UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU"

Transkrypt

1 Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr <nr umowy> z dnia <DD-MM-RRRR> zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, Gdańsk wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxxxxxxx> zł. w całości opłacony, NIP: , zwaną dalej Bankiem reprezentowaną przez., a <Imię Nazwisko>, PESEL <PESEL>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania> zwaną/zwanym dalej Kredytobiorcą lub Posiadaczem karty lub Posiadaczem o następującej treści: UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie (Umowie), Tabeli Opłat i Prowizji dla kart kredytowych Meritum Banku ICB S.A. (Tabeli), Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. (Regulaminie), które otrzymałem przed zawarciem Umowy, Bank wydaje kartę kredytową <nazwa Karty/produktu> Meritum Banku ICB S.A. (zwaną dalej Kartą) oraz przyznaje Posiadaczowi karty odnawialny limit kredytu w wysokości < limit całkowity > zł. z dziennym limitem wypłat gotówki wynoszącym < limit dzienny operacji gotówkowych> zł Przyznany limit kredytu może być wykorzystywany na dokonywanie operacji przewidzianych w Umowie oraz na opłacenie należnych Bankowi odsetek, opłat, prowizji. 2. W trakcie trwania umowy limit kredytu może zostać zwiększony o ile Bank podejmie pozytywną decyzję kredytową po zbadaniu zdolności kredytowej Posiadacza karty. Zmiana limitu nastąpi na podstawie uzgodnionego przez Posiadacza Karty i Bank porozumienia zawartego za pośrednictwem Infolinii Banku lub Elektronicznych Kanałów Dostępu Banku tj., w formie elektronicznej, która zgodnie z w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe jest równoważna formie pisemnej. Bank na piśmie prześle potwierdzenie uzgodnionych warunków zawartego porozumienia w sprawie zmiany wysokości Limitu kredytu. 3. Karta służy do dokonywania operacji gotówkowych i bezgotówkowych (w tym na odległość), w ciężar przyznanego limitu kredytu, na warunkach ustalonych w Umowie, Tabeli i Regulaminie. 4. Użycie kodu PIN lub złożenie podpisu na dowodzie dokonania operacji lub wprowadzenie daty ważności karty i kodu CVV, w przypadku operacji dokonywanych na odległość z wykorzystaniem Karty bez jej fizycznego przedstawienia przez Posiadacza karty, oznacza udzielenie przez niego zgody na dokonanie tychże operacji i ich autoryzację. 5. Bank może zaproponować Posiadaczowi karty wydanie Karty dodatkowej, osobie upoważnionej przez Posiadacza karty (Użytkownikowi karty) do dokonywania operacji w ciężar limitu kredytu dostępnego dla Karty. W takim przypadku karta dodatkowa zostanie wydana jeżeli Posiadacz karty wystąpi z wnioskiem o jej wydanie. Posiadacz karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za operacje dokonane kartą dodatkową przez Użytkownika karty, który dokonuje operacji określonych w Umowie w imieniu i na rzecz Posiadacza karty. 6. Umowa zawierana jest na okres ważności Karty, do ostatniego dnia miesiąca zapisanego na Karcie i na ten sam okres przyznany jest limit kredytu. 7. Z zastrzeżeniem 34 Umowa może ulec przedłużeniu na każdy okres ważności kolejnej wydanej Karty, z tym że Bank może przyznać inną (niższą lub wyższą) wysokość limitu kredytu w kolejnym okresie trwania Umowy. W takim przypadku Bank prześle Posiadaczowi karty pisemne oświadczenie o nowej wysokości limitu kredytu. 8. Zmiana danych zawartych na Karcie, na wniosek Posiadacza karty, spowoduje konieczność wydania nowej Karty, której koszty wydania ponosi Posiadacz karty. 9 Bank wykonuje zlecenia Posiadacza karty w zakresie: 1) operacji gotówkowych i bezgotówkowych (dokonanie zapłaty przy użyciu karty) - z chwilą autoryzacji takiej operacji, 2) operacji bezgotówkowej polecenia przelewu - w terminie określonym w łączącej Posiadacza karty i Bank umowie dotyczącej korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu przy realizowaniu dyspozycji polecenia przelewu środków pieniężnych. 10. Posiadacza Karty obciążają operacje dokonane przez osoby, którym Posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił Kartę lub ujawnił PIN. 11. Posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych operacjach. W przypadku nie dokonania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku karty lub od dnia, kiedy operacja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza karty w stosunku do Banku wygasają Posiadacz karty jest obowiązany: 1) korzystać z karty zgodnie z Umową i Regulaminem oraz 2) zgłaszać niezwłocznie Bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 2. W celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.1 pkt 1, Posiadacz karty, z chwilą otrzymania Karty, obowiązany jest podejmować niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w szczególności jest obowiązany do przechowywania Karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym. 3. Do czasu zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 pkt.2, Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania operacji, jeżeli nieautoryzowana operacja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą Kartą przez Posiadacza karty lub skradzioną Kartą lub 2) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza karty obowiązku, o którym mowa w 12 ust Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 12ust.1 i Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 pkt.2 Posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane operacje, chyba że Posiadacz karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej operacji. 6. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej operacji Bank jest obowiązany niezwłocznie przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana operacja, z zastrzeżeniem postanowień Bank wznawia Kartę z tym samym numerem Karty i z tym samym numerem PIN, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność ich zmiany w nowej Karcie. W przypadku zastrzeżenia Karty, Bank na wniosek Posiadacza karty może wydać Kartę nową (z nowym numerem i nowym numerem PIN) bez konieczności zawierania nowej Umowy. OPROCENTOWANIE, OPŁATY, PROWIZJE 14. Bank pobiera miesięczną opłatę za obsługę Karty w wysokości <opłata miesięczna za kartę>. Opłata ta nie jest pobierana za miesiąc, w którym suma operacji bezgotówkowych (z wyłączeniem polecenia przelewu), dokonanych daną Kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego, przekroczy kwotę wskazaną w Tabeli. 15. Odsetki od wykorzystanego limitu kredytu liczone są od dnia obciążenia rachunku Karty do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego limitu kredytu, z tym, że odsetki od wykorzystanego limitu kredytu na operacje bezgotówkowe wymienione na zestawieniu operacji nie zostaną

2 naliczone, jeśli do dnia spłaty, określonego na zestawieniu operacji, zostanie dokonana całkowita spłata zadłużenia wynikająca z danego zestawienia Odsetki od wykorzystanego limitu kredytu liczone są według zmiennej stopy procentowej, wyrażonej w stosunku rocznym, jako iloczyn stałego współczynnika Banku wynoszącego 4,0 oraz zmiennej stopy kredytu lombardowego. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa dla wykorzystanego limitu kredytu wynosi <oproc_bezgot> %. 2. Wysokość oprocentowania określona w ust.1 będzie ulegała zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) w przypadku zmiany przez Narodowy Bank Polski stopy kredytu lombardowego. O zmianie stopy procentowej, Bank powiadomi Posiadacza karty na Zestawieniu Operacji lub w oddzielnej korespondencji. 17. W przypadku oprocentowania według zmiennej stopy procentowej Kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, iż w przypadku wzrostu oprocentowania wzrośnie wówczas wysokość minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. 18. Do naliczania odsetek Bank przyjmuje 365 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 19. Bank może wprowadzać promocje i obniżać czasowo oprocentowanie, o czym będzie informował Posiadacza karty Rzeczywista roczna stopa oprocentowania przyznanego limitu kredytu wynosi <RRSO z kalkulatora> %. W celu obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Bank uwzględnił kwoty wymienione w ust. 2 oraz przyjął następujące założenia: 1) limit kredytu (całkowita kwota kredytu) wynosi < limit całkowity > zł, wypłacony w całości w dniu zawarcia umowy, udzielony na okres jednego roku, 2) oprocentowanie wykorzystanego limitu kredytu, w stosunku rocznym, wynosi: <oproc_bezgot >%, 3) zadłużenie z tytułu wykorzystanego limitu kredytu jest spłacane w 12 równych ratach, począwszy od miesiąca po dacie wypłaty limitu kredytu, 4) odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 2. Całkowity koszt kredytu wynosi <koszt wyliczony z kalkulatora> zł, na który składają się: miesięczna opłata za obsługę karty wymieniona w 14, należne Bankowi odsetki umowne w wysokości <XXXX odsetki wyliczone w kalkulat. RRSO>, obliczone zgodnie z założeniami określonymi w pkt. 1-4 powyżej oraz prowizja za udzielenie limitu kredytu w wysokości 0.00 zł. 21. Całkowita kwota do zapłaty wynosi <CKdZpK z kalkulatora> zł. 22. Bank może pobierać w ciężar przyznanego limitu kredytu należne Bankowi opłaty, prowizje, odsetki, w wysokości określonej w Umowie i Tabeli, która stanowi integralną część niniejszej umowy, na co niniejszym Posiadacz karty wyraża zgodę. 1. W okresie obowiązywania umowy Bank zmieni wysokość opłat i/lub prowizji lub zasad ich stosowania i naliczania lub wprowadzi opłaty za czynności nie ujęte w Tabeli, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn: 1) suma zmian wskaźnika rocznej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu każdego roku, liczona dla kolejnych lat począwszy od roku, w którym Bank wprowadził Tabelę jako obowiązującą (data wymieniona w Tabeli), wyniesie co najmniej 10 punktów procentowych, 2) zmiana przepisów prawa, wydanie rekomendacji przez organ nadzorujący działalności Banku, wydanie urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile mają wpływ na zmianę kosztów wykonywania czynności przez Bank, 3) wprowadzenie przez Bank nowych dodatkowych usług (funkcjonalności korzystania z usług Banku), z których Kredytobiorca będzie mógł skorzystać dobrowolnie, 4) zmiana kosztów związanych z: a) produkcją, personalizacją i dystrybucją kart, generowaniem i udostępnianiem numerów PIN, autoryzacją i rozliczeniem operacji przez podmiot współpracujący z Bankiem w tym zakresie, b) wysokością opłat i prowizji ustalanych przez współpracującą z Bankiem organizację płatniczą lub operatora bankomatów w zakresie dostępnych w nim usług, c) obsługą produktu na podstawie zawartej umowy. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się ze skutkiem od 1 marca następnego roku, po roku w którym został przekroczony określony w ust. 1 pkt.1 limit zmiany cen z zastrzeżeniem ust W przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust.1 pkt.2-4 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wystąpienia przyczyny zmiany, z zastrzeżeniem ust Zmiana opłat i/lub prowizji o której mowa w ust. 2 i 3 nie może przekroczyć trzykrotności dotychczasowej wysokości, a w przypadku opłat i/lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła 0 zł lub 0% nie może przekroczyć odpowiednio 200 zł i 2%. 5. O zmianie Tabeli Bank poinformuje Kredytobiorcę pisemnie lub drogą elektroniczną na adres poczty, z której Kredytobiorca korzysta w systemie bankowości elektronicznej Banku, lub na adres Kredytobiorcy, o ile zmiana dotyczy produktów i usług, w przedmiocie których Kredytobiorcę wiąże z Bankiem umowa. 6. Bank zastrzega sobie prawo, działając na korzyść Kredytobiorcy, do niewprowadzania zmian opłat i/lub prowizji pomimo zaistnienia przyczyn wymienionych w ust.1, jak również prawo do czasowego obniżania opłat i prowizji w związku ze zmianą konkurencyjności rynkowej produktu. 7. Bank i Kredytobiorca w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy mogą z pominięciem zasad określonych w ust. 1 6 indywidualnie uzgodnić zmiany wysokości opłat i/lub prowizji lub wprowadzić nowe opłaty i/lub prowizje. 23. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy, a opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 24. Rozszerzenie o nowe dodatkowe możliwości korzystania z Karty, usługi i opłaty z tym związane, z których będzie mógł skorzystać Posiadacz karty/użytkownik karty, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Bank poinformuje Posiadacza karty o nowych usługach na zestawieniu operacji lub odrębnym pismem. SPŁATA ZADŁUŻENIA 25. Posiadacz karty zobowiązany jest co miesiąc dokonywać spłaty zadłużenia w wysokości nie mniejszej, niż podana w Zestawieniu Operacji minimalna wymagana miesięczna spłata, w terminie podanym w tymże zestawieniu, nie później niż 24 dnia liczonego od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, który został ustalony na <d_cykl_rozlicz> dzień kalendarzowy każdego miesiąca. Spłaty należy dokonać na numer rachunku <numer NRB do spłaty z Def>. 26. W przypadku nieotrzymania Zestawienia Operacji Posiadacz karty powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi i ustalić w Banku wysokość spłaty, by dokonać spłaty w wymaganym terminie. 27. Od niespłaconego wymaganego zadłużenia będą naliczane i pobierane odsetki karne, liczone według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynosi <4_x_lombard>% w skali roku i będzie się zmieniała w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego NBP. Kredytobiorca ponosi również inne koszty związane z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, określone w Tabeli, w tym koszty opłaty za upomnienie - w wysokości 30 zł oraz opłaty za wezwanie do zapłaty - w wysokości 30 zł. 28. Skutkiem braku płatności, po powstaniu wymagalnej zaległości, będzie również: 1) uprawnienie Banku do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie,

3 2) uprawnienie Banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Kredytobiorcy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu temu tytułowi, przez sąd, klauzuli wykonalności oraz obciążenie Kredytobiorcy kosztami tego postępowania, a także kosztami postępowania egzekucyjnego, kosztami zastępstwa procesowego i kosztami opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez Radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niespłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 29. Każda spłata będzie zaliczana kolejno na pokrycie niespłaconego wymaganego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, opłat, prowizji, odsetek, zadłużenia z tytułu dokonanych operacji (w kolejności ich dokonania) z ostatniego zestawienia operacji. Posiadacz karty może w każdym czasie spłacić całość wykorzystanego limitu kredytu. ODSTĄPIENIE /OBNIŻENIE LIMITU KREDYTU/ ZABLOKOWANIE KARTY/WYPOWIEDZENIE UMOWY Posiadacz karty ma prawo odstąpić od Umowy, składając pisemne oświadczenie, zgodnie z doręczonym przez Bank wzorem, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy lub w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej Karty, o ile Posiadacz karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty. Pisemne oświadczenie może zostać przesłane do Banku listem poleconym na adres Banku, tj. ul. Piastowska 7, Gdańsk. W przypadku wykonania przez Posiadacza karty prawa skutecznego odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą. Posiadacz karty nie ponosi w kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem kosztów wydania Karty, określonych w Tabeli, o ile Bank obciążył tymi kosztami Posiadacza karty. 2. W przypadku, kiedy Posiadacz karty dokona operacji i następnie odstąpi od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, Posiadacz karty zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty dokonanej operacji w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy na rachunek określony w 25 Umowy. Po upływie tego terminu Bank naliczać będzie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia zwrotu kwoty dokonanej operacji. 3. W przypadku skorzystania przez Posiadacza karty z prawa do odstąpienia, odstąpienie to jest skuteczne także wobec ubezpieczenia z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Posiadacza karty. 31 W okresie obowiązywania Umowy Bank : 1) może obniżyć wysokość przyznanego limitu kredytu w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty warunków udzielenia limitu kredytu albo w razie utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej, 2) może zablokować kartę w przypadku uzasadnionego podejrzenia: naruszenia bezpieczeństwa karty lub jej nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej operacji płatniczej lub z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej. 3) zablokuje kartę w przypadku trzykrotnego w kolejności wprowadzenia błędnego numeru PIN podczas dokonywania Operacji, niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN, 4) poinformuje o zablokowaniu karty Posiadacza karty telefonicznie lub pisemnie przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu, jednak nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów, 5) odblokuje kartę, jeżeli przestaną istnieć podstawy do utrzymania blokady. 32. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej w każdym czasie przez Posiadacza karty, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz przez Bank, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty zobowiązań dotyczących warunków Umowy oraz negatywnej oceny ryzyka kredytowego Posiadacza karty. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Po upływie okresu ważności Karty, Karta będzie wznawiana na kolejny okres, z zastrzeżeniem ust.2, 3 i 4 poniżej. 2. Posiadacz karty może zrezygnować ze wznowienia Karty przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, powiadamiając o tym, na piśmie, Bank. Jeżeli Posiadacz karty poinformuje Bank najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, nie poniesie kosztów wydania nowej Karty, a w przypadku zgłoszenia po tym terminie, Posiadacz karty zostanie obciążony tymi kosztami. 3. Bank może nie przedłużyć Umowy i nie wznowić Karty Posiadaczowi karty, jeżeli Posiadacz karty korzystał z limitu Karty lub używał Karty niezgodnie z Umową, informując o tym Posiadacza karty w formie pisemnej, dwa miesiące przed upływem ważności aktualnie używanej Karty. 4. W przypadku niewznowienia Karty Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić zadłużenie, najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy (ostatniego dnia ważności aktualnie używanej Karty) Zmiany Umowy określone w 2, 7, 16, 19, 22, 24 oraz zmiany dotyczące numeru Karty, numeru rachunku Karty oraz zmiany Umowy na wniosek Posiadacza karty za zgodą Banku będą potwierdzane przez Bank na zestawieniu operacji lub w odrębnym piśmie. 2. O każdej zmianie Umowy Bank powiadomi Posiadacza karty wysyłając zmienione postanowienia Umowy w osobnej przesyłce lub wraz z najbliższym zestawieniem operacji, nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 3. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Umowy Posiadacz karty może złożyć pisemny sprzeciw wobec proponowanych zmian. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Umowy Posiadacz karty może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Posiadacz karty złoży sprzeciw, o którym mowa w powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat, 35. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 36. Posiadacz karty zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów (o ile podawał je we wniosku o wydanie karty) oraz miejsca pracy lub cech prawnego zabezpieczenia. 37. Niniejszym Posiadacz karty wyraża zgodę na telefoniczne porozumiewanie się Banku z Posiadaczem karty oraz nagrywanie za pomocą elektromagnetycznych nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Posiadacza karty z Bankiem oraz wykorzystanie ich do celów dowodowych. 38. Bank informuje, że ma prawo przekazywać dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 81, poz. 530), jeżeli kwota zobowiązań wobec Banku przekroczy 200 zł, opóźnienie w zapłacie wyniesie co najmniej 60 dni i upłynie 30 dni od wysłania przez Bank wezwania zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do tego biura oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie. Dane dotyczące klienta zgromadzone w systemie ZBP mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej w zakresie i na warunkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych. 39. Strony postanawiają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w przypadku powołania Posiadacza karty do odbycia czynnej służby wojskowej. 40. Kredytobiorca oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 41. Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska 7, jako Administrator danych osobowych zapewnia

4 ochronę danych osobowych i informuje, że dane osobowe Posiadacza karty będą przetwarzane w bankowym zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których Posiadacz karty będzie stroną i w celach marketingowych Banku. Zebrane dane osobowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) w Warszawie oraz mogą być przekazywane do Związku Banków Polskich w Warszawie. Posiadacz karty ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 42. Niniejszym Posiadacz karty oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej umowy jego miesięczne obciążenia z tytułu zobowiązań kredytowych nie przekraczają <XX,XX> zł. 43. Posiadacz karty oświadcza, że: 1) przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz pisemną informację o ryzyku stopy procentowej i zapoznał się z nią, 2) został poinformowany o ryzyku związanym z oprocentowaniem zmienną stopą procentową oraz jest świadomy ponoszenia tego ryzyka, 3) otrzymał Informację o sposobie rozpatrywania reklamacji przez Meritum Bank ICB S.A. 44. Posiadacz karty może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, przed którym mogą być rozstrzygane wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie Właściwym organem nadzoru w sprawach konsumenckich jest Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Posiadacz karty może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej operacji zainicjowanej przez odbiorcę płatności dokonanej kartą lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli: a) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota oraz b) kwota operacji jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych operacji Posiadacza karty, postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. 2. Na żądanie Banku Posiadacz karty jest obowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w ust Zwrot obejmuje pełną kwotę wykonanej operacji. 4. Posiadacz karty może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust 1-3, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku karty. 5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokona zwrotu pełnej kwoty operacji albo poda uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. 46. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Posiadacza karty, 47. Językiem stosowanym w relacjach Banku z Posiadaczem karty jest język polski. 48. Bank jest uprawniony do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości Posiadacza karty/użytkownika karty. 49. Bank na wniosek Posiadacza karty, w trakcie obowiązywania Umowy, w każdym czasie udostępnia: 1) obowiązujące postanowienia Umowy oraz Regulaminu, 2) za dodatkową opłatą określoną w Tabeli, informacje dotyczące rachunku karty i operacji w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku informacji bądź w sposób określony we wniosku. 50. Nadzór nad Bankiem (zarejestrowanym pod numerem ), sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Posiadacza karty oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bank będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej zaległości do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Poddaję się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 140 poz z późn. zmianami) w zakresie roszczeń wynikających z Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do maksymalnej kwoty równej zł, przy czym kwota ta nie będzie przekraczać kwoty zadłużenia, i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności, w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77 A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. *w przypadku niewyrażenia zgody należy skreślić Nazwa do umieszczenia na karcie: <nazwa na karcie> Podpis osoby reprezentującej Meritum Bank ICB S.A. Podpis Posiadacza karty będący jednocześnie wzorem podpisu, jaki będzie na karcie oraz na potwierdzeniach operacji dokonanych kartą

5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Karty kredytowej (Imię i Nazwisko Posiadacza karty).. (adres Posiadacza karty) Miejscowość data. ADRES Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna ul. Piastowska Gdańsk 1. Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr. z dnia Oświadczam, że Karta została mi doręczona w dniu. 3. *Oświadczam, że nie dokonałem/am żadnej operacji przy wykorzystaniu Karty.. *Oświadczam, że dokonałem operację przy wykorzystaniu Karty *niepotrzebne skreślić Podpis Posiadacza karty zgodny z wzorem podpisu złożonym na wniosku/umowie o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Siedziba Banku: Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna, ul. Piastowska 7, Gdańsk

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

b) opłatą związaną z przedłużeniem limitu Kredytu, określoną w Tabeli, która w dniu podpisania Umowy

b) opłatą związaną z przedłużeniem limitu Kredytu, określoną w Tabeli, która w dniu podpisania Umowy Umowa o Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą ul. Piastowska 7, 80-332 Gdańsk, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

5 1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu stanowi - niewymagane.

5 1. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, ustanowione w dniu zawarcia umowy kredytu stanowi - niewymagane. Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu. pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą 80-332 Gdańsk, ul. Piastowska 7, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r.

Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. obowiązuje w zakresie kart kredytowych Visa Clubcard do 30.06.2015 r. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800

www.mbank.pl mlinia:0 801 300 800 +48 (42) 6 300 800 Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Dane Kredytobiorcy I : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Dane Kredytobiorcy II : Imie i nazwisko Adres zameldowania PESEL/Paszport Potwierdzenie udzielenia

Bardziej szczegółowo

2) , PESEL , dowód osobisty zameldowanym(ą) w , zameldowania>

2) <Imię Nazwisko>, PESEL <XXXXXXXXXXX>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres. zameldowania>, zameldowania> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto Aneks do Umowy Kredytu Kredyt odnawialny udzielony w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ekonto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności

Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Umowa nr... o wydanie i używanie karty kredytowej PKO BP SA zwana dalej umową, zawarta w dniu... 20...r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ

UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ UMOWA NR. O WYDANIE SMART KARTY KREDYTOWEJ Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Umowa o kartę płatniczą Visa

Umowa o kartę płatniczą Visa Umowa o kartę płatniczą Visa zawarta w dniu... pomiędzy: Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Sopocie 81-743, ul. Władysława IV 22 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART

UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART UMOWA O UDZIELENIE SMART MIKROPOŻYCZKI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU SMART Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966

Adres Al. Jana Pawła II 61, lok.10, 01 031 Warszawa Telefon +48 22 1006010 info@netcredit.pl Faks +48 22 1005966 Standardowy europejski arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Szybka pożyczka dla osób fizycznych: 21.05.2013 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca NET

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu )

ANEKS do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( aneksu ) z dnia w rachunku rozliczeniowym kredytu o nr ( rachunek rozliczeniowy kredytu ) Załącznik nr 4 do decyzji nr IIU/DPD/ /2017 Dyrektora Pionu Klienta Detalicznego Aneks do Umowy Kredytu odnawialnego Inteligo ( Aneks ) kwoty kredytu 1. STRONY UMOWY Posiadacz

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową

BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE. UMOWA o kartę debetową BANK SPÓŁDZIELCZY w DOŁHOBYCZOWIE UMOWA o kartę debetową zawarta w w dniu... pomiędzy: Bankiem Spółdzielczym w Dołhobyczowie z siedzibą w Dołhobyczowie, ul. Partyzantów 3, e-mail: bsdolhobyczow@wp.pl którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

o Kredyt technologiczny

o Kredyt technologiczny Umowa Kredytowa nr o Kredyt technologiczny zawarta w dniu w pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 94, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo