Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednostki pomocy społecznej. pod redakcją Piotra Wieczorka. Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza"

Transkrypt

1 Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Od r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont, która wprowadza 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji. Natomiast od r. nastąpiły zmiany w organizacji pomocy społecznej forma organizacyjna jednostek ma duże znaczenie przy wzajemnych rozliczeniach między nimi, ponieważ jps mogą być prowadzone jako jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, a także przez osoby prawne i osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zachodzących zmian prawnych, wyjaśnienie kwestii rozliczeń między jednostkami oraz trudnych zagadnień z zakresu zarządzania i kontroli zarządczej. W książce poruszamy także zagadnienia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Otrzymają Państwo m.in.: n dokumentację zasad (polityki) rachunkowości, n schematy księgowań z wyjaśnieniami (środki trwałe, fundusz alimentacyjny, wartości niematerialne i prawne, inwestycje...), n zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych i sprawozdań budżetowych, n wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2012 r., n informacje dotyczące obowiązku stosowania kas fiskalnych. Jednostki pomocy społecznej okladka23mm:okladka_1_klasyfikacja.qxd :22 Page 1 pod redakcją Piotra Wieczorka Książka skierowana jest przede wszystkim do głównych księgowych, kierownictwa i innych osób zarządzających jednostkami pomocy społecznej. Piotr Wieczorek specjalista ds. rachunkowości, doświadczony szkoleniowiec i były pracownik ops, audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, specjalizujący się w finansowej i technicznej inżynierii ryzyka, właściciel firmy doradczej, praktyk kontroli z 8-letnim doświadczeniem (5% wydatków, kontrole kompleksowe jednostek i zakładów budżetowych), wieloletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych, autor książki Wydatki strukturalne. cena 149 zł pod redakcją Piotra Wieczorka Ponadto w publikacji opisaliśmy, w jaki sposób realizować i rozliczać projekty systemowe oraz jak nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Polityka rachunkowości 2012, dokumentacja Wzajemne rozliczenia między jednostkami Schematy księgowań Projekty systemowe Egzekucja komornicza Nieprawidłowości w funkcjonowaniu jps Asystent rodziny

2 pod redakcją Piotra Wieczorka Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Autorzy: Robert Barański, Mieczysława Cellary, Monika Dragańczuk, Anna Drozdowska, Lucyna Hanus, Hanna Kmieciak, Lucyna Kuśnierz, Anna Majcher-Pociecha, Marek Ornoch, Ewa Pawka-Nowak, Marek Dominik Peda, Krzysztof Rustecki, Przemysław Walentynowicz, Piotr Wieczorek, Barbara Wołczak

3 Jednostki pomocy społecznej 1 wydanie Stan prawny: marzec 2012 r. Redakcja: Agnieszka Szymajda-Chylińska Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa tel. : faks: Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN: ISBN e-book

4 Spis treści Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Wzajemne rozliczenia między jednostkami pomocy społecznej Dokumentacja w obrocie między jednostkami zasada ograniczonego zaufania Zadania JST w ramach systemu pieczy zastępczej Zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Zasady dokumentowania operacji między jednostkami Budżetowanie zadaniowe w sferze polityki społecznej Zarządzanie przez cele a budżetowanie zadaniowe Budżet zadaniowy jako narzędzie realizacji celów Zadania w obszarze polityki społecznej Zagadnienia związane z planowaniem zadań budżetowych Wskaźniki oceny wykonania zadań budżetowych Rachunkowość jednostek pomocy społecznej Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w domach pomocy społecznej Rodzaje domów pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone Określenie przez JST zasad w zakresie gospodarki finansowej w DPS Sprawozdania wypełniane przez DPS funkcjonujące w formie jednostki budżetowej Zasady rachunkowości domu pomocy społecznej Załączniki do polityki rachunkowości DPS Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości ośrodka pomocy społecznej Wpływ zmian w rozporządzeniu w sprawie planów kont na kształt polityki rachunkowości Wzory Fundusz alimentacyjny Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wypłacanie świadczeń i koszty związane z funduszem alimentacyjnym Dochody własne gminy związane z funduszem alimentacyjnym Różne sytuacje przy wypłacie świadczeń Działania organów egzekucyjnych VII IX XIII III

5 Spis treści Odpis aktualizacyjny należności i kwestia umorzeń należności publicznoprawnych Wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące ewidencji operacji związanych z funduszem alimentacyjnym Schematy księgowań z wyjaśnieniami Ewidencja dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Komentarz do zagadnień Schematy księgowań Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz wydatki na inwestycje Środki trwałe definicje i klasyfikacja Wstępna i bilansowa wycena środków trwałych Ulepszenia środków trwałych Wartości niematerialne i prawne Ulepszanie programu komputerowego Ewidencja wydatków inwestycyjnych Schematy księgowań w OPS Schematy księgowań stosowane w ośrodkach pomocy społecznej Wydatki strukturalne w jednostkach pomocy społecznej Przepisy prawne oraz ewidencja wydatków strukturalnych Przykłady wydatków strukturalnych w jednostkach pomocy społecznej według kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych z komentarzem Odpowiedzi na pytania Sprawozdania Sprawozdanie finansowe za rok 2012 r Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych za rok Nadrzędne zasady rachunkowości Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki pomocy społecznej Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 r. w jednostkach pomocy społecznej Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego Bilans w jednostkach pomocy społecznej Odpisy aktualizujące należności w jednostkach pomocy społecznej Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w jednostkach pomocy społecznej Zestawienie zmian w funduszu Wzory dokumentów dotyczące sprawozdania finansowego Sprawozdania jednostek pomocy społecznej w zakresie operacji finansowych Rodzaje sprawozdań z operacji finansowych Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań Formy sporządzania sprawozdań Korekty sprawozdań Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych Charakterystyka sprawozdań Sprawozdania budżetowe Rodzaje sprawozdań budżetowych IV

6 Spis treści Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych Formy sporządzania sprawozdań Terminy sporządzania sprawozdań Dyscyplina finansów publicznych Charakterystyka sprawozdań budżetowych Zarządzanie i kontrola zarządcza Kontrola zarządcza w jednostkach pomocy społecznej Pojęcie i istota kontroli zarządczej Adresat obowiązków i zakres kontroli zarządczej Forma organizacyjno-prawna jednostek pomocy społecznej Podstawowe ryzyko i odpowiedzialność kierownika jednostki Standardy kontroli zarządczej w jednostkach pomocy społecznej Przykładowe ankiety do samooceny zaproponowane w Komunikacie Nr Wzór zarządzenia dyrektora w sprawie systemu i zasad wykonywania kontroli zarządczej Podstawy prawne zarządzania dokumentacją w jednostkach pomocy społecznej Przepisy regulujące postępowanie z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Przepisy wewnętrzne: instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja archiwalna Archiwizacja dokumentacji Elektroniczne zarządzanie dokumentami Nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Kwestia aktualnego stanu prawnego w dokumentacji wewnętrznej JPS Nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek pomocy społecznej Nieprawidłowości w sprawozdawczości budżetowej i finansowej Nieprawidłowości w inwentaryzacji jednostek pomocy społecznej Nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej Pozostałe błędy w funkcjonowaniu jednostki wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności Nieprawidłowości w inwentaryzacji w OPS i DPS Specyficzne rodzaje majątku, który może być ewidencjonowany i powinien być inwentaryzowany w jednostkach pomocy społecznej Nieprawidłowości w przygotowaniu inwentaryzacji asortymentu szczególnego placówek pomocy społecznej Nieprawidłowości w przygotowaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwentaryzacji w jednostkach pomocy społecznej Projekty systemowe Realizacja i rozliczanie projektu systemowego w jednostkach pomocy społecznej Tryby realizacji projektu systemowego Ogólne zasady konstrukcji budżetu zadaniowego projektu Wzór zarządzenia w sprawie: przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Proces kontroli projektów systemowych w jednostkach opieki społecznej Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podstawy prawne Integracja społeczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki V

7 Procedura pozyskania projektu systemowego w ramach działania PO KL Rozliczanie projektów Zasady sprawozdawczości w ramach projektów Kontrola realizacji projektów Najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia w ramach projektów systemowych w działaniu 7.1 PO KL Stwierdzenie nieprawidłowości i ich konsekwencje Wymogi i problemy związane z pozyskiwaniem środków z PO KL Współpraca jednostek pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi Ustawowy obowiązek współpracy i realizacja zadań publicznych Zakres pomocy udzielanej przez organizacje pozarządowe Wybrane możliwości pozyskiwania finansowania przez organizacje pozarządowe Programy dotacyjne Sponsorzy indywidualni Sponsorzy firmowi Projekty partnerskie Przykłady projektów partnerskich Korzyści dla jednostek pomocy społecznej wynikające ze współpracy z trzecim sektorem Egzekucja Egzekucja w pomocy społecznej Świadczenia w zakresie pomocy społecznej Upomnienia Administracyjny tytuł wykonawczy Procedury przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz egzekwowania od dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń Kasy fiskalne, podatek Usługi pomocy społecznej a kasy rejestrujące Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w pomocy społecznej a opodatkowanie Umorzenie długu ze względu na złą sytuację dłużnika (czy należy wystawić PIT-8C) Wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej Wynagrodzenie zasadnicze Dodatki do wynagrodzenia Nagrody Asystent rodziny w nowym systemie wspierania rodziny realizowanym przez samorząd gminny Prawne i merytoryczne aspekty funkcji asystenta rodziny Organizowanie i finansowanie systemu wsparcia rodziny w gminie VI

8 Wprowadzenie Specyfika i znaczenie jednostek pomocy społecznej w realizacji polityki społecznej przekłada się na złożoność problemów, z którymi zarówno kierownicy tych jednostek, jak i księgowi spotykają się na co dzień. Niniejsza publikacja porusza całą gamę zagadnień związanych z jednostkami pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2012 r. Między innymi te zmiany skłoniły wydawnictwo, aby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom. Już sama restrukturyzacja systemu pomocy społecznej polegająca na wydzieleniu, w pewien sztuczny sposób, jednostek związanych z pieczą zastępczą skutkuje wieloma dodatkowymi problemami, które również w publikacji zostały omówione (wzajemne rozliczenia, asystent rodziny itp.). Niestety jakość tworzonego prawa w ostatnich latach spada, zamiast rosnąć, więc i potrzeba wyjaśniania różnych kwestii jest coraz szersza. Dochodzi do tego, w ramach codziennych spraw, brak czasu na poszukiwanie odpowiedzi i ich weryfikowanie. Ta publikacja ma za zadanie pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów, które autorom poszczególnych części pozwoliły na podzielenie się z Państwem swoimi uwagami, przemyśleniami i wnioskami. Nie udało się uniknąć różnicy stanowisk przy opisie zagadnień związanych z zadaniami zleconymi, więc Czytelnik sam musi zdecydować, które rozwiązanie jest mu bliższe, a odpowiednie założenia trzeba wprowadzić do polityki rachunkowości. Jest to swoiste kompendium wiedzy dotyczącej jednostek systemu pomocy społecznej. W pracy nad publikacją brało udział liczne grono autorów, którym ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować. Jest to pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące zagadnień zarówno związanych z zarządzaniem, kontrolą zarządczą, jak i z gospodarką finansową, rachunkowością, sprawozdawczością, egzekucją należności, projektami, podatkami, wydatkami strukturalnymi, współpracą z organizacjami pozarządowymi. W opracowaniu nie mogło zabraknąć omówienia zagadnień związanych ze zmianami w planach kont, które trzeba wprowadzić ze skutkiem od 1 stycznia Opracowanie zawiera propozycje dotyczące zmian w polityce rachunkowości, które muszą być dokonane najpóźniej do 16 sierpnia 2012 r. Omówione nieprawidłowości pozwolą Państwu uniknąć powielania ich u siebie. Zachęcam do lektury i wprowadzania w życie zmian, które mają ułatwić wykonywanie codziennych obowiązków. Piotr Wieczorek, redaktor merytoryczny VII

9

10 Notki biograficzne Mieczysława Cellary absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Współpracuje jako wykładowca ze Stowarzyszeniem Księgowym w Polsce Oddział w Poznaniu i z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Autorka znana jest z licznych opracowań w zakresie podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i budżetowej, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Monika Dragańczuk ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów Administrowania Funduszami Unijnymi Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Główny specjalista w Wydziale Polityki Regionalnej w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa w Ministerstwie Finansów. Specjalistka ds. weryfikacji zasady dodatkowości w jednostkach budżetowych oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Znajomość specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych nabyła w praktyce podczas długoletniej pracy zarówno w Departamencie Budżetu Państwa, jak i na obecnym stanowisku w Wydziale Polityki Regionalnej. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu planowania i sprawozdawczości budżetowej oraz zasad stosowania zarówno klasyfikacji budżetowej, jak i klasyfikacji wydatków strukturalnych. Jest bezpośrednio zaangażowana w proces wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce oraz odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie kilku projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , które są realizowane w ramach jednostki odpowiedzialnej za weryfikację zasady dodatkowości, a także za sprawny przebieg procesu planowania i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie zaplanowanych środków. Prowadzi szkolenia z zakresu prawidłowego klasyfikowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych. Autorka publikacji nt. wydatków strukturalnych. Anna Drozdowska ekspert w dziedzinie finansów komunalnych i planowania inwestycyjnego. Posiada 12 lat doświadczenia w pracy doradczej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i poza jej granicami, a także doświadczenie w zakresie analiz zdolności kredytowej, analiz i prognoz budżetów JST, analiz ekonomiczno-finansowych IX

11 Notki biograficzne projektów inwestycyjnych, a także budowania i wdrażania metodologii budżetowania zadaniowego i prognozowania oraz metodologii wieloletniego planowania inwestycyjnego w JST. Dodatkowa specjalizacja budowanie komputerowych modeli prognostycznych oraz aplikacji wspomagających zarządzanie. Brała udział w realizacji projektów, które polegały na opracowaniu, a następnie wdrożeniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w sferze zarządzania finansami, inwestycjami i budżetem oraz majątkiem JST. Należą do nich m.in. projekty z zakresu umacniania wiarygodności kredytowej dla dużych polskich miast, takich jak Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gliwice oraz dla samorządów za granicą m.in. dla miasta Petrinja (Chorwacja) i Svishtov (Bułgaria) czy Kaliningrad, jak również projekty dla mniejszych samorządów realizowanych np. w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Lucyna Kuśnierz ekonomista, zastępca naczelnika Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie sprawozdawczości i finansów publicznych, autorka wielu publikacji w tym zakresie. Od 2000 r. współautorka przedkładanego corocznie Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego. W latach członek Komitetu Sterującego oraz członek Zespołu Roboczego przy projekcie PHARE 2002/ Zarządzanie finansami publicznymi prowadzonego przez Ministerstwo Finansów. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie spójnego systemu zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego i jego integracja z systemem obsługi budżetu państwa. Wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych w Polsce. Anna Majcher-Pociecha ukończyła studia wyższe magisterskie Historia (UJ, 2002), Administracja samorządowa (UJ, 2005), studia podyplomowe: Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001:2000, (UJ 2006). Od 2003 roku pracuje w Archiwum Państwowym w Krakowie. Marek Ornoch absolwent Instytutu Polityki Społecznej Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Służb Społecznych w Warszawie. Autor jest magistrem politologii w zakresie polityki społecznej. Pracował w samorządowych jednostkach organizacyjnych (ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy), aktualnie jest zatrudniony jako główny specjalista w urzędzie m.st. Warszawy. Ewa Pawka-Nowak absolwentka kierunku Finansów i Bankowości oraz podyplomowych studiów Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiada uprawnienia audytora, od 1999 r. pracownik administracji publicznej, pracowała jako: samodzielna księgowa jednostki budżetowej, inspektor w referacie do spraw Kontroli Urzędu Miasta, audytor wewnętrzny w zespole audytorów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie pracuje jako główna księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej. X

12 Notki biograficzne Marek Dominik Peda politolog, specjalista ds. zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków UE, koordynator projektów z dużym doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych, absolwent UW i doktorant w IFiS PAN, specjalista w zakresie promocji demokracji oraz pomocy rozwojowej, autor wielu publikacji z zakresu zarządzania projektami strukturalnymi UE, ekspert ds. wyborów w wielu miejscach na świecie w ramach misji obserwacyjnych UE. Krzysztof Rustecki specjalista z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik organów podatkowych i konsultant podatkowy w firmach doradczych. Autor wielu publikacji oraz licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego. Piotr Wieczorek specjalista ds. rachunkowości, audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008, specjalizujący się w finansowej i technicznej inżynierii ryzyka, właściciel firmy doradczej, praktyk kontroli z 8-letnim doświadczeniem (5% wydatków, kontrole kompleksowe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury), były pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, były Kierownik Biura Rejestru Usług Medycznych w Kępnie, ekspert wortalu zajmującego się rachunkowością budżetową, autor i współautor publikacji Beck Info Biznes Wydawnictwa C.H. Beck. Osoba specjalizująca się w organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami kontroli zarządczej z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych. Prowadzący szkolenia z zakresu: organizacji rachunkowości (urzędów, jednostek oświatowych, zakładów budżetowych), rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, funkcjonowania tzw. przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, weryfikacji taryf, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, sposobów dokumentowania różnych zdarzeń i czynności związanych z rachunkowością i kontrolą. Barbara Wołczak ekonomistka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu: 1. Nadzoru-Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Gospodarce i Administracji; 2. Rachunkowości i kontroli finansowej; 3. Nadzoru i kontroli finansowej samorządu terytorialnego. Pracuje w państwowej jednostce budżetowej. Stale współpracuje z portalem oraz wydawnictwem C.H. Beck, jako ekspert w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Współautorka publikacji pt. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego wydawnictwa C.H. Beck oraz artykułów publikowanych w Finansach Komunalnych. XI

13

14 Wykaz skrótów Akty prawne: ArchiwU... ustawa z r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 ze zm.) Dochody JSTU... ustawa z r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) ElektInstPU... ustawa z r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz ze zm.) ElemStruktDokR... rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1517) EgzAdmU... ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) FinPublU... ustawa z r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz ze zm.) FundAlimU... ustawa z r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) GospFinR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616) InformatyzPublU... ustawa z r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) KC... ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP... ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) XIII

15 Wykaz skrótów OdpDyscFinU... ustawa z r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.) OrdPU... ustawa z r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OsUprawAlimU... ustawa z r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) PDOFizU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU... ustawa z r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PomocAlimU... ustawa z r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) PomocDożywR... rozporządzenie Rady Ministrów z r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 25, poz. 186) PomocDożywU... ustawa z r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 267, poz. 2259) PomocSpołU... ustawa z r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) PostEgzAdmU... ustawa z r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz ze zm.) PracSamorzU ustawa z r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) PrBank... ustawa z r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) RachU... ustawa z r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.) RegIzbObU... ustawa z r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. Nr 55, poz. 577 ze zm.) SamGminU... ustawa z r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) SamPowU... ustawa z r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) XIV

16 Wykaz skrótów SamWojU... ustawa z r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) SprawBudżR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) SprawOperFinR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. Nr 43, poz. 247) SprawOsUprAlR... rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 173, poz. 1075) SystemPieczZastU... ustawa z r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887). SystOśwU... ustawa z r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) SzczegZasRachR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) ZobZalDługPublR... rozporządzenie Ministra Finansów z r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr 57, poz. 366). VATU... ustawa z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Inne skróty: art.... artykuł BGK... Bank Gospodarstwa Krajowego DPS... dom/-y pomocy społecznej Dz.U.... Dziennik Ustaw EFOR... Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ES... Europejski Fundusz Socjalny GOPS... gminny ośrodek pomocy społecznej IZ... Instytucja Zarządzająca XV

17 Wykaz skrótów JST... jednostka/-i samorządu terytorialnego KSR... Krajowy Standard Rachunkowości KŚT... Klasyfikacja Środków Trwałych m.in.... między innymi MinFin... Minister Finansów MSR... Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Nr/nr... numer np.... na przykład NSA... Naczelny Sąd Administracyjny op.... operacja PFRON... Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PIP... Państwowa Inspekcja Pracy PKOB... Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych pkt... punkt PKWiU... Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PO... Program Operacyjny POKL... Program Operacyjny Kapitał Ludzki poz.... pozycja RIO... Regionalna Izba Obrachunkowa rozp.... rozporządzenie t.j.... tekst jednolity tj.... to jest US... urząd skarbowy ust.... ustęp wg... według WniP... wartości niematerialne i prawne WSA... Wojewódzki Sąd Administracyjny ze zm.... ze zmianami ZFŚS... zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZOZ... Zakład Opieki Zdrowotnej ZPK... zakładowy plan kont ZUS... Zakład Ubezpieczeń Społecznych XVI

18 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej Piotr Wieczorek (1.1, 1.2) Anna Drozdowska (1.3) 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Jednostki pomocy społecznej ze względu na realizowane zadania prowadzą specyficzną gospodarkę finansową uzależnioną m.in. od ustaleń ustawy z r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm., dalej: PomocSpołU). Do jednostek systemu pomocy społecznej należą: Tabela 1. Jednostki pomocy społecznej w Polsce Dotychczas Od r. y regionalny ośrodek polityki społecznej y powiatowe centrum pomocy rodzinie y ośrodek pomocy społecznej y dom pomocy społecznej y placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, y placówka opiekuńczo-wychowawcza y ośrodek adopcyjno-opiekuńczy y ośrodek wsparcia y ośrodek interwencji kryzysowej y regionalny ośrodek polityki społecznej y powiatowe centrum pomocy rodzinie y ośrodek pomocy społecznej y dom pomocy społecznej y placówka specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego y ośrodek wsparcia y ośrodek interwencji kryzysowej Z powyższego wynika, że od r. z systemu jednostek pomocy społecznej znika placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Trafiły do jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach których funkcjonują: 1

19 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, które wykonują zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (może to być np. ośrodek pomocy społecznej), placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne, podmioty, którym zlecono realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Placówki opiekuńczo-wychowawcze zatem będą funkcjonować dalej, lecz na podstawie innych przepisów niż PomocSpołU. Likwiduje się publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, natomiast część ich zadań przejmie jednostka samorządu województwa Wzajemne rozliczenia między jednostkami pomocy społecznej Dokumentacja w obrocie między jednostkami zasada ograniczonego zaufania Z zapisów ustawy z r. o pomocy społecznej wynika część rozliczeń wzajemnych między jednostkami pomocy społecznej. Pozostałe rozliczenia wynikają z różnych uwarunkowań organizacyjnych samych jednostek lub ich otoczenia czy jeszcze innych przepisów prawa. Rozliczenia wzajemne dotyczą przepływów finansowych, które wynikają najczęściej ze specyfiki realizacji zadania publicznego, co dotyczy również realizacji projektów z udziałem środków europejskich. W praktyce okazuje się, że pracownicy jednostek pomocy społecznej mają kłopot we właściwym udokumentowaniu operacji, które zachodzą w wyniku wzajemnych obciążeń. Prowadzi to do wielu kłopotów między osobami prowadzącymi rachunkowość, które nie mają pewności co do prawidłowości zastosowanych rozwiązań, a tracą sporo czasu, aby obronić swoje stanowisko. W efekcie, z powodu braku czasu, nie przykłada się zbyt wielkiej wagi do poprawności dokumentów ze względu na zasadę wzajemnego zaufania, która w tym przypadku jest swoistą pułapką z ryzykiem nierzetelności sprawozdania. Jednak w kontroli dokumentów i gospodarce finansowej jednostki obowiązuje zasada ograniczonego zaufania. Wynika z niej konieczność upewnienia się, czy przedłożony dokument dotyczy zdarzenia, które faktycznie wystąpiło i czy spełnia wymogi formalne i rachunkowe. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że niepra- 2

20 1.2. Wzajemne rozliczenia między jednostkami pomocy społecznej widłowości zawarte w dokumentach wpływają na sposób księgowania operacji w nich wyrażonych. Dalsza część rozdziału ma za zadanie przedstawić ujednolicony sposób dokumentowania operacji i sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych. Dotyczy to głównie sytuacji, kiedy podstawą świadczenia jest decyzja administracyjna, która nie jest aktem dwustronnym i nie wynika z fakultatywnej możliwości świadczenia usług. Interesuje nas zatem udokumentowanie zadania publicznego, przypisanego do realizacji przez jednostki pomocy społecznej i pieczy zastępczej, a nie stanowiącego w rozumieniu ustawy z r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: VATU) oraz Ordynacji podatkowej z r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: OrdPU) działalności gospodarczej. Przy wzajemnych rozliczeniach istotne jest, że polityka rachunkowości jednej jednostki pomocy społecznej (X) nie może wpływać na prowadzenie rachunkowości drugiej jednostki pomocy społecznej (Y). W dalszej części opisano rozliczenia wzajemne, które są prowadzone od r. ze względu na wejście w życie większości przepisów ustawy z r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, dalej: SystemPieczZastU). System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnić dzieciom czasową opiekę i wychowanie w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Przy wzajemnych rozliczeniach ma duże znaczenie forma organizacyjno-prawna jednostek, które będą się rozliczać, ponieważ jednostki pomocy społecznej mogą być prowadzone jako jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, a część przez osoby prawne i osoby fizyczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zadania JST w ramach systemu pieczy zastępczej y Zadania powiatu w ramach pieczy zastępczej Z art. 32 ustawy z r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynika, że piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Organizuje ją powiat. W ramach pieczy zastępczej zapewnia on: 1) realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka; 2) przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych; 3

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza

Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Jednostki pomocy społecznej Rachunkowość, gospodarka finansowa, sprawozdawczość, kontrola zarządcza Spis treści 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów 1. Rachunkowość 2. Sprawozdawczość Wprowadzenie... Wykaz skrótów... 1. Rachunkowość... 1 1.1. Zasady rachunkowości oraz ewidencja... 1 1.1.1. Zasady rachunkowości (uproszczenia w stosowaniu polityki rachunkowości)... 1 1.1.2. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notka biograficzna Wykaz skrótów 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne

Spis treści Wprowadzenie Notka biograficzna Wykaz skrótów 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne Wprowadzenie... Notka biograficzna... Wykaz skrótów... 1. Samorząd terytorialny w Polsce zagadnienia wstępne... 1 1.1. Wybrane źródła prawa dotyczące gospodarki finansowej samorządu terytorialnego... 1

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach pomocy społecznej Izabela Świderek... 3

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SP.Z O.O. W przypadku pytań proszę o kontakt: Piotr Żegliński Menedżer ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 574214 Temat: odw-budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE 12-13 Luty Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej

1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocy społecznej Piotr Wieczorek (1.1, 1.2) Anna Drozdowska (1.3) 1.1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej Jednostki pomocy społecznej ze względu na realizowane

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego 12.01.2015r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: + 48 791

Bardziej szczegółowo

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie...

3. Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w powiecie Tworzenie i funkcjonowanie centrów usług wspólnych w województwie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... XIII XV XIX Rozdział I. Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie centrum usług wspólnych w jednostce samorządu terytorialnego... 1 1. Zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

W przypadku pytań proszę o kontakt:

W przypadku pytań proszę o kontakt: W przypadku pytań proszę o kontakt: Bartłomiej Sikora Koordynator ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81 tel. kom. 508 083 524 bartlomiej.sikora@irip.pl www.irip.pl II TEMATY SZKOLEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.

S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/187/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 24.01.2013 S T A T U T 0środka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁA NR 149/XV/16 RADU MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 10 MARCA 2016 ROKU w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE

Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE Kod szkolenia: 575114 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 980.00 zł Program I ROZRACHUNKI W JEDNOSTCE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-10/2/12 Opole, dnia 4 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XVII XIX XXI Część I. Aktywa trwałe... 1 Rozdział I. Ewidencja niskocennych środków trwałych w jednostce budżetowej i samorządowym zakładzie budżetowym Izabela

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

USŁUGI SZKOLENIOWE. Szkolenia zamknięte i otwarte. Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne. 2009 Gmina Kaźmierz 2010 2010- Polsce Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie MDDP Akademia Biznesu Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju Rachunkowości Warszawa Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury

Spis treści Wprowadzenie Notki biograficzne Wykaz skrótów 1. Dokumenty w instytucjach kultury Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... 1. Dokumenty w instytucjach kultury... 1 1.1. Statut instytucji kultury... 1 Wzór. Uchwała w sprawie nadania statutu instytucji kultury... 2 Wzór.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-33/2015 Opole, dnia 4 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. UCHWAŁA NR XXI/116/2012 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, art.18

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Stan prawny: styczeń 2014 Redakcja: Mirosław Typek Korekta: Beata Karaś Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLVIII.662.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO Nazwa i adres jednostki. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej 38 350 Bobowa, ul. Rynek 21, tel. 18 3514456 Forma zatrudnienia: umowa o prace. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Samorządowy zakład budżetowy

Samorządowy zakład budżetowy ww c pod redakcją Anny Samelak Anna Samelak wieloletnia główna księgowa jednostki sektora finansów publicznych, następnie pracownik organu kontroli państwowej oraz członek regionalnej komisji orzekającej

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni)

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) P r o g r a m Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) Kurs adresowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo księgowych jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 700/2009 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych, wydatków niewygasających oraz dochodów własnych w Urzędzie Miasta Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu?

Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Jaka powinna być prawidłowa ewidencja operacji dotyczących tego funduszu? Kilka lat trwała dyskusja wśród praktyków nt. zasad ewidencji operacji dotyczących funduszu alimentacyjnego, a wcześniej zaliczki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r.

Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. Uchwała Nr XXV/255/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Na postawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Projekt z dnia 12 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... Działając na podstawie : Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2016 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku - art.

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdania budżetowe sporządzane są za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego stanowi końcowy etap generowania zbiorów informacji

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok w Powiatowych Urzędach Pracy - organizacja prac, omówienie istotnych zmian na rok 2017

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok w Powiatowych Urzędach Pracy - organizacja prac, omówienie istotnych zmian na rok 2017 oferta szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok w Powiatowych Urzędach Pracy - organizacja prac, omówienie istotnych zmian na rok 2017 30.01-01.02.2017r., Kołobrzeg MW Consulting, Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXII/465/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 maja 2014 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DŁUGOSIODLE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok - organizacja prac

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok - organizacja prac Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok - organizacja prac 28.11.2014r., Szczecin MW Consulting, Pl. Batorego 3/214, 70-207 Szczecin Numer z rejestru instytucji szkoleniowych: 2.32/00022/2010 Tel.: +

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r.

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych za 2015 r. Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych 1. Podstawy prawne Podstawowym aktem prawnym,

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w urzędach pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących rozliczenia inwentaryzacji i sprawozdawczości

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w urzędach pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących rozliczenia inwentaryzacji i sprawozdawczości ECK EUREKA tel. 81 748 94 4 fax 81 464 4 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w urzędach pracy z uwzględnieniem zagadnień dotyczących rozliczenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.119 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 r.) Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów... O autorach... Wykaz skrótów... XV XIX Część I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej Rozdział I. Statut w sektorze finansów publicznych (Ewa Sławińska-Tomtała)... 3 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku Or.0007.199.2013 2013/1 02483 Działając na podstawie: UCHWALA NR 622/XLI/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu UKŁAD WYKONAWCZY ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM NA 2011 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I DYSPONENTÓW - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Szczecin z dnia r. Budżet GMINA POWIAT Dział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. ZARZĄDZENIE NR 72/08 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ Z DNIA 22 lipca 2008r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 08/06 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16.01.2006r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. U C H W A Ł A NR XXIII/161/2013 RADY GMINY W JANOWICACH WIELKICH z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Zuzanna Świerc SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPZOZ ZA 2016 ROK Praktyczne wskazówki eksperta BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2016 rok Praktyczne wskazówki eksperta Autor: Zuzanna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45 052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr.- 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NKO.401-14/2012 Opole, dnia 11 lutego 2013 r. Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r.

Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska 191 (Hotel COLIBRA) Termin: sierpnia 2017r. Finanse publiczne w praktyce w 2017 r. Zasady gospodarki finansowej, dyscyplina finansów publicznych, kontrola zarządcza, budżet zadaniowy, wydatki strukturalne Miejsce: BODiE PKU Warszawa, ul. Wolska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 3 lipca 2008 r. NKO-401-4/08 Pan Franciszek Fejdych

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Jolanta Domańska 23

Ocena wdrożenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu - Jolanta Domańska 23 Tytuł: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza. Studium przypadku Autorzy: Barbara Gumińska, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Barbara Szeląg (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Audyt

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 221.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11

1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań 11 Tytuł: Finanse i rachunkowość budżetowa. Studium przypadku Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2012 Opis: Książka "Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI Zatwierdzam: /-/ Lucyna Gręda Kierownik GOPS w Stegnie OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY 2. Komórka organizacyjna: Księgowość 3. Symbol komórki organizacyjnej:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r.

OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia... 2015 r. Projekt OBWIESZCZENIE NR... RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia... 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu

Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu Wrocław, 6 listopada 2007 roku WK.60/340/K-71/07 Pan Andrzej Jurczyński Dyrektor Zespołu Szkół w Walimiu ul. Boczna 8 58 320 Walim Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo