Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH"

Transkrypt

1 Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI STUDIA W 2009/2010 I 2010/2011 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSZAWA

2 SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE NA II STOPNIU STUDIÓW Badania operacyjne i decyzje... 2 Badania rynku i opinii publicznej... 4 Demografia i rozwój ekonomiczno-społeczny... 6 Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne... 8 Finanse sektora publicznego Integracja europejska Inwestycje finansowe Consulting IT w przedsiębiorstwie Ubezpieczenia - metody aktuarialne Negocjacje w biznesie Rachunkowość zarządcza i controlling Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie innowacjami Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Zarządzanie nieruchomościami Zarządzanie projektami (Project Management) Zarządzanie rozwojem miast Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie zasobami ludzkimi

3 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 1 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Ekonometrii Studia II stopnia Badania operacyjne i decyzje Uzasadnienie merytoryczne wniosku Proponowana specjalność międzykierunkowa stanowi zmodyfikowaną wersję ścieżki studiów o tej samej nazwie, oferowanej w dotychczasowym programie studiów magisterskich. Jest to specjalność międzykierunkowa nawiązująca do analogicznej specjalności międzykierunkowej na studiach licencjackich, obejmuje jednak inne, bardziej zaawansowane modele, metody i techniki, dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności studenta studiów magisterskich. Celem tej specjalności międzykierunkowej jest zapoznanie studentów dowolnego kierunku studiów z nowoczesnymi metodami rozwiązywania problemów decyzyjnych, niezbędnymi dla absolwenta studiów magisterskich, pragnącego w pracy zawodowej efektywnie wykorzystywać metody ilościowe. Specjalność jest adresowana do studenta dowolnego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych popołudniowych. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student: zna zaawansowane metody i techniki ilościowej analizy decyzyjnej, wie, na czym polega wykorzystanie nowoczesnych, technologii informatycznych przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych i w zarządzaniu. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: rozwiązywać makro- i mikroekonomiczne problemy decyzyjne z wykorzystaniem zaawansowanych, nowoczesnych pakietów obliczeniowych oraz innych technologii informatycznych, efektywne wykorzystywać poznane metody i techniki w praktyce. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność efektywnego wykorzystania w praktyce nowoczesnych metod optymalizacyjnych i technik obliczeniowych do rozwiązywania problemów decyzyjnych ekonomii i zarządzania. 2

4 OBOWIĄZKOWE specjalność FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Badania operacyjne i decyzje Program specjalności międzykierunkowej Analiza matematyczna II** Teoria podejmowania decyzji* Metody numeryczne* Zarządzanie strategiczne** razem Inżynieria finansowa** Portfel inwestycyjny* , Strategie marketingowe* Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie** Teoria gier** razem 60 lub lub 7, = 18 lub ,5 = 19,5 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy dr Michał Bernardelli telefon

5 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 2 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Katedra Socjologii Studia II stopnia Badania rynku i opinii publicznej Uzasadnienie merytoryczne wniosku Specjalność międzykierunkowa Badania rynku i opinii publicznej obejmuje metodologię badania dwóch ważnych we współczesnym świecie zagadnień społeczno-gospodarczych: rynku oraz opinii publicznej, a także podstawową wiedzę o opinii publicznej jako zjawisku społeczno-kulturowym i podstawową wiedzę o regułach funkcjonowania rynku i zachowaniach konsumenta. Umiejętność prowadzenia badań empirycznych na temat rynku i opinii publicznej oraz umiejętność korzystania z wyników tych badań, a także wiedza na temat kryteriów rzetelności i metodologicznej poprawności takich badan jest ważnym wyposażeniem absolwenta uczelni ekonomicznej, którą może wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Szczególnie może to być istotne dla tej kategorii studentów, którzy orientują się przy wyborze przyszłej pracy na aktywność w takich miejscach, jak: ośrodki badania rynku i zachowań konsumentów; ośrodki badania opinii publicznej i postaw wobec różnych wymiarów życia społecznego i gospodarczego; placówki naukowo-badawcze, w tym także uczelnie; agencje reklamowe; firmy konsultingowe; agencje public relations. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: wiedzę o opinii publicznej jako zjawisku społeczno-kulturowym i podstawową wiedzę o regułach funkcjonowania rynku i zachowaniach konsumenta; wiedzę o strukturze procesu badawczego i warsztacie badawczym (metody badawcze, techniki badawcze, narzędzia) stosowanym we współczesnych badaniach empirycznych rynku oraz opinii publicznej; wiedzę o sposobach analizy uzyskanych danych, trafnej interpretacji wyników i o formułowaniu zasadnych wniosków. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: stosować procedury badawcze adekwatne do eksploracji, opisu i wyjaśniania mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania rynku oraz kształtowania się, ciągłości i zmiany opinii publicznej; sformułować problemy badawcze, przeprowadzić ich metodologicznie poprawną konceptualizację i operacjonalizację; samodzielnie przeprowadzić badania empiryczne, analizę danych i interpretację wyników, potrafi sformułować wnioski i zaaplikować je w praktyce życia społeczno-gospodarczego. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność do kreatywnej współpracy w zespołach badawczych; zrozumienie potrzeby rzetelnego badania rynku i opinii publicznej i wdrażania do praktyki uzyskanych wyników zasadny, umotywowany wiedzą i umiejętnościami, krytycyzm wobec nierzetelnych podejść badawczych, nadużywania wyników badań w mass mediach oraz wobec potocznej ankietomanii. 4

6 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Badania rynku i opinii publicznej Program specjalności międzykierunkowej Studia II stopnia Statystyka społeczna* Jakościowe badania marketingowe** Badania postaw i zmiany postaw* 30 2 Razem Analiza rynku metodami ilościowymi Analiza wzorów konsumpcji** Metody badania opinii z 15 wykorzystaniem statystyki (e-learning)* 1, Euromarketing** 15 1,5 razem Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy telefon Dr hab.elżbieta Firlit, prof.sgh

7 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 3 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Statystyki i Demografii Studia II stopnia Demografia i rozwój ekonomiczno-społeczny Uzasadnienie merytoryczne wniosku Zaproponowane w ramach specjalności wykłady obejmują zarówno problematykę zmian demograficznych na świecie, uwzględniając ich zróżnicowanie kontynentalne i regionalne, jak i szeroko omawiają społecznoekonomiczne konsekwencje tych zmian, odwołując się w szczególności do Europy i reform realizowanych w Unii Europejskiej. Jednocześnie pokazują znaczenie problematyki demograficznej dla rozwoju ekonomicznego i zmian społecznych. Duża uwaga jest przywiązana do pozyskiwania informacji liczbowych, wykorzystywanych w dyskusji zmian demograficznych oraz rozwoju ekonomicznospołecznego, biorąc pod uwagę specyfikę metod pomiaru i analiz demograficznych w skali makro i na poziomie indywidualnym, a także metod prognozowania demograficznego. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Student powinien: znać podstawowe prawidłowości przemian demograficznych zachodzących w świecie i ich zróżnicowania według poziomu rozwoju ekonomicznego oraz w ujęciu regionalnym, rozumieć uwarunkowania tych przemian, określić skutki tych przemian w wymiarze demograficznym, ekonomicznym i społecznym w skali makro, rozumieć znaczenie zmian demograficznych dla procesu rozwoju, wskazać na skutki na poziomie jednostki, rodzin i gospodarstw domowych, rozumieć znaczenie polityki dotyczącej ludnościowej i społecznej w warunkach globalizacji oraz różnic kontekstu ekonomicznego, społecznego i kulturowego, znać podstawowe metody analiz demograficznych znać podstawowe metody prognozowania demograficznego. Student powinien: analizować i interpretować dane dotyczące procesów demograficznych (reprodukcji ludności, rodziny, płodności, umieralności, migracji) oraz dokonywać porównań międzynarodowych, poprawnie interpretować wyniki analiz procesów demograficznych przy użyciu różnych modeli, zastosować omawiane techniki analityczne właściwe analizom procesów demograficznych, wyznaczyć projekcję ludności poprawnie interpretować wyniki prognozowanie demograficznego. Student powinien: mieć umiejętność syntetycznego myślenia, umiejętność analitycznego opisu procesów demograficznych, obejmującą także samodzielne przetwarzanie danych 6

8 demograficznych i estymację odpowiednich modeli, mieć świadomość złożoności procesów demograficznych oraz ich możliwych skutków ekonomicznych i społecznych, rozumieć potrzebę uwzględniania aspektów ludnościowych w dyskusjach o uwarunkowaniach rozwoju ekonomiczno-społecznego. OBOWIĄZKOWE Nazwa specjalności międzykierunkowej Demografia i rozwój ekonomiczno-społeczny Program specjalności międzykierunkowej studia II stopnia Problemy demograficzne świata** Społeczno-ekonomiczne konsekwencje zmian demograficznych** Metody analizy demograficznej** Socjologia ekonomiczna** Ekonomia rozwoju** 30 4,5 razem , Modele i prognozy demograficzne* 30 3 FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) razem 19,5 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Prof. dr hab. Janina Jóźwiak telefon 7

9 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 4 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Studia II stopnia Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne Uzasadnienie merytoryczne wniosku Program specjalności Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne stanowi II etap studiów przygotowujących do uzyskania pełnych uprawnień do nauczania dyscyplin ekonomicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych ponadgimnazjalnych (w powiązaniu z kierunkiem) zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12 marca 2009 oraz zgodnie ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Po ukończeniu łącznie dwóch specjalizacji międzykierunkowych: Kształtowanie kompetencji trenerskich oraz Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne ich absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska: a) edukatora (przedmiotów ekonomicznych) w placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach kształcenia nauczycieli (przedmiotów ekonomicznych), kolegiach pracowników służb społecznych, centrach kształcenia ustawicznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających, szkołach policealnych; b) nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach zawodowych. Ze względu na dobór treści program specjalizacji uzupełnia podstawy przygotowania do pełnienia roli szkoleniowca/trenera biznesu na rzecz dużych i małych organizacji (w kontekście studiowanego kierunku). Ponadto specjalizacja Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne rozwija kompetencje psychospołeczne i pedagogiczne, które w dobie współczesnej mają wpływ na wartość kapitału ludzkiego oraz rozwój organizacji. Po zrealizowaniu programu specjalności student zna i rozumie: jakościowe wymagania wobec kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie. społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju edukacji i zapotrzebowania na kompetencje. Wiedza modele współczesnej myśli pedagogicznej i metody kształtowania wartości siebie samego i rozwoju innych. procedury projektowania i oceny procesu rozwoju. modelowe zasady funkcjonowania instytucji oświatowych jako jednostek społeczno-wychowawczych. zasady etycznego postępowania w relacjach zawodowych. Efekty kształcenia 8

10 Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: samodzielnie i w zespole zaprojektować cały cykl szkoleniowy i jednostkę dydaktyczną dla określonego odbiorcy. twórczo realizować cele dydaktyczne w dowolnej formie, metodą klasyczną i metodami aktywizującymi. zastosować technologię informatyczną w sytuacjach nauczaniauczenia się. diagnozować wyniki uczenia się-nauczania, oceniać pracę i osiągnięcia indywidualne w kontekście rozwoju osobistego i zawodowego, współpracować z podmiotami otoczenia społecznogospodarczego na rzecz instytucji edukacyjnych, posługiwać się wymową wzorcową oraz prawidłowymi nawykami w operowaniu głosem. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność do wprowadzania innowacyjnych form i metod pracy w instytucjach i organizacjach kształcąco-wychowawczych. Nazwa specjalności międzykierunkowej Edukator przedmiotów ekonomicznych Studium Pedagogiczne OBOWIĄZKOWE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Program specjalności międzykierunkowej Zarządzanie kapitałem ludzkim** Przedsiębiorczość** Etyka w biznesie** Negocjacje** Pedagogika* Projektowanie i ocena procesu szkoleniowego (dydaktycznego)* , Emisja głosu* Razem ,5 Integralną częścią specjalności międzykierunkowej są praktyki dydaktyczne we współpracy z placówkami edukacyjnowychowawczymi i firmami szkoleniowymi w wymiarze 30 h. Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Prof. dr hab. Marta Juchnowicz Dr Lidia Jabłonowska telefon 9451; kom

11 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 5 Nazwa jednostki wnioskującej Katedra Skarbowości Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Studia II stopnia Finanse sektora publicznego Efekty kształcenia Uzasadnienie merytoryczne wniosku Utworzenie specjalności międzykierunkowej Finanse sektora publicznego powinno umożliwić studentom wszystkich kierunków i rodzajów studiów zdobycie wiedzy o instytucjach i instrumentach gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych na szczeblu rządowym i samorządowym oraz w podsektorze państwowych funduszy celowych. Wiedza ta jest niezbędna dla zrozumienia i oceny wpływu kryzysów finansowych na kondycję i równowagę finansową sektora publicznego oraz działań antykryzysowych podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej i w poszczególnych państwach. Studenci tej specjalności będą mieli możliwość poznania istotnych aspektów reformy finansów sektora publicznego w Polsce, związanej z nową ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ważnym elementem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie w zakresie metod planowania budżetowego, form finansowania inwestycji rządowych i samorządowych oraz zarządzania długiem publicznym. Specjalność Finanse sektora publicznego ma przygotować absolwentów SGH do pracy w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych oraz w instytucjach finansowych obsługujących budżet państwa i pozostałe segmenty sektora finansów publicznych. Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: możliwość wskazania źródeł i zasad gromadzenia środków publicznych oraz kierunków ich rozdysponowania; podstawy do określenia roli funduszy celowych w polityce budżetowej; podstawowe przygotowanie w zakresie metod planowania budżetowego, Wiedza w tym planowania wieloletniego; wiedzę dotyczącą zasad pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej; wiedzę niezbędną do stosowania zasad rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: ocenić przy pomocy różnych wskaźników stopień niezrównoważenia finansów państwa oraz jego przyczyny i skutki; analizować budżet państwa i budżet środków europejskich; ocenić sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego i określić Umiejętności instrumenty równoważenia budżetów samorządowych; oszacować i ocenić koszty i korzyści związane z realizacją inwestycji na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego; porównać systemy finansów publicznych funkcjonujące w różnych państwach. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: umiejętność organizowania pracy zespołów interdyscyplinarnych; biegłą znajomość sposobów pozyskiwania informacji potrzebnych do Inne kompetencje podejmowania decyzji finansowych; zdolność do zajmowania własnego stanowiska wobec projektów reform dotyczących finansów sektora publicznego. 10

12 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Finanse sektora publicznego Program specjalności międzykierunkowej Studia II stopnia Budżet samorządowy** Fundusze celowe w finansach publicznych** Polityka budżetowa* Rachunkowość w jednostkach sfery budżetowej** Razem Optymalizacja podatkowa** Partnerstwo publiczno-prywatne** Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w UE** Porównania systemów finansów publicznych* Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** Wpływ instrumentów polityki fiskalnej na wybrane relacje makroekonomiczne** Razem 21 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak adres mailowy telefon

13 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 6 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Studia II stopnia Integracja europejska Uzasadnienie merytoryczne wniosku Specjalność europejska kierowana jest do studentów chcących pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, poprzez poznanie unijnych polityk oraz regulacji w wybranych sektorach gospodarki unijnej. Posiadanie tej wiedzy pozwoli absolwentom na zwiększenie swojej przydatności dla pracodawców zaangażowanych w proces integracji europejskiej oraz działających na rynku unijnym. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Po zrealizowaniu programu specjalności student: ma wiedzę na temat funkcjonowania Unii Europejskiej w gospodarce globalnej, poznał polityki wspólnotowe UE, rozumie czynniki determinujące funkcjonowanie i rozwój krajów członkowskich UE. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: samodzielnie analizować czynniki oddziałujące na finanse publiczne, wynikające z uwarunkowań unijnych, postrzegać wielopłaszczyznowo zjawiska dotyczące procesu integracji gospodarczej, społecznej i kulturowej. Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: umiejętność analizy krytycznej, oraz konstruktywnej oceny procesów ekonomicznych zachodzących w UE. 12

14 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Integracja europejska Program specjalności międzykierunkowej Wymiar godzin ST i N(P) N(S-N) Punkty ECTS Administracja publiczna w Unii Europejskiej* Finanse Unii Europejskiej** Polityki wspólnotowe** 60 6 razem Wymiar godzin ST i N(P) N(S-N) Przygotowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej** Unia Europejska jako podmiot w stosunkach międzynarodowych** Polska w Unii Europejskiej** Wspólna polityka transportowa i logistyczna UE* Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej** Sektor usług w Unii Europejskiej* Europejski system transportowy* 30 3 Razem 15 punktów z przedmiotów obowiązkowych i 6 punktów z grupy przedmiotów tworzących specjalność, razem 21 punktów. Punkty ECTS Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) Dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej adres mailowy telefon 13

15 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 7 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Ekonometrii Studia II stopnia Inwestycje finansowe Uzasadnienie merytoryczne wniosku Oferta specjalności kierowana jest do studentów zainteresowanych inwestycjami finansowymi w kontekście ich analizy ilościowej, identyfikowania źródeł i metod jego redukcji. W konsekwencji oferta obejmuje przegląd podstawowych rynków finansowych, bogaty zestaw analitycznych narzędzi wykorzystywanych zarówno w teorii modelowania procesów inwestycyjnych, jak i w praktyce inwestycyjnej oraz makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. Istotną cecha specjalnosci są zawarte w niej nowoczesne narzędzia analityczne, wywodzące się z najnowszych kierunków badań w ekonometrii i matematyce finansowej. Specjalność oferuje studentowi taki dobór przedmiotów, który najlepiej odpowiada jego umiejętnościom matematycznym. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student ma wiedzę o: zasadach funkcjonowania rynków finansowych, w tym rynków instrumentów pochodnych modelowaniu rynków finansowych ilościowych metodach i narzędziach oceny inwestycji finansowej, w tym oceny ryzyka. Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: modelować rynek finansowy na podstawie danych szeregów czasowych i interpretować uzyskane wyniki ocenić adekwatność danego modelu rynku do odzwierciedlenia rynku obserwowanego w praktyce i uzasadnić swoją ocenę skonstruować portfel inwestycyjny o zadanych własnościach ocenić, stosując różnorodne mierniki, ryzyko inwestycyjne portfela posłużyć się odpowiednimi dla danego problemu komputerowymi pakietami ekonometrycznymi. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zrozumienie różnorodnych aspektów podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych zdolność samokształcenia w zakresie zaawansowanych zagadnień analizy i oceny inwestycji finansowych umiejętności wymagane w zawodzie maklera i doradcy finansowego. 14

16 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Inwestycje finansowe Program specjalności międzykierunkowej studia II stopnia Portfel inwestycyjny* 45 4, Rynek instrumentów pochodnych* Matematyka instrumentów pochodnych* 30 3 razem , Ekonometria finansowa** Metody symulacji w ubezpieczeniach i finansach* Polityka pieniężna* Zarządzaniem portfelem kredytowym banku * Zastosowania matematyki w ekonomii finansowej* 30 3 razem minimum ,5 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy dr Joanna Klimkowska telefon (22)

17 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 8 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Katedra Informatyki Gospodarczej Studia II stopnia Consulting IT w przedsiębiorstwie Uzasadnienie merytoryczne wniosku Systemy informacyjne zarządzania pełnią rolę usługową wobec systemów zarządzania. Zastosowanie technologii informacyjnych (IT) nie jest więc celem samym w sobie, ale ma służyć usprawnieniu procesów biznesowych. Stąd też istnieje duży popyt rynkowy na konsultantów posiadających znajomość poszczególnych obszarów funkcjonalnych biznesu, oraz metod budowy i wdrażania systemów informatycznych. Specjalność Consulting IT w przedsiębiorstwie dotyczy znajomości zastosowań, projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstw w zakresie funkcjonalnym podstawowych modułów systemów informatycznych: gospodarki materiałowej, planowania produkcji, sprzedaży i dystrybucji. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Inne kompetencje Po zrealizowaniu programu specjalności student ma: wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym wiedzę o znaczeniu systemów informatycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa wiedzę o zastosowaniach systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa wiedzę o podstawowych funkcjach poszczególnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego wiedzę o metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa Po zrealizowaniu programu specjalności student umie: sformułować wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego zaprojektować system informatyczny wspomagający poziom operacyjny przedsiębiorstwa zaplanować wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego. Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje: zdolność do podjęcia pracy w konsultingu systemów informatycznych w zakresie tzw. modułów logistycznych zdolność do podjęcia pracy w zakresie analityka procesów biznesowych dla potrzeb określania specyfikacji wymagań przy wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania. 16

18 OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Consulting IT w przedsiębiorstwie Program specjalności międzykierunkowej Zarządzanie operacyjne* Informacyjne systemy zarządzania** Zarządzanie procesami** Rozwój aplikacji biznesowych* Systemy baz danych II* Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania** razem razem 21 Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Dr Przemysław Polak telefon wew lub

19 SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 9 Nazwa jednostki wnioskującej Stopień studiów Nazwa specjalności międzykierunkowej: Instytut Ekonometrii, Zakład Metod Probabilistycznych Studia II stopnia Ubezpieczenia - metody aktuarialne Uzasadnienie merytoryczne wniosku Na studiach jednolitych istniała ścieżka aktuarialna, którą ukończyło kilkudziesięciu studentów. Wielu z nich zdało następnie państwowe egzaminy i obecnie są aktuariuszami w firmach ubezpieczeniowych, a niemal wszyscy pozostali także pracują w zakładach ubezpieczeń lub firmach audytorskich. Proponowana dla studiów II stopnia specjalność międzykierunkowa Ubezpieczenia metody aktuarialne stanowi drugi etap edukacji z tego zakresu, pierwszym zaś jest specjalność międzykierunkowa na studiach I stopnia Wprowadzenie do metod aktuarialnych. Należy podkreślić, że specjalność na studiach II stopnia jest niezależna od specjalności z I stopnia, ponieważ obejmuje inne, zaawansowane treści, metody i narzędzia. Specjalność międzykierunkowa Ubezpieczenia metody aktuarialne obejmuje: rozkłady prawdopodobieństwa opisujące liczbę i wartość roszczeń wraz z ich estymacją i weryfikacją statystyczną, miary ryzyka w różnych rodzajach ubezpieczeń i reasekuracji, zasady i techniki kalkulacji składek, rachunkowość i elementy finansów zakładu ubezpieczeń, kalkulację składek w ubezpieczeniach na życie i rentach życiowych, systemy taryfikacji w ubezpieczeniach komunikacyjnych, konstrukcję ubezpieczeń społecznych i ich rolę w polityce społecznej, rodzaje i formy umów reasekuracyjnych, modele teoretyczne oraz unormowania prawne wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Polsce i za granicą, systemy wczesnego ostrzegania wykorzystywane przez nadzory ubezpieczeń oraz metody oceny zakładów ubezpieczeń stosowane przez agencje ratingowe. Efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Po zrealizowaniu programu specjalności student: ma zaawansowaną w stopniu średnim lub wyższym wiedzę z dziedziny nauk aktuarialnych, zna zasady kalkulacji aktuarialnych, a także teoretyczne podstawy umożliwiające ocenę jakości stosowanych metod, zna probabilistyczne i statystyczne narzędzia umożliwiające modelowanie i szacowanie ryzyka, ma wiedzę o istniejących oraz teoretycznie postulowanych systemach ubezpieczeń, ma podstawową wiedzę o rachunkowości i finansach zakładów ubezpieczeń, zna rodzaje i formy umów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, rozumie teoretyczne i prawne unormowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Polsce i za granicą. Po zrealizowaniu programu specjalności student potrafi: stosować w praktyce zaawansowane narzędzia matematyki i statystyki aktuarialnej, a także projektować nowe, modelować i szacować ryzyko w warunkach rynku ubezpieczeniowego oraz dokonywać analizy stabilności i jakości modeli i oszacowań, 18

20 Inne kompetencje dokonywać kalkulacji składek ubezpieczeniowych dla rozmaitych typów ubezpieczeń, analizować i dokonywać oceny systemów ubezpieczeń oraz proponować i konstruować ich zmiany. Po zrealizowaniu programu specjalności student będzie: świadomy zasad zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń, umiał pogłębiać samodzielnie wiedzę fachową, zdolny do przygotowania się i zdania egzaminu państwowego na uprawnienia aktuariusza. OBOWIĄZKOWE FAKULTATYWNE Łączna liczba punktów ECTS (18-21) Nazwa specjalności międzykierunkowej Ubezpieczenia - metody aktuarialne Program specjalności międzykierunkowej Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka** Reasekuracja aspekty aktuarialne** 30-3 Lub Wypłacalność zakładów ubezpieczeniowych* Rachunkowość w zakładzie ubezpieczeń* Ubezpieczenia na życie i plany emerytalne** 30-3 razem Modele ubezpieczeń komunikacyjnych* Metody symulacji w ubezpieczeniach i finansach* Ubezpieczenia społeczne* Statystyka matematyczna I* 30-3 razem ECTS Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów) adres mailowy Dr hab. Wojciech Bijak telefon wew. 9253,

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo