Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH"

Transkrypt

1 Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W 2009/2010 I 2010/2011 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSZAWA

2 SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE NA II STOPNIU STUDIÓW Badania operacyjne i decyzje... 2 Badania rynku i opinii publicznej... 4 Demografia i rozwój ekonomiczno-społeczny... 6 Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne... 8 Finanse sektora publicznego Integracja europejska Inwestycje finansowe Consulting IT w przedsiębiorstwie Ubezpieczenia - metody aktuarialne Negocjacje w biznesie Rachunkowość zarządcza i controlling Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie innowacjami Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie projektami (Project Management) Zarządzanie rozwojem miast Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zasobami ludzkimi

3 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 1 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Ekonometrii Studia II stopnia Badania operacyjne i decyzje Uzasadnienie merytoryczne wniosku Proponowana specjalność międzykierunkowa stanowi zmodyfikowaną wersję ścieżki studiów o tej samej nazwie, oferowanej w dotychczasowym programie studiów magisterskich. Jest to specjalność międzykierunkowa nawiązująca do analogicznej specjalności międzykierunkowej na studiach licencjackich, obejmuje jednak inne, bardziej zaawansowane modele, metody i techniki, dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności studenta studiów magisterskich. Celem tej specjalności międzykierunkowej jest zapoznanie studentów dowolnego kierunku studiów z nowoczesnymi metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych, niezbędnymi dla absolwenta studiów magisterskich, pragnącego w pracy zawodowej efektywnie wykorzystywać metody ilościowe. Specjalność jest adresowana do studenta dowolnego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych popołudniowych. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student: zna zaawansowane metody i techniki ilościowej analizy decyzyjnej, wie, na czym polega wykorzystanie nowoczesnych, technologii informatycznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i w zarządzaniu. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: rozwiązywać makro- i mikroekonomiczne problemy decyzyjne z wykorzystaniem zaawansowanych, nowoczesnych pakietów obliczeniowych oraz innych technologii informatycznych, efektywne wykorzystywać poznane metody i techniki w praktyce. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność efektywnego wykorzystania w praktyce nowoczesnych metod optymalizacyjnych i technik obliczeniowych do rozwiązywania problemów decyzyjnych ekonomii i zarządzania. 2

4 OBOWIĄZKOWE specjalność FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Badania operacyjne i decyzje Program specjalności międzykierunkowej Analiza matematyczna II** Teoria podejmowania decyzji* Metody numeryczne* Zarządzanie strategiczne** razem Inżynieria finansowa** Portfel inwestycyjny* , Strategie marketingowe* Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie** Teoria gier** razem 60 lub lub 7, = 18 lub ,5 = 19,5 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy dr Michał Bernardelli telefon

5 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 2 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Katedra Socjologii Studia II stopnia Badania rynku i opinii publicznej Uzasadnienie merytoryczne wniosku Specjalność międzykierunkowa Badania rynku i opinii publicznej obejmuje metodologię badania dwóch ważnych we współczesnym świecie zagadnień społeczno-gospodarczych: rynku oraz opinii publicznej, a także podstawową wiedzę o opinii publicznej jako zjawisku społeczno-kulturowym i podstawową wiedzę o regułach funkcjonowania rynku i zachowaniach konsumenta. Umiejętność prowadzenia badań empirycznych na temat rynku i opinii publicznej oraz umiejętność korzystania z wyników tych badań, a także wiedza na temat kryteriów rzetelności i metodologicznej poprawności takich badan jest ważnym wyposażeniem absolwenta uczelni ekonomicznej, którą może wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie może to być istotne dla tej kategorii studentów, którzy orientują się przy wyborze przyszłej pracy na aktywność w takich miejscach, jak: ośrodki badania rynku i zachowań konsumentów; ośrodki badania opinii publicznej i postaw wobec różnych wymiarów życia społecznego i gospodarczego; placówki naukowo-badawcze, w tym także uczelnie; agencje reklamowe; firmy konsultingowe; agencje public relations. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: wiedzę o opinii publicznej jako zjawisku społeczno-kulturowym i podstawową wiedzę o regułach funkcjonowania rynku i zachowaniach konsumenta; wiedzę o strukturze procesu badawczego i warsztacie badawczym (metody badawcze, techniki badawcze, narzędzia) stosowanym we współczesnych badaniach empirycznych rynku oraz opinii publicznej; wiedzę o sposobach analizy uzyskanych danych, trafnej interpretacji wyników i o formułowaniu zasadnych wniosków. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: stosować procedury badawcze adekwatne do eksploracji, opisu i wyjaśniania mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania rynku oraz kształtowania się, ciągłości i zmiany opinii publicznej; sformułować problemy badawcze, przeprowadzić ich metodologicznie poprawną konceptualizację i operacjonalizację; samodzielnie przeprowadzić badania empiryczne, analizę danych i interpretację wyników, potrafi sformułować wnioski i zaaplikować je w praktyce życia społeczno-gospodarczego. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność do kreatywnej współpracy w zespołach badawczych; zrozumienie potrzeby rzetelnego badania rynku i opinii publicznej i wdrażania do praktyki uzyskanych wyników zasadny, umotywowany wiedzą i umiejętnościami, krytycyzm wobec nierzetelnych podejść badawczych, nadużywania wyników badań w mass mediach oraz wobec potocznej ankietomanii. 4

6 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Badania rynku i opinii publicznej Program specjalności międzykierunkowej Studia II stopnia Statystyka społeczna* Jakościowe badania marketingowe** Badania postaw i zmiany postaw* 30 2 Razem Analiza rynku metodami ilościowymi Analiza wzorów konsumpcji** Metody badania opinii z 15 wykorzystaniem statystyki (e-learning)* 1, Euromarketing** 15 1,5 razem Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy telefon Dr hab.elżbieta Firlit, prof.sgh

7 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 3 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Statystyki i Demografii Studia II stopnia Demografia i rozwój ekonomiczno-społeczny Uzasadnienie merytoryczne wniosku Zaproponowane w ramach specjalności wykłady obejmują zarówno problematykę zmian demograficznych na świecie, uwzględniając ich zróżnicowanie kontynentalne i regionalne, jak i szeroko omawiają społecznoekonomiczne konsekwencje tych zmian, odwołując się w szczególności do Europy i reform realizowanych w Unii Europejskiej. Jednocześnie pokazują znaczenie problematyki demograficznej dla rozwoju ekonomicznego i zmian społecznych. Duża uwaga jest przywiązana do pozyskiwania informacji liczbowych, wykorzystywanych w dyskusji zmian demograficznych oraz rozwoju ekonomicznospołecznego, biorąc pod uwagę specyfikę metod pomiaru i analiz demograficznych w skali makro i na poziomie indywidualnym, a także metod prognozowania demograficznego. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Student powinien: znać podstawowe prawidłowości przemian demograficznych zachodzących w świecie i ich zróżnicowania według poziomu rozwoju ekonomicznego oraz w ujęciu regionalnym, rozumieć uwarunkowania tych przemian, określić skutki tych przemian w wymiarze demograficznym, ekonomicznym i społecznym w skali makro, rozumieć znaczenie zmian demograficznych dla procesu rozwoju, wskazać na skutki na poziomie jednostki, rodzin i gospodarstw domowych, rozumieć znaczenie polityki dotyczącej ludnościowej i społecznej w warunkach globalizacji oraz różnic kontekstu ekonomicznego, społecznego i kulturowego, znać podstawowe metody analiz demograficznych znać podstawowe metody prognozowania demograficznego. Student powinien: analizować i interpretować dane dotyczące procesów demograficznych (reprodukcji ludności, rodziny, płodności, umieralności, migracji) oraz dokonywać porównań międzynarodowych, poprawnie interpretować wyniki analiz procesów demograficznych przy użyciu różnych modeli, zastosować omawiane techniki analityczne właściwe analizom procesów demograficznych, wyznaczyć projekcję ludności poprawnie interpretować wyniki prognozowanie demograficznego. Student powinien: mieć umiejętność syntetycznego myślenia, umiejętność analitycznego opisu procesów demograficznych, obejmującą także samodzielne przetwarzanie danych 6

8 demograficznych i estymację odpowiednich modeli, mieć świadomość złożoności procesów demograficznych oraz ich możliwych skutków ekonomicznych i społecznych, rozumieć potrzebę uwzględniania aspektów ludnościowych w dyskusjach o uwarunkowaniach rozwoju ekonomiczno-społecznego. OBOWIĄZKOWE Nazwa specjalności międzykierunkowej Demografia i rozwój ekonomiczno-społeczny Program specjalności międzykierunkowej studia II stopnia Problemy demograficzne świata** Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych** Metody analizy demograficznej** Socjologia ekonomiczna** Ekonomia rozwoju** 30 4,5 razem , Modele i prognozy demograficzne* 30 3 FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) razem 19,5 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Prof. dr hab. Janina Jóźwiak telefon 7

9 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 4 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Studia II stopnia Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne Uzasadnienie merytoryczne wniosku Program specjalności Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne stanowi II etap studiów przygotowujących do uzyskania pełnych uprawnień do nauczania dyscyplin ekonomicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych ponadgimnazjalnych (w powiązaniu z kierunkiem) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 marca 2009 oraz zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu łącznie dwóch specjalizacji międzykierunkowych: Kształtowanie kompetencji trenerskich oraz Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne ich absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska: a) edukatora (przedmiotów ekonomicznych) w placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach kształcenia nauczycieli (przedmiotów ekonomicznych), kolegiach pracowników służb społecznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych; b) nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach zawodowych. Ze względu na dobór treści program specjalizacji uzupełnia podstawy przygotowania do pełnienia roli szkoleniowca/trenera biznesu na rzecz dużych i małych organizacji (w kontekście studiowanego kierunku). Ponadto specjalizacja Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne rozwija kompetencje psychospołeczne i pedagogiczne, które w dobie współczesnej mają wpływ na wartość kapitału ludzkiego oraz rozwój organizacji. Po zrealizowaniu programu specjalności student zna i rozumie: jakościowe wymagania wobec kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie. społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju edukacji i zapotrzebowania na kompetencje. Wiedza modele współczesnej myśli pedagogicznej i metody kształtowania wartości siebie samego i rozwoju innych. procedury projektowania i oceny procesu rozwoju. modelowe zasady funkcjonowania instytucji oświatowych jako jednostek społeczno-wychowawczych. zasady etycznego postępowania w relacjach zawodowych. Efekty kształcenia 8

10 Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: samodzielnie i w zespole zaprojektować cały cykl szkoleniowy i jednostkę dydaktyczną dla określonego odbiorcy. twórczo realizować cele dydaktyczne w dowolnej formie, metodą klasyczną i metodami aktywizującymi. zastosować technologię informatyczną w sytuacjach nauczaniauczenia się. diagnozować wyniki uczenia się-nauczania, oceniać pracę i osiągnięcia indywidualne w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego, współpracować z podmiotami otoczenia społecznogospodarczego na rzecz instytucji edukacyjnych, posługiwać się wymową wzorcową oraz prawidłowymi nawykami w operowaniu głosem. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność do wprowadzania innowacyjnych form i metod pracy w instytucjach i organizacjach kształcąco-wychowawczych. Nazwa specjalności międzykierunkowej Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne OBOWIĄZKOWE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Program specjalności międzykierunkowej Zarządzanie kapitałem ludzkim** Przedsiębiorczość** Etyka w biznesie** Negocjacje** Pedagogika* Projektowanie i ocena procesu szkoleniowego (dydaktycznego)* , Emisja głosu* Razem ,5 Integralną częścią specjalności międzykierunkowej są praktyki dydaktyczne we współpracy z placówkami edukacyjnowychowawczymi i firmami szkoleniowymi w wymiarze 30 h. Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Prof. dr hab. Marta Juchnowicz Dr Lidia Jabłonowska telefon 9451; kom

11 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 5 Nazwa jednostki wnioskującej Katedra Skarbowości Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Studia II stopnia Finanse sektora publicznego Efekty kształcenia Uzasadnienie merytoryczne wniosku Utworzenie specjalności międzykierunkowej Finanse sektora publicznego powinno umożliwić studentom wszystkich kierunków i rodzajów studiów zdobycie wiedzy o instytucjach i instrumentach gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych na szczeblu rządowym i samorządowym oraz w podsektorze państwowych funduszy celowych. Wiedza ta jest niezbędna dla zrozumienia i oceny wpływu kryzysów finansowych na kondycję i równowagę finansową sektora publicznego oraz działań antykryzysowych podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach. Studenci tej specjalności będą mieli możliwość poznania istotnych aspektów reformy finansów sektora publicznego w Polsce, związanej z nową ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ważnym elementem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie w zakresie metod planowania budżetowego, form finansowania inwestycji rządowych i samorządowych oraz zarządzania długiem publicznym. Specjalność Finanse sektora publicznego ma przygotować absolwentów SGH do pracy w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych oraz w instytucjach finansowych obsługujących budżet państwa i pozostałe segmenty sektora finansów publicznych. Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: możliwość wskazania źródeł i zasad gromadzenia środków publicznych oraz kierunków ich rozdysponowania; podstawy do określenia roli funduszy celowych w polityce budżetowej; podstawowe przygotowanie w zakresie metod planowania budżetowego, Wiedza w tym planowania wieloletniego; wiedzę dotyczącą zasad pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej; wiedzę niezbędną do stosowania zasad rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: ocenić przy pomocy różnych wskaźników stopień niezrównoważenia finansów państwa oraz jego przyczyny i skutki; analizować budżet państwa i budżet środków europejskich; ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego i określić Umiejętności instrumenty równoważenia budżetów samorządowych; oszacować i ocenić koszty i korzyści związane z realizacją inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego; porównać systemy finansów publicznych funkcjonujące w różnych państwach. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: umiejętność organizowania pracy zespołów interdyscyplinarnych; biegłą znajomość sposobów pozyskiwania informacji potrzebnych do Inne kompetencje podejmowania decyzji finansowych; zdolność do zajmowania własnego stanowiska wobec projektów reform dotyczących finansów sektora publicznego. 10

12 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Finanse sektora publicznego Program specjalności międzykierunkowej Studia II stopnia Budżet samorządowy** Fundusze celowe w finansach publicznych** Polityka budżetowa* Rachunkowość w jednostkach sfery budżetowej** Razem Optymalizacja podatkowa** Partnerstwo publiczno-prywatne** Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w UE** Porównania systemów finansów publicznych* Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne** Razem 21 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak adres mailowy telefon

13 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 6 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Studia II stopnia Integracja europejska Uzasadnienie merytoryczne wniosku Specjalność europejska kierowana jest do studentów chcących pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, poprzez poznanie unijnych polityk oraz regulacji w wybranych sektorach gospodarki unijnej. Posiadanie tej wiedzy pozwoli absolwentom na zwiększenie swojej przydatności dla pracodawców zaangażowanych w proces integracji europejskiej oraz działających na rynku unijnym. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Po zrealizowaniu programu specjalności student: ma wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w gospodarce globalnej, poznał polityki wspólnotowe UE, rozumie czynniki determinujące funkcjonowanie i rozwój krajów członkowskich UE. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: samodzielnie analizować czynniki oddziałujące na finanse publiczne, wynikające z uwarunkowań unijnych, postrzegać wielopłaszczyznowo zjawiska dotyczące procesu integracji gospodarczej, społecznej i kulturowej. Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: umiejętność analizy krytycznej, oraz konstruktywnej oceny procesów ekonomicznych zachodzących w UE. 12

14 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Integracja europejska Program specjalności międzykierunkowej Wymiar godzin ST i N(P) N(S-N) Punkty ECTS Administracja publiczna w Unii Europejskiej* Finanse Unii Europejskiej** Polityki wspólnotowe** 60 6 razem Wymiar godzin ST i N(P) N(S-N) Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** Unia Europejska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych** Polska w Unii Europejskiej** Wspólna polityka transportowa i logistyczna UE* Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej** Sektor usług w Unii Europejskiej* Europejski system transportowy* 30 3 Razem 15 punktów z przedmiotów obowiązkowych i 6 punktów z grupy przedmiotów tworzących specjalność, razem 21 punktów. Punkty ECTS Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej adres mailowy telefon 13

15 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 7 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Ekonometrii Studia II stopnia Inwestycje finansowe Uzasadnienie merytoryczne wniosku Oferta specjalności kierowana jest do studentów zainteresowanych inwestycjami finansowymi w kontekście ich analizy ilościowej, identyfikowania źródeł i metod jego redukcji. W konsekwencji oferta obejmuje przegląd podstawowych rynków finansowych, bogaty zestaw analitycznych narzędzi wykorzystywanych zarówno w teorii modelowania procesów inwestycyjnych, jak i w praktyce inwestycyjnej oraz makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. Istotną cecha specjalnosci są zawarte w niej nowoczesne narzędzia analityczne, wywodzące się z najnowszych kierunków badań w ekonometrii i matematyce finansowej. Specjalność oferuje studentowi taki dobór przedmiotów, który najlepiej odpowiada jego umiejętnościom matematycznym. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student ma wiedzę o: zasadach funkcjonowania rynków finansowych, w tym rynków instrumentów pochodnych modelowaniu rynków finansowych ilościowych metodach i narzędziach oceny inwestycji finansowej, w tym oceny ryzyka. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: modelować rynek finansowy na podstawie danych szeregów czasowych i interpretować uzyskane wyniki ocenić adekwatność danego modelu rynku do odzwierciedlenia rynku obserwowanego w praktyce i uzasadnić swoją ocenę skonstruować portfel inwestycyjny o zadanych własnościach ocenić, stosując różnorodne mierniki, ryzyko inwestycyjne portfela posłużyć się odpowiednimi dla danego problemu komputerowymi pakietami ekonometrycznymi. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zrozumienie różnorodnych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych zdolność samokształcenia w zakresie zaawansowanych zagadnień analizy i oceny inwestycji finansowych umiejętności wymagane w zawodzie maklera i doradcy finansowego. 14

16 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Inwestycje finansowe Program specjalności międzykierunkowej studia II stopnia Portfel inwestycyjny* 45 4, Rynek instrumentów pochodnych* Matematyka instrumentów pochodnych* 30 3 razem , Ekonometria finansowa** Metody symulacji w ubezpieczeniach i finansach* Polityka pieniężna* Zarządzaniem portfelem kredytowym banku * Zastosowania matematyki w ekonomii finansowej* 30 3 razem minimum ,5 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy dr Joanna Klimkowska telefon (22)

17 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 8 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Katedra Informatyki Gospodarczej Studia II stopnia Consulting IT w przedsiębiorstwie Uzasadnienie merytoryczne wniosku Systemy informacyjne zarządzania pełnią rolę usługową wobec systemów zarządzania. Zastosowanie technologii informacyjnych (IT) nie jest więc celem samym w sobie, ale ma służyć usprawnieniu procesów biznesowych. Stąd też istnieje duży popyt rynkowy na konsultantów posiadających znajomość poszczególnych obszarów funkcjonalnych biznesu, oraz metod budowy i wdrażania systemów informatycznych. Specjalność Consulting IT w przedsiębiorstwie dotyczy znajomości zastosowań, projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstw w zakresie funkcjonalnym podstawowych modułów systemów informatycznych: gospodarki materiałowej, planowania produkcji, sprzedaży i dystrybucji. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym wiedzę o znaczeniu systemów informatycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wiedzę o zastosowaniach systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa wiedzę o podstawowych funkcjach poszczególnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego wiedzę o metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: sformułować wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego zaprojektować system informatyczny wspomagający poziom operacyjny przedsiębiorstwa zaplanować wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność do podjęcia pracy w konsultingu systemów informatycznych w zakresie tzw. modułów logistycznych zdolność do podjęcia pracy w zakresie analityka procesów biznesowych dla potrzeb określania specyfikacji wymagań przy wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. 16

18 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Consulting IT w przedsiębiorstwie Program specjalności międzykierunkowej Zarządzanie operacyjne* Informacyjne systemy zarządzania** Zarządzanie procesami** Rozwój aplikacji biznesowych* Systemy baz danych II* Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania** razem razem 21 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Dr Przemysław Polak telefon wew lub

19 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 9 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Ekonometrii, Zakład Metod Probabilistycznych Studia II stopnia Ubezpieczenia - metody aktuarialne Uzasadnienie merytoryczne wniosku Na studiach jednolitych istniała ścieżka aktuarialna, którą ukończyło kilkudziesięciu studentów. Wielu z nich zdało następnie państwowe egzaminy i obecnie są aktuariuszami w firmach ubezpieczeniowych, a niemal wszyscy pozostali także pracują w zakładach ubezpieczeń lub firmach audytorskich. Proponowana dla studiów II stopnia specjalność międzykierunkowa Ubezpieczenia metody aktuarialne stanowi drugi etap edukacji z tego zakresu, pierwszym zaś jest specjalność międzykierunkowa na studiach I stopnia Wprowadzenie do metod aktuarialnych. Należy podkreślić, że specjalność na studiach II stopnia jest niezależna od specjalności z I stopnia, ponieważ obejmuje inne, zaawansowane treści, metody i narzędzia. Specjalność międzykierunkowa Ubezpieczenia metody aktuarialne obejmuje: rozkłady prawdopodobieństwa opisujące liczbę i wartość roszczeń wraz z ich estymacją i weryfikacją statystyczną, miary ryzyka w różnych rodzajach ubezpieczeń i reasekuracji, zasady i techniki kalkulacji składek, rachunkowość i elementy finansów zakładu ubezpieczeń, kalkulację składek w ubezpieczeniach na życie i rentach życiowych, systemy taryfikacji w ubezpieczeniach komunikacyjnych, konstrukcję ubezpieczeń społecznych i ich rolę w polityce społecznej, rodzaje i formy umów reasekuracyjnych, modele teoretyczne oraz unormowania prawne wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Polsce i za granicą, systemy wczesnego ostrzegania wykorzystywane przez nadzory ubezpieczeń oraz metody oceny zakładów ubezpieczeń stosowane przez agencje ratingowe. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Po zrealizowaniu programu specjalności student: ma zaawansowaną w stopniu średnim lub wyższym wiedzę z dziedziny nauk aktuarialnych, zna zasady kalkulacji aktuarialnych, a także teoretyczne podstawy umożliwiające ocenę jakości stosowanych metod, zna probabilistyczne i statystyczne narzędzia umożliwiające modelowanie i szacowanie ryzyka, ma wiedzę o istniejących oraz teoretycznie postulowanych systemach ubezpieczeń, ma podstawową wiedzę o rachunkowości i finansach zakładów ubezpieczeń, zna rodzaje i formy umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, rozumie teoretyczne i prawne unormowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Polsce i za granicą. Po zrealizowaniu programu specjalności student potrafi: stosować w praktyce zaawansowane narzędzia matematyki i statystyki aktuarialnej, a także projektować nowe, modelować i szacować ryzyko w warunkach rynku ubezpieczeniowego oraz dokonywać analizy stabilności i jakości modeli i oszacowań, 18

20 Inne kompetencje dokonywać kalkulacji składek ubezpieczeniowych dla rozmaitych typów ubezpieczeń, analizować i dokonywać oceny systemów ubezpieczeń oraz proponować i konstruować ich zmiany. Po zrealizowaniu programu specjalności student będzie: świadomy zasad zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń, umiał pogłębiać samodzielnie wiedzę fachową, zdolny do przygotowania się i zdania egzaminu państwowego na uprawnienia aktuariusza. OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Ubezpieczenia - metody aktuarialne Program specjalności międzykierunkowej Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka** Reasekuracja aspekty aktuarialne** 30-3 Lub Wypłacalność zakładów ubezpieczeniowych* Rachunkowość w zakładzie ubezpieczeń* Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne** 30-3 razem Modele ubezpieczeń komunikacyjnych* Metody symulacji w ubezpieczeniach i finansach* Ubezpieczenia społeczne* Statystyka matematyczna I* 30-3 razem ECTS Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Dr hab. Wojciech Bijak telefon wew. 9253,

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów pierwszego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów pierwszego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów pierwszego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Specjalność międzykierunkowa Edukator przedmiotów ekonomicznych - Studium Pedagogiczne

Specjalność międzykierunkowa Edukator przedmiotów ekonomicznych - Studium Pedagogiczne Specjalność międzykierunkowa Edukator przedmiotów ekonomicznych - Studium Pedagogiczne Chcesz prowadzić zajęcia dydaktyczne, chcesz być trenerem, szkoleniowcem? Chcesz zdobyć drugi zawód? Chcesz lepiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Analiza danych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne pierwszego stopnia Opis studiów Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia

Specjalności. Finanse i rachunkowość studia I stopnia Specjalności Finanse i rachunkowość studia I stopnia specjalność: Rachunkowość gospodarcza i budżetowa Absolwent specjalności Rachunkowość gospodarcza i budżetowa posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat

Bardziej szczegółowo

Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzania i Komunikacji Społecznej 1. 2. WYDZIAŁ JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE (Instytut, Katedra, Zakład) NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 3. OBSZAR KSZTAŁCENIA Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Spraw Publicznych Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu

DZIENNIK STAŻU. Imię i nazwisko Stażysty. Przyjmujący na Staż. Imię i nazwisko Opiekuna Stażu Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu DZIENNIK STAŻU Imię i nazwisko Stażysty Przyjmujący na Staż Imię i nazwisko Opiekuna Stażu. Termin odbywania Stażu (dd/mm/rr dd/mm/rr) Podpis Opiekuna Stażysty Podpis

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności. Stosunki Gospodarcze Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku MSG

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Studia II stopnia Kierunek Gospodarka Przestrzenna Przedmioty kierunkowe prowadzą pracownicy Katedr: Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Katedry Gospodarki Regionalnej Katedry

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci

Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Cel studiów i adresaci Załącznik do uchwały nr 457 Senatu SGH z dnia 25 maja 2016 r. Program i efekty kształcenia studiów podyplomowych MBA-SGH Organizator Stopień studiów Prowadzący Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Studia

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pn. Data Science Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność RYNKI EUROPEJSKIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność RYNKI EUROPEJSKIE Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność RYNKI EUROPEJSKIE Profil Absolwenta Posiada wiedzę na temat zasad zarządzania projektami i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Profil Absolwenta Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierownika projektu, jak i bycia efektywnym

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo