Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Contents. raport roczny / annual report. Statement of the president. List prezesa zarządu. Władze spółki. Company s authorities"

Transkrypt

1

2

3

4

5 29 raport roczny / annual report Spis treści Contents List prezesa zarządu Władze spółki Akcjonariat Giełda Historia spółki Ważne wydarzenia 29 roku Czynniki ryzyka Produkty i ich rynki Działalność spółki i jej wyniki w 29 roku Koszty i wyniki finansowe Zatrudnienie i organizacja Struktura organizacyjna Inwestycje Badania i rozwój System zarządzania jakością Środowisko Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla akcjonariuszy i rady nadzorczej zakładów Lentex Spółka Akcyjna w Lublińcu Statement of the president Company s authorities Shareholders Stock exchange Company history Important events in 29 Risk factors Products and their markets Company activities and results in 29 Costs and financial results Employment and organization Organizational structure Investment Research and development Quality management system Environment Opinion of an independent statutory auditor for the shareholders and supervisory board of Lentex S.A. in Lubliniec

6

7 29 raport roczny / annual report List prezesa zarządu Szanowni Akcjonariusze i Klienci! Rok 29 dla Spółki był rokiem trudnym ze względu na otoczenie gospodarcze i kontynuacje wychodzenia gospodarki z ogólnoświatowego kryzysu szczególnie w branży budowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej. Pomimo tego wartość sprzedaży rok do roku wzrosła powyżej 1%. Rok 21 jest planowany jako kolejny rok wzrostów w obszarze sprzedaży oraz osiągniecie efektów z rozpoczętego we wrześniu programu restrukturyzacji spółki we wszystkich obszarach działalności czyli sprzedażowym, produkcyjnym, logistycznym i administracyjnym. Restrukturyzacja rozpoczęta we wrześniu 29 ma za zadanie znaczącą aktywizację sprzedaży, optymalizację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz obniżenie kosztów działalności Spółki we wszelkich obszarach działalności. Działania restrukturyzacyjne sprawią, iż po powrocie do prosperity na rynkach światowych, będziemy firmą bardziej konkurencyjną, nowocześniejszą oraz przynoszącą wyższe zyski akcjonariuszom. W roku obrotowym Spółka poniosła nakłady na odtworzenie i modernizację potencjału produkcyjnego. Nakłady na inwestycje rzeczowe wyniosły 2,1 mln zł. Inwestycje te w większości dotyczą majątku produkcyjnego Spółki. Spółka w roku 29 nie zwiększała zaangażowania z tytułu inwestycji kapitałowych. Spółka w chwili obecnej posiada dwa duże zaangażowania kapitałowe: akcje Novity S.A. i Hygieniki S.A. Zarząd Lentexu S.A. traktuje obydwa zaangażowania jako klasyczną inwestycję kapitałową. Novita S.A. jest spółką o stabilnej sytuacji finansowej, regularnie wypłacającą dywidendę. Hygienika S.A. z kolei stopniowo poprawia swoje wyniki finansowe, jej kondycja staje się w naszej ocenie coraz lepsza i w związku z tym liczymy na wzrost wartości naszego zaangażowania w przyszłości. Oprócz obecnych zaangażowań kapitałowych Zarząd Lentexu przygląda się wielu projektom kapitałowym, które mogłyby pozwolić osiągnąć zarówno zyski kapitałowe jak i dać efekty synergii we współpracy z Zakładami Lentex S.A. W chwili obecnej zaangażowani jesteśmy w proces prywatyzacyjny ZTS Gamrat S.A. Spółka posiada stabilną sytuację finansową, a także płynnościową. W roku 29 osiągnęła wynik netto 5232 tys. zł. Zakładamy, że wyniki kolejnego roku obrotowego będą znacząco lepsze. Nie występuje zjawisko uzależnienia od instytucji finansowych. Spółka prowadzi przejrzystą politykę dotyczącą zabezpieczenia kursów walutowych wynikającą wyłącznie z ekspozycji walutowej netto. Rok 21 dla Spółki przyniesie dalsze postępy w penetracji rynków zagranicznych, poprawę rentowności i optymalizację kosztów. Statement of the president Dear Shareholders and Customers, The year 29 was difficult for the Company due to the economic environment and continued economic revival after the global crisis, especially in construction, automotive and furniture industry. Despite the above the value of sales has increased by over 1% in comparison to the previous year. The year 21 is envisaged to be another year of growth in the area of sales and achieving the objective of the company s restructuring programme launched in September and concerning all operation areas, that is sales, production, logistics and administration. The restructuring launched in September 29 is aimed at activating sales, optimizing production and logistics processes and reduction of the Company s operating costs in all areas of operation. The restructuring activities will make us a more competitive and modern company which will bring higher profit to its shareholders after the return of prosperity on the world markets. During this financial year the Company incurred expenses for restoring and modernizing its production capacity. Expenses for tangible investments amounted to PLN 2.1 million. The majority of these investments concerns production assets of the Company. In 29 the Company did not increase its commitment due to capital investments. At the moment the Company has got major capital commitments: shares of Novita S.A. and Hygienika S.A. The Management Board of Lentex S.A. considers both commitments as traditional capital investment. Novita S.A. is a company with a stable financial situation, which pays its dividend regularly. And Hygienika S.A. has been gradually improving its financial results. In our opinion its condition is becoming better and better and therefore we count on our commitment to increase its value in the future. Apart from the current capital commitments the Management Board of Lentex is looking at many capital projects, which could contribute to both gaining capital profits and producing synergy effects in cooperation with Lentex S.A. At the moment we are involved in the privatization process of ZTS Gamrat S.A. The Company has got a stable financial and liquidity situation. In 29 it achieved net results of PLN 5,232 thousand. We envisage that the results of next financial year will be significantly better. Dependence on financial institutions does not occur. The Company conducts a transparent policy concerning the security of foreign exchange rates which results only from net foreign currency exposure. The year 21 the Company made further progress in penetration of foreign markets, improvement of profitability and optimization of costs. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Eryk Karski President of the Management Board, General Director Eryk Karski

8 Władze Spółki Rada Nadzorcza Company s authorities Supervisory Board Skład Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Wojciech Koza Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Rostworowski Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przemysław Klapiński Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Filipiak Członek Rady Nadzorczej Marcin Wysocki Członek Rady nadzorczej Composition of the Supervisory Board from 4th December 28 to 29th June 29. Wojciech Koza Chairman of the Supervisory Board Wojciech Rostworowski Vice Chairman of the Supervisory Board Przemysław Klapiński Secretary of the Supervisory Board Tomasz Filipiak Member of the Supervisory Board Marcin Wysocki Member of the Supervisory Board Skład Rady Nadzorczej od dnia r. (ukonstytuowanie się w dniu r.) nadal Przemysław Klapiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Paweł Wielgus Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojciech Rostworowski Sekretarz Rady Nadzorczej Boris Synytsya Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Peisert Członek Rady Nadzorczej Composition of the Supervisory Board from 3th June 29 (established on 28th July 29) until now Przemysław Klapiński Chairman of the Supervisory Board Paweł Wielgus Vice Chairman of the Supervisory Board Wojciech Rostworowski Secretary of the Supervisory Board Boris Synytsya Member of the Supervisory Board Tadeusz Peisert Member of the Supervisory Board Przemysław Klapiński Przewodniczący Rady Nadzorczej Prawnik, były i obecny syndyk, zarządca komisaryczny, likwidator. Członek organów spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw państwowych. Były pracownik Prokuratury w Bielsku-Białej, Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. w Katowicach. Prowadzi Kancelarię Prawniczą, specjalizującą się w restrukturyzacjach i przekształceniach podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętym prawie handlowym. Przemysław Klapiński Chairman of the Supervisory Board Lawyer, former and present administrative receiver, judge commissioner, liquidator. Member of the governing bodies of commercial law companies and state enterprises. Former employee of Public Prosecutor s Office in Bielsko-Biała, Regional Development Agency in Bielsko- Biała, Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring in Katowice. He runs the Legal Company, specializing in restructuring and transformation of economic entities and in broadly-understood commercial law.

9 29 raport roczny / annual report Paweł Wielgus Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pracownik Działu Interwencji i Analiz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zawodowo zajmujący się przede wszystkim ochroną praw akcjonariuszy mniejszościowych, analizą sytuacyjną i finansową spółek oraz działaniami zmierzającymi w kierunku udaremniania prób łamania i obchodzenia prawa rynku kapitałowego. Wykształcenie wyższe techniczne (Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 24 r.) oraz ekonomiczne w zakresie analizy finansowej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 29 r.). Od 24 r. doktorant Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W latach stypendysta międzynarodowego programu studiów doktoranckich pod patronatem Instytutu Maxa Plancka. Od 29 r. beneficjent grantu badawczego, przyznanego przez Komitet Badań Naukowych. Konsultant naukowy i stażysta na Uniwersytecie Stanowym w Jackson (25 oraz 26 r.), a także w Instytucie Fizyki Ciała Stałego im. Maxa Plancka w Dreźnie (26 28). Uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych, organizowanych m. in. przez uniwersytety w Palermo, Walencji, Helsinkach i Genewie. Współautor wielu prac naukowych, opublikowanych w wiodących czasopismach branżowych o zasięgu międzynarodowym. Nauczyciel akademicki. Paweł Wielgus Vice Chairman of the Supervisory Board He works for the Department of Interventions and Analyses of the Individual Investors Association, his work primarily involves protection of minority shareholders rights, financial and situational analysis of companies and activities aimed at preventing attempts to breach and evade capital market law. Tertiary technical education (Faculty of Chemistry at the University of Technology in Wrocław 24) and economic education in the field of financial analysis (Wrocław University of Economics 29). Since 24 he has been a PhD student at the Faculty of Chemistry at the University of Technology in Wrocław. From 25 to 28 he had received the fellowship of the international doctoral studies programme sponsored by Max Planck Institute. Since 29 he has been a beneficiary of a research grant awarded by the State Committee for Scientific Research. He was a research consultant and intern at the State University in Jackson (25 and 26 r.), and also at Max Planck Institute of Solid-State Physics in Dresden (26 28). Participant of numerous scientific conferences and symposia, organized by, among others, universities in Palermo, Valencia, Helsinki and Geneva. Coauthor of many scientific papers published in the leading specialist magazines of international scope. Academic teacher. Wojciech Rostworowski Sekretarz Rady Nadzorczej Ukończył w roku 1988 Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, kierunek lotnictwo i uzyskał stopień magistra inżyniera. Od 1992 do 1995 r. pracownik Banku Rozwoju Eksportu S.A., Departamentu Restrukturyzacji i Prywatyzacji Analityk Inspektor Wojciech Rostworowski Secretary of the Supervisory Board Graduated from the Warsaw University of Technology, Faculty of Power and Aeronautical Engineering, major in aeronautics, and obtained the MSc engineer degree in From 1992 to 1995 he had been an employee of Export Development Bank, Department of Restructuring and Privatization Analyst 9

10 bankowy; 1995 BRE/IB Austria Management Ltd. (Spółka zarządzająca Pierwszym NFI). Dyrektor ds. Udziałów Kapitałowych; 1996 BRE Bank S.A. Departament Zarządzania Aktywami Doradca Inwestycyjny/Project Manager; FAMCO SA Dyrektor Inwestycyjny; SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Dyrektor ds. Inwestycji, od listopada 23 Członek Zarządu. Senior Bank Officer; 1995 BRE/IB Austria Management (the company which managed the first National Investment Fund) Capital Interest Director; 1996 BRE Bank S.A. Department of Assets Management Investment Advisor/Project Manager; FAMCO SA Investment Director; SEB Investment Funds Association Investment Director, and since November 23 Member of the Management Board. Boris Synytsya Członek Rady Nadzorczej Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Lwowski Instytut Leśno-Techniczny. Przebieg pracy zawodowej: Instytut projektowy leśnictwa w Iwanofrankowsku, główny inżynier projektu; dyrektor, właściciel prywatnej firmy TANDEM sp. z o.o.; od 21 roku wiceprezes OOO EPICENTR K sp. z o.o. Boris Synytsya Member the Supervisory Board He has got tertiary education and graduated from the National University of Forestry and Wood Technology in Lviv. Career history: Forestry Design Institute in Ivano- Frankivsk, chief project engineer; director, owner of a private company, TANDEM sp. z o.o.; since 21 he has been Vice President of OOO EPICENTR K sp. z o.o. Tadeusz Peisert Członek Rady Nadzorczej Wykształcenie: mgr inż. elektronik Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki 1976 r. Pracował w: Zakładach Cementowo-Wapienniczych Górażdże S.A. w Choruli (od 1976 do 1991 Kierownik Wydziału, od 1991 do 1995 Dyrektor ds. Handlu); 1996 Dyrektor CGS Trade sp. z o.o. (spółka handlowa utworzona przez CBR, Górażdże i Strzelce Opolskie); w latach 1998/99 prowadził działalność gospodarczą w zakresie doradztwa handlowego. Od do Dyrektor Zarządzający Hutą Małapanew S.A. w Ozimku k. Opola, a od do r. Dyrektor Naczelny. W latach 2 23 prowadził własną działalność gospodarczą, w tym doradztwo gospodarcze; od listopada 23 wiceprezes PBSz Dombud sp. z o.o. w Warszowicach (woj. śląskie) producent betonu towarowego i prefabrykatów Grupa Kopex S.A., a od maja 24 do września 25 Prezes Zarządu (jednoosobowego). Od 26 r. doradztwo w sprawach gospodarczych. Tadeusz Peisert Member of the Supervisory Board Education: MSc, electronics engineer University of Technology in Wrocław, Faculty of Electronics, He worked at: Zakłady Cementowo-Wapiennicze Górażdże S.A. [cement-limestone plant] in Chorula (Department Manager from 1976 to 1991, Trade Director from 1991 to 1995); 1996 Director of CGS Trade sp. z o.o. (commercial company created by CBR, Górażdże and Strzelce Opolskie); in 1998/99 he conducted business in commercial consultancy. Managing Director of Huta Małapanew S.A. [steelworks] in Ozimek near Opole from 1st May 1999 to 1th July 1999, CEO from 1th July 1999 to 31st August 2. He had run his own company from 2 to 23, including business consultancy; since November 23 Vice President of PBSz Dombud sp. z o.o. in Warszowice, manufacturer of readymixed concrete and pre-fabricated elements Grupa Kopex S.A., and from May 24 to September 25 President of the Management Board (composed of one person). Business issues consultancy since 26. 1

11 29 raport roczny / annual report Zarząd Management Board do 13 sierpnia 29 r. Andrzej Majchrzak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Sławomir Badora Członek Zarządu Dyrektor Finansowy od 14 sierpnia 29 r. do 1 września 29 r. Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Sławomir Badora Członek Zarządu Dyrektor Finansowy od 11 września 29 r. do 4 marca 21 r. Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny since 13th August 29 Andrzej Majchrzak President of the Management Board CEO Sławomir Badora Member of the Management Board CFO from 14th August 29 to 1th September 29 Eryk Karski President of the Management Board CEO Sławomir Badora Member of the Management Board CFO od 5 marca 21 r. Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Joanna Siempińska Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny from 11th September 29 to 4th March 21 Eryk Karski President of the Management Board CEO since 5th March 21 Eryk Karski President of the Management Board CEO Joanna Siempińska Member of the Management Board CFO 11

12 12

13 29 raport roczny / annual report Eryk Karski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na wydziale Finanse i Bankowość. W latach Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami, BRE Bank S.A.; Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki; Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki; Supernova Capital S.A. zarządzanie spółkami parterowymi funduszu: Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Bis Sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej Wrocławskiej Jedynki ), p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI S.A. Obecną funkcję pełni od roku. Joanna Siempińska Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczny Doktor Nauk Ekonomicznych (24), temat pracy doktorskiej Skutki ekonomiczne fuzji i przejęć w polskim systemie bankowym. Ukończyła Uniwersytet Łódzki, Katedra Statystyki i Ekonometrii. Doświadczenie zawodowe: CitiBank Handlowy Audytor Wewnętrzny; Grupa Kapitałowa Boryszew / Impexmetal / Hutmen Kierownik ds. Audytu / Doradca Zarządu ds. Organizacyjnych; I 28 V 29 Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. Menedżer ds. Procesów i Projektów, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. p.o. Dyrektora Zakładu; I 29 nadal: Dynamic Business Management Sp. z o.o. Prezes Zarządu; październik 29 nadal Zakłady Lentex Spółka Akcyjna Dyrektor Ekonomiczny. Szereg publikacji naukowych w wydawnictwach akademickich na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na temat fuzji i przejęć, bankowości, analizy ryzyka i zagadnień ogólnofinansowych. Eryk Karski President of the Management Board CEO He has got tertiary education and graduated from the Warsaw School of Economics, Faculty of Banking and Finance Investment Analyst at the Department of Assets Management, BRE Bank S.A.; Economic Director at Mennica Państwowa S.A. [state mint] and Electronic Payment Department Director, Company Proxy; Economic Director at Boryszew S.A., Elana Branch in Toruń, Vice Managing Director, Company Proxy; Supernova Capital S.A. management of fund s portfolio companies; President of the Management Board at Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (purchased bankrupt business of Wrocławska Jedynka ), acting President of the Management Board of Narodowy Fundusz Inwestycyjny Zachodni NFI S.A. [national investment fund]. He has occupied the current position since 14th August 29. Joanna Siempińska Member of the Management Board Economic Director Doctor of Economics (24), doctoral thesis entitled Economic Effects of Mergers and Take-overs in the Polish Bank System. She has graduated from the University of Łódź, Chair of Statistics and Econometrics. Work experience: CitiBank Handlowy Internal Auditor; Boryszew / Impexmetal / Hutmen Capital Group, Audit Manager/ Management Board Advisor for Organization; January 28 May 29 Grupa Pfleiderer: Pfleiderer Grajewo S.A. Process and Projects Manager, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. acting Plant Director; January 29 until now: Dynamic Business Management Sp. z o.o. President of the Management Board; October 29 until now Lentex Spółka Akcyjna Economic Director/CFO. Several scientific papers on mergers, take-overs, banking, risk analysis and general financial issues published in academic publications at the University of Łódź and the Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce. 13

14 Akcjonariat Shareholders Kapitał akcyjny Spółki wynosi 22,3 mln zł i dzieli się na 1,9 mln akcji o wartości nominalnej 2,5 zł każda. Skład i struktura akcjonariatu na dzień r. (dzień powzięcia informacji przez Spółkę r.) przedstawiały się następująco: The Company s share capital is PLN 22.3 million and is divided into 1.9 million shares with the nominal value of PLN 2.5 each. The shareholder composition and structure as at 29th December 29 (date when the Company was informed 4th January 21) were the following: Akcjonariusze / Shareholders Ilość akcji / Number of shares % kapitału / % of capital Krzysztof Moska ,73 Leszek Sobik ,1 Lentex S.A ,85 Pioneer Pekao Investment Management S.A ,5 Oleksandr Gerega 546 5,1 pozostali / other ,26 Łączna ilość akcji / Total number of shares , Giełda Stock exchange Kurs akcji Lentex S.A. na dzień r. wynosił 23,8 zł i wzrósł w trakcie roku 29 o 126,3% w porównaniu do r. (1,2 zł; kurs zamknięcia). Swoje minimum roczne akcje Lentex osiągnęły w dniu r. (9,22 zł), natomiast maximum w dniu r. (28,2 zł). Średnia cena akcji (liczona jako średnia kursów zamknięcia podczas wszystkich sesji z notowaniami Spółki) wyniosła 21,38 zł i była o 21,3% wyższa od średniej ceny z 28 roku (17,63 Lentex S.A. share exchange price as at 31st December 29 was PLN 23.8 and increased by 126.3% during 29 in comparison to 31st December 28 (PLN 1.2; closing price). Lentex shares reached their annual minimum on 22nd January 29 (PLN 9.22), whereas they reached their maximum on 26th June 29 (PLN 28.2). An average share exchange price (calculated as an average of closing prices during all sessions with the Company s quotations) was PLN and was 21.3% higher than an average price 14

15 29 raport roczny / annual report zł). Średni wolumen obrotów akcjami Lentex w trakcie roku 29 wyniósł sztuk i był niższy od średniego wolumenu obrotów w 28 roku (4.639 szt.) o 15,7%. Najwyższy obrót zanotowano 23 grudnia i był równy sztuk akcji. in 28 (PLN 17.63). An average volume of Lentex share trading during 29 was 34,251 pcs and was 15.7% lower than an average trading volume in 28 (4,639 pcs). The highest trading was registered on 23rd December and amounted to 697,545 pcs. LTX [zł] LTX WIG [p.] WIG 3, 6 28, 26, 24, 5 22, 2, 4 18, 16, 14, 3 12, 1, , 6, 4, 1 2,, ilość akcji na koniec roku w szt. (wyemitowanych i zarejestrowanych) / number of shares at year-end in pcs (issued and registered) cena giełdowa akcji na koniec roku (na ostatni dzień notowań) / share exchange price at stock exchange at year-end (as at last day of quotation) 1,2 23,8 średnioroczna cena giełdowa akcji = średnia ilość akcji w poszczególnych dniach notowań / average annual share exchange price at stock exchange = average number of shares on individual quotation days 17,54 17,7 zmiana ceny na koniec roku (cena na koniec roku/ cena na koniec roku poprzedzającego) / price change as at year-end (price as at year-end/ price as at previous year-end) -69% +126% zmiana ceny średniorocznej (cena średnioroczna / cena średnioroczna roku poprzedzającego) / average annual price change (average annual price / average annual price of previous year) -66%,9% zmiana WIG (na koniec roku) / WIG change (as at year-end) -51% +47% BV wartość księgowa akcji Spółki/ ilość akcji na koniec okresu / BV book value of Company s shares / number of shares as at end of period 15,26 15,26 P/ BV cena/ wartość księgowa (cena na koniec roku/ wartość księgowa na 1 akcję) / P / BV market price / book value / (price as at year-end/ book value per 1 share),67 1,53 EPS zysk netto Spółki na akcję/ ilość akcji na koniec okresu / EPS earning per share / number of shares as at end of period,45,48 P/ E cena/ zysk na akcję (cena na koniec roku/ zysk netto na 1 akcję) / P / E price / earning per share (price as at year-end / total earning per 1 share) 22,67 56,6 CE nadwyżka finansowa na akcję ([zysk netto + amortyzacja]/ ilość akcji na koniec okresu) / CE cash earning per share ([net profit + depreciation] / number of shares as at end of period) 1,45 1,43 P/ CE cena/ nadwyżkę finansową na akcję (cena na koniec roku/ nadwyżka finansowa na 1 akcję) P / CE price / cash earnings per share (price as at year-end / cash earning per 1 share) 7,3 17,49 15

16 16

17 17

18 Historia spółki Company history 1911 założenie Union Textile S.A., specjalizującej się w produkcji przędzy czesankowej 1974 rozpoczęcie produkcji wykładzin podłogowych PCV uruchomienie linii do produkcji włóknin puszystych z włókien syntetycznych 1995 przekształcenie Spółki z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa 1997 pierwsze notowanie Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 1998 utworzenie Grupy Kapitałowej poprzez akwizycję większościowego udziału w Pabianickich Zakładach Tkanin Technicznych 22 wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 91:21 w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży włóknin i wykładzin 24 uruchomienie pierwszego wydziału zamiejscowego produkcji włóknin w Jarocinie 27 8 zakup akcji Novita S.A. (32,95%) 28 zakup akcji Higienika S.A. (9,9%) 1911 founding of Union Textile S.A., specializing in manufacture of worsted wool yarn 1974 launching production of PVC floor coverings start-up of a production line for fluffy nonwovens made of synthetic fibres 1995 transforming the Company from a state owned enterprise into a stock company with the State Treasury as a majority shareholder 1997 first quotation of the Company at the Warsaw Stock Exchange 1998 establishment of the Capital Group by acquiring majority share in Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych 22 implementation of ISO 91:21 quality management system for design, production and sales of nonwovens and floor coverings 24 launching the first nonwovens production branch in Jarocin 27 8 purchase of Novita S.A. shares (32.95%) 28 purchase of Hygienika S.A. shares (9.9%) Ważne wydarzenia 29 roku Important events in 29 3 czerwca zmiana w składzie Rady Nadzorczej: odwołanie p. Marcina Wysockiego oraz rezygnacja p. Tomasza Filipiaka i p. Wojciecha Kozy z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Powołanie w skład Rady p. Borisa Synytsya, p. Pawła Wielgusa i p. Tadeusza Peiserta 3 czerwca akcjonariusze Spółki Lentex S.A. na WZA nie przegłosowali uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych w celu umorzenia w latach June change in composition of the Supervisory Board: dismissal of Mr. Marcin Wysocki and resignation of Mr Tomasz Filipiak and Mr Wojciech Koza from fulfilling their functions in the Supervisory Board. Appointment of Mr Boris Synytsya, Mr Paweł Wielgus and Mr Tadeusz Peisert to the Supervisory Board. 3 June at the General Meeting of Shareholders, the shareholders of Lentex S.A. did not pass the resolution on redemption of own shares acquired for redemption during years

19 29 raport roczny / annual report 23 lipca wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości tys. zł brutto (1,3 zł brutto na akcję) 14 sierpnia zmiana w składzie Zarządu Spółki: rezygnacja p. Andrzeja Majchrzaka i powołanie p. Eryka Karskiego 14 września rezygnacja p. Sławomira Badory z funkcji Członka Zarządu 27 października podpisanie porozumienia handlowego, dotyczącego strategicznej współpracy z ukraińskim odbiorcą wykładziny podłogowej 23 July payment of dividend to shareholders in the amount of gross PLN 13,19 thousand (gross PLN 1.3 zł per share) 14 August change in composition of the Company s Management Board: resignation of Mr Andrzej Majchrzak and appointment of Mr Eryk Karski 14 September resignation of Mr Sławomir Badora from the function of Member of the Management Board 27 October signing the trade agreement concerning the strategic cooperation with a Ukrainian purchaser of floor coverings Czynniki ryzyka Zewnętrzne czynniki ryzyka: Risk factors External risk factors: Ryzyko ekonomiczne: Produkcja wykładzin jest systematycznie unowocześniana w celu maksymalizacji zadowolenia klientów: dostosowywane są palety wyrobów do wymagań w zakresie wzornictwa, jak i parametrów jakościowych i wytrzymałościowych. Popyt krajowy uzależniony jest od sytuacji ogólnogospodarczej, a w szczególności od siły nabywczej klientów indywidualnych, siła ta, jest mocno skorelowana z realnym wzrostem wynagrodzeń oraz stopą bezrobocia i zależy od przychodów, zysków i stopy reinwestycji przedsiębiorstw, czyli klientów instytucjonalnych. Istotnymi wyznacznikami popytu na wykładziny są nakłady na budownictwo oraz inwestycje infrastrukturalne. W zakresie produkowanych włóknin występuje znaczna dywersyfikacja zastosowań, z których każde zależne jest od innego sektora rynku. Spółka zmienia strukturę sprzedaży, rozwijając sprzedaż do zastosowań technicznych i motoryzacyjnych. Ryzyko szybkiego rozwoju substytutów: trendy w budownictwie mieszkaniowym przed kryzysem preferowały pokrycia podłogowe substytucyjne Economic risk: Floor covering production has been systematically modernized in order to maximizing clients satisfaction. Domestic demand depends on the general economic situation, especially on the purchasing power of retail customers, this power being strongly correlated with the actual salary growth and unemployment rate and depending on the income, profit and reinvestment rate of enterprises that is institutional customers. An important determinant of demand for floor coverings is expenditure for construction an infrastructure investment. As far as the produced nonwovens are concerned there is a significant diversification of applications, each one depending on a different market sector. The Company has been changing its sales structure by developing sales for technical and automotive industry applications. Risk of fast developing substitutes: the trends in residential construction before the crisis gave preference to the floors (laminate panels, ceramic tiles) substituting floor coverings. Institutional customers often belong to the state budget sector which implements orders in the form of tenders where price constitutes a primary criterion. 19

20 w stosunku do wykładzin (panele laminowane, płytki ceramiczne). Odbiorcy instytucjonalni często należą do sfery budżetowej, która zamówienia realizuje w formie przetargów, w których podstawowym kryterium jest cena. W związku z obecnym kryzysem można było zaobserwować powrót klientów do tańszych pokryć podłogowych jakim jest wykładzina z PCV i ta tendencja stabilizuje się. Nadal utrzymuje się wzrost sprzedaży substytutów, przede wszystkim laminatów i płytek ceramicznych, wynikający w dużym stopniu z obniżenia się cen tych asortymentów w ostatnich latach. Spółka stara się stale obniżać koszty produkcji, a co za tym idzie cenę oferowanych produktów. Ryzyko nasilenia działań zagranicznych konkurentów: import produktów konkurencyjnych jest jednym z większych zagrożeń. Czynnik ten jednak w sytuacji ubiegłorocznego umocnienia walut obcych i osłabienia waluty polskiej stracił nieco na znaczeniu, bowiem wyroby polskie stały się bardziej konkurencyjne cenowo na tle droższego importu, zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka stara się systematycznie wzbogacać swoją ofertę o nowe produkty pod kątem zmian popytu rynkowego. Dąży też do poprawy pozycji konkurencyjnej poprzez obniżanie kosztów wytworzenia i narzutów kosztowych, a także działania marketingowe. Ryzyko kursowe: kurs walutowy ma w ostatnim czasie większy wpływ na osiągane wyniki finansowe. Wpływy z eksportu są jednakże w części kompensowane przez zakupy surowców z importu (naturalny hedging). Osłabienie złotówki w II połowie 28 r. i początkowych miesiącach 29 r. wpłynęło korzystnie na sytuację Spółki, poprawiając konkurencyjność jej produktów w stosunku do importowanych. Ryzyko zmian cen surowców: podstawowymi surowcami chemicznymi do produkcji zarówno wykładzin, jak i włóknin są surowce ropopochodne, a dla włóknin także włókna. W I półroczu 29 r. dało się zaobserwować spadki cen niektórych surowców, głównie importowanych, co jednak niwelowała częściowo słaba pozycja złotówki w stosunku do walut obcych. Due to the crisis one can notice that customers return to cheaper floor coverings, such as PVC floor covering and this trend has been persisting. Growth of substitutes sales is still sustained, first of all laminates and ceramic tiles, which to a great extent results from the reduction of prices for these product lines in recent years. The Company has been continually striving to reduce the production costs and consequently the price of the products offered. Risk of intensification of foreign competitors activity: the import of competitive products is one of major threats. However, in view of last year s strengthening of foreign currencies and weakening of Polish currency, this factor has been less significant, since Polish products have become more price competitive in comparison to more expensive import, both on Polish and foreign markets. The Company has been systematically striving to expand its offer with the new products adjusted to the changes in market demand. It has also been trying o improve its competitive position by reducing manufacturing and overhead costs and also by marketing activities. Exchange rate risk: foreign exchange rate has recently had a greater impact on the achieved financial results. However, export revenues are partly compensated by import purchases of raw materials (natural hedging). Weakening of Polish zloty in the second half of 28 and first months of 29 has had a positive impact on the Company s situation, by improving competitiveness of its products in comparison to the imported ones. Risk of changing prices of raw materials: primary chemical raw materials for the production of both floor coverings and nonwovens are oil-derivative raw materials, and also fibres for nonwovens. In the first half of 29 falling prices of some raw materials, mainly the imported ones, could be observed, however, it was partly levelled out by the weak position of Polish zloty in relation to foreign currencies. Risk of changes in floor coverings and nonwovens market capacity: greater long term opportunities 2

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

Financial results of Apator Capital Group

Financial results of Apator Capital Group I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results

Presentation of results for GETIN Holding Group Q Presentation for investors and analyst of audited financial results Presentation of results for GETIN Holding Group Q1 2010 Presentation for investors and analyst of audited financial results Warsaw, 14 May 2010 Basic financial data of GETIN Holding Higher net interest

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu Piotr Górowski Zajmowane stanowisko: Prezes Zarządu Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Pan Piotr Górowski jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania Przemysłu

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2010 r. List przewodniczącego rady nadzorczej Black Point S.A. do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION

EKSPORT WYROBÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W UNII EUROPEJSKIEJ EXPORT OF HIGH TECH IN THE EUROPEAN UNION PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 416 2016 Współczesne problemy ekonomiczne. ISSN 1899-3192 Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK

NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK NAJPOPULARNIEJSZYCH POJĘĆ BIZNESOWYCH PO ANGIELSKU PAWEŁ PABIANIAK ISBN 978-83-920280-6-2 SPIS TREŚCI Spis treści...5 Wstęp...7 1. Gospodarka Economy...9 2. Sprawy biznesowe Business matters...14 3. Rachunkowość,

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions

Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals of Resolutions KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16/2015 Data sporządzenia: 2015%06%01 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 16, 2015 Revised Proposals

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013. Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 28/2013 Data sporządzenia: 2013-05-17 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions Podstawa

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania eksportu

Instrumenty finansowania eksportu 1 Instrumenty finansowania eksportu MOŻLIWE ROZWIĄZANIA FINANSOWANIA KONTRAKTÓW EKSPORTOWYCH Polski producent urządzeń dla przemysłu górniczego, rybołówstwa, energetyki, przemysłu cukrowniczego, cementowego

Bardziej szczegółowo

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I

MIERZY Z MY M GLOBALNIE I MIERZYMY GLOBALNIE 2 Przyrządy Pomiarowe SONEL Nowe produkty Nowe produkty: MRU-30 PQM-707 MZC-20E PAT-820 ERP-1 MIC-2501 MIC-2505 Strategia Sonel SA CEL NADRZĘDNY -(Element wizji -Po co się męczymy?)

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 9 ust. rozporządzenia MAR Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora a) Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Aneta Kazieczko. Wykształcenie:

Aneta Kazieczko. Wykształcenie: Aneta Kazieczko Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 32/2013 Data sporządzenia: 2013-05-31 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Annual General Meeting of Shareholders - Proposals of Resolutions including

Bardziej szczegółowo

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Powyższa działalność nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ralf Huep Ralf Huep, Business Administration, Uniwersytet w Bielefeld Od 1991 związany z Advent International. Wcześniej pracował jako analityk finansowy w Veba AG oraz Project manager w departamencie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PERMA-FIX MEDICAL S.A. ZA OKRES OD DNIA 01 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF

PLAN POŁĄCZENIA. INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF PLAN POŁĄCZENIA INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. oraz INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O. *** MERGER PLAN OF INGRAM MICRO SPÓŁKA Z O.O. and INGRAM MICRO POLAND SPÓŁKA Z O.O *** 30 czerwca 2017 r. / June 3Oth,

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

w Polsce i na świecie

w Polsce i na świecie Rynek mięsa owczego i koziego Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 3: 85 90 Rynek mięsa owczego i koziego w Polsce i na świecie Dariusz Lisiak, Andrzej Borys, Beata Lisiak Instytut Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30/2014 Data sporządzenia: 2014-05-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat The Annual General Meeting of Shareholders, June 17, 2014 - Proposals of Resolutions

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA)

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) 1 FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) Rynek meblowy 22,0% Meble mieszkaniowe RTA Pozostałe 3 Najnowsze technologie produkcji Powierzchnia produkcyjna: 120 000 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku.

ZBIGNIEW PROKOPOWICZ. Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. ZBIGNIEW PROKOPOWICZ Prezes Zarządu Polenergia SA od lipca 2008 roku. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 40/2014 Data sporządzenia: 2014-06-18 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Professional CVs of independent directors appointed on June 17, 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo