Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities"

Transkrypt

1

2

3

4

5 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki i jej wyniki w 29 roku Koszty i wyniki finansowe Zatrudnienie i organizacja Struktura organizacyjna Inwestycje Badania i rozwój System zarządzania jakością Środowisko Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla akcjonariuszy i rady nadzorczej zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu Statement of the president Company s authorities Shareholders Stock exchange Company history Important events in 29 Risk factors Products and their markets Company activities and results in 29 Costs and financial results Employment and organization Organizational structure Investment Research and development Quality management system Environment Opinion of an independent statutory auditor for the shareholders and supervisory board of Lentex S.A. in Lubliniec

6

7 29 raport roczny / annual report List prezesa zarządu Szanowni Akcjonariusze i Klienci! Rok 29 dla Spółki był rokiem trudnym ze względu na otoczenie gospodarcze i kontynuacje wychodzenia gospodarki z ogólnoświatowego kryzysu szczególnie w branży budowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej. Pomimo tego wartość sprzedaży rok do roku wzrosła powyżej 1%. Rok 21 jest planowany jako kolejny rok wzrostów w obszarze sprzedaży oraz osiągniecie efektów z rozpoczętego we wrześniu programu restrukturyzacji spółki we wszystkich obszarach działalności czyli sprzedażowym, produkcyjnym, logistycznym i administracyjnym. Restrukturyzacja rozpoczęta we wrześniu 29 ma za zadanie znaczącą aktywizację sprzedaży, optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz obniżenie kosztów działalności Spółki we wszelkich obszarach działalności. Działania restrukturyzacyjne sprawią, iż po powrocie do prosperity na rynkach światowych, będziemy firmą bardziej konkurencyjną, nowocześniejszą oraz przynoszącą wyższe zyski akcjonariuszom. W roku obrotowym Spółka poniosła nakłady na odtworzenie i modernizację potencjału produkcyjnego. Nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2,1 mln zł. Inwestycje te w większości dotyczą majątku produkcyjnego Spółki. Spółka w roku 29 nie zwiększała zaangażowania z tytułu inwestycji kapitałowych. Spółka w chwili obecnej posiada dwa duże zaangażowania kapitałowe: akcje Novity S.A. i Hygieniki S.A. Zarząd Lentexu S.A. traktuje obydwa zaangażowania jako klasyczną inwestycję kapitałową. Novita S.A. jest spółką o stabilnej sytuacji finansowej, regularnie wypłacającą dywidendę. Hygienika S.A. z kolei stopniowo poprawia swoje wyniki finansowe, jej kondycja staje się w naszej ocenie coraz lepsza i w związku z tym liczymy na wzrost wartości naszego zaangażowania w przyszłości. Oprócz obecnych zaangażowań kapitałowych Zarząd Lentexu przygląda się wielu projektom kapitałowym, które mogłyby pozwolić osiągnąć zarówno zyski kapitałowe jak i dać efekty synergii we współpracy z Zakładami Lentex S.A. W chwili obecnej zaangażowani jesteśmy w proces prywatyzacyjny ZTS Gamrat S.A. Spółka posiada stabilną sytuację finansową, a także płynnościową. W roku 29 osiągnęła wynik netto 5232 tys. zł. Zakładamy, że wyniki kolejnego roku obrotowego będą znacząco lepsze. Nie występuje zjawisko uzależnienia od instytucji finansowych. Spółka prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą zabezpieczenia kursów walutowych wynikającą wyłącznie z ekspozycji walutowej netto. Rok 21 dla Spółki przyniesie dalsze postępy w penetracji rynków zagranicznych, poprawę rentowności i optymalizację kosztów. Statement of the president Dear Shareholders and Customers, The year 29 was difficult for the Company due to the economic environment and continued economic revival after the global crisis, especially in construction, automotive and furniture industry. Despite the above the value of sales has increased by over 1% in comparison to the previous year. The year 21 is envisaged to be another year of growth in the area of sales and achieving the objective of the company s restructuring programme launched in September and concerning all operation areas, that is sales, production, logistics and administration. The restructuring launched in September 29 is aimed at activating sales, optimizing production and logistics processes and reduction of the Company s operating costs in all areas of operation. The restructuring activities will make us a more competitive and modern company which will bring higher profit to its shareholders after the return of prosperity on the world markets. During this financial year the Company incurred expenses for restoring and modernizing its production capacity. Expenses for tangible investments amounted to PLN 2.1 million. The majority of these investments concerns production assets of the Company. In 29 the Company did not increase its commitment due to capital investments. At the moment the Company has got major capital commitments: shares of Novita S.A. and Hygienika S.A. The Management Board of Lentex S.A. considers both commitments as traditional capital investment. Novita S.A. is a company with a stable financial situation, which pays its dividend regularly. And Hygienika S.A. has been gradually improving its financial results. In our opinion its condition is becoming better and better and therefore we count on our commitment to increase its value in the future. Apart from the current capital commitments the Management Board of Lentex is looking at many capital projects, which could contribute to both gaining capital profits and producing synergy effects in cooperation with Lentex S.A. At the moment we are involved in the privatization process of ZTS Gamrat S.A. The Company has got a stable financial and liquidity situation. In 29 it achieved net results of PLN 5,232 thousand. We envisage that the results of next financial year will be significantly better. Dependence on financial institutions does not occur. The Company conducts a transparent policy concerning the security of foreign exchange rates which results only from net foreign currency exposure. The year 21 the Company made further progress in penetration of foreign markets, improvement of profitability and optimization of costs. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Eryk Karski President of the Management Board, General Director Eryk Karski

8 Władze Spółki Rada Nadzorcza Company s authorities Supervisory Board Skład Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Wojciech Koza Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Rostworowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przemysław Klapiński Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Filipiak Członek Rady Nadzorczej Marcin Wysocki Członek Rady nadzorczej Composition of the Supervisory Board from 4th December 28 to 29th June 29. Wojciech Koza Chairman of the Supervisory Board Wojciech Rostworowski Vice Chairman of the Supervisory Board Przemysław Klapiński Secretary of the Supervisory Board Tomasz Filipiak Member of the Supervisory Board Marcin Wysocki Member of the Supervisory Board Skład Rady Nadzorczej od dnia r. (ukonstytuowanie się w dniu r.) nadal Przemysław Klapiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Wielgus Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciech Rostworowski Sekretarz Rady Nadzorczej Boris Synytsya Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Peisert Członek Rady Nadzorczej Composition of the Supervisory Board from 3th June 29 (established on 28th July 29) until now Przemysław Klapiński Chairman of the Supervisory Board Paweł Wielgus Vice Chairman of the Supervisory Board Wojciech Rostworowski Secretary of the Supervisory Board Boris Synytsya Member of the Supervisory Board Tadeusz Peisert Member of the Supervisory Board Przemysław Klapiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Prawnik, były i obecny syndyk, zarządca komisaryczny, likwidator. Członek organów spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw państwowych. Były pracownik Prokuratury w Bielsku-Białej, Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach. Prowadzi Kancelarię Prawniczą, specjalizującą się w restrukturyzacjach i przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętym prawie handlowym. Przemysław Klapiński Chairman of the Supervisory Board Lawyer, former and present administrative receiver, judge commissioner, liquidator. Member of the governing bodies of commercial law companies and state enterprises. Former employee of Public Prosecutor s Office in Bielsko-Biała, Regional Development Agency in Bielsko- Biała, Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring in Katowice. He runs the Legal Company, specializing in restructuring and transformation of economic entities and in broadly-understood commercial law.

9 29 raport roczny / annual report Paweł Wielgus Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pracownik Działu Interwencji i Analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zawodowo zajmujący się przede wszystkim ochroną praw akcjonariuszy mniejszościowych, analizą sytuacyjną i finansową spółek oraz działaniami zmierzającymi w kierunku udaremniania prób łamania i obchodzenia prawa rynku kapitałowego. Wykształcenie wyższe techniczne (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 24 r.) oraz ekonomiczne w zakresie analizy finansowej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 29 r.). Od 24 r. doktorant Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach stypendysta międzynarodowego programu studiów doktoranckich pod patronatem Instytutu Maxa Plancka. Od 29 r. beneficjent grantu badawczego, przyznanego przez Komitet Badań Naukowych. Konsultant naukowy i stażysta na Uniwersytecie Stanowym w Jackson (25 oraz 26 r.), a także w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Dreźnie (26 28). Uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych, organizowanych m. in. przez uniwersytety w Palermo, Walencji, Helsinkach i Genewie. Współautor wielu prac naukowych, opublikowanych w wiodących czasopismach branżowych o zasięgu międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Paweł Wielgus Vice Chairman of the Supervisory Board He works for the Department of Interventions and Analyses of the Individual Investors Association, his work primarily involves protection of minority shareholders rights, financial and situational analysis of companies and activities aimed at preventing attempts to breach and evade capital market law. Tertiary technical education (Faculty of Chemistry at the University of Technology in Wrocław 24) and economic education in the field of financial analysis (Wrocław University of Economics 29). Since 24 he has been a PhD student at the Faculty of Chemistry at the University of Technology in Wrocław. From 25 to 28 he had received the fellowship of the international doctoral studies programme sponsored by Max Planck Institute. Since 29 he has been a beneficiary of a research grant awarded by the State Committee for Scientific Research. He was a research consultant and intern at the State University in Jackson (25 and 26 r.), and also at Max Planck Institute of Solid-State Physics in Dresden (26 28). Participant of numerous scientific conferences and symposia, organized by, among others, universities in Palermo, Valencia, Helsinki and Geneva. Coauthor of many scientific papers published in the leading specialist magazines of international scope. Academic teacher. Wojciech Rostworowski Sekretarz Rady Nadzorczej Ukończył w roku 1988 Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek lotnictwo i uzyskał stopień magistra inżyniera. Od 1992 do 1995 r. pracownik Banku Rozwoju Eksportu S.A., Departamentu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Analityk Inspektor Wojciech Rostworowski Secretary of the Supervisory Board Graduated from the Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, major in aeronautics, and obtained the MSc engineer degree in From 1992 to 1995 he had been an employee of Export Development Bank, Department of Restructuring and Privatization Analyst 9

10 bankowy; 1995 BRE/IB Austria Management Ltd. (Spółka zarządzająca Pierwszym NFI). Dyrektor ds. Udziałów Kapitałowych; 1996 BRE Bank S.A. Departament Zarządzania Aktywami Doradca Inwestycyjny/Project Manager; FAMCO SA Dyrektor Inwestycyjny; SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Dyrektor ds. Inwestycji, od listopada 23 Członek Zarządu. Senior Bank Officer; 1995 BRE/IB Austria Management (the company which managed the first National Investment Fund) Capital Interest Director; 1996 BRE Bank S.A. Department of Assets Management Investment Advisor/Project Manager; FAMCO SA Investment Director; SEB Investment Funds Association Investment Director, and since November 23 Member of the Management Board. Boris Synytsya Członek Rady Nadzorczej Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Lwowski Instytut Leśno-Techniczny. Przebieg pracy zawodowej: Instytut projektowy leśnictwa w Iwanofrankowsku, główny inżynier projektu; dyrektor, właściciel prywatnej firmy TANDEM sp. z o.o.; od 21 roku wiceprezes OOO EPICENTR K sp. z o.o. Boris Synytsya Member the Supervisory Board He has got tertiary education and graduated from the National University of Forestry and Wood Technology in Lviv. Career history: Forestry Design Institute in Ivano- Frankivsk, chief project engineer; director, owner of a private company, TANDEM sp. z o.o.; since 21 he has been Vice President of OOO EPICENTR K sp. z o.o. Tadeusz Peisert Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: mgr inż. elektronik Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki 1976 r. Pracował w: Zakładach Cementowo-Wapienniczych Górażdże S.A. w Choruli (od 1976 do 1991 Kierownik Wydziału, od 1991 do 1995 Dyrektor ds. Handlu); 1996 Dyrektor CGS Trade sp. z o.o. (spółka handlowa utworzona przez CBR, Górażdże i Strzelce Opolskie); w latach 1998/99 prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa handlowego. Od do Dyrektor Zarządzający Hutą Małapanew S.A. w Ozimku k. Opola, a od do r. Dyrektor Naczelny. W latach 2 23 prowadził własną działalność gospodarczą, w tym doradztwo gospodarcze; od listopada 23 wiceprezes PBSz Dombud sp. z o.o. w Warszowicach (woj. śląskie) producent betonu towarowego i prefabrykatów Grupa Kopex S.A., a od maja 24 do września 25 Prezes Zarządu (jednoosobowego). Od 26 r. doradztwo w sprawach gospodarczych. Tadeusz Peisert Member of the Supervisory Board Education: MSc, electronics engineer University of Technology in Wrocław, Faculty of Electronics, He worked at: Zakłady Cementowo-Wapiennicze Górażdże S.A. [cement-limestone plant] in Chorula (Department Manager from 1976 to 1991, Trade Director from 1991 to 1995); 1996 Director of CGS Trade sp. z o.o. (commercial company created by CBR, Górażdże and Strzelce Opolskie); in 1998/99 he conducted business in commercial consultancy. Managing Director of Huta Małapanew S.A. [steelworks] in Ozimek near Opole from 1st May 1999 to 1th July 1999, CEO from 1th July 1999 to 31st August 2. He had run his own company from 2 to 23, including business consultancy; since November 23 Vice President of PBSz Dombud sp. z o.o. in Warszowice, manufacturer of readymixed concrete and pre-fabricated elements Grupa Kopex S.A., and from May 24 to September 25 President of the Management Board (composed of one person). Business issues consultancy since 26. 1

11 29 raport roczny / annual report Zarząd Management Board do 13 sierpnia 29 r. Andrzej Majchrzak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Sławomir Badora Członek Zarządu Dyrektor Finansowy od 14 sierpnia 29 r. do 1 września 29 r. Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Sławomir Badora Członek Zarządu Dyrektor Finansowy od 11 września 29 r. do 4 marca 21 r. Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny since 13th August 29 Andrzej Majchrzak President of the Management Board CEO Sławomir Badora Member of the Management Board CFO from 14th August 29 to 1th September 29 Eryk Karski President of the Management Board CEO Sławomir Badora Member of the Management Board CFO od 5 marca 21 r. Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Joanna Siempińska Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny from 11th September 29 to 4th March 21 Eryk Karski President of the Management Board CEO since 5th March 21 Eryk Karski President of the Management Board CEO Joanna Siempińska Member of the Management Board CFO 11

12 12

13 29 raport roczny / annual report Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na wydziale Finanse i Bankowość. W latach Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami, BRE Bank S.A.; Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki; Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki; Supernova Capital S.A. zarządzanie spółkami parterowymi funduszu: Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Bis Sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej Wrocławskiej Jedynki ), p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI S.A. Obecną funkcję pełni od roku. Joanna Siempińska Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny Doktor Nauk Ekonomicznych (24), temat pracy doktorskiej Skutki ekonomiczne fuzji i przejęć w polskim systemie bankowym. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki i Ekonometrii. Doświadczenie zawodowe: CitiBank Handlowy Audytor Wewnętrzny; Grupa Kapitałowa Boryszew / Impexmetal / Hutmen Kierownik ds. Audytu / Doradca Zarządu ds. Organizacyjnych; I 28 V 29 Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. Menedżer ds. Procesów i Projektów, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. p.o. Dyrektora Zakładu; I 29 nadal: Dynamic Business Management Sp. z o.o. Prezes Zarządu; październik 29 nadal Zakłady Lentex Spółka Akcyjna Dyrektor Ekonomiczny. Szereg publikacji naukowych w wydawnictwach akademickich na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na temat fuzji i przejęć, bankowości, analizy ryzyka i zagadnień ogólnofinansowych. Eryk Karski President of the Management Board CEO He has got tertiary education and graduated from the Warsaw School of Economics, Faculty of Banking and Finance Investment Analyst at the Department of Assets Management, BRE Bank S.A.; Economic Director at Mennica Państwowa S.A. [state mint] and Electronic Payment Department Director, Company Proxy; Economic Director at Boryszew S.A., Elana Branch in Toruń, Vice Managing Director, Company Proxy; Supernova Capital S.A. management of fund s portfolio companies; President of the Management Board at Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (purchased bankrupt business of Wrocławska Jedynka ), acting President of the Management Board of Narodowy Fundusz Inwestycyjny Zachodni NFI S.A. [national investment fund]. He has occupied the current position since 14th August 29. Joanna Siempińska Member of the Management Board Economic Director Doctor of Economics (24), doctoral thesis entitled Economic Effects of Mergers and Take-overs in the Polish Bank System. She has graduated from the University of Łódź, Chair of Statistics and Econometrics. Work experience: CitiBank Handlowy Internal Auditor; Boryszew / Impexmetal / Hutmen Capital Group, Audit Manager/ Management Board Advisor for Organization; January 28 May 29 Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. Process and Projects Manager, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. acting Plant Director; January 29 until now: Dynamic Business Management Sp. z o.o. President of the Management Board; October 29 until now Lentex Spółka Akcyjna Economic Director/CFO. Several scientific papers on mergers, take-overs, banking, risk analysis and general financial issues published in academic publications at the University of Łódź and the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce. 13

14 Akcjonariat Shareholders Kapitał akcyjny Spółki wynosi 22,3 mln zł i dzieli się na 1,9 mln akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda. Skład i struktura akcjonariatu na dzień r. (dzień powzięcia informacji przez Spółkę r.) przedstawiały się następująco: The Company s share capital is PLN 22.3 million and is divided into 1.9 million shares with the nominal value of PLN 2.5 each. The shareholder composition and structure as at 29th December 29 (date when the Company was informed 4th January 21) were the following: Akcjonariusze / Shareholders Ilość akcji / Number of shares % kapitału / % of capital Krzysztof Moska ,73 Leszek Sobik ,1 Lentex S.A ,85 Pioneer Pekao Investment Management S.A ,5 Oleksandr Gerega 546 5,1 pozostali / other ,26 Łączna ilość akcji / Total number of shares , Giełda Stock exchange Kurs akcji Lentex S.A. na dzień r. wynosił 23,8 zł i wzrósł w trakcie roku 29 o 126,3% w porównaniu do r. (1,2 zł; kurs zamknięcia). Swoje minimum roczne akcje Lentex osiągnęły w dniu r. (9,22 zł), natomiast maximum w dniu r. (28,2 zł). Średnia cena akcji (liczona jako średnia kursów zamknięcia podczas wszystkich sesji z notowaniami Spółki) wyniosła 21,38 zł i była o 21,3% wyższa od średniej ceny z 28 roku (17,63 Lentex S.A. share exchange price as at 31st December 29 was PLN 23.8 and increased by 126.3% during 29 in comparison to 31st December 28 (PLN 1.2; closing price). Lentex shares reached their annual minimum on 22nd January 29 (PLN 9.22), whereas they reached their maximum on 26th June 29 (PLN 28.2). An average share exchange price (calculated as an average of closing prices during all sessions with the Company s quotations) was PLN and was 21.3% higher than an average price 14

15 29 raport roczny / annual report zł). Średni wolumen obrotów akcjami Lentex w trakcie roku 29 wyniósł sztuk i był niższy od średniego wolumenu obrotów w 28 roku (4.639 szt.) o 15,7%. Najwyższy obrót zanotowano 23 grudnia i był równy sztuk akcji. in 28 (PLN 17.63). An average volume of Lentex share trading during 29 was 34,251 pcs and was 15.7% lower than an average trading volume in 28 (4,639 pcs). The highest trading was registered on 23rd December and amounted to 697,545 pcs. LTX [zł] LTX WIG [p.] WIG 3, 6 28, 26, 24, 5 22, 2, 4 18, 16, 14, 3 12, 1, , 6, 4, 1 2,, ilość akcji na koniec roku w szt. (wyemitowanych i zarejestrowanych) / number of shares at year-end in pcs (issued and registered) cena giełdowa akcji na koniec roku (na ostatni dzień notowań) / share exchange price at stock exchange at year-end (as at last day of quotation) 1,2 23,8 średnioroczna cena giełdowa akcji = średnia ilość akcji w poszczególnych dniach notowań / average annual share exchange price at stock exchange = average number of shares on individual quotation days 17,54 17,7 zmiana ceny na koniec roku (cena na koniec roku/ cena na koniec roku poprzedzającego) / price change as at year-end (price as at year-end/ price as at previous year-end) -69% +126% zmiana ceny średniorocznej (cena średnioroczna / cena średnioroczna roku poprzedzającego) / average annual price change (average annual price / average annual price of previous year) -66%,9% zmiana WIG (na koniec roku) / WIG change (as at year-end) -51% +47% BV wartość księgowa akcji Spółki/ ilość akcji na koniec okresu / BV book value of Company s shares / number of shares as at end of period 15,26 15,26 P/ BV cena/ wartość księgowa (cena na koniec roku/ wartość księgowa na 1 akcję) / P / BV market price / book value / (price as at year-end/ book value per 1 share),67 1,53 EPS zysk netto Spółki na akcję/ ilość akcji na koniec okresu / EPS earning per share / number of shares as at end of period,45,48 P/ E cena/ zysk na akcję (cena na koniec roku/ zysk netto na 1 akcję) / P / E price / earning per share (price as at year-end / total earning per 1 share) 22,67 56,6 CE nadwyżka finansowa na akcję ([zysk netto + amortyzacja]/ ilość akcji na koniec okresu) / CE cash earning per share ([net profit + depreciation] / number of shares as at end of period) 1,45 1,43 P/ CE cena/ nadwyżkę finansową na akcję (cena na koniec roku/ nadwyżka finansowa na 1 akcję) P / CE price / cash earnings per share (price as at year-end / cash earning per 1 share) 7,3 17,49 15

16 16

17 17

18 Historia spółki Company history 1911 założenie Union Textile S.A., specjalizującej się w produkcji przędzy czesankowej 1974 rozpoczęcie produkcji wykładzin podłogowych PCV uruchomienie linii do produkcji włóknin puszystych z włókien syntetycznych 1995 przekształcenie Spółki z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa 1997 pierwsze notowanie Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 1998 utworzenie Grupy Kapitałowej poprzez akwizycję większościowego udziału w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych 22 wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 91:21 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży włóknin i wykładzin 24 uruchomienie pierwszego wydziału zamiejscowego produkcji włóknin w Jarocinie 27 8 zakup akcji Novita S.A. (32,95%) 28 zakup akcji Higienika S.A. (9,9%) 1911 founding of Union Textile S.A., specializing in manufacture of worsted wool yarn 1974 launching production of PVC floor coverings start-up of a production line for fluffy nonwovens made of synthetic fibres 1995 transforming the Company from a state owned enterprise into a stock company with the State Treasury as a majority shareholder 1997 first quotation of the Company at the Warsaw Stock Exchange 1998 establishment of the Capital Group by acquiring majority share in Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych 22 implementation of ISO 91:21 quality management system for design, production and sales of nonwovens and floor coverings 24 launching the first nonwovens production branch in Jarocin 27 8 purchase of Novita S.A. shares (32.95%) 28 purchase of Hygienika S.A. shares (9.9%) Ważne wydarzenia 29 roku Important events in 29 3 czerwca zmiana w składzie Rady Nadzorczej: odwołanie p. Marcina Wysockiego oraz rezygnacja p. Tomasza Filipiaka i p. Wojciecha Kozy z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Powołanie w skład Rady p. Borisa Synytsya, p. Pawła Wielgusa i p. Tadeusza Peiserta 3 czerwca akcjonariusze Spółki Lentex S.A. na WZA nie przegłosowali uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia w latach June change in composition of the Supervisory Board: dismissal of Mr. Marcin Wysocki and resignation of Mr Tomasz Filipiak and Mr Wojciech Koza from fulfilling their functions in the Supervisory Board. Appointment of Mr Boris Synytsya, Mr Paweł Wielgus and Mr Tadeusz Peisert to the Supervisory Board. 3 June at the General Meeting of Shareholders, the shareholders of Lentex S.A. did not pass the resolution on redemption of own shares acquired for redemption during years

19 29 raport roczny / annual report 23 lipca wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości tys. zł brutto (1,3 zł brutto na akcję) 14 sierpnia zmiana w składzie Zarządu Spółki: rezygnacja p. Andrzeja Majchrzaka i powołanie p. Eryka Karskiego 14 września rezygnacja p. Sławomira Badory z funkcji Członka Zarządu 27 października podpisanie porozumienia handlowego, dotyczącego strategicznej współpracy z ukraińskim odbiorcą wykładziny podłogowej 23 July payment of dividend to shareholders in the amount of gross PLN 13,19 thousand (gross PLN 1.3 zł per share) 14 August change in composition of the Company s Management Board: resignation of Mr Andrzej Majchrzak and appointment of Mr Eryk Karski 14 September resignation of Mr Sławomir Badora from the function of Member of the Management Board 27 October signing the trade agreement concerning the strategic cooperation with a Ukrainian purchaser of floor coverings Czynniki ryzyka Zewnętrzne czynniki ryzyka: Risk factors External risk factors: Ryzyko ekonomiczne: Produkcja wykładzin jest systematycznie unowocześniana w celu maksymalizacji zadowolenia klientów: dostosowywane są palety wyrobów do wymagań w zakresie wzornictwa, jak i parametrów jakościowych i wytrzymałościowych. Popyt krajowy uzależniony jest od sytuacji ogólnogospodarczej, a w szczególności od siły nabywczej klientów indywidualnych, siła ta, jest mocno skorelowana z realnym wzrostem wynagrodzeń oraz stopą bezrobocia i zależy od przychodów, zysków i stopy reinwestycji przedsiębiorstw, czyli klientów instytucjonalnych. Istotnymi wyznacznikami popytu na wykładziny są nakłady na budownictwo oraz inwestycje infrastrukturalne. W zakresie produkowanych włóknin występuje znaczna dywersyfikacja zastosowań, z których każde zależne jest od innego sektora rynku. Spółka zmienia strukturę sprzedaży, rozwijając sprzedaż do zastosowań technicznych i motoryzacyjnych. Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów: trendy w budownictwie mieszkaniowym przed kryzysem preferowały pokrycia podłogowe substytucyjne Economic risk: Floor covering production has been systematically modernized in order to maximizing clients satisfaction. Domestic demand depends on the general economic situation, especially on the purchasing power of retail customers, this power being strongly correlated with the actual salary growth and unemployment rate and depending on the income, profit and reinvestment rate of enterprises that is institutional customers. An important determinant of demand for floor coverings is expenditure for construction an infrastructure investment. As far as the produced nonwovens are concerned there is a significant diversification of applications, each one depending on a different market sector. The Company has been changing its sales structure by developing sales for technical and automotive industry applications. Risk of fast developing substitutes: the trends in residential construction before the crisis gave preference to the floors (laminate panels, ceramic tiles) substituting floor coverings. Institutional customers often belong to the state budget sector which implements orders in the form of tenders where price constitutes a primary criterion. 19

20 w stosunku do wykładzin (panele laminowane, płytki ceramiczne). Odbiorcy instytucjonalni często należą do sfery budżetowej, która zamówienia realizuje w formie przetargów, w których podstawowym kryterium jest cena. W związku z obecnym kryzysem można było zaobserwować powrót klientów do tańszych pokryć podłogowych jakim jest wykładzina z PCV i ta tendencja stabilizuje się. Nadal utrzymuje się wzrost sprzedaży substytutów, przede wszystkim laminatów i płytek ceramicznych, wynikający w dużym stopniu z obniżenia się cen tych asortymentów w ostatnich latach. Spółka stara się stale obniżać koszty produkcji, a co za tym idzie cenę oferowanych produktów. Ryzyko nasilenia działań zagranicznych konkurentów: import produktów konkurencyjnych jest jednym z większych zagrożeń. Czynnik ten jednak w sytuacji ubiegłorocznego umocnienia walut obcych i osłabienia waluty polskiej stracił nieco na znaczeniu, bowiem wyroby polskie stały się bardziej konkurencyjne cenowo na tle droższego importu, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka stara się systematycznie wzbogacać swoją ofertę o nowe produkty pod kątem zmian popytu rynkowego. Dąży też do poprawy pozycji konkurencyjnej poprzez obniżanie kosztów wytworzenia i narzutów kosztowych, a także działania marketingowe. Ryzyko kursowe: kurs walutowy ma w ostatnim czasie większy wpływ na osiągane wyniki finansowe. Wpływy z eksportu są jednakże w części kompensowane przez zakupy surowców z importu (naturalny hedging). Osłabienie złotówki w II połowie 28 r. i początkowych miesiącach 29 r. wpłynęło korzystnie na sytuację Spółki, poprawiając konkurencyjność jej produktów w stosunku do importowanych. Ryzyko zmian cen surowców: podstawowymi surowcami chemicznymi do produkcji zarówno wykładzin, jak i włóknin są surowce ropopochodne, a dla włóknin także włókna. W I półroczu 29 r. dało się zaobserwować spadki cen niektórych surowców, głównie importowanych, co jednak niwelowała częściowo słaba pozycja złotówki w stosunku do walut obcych. Due to the crisis one can notice that customers return to cheaper floor coverings, such as PVC floor covering and this trend has been persisting. Growth of substitutes sales is still sustained, first of all laminates and ceramic tiles, which to a great extent results from the reduction of prices for these product lines in recent years. The Company has been continually striving to reduce the production costs and consequently the price of the products offered. Risk of intensification of foreign competitors activity: the import of competitive products is one of major threats. However, in view of last year s strengthening of foreign currencies and weakening of Polish currency, this factor has been less significant, since Polish products have become more price competitive in comparison to more expensive import, both on Polish and foreign markets. The Company has been systematically striving to expand its offer with the new products adjusted to the changes in market demand. It has also been trying o improve its competitive position by reducing manufacturing and overhead costs and also by marketing activities. Exchange rate risk: foreign exchange rate has recently had a greater impact on the achieved financial results. However, export revenues are partly compensated by import purchases of raw materials (natural hedging). Weakening of Polish zloty in the second half of 28 and first months of 29 has had a positive impact on the Company s situation, by improving competitiveness of its products in comparison to the imported ones. Risk of changing prices of raw materials: primary chemical raw materials for the production of both floor coverings and nonwovens are oil-derivative raw materials, and also fibres for nonwovens. In the first half of 29 falling prices of some raw materials, mainly the imported ones, could be observed, however, it was partly levelled out by the weak position of Polish zloty in relation to foreign currencies. Risk of changes in floor coverings and nonwovens market capacity: greater long term opportunities 2

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 Raport roczny 2012 03 SPIS TREŚCI CONTENTS List Prezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej 08 01 - Władze 10 Akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ GETIN HOLDING I RADY NADZORCZEJ GETIN NOBLE BANKU NOBLE FUDS DOBRZE ZARZĄDZANY FUNDUSZ 4 26 NOBLE FUNDS WELL-MANAGED FUND LETTER FROM THE CHAIRMAN OF GETIN HOLDING

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A... 4. List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A... 5. Władze... 8. Otoczenie makroekonomiczne... Spis Władze treści Governing Table of contents bodies List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.... 4 Letter of the Chairman of the Supervisory Board List Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.... 5

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010 Annual Report

Raport Roczny 2010 Annual Report List Prezesa do Udziałowców LETTER TO SHAREHOLDERS Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok 2010. W roku 2010 Bank

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15

RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 RAPORT WYNAGRODZEŃ 2014/15 SALARY SURVEY 2014/15 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS WSTĘP / INTRODUCTION Wstęp / Introduction... 3 IT i Telekomunikacja / IT & Telecommunication... 5 Sprzedaż, Handel i Marketing

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD RAPORT ROCZN Y 01 4 6 8 1 14 17 18 4 6 8 30 3 34 36 38 40 4 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA ZARZĄDU LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE

Bardziej szczegółowo

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres

Centra. Zielona idea GTC Ecological. Domy. Dane. inwestycji. GTC office approach diversified portfolio. GTC shopping centres 26 28 30 48 62 75 Zielona Geograficzne Budynki idea GTC rozmieszczenie biurowe GTC Ecological inwestycji GTC office approach A geographically buildings diversified portfolio Centra Domy Dane handlowe GTC

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej

Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie. Środkowej i Wschodniej 1 Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowej i Wschodniej Łukasz Białek Podsumowanie Już od 20 lat Europa Środkowa i Wschodnia przyciąga sobą inwestorów. Od czasów postkomunistycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego

Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Analiza TOWS/SWOT innowacyjności województwa podkarpackiego Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI

PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI PHOTON ENERGY N.V. CHAT WITH INVESTORS CZAT INWESTORSKI Transcript of the chat with the Polish retail investors association SII On 18 February 2015 1/10 Why have you decided to be listed on the Polish

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo