Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń Zatwierdził Starosta Wiktor Tołoczko

2 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 2 z 42 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Deklaracja Polityki Jakości Zakres systemu Wyłączenia zastosowania normy EN ISO 9001: Normy związane Terminy i skróty Postanowienia ogólne Wymagania Systemu Zarządzania Jakością Wymagania ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Cel i postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ Nadzór nad zapisami SZJ Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Wdrożenie Polityki Jakości Planowanie Jakości Cele jakościowe Planowanie dotyczące Systemu Zarządzania Jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Podstawy odpowiedzialności i uprawnień pracowników Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie Infrastruktura Środowisko pracy Realizacja wyrobu Planowanie realizacji usługi Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z klientem Projektowanie i rozwój... 31

3 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 3 z Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionego wyrobu Dostarczanie usługi Nadzorowanie dostarczania usługi Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie wyrobu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usługi Nadzór nad niezgodnością Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze... 42

4 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 4 z Wprowadzenie 1.1. Informacje o Powiecie Pyrzyckim Powiat pyrzycki - utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pyrzyce. Powiat położony jest na Równinie Pyrzycko - Stargardzkiej i Pojezierzu Myśliborskim. Powiat ma zdecydowanie rolniczy charakter (66-85% powierzchni gmin). W Pyrzycach znajduje się ciepłownia geotermalna z wodą o temperaturze ok. 60 C. Obszar Powiatu Pyrzyckiego zajmuje południowo-zachodnią część Województwa Zachodniopomorskiego. W skład Powiatu Pyrzyckiego wchodzi 6 gmin: Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce i Warnice. Zajmują one łącznie 726 km2 zamieszkuje tu mieszkańców, głównie na wsi. W powiecie są tylko dwa miasta: Pyrzyce stolica powiatu oraz Lipiany. Ziemia Pyrzycka to teren bardzo starego osadnictwa. Wykopaliska przeprowadzone w wielu miejscach wskazują, iż od tysięcy lat uprawiano jej żyzną ziemię. Około 12 tysięcy lat przed naszą erą przybył tutaj pierwszy człowiek. Trzynaście wieków przed naszą erą pojawiły się tych obszarach ludy kultury łużyckiej, uznawane przez naukę za ludność prasłowiańską. Pierwszą wzmiankę o Pyrzyczanach znajdujemy u kronikarza zwanego Geografem Bawarskim. W IX wieku wymienia on nazwę szczepu Prissini. W dobie wczesnohistorycznej plemię Pyrzyczan zamieszkiwało ziemie, które już w X wieku zostały włączone do tworzonego przez Mieszka, państwa polskiego. Bolesław Krzywousty w początkach XII wieku umocnił polskie panowanie na podbitych ziemiach aż po Odrę i Bałtyk. Z jego inicjatywy przeprowadzono chrystianizację Pomorza Zachodniego. W 1124 roku misja św. Ottona dotarła do Pyrzyc, gdzie wzniesiono trzy chrzcielnice w pobliżu źródełka, z którego czerpano wodę podczas chrztu. Na pamiątkę tego wydarzenia w 1824 roku zbudowano Studzienkę według projektu Karola Schinkela, wzorowaną na baptysterium Konstantyna Wielkiego w Rzymie. Studzienka kilkakrotnie przebudowywana przetrwała do dziś i stanowi ciekawy obiekt historyczny. Wśród zabytków Powiatu Pyrzyckiego wiele jest przykładów architektury sakralnej. W każdej prawie miejscowości znaleźć można zabytkowy kościół. Są to najczęściej budowle wzniesione z granitowych ciosów w stylu gotyckim. Do wartych obejrzenia należą kościoły w Mechowie, Letninie, Barnimiu, Żabowie. Najcenniejszym jednak obiektem tego typu jest kościół parafialny w Brzesku. Szkolnictwo ponadgimnazjalne prowadzone przez powiat reprezentują dwa zespoły szkół publicznych, w których naukę pobiera ok uczniów: Zespół Szkół w Pyrzycach i Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Głównym walorem powiatu jest jego położenie wzdłuż międzynarodowego szlaku komunikacyjnego, bliskość przejść granicznych do Niemiec i Skandynawii, dostęp do infrastruktury wielkiego miasta Szczecina, odległego od stolicy powiatu zaledwie 44 km. Dobrze rozwinięta sieć dróg stwarza dogodne połączenia komunikacyjne w obrębie powiatu. Międzynarodowa trasa Nr 3 przebiegająca przez powiat oraz planowana autostrada A-3, z węzłem na wysokości Pyrzyc umożliwiają łatwą komunikację z większymi miastami: Szczecin, Poznań, Berlin. Najbliższe przejście na granicy Polsko-Niemieckiej znajduje się w odległości 60 km od Pyrzyc, a ze Świnoujścia odległego o 120 km jest połączenie promowe z krajami Skandynawskimi. Powiat Pyrzycki więc jest terenem dość atrakcyjnym dla inwestorów. Tereny oferowane pod inwestycje są w większości uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i drogi dojazdowe. Istnieje możliwość uzyskania dogodnych ulg inwestycyjnych i zwolnień od podatków. Najchętniej widziani są inwestorzy z dziedziny przetwórstwa rolno-spożywczego

5 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 5 z 42 oraz turystyki i wypoczynku, ze wskazaniem na wypoczynek w oparciu o tereny wiejskie. Istnieją tu szerokie możliwości rozwoju agroturystyki Prezentacja ogólna Starostwa Powiatowego Nazwa Adres STAROSTWO POWIATOWE ul. Lipiańska 4, Pyrzyce Telefon: (091) , , , Fax: (091) Strona www: Adres Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu. Starostwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Statutu Powiatu Pyrzyckiego uchwalonego przez Radę Powiatu w Pyrzycach w dniu 23 lutego 2009 r. (tekst ujednolicony) oraz Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach uchwalonego w drodze uchwały Nr XXXII/164/09 z dnia 23 września 2009 roku. Zadania realizowane przez Starostwo są wykonywane przez odpowiednio wyszkolony personel. W Starostwie zatrudnionych jest 60 pracowników przy liczbie mieszkańców powiatu wynoszącej ponad tys. Starostwo jest wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej jednostką, przy pomocy której Zarząd Powiatu Pyrzyckiego i Starosta Pyrzycki wykonują zadania nałożone przepisami prawa, a także przyjęte do wykonywania w drodze porozumień. Organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa Regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę na wniosek Zarządu. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu. Sekretarz, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne starostwa, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwieniem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej. Sekretarz zapewnia ponadto merytoryczną i techniczno - organizacyjną obsługę posiedzeń Zarządu, Rady i komisji Rady oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę.

6 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 6 z 42 Starosta, Zastępca Starosty, Sekretarz i Skarbnik realizują swoje zadania przy pomocy Starostwa poprzez nadzorowane przez siebie wydziały, biura i samodzielne stanowiska pracy. W celu realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Pyrzyc Starosta powołuje pełnomocników oraz zespoły zadaniowe. 1.3 Strategia Starostwa Celem Starostwa Powiatowego w Pyrzycach jest skuteczna realizacja zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa, świadczenie najwyższej jakości usług administracyjnych, które uwzględniają oczekiwania i wymagania klientów, a także ciągłe doskonalenie i aktywne włączanie się w działania sprzyjające rozwojowi powiatu, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej. ZADANIA POWIATU Powiat wykonuje określone ustawami zadania ponadgminne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w zakresie: 1) edukacji publicznej 2) promocji i ochrony zdrowia 3) pomocy społecznej 4) polityki prorodzinnej 5) wspierania osób niepełnosprawnych 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych 7) kultury i ochrony dóbr kultury 8) kultury fizycznej i turystyki 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami 11) administracji architektoniczno-budowlanej 12) gospodarki wodnej 13) ochrony środowiska i przyrody 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 16) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy 18) ochrony praw konsumenta 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 20) obronności 21) promocji powiatu 22) współpracy z organizacjami pozarządowymi 23) zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

7 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 7 z Deklaracja Polityki Jakości Starosta Zarządzeniem Nr 25/SZJ/2009 z dnia 5 października 2009 roku ustanowił Politykę Jakości oraz zobowiązał wszystkich pracowników do pełnego zaangażowania w realizację celów opisanych w Polityce Jakości. Nadzór nad realizacją celów jakościowych, wyrażonych w poniższej Polityce Jakości objął osobiście Starosta. Polityka Jakości Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego jest skuteczna realizacja zadań publicznych uregulowanych przepisami prawa, świadczenie najwyższej jakości usług administracyjnych, które uwzględniają oczekiwania i wymagania klientów, a także ciągłe doskonalenie i aktywne włączanie się w działania sprzyjające rozwojowi powiatu, zmierzające do stałego podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej. Realizacja założonego celu będzie odbywać się w oparciu o: 1. profesjonalną obsługę klientów w trybie i terminie określonym przepisami prawa i obowiazującymi procedurami, sprzyjającą zwiększeniu poziomu zadowolenia klientów, 2. podnoszenie standardów obsługi klientów poprzez polepszanie warunków organizacyjnych i technicznych oraz budowanie wizerunku przyjaznego Urzędu, 3. poprawianie dostępności usług i prowadzenie kompleksowej polityki informacyjnej, 4. dbałość o kwalifikacje i kompetencje pracowników, 5. działania na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego Powiatu poprzez realizację celów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz tworzenie sprzyjajacych warunków inwestorom, 6. efektywne gospodarowanie środkami publicznymi oraz pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych na lata , 7. monitorowanie realizowanych procesów i ciągłe ich doskonalenie. Zarząd zobowiązuje się do osiąganiacia celów ustanowionej Polityki Jakości oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy ISO Traktując jako jedno z nowoczesnych narzędzi do zarządzania Urzędem oraz umacniania jego roli w zakresie służby publicznej, zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego do realizacji przyjętej Polityki Jakości oraz deklaruję osobiste zaangażowanie stwarzając odpowiednie warunki i środki. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko

8 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 8 z Schemat organizacyjny - załącznik nr 01 do Księgi Jakości STAROSTA RADA POWIATU Radca Prawny Główny Specjalista ds. Kontroli SKARBNIK CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA GEODETA POWIATOWY SEKRETARZ Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością Pełnomocnik Starosty ds. Funduszy Pomocowych Pełnomocnik Starosty ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych oraz Współpracy ze Służbami i Strażami Powiatowymi Wydział Finansowy Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Pełnomocnik Starosty ds. Zdrowia i Opieki Społecznej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wydział Organizacyjno-Prawny Biuro Rady Powiatu Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Wydział Architektury i Budownictwa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Kancelaria Informacji Niejawnych Administrator Systemu Teleinformatyczego

9 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 9 z w Starostwie Powiatowym Pyrzyce 2.1.Zakres Systemu Zarządzania Jakością Przedmiot i zakres stosowania normy EN ISO 9001:2008 w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach obejmuje świadczenie i koordynację usług publicznych wynikających z zadań nałożonych przepisami prawa, a także przyjętych do wykonywania w drodze porozumień. Niniejsza Księga Jakości opisuje stosowany w Starostwie. Nawiązuje do zarządzania ukierunkowanego procesowo, zawiera wskazanie stosowanych procedur oraz szczegółowo informuje o: - Polityce Jakości i celach; - procedurach i koniecznych wymaganiach; - zidentyfikowanych procesach Systemu Zarządzania Jakością, ich wzajemnych powiązaniach i oddziaływaniach; - dokumentach zapewniających, że procesy te są skutecznie planowane, realizowane i nadzorowane, - wyłączeniach elementów normy ISO 9001 mających zastosowanie w odniesieniu do specyfiki wykonywanych zadań. Dostarcza udokumentowanych podstaw do auditów Systemu Zarządzania Jakością i zapewnia ciągłość Systemu Zarządzania Jakością przy zmieniających się okolicznościach. 2.2 Wyłączenia zastosowania normy ISO 9001:2008 Wdrożony i utrzymywany w Starostwie Powiatowym, ze względu na charakter świadczonych usług, wymagań właściwych przepisów oraz klientów przewiduje następujące wyłączenia wymagań normy EN ISO 9001:2008 w punktach: Projektowanie i rozwój, - oraz Walidacja procesów i dostarczania usługi. Zastosowane wyłączenia nie mają wpływu na pozbawienie i ograniczenie możliwości Starostwa Powiatowego do spełniania wymagań w trakcie prowadzonych zadań. 2.3 Normy związane Niniejszą Księgę jakości opracowano w oparciu o następujące normy: EN ISO 9000:2005 EN ISO 9001:2008 EN ISO 9004:2000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i słownictwo. Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Systemy zarządzania jakością. Wytyczne do doskonalenia.

10 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 10 z Terminy i skróty 3.1 Postanowienia ogólne Terminologia i skróty użyte w Księdze Jakości odpowiadają występującym w normie EN ISO 9000:2005 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo oraz w całej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością stosowanej w Starostwie Powiatowym. Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu Audit zewnętrzny audit strony drugiej lub audit strony trzeciej Auditor osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu Starosta (BM) Starosta Pyrzycki Cel dotyczący jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości. Cele dotyczące jakości zazwyczaj opierają się na polityce jakości organizacji. Cele dotyczące jakości zazwyczaj określa się dla odpowiednich służb i szczebli organizacji Dowód z auditu zapisy stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania. Dowód z auditu może być jakościowy lub ilościowy Dokument informacja i jej nośnik Doskonalenie jakości część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełnienia wymagań dotyczących jakości. Wymagania mogą odnosić się do każdego takiego zagadnienia jak skuteczność, efektywność lub identyfikowalność Dostawca - organizacja lub osoba która dostarcza wyrób. Dostawca może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji Działania doskonalące działania w celu zwiększenia zdolności do spełnienia wymagań lub do osiągnięcia innej pożądanej sytuacji Działania korekcyjne działania w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności Działanie korygujące działanie w celu wyeliminowania przyczyn wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. Może być więcej niż jedna przyczyna niezgodności. Działanie korygujące jest podejmowane w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu Działanie zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej UWAGA: Może być więcej niż jedna przyczyna potencjalnej niezgodności. Działanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobieżenia ich wystąpieniu. Efektywność - relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystywanymi zasobami Identyfikowalność - zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania Informacja - znaczące dane Infrastruktura system Starostwa, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji Jakość stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Klient organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób UWAGA: Klient może być wewnętrzny lub zewnętrzny. Klient auditu organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie auditu

11 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 11 z 42 Kompetencje wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie Księga Jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji Lista kontrolna dokument zawierający spis zagadnień do zbadania w czasie auditu Najwyższe Kierownictwo Starosta Pyrzycki, Zastępca Starosty, Skarbnik, Sekretarz - grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują Niezgodność niespełnienie wymagania Organizacja grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań Pełnomocnik ds. SZJ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Plan auditu opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem Polityka Jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez Najwyższe Kierownictwo Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Wejścia procesów są zazwyczaj wyjściami innych procesów Procedura ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu UWAGA: Procedury mogą być udokumentowane lub nie. Jeżeli procedura jest udokumentowana, to często stosuje się termin procedura pisemna lub procedura udokumentowana. Dokument, który zawiera procedurę można nazwać dokumentem procedury. Program auditu zestaw auditów, jednego lub więcej, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel Przegląd działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów Raport z auditu dokument opisujący zakres, przebieg i wyniki auditu Skuteczność - stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte Specyfikacja dokument, w którym podano wymagania UWAGA: Specyfikacja może dotyczyć działań (np. dokument procedury, specyfikacja procesu i specyfikacja badania) lub wyrobów. Standard procedura ujednolicająca działania w zakresie całego Starostwa Starostwo - Sterowanie jakością część zarządzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości Strona zainteresowana osoba lub grupa zainteresowana funkcjonowaniem lub sukcesem organizacji System - zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów System zarządzania - system do ustanowienia polityki i celów, i osiągania tych celów System zarządzania jakością - system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości SZJ - system zarządzania jakością.

12 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 12 z 42 Środowisko pracy - warunki, w jakich praca jest wykonywana. Warunki pracy obejmują czynniki fizyczne, społeczne, psychologiczne i środowiskowe (takie jak temperatura, oświetlenie, wilgotność, promieniowanie, ergonomia, hałas i skład atmosfery) Ustalenia z auditu - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu Walidacja potwierdzenie poprzez przedstawienie dowodu obiektywnego, że wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego użycia lub zastosowania zostały spełnione. Weryfikacja - potwierdzenie poprzez zbadanie i przedstawienie obiektywnego dowodu, że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania. Właściwość - cecha wyróżniająca Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Wyrób wynik procesu (decyzja, postanowienie, zaświadczenie). Zadowolenie klienta percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione Zapis dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań Zarządzanie jakością skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości Zespół auditujący jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit UWAGA Jeden z auditorów w zespole auditującym jest wyznaczany jako auditor wiodący. Do zespołu auditującego mogą być włączeni auditorzy szkolący się, a także, gdy jest to wymagane, eksperci techniczni. Obserwatorzy mogą towarzyszyć zespołowi auditującemu, ale nie mogą działać jako część zespołu. Zgodność spełnienie wymagania 4. Wymagania Systemu Zarządzania Jakością 4.1 Wymagania ogólne W Starostwie ustanowiono, udokumentowano, wdrożono i utrzymuje się System Zarządzania Jakością oraz w sposób ciągły doskonali jego skuteczność, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2008. W ramach powyższego: - zidentyfikowano procesy konieczne dla Systemu Zarządzania Jakością; - określono kolejność procesów i wzajemne oddziaływanie tych procesów; - określono kryteria i metody potrzebne do zapewnienia, że zarówno działanie tych procesów, jak i sterowanie nimi jest skuteczne; - zapewniono dostępność środków i informacji niezbędnych dla wspierania działania i monitorowania tych procesów; - prowadzi się monitorowanie, ocenę i analizy tych procesów oraz

13 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 13 z 42 - wdraża się działania niezbędne do osiągnięcia planowanych wyników oraz ciągłego doskonalenia tych procesów. a) Procesy wyspecyfikowane w ramach Systemu Zarządzania Jakością zostały przedstawione na mapie procesów i podzielone na trzy grupy: 1. procesy zarządzania zapewniające optymalny przebieg procesów głównych i pomocniczych: - Zarządzanie Urzędem, - Planowanie i zarządzanie finansami, - Planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi, - Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. 2. procesy główne (zasadnicze) opisujące podstawową działalność Starostwie i mające bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług publicznych dla ludności: - Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu, - Nadzorowanie realizacji usług administracyjnych, - Nadzorowanie inwestycji i programów, - Obsługa Rady i Zarządu Powiatu, - Informowanie i promowanie działalności Powiatu, - Uczestnictwo w postępowaniach sądowych, - Badanie opinii publicznej. 3. procesy pomocnicze zapewniają ciągłość świadczonych usług: - Zarządzanie finansami, - Zarządzanie zasobami: ludzkimi, infrastrukturą i dokumentacją związaną, środowiskiem pracy i sprzętem, - Zarządzanie informacją, dokumentacją i danymi, - Audit i kontrola wewnętrzna.

14 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 14 z 42 Model procesowy Systemu Zarządzania Jakością przedstawia się następująco: NADZÓR I CIĄGŁE DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KLIENT ZADANIA WYMAGANIA INFORMACJA, ZASOBY ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA POMIARY, MONITOROWANIE, OCENA KLIENT ZADOWOLENIE WEJŚCIE REALIZACJA USŁUG WYRÓB WYJŚCIE

15 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 15 z 42 b) Zestawienie i identyfikacja procesów, ich wzajemnych powiązań oraz dokumentów w Systemie Zarządzania Jakością zawarto w poniższej tabeli korelacji: Procesy zarządzania Element normy ISO Planowanie Wyszczególnienie procesu Osoba odpowiedzialna 5.6 Przegląd zarządzania St St Dokumenty opisujące Rozdziały KJ: 4.1,5, 6.1, 7.1 i 8.1 Rozdział KJ 5.6, KP Ciągłe doskonalenie St Rozdział KJ 8.5 Procesy zasadnicze Procesy pomocnicze 7.2 Identyfikacja wymagań KKO Rozdział KJ Projektowanie i rozwój wyrobu wyłączenie 7.4 Zakupy KKO 7.5 Nadzorowanie usług administracyjnych KKO Walidacja procesów wyłączenie Monitorowanie i pomiary wyrobu KKO /liderzy procesów/ osoby upoważnione 6.2 Zasoby personalne OS Rozdział KJ 7.4, KOP Rozdział KJ-7.5 Procedury i Instrukcje wg Wykazu Rozdział KJ Rozdział KJ-6.2; KOP /OP 6.3 Infrastruktura OS Rozdział KJ Nadzorowanie środowiska pracy BHP Rozdział KJ Nadzór nad dokumentami i danymi SZJ PSZJ Nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości PSZJ Rozdział KJ-4.2.3, PS IS Rozdział KJ-4.2.4, PS Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów lider procesu Rozdział KJ-7.6

16 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 16 z 42 Element normy ISO 9001 Wyszczególnienie procesu Osoba odpowiedzialna Audit wewnętrzny SZJ PSZJ Dokumenty opisujące Rozdział KJ-8.2.2, PS Ocena zadowolenia klienta OS Rozdział KJ Monitorowanie i pomiary procesu lider procesu Rozdział KJ Monitorowanie i pomiary wyrobu lider procesu Rozdział KJ Nadzór nad niezgodnością PSZJ PS Analiza danych PSZJ Rozdział KJ Działania korygujące PSZJ PS Działania zapobiegawcze PSZJ PS Wyjaśnienie oznaczenia: odpowiada za osiągnięcie celu, monitorowanie procesu i inicjowanie doskonalenia procesu. c) Opisy szczegółowe poszczególnych procesów SZJ, wskazujące właścicieli procesów i osoby odpowiedzialne, zakres i przedmiot stosowania, założenia wejściowe i dane wyjściowe oraz mierniki dla oceny procesów, zawarte zostały w procedurach tematycznych. 4.2 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością Cel i postanowienia ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością po zatwierdzeniu przez Starostę stała się obowiązująca do stosowania przez pracowników. Jest udostępniona w wersji papierowej i elektronicznej. Stosowane są zarówno egzemplarze nadzorowane oraz nienadzorowane. Dokumentacja nadzorowana, która jest dostępna w wersji papierowej u Pełnomocnika ds. SZJ, w razie konieczności może być rozpowszechniona, za potwierdzeniem odbioru w Rozdzielniku (dołączanego do oryginału). Dokumentacja nadzorowana, dostępna użytkownikom w wersji elektronicznej (np. Księga, procedury, instrukcje, wzory formularzy), która jest umieszczona w sieci wewnętrznej, nie posiada wpisanego odręcznego podpisu osoby zatwierdzającej. Jest zablokowana do edycji przez użytkowników. Osobami upoważnionymi do edycji są Pełnomocnik ds. SZJ oraz Administrator systemu. Zapewnia się, że każdy pracownik Starostwa ma ciągły dostęp do odpowiednich dokumentów Systemu Zarządzania Jakością.

17 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 17 z 42 Dokumentacja nienadzorowana, nie jest na bieżąco aktualizowana, oznaczona jest napisem egzemplarz nienadzorowany. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością obejmuje: - udokumentowane oświadczenia dotyczące Polityki Jakości i celów jakości, - Księgę Jakości, - zidentyfikowane procesy SZJ, zawarte w Księdze Jakości, - przepisy prawne i inne, normy, rysunki, warunki techniczne, specyfikacje, instrukcje stanowiskowe i inne dokumenty, związane ze skutecznym planowaniem, prowadzeniem i sterowaniem procesami, - procedury systemowe i procesowe, instrukcje, - formularze, - zapisy dotyczące jakości Księga Jakości Księgę Jakości zatwierdził Starosta, a nadzór nad jej opracowaniem, właściwym oznakowaniem, ewidencjonowaniem, dystrybucją, aktualizacją oraz archiwizacją sprawuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Przegląd aktualności, odpowiedniości i kompletności Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje co najmniej jeden raz w roku, ale zawsze przed Przeglądem Zarządzania, co dokumentuje zapisem w Protokole z Przeglądu Zarządzania. Księga Jakości jest głównym dokumentem prezentującym Starostwa spełniający wymagania normy ISO 9001:2008. Opisuje, tj.: jego zakres, omówienie wyłączeń wraz z uzasadnieniem, opis oraz sposób wdrożenia poszczególnych elementów normy. Zawiera udokumentowane procedury (lub powołanie się na nie) ustanowione dla Systemu Zarządzania Jakością oraz opis wzajemnych powiązań między procesami. Księga Jakości, w wersji papierowej znajduje się u Starosty i Pełnomocnika ds. SZJ oraz w wersji elektronicznej w BIP-ie. Księga Jakości może być rozprowadzana w ramach Starostwa (egzemplarze numerowane - aktualizowane) w wersji papierowej - zgodnie z rozdzielnikiem i wtedy podlega aktualizacji. Księga Jakości adresowana jest do wszystkich pracowników Starostwa, klientów oraz zainteresowanych stron. Celem istnienia Księgi jest zagwarantowanie klientowi zaufania o prezentowaniu najwyższego poziomu jakości usługi prowadzonej na rzecz każdego klienta, przy jednoczesnej weryfikacji ustalonych wymagań i stworzenia możliwości doskonalenia skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością. Zmiany w Księdze Jakości mogą być przeprowadzane w wyniku: - przeprowadzonego przeglądu aktualności treści Księgi Jakości, - Przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzanych przez Zarząd, - wyników auditów SZJ: wewnętrznych oraz zewnętrznych, - zaleceń wskutek podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych, - zmian organizacyjnych Starostwa, - zmian w przepisach i innych wymaganiach,

18 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 18 z 42 - zmian w Systemie Zarządzania Jakością, - zmian w wykonywanych zadaniach Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ Wszystkie dokumenty wymagane i stosowane w Systemie Zarządzania Jakością funkcjonującym w Starostwie są nadzorowane zgodnie z procedurą PS Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ. Nadzór nad dokumentami obejmuje zarówno: - dokumentację i dane wewnętrzne, związane z Systemem, usługami (m.in. prowadzonymi sprawami) i procesami, - jak również dokumentację zewnętrzną, zgodnie z Wykazem nadzorowanych dokumentów zewnętrznych. Określono postępowanie związane z opracowywaniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem, oznaczaniem, ewidencjonowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem, archiwizacją oraz przeglądem aktualności i wprowadzeniem zmian do poszczególnych dokumentów Systemu Zarządzania Jakością. Za zabezpieczenie przed zniszczeniem, zagubieniem, utratą bądź przekazaniem dokumentów osobom nieuprawnionym, odpowiedzialność ponosi każdy użytkownik dokumentów. Nadzór nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. Szczegółowy opis postępowania dla poszczególnych rodzajów dokumentów i formy ich przekazywania określony jest, w zależności od potrzeb w procedurach lub instrukcjach tematycznych. Ustanowiona procedura ma na celu zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są aktualne i dostępne we wszystkich miejscach ich stosowania. Procedura obejmuje uregulowanie następujących zagadnień : a) tworzenie, sprawdzanie, zatwierdzanie i emisję dokumentów Dokumenty i dane Systemu Zarządzania Jakością opracowywane są przez osoby wyznaczone. Każdy opracowywany i przygotowany do wdrożenia dokument, przed jego wydaniem jest sprawdzany przez osobę merytoryczną celem zagwarantowania jego kompletności, prawidłowości i zgodności z wymaganiami. Przed zatwierdzeniem do wdrożenia przez Starostę/osobę upoważnioną, dokumenty są te opiniowane przez Pełnomocnika ds. SZJ, pod kątem ich zgodności z wymaganiami normy. W celu uniknięcia stosowania nieważnych i nieaktualnych dokumentów są sporządzane Wykazy dla poszczególnych ich rodzajów. Wykazy dokumentów nadzorowanych (zewnętrznych i wewnętrznych) w ramach Systemu Zarządzania Jakością wskazują także osoby odpowiedzialne za przechowywanie, miejsce i okres przechowywania, identyfikują aktualny status. Dokumenty nieaktualne oznakowane są napisem NIEAKTUALNE (lub przekreśleniem i tym napisem) oraz przechowywane oddzielnie, celem uniknięcia nieumyślnego użycia.

19 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 19 z 42 b) emisja dokumentów Wszystkie dokumenty utworzone w SZJ są rejestrowane. Miejsca użytkowania dokumentów ustalane są na podstawie: - zakresu obowiązywania dokumentu, - schematu organizacyjnego Starostwa i zakresu kompetencji. Wyznaczono osoby do nadzorowania dokumentów, które są odpowiedzialne za zapewnienie dostępności odpowiednich dokumentów w ostatniej aktualnej wersji w miejscach ich stosowania. Dokumenty dostępne w wersji papierowej są przekazywane według Rozdzielnika, za potwierdzeniem odbioru, co zapewnia, że: - nieaktualne dokumenty są natychmiast usuwane ze wszystkich miejsc, w których były wydane i stosowane, lub przynajmniej zabezpieczone przed ich przypadkowym wykorzystaniem. - są niszczone lub przechowywane (po uprzednim oznaczeniu: NIEAKTUALNE ) przez ustalony okres wynikający z wymagań prawnych, w celu zachowania zawartych w nich informacji. c) oznaczenie Dokumenty nadzorowane oznaczone są: nazwą, numerem identyfikacyjnym (jeśli jest taka możliwość), numerem wydania oraz nowelizacji. Dokumenty w wersji papierowej, w przypadku rozpowszechniania, oznaczone są dodatkowo numerem egzemplarza wynikającym z rozdzielnika. d) zmiany dokumentów i danych Zmiany do dokumentów i danych są poddawane przeglądom i zatwierdzane przez te same osoby, które dokonały pierwszego przeglądu i zatwierdzenia. Osoby dokonujące przeglądu mają zapewniony dostęp do odpowiednich informacji źródłowych. Charakter i status zmiany jest przedstawiony w dokumencie lub odpowiednich załącznikach. Funkcjonowanie nadzoru nad dokumentami i przegląd przestrzegania dokumentów Systemu Zarządzania Jakością sprawdzane jest w ramach auditów SZJ wewnętrznych i zewnętrznych. e) identyfikacja dokumentów zewnętrznych f) nadzór nad danymi komputerowymi Obowiązującą formą dokumentów są zarówno wydruki na papierze jak i dokumenty na nośnikach elektronicznych. W przypadku stosowania nośników elektronicznych stosowane są ustalone kody dostępu i odpowiednie systemy zabezpieczeń przed utratą danych, co zostało uregulowane w procedurze. Dokumenty związane: 1. PS Nadzór nad dokumentacją i danymi SZJ Nadzór nad zapisami SZJ Nadzór nad zapisami jest prowadzony w oparciu o udokumentowaną procedurę PS Nadzór nad zapisami, która przewiduje, że:

20 KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 20 z 42 - zapisy są źródłem informacji do nadzorowania procesów SZJ oraz umożliwiają ocenę ich wyników, - zapisy dotyczące jakości to zapisy, które zawierają dowody zgodności z wymaganiami prowadzonych spraw oraz świadczonych usług a także dostarczają dowodu o skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością, - przegląd prowadzonych zapisów pozwala osobie odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu (liderowi procesu) na ocenę zgodności postępowania z obowiązującymi dokumentami i wymaganiami, - w przypadku wystąpienia niezgodności/potencjalnej niezgodności, zapisy ułatwiają analizę przyczyn ich powstania, a także podjęcie właściwych działań naprawczych, w tym korygujących i/lub zapobiegawczych oraz prowadzenie korekcji dla usunięcia stwierdzonej niezgodności. - zapisy pozwalają również na identyfikowanie charakteru potencjalnych niezgodności i obszarów do doskonalenia usług i procesów SZJ. Analiza zapisów dostarcza informacji do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, - zapisy dotyczące jakości stanowią bazę informacji dla auditów Systemu Zarządzania Jakością, - zapisy dotyczące jakości są czytelne oraz umożliwiają jednoznaczne odniesienie ich do wykonywanych spraw oraz zadań. Dokumenty związane: PS Nadzór nad zapisami. 5.Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa Starosta Pyrzycki podjął decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy ISO 9001:2008. Stworzył odpowiednie warunki organizacyjno-techniczne i warunki pracy oraz wyposażenie techniczne Starostwa. Zapewnia wykwalifikowanych pracowników oraz dostęp do środków finansowych. Starosta dąży do zapewnienia odpowiednich relacji z klientami, pozwalający pracownikom na właściwą komunikację i prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją spraw i zadań. Zakomunikowane zostało w Starostwie znaczenie spełnienia wymagań klienta, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań prawnych i wewnętrznych. Starosta powołał Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, któremu powierzył m.in. zadania związane z wprowadzeniem, koordynowaniem, doskonaleniem i skutecznym funkcjonowaniem w Starostwie Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania ISO 9001:2008. Ponadto Starosta dając wyraz swojego zaangażowania w zapewnienie sprawnego wdrożenia, funkcjonowania i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością bierze odpowiedzialność za realizację postanowień ustanowionej Polityki Jakości i mierzalnych celów jakościowych.

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo