Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń Zatwierdził Starosta Wiktor Tołoczko

2 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 2 z 42 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Deklaracja Polityki Jakości Zakres systemu Wyłączenia zastosowania normy EN ISO 9001: Normy związane Terminy i skróty Postanowienia ogólne Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Wymagania ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Cel i postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ Nadzór nad zapisami SZJ Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Wdrożenie Polityki Jakości Planowanie Jakości Cele jakościowe Planowanie dotyczące Systemu Zarządzania Jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Podstawy odpowiedzialności i uprawnień pracowników Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja wyrobu Planowanie realizacji usługi Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem Projektowanie i rozwój... 31

3 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 3 z Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu Dostarczanie usługi Nadzorowanie dostarczania usługi Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi Nadzór nad niezgodnością Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze... 42

4 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 4 z Wprowadzenie 1.1. Informacje o Powiecie Pyrzyckim Powiat pyrzycki - utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pyrzyce. Powiat położony jest na Równinie Pyrzycko - Stargardzkiej i Pojezierzu Myśliborskim. Powiat ma zdecydowanie rolniczy charakter (66-85% powierzchni gmin). W Pyrzycach znajduje się ciepłownia geotermalna z wodą o temperaturze ok. 60 C. Obszar Powiatu Pyrzyckiego zajmuje południowo-zachodnią część Województwa Zachodniopomorskiego. W skład Powiatu Pyrzyckiego wchodzi 6 gmin: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice. Zajmują one łącznie 726 km2 zamieszkuje tu mieszkańców, głównie na wsi. W powiecie są tylko dwa miasta: Pyrzyce stolica powiatu oraz Lipiany. Ziemia Pyrzycka to teren bardzo starego osadnictwa. Wykopaliska przeprowadzone w wielu miejscach wskazują, iż od tysięcy lat uprawiano jej żyzną ziemię. Około 12 tysięcy lat przed naszą erą przybył tutaj pierwszy człowiek. Trzynaście wieków przed naszą erą pojawiły się tych obszarach ludy kultury łużyckiej, uznawane przez naukę za ludność prasłowiańską. Pierwszą wzmiankę o Pyrzyczanach znajdujemy u kronikarza zwanego Geografem Bawarskim. W IX wieku wymienia on nazwę szczepu Prissini. W dobie wczesnohistorycznej plemię Pyrzyczan zamieszkiwało ziemie, które już w X wieku zostały włączone do tworzonego przez Mieszka, państwa polskiego. Bolesław Krzywousty w początkach XII wieku umocnił polskie panowanie na podbitych ziemiach aż po Odrę i Bałtyk. Z jego inicjatywy przeprowadzono chrystianizację Pomorza Zachodniego. W 1124 roku misja św. Ottona dotarła do Pyrzyc, gdzie wzniesiono trzy chrzcielnice w pobliżu źródełka, z którego czerpano wodę podczas chrztu. Na pamiątkę tego wydarzenia w 1824 roku zbudowano Studzienkę według projektu Karola Schinkela, wzorowaną na baptysterium Konstantyna Wielkiego w Rzymie. Studzienka kilkakrotnie przebudowywana przetrwała do dziś i stanowi ciekawy obiekt historyczny. Wśród zabytków Powiatu Pyrzyckiego wiele jest przykładów architektury sakralnej. W każdej prawie miejscowości znaleźć można zabytkowy kościół. Są to najczęściej budowle wzniesione z granitowych ciosów w stylu gotyckim. Do wartych obejrzenia należą kościoły w Mechowie, Letninie, Barnimiu, Żabowie. Najcenniejszym jednak obiektem tego typu jest kościół parafialny w Brzesku. Szkolnictwo ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat reprezentują dwa zespoły szkół publicznych, w których naukę pobiera ok uczniów: Zespół Szkół w Pyrzycach i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Głównym walorem powiatu jest jego położenie wzdłuż międzynarodowego szlaku komunikacyjnego, bliskość przejść granicznych do Niemiec i Skandynawii, dostęp do infrastruktury wielkiego miasta Szczecina, odległego od stolicy powiatu zaledwie 44 km. Dobrze rozwinięta sieć dróg stwarza dogodne połączenia komunikacyjne w obrębie powiatu. Międzynarodowa trasa Nr 3 przebiegająca przez powiat oraz planowana autostrada A-3, z węzłem na wysokości Pyrzyc umożliwiają łatwą komunikację z większymi miastami: Szczecin, Poznań, Berlin. Najbliższe przejście na granicy Polsko-Niemieckiej znajduje się w odległości 60 km od Pyrzyc, a ze Świnoujścia odległego o 120 km jest połączenie promowe z krajami Skandynawskimi. Powiat Pyrzycki więc jest terenem dość atrakcyjnym dla inwestorów. Tereny oferowane pod inwestycje są w większości uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i drogi dojazdowe. Istnieje możliwość uzyskania dogodnych ulg inwestycyjnych i zwolnień od podatków. Najchętniej widziani są inwestorzy z dziedziny przetwórstwa rolno-spożywczego

5 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 5 z 42 oraz turystyki i wypoczynku, ze wskazaniem na wypoczynek w oparciu o tereny wiejskie. Istnieją tu szerokie możliwości rozwoju agroturystyki Prezentacja ogólna Starostwa Powiatowego Nazwa Adres STAROSTWO POWIATOWE ul. Lipiańska 4, Pyrzyce Telefon: (091) , , , Fax: (091) Strona www: Adres Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu. Starostwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Statutu Powiatu Pyrzyckiego uchwalonego przez Radę Powiatu w Pyrzycach w dniu 23 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach uchwalonego w drodze uchwały Nr XXXII/164/09 z dnia 23 września 2009 roku. Zadania realizowane przez Starostwo są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel. W Starostwie zatrudnionych jest 60 pracowników przy liczbie mieszkańców powiatu wynoszącej ponad tys. Starostwo jest wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej jednostką, przy pomocy której Zarząd Powiatu Pyrzyckiego i Starosta Pyrzycki wykonują zadania nałożone przepisami prawa, a także przyjęte do wykonywania w drodze porozumień. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę na wniosek Zarządu. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu. Sekretarz, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Sekretarz zapewnia ponadto merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń Zarządu, Rady i komisji Rady oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę.

6 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 6 z 42 Starosta, Zastępca Starosty, Sekretarz i Skarbnik realizują swoje zadania przy pomocy Starostwa poprzez nadzorowane przez siebie wydziały, biura i samodzielne stanowiska pracy. W celu realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Pyrzyc Starosta powołuje pełnomocników oraz zespoły zadaniowe. 1.3 Strategia Starostwa Celem Starostwa Powiatowego w Pyrzycach jest skuteczna realizacja zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa, świadczenie najwyższej jakości usług administracyjnych, które uwzględniają oczekiwania i wymagania klientów, a także ciągłe doskonalenie i aktywne włączanie się w działania sprzyjające rozwojowi powiatu, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej. ZADANIA POWIATU Powiat wykonuje określone ustawami zadania ponadgminne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie: 1) edukacji publicznej 2) promocji i ochrony zdrowia 3) pomocy społecznej 4) polityki prorodzinnej 5) wspierania osób niepełnosprawnych 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych 7) kultury i ochrony dóbr kultury 8) kultury fizycznej i turystyki 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami 11) administracji architektoniczno-budowlanej 12) gospodarki wodnej 13) ochrony środowiska i przyrody 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 18) ochrony praw konsumenta 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 20) obronności 21) promocji powiatu 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi 23) zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

7 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 7 z Deklaracja Polityki Jakości Starosta Zarządzeniem Nr 25/SZJ/2009 z dnia 5 października 2009 roku ustanowił Politykę Jakości oraz zobowiązał wszystkich pracowników do pełnego zaangażowania w realizację celów opisanych w Polityce Jakości. Nadzór nad realizacją celów jakościowych, wyrażonych w poniższej Polityce Jakości objął osobiście Starosta. Polityka Jakości Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego jest skuteczna realizacja zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa, świadczenie najwyższej jakości usług administracyjnych, które uwzględniają oczekiwania i wymagania klientów, a także ciągłe doskonalenie i aktywne włączanie się w działania sprzyjające rozwojowi powiatu, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej. Realizacja założonego celu będzie odbywać się w oparciu o: 1. profesjonalną obsługę klientów w trybie i terminie określonym przepisami prawa i obowiazującymi procedurami, sprzyjającą zwiększeniu poziomu zadowolenia klientów, 2. podnoszenie standardów obsługi klientów poprzez polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych oraz budowanie wizerunku przyjaznego Urzędu, 3. poprawianie dostępności usług i prowadzenie kompleksowej polityki informacyjnej, 4. dbałość o kwalifikacje i kompetencje pracowników, 5. działania na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego Powiatu poprzez realizację celów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz tworzenie sprzyjajacych warunków inwestorom, 6. efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na lata , 7. monitorowanie realizowanych procesów i ciągłe ich doskonalenie. Zarząd zobowiązuje się do osiąganiacia celów ustanowionej Polityki Jakości oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy ISO Traktując jako jedno z nowoczesnych narzędzi do zarządzania Urzędem oraz umacniania jego roli w zakresie służby publicznej, zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego do realizacji przyjętej Polityki Jakości oraz deklaruję osobiste zaangażowanie stwarzając odpowiednie warunki i środki. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko

8 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 8 z Schemat organizacyjny - załącznik nr 01 do Księgi Jakości STAROSTA RADA POWIATU Radca Prawny Główny Specjalista ds. Kontroli SKARBNIK CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA GEODETA POWIATOWY SEKRETARZ Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością Pełnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych Pełnomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Współpracy ze Służbami i Strażami Powiatowymi Wydział Finansowy Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Pełnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Społecznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wydział Organizacyjno-Prawny Biuro Rady Powiatu Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Wydział Architektury i Budownictwa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Kancelaria Informacji Niejawnych Administrator Systemu Teleinformatyczego

9 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 9 z w Starostwie Powiatowym Pyrzyce 2.1.Zakres Systemu Zarządzania Jakością Przedmiot i zakres stosowania normy EN ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach obejmuje świadczenie i koordynację usług publicznych wynikających z zadań nałożonych przepisami prawa, a także przyjętych do wykonywania w drodze porozumień. Niniejsza Księga Jakości opisuje stosowany w Starostwie. Nawiązuje do zarządzania ukierunkowanego procesowo, zawiera wskazanie stosowanych procedur oraz szczegółowo informuje o: - Polityce Jakości i celach; - procedurach i koniecznych wymaganiach; - zidentyfikowanych procesach Systemu Zarządzania Jakością, ich wzajemnych powiązaniach i oddziaływaniach; - dokumentach zapewniających, że procesy te są skutecznie planowane, realizowane i nadzorowane, - wyłączeniach elementów normy ISO 9001 mających zastosowanie w odniesieniu do specyfiki wykonywanych zadań. Dostarcza udokumentowanych podstaw do auditów Systemu Zarządzania Jakością i zapewnia ciągłość Systemu Zarządzania Jakością przy zmieniających się okolicznościach. 2.2 Wyłączenia zastosowania normy ISO 9001:2008 Wdrożony i utrzymywany w Starostwie Powiatowym, ze względu na charakter świadczonych usług, wymagań właściwych przepisów oraz klientów przewiduje następujące wyłączenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 w punktach: Projektowanie i rozwój, - oraz Walidacja procesów i dostarczania usługi. Zastosowane wyłączenia nie mają wpływu na pozbawienie i ograniczenie możliwości Starostwa Powiatowego do spełniania wymagań w trakcie prowadzonych zadań. 2.3 Normy związane Niniejszą Księgę jakości opracowano w oparciu o następujące normy: EN ISO 9000:2005 EN ISO 9001:2008 EN ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i słownictwo. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne do doskonalenia.

10 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 10 z Terminy i skróty 3.1 Postanowienia ogólne Terminologia i skróty użyte w Księdze Jakości odpowiadają występującym w normie EN ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo oraz w całej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością stosowanej w Starostwie Powiatowym. Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu Audit zewnętrzny audit strony drugiej lub audit strony trzeciej Auditor osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu Starosta (BM) Starosta Pyrzycki Cel dotyczący jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Cele dotyczące jakości zazwyczaj opierają się na polityce jakości organizacji. Cele dotyczące jakości zazwyczaj określa się dla odpowiednich służb i szczebli organizacji Dowód z auditu zapisy stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania. Dowód z auditu może być jakościowy lub ilościowy Dokument informacja i jej nośnik Doskonalenie jakości część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości. Wymagania mogą odnosić się do każdego takiego zagadnienia jak skuteczność, efektywność lub identyfikowalność Dostawca - organizacja lub osoba która dostarcza wyrób. Dostawca może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji Działania doskonalące działania w celu zwiększenia zdolności do spełnienia wymagań lub do osiągnięcia innej pożądanej sytuacji Działania korekcyjne działania w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyn wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. Może być więcej niż jedna przyczyna niezgodności. Działanie korygujące jest podejmowane w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej UWAGA: Może być więcej niż jedna przyczyna potencjalnej niezgodności. Działanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobieżenia ich wystąpieniu. Efektywność - relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami Identyfikowalność - zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania Informacja - znaczące dane Infrastruktura system Starostwa, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji Jakość stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Klient organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób UWAGA: Klient może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Klient auditu organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie auditu

11 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 11 z 42 Kompetencje wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie Księga Jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji Lista kontrolna dokument zawierający spis zagadnień do zbadania w czasie auditu Najwyższe Kierownictwo Starosta Pyrzycki, Zastępca Starosty, Skarbnik, Sekretarz - grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują Niezgodność niespełnienie wymagania Organizacja grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań Pełnomocnik ds. SZJ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Plan auditu opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem Polityka Jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez Najwyższe Kierownictwo Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Wejścia procesów są zazwyczaj wyjściami innych procesów Procedura ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu UWAGA: Procedury mogą być udokumentowane lub nie. Jeżeli procedura jest udokumentowana, to często stosuje się termin procedura pisemna lub procedura udokumentowana. Dokument, który zawiera procedurę można nazwać dokumentem procedury. Program auditu zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel Przegląd działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów Raport z auditu dokument opisujący zakres, przebieg i wyniki auditu Skuteczność - stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte Specyfikacja dokument, w którym podano wymagania UWAGA: Specyfikacja może dotyczyć działań (np. dokument procedury, specyfikacja procesu i specyfikacja badania) lub wyrobów. Standard procedura ujednolicająca działania w zakresie całego Starostwa Starostwo - Sterowanie jakością część zarządzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości Strona zainteresowana osoba lub grupa zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem organizacji System - zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów System zarządzania - system do ustanowienia polityki i celów, i osiągania tych celów System zarządzania jakością - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości SZJ - system zarządzania jakością.

12 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 12 z 42 Środowisko pracy - warunki, w jakich praca jest wykonywana. Warunki pracy obejmują czynniki fizyczne, społeczne, psychologiczne i środowiskowe (takie jak temperatura, oświetlenie, wilgotność, promieniowanie, ergonomia, hałas i skład atmosfery) Ustalenia z auditu - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu Walidacja potwierdzenie poprzez przedstawienie dowodu obiektywnego, że wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania zostały spełnione. Weryfikacja - potwierdzenie poprzez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania. Właściwość - cecha wyróżniająca Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Wyrób wynik procesu (decyzja, postanowienie, zaświadczenie). Zadowolenie klienta percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione Zapis dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań Zarządzanie jakością skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Zespół auditujący jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit UWAGA Jeden z auditorów w zespole auditującym jest wyznaczany jako auditor wiodący. Do zespołu auditującego mogą być włączeni auditorzy szkolący się, a także, gdy jest to wymagane, eksperci techniczni. Obserwatorzy mogą towarzyszyć zespołowi auditującemu, ale nie mogą działać jako część zespołu. Zgodność spełnienie wymagania 4. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością 4.1 Wymagania ogólne W Starostwie ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się System Zarządzania Jakością oraz w sposób ciągły doskonali jego skuteczność, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W ramach powyższego: - zidentyfikowano procesy konieczne dla Systemu Zarządzania Jakością; - określono kolejność procesów i wzajemne oddziaływanie tych procesów; - określono kryteria i metody potrzebne do zapewnienia, że zarówno działanie tych procesów, jak i sterowanie nimi jest skuteczne; - zapewniono dostępność środków i informacji niezbędnych dla wspierania działania i monitorowania tych procesów; - prowadzi się monitorowanie, ocenę i analizy tych procesów oraz

13 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 13 z 42 - wdraża się działania niezbędne do osiągnięcia planowanych wyników oraz ciągłego doskonalenia tych procesów. a) Procesy wyspecyfikowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością zostały przedstawione na mapie procesów i podzielone na trzy grupy: 1. procesy zarządzania zapewniające optymalny przebieg procesów głównych i pomocniczych: - Zarządzanie Urzędem, - Planowanie i zarządzanie finansami, - Planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, - Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. 2. procesy główne (zasadnicze) opisujące podstawową działalność Starostwie i mające bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług publicznych dla ludności: - Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu, - Nadzorowanie realizacji usług administracyjnych, - Nadzorowanie inwestycji i programów, - Obsługa Rady i Zarządu Powiatu, - Informowanie i promowanie działalności Powiatu, - Uczestnictwo w postępowaniach sądowych, - Badanie opinii publicznej. 3. procesy pomocnicze zapewniają ciągłość świadczonych usług: - Zarządzanie finansami, - Zarządzanie zasobami: ludzkimi, infrastrukturą i dokumentacją związaną, środowiskiem pracy i sprzętem, - Zarządzanie informacją, dokumentacją i danymi, - Audit i kontrola wewnętrzna.

14 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 14 z 42 Model procesowy Systemu Zarządzania Jakością przedstawia się następująco: NADZÓR I CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KLIENT ZADANIA WYMAGANIA INFORMACJA, ZASOBY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA POMIARY, MONITOROWANIE, OCENA KLIENT ZADOWOLENIE WEJŚCIE REALIZACJA USŁUG WYRÓB WYJŚCIE

15 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 15 z 42 b) Zestawienie i identyfikacja procesów, ich wzajemnych powiązań oraz dokumentów w Systemie Zarządzania Jakością zawarto w poniższej tabeli korelacji: Procesy zarządzania Element normy ISO Planowanie Wyszczególnienie procesu Osoba odpowiedzialna 5.6 Przegląd zarządzania St St Dokumenty opisujące Rozdziały KJ: 4.1,5, 6.1, 7.1 i 8.1 Rozdział KJ 5.6, KP Ciągłe doskonalenie St Rozdział KJ 8.5 Procesy zasadnicze Procesy pomocnicze 7.2 Identyfikacja wymagań KKO Rozdział KJ Projektowanie i rozwój wyrobu wyłączenie 7.4 Zakupy KKO 7.5 Nadzorowanie usług administracyjnych KKO Walidacja procesów wyłączenie Monitorowanie i pomiary wyrobu KKO /liderzy procesów/ osoby upoważnione 6.2 Zasoby personalne OS Rozdział KJ 7.4, KOP Rozdział KJ-7.5 Procedury i Instrukcje wg Wykazu Rozdział KJ Rozdział KJ-6.2; KOP /OP 6.3 Infrastruktura OS Rozdział KJ Nadzorowanie środowiska pracy BHP Rozdział KJ Nadzór nad dokumentami i danymi SZJ PSZJ Nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości PSZJ Rozdział KJ-4.2.3, PS IS Rozdział KJ-4.2.4, PS Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów lider procesu Rozdział KJ-7.6

16 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 16 z 42 Element normy ISO 9001 Wyszczególnienie procesu Osoba odpowiedzialna Audit wewnętrzny SZJ PSZJ Dokumenty opisujące Rozdział KJ-8.2.2, PS Ocena zadowolenia klienta OS Rozdział KJ Monitorowanie i pomiary procesu lider procesu Rozdział KJ Monitorowanie i pomiary wyrobu lider procesu Rozdział KJ Nadzór nad niezgodnością PSZJ PS Analiza danych PSZJ Rozdział KJ Działania korygujące PSZJ PS Działania zapobiegawcze PSZJ PS Wyjaśnienie oznaczenia: odpowiada za osiągnięcie celu, monitorowanie procesu i inicjowanie doskonalenia procesu. c) Opisy szczegółowe poszczególnych procesów SZJ, wskazujące właścicieli procesów i osoby odpowiedzialne, zakres i przedmiot stosowania, założenia wejściowe i dane wyjściowe oraz mierniki dla oceny procesów, zawarte zostały w procedurach tematycznych. 4.2 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Cel i postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością po zatwierdzeniu przez Starostę stała się obowiązująca do stosowania przez pracowników. Jest udostępniona w wersji papierowej i elektronicznej. Stosowane są zarówno egzemplarze nadzorowane oraz nienadzorowane. Dokumentacja nadzorowana, która jest dostępna w wersji papierowej u Pełnomocnika ds. SZJ, w razie konieczności może być rozpowszechniona, za potwierdzeniem odbioru w Rozdzielniku (dołączanego do oryginału). Dokumentacja nadzorowana, dostępna użytkownikom w wersji elektronicznej (np. Księga, procedury, instrukcje, wzory formularzy), która jest umieszczona w sieci wewnętrznej, nie posiada wpisanego odręcznego podpisu osoby zatwierdzającej. Jest zablokowana do edycji przez użytkowników. Osobami upoważnionymi do edycji są Pełnomocnik ds. SZJ oraz Administrator systemu. Zapewnia się, że każdy pracownik Starostwa ma ciągły dostęp do odpowiednich dokumentów Systemu Zarządzania Jakością.

17 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 17 z 42 Dokumentacja nienadzorowana, nie jest na bieżąco aktualizowana, oznaczona jest napisem egzemplarz nienadzorowany. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością obejmuje: - udokumentowane oświadczenia dotyczące Polityki Jakości i celów jakości, - Księgę Jakości, - zidentyfikowane procesy SZJ, zawarte w Księdze Jakości, - przepisy prawne i inne, normy, rysunki, warunki techniczne, specyfikacje, instrukcje stanowiskowe i inne dokumenty, związane ze skutecznym planowaniem, prowadzeniem i sterowaniem procesami, - procedury systemowe i procesowe, instrukcje, - formularze, - zapisy dotyczące jakości Księga Jakości Księgę Jakości zatwierdził Starosta, a nadzór nad jej opracowaniem, właściwym oznakowaniem, ewidencjonowaniem, dystrybucją, aktualizacją oraz archiwizacją sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przegląd aktualności, odpowiedniości i kompletności Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje co najmniej jeden raz w roku, ale zawsze przed Przeglądem Zarządzania, co dokumentuje zapisem w Protokole z Przeglądu Zarządzania. Księga Jakości jest głównym dokumentem prezentującym Starostwa spełniający wymagania normy ISO 9001:2008. Opisuje, tj.: jego zakres, omówienie wyłączeń wraz z uzasadnieniem, opis oraz sposób wdrożenia poszczególnych elementów normy. Zawiera udokumentowane procedury (lub powołanie się na nie) ustanowione dla Systemu Zarządzania Jakością oraz opis wzajemnych powiązań między procesami. Księga Jakości, w wersji papierowej znajduje się u Starosty i Pełnomocnika ds. SZJ oraz w wersji elektronicznej w BIP-ie. Księga Jakości może być rozprowadzana w ramach Starostwa (egzemplarze numerowane - aktualizowane) w wersji papierowej - zgodnie z rozdzielnikiem i wtedy podlega aktualizacji. Księga Jakości adresowana jest do wszystkich pracowników Starostwa, klientów oraz zainteresowanych stron. Celem istnienia Księgi jest zagwarantowanie klientowi zaufania o prezentowaniu najwyższego poziomu jakości usługi prowadzonej na rzecz każdego klienta, przy jednoczesnej weryfikacji ustalonych wymagań i stworzenia możliwości doskonalenia skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością. Zmiany w Księdze Jakości mogą być przeprowadzane w wyniku: - przeprowadzonego przeglądu aktualności treści Księgi Jakości, - Przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzanych przez Zarząd, - wyników auditów SZJ: wewnętrznych oraz zewnętrznych, - zaleceń wskutek podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych, - zmian organizacyjnych Starostwa, - zmian w przepisach i innych wymaganiach,

18 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 18 z 42 - zmian w Systemie Zarządzania Jakością, - zmian w wykonywanych zadaniach Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ Wszystkie dokumenty wymagane i stosowane w Systemie Zarządzania Jakością funkcjonującym w Starostwie są nadzorowane zgodnie z procedurą PS Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ. Nadzór nad dokumentami obejmuje zarówno: - dokumentację i dane wewnętrzne, związane z Systemem, usługami (m.in. prowadzonymi sprawami) i procesami, - jak również dokumentację zewnętrzną, zgodnie z Wykazem nadzorowanych dokumentów zewnętrznych. Określono postępowanie związane z opracowywaniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem, oznaczaniem, ewidencjonowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem, archiwizacją oraz przeglądem aktualności i wprowadzeniem zmian do poszczególnych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością. Za zabezpieczenie przed zniszczeniem, zagubieniem, utratą bądź przekazaniem dokumentów osobom nieuprawnionym, odpowiedzialność ponosi każdy użytkownik dokumentów. Nadzór nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. Szczegółowy opis postępowania dla poszczególnych rodzajów dokumentów i formy ich przekazywania określony jest, w zależności od potrzeb w procedurach lub instrukcjach tematycznych. Ustanowiona procedura ma na celu zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są aktualne i dostępne we wszystkich miejscach ich stosowania. Procedura obejmuje uregulowanie następujących zagadnień : a) tworzenie, sprawdzanie, zatwierdzanie i emisję dokumentów Dokumenty i dane Systemu Zarządzania Jakością opracowywane są przez osoby wyznaczone. Każdy opracowywany i przygotowany do wdrożenia dokument, przed jego wydaniem jest sprawdzany przez osobę merytoryczną celem zagwarantowania jego kompletności, prawidłowości i zgodności z wymaganiami. Przed zatwierdzeniem do wdrożenia przez Starostę/osobę upoważnioną, dokumenty są te opiniowane przez Pełnomocnika ds. SZJ, pod kątem ich zgodności z wymaganiami normy. W celu uniknięcia stosowania nieważnych i nieaktualnych dokumentów są sporządzane Wykazy dla poszczególnych ich rodzajów. Wykazy dokumentów nadzorowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) w ramach Systemu Zarządzania Jakością wskazują także osoby odpowiedzialne za przechowywanie, miejsce i okres przechowywania, identyfikują aktualny status. Dokumenty nieaktualne oznakowane są napisem NIEAKTUALNE (lub przekreśleniem i tym napisem) oraz przechowywane oddzielnie, celem uniknięcia nieumyślnego użycia.

19 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 19 z 42 b) emisja dokumentów Wszystkie dokumenty utworzone w SZJ są rejestrowane. Miejsca użytkowania dokumentów ustalane są na podstawie: - zakresu obowiązywania dokumentu, - schematu organizacyjnego Starostwa i zakresu kompetencji. Wyznaczono osoby do nadzorowania dokumentów, które są odpowiedzialne za zapewnienie dostępności odpowiednich dokumentów w ostatniej aktualnej wersji w miejscach ich stosowania. Dokumenty dostępne w wersji papierowej są przekazywane według Rozdzielnika, za potwierdzeniem odbioru, co zapewnia, że: - nieaktualne dokumenty są natychmiast usuwane ze wszystkich miejsc, w których były wydane i stosowane, lub przynajmniej zabezpieczone przed ich przypadkowym wykorzystaniem. - są niszczone lub przechowywane (po uprzednim oznaczeniu: NIEAKTUALNE ) przez ustalony okres wynikający z wymagań prawnych, w celu zachowania zawartych w nich informacji. c) oznaczenie Dokumenty nadzorowane oznaczone są: nazwą, numerem identyfikacyjnym (jeśli jest taka możliwość), numerem wydania oraz nowelizacji. Dokumenty w wersji papierowej, w przypadku rozpowszechniania, oznaczone są dodatkowo numerem egzemplarza wynikającym z rozdzielnika. d) zmiany dokumentów i danych Zmiany do dokumentów i danych są poddawane przeglądom i zatwierdzane przez te same osoby, które dokonały pierwszego przeglądu i zatwierdzenia. Osoby dokonujące przeglądu mają zapewniony dostęp do odpowiednich informacji źródłowych. Charakter i status zmiany jest przedstawiony w dokumencie lub odpowiednich załącznikach. Funkcjonowanie nadzoru nad dokumentami i przegląd przestrzegania dokumentów Systemu Zarządzania Jakością sprawdzane jest w ramach auditów SZJ wewnętrznych i zewnętrznych. e) identyfikacja dokumentów zewnętrznych f) nadzór nad danymi komputerowymi Obowiązującą formą dokumentów są zarówno wydruki na papierze jak i dokumenty na nośnikach elektronicznych. W przypadku stosowania nośników elektronicznych stosowane są ustalone kody dostępu i odpowiednie systemy zabezpieczeń przed utratą danych, co zostało uregulowane w procedurze. Dokumenty związane: 1. PS Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ Nadzór nad zapisami SZJ Nadzór nad zapisami jest prowadzony w oparciu o udokumentowaną procedurę PS Nadzór nad zapisami, która przewiduje, że:

20 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 20 z 42 - zapisy są źródłem informacji do nadzorowania procesów SZJ oraz umożliwiają ocenę ich wyników, - zapisy dotyczące jakości to zapisy, które zawierają dowody zgodności z wymaganiami prowadzonych spraw oraz świadczonych usług a także dostarczają dowodu o skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością, - przegląd prowadzonych zapisów pozwala osobie odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu (liderowi procesu) na ocenę zgodności postępowania z obowiązującymi dokumentami i wymaganiami, - w przypadku wystąpienia niezgodności/potencjalnej niezgodności, zapisy ułatwiają analizę przyczyn ich powstania, a także podjęcie właściwych działań naprawczych, w tym korygujących i/lub zapobiegawczych oraz prowadzenie korekcji dla usunięcia stwierdzonej niezgodności. - zapisy pozwalają również na identyfikowanie charakteru potencjalnych niezgodności i obszarów do doskonalenia usług i procesów SZJ. Analiza zapisów dostarcza informacji do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, - zapisy dotyczące jakości stanowią bazę informacji dla auditów Systemu Zarządzania Jakością, - zapisy dotyczące jakości są czytelne oraz umożliwiają jednoznaczne odniesienie ich do wykonywanych spraw oraz zadań. Dokumenty związane: PS Nadzór nad zapisami. 5.Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa Starosta Pyrzycki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008. Stworzył odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne i warunki pracy oraz wyposażenie techniczne Starostwa. Zapewnia wykwalifikowanych pracowników oraz dostęp do środków finansowych. Starosta dąży do zapewnienia odpowiednich relacji z klientami, pozwalający pracownikom na właściwą komunikację i prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją spraw i zadań. Zakomunikowane zostało w Starostwie znaczenie spełnienia wymagań klienta, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań prawnych i wewnętrznych. Starosta powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, któremu powierzył m.in. zadania związane z wprowadzeniem, koordynowaniem, doskonaleniem i skutecznym funkcjonowaniem w Starostwie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania ISO 9001:2008. Ponadto Starosta dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnienie sprawnego wdrożenia, funkcjonowania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością bierze odpowiedzialność za realizację postanowień ustanowionej Polityki Jakości i mierzalnych celów jakościowych.

STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia Starosty Pyrzyckiego Nr 33/SZJ/2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Starostwa Powiatowego w Pyrzycach KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Ps-0 TYTUŁ PROCEDURY: Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości Wydał: Burmistrz Miasta Imię i nazwisko: Elżbieta Klisz Imię i nazwisko: Leszek Orpel PROCEDURA OBOWIĄZUJE OD DNIA:.0.2004 r. Podpis: Data wydania:.09.2004

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa. PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA PG-PS-ISO-3 1 / 2 Data 2006-08-10 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego i skutecznego działania Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami

Zarządzanie Zasobami Strona 1 z 5 Opracował:Data/Podpis Zweryfikował: Data/Podpis Zatwierdził: Data/Podpis Przemysław Hirschfeld Jarosław Ochotny, 10.01.2012 Jarosław Ochotny, 05.06.2012 Grażyna Marchwiak, 04.01.2012 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dyrektora nr 15/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Instrukcja dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŁOBRZEGU Uchwała Nr XX/141/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, zmieniona uchwałą Nr V/35/2015 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina

Zarządzenie nr 98/2012. Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Zarządzenie nr 98/2012 Wójta Gminy Żórawina z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia standardów kontroli zarządczej w Gminie Żórawina Na podstawie art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Dariusz Smoliński Część 1 Prezentacja dostępna na: http://sites.google.com/site/dariuszromualdsmolinski/home/politechnika-gdanska

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo