnie. MW Trade W ramach działalności MW Trade wyodrębnić można obecnie pięć linii biznesowych, z których najistotniejszą jest finansowanie i restrukturyzacja zobowiązań SP ZOZ. Nową linię biznesową stanowi dystrybucja produktów przygotowanych we współpracy ze spółkami bankowymi i ubezpieczeniowymi należącymi do grupy Getin Holding, gdzie spółka nie jest bezpośrednio stroną umowy, lecz występuje jako dystrybutor uzyskujący wynagrodzenie prowizyjne od zrealizowanych projektów. Taka konstrukcja ogranicza ryzyko biznesowe związane z finansowaniem podmiotów publicznych oraz komercyjnych posiadających zdolność upadłościową. Jednocześnie oznacza podział pożytków z realizacji tego typu umów pomiędzy spółką - dystrybutorem a spółką finansującą. Portfel aktywów finansowych spółki na koniec 3 kw. wyniósł 295,3 mln zł. Oferta produktowa spółki zbliżona jest do tej oferowanej przez Magellana, choć spółka posiada węższy zakres konstrukcji produktowych (np. MW Trade nie posiada produktu gwarancja opartego na konstrukcji poręczenia, który po wprowadzeniu ustawy o działalności leczniczej jest bardzo popularny wśród dostawców do szpitali). MW Trade natomiast wyróżnia linii biznesowa związana z dystrybucją produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Pragma Inkaso Pragma Inkaso jest podmiotem dominującym wobec Pragmy Faktoring, która świadczy usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami zarówno poprzez zaangażowanie kapitałowe w nabywanie pojedynczych pozabankowych wierzytelności korporacyjnych jak również oferowanie usług windykacji wierzytelności na zlecenie (umowy inkasa). Ofertę produktową spółki uzupełniają usługi faktoringowe oraz udzielania finansowania, jednakże kompetencje w tym obszarze po przeprowadzonej reorganizacji grupy z związku z przejęciem Pragmy Faktoring są skupione w tym podmiocie. Wycena metodą implikowanego P/BV Powyższa metoda pozwoliła w oparciu o wskaźniki ROE oraz P/BV dla banków notowanych na GPW wyznaczyć linię trendu, która posłużyła do wyceny spółki na podstawie średniego wskaźnika ROE szacowanego w latach Współczynnik determinacji na poziomie 0,8 wskazuje na wysoką zależność pomiędzy wskaźnikiem ROE a P/BV dla poszczególnych banków. Powyższa metoda implikuje wycenę Pragmy Faktoring na poziomie 64,2 mln zł, czyli 25,0 zł za jedną akcję. Linia trendu 2,5 2,0 1,5 P/BV 1,0 y = 12,524x -0,1817 R² = 0,8001 0,5 0,0 5% 7% 9% 11% 13% 15% 17% ROE 4

5 MNOŻNIKI DLA BANKÓW MC (m zł)¹ P/E (x) P/BV (x) ROE (%) 2011P 2012P 2013P 2011P 2012P 2013P 1H'11 PKO BP ,4 9,7 8,7 1,8 1,6 1,5 16,0 Pekao ,5 11,7 10,7 1,7 1,6 1,6 13,1 BZWBK ,5 12,2 11,4 2,2 2,1 1,9 15,5 BRE ,7 11,1 9,8 1,4 1,3 1,2 12,1 ING ,2 10,8 9,7 1,6 1,4 1,3 14,3 Bank Handlow y ,5 11,3 10,3 1,3 1,3 1,3 11,7 Getin Holding ,2 8,0 6,5 1,0 0,9 0,8 9,4 Bank Millennium ,6 10,0 8,7 1,0 0,9 0,9 9,9 Kredyt Bank ,9 9,6 8,6 1,0 1,0 0,9 7,7 BGŻ ,4 17,7 11,1 0,7 0,6 0,6 - ¹ kursy zamknięcia z dnia Źródło: Bloomberg WYCENA MET. IMPLIKOWANEGO P/BV 2011P 2012P 2013P Pragma Faktoring ROE (%) 10,9 15,3 16,5 linia trendu: P/BV = 12,52*ROE-0,18, R^2 = 0,80 BV (m zł) 36,5 39,8 43,8 Implikow any P/BV (x)¹ 1,6 Implikow ana w artość 1 akcji (zł) 25,0 ¹ w yznaczony dla ROE jako w artości średniej z lat Podsumowanie wyceny Wartość spółki Pragma Faktoring na podstawie modelu DCF techniką zdyskontowanych przepływów pieniężnych dla akcjonariuszy (FCFE) szacujemy na 77,2 mln zł, czyli 30,1 zł za jedną akcję, co implikuje premię do obecnej ceny rynkowej spółki na poziomie 126%. Zestawiając rezultaty spółki z wynikami podmiotów stanowiących grupę porównawczą sporządzona wycena mnożnikowa implikuje wartość biznesu spółki na poziomie 44,1 mln zł, czyli 17,2 zł za jedną akcję. Dodatkowo posłużyliśmy się metodą implikowanego P/BV, która na podstawie linii trendu dla relacji odpowiednich par ROE P/BV oznaczała wycenę spółki na poziomie 64,2 mln zł, czyli 25,0 zł za jedną akcję. PODSUMOWANIE WYCENY Waga (x) Wycena (m zł) Wycena 1 akcji (zł) Wycena DCF 0,3 Wycena porów naw cza 0,5 Wycena metodą implikow anego P/BV 0,2 Średnia ważona metod Cena docelowa 9m 77,2 44,0 64,2 58,0 62,7 30,1 17,1 25,0 22,6 24,4 Nadając wspomnianym metodom odpowiednie wagi, wartość grupy operującej na rynku obrotu wierzytelności i świadczącej usługi finansowe szacujemy na 58,0 mln zł, czyli 22,6 zł za jedną akcję, natomiast 9-miesięczną cenę docelową ustalamy na poziomie 62,7 mln zł, czyli 24,4 zł za jedną akcję co implikuje premię do obecnej ceny rynkowej spółki na poziomie 83,8%. Informacje na temat profilu działalności Pragmy Faktoring, otoczenia rynkowego i konkurencyjnego oraz podsumowanie kwartalnych wyników spółki stanowią część raportu analitycznego poświęconego grupie Pragma Inkaso 5

6 Wyniki i prognozy m zł IIQ'10 IIIQ'10 IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 Przychody ze sprzedaży brutto 20,0 27,6 29,3 31,1 50,7 62,7 Przychody ze sprzedaży netto 2,2 2,6 2,8 3,0 3,4 3,8 - zmiana (r/r) -24% 32% 36% 6% 54% 144% EBIT 0,6 0,8-1,4 1,8 1,6 2,0 EBITDA 0,7 0,9-1,3 1,9 1,7 2,1 Zysk netto -0,5 1,2-2,0 1,6 1,1 1,2 Rentowność - EBIT 29% 32% -50% 59% 48% 54% - EBITDA 33% 35% -47% 62% 49% 56% - netto -24% 45% -72% 54% 31% 32% Dług netto -7,6-6,3-9,9 24,2 11,1 23,7 m zł P 2012P 2013P 2014P Aktywa 61,9 57,3 72,6 92,9 106,8 121,6 Majątek trwały 3,5 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 Majątek obrotowy 58,4 55,6 70,7 91,1 105,1 120,1 - pozostałe aktywa finansowe 46,3 45,7 66,4 86,5 100,3 115,1 - gotówka 12,2 9,9 1,1 1,1 1,1 1,1 Pasywa 61,9 57,3 72,6 92,9 106,8 121,6 Kapitały własne 59,2 55,8 36,5 39,8 43,8 48,2 Zobowiązania długoterminowe 1,0 0,7 29,4 43,4 51,1 59,1 - kredyty, obligacje 0,0 0,0 28,4 42,3 50,1 58,1 Zobowiązania krótkoterminowe 1,7 0,8 6,6 9,6 11,8 14,3 - kredyty, obligacje 0,0 0,0 4,6 7,5 9,5 11,9 Dług netto -12,2-9,9 31,9 48,7 58,5 68,8 ROE 0% 0% 11% 15% 17% 17% ROA 0% 0% 8% 7% 7% 7% Przychody ze sprzedaży brutto ,7 314,4 408,5 466,3 Przychody ze sprzedaży netto 10,3 11,4 14,3 19,9 24,1 26,7 Amortyzacja 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 Wynagrodzenia i inne świadczenia 3,5 3,4 3,6 3,8 4,1 4,4 Usługi obce 1,1 1,1 2,5 3,4 4,1 4,5 Pozostałe koszty operacyjne 5,5 4,0 1,3 1,6 2,2 2,0 EBIT -0,1 2,5 6,6 10,8 13,4 15,5 EBITDA 0,4 2,9 6,9 11,1 13,7 15,9 Zysk brutto 1,4 0,7 6,1 7,2 8,5 9,7 Podatek dochodowy 1,2 0,7 1,0 1,4 1,6 1,8 Zysk netto 0,1 0,2 5,1 5,8 6,9 7,9 Zysk skoryg. 0,1 0,2 5,1 5,8 6,9 7,9 Rentowność - EBIT -1% 22% 46% 54% 56% 58% - EBITDA 4% 25% 48% 56% 57% 59% - netto 1% 2% 35% 29% 29% 29% - stopa podatku dochodowego 85% 92% 17% 19% 19% 19% CF operacyjny 9,6 1,3 4,9 6,1 7,2 8,2 - amortyzacja 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 CF inwestycyjny 0,0 0,1-21,2-20,3-14,1-15,1 - CAPEX -1,3-1,5-0,1-0,2-0,2-0,3 CF finansowy -6,5-3,7 7,5 14,3 6,9 6,9 - dywidenda 0,0 0,0-10,5-2,5-2,9-3,5 Środki pieniężne na koniec roku 12,2 9,9 1,1 1,1 1,1 1,1 Liczba akcji (m szt.) 3,8 3,5 2,6 2,6 2,6 2,6 BVPS (zł) 15,58 15,95 14,24 15,53 17,08 18,80 EPS (zł) 0,02 0,06 1,97 2,27 2,69 3,06 EPS (skoryg.) 0,02 0,06 1,97 2,27 2,69 3,06 DPS (zł) 0,00 0,00 4,09 0,98 1,14 1,35 P/E (x) 828,5 220,6 6,8 5,9 4,9 4,3 P/E skoryg. (x) 828,5 220,6 6,8 5,9 4,9 4,3 EV/EBITDA (x) 51,5 8,5 9,6 7,4 6,7 6,5 P/BV (x) 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,7 Źródło: raporty spółki, P - prognozy Trigon DM 6

7 Research: Tomasz Mazurczak (22) Disclaimer Informacje ogólne Dokument został sporządzony przez Trigon Dom Maklerski S.A. ( Dom Maklerski ). Dom Maklerski podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dokument adresowany jest pierwotnie do wybranych przez Dom Maklerski Klientów korzystających z usług w zakresie sporządzania analiz i rekomendacji. Dokument począwszy od wskazanego w nim dnia może podlegać dystrybucji do szerokiego kręgu odbiorców (na stronie www Domu Maklerskiego lub poprzez przekazanie go do dyspozycji podmiotom mogącym go w wybranym przez siebie zakresie cytować w mediach, lub też w inny sposób) jako rekomendacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715, Rozporządzenie w sprawie rekomendacji ). Objaśnienia używanej terminologii fachowej: kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej i liczby akcji spółki free float (%) - udział liczby akcji znajdujących się w rękach akcjonariuszy posiadających poniżej 5 proc. ogólnej liczbie akcji pomniejszony o akcje własne należące do spółki min/max 52 tyg. minimum/maksimum kursu rynkowego akcji z ostatnich 52 tygodni średni wolumen - średni wolumen obrotu akcjami w ostatnim miesiącu EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny powiększony o amortyzację zysk skorygowany zysk netto skorygowany o transakcje o charakterze jednorazowym CF cash flow, przepływy pieniężne capex suma wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na aktywa trwałe ROA - stopa zwrotu z aktywów ogółem ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych rentowność zysku brutto na sprzedaży - iloraz zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży rentowność EBITDA - iloraz sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży rentowność EBIT - iloraz zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - iloraz zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej do zysku netto na 1 akcję P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji do wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz EV do EBITDA spółki EV - suma bieżącej kapitalizacji i długu netto spółki DY stopa dywidendy, relacja wypłaconej dywidendy do kursu akcji Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski KUPUJ w ocenie Domu Maklerskiego potencjał wzrostu instrumentu finansowego wynosi co najmniej 20% TRZYMAJ - w ocenie Domu Maklerskiego spodziewane są względnie stabilne notowania instrumentu finansowego SPRZEDAJ - w ocenie Domu Maklerskiego potencjał spadku instrumentu finansowego jest większy niż 20% Rekomendacje wydawane przez Dom Maklerski traktowane są jako obowiązujące w okresie 9 miesięcy od daty udostępnienia (data wskazana na wstępie dokumentu) lub do chwili realizacji docelowego kursu instrumentu finansowego. Dom Maklerski może w każdym czasie zaktualizować rekomendację, w zależności od aktualnych uwarunkowań rynkowych, lub oceny powziętej przez osoby sporządzające rekomendację. Rekomendacje krótkookresowe (w tym oznaczone szczególnie jako spekulacyjne) mogą być oznaczone krótszym okresem obowiązywania. Rekomendacje krótkookresowe oznaczane jako spekulacyjne związane są z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Stosowane metody wyceny DM stosuje zwykle dwie metody wyceny: model DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz metodę wskaźnikową, a więc zestawienie podstawowych wskaźników rynkowych spółki ze wskaźnikami dla spółek porównywalnych. Opcjonalnie może być wykorzystywany model zdyskontowanych dywidend. Wadą metod opartych na zdyskontowanych przepływach jest wysoka wrażliwość na przyjęte założenia. Zaletą tych metod jest brak zależności z bieżącą wyceną rynkową spółki. Z kolei wadą metody wskaźnikowej jest ryzyko, że w danej chwili wycena rynkowa porównywalnych spółek może nie odzwierciedlać prawidłowo ich rzeczywistej wartości. Jej zaletą jest to, że pokazuje ona wycenę rynkową spółki uzyskaną w oparciu o rynkowe wyceny spółek porównywalnych. Zastrzeżenia prawne, zastrzeżenia dotyczące ryzyka Hanna Kędziora (22) Michał Sztabler (22) Grzegorz Kujawski (22) Paweł Wiśniewski (22) Sales: Krzysztof Kasiński (22) Artur Szymecki (22) Mariusz Musiał (22) Krzysztof Zajkowski (22) Artur Pałka (22) W ocenie Domu Maklerskiego Dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności oraz z wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Ewentualne powstałe pomimo tego niezgodności informacji podanych w Dokumencie ze stanem faktycznym lub błędne oceny Domu Maklerskiego nie stanowią podstawy odpowiedzialności Domu Maklerskiego. W szczególności Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w Dokumencie. Dokument nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji danego inwestora, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji danego inwestora, wobec czego wnioski wynikające z Dokumentu mogą okazać się nieodpowiednie dla danego inwestora. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje podane w Dokumencie zostaną wykorzystane. Przedstawiane dane historyczne odnoszą się do przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Przedstawione dane odnoszące się do przyszłości mogą okazać się błędne, stanowią wyraz ocen osób wypowiadających się w imieniu podmiotu, którego dotyczy raport lub wyniki oceny własnej Domu Maklerskiego. Posługując się informacjami lub wnioskami podanymi w Dokumencie nie należy rezygnować z: przeprowadzenia niezależnej oceny podawanych informacji i uwzględnienia informacji innych niż przedstawione; weryfikacji we własnym zakresie podawanych danych oraz oceny ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji na podstawie Dokumentu; rozważenia skorzystania z usług niezależnego analityka, doradcy inwestycyjnego lub innych osób posiadających specjalistyczną wiedzę. O ile Dokument nie wskazuje inaczej, informacji w nim zawartych nie należy traktować jako autoryzowanych lub zatwierdzonych przez podmiot, którego dotyczy, a wnioski i opinie w nim zawarte są wyłącznie opiniami i wnioskami Domu Maklerskiego. Na datę sporządzenia Dokumentu Dom Maklerski nie posiada akcji emitenta, może je nabywać w przyszłości. Dom Maklerski nie wykonuje na rzecz emitenta usług nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe. Nie występują inne okoliczności w zakresie potencjalnego konfliktu interesów podlegające ujawnieniu na podstawie Rozporządzenia o Rekomendacjach. Ponadto Dom Maklerski może w każdym czasie złożyć emitentowi ofertę świadczenia innych usług maklerskich lub podjąć świadczenie takich usług. Dom Maklerski lub podmioty z nim powiązane mogą uczestniczyć w transakcjach związanych z finansowaniem emitenta, oraz świadczyć usługi na rzecz emitenta lub pośredniczyć w świadczeniu usług przez emitenta, jak również mieć możliwość realizacji lub realizować transakcje instrumentami finansowymi emitowanymi przez emitenta lub podmioty z nim powiązane, również zanim Dokument zostanie przedstawiony odbiorcom. Dom Maklerski zarządza aktualnymi lub potencjalnymi konfliktami interesów poprzez podejmowanie środków przewidzianych w Rozporządzeniu w sprawie rekomendacji oraz realizację ogólnej polityki zarządzania konfliktami interesów Domu Maklerskiego. W ocenie Domu Maklerskiego Dokument został sporządzony z wykluczeniem wpływu ewentualnego konfliktu interesów. Dom Maklerski zwraca szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Data podana na pierwszej stronie niniejszego dokumentu jest datą jego sporządzenia i przekazania do wiadomości odbiorców. Znaki towarowe, oznaczenia usług i logo zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi, oznaczeniami usług, oraz logo Trigon Domu Maklerskiego S.A. Prawa autorskie do Dokumentu oraz zamieszczonych w nim treści przysługują Domowi Maklerskiemu. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, wykorzystywanie lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób Dokumentu (lub jego części) poza dozwolonym prawem użyciem wymaga zgody Domu Maklerskiego. Z uwagi na ograniczenia formalne wynikające z przepisów prawa Dokument nie może zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazany, udostępniony lub wydany w jurysdykcjach, gdzie jego rozpowszechniane może podlegać lokalnym ograniczeniom prawnym. Osoby udostępniające lub rozpowszechniające Dokument są obowiązane znać powyższe ograniczenia i ich przestrzegać. Przyjmuje się, że każda osoba (jednostka organizacyjna), która niniejszy dokument pobiera, przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie jej niniejszego dokumentu, tym samym: - wyraża zgodę na treść wszelkich powyższych zastrzeżeń; - potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem świadczenia usług w zakresie sporządzania Analiz i Rekomendacji obowiązującym w Trigon Domu Maklerskim S.A. (dostępnego na stronie internetowej: zwanego dalej Regulaminem ) oraz akceptuje postanowienia Regulaminu; - wyraża zgodę na jednorazowe (w zakresie Dokumentu) świadczenie przez Dom Maklerski usługi w zakresie przekazywania analiz i rekomendacji poprzez udostępnienie Dokumentu. Na zasadach określonych w Regulaminie oraz z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w Dokumencie oraz zastrzeżeń opublikowanych wraz z Dokumentem, przy czym: (1) przedmiot usługi ograniczony jest do nieodpłatnego udostępnienia Dokumentu oraz korzystania z niego przez adresata, (2) umowa o świadczenie tej usługi wiąże strony wyłącznie w okresie korzystania przez adresata z Dokumentu. Dokument nie stanowi: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani podstawy do zawarcia innej umowy lub powstania innego zobowiązania.

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012

Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 MAGELLAN S.A. Wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2012 roku Warszawa, sierpień 2012 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Tarnowskie Góry, 20 marzec 2013 r. STRUKTURA GRUPY na dzień 31.12.2012r. PODMIOTY GRUPY PRAGMA INKASO SA lider rynku windykacji wierzytelnościami b2b o

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN

Producenci AKPiA. Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5 PLN Sonel, Kupuj, cena docelowa 7,5 PLN 26-7-11 26-8-11 26-9-11 26-10-11 26-11-11 26-12-11 26-1-12 26-2-12 26-3-12 26-4-12 26-5-12 26-6-12 2012-07-25 Producenci AKPiA Apator, Trzymaj, cena docelowa 27 PLN Aplisens, Kupuj, cena docelowa 13,5

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU 1 Działalność Pragma Faktoring SA Działania Pragma Faktoring SA zmierzają do umacniania pozycji rynkowej w obszarze finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA I PÓŁROCZE 2012 r. Tarnowskie Góry 31 sierpień 2012 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r.

Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK. 10 maja 2015 r. Prezentacja wyników 1 kwartału 2015 roku Grupa KRUK 10 maja 2015 r. Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK w 1 kwartale 2015 roku: 51 mln zł wyniku netto, wysokie 187 mln

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016 Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA I półrocze 2016 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Struktura Grupy Kapitałowej Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli wierzytelności

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Pragma Inkaso Kupuj, cena docelowa 25,9 zł

Pragma Inkaso Kupuj, cena docelowa 25,9 zł 2011-11-23 Pragma Inkaso Kupuj, cena docelowa 25,9 zł Spółka umacniając swoją pozycję w segmencie pozabankowych wierzytelności korporacyjnych, nie bierze udziału w walce konkurencyjnej na rynku wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017

SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 RAPORT JEDNOSTKOWY SAPLING S.A. III KWARTAŁ 2017 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o spółce. 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3 Zadanie 1 Inwestor rozważa nabycie obligacji wieczystej (konsoli), od której będzie otrzymywał na koniec każdego półrocza kupon w wysokości 80 zł. Wymagana przez inwestora stopa zwrotu w terminie do wykupu

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016

Pragma Faktoring SA. I półrocze 2016 Pragma Faktoring SA I półrocze 2016 Kluczowe założenia Strategii Kontynuacja budowy zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2016

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2016 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 216 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za trzy kwartały 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Listopad 2013 Agenda Wstęp Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 KRUK wypracował w III kw. rekordowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1H 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A.

Katowice, 29 sierpień 2013 r. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA FAKTORING S.A. Miejsce w strukturze Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO S.A. na dzień 30.06.2013 roku Podmioty Grupy Kapitałowej PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo