UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU"

Transkrypt

1 Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr <nr umowy> z dnia <DD-MM-RRRR> zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, Gdańsk wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: , kapitał zakładowy <xxxxxxxx> zł. w całości opłacony, NIP: , zwaną dalej Bankiem reprezentowaną przez., a <Imię Nazwisko>, PESEL <PESEL>, dowód osobisty <seria nr> zameldowanym(ą) w <adres zameldowania> zwaną/zwanym dalej Kredytobiorcą lub Posiadaczem karty lub Posiadaczem o następującej treści: UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU 1. Na warunkach określonych w niniejszej umowie (Umowie), Tabeli Opłat i Prowizji dla kart kredytowych Meritum Banku ICB S.A. (Tabeli), Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Meritum Bank ICB S.A. (Regulaminie), które otrzymałem przed zawarciem Umowy, Bank wydaje kartę kredytową <nazwa Karty/produktu> Meritum Banku ICB S.A. (zwaną dalej Kartą) oraz przyznaje Posiadaczowi karty odnawialny limit kredytu w wysokości < limit całkowity > zł. z dziennym limitem wypłat gotówki wynoszącym < limit dzienny operacji gotówkowych> zł Przyznany limit kredytu może być wykorzystywany na dokonywanie operacji przewidzianych w Umowie oraz na opłacenie należnych Bankowi odsetek, opłat, prowizji. 2. W trakcie trwania umowy limit kredytu może zostać zwiększony o ile Bank podejmie pozytywną decyzję kredytową po zbadaniu zdolności kredytowej Posiadacza karty. Zmiana limitu nastąpi na podstawie uzgodnionego przez Posiadacza Karty i Bank porozumienia zawartego za pośrednictwem Infolinii Banku lub Elektronicznych Kanałów Dostępu Banku tj., w formie elektronicznej, która zgodnie z w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe jest równoważna formie pisemnej. Bank na piśmie prześle potwierdzenie uzgodnionych warunków zawartego porozumienia w sprawie zmiany wysokości Limitu kredytu. 3. Karta służy do dokonywania operacji gotówkowych i bezgotówkowych (w tym na odległość), w ciężar przyznanego limitu kredytu, na warunkach ustalonych w Umowie, Tabeli i Regulaminie. 4. Użycie kodu PIN lub złożenie podpisu na dowodzie dokonania operacji lub wprowadzenie daty ważności karty i kodu CVV, w przypadku operacji dokonywanych na odległość z wykorzystaniem Karty bez jej fizycznego przedstawienia przez Posiadacza karty, oznacza udzielenie przez niego zgody na dokonanie tychże operacji i ich autoryzację. 5. Bank może zaproponować Posiadaczowi karty wydanie Karty dodatkowej, osobie upoważnionej przez Posiadacza karty (Użytkownikowi karty) do dokonywania operacji w ciężar limitu kredytu dostępnego dla Karty. W takim przypadku karta dodatkowa zostanie wydana jeżeli Posiadacz karty wystąpi z wnioskiem o jej wydanie. Posiadacz karty ponosi całkowitą odpowiedzialność za operacje dokonane kartą dodatkową przez Użytkownika karty, który dokonuje operacji określonych w Umowie w imieniu i na rzecz Posiadacza karty. 6. Umowa zawierana jest na okres ważności Karty, do ostatniego dnia miesiąca zapisanego na Karcie i na ten sam okres przyznany jest limit kredytu. 7. Z zastrzeżeniem 34 Umowa może ulec przedłużeniu na każdy okres ważności kolejnej wydanej Karty, z tym że Bank może przyznać inną (niższą lub wyższą) wysokość limitu kredytu w kolejnym okresie trwania Umowy. W takim przypadku Bank prześle Posiadaczowi karty pisemne oświadczenie o nowej wysokości limitu kredytu. 8. Zmiana danych zawartych na Karcie, na wniosek Posiadacza karty, spowoduje konieczność wydania nowej Karty, której koszty wydania ponosi Posiadacz karty. 9 Bank wykonuje zlecenia Posiadacza karty w zakresie: 1) operacji gotówkowych i bezgotówkowych (dokonanie zapłaty przy użyciu karty) - z chwilą autoryzacji takiej operacji, 2) operacji bezgotówkowej polecenia przelewu - w terminie określonym w łączącej Posiadacza karty i Bank umowie dotyczącej korzystania z Elektronicznych Kanałów Dostępu przy realizowaniu dyspozycji polecenia przelewu środków pieniężnych. 10. Posiadacza Karty obciążają operacje dokonane przez osoby, którym Posiadacz karty/użytkownik karty udostępnił Kartę lub ujawnił PIN. 11. Posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych operacjach. W przypadku nie dokonania powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku karty lub od dnia, kiedy operacja miała być wykonana, roszczenia Posiadacza karty w stosunku do Banku wygasają Posiadacz karty jest obowiązany: 1) korzystać z karty zgodnie z Umową i Regulaminem oraz 2) zgłaszać niezwłocznie Bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 2. W celu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust.1 pkt 1, Posiadacz karty, z chwilą otrzymania Karty, obowiązany jest podejmować niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w szczególności jest obowiązany do przechowywania Karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym. 3. Do czasu zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 pkt.2, Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania operacji, jeżeli nieautoryzowana operacja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą Kartą przez Posiadacza karty lub skradzioną Kartą lub 2) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza karty obowiązku, o którym mowa w 12 ust Posiadacz karty odpowiada za nieautoryzowane operacje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 12ust.1 i Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 pkt.2 Posiadacz karty nie odpowiada za nieautoryzowane operacje, chyba że Posiadacz karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej operacji. 6. W przypadku wystąpienia nieautoryzowanej operacji Bank jest obowiązany niezwłocznie przywrócić rachunek karty do stanu, jaki istniałby gdyby nie miała miejsca nieautoryzowana operacja, z zastrzeżeniem postanowień Bank wznawia Kartę z tym samym numerem Karty i z tym samym numerem PIN, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność ich zmiany w nowej Karcie. W przypadku zastrzeżenia Karty, Bank na wniosek Posiadacza karty może wydać Kartę nową (z nowym numerem i nowym numerem PIN) bez konieczności zawierania nowej Umowy. OPROCENTOWANIE, OPŁATY, PROWIZJE 14. Bank pobiera miesięczną opłatę za obsługę Karty w wysokości <opłata miesięczna za kartę>. Opłata ta nie jest pobierana za miesiąc, w którym suma operacji bezgotówkowych (z wyłączeniem polecenia przelewu), dokonanych daną Kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego, przekroczy kwotę wskazaną w Tabeli. 15. Odsetki od wykorzystanego limitu kredytu liczone są od dnia obciążenia rachunku Karty do dnia całkowitej spłaty wykorzystanego limitu kredytu, z tym, że odsetki od wykorzystanego limitu kredytu na operacje bezgotówkowe wymienione na zestawieniu operacji nie zostaną

2 naliczone, jeśli do dnia spłaty, określonego na zestawieniu operacji, zostanie dokonana całkowita spłata zadłużenia wynikająca z danego zestawienia Odsetki od wykorzystanego limitu kredytu liczone są według zmiennej stopy procentowej, wyrażonej w stosunku rocznym, jako iloczyn stałego współczynnika Banku wynoszącego 4,0 oraz zmiennej stopy kredytu lombardowego. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa dla wykorzystanego limitu kredytu wynosi <oproc_bezgot> %. 2. Wysokość oprocentowania określona w ust.1 będzie ulegała zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) w przypadku zmiany przez Narodowy Bank Polski stopy kredytu lombardowego. O zmianie stopy procentowej, Bank powiadomi Posiadacza karty na Zestawieniu Operacji lub w oddzielnej korespondencji. 17. W przypadku oprocentowania według zmiennej stopy procentowej Kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, iż w przypadku wzrostu oprocentowania wzrośnie wówczas wysokość minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty. 18. Do naliczania odsetek Bank przyjmuje 365 dni w roku i rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 19. Bank może wprowadzać promocje i obniżać czasowo oprocentowanie, o czym będzie informował Posiadacza karty Rzeczywista roczna stopa oprocentowania przyznanego limitu kredytu wynosi <RRSO z kalkulatora> %. W celu obliczenia Rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania Bank uwzględnił kwoty wymienione w ust. 2 oraz przyjął następujące założenia: 1) limit kredytu (całkowita kwota kredytu) wynosi < limit całkowity > zł, wypłacony w całości w dniu zawarcia umowy, udzielony na okres jednego roku, 2) oprocentowanie wykorzystanego limitu kredytu, w stosunku rocznym, wynosi: <oproc_bezgot >%, 3) zadłużenie z tytułu wykorzystanego limitu kredytu jest spłacane w 12 równych ratach, począwszy od miesiąca po dacie wypłaty limitu kredytu, 4) odstępy czasu między datami płatności rat używanymi w obliczeniach wyrażone są w ułamkach roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a w przypadku lat przestępnych 366 dni, 2. Całkowity koszt kredytu wynosi <koszt wyliczony z kalkulatora> zł, na który składają się: miesięczna opłata za obsługę karty wymieniona w 14, należne Bankowi odsetki umowne w wysokości <XXXX odsetki wyliczone w kalkulat. RRSO>, obliczone zgodnie z założeniami określonymi w pkt. 1-4 powyżej oraz prowizja za udzielenie limitu kredytu w wysokości 0.00 zł. 21. Całkowita kwota do zapłaty wynosi <CKdZpK z kalkulatora> zł. 22. Bank może pobierać w ciężar przyznanego limitu kredytu należne Bankowi opłaty, prowizje, odsetki, w wysokości określonej w Umowie i Tabeli, która stanowi integralną część niniejszej umowy, na co niniejszym Posiadacz karty wyraża zgodę. 1. W okresie obowiązywania umowy Bank zmieni wysokość opłat i/lub prowizji lub zasad ich stosowania i naliczania lub wprowadzi opłaty za czynności nie ujęte w Tabeli, jeżeli zaistnieje co najmniej jedna z następujących ważnych przyczyn: 1) suma zmian wskaźnika rocznej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w styczniu każdego roku, liczona dla kolejnych lat począwszy od roku, w którym Bank wprowadził Tabelę jako obowiązującą (data wymieniona w Tabeli), wyniesie co najmniej 10 punktów procentowych, 2) zmiana przepisów prawa, wydanie rekomendacji przez organ nadzorujący działalności Banku, wydanie urzędowej lub sądowej interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wydanie wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej przez uprawniony organ, o ile mają wpływ na zmianę kosztów wykonywania czynności przez Bank, 3) wprowadzenie przez Bank nowych dodatkowych usług (funkcjonalności korzystania z usług Banku), z których Kredytobiorca będzie mógł skorzystać dobrowolnie, 4) zmiana kosztów związanych z: a) produkcją, personalizacją i dystrybucją kart, generowaniem i udostępnianiem numerów PIN, autoryzacją i rozliczeniem operacji przez podmiot współpracujący z Bankiem w tym zakresie, b) wysokością opłat i prowizji ustalanych przez współpracującą z Bankiem organizację płatniczą lub operatora bankomatów w zakresie dostępnych w nim usług, c) obsługą produktu na podstawie zawartej umowy. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się ze skutkiem od 1 marca następnego roku, po roku w którym został przekroczony określony w ust. 1 pkt.1 limit zmiany cen z zastrzeżeniem ust W przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust.1 pkt.2-4 wysokość opłat i/lub prowizji zmieni się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od wystąpienia przyczyny zmiany, z zastrzeżeniem ust Zmiana opłat i/lub prowizji o której mowa w ust. 2 i 3 nie może przekroczyć trzykrotności dotychczasowej wysokości, a w przypadku opłat i/lub prowizji, których wysokość do tej pory wynosiła 0 zł lub 0% nie może przekroczyć odpowiednio 200 zł i 2%. 5. O zmianie Tabeli Bank poinformuje Kredytobiorcę pisemnie lub drogą elektroniczną na adres poczty, z której Kredytobiorca korzysta w systemie bankowości elektronicznej Banku, lub na adres Kredytobiorcy, o ile zmiana dotyczy produktów i usług, w przedmiocie których Kredytobiorcę wiąże z Bankiem umowa. 6. Bank zastrzega sobie prawo, działając na korzyść Kredytobiorcy, do niewprowadzania zmian opłat i/lub prowizji pomimo zaistnienia przyczyn wymienionych w ust.1, jak również prawo do czasowego obniżania opłat i prowizji w związku ze zmianą konkurencyjności rynkowej produktu. 7. Bank i Kredytobiorca w każdym czasie w okresie obowiązywania Umowy mogą z pominięciem zasad określonych w ust. 1 6 indywidualnie uzgodnić zmiany wysokości opłat i/lub prowizji lub wprowadzić nowe opłaty i/lub prowizje. 23. Opłaty pobierane okresowo są należne jedynie za okres obowiązywania Umowy, a opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi. 24. Rozszerzenie o nowe dodatkowe możliwości korzystania z Karty, usługi i opłaty z tym związane, z których będzie mógł skorzystać Posiadacz karty/użytkownik karty, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. Bank poinformuje Posiadacza karty o nowych usługach na zestawieniu operacji lub odrębnym pismem. SPŁATA ZADŁUŻENIA 25. Posiadacz karty zobowiązany jest co miesiąc dokonywać spłaty zadłużenia w wysokości nie mniejszej, niż podana w Zestawieniu Operacji minimalna wymagana miesięczna spłata, w terminie podanym w tymże zestawieniu, nie później niż 24 dnia liczonego od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego, który został ustalony na <d_cykl_rozlicz> dzień kalendarzowy każdego miesiąca. Spłaty należy dokonać na numer rachunku <numer NRB do spłaty z Def>. 26. W przypadku nieotrzymania Zestawienia Operacji Posiadacz karty powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Bankowi i ustalić w Banku wysokość spłaty, by dokonać spłaty w wymaganym terminie. 27. Od niespłaconego wymaganego zadłużenia będą naliczane i pobierane odsetki karne, liczone według zmiennej stopy procentowej, określonej jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. W dniu zawarcia umowy stopa procentowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, wynosi <4_x_lombard>% w skali roku i będzie się zmieniała w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego NBP. Kredytobiorca ponosi również inne koszty związane z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy, określone w Tabeli, w tym koszty opłaty za upomnienie - w wysokości 30 zł oraz opłaty za wezwanie do zapłaty - w wysokości 30 zł. 28. Skutkiem braku płatności, po powstaniu wymagalnej zaległości, będzie również: 1) uprawnienie Banku do wypowiedzenia Umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie,

3 2) uprawnienie Banku do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, będącego podstawą egzekucji prowadzonej przeciwko Kredytobiorcy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu temu tytułowi, przez sąd, klauzuli wykonalności oraz obciążenie Kredytobiorcy kosztami tego postępowania, a także kosztami postępowania egzekucyjnego, kosztami zastępstwa procesowego i kosztami opłaty skarbowej od udzielonych pełnomocnictw, w wysokości określonej w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez Radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów niespłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. 29. Każda spłata będzie zaliczana kolejno na pokrycie niespłaconego wymaganego zadłużenia z poprzedniego okresu rozliczeniowego, opłat, prowizji, odsetek, zadłużenia z tytułu dokonanych operacji (w kolejności ich dokonania) z ostatniego zestawienia operacji. Posiadacz karty może w każdym czasie spłacić całość wykorzystanego limitu kredytu. ODSTĄPIENIE /OBNIŻENIE LIMITU KREDYTU/ ZABLOKOWANIE KARTY/WYPOWIEDZENIE UMOWY Posiadacz karty ma prawo odstąpić od Umowy, składając pisemne oświadczenie, zgodnie z doręczonym przez Bank wzorem, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy lub w terminie 14 dni od otrzymania pierwszej Karty, o ile Posiadacz karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej Karty. Pisemne oświadczenie może zostać przesłane do Banku listem poleconym na adres Banku, tj. ul. Piastowska 7, Gdańsk. W przypadku wykonania przez Posiadacza karty prawa skutecznego odstąpienia, Umowa uważana jest za niezawartą. Posiadacz karty nie ponosi w kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z wyjątkiem kosztów wydania Karty, określonych w Tabeli, o ile Bank obciążył tymi kosztami Posiadacza karty. 2. W przypadku, kiedy Posiadacz karty dokona operacji i następnie odstąpi od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, Posiadacz karty zobowiązany jest do zwrotu Bankowi kwoty dokonanej operacji w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od Umowy na rachunek określony w 25 Umowy. Po upływie tego terminu Bank naliczać będzie odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia zwrotu kwoty dokonanej operacji. 3. W przypadku skorzystania przez Posiadacza karty z prawa do odstąpienia, odstąpienie to jest skuteczne także wobec ubezpieczenia z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową Posiadacza karty. 31 W okresie obowiązywania Umowy Bank : 1) może obniżyć wysokość przyznanego limitu kredytu w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty warunków udzielenia limitu kredytu albo w razie utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej, 2) może zablokować kartę w przypadku uzasadnionego podejrzenia: naruszenia bezpieczeństwa karty lub jej nieuprawnionego użycia lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej operacji płatniczej lub z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza karty zdolności kredytowej. 3) zablokuje kartę w przypadku trzykrotnego w kolejności wprowadzenia błędnego numeru PIN podczas dokonywania Operacji, niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN, 4) poinformuje o zablokowaniu karty Posiadacza karty telefonicznie lub pisemnie przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu, jednak nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów, 5) odblokuje kartę, jeżeli przestaną istnieć podstawy do utrzymania blokady. 32. Umowa może być wypowiedziana w formie pisemnej w każdym czasie przez Posiadacza karty, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia oraz przez Bank, z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Bank może wypowiedzieć umowę w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza karty zobowiązań dotyczących warunków Umowy oraz negatywnej oceny ryzyka kredytowego Posiadacza karty. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Po upływie okresu ważności Karty, Karta będzie wznawiana na kolejny okres, z zastrzeżeniem ust.2, 3 i 4 poniżej. 2. Posiadacz karty może zrezygnować ze wznowienia Karty przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, powiadamiając o tym, na piśmie, Bank. Jeżeli Posiadacz karty poinformuje Bank najpóźniej na 60 dni przed upływem okresu ważności aktualnie używanej Karty, nie poniesie kosztów wydania nowej Karty, a w przypadku zgłoszenia po tym terminie, Posiadacz karty zostanie obciążony tymi kosztami. 3. Bank może nie przedłużyć Umowy i nie wznowić Karty Posiadaczowi karty, jeżeli Posiadacz karty korzystał z limitu Karty lub używał Karty niezgodnie z Umową, informując o tym Posiadacza karty w formie pisemnej, dwa miesiące przed upływem ważności aktualnie używanej Karty. 4. W przypadku niewznowienia Karty Posiadacz karty zobowiązany jest spłacić zadłużenie, najpóźniej do ostatniego dnia obowiązywania Umowy (ostatniego dnia ważności aktualnie używanej Karty) Zmiany Umowy określone w 2, 7, 16, 19, 22, 24 oraz zmiany dotyczące numeru Karty, numeru rachunku Karty oraz zmiany Umowy na wniosek Posiadacza karty za zgodą Banku będą potwierdzane przez Bank na zestawieniu operacji lub w odrębnym piśmie. 2. O każdej zmianie Umowy Bank powiadomi Posiadacza karty wysyłając zmienione postanowienia Umowy w osobnej przesyłce lub wraz z najbliższym zestawieniem operacji, nie później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. 3. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Umowy Posiadacz karty może złożyć pisemny sprzeciw wobec proponowanych zmian. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z wyrażeniem na nie zgody. Przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Umowy Posiadacz karty może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Posiadacz karty złoży sprzeciw, o którym mowa w powyżej, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat, 35. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 36. Posiadacz karty zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Bank o zmianie: nazwiska, adresu zameldowania, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej i numerów telefonów (o ile podawał je we wniosku o wydanie karty) oraz miejsca pracy lub cech prawnego zabezpieczenia. 37. Niniejszym Posiadacz karty wyraża zgodę na telefoniczne porozumiewanie się Banku z Posiadaczem karty oraz nagrywanie za pomocą elektromagnetycznych nośników dźwięku i wizji wszystkich rozmów telefonicznych Posiadacza karty z Bankiem oraz wykorzystanie ich do celów dowodowych. 38. Bank informuje, że ma prawo przekazywać dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu niniejszej umowy do biur informacji gospodarczej działających na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 81, poz. 530), jeżeli kwota zobowiązań wobec Banku przekroczy 200 zł, opóźnienie w zapłacie wyniesie co najmniej 60 dni i upłynie 30 dni od wysłania przez Bank wezwania zawierającego ostrzeżenia o zamiarze przekazania danych do tego biura oraz do systemu Międzybankowej Informacji Gospodarczej Bankowy Rejestr, którego Administratorem Danych jest Związek Banków Polskich (ZBP) w Warszawie. Dane dotyczące klienta zgromadzone w systemie ZBP mogą być udostępnione biurom informacji gospodarczej w zakresie i na warunkach określonych w wyżej wymienionej ustawie, na podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonych. 39. Strony postanawiają, że spłata kredytu nie ulega zawieszeniu w przypadku powołania Posiadacza karty do odbycia czynnej służby wojskowej. 40. Kredytobiorca oświadcza, że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 41. Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska 7, jako Administrator danych osobowych zapewnia

4 ochronę danych osobowych i informuje, że dane osobowe Posiadacza karty będą przetwarzane w bankowym zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których Posiadacz karty będzie stroną i w celach marketingowych Banku. Zebrane dane osobowe będą przekazywane do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) w Warszawie oraz mogą być przekazywane do Związku Banków Polskich w Warszawie. Posiadacz karty ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 42. Niniejszym Posiadacz karty oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej umowy jego miesięczne obciążenia z tytułu zobowiązań kredytowych nie przekraczają <XX,XX> zł. 43. Posiadacz karty oświadcza, że: 1) przed zawarciem umowy otrzymał formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego oraz pisemną informację o ryzyku stopy procentowej i zapoznał się z nią, 2) został poinformowany o ryzyku związanym z oprocentowaniem zmienną stopą procentową oraz jest świadomy ponoszenia tego ryzyka, 3) otrzymał Informację o sposobie rozpatrywania reklamacji przez Meritum Bank ICB S.A. 44. Posiadacz karty może korzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów przez Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, przed którym mogą być rozstrzygane wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota zł. Przy postępowaniu przed Arbitrem Bankowym zastosowanie ma Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie Właściwym organem nadzoru w sprawach konsumenckich jest Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji Posiadacz karty może żądać od Banku zwrotu kwoty autoryzowanej operacji zainicjowanej przez odbiorcę płatności dokonanej kartą lub za jego pośrednictwem, która została już wykonana, jeżeli: a) w momencie autoryzacji nie została określona dokładna kwota oraz b) kwota operacji jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych operacji Posiadacza karty, postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okoliczności. 2. Na żądanie Banku Posiadacz karty jest obowiązany przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków określonych w ust Zwrot obejmuje pełną kwotę wykonanej operacji. 4. Posiadacz karty może wystąpić o zwrot, o którym mowa w ust 1-3, w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku karty. 5. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu Bank dokona zwrotu pełnej kwoty operacji albo poda uzasadnienie odmowy dokonania zwrotu. 46. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem karty rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania Posiadacza karty, 47. Językiem stosowanym w relacjach Banku z Posiadaczem karty jest język polski. 48. Bank jest uprawniony do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Posiadaczem karty lub Użytkownikiem karty, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości Posiadacza karty/użytkownika karty. 49. Bank na wniosek Posiadacza karty, w trakcie obowiązywania Umowy, w każdym czasie udostępnia: 1) obowiązujące postanowienia Umowy oraz Regulaminu, 2) za dodatkową opłatą określoną w Tabeli, informacje dotyczące rachunku karty i operacji w formie papierowej lub na innym Trwałym nośniku informacji bądź w sposób określony we wniosku. 50. Nadzór nad Bankiem (zarejestrowanym pod numerem ), sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank informuje, że w oparciu o złożone przez Posiadacza karty oświadczenie o poddaniu się egzekucji Bank będzie uprawniony po powstaniu wymagalnej zaległości do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. Tytuł ten będzie mógł być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń wynikających z umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Poddaję się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 140 poz z późn. zmianami) w zakresie roszczeń wynikających z Umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Bank ma prawo wystawić bankowy tytuł egzekucyjny do maksymalnej kwoty równej zł, przy czym kwota ta nie będzie przekraczać kwoty zadłużenia, i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności, w terminie do 3 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Wyrażam zgodę* na przetwarzanie przez Bank oraz Biuro Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77 A, informacji stanowiących tajemnicę bankową w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. *w przypadku niewyrażenia zgody należy skreślić Nazwa do umieszczenia na karcie: <nazwa na karcie> Podpis osoby reprezentującej Meritum Bank ICB S.A. Podpis Posiadacza karty będący jednocześnie wzorem podpisu, jaki będzie na karcie oraz na potwierdzeniach operacji dokonanych kartą

5 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Karty kredytowej (Imię i Nazwisko Posiadacza karty).. (adres Posiadacza karty) Miejscowość data. ADRES Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna ul. Piastowska Gdańsk 1. Oświadczam, że odstępuję od zawartej przeze mnie umowy o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr. z dnia Oświadczam, że Karta została mi doręczona w dniu. 3. *Oświadczam, że nie dokonałem/am żadnej operacji przy wykorzystaniu Karty.. *Oświadczam, że dokonałem operację przy wykorzystaniu Karty *niepotrzebne skreślić Podpis Posiadacza karty zgodny z wzorem podpisu złożonym na wniosku/umowie o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. Siedziba Banku: Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna, ul. Piastowska 7, Gdańsk

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (przygotowany na podstawie warunków, w oparciu o które Bank spodziewa się zawrzeć co najmniej dwie trzecie umów danego rodzaju przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą:

Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. Pożyczkodawcą: Ramowa Umowa Pożyczki nr [NumerUmowy]. ( zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: Wonga.pl sp. z o.o. Pożyczkodawcą: z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 96/1318, 00-807 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo