KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów w technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK NIK Dziekan Wydziału u Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058) mail: 1

2 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG FORMY KSZTAŁCENIA 2

3 KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM STOPNIE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA (od roku akademickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach studiów) STUDIA II STOPNIA STUDIA III STOPNIA (Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym działa a od 1994 roku) 3

4 STUDIA I i II STOPNIA KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE CHEMICZNYM MIĘDZYWYDZIAŁOWE BIOTECHNOLOGIA CHEMIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA rekrutacja odbywa się na 3 wydziałach (WCh, WFTiMS, WM) INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA rekrutacja na wydziale ETI (WCh, WFTiMS, WETI) TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim 4

5 STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE przy Wydziale Chemicznym PG 5

6 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział studia podyplomwe URUCHOMIONE INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA studia podyplomwe W OFERCIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH CHEMIA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W I CZYSTE TECHNOLOGIE METROLOGIA NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII I ANALIZIE KOSMETYKÓW BIOPALIWA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI OCHRONA ŚRODOWISKA 6

7 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział KONTROLA I JAKOŚĆ POMIARÓW ANALITYCZNYCH KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ KURS HPLC AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP KURSY I SZKOLENIA KURS PRZYGOTOWANIA PRÓBEK PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKRYWANIEM I DIAGNOSTYKĄ SZCZEPÓW SALLMONELLA ABC TECHNIKI SPE 7

8 współpraca praca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia* Liczba uczestników* Ilość szkoleń* Audytor wewnętrzny ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO Audytor wewnętrzny ISO Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP Zarządzanie Projektami Łącznie *dane z ostatnich 3 lat 8

9 współpraca praca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia Audytor wewnętrzny ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO Audytor wewnętrzny ISO Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP Zarządzanie Projektami Łącznie Liczba uczestników 2008/ Ilość szkoleń 2008/ Koszty uczestnictwa w kursie są współfinansowane przez Wydział (50%). W ostatnim roku wyniosły ,00 pln 9

10 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG KANDYDACI NA STUDIA REKRUTACJA 10

11 STUDIA I i II STOPNIA WZROST ZAINTERESOWANIA STUDIAMI TECHNICZNYMI wzrost świadomości znaczenia ukończenia studiów technicznych wśród w d kandydatów w na studia efekt zmian w programach studiów 11

12 STUDIA I STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU współpraca praca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: organizowanie wspólnych konferencji : Polska chemia w Unii Europejskiej Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii, Eksperyment w nauczaniu chemii Zrozumieć chemię Chemia łatwa i przyjemna Chemia żywi i ubiera Konkurs Chemiczny Wygraj Indeks! (XIV edycja) 12

13 Rok 2005 ZNACZENIE KONKURSU WYGRAJ INDEKS! Liczba uczestników w II etapu 337 Laureaci 150 Studenci STUDIA I STOPNIA %

14 STUDIA I i II STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU współpraca praca ze szkołami : podpisane umowy z 5 szkołami ponadgimnazjalnymi (uczestnictwo w pracach Rad Szkolnych, zajęcia laboratoryjne na Wydziale dla uczniów w szkół) oferta wykład adów w popularno naukowych dla szkół (105 pozycji) 14

15 STUDIA I i II STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU uczestnictwo w targach edukacyjnych wydawanie aktualnych informatorów w i rozsyłanie ich do szkół wydawanie informatorów w w języku j angielskim uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki 15

16 programy edukacyjne: STUDIA I i II STOPNIA ZA RĘKĘR Z EINSTEINEM: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych PO KL. Realizowany przez 2 wydziały PG: WFTiMS, WCh i Studium Nauczania Matematyki. Celem programu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych Program realizowany obecnie w trzech województwach: kujawsko pomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim. 16

17 STUDIA I STOPNIA LICZBA KANDYDATÓW W NA STUDIA

18 STUDIA I STOPNIA PROSTE ZASADY PRZYJĘĆ KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH MATEMATYKA CHEMIA FIZYKA BIOLOGIA (dla BT) JĘZYK OBCY JĘZYK POLSKI WSZYSCY MAJĄ SZANSĘ! 18

19 STUDIA I STOPNIA DODATKOWA SZANSA WRZEŚNIOWE KURSY WYRÓWNAWCZE WNAWCZE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW W : matematyka fizyka chemia 19

20 PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW najważniejszy niejszy okres studiów małe e obciąż ążenie godzinowe ( godzin/tydzień) powtórki z chemii z liceum (PODSTAWY CHEMII) zajęcia z matematyki i fizyki dodatkowy przedmiot ogólny PEZEDMIOTY kształcenia ogólnego typu: język obcy wychowanie fizyczne są prowadzone dopiero od 3 semestru 20

21 STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIA III STOPNIA liczba słuchaczy s przyjmowanych na I rok studiów / / / / / /

22 STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE prosta rekrutacja brak egzaminu wstępnego średnia ocen ze studiów w >4.0 zgoda samodzielnego pracownika na pełnienie funkcji opiekuna naukowego zgoda kierownika właściwej w katedry na możliwo liwość realizacji pracy w katedrze oraz realizację pensum dydaktycznego 22

23 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG STUDENCI 23

24 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW

25 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW Biotechnologia Chemia Inżynieria Ochrona Technologia Technologie Materiałowa Środowiska Chemiczna Ochrony Środowiska 25

26 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW W TRÓJMIEJSKICH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH CYCH SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA (II fakultet)

27 STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy s Studium STUDIA III STOPNIA / / / / / /

28 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG CO NA STUDIACH? 28

29 MOŻLIWO LIWOŚĆ STUDIOWANIA W RAMACH ITS I IOS Indywidualny Tok Studiów w (dla zdolnych studentów): - ITS możliwy po I roku studiów - dobre wyniki w nauce - średnia > 3,75 - predyspozycje do pracy naukowej - wymagany opiekun naukowy ITS - po I roku: obowiązują wszystkie przedmioty z ramowego programu studiów oraz przedmioty nadprogramowe - po II roku: możliwość dokonywania zmian w zakresie realizowanych przedmiotów (głównie przedmioty obieralne) Indywidualna Organizacja Studiów w (dla studentów w z długotrwad ugotrwałą chorobą lub ciążą oraz wychowujących cych małe e dzieci): - wymagany udokumentowany przebieg choroby lub odpis aktu narodzin - usprawiedliwione nieobecności w przypadku nasilenia się choroby - brak zaliczonego awansu możliwość anulowania opłaty za powtarzanie przedmiotu - studiowanie wg IOS wyklucza równoległe studia w ramach II fakultetu 29

30 ZWIĘKSZANIE SPRAWNOŚCI NAUCZANIA CHEMIA ORGANICZNA - ucho igielne dla większo kszości naszych studentów organizacja dodatkowych zajęć SEMINARIA + LABORATORIA = pełny cykl zajęć w okresie wakacyjnym szansa dla studentów w na zniwelowanie zaległości duże e zainteresowanie prowadzenie zajęć wliczane do pensum dydaktycznego 30

31 POMOC DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH ZAJĘCIA opłata za powtarzanie przedmiotu 120 pln za 1 godzinę w semestrze (8 pln za 1 godzinę tygodniowo) istnieje możliwo liwość odpracowania na rzecz Wydziału u kwoty za powtarzanie zajęć (stawka 6 pln za 1 godzinę) szansa dla studentów w na odciąż ążenie domowego budżetu duże e zainteresowanie zapotrzebowanie na pracę studentów zgłaszaj aszają katedry oraz jednostki ogólnowydzia lnowydziałoweowe 31

32 WYBÓR R SPECJALNOŚCI CI swoboda wyboru specjalności ci : - 6 kierunków - 13 specjalności ci warunkiem uruchomienia specjalności ci liczba kandydatów w >15 osób 32

33 WYBÓR R PRZEDMIOTÓW W OBIERALNYCH swoboda wyboru przedmiotów: - wybór r spośród d przedmiotów w innych kierunków studiów - wybór r uzgodniony z promotorem pracy dyplomowej warunkiem uruchomienia przedmiotów liczba kandydatów w >15 osób 33

34 PROJEKTY I PRACE DYPLOMOWE 1. PROJEKT DYPLOMOWY (studia I stopnia): - studium literaturowe - opis procesu technologicznego - studium przypadku (case( study) BRAK CZĘŚ ĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ 2. PRACA DYPLOMOWA (studia II stopnia) - część teoretyczna - część doświadczalna 34

35 PRAKTYKI WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIER YNIERÓW 1. obowiązek odbycia praktyki zawodowej po 6 semestrze studiów 2. obowiązkowa praktyka trwa tygodni, ale może być dłuższa 3. lista ok. 80 firm przyjmujących naszych studentów w na praktyki 4. ważna rola członk onków w Rady Konsultacyjnej w organizacji praktyk 5. możliwo liwość odbywania praktyki zagranicą w ramach programu LLP ERASMUS oraz IAESTE 6. wycieczki technologiczne w ramach przedmiotów w to pierwsza konfrontacja teorii z praktyką dla studentów 35

36 POMOC W NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI Po uroczystości ci wręczenia dyplomów absolwentom organizowane sąs spotkania z pracodawcą firmami, które zainteresowane sąs pozyskaniem dobrych pracowników. w. W spotkaniu biorą również udział studenci IV i V roku wszystkich kierunków. Dla nich jest to okazja do poznania specyfiki danej firmy oraz sprawdzenia możliwo liwości odbycia w niej praktyki. 36

37 STYPENDIA I NAGRODY dla STUDENTÓW Stypendia MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) Stypendia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (4) Stypendia PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA (1) Stypendia naukowe GRUPY LOTOS SA (8) Stypendium FUNDATORA (3) Stypendia za osiągni gnięcia sportowe (10) 37

38 DZIAŁALNO ALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW Koło o Studentów w Biotechnologii (KSB) Naukowe Koło o Chemików w (NKCh( NKCh) Sekcja Studencka Oddziału u Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 38

39 DZIAŁALNO ALNOŚĆ KSB organizacja X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów w Biotechnologii (2008) współorganizacja konferencji Biotechnologia Molekularna (2001) cykle wykład adów w popularnonaukowych dla mieszkańców Trójmiasta ( GMO( GMO, Ptasia grypa ) przeprowadzanie ankiet wśród w d uczestników w BFN Czy wiemy co jemy?, Biotechnologia wiedza zaczyna się od informacji ) pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej Klonować każdy może... e..., Krótki kurs biotechnologii kursy organizowane dla uczniów w szkół ponadpodstawowych 39

40 DZIAŁALNO ALNOŚĆ NKCh cykle wykład adów w popularnonaukowych otwarte prezentacje ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, mające na celu szerokie popularyzowanie chemii i technik chemicznych zajęcia laboratoryjne dla uczniów w szkół ponadpodstawowych wycieczki do zakład adów w przemysłowych letnie obozy naukowe i uczestnictwo w Ogólnopolskich Szkołach Wiosennych poświ więconych bliższemu zapoznaniu studentów w ze współczesnymi instrumentalnymi metodami badawczo-analitycznymi analitycznymi nkch/ 40

41 DZIAŁALNO ALNOŚĆ SSPTChem wykłady i pokazy multimedialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na poster Chemicznym okiem Chemia kuchenna piknik naukowy (pokazy ciekawych reakcji chemicznych z użyciem u popularnych środków w spożywczych) ssptchem /index.html 41

42 SKRYPTY 2007: - CIEŚLIŃSKI H., FILIPKOWSKI P., KUR J., LASS A., WANARSKA M. Podstawy mikrobiologii przemysłowej: ćwiczenia laboratoryjne - KLUGMANN RADZIEMSKA E. Odnawialne źródła energii przykłady i obliczenia, wyd. II - SYNOWIECKI J. Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne 2008: - HOLEC-GĄSIOR L., WERBOWY K., KUR J., Laboratory exercises in microbiology - KLUGMANN RADZIEMSKA E. Termodynamika techniczna dla studentów Technologii Chemicznej - KRAWCZYK B., KUR J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii - WILCZEWSKI T. Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego Popieramy tęt formę działalno alności choć zdajemy sobie sprawę z tego, że e w bibliotece jest wystarczająca ca ilość źródeł informacji. Wydział Chemii,

43 programy edukacyjne: KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych PO KL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż. STUDIA I i II STOPNIA Celem programu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Na kierunkach: BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA kształcimy dodatkowych 90 studentów, z których 60 otrzymuje stypendium w wysokości 1.000,00 pln miesięcznie 43

44 współpraca praca międzynarodowa LLP ERASMUS STUDIA I i II STOPNIA wymiana studentów w w ramach podpisanych umów dwustronnych (46 umów) wymiana kadry nauczającej cej (staff mobility) wyjazdy studentów w na praktyki zawodowe 44

45 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: STUDIA II STOPNIA ERASMUS MUNDUS: 1. Joint Master s Programme in Quality in Analytical Laboratories, Uniwersytet w Algarve, Portugalia 2. Joint Master s Programme in Water and Coastal Management, Uniwersytet w Bergen, Norwegia emqal.blogspot.com/ EUROMASTER Analytical Science at the Interface Universytet w Pau, Francja 45

46 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: EMQAL: Rok studiów w na Wydziale Chemicznym PG Kraj pochodzenia studentów Liczba studentów STUDIA II STOPNIA Etiopia Filipiny Ghana Hiszpania Indie Kamerun Kosowo Nepal Serbia Tanzania RAZEM

47 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: STUDIA II STOPNIA EMQAL: Rok studiów w na Wydziale Chemicznym PG Kadra wykładowc adowców w z 5 ośrodko rodków w akademickich konsorcjum: University of Algarve (Portugal, PT) 8 wykładowc adowców University of Barcelona (Spain( Spain, ES) 12 wykładowc adowców, ES) 12 University of Bergen (Norway( Norway,, NO) 2 wykładowc adowców University of Cádiz (Spain,, ES) 6 wykładowc adowców Gdansk University of Technology (Poland,, PL) 13 wykładowc adowców z innych ośrodko rodków w akademickich - 8 wykładowc adowców 47

48 WSPÓŁPRACA PRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI LICZBA UMÓW / / / / / / / / / /

49 WSPÓŁPRACA PRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI STUDENCI WYJEŻDŻAJĄCY / / / / / / / / / /

50 RADA KONSULTACYJNA pomoc w rozszerzeniu oferty praktyk sponsorowanie niektórych przedsięwzi wzięć ułatwienia w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami przekazywanie aparatury na potrzeby dydaktyki tematy prac dyplomowych z z przemysłu 50

51 współpraca praca z otoczeniem gospodarczym umowy: 94 umowy w roku 2008 wartość ść ,00 pln 39 umów w obecnie realizowanych w tym 8 badawczych wartość ść ,00 pln 51 umów w o współpracy pracy naukowej i dydaktycznej 51

52 STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia) WYSOKA SPRAWNOŚĆ ŚĆ: - większo kszość rozpraw składana jest natychmiast po IV roku studiów - rezygnacja za studiów w w trakcie I roku studiów bez konsekwencji finansowych oraz sankcji w stosunku do opiekuna doktoranta - cosemestralna opinia o zaawansowaniu pracy doktorskiej - coroczna sesja sprawozdawcza w formie konferencji naukowej - wydawanie materiałów w z sesji sprawozdawczej 52

53 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr letni 2008/2009 STUDIA III STOPNIA Prof. Józef J PACYNA -"Energy and the Environment" Prof. Jacek LIPKOWSKI (University of Guelph, Ontario, Kanada) "Scanning Probe Microscopy in Electrochemistry and Materials Science" Prof. Vasil SIMEONOW (University of Sofia, Bułgaria garia) "Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept" Prof. Stefan LIS (UAM, Poznań) - "Chemistry and Spectroscopy of the Lanthanides Prof. TadeuszGÓRECKI (University of Waterloo, Kanada) - "Ionic Equilibria" Prof. Henryk DAUN (University of New Jersey, USA) "Principles and Practices of Creating New Concepts and Their Implementation in Selected Fields of Science and Technology Using Examples of New Food Product Developnemt 53

54 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr letni 2008/2009 cd. STUDIA III STOPNIA Dr Calum MORRISON (University of Glasgow, Wielka Brytania)- Drug analysis in forensic science Prof. Stella GORINSTEIN (University of Jerusalem, Izrael) How to Prepare a Review or Original Paper for High Impact Factors Prof. Andrew R. COLLINS (University of Oslo, Norwegia) The Application of Single Cell Gel Electrophoresis, so Called Comet Assay, in Biomonitoring of Environmental Genotoxins and Identification of Protective Food Components Prof. Hartmut FRANK (Univeristy( of Bayreuth, Niemcy) - Introduction to Ecotoxicology Prof. Jan Ake JONSSON (Lund University, Szwecja) Sample preparation for Environmental and Biomedical Analysis 54

55 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr zimowy 2009/2010 STUDIA III STOPNIA Prof. TadeuszGÓRECKI, Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada Physical Chemistry of Organic Compounds in Natural Waters Prof. John M. KOKOSA, Kettering University, USA Pra Practical Aspects of Chromatography Prof. Nicholas GATHERGOOD, Prof. Kieran Nolan, Dublin City University, School of Chemical Science, Irlandia- The lectures [topics] Prof. Andrzej PRZYJAZNY, Kettering University, USA Theory of Chromatography Prof. Ralf RIEDEL, Institut fuer Materialwissenschaft, Technische Universitaet Darmstadt, Germany Materials chemistry Prof. Vasil SIMEONOV, University of Sofia, Bulgaria Environmetrics and environmental quality 55

56 STUDIUM DOKTORANCKIE nowe inicjatywy STUDIA III STOPNIA ERASMUS MUNDUS DOKTORAL JOINT STUDY PROGRAMME TU Vienna University Pau University Munster University Complutense Madrid Gdańsk University of Technology 56

57 sukcesy naszych doktorantów STUDIA III STOPNIA laureaci I edycji konkursu InnoDoktorant stypendia współfinansowane z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków urzędu marszałkowskiego 50 laureatów 24 Politechnika Gdańska 15 Wydział Chemiczny 57

58 ZAPROSZENIE Kolejna sesja sprawozdawcza słuchaczy s Studium Doktoranckiego (I-III III rok) odbędzie dzie się w dniach w Auditorium Novum PG. - obecność wszystkich doktorantów w w czasie całej sesji OBOWIĄZKOWA - obecność opiekuna/promotora obowiązkowa w czasie prezentacji i wskazana w trakcie całej sesji 58

59 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKREDYTACJE 59

60 STUDIA I i II STOPNIA AKREDYTACJA KIERUNKI AKREDYTOWANE BEZ AKREDYTACJI BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA CHEMIA NOWY KIERUNEK STUDIÓW prowadzony od 2005 r. OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA brak standardów kształcenia TECHNOLOGIA CHEMICZNA 60

61 Podnoszenie jakości kształcenia poprzez stosowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Okresowe oceny nauczycieli akademickich (częś ęściej niż ustawowe 4 lata) Regularne, niezapowiedziane hospitacje zajęć Cosemestralna anonimowa ankieta nauczycieli akademickich wypełniana przez studentów w wszystkich kierunków w i lat Coroczne ankiety absolwenta 61

62 KADRA DYDAKTYCZNA - ROZWÓJ regularne wizyty studyjne (jednodniowe) nauczycieli akademickich w zakładach adach i firmach związanych zanych z Wydziałem (Rada Konsultacyjna) wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS MUNDUS (cykle wykład adów w oraz zapoznawanie się z różnymi r systemami kształcenia) 62

63 STUDIA I i II STOPNIA PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI CI STUDIÓW STUDENCI KADRA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYJAZDY SEMESTRALNE DO INNYCH UCZELNI KRAJOWYCH WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI W KRAJU INDYWIDUALIZACJA STUDIÓW KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE projekt rządowy KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE na potrzeby przemysłu (gwarancja zatrudnienia) SZKOLENIE MŁODYCH PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WYNIKAMI ANKIETY STUDENCKIEJ 63

64 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG ABSOLWENCI 64

65 LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIA I i II STOPNIA magister inżynier 65

66 ABSOLWENCI STUDIÓW W III STOPNIA doktoraty 2008: 28 stopni naukowych doktora 12 nauki chemiczne chemia 8 nauki techniczne technologia chemiczna 8 nauki chemiczne biotechnologia 66

67 ABSOLWENCI najlepsi ambasadorzy swojej Alma Mater ich opinia jest brana pod uwagę przez większo kszość kandydatów w na studia (ankieta wśród w d nowoprzyjętych studentów w przeprowadzona w październiku 2009) utrzymywanie kontaktów - ważna rola Stowarzyszenia Absolwentów w PG oraz Działu Karier i Spraw Studenckich PG dobrze postrzegani przez pracodawców (opr wiedzy kierunkowej posiadają myślenie analityczne, kreatywność ść,, sąs ukierunkowani na wyniki i jakość ść) (oprócz 67

68 ZAPRASZAM NA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 68

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie INFORMATOR Wydanie 2011-2012 www.ambafrance-pl.org Nadzór Corinne Baylac, attachée ds. współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Polsce corinne.baylac@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Podwójne dyplomy francusko-polskie

Podwójne dyplomy francusko-polskie Podwójne dyplomy francusko-polskie KATALOG Wydanie 2013/2014 www.ambafrance-pl.org Pod redakcją: Dr Dominique Le Masne Attaché ds. współpracy uniwersyteckiej i naukowej Ambasada Francji w Polsce dominique.lemasne@diplomatie.gouv.fr

Bardziej szczegółowo

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców

po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców Konkursy i programy dla młodych naukowców MŁODZI NAUKOWCY PRZED DOKTORATEM $ $ Europejskie studia doktoranckie ERASMUS MUNDUS $

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020

Strategia rozwoju. na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na lata 2013 2020 Autorzy: Jolanta Baranowska Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur Michał Dolata Paweł Gutowski Andrzej Jardzioch Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo