PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu o godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu 26.04.2013 o godz. 09.00"

Transkrypt

1 str. 1/ 9 PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu o godz l.uczestnicy przegladu: Rektor - prof. zw. dr hab. Piotr Jedrzejowicz Pelnomocnik ds. szj. w AMG - dr Miroslaw Czechowski, Koordynator ds. szj - mgr Ewa Prylowska Koordynator ds. szj - Grazyna Pawlowska Przewodniczacy zespolu ds. kontroli zarzadczej - mgr Maciej Zalach Pelnomocnicy ds. szj na wydzialach i w PA wedlug zalaczonej listy obecnosci 2. Przebieg dyskusji Podczas przegladu omówiono 2.1. Podsumowano realizacje zadan wynikajacych z poprzedniego przegladu oraz z auditu zewnetrznego - referowal Koordynator ds. szj Na poprzednim przegladzie stwierdzono, ze kontynuowane beda cele zawarte w strategii uczelni i poszczególnych wydzialów i pionów. Zadania te sa na biezaco realizowane. W roku 2012 zaplanowano 7 celów jakosci. Piec celów zostalo osiagnietych zgodnie z zakladanymi zalozeniami. Jeden cel dot. WPiT, z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe i wzgledy organizacyjne, zostal przeniesiony do realizacji na rok nastepny. Nie udalo sie zrealizowac celu dotyczacego wysokosci dotacji na dzialalnosc statutowa. Podczas poprzedniego auditu zewnetrznego PRS nie zostala stwierdzona zadna niezgodnosc. Stwierdzone obserwacje zostaly przeanalizowane podczas spotkania z pelnomocnikami i podjete zostaly odpowiednie dzialania doskonalace. O l -dokonano przegladu pojecia stosowanego w procedurze P4-8 dot. sprzetu pomiarowego. Podtrzymuje sie decyzje, ze w przypadku uslugi edukacyjnej nie mamy doczynienia ze sprzetem kontrolno-pomiarowym i nie ma obowiazku jego wzorcowania czy legalizacji. Natomiast istnieje koniecznosc opracowania procedury nadzoru nad wyposazeniem dydaktycznym w skali calej uczelni. Brak jest dowodów, ze sprzet jest sprawdzany przed rozpoczeciem semestru, w niektórych sytuacjach zapomina sie o przepisach BHP, instrukcje nie zawsze dostepne sa na stanowisku roboczym itd. Prace nad procedura rozpoczna sie na poczatku 2014 roku kierownicy komisji rekrutacyjnych zostali poinformowani aby informacje zamieszczane na protokolach rekrutacyjnych odnosnie zdobytej liczby punktów byly kompletne. Przy weryfikacji systemu zostaly równiez uwzglednione obserwacje pracowników Akademii. Powyzsze zmiany w systemie sa monitorowane przez pelnomocników oraz byly przedmiotem badania podczas auditu wewnetrznego.

2 str. 2/ Analiza polityki jakosci - referowal Koordynator ds. szj w AM W dniu r. JM Rektor zatwierdzil wersje polityki jakosci uwzgledniajaca cele strategiczne zawarte w Strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni w kadencji Polityka jakosci zostala umieszczona na uczelnianej stronie internetowej i jest dostepna w linku ISO. Aktualne wersje polityki autoryzowane przez Rektora zostaly udostepnione wszystkim wydzialom i pionom. Postanowiono, ze z uwagi na koniecznosc uaktualnienia calej Ksiegi Jakosci, polityka jakosci zawarta w ksiedze nie bedzie wymieniana w tym momencie tylko po wydaniu nowej wersji ksiegi, które planowane jest na koniec czerwca 2013 roku Realizacja celów jakosci - referowal Koordynator ds. szj Cele jakosci zawarte w strategii na kadencje zostaly sa w trakcie realizacji. Cele te zostaly przelozone na plan dzi2alalnosci AMG na kadencje i przekazane do realizacji poszczególnym kierownikom pionów i podstawowych jednostek organizacyjnych. W roku 2012 zaplanowano 7 celów jakosci. Dwóch z niech nie udalo sie w pelni zrealizowac. Z uwagi na wprowadzenie w ramach systemu zarzadzania jakoscia procedury kontroli zarzadczej (P9), zrezygnowano z dotychczasowego formularza planu jakosci na rzecz formularza "Plan dzialalnosci na rok... ", który zawiera zestawienie celów i zadan do realizacji. W roku 2012 w ramach doskonalenia systemu kontroli zarzadczej wzór tego formularza ulegal zmianie. Na rok 2013 przewidziana jest nowa wersja formularza planu dzialalnosci. Podsumowanie celów zostalo wykonane wedlug nowych zasad na kazdym wydziale i w pionie osobno i przedstawione w sprawozdaniu z rocznej dzialalnosci Akademii Morskiej w Gdyni za okres od Sprawozdanie zostanie zatwierdzone przez Senat w maju 2013r. Ustalone zostaly cele i zadania na 2013 rok - strategiczne dla Uczelni oraz osobno dla pionów i wydzialów. Ich podsumowanie bedzie mozliwe na poczatku roku Ocena skutecznosci realizowanych procesów - referowal Koordynator ds. szj Dla ustalonych na rok 2012 mierników oceny skutecznosci procesów kazdy wydzial i PA przypisal konkretne miary. Nie we wszystkich przypadkach zalozone miary zostaly osiagniete - zalacznik nr 1 Ocena skutecznosci procesów. Na uwage zasluguje wskaznik atrakcyjnosci kierunku. Na kazdym wydziale zakladano, ze sukcesem bedzie wykorzystanie limitu miejsc, gdy tymczasem liczba kandydatów przewyzszala dostepne miejsca. W ramach realizacji procesu P2 zakladano uzyskanie odpowiedniej liczby grantów uczelnianych. We wszystkich przypadkach (wydzialy), uzyskana wartosc jest nizsza od zakladanej. Jako przyczyne mozna wskazac zmieszenie finansowania. Na rok 2012 zalozono nowe miary bazujac na wynikach z poprzedniego okresu Realizacje dzialan korygujacych i zapobiegawczych- referowal Koordynator ds. szj Dzialania korygujace i zapobiegawcze w roku 2012 byly podejmowane na biezaco w oparciu o wyniki auditów wewnetrznych, wnioski zebran Katedr, posiedzen Rad Wydzialu i Senatu. Dodatkowo dzialania korygujace i zapobiegawcze zostaly ustalane na podstawie wniosków ze spotkan pelnomocników. Wiekszosc dzialan zostala zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Z 20 dzialan zapobiegawczych zrealizowano 18 a 3 przesunieto na rok 2013, dzialan korygujacych ustalono 5 a zrealizowano 3. Opóznienia w realizacji zadan wynikaja badz z ograniczonych mozliwosci finansowych badz z wprowadzanych zmian organizacyjnych. W

3 str. 3/ roku do czasu przegladu ustalono 5 dzialan korygujacych i 13 zapobiegawczych z czego 1 dzialanie korygujace i 2 zapobiegawcze zostaly zrealizowane. Ilosc zadan wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Na biezaco identyfikowane sa nowe obszary, które wymagaja uregulowania w stosunku do zmian w ustawie i rozporzadzeniach Wyniki auditów wewnetrznych w Akademii- referowal Koordynator ds. szj W 2012 roku audit planowany byl w miesiacu listopadzie. Audity zostaly zrealizowane zgodnie z planem. Zaplanowano dodatkowe 4 audity poza planem: gromadzenie i udostepnianie zbiorów bibliotecznych, dzialalnosc wydawniczo-poligraficzna, poszukiwanie ofert pracy dla studentów oraz zarzadzanie zasobami ludzkimi. Auditowi poddano wszystkie realizowane w Akademii procesy. Audit przeprowadzili auditorzy wewnetrzni wybrani z listy uznanych auditorów. W jednym przypadku posilkowano sie auditorem zewnetrznym, który posiadal wymagane procedura kwalifikacje. Zanotowano 49 niezgodnosci. Przeanalizowano ich przyczyny. Dla wszystkich stwierdzonych niezgodnosci zostaly zainicjowane dzialania korekcyjne lub korygujace. Trzy niezgodnosci nie zostaly zamkniete z uwagi na ciagle zmiany organizacyjne. Termin ich realizacji przesunieto na rok Pelnomocnikom pionów oraz kierownikom auditowanych jednostek przekazano informacje o stwierdzonych niezgodnosciach w ich obszarze a takze w innych obszarach. Dokumentacja z auditu znajduje sie u uczelnianego koordynatora. W listopadzie i grudniu 2102 przeprowadzono kolejny audit wewnetrzny uwzgledniajacy dodatkowo postanowienia polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzony system kontroli zarzadczej. Przed rozpoczeciem procesu auditowania zorganizowano szkolenia dla auditorów wewnetrznych. Analiza wyników auditu bedzie przeprowadzona na nastepnym przegladzie zarzadzania Ocena dokumentacji - referowal Koordynator ds. szj Po uwzglednieniu uwag z auditów wewnetrznych oraz spostrzezen przekazanych przez poszczególnych pracowników Akademii konieczne bylo wprowadzenie zmian do niektórych procedur lub zmiana calosci dokumentu. Wieksze z nich to: Opracowano procedure P9 Proces kontroli zarzadczej. Jest to zupelnie nowy obszar objety systemem zarzadzania jakoscia, a wynikajacy z wymagan Ministerstwa Finansów. Opracowano procedure Pl-7 studiów podyplomowych. W 2011 roku funkcjonowalo stanowisko pelnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych i tak zapisane bylo w procedurze. Od wrzesnia 2012 roku stanowisko takie zostalo zlikwidowane. W listopadzie opracowana i wdrozona zostala nowa wersja procedury. Zmieniono opis procesu P6 Dzialalnosc wydawniczo-poligraficzna (zmiany organizacyjne, rezygnacja z uslug poligraficznych) Uaktualniono opis procesu P2 Prace naukowo-badawcze. Obecnie obowiazujace jest wydanie 4A do realizacji prac w oparciu o nowe przepisy. Jednak do projektów juz rozpoczetych zastosowanie ma nadal wydanie 3A. Na chwile obecna zastosowanie maja wiec dwie edycje OpISUprocesu. Zmianie ulegl opis procesu P8 Poszukiwanie ofert pracy dla studentów. Zadania w nim opisane zostaly poszerzone o badanie losów absolwentów. Usunieto natomiast zapis dotyczacy bazy studentów i pracodawców z uwagi na brak narzedzia informatycznego. Zmianie ulegla takze procedura P5-4 Zatrudnianie i sprawy kadrowe. Rozszerzono ja o kwestie zatrudniania pracowników niebedacych nauczycielami akademickimi oraz

4 str. 4/9 dostosowano do zmian wynikajacych ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Wszystkie zmiany do dokumentacji omawiane byly na spotkaniach z R/ISO i po jego ustnej akceptacji wprowadzone przez K/ISO do stosowania. Zobowiazano pelnomocników aby rozpowszechnili nowe wydania dokumentacji w podleglych obszarach zgodnie z procedura nadzoru nad dokumentacja. Dokumentacja spelnia wymagania normy ISO 9001 ale wyniki auditów wewnetrznych, ciagle zmiany organizacyjne i bezposrednie rozmowy z pracownikami wskazuja na dalsza koniecznosc jej doskonalenia. Stwierdzono potrzebe kontynuowania opracowania nowej instrukcji kancelaryjnej spelniajacej wymagania przepisów prawa dotyczacej nadzoru nad dokumentacja. Stwierdzono potrzebe opracowania nowej wersji Ksiegi Jakosci i procedur spelniajacej wymagania ustawowe i organizacyjne zmiany w uczelni. Stwierdzono potrzebe weryfikacji polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danycii osobowych Badanie zadowolenia klienta - referowali pelnomocnicy. W roku 2012/ 2013 przeprowadzona zostala jedna wspólna ankieta dla calej uczelni. Wyniki ankiet do wgladu u pelnomocników. Zbadano zadowolenia studentów z obslugi przez dziekanaty. Wyniki przekazano dziekanom poszczególnych wydzialów. W stosunku do zeszlego roku, po wprowadzonych zmianach w zakresie funkcjonowania dziekanatów, studenci pozytywnie ocenili zmiany, co odzwierciedlaja wyzsze oceny w ankietach. Studenci sugeruja przede wszystkim zbyt krótki czas otwarcia dziekanatów dla studiów niestacjonarnych oraz niedostateczna dostepnosc prodziekanów. Nadal wiele do zyczenia pozostawia kultura osobista pracowników niektórych dziekanatów. W ramach pozyskanych funduszy UE, pracownik Biura Karier przeprowadzil po raz pierwszy badanie losów absolwentów AMG. NA podstawie uzyskanych wyników opracowany zostal Raport badania losów absolwentów, który zostal przekazany dziekanom wydzialów oraz prorektorowi ds. ksztalcenia. 19-9o grudnia zostaly równiez, wydane zarzadzeniem rektora, zasady monitorowania karier zawodowych absolwentów Analiza rocznej dzialalnosci AM w Gdyni - referowali poszczególni pelnomocnicy Przedstawiono sprawozdanie dzialalnosci poszczególnych jednostek organizacyjnych oceniajacych zarówno zrealizowane dzialania, stan kadry, wyniki ekonomiczne oraz trudnosci. Przedstawiono wnioski do realizacji. Omówione dzialania zwiazane sa bezposrednio ze strategia uczelni. (zalacznik nr 2 - wersja elektroniczna) Omówiono reklamacje - referowal Pelnomocnik ds. SZJ wam Element ten funkcjonuje sprawnie na calej uczelni. Spostrzezenia i uwagi zglaszane przez studentów sa na biezaco analizowane przez Dziekanów i podejmowane sa odpowiednie kroki. W analizowanym okresie wystapila 1 reklamacja, która byla podstawa do podjecia kroków dyscyplinarnych do nauczyciela akademickiego. Natomiast wystapilo wiecej zdarzen, w których AM zmuszona byla do podjecia kroków dyscyplinarnych w stosunku do studentów ( 10 - w roku 2011/2012) - szczególowa dokumentacja w RK.

5 str. 5/ Ocena efektywnosci szkolen szj - referowal Koordynator ds. szj. W ciagu ostatniego roku przeprowadzono lacznie 2 szkolenia dla auditorów wewnetrznych. Szkolenia dotyczyly wymiany doswiadczen pomiedzyauditorami oraz poszerzenia wiedzy auditorów o zagadnienia kontroli zarzadczej i polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto pelnomocnicy w podleglych obszarach prowadzili spotkania informujace o zmianach w dokumentacji. Przeprowadzono szkolenia wszystkich pracowników z zakresu BHP - szkolenia okresowe. W ramach przygotowan do wdrozenia wymagan Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych czlonkowie zespolu ds. kontroli zarzadczej brali udzial w szkoleniu realizowanym przez firme zewnetrzna. O efektywnosci szkolenia swiadczy pozytywna ocena procedury P9 przez wladze uczelni. Zespól ds. kontroli zarzadczej przeprowadzil równiez szkolenia dla osób wyznaczonych w jednostkach i pionach z zakresu kontroli zarzadczej. EfektYwnOSCtych szkolen, zespól ds. kontroli zarzadczej ocenia na biezaco, weryfikujac dokumenty i opracowania przedstawiane przez jednostki i piony Ocena funkcjonowania kontroli zarzadczej - referowal przewodniczacy Zespolu ds. kontroli zarzadczej Realizacia zadan zaplanowanych na rok 2012 Na podstawie zatwierdzonego planu dzialalnosci AMG na rok 2012 oraz zidentyfikowanych slabosci systemu kontroli zarzadczej, zespól ds. kontroli zarzadczej opracowal ramowy harmonogram prac przy wdrazaniu i doskonaleniu systemu kontroli zarzadczej w AMG w roku 2012, w którym na biezaco odnotowywal zrealizowane zadania. Z zaplanowanych 10 zadan w pelni udalo sie zrealizowac 8. Termin zakonczenia realizacji zadania nr 4 - Uzupelnienie polityki bezpieczenstwa o brakujace obszary ochrony zasobów - przesunieto na rok Zadanie nr 5 - Opracowanie zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników AMG - jest w trakcie realizacji. Uchwala nr 134 Senatu AMG z dnia l2r. powolano komisje ds. opracowania kodeksu etyki. Zakonczenie prac komisji planowane jest na wrzesien 2013 roku. Wprowadzenie systemu kontroli zarzadczei Zespól ds. systemu kontroli zarzadczej opracowal procedure P9 - Proces kontroli zarzadczej, funkcjonujaca w ramach systemu zarzadzania jakoscia. Procedura zawiera zasady: planowania prac w ramach systemu kontroli zarzadczej, - wyznaczania celów (plan dzialalnosci), monitorowania realizacji celów (sprawozdanie z planu dzialalnosci), identyfikacji i oceny ryzyka, badania ankietowego "samoocena kontroli zarzadczej", - weryfikacji systemu kontroli zarzadczej, sporzadzania oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej, doskonalenia systemu kontroli zarzadczej. Zarzadzeniem nr 26 Rektora AMG z formalnie wprowadzono procedure P9 systemu kontroli zarzadczej.

6 str. 6/ 9 Szkolenia z zakresu systemu kontroli zarzadczei Zorganizowano 4 szkolenia/spotkania dla pracowników wyznaczonych przez kierowników jednostek i pionów do wspólpracy z zespolem z zakresu: metody identyfikacji i oceny ryzyka sporzadzenia sprawozdania z dzialalnosci pionów i jednostek za rok 2011 oraz przygotowania planów dzialalnosci na rok 2012 dla pionów i jednostek sporzadzenia ankiety samooceny w jednostce na szczeblu kierowników pionów i jednostek oraz samodzielnych stanowisk - procedury P9 - system kontroli zarzadczej Zespól ds. kontroli zarzadczej i pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek i pionów do wspólpracy z zespolem uczestniczyli równiez w 1 szkoleniu zewnetrznym "Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarzadczej oraz audytu wewnetrznego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych" zorganizowanym przez audytora wewnetrznego AMG. Trzech czlonków zespolu ds. kontroli zarzadczej uczestniczylo w specjalistycznym szkoleniu "Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansów publicznych" organizowanym przez Instytut Rachunkowosci i Podatków, jeden czlonek zespolu uczestniczyl w szkoleniu pt: "Realizacja kontroli zarzadczej wraz z identyfikacja ryzyka w placówce oswiatowej". Osoby wyznaczone do wspólpracy z ZKZ przeprowadzily szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla wszystkich pracowników w swoich jednostkach. W roku 2013 planowane sa szkolenia: dla pracowników z zakresu sporzadzania ankiety samooceny, - dla kierowników jednostek organizacyjnych i pionów oraz osób wyznaczonych do wspólpracy z zespolem ds. kontroli zarzadczej z zakresu procedur kontroli zarzadczej i oceny ryzyka Identyfikacia i ocena ryzyka Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz pionów opracowali rejestr ryzyk strategicznych w nadzorowanym obszarze. W przypadku ryzyk wystepujacych na tak zwanym progu pomiedzy akceptowalnym i nieakceptowalnym poziomem, czyli dla wartosci równej 12 i powyzej zdefiniowano dzialania korygujace, w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. W roku 2012 zidentyfikowano ich 15. ZKZ wyznaczyl termin oraz osoby odpowiedzialne za dokonanie kontroli tych ryzyk. Na karcie kontroli ryzyka zapisano wyniki oceny oraz ponownej analizy ryzyka. W 3 przypadkach poziomu ryzyka nie udalo sie obnizyc, w pozostalych podjete dzialania przyniosly zakladane efekty. Zespól uwzgledniajac uwagi pracowników AMG zdecydowal o wprowadzeniu zmian w instrukcji identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie przedefiniowania prawdopodobienstwa wystapienia ryzyka. Ryzyka strategiczne dla AMG Na wysokim poziomie zidentyfikowano 9 ryzyk strategicznych, z czego w pieciu przypadkach udalo sie zredukowac ryzyko do poziomu pomijalnego. Pozostale 4 zostana

7 str. 7/9 ujete w rejestrze ryzyka na rok Zgodnie z harmonogramem prac wynikajacym z procedury P9, ZKZ przygotowal projekt ryzyk strategicznych na rok 2013r. 2. Samoocena systemu kontroli zarzadczei Zespól ds. kontroli zarzadczej opracowal trzy kwestionariusze samooceny oddzielnie dla: - stanowisk robotniczych - pracowników (nauczycieli akademickich, illz.-tech., administracyjnych) - kierowników jednostek i pionów. Ustalono harmonogram ankietowania, okreslajac, ze pracownicy na stanowiskach robotniczych wypelniaja kwestionariusze w formie papierowej do dnia , pracownicy w formie elektronicznej do dnia a kierownicy jednostek i pionów oprócz wypelnienia kwestionariusza w wersji papierowej sporzadzaja równiez oswiadczenie czastkowe o stanie kontroli zarzadczej w podleglym obszarze do dnia ZKZ dokonal analizy otrzymanych informacji i zbiorcze wyniki przekazal kierownikom pionów i podstawowych jednostek organizacyjnych, którzy na tej podstawie dokonali samooceny i do dnia r. sporzadzili oswiadczenia czastkowe o stanie kontroli zarzadczej w nadzorowanych jednostkach Opracowane wyniki wskazuja iz istnieje potrzeba: - zmodyfikowanie pytan w kwestionariuszu dla grupy pracowników oraz kierowników katedr opracowanie nowej metody przeprowadzania badania ankietowego pracowników opracowania standardów postepowania etycznego dla pracowników AM sporzadzenia regulaminów organizacyjnych dla jednostek organizacyjnych, które ich nie posiadaja wdrozenia intranetu w celu poprawy komunikacji wewnetrznej. Plany dzialalnosci na rok 2013 i sprawozdania z dzialalnosci za rok 2012 W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Finansów w sprawie planu dzialalnosci i sprawozdania z jego wykonania z dnia 29 wrzesnia 2010 r.( Dz.U. z 2010 li 187 poz. 1254), zespól ds. kontroli zarzadczej przygotowal wzory planu dzialalnosci i sprawozdania z jego wykonania. Dla AMG zastosowano wzór wynikajacy z ww. rozporzadzenia, natomiast dla podleglych jednostek celowo opracowano nowe formularze uwzgledniajace takze wymagania systemu zarzadzania jakoscia w tym zakresie. Zgodnie z przyjetymi w procedurze zasadami, Kierownicy pionów i komórek organizacyjnych przeslali do zespolu sprawozdania z realizacji planu za rok 2012 w podleglej jednostce z okresleniem przyczyn nieosiagniecia celów oraz plan dzialalnosci na rok 2013, wraz z okreslonymi kryteriami realizacji celów oraz osobami odpowiedzialnymi. Podczas analizy sprawozdan za rok 2012 zespól ds. kontroli zarzadczej pozytywnie ocenil stopien realizacji celów przez jednostki. W przypadku nieosiagniecia planowanego celu, kierownicy jednostek podali przyczyny, które w wiekszosci wynikaly z ograniczonych mozliwosci finansowych. JM Rektor na spotkaniu z zespolem ds. kontroli zarzadczej przyjal sprawozdanie z planu dzialalnosci AMG za rok 2012 oraz okreslil plan dzialalnosci AMG na rok 2013 wyznaczajac 8 glównych celów do realizacji.

8 str. 8/9 PrzYgotowanie dla JM Rektora oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczei w AMG W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 20 l Or. w sprawie wzoru oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238; poz. 1581) oraz na podstawie informacji z: monitoringu realizacji celów i zadan, samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standardów kontroli zarzadczej dla sektora finansów publicznych, procesu zarzadzania ryzykiem, wyniku audytu wewnetrznego, wyników kontroli wewnetrznych, - wyników kontroli zewnetrznych, wyników auditu systemu zarzadzania jakoscia przedstawionych przez zewnetrzna jednostke certyfikujaca oraz wyników ocen zewnetrznych oswiadczen czastkowych kierowników jednostek oraz kierowników pionów wydzialów o stanie kontroli zarzadczej w podleglych obszarach zespól ds. kontroli zarzadczej r. przygotowal projekt oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej. Projekt zostal przedstawiony JM Rektorowi do zatwierdzenia do dnia r a 22 lutego 2013r zatwierdzone oswiadczenie zostanie wyslane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Audvt wewnetrzny W terminie od 11.1O.2012r. do r audytor wewnetrzny przeprowadzil zadanie audytowe nr "Wstepna ocena procesu zarzadzania ryzykiem w AMG", którego celem bylo uzyskanie potwierdzenia, ze zaprojektowana w uczelni kontrola zarzadcza obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary dzialalnosci uczelni oraz ze proces realizowany jest prawidlowo, w oparciu o adekwatne i aktualne procedury. Wyniki z oceny wraz z rekomendacjami przedstawione zostaly w sprawozdaniu z dnia r. Na prosbe JM Rektora, zespól ds. systemu kontroli zarzadczej w pismie nr KZ/2/2012 z dnia r. przekazal swoje stanowisko w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego badania audytowego. W dniu r. przekazana zostala audytorowi informacja nt. wdrozenia rekomendacji. Monitorowanie systemu kontroli zarzadczei w ramach systemu zarzadzania jakoscia System kontroli zarzadczej monitorowany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych i pionów przy wspóludziale osób przez nich wyznaczonych. Koordynator ds. zarzadzania jakoscia w planie auditu wewnetrznego na rok 2012 zaplanowal badanie skutecznosci funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej. Przeszkoleni auditorzy zbadali w wyznaczonych obszarach zgodnosc podejmowanych dzialan z ustanowiona procedura P9. Stwierdzono 2 niezgodnosci, do których wystawiono karty niezgodnosci i zainicjowano dzialania korygujace. Zespól ds. kontroli zarzadczej na biezaco nadzoruje prace realizowane w ramach procesu kontroli zarzadczej oraz na podstawie zebranych i poddanych analizie informacji proponuje dzialania doskonalace.

9 str. 9/ 9 Zespól ds. kontroli zarzadczej zidentyfikowal nastepujace slabosci w funkcjonowaniu systemu kontroli zarzadczej w 2012 roku: luki w polityce bezpieczenstwa brak formalnie okreslonych zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników pytania w kwestionariuszach samooceny nie w pelni dostosowane do odbiorcy (szczebel pracowników i kierowników jednostek) Planowane dzialania, które zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku Doskonalenie procedur funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej. 2. Uzupelnienie polityki bezpieczenstwa o brakujace obszary ochrony zasobów. 3. Opracowanie zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. 4. Doskonalenie kwestionariuszy ankiet samooceny i sposobu przeprowadzania badania ankietowego. 5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu zmian w systemie kontroli zarzadczej. 6. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej w ramacii przeprowadzanych auditów systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z ISO Wykaz zadan do realizacji zamieszczono w ramowym harmonogramie prac przy doskonaleniu systemu kontroli zarzadczej w AMG w roku Ocena skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia- referowal Koordynator ds. szj. W stosunku do roku poprzedniego szj jest rozwijany zarówno w sferze dokumentacyjnej jak i aplikacyjnej. W celu zwiekszenia skutecznosci nadzoru nad jakoscia ksztalcenia powolano Uczelniana Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia oraz Wydzialowe Komisje ds. jakosci Ksztalcenia. Ustanowione procesy realizowane sa prawidlowo, gwarantuja odpowiedni poziom jakosci swiadczonych uslug ale wymagaja ciaglego monitorowania i doskonalenia. Wprowadzone jak i projektowane zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym wymaga dostosowania postepowania na wielu plaszczyznach dzialania uczelni, zarówno organizacyjnej jak i legislacyjnej. Wdrazanie nowych rozwiazan systemowych powinno odbywac sie w ramach doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia. Powstajace zespoly zadaniowe musza scisle wspólpracowac z koordynatorem ds. szj, tak by wykorzystywac rozwiazania z systemu zarzadzania jakoscia. W zwiazku z powyzszym nadal podtrzymuje sie stanowisko o koniecznosci wdrozenia komputerowego wspomagania zarzadzania systemem jakosci w AMG. ui/ Ji~. Sporzadzil:..... d..7;~ ; ds.szj Koor yna~ Data. ~~R prof. 'LW. dr b!1b. Piotr Jedrze:iowicz,26o.~~:..~(3 Zatwierdzil: R~~~;.

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA REKTOR Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Działając na

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis

PRZEWODNIK JAKOŚCI. Zweryfikował: Zaakceptował: Zatwierdził: Radca prawny. Sebastian Korzeniowski. data, podpis Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice PRZEWODNIK JAKOŚCI PJ/1 obowiązuje od: 11.12.2013 KOPIA UŻYTKOWA- WERSJA ELEKTRONICZNA Odpowiedzialny za opracowanie: Zweryfikował:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo