Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od r. do r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r."

Transkrypt

1 Katowice, dnia r. OR.VI.BG /1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od r. do r. WSTĘP Zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2000 dotyczącymi skutecznego utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach, w których system funkcjonuje przeprowadzane są okresowe przeglądy systemu przez kierownictwo. W Urzędzie Miasta Katowice przeglądy wg zapisów Księgi Jakości mają na celu ocenę Systemu Zarządzania Jakością i realizacji Polityki Jakości oraz podwyższanie skuteczności systemu w zakresie spełniania wymagań normy. Przegląd SZJ przeprowadzany jest zgodnie z zaplanowanym przez Pełnomocnika ds. SZJ i zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Katowice harmonogramem. Informacja na przegląd opracowana została na podstawie: - informacji przekazanej po dokonaniu analizy własnych procesów przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, zgodnie z opracowanymi przez Zespół ds. SZJ formularzami, - raportu z auditu pośredniego Polskiego Rejestru Statków S.A. Nr NC-419/P6 z dnia r., - raportów z auditów wewnętrznych, - kart i planów przeprowadzonych działań korygujących i zapobiegawczych, - sprawozdania z przebiegu załatwiania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2007 roku Nr KPM.ZM /08 z dnia r., - informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice /okres objęty przeglądem: od r. do r./, - uchwały nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok, - informacji z dnia 17 lipca 2006r. o założeniach do projektu budżetu oraz kierunkach polityki społecznej i gospodarczej miasta Katowice na 2007 rok. 1

2 I Elementy oceny funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością: 1.wyniki auditów, 2.status działań korygujących i zapobiegawczych, 3.dane dotyczące funkcjonowania procesów, 4.informacje od klientów, 5.informacje na temat zmian, które mogą wpłynąć na System Zarządzania Jakością. AD.1 Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością powinien być corocznie weryfikowany przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dnia 11-go czerwca 2007 roku firma Polski Rejestr Statków S.A. przeprowadziła w Urzędzie Miasta audit pośredni, mający na celu zarówno potwierdzenie efektywności działania systemu, jak i ocenę stanu jego rozwoju oraz doskonalenia. Ocenie podlegały: Księga Jakości, Polityka Jakości, procedury systemowe, działania korygujące i zapobiegawcze oraz wybrane przez auditorów zewnętrznych procesy w komórkach organizacyjnych. Auditem zostały objęte następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta: Wydział Organizacyjny, Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Biuro Planowania Przestrzennego, Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi. Przeprowadzona analiza dokumentów systemowych potwierdziła, że: system zarządzania jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000, nadzór nad dokumentacją prowadzony jest zgodnie z określonymi przez organizację zasadami, zapisy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania oraz dokumentacje skuteczności realizowanych procesów prowadzone są zgodnie z wymaganą, udokumentowaną procedurą i znajdują się pod nadzorem oraz przechowywane są zgodnie z ustalonymi zasadami, polityka jakości została zakomunikowana organizacji i jest zrozumiała, przegląd zarządzania został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami według przyjętego programu obejmującego analizę skuteczności systemu zarządzania, określono metody uzyskiwania informacji dot. percepcji klienta, co do spełnienia jego wymagań, audity wewnętrzne zostały przeprowadzone skutecznie, zgodnie z udokumentowaną procedurą i zaplanowanymi ustaleniami we wszystkich obszarach objętych systemem zarządzania, wyniki auditów wewnętrznych świadczą o tym, że system zarządzania jest przydatny i skutecznie utrzymywany, organizacja wdrożyła proces ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania wykorzystując politykę i cele jakości. 2

3 Na spotkaniu podsumowującym auditorzy ocenili pozytywnie funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice, realizację Polityki Jakości i wprowadzone działania doskonalące, wskazując na podnoszenie skuteczności Systemu w zakresie wymagań normy ISO 9001:2000. W związku z powyższym auditorzy Polskiego Rejestru Statków S.A. wystąpili z wnioskiem o przedłużenie obwiązywania certyfikatu przyznanego Urzędowi Miasta Katowice. Ponadto auditorzy określili obszary do doskonalenia, przekazując je jako własne obserwacje i spostrzeżenia. Na podstawie danych zawartych w raporcie z auditu pośredniego (NC-419/P6) został opracowany Program działań doskonalących w celu podjęcia działań zgodnych z następującymi wytycznymi: opracowanie działalności określającej sposób dokonywania oceny pracowników dla procesu OR-3 Zarządzanie personelem, uzupełnienie Informacji na przegląd SZJ o Sprawozdanie z przebiegu rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Katowice, modyfikacja procedury systemowej UM-1/6 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo w celu usprawnienia ścieżki zatwierdzania Harmonogramu przeglądu SZJ przez kierownictwo, modyfikacja wskaźnika skuteczności/sprawności procesu OR-7 Załatwianie skarg i wniosków. Powyższe zadania zostały zrealizowane przez Zespół ds. SZJ oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie zaleceń w terminie wynikającym z zapisów Programu. Sprawdzenie realizacji poszczególnych punktów Programu zweryfikowane zostanie przez auditorów wewnętrznych zgodnie z zatwierdzonym planem auditów. Zgodnie z wymaganiami normy system winien być poddawany stałej weryfikacji co zapewnia cykl auditów wewnętrznych. Okresowo przeprowadzane w danej jednostce audity wewnętrzne pozwalają na określenie czy wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Jakością odpowiada założeniom powyższej normy oraz czy jest zgodny z przyjętymi ustaleniami. W Urzędzie Miasta Katowice audity wewnętrzne prowadzone są zgodnie z przyjętym planem auditów przez przeszkolonych pracowników. Sporządzone z każdego auditu raporty przekazywane są Pełnomocnikowi ds. SZJ a następnie o wykazanych uwagach i niezgodnościach informowany jest Prezydent Miasta w opracowywanych cyklicznie przez Zespół ds. SZJ sprawozdaniach z realizacji planów auditów oraz w ramach przeprowadzanego przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez kierownictwo. Umiejętne i sprawne prowadzenie systematycznych auditów pozwala na wczesne reagowanie na stwierdzone lub potencjalne niezgodności z normą, a następnie na wdrażanie działań korygujących lub zapobiegawczych. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Katowice plan auditów wewnętrznych został sporządzony na okres całego roku, z podziałem na kwartały i obejmował wszystkie procesy zidentyfikowane w Urzędzie Miasta oraz był realizowany w czterech przedziałach czasowych, tj: 3

4 r r r r. Celami auditów wewnętrznych było: 1. sprawdzenie zgodności wykonywanych czynności z zapisami procesu, 2. sprawdzenie zgodności zakresu działania auditowanej komórki organizacyjnej z zapisami Księgi Zarządzania Procesami, 3. sprawdzenie działań korygujących podejmowanych na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, audytów zewnętrznych i wewnętrznych, zasadnych odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia oraz zasadnych skarg, 4. sprawdzenie kompletności dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w auditowanej komórce organizacyjnej. Do końca roku auditom poddano prawie wszystkie procesy ujęte w planie auditów wewnętrznych na 2007 rok. W uzasadnionych przypadkach odstępowano od auditu procesów ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta Katowice, które skutkowały przeniesieniem procesów między wydziałami lub tworzeniem ich od podstaw w nowych komórkach organizacyjnych. W związku z uwagami auditorów wewnętrznych doprecyzowano cel nr 2 auditów wewnętrznych na 2007 rok. tj.: Sprawdzenie zgodności zakresu działania auditowanej komórki organizacyjnej z zapisami Księgi Zarządzania Procesami. W związku z przeniesieniem Wydziału Gospodarki Komunalnej do budynku przy ul. Francuskiej 70, w późniejszym niż planowano terminie przeprowadzono audity wewnętrzne niżej wymienionych procesów: - GK-1 Gospodarka komunalna w mieście - GK-2 Gospodarka odpadami komunalnymi - GK-3 Planowanie budowy i remontów oświetlenia ulic i miejsc publicznych Ponadto, w związku z kontrolą prowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006r., w innym terminie wykonano audit wewnętrzny procesów: - BNK-1 Planowanie i realizacja budżetu - BNK-2 Kontrola Realizując program zawarty w powiadomieniu o audicie, auditorzy wewnętrzni sprawdzili zgodność wykonywanych czynności z zapisami procesu. W zdecydowanej większości auditowanych komórek organizacyjnych auditorzy potwierdzili, że poszczególne czynności są wykonywane zgodnie z opracowanymi procesami. W pojedynczych przypadkach wskazano, że diagram nie odzwierciedla obiegu dokumentów, czy też zapisy wykonywanych czynności nie odpowiadają zapisom procesu. Auditorzy wskazali także na konieczność doprecyzowania uprawnień wykonawców, poprawienia czytelności zapisów i dokumentów na wejściu i wyjściu z procesu oraz na uwzględnienie nowych wykonawców w procesie. 4

5 Kolejnym celem auditów było sprawdzenie zgodności zakresu działania auditowanej komórki organizacyjnej z zapisami Księgi Zarządzania Procesami. Jak wynika z raportów z auditów wewnętrznych, generalnie wszystkie czynności auditowanych komórek organizacyjnych są ujęte w Księgach Zarządzania Procesami. Realizując powyższy cel auditorzy wskazali na konieczność uzupełnienia działalności o nowe zadania, dokonania modyfikacji procesu, czy też opisania w postaci działalności czynności ujętych w zakresie działania komórki organizacyjnej. Trzecim punktem rozpatrywanym podczas auditów było sprawdzenie działań korygujących podejmowanych na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, audytów zewnętrznych i wewnętrznych, zasadnych odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia oraz zasadnych skarg. Z analizy raportów z auditów wewnętrznych wynika, że głównym czynnikiem inicjującym działania korygujące podejmowane przez kierowników komórek organizacyjnych są nieprawidłowości wskazane w trakcie kontroli wewnętrznych oraz uwagi i niezgodności stwierdzone w trakcie auditów wewnętrznych. Na końcu auditorzy wewnętrzni sprawdzili kompletność dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w auditowanej komórce. W większości auditowanych komórek stwierdzono, że dokumentacja jest kompletna i nadzorowana zgodnie z procedurami. W pojedynczych przypadkach auditorzy wewnętrzni stwierdzili brak nadzoru nad Księgą Zarządzania Procesami oraz że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w komórce organizacyjnej jest niekompletna. Ponadto auditorzy wewnętrzni wskazali na konieczność uzupełnienie Księgi Zarządzania Procesami o schemat organizacyjny oraz uzupełnienia dokumentacji o listę osób auditowanej komórki organizacyjnej zapoznanych z Polityką Jakości Urzędu Miasta Katowice. Znaczącym punktem w przeprowadzaniu auditów są działania doskonalące, które dają wytyczne na przyszłość, takie jak: wykorzystanie zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta do modyfikacji i usprawnienia procesu, dokonanie zmian w strukturze procesu w celu jego usprawnienia i lepszego zrozumienia, udoskonalenie wskaźnika dla lepszej oceny skuteczności/sprawności procesu, przeanalizowanie nazwy zadania pod kątem wykonawców, skontaktowanie się z Wydziałem Informatyki w celu modyfikacji lub zainstalowania programu informatycznego, zaktualizowanie nazwy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice w Księdze Zarządzania Procesami. Auditorzy w trakcie auditów wewnętrznych swoją uwagę koncentrowali głównie na spełnianiu przez procesy wymagań normy ISO 9001:2000 oraz na zgodności przebiegu wykonywanych czynności z zapisami procesu. Ogółem auditorzy stwierdzili 15 uwag wykazanych w 13 procesach oraz złożyli 38 propozycji działań doskonalących dotyczących 23 procesów. Auditorzy wewnętrzni Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Katowice generalnie spotkali się z przyjazną atmosferą podczas auditu oraz współpracą ze strony auditowanych osób. Pracownicy wykazywali się kompetencją oraz dużym zaangażowaniem, co przekładało się na jakość przeprowadzanych auditów. 5

6 AD.2 Wykazane w raportach z auditów niezgodności i uwagi winny być skorygowane przez wskazane osoby. W okresie sprawozdawczym rozpoczętych i zakończonych zostało: 32 działań korygujących oraz 80 działań zapobiegawczych. Działania korygujące były podejmowane przede wszystkim na skutek: uwag i niezgodności zawartych w raportach z auditów wewnętrznych, obszarów do doskonalenia wskazanych w raporcie z auditu pośredniego Polskiego Rejestru Statków S.A. Nr NC-419/P6, nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli wewnętrznych, wniosków pokontrolnych z audytów bezpieczeństwa zbiorów w których przetwarzane są dane osobowe, Powyższe działania dotyczyły przede wszystkim: niewłaściwego przestrzegania postanowień 3 Zarządzenia nr 2668/06 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie sprawowania nadzoru nad realizacją dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz przestrzegania procedur kontroli finansowej przez podległe i nadzorowane jednostki, niewłaściwego przestrzegania zapisów 3 pkt 3 Regulaminu finansowej kontroli realizowanej przez Wydziały nadzorujące jednostki organizacyjne miasta, nieprzestrzegania przepisów art. 6 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, niewłaściwego stosowania Instrukcji kancelaryjnej, niewłaściwego określenia wskaźników skuteczności/sprawności procesów, braku procedury określającej sposób postępowania przy określonej i powtarzalnej czynności. Ponadto w pojedynczych przypadkach działania korygujące podjęto na skutek: uznanego za zasadne przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze zażalenia, braku dostatecznego nadzoru nad dokumentacją, zbyt ogólnie określonych uprawnień wykonawców procesu lub brakiem tychże uprawnień, błędnego zapisu w dokumentach nadzorowanych oraz dokumentach na wejściu i wyjściu z procesu, wykonywania czynności niezgodnie z procedurą, niewłaściwego zaktualizowania diagramu działalności, niedostatecznego określenia środków zapobiegających zagrożeniom. Działania korygujące były inicjowane także w wyniku braku potwierdzenia faktu zapoznania się pracownika z zapisami procesu, przekroczenia terminowości załatwiania spraw oraz nie zachowania zasady pisemności, a także niewłaściwego zabezpieczania dokumentacji oraz zbiorów, w których przetwarzane są dane osobowe. Natomiast podejmowane przez kierowników komórek org. działania zapobiegawcze z reguły wynikały z: inicjatywy własnej właścicieli procesów/kierowników komórek org., inicjatywy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, propozycji działań doskonalących zgłoszonych w trakcie auditu pośredniego przez auditorów Polskiego Rejestru Statków S.A., sugestii auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością, 6

7 zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, informacji uzyskanych w trakcie kontroli wewnętrznych, bieżącej analizy procesów. Ponadto powyższe działania były również wynikiem zmian w strukturze organizacyjnej komórki organizacyjnej, informacji uzyskanych w trakcie szkoleń i spotkań auditorów wewnętrznych oraz zmiany przepisów prawa, a także zmiany upoważnienia do wydawania decyzji. Oceny następstw wprowadzanych działań korygujących i zapobiegawczych dokonują auditorzy wewnętrzni Urzędu Miasta w trakcie zlecanych im czynności sprawdzających, natomiast ich okresowy przegląd przeprowadzają pracownicy Zespołu ds. SZJ po zapoznaniu się z rezultatami auditu. Zgodnie z zaleceniami wynikającymi z raportów działania korygujące/zapobiegawcze winny być przeprowadzane bez zbędnej zwłoki po przeanalizowaniu zaleceń Pełnomocnika ds. SZJ oraz uwag auditorów. AD.3 Metodą uzyskania informacji o stopniu spełniania wymagań dotyczących zadań realizowanych przez Urząd jest monitorowanie wskaźników określonych dla każdego procesu. Czynność ta jest dokonywana przez kierowników komórek organizacyjnych i przekazywana w postaci Informacji na Przegląd SZJ do Zespołu ds. SZJ. Porównując ten element Systemu z poprzednim okresem sprawozdawczym należy zwrócić uwagę, że w I kwartale br. dokonano weryfikacji wskaźników skuteczności/sprawności w znacznej liczbie procesów, co skutkowało podejmowaniem przez kierowników komórek organizacyjnych działań zapobiegawczych i korygujących mających na celu modyfikacje wskaźników, tak by lepiej monitorowały realizację celu procesu. W sumie dokonano modyfikacje wskaźników w 30 procesach, na ogólną liczbę 130 procesów jakie zostały zidentyfikowane w Urzędzie Miasta Katowice do końca 2006r. Porównując ten element Systemu z poprzednim okresem sprawozdawczym zauważa się w większości procesów utrzymywanie wskaźnika na tym samym poziomie, a w niektórych podwyższenie jego parametrów. Dane te świadczą o zwiększonej zdolności procesów do osiągania zamierzonych celów. Zdarzały się przypadki występowania wskaźnika o gorszych parametrach w porównaniu z analogicznym okresem lub planowaną wielkością, fakt ten jest punktem wyjścia do podjęcia działań korygujących przez właścicieli procesów, czyli kierowników komórek organizacyjnych. Bywały sytuacje, w których nie dokonano porównania wskaźników z okresem poprzednim z uwagi na : zmianę wskaźników w procesie, likwidację procesów, utworzenie procesów, brak realizacji pewnych działalności w analizowanym okresie. Dla oceny celów jakości w procesach dla przyszłych okresów sprawozdawczych wyznaczone zostały planowane wielkości wskaźników na podstawie prowadzonych analiz poprzednich okresów. W informacji opracowanej przez kierowników komórek na przegląd Systemu ujęta została pozycja pozwalająca na przedstawienie przyszłej wielkości wskaźników, która po zakończonym okresie daje możliwość porównania, czy osiągnięta została założona wielkość, czyli cel procesu. 7

8 Zgodnie z przyjętym podejściem oraz metodologią postępowania, cyklicznie realizowane w Urzędzie Miasta działania scharakteryzowano jako procesy i opisano w dokumentacji systemowej. Dla sporadycznie podejmowanych czynności lub pojedynczych, specjalnych zadań wynikających z zakresu działania Urzędu dla których nie zostały opracowane procedury postępowania, kierownik komórki ewentualnie właściciel procesu upoważniony jest do tworzenia trybów postępowania w oparciu o kwalifikacje i kompetencje pracowników, zapewniając realizację zadania w warunkach nadzorowanych. Z uzyskanych od kierowników komórek organizacyjnych informacji wynika, że zgodnie z zaleceniami auditorów zewnętrznych prawie wszystkie zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego /92%/ zostały ujęte w dokumentacji systemowej. zadania ujęte w Regulaminie Organizacyjnym opisane nie opisane 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 1: Zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego ujęte w dokumentacji systemowej wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice Ocena auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta Udzielając informacji na przygotowaną ankietę kierownicy komórek organizacyjnych ocenili prace auditorów wewnętrznych Urzędu Miasta. Z danych uzyskanych od Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur wynika, iż w większości przypadków /78%/ za wykonaną pracę wystawiono auditorom wewnętrznym ocenę pozytywną, a pozostała część /22%/ otrzymała ocenę wyróżniającą. W żadnym przypadku nie oceniono pracy auditora wewnętrznego negatywnie. Ocena pracy auditorów wewnętrznych w % negatywna pozytywna wyróżniająca 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 2: Ocena pracy auditorów wewnętrznych w % wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice 8

9 Ocena zasobów Udzielając informacji na przygotowaną ankietę kierownicy komórek organizacyjnych ocenili stan zatrudnienia, posiadane zasoby materialne oraz ofertę szkoleniową. Z danych uzyskanych od Naczelników Wydziałów/Kierowników Biur wynika, iż nieznaczna większość z nich /56%/ uważa liczbę zatrudnionych w swoich komórkach pracowników za właściwą. W żadnej komórce nie oceniono liczby pracowników jako zbyt dużej. Niniejszy wskaźnik uległ nieznacznej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. liczba pracowników zbyt duża właściwa zbyt mała 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 3: Ocena stanu zatrudnienia wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice Większość kierowników traktuje posiadane wyposażenie materialne jako właściwe (69%), pozostała część (31%) uważa je za zbyt małe, głównie wskazując na niedostateczną ilość lub przestarzały sprzęt komputerowy. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wskaźnik uległ poprawie. wyposażenie materialne zbyt duże właściwe zbyt małe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 4: Ocena posiadanego wyposażenia materialnego wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice W okresie sprawozdawczym wszystkie zadania remontowe zawarte w planie budżetowym na rok 2007 zostały wykonane. Dzięki wykonanym remontom poprawiono warunki pracy pracownikom Wydziałów: Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Organizacyjnego (w tym Biura Obsługi Mieszkańców), Finansowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Naprawiono instalację odgromową w budynkach Urzędu Stanu Cywilnego oraz 9

10 budynków przy ul. Młyńskiej 4 i 4a, dokonano wymiany instalacji wodociągowej oraz modernizacji układu pomiarowego energii elektrycznej oraz przeprowadzono remont wejścia do budynku przy ul. Francuskiej 70, czym poprawiono bezpieczeństwo pracy w w/w budynkach Urzędu Miasta. Dla prawidłowej realizacji procesów w związku ze zmianami w przepisach prawnych, wskazane jest uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych jak i wewnętrznych organizowanych w Urzędzie. Większość pytanych /78%/ oceniła, że właściwie zaspokajane są ich potrzeby szkoleniowe, zaś 22% postrzega ich ilość jako niedostateczną licząc na zwiększenie możliwości szkoleniowych. szkolenia zbyt duże właściwe zbyt małe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 5: Ocena liczby przeprowadzonych szkoleń wg kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice W większości komórek /81%/ prowadzone są szkolenia wewnętrzne czy to przez kierowników, czy to przez osoby uczestniczące w kursach organizowanych przez jednostki zewnętrzne. Po powrocie przekazują oni często uzyskane wiadomości oraz materiały współpracownikom. Jest to bardzo pozytywna tendencja pozwalająca ograniczyć wysokie koszty specjalistycznych szkoleń. W tych komórkach gdzie brak jest podobnych inicjatyw postrzega się te działania jako ewentualną możliwość doskonalenia procesu. szkolenia wewnętrzne w % prowadzone Nie prowadzona 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rysunek 6: Zadeklarowana organizacja i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice 10

11 AD.4 Kontakty z klientami mają miejsce w Urzędzie na bieżąco w trakcie załatwiania konkretnych spraw. Oprócz tych bezpośrednich kontaktów organizowane są spotkania w istotnych dla większej grupy kwestiach mające na celu przedstawienie własnych planów i zamierzeń oraz zebranie opinii i uwag od grup bezpośrednio zainteresowanych danym tematem. W analizowanym okresie takie spotkania zorganizowały następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta: Wydział Rozwoju Miasta, Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem, Wydział Zagraniczny, Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Komunikacji, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Informacji i Promocji, Biuro Konserwatora Zabytków oraz Miejski Rzecznik Konsumentów. Przejawem zadowolenia z pracy Urzędu są nadsyłane podziękowania oraz zamieszczane informacje w mediach. Pisemne podziękowania przekazywane są z reguły do tych Wydziałów, które mają najczęstszy, bezpośredni kontakt z mieszkańcami. W analizowanym okresie podziękowania otrzymały następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta: Wydział Organizacyjny, Wydział Zagraniczny, Wydział Działalności Gospodarczej, Wydział Budynków i Lokali, Wydział Kultury i Sportu, Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Informacji i Promocji. Wszystkie notatki ukazujące się w prasie, a dotyczące Miasta i pracy Urzędu gromadzone są w codziennych opracowaniach sporządzanych przez Wydział Informacji i Promocji. Ponadto za pośrednictwem Wydział Informacji i Promocji zamieszczane są informacje dostarczane przez poszczególne komórki organizacyjne w celu zapoznania mieszkańców o bieżących przedsięwzięciach oraz wykonywanej pracy Urzędu Miasta Katowice. Negatywne uwagi i opinie dotyczące pracy Urzędu znajdują odzwierciedlenie w składanych skargach. Dane dotyczące realizacji skarg i wniosków zostały przekazane przez Kancelarię Prezydenta Miasta w Sprawozdaniu z przebiegu załatwiania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2007 roku Nr KPM.ZM /08 z dnia r. W okresie sprawozdawczym w rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano ogółem 172 skargi. W stosunku do ogółu spraw wpływających do Urzędu Miasta ilość skarg wynosi ok. 0,042%. Sprawozdanie z przebiegu załatwiania skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2007 roku Nr KPM.ZM /08 z dnia r. stanowi załącznik do niniejszej Informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością. AD.5 W przekazanych przez Wydziały informacjach generalnie wskazywano na możliwość zmiany w przepisach prawnych poprawiające lub pogarszające warunki realizacji procesu oraz zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta, a także na ograniczone środki finansowe na realizację procesu, które mogą wpłynąć na System Zarządzania Jakością. W pojedynczych przypadkach wskazywano na następujące zmiany mogące mieć wpływ na realizację procesu: zmiana organizacyjna polegająca na utworzeniu nowego wydziału Audytu i Kontroli (OR), wprowadzenie w archiwum zakładowym zgodnych z obowiązującymi przepisami procedur postępowania z dokumentami elektronicznymi (tzn. przyjęcie, że system 11

12 teleinformatyczny pełni funkcje archiwum zakładowego, przyjęcie zasad brakowania i przekazywania do przechowania wieczystego dokumentacji elektronicznej) (OR), zmiana organizacyjna polegająca na przeniesieniu procesu OR-7 Rozpatrywanie skarg i wniosków z Wydziału Organizacyjnego do Kancelarii Prezydenta Miasta (OR), przyjęcie zarządzenia wewnętrznego Prezydenta Miasta Katowice w sprawie trybu prac i procedury planowania, realizacji i rozliczenia inwestycji, co może spowodować konieczność dostosowania diagramu procedury procesu RM-1 do zapisów zarządzenia (RM), unieważnienie zamówienia publicznego na skutek procedury odwoławczej PZP (I), niedotrzymanie terminu realizacji umowy przez wykonawce (I), absencja chorobowa pracownika i brak jego zastępstwa (I), zmiana w sposobie robienia backupów (I), rezygnacja wnioskodawcy z pozyskania wycofanego sprzętu (I), zatrudnienie dodatkowego pracownika, co wiąże się z możliwością podjęcie nowych zadań (INP). Konsekwencją tych zmian będzie potrzeba podjęcie przez kierowników komórek organizacyjnych określonych czynności, w tym np. poszerzenia zakresu działań komórek organizacyjnych o nowe działalności, czy wręcz konstrukcji nowych procesów. Efektem zmian mogą być odwrotne działania. Z uwagi na zakończenie realizacji pewnych zadań zaistnieje konieczność usunięcia procesu bądź działalności. W jednostkowych przypadkach wskazywano na celowość: zatrudnienie w archiwum zakładowym informatyka (OR) /przyjęte do realizacji w najbliższym czasie/, uruchomienie systemu Q-MATIC służącego do kierowania ruchem klientów i zarządzania pracą stanowisk (OR) /zrealizowano/, uruchomienie 11 skanerów umożliwiających skanowanie korespondencji Urzędu Miasta w programie DOCMAN (OR) /zrealizowano/, zmianę wskaźnika (RM) (B) (PO) /do realizacji/, bieżące prowadzenie aktualnej bazy odbytych wizyt dyplomatycznych u Pana Prezydenta (Z) /w trakcie realizacji/, stworzenie listy zadań do wykonania przy organizowaniu konferencji (Z) /do realizacji/, utrzymanie liczby szkoleń, konferencji oraz spotkań konsultacyjnych (I) /w miarę bieżących potrzeb/, prowadzenie szkoleń doskonalących w obsłudze nowych programów do zarządzania i administrowania siecią (I) /realizacja na bieżąco/, przeprowadzenie kontroli ilości reklam umieszczanych na nieruchomościach zabudowanych, zarządzanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz na gruntach poza pasami drogowymi, stanowiącymi własność Miasta (BL) /realizacja na bieżąco/, przeprowadzania szkoleń wewnętrznych (SO) (PIN) /w miarę bieżących potrzeb/, kontynuacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych pracowników (USC) /w miarę bieżących potrzeb/, dopisania zadań dotyczących inkasa opłaty skarbowej i obrotu walutowego (KR) /zrealizowano/, poszerzenia składu osobowego (PP) /zrealizowano/, 12

13 wydania informatora dla osób niepełnosprawnych (PN) /w trakcie realizacji/, stworzenia internetowego informatora dla Osób Niepełnosprawnych (PN) /w trakcie realizacji/, wdrożenia systemu powiadamiania Ratunkowego dla Osób Niepełnosprawnych (PN) /realizowane na bieżąco/, dalszej likwidacja barier utrudniających Osobom Niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie (PN) /realizacja na bieżąco/, doprecyzowania zadań zgodnie z wykonywanymi czynnościami (MRK) /zrealizowano/. Część z powyższych propozycji działań doskonalących będzie realizowana przez kierowników komórek organizacyjnych w ramach swoich uprawnień i obowiązków, a część po wcześniejszym uzgodnieniu i zaakceptowaniu ich przez Prezydenta Miasta, zgodnie z procedurami Systemu Zarządzania Jakością. 13

14 II Ocena realizacji Polityki Jakości Cele strategiczne realizowanej w okresie sprawozdawczym Polityki Jakości wynikają z uchwały nr V/33/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2007 rok. Zadania inwestycyjne zawarte w opracowanych przez Wydział Rozwoju Miasta planach inwestycyjnych, a realizowane przez Wydział Inwestycji, zapewniają spełnienie wszystkich wyznaczonych celów strategicznych. W budżecie miasta na 2007 rok ujęte zostały inwestycje w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu. Dnia 19 grudnia 2005r. Rada Miasta Katowice przyjęła uchwałą Nr LII/1068/05 dokument o nazwie Katowice 2020 Strategia Rozwoju Miasta. Strategia jest podstawowym i najważniejszym dokumentem planowania strategicznego rozwoju miasta, wskazuje najważniejsze cele i kierunki działań rozwojowych Katowic. Ponadto uchwałą nr XVII/324/07 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2007r. przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata , który realizuje cele i kierunki działań wyznaczone w ramach pól strategicznych Jakość życia i Centrum. Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przywrócenie utraconych funkcji centrum miasta, zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego najstarszych dzielnic miasta, rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Polityka Jakości Urzędu Miasta Katowice jest na bieżąco dostosowywana do poszczególnych etapów powyższych strategii. Strategiczne cele działania zawarte w Polityce Jakości dla Urzędu Miasta Katowice, realizowane są także w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz poprzez krótkookresowe zadania operacyjne, określone uchwałami Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice i zmian w ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, a także opracowanie, uchwalenie i ogłoszenie w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W celu wzmocnienia funkcji metropolitarnych Miasto Katowice udziela dotacji uczelniom wyższym i instytucjom kultury na wsparcie i rozbudowę infrastruktury. Mając na uwadze rozwój sektora zaawansowanych technologii poprzez przyciąganie inwestorów strategicznych, Miasto Katowice przygotowało projekt przebudowy centrum Katowic, opracowane zostało wstępne studium wykonalności dla projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz opracowana została koncepcja funkcjonowania parku technologicznego w Katowicach. Inwestycje te powinny zwiększyć atrakcyjność Katowic dla lokowania i utrzymywania central firm. Równocześnie Miasto Katowice stara się włączyć kolejne tereny do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 14

15 W celu skoordynowania działań oraz nadania odpowiedniego tempa pracom związanym z budową Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Prezydent Miasta Katowice utworzył stanowisko Koordynatora Projektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe. W celu wypromowania nowego wizerunku Katowic jako interdyscyplinarnego ośrodka akademickiego oraz naukowo-badawczego i wdrożeniowego w zakresie zaawansowanych technologii, Miasto Katowice aktywnie uczestniczy w targach inwestycyjnych takich jak EXPO REAL w Monachium, czy też MIPIM w Cannes, gdzie prezentowana jest aktualna oferta inwestycyjna Katowic. 17 maja 2007r. zorganizowana została przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi wraz z Amerykańską Izbą Handlową w Polsce konferencja Potencjał Inwestycyjny Katowic. Ponadto zostały opublikowane w różnych mediach materiały informacyjne (głównie teksty + zdjęcia) inwestycji realizowanych i planowanych w mieście. Mając na uwadze zakończenie uporządkowywania gospodarki ściekowej w ścisłym centrum miasta, w trakcie realizacji jest zadanie związane z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta. To zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z Funduszu Spójności nr 2000PL16PP004 pod nazwą: Katowice oczyszczanie ścieków. W celu skoordynowania działań oraz nadania odpowiedniego tempa pracom związanym z przebudową strefy śródmiejskiej Katowic, w tym ukształtowania nowoczesnych przestrzeni publicznych, Prezydent Miasta Katowice utworzył dwa stanowiska odpowiedzialne za kontynuacje w/w prac, tj: Pełnomocnika Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy Rondo-Rynek oraz Kierownika Projektu Przebudowy Strefy Dworcowa-Mariacka, Nowy Dworzec PKP-Plac Szewczyka. Ponadto w trakcie realizacji jest przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice, w tym zagospodarowanie ulic: Mariackiej, Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej, oraz trwa zagospodarowywanie terenów w strefie uniwersyteckiej (od ul. Szkolnej do ul. Bogucickiej) związana z inwestycją Bulwary Rawy. W ramach przygotowania dokumentacji projektów strategicznych niezbędnej do ubiegania się o środki z funduszy europejskich w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Pośredniczącą została przeprowadzona kontrola na zakończenie projektów dotyczących budowy połączenia ul. Stęślickiego z ul. Sądową oraz budowy Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej. Kontrola została zakończona pozytywnie, nie wykazała żadnych nieprawidłowości, w związku z tym projekty uzyskały dofinansowanie w kwocie wynikającej z umowy. Ponadto w celu bardziej efektywnego pozyskiwania Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Katowice zostało utworzone Biuro Funduszy Europejskich. Kontynuowane są prace mające na celu zrealizowanie nowych i remont istniejących obiektów komunalnego budownictwa mieszkaniowego, wspieranie społecznych form budownictwa mieszkaniowego, a także tworzenie warunków dla rozwoju budownictwa komercyjnego na terenie miasta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano sieć kanalizacji ogólnospławnej wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku przy ul.1-go Maja 95 oraz przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlach: Szarych Szeregów, Bulwary Rawy, Bażantów oraz przy ulicy Zamiejskiej-Panewnickiej w tym kanalizację deszczową i sanitarną oraz wodociąg. Ponadto dokonano remontu ul. Sezamkowej. 15

16 W zakresie modernizacji i zagospodarowania terenów i obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w okresie sprawozdawczym zmodernizowano i ponownie oddano do użytku ośrodek wypoczynkowy Bolina. Ponadto oddano do użytku zaplecze sportowe przy ul. Boya Żeleńskiego, tor saneczkowy w Parku im. T. Kościuszki, kompleks obiektów sportowych przy ul. 11 Listopada, boisko sportowe przy ul. Stellera w Zarzeczu, ścieżkę rowerową nr 5 oraz boisko treningowe przy ul. Sołtysiej. W celu modernizacji infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, w ostatnim roku zakończono modernizację obiektu użytkowego przy ul. Tysiąclecia 5 dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury, rozbudowano Szkołę Podstawową nr 42 przy ul. Wiosny Ludów 22 oraz zaadaptowano pomieszczenia przy ul. Łętowskiego 6a na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Ponadto oddano do użytku sale sportową przy Gimnazjum nr 4. Urząd Miasta Katowice współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji praktyk i stażów dla absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych, którzy dzięki temu mogą zdobyć niezbędne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej oraz nabyć nowe umiejętności przydatne młodym ludziom rozpoczynającym karierę zawodową. Dążąc do optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa publicznego, oddano do użytku nowy Komisariat Policji przy ul. Tysiąclecia 5 oraz Jednostkę Gaśniczo-Ratowniczą w Szopienicach, a także zakończono inwestycję związaną z budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Podlesiu. Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska zakończono budowę ekranów akustycznych wzdłuż Drogi Krajowej nr 86 na odcinku ekspresowym w rejonie ul. Pogodnej i Zimowej, a także zakończono budowę ekranu akustycznego przy ul. Kościuszki. Ponadto powyższy cel jest realizowany poprzez dofinansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ekologicznych zadań i inwestycji prowadzonych przez instytucje oraz indywidualnych mieszkańców. W celu kontynuowania inwestycji z zakresu rozbudowy infrastruktury technicznej wybudowano plac manewrowy przy ul. Szkolnej z możliwością postoju samochodów oraz wykonano parking samochodów osobowych przy ul. Chełkowskiego. Ponadto zakończono zadanie inwestycyjne związane z drogą dojazdową do BGH z kanalizacją i oświetleniem oraz zrealizowano zadanie związane z awaryjnym ujęciem wody podziemnej dla miasta Katowice, z siecią wodociągową i hydrantami. Realizując powyższy cel zmodernizowano węzeł drogowy Murckowska-Bagienna, uporządkowano gospodarkę ściekową na oś. Adama oraz kanalizację w ciągu ulic: Krynicznej, Krótkiej i Borowej oraz w dzielnicy Załęże w rejonie ul. Gliwickiej, wykonano drogę dojazdową do Szpitala św. Elżbiety od ul. Granicznej oraz przebudowano układ komunikacyjny przy ul. 11 Listopada dla obsługi obiektów sportowych. 16

17 W celu rozbudowy społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta świadczy usługi internetowe dla Jednostek Pomocniczych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto Wydział Informatyki dokonał modernizacji sieci komputerowej i oprogramowania w tym zakupił stosowne licencje i systemy, dokonał zakupu modułu powiadomień SMS, dostosował aplikacje systemu do obsługi urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz dokonał zakupu routera, serwerów, UPS oraz sprzętu komputerowego. Ustanowione w Urzędzie Miasta procedury postępowania są przestrzegane przez pracowników, a ich zmiany wynikają z doskonalenia Systemu. Pracownicy znają założenia SZJ i Polityki Jakości, przestrzegając powyższych postanowień na własnych stanowiskach pracy. 17

18 III Propozycje działań doskonalących dla Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 900l:2000 jednostka, która wdrożyła i nadal utrzymuje System Zarządzania Jakością powinna ciągle doskonalić jego skuteczność poprzez wykorzystanie polityki jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania. W świetle przedstawionych powyżej informacji na przeglądzie Sytemu Zarządzania Jakością proponowane jest podjęcie następujących działań doskonalących: realizacja wyznaczonego w Informacji na przegląd Systemu Zarządzania Jakością celu procesu (planowanych wartości wskaźników) przez właścicieli procesów, analiza Ksiąg Zarządzania Procesami pod kątem zgodności realizowanych procesów z zadaniami ujętymi w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta, doskonalenie metod kontaktu z klientami, wykorzystywanie informacji wynikających z analizy odwołań od decyzji/zażaleń na postanowienia do podejmowania działań korygujących/zapobiegawczych/ doskonalących, rozpoczęcie i przeprowadzenie zalecanych przez Pełnomocnika ds. SZJ w raportach z auditów działań korygujących i zapobiegawczych, bieżące podejmowanie działań korygujących na podstawie nieprawidłowości stwierdzonych w raportach z kontroli i audytów zewnętrznych oraz wewnętrznych, wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytej przez pracowników na szkoleniach zewnętrznych, na potrzeby organizowanych w komórkach organizacyjnych szkoleń wewnętrznych, bieżąca analiza napływających informacji o możliwych zmianach mogących mieć wpływ na realizacje procesów w celu wcześniejszego planowania działań zapobiegawczych, wykorzystanie informacji wynikających z analizy skarg i wniosków do podejmowania działań doskonalących/zapobiegawczych/korygujących, aktywna realizacja celów wyznaczonych w Polityce Jakości dla Urzędu Miasta Katowice. Zatwierdzam Katowice, Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice 18

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie nr 98/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 139/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005 Podstawowe informacje. a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych. Zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN. 1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN. Grupowy system zarządzania jakością w OIGN obejmuje swoim zakres zarządzanie i administrowanie nieruchomości w przedsiębiorstwach tzw. Grupy ISO. Grupa

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r. Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 202 r. Plan kontroli na 202 r. przewidywał przeprowadzenie 53 kontroli wewnętrznych oraz 3 w jednostkach podległych i obcych (ogółem 66

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok

0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 0152 ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU /wewnętrzne/ 2007 rok 1. SM/0152/1/07 2.01.2007 Częściowa zmiana Nr S.M.3012/55/2004 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania upoważnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXV/339/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POWIĄZANIA PROCESÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG Pkt normy Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami I 4.2.3. Nadzór nad dokumentami NADZOROWANIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r.

Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r. Urząd Miasta Poznania Wydział Organizacyjny Poznań, dnia 01.02.2016 r. Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu na 2016 r. I. Zarządzanie ryzykiem w Mieście Poznaniu jako jeden z elementów

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez inspektorów Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice w II półroczu 2004 r.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez inspektorów Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice w II półroczu 2004 r. OR.VI-AS-0910-2/05 Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez inspektorów Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice w II półroczu 2004 r. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2014 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 01 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym L.p. Nazwa jednostki 1

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr LIV/714/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2010roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej Grupa środowisko wewnętrzne SKZ. 1 Przestrzeganie wartości etycznych SKZ.1.1. Kodeks etyczny 1. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-14-01/2012 P/12/185 Bydgoszcz, dnia 10.2012 r. Pan st. bryg. mgr inż. Marek Miś Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo