Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od r. do r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r."

Transkrypt

1 Katowice, dnia r. OR.VI.BG /1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od r. do r. WSTĘP Zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2000 dotyczącymi skutecznego utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach, w których system funkcjonuje przeprowadzane są okresowe przeglądy systemu przez kierownictwo. W Urzędzie Miasta Katowice przeglądy wg zapisów Księgi Jakości mają na celu ocenę Systemu Zarządzania Jakością i realizacji Polityki Jakości oraz podwyższanie skuteczności systemu w zakresie spełniania wymagań normy. Przegląd SZJ przeprowadzany jest zgodnie z zaplanowanym przez Pełnomocnika ds. SZJ i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Katowice harmonogramem. Informacja na przegląd opracowana została na podstawie: - informacji przekazanej po dokonaniu analizy własnych procesów przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, zgodnie z opracowanymi przez Zespół ds. SZJ formularzami, - raportu z auditu pośredniego Polskiego Rejestru Statków S.A. Nr NC-419/P6 z dnia r., - raportów z auditów wewnętrznych, - kart i planów przeprowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych, - sprawozdania z przebiegu załatwiania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2007 roku Nr KPM.ZM /08 z dnia r., - informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice /okres objęty przeglądem: od r. do r./, - uchwały nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok, - informacji z dnia 17 lipca 2006r. o założeniach do projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2007 rok. 1

2 I Elementy oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością: 1.wyniki auditów, 2.status działań korygujących i zapobiegawczych, 3.dane dotyczące funkcjonowania procesów, 4.informacje od klientów, 5.informacje na temat zmian, które mogą wpłynąć na System Zarządzania Jakością. AD.1 Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością powinien być corocznie weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dnia 11-go czerwca 2007 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta audit pośredni, mający na celu zarówno potwierdzenie efektywności działania systemu, jak i ocenę stanu jego rozwoju oraz doskonalenia. Ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe, działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych. Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta: Wydział Organizacyjny, Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Biuro Planowania Przestrzennego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi. Przeprowadzona analiza dokumentów systemowych potwierdziła, że: system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000, nadzór nad dokumentacją prowadzony jest zgodnie z określonymi przez organizację zasadami, zapisy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania oraz dokumentacje skuteczności realizowanych procesów prowadzone są zgodnie z wymaganą, udokumentowaną procedurą i znajdują się pod nadzorem oraz przechowywane są zgodnie z ustalonymi zasadami, polityka jakości została zakomunikowana organizacji i jest zrozumiała, przegląd zarządzania został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami według przyjętego programu obejmującego analizę skuteczności systemu zarządzania, określono metody uzyskiwania informacji dot. percepcji klienta, co do spełnienia jego wymagań, audity wewnętrzne zostały przeprowadzone skutecznie, zgodnie z udokumentowaną procedurą i zaplanowanymi ustaleniami we wszystkich obszarach objętych systemem zarządzania, wyniki auditów wewnętrznych świadczą o tym, że system zarządzania jest przydatny i skutecznie utrzymywany, organizacja wdrożyła proces ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania wykorzystując politykę i cele jakości. 2

3 Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, wskazując na podnoszenie skuteczności Systemu w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000. W związku z powyższym auditorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. wystąpili z wnioskiem o przedłużenie obwiązywania certyfikatu przyznanego Urzędowi Miasta Katowice. Ponadto auditorzy określili obszary do doskonalenia, przekazując je jako własne obserwacje i spostrzeżenia. Na podstawie danych zawartych w raporcie z auditu pośredniego (NC-419/P6) został opracowany Program działań doskonalących w celu podjęcia działań zgodnych z następującymi wytycznymi: opracowanie działalności określającej sposób dokonywania oceny pracowników dla procesu OR-3 Zarządzanie personelem, uzupełnienie Informacji na przegląd SZJ o Sprawozdanie z przebiegu rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Katowice, modyfikacja procedury systemowej UM-1/6 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo w celu usprawnienia ścieżki zatwierdzania Harmonogramu przeglądu SZJ przez kierownictwo, modyfikacja wskaźnika skuteczności/sprawności procesu OR-7 Załatwianie skarg i wniosków. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez Zespół ds. SZJ oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie zaleceń w terminie wynikającym z zapisów Programu. Sprawdzenie realizacji poszczególnych punktów Programu zweryfikowane zostanie przez auditorów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym planem auditów. Zgodnie z wymaganiami normy system winien być poddawany stałej weryfikacji co zapewnia cykl auditów wewnętrznych. Okresowo przeprowadzane w danej jednostce audity wewnętrzne pozwalają na określenie czy wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością odpowiada założeniom powyższej normy oraz czy jest zgodny z przyjętymi ustaleniami. W Urzędzie Miasta Katowice audity wewnętrzne prowadzone są zgodnie z przyjętym planem auditów przez przeszkolonych pracowników. Sporządzone z każdego auditu raporty przekazywane są Pełnomocnikowi ds. SZJ a następnie o wykazanych uwagach i niezgodnościach informowany jest Prezydent Miasta w opracowywanych cyklicznie przez Zespół ds. SZJ sprawozdaniach z realizacji planów auditów oraz w ramach przeprowadzanego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo. Umiejętne i sprawne prowadzenie systematycznych auditów pozwala na wczesne reagowanie na stwierdzone lub potencjalne niezgodności z normą, a następnie na wdrażanie działań korygujących lub zapobiegawczych. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Katowice plan auditów wewnętrznych został sporządzony na okres całego roku, z podziałem na kwartały i obejmował wszystkie procesy zidentyfikowane w Urzędzie Miasta oraz był realizowany w czterech przedziałach czasowych, tj: 3

4 r r r r. Celami auditów wewnętrznych było: 1. sprawdzenie zgodności wykonywanych czynności z zapisami procesu, 2. sprawdzenie zgodności zakresu działania auditowanej komórki organizacyjnej z zapisami Księgi Zarządzania Procesami, 3. sprawdzenie działań korygujących podejmowanych na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, audytów zewnętrznych i wewnętrznych, zasadnych odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia oraz zasadnych skarg, 4. sprawdzenie kompletności dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w auditowanej komórce organizacyjnej. Do końca roku auditom poddano prawie wszystkie procesy ujęte w planie auditów wewnętrznych na 2007 rok. W uzasadnionych przypadkach odstępowano od auditu procesów ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Katowice, które skutkowały przeniesieniem procesów między wydziałami lub tworzeniem ich od podstaw w nowych komórkach organizacyjnych. W związku z uwagami auditorów wewnętrznych doprecyzowano cel nr 2 auditów wewnętrznych na 2007 rok. tj.: Sprawdzenie zgodności zakresu działania auditowanej komórki organizacyjnej z zapisami Księgi Zarządzania Procesami. W związku z przeniesieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej do budynku przy ul. Francuskiej 70, w późniejszym niż planowano terminie przeprowadzono audity wewnętrzne niżej wymienionych procesów: - GK-1 Gospodarka komunalna w mieście - GK-2 Gospodarka odpadami komunalnymi - GK-3 Planowanie budowy i remontów oświetlenia ulic i miejsc publicznych Ponadto, w związku z kontrolą prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r., w innym terminie wykonano audit wewnętrzny procesów: - BNK-1 Planowanie i realizacja budżetu - BNK-2 Kontrola Realizując program zawarty w powiadomieniu o audicie, auditorzy wewnętrzni sprawdzili zgodność wykonywanych czynności z zapisami procesu. W zdecydowanej większości auditowanych komórek organizacyjnych auditorzy potwierdzili, że poszczególne czynności są wykonywane zgodnie z opracowanymi procesami. W pojedynczych przypadkach wskazano, że diagram nie odzwierciedla obiegu dokumentów, czy też zapisy wykonywanych czynności nie odpowiadają zapisom procesu. Auditorzy wskazali także na konieczność doprecyzowania uprawnień wykonawców, poprawienia czytelności zapisów i dokumentów na wejściu i wyjściu z procesu oraz na uwzględnienie nowych wykonawców w procesie. 4

5 Kolejnym celem auditów było sprawdzenie zgodności zakresu działania auditowanej komórki organizacyjnej z zapisami Księgi Zarządzania Procesami. Jak wynika z raportów z auditów wewnętrznych, generalnie wszystkie czynności auditowanych komórek organizacyjnych są ujęte w Księgach Zarządzania Procesami. Realizując powyższy cel auditorzy wskazali na konieczność uzupełnienia działalności o nowe zadania, dokonania modyfikacji procesu, czy też opisania w postaci działalności czynności ujętych w zakresie działania komórki organizacyjnej. Trzecim punktem rozpatrywanym podczas auditów było sprawdzenie działań korygujących podejmowanych na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, audytów zewnętrznych i wewnętrznych, zasadnych odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia oraz zasadnych skarg. Z analizy raportów z auditów wewnętrznych wynika, że głównym czynnikiem inicjującym działania korygujące podejmowane przez kierowników komórek organizacyjnych są nieprawidłowości wskazane w trakcie kontroli wewnętrznych oraz uwagi i niezgodności stwierdzone w trakcie auditów wewnętrznych. Na końcu auditorzy wewnętrzni sprawdzili kompletność dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w auditowanej komórce. W większości auditowanych komórek stwierdzono, że dokumentacja jest kompletna i nadzorowana zgodnie z procedurami. W pojedynczych przypadkach auditorzy wewnętrzni stwierdzili brak nadzoru nad Księgą Zarządzania Procesami oraz że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w komórce organizacyjnej jest niekompletna. Ponadto auditorzy wewnętrzni wskazali na konieczność uzupełnienie Księgi Zarządzania Procesami o schemat organizacyjny oraz uzupełnienia dokumentacji o listę osób auditowanej komórki organizacyjnej zapoznanych z Polityką Jakości Urzędu Miasta Katowice. Znaczącym punktem w przeprowadzaniu auditów są działania doskonalące, które dają wytyczne na przyszłość, takie jak: wykorzystanie zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta do modyfikacji i usprawnienia procesu, dokonanie zmian w strukturze procesu w celu jego usprawnienia i lepszego zrozumienia, udoskonalenie wskaźnika dla lepszej oceny skuteczności/sprawności procesu, przeanalizowanie nazwy zadania pod kątem wykonawców, skontaktowanie się z Wydziałem Informatyki w celu modyfikacji lub zainstalowania programu informatycznego, zaktualizowanie nazwy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice w Księdze Zarządzania Procesami. Auditorzy w trakcie auditów wewnętrznych swoją uwagę koncentrowali głównie na spełnianiu przez procesy wymagań normy ISO 9001:2000 oraz na zgodności przebiegu wykonywanych czynności z zapisami procesu. Ogółem auditorzy stwierdzili 15 uwag wykazanych w 13 procesach oraz złożyli 38 propozycji działań doskonalących dotyczących 23 procesów. Auditorzy wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Katowice generalnie spotkali się z przyjazną atmosferą podczas auditu oraz współpracą ze strony auditowanych osób. Pracownicy wykazywali się kompetencją oraz dużym zaangażowaniem, co przekładało się na jakość przeprowadzanych auditów. 5

6 AD.2 Wykazane w raportach z auditów niezgodności i uwagi winny być skorygowane przez wskazane osoby. W okresie sprawozdawczym rozpoczętych i zakończonych zostało: 32 działań korygujących oraz 80 działań zapobiegawczych. Działania korygujące były podejmowane przede wszystkim na skutek: uwag i niezgodności zawartych w raportach z auditów wewnętrznych, obszarów do doskonalenia wskazanych w raporcie z auditu pośredniego Polskiego Rejestru Statków S.A. Nr NC-419/P6, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli wewnętrznych, wniosków pokontrolnych z audytów bezpieczeństwa zbiorów w których przetwarzane są dane osobowe, Powyższe działania dotyczyły przede wszystkim: niewłaściwego przestrzegania postanowień 3 Zarządzenia nr 2668/06 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie sprawowania nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania procedur kontroli finansowej przez podległe i nadzorowane jednostki, niewłaściwego przestrzegania zapisów 3 pkt 3 Regulaminu finansowej kontroli realizowanej przez Wydziały nadzorujące jednostki organizacyjne miasta, nieprzestrzegania przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, niewłaściwego stosowania Instrukcji kancelaryjnej, niewłaściwego określenia wskaźników skuteczności/sprawności procesów, braku procedury określającej sposób postępowania przy określonej i powtarzalnej czynności. Ponadto w pojedynczych przypadkach działania korygujące podjęto na skutek: uznanego za zasadne przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zażalenia, braku dostatecznego nadzoru nad dokumentacją, zbyt ogólnie określonych uprawnień wykonawców procesu lub brakiem tychże uprawnień, błędnego zapisu w dokumentach nadzorowanych oraz dokumentach na wejściu i wyjściu z procesu, wykonywania czynności niezgodnie z procedurą, niewłaściwego zaktualizowania diagramu działalności, niedostatecznego określenia środków zapobiegających zagrożeniom. Działania korygujące były inicjowane także w wyniku braku potwierdzenia faktu zapoznania się pracownika z zapisami procesu, przekroczenia terminowości załatwiania spraw oraz nie zachowania zasady pisemności, a także niewłaściwego zabezpieczania dokumentacji oraz zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe. Natomiast podejmowane przez kierowników komórek org. działania zapobiegawcze z reguły wynikały z: inicjatywy własnej właścicieli procesów/kierowników komórek org., inicjatywy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, propozycji działań doskonalących zgłoszonych w trakcie auditu pośredniego przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A., sugestii auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością, 6

7 zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, informacji uzyskanych w trakcie kontroli wewnętrznych, bieżącej analizy procesów. Ponadto powyższe działania były również wynikiem zmian w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjnej, informacji uzyskanych w trakcie szkoleń i spotkań auditorów wewnętrznych oraz zmiany przepisów prawa, a także zmiany upoważnienia do wydawania decyzji. Oceny następstw wprowadzanych działań korygujących i zapobiegawczych dokonują auditorzy wewnętrzni Urzędu Miasta w trakcie zlecanych im czynności sprawdzających, natomiast ich okresowy przegląd przeprowadzają pracownicy Zespołu ds. SZJ po zapoznaniu się z rezultatami auditu. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z raportów działania korygujące/zapobiegawcze winny być przeprowadzane bez zbędnej zwłoki po przeanalizowaniu zaleceń Pełnomocnika ds. SZJ oraz uwag auditorów. AD.3 Metodą uzyskania informacji o stopniu spełniania wymagań dotyczących zadań realizowanych przez Urząd jest monitorowanie wskaźników określonych dla każdego procesu. Czynność ta jest dokonywana przez kierowników komórek organizacyjnych i przekazywana w postaci Informacji na Przegląd SZJ do Zespołu ds. SZJ. Porównując ten element Systemu z poprzednim okresem sprawozdawczym należy zwrócić uwagę, że w I kwartale br. dokonano weryfikacji wskaźników skuteczności/sprawności w znacznej liczbie procesów, co skutkowało podejmowaniem przez kierowników komórek organizacyjnych działań zapobiegawczych i korygujących mających na celu modyfikacje wskaźników, tak by lepiej monitorowały realizację celu procesu. W sumie dokonano modyfikacje wskaźników w 30 procesach, na ogólną liczbę 130 procesów jakie zostały zidentyfikowane w Urzędzie Miasta Katowice do końca 2006r. Porównując ten element Systemu z poprzednim okresem sprawozdawczym zauważa się w większości procesów utrzymywanie wskaźnika na tym samym poziomie, a w niektórych podwyższenie jego parametrów. Dane te świadczą o zwiększonej zdolności procesów do osiągania zamierzonych celów. Zdarzały się przypadki występowania wskaźnika o gorszych parametrach w porównaniu z analogicznym okresem lub planowaną wielkością, fakt ten jest punktem wyjścia do podjęcia działań korygujących przez właścicieli procesów, czyli kierowników komórek organizacyjnych. Bywały sytuacje, w których nie dokonano porównania wskaźników z okresem poprzednim z uwagi na : zmianę wskaźników w procesie, likwidację procesów, utworzenie procesów, brak realizacji pewnych działalności w analizowanym okresie. Dla oceny celów jakości w procesach dla przyszłych okresów sprawozdawczych wyznaczone zostały planowane wielkości wskaźników na podstawie prowadzonych analiz poprzednich okresów. W informacji opracowanej przez kierowników komórek na przegląd Systemu ujęta została pozycja pozwalająca na przedstawienie przyszłej wielkości wskaźników, która po zakończonym okresie daje możliwość porównania, czy osiągnięta została założona wielkość, czyli cel procesu. 7

8 Zgodnie z przyjętym podejściem oraz metodologią postępowania, cyklicznie realizowane w Urzędzie Miasta działania scharakteryzowano jako procesy i opisano w dokumentacji systemowej. Dla sporadycznie podejmowanych czynności lub pojedynczych, specjalnych zadań wynikających z zakresu działania Urzędu dla których nie zostały opracowane procedury postępowania, kierownik komórki ewentualnie właściciel procesu upoważniony jest do tworzenia trybów postępowania w oparciu o kwalifikacje i kompetencje pracowników, zapewniając realizację zadania w warunkach nadzorowanych. Z uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych informacji wynika, że zgodnie z zaleceniami auditorów zewnętrznych prawie wszystkie zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego /92%/ zostały ujęte w dokumentacji systemowej. zadania ujęte w Regulaminie Organizacyjnym opisane nie opisane 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 1: Zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego ujęte w dokumentacji systemowej wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice Ocena auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta Udzielając informacji na przygotowaną ankietę kierownicy komórek organizacyjnych ocenili prace auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta. Z danych uzyskanych od Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur wynika, iż w większości przypadków /78%/ za wykonaną pracę wystawiono auditorom wewnętrznym ocenę pozytywną, a pozostała część /22%/ otrzymała ocenę wyróżniającą. W żadnym przypadku nie oceniono pracy auditora wewnętrznego negatywnie. Ocena pracy auditorów wewnętrznych w % negatywna pozytywna wyróżniająca 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 2: Ocena pracy auditorów wewnętrznych w % wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice 8

9 Ocena zasobów Udzielając informacji na przygotowaną ankietę kierownicy komórek organizacyjnych ocenili stan zatrudnienia, posiadane zasoby materialne oraz ofertę szkoleniową. Z danych uzyskanych od Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur wynika, iż nieznaczna większość z nich /56%/ uważa liczbę zatrudnionych w swoich komórkach pracowników za właściwą. W żadnej komórce nie oceniono liczby pracowników jako zbyt dużej. Niniejszy wskaźnik uległ nieznacznej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. liczba pracowników zbyt duża właściwa zbyt mała 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 3: Ocena stanu zatrudnienia wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice Większość kierowników traktuje posiadane wyposażenie materialne jako właściwe (69%), pozostała część (31%) uważa je za zbyt małe, głównie wskazując na niedostateczną ilość lub przestarzały sprzęt komputerowy. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wskaźnik uległ poprawie. wyposażenie materialne zbyt duże właściwe zbyt małe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 4: Ocena posiadanego wyposażenia materialnego wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice W okresie sprawozdawczym wszystkie zadania remontowe zawarte w planie budżetowym na rok 2007 zostały wykonane. Dzięki wykonanym remontom poprawiono warunki pracy pracownikom Wydziałów: Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Organizacyjnego (w tym Biura Obsługi Mieszkańców), Finansowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Naprawiono instalację odgromową w budynkach Urzędu Stanu Cywilnego oraz 9

10 budynków przy ul. Młyńskiej 4 i 4a, dokonano wymiany instalacji wodociągowej oraz modernizacji układu pomiarowego energii elektrycznej oraz przeprowadzono remont wejścia do budynku przy ul. Francuskiej 70, czym poprawiono bezpieczeństwo pracy w w/w budynkach Urzędu Miasta. Dla prawidłowej realizacji procesów w związku ze zmianami w przepisach prawnych, wskazane jest uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych jak i wewnętrznych organizowanych w Urzędzie. Większość pytanych /78%/ oceniła, że właściwie zaspokajane są ich potrzeby szkoleniowe, zaś 22% postrzega ich ilość jako niedostateczną licząc na zwiększenie możliwości szkoleniowych. szkolenia zbyt duże właściwe zbyt małe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 5: Ocena liczby przeprowadzonych szkoleń wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice W większości komórek /81%/ prowadzone są szkolenia wewnętrzne czy to przez kierowników, czy to przez osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez jednostki zewnętrzne. Po powrocie przekazują oni często uzyskane wiadomości oraz materiały współpracownikom. Jest to bardzo pozytywna tendencja pozwalająca ograniczyć wysokie koszty specjalistycznych szkoleń. W tych komórkach gdzie brak jest podobnych inicjatyw postrzega się te działania jako ewentualną możliwość doskonalenia procesu. szkolenia wewnętrzne w % prowadzone Nie prowadzona 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 6: Zadeklarowana organizacja i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice 10

11 AD.4 Kontakty z klientami mają miejsce w Urzędzie na bieżąco w trakcie załatwiania konkretnych spraw. Oprócz tych bezpośrednich kontaktów organizowane są spotkania w istotnych dla większej grupy kwestiach mające na celu przedstawienie własnych planów i zamierzeń oraz zebranie opinii i uwag od grup bezpośrednio zainteresowanych danym tematem. W analizowanym okresie takie spotkania zorganizowały następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta: Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, Wydział Zagraniczny, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Informacji i Promocji, Biuro Konserwatora Zabytków oraz Miejski Rzecznik Konsumentów. Przejawem zadowolenia z pracy Urzędu są nadsyłane podziękowania oraz zamieszczane informacje w mediach. Pisemne podziękowania przekazywane są z reguły do tych Wydziałów, które mają najczęstszy, bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W analizowanym okresie podziękowania otrzymały następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta: Wydział Organizacyjny, Wydział Zagraniczny, Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Budynków i Lokali, Wydział Kultury i Sportu, Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Informacji i Promocji. Wszystkie notatki ukazujące się w prasie, a dotyczące Miasta i pracy Urzędu gromadzone są w codziennych opracowaniach sporządzanych przez Wydział Informacji i Promocji. Ponadto za pośrednictwem Wydział Informacji i Promocji zamieszczane są informacje dostarczane przez poszczególne komórki organizacyjne w celu zapoznania mieszkańców o bieżących przedsięwzięciach oraz wykonywanej pracy Urzędu Miasta Katowice. Negatywne uwagi i opinie dotyczące pracy Urzędu znajdują odzwierciedlenie w składanych skargach. Dane dotyczące realizacji skarg i wniosków zostały przekazane przez Kancelarię Prezydenta Miasta w Sprawozdaniu z przebiegu załatwiania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2007 roku Nr KPM.ZM /08 z dnia r. W okresie sprawozdawczym w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano ogółem 172 skargi. W stosunku do ogółu spraw wpływających do Urzędu Miasta ilość skarg wynosi ok. 0,042%. Sprawozdanie z przebiegu załatwiania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2007 roku Nr KPM.ZM /08 z dnia r. stanowi załącznik do niniejszej Informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością. AD.5 W przekazanych przez Wydziały informacjach generalnie wskazywano na możliwość zmiany w przepisach prawnych poprawiające lub pogarszające warunki realizacji procesu oraz zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, a także na ograniczone środki finansowe na realizację procesu, które mogą wpłynąć na System Zarządzania Jakością. W pojedynczych przypadkach wskazywano na następujące zmiany mogące mieć wpływ na realizację procesu: zmiana organizacyjna polegająca na utworzeniu nowego wydziału Audytu i Kontroli (OR), wprowadzenie w archiwum zakładowym zgodnych z obowiązującymi przepisami procedur postępowania z dokumentami elektronicznymi (tzn. przyjęcie, że system 11

12 teleinformatyczny pełni funkcje archiwum zakładowego, przyjęcie zasad brakowania i przekazywania do przechowania wieczystego dokumentacji elektronicznej) (OR), zmiana organizacyjna polegająca na przeniesieniu procesu OR-7 Rozpatrywanie skarg i wniosków z Wydziału Organizacyjnego do Kancelarii Prezydenta Miasta (OR), przyjęcie zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie trybu prac i procedury planowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, co może spowodować konieczność dostosowania diagramu procedury procesu RM-1 do zapisów zarządzenia (RM), unieważnienie zamówienia publicznego na skutek procedury odwoławczej PZP (I), niedotrzymanie terminu realizacji umowy przez wykonawce (I), absencja chorobowa pracownika i brak jego zastępstwa (I), zmiana w sposobie robienia backupów (I), rezygnacja wnioskodawcy z pozyskania wycofanego sprzętu (I), zatrudnienie dodatkowego pracownika, co wiąże się z możliwością podjęcie nowych zadań (INP). Konsekwencją tych zmian będzie potrzeba podjęcie przez kierowników komórek organizacyjnych określonych czynności, w tym np. poszerzenia zakresu działań komórek organizacyjnych o nowe działalności, czy wręcz konstrukcji nowych procesów. Efektem zmian mogą być odwrotne działania. Z uwagi na zakończenie realizacji pewnych zadań zaistnieje konieczność usunięcia procesu bądź działalności. W jednostkowych przypadkach wskazywano na celowość: zatrudnienie w archiwum zakładowym informatyka (OR) /przyjęte do realizacji w najbliższym czasie/, uruchomienie systemu Q-MATIC służącego do kierowania ruchem klientów i zarządzania pracą stanowisk (OR) /zrealizowano/, uruchomienie 11 skanerów umożliwiających skanowanie korespondencji Urzędu Miasta w programie DOCMAN (OR) /zrealizowano/, zmianę wskaźnika (RM) (B) (PO) /do realizacji/, bieżące prowadzenie aktualnej bazy odbytych wizyt dyplomatycznych u Pana Prezydenta (Z) /w trakcie realizacji/, stworzenie listy zadań do wykonania przy organizowaniu konferencji (Z) /do realizacji/, utrzymanie liczby szkoleń, konferencji oraz spotkań konsultacyjnych (I) /w miarę bieżących potrzeb/, prowadzenie szkoleń doskonalących w obsłudze nowych programów do zarządzania i administrowania siecią (I) /realizacja na bieżąco/, przeprowadzenie kontroli ilości reklam umieszczanych na nieruchomościach zabudowanych, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz na gruntach poza pasami drogowymi, stanowiącymi własność Miasta (BL) /realizacja na bieżąco/, przeprowadzania szkoleń wewnętrznych (SO) (PIN) /w miarę bieżących potrzeb/, kontynuacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników (USC) /w miarę bieżących potrzeb/, dopisania zadań dotyczących inkasa opłaty skarbowej i obrotu walutowego (KR) /zrealizowano/, poszerzenia składu osobowego (PP) /zrealizowano/, 12

13 wydania informatora dla osób niepełnosprawnych (PN) /w trakcie realizacji/, stworzenia internetowego informatora dla Osób Niepełnosprawnych (PN) /w trakcie realizacji/, wdrożenia systemu powiadamiania Ratunkowego dla Osób Niepełnosprawnych (PN) /realizowane na bieżąco/, dalszej likwidacja barier utrudniających Osobom Niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie (PN) /realizacja na bieżąco/, doprecyzowania zadań zgodnie z wykonywanymi czynnościami (MRK) /zrealizowano/. Część z powyższych propozycji działań doskonalących będzie realizowana przez kierowników komórek organizacyjnych w ramach swoich uprawnień i obowiązków, a część po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu ich przez Prezydenta Miasta, zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością. 13

14 II Ocena realizacji Polityki Jakości Cele strategiczne realizowanej w okresie sprawozdawczym Polityki Jakości wynikają z uchwały nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok. Zadania inwestycyjne zawarte w opracowanych przez Wydział Rozwoju Miasta planach inwestycyjnych, a realizowane przez Wydział Inwestycji, zapewniają spełnienie wszystkich wyznaczonych celów strategicznych. W budżecie miasta na 2007 rok ujęte zostały inwestycje w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu. Dnia 19 grudnia 2005r. Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałą Nr LII/1068/05 dokument o nazwie Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem planowania strategicznego rozwoju miasta, wskazuje najważniejsze cele i kierunki działań rozwojowych Katowic. Ponadto uchwałą nr XVII/324/07 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2007r. przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata , który realizuje cele i kierunki działań wyznaczone w ramach pól strategicznych Jakość życia i Centrum. Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta, zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego najstarszych dzielnic miasta, rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Polityka Jakości Urzędu Miasta Katowice jest na bieżąco dostosowywana do poszczególnych etapów powyższych strategii. Strategiczne cele działania zawarte w Polityce Jakości dla Urzędu Miasta Katowice, realizowane są także w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz poprzez krótkookresowe zadania operacyjne, określone uchwałami Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice i zmian w ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, a także opracowanie, uchwalenie i ogłoszenie w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W celu wzmocnienia funkcji metropolitarnych Miasto Katowice udziela dotacji uczelniom wyższym i instytucjom kultury na wsparcie i rozbudowę infrastruktury. Mając na uwadze rozwój sektora zaawansowanych technologii poprzez przyciąganie inwestorów strategicznych, Miasto Katowice przygotowało projekt przebudowy centrum Katowic, opracowane zostało wstępne studium wykonalności dla projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz opracowana została koncepcja funkcjonowania parku technologicznego w Katowicach. Inwestycje te powinny zwiększyć atrakcyjność Katowic dla lokowania i utrzymywania central firm. Równocześnie Miasto Katowice stara się włączyć kolejne tereny do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 14

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH

WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH LWA-4101-12-00/2011 Nr ewid. 2012/P11170/LWA Informacja o wynikach kontroli WYBRANE INWESTYCJE DROGOWE W NAJWIĘKSZYCH MIASTACH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo