Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bolechowo, 23 sierpnia 2012"

Transkrypt

1 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL Owińska Tel. +48 (61) , Fax +48 (61) , Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 3, Poznań, Konto PLN: Konto Euro: PL , SWIFT: BPKOPLPW NIP: , VAT EU: PL Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS Kapitał zakładowy: PLN, kapitał wpłacony: PLN Bolechowo, 23 sierpnia 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2012 na świadczenie usługi szkoleniowej realizowanej w ramach projektu Siła wiedzy II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Solaris Bus & Coach S.A. ( Organizator Postępowania ) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór Wykonawcy, który będzie świadczył usługi szkoleniowe z zakresu Audytor wewnętrzny IRIS oraz Niezawodność, Dostępność, Podatność Utrzymaniowa, Bezpieczeństwo/ Koszty Cyklu Życia- RAMS/LCC mające na celu przygotowanie uczestników do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas wdrożenia standard IRIS rev.2. Postępowanie ma charakter niepubliczny i jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz niniejszego zapytania ofertowego, w związku z realizacją przez Organizatora Postępowania projektu SIŁA WIEDZY II. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA: Solaris Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle Owińska, Polska 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Kod zamówienia: Usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej z zakresu jakościowych systemów zarządzania tj. Audytor wewnętrzny IRIS oraz Niezawodność, Dostępność, Podatność Utrzymaniowa, Bezpieczeństwo/ Koszty Cyklu Życia- RAMS/LCC dla Pracowników Solaris Bus & Coach SA w ramach projektu szkoleniowego realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt SIŁA WIEDZY II jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Szkolenia mają na celu przygotowanie uczestników do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności podczas wdrożenia standardu IRIS rev. 2 Lp. Nazwa szkolenia Czas szkolenia 1. Niezawodność, Dostępność, Podatność Utrzymaniowa, 2 grupy x 1 dzień Bezpieczeństwo/ Koszty Cyklu Życia- RAMS/LCC 2. Audytor wewnętrzny IRIS 1 grupa x 3 dni Czas trwania szkolenia: 1 dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych przy założeniu, że szkolenie właściwe trwa 7 godzin zegarowych a czas przerw sumuje się do 1 godziny zegarowej (przerwa obiadowa 0,5h, przerwy kawowe łącznie 0,5h). Szkolenia zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Organizatora Postępowania. Szkolenie powinno mieć charakter warsztatowo teoretyczny, przygotowujący uczestnika do samodzielnego wprowadzania w organizacji wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu. Zakres merytoryczny szkoleń powinien być powiązany z wymaganiami normy IRIS oraz ISO 9001.

3 W szkoleniu Niezawodność, Dostępność, Podatność Utrzymaniowa, Bezpieczeństwo/ Koszty Cyklu Życia- RAMS/LCC weźmie udział od 10 osób, natomiast w szkoleniu Audytor wewnętrzny IRIS udział weźmie 15 osób. Cena szkolenia powinna obejmować wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia w tym koszt przygotowania materiałów dla uczestników, koszt ew. pomocy naukowych, wystawienia certyfikatów dla każdego z uczestników oraz możliwość dodatkowych zapytań w tematyce szkolenia po jego zakończeniu. Koszty związane z zapewnieniem sali szkoleniowej i posiłków dla uczestników leżą po stronie Organizatora Postępowania. Wykonawca zobowiązany będzie również do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia nie krócej niż do r., a także do jej udostępnienia na potrzeby ewentualnych kontroli na żądanie Zleceniodawcy lub innej wskazanej osoby. 3. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE: 3.1. Organizator postępowania nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone Organizator postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych Organizator postępowania nie dopuszcza składania ofert od pośredników. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie będzie realizowane w okresie wrzesień - październik 2012 r., dokładna data do ustalenia. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający następujące wymogi: a. udokumentują przeprowadzenie 2 szkoleń w każdym ze wskazanych zakresów tematycznych, b. udokumentują dysponowanie personelem posiadającym kompetencje trenerów poparte przygotowaniem zawodowym, minimum trzyletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń potwierdzone referencjami, uprawnienia potwierdzone certyfikatami, c. przedstawią metodykę i program poszczególnych szkoleń będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, przy czym zakres merytoryczny szkolenia musi być powiązany z wymaganiami normy IRIS, d. posiadają doświadczenie w zakresie wdrażania systemów ISO 9001 i IRIS, e. załączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f. załączą do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Organizatorem Postępowania Ocena spełnienia warunków wymienionych w pkt będzie dokonywana w oparciu o: a. dla punktu 5.1 a referencje, wystawione dla trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń, przez firmy, dla których te osoby prowadziły szkolenia wraz z kontaktami telefonicznymi do osób wystawiających referencje b. dla punktu 5.1 b CV osób dedykowanych do szkoleń wraz z kopią niezbędnych certyfikatów c. dla punktu 5.1 c wypełniony formularz ofertowy wraz ze szczegółowym opisem programu szkoleń. d. dla punktu 5.1 d oświadczenie o doświadczeniu w szkoleniach i/lub wdrażaniu systemów ISO 9001 i IRIS wraz z listą podmiotów, w których został wdrożony system IRIS

4 5.3. W postępowaniu nie mogą brać udziału Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Organizatorem postępowania. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Organizatorem Postępowania lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora Postępowania lub osobami wykonującymi w imieniu Organizatora Postępowania czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, w szczególności poprzez: a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji; c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Brak w ofercie jakiejkolwiek informacji wymaganej w punkcie Oferta musi zawierać będzie powodował wykluczenie oferty z konkursu. 6. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI Osoby upoważnione przez Organizatora Postępowania do kontaktowania się z Oferentami: - Monika Rudnicka, tel , , 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 7.1. Oferta powinna zawierać trzydziestodniowy termin związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu upływu terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania może zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY: 8.1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego i powoływać się na numer zapytania ofertowego Ofertę stanowi wypełniony druk formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami określonymi w pkt. 5 niniejszego zapytania ofertowego Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów Lp Wymagane dokumenty: Referencje wystawione dla trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń wraz z kontaktami telefonicznymi do osób wystawiających referencje CV osób dedykowanych do szkoleń wraz z kopią niezbędnych certyfikatów Wypełniony formularz ofertowy wraz ze szczegółowym opisem programu szkoleń. Oświadczenie o doświadczeniu w szkoleniach i/lub wdrażaniu systemów ISO 9001 i IRIS wraz z listą podmiotów, w których został wdrożony system IRIS

5 5. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Organizatorem Postępowania 8.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby umocowane do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów Podane przez Oferenta w formularzu ofertowym wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy w tym ryzyko Oferenta z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Cena oferty netto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania umowy. Cenę należy podać w złotych polskich Rozliczenia między Organizatorem postępowania, a Oferentem będą prowadzone w PLN. 9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać na adres do dnia roku do godz. 16:00. Przygotowaną ofertę należy przesłać drogą mailową, w przypadku wiadomości większej niż do 8 MB proszę o przesłanie oferty w kilku mailach. 10. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY: 10.1 Ocena ofert ma charakter niejawny. Organizator Postępowania dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym Oferta zostanie odrzucona, jeśli zajdzie przynajmniej jeden warunek: a. została złożona po terminie b. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji d. Oferent nie wyraził zgody na przedłużenie okresu związania ofertą na zasadach określonych w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Organizatorowi Postępowania Żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Oferentom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty Organizator Postępowania może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Organizatorem Postępowania a Oferentem negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany w jej treści Organizator Postępowania jest uprawniony do wezwania Oferenta do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów wymaganych do złożenia wraz z ofertą.

6 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ORGANIZATOR POSTĘPOWANIA BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: Organizator postępowania będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 1. Cena netto oferty waga 50%, 2. Program i metodologia szkoleń waga 20%, 3. Trenerzy waga 16% 4. Referencje pisemne od klientów 4%, 5. Współpraca z firmą Solaris Bus & Coach S.A. przy realizacji projektów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania 10% Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagi. Oferty oceniane będą punktowo. Łącznie do zdobycia jest 100 pkt, a waga % odpowiada maksymalnej liczbie punktów możliwych do zdobycia w ramach poszczególnych kryteriów. W trakcie oceny ofert, kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty za powyższe kryteria według następujących zasad: 1. Kryterium ceny (maksymalnie 50 punktów): Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2. Kryterium programu i metodologii szkoleń (maksymalnie 20 punktów): Ocenie Organizatora Postępowania będą podlegać następujące elementy: a. Dopasowanie programu do wymogów normy IRIS b. Sposób badania potrzeb zamawiającego w celu przygotowania szczegółowego programu szkolenia c. Dyspozycyjność osób oddelegowanych przez Oferenta do świadczenia usług szkoleniowych wraz z informacją o ew. zastępstwach Liczba punktów = Mmax / Mof * 100 * waga gdzie: - Mmax najwyżej oceniony program i metodologia szkoleń spośród wszystkich ofert - Mof punkty przyznane ofercie 3. Kryterium doświadczenia trenerów (maksymalnie 16 punktów): Ocenie podlegać będzie CV trenerów dedykowanych do szkoleń w oparciu o doświadczenie szkoleniowe, doświadczenie we wdrażaniu systemu IRIS, niezbędne certyfikaty. Do każdego szkolenia należy dedykować trenera. Jeśli jeden trener prowadzi oba szkolenia to należy to zaznaczyć w ofercie. CV trenera do danego szkolenia może uzyskać 8 pkt. przy czym jedno CV może być oceniane kilkakrotnie w odniesieniu do różnych szkoleń. Punkty zostaną przyznane wg następującego podziału: 3 pkt doświadczenie w realizacji szkoleń z danego tematu 3 pkt doświadczenie we wdrażaniu systemu IRIS 2 pkt przedstawienie kopii certyfikatów poświadczających niezbędne kwalifikacje Liczba punktów = (Tmax/Tof ) * 100 * waga

7 gdzie: - Tmax najwyżej ocenione referencje spośród wszystkich ofert - Tof referencje przyznane ofercie 4. Kryterium referencji pisemnych (maksymalnie 4 punkty): Ocenie podlegać będą pisemne referencje od klientów dotyczące przeprowadzonych szkoleń potwierdzające należyte wykonanie usługi. Oferent przedstawia dwa listy referencyjne dla każdego ze szkoleń, potwierdzające należyte wykonanie usługi do każdego ze szkoleń. Za przedstawione referencje można uzyskać max 4 punkty. Punkty zostaną przyznane wg następującego podziału: - do 2 pkt referencje za szkolenie z obszaru Niezawodność, Dostępność, Podatność Utrzymaniowa, Bezpieczeństwo/ Koszty Cyklu Życia- RAMS/LCC - do 2 pkt referencje za szkolenie z obszaru Audytor wewnętrzny IRIS 5. Kryterium współpracy z firma Solaris Bus & Coach S.A. (maksymalnie 10 punktów): Ocenie podlega spełnienie lub nie spełnienie kryterium współpracy z firmą Solaris Bus & Coach S.A. przy realizacji projektów szkoleniowych: - kryterium spełnione 10 pkt. - kryterium nie spełnione 0 pkt Organizator Postępowania wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę, która zgromadzi największą liczbę punktów po zsumowaniu punktów przyznanych za kryterium 1, 2, 3, 4 i Organizator Postępowania w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Organizator Postępowania, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Oferenta, oryginalność projektu Oferenta oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów Organizator Postępowania odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 12. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: Organizator Postępowania udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy na świadczenie na rzecz Organizatora Postępowania usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, Organizator Postępowania może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny Przed upływem terminu związania ofertą Organizator Postępowania zawiadomi pisemnie wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze zwycięskiej oferty. Oferent stawi się i podpisze Umowę w wyznaczonym miejscu i terminie. 13. ZAKRES WYKLUCZENIA

8 Zakres wykluczenia z niniejszego zapytania ofertowego obejmuje wszystkich oferentów, pomiędzy którymi zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe z Organizatorem Postępowania, polegające w szczególności na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Organizator Postępowania zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonywania oferty lub unieważnienia Postępowania bez podawania przyczyn Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora Postępowania w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w pkt W tym zakresie Oferenci zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń. Zatwierdzono:

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii.

program aktywizacji młodzieży z małopolskich ośrodków wychowawczych i socjoterapii. Zapytanie ofertowe zajęcia z gastronomii w ramach kursu Gotuj i praktykuj z Mistrzem dla wychowanek MOW im. Św. S. Faustyny w Krakowie w ramach projektu Samodzielne życie program aktywizacji młodzieży

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Poznań, dn. 21.01.2014r. Zamawiający: Nazwa: ul: Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719, Poznań NIP : 7831121773 REGON: 630705827 Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo