Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020"

Transkrypt

1 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Zgłoszenie dotyczy mandatu z zakresu (zaznaczyć X przy jednym wybranym obszarze): ochrony środowiska; X rynku pracy edukacji infrastruktury społecznej promowania włączenia społecznego, równości szans i płci, równości szans i niedyskryminacji; federacji. 3. Imię i nazwisko osoby kandydującej na członka KM Małgorzata Kaczmarczyk 4. Adres i dane kontaktowe osoby kandydującej na członka KM Adres do korespondencji Adres mailowy Nr telefonu 5. Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz zatrudnienia/doświadczenia zawodowego kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji projektów w ramach programów objętych współfinansowaniem ze środków UE lub w dziedzinach objętych interwencją RPO Lubuskie 2020, wiedzy nt. zakresu interwencji RPO Lubuskie 2020 oraz uzasadnienie udziału kandydata w pracach KM RPO Lubuskie 2020.

2 Małgorzata Kaczmarczyk lat 35, wykształcenie wyższe. Ukończyła studia mgr I stopnia na UZ, wydział Humanistyczny, kierunek Politologia, specjalność Europeistyka oraz studia II stopnia UZ, wydział Mechaniczny, Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Posiada 10- letnie doświadczenie zawodowe pracując w organizacji pozarządowej (Fundacji Przedsiębiorczość) na stanowisku kierownika Inkubatora. Instytucja, w której pracuję posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz działa w sieci KSU Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaangażowana w pisanie, koordynowanie i rozliczanie projektów unijnych. Od 2005 roku realizowała projekt Gminne Centrum Informacji w Żarach, który zajmował się wsparciem doradczym dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie, pośrednictwa, poradnictwa zawodowego, oraz doradztwa personalnego. Udzieliła w okresie projektu, ponad 2000 usług informacyjnych i doradczych dla mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego. Prowadzi pośrednictwo pracy w ramach którego rocznie pozyskuje ponad 1000 ofert pracy. Z sukcesem działa dla mieszkańców powiatu żarskożagańskiego w zakresie walki z bezrobociem. Organizuje i prowadzi szkolenia aktywizujące zarówno młodzież jak i osoby po 50 r.ż w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacji, poradnictwa zawodowego. Dodatkowo organizuje i rekrutuje na szkolenia MŚP z woj. lubuskiego. Pisze projekty w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości z których darmowo korzystają mieszkańcy woj. lubuskiego. W ramach projektów unijnych prowadzi doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy, dzięki czemu, pomaga w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym rynku nie tylko osobom wykształconym ale również tym którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. W ostatnich trzech latach pracowała / pisała projekty m.in. Żary 2020 Innowacyjny System Ekonomii Społecznej Działanie POKL, Wykwalifikowany pracownik POKL, Kapitał dla przedsiębiorczych Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego LRPO systemowe wsparcie sektora MSP w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Działanie 2.5 LRPO Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu, Profesjonalni pracownicy 50 plus, Poddziałanie POKL,,,Pełna księgowość i środki trwałe w programie Comarch CDN Optima Projekt ,,Aktywizacja zawodowa kobiet na obszarach powojskowych w ramach projektu POKL, GRAFIK KOMPUTEROWY MÓJ NOWY ZAWÓD Poddziałanie POKL,,,Przyszłość szyta na miarę POKL,,,Krawiectwo Zawód z Pasją POLK,,,Zbudujemy Przyszłość POLK,,,Auditor wewnętrzny zarządzania jakością POKL, Nowe kwalifikacje na miarę przyszłości POLK,,,Nowy zawód nowa przyszłość POLK,,,Telemarketer zawód przyszłości w ramach Poddziałania POKL, Tworzenie Spółdzielni socjalnych, zakładanie działalności gospodarczej PO FIO, ponadto zaangażowana w pisanie projektów własnych dla mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego zgodnie z celami statutowymi organizacji,,mama wraca na rynek pracy,,,zarządzanie kompetencjami,,,aktywne metody poszukiwania pracy,,,komunikacja werbalna i niewerbalna Organizatorka targów, giełd pracy, prelekcji, na co dzień związana z rynkiem pracy i aktywnym zwalczaniem bezrobocia, pozytywnie nastawiona do zmian i innowacyjnych podejść w zakresie szerokorozumianej przedsiębiorczości. Ukończyła szereg szkoleń i kursów w zakresie HR, Public Relations, Fundraising w NGO, Zarządzania i kierowania personelem, Rozwoju Kompetencji Menedżerskich, Pełnomocnik ds. pozyskiwania środków unijnych Certyfikat TÜV NORD POLSKA Sp. z o. o. Ponadto uczestnik warsztatów w zakresie mentoringu jako innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób do 25 r.ż, a także,,powiatowej ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Posiada również uprawnienia pedagogiczne, jest konsultantem KSU w zakresie usług informacyjnych. Dba o ciągły rozwój osobisty, wychodzi naprzeciw innowacjom dotyczącym rynku pracy i aktywizacji zawodowej. W ramach prac Inkubatora udziela wsparcia głownie osobom bezrobotnym, chcącym założyć własna działalność gospodarczą, ocenia biznes plany firm nowopowstających w zakresie przyjęcia do Inkubatora na zasadach preferencyjnych, administruje i zarządza nieruchomościami Inkubatora, a także prowadzi nadzór nad najemcami Inkubatora (firmami inkubowanymi). 6. Oświadczenia osoby kandydującej na członka KM. Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż: I. Pełniąc funkcję członka komitetu monitorującego wypełniać będę moje obowiązki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustanowionymi w ramach RPO Lubuskie W szczególności zobowiązuję się: 1. regularnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Monitorującego;

3 2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu Operacyjnego; 3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie osiągania poszczególnych celów Programu Operacyjnego; 4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego; 5. zapoznawać się ze sprawozdaniami z realizacji Programu Operacyjnego oraz innymi przedstawionymi przez Sekretariat Komitetu Monitorującego dokumentami poświęconymi wdrażaniu Programu Operacyjnego; 6. analizować propozycje Instytucji Zarządzającej w zakresie zmian Programu Operacyjnego; 7. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy. II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie IV. III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, w tym umieszczenie mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym, nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji oraz informacji zawartych w pkt. 16 i 17 niniejszego formularza w dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyborczej na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie. (czytelny podpis) 7. Imię i nazwisko osoby kandydującej na zastępcę członka KM Artur Stępień 8. Adres i dane kontaktowe osoby kandydującej na zastępcę członka KM Adres do korespondencji Adres mailowy Nr telefonu 9. Przebieg dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz zatrudnienia/doświadczenia zawodowego kandydata na zastępcę członka KM ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w obszarze dotyczącym realizacji projektów w ramach programów objętych współfinansowaniem ze środków UE lub w dziedzinach objętych interwencją RPO Lubuskie 2020, wiedzy nt. zakresu interwencji RPO Lubuskie 2020 oraz uzasadnienie udziału kandydata w pracach KM RPO Lubuskie 2020:

4 Artur Stępień wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Politechnikę Wrocławską.Ekspert w ramach LRPO w dziedzinie wsparcia pośredniego przedsiębiorstw. Ponadto Ekspert m.in. w Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego którego dane znajdują się w Centralnej Bazie Ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Posiada doświadczenie w ocenie oraz opiniowaniu projektów dotacyjnych realizowanych w ramach LRPO. Od roku 2009 czynnie ocenia (ocena merytoryczna) wnioski dotacyjne współfinansowane ze środków unijnych (LRPO). Posiada znajomość RPO 2020 oraz dokumentów programowych. Bezpośrednio zajmuję się pracą z przedsiębiorcami oraz osobami chcącymi rozpocząć własną działalność gospodarczą. Zakres tych prac obejmuje usługi pożyczkowe, informacyjne jak i doradcze. Instytucja, w której pracuję posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz działa w sieci KSU Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zakresy pracy: 1. Prowadzenie konsultacji klientów 2. Prowadzenie analiz finansowych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności finansowej oraz firm istniejących 3. Ocena możliwości finansowania projektów przedstawionych przez klientów OWP i FRP 4. Koordynacje działań OWP i FRP 5. Przygotowywanie pod względem dokumentacyjnym osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy finansowej FRP 6. Współpraca pomiędzy ośrodkami w zakresie; - koordynacji sporządzania i aktualizowania strategii rozwoju, - aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez KSU bądź na rzecz KSU, - tworzenia i realizacji wspólnej strategii promocyjnej KSU, Przewodniczący komisji pożyczkowej oceniającej projekty inwestycyjne Funduszu Pożyczkowego (kapitał MPiPS oraz środki unijne w ramach LRPO). Od roku 1997 dokonuję analiz (finansowo ekonomicznych) oraz oceny wniosków, projektówbiznes planów działalności gospodarczych na cele inwestycyjne jaki i obrotowe. Jest wieloletnim konsultantem KSU w zakresie usług doradczych oraz informacyjnych- wiedza weryfikowana na testach kompetencji konsultantów. Wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu spółdzielczości socjalnej. Doradca oraz konsultant z zakresu ekonomii społecznej pomoc w tworzeniu działającej spółdzielni socjalnej. Ponadto współtworzenie projektów upwszechniających wiedzę o ekonomii społeczne PO FIO, oraz działania Wsparcie Ekonomii Społecznej - projekt pt."żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej" Na drodze rozwoju zawodowego przeszedł szereg różnego rodzaju szkoleń oraz uzyskał dodatkowe kwalifikacje, brał m.in udział w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Banku Światowego TOR#10 w ramach którego powstała sieć funduszy pożyczkowych działających w Polsce. Jest trenerem przedsiębiorczości z certyfikatem Ohio State Universit y oraz Fundacji Gospodarczej NSZZ Solidarność z Gdańska. Czynnie prowadzi szkolenia bloki tematyczne z zakresu pozyskiwania środków unijnych. Zajmował się również doradztwem na rzecz samorządów powiatowych województwa lubuskiego w ramach zleconego przez Zarząd Województwa Lubuskiego programu specjalnego rozwoju ekonomicznego. Był doradcą KSU oraz Punktu konsultacyjnego w ramach projektu PARP, wykładowca na Uniwersytecie Zielonogórskim - zajęcia dla studentów i absolwentów z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania Biznes Planu i analizy finansowej. Pracował również jako główny doradca konsultant Sieci Punktów Informacji i Doradztwa Gospodarczego w Euroregionie Sprewa Nysa Bóbr.Tworzył projekty dla firm z sektora MSP do programów Phare, Sapard, SPO WKP, ZPORR, LRPO, PROW i innych. W ramach swojej pracy zawodowej pomaga w sporządzaniu Biznes Planów, analiz finansowych, dokonuję oceny kondycji finansowej firm, opracowuję analizy wskaźnikowe oraz przyporządkowuje odpowiednie poziomy ratingowe niezbędne w procesie udzielania wsparcia finansowego. Twórca oraz, realizator projekt pt. Kompleksowy system wspierania przedsiębiorczości od diagnozy poprzez wiedzę oraz wsparcie finansowe do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Kieruję projektem pt. Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach systemowe wsparcie sektora MSP w ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Działanie 2.5 LRPO Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu. Publikacje: Współautor poradnika - informatora Krok po kroku - Jak założyć i prowadzić własną firmę wydany przez Agencje Fakty Żary 2000 r. Współautor poradnika - informatora Jak założyć własną firmę wydany przez DEM DRUK Żary 2003

5 10. Oświadczenia osoby kandydującej na zastępcę członka KM. Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż: I. Pełniąc funkcję zastępcy członka komitetu monitorującego wypełniać będę moje obowiązki w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ustanowionymi w ramach RPO Lubuskie W szczególności zobowiązuję się: 1. regularnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Monitorującego; 2. przedstawiać opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Komitetu Monitorującego oraz przekazywać ww. środowiskom informacje zwrotne o postępie wdrażania Programu Operacyjnego; 3. zapoznawać się z postępami prac w zakresie osiągania poszczególnych celów Programu Operacyjnego; 4. zapoznawać się z dokumentacją dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego; 5. zapoznawać się ze sprawozdaniami z realizacji Programu Operacyjnego oraz innymi przedstawionymi przez Sekretariat Komitetu Monitorującego dokumentami poświęconymi wdrażaniu Programu Operacyjnego; 6. analizować propozycje Instytucji Zarządzającej w zakresie zmian Programu Operacyjnego; 7. ujawnić ewentualny konflikt interesów dotyczący mojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy. II. Wyrażam zgodę na kandydowanie na zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie III. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, w tym umieszczenie mojego imienia, nazwiska i informacji o dotychczasowej działalności w sektorze pozarządowym oraz doświadczeniu zawodowym, nazwy reprezentowanej przeze mnie organizacji oraz informacji zawartych w pkt. 16 i 17 niniejszego formularza w dokumentach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyborczej na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie IV. Nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie. V. 11. Dane organizacji zgłaszającej kandydatury (czytelny podpis) Nazwa organizacji Fundacja,,Przedsiębiorczość Forma prawna Organizacja pozarządowa Nazwa rejestru i numer KRS NR Siedziba organizacji Mieszka I 13, Żary Nr telefonu Adres mailowy 12. Doświadczenie organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydatury w zakresie prowadzenia działalności w danym obszarze tematycznym, o którym mowa w pkt.2. Doświadczenie Fundacji "Przedsiębiorczość" w realizacji projektów o podobnej tematyce w okresie ostatnich 5 lat obrazuje poniższa lista zrealizowanych projektów: POKL Budujemy siłę lubuskich przedsiębiorstw - obecnie w realizacji -Żary 2020 Innowacyjny System Ekonomii Społecznej" - Partner w projekcie - obecnie w realizacji - projekt partnerski we współpracy z administracją

6 PROJEKTY ZREALIZOWANE -Wykwalifikowany pracownik w ramach działania POKL - - PO FIO 2012 Tworzenie Spółdzielni socjalnych, zakładanie działalności gospodarczej, szansą dla mieszkańców pow. żarskiego projekt w zakresie partnerstwa trójsektorowego we współpracy z administracją i biznesem - "Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego w Żarach systemowe wsparcie sektora MSP" w ramach LRPO - obecnie w realizacji - "Kompleksowy system wspierania przedsiębiorczości - od diagnozy poprzez wiedzę oraz wsparcie finansowe do efektywnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej" realizowany w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Urząd Marszałkowski - obecnie w realizacji - Punkt Konsultacyjny - projekt finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, realizacja rozpoczęła się od września 2004 r, grupa beneficjentów docelowych to firmy z sektora MSP - cel projektu: zwiększenie dostępu do informacji dla sektora MSP. W realizacji projektu osiągnięto zdefiniowane założenia, - sieć Punktów Informacji i Doradztwa Gospodarczego w Euroregionie Sprewa, projekt finansowany przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, odbiorcy projektu - sektor MSP oraz osoby bezrobotne, projekt zakończony w roku 2004 r. cel projektu - szeroko rozumiany rozwój i współpraca małych i średnich firm Euroregionu przy wykorzystaniu istniejącego narzędzia jakim jest sieć Punktów Informacji i Doradztwa Gospodarczego. W realizacji projektu osiągnięto zdefiniowane założenia, - Gminne Centrum Informacji dla gminy Żary oraz Bytom Odrzański, projekt współfinansowany przez WUP w Zielonej Górze oraz MPiPS, beneficjenci: osoby bezrobotne, młodzież szkolna, inni na warunkach komercyjnych, projekty rozliczone w fazie realizacji - celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej związanej z aktywizacją zawodową oraz zwiększenie szans ludzi młodych na efektywne wejście na rynek pracy. W realizacji projektu osiągnięto zdefiniowane założenia. - MOJA KARIERA kompleksowy system promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta w Żarach, cel: Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez kompleksowy system wspierania oparty na wiedzy, wsparciu finansowym i technicznym. Informujemy ponadto, że Fundacja należy do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU 0408) oraz jesteśmy akredytowanym wykonawcą usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych KSU oraz posiadamy wdrożony system zarządzania jakością ISO Od r. Fundacja znajduje się w Wojewódzkim Rejestrze Instytucji Szkoleniowych dla woj. lubuskiego - pod numerem 2.08/00022/ Działamy w partnerstwach na rzecz poradnictwa zawodowego, ekonomi społecznej, jesteśmy również członkami Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, a w 2014 r dokonaliśmy wpisu do rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr Osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.), zgłaszające kandydatury Anita Staszkowian Imię i nazwisko Prezes Zarządu Funkcja 14. Czytelne podpisy (lub podpisy nieczytelne wraz z pieczątką) osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 zgłaszającej/go kandydatury

7 15. Lista podmiotów udzielających poparcia osobom kandydującym na członka oraz zastępcę członka KM Lp. Nazwa podmiotu Siedziba podmiotu Nr KRS/inny rejestr Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu

8 16. Informacja o najważniejszych, zdaniem osoby kandydującej na członka KM, zagadnieniach związanych z udziałem w pracach KM Oświadczenia osoby kandydującej na członka KM reprezentującego organizacje pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska. 2 Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż zgadzam się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego w zakresie w jakim dotyczą one członków ciał dialogu społecznego. (czytelny podpis) 18. Oświadczenia osoby kandydującej na zastępcę członka KM reprezentującego organizacje pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska. 3 Ja, niżej podpisany(a)... oświadczam, iż zgadzam się z postulatami Karty Reprezentacji Pozarządowych Organizacji Ekologicznych w ciałach dialogu społecznego w zakresie w jakim dotyczą one członków ciał dialogu społecznego. (czytelny podpis) 1 Uzupełnienie informacji w pkt. 16 nie jest obowiązkowe. 2 Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 17 nie jest obowiązkowe. 3 Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. 18 nie jest obowiązkowe.

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT U R Z Ą D P R A C Y Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy AKADEMICKIE BIURA KARIER RAPORT WARSZAWA 2009 1 Opracowanie: Jolanta Szafrańska Publikacja bezpłatna Nakład:

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej prowadzona przez Akademię Pro Europa Zgoda z dnia 1 października 2014 r. DPS- VI-51111-6988-115-MJ/14(20) Fundacja Gospodarcza Pro Europa 2015 r. Cel

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo