W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM"

Transkrypt

1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon r.

2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 2/61 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE 1. Zatwierdzenie Księgi Jakości 5 2. Przedmiot i zakres stosowania Księgi Jakości 5 3. Zasady nadzorowania Księgi Jakości 6 4. Deklaracja Polityki Jakości 6 5. Charakterystyka Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki 7 6. Prezentacja Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 11 CZĘŚĆ II SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Zakres stosowania normy i wykluczenia Norma powołana Terminy i definicje System Zarządzania Jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Odpowiedzialność kierownictwa ZaangaŜowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka Jakości Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Planowanie Cele jakości Planowanie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu 34

3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 3/ Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Kompetencje, świadomość, szkolenie pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja usług Planowanie realizacji usługi Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Proces zakupu Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu Dostarczanie usług Nadzorowanie dostarczania usług Walidacja Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usług Nadzór nad niezgodnością Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie 59

4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 4/ Działania korygujące Działania zapobiegawcze 60

5 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE 1. Zatwierdzenie Księgi Jakości W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 5/61 Księga Jakości jak i kaŝda jej zmiana zatwierdzana jest kaŝdorazowo Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W zarządzeniu, obok informacji o wydaniu lub zmianie Księgi Jakości znajduje się zobowiązanie dla kierowników komórek organizacyjnych do stosowania zapisów zawartych w Księdze. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowi załącznik Nr 1 do Księgi Jakości. 2. Przedmiot i zakres stosowania Księgi Jakości Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością, określającym Politykę Jakości i opisującym wdroŝony System Zarządzania Jakością. Pełni rolę przewodnika Systemu Zarządzania Jakością, dostarczającego kompleksowych informacji o celach i Polityce Jakości Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, jego strukturze organizacyjnej, zachodzących w nim procesach i powiązaniach między nimi. Omawia zakres ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością oraz regulującą go dokumentację. Celem istnienia Księgi Jakości jest zapewnienie kaŝdego klienta Urzędu Miasta o skutecznej realizacji najwyŝszej jakości usług administracyjnych oraz stworzenie moŝliwości weryfikacji i doskonalenia funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością. W swojej konstrukcji Księga Jakości odnosi się do kolejnych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 przedstawiając sposób, w jaki zostały spełnione oraz dostosowane do specyfiki pracy jednostki administracji publicznej. Księga Jakości Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest dokumentem dostępnym dla kaŝdego pracownika Urzędu Miasta, auditora oraz dla kaŝdego klienta, na jego Ŝyczenie. Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne i wszystkich zatrudnionych w nich pracowników oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 6/61 3. Zasady nadzorowania Księgi Jakości Księgę Jakości zatwierdza w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, a całościowy nadzór nad jej opracowaniem, właściwym oznakowaniem, ewidencjonowaniem, dystrybucją, aktualizacją oraz archiwizacją sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wszelkie zmiany w Księdze Jakości przed ich wprowadzeniem są weryfikowane i akceptowane przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, a fakt ich wprowadzenia odnotowywany jest w Karcie Zmian. 4. Deklaracja Polityki Jakości. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w celu ciągłego doskonalenia sprawności funkcjonowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz obsługi klienta, podjął decyzję o realizowaniu Polityki Jakości przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Zarządzeniem Nr 208/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 września 2009r., ustanowiona została Polityka Jakości dla Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Polityka Jakości jest podstawą do określenia metod, procesów, celów i zadań realizowanych przez Urząd Miasta, jest teŝ podstawą do oceny działania Urzędu przy pomocy mierników procesowych. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego prowadzi politykę zorientowaną na ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy Urzędu Miasta. Ustanowiona Polityka Jakości oraz wymierne cele jakościowe ukierunkowane są na spełnienie bieŝących i przyszłych wymagań i oczekiwań klientów. Aktywne uczestnictwo kierownictwa w procesie wdraŝania i nieustannego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością przy zapewnieniu niezbędnych zasobów pozwala na realizację celów jakościowych, wyraŝonych w poniŝszej Polityce Jakości. Zarządzenie w sprawie ustanowienia Polityki Jakości stanowi załącznik nr 2 do Księgi Jakości.

7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 7/61 5. Charakterystyka Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki Historia Miasta Tomaszów Mazowiecki jest jednym z najmłodszych miast w Polsce. Jego rozwój wiąŝe się z rewolucją przemysłową XIX wieku. Został on załoŝony przez podskarbiego Tomasza Ostrowskiego w 1788 roku. Intensywny rozwój miasta nastąpił w latach W 1824 roku Tomaszów otrzymał prawa osady fabryczno-handlowej, a 6 lipca 1830 roku Tomaszów uzyskał prawa miejskie. W Tomaszowie w ciągu 20 lat wyrósł las kominów fabrycznych. Stał się on jednym z waŝniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego w Łódzkim Okręgu Przemysłowym - największym na ziemiach polskich. W przededniu I wojny światowej Tomaszów Mazowiecki liczył 40 tys. mieszkańców i posiadał 75 róŝnych fabryk. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku stało się początkiem okresu odbudowy przemysłu. Dwanaście tysięcy pracujących robotników, 126 większych i mniejszych fabryk, trzy fabryki dywanów, dające 70% produkcji krajowej, rozwinięty przemysł włókienniczy, chemiczny oraz drzewny i metalowy, 45 tys. mieszkańców - składają się na obraz Tomaszowa Mazowieckiego w przededniu II wojny światowej. Druga wojna światowa była najtragiczniejszym okresem w Ŝyciu mieszkańców. Całkowita zagłada ludności Ŝydowskiej, terror, łapanki, wywoŝenie do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe oraz liczne egzekucje, a takŝe grabieŝ mienia społecznego i fabryk dają obraz ówczesnej sytuacji w mieście karnym, za jakie uznany został przez okupanta Tomaszów, wyzwolony 18 stycznia 1945 roku. W okresie powojennym miasto zaczęło się intensywnie rozbudowywać, powstały nowe wielorodzinne osiedla mieszkaniowe oraz osiedla budownictwa jednorodzinnego. Wybudowano kilka nowych zakładów przemysłowych a wiele zmodernizowano. PołoŜenie geograficzne i powierzchnia Tomaszów Mazowiecki to gmina miejska połoŝona na terenie województwa łódzkiego u ujścia rzeki Wolbórki do Pilicy, na Równinie Piotrkowskiej, sąsiadującej ze Wzgórzami Opoczyńskimi, a wchodzącej w skład Wzniesień Południowomazowieckich. Przez Miasto przepływa pięć rzek: Pilica, Wolbórka, Czarna, Piasecznica,

8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 8/61 Lubochenka. Centralna część Miasta leŝy na wysokości 179 m n.p.m., natomiast najniŝej połoŝona Brzustówka - Nowy Port 153 m n.p.m. Miasto Tomaszów Mazowiecki leŝy w odległości 110 km od Warszawy i 55 km od Łodzi. PołoŜenie geograficzne miasta wyznaczają współrzędne 20 01' długości geograficznej wschodniej i 51 31' szerokości geograficznej północnej. Tomaszów Mazowiecki jest waŝnym węzłem komunikacyjnym. Przebiega tędy międzynarodowa droga E-67 łącząca Warszawę poprzez Wrocław z Pragą oraz drogi 713 Łódź - Opoczno i 739 Tomaszów - Radom. Nie mniejsze znaczenie mają przebiegające tędy linie kolejowe Koluszki - SkarŜysko Kamienna i Tomaszów Mazowiecki - Radom. Infrastrukturę drogową okolic Tomaszowa Mazowieckiego obrazuje mapka poniŝej. Powierzchnia miasta wynosi obecnie km². Ludność Liczba ludności zmieniała się w Tomaszowie Mazowieckim w sposób systematyczny. W latach nastąpił spadek liczby ludności z osób w roku 1999 do osób w roku Taką samą tendencję obserwuje się oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost liczby kobiet i męŝczyzn.

9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 9/61 Głównym celem rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest:... pragnienie zbudowania przyjaznego, bogatego i otwartego dla wszystkich Miasta. Rozwój naszej wspólnoty widzimy jako zapewnienie bezpieczeństwa, poprawę standardów Ŝycia oraz upowszechnienie kultury, oświaty i sportu, osiąganie szeroko pojętej równowagi w jakości Ŝycia mieszkańców. Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe: Cel strategiczny 1 wykorzystanie wody, jako wiodącego motywu Ŝycia Miasta; unikalnego zasobu lokalnego, na którym moŝna oprzeć wszechstronny rozwój gospodarczy oraz zorganizować czas wolny; podniesienie świadomości mieszkańców o kluczowym znaczeniu wody jest moŝliwe przy wykorzystaniu systemu edukacji oraz poprzez rozwój infrastruktury słuŝącej ochronie i wykorzystaniu wody; cele operacyjne to: 1. realizacja programu gospodarowania wodami powierzchniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich regulacji i retencji; 2. zagospodarowanie dla celów komunikacji i rekreacji wybranych brzegów wód powierzchniowych; 3. uczynienie z wody motywu przewodniego w systemie edukacji; 4. stworzenie wieloletniego programu inwestycyjnego (zarządzania projektami). Cel strategiczny II uczynienie Miasta przyjaznym dla mieszkańców i turystów; podniesienie atrakcyjności Tomaszowa i okolic poprzez dbałość o piękno i prezentację posiadanych walorów, w tym krajobrazu, zasobów kultury, potencjału oświatowego i historycznego; cele operacyjne to: 1. przekształcenie centrum w przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i turystów; 2. rewitalizacja substancji mieszkaniowej; 3. budowa strategii komunikowania się Urzędu Miasta z otoczeniem, w tym dialog społeczny. Cel strategiczny III poprawa zdrowia i zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Miasta, poprzez dbałość o rozwój turystyki, rekreacji i nowoczesnych form aktywnego wypoczynku oraz ulepszenie dostępnej bazy sportowej; cele operacyjne to: 1. poprawa standardów obsługi ludzi biznesu, turystów, aktywnych i mieszkańców; 2. realizacja programu wspierania przedsiębiorczości i usług turystycznych. Cel strategiczny IV powstrzymanie migracji ludzi młodych i dynamicznych z Miasta, poprzez tworzenie dla nich najwyŝszej jakości warunków w dziedzinie edukacji, kultury i sportu oraz stwarzanie moŝliwości uczestniczenia w Ŝyciu publicznym i działalności gospodarczej; cele operacyjne to: 1. budowa strategii rozwiązywania problemów społecznych; 2. budowa wieloletniego programu kreowania i wspierania liderów; 3. budowa i realizacja programu rozwoju mieszkalnictwa;

10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 10/61 4. wieloletni program wsparcia dla szkolnictwa zawodowego i wyŝszego. Gospodarka Uwzględniając wielkość przedsiębiorstw w Tomaszowie Mazowieckim, zauwaŝyć naleŝy, Ŝe największe znaczenie w lokalnej gospodarce odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające poniŝej 50 osób, zapewniające zatrudnienie oraz dochody mieszkańcom. Tomaszów Mazowiecki odgrywa dominującą rolę w gospodarce całego Powiatu, na jego terenie działa ponad połowa z około 10 tyś. przedsiębiorstw. NaleŜy zauwaŝyć tendencję spadkową w ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, którą obserwujemy od 1999 roku. Liczba podmiotów operujących w sektorze publicznym praktycznie nie ulega zmianom. Od roku 2004, charakterystyka działalności gospodarczej w Tomaszowie Mazowieckim przedstawia się następująco: Charakterystyka działalności gospodarczej w Mieście Liczba podmiotów gospodarczych ogółem Podmioty gospodarcze w sektorze 189 / / / publicznym/prywatnym Spółki handlowe Spółki cywilne Spółdzielnie Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Ile nowych firm zostało zarejestrowanych na 581* 624* 553* terenie Miasta? Ile firm zostało wyrejestrowanych na terenie 554* 556* 601* Miasta? Źródło: Lokalne Okienko Przedsiębiorczości UM w Tomaszowie Maz. * Urząd Statystyczny w Łodzi

11 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 11/61 6. Prezentacja Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim realizuje zadania : 1. własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 2. zlecone przez organy administracji rządowej; 3. inne z zakresu administracji publicznej. 1.Pracą Urzędu kieruje Prezydent Miasta przy pomocy swoich Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. 2.Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŝbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 3. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa. 4. Sekretarz Miasta w zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizację pracy Urzędu. 5. Skarbnik Miasta pełni funkcję głównego księgowego budŝetu miasta oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad kontrolą finansową miejskich jednostek organizacyjnych. Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim tworzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, wydawanym zarządzenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta wraz z jego strukturą organizacyjną, zakresami kompetencji oraz zakresami działań poszczególnych komórek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 3 do Księgi Jakości. Komórki organizacyjne Urzędu prowadzą sprawy związane z kompetencjami Prezydenta Miasta na podstawie pisemnego upowaŝnienia udzielonego Naczelnikowi, Kierownikowi lub wyznaczonemu pracownikowi.

12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 12/61 CZĘŚĆ II SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. ZAKRES STOSOWANIA NORMY I WYKLUCZENIA WdroŜony w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 obejmuje wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Celem istniejącego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością jest podnoszenie skuteczności i efektywności zarządzania oraz jakości świadczonych usług ku zadowoleniu klienta, a takŝe ciągłe doskonalenie w tym zakresie. Podstawą funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością jest orientacja na faktycznie realizowane procesy, dostosowane do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i opisane w dokumentacji systemowej. Przewodnikiem po Systemie Zarządzania Jakością, a zarazem jego podstawowym dokumentem jest niniejsza Księga Jakości. Ze względu na charakter działalności Urzędu Miasta, jego wielkość i zakres działania, nie ma zastosowania wymaganie określone w punkcie 7.3 normy PN-EN ISO 9001:2009, a dotyczące projektowania i prac rozwojowych. Urząd nie prowadzi prac związanych z projektowaniem nowych usług lub prac rozwojowych związanych z usługami, pracuje w oparciu o przepisy prawa, które określają rodzaje świadczonych usług i dotyczące ich wymagania. Nie oznacza to, iŝ Urząd nie prowadzi nadzoru nad wykonywanymi na jego zlecenie, pracami projektowymi w zakresie robót budowlanych lub innych. Zasady dotyczące takiego nadzoru opisane zostały w punkcie 7.3 niniejszej Księgi Jakości. W Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie ma takŝe zastosowania wymaganie określone w punkcie normy PN-EN ISO 9001:2009, a dotyczące walidacji procesów. Procesy nie mają charakteru procesów specjalnych. W kaŝdym momencie realizacji procesów moŝliwe jest zweryfikowanie poprawności ich przebiegu i osiąganych wyników. Przebieg poszczególnych procesów jest uregulowany przepisami prawa, ewentualnie Zarządzeniami Prezydenta. KaŜdy proces ma określony swój cel, miernik, sposób pomiaru i częstotliwość, wobec tego, jeŝeli wystąpi niezgodność, na kaŝdym etapie istnieje moŝliwość weryfikacji procesu w ustalonym trybie postępowania i podjęcia działań korygujących. Sposób realizacji procesów i rodzaje zapisów są monitorowane poprzez audity wewnętrzne, a ich wyniki na bieŝąco analizowane przez Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów oraz ich pracowników a takŝe przez Pełnomocnika ds. SZJ. ToteŜ nie zachodzi potrzeba prowadzenia walidacji procesów jako odrębnej czynności. Zastosowane wyłączenia w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie mają Ŝadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Urzędu do zapewnienia klientom w ramach wykonywanych zadań publicznych usług, spełniających wymagania.

13 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 13/61 2. NORMA POWOŁANA Niniejszą Księgę opracowano w oparciu o Polskie Normy ustanowione na bazie norm międzynarodowych ISO serii 9000 przez Polski Komitet Normalizacyjny. Są to: - PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia - PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania - PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania - PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 14/61 3. TERMINY I DEFINICJE AKTA SPRAWY - cała dokumentacja (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany itp.) zawierające dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy AUDIT systematyczny, niezaleŝny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. AUDITOR osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. DOKUMENT informacja i jej nośnik. DOWÓD Z AUDITU zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i moŝliwe do zweryfikowania. DOSKONALENIE JAKOŚCI część zarządzania jakością ukierunkowana na podniesienie moŝliwości spełnienia wymagań jakościowych. DZIAŁANIE KOREKCYJNE działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. DZIAŁANIE KORYGUJĄCE działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepoŝądanej sytuacji. DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej sytuacji niepoŝądanej. IDENTYFIKACJA znak sprawy zespół symboli określających przynaleŝność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw. IDENTYFIKOWALNOŚĆ zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania. INFRASTRUKTURA system urządzeń, wyposaŝenia i obsługi niezbędny do działania Urzędu Miasta. INSTRUKCJA opisuje kolejne czynności, których wykonanie wymagane jest dla osiągnięcia zamierzonego działania lub realizacji procesu. Instrukcja moŝe stanowić uzupełnienie procedury. ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, będąca ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych. JAKOŚĆ stopień, w jakim zbiór naturalnych właściwości spełnia wymagania. KLIENT pod tym pojęciem naleŝy rozumieć zarówno klienta zewnętrznego (osoby fizyczne, firmy, instytucje) jak i wewnętrznego (pracownicy Urzędu). KOMÓRKA ORGANIZACYJNA wydział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji tj. Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. NIEZGODNOŚĆ niespełnienie wymagania. POLITYKA JAKOŚCI ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyraŝone przez najwyŝsze kierownictwo.

15 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 15/61 PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ przedstawiciel najwyŝszego kierownictwa odpowiedzialny za wdroŝenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. PREZYDENT MIASTA Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. PROCEDURA ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. PROCES zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. PRZEGLĄD działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozwaŝań do osiągnięcia ustalonych celów. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) system zarządzania do kierowania Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jego nadzorowania w odniesieniu do jakości. URZĄD Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. WALIDACJA potwierdzenie, przedstawienie dowodu obiektywnego, Ŝe zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego uŝycia lub zastosowania. WERYFIKACJA potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, Ŝe zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania. WYMAGANIE potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo (oznacza, Ŝe istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych, iŝ rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte) lub jest obowiązkowe. WYRÓB wynik procesu. Zasadniczo wyróŝniane są cztery ogólne kategorie wyrobu: usługa, wytwór intelektualny, przedmiot materialny, materiał przetworzony. ZADOWOLENIE KLIENTA percepcja klienta dotycząca stopnia w jakim jego wymagania zostały spełnione. ZAPIS dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. ZGODNOŚĆ spełnienie wymagania.

16 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 16/61 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ustanowił, udokumentował, wdroŝył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz w sposób ciągły doskonali jego skuteczność. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zarządzeniem 207A/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku zarządził rozpoczęcie procesu wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Powołał Pełnomocnika ds. SZJ i uczynił odpowiedzialnym i uprawnionym do nadzorowania prac związanych z wdroŝeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. System Zarządzania Jakością obejmuje cały obszar działalności Urzędu, skupionej na realizacji zadań własnych i zadań zleconych ustawowo lub przejętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej na rzecz klienta zewnętrznego i klienta wewnętrznego. Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Urząd Miasta, nie wszystkie wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 mają zastosowanie. Wymagania te zostały potraktowane jako wykluczenia Systemu Zarządzania Jakością i opisane w pkt. 1 części II niniejszej Księgi Jakości. WdraŜając System Zarządzania Jakością podjęto decyzję o zastosowaniu podejścia procesowego, zidentyfikowano procesy, ich sekwencję, procedury istotne z punktu widzenia zarządzania jakością. Procesy, ich wzajemne powiązania zostały zorganizowane w taki sposób, aby wymagania klientów były spełnione na kaŝdym etapie. Powiązania procesów, ich sekwencję, jak równieŝ ich wzajemne oddziaływanie przedstawia model.

17 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 17/61 Model Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim obrazuje zamieszczony schemat. NADZÓR I CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA KLIENT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI POMIARY MONITOROWANIE OCENA ZADANIA WYMAGANIA ZADOWOLENIE KLIENTA WEJŚCIE REALIZACJA ZADAŃ / USŁUG WYRÓB/ USŁUGA WYJŚCIE

18 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 18/61 Zestawienie zidentyfikowanych procesów i ich wzajemnych powiązań w Systemie Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Element normy Nazwa procesu Rodzaj dokumentu Osoba / komórka odpowiedzialna I. Nadzorowanie systemu zarządzania jakością Nadzór nad dokumentacją i danymi Systemu Zarządzania Jakością PS Pełnomocnik ds. SZJ Opracowywanie procedur i instrukcji IS Pełnomocnik ds. SZJ Nadzór nad zapisami Systemu Zarządzania Jakością PS Pełnomocnik ds. SZJ 5.6 Przegląd zarządzania PS Prezydent Miasta II. ZaangaŜowanie kierownictwa 4.1 Wymagania ogólne zapis w KJ Prezydent Miasta ZaangaŜowanie kierownictwa Odpowiedzialność i uprawnienia zapis w KJ Prezydent Miasta 5.2 Orientacja na klienta zapis w KJ Prezydent Miasta 5.3 Polityka Jakości, Prezydent Miasta 5.4 Cele jakościowe Zarządzenie Prezydenta Miasta zapis w KJ 5.4; 7.1; Plan Rozwoju Lokalnego Uchwała Rady Prezydent Miasta 8.1 Plany Wieloletnie Miejskiej Komunikacja wewnętrzna zapis w KJ Prezydent Miasta 6.1 Planowanie i zapewnienie zasobów zapis w KJ Prezydent Miasta 7.1, 8.1 Planowanie realizacja zadań zapis w KJ Prezydent Miasta 8.1 Planowanie procesów monitorowania, pomiarów, analizy i doskonalenia 6.2 Kompetencje i odpowiedzialność personelu III. Zarządzanie zasobami Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zapis w KJ Wykaz wymagań na stanowiskach pracy, zakresy czynności PS Prezydent Miasta Prezydent Miasta Kierownik RPP 6.3 Zarządzanie wyposaŝeniem Urzędu PS Kierownik RPP 6.4 Środowisko pracy zapis w KJ SłuŜba BHP 7.6 Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów PS Kierownik RPP IV. Określenie wymagań klienta Badanie zadowolenie klienta Załatwianie skarg i wniosków zapis w KJ zapis w KJ, KPA, Regulamin Organizacyjny Właściciele procesów wg

19 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 19/ Procesy związane z klientem Komunikacja z klientem informowanie klienta o sposobie załatwienia sprawy zapis w KJ właściwości V. Zakupy towarów i usług 7.4 Zakupy od 5000 zł do równowartości euro Ocena i wybór dostawców Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych PS PS F Zapis w KJ Ustawa Prawo zamówień publicznych Zarządzenie Prezydenta Miasta o powołaniu Komisji Przetargowej Właściciele procesów wg właściwości 7.5 VI. Realizacja zadań 38. Gromadzenie akt i udostępnianie zbioru. PS SWO 63. Wydawanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. PS KPM 85. Przygotowanie inwestycji gminnej PS KWI 86. Realizacja inwestycji PS KWI 94. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych. PS ORK 102. Tworzenie uchwał Rady Miejskiej. PS BRM Audit wewnętrzny VII. Doskonalenie, pomiary i monitorowanie PS Pełnomocnik ds. SZJ Monitorowanie i pomiary usług Zapis w KJ Właściciele procesów Monitorowanie i pomiary procesów zapis w KJ Właściciele procesów 8.3 Nadzór nad niezgodnością PS Pełnomocnik ds. SZJ 8.4 Analiza danych zapis w KJ Pełnomocnik ds. SZJ Ciągłe doskonalenie zapis w KJ Pełnomocnik ds. SZJ Działania korygujące PS Pełnomocnik ds. SZJ Działania zapobiegawcze PS Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za osiągnięcie celu, monitorowanie procesu i inicjowanie doskonalenia procesu Podstawowe informacje o poszczególnych procesach oraz ich wzajemnych powiązaniach zostały zawarte w opisanych procedurach. Wyznaczone zostały kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności

20 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 20/61 przebiegu i nadzorowania procesów. Zagwarantowana została dostępność zasobów (kadrowych, finansowych, technicznych) i informacji koniecznych do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów. Opracowane zostały mierniki dla wybranych procesów, których analiza pozwala ocenić skuteczność i przydatność systemu oraz dostarcza informacji o koniecznych działaniach doskonalących. Wprowadzono zasady dokonywania aktualizacji procedur i nadzoru nad dokumentacją, sprzyjające usuwaniu stwierdzonych niezgodności w funkcjonującym systemie na kaŝdym jego etapie. Ustanowione zostały takŝe procedury opisujące podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, nadzór nad wyrobem niezgodnym oraz organizację auditów wewnętrznych i przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przez NajwyŜsze Kierownictwo Urzędu Miasta. Wnioski z przeprowadzonych przeglądów stanowią jedną z podstaw do doskonalenia procesów. W Systemie zidentyfikowano takŝe procesy, których realizacja zlecana jest na zewnątrz. Są to: szkolenia, opracowywanie dokumentacji projektowej oraz oprogramowania koniecznego do realizacji ustawowych zadań. Dostawcy wymienionych usług oceniani i dobierani są na podstawie kryteriów kwalifikacji zgodnie z pkt. 7.4 Zakupy oraz odpowiednich zapisów w zawartej umowie. Umowa na świadczenie usługi zewnętrznej specyfikuje między innymi: zakres i harmonogram zadania, sposób prowadzenia nadzoru, terminy weryfikacji poszczególnych etapów wykonania oraz sposoby dokumentowania działań. Procesy zlecane na zewnątrz nadzorowane są przez wyznaczonych pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu, koordynujących działania realizowane w ramach zawartej umowy. W sytuacji wystąpienia nieprawidłowości podejmowane jest postępowanie zgodnie z PS Nadzór nad niezgodnością. System Zarządzania Jakością zgodny z doskonaleniu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 słuŝy stałemu 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne System Zarządzania Jakością wdroŝony w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim został udokumentowany zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie obejmuje: 1) udokumentowaną Politykę Jakości wraz z określeniem celów jakościowych, 2) Księgę Jakości, opisującą zakres Systemu Zarządzania Jakością wraz z wykluczeniami, 3) udokumentowaną procedury systemowe wymagane postanowieniami normy PN-EN ISO 9001:2009, 4) dokumenty niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania realizowanych procesów w Urzędzie, 5) zapisy potwierdzające zgodność postępowania z niniejszą normą.

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/84 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Zastępca Prezydenta Miasta Justyna Saktura

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Strona 1 z 10 Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A 41-506 CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW, 2008-06-20 1 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO... 3 2. DANE KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA

URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA Tytuł rozdziału Spis treści -- Strona: Obowiązuje od:07.0.200r. URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA wg normy PN-EN ISO 900:2009 Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: Jacek Sołek /imię i nazwisko zatwierdzającego/

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-7 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA. Konsultacja:

WYMAGANIA. Konsultacja: System Przeciwdziałania ZagroŜeniom Korupcyjnym WYMAGANIA Konsultacja: Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. ul. Kłobucka 23A, Warszawa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Nr dokumentu: P/4/1 Strona: 1 Wydanie: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW (STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I PODYPLOMOWE),

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW W ZAKRESIE PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW (STUDIA STACJONARNE, NIESTACJONARNE I PODYPLOMOWE), /5 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Zakres systemu zarządzania jakością W celu realizacji polityki jakości i osiągnięcia celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu wprowadzono, udokumentowano, utrzymuje się

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia. PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Starosty Lubelskiego z dnia 17 maja 2016 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-02 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest zapewnienie aktualności

Bardziej szczegółowo