Załączniki (część 2 szczegółowa)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki (część 2 szczegółowa)"

Transkrypt

1 Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 2014 r.

2

3 Spis treści 1. Załącznik 1 - Wykaz Ministrów (ministerstw) i Urzędów Centralnych/, Innych Podmiotów, które poinformowały o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz osób niepełnosprawnych str Załącznik 2 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw osób Niepełnosprawnych 6 3. Załącznik 3 - Dane dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskiwane badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny Załącznik 4 - Wykaz wybranych aktów prawnych określających poszczególne zakresy gwarantowanych świadczeń zdrowotnych Załącznik 5 - Projekty Ministerstwa Zdrowia współfinansowane ze środków europejskich adresowane bezpośrednio lub pośrednio do osób niepełnosprawnych albo mogące mieć pozytywny wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych Załącznik 6 - Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej prowadzona w latach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Załącznik 7 - Świadczenia fizjoterapeutyczne dla osadzonych i przyjęcia pacjentów do Oddziału dla Przewlekłe Chorych w latach Załącznik 8 - Likwidacja barier funkcjonalnych w ogólnodostępnych budynkach ministerstw i wybranych urzędów centralnych Aneks do Załącznik 8 - Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych ogólnodostępnych części budynków Państwowej Inspekcji Pracy Załącznik 9 - Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działania warsztatów terapii zajęciowej Załącznik 10 - Prace legislacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzone w latach na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność Załącznik 11 - Systemowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz uczniów niepełnosprawnych Załącznik 12 - Dane statystyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej ) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 2) Wychowanie przedszkolne. 3) Kształcenie specjalne edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 4) Ośrodki szkolno-wychowawcze. 5) Edukacja dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. 6) Kształcenie zawodowe. 7) Środki finansowe przeznaczane na edukację subwencja oświatowa (wagi). 8) Dorosłe osoby niepełnosprawne 1 uzupełniające wykształcenie lub kontynuujące naukę w szkołach dla dorosłych. 9) Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej. 13. Załącznik 13 - Dzieci i młodzież posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - analiza danych wygenerowanych z Systemu Informacji Oświatowej za lata Załącznik 14 - Dofinansowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zakupu podręczników w latach Załącznik 15 -Projekty realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Załącznik 16 - Program/projekt Edukacja kulturalna W rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 1

4 17. Załącznik 17 - Niepełnosprawni studenci na uczelniach medycznych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Załącznik 18 - Dane statystyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące poradni psychologiczno pedagogicznych Załącznik 19 - Szczegółowa informacja dotycząca Krajowego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik 20 - Projekty realizowane w latach przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy Załącznik 21 - Działania podjęte w 2013 r. przez Główną Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych Załącznik 22 - Programy, projekty i zadania zrealizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy w latach oraz na rzecz osób niepełnosprawnych Załącznik 23 - Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2013 r. w ministerstwach i urzędach centralnych oraz w innych jednostkach na podstawie nadesłanej informacji przez ministrów i kierowników urzędów centralnych Załącznik 24 - Zatrudnienie w 2013 r. osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej - informacja nadesłana przez ministerstwa i wybrane urzędy centralne Załącznik 25 - Działania zrealizowane w 2013 r. przez Państwową Inspekcję Pracy, w ramach merytorycznych kompetencji, na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie oceny warunków pracy osób niepełnosprawnych i stanowisk pracy na których są zatrudnione te osoby Załącznik 26 - Systemowe działania Szefa Służby Cywilnej podejmowane w latach na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej Załącznik 27 - Kontrole przeprowadzone w latach przez Biuro Kontroli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w działach: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina Załącznik 28 - Szczegółowe dane o strukturze rodzin pobierających świadczenia rodzinne ze względu na typ rodziny, liczbę dzieci oraz wysokość dochodu na osobę w rodzinie Załącznik 29 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik 30 - Dostęp osób niepełnosprawnych do świadczonych powszechnych usług pocztowych Załącznik 31 - Skargi osób niepełnosprawnych w lotnictwie cywilnym Załącznik 32- Działania podjęte przez Głównego Geodetę Kraju na rzecz osób niepełnosprawnych w latach Załącznik 33 - Przygotowanie pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych Załącznik 34 - Zakres i tematyka zadań realizowanych i finansowanych przez Zakład ubezpieczeń Społecznych w latach Załącznik 35 - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych w obszarze teatru, muzyki, tańca i sztuk wizualnych Załącznik 36 - Informacja o uczniach z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2012/2013 uczących się w szkołach artystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Załącznik 37 - Wsparcie osób niepełnosprawnych posiadających status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa Załącznik 38 Liczba samorządów gminnych, w których funkcjonują organizacje pozarządowe deklarujące w 2013 r. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze pożytku publicznego

5 39. Załącznik 39 - Wykaz organizacji pozarządowych, które w obszarze pożytku publicznego prowadziły w 2013 r. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (bezpośrednią i pośrednią) Załącznik 40 - Obszary działalności stowarzyszeń i fundacji w 2013 r na rzecz osób niepełnosprawnych i w pozostałych obszarach pożytku publicznego Załącznik 41 - Dostępność strony www. dla osób niepełnosprawnych w ministerstwach i urzędach centralnych Załącznik 42 - Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na rzecz osób niepełnosprawnych (wybrane instytucje) Załącznik 43 - Działania podjęte lub zrealizowane w 2013 r. na rzecz osób niepełnosprawnych przez Ochotnicze Hufce Pracy Załącznik 44 Organizacje pozarządowe działające w 2013 r. na rzecz osób niepełnosprawnych (w województwach i powiatach) Załącznik 45 - Projekty realizowane w ramach XI priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Załącznik 46 - Prace legislacyjne Ministerstwo Sportu i Turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych Załącznik 47 - Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych (dane statystyczne i najważniejsze wydarzenia w latach ) Załącznik 48 - Finansowanie sportu powszechnego osób niepełnosprawnych w latach Załącznik 49 Działania podejmowane w sferze kultury przy projektach współfinansowanych z programów rządowych (resortowych) adresowanych bezpośrednio lub pośrednio do osób niepełnosprawnych albo mogących mieć pozytywny wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych Załącznik 50 - Prace legislacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach Załącznik 51 - Działania Narodowy Instytutu Audiowizualnego na rzecz osób niewidomych i niesłyszących Załącznik 52 - Dostęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym do placówek handlowych i obiektów gastronomii Załącznik 53 - Dofinansowanie 2 w latach kosztów szkolenia i tłumacza przewodnika Załącznik 54 - Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 55 - Projekty realizowane przez jednostki organizacyjne Policji w 2013 r. oraz latach w zakresie m.in. zatrudniania osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (art. 47 ust.1 pkt 4 lit.c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 3

6 Załącznik 1. Wykaz Ministrów (ministerstw) i Urzędów Centralnych/ Innych Podmiotów, które poinformowały o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz osób niepełnosprawnych. Ministrowie. 1. BARTOSZ ARŁUKOWICZ - MINISTER ZDROWIA. 2. ELŻBIETA BIEŃKOWSKA - WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. 3. MAREK BIERNACKI - MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 4. ANDRZEJ BIERNAT - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 5. JACEK CICHOCKI - MINISTERS CZŁONEK RADY MINISTRÓW, SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW. 6. MACIEJ H. GRABOWSKI - MINISTER ŚRODOWISKA 7. STANISŁAW KALEMBA - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 8. WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI- MINISTER SKARBU PAŃSTWA 9. JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA - MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 10. LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA - MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 11. JANUSZ PIECHOCIŃSKI - WICEPREZES RADY MINISTRÓW, MINISTER GOSPODARKI. 12. BARTŁOMIEJ SIENKIEWICZ - MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 13. RAFAŁ TRZASKOWSKI - MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 14. RADOSŁAW SIKORSKI - MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 15. TOMASZ SIEMONIAK - MINISTER OBRONY NARODOWEJ 16. MATEUSZ SZCZUREK - MINISTER FINANSÓW 17. BOGDAN ZDROJEWSKI - MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Urzędy /Kierownicy/. 1 Agencja Nieruchomości Rolnych 2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 Agencja Rezerw Materiałowych 4 Agencja Rynku Rolnego 5 Centralny Instytut Ochrony Pracy 6 Centralny Zarząd Służby Więziennej 7 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 9 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 10 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 11 Główny Inspektorat Farmaceutyczny 12 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 13 Główny Inspektorat Sanitarny 14 Główny Inspektorat Transportu Drogowego 15 Główny Inspektorat Weterynarii 16 Główny Urząd Geodezji i Kartografii 17 Główny Urząd Miar 18 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 19 Główny Urząd Statystyczny 20 Instytut Rozwoju Służb Społecznych 21 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 22 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 23 Komenda Główna Policji, 24 Komenda Główna Straży Granicznej, 4

7 25 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 Narodowy Fundusz Zdrowia 27 Ochotnicze Hufce Pracy 28 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 29 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 31 Polski Komitet Normalizacyjny 32 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 33 Urząd Dozoru Technicznego 34 Urząd Komunikacji Elektronicznej 35 Urząd Lotnictwa Cywilnego 36 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 37 Urząd Patentowy 38 Urząd Regulacji Energetyki 39 Urząd Transportu Kolejowego 40 Urząd Zamówień Publicznych 41 Wyższy Urząd Górniczy 42 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inne podmioty 1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 2. Główny Inspektor Pracy - Państwowa Inspekcja Pracy. 3. Krajowe Biuro Państwowej Komisji Wyborczej. 4. Rzecznik Praw Obywatelskich. 5

8 Załącznik 2 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, 2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, 3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną, 4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, 5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, 7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym, 8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej, 9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, 10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb. 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 3 M.P. Nr 50, poz

9 7 Załącznik 3 Dane dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskiwane badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Dane dotyczące osób niepełnosprawnych pozyskiwane są kwartalnie w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Wyniki badania (w tym dane dotyczące osób niepełnosprawnych) prezentowane są cyklicznie w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Tablice dotyczące zbiorowości osób niepełnosprawnych ( ) są prezentowane na płycie CD stanowiącej integralną cześć publikacji. Publikacja dostępna jest także na stronie internetowej GUS pod adresem: Rozdział 5. ww. publikacji zawiera szczegółowe informacje w zakresie: aktywności ekonomicznej (tj. faktu wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo) osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej według: stopnia niepełnosprawności, typu gospodarstwa domowego, wybranych cech demograficznych; pracujących niepełnosprawnych według: wymiaru czasu pracy oraz stopnia niepełnosprawności, wymiaru czasu pracy oraz sekcji PKD, statusu zatrudnienia; bezrobotnych niepełnosprawnych według: kategorii bezrobotnych, okresu poszukiwania pracy, metod poszukiwania pracy; osób niepełnosprawnych biernych zawodowo według przyczyn bierności i stopnia niepełnosprawności. Ponadto, w grudniu 2012 r. ukazała się publikacja Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2011 r. (dostępna na stronie internetowej GUS pod adresem: opracowana na podstawie uogólnionych wyników BAEL oraz badania modułowego Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, przeprowadzonych w II kwartale 2011 r. W publikacji zawarto szczegółowe dane statystyczne oraz analityczne dotyczące: osób cierpiących na długotrwałe dolegliwości lub choroby, osób odczuwających trudności w wykonywaniu podstawowych czynności, wpływu dolegliwości zdrowotnych, chorób albo trudności w wykonywaniu podstawowych czynności na: ograniczenie liczby godzin pracy, ograniczenie rodzaju wykonywanej pracy, ograniczenie możliwości docierania do pracy i powrotu z pracy do domu, konieczność korzystania z pomocy innych osób w wykonywaniu pracy, konieczność korzystania ze specjalnego wyposażenia lub adaptacji miejsca pracy, konieczność korzystania ze specjalnych warunków pracy. W zasadniczym badaniu BAEL zastosowano kryterium prawne niepełnosprawności. Do osób niepełnosprawnych według kryterium prawnego zalicza się osoby w wieku 16 lat i więcej, które posiadają prawnie przyznane orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Podmiotem badania modułowego Osoby niepełnosprawne na rynku pracy były osoby w wieku lata, które cierpiały na długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub choroby (trwające, lub według przewidywań, mogące trwać co najmniej 6 miesięcy) oraz osoby,

10 którym wykonywanie podstawowych czynności sprawiało duże trudności w życiu codziennym (trudności długotrwałe, tj. takie, które trwały lub - według przewidywań - mogły trwać minimum 6 miesięcy). Tak więc badaniem modułowym objęto wszystkie osoby biologicznie niepełnosprawne, w tym także posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Z uwagi na reprezentacyjny charakter wskazanych wyżej badań (dane zbierane są z określonej liczby losowo wybranych mieszkań - obecnie ok. 54,7 tys. - a następnie uogólniane na populację generalną na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań), najniższym poziomem podziału administracyjnego, na którym udostępniane są dane jest województwo. Dane na niższych poziomach podziału terytorialnego obciążone są zbyt dużym błędem losowym, podobnie jak dodatkowe przekroje w ujęciu wojewódzkim. Badanie Pracujący w gospodarce narodowej 4 Na formularzu Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, którym objęte są jednostki o liczbie pracujących powyżej 9 osób, z osób pracujących, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (dz. 4 w. 02) są wyszególnione osoby niepełnosprawne (dz. 4 w. 12). Dane te są zamieszczone w publikacji Pracujący w gospodarce narodowej, dostępnej na stronie internetowej GUS pod adresem: Badanie popytu na pracę realizowane na formularzu Z-05. W przypadku badania Popytu na pracę prowadzonego na formularzu Z-05, zakres pozyskanych danych obejmuje: liczbę pracujących osób niepełnosprawnych, liczbę osób niepełnosprawnych pracujących na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, liczbę zakładów, które są obecnie zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Część z tych informacji znajduje się w publikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS pod adresem: Badanie Bezrobocie rejestrowane Kolejnym źródłem danych o osobach niepełnosprawnych jest Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu - MPiPS-07 (prowadzone przez urzędy pracy). Dysponentem badania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych). Badanie przeprowadzane jest dwa razy w roku, tj. na koniec czerwca i grudnia danego roku, w zakresie: liczby i struktury osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu według stopnia i przyczyn niepełnosprawności, napływu do bezrobocia oraz odpływu z bezrobocia według cech demograficznych, społecznych i zdrowotnych w powiązaniu z czasem pozostawania bez pracy, ofert pracy. W ramach statystyki publicznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 5 prowadzi badanie Bezrobotni oraz poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy, dla którego źródłem danych są sprawozdania MPiPS-01 O rynku pracy, MPiPS-02 O przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz MPiPS-07 O osobach niepełnosprawnych bezrobotnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Źródłem, z którego można pozyskać informacje o osobach niepełnosprawnych jest także Sprawozdanie o rynku pracy - MPiPS-01 (przeprowadzane z częstotliwością miesięczną) 6. 4 Dane za 2013 r. będą dostępne w 2014 r. 5 Komórki organizacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tj. Departament Rynku Pracy wspólnie z Departamentem Funduszy oraz Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 6 Dane zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 odnoszą się do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgodnie z definicją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 8

11 Dostarcza ono informacji w zakresie: liczby niepełnosprawnych nowo zarejestrowanych, podjęć pracy przez osoby niepełnosprawne, niepełnosprawnych posiadających prawo do zasiłku, oraz z zał. 1 do ww. sprawozdania, dane o osobach niepełnosprawnych wg: wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy (kwartał) oraz z zał. 5 dane o osobach niepełnosprawnych zamieszkałych na wsi wg: wieku, wykształcenia, czasu pozostawania bez pracy (półroczne). Dane te znajdują się w publikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS pod adresem: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań W Narodowym Spisie Powszechnym 2011 dane o osobach niepełnosprawnych (zarówno dorosłych jak i dzieciach) były pozyskiwane w badaniu reprezentacyjnym (na ok. 20% próbie wylosowanych mieszkań) na zasadzie dobrowolności udzielania odpowiedzi. Informacje o niepełnosprawności (biologicznej lub prawnej) opracowywano w spisie, w oparciu o deklarację respondenta/respondentki. W grudniu 2013 roku ukazała się publikacja Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno ekonomiczna. Część I. LUDNOŚĆ. Zamieszczona również na stronie GUS Opracowanie zawiera charakterystykę osób niepełnosprawnych według kategorii niepełnosprawności, płci, wieku, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego prawnego, poziomu wykształcenia, kontynuacji nauki, aktywności ekonomicznej, źródeł utrzymania, grup schorzeń, okresu trwania ograniczeń sprawności oraz zróżnicowania regionalnego występowania niepełnosprawności. Wspomniana wyżej publikacja, jest pierwszą częścią opracowania tematycznego, poświęconego osobom niepełnosprawnych. W I kwartale 2014 roku ukaże się część II publikacji przedstawiająca m.in. charakterystykę gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi. Dane o osobach niepełnosprawnych do poziomu powiatów można również odnaleźć w Banku Danych Lokalnych pod adresem:

12 Załącznik 4 Wykaz wybranych aktów prawnych określających poszczególne zakresy gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.); 2. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, późn.zm.); 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1248); 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133); 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462); 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522); 7. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565); 8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. poz. 1347); 9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. poz. 1480); 10. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520); 11. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413); 12. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1445); 13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 931); 14. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386, z późn.zm.). 10

13 Załącznik 5 Projekty Ministerstwa Zdrowia współfinansowane ze środków europejskich adresowane bezpośrednio lub pośrednio do osób niepełnosprawnych albo mogące mieć pozytywny wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Zdrowia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach osi XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty wdrażane w ramach Działania 12.1 oraz Działania 12.2 XII Priorytetu PO IiŚ zapewniają brak dyskryminacji na poszczególnych etapach wdrażania m.in. ze względu na niepełnosprawność. Podczas oceny wniosków o dofinansowanie premiowane są projekty, w których elementem inwestycji są zmiany techniczne istniejącej lub tworzenie nowej infrastruktury, korzystnie wpływające na poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych. Podczas przeprowadzanej oceny merytorycznej II stopnia, jednym z weryfikowanych elementów była ocena projektu w zakresie zastosowania rozwiązań technicznych pod kątem dostosowania obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych np. oznaczenia dla niedowidzących, inne dostosowania dla niewidomych, niedosłyszących, głuchoniemych, upośledzonych, a także wszelkie dodatkowe rozwiązania architektonicznobudowlane korzystnie wpływające na poprawę warunków osób niepełnosprawnych. Jednak bezpośrednie dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych nie stanowi głównego elementu inwestycji. Przykłady projektów realizujących dostosowanie dla osób niepełnosprawnych: Projekt nr POIS /12 pn. Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięce we Wrocławiu - Przylądek Nadziei, Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. W ramach ww. projektu planowane są udogodnienia architektoniczne takie jak toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazdy, wydzielone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych ruchowo, windy, brak progów w przejściach. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia planuje się zastosowanie systemu informacji głosowej w windach, dzięki czemu osoby niedowidzące będą mogły orientować się w rozkładzie przestrzennym oddziałów Kliniki; Projekt nr POIS /12 pn. Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i leczenia poprzez wymianą systemu rezonansu magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Dostęp do Zakładu Kliniki Radiologii, w której będzie zlokalizowany zakupiony sprzęt medyczny, jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pełen zakres usług rezonansu magnetycznego będzie dostępny również dla osób niepełnosprawnych bądź unieruchomionych czasowo. W budynku Instytutu są utworzone specjalne podjazdy, oznakowania, drzwi wejściowe, toalety, korytarze oraz windy do użyteczności osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ministerstwo Zdrowia pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Instytucja Wdrażająca) dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W ramach ww. programu realizowane były następujące projekty, adresowane pośrednio do osób niepełnosprawnych: 11

14 Projekt Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powroty do pracy. 7 W ramach projektu m.in. opracowano 3 kompleksowe programy ukierunkowane na powroty do pracy (z zakresu głosu, pylicy płuc, chorób alergicznych), obejmujące 7 grup chorób zawodowych; Projekt Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych. 8 W ramach projektu m.in. opracowano 8 kompleksowych programów profilaktycznych obejmujących 10 chorób zawodowych i 2 związanych z pracą (z zakresu: ochrony słuchu, chorób skóry, chorób alergicznych, chorób zakaźnych lub pasożytniczych, chorób układu ruchu obwodowego układu nerwowego, chorób układu krążenia oraz zagrożeń psychospołecznych). Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy na lata oraz (MF EOG i NMF , ) Ministerstwo pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem w ramach MF EOG i NMF na lata Realizacja projektów MF EOG i NMF na lata zakończyła się do kwietnia 2011 r.. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych w ramach MF EOG i NMF zawierających działania skierowane do osób niepełnosprawnych: PL0043 Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Celem projektu było zbudowanie pięciu integracyjnych placów zabaw na terenie szkół, w których uczą się dzieci niepełnosprawne. W aspekcie społecznym projekt przyczynił się do: o poprawy jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcyjnej, prozdrowotnej, bezpłatnej formy spędzania wolnego czasu w dzielnicach, w których dotkliwie odczuwalny był brak infrastruktury rekreacyjnej; o zapewnienia dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, ciekawego programu zajęć, których efektem jest poprawa kondycji fizycznej dzieci, ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny; o wzmocnienia integracji społecznej w środowisku lokalnym, w tym otwartości i uwrażliwienia na problemy osób niepełnosprawnych; o rozwoju twórczych praktyk pedagogicznych. PL0046 Promocja zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół W wytworzonych i oddanych w użytkowanie 10 ogólnodostępnych strefach rekreacji dziecięcej na terenie powiatu wejherowskiego zachowano priorytet ogólnodostępności rozbudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół. Na obiektach tych stref zorganizowano ogólnodostępne zajęcia pozalekcyjne i imprezy sportowo-rekreacyjne otwarte dla wszystkich chętnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas zajęć, pod nadzorem opiekunów pedagogicznych, medycznych i instruktorów sportu, realizowany był Powiatowy Program Promocji Zdrowia, Opieki i Wychowania, którego istotą obok działań promocyjnych był czynny sport, ćwiczenia i rekreacja na wolnym powietrzu. Działanie to przyczyniało się bezpośrednio do podnoszenia świadomości i kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz kreowania kultury aktywnego, zdrowego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego i stylu życia. To zaś zgodnie z celem projektu stało się szczególnie istotną inwestycją społeczną o długoletnim i trwałym oddziaływaniu. 7 Ostateczna kwota wydatkowana w projekcie: ,93 PLN. Beneficjent: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Okres realizacji: r r. 8 Ostateczna kwota wydatkowana w projekcie: ,71 PLN. Beneficjent: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi w partnerstwie z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie. Okres realizacji: r r. 12

15 Realizacja projektu przyczyniła się też w sposób istotny do wzajemnej integracji w środowisku szkolnym: uczniów nauczycieli, wychowawców, opiekunów i rodziców, służb powiatowych oraz społeczności lokalnej. PL0048 Promocja zdrowia w gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności zaangażowanie dzieci niepełnosprawnych. W ramach niniejszego projektu realizowane były zajęcia sportowe na wybudowanych obiektach strefach rekreacji dziecięcej, w tym specjalne zajęcia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia integracyjne. PL0055 Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnianie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino W ramach realizacji projektu: o wybudowano 12 wielofunkcyjnych boisk (w tym 5 boisk do piłki nożnej i 11 placów zabaw); o zorganizowano 122 imprezy sportowo-rekreacyjne. W zaplanowanym programie imprez sportowych przewidziano zabawy integracyjne z niepełnosprawnymi dziećmi, spartakiady osób niepełnosprawnych i inne działania mające na celu włączenie młodzieży niepełnosprawnej w imprezy rekreacyjne na terenie miasta Karlino i okolicznych wsi. PL0057 Rozwój usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych w Ośrodku Radość Życia w Sandomierzu Celem projektu było stworzenie szkoły przygotowującej do pracy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Rodzaj prowadzonych zajęć był dopasowany do jednostkowych uwarunkowań uczniów. W ramach programu edukacyjno-rehabilitacyjnego prowadzone były takie zajęcia jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, którego celem jest utrwalenie i poszerzenie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie tych uczniów poprzez m.in.: kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami oraz opanowanie prostych umiejętności i czynności pracy, rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związku z kulturą Polski, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, pełnienia różnych ról społecznych; muzykoterapia, zajęcia teatralne, hydroterapia, ćwiczenia ogólnousprawniające w obrębie całego ciała, terapia sztuką zajęcia plastyczne usprawniające manualnie oraz praktyki. W ramach zadania zatrudniono nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, pomocników nauczycieli oraz osoby do prowadzenia praktyk. PL0353 Żyjmy zdrowo razem integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym, zakładał także integrację dzieci niepełnosprawnych na terenie Gminy Przemęt. W ramach projektu odbyły się zajęcia oraz imprezy w grupach integracyjnych prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin. Osoby zatrudnione w placówkach przedszkolnych uczęszczały na specjalistyczne studia podyplomowe ułatwiające pracę także z dziećmi niepełnosprawnymi. PL w 1 zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług rehabilitacyjnoedukacyjno-społecznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin na Zamojszczyźnie W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace modernizacyjne w ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla dzieci niepełnosprawnych w Zamościu. Wykorzystując zakupiony w ramach projektu sprzęt medyczny i rehabilitacyjny zapewniono kompleksową opiekę specjalistyczną w zakresie usług rehabilitacyjnoedukacyjno-społecznych dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Przeprowadzono 13

16 szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje personelu oraz zrealizowano dodatkowe programy terapeutyczne, w tym treningi niezależnego życia, dla ponad 170 niepełnosprawnych osób. PL0379 Utworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Skwierzyna Celem projektu było ułatwienie dzieciom i młodzieży, w tym osobom niepełnosprawnym dostępu do sportowych zajęć pozaszkolnych poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a tym samym możliwość ogólnej poprawy ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zmniejszenia występowania wśród nich defektów fizycznych. PL0384 Program rozwoju ogólnopolskiej sieci ośrodków telerehabilitacji słuchowej W ramach projektu beneficjent utworzył ogólnopolską sieć ośrodków rehabilitacji słuchowej, której celem jest poprawa dostępności do najnowocześniejszych usług medycznych dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu beneficjent zakupił planowany sprzęt, łącza internetowe oraz oprogramowanie. Beneficjent podjął także współpracę z ośrodkami partnerskimi, zatrudnił personel oraz przeprowadził specjalistyczne szkolenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. PL0482 Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna Celem projektu był remont i doposażenie 11 placów zabaw oraz realizacja ogólnodostępnych zajęć ogólnorozwojowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Integralną częścią projektu były organizowane zajęcia ogólnorozwojowe i integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz ćwiczenia korekcyjne na wyremontowanych placach zabaw. Takie działania w sposób pozytywny przygotowują dzieci i młodzież do życia w zintegrowanej społeczności. Podczas zajęć ogólnorozwojowych specjalna uwaga poświęcona była dzieciom niepełnosprawnym. W szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych podejmowane były działania mające na celu zachęcanie dzieci niepełnosprawne do udziału w zajęciach. Wszystkie powyższe przedsięwzięcia, z wyjątkiem projektów PL 0046 i PL0358 realizowane były w I kwartale 2011 r. Realizacja projektów PL 0046 i PL0358 zakończyła się w 2010 r. W pozostałych projektach dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata również mogły uczestniczyć osoby niepełnosprawne, jednakże nie były one predefiniowanymi odbiorcami projektów. W ramach II edycji MF EOG i NMF, obejmującej lata Ministerstwo Zdrowia pełni rolę Operatora dwóch programów operacyjnych: PL 07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych oraz PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu. Głównym celem programu PL07 jest poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji oraz czynników demograficznych. Wyróżniono trzy obszary tematyczne, w ramach których istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu: Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń; Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych; Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce. Nabór wniosków w programie PL 07 zakończył się 28 czerwca 2013 r. W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczno-techniczna złożonych dokumentów aplikacyjnych. Program PL13 składa się z projektu predefiniowanego przyczyniającego się do stworzenia strategii międzysektorowej i narzędzi ograniczania nierówności w zdrowiu realizowanego przez Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia we 14

17 współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia oraz z projektów pilotażowych dotyczących szeroko zakrojonych działań w zakresie zdrowia publicznego w społecznościach lokalnych w wybranych powiatach. Nabór wniosków do projektów pilotażowych dotyczących promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych będzie odbywał się w drodze konkursu, którego ogłoszenie planowane jest na I kwartał 2014 r. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW). Ministerstwo Zdrowia pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Obszaru tematycznego: ochrona zdrowia SPPW. W ramach przedmiotowego programu realizowane są 4 programy skierowane na poprawę jakości życia pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Na ten cel przeznaczonych zostało ze środków SPPW łącznie CHF. Celem programów jest znaczne podniesienie poziomu świadczonych usług w ww. placówkach ponad obowiązujące standardy. Poprawie ulegną warunki życia mieszkańców jak i warunki pracy personelu jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Efektem podjętych działań będzie wzrost ilości przeprowadzonych zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz poprawa aktywności życiowej podopiecznych. Zostanie także ułatwiony dostęp do terapii zajęciowej oraz rehabilitacji medycznej. W ramach 4 programów zostały przeprowadzone w 2012 r. nabory wniosków, w wyniku których podpisano w 2013 r. łącznie 34 umowy na dofinansowanie projektów beneficjentów końcowych. W ramach projektów realizowane są od 2013 r. działania polegające na modernizacji oraz rozbudowie infrastruktury domów pomocy społecznej, zakupie sprzętu i wyposażenia oraz szkoleniach dla kadry. Szczegółowe informacje na temat realizowanych programów: Nr progra mu KIK/56 KIK/55 KIK/57 KIK/58 Tytuł programu Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem Instytucja Realizująca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Okres realizacji programu Kwota grantu CHF

18 Załącznik 6 Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej prowadzona w latach przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 69 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych prowadził program prewencji rentowej. W ramach tego programu kierowano na rehabilitację leczniczą do ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z Zakładem osoby zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy nabytą na skutek choroby, urazu lub wypadku. Wśród adresatów tej usługi jest liczna grupa osób niepełnosprawnych z orzeczoną rentą, świadczeniem rehabilitacyjnym, a także jednym z trzech stopni niepełnosprawności. Ubezpieczonemu podczas pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym ustala się indywidualny program rehabilitacji, z uwzględnieniem schorzenia i rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności organizmu. Zakład dysponuje miejscami w ośrodkach rehabilitacyjnych położonych w różnych regionach Polski, gdzie rehabilitacja prowadzona jest w systemie stacjonarnym (z pobytem w ośrodku) lub ambulatoryjnym. W latach r. rehabilitację leczniczą odbyło ponad tysięcy osób, w tym blisko 17 tysięcy osób skierowanych z powodu schorzeń będących następstwem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Poniżej przedstawiono liczbę ubezpieczonych, którzy ukończyli rehabilitację leczniczą w podziale na poszczególne lata. Rok ogółem Liczba osób, które ukończyły rehabilitację leczniczą po wypadku przy pracy lub przebytej chorobie zawodowej

19 Załącznik 7 Świadczenia fizjoterapeutyczne dla osadzonych i przyjęcia pacjentów do Oddziału dla Przewlekłe Chorych 9 w latach Świadczenia fizjoterapeutyczne dla osadzonych w latach Rok Zabiegi fizjoterapeutyczne w więziennych podmiotach leczniczych Zabiegi fizjoterapeutyczne w pozawięziennych podmiotach leczniczych Łącznie- zabiegi Zestawienie ilości łóżek leczniczych i przyjęć pacjentów do Oddziału dla Przewlekłe Chorych w Zakładzie Karnym w Czarnem i Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi w latach Rok Oddział Rehabilitacji leczniczej ZK Nr 2 w Łodzi- ilość przyjętych pacjentów Oddział Rehabilitacji leczniczej ZK Nr 2 w Łodzi- ilość łóżek Oddział Wewnętrzny dla przewlekłych chorych ZK Czarne ilość przyjętych pacjentów Oddział Wewnętrzny dla przewlekłych chorych ZK Czarne ilość łóżek Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości. 17

20 Likwidacja barier funkcjonalnych w ogólnodostępnych budynkach ministerstw i wybranych urzędów centralnych. 10 Załącznik 8 Ministerstwo Zdrowia Budynki Ministerstwa Zdrowia są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynków (zarówno przy ul. Miodowej 15, jak i Długiej 38/40 w Warszawie) mają odpowiednie zabezpieczenia w postaci barierek przy pochylniach oraz posiadają odpowiednią szerokość (tj. 1 m). Komunikacja wewnątrz budynków dostosowana jest również dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu Ministerstwa Zdrowia dostępne są 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (przy ul. Miodowej 15 2 miejsca, a przy ul. Długiej 38/40-1 miejsce). Dojścia do wszystkich budynków są utwardzone, z odpowiednimi oznakowaniami podjazdów dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkami znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do wszystkich budynków posiadają właściwą szerokość, a wysokość progów w drzwiach nie przekracza 2 cm. Wejścia i hole budynków posiadają powierzchnię antypoślizgową. Działania Ministerstwa Zdrowia związane z przystosowaniem posiadanych pomieszczeń biurowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych są determinowane zabytkowym charakterem zajmowanych obiektów. Remonty i inwestycje muszą być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.). Z uwagi na powyższe wymogi w budynkach nie było możliwe zainstalowanie wind, natomiast poszczególne budynki zostały wyposażone w przenośne transportery, tzw. schodołazy, obsługiwane z pomocą osób trzecich. Budynki, z wyjątkiem budynku A przy ulicy Miodowej w Warszawie, zostały wyposażone w toalety przystosowane do samodzielnego korzystania przez osoby niepełnosprawne. Toalety mieszczą się na parterach budynków i są odpowiednio oznakowane. Dostosowanie siedziby Ministerstwa Zdrowia do potrzeb pracowników niepełnosprawnych było jednym z zagadnień kontroli NIK w 2012 r. 11 Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność Ministerstwa Zdrowia w zakresie dostosowania budynków i pokoi do wymogów pracowników niepełnosprawnych, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z faktu, że budynki te są obiektami zabytkowymi. Pozytywnie oceniono również terminowe i w należytej wysokości wnoszenie wpłat na PFRON oraz przestrzeganie praw pracowników niepełnosprawnych. W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie przedstawia wniosków pokontrolnych, podkreślając jednocześnie potrzebę kontynuowania działań mających na celu zwiększenie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W 2013 r. Ministerstwo Zdrowia nie planowało nakładów na eliminację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Dokonywano jedynie drobnych prac remontowych przy naprawie nawierzchni podjazdów do budynków oraz odnowiono oznakowanie miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat przystosowywało ogólnodostępne części budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. 10 Informacje nadesłane przez ministerstwa i urzędy centralne dotyczą 2013 r. i lat poprzednich. Informacja dotycząca obszaru kultury została zamieszczona w załączniku 35, a dotycząca działań Ochotniczych Hufców Pracy w załączniku Kontrola NIK Nr I/12/2012 zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wybranych ministerstwach, urzędach centralnych i państwowych jednostkach organizacyjnych. 18

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Służba cywilna w liczbach w 2014 r. Przeciętne zatrudnienie : 120 412 etatów (spadek o 964 et., tj. o 0,8% r/r) Zatrudnienie na koniec roku: 120

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Dz. U. Nr 211, poz. 1633 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2010 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2010 roku istotnym zmianom uległ układ prezentowanych danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach członków

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 413 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej.

Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd Zamówień Publicznych na swej stronie internetowej. Nowe obowiązki dla zamawiających będących centralnymi organami rządowymi, wynikające z rozporządz Rozporządzenie weszło w życie 4 marca br. Podajemy treść tego rozporządzenia, zamieszczonego przez Urząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 marca 2015 r. Uchwała Nr VI. 13.2015 w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. Uchwała Nr... z dnia... 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku na realizację zadań. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr...PROJEKT Rady Powiatu w Opatowie z dnia... 2015 r. Uchwała Nr...PROJEKT z dnia... 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku na realizację zadań.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

P O W I A T S U W A L S K I

P O W I A T S U W A L S K I AKTUALNE ZASADY P O W I A T S U W A L S K I na jakich udzielane są dofinansowania osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie Powiatu Suwalskiego.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.)

Miejski Program Działań na Rzecz Osób. (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r.) ADRESACI PROGRAMU Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku Uchwała Nr XXIX/150/2009 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej w 2014 r. Wykres 1. Dynamika poziomu zatrudnienia przeciętnego w korpusie służby cywilnej według kategorii urzędów w latach 2013 2014 (w etatach) 45 000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XV/72/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w System wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim w ramach środków PFRON realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r.

INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM. Zawiercie dnia 21.10.2014r. INSTYTUCJONALNE I POZAINSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM Zawiercie dnia 21.10.2014r. POWIAT ZAWIERCIAŃSKI POWIERZCHNIA 1003,27 km 2 LUDNOŚĆ 122 133 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy Dz.U.05.6.41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Temat wiodący: MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Ogólnopolska społeczna debata nad koncepcją docelowego systemu wspierania osób niepełnosprawnych Obecny system aktywizacji i wspierania zatrudniania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku

UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2008 roku UCHWAŁA NR 408/XXVIII/08 z dnia 28 października 2008 roku zmieniająca uchwałę nr 313/XXII/08 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XII / 109 / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 3 marca 2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO Załącznik do uchwały nr / 2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 03.03.2004 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO CHEŁMNO 2004 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Miasto Zabrze przyjazne osobom niepełnosprawnym

Miasto Zabrze przyjazne osobom niepełnosprawnym Miasto Zabrze przyjazne osobom niepełnosprawnym Projekt trwa od: 01/01/2012r do do 31/12/2020 r. Wykonawca dobrej praktyki: Samorządowa jednostka terytorialna Nazwa jednostki: Miasto na prawach powiatu:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁAŃ. I. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat niepełnosprawności i możliwych form pomocy. Samorząd Powiatu Kolneńskiego Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Kolneńs kieg o POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE KOLNEŃSKIM NA LATA 2004-2008 wszedł w życie na mocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. Uchwała Nr X/87/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Edukacja włączająca - kierunek polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Joanna Wrona Dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2014 ROK W roku 2014 Miasto Chełm na sfinansowanie zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków ANEKS NR 1. Harmonogram działań na rzecz w 2004 roku w Gminie Miejskiej PRIORYTET 1. Sporządzenie diagnozy w zakresie niepełnosprawności w odniesieniu do społeczności lokalnej Gminy Miejskiej ZADANIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr IV/31/2007 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 11 kwietnia 2007 r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu załoŝeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych

Załącznik do projektu załoŝeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych Załącznik do projektu załoŝeń do ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych Zestawienie wybranych dokumentów i aktów prawnych obejmujących swoimi uregulowaniami osoby niepełnosprawne. I. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU:

RODZAJE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU: Zasady realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w roku 2015. Zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163) Druk nr 2190-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania

Kształtowanie i rozwijanie świadomości społecznej w zakresie właściwego postrzegania powszechnego problemu niepełnosprawności. Źródło finansowania Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.30.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 27.01.2017 r. Harmonogram realizacji zadań na rok 2017 w ramach Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Niepełnosprawni POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielane jest przez powiat na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego współpraca jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dorota Łuczyńska Dyrektor Departamentu Polityki

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia w słuŝbie cywilnej w 2013 r. Warszawa, kwiecień 2014 r. Zakres prezentacji Zatrudnienie Struktura zatrudnienia Zmiany poziomu zatrudnienia i przyczyny Wynagrodzenia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. Projekt przygotowany w dniu 03.08.2015r przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego Uchwała Nr Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia.. w sprawie wprowadzenia zmian w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 27 sierpnia 2015 roku. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XIII/363/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 sierpnia 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, tel. 91 489 22 80, e-mail: knowhow@knowhow.com.pl www.knowhow.com.

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin, tel. 91 489 22 80, e-mail: knowhow@knowhow.com.pl www.knowhow.com. ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM DOTACJI UNIJNYCH ZAKŁADU USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW SP. Z O.O. Lp. Tytuł Beneficjent 1. 2. 3. 4. 5. Kompleksowy program zmniejszania

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Zwolnienia od opłat abonamentowych Zwolnienia od opłat abonamentowych Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI DEKLARACJA PROGRAMOWA II SESJI OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW SENIORZY I PRZYSZŁOŚĆ POLSKI Konsolidacja środowiska. Aktywność obywatelska. Zdrowie i usługi społeczne. Sytuacja demograficzna Polski

Bardziej szczegółowo