Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej"

Transkrypt

1 Informacja o przebiegu XX posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 27 lutego 2015 r. odbyło się dwudzieste posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (1/2015). W posiedzeniu, udział wzięli: 1. Pan Robert Gwiazdowski - Członek niezależny Komitetu; 2. Pan Ireneusz Fąfara - Członek niezależny Komitetu; 3. Pani Leokadia Oręziak - Członek niezależny Komitetu; 4. Pani Urszula Kalina-Prasznic - Członek niezależny Komitetu; 5. Pan Dariusz Klimczak - Członek niezależny Komitetu; 6. Pan Jacek Pierzyński - Członek niezależny Komitetu; 7. Pan Marcin Szemraj - Kierujący Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego MPiPS (SAW), Audytor wewnętrzny; 8. Pan Marcin Szemraj - Kierujący Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego MPiPS (SAW), Audytor wewnętrzny; 9. Pan Andrzej Brągiel - Audytor wewnętrzny MPiPS, a także osoby zaproszone na posiedzenie Komitetu: 10. Pan Zbigniew Derdziuk - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); 11. Pani Katarzyna Dejer - Dyrektor Departamentu Kontrolingu ZUS 12. Pan Mariusz Jedynak - Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS; 13. Pan Wojciech Karczewski - Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON); 14. Pani Teresa Persjanow - Audytor wewnętrzny PFRON. Na wstępie, Kierujący SAW poinformował obecnych, iż Przewodniczący Komitetu z powodu nieobecności w dniu posiedzenia, zgodnie z regulaminem Komitetu przekazał zastępstwo do przewodniczenia Panu Robertowi Gwiazdowskiemu. Na wniosek zastępującego Przewodniczącego Komitetu, przyjęto bieżący porządek posiedzenia: 1. Przedstawienie informacji o istotnych działaniach audytu wewnętrznego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2. Przedstawienie funkcjonowania modelu kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w tym: - zmiany i doskonalenie monitorowania realizacji wyznaczonych celów, - realizacja aktualnie wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych, - budowanie i rozwój kompetencjach analitycznych w Zakładzie, - sposób wykorzystania zdolności analitycznych do doskonalenia efektywności systemu kontroli zarządczej. 3. Informacja o przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Harmonogram działań związanych z kaskadowym systemem składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za rok 2014, w tym: - wskazania do ograniczenia możliwości wypełnienia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w części dotyczącej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jedynie w zakresie prawidłowości realizacji przepisów, tj. legalności. - podjęcie uchwały przez Komitet Audytu. 5. Informacja o działaniach audytu wewnętrznego w MPiPS w okresie grudzień 2014 r. luty 2015 r., w tym ocena zewnętrzna. 6. Dyskusja dotycząca pkt Wolne wnioski i propozycje. 8. Ustalenie terminu kolejnego spotkania. 1

2 Ad. 1. Pan Wojciech Karczewski, Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawił prezentację Podsumowanie wyników pracy komórki audytu wewnętrznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 oraz przedstawienie planowanych działań w roku 2015 (konspekt prezentacji stanowi załącznik do protokołu). Na wstępie, Dyrektor WAW przedstawił istotne informacje o celach i planie finansowym PFRON, a także tło historyczne funkcjonowania audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Funduszu. W dalszej części zaprezentowane zostały założenia do konstrukcji planu audytu wewnętrznego, w tym obszary i analiza ryzyka, a także wybrane zadania audytowe z obszarów: wpłat na Fundusz; dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych; realizacji zadania wynikającego z priorytetu wyznaczonego przez Komitet Audytu innych, istotnych działań audytu wewnętrznego, w tym przewidzianych do realizacji w 2015 r. Ad. 2. Państwo: Katarzyna Dejer, Dyrektor Departamentu Kontrolingu ZUS i Mariusz Jedynak, Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, przedstawili prezentację System kontroli zarządczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (konspekt prezentacji stanowi załącznik do protokołu). W toku prezentacji omówione zostały istotne aspekty rozwoju i wzmacniania systemu kontroli zarządczej w ZUS: rozwój efektywnego i spójnego modelu, opartego na zarządzaniu przez cele i zarządzaniu procesowym, w tym: - kaskadowanie realizacji celów w ZUS oparte na: wizji i misji Zakładu, strategii, planie działalności i systemie oceny pracy oddziałów; - rezultaty ukierunkowane na poprawę wizerunku Zakładu: zadowolenie klientów z poziomu obsługi, wydajne i efektywne procesy, dostosowana organizacja i zasoby, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz zmotywowani i przygotowani pracownicy. system pomiaru działalności Zakładu oparty na monitoringu realizacji celów i zadań, a także prezentacja i omówienie wyników w zakresie: - Strategii Zakładu - Zarząd Zakładu i kadra kierownicza Centrali ZUS, - Planu działalności Zakładu i systemu oceny pracy oddziałów - Rady Segmentów oraz Komitety Oddziałowe. Podejście procesowe zainicjowane w ramach Strategii ZUS na lata , a obecnie kontynuowane w Strategii ZUS na lata i obejmuje: zidentyfikowane i opisane procesy w ZUS wraz z wyznaczonymi właścicielami; opracowana architektura zarządcza procesów w ZUS; określone role i odpowiedzialności w zarządzaniu procesowym zarówno na poziomie Oddziału, Centrali, jak i Zakładu; zdefiniowany katalog usług biznesowych w ZUS; usługi zdefiniowane pod kątem klienta (end2end); przebieg usług i procesów w poprzek pionów funkcjonalnych ( silosów ). Wyrażone w Strategii ZUS na lata dążenie do poprawy obsługi klientów zostało potwierdzone otrzymaniem przez Zakład w IV kwartale 2014 r. certyfikatu wg normy PN-EN ISO 9001:2009. W ostatnim elemencie prezentacji omówiony został rozwój efektywnego i spójnego modelu kontroli zarządczej w ZUS, oparty na: budowaniu i rozwoju kompetencji analitycznych w Zakładzie sposobie wykorzystania zdolności analitycznych do doskonalenia efektywności systemu kontroli zarządczej. 2

3 Pan Zbigniew Derdziuk, Prezes ZUS, podkreślił szczególną wartość wpływu kompetencji analitycznych na przykładzie ewolucji funkcji audytu wewnętrznego. Obecny potencjał Departamentu Audytu Wewnętrznego pozwala na sprawne i wydajne wnoszenie wartości dodanej w zakresie analitycznego podejścia do zagadnień zgodności i efektywności, a finalnie pozyskiwanie realnych oszczędności. Prezes ZUS zwrócił uwagę na właściwą interpretację skali oszczędności uzyskanych w ostatnim okresie przez audyt wewnętrzny, gdzie wartość 1% należy odnieść do wielomiliardowego budżetu Zakładu. Ad. 3. Pan Marcin Szemraj poinformował obecnych, iż w związku z brakiem uwag do projektu protokołu z XIX. (dziewiętnastego) posiedzenia, przesłanego drogą mailową do wszystkich Członków Komitetu, wersja ostateczna została podpisana przez Przewodniczącego Komitetu w dniu 10 grudnia 2014 r. Ad. 4. Kierujący SAW przedstawił harmonogram działań związanych z procesem przygotowania oświadczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej o stanie kontroli zarządczej za rok Kierujący jednostkami organizacyjnymi, nadzorowanymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej: 1) Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy, 2) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 3) Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 4) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w terminie do dnia 15 marca 2015 r. składają do MPiPS oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 do właściwych komórek organizacyjnych MPiPS, prowadzących sprawy związane z nadzorem Ministra nad daną jednostką, celem ich zaopiniowania. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej, departamenty przekażą oświadczenia wraz z opiniami i towarzyszącą dokumentacją do Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego MPiPS, celem przedłożenia Komitetowi Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Oświadczenia będą opiniowane przez Komitet Audytu w terminie umożliwiającym przygotowanie do dnia 15 kwietnia 2015 r. projektu oświadczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej o stanie kontroli zarządczej. Wskazano, podobnie jak w latach poprzednich, istotne wskazania do ograniczenia możliwości wypełnienia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w części dotyczącej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - jedynie w zakresie prawidłowości realizacji przepisów, tj. legalności. Jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 1/2015: w związku z obowiązującymi przepisami prawa, ograniczającymi zakres kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Komitet Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rekomenduje Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej wniesienie zastrzeżenia do Działu I oświadczenia o stanie kontroli zarządczej o ograniczeniu oświadczenia wyłącznie do zakresu prawidłowości realizacji przepisów w części dotyczącej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ad. 5. Kierujący SAW przedstawił działania audytu wewnętrznego MPiPS w okresie grudzień 2014 marzec 2015 r.: A. Zadania zapewniające i doradcze wynikające z rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2014: 1. Zasady tworzenia planu działalności w MPiPS - czynności doradcze, zrealizowane. 2. Ocena realizacji programu finansowanego z środków innych niż fundusze strukturalne UE - zadanie zapewniające, zrealizowane. 3. Proces zarządzania ryzykiem w MPiPS - czynności doradcze, zrealizowane. 4. Czynności sprawdzające stan wdrożenia zaleceń z zadań audytowych z lat

4 B. Zadanie doradcze spoza rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2014: Uczestnictwo w zleceniu KPRM w ramach realizacji projektu Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie - etap wdrażania zarządzania przez cele, opracowanie koncepcji wizji i misji MPiPS. C. Zadania zapewniające i doradcze wynikające z rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2015: 1. Koordynacja procesu samooceny stanu kontroli zarządczej - czynności doradcze, w trakcie realizacji. 2. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów - rozpoczęcie czynności doradczych. 3. Ocena funkcjonowania skuteczności i efektywności systemu obsługi skarg i wniosków - zadanie zapewniające, w trakcie realizacji. 4. System zarzadzania bezpieczeństwem informacji - zadanie zapewniające, etap przeglądu wstępnego. D. Inne działania: 1. Działania doradcze w zakresie opracowania Planu realizacji zadań/działań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata zadania MPiPS - projekt został uznany za wzorcowy przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 2. Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa sieci komputerowych - testów penetracyjnych. Podjęcie czynności pilotażowych - plan użycia narzędzi do penetestów w środowisku testowym MPiPS. 3. Reprezentowanie stanowiska MPiPS w trakcie konferencji uzgodnieniowej projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 4. Zewnętrzna, niezależna ocena audytu wewnętrznego w MPiPS - w trakcie realizacji. Zastępujący Przewodniczącego Komitetu zaproponował przyjęcie powyższej informacji bez szczegółowego omawiania, ponieważ Członkowie Komitetu uznali za kompletny i wyczerpujący zakres materiałów otrzymywanych na bieżąco w formie elektronicznej w części dotyczącej sprawozdań z realizacji zadań audytu wewnętrznego w MPiPS oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pan Marcin Szemraj przedstawił szczegóły dwóch działań, jako istotnych: 1) Zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych należy rozważyć możliwość wskazania celu istnienia Ministerstwa w postaci krótkiego i syntetycznego opisu misji. Misja MPiPS powinna odnosić się do działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra PiPS. W ramach projektu KPRM pn. Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w Urzędzie, jednym z wypracowanych rezultatów projektu jest projekt misji oraz wizji MPiPS w brzmieniu: Tworzenie podstaw dla podnoszenia jakości życia poprzez stanowienie prawa dotyczącego spraw rodziny, rynku pracy i zabezpieczenia społecznego - silna rodzina, stabilna praca, aktywny senior i pewna emerytura Wdrożenie misji i wizji MPiPS pozwoli na określenie strategicznych kierunków funkcjonowania Ministerstwa oraz resortu pracy oraz zabezpieczenia społecznego. Wdrożenie zdefiniowanej w ramach projektu misji i wizji Ministerstwa pozwoli na określenie celów strategicznych Ministerstwa, jak również będzie podstawą procesu kaskadowania celów strategicznych na poziom operacyjny. Członkowie Komitetu zaakceptowali treść projektu misji i wizji Ministerstwa. 2) Obowiązek uzyskania zewnętrznej, niezależnej oceny audytu wewnętrznego określa standard 1312 Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego - obowiązujący dla komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie Komunikatu Nr 2 Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. MF 2013 r., poz. 15), w związku z art. 273 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r. poz j.t. z późn. zm.). 4

5 W ramach oceny, osoby z kompetencjami i kwalifikacjami niezbędnymi do przeprowadzenia zewnętrznej, niezależnej i obiektywnej oceny audytu wewnętrznego MPiPS, skierowały do Członków Komitetu Audytu ankietę. Informacje, opinie i uwagi zawarte w ankiecie będą pomocne przy przeprowadzeniu oceny SAW, a także pozwolą na przeprowadzenie oceny skuteczności i efektywności wsparcia realizowanego na rzecz Komitetu Audytu w zakresie ustawowych zadań. Ankiety zostały wypełnione przez wszystkich Członków Komitetu. Ad. 6. i 7. Dyskusja w zakresie dotyczącym pkt. 1 5 posiedzenia odbywała się na bieżąco. Odnosząc się do tematu analizy ryzyka przeprowadzanej w PFRON, Pan Jacek Pierzyński zwrócił uwagę na częstotliwość aktualizacji mapy ryzyka, natomiast Pani Urszula Kalina- Prasznic zwróciła uwagę na znaczne różnice w opisie analizy ryzyka PFRON i ZUS, gdzie w pierwszym przypadku oceny ryzyka są bardzo wysokie ze względu na uwzględnienie priorytetów dla ocen WAW (1,00). W odpowiedzi, kierujący audytem PFRON i ZUS podkreślili fakt przyjęcia odmiennych modeli analizy ryzyka w odniesieniu do znacznie zróżnicowanych trybów funkcjonowania obu instytucji. Pan Robert Gwiazdowski zwrócił się z pytaniem, jak szczegółowo Ministerstwo Finansów reguluje kwestię przeprowadzania i dokumentowania analizy ryzyka. W odpowiedzi, Pan Marcin Szemraj wskazał ogólne ramy przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, a także poinformował, iż w obrębie I półrocza 2015 r. planowane jest spotkanie audytorów wewnętrznych MPiPS i jednostek podległych i nadzorowanych - kwestia modelu analizy ryzyka na potrzeby tworzenia planu audytu mogłaby być jednym z punktów dyskusji. Prezes ZUS zwrócił uwagę na istotne różnice skali finansów i struktur organizacyjnych ZUS i PFRON, Równocześnie, Prezes ZUS wskazując na liczne podobieństwa elementów realizowanych zadań, jak np. działania związane z egzekucją należności lub działania związane z orzecznictwem, zaproponował rozważenie możliwości przeprowadzenia pilotażu segmentowego łączenia funkcji bez konieczności łączenia instytucji. Segmentacja mogłaby dotyczyć w szczególności działań związanych z potrzebami uruchamiania wczesnej aktywności i rehabilitacji osób czasowo lub trwale niezdolnych do pracy. W części dotyczącej podsumowania prezentacji ZUS, Członkowie Komitetu podkreślili istotną rolę Zakładu w realizacji polityki społecznej państwa, a jednocześnie wskazali na konieczność zmiany i wzmocnienia wizerunku Zakładu, jako instytucji zaufania publicznego. Pani Urszula Kalina-Prasznic wyraziła uznanie dla zmian zainicjowanych w strategii ZUS wyrażając jednocześnie nadzieję, że zmiany te powinny przyczynić się do stopniowego odwracania trendu negatywnych ocen społecznych. Ad. 8. Wstępnie uzgodniono, iż dokładny termin kolejnego posiedzenia Komitetu zostanie ustalony w trybie roboczym. Przewidywany termin: czerwiec 2015 r. Przewodni 5

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo