PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu o godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu 26.04.2013 o godz. 09.00"

Transkrypt

1 str. 1/ 9 PROTOKÓL nr 01/13 z przegladu systemu zarzadzania w dniu o godz l.uczestnicy przegladu: Rektor - prof. zw. dr hab. Piotr Jedrzejowicz Pelnomocnik ds. szj. w AMG - dr Miroslaw Czechowski, Koordynator ds. szj - mgr Ewa Prylowska Koordynator ds. szj - Grazyna Pawlowska Przewodniczacy zespolu ds. kontroli zarzadczej - mgr Maciej Zalach Pelnomocnicy ds. szj na wydzialach i w PA wedlug zalaczonej listy obecnosci 2. Przebieg dyskusji Podczas przegladu omówiono 2.1. Podsumowano realizacje zadan wynikajacych z poprzedniego przegladu oraz z auditu zewnetrznego - referowal Koordynator ds. szj Na poprzednim przegladzie stwierdzono, ze kontynuowane beda cele zawarte w strategii uczelni i poszczególnych wydzialów i pionów. Zadania te sa na biezaco realizowane. W roku 2012 zaplanowano 7 celów jakosci. Piec celów zostalo osiagnietych zgodnie z zakladanymi zalozeniami. Jeden cel dot. WPiT, z uwagi na ograniczone mozliwosci finansowe i wzgledy organizacyjne, zostal przeniesiony do realizacji na rok nastepny. Nie udalo sie zrealizowac celu dotyczacego wysokosci dotacji na dzialalnosc statutowa. Podczas poprzedniego auditu zewnetrznego PRS nie zostala stwierdzona zadna niezgodnosc. Stwierdzone obserwacje zostaly przeanalizowane podczas spotkania z pelnomocnikami i podjete zostaly odpowiednie dzialania doskonalace. O l -dokonano przegladu pojecia stosowanego w procedurze P4-8 dot. sprzetu pomiarowego. Podtrzymuje sie decyzje, ze w przypadku uslugi edukacyjnej nie mamy doczynienia ze sprzetem kontrolno-pomiarowym i nie ma obowiazku jego wzorcowania czy legalizacji. Natomiast istnieje koniecznosc opracowania procedury nadzoru nad wyposazeniem dydaktycznym w skali calej uczelni. Brak jest dowodów, ze sprzet jest sprawdzany przed rozpoczeciem semestru, w niektórych sytuacjach zapomina sie o przepisach BHP, instrukcje nie zawsze dostepne sa na stanowisku roboczym itd. Prace nad procedura rozpoczna sie na poczatku 2014 roku kierownicy komisji rekrutacyjnych zostali poinformowani aby informacje zamieszczane na protokolach rekrutacyjnych odnosnie zdobytej liczby punktów byly kompletne. Przy weryfikacji systemu zostaly równiez uwzglednione obserwacje pracowników Akademii. Powyzsze zmiany w systemie sa monitorowane przez pelnomocników oraz byly przedmiotem badania podczas auditu wewnetrznego.

2 str. 2/ Analiza polityki jakosci - referowal Koordynator ds. szj w AM W dniu r. JM Rektor zatwierdzil wersje polityki jakosci uwzgledniajaca cele strategiczne zawarte w Strategii rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni w kadencji Polityka jakosci zostala umieszczona na uczelnianej stronie internetowej i jest dostepna w linku ISO. Aktualne wersje polityki autoryzowane przez Rektora zostaly udostepnione wszystkim wydzialom i pionom. Postanowiono, ze z uwagi na koniecznosc uaktualnienia calej Ksiegi Jakosci, polityka jakosci zawarta w ksiedze nie bedzie wymieniana w tym momencie tylko po wydaniu nowej wersji ksiegi, które planowane jest na koniec czerwca 2013 roku Realizacja celów jakosci - referowal Koordynator ds. szj Cele jakosci zawarte w strategii na kadencje zostaly sa w trakcie realizacji. Cele te zostaly przelozone na plan dzi2alalnosci AMG na kadencje i przekazane do realizacji poszczególnym kierownikom pionów i podstawowych jednostek organizacyjnych. W roku 2012 zaplanowano 7 celów jakosci. Dwóch z niech nie udalo sie w pelni zrealizowac. Z uwagi na wprowadzenie w ramach systemu zarzadzania jakoscia procedury kontroli zarzadczej (P9), zrezygnowano z dotychczasowego formularza planu jakosci na rzecz formularza "Plan dzialalnosci na rok... ", który zawiera zestawienie celów i zadan do realizacji. W roku 2012 w ramach doskonalenia systemu kontroli zarzadczej wzór tego formularza ulegal zmianie. Na rok 2013 przewidziana jest nowa wersja formularza planu dzialalnosci. Podsumowanie celów zostalo wykonane wedlug nowych zasad na kazdym wydziale i w pionie osobno i przedstawione w sprawozdaniu z rocznej dzialalnosci Akademii Morskiej w Gdyni za okres od Sprawozdanie zostanie zatwierdzone przez Senat w maju 2013r. Ustalone zostaly cele i zadania na 2013 rok - strategiczne dla Uczelni oraz osobno dla pionów i wydzialów. Ich podsumowanie bedzie mozliwe na poczatku roku Ocena skutecznosci realizowanych procesów - referowal Koordynator ds. szj Dla ustalonych na rok 2012 mierników oceny skutecznosci procesów kazdy wydzial i PA przypisal konkretne miary. Nie we wszystkich przypadkach zalozone miary zostaly osiagniete - zalacznik nr 1 Ocena skutecznosci procesów. Na uwage zasluguje wskaznik atrakcyjnosci kierunku. Na kazdym wydziale zakladano, ze sukcesem bedzie wykorzystanie limitu miejsc, gdy tymczasem liczba kandydatów przewyzszala dostepne miejsca. W ramach realizacji procesu P2 zakladano uzyskanie odpowiedniej liczby grantów uczelnianych. We wszystkich przypadkach (wydzialy), uzyskana wartosc jest nizsza od zakladanej. Jako przyczyne mozna wskazac zmieszenie finansowania. Na rok 2012 zalozono nowe miary bazujac na wynikach z poprzedniego okresu Realizacje dzialan korygujacych i zapobiegawczych- referowal Koordynator ds. szj Dzialania korygujace i zapobiegawcze w roku 2012 byly podejmowane na biezaco w oparciu o wyniki auditów wewnetrznych, wnioski zebran Katedr, posiedzen Rad Wydzialu i Senatu. Dodatkowo dzialania korygujace i zapobiegawcze zostaly ustalane na podstawie wniosków ze spotkan pelnomocników. Wiekszosc dzialan zostala zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. Z 20 dzialan zapobiegawczych zrealizowano 18 a 3 przesunieto na rok 2013, dzialan korygujacych ustalono 5 a zrealizowano 3. Opóznienia w realizacji zadan wynikaja badz z ograniczonych mozliwosci finansowych badz z wprowadzanych zmian organizacyjnych. W

3 str. 3/ roku do czasu przegladu ustalono 5 dzialan korygujacych i 13 zapobiegawczych z czego 1 dzialanie korygujace i 2 zapobiegawcze zostaly zrealizowane. Ilosc zadan wynika ze zmian wprowadzonych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Na biezaco identyfikowane sa nowe obszary, które wymagaja uregulowania w stosunku do zmian w ustawie i rozporzadzeniach Wyniki auditów wewnetrznych w Akademii- referowal Koordynator ds. szj W 2012 roku audit planowany byl w miesiacu listopadzie. Audity zostaly zrealizowane zgodnie z planem. Zaplanowano dodatkowe 4 audity poza planem: gromadzenie i udostepnianie zbiorów bibliotecznych, dzialalnosc wydawniczo-poligraficzna, poszukiwanie ofert pracy dla studentów oraz zarzadzanie zasobami ludzkimi. Auditowi poddano wszystkie realizowane w Akademii procesy. Audit przeprowadzili auditorzy wewnetrzni wybrani z listy uznanych auditorów. W jednym przypadku posilkowano sie auditorem zewnetrznym, który posiadal wymagane procedura kwalifikacje. Zanotowano 49 niezgodnosci. Przeanalizowano ich przyczyny. Dla wszystkich stwierdzonych niezgodnosci zostaly zainicjowane dzialania korekcyjne lub korygujace. Trzy niezgodnosci nie zostaly zamkniete z uwagi na ciagle zmiany organizacyjne. Termin ich realizacji przesunieto na rok Pelnomocnikom pionów oraz kierownikom auditowanych jednostek przekazano informacje o stwierdzonych niezgodnosciach w ich obszarze a takze w innych obszarach. Dokumentacja z auditu znajduje sie u uczelnianego koordynatora. W listopadzie i grudniu 2102 przeprowadzono kolejny audit wewnetrzny uwzgledniajacy dodatkowo postanowienia polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz wprowadzony system kontroli zarzadczej. Przed rozpoczeciem procesu auditowania zorganizowano szkolenia dla auditorów wewnetrznych. Analiza wyników auditu bedzie przeprowadzona na nastepnym przegladzie zarzadzania Ocena dokumentacji - referowal Koordynator ds. szj Po uwzglednieniu uwag z auditów wewnetrznych oraz spostrzezen przekazanych przez poszczególnych pracowników Akademii konieczne bylo wprowadzenie zmian do niektórych procedur lub zmiana calosci dokumentu. Wieksze z nich to: Opracowano procedure P9 Proces kontroli zarzadczej. Jest to zupelnie nowy obszar objety systemem zarzadzania jakoscia, a wynikajacy z wymagan Ministerstwa Finansów. Opracowano procedure Pl-7 studiów podyplomowych. W 2011 roku funkcjonowalo stanowisko pelnomocnika Rektora ds. studiów podyplomowych i tak zapisane bylo w procedurze. Od wrzesnia 2012 roku stanowisko takie zostalo zlikwidowane. W listopadzie opracowana i wdrozona zostala nowa wersja procedury. Zmieniono opis procesu P6 Dzialalnosc wydawniczo-poligraficzna (zmiany organizacyjne, rezygnacja z uslug poligraficznych) Uaktualniono opis procesu P2 Prace naukowo-badawcze. Obecnie obowiazujace jest wydanie 4A do realizacji prac w oparciu o nowe przepisy. Jednak do projektów juz rozpoczetych zastosowanie ma nadal wydanie 3A. Na chwile obecna zastosowanie maja wiec dwie edycje OpISUprocesu. Zmianie ulegl opis procesu P8 Poszukiwanie ofert pracy dla studentów. Zadania w nim opisane zostaly poszerzone o badanie losów absolwentów. Usunieto natomiast zapis dotyczacy bazy studentów i pracodawców z uwagi na brak narzedzia informatycznego. Zmianie ulegla takze procedura P5-4 Zatrudnianie i sprawy kadrowe. Rozszerzono ja o kwestie zatrudniania pracowników niebedacych nauczycielami akademickimi oraz

4 str. 4/9 dostosowano do zmian wynikajacych ze znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Wszystkie zmiany do dokumentacji omawiane byly na spotkaniach z R/ISO i po jego ustnej akceptacji wprowadzone przez K/ISO do stosowania. Zobowiazano pelnomocników aby rozpowszechnili nowe wydania dokumentacji w podleglych obszarach zgodnie z procedura nadzoru nad dokumentacja. Dokumentacja spelnia wymagania normy ISO 9001 ale wyniki auditów wewnetrznych, ciagle zmiany organizacyjne i bezposrednie rozmowy z pracownikami wskazuja na dalsza koniecznosc jej doskonalenia. Stwierdzono potrzebe kontynuowania opracowania nowej instrukcji kancelaryjnej spelniajacej wymagania przepisów prawa dotyczacej nadzoru nad dokumentacja. Stwierdzono potrzebe opracowania nowej wersji Ksiegi Jakosci i procedur spelniajacej wymagania ustawowe i organizacyjne zmiany w uczelni. Stwierdzono potrzebe weryfikacji polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danycii osobowych Badanie zadowolenia klienta - referowali pelnomocnicy. W roku 2012/ 2013 przeprowadzona zostala jedna wspólna ankieta dla calej uczelni. Wyniki ankiet do wgladu u pelnomocników. Zbadano zadowolenia studentów z obslugi przez dziekanaty. Wyniki przekazano dziekanom poszczególnych wydzialów. W stosunku do zeszlego roku, po wprowadzonych zmianach w zakresie funkcjonowania dziekanatów, studenci pozytywnie ocenili zmiany, co odzwierciedlaja wyzsze oceny w ankietach. Studenci sugeruja przede wszystkim zbyt krótki czas otwarcia dziekanatów dla studiów niestacjonarnych oraz niedostateczna dostepnosc prodziekanów. Nadal wiele do zyczenia pozostawia kultura osobista pracowników niektórych dziekanatów. W ramach pozyskanych funduszy UE, pracownik Biura Karier przeprowadzil po raz pierwszy badanie losów absolwentów AMG. NA podstawie uzyskanych wyników opracowany zostal Raport badania losów absolwentów, który zostal przekazany dziekanom wydzialów oraz prorektorowi ds. ksztalcenia. 19-9o grudnia zostaly równiez, wydane zarzadzeniem rektora, zasady monitorowania karier zawodowych absolwentów Analiza rocznej dzialalnosci AM w Gdyni - referowali poszczególni pelnomocnicy Przedstawiono sprawozdanie dzialalnosci poszczególnych jednostek organizacyjnych oceniajacych zarówno zrealizowane dzialania, stan kadry, wyniki ekonomiczne oraz trudnosci. Przedstawiono wnioski do realizacji. Omówione dzialania zwiazane sa bezposrednio ze strategia uczelni. (zalacznik nr 2 - wersja elektroniczna) Omówiono reklamacje - referowal Pelnomocnik ds. SZJ wam Element ten funkcjonuje sprawnie na calej uczelni. Spostrzezenia i uwagi zglaszane przez studentów sa na biezaco analizowane przez Dziekanów i podejmowane sa odpowiednie kroki. W analizowanym okresie wystapila 1 reklamacja, która byla podstawa do podjecia kroków dyscyplinarnych do nauczyciela akademickiego. Natomiast wystapilo wiecej zdarzen, w których AM zmuszona byla do podjecia kroków dyscyplinarnych w stosunku do studentów ( 10 - w roku 2011/2012) - szczególowa dokumentacja w RK.

5 str. 5/ Ocena efektywnosci szkolen szj - referowal Koordynator ds. szj. W ciagu ostatniego roku przeprowadzono lacznie 2 szkolenia dla auditorów wewnetrznych. Szkolenia dotyczyly wymiany doswiadczen pomiedzyauditorami oraz poszerzenia wiedzy auditorów o zagadnienia kontroli zarzadczej i polityki bezpieczenstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto pelnomocnicy w podleglych obszarach prowadzili spotkania informujace o zmianach w dokumentacji. Przeprowadzono szkolenia wszystkich pracowników z zakresu BHP - szkolenia okresowe. W ramach przygotowan do wdrozenia wymagan Ministra Finansów dla sektora finansów publicznych czlonkowie zespolu ds. kontroli zarzadczej brali udzial w szkoleniu realizowanym przez firme zewnetrzna. O efektywnosci szkolenia swiadczy pozytywna ocena procedury P9 przez wladze uczelni. Zespól ds. kontroli zarzadczej przeprowadzil równiez szkolenia dla osób wyznaczonych w jednostkach i pionach z zakresu kontroli zarzadczej. EfektYwnOSCtych szkolen, zespól ds. kontroli zarzadczej ocenia na biezaco, weryfikujac dokumenty i opracowania przedstawiane przez jednostki i piony Ocena funkcjonowania kontroli zarzadczej - referowal przewodniczacy Zespolu ds. kontroli zarzadczej Realizacia zadan zaplanowanych na rok 2012 Na podstawie zatwierdzonego planu dzialalnosci AMG na rok 2012 oraz zidentyfikowanych slabosci systemu kontroli zarzadczej, zespól ds. kontroli zarzadczej opracowal ramowy harmonogram prac przy wdrazaniu i doskonaleniu systemu kontroli zarzadczej w AMG w roku 2012, w którym na biezaco odnotowywal zrealizowane zadania. Z zaplanowanych 10 zadan w pelni udalo sie zrealizowac 8. Termin zakonczenia realizacji zadania nr 4 - Uzupelnienie polityki bezpieczenstwa o brakujace obszary ochrony zasobów - przesunieto na rok Zadanie nr 5 - Opracowanie zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników AMG - jest w trakcie realizacji. Uchwala nr 134 Senatu AMG z dnia l2r. powolano komisje ds. opracowania kodeksu etyki. Zakonczenie prac komisji planowane jest na wrzesien 2013 roku. Wprowadzenie systemu kontroli zarzadczei Zespól ds. systemu kontroli zarzadczej opracowal procedure P9 - Proces kontroli zarzadczej, funkcjonujaca w ramach systemu zarzadzania jakoscia. Procedura zawiera zasady: planowania prac w ramach systemu kontroli zarzadczej, - wyznaczania celów (plan dzialalnosci), monitorowania realizacji celów (sprawozdanie z planu dzialalnosci), identyfikacji i oceny ryzyka, badania ankietowego "samoocena kontroli zarzadczej", - weryfikacji systemu kontroli zarzadczej, sporzadzania oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej, doskonalenia systemu kontroli zarzadczej. Zarzadzeniem nr 26 Rektora AMG z formalnie wprowadzono procedure P9 systemu kontroli zarzadczej.

6 str. 6/ 9 Szkolenia z zakresu systemu kontroli zarzadczei Zorganizowano 4 szkolenia/spotkania dla pracowników wyznaczonych przez kierowników jednostek i pionów do wspólpracy z zespolem z zakresu: metody identyfikacji i oceny ryzyka sporzadzenia sprawozdania z dzialalnosci pionów i jednostek za rok 2011 oraz przygotowania planów dzialalnosci na rok 2012 dla pionów i jednostek sporzadzenia ankiety samooceny w jednostce na szczeblu kierowników pionów i jednostek oraz samodzielnych stanowisk - procedury P9 - system kontroli zarzadczej Zespól ds. kontroli zarzadczej i pracownicy wyznaczeni przez kierowników jednostek i pionów do wspólpracy z zespolem uczestniczyli równiez w 1 szkoleniu zewnetrznym "Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarzadczej oraz audytu wewnetrznego w wybranych jednostkach sektora finansów publicznych" zorganizowanym przez audytora wewnetrznego AMG. Trzech czlonków zespolu ds. kontroli zarzadczej uczestniczylo w specjalistycznym szkoleniu "Kontrola zarzadcza w jednostkach sektora finansów publicznych" organizowanym przez Instytut Rachunkowosci i Podatków, jeden czlonek zespolu uczestniczyl w szkoleniu pt: "Realizacja kontroli zarzadczej wraz z identyfikacja ryzyka w placówce oswiatowej". Osoby wyznaczone do wspólpracy z ZKZ przeprowadzily szkolenia dla kadry kierowniczej oraz dla wszystkich pracowników w swoich jednostkach. W roku 2013 planowane sa szkolenia: dla pracowników z zakresu sporzadzania ankiety samooceny, - dla kierowników jednostek organizacyjnych i pionów oraz osób wyznaczonych do wspólpracy z zespolem ds. kontroli zarzadczej z zakresu procedur kontroli zarzadczej i oceny ryzyka Identyfikacia i ocena ryzyka Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz pionów opracowali rejestr ryzyk strategicznych w nadzorowanym obszarze. W przypadku ryzyk wystepujacych na tak zwanym progu pomiedzy akceptowalnym i nieakceptowalnym poziomem, czyli dla wartosci równej 12 i powyzej zdefiniowano dzialania korygujace, w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. W roku 2012 zidentyfikowano ich 15. ZKZ wyznaczyl termin oraz osoby odpowiedzialne za dokonanie kontroli tych ryzyk. Na karcie kontroli ryzyka zapisano wyniki oceny oraz ponownej analizy ryzyka. W 3 przypadkach poziomu ryzyka nie udalo sie obnizyc, w pozostalych podjete dzialania przyniosly zakladane efekty. Zespól uwzgledniajac uwagi pracowników AMG zdecydowal o wprowadzeniu zmian w instrukcji identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie przedefiniowania prawdopodobienstwa wystapienia ryzyka. Ryzyka strategiczne dla AMG Na wysokim poziomie zidentyfikowano 9 ryzyk strategicznych, z czego w pieciu przypadkach udalo sie zredukowac ryzyko do poziomu pomijalnego. Pozostale 4 zostana

7 str. 7/9 ujete w rejestrze ryzyka na rok Zgodnie z harmonogramem prac wynikajacym z procedury P9, ZKZ przygotowal projekt ryzyk strategicznych na rok 2013r. 2. Samoocena systemu kontroli zarzadczei Zespól ds. kontroli zarzadczej opracowal trzy kwestionariusze samooceny oddzielnie dla: - stanowisk robotniczych - pracowników (nauczycieli akademickich, illz.-tech., administracyjnych) - kierowników jednostek i pionów. Ustalono harmonogram ankietowania, okreslajac, ze pracownicy na stanowiskach robotniczych wypelniaja kwestionariusze w formie papierowej do dnia , pracownicy w formie elektronicznej do dnia a kierownicy jednostek i pionów oprócz wypelnienia kwestionariusza w wersji papierowej sporzadzaja równiez oswiadczenie czastkowe o stanie kontroli zarzadczej w podleglym obszarze do dnia ZKZ dokonal analizy otrzymanych informacji i zbiorcze wyniki przekazal kierownikom pionów i podstawowych jednostek organizacyjnych, którzy na tej podstawie dokonali samooceny i do dnia r. sporzadzili oswiadczenia czastkowe o stanie kontroli zarzadczej w nadzorowanych jednostkach Opracowane wyniki wskazuja iz istnieje potrzeba: - zmodyfikowanie pytan w kwestionariuszu dla grupy pracowników oraz kierowników katedr opracowanie nowej metody przeprowadzania badania ankietowego pracowników opracowania standardów postepowania etycznego dla pracowników AM sporzadzenia regulaminów organizacyjnych dla jednostek organizacyjnych, które ich nie posiadaja wdrozenia intranetu w celu poprawy komunikacji wewnetrznej. Plany dzialalnosci na rok 2013 i sprawozdania z dzialalnosci za rok 2012 W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Finansów w sprawie planu dzialalnosci i sprawozdania z jego wykonania z dnia 29 wrzesnia 2010 r.( Dz.U. z 2010 li 187 poz. 1254), zespól ds. kontroli zarzadczej przygotowal wzory planu dzialalnosci i sprawozdania z jego wykonania. Dla AMG zastosowano wzór wynikajacy z ww. rozporzadzenia, natomiast dla podleglych jednostek celowo opracowano nowe formularze uwzgledniajace takze wymagania systemu zarzadzania jakoscia w tym zakresie. Zgodnie z przyjetymi w procedurze zasadami, Kierownicy pionów i komórek organizacyjnych przeslali do zespolu sprawozdania z realizacji planu za rok 2012 w podleglej jednostce z okresleniem przyczyn nieosiagniecia celów oraz plan dzialalnosci na rok 2013, wraz z okreslonymi kryteriami realizacji celów oraz osobami odpowiedzialnymi. Podczas analizy sprawozdan za rok 2012 zespól ds. kontroli zarzadczej pozytywnie ocenil stopien realizacji celów przez jednostki. W przypadku nieosiagniecia planowanego celu, kierownicy jednostek podali przyczyny, które w wiekszosci wynikaly z ograniczonych mozliwosci finansowych. JM Rektor na spotkaniu z zespolem ds. kontroli zarzadczej przyjal sprawozdanie z planu dzialalnosci AMG za rok 2012 oraz okreslil plan dzialalnosci AMG na rok 2013 wyznaczajac 8 glównych celów do realizacji.

8 str. 8/9 PrzYgotowanie dla JM Rektora oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczei w AMG W zwiazku z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 20 l Or. w sprawie wzoru oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 238; poz. 1581) oraz na podstawie informacji z: monitoringu realizacji celów i zadan, samooceny kontroli zarzadczej przeprowadzonej z uwzglednieniem standardów kontroli zarzadczej dla sektora finansów publicznych, procesu zarzadzania ryzykiem, wyniku audytu wewnetrznego, wyników kontroli wewnetrznych, - wyników kontroli zewnetrznych, wyników auditu systemu zarzadzania jakoscia przedstawionych przez zewnetrzna jednostke certyfikujaca oraz wyników ocen zewnetrznych oswiadczen czastkowych kierowników jednostek oraz kierowników pionów wydzialów o stanie kontroli zarzadczej w podleglych obszarach zespól ds. kontroli zarzadczej r. przygotowal projekt oswiadczenia o stanie kontroli zarzadczej. Projekt zostal przedstawiony JM Rektorowi do zatwierdzenia do dnia r a 22 lutego 2013r zatwierdzone oswiadczenie zostanie wyslane do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Audvt wewnetrzny W terminie od 11.1O.2012r. do r audytor wewnetrzny przeprowadzil zadanie audytowe nr "Wstepna ocena procesu zarzadzania ryzykiem w AMG", którego celem bylo uzyskanie potwierdzenia, ze zaprojektowana w uczelni kontrola zarzadcza obejmuje swoim zakresem wszystkie obszary dzialalnosci uczelni oraz ze proces realizowany jest prawidlowo, w oparciu o adekwatne i aktualne procedury. Wyniki z oceny wraz z rekomendacjami przedstawione zostaly w sprawozdaniu z dnia r. Na prosbe JM Rektora, zespól ds. systemu kontroli zarzadczej w pismie nr KZ/2/2012 z dnia r. przekazal swoje stanowisko w sprawie sprawozdania z przeprowadzonego badania audytowego. W dniu r. przekazana zostala audytorowi informacja nt. wdrozenia rekomendacji. Monitorowanie systemu kontroli zarzadczei w ramach systemu zarzadzania jakoscia System kontroli zarzadczej monitorowany jest przez kierowników jednostek organizacyjnych i pionów przy wspóludziale osób przez nich wyznaczonych. Koordynator ds. zarzadzania jakoscia w planie auditu wewnetrznego na rok 2012 zaplanowal badanie skutecznosci funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej. Przeszkoleni auditorzy zbadali w wyznaczonych obszarach zgodnosc podejmowanych dzialan z ustanowiona procedura P9. Stwierdzono 2 niezgodnosci, do których wystawiono karty niezgodnosci i zainicjowano dzialania korygujace. Zespól ds. kontroli zarzadczej na biezaco nadzoruje prace realizowane w ramach procesu kontroli zarzadczej oraz na podstawie zebranych i poddanych analizie informacji proponuje dzialania doskonalace.

9 str. 9/ 9 Zespól ds. kontroli zarzadczej zidentyfikowal nastepujace slabosci w funkcjonowaniu systemu kontroli zarzadczej w 2012 roku: luki w polityce bezpieczenstwa brak formalnie okreslonych zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników pytania w kwestionariuszach samooceny nie w pelni dostosowane do odbiorcy (szczebel pracowników i kierowników jednostek) Planowane dzialania, które zostana podjete w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarzadczej w roku Doskonalenie procedur funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej. 2. Uzupelnienie polityki bezpieczenstwa o brakujace obszary ochrony zasobów. 3. Opracowanie zasad w zakresie etycznego postepowania dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni. 4. Doskonalenie kwestionariuszy ankiet samooceny i sposobu przeprowadzania badania ankietowego. 5. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu zmian w systemie kontroli zarzadczej. 6. Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej w ramacii przeprowadzanych auditów systemu zarzadzania jakoscia zgodnego z ISO Wykaz zadan do realizacji zamieszczono w ramowym harmonogramie prac przy doskonaleniu systemu kontroli zarzadczej w AMG w roku Ocena skutecznosci systemu zarzadzania jakoscia- referowal Koordynator ds. szj. W stosunku do roku poprzedniego szj jest rozwijany zarówno w sferze dokumentacyjnej jak i aplikacyjnej. W celu zwiekszenia skutecznosci nadzoru nad jakoscia ksztalcenia powolano Uczelniana Komisje ds. Jakosci Ksztalcenia oraz Wydzialowe Komisje ds. jakosci Ksztalcenia. Ustanowione procesy realizowane sa prawidlowo, gwarantuja odpowiedni poziom jakosci swiadczonych uslug ale wymagaja ciaglego monitorowania i doskonalenia. Wprowadzone jak i projektowane zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym wymaga dostosowania postepowania na wielu plaszczyznach dzialania uczelni, zarówno organizacyjnej jak i legislacyjnej. Wdrazanie nowych rozwiazan systemowych powinno odbywac sie w ramach doskonalenia systemu zarzadzania jakoscia. Powstajace zespoly zadaniowe musza scisle wspólpracowac z koordynatorem ds. szj, tak by wykorzystywac rozwiazania z systemu zarzadzania jakoscia. W zwiazku z powyzszym nadal podtrzymuje sie stanowisko o koniecznosci wdrozenia komputerowego wspomagania zarzadzania systemem jakosci w AMG. ui/ Ji~. Sporzadzil:..... d..7;~ ; ds.szj Koor yna~ Data. ~~R prof. 'LW. dr b!1b. Piotr Jedrze:iowicz,26o.~~:..~(3 Zatwierdzil: R~~~;.

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej

SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej Grupa środowisko wewnętrzne SKZ. 1 Przestrzeganie wartości etycznych SKZ.1.1. Kodeks etyczny 1. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ. lp. data nazwa dokumentu w sprawie

REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ. lp. data nazwa dokumentu w sprawie Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11 REJESTR DOKUMENTÓW SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ lp. data nazwa dokumentu w sprawie 1. 26 stycznia 2004r. Uchwała Nr XVI/104/2003/2004 Senatu Politechniki 2. 13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO Zalaczniki Nr 3 do Zarzadzenia Nr JJ.f..2004 Starosty Poznanskiego z dnia J,.:Q.8."2004 r. KARTA AUDYTU WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kartyaudytu wewn((trznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zwanej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ I. Środowisko Wewnętrzne. Przestrzeganie wartości etycznych 1. Pismo okólne Rektora UWr Nr 4/2007 z dnia 10.05.2007 r. w sprawie gromadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów.

Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie obsługi studentów. 21 marca 2011 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z TRZECIEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA Spis treści Załącznik nr 1 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA strona 1. Cel procedury... 1 2. Zakres procedury... 2 3. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Tytuł: nkietyzacja nauczycieli akademickich Wydanie: I Strona 1 z 5 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest pozyskanie od studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Załącznik do Zarządzenia nr 22/2014 Rektora UKSW z dnia 4 kwietnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia nr 47/2005 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2005r. Regulamin Biura Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna

Wojskowa Akademia Techniczna 7.. 74," Stosownie do postanowień 7 decyzji r 138 MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej obrona

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego Zalacznik do Zarzadzenia Nr t../ 2005 Starsty Poznanskiófo z dma 23-.; : 2005 r. Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego 1. Audytor Wewnetrzny, przeprowadzajac audyt wewnetrzny: 1) bada wiarygodnosc sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 24 z dnia 3 czerwca 2016 r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 24 z dnia 3 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 23 z 26 kwietnia 2013 r. - Procedura: A 2-1.0 (w brzmieniu zmienionym Zarządzeniem Rektora 24/2016) Nadzór i audyt nad wewnętrznym systemem zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik 2a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia. PG-PS-ISO-4 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY AUDIT WEWNĘTRZNY Data 2006-08-22 1. CEL Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego

Bardziej szczegółowo

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 10 /13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury samooceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Zwiekszanie sprawnosci postepowan sadowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaleglosci sadowych

1. Zwiekszanie sprawnosci postepowan sadowych oraz stopniowe ograniczanie poziomu zaleglosci sadowych Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2012 Sadu Okregowego w Warszawie CZESCA: Realizacja najwazniejszych celów w roku 2012 Miernikiokreslajacestopien realizacjicelu Planowana Osiagnieta L.p.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr Wiesława Wierzbicka. kierunkowy. obowiązkowy polski III

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr Wiesława Wierzbicka. kierunkowy. obowiązkowy polski III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Z-EKO2-578 Nazwa modułu Audyt wewnętrzny Nazwa modułu w języku angielskim Internal audit Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Okres objety kontrola: 2010 rok Przedmiot kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowa. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie Olsztyn, dnia 30 grudnia 2011 r. LOL-4101-22-01/2011; P/11/022 Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 7/2016 Wydanie: 1 Data wydania 1: 27.10.2016 Data weryfikacji: Nr: 11.6 Symbol: WSZJK-A-JZA Załączniki: 11.6.-W01, 11.6.-W02 PROCEDURA monitorowania jakości zajęć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych Załącznik Nr 5 do Regulaminu kontroli zarządczej Ankieta do samooceny kontroli zarządczej WIJHARS Zielona Góra kierownicy komórek organizacyjnych L.p. PYTANIE TAK NIE Trudno to ocenić a) Odniesienie do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek organizacyjnych

Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek organizacyjnych Pieczęć Wydziału Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. Ankieta do samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownicy komórek

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo