STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

2 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 2 z 34 Spis treści 1. Prezentacja powiatu 4 2. Korzystanie z Księgi Jakości 6 3. Terminy i definicje 6 4. System zarządzania jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami i zapisami 8 5. Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na klienta Polityka jakości Planowanie Cele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Dane wejściowe do przeglądu Dane wyjściowe z przeglądu Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, szkolenie i świadomość Infrastruktura Środowisko pracy 20

3 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 3 z Realizacja usług Planowanie realizacji usług Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących usług Przegląd wymagań dotyczących usług Komunikacja z klientem Projektowanie i rozwój Zakupy Proces zakupów Informacje dotyczące zakupów Weryfikacja zakupionych usług Produkcja i dostarczanie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własnośc klienta Zabezpieczanie usług Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary usług Nadzór nad usługą niezgodną Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze Załączniki Rejestr zmian 34

4 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 4 z Prezentacja Powiatu Powiat Aleksandrowski leży w województwie kujawsko pomorskim i graniczy z następującymi powiatami: toruńskim od północy, lipnowskim od wschodu, włocławskim od strony południowo - wschodniej, radziejowskim od strony południowej i inowrocławskim od zachodu. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Aleksandrów Kujawski. W granicach administracyjnych powiatu znajduje się 9 gmin, w tym 3 gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, oraz 6 gmin wiejskich: I. Aleksandrów Kujawski, II. Bądkowo, III. Koneck, IV. Raciążek, V. Waganiec, VI. Zakrzewo, 150 miejscowości, 118 sołectw. Powiat Aleksandrowski zajmuje powierzchnię 475,6 km² i jest najmniejszym powiatem spośród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko pomorskiego. Powierzchnia poszczególnych

5 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 5 z 34 gmin jest zróżnicowana. Największą gminą jest Aleksandrów Kuj. (132 km²) a najmniejszą gmina Raciążek (33 km²). Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zlokalizowane jest w centrum miasta przy ul. Słowackiego 8. W budynku znajduje się również siedziba Urzędu Miasta w Aleksandrowie Kujawskim. Komórki organizacyjne znajdują się w jednym budynku, wyjątek stanowi Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który mieści się przy ul. Sikorskiego 2 przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim stanowi aparat pomocniczy Starosty i Zarządu do wykonywania zadań określonych prawem tj. zadań własnych Powiatu, zadań zleconych oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień, zgodnie z art. 33 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Starostwo zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno biurową Rady Powiatu, Zarządu Powiatu oraz Starosty Aleksandrowskiego, a także obsługę komisji, zespołów oraz instytucji i jednostek pomocniczych, doradczych i opiniodawczych. Kierownikiem Starostwa a jednocześnie zwierzchnikiem służbowym jego pracowników jest Starosta Aleksandrowski. Kadrę kierowniczą urzędu stanowią: Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Pracownicy Starostwa realizują zadania publiczne na rzecz mieszkańców, instytucji i organizacji Powiatu Aleksandrowskiego, a także stanowią wsparcie merytoryczne dla innych jednostek organizacyjnych Powiatu. Wykazują się wysokimi kompetencjami, co niewątpliwe ma wpływ na jakość świadczonych usług. Kadra Starostwa czynnie uczestniczy również w lokalnym życiu społecznym angażując się w realizację przedsięwzięć sportowych i kulturalnych. Wszyscy mają pełną świadomość, że jakość pracy kierownictwa oraz pracowników ma bezpośredni wpływ na poziom zaspokajanych oczekiwań mieszkańców naszego powiatu. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim posiada uporządkowaną i dostosowaną do potrzeb społecznych i realizowanych zadań, strukturę organizacyjną, nastawioną na osiąganie zaplanowanych celów. Budynek, w którym mieszczą się Starostwo oraz Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim nie jest wyposażony w windę. Z tego powodu aby dostosować system obsługi do potrzeb osób

6 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 6 z 34 niepełnosprawnych, na parterze budynku zostały zlokalizowane wydziały, które zapewniają obsługę największej ilości petentów tj. Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych. Każde stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt biurowy, komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem, który jest niezbędny do realizacji zadań. 2. Korzystanie z Księgi Jakości Dokument ten jest podstawowym dokumentem Urzędu opisującym ustanowiony i wdrożony System Zarządzania. Dokument adresowany jest do wszystkich pracowników urzędu oraz klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Księga Systemu Zarządzania jest nadzorowana przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania. Funkcję tę w Urzędzie pełni Elżbieta Wiśniewska. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do zapoznania się z treścią Księgi Jakości i stosowania zawartych w niej postanowień oraz w dokumentach w niej przywołanych. Struktura tego dokumentu została oparta na wymaganiach międzynarodowej normy ISO 9001:2008, której odpowiednikiem jest polska norma PN-EN ISO 9001: Terminy i definicje Ilekroć w Księdze jest mowa o: Najwyższym Kierownictwie należy przez to rozumieć [Starostę, Wicestarostę, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników Wydziałów], Urzędzie należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Komórkę organizacyjną należy przez to rozumieć Wydział lub równorzędną komórkę organizacyjną o innej nazwie oraz samodzielne stanowisko. 4. System zarządzania jakością 4.1 Wymagania ogólne W wyniku pracy zespołu wdrożeniowego wspomaganego zewnętrzną firmą szkoleniową został ustanowiony, udokumentowany i wdrożony SZJ zgodny z normą międzynarodową. Zaplanowano również mechanizmy, które zapewniają jego utrzymanie i ciągłe doskonalenie.

7 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 7 z 34 Wykorzystano podejście procesowe i w jego ramach zidentyfikowano procesy potrzebne w SZJ, a także określono ich sekwencje. Biorąc pod uwagę specyfikę organizacji oraz jej produktów nie mają zastosowania niektóre wymagane normy: punkt 7.3 Projektowanie i rozwój podlega wyłączeniu, ponieważ Starostwo nie ma możliwości projektowania nowych usług, a jedynie wykonywanie usług wynikających z określonych przepisów prawnych, obowiązujących w administracji samorządowej. punkt Walidacja procesów produkcji i dostarczania usług podlega wyłączeniu, ponieważ proces realizacji usługi jest monitorowany i kontrolowany na bieżąco przez pracownika (samokontrola na stanowisku pracy), a przed dostarczeniem usługi klientowi przez przełożonego. Wszystkie jej parametry są możliwe do zmierzenia. punkt 7.6 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów podlega wyłączeniu, jako, że poza infrastrukturą wykorzystywaną w archiwum, będącą przedmiotem szczegółowych uregulowań prawnych, urząd nie stosuje wyposażenia o charakterze kontrolno - pomiarowym System Zarządzania Jakością obejmuje: Realizację zadań własnych Powiatu, zleconych z zakresu administracji rządowej, powierzonych w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej lub samorządowej, na podstawie uchwał Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na ich przyjęcie do realizacji. Zakres działań, kompetencji i zakresów odpowiedzialności zawarte w Księdze Jakości obowiązują wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego. Ustanowiony System Zarządzania Jakością jest nieustannie doskonalony. 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne W celu prawidłowego działania systemu zgodnego z wymaganiami normy zostały opracowane procedury systemu zarządzania jakością: VI.01.00/aw Nadzór nad dokumentacją i zapisami VI.02.00/aw Audity wewnętrzne VI.03.00/aw Postępowanie z usługą niezgodną, działania korygujące/zapobiegawcze oraz karty procesów systemu zarządzania jakością:

8 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 8 z 34 I.00.00/aw Zadania z zakresu administracji publicznej II.00.00/aw Planowanie i realizacja budżetu III.00.00/aw Nadzór i kontrola IV.00.00/aw Pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych V.00.00/aw Udzielanie zamówień publicznych VI.00.00/aw System zarządzania jakością VII.00.00/aw Utrzymanie infrastruktury IT VIII.00.00/aw Zarządzanie infrastrukturą IX.00.00/aw Zarządzanie zasobami ludzkimi Księga jakości Księga stanowi opis wdrożonego w Urzędzie systemu zarządzania, określa jego zakres i wyłączenia [punkt 1.2], opis oddziaływania między procesami [punkt 4.1], dokumentację systemu zarządzania [punkt 3] oraz sposób spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. Księga Jakości jest dostępna pracownikom Urzędu, jak również Klientom poprzez BIP oraz stronę WWW Urzędu Nadzór nad dokumentami i zapisami W celu spełnienia wymagań normy została opracowana i wdrożona udokumentowana procedura [Nadzór nad dokumentacją i zapisami VI.01.00/aw]. Procedura zawiera zasady nadzorowania dokumentacji systemu w zakresie: opracowywania i zatwierdzania dokumentów, przeglądu dokumentów, aktualizacji, identyfikacji zmian i statusu, zapewnienia dostępności w miejscach użytkowania odpowiednich wersji dokumentów. zapewnienia czytelności i łatwości do zidentyfikowania dokumentów, zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad zidentyfikowaniem oraz rozpowszechnianiem dokumentów pochodzących z zewnątrz, niezbędnych do planowania i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zapobiegania stosowaniu dokumentów nieaktualnych, aktualizacji rejestru procedury kontroli zarządczej. Procedura ta zawiera również zasady nadzorowania wymagań prawnych.

9 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 9 z Odpowiedzialność kierownictwa 5.1 Zaangażowanie kierownictwa Kierownictwo Urzędu wielokrotnie dostarczało dowody swojego zaangażowania w tworzenie systemu zarządzania przyjaznego klientom organizacji i osiągania uświadomionych jej celów jakościowych. Jednak bardzo ważnym aktem było podjęcie decyzji o wdrożeniu SZJ według normy międzynarodowej, przez co kierownictwo postanowiło zapewnić klientom profesjonalną obsługę w przyjaznej instytucji działającej na zasadach uznanych i wypróbowanych w skali międzynarodowej. Najwyższe kierownictwo w sposób bezpośredni angażowało się w rozstrzyganiu problemów strategicznych i merytorycznych w trakcie projektowania SZJ. Najwyższe Kierownictwo zapewnia, że świadczone usługi publiczne spełniają wymagania prawa, normy PN-EN ISO 9001:2009 co skutkuje zaspokajaniu oczekiwań klientów. Ze względu na charakter działalności i rodzaj realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim zadań, nie wszystkie wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 mają zastosowanie. 5.2 Orientacja na klienta Specyfika działania organizacji powoduje, że wymagania dotyczące realizowanych w niej usług są odpowiednio ściśle określone i klienci nie wnoszą do nich specjalnych, dodatkowych wymagań. Oczekują oni załatwienia sprawy w sposób terminowy, rzetelny i życzliwy, ale są to wymagania o charakterze ogólnym i dotyczą generalnie wszystkich realizowanych w organizacji.usług. Aby określić i spełnić wymagania klienta wdrożony został mechanizm badania jego zadowolenia, co szczegółowo opisano w punkcie niniejszej Księgi. 5.3 Polityka jakości Ustanowiona przez najwyższe Kierownictwo Polityka Jakości jest dokumentem wiodącym, wyznaczającym cele w zakresie realizacji zadań i zarządzania Starostwem określonych przepisami prawa oraz wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu.

10 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 10 z 34 Założenia Polityki Jakości są zaakceptowane przez Starostę Aleksandrowskiego, popularyzowane i rozumiane wśród wszystkich pracowników objętych Systemem Zarządzania Jakością. POLITYKA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Misją Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim jest skuteczna i efektywna realizacja zadań publicznych określonych przepisami prawa oraz podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców powiatu. Polityka Jakości stosowana przez kadrę kierowniczą i pracowników urzędu polega na starannej i profesjonalnej obsłudze klientów oraz dążeniu do wyznaczonych celów jakości, którymi są: Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez samokształcenie, Budowanie urzędu przyjaznego mieszkańcom poprzez stosowanie metod skutecznej komunikacji, zwiększenie dostępu do informacji, Sprawne, kompetentne i satysfakcjonujące załatwianie spraw z poszanowaniem prawa oraz podejmowanie działań w celu skrócenia czasu oczekiwania ich załatwienia. Starosta Aleksandrowski, działający w imieniu Zarządu Powiatu, kadry kierowniczej oraz pracowników Starostwa Powiatowego deklaruje zapewnienie optymalnych warunków i niezbędnych środków dla realizacji przyjętej Polityki Jakości. Zobowiązuję się do spełnienia wymagań klienta oraz ciągłego doskonalenia skuteczności wdrażanego systemu zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009.

11 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 11 z Planowanie Cele dotyczące jakości Ustanowiona Polityka Jakości stanowi ramy dla ustalenia celów związanych z zarządzaniem jakością. Najwyższe Kierownictwo opracowuje cele i zadania związane z realizacją założeń Polityki Jakości oraz zdefiniowanymi procesami, wskazując jednocześnie odpowiedzialności za ich realizację i monitorowanie. Cele główne to: stałe usprawnianie funkcjonowania Starostwa ciągłe doskonalenie obsługi klienta podnoszenie kompetencji pracowników Starostwa dostarczenie niezbędnej informacji w celu wyjaśnienia danej sprawy zapewnienie łatwego dostępu do wszelkich informacji, dostępności do informacji publicznej oraz obowiązujących procedur oraz przepisów prawa ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością Mierzalność celów jest zapewniona przez wskazanie kryteriów oraz metod ich weryfikacji. W następstwie ustanowienia celów określani są odpowiedzialni za realizację, daty ich osiągnięcia oraz formy weryfikacji. Cele i zadania podlegają zatwierdzeniu i dystrybucji przez Starostę oraz okresowej weryfikacji pod kątem adekwatności i spójności z Polityką Jakości a ich realizacja weryfikowana jest w trakcie corocznych przeglądów zarządzania. Za zgodność i wystarczalność zestawienia celów i zadań odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Planowanie systemu zarządzania jakością Planowanie systemu zarządzania jakością odbywa się we wszystkich fazach jego planowania i funkcjonowania. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu planowania powołany został, spośród pracowników organizacji zespół wdrożeniowy, który na podstawie wiedzy nabytej w trakcie szkoleń zaprojektował i wdrożył SZJ spełniający wymagania normy. W trakcie funkcjonowania SZJ będzie on przeglądany na bieżąco, a jeśli zajdzie potrzeba jego modyfikacji, to wnioski

12 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 12 z 34 takie składane są pełnomocnikowi, który czuwa nad zachowaniem integralności w czasie wdrażania zmian w systemie. Szczególnym momentem na podejmowanie decyzji w sprawie zmian w SZJ jest przegląd zarządzania, w czasie którego dokonuje się jego generalnej analizy. 5.5 Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Dla zapewnienia pełnego nadzoru i możliwości spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim zostały określone i udokumentowane odpowiedzialności i uprawnienia pracowników merytorycznych, technicznych oraz ich wzajemne zależności. Poniższy schemat organizacyjny pokazuje służbowe podporządkowanie i wzajemne zależności w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

13 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 13 z 34

14 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 14 z Odpowiedzialność i uprawnienia Wszyscy pracownicy wykonujący i weryfikujący prace mające wpływ na jakość, uprawnienia i odpowiedzialności. Zostały one określone w zakresach obowiązków pracowników oraz innych dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, w szczególności zawarte w niniejszej Księdze Jakości, a także procedurach i wewnętrznych aktach prawnych. Sekretarz Powiatu będący jednocześnie Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością pełni także funkcję Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej. Podstawowe odpowiedzialności pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Jakością przedstawione zostały poniżej: Liderzy procesów odpowiadają za: 1. definiowanie celów dla realizacji Polityki Jakości oraz związanych z nimi zadań, metod i okresów weryfikacji, 2. współpracę z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji założeń Systemu Zarządzania Jakością i jego rozwoju, 3. dostarczenie Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością sprawozdań związanych z realizacją celów i zadań oraz wszelkich innych niezbędnych informacji dla prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, 4. nadzór nad realizacją i znajomością podstawowych założeń Systemu Zarządzania w podległych obszarach. 5. nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem, monitorowania systemu kontroli zarządczej, przeprowadzania analizy występujących obszarów zagrożeń i składania propozycji wdrażania mechanizmów minimalizujących zagrożenia na poziomie procesu. Naczelnicy komórek organizacyjnych odpowiadają za: 1. realizację zadań zgodnie z procedurami i instrukcjami Systemu Zarządzania Jakością dotyczącymi wykonywania zadań przez nich samych, jak również przez pracowników w podległych im obszarach. 2. definiowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz nadzór nad ich realizacją, w zakresie auditów wewnętrznych oraz przeglądów dokonywanych przez najwyższe Kierownictwo. 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem, monitorowania systemu kontroli zarządczej, przeprowadzania analizy

15 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 15 z 34 występujących obszarów zagrożeń i składania propozycji wdrażania mechanizmów minimalizujących zagrożenia na poziomie Wydziału. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością odpowiada za: 1. zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: planowanie i realizację prac w zakresie utrzymania, doskonalenia i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością, 3. współpracę z Liderami procesów, Naczelnikami komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie przygotowania przeglądów systemu dokonywanych przez najwyższe Kierownictwo, 4. sprawdzenie i zapewnienie zgodności dokumentacji systemowej z wymaganiami prawa i normy PN-EN ISO 9001:2009, 5. nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością i zapewnienie dostępu do niej wszystkim pracownikom uczestniczącym w Systemie Zarządzania Jakością, 6. planowanie i realizację procesu wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością, 7. nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, 8. planowanie i organizację szkoleń związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością, 9. rozpowszechnienie założeń Polityki Jakości wśród wszystkich pracowników Starostwa, 10. analizę realizacji celów i przekazanie wyników analizy w trakcie przeglądów Kierownictwa, 11. propagowanie zasadnych wymagań klienta, 12. propagowanie wyników związanych z realizacją założeń Polityki Jakości, 13. dokumentowanie przebiegu i rezultatów przeglądów opracowywanie protokołów, 14. przekazywanie w pisemnej formie ewentualnych wskazówek, działań korygujących i zapobiegawczych zdefiniowanych w czasie przeglądu, 15. opracowanie Księgi Jakości, 16. typowanie kwalifikowanego personelu auditorów wewnętrznych z odpowiednim doświadczeniem i znajomością Systemu Zarządzania Jakością, 17. opracowanie programu auditów i przedłożenie do zatwierdzenia, 18. proponowane auditora wiodącego na etapie planowania auditów wewnętrznych, 19. powiadomienie Kierowników komórek organizacyjnych, objętych auditem o terminie auditu z np. 3 dniowym wyprzedzeniem czasowym, 20. dokonywanie analiz związanych z wynikami auditów,

16 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 16 z decydowanie o konieczności podjęcia działań korygujących i działań zapobiegawczych wobec wskazanych w trakcie auditu niezgodności, 22. raportowanie wyników auditu Staroście, 23. weryfikację realizacji działań korygujących i zapobiegawczych, 24. podejmowanie decyzji o reaudicie, 25. zdefiniowanie rodzaju danych zbieranych i analizowanych w zakresie Systemu Zarządzania Jakością, występowanie z propozycjami powoływania zespołów wykonujących analizy, 26. ustanowienie zasad utrzymania aktualności i dostępności danych elektronicznych dotyczących Systemu Zapewniania Jakości, 27. ustalenie koniecznych rodzajów zapisów jakości. 28. sprawowanie nadzoru nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością oraz zapisami jakości, 29. udostępnienie użytkownikom dokumentów systemu jakości, 30. weryfikację dokumentów systemu jakości w oparciu o zasady dotyczące ich edycji, 31. wycofywanie i archiwizowanie dokumentów tracących ważność, 32. powiadomienie użytkowników o nowych wydaniach dokumentów systemu jakości, 33. nadzór nad ustanowionym systemem identyfikacji, rejestracji, zbierania i dystrybucji zapisów dotyczących jakości. 34. wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem, monitorowania systemu kontroli zarządczej, przeprowadzania analizy występujących obszarów zagrożeń oraz bieżąca aktualizacja rejestru procedur kontroli zarządczej Pracownicy Starostwa odpowiadają za: 1. znajomość i przestrzeganie założeń Polityki Jakości w ramach realizowanych zadań, 2. realizację zadań zgodnie z procedurami, wewnętrznymi i zewnętrznymi aktami prawnymi oraz innymi dokumentami wewnętrznymi Starostwa, 3. zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością odpowiednio wszelkich problemów związanych z Systemem Zarządzania Jakością. Auditor wiodący odpowiada za: 1. ostateczne zatwierdzenie składu zespołu auditorów, 2. ustalenie z auditowanym szczegółowego planu auditu, 3. koordynację przebiegu auditu, 4. przeprowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego,

17 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 17 z przygotowanie raportu z auditu. Auditorzy wewnętrzni odpowiadają za: 1. wspomaganie audytora wiodącego podczas prowadzenia auditów wewnętrznych, 2. przekazywanie audytorowi wiodącemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportu z auditu, 3. uczestnictwo w spotkaniu zamykającym Przedstawiciel kierownictwa Starosta odpowiada za wdrożenie systemu zarządzania jakością i ciągłe jego doskonalenie za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, który jest przedstawicielem kierownictwa. Starosta odpowiada za : 1. weryfikację i zatwierdzanie kierunków rozwoju Systemu Zarządzania Jakością, 2. opracowanie i zatwierdzenie Polityki Jakości, we współpracy z Naczelnikami poszczególnych komórek organizacyjnych, 3. planowanie i realizację przeglądów dokonywanych przez najwyższe Kierownictwo, 4. definiowanie celów i zadań dla realizacji Polityki Jakości we współpracy z Naczelnikami poszczególnych komórek organizacyjnych, 5. nadzorowanie realizacji i weryfikację adekwatności i aktualności treści Polityki Jakości i celów z nich wynikających, 6. zapewnienie niezbędnych środków dla utrzymania i rozwoju systemu zarządzania jakością oraz realizację założeń Polityki Jakości, 7. zatwierdzanie Księgi Jakości, procedur systemowych oraz innych dokumentów dotyczących zarządzania w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. 8. funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej oraz zarządzanie ryzykiem w Starostwie Powiatowym, poprzez Pełnomicnika ds. SZJ i Kontroli Zarządczej Komunikacja wewnętrzna W Urzędzie funkcjonuje system komunikacji wewnętrznej, umożliwiający sprawne działanie Systemu. Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez: internet:

18 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 18 z 34 Biuletyn Informacji Publicznej - poczta elektroniczna, tablice ogłoszeń, spotkania wewnętrzne, w tym narady kierownictwa indywidualne spotkania robocze między członkami kierownictwa różnego szczebla na bieżąco, w razie potrzeby, indywidualne robocze rozmowy kierowników z pracownikami - na bieżąco, w razie potrzeby, 5.6 Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Okresowo, nie rzadziej niż 1 raz w roku przeprowadzane są przeglądy Systemu Zarządzania. Za przygotowanie przeglądu Systemu Zarządzania oraz sporządzenie raportu zawierającego opis danych wejściowych i wyjściowych odpowiada Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania. Celem przeglądu jest ocena przydatności, adekwatności i skuteczności, jak również ocena możliwości doskonalenia oraz potrzeb zmian w Systemie Zarządzania Dane wejściowe do przeglądu Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: wyników z przeprowadzonych auditów, wyników z przeprowadzonych przeglądów zarządzania, analizy skarg i wniosków klientów, analizy badań ankietowych poziomu zadowolenia Klientów z usług świadczonych przez Urząd, analizy przebiegu procesów i zgodności świadczonych usług z wymaganiami, statusu podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych, zaleceń z kontroli problemowych wewnętrznych i zewnętrznych, zmian i innych czynników, które mogą mieć wpływ na Urząd, takich jak warunki finansowe, społeczne lub zmiany przepisów prawnych, propozycji i zaleceń dotyczących doskonalenia Systemu m.in. zgłaszanych przez pracowników

19 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 19 z 34 wyników monitorowania i minimalizowania zagrożeń zidentyfikowanych ryzyk występujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych Dane wyjściowe z przeglądu Na podstawie przeprowadzonego przeglądu sporządzane są wnioski i zalecenia, które stanowią dane do: doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i procesów go tworzących, doskonalenia świadczonych usług przez Urząd, właściwego zarządzania zasobami, funkcjonowania kontroli zarządczej. 6. Zarządzanie zasobami 6.1 Zapewnienie zasobów W Urzędzie planuje się i zapewnia zasoby niezbędne do: wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością i ciągłego doskonalenia jego skuteczności, podnoszenia poziomu zadowolenia Klienta przez spełnienie jego oczekiwań 6.2 Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Pracownicy Urzędu stanowią o skuteczności i jakości realizowanych zadań. Na sprawne i właściwe wykonywanie zadań wpływ mają takie czynniki jak: wykształcenie, umiejętności, doświadczenie zawodowe i szkolenia Kompetencje, szkolenie i świadomość

20 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 20 z 34 Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie posiadają odpowiednie kompetencje, wymagane na zajmowanym stanowisku, wynikające z wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego. Zatrudnianie na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 3/2010 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Zgodnie z tym dokumentem nabór na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny. Niezbędne wymagania pracowników zatrudnianych w Urzędzie określa ustawa o pracownikach samorządowych. W Urzędzie dokonywana jest okresowa ocena pracowników. Umożliwia ona sformułowanie wzajemnych oczekiwań oceniającego i ocenianego. Pozwala stwierdzić, jakie działania organizacyjne powinny być podjęte, aby podnieść jakość świadczonej pracy oraz jakie są ambicje zawodowe i szkoleniowe pracownika. Zasady dokonywania okresowych ocen pracowników są uregulowane zarządzeniem Nr 32/2009 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 11 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, zmienione zarządzeniem Nr 9/2010. W celu zapewnienia osiągania optymalnych efektów w działalności Urzędu, kładzie się nacisk na podnoszenie wiedzy personelu. Pracownicy są kierowani na szkolenia zewnętrzne. W Urzędzie przeprowadzane są również szkolenia wewnętrzne. Zapisy dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, odbytych szkoleń i zdobytych przez pracowników umiejętności, gromadzone są i przechowywane w aktach osobowych pracowników. Skuteczność przeprowadzonych szkoleń, jak i ocenę kompetencji pracowników oceniane są podczas okresowych ocen pracowników. 6.3 Infrastruktura Budynki wykorzystywane przez Urząd spełniają odpowiednie wymagania prawne i podlegają okresowym kontrolom. Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Nad prawidłowością funkcjonowania sprzętu komputerowego czuwają informatycy. 6.4 Środowisko pracy

Księga Jakości. Lider dokumentu: Jerzy Pawłowski. Data Imię i nazwisko Podpis

Księga Jakości. Lider dokumentu: Jerzy Pawłowski. Data Imię i nazwisko Podpis Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 Księga Jakości Lider dokumentu: Jerzy Pawłowski Data Imię i nazwisko Podpis Opracował: 24.02.2010r. Grażyna Szortyka, Grażyna Bakalarska, Andrzej Kolanowski,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 1 sierpnia 2011 r. Nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału sprawuje Starosta. Na podstawie 8 pkt 4 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych prowadzonych w Starostwie. Wynikiem

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 1152/2014 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1099/2010 z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruchniku za 2015 r. W celu wdrożenia Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych w OPS w Pruchniku ustalono

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 6 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 88/2017 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Wewnętrznego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 32 nr 3 w sprawie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09

KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU. w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 STAROSTWA POWIATOWEGO WE WŁOCŁAWKU w edłu g normy PN- E N I SO 90 01 :2 0 09 0 1 0 - K J / 0 1 / 1 0 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Obowiązuje od: P r o j e k

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo