Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy"

Transkrypt

1 RAS_POS_ACT Strona 1/15 [OF 01] Osoba fizyczna będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu Zameldowanie: Możliwość zawarcia UoŚUT/ Aneksu na podstawie dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie lub czasowe na cały okres trwania UoŚUT/ Aneksu. b) oraz 1 dokument z listy dokumentów dodatkowych:» LEGITYMACJA EMERYTA LUB RENCISTY Ważność: ważna na cały okres obowiązywania UoŚUT/ Aneksu.» ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE FAKT OTRZYMYWANIA EMERYTURY LUB RENTY Ważność: miesiąc od daty wystawienia.» DECYZJA O PRZYZNANIU EMERYTURY LUB RENTY Dokumenty w tej kategorii: decyzja o przyznaniu świadczenia, decyzja o waloryzacji świadczenia. Ważność: potwierdza pobieranie świadczenia przez cały okres obowiązywania UoŚUT/ Aneksu.» DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO WYSTAWIONA PRZEZ ZUS LUB URZĄD PRACY Ważność: potwierdza pobieranie świadczenia przez cały okres obowiązywania UoŚUT/ Aneksu.» ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH WYSTAWIONE PRZEZ URZĄD GMINY Data wystawienia dokumentu: dokument musi być wystawiony w ciągu ostatnich trzech miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu.» POTWIERDZENIE WPŁATY KRUS Ważność: jest ważne przez 3 miesiące od daty wymagalnej płatności.» NAKAZ PŁATNICZY NA ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE W SPRAWIE WYMIARU PODATKU ROLNEGO NA ROK BIEŻĄCY LUB NASTĘPNY WYSTAWIONY PRZEZ URZĄD GMINY, DECYZJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO NA ROK BIEŻĄCY LUB NASTĘPNY WYSTAWIONA PRZEZ URZĄD GMINY Ważność: dokument musi określać podatek na rok bieżący lub następny od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu.» POTWIERDZENIE WPŁATY ZUS, ZAŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI WOBEC ZUS Dokumenty w tej kategorii: deklaracja ZUS, ZUS DRA, ZUS ZFA, zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS. Ważność zaświadczenia wydanego przez ZUS: zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS nie może być starsze niż 30 dni od dnia wystawienia. 1

2 RAS_POS_ACT Strona 2/15» ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA UMOWĘ O PRACĘ Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Okres i sposób zatrudnienia: akceptujemy tylko zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony na okres przynajmniej 6 miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu. Wygląd i treść dokumentu: dokument musi zawierać dane Klienta: imię lub imiona i nazwisko oraz PESEL lub nr dowodu osobistego. W dokumencie muszą znajdować się także: okres zatrudnienia, data wystawienia dokumentu i wyraźny podpis osoby wystawiającej lub parafka oraz pieczątka osobowa. Na dokumencie musi znajdować się pieczątka firmy. W treści zaświadczenia lub na pieczątce musi znajdować się NIP lub REGON firmy oraz dane firmy. W zaświadczeniu musi znajdować się telefon kontaktowy do firmy umożliwiający potwierdzenie zatrudnienia Klienta. Każda naniesiona poprawka na zaświadczeniu musi zostać potwierdzona podpisem i pieczątką osoby wystawiającej zaświadczenie.» LEGITYMACJA STUDENCKA WYDANA PRZEZ POLSKĄ UCZELNIĘ Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» INDEKS (DOTYCZY STUDENTÓW)» AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia.» LEGITYMACJA STUDIUM POLICEALNEGO, SZKOŁY POLICEALNEJ, KOLEGIUM Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» LEGITYMACJA SŁUŻB MUNDUROWYCH Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» LEGITYMACJA SŁUŻBOWA (TYLKO WYDANA PRZEZ URZĘDY I INSTYTUCJE PAŃSTWOWE) Nie honorujemy w tej kategorii: identyfikatorów uprawniających do wejścia na teren zakładu pracy, legitymacji kolejowych uprawniających do zniżek oraz legitymacji służbowych firm prywatnych.» FAKTURA ZA TELEFON KOMÓRKOWY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA TELEFON STACJONARNY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA PRĄD, GAZ Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Data wystawienia faktury: Faktury za prąd akceptujemy z ostatnich dwóch miesięcy jeżeli są wystawiane raz na dwa miesiące lub z ostatniego kwartału, jeżeli są wystawiane kwartalnie.» FAKTURA ZA TELEWIZJĘ KABLOWĄ Z SALDEM 0 LUB Z POTWIERDZENIEM WPŁATY - TYLKO I WYŁĄCZNIE CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, N, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, TOYA, SPRAY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona. 2

3 RAS_POS_ACT Strona 3/15» FAKTURA ZA INTERNET Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY - TYLKO I WYŁĄCZNIE CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, SFERIA, NEOSTRADA, NETIA, ORANGE, PLUS, ERA, PLAY, SPRAY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» KARTA KREDYTOWA ZGODNA Z WYKAZEM KART KREDYTOWYCH» POTWIERDZENIE WPŁATY KAUCJI (750 zł lub wyższa). W przypadku Aneksu do UoŚUT pobierany jest:** - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OF 02] Osoba fizyczna nie będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* a) Paszport lub dowód osobisty z UE Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu. b) Karta stałego pobytu ważna na cały okres trwania UoŚUT, Aneksu/ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Karta Polaka. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT. c) oraz 1 z niżej wymienionych dokumentów:» POZWOLENIE NA PRACĘ/ ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU NA UMOWĘ O PRACĘ Data wydania dokumentu: dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia. Okres i sposób zatrudnienia: akceptujemy tylko zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony na okres przynajmniej 6 miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu. Wygląd dokumentu: dokument musi zawierać dane Klienta: imię lub imiona i nazwisko oraz PESEL lub nr dowodu osobistego. W dokumencie muszą znajdować się także: okres zatrudnienia, data wystawienia dokumentu i wyraźny podpis osoby wystawiającej lub parafka oraz pieczątka osobowa. Na dokumencie musi znajdować się pieczątka firmy. W treści zaświadczenia lub na pieczątce musi znajdować się NIP lub REGON firmy oraz dane firmy. W zaświadczeniu musi znajdować się telefon kontaktowy do firmy umożliwiający potwierdzenie zatrudnienia Klienta. Każda naniesiona poprawka na zaświadczeniu musi zostać potwierdzona podpisem i pieczątką osoby wystawiającej zaświadczenie.» LEGITYMACJA STUDENCKA WYDANA PRZEZ POLSKĄ UCZELNIĘ Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu.» KARTA KREDYTOWA ZGODNA Z WYKAZEM KART KREDYTOWYCH 3

4 RAS_POS_ACT Strona 4/15» FAKTURA ZA TELEFON KOMÓRKOWY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA TELEFON STACJONARNY Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Ważność: liczymy od daty wystawienia faktury lub okresu za jaki faktura jest wystawiona.» FAKTURA ZA PRĄD, GAZ Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY Data wystawienia faktury: Faktury za prąd akceptujemy z ostatnich dwóch miesięcy jeżeli są wystawiane raz na dwa miesiące lub z ostatniego kwartału, jeżeli są wystawiane kwartalnie.» FAKTURA ZA TELEWIZJĘ KABLOWĄ Z SALDEM 0 LUB POTWIERDZENIEM WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE (CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, N, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, TOYA, SPRAY) Data wystawienia faktury: akceptujemy faktury za okres ostatniego miesiąca od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu lub faktury z datą płatności maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia UoŚUT/ Aneksu.» FAKTURA ZA INTERNET Z SALDEM 0 LUB Z POTWIERDZENIEM WPŁATY TYLKO I WYŁĄCZNIE (CYFRA PLUS, POLSAT CYFROWY, ASTER, UPC, MULTI MEDIA, VECTRA, TOYA, SFERIA, NEOSTRADA, NETIA, ORANGE, PLUS, ERA, PLAY, SPRAY) Data wystawienia faktury: akceptujemy faktury za okres ostatniego miesiąca od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu lub faktury z datą płatności maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia UoŚUT/ Aneksu. a) Paszport lub dowód osobisty z UE - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta, b) Kartę stałego pobytu ważną na cały okres trwania UoŚUT, Aneksu/ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Kartę Polaka. - Dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OF 03] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* osoby podpisującej umowę Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu Zameldowanie: Możliwość zawarcia UoŚUT/ Aneksu na podstawie dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie lub czasowe na cały okres trwania UoŚUT/ Aneksu. b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG albo w przypadku: 4

5 RAS_POS_ACT Strona 5/15» notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,» działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego) ważność zaświadczeń 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu Data wystawienia dokumentu: dokument wydany w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania UoŚUT/ Aneksu» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.. tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Jeden z poniższych dokumentów firmy tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta:» wpis do ewidencji działalności gospodarczej» wydruk z CEIDG» zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione z urzędu gminy dokument ważny 90 dni od daty wystawienia» oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR» oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR» akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza» zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich» decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. [OF 04] Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie będąca obywatelem polskim (limit 2 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3* a) Paszport lub dowód osobisty z UE Ważność: dokument musi być ważny w dniu podpisania UoŚUT/ Aneksu. b) Karta stałego pobytu ważna na cały okres obowiązywania UoŚUT, Aneksu/ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Karta Polaka - dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT 5

6 c) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 6/15 e) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG albo w przypadku:» notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,» działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej; lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. a) Paszport lub dowód osobisty z UE - tylko do okazania danych celu identyfikacji Klienta, b) Kartę stałego pobytu ważną na cały okres trwania Aneksu / Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE/ Kartę Polaka - dokument musi zawierać adres pobytu na terenie Polski, na który zostanie zawarta Umowa. Jeżeli Klient nie posiada adresu na terenie Polski, to nie może podpisać UoŚUT - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta c) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z CEIDG (tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta) albo w przypadku:» notariusza akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości,» działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od działów specjalnych produkcji rolnej; lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z Urzędu Gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego),» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 6

7 [OP 01] Spółka Cywilna Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 7/15 (limit 3 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3*; limit dla reprezentanta 5 szt. Umowę podpisuje: wspólnik (lub wspólnicy) uprawniony do reprezentacji Spółki. osoby podpisującej umowę, potwierdzający adres zameldowania na pobyt stały b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Oryginał umowy spółki e) Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (lub wydruk z CEIDG) lub odpis/wyciąg z KRS wspólnika podpisującego umowę oraz koncesja, zezwolenie, albo w przypadku:» spółki cywilnej notariuszy akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości jednego ze wspólników» spółki cywilnej działalności rolniczej/ogrodniczej oryginał wpisu do ewidencji producentów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR, lub zaświadczenie o wielkości użytków rolnych z urzędu gminy (właściwego dla pobrania podatku gruntowego), w każdym z ww. przypadków, dokument jednego ze wspólników,» praktyki lekarskiej - zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich: indywidualnych, grupowych, specjalistycznych,» działalności komorniczej decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Abonentów PLAY i Klientów MNP obowiązuje uproszczony wykaz dokumentów:* b) Oryginał umowy spółki cywilnej. b) Umowa spółki cywilnej ksero załączamy do Aneksu c) W zależności od rodzaju spółki tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta:» zaświadczenie o wielkości użytków rolnych wystawione przez urząd gminy dokument jest ważny 30 dni od daty wystawienia» oryginał dokumentu potwierdzającego nadanie numeru ewidencji producentów z ARiMR» oryginał z wypisu do ewidencji producentów z ARiMR» akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości dla notariusza» zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich 7

8 RAS_POS_ACT Strona 8/15» decyzja o powołaniu na funkcję/ stanowisko komornika wydane przez Ministerstwo Sprawiedliwości» wpis do ewidencji gospodarczej wspólnika podpisującego umowę lub oryginał odpisu/ wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli wspólnikiem jest spółka prawa handlowego. [OP 02] Spółka z o.o., akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna (limit 4 szt.) + (2 szt.) w segmencie 3*; limit dla reprezentanta 5 szt. Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub pełnomocnik. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. b) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON d) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku. lub paszport b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 03] Fundacje i stowarzyszenia Przykładowe podmioty: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółki wodne, koła łowieckie. Umowę podpisują: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z wpisem do rejestru lub ich pełnomocnicy. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę. b) Do wyboru jeden z dokumentów (dokument musi zawierać opis reprezentacji podmiotu lub musi być dołączony dodatkowy dokument zawierający reprezentację podmiotu):» odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) lub:» ORGANIZACJE NON PROFIT statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy;» KLUBY SPORTOWE statut lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych wydany przez urząd miasta lub gminy, decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru klubów sportowych wydana przez urząd miasta lub gminy 8

9 RAS_POS_ACT Strona 9/15 lub paszport, e) Do wyboru jeden z dokumentów (dokument musi zawierać opis reprezentacji podmiotu lub musi być dołączony dodatkowy dokument zawierający reprezentację podmiotu):» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego» ORGANIZACJE NON PROFIT statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy. Dokumenty muszą zawierać opis reprezentacji podmiotu.» KLUBY SPORTOWE statut lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych wydany przez urząd miasta lub gminy, decyzja o dokonaniu wpisu do rejestru klubów sportowych wydany przez urząd miasta lub gminy. Dokumenty muszą zawierać reprezentację podmiotu. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta, b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub statut stowarzyszenia lub wypis z rejestru stowarzyszeń wydane przez urząd miasta lub gminy lub zaświadczenie o wpisie do rejestru klubów sportowych - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 04] Kościoły Umowę podpisuje: Arcybiskup, biskup diecezjalny, proboszcz lub zarząd gminy wyznaniowej /związku gmin lub ich pełnomocnicy. osoby podpisującej umowę. b) Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza. c) Dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin. d) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP e) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON. b) Do wyboru jeden z dokumentów:» Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin,» Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza. 9

10 Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 10/15 - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Dokument podmiotu - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta:» Dokument poświadczający udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin,» Oryginał dekretu odpowiedniej władzy kościelnej powołanie na funkcję arcybiskupa, biskupa, proboszcza. [OP 05] Spółdzielnie Umowę podpisuje: osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z rejestrem lub pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 06] Wspólnoty mieszkaniowe Umowę podpisują: członkowie zarządu lub osoby przez nich upoważnione, w przypadku gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. osoby podpisującej umowę b) Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu b) Uchwała wspólnoty w sprawie wyboru zarządu. 10

11 RAS_POS_ACT Strona 11/15 - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Uchwałę - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 07] Przedsiębiorstwo Państwowe Umowę podpisują: dyrektor przedsiębiorstwa albo tymczasowy kierownik pp, lub pełnomocnik wyznaczony przez te osoby; pp może być również reprezentowane przez zarządcę, którą może być osoba fizyczna lub osoba prawna. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) lub paszport b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (- ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku). - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - (ważny 90 dni od daty wystawienia/ wydruku) - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 08] Państwowe jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, szkoły publiczne Umowę podpisuje: dyrektor jednostki organizacyjnej lub wyznaczony pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Decyzja dysponenta części budżetowej (dokument potwierdzający powołanie danej jednostki lub decyzja budżetowa za poprzedni lub bieżący rok) c) Poświadczenie funkcji wydane przez dysponenta części budżetowej (lub pełnomocnictwo potwierdzające uprawienia do dysponowania budżetem) b) Poświadczenie funkcji c) Decyzja dysponenta części budżetowej. 11

12 Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 12/15 - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 09] Partia polityczna, związek zawodowy Umowę podpisuje: osoba/osoby uprawnione w zależności od rejestru lub wyznaczony przez nią pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych (prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie) lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku związków zawodowych. b) Wymagane dokumenty jeden do wyboru:» Oryginał odpisu z ewidencji partii politycznych» Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - ksero dołączamy do Aneksu. [OP 10] Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy państwowe, organy administracji publicznej Umowę podpisuje: Gmina: wójt, burmistrz, prezydent miasta; Powiat :dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i osoba wskazana przez zarząd + kontrasygnata skarbnika powiatu; Województwo: marszałek województwa wraz z członkiem zarządu, chyba że statut województwa stanowi inaczej + kontrasygnata głównego księgowego budżetu, wojewoda; minister, kierownik urzędu, osoba kierująca jednostką organizacyjną lub wyznaczony pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Poświadczenie funkcji (np. zaświadczenie o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, kopia uchwały poświadczona za zgodność z oryginałem zarząd powiatu). 12

13 RAS_POS_ACT Strona 13/15 b) Poświadczenie funkcji. W przypadku Aneksu do UoŚUT:** tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 11] Biura poselskie i senatorskie Umowę podpisuje: poseł, senator lub wyznaczony przez nich pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) Legitymacja poselska/senatorska b) Do wyboru jeden z dokumentów:» Legitymacja senatorska» Legitymacja poselska. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Legitymację poselską lub senatorską - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 12] Szkoły i uczelnie niepubliczne Umowę podpisuje: rektor, dyrektor szkoły lub wyznaczony pełnomocnik. osoby podpisującej umowę b) W przypadku uczelni/szkół wyższych niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego c) W przypadku pozostałych rodzajów szkół niepublicznych: wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej (oba rejestry prowadzą Starostwa Powiatowe oraz urzędy miast) - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przedstawienia do wglądu lub poświadczenie aktualności ww. dokumentu. d) Poświadczenie funkcji 13

14 e) Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP Weryfikacja Klienta, dokumentów oraz Wykaz RAS_POS_ACT Strona 14/15 f) Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON. b) Poświadczenie funkcji c) Wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 13] Placówki dyplomatyczne, konsularne Umowę podpisuje: ambasador/ konsul lub wyznaczony pełnomocnik. lub paszport (tylko w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę b) Poświadczenie funkcji lub paszport b) Poświadczenie funkcji. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Poświadczenie funkcji - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta. [OP 14] Oddział lub przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego Umowę podpisuje: osoba uprawniona do reprezentacji przedsiębiorcy na terenie RP lub pełnomocnik. lub paszport (w przypadku obcokrajowca) osoby podpisującej umowę b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki 14

15 RAS_POS_ACT Strona 15/15 lub paszport b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonej przez ministerstwa właściwego do spraw gospodarki. - tylko do okazania w celu identyfikacji Klienta b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych - ksero dołączamy do Aneksu. 15

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji tożsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu

Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu Dokumenty konieczne do poprawnej weryfikacji toŝsamości osób podpisujących umowę i danych wpisywanych do kwalifikowanego certyfikatu STATUS PRAWNY ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE ZAMAWIAJĄCEGO 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Rok 2015 o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ INFORMATOR DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Katowice, 2011 r. Informacje zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Pod redakcją Marcina Milewskiego Od pucybuta do milionera takie historie w ostatnich dziesięcioleciach zdarzały się w Polsce rzadko. Era internetu i nowych technologii dostarczyła

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo