Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Zgłoszenie dotyczy mandatu z zakresu (zaznaczyć X przy jednym wybranym obszarze): ochrony środowiska; X rynku pracy edukacji infrastruktury społecznej promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji; federacji. 3. Imię i nazwisko osoby kandydującej na członka KM Małgorzata Kaczmarczyk 4. Adres i dane kontaktowe osoby kandydującej na członka KM Adres do korespondencji Adres mailowy Nr telefonu 5. Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz zatrudnienia/doświadczenia zawodowego kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji projektów w ramach programów objętych współfinansowaniem ze środków UE lub w dziedzinach objętych interwencją RPO Lubuskie 2020, wiedzy nt. zakresu interwencji RPO Lubuskie 2020 oraz uzasadnienie udziału kandydata w pracach KM RPO Lubuskie 2020.

2 Małgorzata Kaczmarczyk lat 35, wykształcenie wyższe. Ukończyła studia mgr I stopnia na UZ, wydział Humanistyczny, kierunek Politologia, specjalność Europeistyka oraz studia II stopnia UZ, wydział Mechaniczny, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Posiada 10- letnie doświadczenie zawodowe pracując w organizacji pozarządowej (Fundacji Przedsiębiorczość) na stanowisku kierownika Inkubatora. Instytucja, w której pracuję posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz działa w sieci KSU Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaangażowana w pisanie, koordynowanie i rozliczanie projektów unijnych. Od 2005 roku realizowała projekt Gminne Centrum Informacji w Żarach, który zajmował się wsparciem doradczym dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie, pośrednictwa, poradnictwa zawodowego, oraz doradztwa personalnego. Udzieliła w okresie projektu, ponad 2000 usług informacyjnych i doradczych dla mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego. Prowadzi pośrednictwo pracy w ramach którego rocznie pozyskuje ponad 1000 ofert pracy. Z sukcesem działa dla mieszkańców powiatu żarskożagańskiego w zakresie walki z bezrobociem. Organizuje i prowadzi szkolenia aktywizujące zarówno młodzież jak i osoby po 50 r.ż w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacji, poradnictwa zawodowego. Dodatkowo organizuje i rekrutuje na szkolenia MŚP z woj. lubuskiego. Pisze projekty w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości z których darmowo korzystają mieszkańcy woj. lubuskiego. W ramach projektów unijnych prowadzi doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, dzięki czemu, pomaga w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku nie tylko osobom wykształconym ale również tym którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. W ostatnich trzech latach pracowała / pisała projekty m.in. Żary 2020 Innowacyjny System Ekonomii Społecznej Działanie POKL, Wykwalifikowany pracownik POKL, Kapitał dla przedsiębiorczych Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego LRPO systemowe wsparcie sektora MSP w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Działanie 2.5 LRPO Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Profesjonalni pracownicy 50 plus, Poddziałanie POKL,,,Pełna księgowość i środki trwałe w programie Comarch CDN Optima Projekt ,,Aktywizacja zawodowa kobiet na obszarach powojskowych w ramach projektu POKL, GRAFIK KOMPUTEROWY MÓJ NOWY ZAWÓD Poddziałanie POKL,,,Przyszłość szyta na miarę POKL,,,Krawiectwo Zawód z Pasją POLK,,,Zbudujemy Przyszłość POLK,,,Auditor wewnętrzny zarządzania jakością POKL, Nowe kwalifikacje na miarę przyszłości POLK,,,Nowy zawód nowa przyszłość POLK,,,Telemarketer zawód przyszłości w ramach Poddziałania POKL, Tworzenie Spółdzielni socjalnych, zakładanie działalności gospodarczej PO FIO, ponadto zaangażowana w pisanie projektów własnych dla mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego zgodnie z celami statutowymi organizacji,,mama wraca na rynek pracy,,,zarządzanie kompetencjami,,,aktywne metody poszukiwania pracy,,,komunikacja werbalna i niewerbalna Organizatorka targów, giełd pracy, prelekcji, na co dzień związana z rynkiem pracy i aktywnym zwalczaniem bezrobocia, pozytywnie nastawiona do zmian i innowacyjnych podejść w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości. Ukończyła szereg szkoleń i kursów w zakresie HR, Public Relations, Fundraising w NGO, Zarządzania i kierowania personelem, Rozwoju Kompetencji Menedżerskich, Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków unijnych Certyfikat TÜV NORD POLSKA Sp. z o. o. Ponadto uczestnik warsztatów w zakresie mentoringu jako innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób do 25 r.ż, a także,,powiatowej ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Posiada również uprawnienia pedagogiczne, jest konsultantem KSU w zakresie usług informacyjnych. Dba o ciągły rozwój osobisty, wychodzi naprzeciw innowacjom dotyczącym rynku pracy i aktywizacji zawodowej. W ramach prac Inkubatora udziela wsparcia głownie osobom bezrobotnym, chcącym założyć własna działalność gospodarczą, ocenia biznes plany firm nowopowstających w zakresie przyjęcia do Inkubatora na zasadach preferencyjnych, administruje i zarządza nieruchomościami Inkubatora, a także prowadzi nadzór nad najemcami Inkubatora (firmami inkubowanymi). 6. Oświadczenia osoby kandydującej na członka KM. Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż: I. Pełniąc funkcję członka komitetu monitorującego wypełniać będę moje obowiązki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustanowionymi w ramach RPO Lubuskie W szczególności zobowiązuję się: 1. regularnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Monitorującego;

3 2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu Operacyjnego; 3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie osiągania poszczególnych celów Programu Operacyjnego; 4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego; 5. zapoznawać się ze sprawozdaniami z realizacji Programu Operacyjnego oraz innymi przedstawionymi przez Sekretariat Komitetu Monitorującego dokumentami poświęconymi wdrażaniu Programu Operacyjnego; 6. analizować propozycje Instytucji Zarządzającej w zakresie zmian Programu Operacyjnego; 7. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy. II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie IV. III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, w tym umieszczenie mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym, nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji oraz informacji zawartych w pkt. 16 i 17 niniejszego formularza w dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyborczej na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie. (czytelny podpis) 7. Imię i nazwisko osoby kandydującej na zastępcę członka KM Artur Stępień 8. Adres i dane kontaktowe osoby kandydującej na zastępcę członka KM Adres do korespondencji Adres mailowy Nr telefonu 9. Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz zatrudnienia/doświadczenia zawodowego kandydata na zastępcę członka KM ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji projektów w ramach programów objętych współfinansowaniem ze środków UE lub w dziedzinach objętych interwencją RPO Lubuskie 2020, wiedzy nt. zakresu interwencji RPO Lubuskie 2020 oraz uzasadnienie udziału kandydata w pracach KM RPO Lubuskie 2020:

4 Artur Stępień wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Wrocławską.Ekspert w ramach LRPO w dziedzinie wsparcia pośredniego przedsiębiorstw. Ponadto Ekspert m.in. w Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego którego dane znajdują się w Centralnej Bazie Ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Posiada doświadczenie w ocenie oraz opiniowaniu projektów dotacyjnych realizowanych w ramach LRPO. Od roku 2009 czynnie ocenia (ocena merytoryczna) wnioski dotacyjne współfinansowane ze środków unijnych (LRPO). Posiada znajomość RPO 2020 oraz dokumentów programowych. Bezpośrednio zajmuję się pracą z przedsiębiorcami oraz osobami chcącymi rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zakres tych prac obejmuje usługi pożyczkowe, informacyjne jak i doradcze. Instytucja, w której pracuję posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz działa w sieci KSU Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakresy pracy: 1. Prowadzenie konsultacji klientów 2. Prowadzenie analiz finansowych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności finansowej oraz firm istniejących 3. Ocena możliwości finansowania projektów przedstawionych przez klientów OWP i FRP 4. Koordynacje działań OWP i FRP 5. Przygotowywanie pod względem dokumentacyjnym osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy finansowej FRP 6. Współpraca pomiędzy ośrodkami w zakresie; - koordynacji sporządzania i aktualizowania strategii rozwoju, - aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez KSU bądź na rzecz KSU, - tworzenia i realizacji wspólnej strategii promocyjnej KSU, Przewodniczący komisji pożyczkowej oceniającej projekty inwestycyjne Funduszu Pożyczkowego (kapitał MPiPS oraz środki unijne w ramach LRPO). Od roku 1997 dokonuję analiz (finansowo ekonomicznych) oraz oceny wniosków, projektówbiznes planów działalności gospodarczych na cele inwestycyjne jaki i obrotowe. Jest wieloletnim konsultantem KSU w zakresie usług doradczych oraz informacyjnych- wiedza weryfikowana na testach kompetencji konsultantów. Wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu spółdzielczości socjalnej. Doradca oraz konsultant z zakresu ekonomii społecznej pomoc w tworzeniu działającej spółdzielni socjalnej. Ponadto współtworzenie projektów upwszechniających wiedzę o ekonomii społeczne PO FIO, oraz działania Wsparcie Ekonomii Społecznej - projekt pt."żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej" Na drodze rozwoju zawodowego przeszedł szereg różnego rodzaju szkoleń oraz uzyskał dodatkowe kwalifikacje, brał m.in udział w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego TOR#10 w ramach którego powstała sieć funduszy pożyczkowych działających w Polsce. Jest trenerem przedsiębiorczości z certyfikatem Ohio State Universit y oraz Fundacji Gospodarczej NSZZ Solidarność z Gdańska. Czynnie prowadzi szkolenia bloki tematyczne z zakresu pozyskiwania środków unijnych. Zajmował się również doradztwem na rzecz samorządów powiatowych województwa lubuskiego w ramach zleconego przez Zarząd Województwa Lubuskiego programu specjalnego rozwoju ekonomicznego. Był doradcą KSU oraz Punktu konsultacyjnego w ramach projektu PARP, wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim - zajęcia dla studentów i absolwentów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania Biznes Planu i analizy finansowej. Pracował również jako główny doradca konsultant Sieci Punktów Informacji i Doradztwa Gospodarczego w Euroregionie Sprewa Nysa Bóbr.Tworzył projekty dla firm z sektora MSP do programów Phare, Sapard, SPO WKP, ZPORR, LRPO, PROW i innych. W ramach swojej pracy zawodowej pomaga w sporządzaniu Biznes Planów, analiz finansowych, dokonuję oceny kondycji finansowej firm, opracowuję analizy wskaźnikowe oraz przyporządkowuje odpowiednie poziomy ratingowe niezbędne w procesie udzielania wsparcia finansowego. Twórca oraz, realizator projekt pt. Kompleksowy system wspierania przedsiębiorczości od diagnozy poprzez wiedzę oraz wsparcie finansowe do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Kieruję projektem pt. Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach systemowe wsparcie sektora MSP w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Działanie 2.5 LRPO Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Publikacje: Współautor poradnika - informatora Krok po kroku - Jak założyć i prowadzić własną firmę wydany przez Agencje Fakty Żary 2000 r. Współautor poradnika - informatora Jak założyć własną firmę wydany przez DEM DRUK Żary 2003

5 10. Oświadczenia osoby kandydującej na zastępcę członka KM. Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż: I. Pełniąc funkcję zastępcy członka komitetu monitorującego wypełniać będę moje obowiązki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustanowionymi w ramach RPO Lubuskie W szczególności zobowiązuję się: 1. regularnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Monitorującego; 2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu Operacyjnego; 3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie osiągania poszczególnych celów Programu Operacyjnego; 4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego; 5. zapoznawać się ze sprawozdaniami z realizacji Programu Operacyjnego oraz innymi przedstawionymi przez Sekretariat Komitetu Monitorującego dokumentami poświęconymi wdrażaniu Programu Operacyjnego; 6. analizować propozycje Instytucji Zarządzającej w zakresie zmian Programu Operacyjnego; 7. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy. II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, w tym umieszczenie mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym, nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji oraz informacji zawartych w pkt. 16 i 17 niniejszego formularza w dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyborczej na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie IV. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie. V. 11. Dane organizacji zgłaszającej kandydatury (czytelny podpis) Nazwa organizacji Fundacja,,Przedsiębiorczość Forma prawna Organizacja pozarządowa Nazwa rejestru i numer KRS NR Siedziba organizacji Mieszka I 13, Żary Nr telefonu Adres mailowy 12. Doświadczenie organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydatury w zakresie prowadzenia działalności w danym obszarze tematycznym, o którym mowa w pkt.2. Doświadczenie Fundacji "Przedsiębiorczość" w realizacji projektów o podobnej tematyce w okresie ostatnich 5 lat obrazuje poniższa lista zrealizowanych projektów: POKL Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw - obecnie w realizacji -Żary 2020 Innowacyjny System Ekonomii Społecznej" - Partner w projekcie - obecnie w realizacji - projekt partnerski we współpracy z administracją

6 PROJEKTY ZREALIZOWANE -Wykwalifikowany pracownik w ramach działania POKL - - PO FIO 2012 Tworzenie Spółdzielni socjalnych, zakładanie działalności gospodarczej, szansą dla mieszkańców pow. żarskiego projekt w zakresie partnerstwa trójsektorowego we współpracy z administracją i biznesem - "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach systemowe wsparcie sektora MSP" w ramach LRPO - obecnie w realizacji - "Kompleksowy system wspierania przedsiębiorczości - od diagnozy poprzez wiedzę oraz wsparcie finansowe do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej" realizowany w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Urząd Marszałkowski - obecnie w realizacji - Punkt Konsultacyjny - projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizacja rozpoczęła się od września 2004 r, grupa beneficjentów docelowych to firmy z sektora MSP - cel projektu: zwiększenie dostępu do informacji dla sektora MSP. W realizacji projektu osiągnięto zdefiniowane założenia, - sieć Punktów Informacji i Doradztwa Gospodarczego w Euroregionie Sprewa, projekt finansowany przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, odbiorcy projektu - sektor MSP oraz osoby bezrobotne, projekt zakończony w roku 2004 r. cel projektu - szeroko rozumiany rozwój i współpraca małych i średnich firm Euroregionu przy wykorzystaniu istniejącego narzędzia jakim jest sieć Punktów Informacji i Doradztwa Gospodarczego. W realizacji projektu osiągnięto zdefiniowane założenia, - Gminne Centrum Informacji dla gminy Żary oraz Bytom Odrzański, projekt współfinansowany przez WUP w Zielonej Górze oraz MPiPS, beneficjenci: osoby bezrobotne, młodzież szkolna, inni na warunkach komercyjnych, projekty rozliczone w fazie realizacji - celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej związanej z aktywizacją zawodową oraz zwiększenie szans ludzi młodych na efektywne wejście na rynek pracy. W realizacji projektu osiągnięto zdefiniowane założenia. - MOJA KARIERA kompleksowy system promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta w Żarach, cel: Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez kompleksowy system wspierania oparty na wiedzy, wsparciu finansowym i technicznym. Informujemy ponadto, że Fundacja należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU 0408) oraz jesteśmy akredytowanym wykonawcą usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych KSU oraz posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO Od r. Fundacja znajduje się w Wojewódzkim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dla woj. lubuskiego - pod numerem 2.08/00022/ Działamy w partnerstwach na rzecz poradnictwa zawodowego, ekonomi społecznej, jesteśmy również członkami Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, a w 2014 r dokonaliśmy wpisu do rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.), zgłaszające kandydatury Anita Staszkowian Imię i nazwisko Prezes Zarządu Funkcja 14. Czytelne podpisy (lub podpisy nieczytelne wraz z pieczątką) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 zgłaszającej/go kandydatury

7 15. Lista podmiotów udzielających poparcia osobom kandydującym na członka oraz zastępcę członka KM Lp. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu Nr KRS/inny rejestr Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

8 16. Informacja o najważniejszych, zdaniem osoby kandydującej na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM Oświadczenia osoby kandydującej na członka KM reprezentującego organizacje pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska. 2 Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż zgadzam się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego w zakresie w jakim dotyczą one członków ciał dialogu społecznego. (czytelny podpis) 18. Oświadczenia osoby kandydującej na zastępcę członka KM reprezentującego organizacje pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska. 3 Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż zgadzam się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego w zakresie w jakim dotyczą one członków ciał dialogu społecznego. (czytelny podpis) 1 Uzupełnienie informacji w pkt. 16 nie jest obowiązkowe. 2 Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 17 nie jest obowiązkowe. 3 Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 18 nie jest obowiązkowe.

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 1. Zgłoszenie kandydata/ kandydatki do Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 2017r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Rozdział 1 Komitet Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

zwany dalej Regulaminem INTERREG V-A PL-SK Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020

zwany dalej Regulaminem INTERREG V-A PL-SK Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska Słowacja 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 287/20/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2015 r Regulamin wyboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji. Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia Rozdział I Zadania Komitetu Rewitalizacji 1 1.Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku

Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku Projekt Uchwała Nr /16 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r.

Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r. Uchwała Nr 2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 2016r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania /projekt/ Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Barcinie. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Uchwała Nr / /2016. Rady Miejskiej w Barcinie. z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania /projekt/ Uchwała Nr / /2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 2016r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji I. Komitetu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój 1. Komitet Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2016. Rady Gminy Korzenna. z dnia roku

Uchwała nr /2016. Rady Gminy Korzenna. z dnia roku PROJEKT Uchwała nr /2016 Rady Gminy Korzenna z dnia. 2016 roku w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów. Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów. Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Załącznik do uchwały nr... Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia...2016 r. Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Suchedniów Rozdzial I Zadania Komitetu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

3. Dane kontaktowe proponowanego kandydata na członka Podkomitetu

3. Dane kontaktowe proponowanego kandydata na członka Podkomitetu ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz zgłoszeniowy dla gmin z terenu województwa opolskiego do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (PKM PO KL) 1. Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI. z dnia r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia. 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY. Czas trwania umowy: - od miesiąca października 2014r. do grudnia 2014r. Wymagane kwalifikacje:

OFERTA PRACY. Czas trwania umowy: - od miesiąca października 2014r. do grudnia 2014r. Wymagane kwalifikacje: OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii

Specjalista/Starszy Specjalista w Departamencie Analiz i Strategii PFR to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE APLIKACYJNE

ROZEZNANIE APLIKACYJNE Inowrocław, 01 grudnia 2014 rok ROZEZNANIE APLIKACYJNE Fundacja Ekspert - Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław w związku z realizacją projektu Lepsze jutro realizowanego w ramach PO KL, Działanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca1990

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Wniosek o wpis na listę ekspertów. Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wniosek o wpis na listę ekspertów biorących udział w rozpatrywaniu odwołań od negatywnie rozpatrzonych protestów od oceny merytorycznej na podstawie Procedury Odwoławczej w ramach PO IG, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD Zarząd Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura LGD, wymiar 4/5 etatu na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH

SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH SZKOLENIA Z TEMATYKI FUNDUSZY UNIJNYCH Nie wiesz jak pozyskać środki z UE na swoją działalność? Masz problem z rozliczeniem projektu? Mamy na to sprawdzone rozwiązania! ul. Jedności 19/2 65-018 Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór kandydatów z organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór kandydatów z organizacji pozarządowych Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Konina ogłasza nabór kandydatów z organizacji pozarządowych do Konińskiej Rady Działalności Pożytku

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r.

POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. POROZUMIENIE PARTNERSKIE --- PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM --- zawarte w dniu 25 maja 2011 r. Preambuła: Partnerstwo na rzecz Ekonomii Społecznej w Powiecie Ostródzkim

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację projektu!

Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie umowy na realizację projektu! W związku z przystąpieniem do realizacji projektu Góra pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze poszukuje osób na poniższe stanowiska: Uwaga: warunkiem zawarcia angaży jest podpisanie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

KARTA OCENY FORMULARZA REKRUTACYJNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź

Bardziej szczegółowo

D o r a d c a z a w o d o w y

D o r a d c a z a w o d o w y NABÓR NA POMOCNICZE STANOWISKO PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach ogłasza nabór na pomocnicze stanowisko pracy: doradca zawodowy Nazwa i adres jednostki zatrudniającej: Gminny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Zwrotne finansowanie przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, dnia 9 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Nazwa: Urząd Gminy Strzeleczki. Adres: Strzeleczki, ul. Rynek 4. Telefon kontaktowy: 077 / Fax: 077 /

Załącznik nr 1. Nazwa: Urząd Gminy Strzeleczki. Adres: Strzeleczki, ul. Rynek 4. Telefon kontaktowy: 077 / Fax: 077 / Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy dla gmin z terenu województwa opolskiego do Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (PKM PO KL) 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006

F R R R. Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 F R R R Fundacja R ozw oju R egionu R abka 2002-2006 Co zrobiono od roku 2002 Zarząd F undacji R R R pełnił swoje obowiązki w składzie: Krzysztof P isiewicz P rezes Jan P yka V-ce P rezes Marek Świder

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email:

DANE INSTYTUCJI 1 A Nazwa Instytucji 1: Ulica: Nr lokalu: Nr domu: Kod pocztowy: Tel/fax: Miejscowość: Rok powstania: Email: FORMULARZ REKRUTACYJNY OSÓB PRAWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W TORUNIU ZAKŁADAJĄCYCH LUB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLUCZE z dnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym

Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym Monitoring funduszy europejskich na poziomie regionalnym Adam Szulczewski Fundacja na rzecz Collegium Polonicum Projekt Monitoring funduszy europejskich jest realizowany w ramach programu Obywatele dla

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA

Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA Serdecznie zachęcamy do udziału w warsztatach pt.: PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PO WER PRZY WYKORZYSTANIU PLATFORMY SOWA ADRESACI WARSZTATÓW DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ZAPRASZAMY: wszystkie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji PROJEKT DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH UCHWAŁA NR.... 2016 RADY GMINY JASTKÓW z dnia.2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W II EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W II EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO I. Dane zgłaszającego Imię i nazwisko lub nazwa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W II EDYCJI PLEBISCYTU zdolne NGO Forma prawna (osoba fizyczna, stowarzyszenie, fundacja, itp.): Dane teleadresowe: miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego z dnia 5 lutego 2015 roku

Uchwała nr 1/2015 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego z dnia 5 lutego 2015 roku Uchwała nr 1/2015 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: ordynacji wyborczej przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN

PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN Załącznik nr 1 do Uchwały nr 875/XLVII/06 z dnia 24 kwietnia 2006 roku PROGRAM REGIONALNY PRZEDSIĘBIORCZY POMORZANIN C EL Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w Województwie Pomorskim poprzez wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU w obszarze testowania INNOWACJE 15+ - testowanie i wdrażanie nowych metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku

Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku Uchwała Nr 107/14 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Seniorów. Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Założenia projektu partnerskiego Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Poddziałanie 5.4.2 POKL Człowiek najlepsza inwestycja Realizatorzy projektu: Lider Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej OGŁOSZENIE O KONKURSIE Ogłasza konkurs na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Poddziałanie 7.2.2 wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy cywilno prawnej. 1. Cel konkursu Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice

UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice UCHWAŁA NR LII/1229/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Katowice Na podstawie art. 5c, w zw. z art.40 ust.2 pkt. 4, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu nr POKL.07.02.01-06-130/13 pt: Aktywni bez barier, współfinansowanego przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (POKL) Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo