KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów w technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK NIK Dziekan Wydziału u Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058) mail: 1

2 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG FORMY KSZTAŁCENIA 2

3 KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM STOPNIE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA (od roku akademickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach studiów) STUDIA II STOPNIA STUDIA III STOPNIA (Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym działa a od 1994 roku) 3

4 STUDIA I i II STOPNIA KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE CHEMICZNYM MIĘDZYWYDZIAŁOWE BIOTECHNOLOGIA CHEMIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA rekrutacja odbywa się na 3 wydziałach (WCh, WFTiMS, WM) INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA rekrutacja na wydziale ETI (WCh, WFTiMS, WETI) TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim 4

5 STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE przy Wydziale Chemicznym PG 5

6 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział studia podyplomwe URUCHOMIONE INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA studia podyplomwe W OFERCIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH CHEMIA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W I CZYSTE TECHNOLOGIE METROLOGIA NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII I ANALIZIE KOSMETYKÓW BIOPALIWA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI OCHRONA ŚRODOWISKA 6

7 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział KONTROLA I JAKOŚĆ POMIARÓW ANALITYCZNYCH KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ KURS HPLC AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP KURSY I SZKOLENIA KURS PRZYGOTOWANIA PRÓBEK PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKRYWANIEM I DIAGNOSTYKĄ SZCZEPÓW SALLMONELLA ABC TECHNIKI SPE 7

8 współpraca praca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia* Liczba uczestników* Ilość szkoleń* Audytor wewnętrzny ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO Audytor wewnętrzny ISO Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP Zarządzanie Projektami Łącznie *dane z ostatnich 3 lat 8

9 współpraca praca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia Audytor wewnętrzny ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO Audytor wewnętrzny ISO Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP Zarządzanie Projektami Łącznie Liczba uczestników 2008/ Ilość szkoleń 2008/ Koszty uczestnictwa w kursie są współfinansowane przez Wydział (50%). W ostatnim roku wyniosły ,00 pln 9

10 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG KANDYDACI NA STUDIA REKRUTACJA 10

11 STUDIA I i II STOPNIA WZROST ZAINTERESOWANIA STUDIAMI TECHNICZNYMI wzrost świadomości znaczenia ukończenia studiów technicznych wśród w d kandydatów w na studia efekt zmian w programach studiów 11

12 STUDIA I STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU współpraca praca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: organizowanie wspólnych konferencji : Polska chemia w Unii Europejskiej Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii, Eksperyment w nauczaniu chemii Zrozumieć chemię Chemia łatwa i przyjemna Chemia żywi i ubiera Konkurs Chemiczny Wygraj Indeks! (XIV edycja) 12

13 Rok 2005 ZNACZENIE KONKURSU WYGRAJ INDEKS! Liczba uczestników w II etapu 337 Laureaci 150 Studenci STUDIA I STOPNIA %

14 STUDIA I i II STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU współpraca praca ze szkołami : podpisane umowy z 5 szkołami ponadgimnazjalnymi (uczestnictwo w pracach Rad Szkolnych, zajęcia laboratoryjne na Wydziale dla uczniów w szkół) oferta wykład adów w popularno naukowych dla szkół (105 pozycji) 14

15 STUDIA I i II STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU uczestnictwo w targach edukacyjnych wydawanie aktualnych informatorów w i rozsyłanie ich do szkół wydawanie informatorów w w języku j angielskim uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki 15

16 programy edukacyjne: STUDIA I i II STOPNIA ZA RĘKĘR Z EINSTEINEM: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych PO KL. Realizowany przez 2 wydziały PG: WFTiMS, WCh i Studium Nauczania Matematyki. Celem programu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych Program realizowany obecnie w trzech województwach: kujawsko pomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim. 16

17 STUDIA I STOPNIA LICZBA KANDYDATÓW W NA STUDIA

18 STUDIA I STOPNIA PROSTE ZASADY PRZYJĘĆ KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH MATEMATYKA CHEMIA FIZYKA BIOLOGIA (dla BT) JĘZYK OBCY JĘZYK POLSKI WSZYSCY MAJĄ SZANSĘ! 18

19 STUDIA I STOPNIA DODATKOWA SZANSA WRZEŚNIOWE KURSY WYRÓWNAWCZE WNAWCZE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW W : matematyka fizyka chemia 19

20 PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW najważniejszy niejszy okres studiów małe e obciąż ążenie godzinowe ( godzin/tydzień) powtórki z chemii z liceum (PODSTAWY CHEMII) zajęcia z matematyki i fizyki dodatkowy przedmiot ogólny PEZEDMIOTY kształcenia ogólnego typu: język obcy wychowanie fizyczne są prowadzone dopiero od 3 semestru 20

21 STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIA III STOPNIA liczba słuchaczy s przyjmowanych na I rok studiów / / / / / /

22 STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE prosta rekrutacja brak egzaminu wstępnego średnia ocen ze studiów w >4.0 zgoda samodzielnego pracownika na pełnienie funkcji opiekuna naukowego zgoda kierownika właściwej w katedry na możliwo liwość realizacji pracy w katedrze oraz realizację pensum dydaktycznego 22

23 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG STUDENCI 23

24 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW

25 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW Biotechnologia Chemia Inżynieria Ochrona Technologia Technologie Materiałowa Środowiska Chemiczna Ochrony Środowiska 25

26 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW W TRÓJMIEJSKICH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH CYCH SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA (II fakultet)

27 STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy s Studium STUDIA III STOPNIA / / / / / /

28 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG CO NA STUDIACH? 28

29 MOŻLIWO LIWOŚĆ STUDIOWANIA W RAMACH ITS I IOS Indywidualny Tok Studiów w (dla zdolnych studentów): - ITS możliwy po I roku studiów - dobre wyniki w nauce - średnia > 3,75 - predyspozycje do pracy naukowej - wymagany opiekun naukowy ITS - po I roku: obowiązują wszystkie przedmioty z ramowego programu studiów oraz przedmioty nadprogramowe - po II roku: możliwość dokonywania zmian w zakresie realizowanych przedmiotów (głównie przedmioty obieralne) Indywidualna Organizacja Studiów w (dla studentów w z długotrwad ugotrwałą chorobą lub ciążą oraz wychowujących cych małe e dzieci): - wymagany udokumentowany przebieg choroby lub odpis aktu narodzin - usprawiedliwione nieobecności w przypadku nasilenia się choroby - brak zaliczonego awansu możliwość anulowania opłaty za powtarzanie przedmiotu - studiowanie wg IOS wyklucza równoległe studia w ramach II fakultetu 29

30 ZWIĘKSZANIE SPRAWNOŚCI NAUCZANIA CHEMIA ORGANICZNA - ucho igielne dla większo kszości naszych studentów organizacja dodatkowych zajęć SEMINARIA + LABORATORIA = pełny cykl zajęć w okresie wakacyjnym szansa dla studentów w na zniwelowanie zaległości duże e zainteresowanie prowadzenie zajęć wliczane do pensum dydaktycznego 30

31 POMOC DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH ZAJĘCIA opłata za powtarzanie przedmiotu 120 pln za 1 godzinę w semestrze (8 pln za 1 godzinę tygodniowo) istnieje możliwo liwość odpracowania na rzecz Wydziału u kwoty za powtarzanie zajęć (stawka 6 pln za 1 godzinę) szansa dla studentów w na odciąż ążenie domowego budżetu duże e zainteresowanie zapotrzebowanie na pracę studentów zgłaszaj aszają katedry oraz jednostki ogólnowydzia lnowydziałoweowe 31

32 WYBÓR R SPECJALNOŚCI CI swoboda wyboru specjalności ci : - 6 kierunków - 13 specjalności ci warunkiem uruchomienia specjalności ci liczba kandydatów w >15 osób 32

33 WYBÓR R PRZEDMIOTÓW W OBIERALNYCH swoboda wyboru przedmiotów: - wybór r spośród d przedmiotów w innych kierunków studiów - wybór r uzgodniony z promotorem pracy dyplomowej warunkiem uruchomienia przedmiotów liczba kandydatów w >15 osób 33

34 PROJEKTY I PRACE DYPLOMOWE 1. PROJEKT DYPLOMOWY (studia I stopnia): - studium literaturowe - opis procesu technologicznego - studium przypadku (case( study) BRAK CZĘŚ ĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ 2. PRACA DYPLOMOWA (studia II stopnia) - część teoretyczna - część doświadczalna 34

35 PRAKTYKI WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIER YNIERÓW 1. obowiązek odbycia praktyki zawodowej po 6 semestrze studiów 2. obowiązkowa praktyka trwa tygodni, ale może być dłuższa 3. lista ok. 80 firm przyjmujących naszych studentów w na praktyki 4. ważna rola członk onków w Rady Konsultacyjnej w organizacji praktyk 5. możliwo liwość odbywania praktyki zagranicą w ramach programu LLP ERASMUS oraz IAESTE 6. wycieczki technologiczne w ramach przedmiotów w to pierwsza konfrontacja teorii z praktyką dla studentów 35

36 POMOC W NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI Po uroczystości ci wręczenia dyplomów absolwentom organizowane sąs spotkania z pracodawcą firmami, które zainteresowane sąs pozyskaniem dobrych pracowników. w. W spotkaniu biorą również udział studenci IV i V roku wszystkich kierunków. Dla nich jest to okazja do poznania specyfiki danej firmy oraz sprawdzenia możliwo liwości odbycia w niej praktyki. 36

37 STYPENDIA I NAGRODY dla STUDENTÓW Stypendia MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) Stypendia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (4) Stypendia PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA (1) Stypendia naukowe GRUPY LOTOS SA (8) Stypendium FUNDATORA (3) Stypendia za osiągni gnięcia sportowe (10) 37

38 DZIAŁALNO ALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW Koło o Studentów w Biotechnologii (KSB) Naukowe Koło o Chemików w (NKCh( NKCh) Sekcja Studencka Oddziału u Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 38

39 DZIAŁALNO ALNOŚĆ KSB organizacja X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów w Biotechnologii (2008) współorganizacja konferencji Biotechnologia Molekularna (2001) cykle wykład adów w popularnonaukowych dla mieszkańców Trójmiasta ( GMO( GMO, Ptasia grypa ) przeprowadzanie ankiet wśród w d uczestników w BFN Czy wiemy co jemy?, Biotechnologia wiedza zaczyna się od informacji ) pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej Klonować każdy może... e..., Krótki kurs biotechnologii kursy organizowane dla uczniów w szkół ponadpodstawowych 39

40 DZIAŁALNO ALNOŚĆ NKCh cykle wykład adów w popularnonaukowych otwarte prezentacje ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, mające na celu szerokie popularyzowanie chemii i technik chemicznych zajęcia laboratoryjne dla uczniów w szkół ponadpodstawowych wycieczki do zakład adów w przemysłowych letnie obozy naukowe i uczestnictwo w Ogólnopolskich Szkołach Wiosennych poświ więconych bliższemu zapoznaniu studentów w ze współczesnymi instrumentalnymi metodami badawczo-analitycznymi analitycznymi nkch/ 40

41 DZIAŁALNO ALNOŚĆ SSPTChem wykłady i pokazy multimedialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na poster Chemicznym okiem Chemia kuchenna piknik naukowy (pokazy ciekawych reakcji chemicznych z użyciem u popularnych środków w spożywczych) ssptchem /index.html 41

42 SKRYPTY 2007: - CIEŚLIŃSKI H., FILIPKOWSKI P., KUR J., LASS A., WANARSKA M. Podstawy mikrobiologii przemysłowej: ćwiczenia laboratoryjne - KLUGMANN RADZIEMSKA E. Odnawialne źródła energii przykłady i obliczenia, wyd. II - SYNOWIECKI J. Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne 2008: - HOLEC-GĄSIOR L., WERBOWY K., KUR J., Laboratory exercises in microbiology - KLUGMANN RADZIEMSKA E. Termodynamika techniczna dla studentów Technologii Chemicznej - KRAWCZYK B., KUR J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii - WILCZEWSKI T. Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego Popieramy tęt formę działalno alności choć zdajemy sobie sprawę z tego, że e w bibliotece jest wystarczająca ca ilość źródeł informacji. Wydział Chemii,

43 programy edukacyjne: KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych PO KL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż. STUDIA I i II STOPNIA Celem programu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Na kierunkach: BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA kształcimy dodatkowych 90 studentów, z których 60 otrzymuje stypendium w wysokości 1.000,00 pln miesięcznie 43

44 współpraca praca międzynarodowa LLP ERASMUS STUDIA I i II STOPNIA wymiana studentów w w ramach podpisanych umów dwustronnych (46 umów) wymiana kadry nauczającej cej (staff mobility) wyjazdy studentów w na praktyki zawodowe 44

45 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: STUDIA II STOPNIA ERASMUS MUNDUS: 1. Joint Master s Programme in Quality in Analytical Laboratories, Uniwersytet w Algarve, Portugalia 2. Joint Master s Programme in Water and Coastal Management, Uniwersytet w Bergen, Norwegia emqal.blogspot.com/ EUROMASTER Analytical Science at the Interface Universytet w Pau, Francja 45

46 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: EMQAL: Rok studiów w na Wydziale Chemicznym PG Kraj pochodzenia studentów Liczba studentów STUDIA II STOPNIA Etiopia Filipiny Ghana Hiszpania Indie Kamerun Kosowo Nepal Serbia Tanzania RAZEM

47 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: STUDIA II STOPNIA EMQAL: Rok studiów w na Wydziale Chemicznym PG Kadra wykładowc adowców w z 5 ośrodko rodków w akademickich konsorcjum: University of Algarve (Portugal, PT) 8 wykładowc adowców University of Barcelona (Spain( Spain, ES) 12 wykładowc adowców, ES) 12 University of Bergen (Norway( Norway,, NO) 2 wykładowc adowców University of Cádiz (Spain,, ES) 6 wykładowc adowców Gdansk University of Technology (Poland,, PL) 13 wykładowc adowców z innych ośrodko rodków w akademickich - 8 wykładowc adowców 47

48 WSPÓŁPRACA PRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI LICZBA UMÓW / / / / / / / / / /

49 WSPÓŁPRACA PRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI STUDENCI WYJEŻDŻAJĄCY / / / / / / / / / /

50 RADA KONSULTACYJNA pomoc w rozszerzeniu oferty praktyk sponsorowanie niektórych przedsięwzi wzięć ułatwienia w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami przekazywanie aparatury na potrzeby dydaktyki tematy prac dyplomowych z z przemysłu 50

51 współpraca praca z otoczeniem gospodarczym umowy: 94 umowy w roku 2008 wartość ść ,00 pln 39 umów w obecnie realizowanych w tym 8 badawczych wartość ść ,00 pln 51 umów w o współpracy pracy naukowej i dydaktycznej 51

52 STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia) WYSOKA SPRAWNOŚĆ ŚĆ: - większo kszość rozpraw składana jest natychmiast po IV roku studiów - rezygnacja za studiów w w trakcie I roku studiów bez konsekwencji finansowych oraz sankcji w stosunku do opiekuna doktoranta - cosemestralna opinia o zaawansowaniu pracy doktorskiej - coroczna sesja sprawozdawcza w formie konferencji naukowej - wydawanie materiałów w z sesji sprawozdawczej 52

53 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr letni 2008/2009 STUDIA III STOPNIA Prof. Józef J PACYNA -"Energy and the Environment" Prof. Jacek LIPKOWSKI (University of Guelph, Ontario, Kanada) "Scanning Probe Microscopy in Electrochemistry and Materials Science" Prof. Vasil SIMEONOW (University of Sofia, Bułgaria garia) "Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept" Prof. Stefan LIS (UAM, Poznań) - "Chemistry and Spectroscopy of the Lanthanides Prof. TadeuszGÓRECKI (University of Waterloo, Kanada) - "Ionic Equilibria" Prof. Henryk DAUN (University of New Jersey, USA) "Principles and Practices of Creating New Concepts and Their Implementation in Selected Fields of Science and Technology Using Examples of New Food Product Developnemt 53

54 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr letni 2008/2009 cd. STUDIA III STOPNIA Dr Calum MORRISON (University of Glasgow, Wielka Brytania)- Drug analysis in forensic science Prof. Stella GORINSTEIN (University of Jerusalem, Izrael) How to Prepare a Review or Original Paper for High Impact Factors Prof. Andrew R. COLLINS (University of Oslo, Norwegia) The Application of Single Cell Gel Electrophoresis, so Called Comet Assay, in Biomonitoring of Environmental Genotoxins and Identification of Protective Food Components Prof. Hartmut FRANK (Univeristy( of Bayreuth, Niemcy) - Introduction to Ecotoxicology Prof. Jan Ake JONSSON (Lund University, Szwecja) Sample preparation for Environmental and Biomedical Analysis 54

55 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr zimowy 2009/2010 STUDIA III STOPNIA Prof. TadeuszGÓRECKI, Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada Physical Chemistry of Organic Compounds in Natural Waters Prof. John M. KOKOSA, Kettering University, USA Pra Practical Aspects of Chromatography Prof. Nicholas GATHERGOOD, Prof. Kieran Nolan, Dublin City University, School of Chemical Science, Irlandia- The lectures [topics] Prof. Andrzej PRZYJAZNY, Kettering University, USA Theory of Chromatography Prof. Ralf RIEDEL, Institut fuer Materialwissenschaft, Technische Universitaet Darmstadt, Germany Materials chemistry Prof. Vasil SIMEONOV, University of Sofia, Bulgaria Environmetrics and environmental quality 55

56 STUDIUM DOKTORANCKIE nowe inicjatywy STUDIA III STOPNIA ERASMUS MUNDUS DOKTORAL JOINT STUDY PROGRAMME TU Vienna University Pau University Munster University Complutense Madrid Gdańsk University of Technology 56

57 sukcesy naszych doktorantów STUDIA III STOPNIA laureaci I edycji konkursu InnoDoktorant stypendia współfinansowane z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków urzędu marszałkowskiego 50 laureatów 24 Politechnika Gdańska 15 Wydział Chemiczny 57

58 ZAPROSZENIE Kolejna sesja sprawozdawcza słuchaczy s Studium Doktoranckiego (I-III III rok) odbędzie dzie się w dniach w Auditorium Novum PG. - obecność wszystkich doktorantów w w czasie całej sesji OBOWIĄZKOWA - obecność opiekuna/promotora obowiązkowa w czasie prezentacji i wskazana w trakcie całej sesji 58

59 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKREDYTACJE 59

60 STUDIA I i II STOPNIA AKREDYTACJA KIERUNKI AKREDYTOWANE BEZ AKREDYTACJI BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA CHEMIA NOWY KIERUNEK STUDIÓW prowadzony od 2005 r. OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA brak standardów kształcenia TECHNOLOGIA CHEMICZNA 60

61 Podnoszenie jakości kształcenia poprzez stosowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Okresowe oceny nauczycieli akademickich (częś ęściej niż ustawowe 4 lata) Regularne, niezapowiedziane hospitacje zajęć Cosemestralna anonimowa ankieta nauczycieli akademickich wypełniana przez studentów w wszystkich kierunków w i lat Coroczne ankiety absolwenta 61

62 KADRA DYDAKTYCZNA - ROZWÓJ regularne wizyty studyjne (jednodniowe) nauczycieli akademickich w zakładach adach i firmach związanych zanych z Wydziałem (Rada Konsultacyjna) wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS MUNDUS (cykle wykład adów w oraz zapoznawanie się z różnymi r systemami kształcenia) 62

63 STUDIA I i II STOPNIA PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI CI STUDIÓW STUDENCI KADRA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYJAZDY SEMESTRALNE DO INNYCH UCZELNI KRAJOWYCH WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI W KRAJU INDYWIDUALIZACJA STUDIÓW KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE projekt rządowy KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE na potrzeby przemysłu (gwarancja zatrudnienia) SZKOLENIE MŁODYCH PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WYNIKAMI ANKIETY STUDENCKIEJ 63

64 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG ABSOLWENCI 64

65 LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIA I i II STOPNIA magister inżynier 65

66 ABSOLWENCI STUDIÓW W III STOPNIA doktoraty 2008: 28 stopni naukowych doktora 12 nauki chemiczne chemia 8 nauki techniczne technologia chemiczna 8 nauki chemiczne biotechnologia 66

67 ABSOLWENCI najlepsi ambasadorzy swojej Alma Mater ich opinia jest brana pod uwagę przez większo kszość kandydatów w na studia (ankieta wśród w d nowoprzyjętych studentów w przeprowadzona w październiku 2009) utrzymywanie kontaktów - ważna rola Stowarzyszenia Absolwentów w PG oraz Działu Karier i Spraw Studenckich PG dobrze postrzegani przez pracodawców (opr wiedzy kierunkowej posiadają myślenie analityczne, kreatywność ść,, sąs ukierunkowani na wyniki i jakość ść) (oprócz 67

68 ZAPRASZAM NA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 68

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CHEMII I STUDIÓW CHEMICZNYCH W SZKOŁACH Prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK

PROMOCJA CHEMII I STUDIÓW CHEMICZNYCH W SZKOŁACH Prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK PROMOCJA CHEMII I STUDIÓW CHEMICZNYCH W SZKOŁACH Prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK NIK Dziekan Wydziału u Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058)347-10 10-10 @ mail: chemanal@pg pg.gda.pl ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN, MECHANIKA, ENERGETYKA

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN, MECHANIKA, ENERGETYKA Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 PP-2

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ 2016-2020, DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. UG Szanowni Państwo, Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Reguły obliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki UW

Reguły obliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki UW Spis treści: 1. Zajęcia regularne 2. Zajęcia laboratoryjne 3. Seminaria 4. Zajęcia nieregularne 5. Egzaminy licencjackie i magisterskie 6. Urlopy i wyjazdy zagraniczne Reguły obliczania pensum dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16 1a - PITAGORAS 1a - PITAGORAS Opis języka obcego Matematyka Fizyka Fizyka Klasa POLITECHNICZNA, do której trafiają uczniowie rozwijający swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy nr POKL.04.01.02-00-166/11 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3

Przyroda w nowej podstawie programowej 1. Przygotowanie do nauczania przyrody (prowadzenia zajęć) 3 Odbycie Studiów podyplomowych w zakresie przyrodoznawstwa uprawnia do nauczania przyrody na II i IV etapie edukacyjnym. Studia dają kwalifikacje i przygotowują nauczycieli do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna

STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna STUDIA PODYPLOMOWE Analityka chemiczna Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Projekt studiów podyplomowych został przygotowany zgodnie z wymogami Uchwały nr 175/2008 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Fizyki w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w roku akademickim 2015/2016 prowadzić będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

O - Metalurgia - opis kierunku 1 / 5

O - Metalurgia - opis kierunku 1 / 5 O - Metalurgia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku metalurgia powinna posiadać wiedzę,

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 97/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów doktoranckich w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. Podstawowym celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest poprawa kształcenia oferowanego

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne

Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 1 z 8 Załącznik nr 2 do umowy o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne 2 z 8 TABELA OPŁAT NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ZA CO ILE DO KIEDY NR KONTA OPŁATY REKRUTACYJNE JEDNORAZOWA OPŁATA REKRUTACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT

ZASADY i WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH PLANÓW STUDIÓW. i PROGRAMÓW NAUCZANIA. w WYDZIALE ELEKTRONIKI WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława DĄBROWSKIEGO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZASADY

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 21/2012/2013 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES

DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND LIFE SCIENCES Załącznik do uchwały senatu nr 26/2013. z dnia 22 marca 2013 r. REGULAMIN NIESTACJONARNYCH INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA CUDZOZIEMCÓW O NAZWIE DOCTORAL PROGRAM IN ENVIRONMENTAL

Bardziej szczegółowo

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów.

Limit zajęć ponadplanowych na Wydziale, za które nie pobiera się opłat wynosi 12 ECTS w jednym etapie studiów. Uchwała Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Matematyka specjalności: Kierunek/specjalność modelowanie matematyczne matematyka w finansach i ekonomii matematyczne metody informatyki metody statystyczne nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego Wykonawca: Współpraca: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Pełnomocnik Rektora

Bardziej szczegółowo

kierunek Inżynieria Środowiska: zł od 5 do 8 semestru studiów

kierunek Inżynieria Środowiska: zł od 5 do 8 semestru studiów Uchwała nr 29 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości i zasad opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 1. W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ

STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ STUDIA ZAWODOWE NA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Są to dzienne, bezpłatne wyższe studia zawodowe. Program studiów wypełnia aktualne standardy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Bardziej szczegółowo

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie Regulamin rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr R-31/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa

Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej. Zakład Towaroznawstwa Instytut Gospodarki i Polityki Społecznej Zakład Towaroznawstwa Zasady organizacji i odbywania praktyk w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Towaroznawstwo Z a s a d y o r g a n i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie:

Matematyka Lepszy z wyników: Sposób naliczenia punktów: Gdzie: WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Kierunek/specjalność Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji 175 Przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych

Bardziej szczegółowo