KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG Jak podnieść skuteczność i atrakcyjność studiów w technicznych Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK NIK Dziekan Wydziału u Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058) mail: 1

2 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG FORMY KSZTAŁCENIA 2

3 KSZTAŁCENIE ZGODNE Z SYSTEMEM BOLOŃSKIM STOPNIE KSZTAŁCENIA STUDIA I STOPNIA (od roku akademickiego 2007/2008 na wszystkich kierunkach studiów) STUDIA II STOPNIA STUDIA III STOPNIA (Studium Doktoranckie przy Wydziale Chemicznym działa a od 1994 roku) 3

4 STUDIA I i II STOPNIA KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE CHEMICZNYM MIĘDZYWYDZIAŁOWE BIOTECHNOLOGIA CHEMIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA rekrutacja odbywa się na 3 wydziałach (WCh, WFTiMS, WM) INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA rekrutacja na wydziale ETI (WCh, WFTiMS, WETI) TECHNOLOGIA CHEMICZNA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim 4

5 STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE przy Wydziale Chemicznym PG 5

6 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział studia podyplomwe URUCHOMIONE INŻYNIERIA PROCESOWA I APARATURA studia podyplomwe W OFERCIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKOROZYJNYCH CHEMIA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW W I CZYSTE TECHNOLOGIE METROLOGIA NOWE TENDENCJE W TECHNOLOGII I ANALIZIE KOSMETYKÓW BIOPALIWA TECHNOLOGICZNE I PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI OCHRONA ŚRODOWISKA 6

7 inne formy kształcenia oferowane przez Wydział KONTROLA I JAKOŚĆ POMIARÓW ANALITYCZNYCH KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ KURS HPLC AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU HACCP KURSY I SZKOLENIA KURS PRZYGOTOWANIA PRÓBEK PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKRYWANIEM I DIAGNOSTYKĄ SZCZEPÓW SALLMONELLA ABC TECHNIKI SPE 7

8 współpraca praca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia* Liczba uczestników* Ilość szkoleń* Audytor wewnętrzny ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO Audytor wewnętrzny ISO Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP Zarządzanie Projektami Łącznie *dane z ostatnich 3 lat 8

9 współpraca praca z firmą DORADCA Tytuł szkolenia Audytor wewnętrzny ISO 9001 Audytor wewnętrzny ISO Audytor wewnętrzny ISO Wprowadzenie do systemu BHP Audytor wewnętrzny systemu BHP Zarządzanie Projektami Łącznie Liczba uczestników 2008/ Ilość szkoleń 2008/ Koszty uczestnictwa w kursie są współfinansowane przez Wydział (50%). W ostatnim roku wyniosły ,00 pln 9

10 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG KANDYDACI NA STUDIA REKRUTACJA 10

11 STUDIA I i II STOPNIA WZROST ZAINTERESOWANIA STUDIAMI TECHNICZNYMI wzrost świadomości znaczenia ukończenia studiów technicznych wśród w d kandydatów w na studia efekt zmian w programach studiów 11

12 STUDIA I STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU współpraca praca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: organizowanie wspólnych konferencji : Polska chemia w Unii Europejskiej Problemy i wyzwania w nauczaniu chemii, Eksperyment w nauczaniu chemii Zrozumieć chemię Chemia łatwa i przyjemna Chemia żywi i ubiera Konkurs Chemiczny Wygraj Indeks! (XIV edycja) 12

13 Rok 2005 ZNACZENIE KONKURSU WYGRAJ INDEKS! Liczba uczestników w II etapu 337 Laureaci 150 Studenci STUDIA I STOPNIA %

14 STUDIA I i II STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU współpraca praca ze szkołami : podpisane umowy z 5 szkołami ponadgimnazjalnymi (uczestnictwo w pracach Rad Szkolnych, zajęcia laboratoryjne na Wydziale dla uczniów w szkół) oferta wykład adów w popularno naukowych dla szkół (105 pozycji) 14

15 STUDIA I i II STOPNIA WSPÓŁPRACA PRACA I PROMOCJA WYDZIAŁU uczestnictwo w targach edukacyjnych wydawanie aktualnych informatorów w i rozsyłanie ich do szkół wydawanie informatorów w w języku j angielskim uczestnictwo w Bałtyckim Festiwalu Nauki 15

16 programy edukacyjne: STUDIA I i II STOPNIA ZA RĘKĘR Z EINSTEINEM: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych PO KL. Realizowany przez 2 wydziały PG: WFTiMS, WCh i Studium Nauczania Matematyki. Celem programu jest rozwijanie umiejętności uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno - komunikacyjnych Program realizowany obecnie w trzech województwach: kujawsko pomorskim, pomorskim, warmińsko mazurskim. 16

17 STUDIA I STOPNIA LICZBA KANDYDATÓW W NA STUDIA

18 STUDIA I STOPNIA PROSTE ZASADY PRZYJĘĆ KONKURS ŚWIADECTW MATURALNYCH MATEMATYKA CHEMIA FIZYKA BIOLOGIA (dla BT) JĘZYK OBCY JĘZYK POLSKI WSZYSCY MAJĄ SZANSĘ! 18

19 STUDIA I STOPNIA DODATKOWA SZANSA WRZEŚNIOWE KURSY WYRÓWNAWCZE WNAWCZE DLA NOWOPRZYJĘTYCH STUDENTÓW W : matematyka fizyka chemia 19

20 PIERWSZY SEMESTR STUDIÓW najważniejszy niejszy okres studiów małe e obciąż ążenie godzinowe ( godzin/tydzień) powtórki z chemii z liceum (PODSTAWY CHEMII) zajęcia z matematyki i fizyki dodatkowy przedmiot ogólny PEZEDMIOTY kształcenia ogólnego typu: język obcy wychowanie fizyczne są prowadzone dopiero od 3 semestru 20

21 STUDIUM DOKTORANCKIE STUDIA III STOPNIA liczba słuchaczy s przyjmowanych na I rok studiów / / / / / /

22 STUDIA III STOPNIA STUDIUM DOKTORANCKIE prosta rekrutacja brak egzaminu wstępnego średnia ocen ze studiów w >4.0 zgoda samodzielnego pracownika na pełnienie funkcji opiekuna naukowego zgoda kierownika właściwej w katedry na możliwo liwość realizacji pracy w katedrze oraz realizację pensum dydaktycznego 22

23 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG STUDENCI 23

24 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW

25 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW Biotechnologia Chemia Inżynieria Ochrona Technologia Technologie Materiałowa Środowiska Chemiczna Ochrony Środowiska 25

26 STUDIA I STOPNIA LICZBA STUDENTÓW W TRÓJMIEJSKICH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH CYCH SIĘ NA STUDIACH I STOPNIA (II fakultet)

27 STUDIUM DOKTORANCKIE liczba słuchaczy s Studium STUDIA III STOPNIA / / / / / /

28 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG CO NA STUDIACH? 28

29 MOŻLIWO LIWOŚĆ STUDIOWANIA W RAMACH ITS I IOS Indywidualny Tok Studiów w (dla zdolnych studentów): - ITS możliwy po I roku studiów - dobre wyniki w nauce - średnia > 3,75 - predyspozycje do pracy naukowej - wymagany opiekun naukowy ITS - po I roku: obowiązują wszystkie przedmioty z ramowego programu studiów oraz przedmioty nadprogramowe - po II roku: możliwość dokonywania zmian w zakresie realizowanych przedmiotów (głównie przedmioty obieralne) Indywidualna Organizacja Studiów w (dla studentów w z długotrwad ugotrwałą chorobą lub ciążą oraz wychowujących cych małe e dzieci): - wymagany udokumentowany przebieg choroby lub odpis aktu narodzin - usprawiedliwione nieobecności w przypadku nasilenia się choroby - brak zaliczonego awansu możliwość anulowania opłaty za powtarzanie przedmiotu - studiowanie wg IOS wyklucza równoległe studia w ramach II fakultetu 29

30 ZWIĘKSZANIE SPRAWNOŚCI NAUCZANIA CHEMIA ORGANICZNA - ucho igielne dla większo kszości naszych studentów organizacja dodatkowych zajęć SEMINARIA + LABORATORIA = pełny cykl zajęć w okresie wakacyjnym szansa dla studentów w na zniwelowanie zaległości duże e zainteresowanie prowadzenie zajęć wliczane do pensum dydaktycznego 30

31 POMOC DLA STUDENTÓW POWTARZAJĄCYCH ZAJĘCIA opłata za powtarzanie przedmiotu 120 pln za 1 godzinę w semestrze (8 pln za 1 godzinę tygodniowo) istnieje możliwo liwość odpracowania na rzecz Wydziału u kwoty za powtarzanie zajęć (stawka 6 pln za 1 godzinę) szansa dla studentów w na odciąż ążenie domowego budżetu duże e zainteresowanie zapotrzebowanie na pracę studentów zgłaszaj aszają katedry oraz jednostki ogólnowydzia lnowydziałoweowe 31

32 WYBÓR R SPECJALNOŚCI CI swoboda wyboru specjalności ci : - 6 kierunków - 13 specjalności ci warunkiem uruchomienia specjalności ci liczba kandydatów w >15 osób 32

33 WYBÓR R PRZEDMIOTÓW W OBIERALNYCH swoboda wyboru przedmiotów: - wybór r spośród d przedmiotów w innych kierunków studiów - wybór r uzgodniony z promotorem pracy dyplomowej warunkiem uruchomienia przedmiotów liczba kandydatów w >15 osób 33

34 PROJEKTY I PRACE DYPLOMOWE 1. PROJEKT DYPLOMOWY (studia I stopnia): - studium literaturowe - opis procesu technologicznego - studium przypadku (case( study) BRAK CZĘŚ ĘŚCI DOŚWIADCZALNEJ 2. PRACA DYPLOMOWA (studia II stopnia) - część teoretyczna - część doświadczalna 34

35 PRAKTYKI WAŻNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA INŻYNIER YNIERÓW 1. obowiązek odbycia praktyki zawodowej po 6 semestrze studiów 2. obowiązkowa praktyka trwa tygodni, ale może być dłuższa 3. lista ok. 80 firm przyjmujących naszych studentów w na praktyki 4. ważna rola członk onków w Rady Konsultacyjnej w organizacji praktyk 5. możliwo liwość odbywania praktyki zagranicą w ramach programu LLP ERASMUS oraz IAESTE 6. wycieczki technologiczne w ramach przedmiotów w to pierwsza konfrontacja teorii z praktyką dla studentów 35

36 POMOC W NAWIĄZANIU KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI PRACODAWCAMI Po uroczystości ci wręczenia dyplomów absolwentom organizowane sąs spotkania z pracodawcą firmami, które zainteresowane sąs pozyskaniem dobrych pracowników. w. W spotkaniu biorą również udział studenci IV i V roku wszystkich kierunków. Dla nich jest to okazja do poznania specyfiki danej firmy oraz sprawdzenia możliwo liwości odbycia w niej praktyki. 36

37 STYPENDIA I NAGRODY dla STUDENTÓW Stypendia MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (3) Stypendia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (4) Stypendia PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA (1) Stypendia naukowe GRUPY LOTOS SA (8) Stypendium FUNDATORA (3) Stypendia za osiągni gnięcia sportowe (10) 37

38 DZIAŁALNO ALNOŚĆ NAUKOWA STUDENTÓW Koło o Studentów w Biotechnologii (KSB) Naukowe Koło o Chemików w (NKCh( NKCh) Sekcja Studencka Oddziału u Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego 38

39 DZIAŁALNO ALNOŚĆ KSB organizacja X Ogólnopolskiego Akademickiego Seminarium Studentów w Biotechnologii (2008) współorganizacja konferencji Biotechnologia Molekularna (2001) cykle wykład adów w popularnonaukowych dla mieszkańców Trójmiasta ( GMO( GMO, Ptasia grypa ) przeprowadzanie ankiet wśród w d uczestników w BFN Czy wiemy co jemy?, Biotechnologia wiedza zaczyna się od informacji ) pokazy technik laboratoryjnych z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej Klonować każdy może... e..., Krótki kurs biotechnologii kursy organizowane dla uczniów w szkół ponadpodstawowych 39

40 DZIAŁALNO ALNOŚĆ NKCh cykle wykład adów w popularnonaukowych otwarte prezentacje ciekawych i efektownych reakcji chemicznych, mające na celu szerokie popularyzowanie chemii i technik chemicznych zajęcia laboratoryjne dla uczniów w szkół ponadpodstawowych wycieczki do zakład adów w przemysłowych letnie obozy naukowe i uczestnictwo w Ogólnopolskich Szkołach Wiosennych poświ więconych bliższemu zapoznaniu studentów w ze współczesnymi instrumentalnymi metodami badawczo-analitycznymi analitycznymi nkch/ 40

41 DZIAŁALNO ALNOŚĆ SSPTChem wykłady i pokazy multimedialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs na poster Chemicznym okiem Chemia kuchenna piknik naukowy (pokazy ciekawych reakcji chemicznych z użyciem u popularnych środków w spożywczych) ssptchem /index.html 41

42 SKRYPTY 2007: - CIEŚLIŃSKI H., FILIPKOWSKI P., KUR J., LASS A., WANARSKA M. Podstawy mikrobiologii przemysłowej: ćwiczenia laboratoryjne - KLUGMANN RADZIEMSKA E. Odnawialne źródła energii przykłady i obliczenia, wyd. II - SYNOWIECKI J. Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne 2008: - HOLEC-GĄSIOR L., WERBOWY K., KUR J., Laboratory exercises in microbiology - KLUGMANN RADZIEMSKA E. Termodynamika techniczna dla studentów Technologii Chemicznej - KRAWCZYK B., KUR J., Diagnostyka molekularna w mikrobiologii - WILCZEWSKI T. Pomoce projektowe z podstaw maszynoznawstwa chemicznego Popieramy tęt formę działalno alności choć zdajemy sobie sprawę z tego, że e w bibliotece jest wystarczająca ca ilość źródeł informacji. Wydział Chemii,

43 programy edukacyjne: KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH: program MNiSzW współfinansowany ze środków unijnych PO KL Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych - pilotaż. STUDIA I i II STOPNIA Celem programu jest wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Na kierunkach: BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA i TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA kształcimy dodatkowych 90 studentów, z których 60 otrzymuje stypendium w wysokości 1.000,00 pln miesięcznie 43

44 współpraca praca międzynarodowa LLP ERASMUS STUDIA I i II STOPNIA wymiana studentów w w ramach podpisanych umów dwustronnych (46 umów) wymiana kadry nauczającej cej (staff mobility) wyjazdy studentów w na praktyki zawodowe 44

45 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: STUDIA II STOPNIA ERASMUS MUNDUS: 1. Joint Master s Programme in Quality in Analytical Laboratories, Uniwersytet w Algarve, Portugalia 2. Joint Master s Programme in Water and Coastal Management, Uniwersytet w Bergen, Norwegia emqal.blogspot.com/ EUROMASTER Analytical Science at the Interface Universytet w Pau, Francja 45

46 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: EMQAL: Rok studiów w na Wydziale Chemicznym PG Kraj pochodzenia studentów Liczba studentów STUDIA II STOPNIA Etiopia Filipiny Ghana Hiszpania Indie Kamerun Kosowo Nepal Serbia Tanzania RAZEM

47 współpraca praca międzynarodowa programy edukacyjne: STUDIA II STOPNIA EMQAL: Rok studiów w na Wydziale Chemicznym PG Kadra wykładowc adowców w z 5 ośrodko rodków w akademickich konsorcjum: University of Algarve (Portugal, PT) 8 wykładowc adowców University of Barcelona (Spain( Spain, ES) 12 wykładowc adowców, ES) 12 University of Bergen (Norway( Norway,, NO) 2 wykładowc adowców University of Cádiz (Spain,, ES) 6 wykładowc adowców Gdansk University of Technology (Poland,, PL) 13 wykładowc adowców z innych ośrodko rodków w akademickich - 8 wykładowc adowców 47

48 WSPÓŁPRACA PRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI LICZBA UMÓW / / / / / / / / / /

49 WSPÓŁPRACA PRACA MIĘDZYNARODOWA W ZAKRESIE DYDAKTYKI STUDENCI WYJEŻDŻAJĄCY / / / / / / / / / /

50 RADA KONSULTACYJNA pomoc w rozszerzeniu oferty praktyk sponsorowanie niektórych przedsięwzi wzięć ułatwienia w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z potencjalnymi pracodawcami przekazywanie aparatury na potrzeby dydaktyki tematy prac dyplomowych z z przemysłu 50

51 współpraca praca z otoczeniem gospodarczym umowy: 94 umowy w roku 2008 wartość ść ,00 pln 39 umów w obecnie realizowanych w tym 8 badawczych wartość ść ,00 pln 51 umów w o współpracy pracy naukowej i dydaktycznej 51

52 STUDIA DOKTORANCKIE (III stopnia) WYSOKA SPRAWNOŚĆ ŚĆ: - większo kszość rozpraw składana jest natychmiast po IV roku studiów - rezygnacja za studiów w w trakcie I roku studiów bez konsekwencji finansowych oraz sankcji w stosunku do opiekuna doktoranta - cosemestralna opinia o zaawansowaniu pracy doktorskiej - coroczna sesja sprawozdawcza w formie konferencji naukowej - wydawanie materiałów w z sesji sprawozdawczej 52

53 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr letni 2008/2009 STUDIA III STOPNIA Prof. Józef J PACYNA -"Energy and the Environment" Prof. Jacek LIPKOWSKI (University of Guelph, Ontario, Kanada) "Scanning Probe Microscopy in Electrochemistry and Materials Science" Prof. Vasil SIMEONOW (University of Sofia, Bułgaria garia) "Scientific and Social Impacts of the Sustainability Concept" Prof. Stefan LIS (UAM, Poznań) - "Chemistry and Spectroscopy of the Lanthanides Prof. TadeuszGÓRECKI (University of Waterloo, Kanada) - "Ionic Equilibria" Prof. Henryk DAUN (University of New Jersey, USA) "Principles and Practices of Creating New Concepts and Their Implementation in Selected Fields of Science and Technology Using Examples of New Food Product Developnemt 53

54 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr letni 2008/2009 cd. STUDIA III STOPNIA Dr Calum MORRISON (University of Glasgow, Wielka Brytania)- Drug analysis in forensic science Prof. Stella GORINSTEIN (University of Jerusalem, Izrael) How to Prepare a Review or Original Paper for High Impact Factors Prof. Andrew R. COLLINS (University of Oslo, Norwegia) The Application of Single Cell Gel Electrophoresis, so Called Comet Assay, in Biomonitoring of Environmental Genotoxins and Identification of Protective Food Components Prof. Hartmut FRANK (Univeristy( of Bayreuth, Niemcy) - Introduction to Ecotoxicology Prof. Jan Ake JONSSON (Lund University, Szwecja) Sample preparation for Environmental and Biomedical Analysis 54

55 Wykłady dla słuchaczy s studium semestr zimowy 2009/2010 STUDIA III STOPNIA Prof. TadeuszGÓRECKI, Department of Chemistry, University of Waterloo, Kanada Physical Chemistry of Organic Compounds in Natural Waters Prof. John M. KOKOSA, Kettering University, USA Pra Practical Aspects of Chromatography Prof. Nicholas GATHERGOOD, Prof. Kieran Nolan, Dublin City University, School of Chemical Science, Irlandia- The lectures [topics] Prof. Andrzej PRZYJAZNY, Kettering University, USA Theory of Chromatography Prof. Ralf RIEDEL, Institut fuer Materialwissenschaft, Technische Universitaet Darmstadt, Germany Materials chemistry Prof. Vasil SIMEONOV, University of Sofia, Bulgaria Environmetrics and environmental quality 55

56 STUDIUM DOKTORANCKIE nowe inicjatywy STUDIA III STOPNIA ERASMUS MUNDUS DOKTORAL JOINT STUDY PROGRAMME TU Vienna University Pau University Munster University Complutense Madrid Gdańsk University of Technology 56

57 sukcesy naszych doktorantów STUDIA III STOPNIA laureaci I edycji konkursu InnoDoktorant stypendia współfinansowane z funduszy europejskich, budżetu państwa oraz środków urzędu marszałkowskiego 50 laureatów 24 Politechnika Gdańska 15 Wydział Chemiczny 57

58 ZAPROSZENIE Kolejna sesja sprawozdawcza słuchaczy s Studium Doktoranckiego (I-III III rok) odbędzie dzie się w dniach w Auditorium Novum PG. - obecność wszystkich doktorantów w w czasie całej sesji OBOWIĄZKOWA - obecność opiekuna/promotora obowiązkowa w czasie prezentacji i wskazana w trakcie całej sesji 58

59 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA AKREDYTACJE 59

60 STUDIA I i II STOPNIA AKREDYTACJA KIERUNKI AKREDYTOWANE BEZ AKREDYTACJI BIOTECHNOLOGIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA CHEMIA NOWY KIERUNEK STUDIÓW prowadzony od 2005 r. OCHRONA ŚRODOWISKA w języku angielskim TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA brak standardów kształcenia TECHNOLOGIA CHEMICZNA 60

61 Podnoszenie jakości kształcenia poprzez stosowanie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Okresowe oceny nauczycieli akademickich (częś ęściej niż ustawowe 4 lata) Regularne, niezapowiedziane hospitacje zajęć Cosemestralna anonimowa ankieta nauczycieli akademickich wypełniana przez studentów w wszystkich kierunków w i lat Coroczne ankiety absolwenta 61

62 KADRA DYDAKTYCZNA - ROZWÓJ regularne wizyty studyjne (jednodniowe) nauczycieli akademickich w zakładach adach i firmach związanych zanych z Wydziałem (Rada Konsultacyjna) wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS MUNDUS (cykle wykład adów w oraz zapoznawanie się z różnymi r systemami kształcenia) 62

63 STUDIA I i II STOPNIA PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI CI STUDIÓW STUDENCI KADRA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MIĘDZYNARODOWA WYJAZDY SEMESTRALNE DO INNYCH UCZELNI KRAJOWYCH WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI NAUKOWYMI W KRAJU INDYWIDUALIZACJA STUDIÓW KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE projekt rządowy KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE na potrzeby przemysłu (gwarancja zatrudnienia) SZKOLENIE MŁODYCH PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WYNIKAMI ANKIETY STUDENCKIEJ 63

64 WYDZIAŁ CHEMICZNY PG ABSOLWENCI 64

65 LICZBA ABSOLWENTÓW STUDIA I i II STOPNIA magister inżynier 65

66 ABSOLWENCI STUDIÓW W III STOPNIA doktoraty 2008: 28 stopni naukowych doktora 12 nauki chemiczne chemia 8 nauki techniczne technologia chemiczna 8 nauki chemiczne biotechnologia 66

67 ABSOLWENCI najlepsi ambasadorzy swojej Alma Mater ich opinia jest brana pod uwagę przez większo kszość kandydatów w na studia (ankieta wśród w d nowoprzyjętych studentów w przeprowadzona w październiku 2009) utrzymywanie kontaktów - ważna rola Stowarzyszenia Absolwentów w PG oraz Działu Karier i Spraw Studenckich PG dobrze postrzegani przez pracodawców (opr wiedzy kierunkowej posiadają myślenie analityczne, kreatywność ść,, sąs ukierunkowani na wyniki i jakość ść) (oprócz 67

68 ZAPRASZAM NA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 68

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

uniwersytet techniczny z wyobraźnią i przyszłością WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ W ROKU 2013 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 14 katedr i 1 laboratorium specjalistyczne Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Katedra Chemii Analitycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CHEMII I STUDIÓW CHEMICZNYCH W SZKOŁACH Prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK

PROMOCJA CHEMII I STUDIÓW CHEMICZNYCH W SZKOŁACH Prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK PROMOCJA CHEMII I STUDIÓW CHEMICZNYCH W SZKOŁACH Prof.dr hab.inż. Jacek NAMIEŚNIK NIK Dziekan Wydziału u Chemicznego Politechniki Gdańskiej tel. (058)347-10 10-10 @ mail: chemanal@pg pg.gda.pl ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W

REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W REGULAMIN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA, PROWADZONYCH WSPÓLNIE PRZEZ POLITECHNIKĘ LUBELSKĄ I UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN, MECHANIKA, ENERGETYKA

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY DYSCYPLINA: BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN, MECHANIKA, ENERGETYKA Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 PP-2

Bardziej szczegółowo

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS.

- chemia organiczna w wymiarze minimum 200 godzin i minimum 14 punktów ECTS. Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2016/17 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Gdańsk, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością. I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością. I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Inżynier środowiska zawód z przyszłością I. Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Inżynier środowiska zawód z przyszłością

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2015/16 zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż.

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski I Konferencja Edukacja Dualna EDUAL Gliwice, 06.03.2017 Transformacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A 2012/2013

R E K R U T A C J A 2012/2013 R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl

Wydział Przyrodniczy. Kierunek BIOLOGIA. www.ib.uph.edu.pl Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie

MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie MIROSŁAWA EL FRAY Parę słów o sobie Ukończyłam studia na Politechnice Szczecińskiej w 1991 r. specjalność: lekka synteza organiczna (dr hab. inż. R. Dobrzeniecka, prof. PS) w 1992 r. rozpoczęłam Studia

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINA MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (obowiązuje od r.)

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINA MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (obowiązuje od r.) Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot humanistyczny lub menadżerski I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 PP-2

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR V TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. sem. I. sem. II Technologie informacyjne

PLAN STUDIÓW NR V TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA. sem. I. sem. II Technologie informacyjne STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (,-letnie) I II godzin tygodniowo (semestr I - VI po tygodni, sem VII skrócony do tygodni) A.. PRZEDMIOTY OGÓLNE Przedmiot humanistyczno-ekonomiczno-społeczno-prawny. Organizacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Raport z działalności Wydziałowego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Ewa Paturej Rada Wydziału 05.07.13 Decyzja Nr 7/2012 Dziekana Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ W8. DYSCYPLINA INFORMATYKA I II III IV V VI VII VIII

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ W8. DYSCYPLINA INFORMATYKA I II III IV V VI VII VIII Zał. nr 1 do ZW 11/2012 Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 chemia, lub inne PP-2 30 6 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 80/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 13.06.2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2016/2017 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Semestr Liczba Punkty Efekty Program I II III IV V VI VII VIII godzin ECTS kształcenia Przedmioty podstawowe PP-1 30 3 D(I)3_W04 matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-2 30 3 D(I)3_W04 Kurs dydaktyczny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi

KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi KOMUNIKAT Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 15.06.2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone przez Politechnikę Łódzką w roku akademickim 2015/2016 Komunikat opracowany został

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII Zał. nr 1 do ZW 97/2013 Program Semestr I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin Punkty ECTS Efekty kształcenia Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, chemia, lub inne PP-1 30 3 D(I)3_W04 PP-2 30 3 D(I)3_W04

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku

Uchwała nr /2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku PROJEKT ad pkt 9 Uchwała nr...2011/2012 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zasad i trybu rozliczania pensum dydaktycznego i godzin ponadwymiarowych w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym od roku akademickiego 2012/2013

Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym od roku akademickiego 2012/2013 Program kształcenia dla studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym od roku akademickiego 2012/2013 I. PODSTAWOWE USTALENIA 1. Ogólna charakterystyka studiów Studia doktoranckie stanowią element systemu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Regulamin. I. Zasady ogólne

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze. Regulamin. I. Zasady ogólne Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze Regulamin I. Zasady ogólne 1. Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze (w skrócie MISM-P) to studia I i II stopnia o charakterze

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I II III IV V VI VII VIII

I II III IV V VI VII VIII OBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW WYKAZANE W TABELI RODZAJE ZAJĘĆ DOKTORANCI WYBIERAJĄ SPOŚRÓD GRUP KURSÓW: Semestr Program I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin Punkty ECTS Efekty kształcenia Przedmioty podstawowe

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Arkusz okresowej oceny nauczyciela akademickiego Załącznik nr 22 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału.

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału. Zarządzenie Nr R 0161/44/ 2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Konkursy IV Priorytetu POKL: SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany z dniem 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r.

Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW. AGH Kraków, dn r. Konferencja inaugurująca projekt FABRYKA INŻYNIERÓW AGH Kraków, dn. 22.06.2009r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z trzech programów operacyjnych wdrażanych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Reguły obliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki UW

Reguły obliczania pensum dydaktycznego na Wydziale Fizyki UW Spis treści: 1. Zajęcia regularne 2. Zajęcia laboratoryjne 3. Seminaria 4. Zajęcia nieregularne 5. Egzaminy licencjackie i magisterskie 6. Urlopy i wyjazdy zagraniczne Reguły obliczania pensum dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY DYSCYPLINA ELEKTROTECHNIKA I II III IV V VI VII VIII

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY DYSCYPLINA ELEKTROTECHNIKA I II III IV V VI VII VIII Zał. nr 1 do ZW 11/2012 Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 chemia, lub inne PP-2 30 6 Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w

P l a n s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych efektów kształcenia) Poziom kształcenia: (studia

Bardziej szczegółowo

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16

Opis klas pierwszych proponowanych kandydatom w roku szkolnym 2015/16 1a - PITAGORAS 1a - PITAGORAS Opis języka obcego Matematyka Fizyka Fizyka Klasa POLITECHNICZNA, do której trafiają uczniowie rozwijający swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12

Zarządzanie podmiotami leczniczymi studia podyplomowe POKL.02.03.04-00-035/12 Załącznik nr 7 do Umowy Szkoleniowej REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ W GDANSKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku działa jako niepubliczna szkoła wyższa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata

Strategia Rozwoju. Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. na lata Strategia Rozwoju Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na lata 2017-2020 Bydgoszcz 2017 - 2 - Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Wydziału Cel strategiczny 1 Wysoka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej

I. Postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej Kryteria oceny uczestników Studiów Doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym będące podstawą do tworzenia listy rankingowej przy przyznawaniu stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( )

PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN ( ) PROGRAM NAUCZANIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH (III STOPNIA) WYDZIAŁ MECHANICZNY DYSCYPLINY - MECHANIKA, BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN (2012-2013) Objęte programem studiów wykazane w Tabeli rodzaje zajęć doktoranci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku

UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku UCHWAŁA Nr 180 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO KARTA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Lata.. I. DANE PERSONALNE 1.Imię i nazwisko:.... 2.Data urodzenia:..... 3.Jednostka organizacyjna (Zakład/Katedra):. 4.Zajmowane stanowisko, tytuł, stopień naukowy:.....

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ul. Pasteura 1, Warszawa tel , wew. 401

ul. Pasteura 1, Warszawa tel , wew. 401 Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii w ramach Projektu pt. Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy nr POKL.04.01.02-00-166/11 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

ZARZĄDZENIE REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH ZARZĄDZENE REKTORA - KOMENDANTA WYŻSZEJ SZKOŁY OFCERSKEJ SŁ POWETRZNYCH Nr 28 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne, wydanie dokumentów dotyczących przebiegu

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sadzyńska. Studenci

Mgr Anna Sadzyńska. Studenci Mgr Anna Sadzyńska studenci uniwersytetu medycznego w Łodzi Dane statystyczne 2009/2010 Liczba kandydatów 10 850 (stacjonarne 8 737, wieczorowe 1 062, zaoczne 1 051). Liczba przyjętych 2 802. Średnia liczba

Bardziej szczegółowo