W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM"

Transkrypt

1 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon r.

2 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 2/61 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WPROWADZENIE 1. Zatwierdzenie Księgi Jakości 5 2. Przedmiot i zakres stosowania Księgi Jakości 5 3. Zasady nadzorowania Księgi Jakości 6 4. Deklaracja Polityki Jakości 6 5. Charakterystyka Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki 7 6. Prezentacja Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim 11 CZĘŚĆ II SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Zakres stosowania normy i wykluczenia Norma powołana Terminy i definicje System Zarządzania Jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Odpowiedzialność kierownictwa ZaangaŜowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka Jakości Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Planowanie Cele jakości Planowanie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu 34

3 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 3/ Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Pracownicy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Kompetencje, świadomość, szkolenie pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja usług Planowanie realizacji usługi Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Proces zakupu Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu Dostarczanie usług Nadzorowanie dostarczania usług Walidacja Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usług Nadzór nad niezgodnością Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie 59

4 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 4/ Działania korygujące Działania zapobiegawcze 60

5 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE 1. Zatwierdzenie Księgi Jakości W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 5/61 Księga Jakości jak i kaŝda jej zmiana zatwierdzana jest kaŝdorazowo Zarządzeniem Prezydenta Miasta. W zarządzeniu, obok informacji o wydaniu lub zmianie Księgi Jakości znajduje się zobowiązanie dla kierowników komórek organizacyjnych do stosowania zapisów zawartych w Księdze. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Księgi Jakości stanowi załącznik Nr 1 do Księgi Jakości. 2. Przedmiot i zakres stosowania Księgi Jakości Księga Jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością, określającym Politykę Jakości i opisującym wdroŝony System Zarządzania Jakością. Pełni rolę przewodnika Systemu Zarządzania Jakością, dostarczającego kompleksowych informacji o celach i Polityce Jakości Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, jego strukturze organizacyjnej, zachodzących w nim procesach i powiązaniach między nimi. Omawia zakres ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością oraz regulującą go dokumentację. Celem istnienia Księgi Jakości jest zapewnienie kaŝdego klienta Urzędu Miasta o skutecznej realizacji najwyŝszej jakości usług administracyjnych oraz stworzenie moŝliwości weryfikacji i doskonalenia funkcjonującego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością. W swojej konstrukcji Księga Jakości odnosi się do kolejnych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 przedstawiając sposób, w jaki zostały spełnione oraz dostosowane do specyfiki pracy jednostki administracji publicznej. Księga Jakości Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest dokumentem dostępnym dla kaŝdego pracownika Urzędu Miasta, auditora oraz dla kaŝdego klienta, na jego Ŝyczenie. Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne i wszystkich zatrudnionych w nich pracowników oraz samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

6 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 6/61 3. Zasady nadzorowania Księgi Jakości Księgę Jakości zatwierdza w drodze zarządzenia Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, a całościowy nadzór nad jej opracowaniem, właściwym oznakowaniem, ewidencjonowaniem, dystrybucją, aktualizacją oraz archiwizacją sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Wszelkie zmiany w Księdze Jakości przed ich wprowadzeniem są weryfikowane i akceptowane przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, a fakt ich wprowadzenia odnotowywany jest w Karcie Zmian. 4. Deklaracja Polityki Jakości. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w celu ciągłego doskonalenia sprawności funkcjonowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz obsługi klienta, podjął decyzję o realizowaniu Polityki Jakości przez pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Zarządzeniem Nr 208/2009 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 9 września 2009r., ustanowiona została Polityka Jakości dla Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Polityka Jakości jest podstawą do określenia metod, procesów, celów i zadań realizowanych przez Urząd Miasta, jest teŝ podstawą do oceny działania Urzędu przy pomocy mierników procesowych. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego prowadzi politykę zorientowaną na ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy Urzędu Miasta. Ustanowiona Polityka Jakości oraz wymierne cele jakościowe ukierunkowane są na spełnienie bieŝących i przyszłych wymagań i oczekiwań klientów. Aktywne uczestnictwo kierownictwa w procesie wdraŝania i nieustannego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością przy zapewnieniu niezbędnych zasobów pozwala na realizację celów jakościowych, wyraŝonych w poniŝszej Polityce Jakości. Zarządzenie w sprawie ustanowienia Polityki Jakości stanowi załącznik nr 2 do Księgi Jakości.

7 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 7/61 5. Charakterystyka Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki Historia Miasta Tomaszów Mazowiecki jest jednym z najmłodszych miast w Polsce. Jego rozwój wiąŝe się z rewolucją przemysłową XIX wieku. Został on załoŝony przez podskarbiego Tomasza Ostrowskiego w 1788 roku. Intensywny rozwój miasta nastąpił w latach W 1824 roku Tomaszów otrzymał prawa osady fabryczno-handlowej, a 6 lipca 1830 roku Tomaszów uzyskał prawa miejskie. W Tomaszowie w ciągu 20 lat wyrósł las kominów fabrycznych. Stał się on jednym z waŝniejszych ośrodków przemysłu włókienniczego w Łódzkim Okręgu Przemysłowym - największym na ziemiach polskich. W przededniu I wojny światowej Tomaszów Mazowiecki liczył 40 tys. mieszkańców i posiadał 75 róŝnych fabryk. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku stało się początkiem okresu odbudowy przemysłu. Dwanaście tysięcy pracujących robotników, 126 większych i mniejszych fabryk, trzy fabryki dywanów, dające 70% produkcji krajowej, rozwinięty przemysł włókienniczy, chemiczny oraz drzewny i metalowy, 45 tys. mieszkańców - składają się na obraz Tomaszowa Mazowieckiego w przededniu II wojny światowej. Druga wojna światowa była najtragiczniejszym okresem w Ŝyciu mieszkańców. Całkowita zagłada ludności Ŝydowskiej, terror, łapanki, wywoŝenie do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe oraz liczne egzekucje, a takŝe grabieŝ mienia społecznego i fabryk dają obraz ówczesnej sytuacji w mieście karnym, za jakie uznany został przez okupanta Tomaszów, wyzwolony 18 stycznia 1945 roku. W okresie powojennym miasto zaczęło się intensywnie rozbudowywać, powstały nowe wielorodzinne osiedla mieszkaniowe oraz osiedla budownictwa jednorodzinnego. Wybudowano kilka nowych zakładów przemysłowych a wiele zmodernizowano. PołoŜenie geograficzne i powierzchnia Tomaszów Mazowiecki to gmina miejska połoŝona na terenie województwa łódzkiego u ujścia rzeki Wolbórki do Pilicy, na Równinie Piotrkowskiej, sąsiadującej ze Wzgórzami Opoczyńskimi, a wchodzącej w skład Wzniesień Południowomazowieckich. Przez Miasto przepływa pięć rzek: Pilica, Wolbórka, Czarna, Piasecznica,

8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 8/61 Lubochenka. Centralna część Miasta leŝy na wysokości 179 m n.p.m., natomiast najniŝej połoŝona Brzustówka - Nowy Port 153 m n.p.m. Miasto Tomaszów Mazowiecki leŝy w odległości 110 km od Warszawy i 55 km od Łodzi. PołoŜenie geograficzne miasta wyznaczają współrzędne 20 01' długości geograficznej wschodniej i 51 31' szerokości geograficznej północnej. Tomaszów Mazowiecki jest waŝnym węzłem komunikacyjnym. Przebiega tędy międzynarodowa droga E-67 łącząca Warszawę poprzez Wrocław z Pragą oraz drogi 713 Łódź - Opoczno i 739 Tomaszów - Radom. Nie mniejsze znaczenie mają przebiegające tędy linie kolejowe Koluszki - SkarŜysko Kamienna i Tomaszów Mazowiecki - Radom. Infrastrukturę drogową okolic Tomaszowa Mazowieckiego obrazuje mapka poniŝej. Powierzchnia miasta wynosi obecnie km². Ludność Liczba ludności zmieniała się w Tomaszowie Mazowieckim w sposób systematyczny. W latach nastąpił spadek liczby ludności z osób w roku 1999 do osób w roku Taką samą tendencję obserwuje się oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę wzrost liczby kobiet i męŝczyzn.

9 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 9/61 Głównym celem rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego jest:... pragnienie zbudowania przyjaznego, bogatego i otwartego dla wszystkich Miasta. Rozwój naszej wspólnoty widzimy jako zapewnienie bezpieczeństwa, poprawę standardów Ŝycia oraz upowszechnienie kultury, oświaty i sportu, osiąganie szeroko pojętej równowagi w jakości Ŝycia mieszkańców. Cel główny przekłada się na cele strategiczne, a te na cele cząstkowe: Cel strategiczny 1 wykorzystanie wody, jako wiodącego motywu Ŝycia Miasta; unikalnego zasobu lokalnego, na którym moŝna oprzeć wszechstronny rozwój gospodarczy oraz zorganizować czas wolny; podniesienie świadomości mieszkańców o kluczowym znaczeniu wody jest moŝliwe przy wykorzystaniu systemu edukacji oraz poprzez rozwój infrastruktury słuŝącej ochronie i wykorzystaniu wody; cele operacyjne to: 1. realizacja programu gospodarowania wodami powierzchniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem ich regulacji i retencji; 2. zagospodarowanie dla celów komunikacji i rekreacji wybranych brzegów wód powierzchniowych; 3. uczynienie z wody motywu przewodniego w systemie edukacji; 4. stworzenie wieloletniego programu inwestycyjnego (zarządzania projektami). Cel strategiczny II uczynienie Miasta przyjaznym dla mieszkańców i turystów; podniesienie atrakcyjności Tomaszowa i okolic poprzez dbałość o piękno i prezentację posiadanych walorów, w tym krajobrazu, zasobów kultury, potencjału oświatowego i historycznego; cele operacyjne to: 1. przekształcenie centrum w przestrzeń przyjazną dla mieszkańców i turystów; 2. rewitalizacja substancji mieszkaniowej; 3. budowa strategii komunikowania się Urzędu Miasta z otoczeniem, w tym dialog społeczny. Cel strategiczny III poprawa zdrowia i zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Miasta, poprzez dbałość o rozwój turystyki, rekreacji i nowoczesnych form aktywnego wypoczynku oraz ulepszenie dostępnej bazy sportowej; cele operacyjne to: 1. poprawa standardów obsługi ludzi biznesu, turystów, aktywnych i mieszkańców; 2. realizacja programu wspierania przedsiębiorczości i usług turystycznych. Cel strategiczny IV powstrzymanie migracji ludzi młodych i dynamicznych z Miasta, poprzez tworzenie dla nich najwyŝszej jakości warunków w dziedzinie edukacji, kultury i sportu oraz stwarzanie moŝliwości uczestniczenia w Ŝyciu publicznym i działalności gospodarczej; cele operacyjne to: 1. budowa strategii rozwiązywania problemów społecznych; 2. budowa wieloletniego programu kreowania i wspierania liderów; 3. budowa i realizacja programu rozwoju mieszkalnictwa;

10 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 10/61 4. wieloletni program wsparcia dla szkolnictwa zawodowego i wyŝszego. Gospodarka Uwzględniając wielkość przedsiębiorstw w Tomaszowie Mazowieckim, zauwaŝyć naleŝy, Ŝe największe znaczenie w lokalnej gospodarce odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające poniŝej 50 osób, zapewniające zatrudnienie oraz dochody mieszkańcom. Tomaszów Mazowiecki odgrywa dominującą rolę w gospodarce całego Powiatu, na jego terenie działa ponad połowa z około 10 tyś. przedsiębiorstw. NaleŜy zauwaŝyć tendencję spadkową w ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, którą obserwujemy od 1999 roku. Liczba podmiotów operujących w sektorze publicznym praktycznie nie ulega zmianom. Od roku 2004, charakterystyka działalności gospodarczej w Tomaszowie Mazowieckim przedstawia się następująco: Charakterystyka działalności gospodarczej w Mieście Liczba podmiotów gospodarczych ogółem Podmioty gospodarcze w sektorze 189 / / / publicznym/prywatnym Spółki handlowe Spółki cywilne Spółdzielnie Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Ile nowych firm zostało zarejestrowanych na 581* 624* 553* terenie Miasta? Ile firm zostało wyrejestrowanych na terenie 554* 556* 601* Miasta? Źródło: Lokalne Okienko Przedsiębiorczości UM w Tomaszowie Maz. * Urząd Statystyczny w Łodzi

11 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 11/61 6. Prezentacja Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim realizuje zadania : 1. własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 2. zlecone przez organy administracji rządowej; 3. inne z zakresu administracji publicznej. 1.Pracą Urzędu kieruje Prezydent Miasta przy pomocy swoich Zastępców, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. 2.Prezydent wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuŝbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. 3. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa. 4. Sekretarz Miasta w zakresie ustalonym przez Prezydenta Miasta zapewnia sprawne funkcjonowanie i organizację pracy Urzędu. 5. Skarbnik Miasta pełni funkcję głównego księgowego budŝetu miasta oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad kontrolą finansową miejskich jednostek organizacyjnych. Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim tworzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, wydawanym zarządzenie Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta wraz z jego strukturą organizacyjną, zakresami kompetencji oraz zakresami działań poszczególnych komórek organizacyjnych stanowi załącznik Nr 3 do Księgi Jakości. Komórki organizacyjne Urzędu prowadzą sprawy związane z kompetencjami Prezydenta Miasta na podstawie pisemnego upowaŝnienia udzielonego Naczelnikowi, Kierownikowi lub wyznaczonemu pracownikowi.

12 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 12/61 CZĘŚĆ II SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. ZAKRES STOSOWANIA NORMY I WYKLUCZENIA WdroŜony w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 obejmuje wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska, wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Celem istniejącego w Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością jest podnoszenie skuteczności i efektywności zarządzania oraz jakości świadczonych usług ku zadowoleniu klienta, a takŝe ciągłe doskonalenie w tym zakresie. Podstawą funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością jest orientacja na faktycznie realizowane procesy, dostosowane do wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 i opisane w dokumentacji systemowej. Przewodnikiem po Systemie Zarządzania Jakością, a zarazem jego podstawowym dokumentem jest niniejsza Księga Jakości. Ze względu na charakter działalności Urzędu Miasta, jego wielkość i zakres działania, nie ma zastosowania wymaganie określone w punkcie 7.3 normy PN-EN ISO 9001:2009, a dotyczące projektowania i prac rozwojowych. Urząd nie prowadzi prac związanych z projektowaniem nowych usług lub prac rozwojowych związanych z usługami, pracuje w oparciu o przepisy prawa, które określają rodzaje świadczonych usług i dotyczące ich wymagania. Nie oznacza to, iŝ Urząd nie prowadzi nadzoru nad wykonywanymi na jego zlecenie, pracami projektowymi w zakresie robót budowlanych lub innych. Zasady dotyczące takiego nadzoru opisane zostały w punkcie 7.3 niniejszej Księgi Jakości. W Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie ma takŝe zastosowania wymaganie określone w punkcie normy PN-EN ISO 9001:2009, a dotyczące walidacji procesów. Procesy nie mają charakteru procesów specjalnych. W kaŝdym momencie realizacji procesów moŝliwe jest zweryfikowanie poprawności ich przebiegu i osiąganych wyników. Przebieg poszczególnych procesów jest uregulowany przepisami prawa, ewentualnie Zarządzeniami Prezydenta. KaŜdy proces ma określony swój cel, miernik, sposób pomiaru i częstotliwość, wobec tego, jeŝeli wystąpi niezgodność, na kaŝdym etapie istnieje moŝliwość weryfikacji procesu w ustalonym trybie postępowania i podjęcia działań korygujących. Sposób realizacji procesów i rodzaje zapisów są monitorowane poprzez audity wewnętrzne, a ich wyniki na bieŝąco analizowane przez Naczelników Wydziałów i Kierowników Referatów oraz ich pracowników a takŝe przez Pełnomocnika ds. SZJ. ToteŜ nie zachodzi potrzeba prowadzenia walidacji procesów jako odrębnej czynności. Zastosowane wyłączenia w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim nie mają Ŝadnego wpływu na zdolność i odpowiedzialność Urzędu do zapewnienia klientom w ramach wykonywanych zadań publicznych usług, spełniających wymagania.

13 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 13/61 2. NORMA POWOŁANA Niniejszą Księgę opracowano w oparciu o Polskie Normy ustanowione na bazie norm międzynarodowych ISO serii 9000 przez Polski Komitet Normalizacyjny. Są to: - PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia - PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania - PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania - PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

14 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 14/61 3. TERMINY I DEFINICJE AKTA SPRAWY - cała dokumentacja (pisma, dokumenty, notatki, formularze, plany itp.) zawierające dane, informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy AUDIT systematyczny, niezaleŝny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. AUDITOR osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu. DOKUMENT informacja i jej nośnik. DOWÓD Z AUDITU zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i moŝliwe do zweryfikowania. DOSKONALENIE JAKOŚCI część zarządzania jakością ukierunkowana na podniesienie moŝliwości spełnienia wymagań jakościowych. DZIAŁANIE KOREKCYJNE działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności. DZIAŁANIE KORYGUJĄCE działanie w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub innej niepoŝądanej sytuacji. DZIAŁANIE ZAPOBIEGAWCZE działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej sytuacji niepoŝądanej. IDENTYFIKACJA znak sprawy zespół symboli określających przynaleŝność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw. IDENTYFIKOWALNOŚĆ zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania. INFRASTRUKTURA system urządzeń, wyposaŝenia i obsługi niezbędny do działania Urzędu Miasta. INSTRUKCJA opisuje kolejne czynności, których wykonanie wymagane jest dla osiągnięcia zamierzonego działania lub realizacji procesu. Instrukcja moŝe stanowić uzupełnienie procedury. ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, będąca ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych. JAKOŚĆ stopień, w jakim zbiór naturalnych właściwości spełnia wymagania. KLIENT pod tym pojęciem naleŝy rozumieć zarówno klienta zewnętrznego (osoby fizyczne, firmy, instytucje) jak i wewnętrznego (pracownicy Urzędu). KOMÓRKA ORGANIZACYJNA wydział, referat lub samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji tj. Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. NIEZGODNOŚĆ niespełnienie wymagania. POLITYKA JAKOŚCI ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyraŝone przez najwyŝsze kierownictwo.

15 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 15/61 PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ przedstawiciel najwyŝszego kierownictwa odpowiedzialny za wdroŝenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. PREZYDENT MIASTA Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. PROCEDURA ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. PROCES zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. PRZEGLĄD działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozwaŝań do osiągnięcia ustalonych celów. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (SZJ) system zarządzania do kierowania Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jego nadzorowania w odniesieniu do jakości. URZĄD Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. WALIDACJA potwierdzenie, przedstawienie dowodu obiektywnego, Ŝe zostały spełnione wymagania dotyczące konkretnego zamierzonego uŝycia lub zastosowania. WERYFIKACJA potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, Ŝe zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania. WYMAGANIE potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo (oznacza, Ŝe istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji, jej klientów i innych stron zainteresowanych, iŝ rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte) lub jest obowiązkowe. WYRÓB wynik procesu. Zasadniczo wyróŝniane są cztery ogólne kategorie wyrobu: usługa, wytwór intelektualny, przedmiot materialny, materiał przetworzony. ZADOWOLENIE KLIENTA percepcja klienta dotycząca stopnia w jakim jego wymagania zostały spełnione. ZAPIS dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań. ZGODNOŚĆ spełnienie wymagania.

16 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 16/61 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim ustanowił, udokumentował, wdroŝył i utrzymuje System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz w sposób ciągły doskonali jego skuteczność. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Zarządzeniem 207A/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku zarządził rozpoczęcie procesu wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN- EN ISO 9001:2001 w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Powołał Pełnomocnika ds. SZJ i uczynił odpowiedzialnym i uprawnionym do nadzorowania prac związanych z wdroŝeniem i utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. System Zarządzania Jakością obejmuje cały obszar działalności Urzędu, skupionej na realizacji zadań własnych i zadań zleconych ustawowo lub przejętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej na rzecz klienta zewnętrznego i klienta wewnętrznego. Ze względu na charakter działalności prowadzonej przez Urząd Miasta, nie wszystkie wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 mają zastosowanie. Wymagania te zostały potraktowane jako wykluczenia Systemu Zarządzania Jakością i opisane w pkt. 1 części II niniejszej Księgi Jakości. WdraŜając System Zarządzania Jakością podjęto decyzję o zastosowaniu podejścia procesowego, zidentyfikowano procesy, ich sekwencję, procedury istotne z punktu widzenia zarządzania jakością. Procesy, ich wzajemne powiązania zostały zorganizowane w taki sposób, aby wymagania klientów były spełnione na kaŝdym etapie. Powiązania procesów, ich sekwencję, jak równieŝ ich wzajemne oddziaływanie przedstawia model.

17 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 17/61 Model Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim obrazuje zamieszczony schemat. NADZÓR I CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA KLIENT ZARZĄDZANIE ZASOBAMI POMIARY MONITOROWANIE OCENA ZADANIA WYMAGANIA ZADOWOLENIE KLIENTA WEJŚCIE REALIZACJA ZADAŃ / USŁUG WYRÓB/ USŁUGA WYJŚCIE

18 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 18/61 Zestawienie zidentyfikowanych procesów i ich wzajemnych powiązań w Systemie Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim Element normy Nazwa procesu Rodzaj dokumentu Osoba / komórka odpowiedzialna I. Nadzorowanie systemu zarządzania jakością Nadzór nad dokumentacją i danymi Systemu Zarządzania Jakością PS Pełnomocnik ds. SZJ Opracowywanie procedur i instrukcji IS Pełnomocnik ds. SZJ Nadzór nad zapisami Systemu Zarządzania Jakością PS Pełnomocnik ds. SZJ 5.6 Przegląd zarządzania PS Prezydent Miasta II. ZaangaŜowanie kierownictwa 4.1 Wymagania ogólne zapis w KJ Prezydent Miasta ZaangaŜowanie kierownictwa Odpowiedzialność i uprawnienia zapis w KJ Prezydent Miasta 5.2 Orientacja na klienta zapis w KJ Prezydent Miasta 5.3 Polityka Jakości, Prezydent Miasta 5.4 Cele jakościowe Zarządzenie Prezydenta Miasta zapis w KJ 5.4; 7.1; Plan Rozwoju Lokalnego Uchwała Rady Prezydent Miasta 8.1 Plany Wieloletnie Miejskiej Komunikacja wewnętrzna zapis w KJ Prezydent Miasta 6.1 Planowanie i zapewnienie zasobów zapis w KJ Prezydent Miasta 7.1, 8.1 Planowanie realizacja zadań zapis w KJ Prezydent Miasta 8.1 Planowanie procesów monitorowania, pomiarów, analizy i doskonalenia 6.2 Kompetencje i odpowiedzialność personelu III. Zarządzanie zasobami Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim zapis w KJ Wykaz wymagań na stanowiskach pracy, zakresy czynności PS Prezydent Miasta Prezydent Miasta Kierownik RPP 6.3 Zarządzanie wyposaŝeniem Urzędu PS Kierownik RPP 6.4 Środowisko pracy zapis w KJ SłuŜba BHP 7.6 Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów PS Kierownik RPP IV. Określenie wymagań klienta Badanie zadowolenie klienta Załatwianie skarg i wniosków zapis w KJ zapis w KJ, KPA, Regulamin Organizacyjny Właściciele procesów wg

19 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 19/ Procesy związane z klientem Komunikacja z klientem informowanie klienta o sposobie załatwienia sprawy zapis w KJ właściwości V. Zakupy towarów i usług 7.4 Zakupy od 5000 zł do równowartości euro Ocena i wybór dostawców Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych PS PS F Zapis w KJ Ustawa Prawo zamówień publicznych Zarządzenie Prezydenta Miasta o powołaniu Komisji Przetargowej Właściciele procesów wg właściwości 7.5 VI. Realizacja zadań 38. Gromadzenie akt i udostępnianie zbioru. PS SWO 63. Wydawanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. PS KPM 85. Przygotowanie inwestycji gminnej PS KWI 86. Realizacja inwestycji PS KWI 94. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych. PS ORK 102. Tworzenie uchwał Rady Miejskiej. PS BRM Audit wewnętrzny VII. Doskonalenie, pomiary i monitorowanie PS Pełnomocnik ds. SZJ Monitorowanie i pomiary usług Zapis w KJ Właściciele procesów Monitorowanie i pomiary procesów zapis w KJ Właściciele procesów 8.3 Nadzór nad niezgodnością PS Pełnomocnik ds. SZJ 8.4 Analiza danych zapis w KJ Pełnomocnik ds. SZJ Ciągłe doskonalenie zapis w KJ Pełnomocnik ds. SZJ Działania korygujące PS Pełnomocnik ds. SZJ Działania zapobiegawcze PS Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za osiągnięcie celu, monitorowanie procesu i inicjowanie doskonalenia procesu Podstawowe informacje o poszczególnych procesach oraz ich wzajemnych powiązaniach zostały zawarte w opisanych procedurach. Wyznaczone zostały kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności

20 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 20/61 przebiegu i nadzorowania procesów. Zagwarantowana została dostępność zasobów (kadrowych, finansowych, technicznych) i informacji koniecznych do wspomagania przebiegu i monitorowania procesów. Opracowane zostały mierniki dla wybranych procesów, których analiza pozwala ocenić skuteczność i przydatność systemu oraz dostarcza informacji o koniecznych działaniach doskonalących. Wprowadzono zasady dokonywania aktualizacji procedur i nadzoru nad dokumentacją, sprzyjające usuwaniu stwierdzonych niezgodności w funkcjonującym systemie na kaŝdym jego etapie. Ustanowione zostały takŝe procedury opisujące podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, nadzór nad wyrobem niezgodnym oraz organizację auditów wewnętrznych i przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przez NajwyŜsze Kierownictwo Urzędu Miasta. Wnioski z przeprowadzonych przeglądów stanowią jedną z podstaw do doskonalenia procesów. W Systemie zidentyfikowano takŝe procesy, których realizacja zlecana jest na zewnątrz. Są to: szkolenia, opracowywanie dokumentacji projektowej oraz oprogramowania koniecznego do realizacji ustawowych zadań. Dostawcy wymienionych usług oceniani i dobierani są na podstawie kryteriów kwalifikacji zgodnie z pkt. 7.4 Zakupy oraz odpowiednich zapisów w zawartej umowie. Umowa na świadczenie usługi zewnętrznej specyfikuje między innymi: zakres i harmonogram zadania, sposób prowadzenia nadzoru, terminy weryfikacji poszczególnych etapów wykonania oraz sposoby dokumentowania działań. Procesy zlecane na zewnątrz nadzorowane są przez wyznaczonych pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu, koordynujących działania realizowane w ramach zawartej umowy. W sytuacji wystąpienia nieprawidłowości podejmowane jest postępowanie zgodnie z PS Nadzór nad niezgodnością. System Zarządzania Jakością zgodny z doskonaleniu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 słuŝy stałemu 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne System Zarządzania Jakością wdroŝony w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim został udokumentowany zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2001. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie obejmuje: 1) udokumentowaną Politykę Jakości wraz z określeniem celów jakościowych, 2) Księgę Jakości, opisującą zakres Systemu Zarządzania Jakością wraz z wykluczeniami, 3) udokumentowaną procedury systemowe wymagane postanowieniami normy PN-EN ISO 9001:2009, 4) dokumenty niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania realizowanych procesów w Urzędzie, 5) zapisy potwierdzające zgodność postępowania z niniejszą normą.

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo