PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok."

Transkrypt

1 w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.165,art.166 i art.184 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r Nr 249,poz.2104) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budŝecie Miasta GiŜycka na 2008 rok uchwalonym Uchwałą nr XVI/111/07 Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2008 rok poprzez: 1. Dokonanie zmiany planu dochodów budŝetowych i planu wydatków budŝetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki majątkowe gminy na 2008 rok po zmianach wynoszą zł, w tym: wydatki inwestycyjne zł. - załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały. 3. Wysokość dotacji podmiotowych w 2008 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2008 roku przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. BudŜet Miasta GiŜycka na rok 2008 po zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budŝetowych zł Plan wydatków budŝetowych zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu budŝetowego w wysokości zł są: - kredyty i poŝyczki zł - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych zł. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

2 Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budŝetu na 2008 rok W proponowanym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian: zwiększa się dochody o kwotę zł: zł w dziale 700 ze sprzedaŝy prawa własności, zł w dziale 758 z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej zł zł z tytułu otrzymanej dotacji z PFRON, zł w dziale 851 z tytułu sprzedaŝy większej liczby zezwoleń, zł w dziale 853 są to środki uzyskane przez MOPS na realizację projektu w ramach RPO Kapitał Ludzki zmniejsza się dochody o kwotę zł: zł w dziale 801 z tytułu nieotrzymania środków na realizację boiska przy SP nr zł oraz o zł mniej otrzymaliśmy środków na budowę sali sportowej przy ZS nr 1 (wcześniej planowano zł uzyskaliśmy zł). Proponuje się dokonanie następujących zmian w planie wydatków: Dział zwiększenie wydatków o zł z przeznaczeniem uiszczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, Dział zwiększenie wydatków o zł zł na wypłatę 2 odpraw emerytalnych oraz zł na realizację zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na poziomie miasta GiŜycka, Dział zwiększenie wydatków o zł na zapłatę odsetek od kredytów w związku z rosnącymi stopami procentowymi w bankach Dział zmniejsza się wydatki o zł w związku z odstąpieniem od budowy boiska przy SP nr 7, zł przenosi się z rozdziału z zadania :Budowa stołówki szkolnej przy Gimnazjum nr 2 do rozdziału zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 2, zwiększa się wydatki remontowe o kwotę zł(z subwencji) oraz zwiększa się dotację dla przedszkola publicznego o kwotę zł środki z PFRON na likwidację barier architektonicznych w PM nr 1, Dział zwiększa się wydatki na realizację miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, Dział 852 i 853 zmiany związane są z przystąpieniem przez MOPS do realizacji projektu z działania: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Dział 921 zmiana dotyczy kwoty zł przeznaczonej na finansowanie utrzymania Twierdzy Boyen w okresie od września do grudnia 2008 r - przenosi się ją na dotację dla GCK, o zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na uporządkowanie majdanu w twierdzy Boyen, zł przeznacza się na przygotowanie I etapu Monografii GiŜycka, zł na prowadzenie ekspozycji w Twierdzy Boyen. 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 r. Dz. Rozdz. D o c h o d y Nazwa klasyfikacji budŝetowej Plan przed zmianą zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogóln Subwencje ogólne RóŜne rozliczenia finansowe Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł 6330 Dotacje celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe OGÓŁEM: Dz. Rozdz W y d a t k i Plan przed Zmniejszenie Zwiększenie zmianą Nazwa klasyfikacji budŝetowej Plan po zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom Wydatki na zakupy inwestycyjne Administracja publiczna Urzędy gmin Wynagrodzenia osobowe Wydatki inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jst 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych,kredytów i poŝyczek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne Gimnazja

4 4270 Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne Przedszkola Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Stołówki szkolne Wydatki inwestycyjne Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup akcesoriów komputerowych Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 3110 Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4010 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

5 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu usług telekomuni - Kacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup akcesoriów komputerowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe OGÓŁEM: W tym: wydatki bieŝące wydatki na wynagrodzenia wydatki na pochodne od wynagrodzeń wydatki na dotacje wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe, w tym: wydatki inwestycyjne

6 6

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji Łączne Koszty finansowe Rok budŝetowy 2008 Dochody własne jst w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p r r. 600 Transport i łączność Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnychrozbudowa ul. Brunona U 630 Turystyka Przebudowa mola nad U 6058 J.Niegocin Budowa EKO - MARINY U Administracja publiczna Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu na poziomie miasta GiŜycka U Oświata i wychowanie Budowa sali gimnastycznej wraz złącznikiem przy ZS Nr A: U 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Poprawa atrakcyjności turystycznej Jed or real za

8 centrum miasta GiŜycka poprzez utworzenie parku botanicznego przy cmentarzu historycznym wraz z zagospodarowaniem ul. Warszawskiej i przyległych U podwórek Kultura fizyczna i sport Budowa lodowiska U OGÓŁEM: A: dotacje i środki z budŝetu państwa 8

9 Załącznik nr 2a do uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2008 roku Łączne koszty finansowe Rok budŝetowy 2008 Dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty i poŝyczki Środki z innych źródeł Środki wymienione art.5 ust.1 Ufp Jedno organi jn realizu zada 600 Transport i łączność Zakup wiat przystankowych U.M Budowa ul. Szkolnej U.M Chodnik przy ul. Rolniczej U.M 700 Gospodarka mieszkaniowa Wykup nieruchomości U.M 750 Administracja publiczna Zakup środków trwałych U.M 6050 Modernizacja sieci komputerowej i teleinformatycznej U.M 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Zakup samochodu U.M Zakup środków trwałych U.M Zakup środków trwałych U.M 801 Oświata i wychowanie Dokumentacja techniczna MZO Zakup środków trwałych MZO Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Gimnazjum nr U.M Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr U.M Zakup środków trwałych MZO 9

10 Zakup łodzi Ŝaglowych MZO 852 Pomoc społeczna Zakup środków trwałych MO 900 Gospodarka komunalna i ochrona środow Modernizacja oświetlenia U.M OGÓŁEM:

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 r. Dotacje podmiotowe w 2008 r. ========================== L.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Przedszkola miejskie Przedszkola miejskie Przedszkola niepubliczne Gimnazjum niepubliczne GiŜyckie Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna OGÓŁEM:

12 L.p. Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w tym: Planowane wydatki 2008 r. z tego: Wydatki w Okresie Realizacji Projektu (całkowita wartosć Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu krajowego 1 z tego, źródła finansowania PoŜyczki i kredyty Obliga cje Pozostałe 2 Wydatki Razem ( ) poŝyczki na prefinansowanie z budŝetu państ. Środki z budŝetu UE Z tego, źródła finansowania: Wydatki majątkowe razem Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.2. Infrastruktura transportowa słuŝąca rozwojowi lokalnemu 1.1 Nazwa proj. Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych rozbudowa ul. Brunona Razem Rozdział wydatki: z tego: r Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny Budowa EKO MARINY Program: Priorytet: Działanie: Nazwa proj. Razem wydatki: Rozdział Z tego: Regionalny Program Operacyjny Warmia Mazury Turystyka 2.1.Wzrost potencjału turystycznego Przebudowa mola nad jeziorem Niegocin Program Priorytet Działanie 1.3 Nazwa proj. PoŜyczki i kredyty Oblig acje Pozostałe

13 Razem Rozdział wydatki Z tego Wydatki bieŝące Program Priorytet Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej 2.1. Działanie Nazwa Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomocy społecznej Społeczno-zawodowa aktywna integracja bezrobotnych z terenu miasta GiŜycka Razem wydatki Rozdział Z tego

14 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr z dnia września 2008r Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych w 2008 roku =============================================== L.p. Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota dotacji Zadania z zakresu ochrony zdrowia: badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, szczepienia profilaktyczne, rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieŝy Zima na lodzie i Lato na wodzie, imprezy popularyzujące zdrowy tryb Ŝycia inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, Zadania z zakresu opieki społecznej świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, impreza popularyzująca Twierdzę Boyen, działania na rzecz promocji obchodów uroczystości rocznicowych św. Brunona, obchody Święta flagi 2Maja, konkurs/plener/wystawa GiŜycko w obiektywie, obchody rocznicy wybuchu stanu wojennego, organizacja konferencji Wojciech Kętrzyński sławny giŝycczanin prowadzenie ekspozycji w Twierdzy Boyen Zadania z zakresu kultury fizycznej: propagowanie wśród dzieci i młodzieŝy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, cykl imprez rekreacyjnych Festiwal sportów zimowych w GiŜycku, imprezy otwarcia sezonu Ŝeglarskiego 1 3 maja, GiŜycki Tydzień śeglarski,

15 regaty kobiet/mediów/aktorów/seriali OGÓŁEM;

16 Uchwała nr... Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia... PROJEKT Nr 2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.): oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje: Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi, Aleją 1-go Maja, Szosą Obwodową oraz Jagiełły w GiŜycku. Granice obszaru objętego planem pokazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan miejscowy określać będzie obowiązkowo: - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania; - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; - szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŝytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów; - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta GiŜycka. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 16

17 UZASADNIENIE Odnosząc się do sugestii p. Burmistrz z dnia r. (Biuletyn Informacji Burmistrza) dotyczącej braku planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedstawionego w uchwale, Rada Miejska proponuje uporządkowanie tematu przedstawionego obszaru. Plan zagospodarowania wyznaczy kierunki inwestowania i nie pozwoli na dowolność budowlaną. Jednocześnie, zgodnie z sugestią mieszkańców, plan moŝe zabezpieczyć resztki terenów zielonych z przeznaczeniem na miejsca rekreacji rozrastającego się osiedla. 17

18 Uchwała nr... Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia... PROJEKT Nr 3 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje: Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo usługowej przy ul. Olsztyńskiej, Kanale GiŜyckim, ul. Unii Europejskiej, 1-go Maja, 3-go Maja, Sikorskiego w GiŜycku. Granice obszaru objętego planem pokazuje mapa w skali 1:2000, stanowiąca załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan miejscowy określać będzie obowiązkowo: - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania; - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; - szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŝytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów; - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.3 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta GiŜycka. 2 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 18

19 UZASADNIENIE Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta GiŜycka, obszar proponowany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opisany jako tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, koncentracji usług w obszarze śródmiejskim wskazane do kompleksowej modernizacji z uzupełnieniem istniejących ciągów zabudowy, połoŝone w strefie bezpośrednich powiązań terenów śródmiejskich GiŜycka z Twierdzą Boyen. Przedmiotowy obszar zawiera grunty niezagospodarowane o duŝych moŝliwościach inwestycyjnych, jednak przy obowiązujących przepisach narzucających konieczność czerpania wzorców z sąsiedniej, istniejącej zabudowy obiektami o róŝnorodnej funkcji i wątpliwej formie, pączkującej przez lata, w celu utrzymania spójności i jednorodności miasta powstaje obowiązek określenia konkretnych zasad polityki przestrzennej wyraŝanej w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 19

20 Uchwała nr... Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia... - PROJEKT Nr 4 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje: 1. 1.Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i Kanale GiŜyckim w GiŜycku. Granice obszaru objętego planem pokazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 2.Plan miejscowy określać będzie obowiązkowo: - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania; - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; - szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŝytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów; - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta GiŜycka. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 20

21 UZASADNIENIE Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta GiŜycka, obszar proponowany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opisany jako teren usług i zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Przedmiotowy obszar zawiera grunty niezagospodarowane o moŝliwościach inwestycyjnych, jednak przy obowiązujących przepisach narzucających konieczność czerpania wzorców z sąsiedniej, istniejącej zabudowy obiektami o róŝnorodnej funkcji i wątpliwej formie, w celu utrzymania spójności i jednorodności miasta powstaje obowiązek określenia konkretnych zasad polityki przestrzennej wyraŝanej w postaci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 21

22 Uchwała nr... Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia... PROJEKT Nr 5 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z późn. zm) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, z późn. zm) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, co następuje: Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo przemysłowo mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej w GiŜycku. Granice obszaru objętego planem pokazuje mapa w skali 1:5000, stanowiąca załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan miejscowy określać będzie obowiązkowo: - przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róŝnym przeznaczeniu lub róŝnych zasadach zagospodarowania; - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; - parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; - granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; - szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; - szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŝytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; - sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uŝytkowania terenów; - stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta GiŜycka

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOśONEGO W OBRĘBIE PSARY MPZP OBRĘB PSARY Projekt do wyłoŝenia do wglądu publicznego ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inŝ. arch. Joanna Mierzejewska mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 31 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2012 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ZĘBOWICE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM. z dnia 10 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 października 2014 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXXVI/308/14 RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM z dnia 10 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 226 UCHWAŁA NR XXXVIII/425/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW

Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61 UCHWAŁY RAD POWIATÓW DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 sierpnia 2007 r. Nr 61, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW 1870 - Rady Powiatu w Oleśnie Nr V/38/07 z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA Uchwała Nr VII/58/94 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 listopada 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity)

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOGUCHWAŁA (tekst jednolity) ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR XLVII/512/09 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE Z dnia 17 grudnia 2009 roku, w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r.

Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 24 października 2012 r. Poz. 4517 UCHWAŁA NR XXVIII/349/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 22 października 2012 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r.

BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014. Giżycko, kwiecień 2015r. BURMISTRZ GIŻYCKA A N A L I Z A ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA GIŻYCKO 2011-2014 Giżycko, kwiecień 2015r. SPIS TREŚCI: I. Cel i podstawa opracowania II. Analiza studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2010 r. Nr 214 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY POWIATU 3350 Rady Powiatu w Lubinie nr LV/362/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo