Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie głosowań, ogłaszanie wyników głosowań, wykonywanie innych czynności składających się na prowadzenie obrad): Przewodniczący Rady Miejskiej p. Józef Misiura. Czas trwania sesji: ok Miejsce obrad: Urząd Miejski w Ropczycach, sala konferencyjna. Przebieg obrad, streszczenia przemówień i dyskusji: 1. Przewodniczący Rady Otworzył 40 sesję Rady Miejskiej w Ropczycach. Na podstawie listy obecności radnych stwierdził prawomocność obrad. Powitał osoby uczestniczące w sesji. 2. Przewodniczący Rady zapytał czy są propozycje zmian do porządku obrad. Burmistrz Ropczyc p. Bolesław Bujak (w dalszej części protokołu występuje jako Burmistrz) - Proszę by do zaproponowanego porządku obrad wprowadzić dodatkowy punkt o uchyleniu uchwały Rady Miejskiej z 27 maja bieżącego roku dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na sugestie Regionalnej Izby Obrachunkowej. To uchylenie wiązałoby się z przesunięciem w tabelach pewnych kwot. Odzwierciedlenie całej tej uchwały będzie w przedłożonej na dziś wieloletniej prognozie finansowej w punkcie I proszę o zgodę na 2 autopoprawki do projektu 5.4. i do projektu 5.5. teraz byłby to punkt 5.6. dlatego, że tą propozycję uchylenia uchwały Rady Miejskiej z 27 maja proponowałbym w punkcie Projekt 5.5. byłoby to uchylenie poprzedniej zmiany prognozy finansowej, pani skarbnik przedstawi to w szczegółach, a dzisiejsza zmiana wieloletniej prognozy finansowej byłaby w punkcie Zatem dwie autopoprawki, pierwsza odnosząca się do zmian w pomocy społecznej pomiędzy paragrafami i druga to właśnie ta zmiana odnosząca się do sprawy przesunięć środków w tabelach do Radosnych szkół. Przewodniczący Rady Ja jeszcze mam jeden projekt uchwały do wprowadzenia dotyczący zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej. Z uwagi na to, że radny pan Jan Gibek wszedł za pana Mariana Jedynaka jest przygotowany projekt uchwały dotyczący jego wejścia do tych komisji, w których był poprzednik, czyli do Komisji Rewizyjnej oraz do Komisji gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego. Byłby to projekt z numerem 5.7. Radny p. Witold Darłak - Na ostatniej sesji w trakcie punktu interpelacji i zapytań złożyłem wniosek o to aby przygotować projekt uchwały dotyczący uzupełnienia regulaminu dotyczącego nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce. Ten projekt nie znalazł się w porządku obrad na dzisiejszą sesję więc przygotowałem taki projekt uchwały dotyczący wprowadzenia tego dodatkowego punktu w tym regulaminie. Pan przewodniczący sugeruje żeby przed przyjęciem wszyscy się z tym zapoznali, chociaż wiele takich projektów jest, że na 5 minut przed sesją otrzymujemy i nie ma za bardzo czasu na zapoznanie się. Ale postanowiłem, że ten projekt uchwały państwu radnym przekazuję, każdy otrzymał żeby ten projekt był na następnej sesji, a nie na dzisiejszej. Zmiany do porządku obrad zostały wprowadzone przy: głosowało 19 radnych, za 18 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Porządek obrad w całości został przyjęty przy: głosowało 19 radnych, za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Porządek obrad: 1.Otwarcie sesji. 1

2 2.Przyjęcie zmian do porządku obrad i porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z 38 i 39 sesji. 4.Absolutorium. 4.1.Zapoznanie się z: sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2012 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2012 rok, informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach: opinią dotyczącą wykonania budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok - głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok. 4.3.Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2012 rok. 5.Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach: 5.1.powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach obowiązku zorganizowanie i utrzymanie na terenie Gminy Ropczyce Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynikającego z zadania własnego gminy, 5.2.odpowiedzi na skargę Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, 5.3.zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, 5.4.zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok, 5.5.uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXXIX/422/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 5.6.zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce, 5.7.zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej w Ropczycach. 6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 7.Interpelacje i zapytania. 8.Zamknięcie sesji. 3. Przewodniczący Rady spytał czy są uwagi do protokołów z 38 lub 39 sesji rady. Uwagi nie zostały zgłoszone protokół został przyjęty przy: za 19 głosów, przeciw 0, wstrzymujących się (od do ) Przewodniczący Rady Punkt 4 porządku obrad dotyczy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Zgodnie z porządkiem obrad wynikającym z ustawy o finansach publicznych Rada ma zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2012 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, ze sprawozdaniem finansowym Gminy Ropczyce za 2012 rok, z informacją o stanie mienia Gminy Ropczyce. O zapoznanie z tymi dokumentami proszę Panią Skarbnik, do wykonania budżetu odniesie się również pan Burmistrz. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapozna Radę ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady to jest z opinią dotyczącą wykonania budżetu i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku w sprawie udzielenia absolutorium. 2

3 Burmistrz W tym punkcie chciałbym w sposób skondensowany, bardzo ogólnie wyrazić swoje jeszcze raz odniesienie się do roku sprawozdawczego Zwyczajowo, tradycyjnie na ostatniej sesji ubiegłego roku mówiłem o zamknięciu tego roku w sensie inwestycyjnym, w sensie gospodarczym, może w mniejszym stopniu jeśli chodzi o wskaźniki, cyfry i procenty, bo nie wszystko wtedy zostało policzone. Wysoka Rada w bieżącym roku otrzymała sprawozdanie pisemne, również takie bardzo obszerne sprawozdanie na kilkudziesięciu stronach otrzymała Regionalna Izba Obrachunkowa czyli ta formacja państwowa, która odpowiada za zgodność z prawem budżetów poszczególnych gmin. Mamy też kilkustronicowe sprawozdanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, ono jest dostępne dla każdego radnego, również Komisja Rewizyjna tym protokołem Izby Regionalnej się zajmowała. Chciałbym pominąć niuanse czysto finansowe i powiedzieć tak, że ten 2012 rok w sensie realizacji wszystkich celów podstawowych, które przyświecają każdemu samorządowi, żeśmy spełnili i sądzę, że na czwórkę z plusem. Udało się zażegnać większe problemy na terenie miasta i gminy, te przede wszystkim społeczne i dzisiaj pewnie nikt z Wysokiej Rady nie przypomina sobie jakiegoś bardzo wrażliwego problemu społecznego dotyczącego znaczącej grupy mieszkańców, który byłby dla nas nie do rozwiązania i byłby bardzo trudny. Jak wiele różnych problemów dotykało nasze rodziny na terenie miasta i gminy i w różny sposób staraliśmy się pomóc tym rodzinom, czasem pozytywnie załatwiając, czasem nie mając takiej możliwości, czy prawnej, czy finansowej, czy organizacyjnej, ale generalnie pod tym względem też był to niezły rok. Radziliśmy sobie nieźle ze wszystkimi sprawami, które są w kompetencji samorządu a odnoszą się do oświaty. Wysoka Rada wie, że jest to 50% budżetu gdyby patrzeć na pieniądze. Jest to nawet przeszło 50% kadry bo jeśli mówimy o tym, że około 750 pracowników wisi na garnuszku gminy zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a jednostki organizacyjne to od żłobku zaczynając dziś, przez przedszkole, szkołę, centrum kultury, sportu, pomoc społeczną, spółki, które są własnością gminy to jest razem około 750 osób to ponad połowę pracuje tylko i wyłącznie w oświacie. Na pewno do sukcesów w tej dziedzinie naszego samorządu za 2012 rok należy zaliczyć żłobek. Oddany do użytku z dniem 1 lutego tego roku, ale przecież w tamtym roku wszystkie działania i materialne związane z remontem i modernizacją i organizacyjne związane z przygotowaniem logistyki i całej struktury, również dotacji tak do modernizacji jak do utrzymania tego żłobka. Sądzę, że jesteśmy pierwszym miastem, które w roku ubiegłym przyczyniło się do uruchomienia tego żłobka i inne pewnie gminy z terenu naszego powiatu pójdą w nasze ślady. Również w tamtym roku otworzyliśmy 3 kolejne oddziały w poszczególnych miejscowościach przedszkoli. Myślę, że w tym roku jeśli wszystko dobrze pójdzie to najprawdopodobniej we wszystkich miejscowościach mielibyśmy otwarte przedszkola obejmujące wychowaniem i opieką dzieci w wieku trzech, czterech lat czyli niezapisane byłyby tylko te dzieci, które ewentualnie mogą się nie zmieścić do tego przedszkola, które też chcemy otworzyć jeśli nie 1-go września to 1-go października w Niedźwiadzie jako, że przymierzamy się do otwarcia w Niedźwiadzie oddziału jednego w Niedźwiadzie Dolnej z uwagi na inwestycję, która nie pozwala się bardziej rozszerzyć. Chcemy otworzyć również oddział przedszkolny w tym roku w Małej i w Chechłach i w ten sposób chciałbym powiedzieć, że wyprzedziliśmy plan rządowy o przynajmniej 2 lata. Bo plan rządowy mówi tak, od 1-go września tego roku dopłacamy do dzieci przedszkolnych w wieku trzech i czterech lat, natomiast pięcio i sześciolatki nie są objęte tą subwencją, ale za 2 lata wszystkie dzieci w kraju w wieku trzech i czterech lat mają znaleźć się w przedszkolach. U nas znalazłyby się już w tym roku 1-go października, bo najpóźniej te 3 oddziały uruchomimy 1-go października, dlatego, że równocześnie złożyliśmy wniosek na oddział w Małej, w Chechłach i w Niedźwiadzie Dolnej do Wojewódzkiego Urzędu Pracy by ewentualnie pozyskać środki europejskie. Jak pozyskamy, jeśli wnioski przejdą to z opóźnieniem jednego miesiąca ale mamy dotacje na 2 lata, 80%. Jeśliby te wnioski nie uzyskały akceptacji to otwieramy nasze samorządowe ale z tym jednomiesięcznym opóźnieniem bo szkoda stracić te dotacje. W ten sposób mówię, że jesteśmy na tyle przygotowani, że program rządowy znacząco wyprzedzamy. Jesteśmy chyba jedną z gmin, która szybko i dość efektywnie wprowadza program Radosne szkoły, bo jak Wysoka Rada wie, jeśli uda się nam zrealizować tegoroczny plan to zostanie tylko jedna szkoła i jedna filia bez 3

4 Radosnej szkoły; Niedźwiada Dolna bo ją wycofujemy na rzecz Brzezówki, bo się nie da tego zrobić prowadząc równocześnie inwestycję, po terenie, na którym ma być zlokalizowana ta Radosna szkoła idzie infrastruktura i w Granicach. To byśmy chcieli zrealizować w przyszłym roku. Więc w tym względzie jeśli chodzi o przygotowanie naszych szkół na wcześniejsze przyjęcie 6-latków jesteśmy prawie gotowi. Wewnątrz szkół, już nie będę rozszerzał tego, też poczyniliśmy wiele inwestycji i działań żeby być przygotowanym na przyjęcie 6-latków do pierwszej klasy choć ja osobiście nie namawiam rodziców do zapisania 6-latków do szkoły i nie narzucam dyrektorom tego typu polityki żeby w swoim środowisku i okręgu szkolnym narzucali rodzicom jakby argumenty za. Raczej staram się, żeby dyrektorzy szkół informowali, za i przeciw, albo jak najmniej na ten temat mówili, niech sobie rodzice sami wyrobią zdanie. Ja osobiście mam raczej negatywne podejście do przyśpieszonego pójścia 6-latków do szkoły. Uważam, że 6-latki mogą pójść do pierwszej klasy wtedy kiedy każde dziecko w tej gminie i w każdej gminie w Polsce będzie w przedszkolu od trzeciego roku życia. Jeśli to się uda wprowadzić to w następstwie tego uważam, że wszystkie dzieci mają równy start do pierwszej klasy. Wracając do 2012 roku myślę, że jeśli chodzi oświatę, ten największy segment to nie mieliśmy większej wpadki, wszystkie nasze cele zostały zrealizowane na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o obsługę obywateli, w tym wymiarze każdym i tym społecznym gdzie mamy na myśli szeroko rozumianą pomoc społeczną i w tym wymiarze sportu, kultury, rekreacji, co realizują nasze 3 jednostki w tym dwie kultury, też uważam, że osiągnęliśmy dobry wynik. Świadczą o tym tysiące różnych uczestników na różnych obiektach sportowych w sposób zorganizowany pod nadzorem instruktorów jak również i organizowane przeróżne imprezy w tym olimpiady, konkursy, festyny i udział młodzieży, ludności. Robimy też statystykę i porównujemy jeśli chodzi o udział poszczególnych szkół. I zwykle na koniec roku szkolnego narada, jest też oceną aktywności i udziału pod kątem kulturalnym, pod kątem sportowym poszczególnych szkół na polu rywalizacji gminnej i trochę wyżej również. W dziedzinie inwestycyjnej sądzę, że nie potrzeba przytaczać szczegółowo różnych naszych działań dzięki, którym majątek gminy zwiększył się o kilkanaście milionów złotych. To oznacza, że powiększyliśmy majątek gminy, przysporzyliśmy majątku gminnego, który niekoniecznie musi pracować na rzecz przychodów. Zwykle jest tak, że inwestycje w infrastrukturę raczej w następnych latach powodują koszty bo im więcej zrobimy oświetlenia ulicznego tym więcej zapłacimy za konserwację i wydatki na prąd. Im więcej zrobimy dróg asfaltowych i mostów to są większe koszty remontów cząstkowych, odśnieżania, utrzymania, odmulania rowów itd.. Im więcej wybudujemy domów kultury i sal gimnastycznych, na przykładzie Niedźwiady to jest bardzo wyraźne, że jak jest dom kultury, to trzeba żeby było 3 etaty, trzeba prąd na co dzień, centralne ogrzewanie i to jest koszt. W tym względzie różnica pomiędzy dochodami własnymi a kosztami stałymi jest coraz mniejsza, czyli pieniędzy z dochodów własnych coraz mniej możemy wydać na inwestycje. Wobec powyższego z coraz większą determinacją nasze służby gminne i służby jednostek organizacyjnych i spółek poszukują dochodów na inwestycje i na wyposażenie z różnych innych źródeł. Mogę przypomnieć Wysokiej Radzie, że w roku ubiegłym 2012 udało się nam pozyskać łącznie 11 milionów 741 tys. zł co oznacza, że nie wszystkie pozyskane środki poprzez podpisanie umowy zostały w roku ubiegłym zrealizowane bo niektóre są realizowane dziś. Ale w roku ubiegłym podpisaliśmy umowy. Również w tym roku będzie tak, że na niektóre inwestycje podpiszemy umowy ale realizacja będzie przebiegała i w tym roku i w przyszłym roku. Wspomnę chociażby dwie inwestycje, o których Wysoka Rada zdecydowała na poprzedniej sesji; przebudowa trybun i budowa szkoły w Niedźwiadzie Dolnej. W tym roku rozpoczniemy i wykorzystamy część środków finansowych, a w przyszłym roku będziemy realizowali. Na pewno większe inwestycje, co warto przypomnieć to właśnie budowana sala gimnastyczna w Gnojnicy Dolnej w roku ubiegłym, przedszkole, wspomniany żłobek, zakup samochodu strażackiego do jednostki OSP Chechły, przebudowa ulic w mieście: św. Barbary, Witosa, Najświętszej Marii Panny gdzie współudział finansowy gminy był w takiej samej wysokości jak powiatu i zbliżał się do sumy 800 tys. zł, rewitalizacja centrum miasta, dokończenie przebudowy ul. Mehoffera, drobniejsze inwestycje jak Orlik Witkowice, podpisane umowy na chodniki, które w tym roku realizujemy 4

5 i kończymy. Tych przedsięwzięć było sporo. Również podpisane umowy na termomodernizacje obiektów oświatowych, te które dzisiaj już rozpoczynamy. Reasumując majątek tylko z tytułu pozyskanych środków finansowych za ubiegły rok wzrośnie o 11 mln 741 tys. Jak zakończyliśmy ten rok Na 0. I to jest nasz sukces. Po ostatnich uzgodnieniach w Referacie budżetu i finansów, analiza wszystkich spraw przez Regionalną Izbę Obrachunkową, mogę powiedzieć, że dochody gminy za ubiegły rok wyniosły 74 mln 642 tys. pisze spójnie we wszystkich sprawozdaniach i wydatki wyniosły 74 mln 740 tys. zł, i zamknęliśmy się pożyczkami i kredytami wieloletnimi czyli ponad jeden rok, poza tym cośmy pożyczali w ciągu ubiegłego roku i oddawali, kwotę równą spłatom należnych w roku sprawozdawczym za zaciągnięte wcześniej pożyczki rat czyli 3 mln 377 tys.. Czyli tyle ile oddaliśmy tyleśmy pożyczyli. Wynik finansowy był na 0. Pozostało w nadwyżce budżetowej jako środki niewykorzystane 400 tys. zł i dzisiaj Wysoka Rada zdecyduje jak te 400 tys. zł podzielić. To jest ten plus ponad tą informację na 0. Wobec powyższego za wszystkie lata dotychczasowe poprzednie samorządu, a mamy już 22 lata samorządu mamy zadłużenie wynoszące, tutaj jest delikatna niezgodność bo w naszych sprawozdaniach piszemy 23 mln 366 tys. zł należnych rat pożyczek i kredytów w sumie co stanowi 31,3%, natomiast wynika z tego, że milion jest niepożyczony i tak naprawdę nasze zadłużenie jest o milion mniejsze i wynosi 30,1% dochodów na koniec 2012 roku. Uważam, że to jest zadłużenie średnie. Nie należy przesadzać już z zadłużaniem się na cele inwestycyjne żeby nie przeinwestować ale nie ma też wydaje mi się większych obaw, że nam cokolwiek grozi jeśli chodzi o utrzymanie płynności gminy i radzenia sobie z tymi wydatkami sztywnymi. I też to należy do pewnego rodzaju sukcesów gminy, że utrzymujemy inwestując, dając sobie radę dochodami własnymi na udział w tych pieniądzach pozyskiwanych z programu regionalnego i innych źródeł. Bo jest istotne, nie tylko żeby zdobywać pieniądze, ale żeby na ten udział własny zbytnio gminy nie zadłużać. Najprawdopodobniej jest to zadłużenie na poziomie gmin sąsiednich za wyjątkiem może miasta Dębica gdzie jest znacząco wyższe. Dziś będąc przy okazji w Nadleśnictwie Strzyżów z panem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wstąpiliśmy do burmistrza Strzyżowa, też przy okazji pytaliśmy jak tam z absolutorium, jak sprawozdanie, ile wynosi ich zadłużenie; procentowo znacznie więcej, kwotowo znacznie mniej bo budżet Strzyżowa jest troszkę mniejszy od naszego. Czyli mniej więcej to są takie same relacje jak w gminie Sędziszów pewnie zbliżone jak w gminach sąsiednich, na pewno znacząco niższe niż w mieście Rzeszów i w gminach takich jak Iwierzyce i Wielopole, ale im mniejsze gminy to mają w ostatnich 3 latach większe problemy finansowe. Margines dochodów własnych nad wydatkami jest coraz mniejszy i gminy te niestety żeby przyjąć finansowanie z Unii Europejskiej posługują się pożyczkami i kredytami. Chciałbym w obecności Wysokiej Rady raz jeszcze bardzo, bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi z Urzędu Miejskiego, wszystkim moim współpracownikom na czele z panią skarbnik Beatą ale również poprzedniej pani skarbnik i wszystkim pracownikom Referatu budżetu, bo to co się tyczy 2012 roku za wyjątkiem jednej sprawy, wg mnie wszystko było na 5. Jedna sprawa to mamy czas jeszcze do omawiania. I chcę również bardzo serdecznie podziękować wszystkim referatom, ale też szczególne podziękowanie kieruję do Referatu programów pomocowych i rozwoju, pozyskiwania środków pomocowych i rozwoju, kierownik Mariusz Wośko. Jest to dobry zespół pod nadzorem i koordynacją i współpracą z Robertem Kuraszkiewiczem wiceburmistrzem, odpowiedzialnym za ten segment. Dobrze przygotowują wnioski i tu w zasadzie wszystko to na czym nam zależy udaje się nam uzyskać. Chyba 3 sesje temu mówiłem, że niestety koło nosa przejdzie nam 2 mln zł z termomodernizacji budynków oświatowych i szkoda, z jednej strony musimy dołożyć środki własne w wysokości prawie pół miliona ale szkoda bo to byłoby znaczące doinwestowanie naszych obiektów oświatowych; 4 szkół i 2 przedszkoli i to się nam udało jeszcze obronić rzutem na metę. Nawet tej dotacji się nie spodziewałem. Mogę jeszcze pochwalić Referat, że blisko i dobrze współpracował z prezesem i pracownikami inżynierami z PUK-u, że udało się efektywnie, jeszcze decyzji nie ma, ale to jest w zasadzie tylko kwestia dwóch, trzech dni, decyzje są pisane, uzyskać 2 miliony zł prawie na kolejny program modernizacji sieci wodociągowej na terenie miasta Ropczyce. Zatem jak byśmy w przyszłym roku i w tym ten program dotacyjny 5

6 zrealizowali moglibyśmy się pochwalić bardzo dobrą siecią wodociągową, która nie będzie powodowała strat zwłaszcza w zimie wtedy kiedy awarie na starym 30-letnim rurarzu się zdarzają, są wtedy koszty wody, koszty naprawy, wszystko to idzie w koszt 1 m3 wody. Moglibyśmy rozbudowywać sieć bo miałaby odpowiednie parametry w tym zakresie, przekroju, ciśnienia, pompowni i oczywiście pozbywamy się też ostatnich rur azbestowych, które przede wszystkim zasilają Witkowice i Pietrzejową. Przy okazji chcę pochwalić ten Referat i jednostki organizacyjne, że wydawałoby się, że bardzo trudne sprawy, ale udaje się wygrywać. Podobnie też Niedźwiada Dolna, było 100 wniosków złożonych po milionie zł, na 100 szkół z terenu Podkarpacia na 15 mln zł do dyspozycji i znaleźliśmy się w tej piętnastce. Milion złotych mamy do podpisania w ciągu najbliższych dwóch, trzech dni, prawie gotowa umowa. Teraz zależy na tym żeby Referat dobrze przygotował wniosek do Ministerstwa Sportu o chyba 840 tys. zł na tą inwestycję. Gdyby się udało go dobrze napisać i obronić ten wniosek w Ministerstwie Sportu to byłaby do tego miliona kolejna dotacja i tym samym tą kwotę która wyjdzie w przetargu, mam nadzieję, że we wrześniu rozstrzygniemy przetarg na Niedźwiadę Dolną moglibyśmy sobie odpisać od wydatków z budżetu gminy. Pokazuję tutaj sprawność, efektywność pracowników, którzy zajmują się poszczególnymi procedurami. Ale nie jest tak, że jeden referat ma szczególne osiągnięcia, wszystkie referaty i jednostki organizacyjne z sobą są powiązane, z sobą współpracują wszystkim chcę oddać honor i podziękować przy Wysokiej Radzie bo jak się to mówi jest to najważniejsza płaszczyzna do podsumowania roku. Jeszcze raz okazja by powiedzieć dzięki komu zasługujemy na uznanie i tą ocenę, którą sobie wystawiam współpracownikom cztery plus, za rok ubiegły. Bez zadłużenia przysporzyliśmy znacząco majątku gminy, staraliśmy się rozwiązywać wszystkie problemy gospodarcze i społeczne. Rok niezły. W związku z tym bardzo bym prosił Wysoką Radę o wnikliwą analizę, właściwą dyskusję. I jeśli Wysoka Rada uzna że może nie tyle mnie ale wszystkim moich współpracowników rozgrzeszyć i przyjąć to sprawozdanie będą niezmiernie wdzięczny. Pani Beata Malec skarbnik gminy Jeśli chodzi o sprawozdanie jest uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 maja, który wydał pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że dochody zostały wykonane w wysokości 99% planowanych dochodów, wydatki w wysokości 97%, zadłużenie jest na poziomie około 30% dochodów gminy. Jednocześnie w nawiązaniu do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dołączono do tego sprawozdania informację o stanie mienia komunalnego. Informacja ta przedstawia charakterystykę mienia gminy pod kątem wartościowym, urzędu i wszystkich jednostek podległych, na 31 grudnia 2012 r.. Sprawozdanie opisowe zawiera dane w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym. W razie pytań będę wszystko wyjaśniać. Radny p. Stanisław Marć przewodniczący Komisji Rewizyjnej Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach z posiedzenia w dniach 22 maja, 3 czerwca 2013 r. o wykonaniu budżetu za 2012 rok. Ja bym zapytał Wysoką Radę czy wszystko czytać czy przedstawić w skrócie czym się komisja kierowała przy ocenie tego budżetu za 2012 rok. Wszyscy radni dostali taką opinię Komisji Rewizyjnej i myślę, że tam zaglądnęli co tam jest a jak będą chcieć spytać to można pytać. Jest przygotowane streszczenie czym się Komisja kierowała, co brała pod uwagę w tej opinii. Przedstawię to a następnie wniosek oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku. W Opinii o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok Komisja Rewizyjna przytacza i oblicza dane i wskaźniki dotyczące wykonania budżetu. Komisja odnosi się do dochodów planowanych i wykonanych, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, dokonuje przeglądu dochodów dzieląc je na 7 grup i porównuje ich wielkość do ogólnej kwoty dochodów wykonanych, sygnalizuje między innymi konsekwencje finansowe obniżenia górnych stawek podatków, następnie Komisja analizuje wydatki planowane i wykonane wyodrębniając 6 grup. Następnie Komisja analizuje zadłużenie budżetu przytaczając dane ze sprawozdania. Jest to wielki skrót opinii. W treści opinii dane opisowe są zestawione z danymi 6

7 liczbowymi. Opinia zawiera również inne spostrzeżenia. W podsumowaniu opinii stwierdza się, że daje ona podstawę do wystąpienia do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Opinia została przegłosowana pozytywnie. Każdy z radnych otrzymał tą opinię. Rada ma obowiązek zapoznania się z tą opinią, jako organ działający na posiedzeniu. Przytoczę niektóre dane z opinii, które miały wpływ na pozytywną oceną wykonania budżetu: wykonanie dochodów 99,32 %, podatki lokalne dochód wyższy niż planowany, w wydatkach w żadnym wydatku realizacja nie przewyższa planu, wynikowy deficyt to 6,19% deficytu planowanego i wynosi ,46 zł, przychody w grupie kredytów długoterminowych wyniosły ,75 zł przy planie ,96 zł. Jeżeli Rada wyrazi, życzenie oprócz tego zapoznania Rady z opinią, jeszcze ją odczytam. Jak będą pytania to można pytać i panią skarbnik i komisję jak i pana burmistrza. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 czerwca br. w uchwale Nr III/32/2013 postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Do uchwały, tak jak to wszyscy radni otrzymali, dołączone jest uzasadnienie. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2012 rok. Uzasadnienie: Burmistrz Ropczyc, wykonując dyspozycje art. 267 ust. 1 i art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedłożył Radzie Miejskiej w Ropczycach dokumenty dotyczące wykonania budżetu za 2012 rok. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informację o stanie mienia gminy Ropczyce. Po ich rozpatrzeniu Komisja wyraziła pozytywną opinię i pozytywne stanowisko dotyczące wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok przez Burmistrza Ropczyc ustalenia szczegółowe zawarte w załączonej Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach z posiedzeń w dniach: 22 maja i 3 czerwca 2013 roku o wykonaniu budżetu za 2012 rok. Biorąc pod uwagę całokształt rocznej działalności organu wykonawczego gminy - Burmistrza Ropczyc - w zakresie wykonywania budżetu 2012 roku, uwzględniając wszelkie okoliczności mające wpływ na wykonanie budżetu, uznając uzyskane wyniki finansowe i rzeczowe za prawidłowe - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach występuje do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ropczyc za 2012 rok. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok, Komisja Rewizyjna uchwala jako uchwałę Nr 1 Komisji Rewizyjnej z dnia 3 czerwca 2013 roku Przewodniczący Rady Kolejne zadanie Rady to rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok. Rada jest już zapoznana z tymi dokumentami, również państwo radni je posiadają. Kto ma pytanie lub chce zabrać głos odnośnie tych dokumentów, lub oceny wskaźników zawartych w tym sprawozdaniu, jak również realizacji budżetu przez burmistrza Ropczyc, teraz jest czas na indywidualne wystąpienia lub stanowiska radnych lub szefów klubów radnych ustosunkowujące się do tych wszystkich dokumentów, o których przed chwilą mówiliśmy. Radny p. Kazimierz Niedźwiedź Jedną z najważniejszych spraw burmistrza gminy jest wykonanie zadań zapisanych w budżecie. Wielką i ważną rolę w tym zakresie ma także skarbnik gminy, którego mrówcza praca pomaga i pozwala panu burmistrzowi biegle i jasno orientować się w finansach gminy. W tym miejscu pragnę podziękować za dobrą pracę w tym zakresie tak obecnej pani skarbnik mgr Beacie Malec jak również długoletniej byłej pani skarbnik mgr Danucie Dąbrowskiej. To ich cierpliwa i dobra praca przyczynia się do mądrego i rozsądnego wykonania budżetu przez pana burmistrza. 7

8 Radny p. Witold Darłak Jedna z ważniejszych sesji, która jakby daje burmistrzowi mandat do dalszego działania i dalszej pracy na rzecz rozwoju gminy Ropczyce. Ja mam bardzo wiele zastrzeżeń. Będę je chciał pokrótce przedstawić. Burmistrz swoje wystąpienie rozpoczął od słów, że w 2012 roku nie było większych konfliktów, protestów mieszkańców i tym podobnych rzeczy. Większych to znaczy, że więcej mieszkańców. Natomiast z tego co słyszę i wiele sygnałów do mnie dociera, wiele było pojedynczych problemów pojedynczych mieszkańców na poszczególnych osiedlach i sołectwach, którzy rzeczywiście problemy mieli i którzy tutaj bardzo bym powiedział negatywnie oceniają pracę burmistrza, zarzucają nawet kłamanie, wprowadzanie w błąd, obiecywanie rzeczy, które potem się nie realizuje. Takim przykładem jest jedna pani, która tutaj niedawno występowała. Chodzi o kanalizację. Jest naprawdę kobieta oburzona całą sytuacją, że w centrum miasta nie ma doprowadzonej kanalizacji, proponuje się jej jakieś doraźne rozwiązania przebudowę swojej kanalizacji i wypompowywanie co uznaję za taką trochę rzecz nawet skandaliczną żeby w centrum miasta taka sytuacja miała miejsce. A związane jest to moim zdaniem ze sprawą słabego nadzoru nad inwestycją, która się nazywa kanalizacja miasta Ropczyce, którą prowadzi PUK. Ten słaby nadzór, rozumiem przez to, że nie jest dopilnowane aby całe miasto, całe śródmieście zostało odpowiednio skanalizowane, żeby wszystkie problemy były rozwiązane. Takie rzeczy uważam, że nie powinny mieć miejsca i nie powinno się to zdarzać w dzisiejszych czasach. Kolejną rzeczą, która tutaj nasuwa moje wątpliwości to jest właśnie wykonanie tego budżetu. Mam przed sobą budżet przyjęty na grudniowej sesji dokładnie 22 grudnia 2011 roku, który to budżet zakłada dochody gminy na poziomie 77 milionów 602 tys.. Te dochody zostały zrealizowane na poziomie 74 miliony. A więc niespełna 3 miliony mniej jak było to zakładane. Próbowałem przeanalizować wszystkie uchwały budżetowe w ciągu roku i nie jest to możliwe. Na każdej sesji z wyjątkiem jednej czy dwóch, były takie zmiany do budżetu wprowadzane, no to nie dziwne, że ten budżet wychodzi na 99,32% skoro tyle tych zmian w budżecie było. To z kolei nasuwa mi kolejne wnioski to jest brak jakby takiej wizji rozwoju miasta, obrania konkretnego kierunku działania pana burmistrza. Wychodzi, no nie wiem, jakieś takie dziwne odczucie mam, że te wszystkie działania są pod jakieś takie doraźne potrzeby robione, do końca konkretnie dla mnie niezrozumiałe żeby nie powiedzieć, że jakieś polityczne potrzeby. Kolejną rzeczą to jest sławetne 770 czy jak to burmistrz mówi po ugodzie 820 tys. narażenie gminy na straty. Tutaj pan burmistrz jakoś tak ludzie, słyszę to nie moje słowa, mówią mi, że znalazł sobie kozła ofiarnego w postaci pani (...) zrzucając z siebie jakby całą odpowiedzialność. Uważam, że jako burmistrz jest najważniejszą osobą w gminie i decyduje o wszystkim więc także te rzeczy, które się nie udają, do końca może są nieprzemyślane czy może rzeczywiście jakieś inne czynniki wpłynęły na to, że ta gmina na takie straty została narażona, to trzeba również do siebie brać i brać za to odpowiedzialność a nie wszystkiego zrzucać na panią skarbnik. Przy okazji, składałem taki wniosek, chciałbym orzeczenie sądu z uzasadnieniem. Do tej pory tego nie otrzymałem i mam nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Kolejną inwestycją, może nawet nie do końca powiedzieć, że inwestycją, znaczy w ogóle nie można powiedzieć, że inwestycją gminy jest obwodnica. Przed budową tej obwodnicy były zapewnienia, że to jest najlepsze rozwiązanie, że ta obwodnica będzie spełniać wiele czynników, oprócz tego, że odciąży miasto od ruchu, przyznaję oczywiście tak jest i wszyscy się pewnie ze mną zgodzą, że ten pierwszy podstawowy warunek jaki miała spełnić czyli odciążenie centrum miasta od ruchu został spełniony, natomiast jak każda nowa droga powinna się przyczynić do rozwoju miasta. Nie widzę żadnych pomysłów na rozwiązanie jakieś systemowe czy inne wokół wybudowanej obwodnicy. Tam się nic nie dzieje. Nie ma żadnych inwestycji. Może ze dwa, ze trzy domy są wybudowane, reszta nic czyli nasuwa mi się tutaj wniosek, że też nie ma pomysłu jak tą infrastrukturę w postaci obwodnicy lepiej zagospodarować żeby więcej warunków spełniała. I na koniec to już dostałem jakby to powiedzieć na własnej skórze. W dniu 29 października 2012 roku złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Skserowałem, mogę Państwu taki wniosek przekazać do przeczytania. Odpowiedzi na ten wniosek nie otrzymałem do tej pory. Mam ustawę o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 roku, której to artykuł 13 ustęp 1 mówi wyraźnie; udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak 8

9 niż 14 dni od dnia złożenia wniosku z zastrzeżeniem jakiegoś punktu. Ustęp 2: Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w danym terminie czyli w połowie listopada, podmiot obowiązany do udostępnienia zobowiązany jest do powiadomienia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim informacji udostępni nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Mamy już ponad pół roku i dalej odpowiedzi na ten wniosek nie otrzymałem. I to jest nie wiem ale chyba można by to nazwać złamaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej. Proszę państwa takie rzeczy nie mogą się zdarzać i uważam, że jednak powinno się coś inaczej w tej gminie działać i inne zasady postępowania powinny być tutaj przyjęte. Dlatego uważam, że absolutorium nie powinno być burmistrzowi udzielone. Radna p. Teresa Rachwał Informuję, że Klub Samorządowo-Ludowy zupełnie inaczej zauważa pracę pana Burmistrza, bardzo dobrego gospodarza, który właśnie wręcz przeciwnie, zaprzeczam to co padło z ust pana radnego Darłaka, jest bardzo doskonałym gospodarzem naszego miasta, dba doskonale o rozwój i dlatego pozytywnie oceniamy wykonanie budżetu za 2012 rok. Ta pozytywna ocena wynika ze wskaźników zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, a więc realizacji budżetu przez pana burmistrza Ropczyc. Dlatego też Klub Samorządowo- Ludowy będzie głosował za przyjęciem sprawozdań oraz za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy za rok Burmistrz - Mam prawo się odnieść do uwag czy nawet zarzutów pana radnego Witolda Darłaka dlatego, że jest nie tylko radnym ale przewodniczącym Klubu PiS, nie wiem czy występował w imieniu Klubu PiS czy w swoim własnym, ale wszystko jedno. Z bardzo dużą uwagą wysłuchałem jego uwag, zarzutów do sprawozdania za 2012 rok. Chciałbym się do tych wypowiedzi trochę odnieść dlatego, że uważam, że część z nich jest nieuzasadniona, niesłuszna, niesprawiedliwa. Część z nich uznaję, że trafia w sedno sprawy i postaram się jeszcze raz wyjaśnić jeśli dotychczasowe wyjaśnienia na poprzednich sesjach czy cały 2012 rok nie trafiały do świadomości i przekonania pana radnego. Pierwszy problem, który pan radny tutaj przedstawił to problemy różne poszczególnych ludzi. Wiele problemów nasze rodziny czy przedstawiciele tych rodzin czy obywatele wnoszą nie tylko pisemnie ale i osobiście. Gdyby tych problemów nie było to pewnie ani funkcja burmistrza, ani Wysokiej Rady nie byłaby potrzebna, byliby ludzie pewnie samowystarczalni dlatego nie dziwcie się, że trafiają z tymi problemami do urzędu. Strukturę urzędu i jednostek organizacyjnych mamy tak ustawioną jeśli chodzi o kompetencje, że w zasadzie można bez problemu, swoje problemy załatwiać u pracowników Urzędu Miejskiego czy w jednostkach organizacyjnych bo prezesi, kierownicy, dyrektorzy mają odpowiednie kompetencje. Niemniej jednak przyjmuję raz w tygodniu osoby fizyczne czyli naszych obywateli z ich sprawami osobistymi, ale również publicznymi, również odnoszącymi się do kompetencji naszego samorządu jak również i do kompetencji innych instytucji państwowych i samorządowych i pewnie tych ludzi by nie było w każdy piątek średnio 30 osób jeśli jestem gdyby nie mieli problemów. I na tym polega nasza rola, nasza praca, za to nam obywatele w podatku płacą żebyśmy się starali te ich problemy po pierwsze zrozumieć, po drugie zinwentaryzować i po trzecie pomóc im rozwiązać. Tych problemów jest wiele i niekiedy one są niespójne z naszą kompetencją ale jednak staramy się na tyle na ile możemy pomagać. Pan przewodniczący podał jeden przykład z tych problemów wielu, wielu ludzi bo przyznaję ich nie brakuje, ale ja powiedziałem to w ten sposób, że nie uważam żeby rok 2012 niósł z sobą większy problem społeczny odnoszący się do wielkiej grupy społecznej, takie problemy jak np. rok 2009 i 2010 po powodziach czy tak jak rok 2011 i 2010, związanych z budową choćby wspomnianej obwodnicy przez pana przewodniczącego. Takich problemów tak nabrzmiałych, tak dużych w 2012 roku nie było i szczerze się z tego cieszę. Nie przypisuję sobie, że to ja, czy nawet Wysoka Rada czy moi wszyscy współpracownicy zadziałali. Tyle tylko, że mieliśmy szczęście, że te poważne problemy społeczne nas ominęły, włącznie z wysokim bezrobociem, które jest bardzo odczuwalne ale nie jest to tego typu problem, że rozwala np. budżet albo powoduje, że musimy w sposób nadzwyczajny reagować, starać się utrzymać wiele rodzin. Jeden przykład pani ( ). 9

10 Chcę jeszcze raz w dużym skrócie powtórzyć. Nie jest prawdą żebym kiedykolwiek panią ( ) okłamał. Jeśli pani ( ) uważa, że podpis wiceburmistrza Ryszarda Kapały z 2000 roku na świstku gazety, informuję, że kanalizacja dla pani zostanie wykonana, wtedy kiedy budowano kanalizację podciśnieniową, zbiorczą dla całego rejonu śródmieścia i prowadzono ją brzegiem rzeki Wielopolki, podciśnieniowa od Sądu Rejonowego poprzez Wielopolkę, z drugiej strony Wielopolki od bloku rotacyjnego. Ten ciąg kanalizacyjny stykał się na terenie nieruchomości dzisiejszego Zespołu Szkół Rolniczych i przebiegał do Najświętszej Marii Panny wzdłuż nieruchomości leżących nad Wielopolką. Należy do dziś się zastanawiać czy ta kanalizacja biegnie, ona w ziemi jest, po terenach wszystkich właścicieli przyległych nieruchomości do lustra wody i czy to jest w terenie objętym własnością Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych czy tych właścicieli. Nie próbowaliśmy rozstrzygać tego poprzez rozgraniczenie bo procedura jest długa, żmudna. Prosiliśmy o zgodę tych właścicieli. Wszyscy, włącznie z sąsiadem ( ) pani ( ) podpisali zgodę na przeprowadzenie tej kanalizacji. Jeśli w czymkolwiek teraz zmieniam informację to od tego jest pani inżynier Bochenek i współpracownicy żeby mnie poparli w wyjaśnieniach. Jedyna pani ( ) wtedy nie zezwoliła bo ona chciała żeby jej wtedy już zadeklarować, że będzie miała wybudowaną kanalizację. Dlaczego. Bo ona czuła, że w sąsiedztwie, w którym jest, do dziś ona się nie zgadza z moim publicznym sformułowaniem, że jest skonfliktowana z sąsiadami, panem ( ) i panią ( ). Ona słowo skonfliktowana rozumie jako ona byłaby nastawiona negatywnie i złośliwie do sąsiadów, ona uważa, że ona jest do nich nastawiona sąsiedzko dobrze, natomiast oni są z nią skonfliktowani. Sami państwo wyjaśnijcie sobie tą definicję. Burmistrz Kapała w 2000 roku, 13 lat temu, 12 i pół roku temu miał prawo jej zadeklarować gdy przyszła do niego żeby podpisała zgodę na przeprowadzenie tej kanalizacji podciśnieniowej, że będzie wykonana bo byliśmy na etapie przed projektowaniem kanalizacji technicznej w tym rejonie. Za kilka lat dopiero zleciliśmy projektowanie tego rejonu innego do kanalizacji, która została dziś wykonana. Prąd jeśli mamy w naszych mieszkaniach to mamy dzięki temu, że wielu właścicieli nieruchomości po drodze wyraziło zgodę na wstawienie słupów na ich polu na ich działce czy na ich drodze. Z kanalizacją nie da się tak zrobić, nie da się puścić ścieków powietrzem. Musi pójść w ziemi na odpowiedniej głębokości przez sąsiednie działki. Dawno miałaby zaprojektowane z pozwoleniem i wykonaną dziś kanalizację gdyby mogła uzyskać zgodę tych sąsiadów, którzy nie chcą mieć podłączenia do kanalizacji sanitarnej, nie mają podłączonych swoich domów, nie życzą sobie również żeby rura odprowadzająca kanalizację z budynku mieszkalnego pani ( ) szła przez ich pole. Koniec kropka. Cokolwiek byście państwo nie zrobili to nie rozwiążecie tego problemu dlatego, że w tym państwie nie ma prawa wedle specustawy do budowy dróg. Pamiętacie, nawiązuję do problemu obwodnicy zaraz go też poruszę, że nasza obwodnica nie byłaby też wybudowana gdyby nie było specustawy odnoszącej się najpierw do dróg krajowych w co wliczono obwodnicę Ropczyc, a następnie co 2 lata ta ustawa po nowelizacji zeszłaby do gmin. Dziś drogę gminną możemy wybudować do pani ( ) przez nieruchomość sąsiada ( ), czy drugiej jej sąsiadki pani (...). Ale nie ma specustawy która by pozwalała jakiemukolwiek inwestorowi w tym gminie czy innej osobie prawnej lub fizycznej w majestacie prawa wejść i zająć teren pod budowę kanalizacji sanitarnej. Jak sobie pan radny, pan przewodniczący wyobraża wybudowanie jej tej kanalizacji. Czy mieliśmy poprzez to, że nie uzyskamy pozwolenia dla całego tego obszaru, w którym było ponad 100 osób podłączanych nie uzyskać pozwolenia i pozbawić się 80% dotacji? Tak było na Witkowicach. Jeśli dzisiaj dla ulicy Rolniczej, Olszyny dla 68 domów budujemy kanalizację to przez takie 3 osoby, 3 rodziny, jak te 3 wymienione, które nie pozwoliły przeprowadzić rury kanalizacyjnej przez swoje nieruchomości, nie uzyskano na czas pozwolenia na budowę i trzeba było cały ten rejon wyłączyć z wniosku o dotację z SAPARD-u. Pamiętam to jak dziś. Przez te 3 osoby dzisiaj wykładamy 600 tys. zł z pieniędzy podatnika a mogła ta kanalizacja być wówczas wybudowana z pieniędzy 80% SAPARD-u. Tu się sytuacja powtórzyła jak papierek lakmusowy, jak odbicie lustrzane. Jeśli pan radny uważa, że jest tutaj złośliwość moja, pracowników, nieudolność jak to pan ujął, Referatów, bo nie jeden Referat nad tym pracuje, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że specjalnie dla celów chyba politycznych pan przewodniczący konfabuluje 10

11 bo nie sądzę, żeby nie miał wiedzy technicznej na tyle, która jest przyswajalna dla każdego średnio wykształconego obywatela, że nie da się kanalizacji poprowadzić powietrzem ani zbyt głęboko w ziemi na 200 metrów. Wiem, że pan przewodniczący Klubu PiS nawet studia z sukcesem kontynuuje i takich rzeczy nie może zrozumieć? Więc jeśli to jest proste a pan nie rozumie, ja rozumiem, że tylko złośliwie pan pokazuje jako jedyny argument dla podtrzymania tezy, że jest tak wiele problemów i konfliktów, z którymi sobie burmistrz nie radzi. Dodam dla Wysokiej Rady, wszystkich tu obecnych, że zaproponowałem pani ( ) w obecności jej siostry rozwiązanie tego problemu w taki sposób, że wtedy kiedy zechce na telefon podjeżdża wóz gospodarki komunalnej albo innego odbiorcy ścieków płynnych i wywiezie wtedy kiedy będzie chciała nie wjeżdżając na jej posesję bo ona nie widzi takiej możliwości, jeśli zrobimy podłączenie z jej szamba do chodnika przy naszej ulicy. To jest możliwe. Wytłumaczyłem na czym to polega i co ma zrobić, uzgodnienia z prezesem Środą, nakazałem przy niej pracownikom przygotować to co trzeba. Siostra rozumie jak najbardziej a pani ( ) dalej nie może zrozumieć, że nie ma w drugą stronę podłączone. Niech pan przewodniczący spróbuje jeszcze raz godzinę posiedzieć z panią Marią Bochenek, niech inżynierowie z Referatu wyjaśnią panu na tyle żeby pan zechciał to zrozumieć jako nie nasza złośliwość i nieudolność tylko brak możliwości technicznych i że propozycja, którą przedkładam jest uczciwa, i chcemy pomóc i rozwiązać. Pani ( ) pisze do wszystkich możliwych służb, uruchamia posłów i nie tylko, i posła z jakby mojej formacji politycznej i on pyta czemu ty tego nie możesz rozwiązać. Nie mogę bo się nie da, jeśli ktoś nie chce współpracować rozsądnie. Chyba, że ktoś wmawia pani ( ), że może to mieć podłączone tylko burmistrz nie chce, uparł się, bo tak mi to zaczyna wyglądać i kreowanie to na sprawę polityczną. Proszę się bronić panie przewodniczący, proszę mi wyjaśnić, że pan ma rację. Jeszcze raz podkreślam, nigdy, a było kilkanaście rozmów moich osobistych z panią ( ) nie uraziłem ją w czymkolwiek w wypowiedzi. Jeśli ona twierdzi inaczej to wypada żebym wszystkie rozmowy nagrywał, monitorował, jeszcze żeby siedział jakiś pracownik, z tym, że zawsze można zarzucić czy ten pracownik jest obiektywny bo jest pracownikiem burmistrza. Nie wiem jak jeszcze można z niektórymi ludźmi rozmawiać w tym i z panią ( ) żeby dobierać wyrazy słowa, wyjaśnić a w jakiś sposób czci nie pomniejszyć. Następny temat. Pan przewodniczący twierdzi, że na początku miały być dochody 77 milionów, ostatecznie skończyło się 74 miliony 600 tys.. Tak, bo jeszcze raz powtórzę tą samą argumentację z jednym tylko przykładem, o czym mówiłem na Komisji Rewizyjnej. Jeśli w 2012 roku uchwalając budżet wpisaliśmy dotację na przebudowę trybun w wysokości 4 miliony zł a następnie nie mając zgody Urzędu Marszałkowskiego na podzielenie dotacji na 2 etapy wycofaliśmy się z tej dotacji, to wycofaliśmy te 4 miliony i już się zmniejszyło o 4 miliony. Nie będę o innych przykładach mówił bo nie są tak znaczące, nie są tak wyraziste. Teraz uchwalając budżet na 2013 rok, Wysoka Rada pamięta, że tej kwoty też nie wpisywaliśmy bo dalej po paru miesiącach nie była uzgodniona formuła, że możemy utrzymać tą dotację a zmniejszyć o połowę zakres. To się udało niedawno, 2 miesiące temu, stąd wprowadzenie do tegorocznego budżetu tej kwoty powiększonej już o chyba 130 tys.. Brak wizji, pan przewodniczący zarzuca, rozwoju miasta i wyraźnej polityki. Gdzie jestem i tu wielokrotnie na Radzie powtarzam aż do znużenia, że priorytetem jest rozwój gospodarczy, priorytetem jest infrastruktura i klimat inwestycyjny przede wszystkim w naszym dużym osiedlu Czekaj by szukać wszystkich chętnych, którzy by chcieli tworzyć miejsca pracy, że interesuje nas nawet jedna osoba, która zatrudnia drugą osobę, interesują nas wszelkiego rodzaju firmy, nasze przede wszystkim inwestujące ale inne też. Temu służy wiele różnych decyzji Wysokiej Rady, które przedłożyłem wraz ze współpracownikami, chociażby uchwała, która mówi o tym, że jeśli ktoś inwestuje i zatrudni 10 miejsc pracy, dwadzieścia, trzydzieści to ma obniżenie czy ulgę w podatku od nieruchomości na taki lub na taki okres. Temu służą szczegółowe plany zagospodarowania. Temu służy wiele rozwiązań w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i innej. Przede wszystkim próbujemy robić tą atmosferę wokół strefy ekonomicznej licząc na to, że to będzie dodatkowy argument. I to jest główna wizja. Praca, praca i jeszcze raz praca. Wszystko inne jest pochodne, włącznie z edukacją i oświatą. Oczywiście w zależności gdzie jesteśmy, jak pojawimy się na spotkaniu z mieszkańcami Gnojnicy Woli to mówimy i mówię też o tej 11

12 najważniejszej wizji, o rozwoju gospodarczym i co jest głównym źródłem dobrego klimatu inwestycyjnego bo to jest cel nad celami, ale mówię też pod kątem rzeczy, które są ważne dla tej miejscowości. I wiadomo, że w większości to są drogi, drogi i jeszcze raz drogi, drogą nazywam ulicę, drogą nazywam chodnik, drogą nazywam wszystko to co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. Jeśli mówię, że zależy nam na dzieciach od momentu gdy ma rok, od żłobka do tych którzy kończą gimnazjum i nie odżegnujemy się również od współpracy i pomocy jeśli chodzi o utrzymanie oświaty w szkołach średnich to jest to wizja wykształcenia młodego pokolenia. A co robimy poprzez to o czym przed chwilą mówiłem, że w 2012 roku budowaliśmy kolejne Orliki, budowaliśmy Radosne szkoły. Proszę panie przewodniczący i Wysoka Rado pokazać mi inną gminę w tym powiecie lub nawet dookoła naszego powiatu, która jest tak przygotowana do przyjęcia 6-latków do szkół. Mimo wszystko nie namawiam rodziców żeby zapisywali te dzieci już do pierwszej klasy. Proszę mi pokazać inną gminę za wyjątkiem gminy Dębica, która absolutnie nas wyprzedza, budowę sal gimnastycznych, proszę mi pokazać ile gmin jest takich jak nasza, że utrzymuje pańskie gimnazjum, które z powodów typowo ekonomicznych powinno być połączone w tej samej wsi w jedno gimnazjum. Proszę zobaczyć jak w tym względzie efektywnie wygląda gospodarka naszych sąsiadów Sędziszowa, Iwierzyc, Wielopola. Jeśli pan do tego zmierza to proszę bardzo zderzmy się choćby z pańskimi wyborcami w Gnojnicy Woli powiedzmy im, że możemy na tą wieś wydawać co roku 300 tys. więcej, tyle tylko, że wasze dzieci będziemy dowozić do Gnojnicy Dolnej. Chce pan tego? Proszę bardzo. Jestem gotowy na zderzenie się z takimi argumentami. Mamy strategię rozwoju - Co prawda ona się w tym roku kończy i zaczniemy prace w tej kadencji teraz po wakacjach do uchwalenia podatków, nad strategią, która będzie spójna z nową perspektywą finansowania i ze strategią Województwa Podkarpackiego, którą niedawno miesiąc temu, przyjął sejmik wojewódzki. - ale tam jest kierunek rozwoju i wizja, którą nie ja wypracowywałem, wszyscy wypracowywaliśmy. Jeśli dzisiaj pan krytykuje jako radny, że burmistrz nie ma wizji rozwoju, to znaczy, że pan jako radny i przewodniczący drugiego klubu co do wielkości też nie ma wizji rozwoju bo myśmy się wszyscy podpisali Wysoka Rado, chyba nie było sprzeciwu, pod strategią rozwoju, którą w tym roku kończymy. A nad nową będziemy pracowali. Rozumiem pana radnego, że krytykuje. To jest normalne. Jest pan przewodniczącym klubu opozycyjnego i bym się dziwił gdyby mnie nie krytykował. Nie mam tego panu za złe. Dziwię się tylko, że pan dobiera tak słabe argumenty. To dla mnie dobrze, że mogę je szybko zbić i uważam, że to pan się nie przygotował dobrze do tej sesji, bo jeśli pan chce zarzucić to i owo to trzeba lepiej popracować nad tekstem, który pan ma i jako radny i jako członek Komisji Rewizyjnej. Chcę panu powiedzieć, że nie ma pan racji bo jeśli pan uważa, że jestem zobowiązany na piśmie przekazać panu informację, która jest w publicznych źródłach informacji, pan może sięgnąć w Internecie do SIO, sprawozdanie takie tak nazywa się w skrócie, oświatowe każdej gminy i Ropczyc też. Wszystkie dane, które pan życzył sobie żeby zestawiać to jest SIO, jak pan wejdzie w Internet to pan to otrzyma, jak pan pójdzie do pracownika to panu to wyda. Jak pan każe jeszcze raz to robić to ja mówię, nie tą procedurą. Pan jest radnym i pan może tu w interpelacji, we wniosku poprzez procedurę Rady żądać tej informacji. raz jeszcze i z pokorą ją przekażemy. Jako radny, pan się traktuje sam jako osoba fizyczna żądając coś z informacji publicznej co jest dostępne. Pan radny w tym wniosku żądał informacji ile jest dzieci w poszczególnych szkołach, ile jest dzieci w poszczególnych szkołach w poszczególnych oddziałach, ile jest nauczycieli w 4 stopniach awansu zawodowego. Wszystko to macie, w SIO tylko trzeba wejść i popatrzeć. Jestem gotów przydzielić panu informatyka jeśli trzeba, żeby z godzinę popracował z panem nad tym SIO, tylko nie każcie mi jako obywatele, jako radni to wykonam, zestawiać kolejnych płacht, bo zawalacie nas robotą, a już wiele urzędów państwowych zawala nas niepotrzebną sprawozdawczością. Obwodnica, nie przyczynia się do rozwoju miasta. Kto powiedział panie przewodniczący, że obwodnica Ropczyc ma się przyczynić do rozwoju miasta. Ja? Kiedy? Proszę mi to znaleźć. Generalnie mówiłem, że obwodnica Ropczyc to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców Ropczyc. Przede wszystkim chodzi o tych, którzy komunikowali się tą E4 a dzisiaj wewnętrzną drogą, ulicą miasta, ci którzy chodzą do przedszkola, do szkół, do sklepów, do wszelkich 12

13 obiektów administracji państwowej publicznej. I o to chodzi. Nigdy nie mówiłem, że obwodnica to raj, rozwój. Ona sama z siebie to przyniesie tak jak każda obwodnica. Obwodnica Sędziszowa, która już ponad 20 lat funkcjonuje, a jakoś pan nie zauważył, że nie obrosła w ciągu tych 20 lat w inwestycje. Mówimy rozwój Ropczyc jeśli chodzi o gospodarkę koncentrujemy i przygotowujemy instrumenty dla przyśpieszenia tego rozwoju na Czekaju. Temu służy między innymi uchwała z poprzedniej sesji, 2 sesje do tyłu, szczegółowy plan, w którym 216 ha przydzielamy jakby pod ten rozwój gospodarczy. Myślę, że obwodnica spełniła wszystkie stawiane jej cele jeśli chodzi o rozłożenie ruchu. Dzisiaj, gdy rozmawialiśmy w Strzyżowie, pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej był świadkiem jak nadleśniczy mówi świetnie żeście wybudowali tą obwodnicę, jak jadę na zachód to nie wjeżdżam w Ropczyce tylko jadę sobie w obwodnicę i nie muszę korkować się u was. Zważcie, gdyby ta obwodnica była tak jak chcieli oponenci z ul. Zielonej, stroną północną to całe południe od Strzyżowa włącznie bo oni mówią, że jadą na zachód przez Ropczyce i do autostrady dalej będą chcieli przejeżdżać przez Ropczyce, tylko my ich chcemy puścić przez Okonin, a jeśli nie to przez obwodnicę. Jeśli jadą od Wiśniowej, od Strzyżowa, od Wielopolszczyzny i wszystkich naszych miejscowości tak licznie zamieszkałych jak Łączki, Mała, Niedźwiada, Okonin i cała ul. 3 Maja i Zielona nie wjeżdżają w miasto. Gdyby była obwodnica po stronie północnej musieliby przejechać przez miasto i korki mielibyśmy prawie podobne jak wtedy gdy nie było obwodnicy. Wszystko sobie wjeżdża na prawo i na lewo na Rzeszów i na Dębicę. I to jest istotne. To skomunikowanie nie jest złe. Spotykam się z wieloma osobami zewnętrznymi, nie mieszkańcami Ropczyc, którzy chwalą to rozwiązanie i to, że jest dwupasmowa, i to, że jest super obwodnica. A nasi krytykują i radni krytykują. To nie jest sukces, obwodnica, burmistrza. Jeśli mówię, to my, jeśli nam coś z tej kadencji zapamiętają mieszkańcy miasta i gminy, i mieszkańcy okolicznych gmin jako radnym to zapamiętają przede wszystkim obwodnicę. Za nas jako radnych rozwiązaliśmy problem nierozwiązywalny przez 30 lat, z sukcesem - dobra obwodnica. I chwalmy się tym, i mówmy o tym pozytywnie, a nie wrzucajmy na zewnątrz argumenty dla ludzi, dla sąsiadów, że niedobra, że zła itd. bo to tak jakbyśmy podważali własne dokonania. Wiecie, że najmniej na tej Radzie drugą już kadencję, 7 lat, kierujemy się polityką. I nigdy nie mówiłem, że Klub PiS jest polityczny w sensie pracy w samorządzie. Generalnie jesteście radnymi wszyscy prawie że ponad politycznymi. I panu przewodniczącemu nie mam za złe tych wielu różnych uwag i do tego sprawozdania też bo się mieści w sensie konstruktywnej opozycji. Nie wykroczył pan poza ramy i margines konstruktywnej opozycji. Ale staram się zbijać pańskie argumenty żeby pana zmusić do jeszcze bardziej inteligentniej krytyki, inteligentnego wyszukiwania spraw i pomysłów. Bo to jest mi przydatne i pozostałemu klubowi żeby się też odpowiednio przed problemami sprężyć. Sprawa oddania dotacji na budowę ogródka jordanowskiego, problem z Deutsche Bankiem to nie jest problem 2012 roku. Ta sprawa wyszła jak państwo wiecie, oddaliśmy do użytku w listopadzie 2010 roku ogród jordanowski. Sprawa sądu ciągnie się przez 2 i pół roku, a sprawa prokuratorska, sędziowska będzie się jeszcze ciągła według mnie 2 lata. Odniosę się do tego w punkcie informacja pomiędzy sesjami bardzo szczegółowo i do zarzutu, że obciążyłem tylko i wyłącznie panią skarbnik. Nigdy tego nie zrobiłem, że obciążyłem za sprawę oddania tej dotacji wraz z odsetkami tylko i wyłącznie panią skarbnik bo gdybym to zrobił to bym najprawdopodobniej złożył zarzut do prokuratury, że posądzam byłą panią skarbnik o rozmyślne sprzeniewierzenie pieniędzy z majątku gminy. Natomiast popełniła błąd techniczny, proceduralny polegający na tym, że nie dopełniła procedury. Nigdy w życiu żaden wójt, żaden burmistrz, żaden prezydent nie trzyma przy sobie w kieszeni, ani w swoim zestawie dokumentów przelewu, nawet przelewu, żadnego weksla, żadnej cesji, zawsze to jest w rękach skarbnika lub pracowników Referatu budżetu. Pragnę pana poinformować, że mnie znani skarbnicy w tych gminach, które utraciły dochody poprzez wyroki sądu Rzeczypospolitej skarbników nie ma. Tak jest w Rymanowie, tak jest w Jaworniku, z którym spotykaliśmy się ostatnio. Jedynie Krosno pozostawiło skarbnika bo dla nich te 600 tys. w stosunku do ich budżetu to jest rzeczywiście margines. Oczywiście Komisja Rewizyjna będzie miała przedłożony materiał bardzo szczegółowy przez panią radcę, panią skarbnik, ja też będę chciał być na tejże Komisji Rewizyjnej, chyba przed następną sesją czyli 13

14 w lipcu. Informuję, że większość dokumentów jest objęte pracą Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie dla wszystkich oszukanych gmin. Ale nie widzę żadnego problemu żeby pokazać wszystkie dokumenty, które są w naszych rękach, Komisji Rewizyjnej. Nie mamy potrzeby czegokolwiek ukrywać i dziś i nie tylko dziś o tej sprawie będę mówił bo to jest problem co do którego ponoszę odpowiedzialność, oczywiście, że tak. Ale Wysoka Rado, jeśli mówić o odpowiedzialności indywidualnej to przyszedł mi do głowy teraz taki pomysł; na przestrzeni ostatnich lat kiedy jestem burmistrzem po zakończeniu pracy w Rzeszowie, 7 lat, gminie udało się pozyskać, mam to wyliczone później podam, teraz z pamięci 60 parę milionów złotych. Nie była to moja zasługa ale całego zespołu, chociażby zespołu, o którym mówiłem kierowników, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych. Ale jeśli ja mam tylko i wyłącznie odpowiadać za utratę dotacji to muszę w takim razie powiedzieć, że tylko ja powinienem przyjąć na siebie zasługi wynikające z pozyskania tychże 60 paru milionów złotych, zatem oddałem ponad 1% z pozyskanych środków finansowych. Proszę przyjąć też tego typu tok rozumowania. Bo jak się coś robi, dużo się robi czasami się popełnia błędy. Nie było w tej sprawie, która toczy się i macie wyrok sądu Rzeczypospolitej tego typu uchybienia, które by polegało na świadomej winie narażenia gminy na utratę majątku. Gdyby coś takiego było pewnie by się mną czy panią skarbnik zajął prokurator. Takiej sytuacji nie ma, ale złodziej jest winni są i od tego są organy państwa żeby się wykazały, że potrafią chronić i obywateli i instytucje. Radny p. Witold Darłak W kilku słowach chciałem się odnieść też do słów pana burmistrza. Nie będziemy porównywać inteligencji ale moja inteligencja nakazuje mi żeby nie do wszystkich rzeczy się odnosić bo niektóre to są śmieszne uzasadnienia ze strony pana burmistrza typu np. likwidacja gimnazjum w Gnojnicy Woli. To jest naprawdę przy każdej okazji gdzieś tam wypominane i nie rozumiem w ogóle tej sytuacji. Odnosząc się do pani ( ) pragnę przypomnieć, że jest coś takiego jak kontynuacja władzy jeżeli w jakimś tam roku burmistrz podpisał, jakiś tam burmistrz, znamy nazwisko, jakąś deklarację to po to jest chyba ta ciągłość władzy i ta deklaracja powinna być chyba wypełniona. To wtedy burmistrz podpisując nie wiedział, że nie będzie możliwe do realizacji? To jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Poza tym rura przez pani ( ) działkę przebiega, rura kanalizacyjna (Burmistrz podciśnieniowa) i studzienka jest. Jeżeli była deklaracja podpisana, że będzie miała odprowadzenie kanalizacji to dlaczego została zrobiona taka rura, a nie odpowiednia, którą można by panią ( ) podłączyć. Nie rozumiem tego i tyle. (Burmistrz Jeszcze raz zapraszam pana na godzinną rozmowę do pani kierownik Bochenek. Czy przyjmie pan zaproszenie.) Oczywiście, zawsze. Dalej jest propozycja żeby włączyć do studzienki panią ( ). Jaka to studzienka, deszczowa, czy kanalizacyjna. Jeżeli kanalizacyjna to nie ma problemu, niech z tej studzienki odpłynie szambo dalej i będzie po problemie. Nie rozumiem tego problemu i naprawdę trudno mi jest wyobrazić sobie żeby w centrum miasta, jeszcze raz to powiem, nie było możliwości odprowadzenia i rozwiązania problemu w sytuacji kiedy taka kanalizacja jest budowana. Moja inteligencja nie pozwala mi powiedzieć panu burmistrzowi jakie słowa rzekomo pan użył w stosunku do pani ( ), co jej pan zasugerował żeby co zrobiła bo nawet nie wypada. (Burmistrz mogę przysięgnąć panu na krzyż, że nigdy w niczym jej nie obraziłem, a co ona mówi to inna sprawa.) Ja nie wiem czy ona to odebrała w kategoriach obrazy czy w kategoriach zasugerowania czegoś kompletnie niepożądanego dla tej gminy, dla tej społeczności. Uchwały. Mało się burmistrz odnosi do uchwał nie ma za bardzo dyskusji. Zapomniałem powiedzieć jaki był proponowany deficyt, jaki deficyt na koniec roku został przyjęty, dalej tak ogólnie, ile wniosków opozycji zostało zaakceptowanych przez pana burmistrza. Tylko ten jeden przypomnę ronda. Było zgodnie z procedurą wszystko zrobione, dokumenty złożone, opinie, były propozycje, było wydrukowane wszystko. Burmistrz nie potrafił wnieść tego na żadną sesję żeby przegłosować, nie chcecie tego, to odrzucić i tyle. Ale żeby to było uwzględnione. (Burmistrz 6 radnych może też to wnieść.) Wszystko było zgodnie z zaleceniem pana przewodniczącego, poszło do przewodniczącego, była opinia burmistrza, nie znalazło się to w żadnej sesji w ciągu roku. Dzisiaj mam ten sam przykład. Przykład wprowadzenia kolejnej uchwały odnośnie zmiany regulaminu nadawania tytułu honorowego 14

15 obywatela. Przewodniczący sugeruje, że burmistrz ma czas 14 dni na rozpatrzenie. Przyjąłem to. Projekty wszyscy radni otrzymali. Zobaczymy czy na następnej sesji ten projekt uchwały, może pani radca będzie potrzebowała coś zmienić, będzie wniesiony, jak to będzie rozwiązane. To jest dla mnie bardzo ciekawe, zobaczymy co to będzie. Natomiast z tą informacją publiczną panie burmistrzu ręce mi opadły. Jest ustawa, jako osoba prywatna, pan pamięta naszą rozmowę, że zadzwoniłem i prosiłem o takie rozwiązanie, do pana dyrektora oświaty dzwoniłem, prosiłem, dał mi adres mailowy, wysłałem obszerne materiały żeby mi wypełnili, nie dało się, pan burmistrz powiedział, że jak ci to niepotrzebne to po co. Jako zwykły mieszkaniec wykorzystałem ustawę żeby taką informację otrzymać. Niech pan burmistrz nie sugeruje, że trzeba na to pół roku i całego sztabu pracowników żeby takiej informacji udzielić. Przecież to graniczy ze śmiesznością. Jako mieszkaniec mam prawo do takiej informacji, pomijam to, że jako radny, jako mieszkaniec się zgłosiłem, złożyłem wniosek i tak zostałem potraktowany. Dla mnie to jest kompletnie śmieszność. Sugeruje pan, że obwodnica północna byłaby (Burmistrz nigdy byśmy jej nie wybudowali.)gorszym rozwiązaniem niż ta południowa. Pragnę państwu przypomnieć, że w odpowiednim roku jeden poseł był członkiem odpowiedniej komisji, która projektowała zjazdy z autostrady i była szansa na to, że jeżeli byłaby obwodnica inną stroną miasta byłoby połączenie z autostradą. Pragnę również przypomnieć, że jest to teren przemysłowy i połączenie z tym terenem innych większych dróg na pewno byłoby korzystniejsze dla tego terenu, czy bardziej nam zależy na mieszkańcach, którzy również są ważni, którzy jadą gdzieś tam od Wielopola, od Krosna, od Jasła, czy bardziej nam zależy na tych, którzy jadą drogą gdzie jest połączenie z Warszawą, z Krakowem z innymi miastami. Nie wiem jak to w ogóle rozumieć bo dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. (Burmistrz czy musimy się kłócić o coś co jest dobre.). Panie burmistrzu ja powiedziałem, że ta obwodnica spełniła tylko jeden warunek, a mogła spełnić wiele warunków. (Burmistrz panie Witku, stroną północną nigdy by nie była, naprawdę mam na ten temat wiele więcej informacji.). Radny p. Grzegorz Bielatowicz (wiceprzewodniczący Rady) Mam sprawę w kwestii nad czym powinniśmy dyskutować. Stawiam formalny wniosek jeżeli ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w kwestii merytorycznej na temat wykonania budżetu i absolutorium dla burmistrza to bardzo proszę. Inne sprawy typu jak pan Witek tutaj wyciąga z zamierzchłych czasów i będzie polemizował, tak albo tak, uprawiał populizm, i cynizm, i bicie piany to zostawmy sobie na ostatni punkt. Rany p. Andrzej Rachwał Muszę teraz powiedzieć, jeżeli pan radny Darłak porusza sprawę obwodnicy, to gdzie pan był będąc radnym sześć, siedem lat temu, kiedy była awantura o obwodnicę i można było się upominać o północną obwodnicę, wtedy nas pan nie wspierał, a ciekawe jest, że w tej chwili pan wspiera panią ( ), która nie dotarła do żadnego radnego z terenu śródmieścia, czy nawet osiedla, do przewodniczącego, tylko dotarła akurat do pana, to jest ciekawe. Przewodniczący Rady stwierdził, że uważa, że dyskusja została już wyczerpana w punkcie rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu Przewodniczący Rady stwierdził, że kolejny punkt porządku obrad to zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2012 rok została podjęta przy: za 18 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 0. 15

16 4.3. Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny projekt uchwały wynika z wniosku Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2012 rok. Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2012 rok, została podjęta przy: za 17 głosów, przeciw 2 głosy, wstrzymujących się 0. Burmistrz Dziękuję prezydium i Wysokiej Radzie Przedstawienie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach obowiązku zorganizowanie i utrzymanie na terenie Gminy Ropczyce Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynikającego z zadania własnego gminy - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan Józef Krzych. Powierza się spółce komunalnej - Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, obowiązki wynikające z zadania własnego gminy, obejmujące zorganizowanie i utrzymanie na terenie Gminy Ropczyce Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Uznane koszty wynikające z powierzenia obowiązków, stanowią wydatki budżetu Gminy Ropczyce zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z planowanym uruchomieniem od dnia 1 lipca 2013 r. nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powierza się Spółce Komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W punkcie tym zbierane będą tzw. odpady problemowe a w szczególności: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady z remontów i rozbiórki, przeterminowane leki, farby, rozpuszczalniki, metale, papier, szkło, tworzywa sztuczne, baterie i akumulatory, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone. Do zadań Spółki należeć będzie wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w niezbędne urządzenia specjalistyczne, utrzymywanie urządzeń w należytym stanie technicznym, ewidencjonowanie odpadów, przekazywanie gromadzonych odpadów do odbiorcy celem ich zagospodarowania. Odpady będą gromadzone na terenie Punktu w przeznaczonych do tego pojemnikach na szczelnym, utwardzonym gruncie z częściowym lub całkowitym zadaszeniem. Radny pan Edward Marć - przewodniczący Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego poinformował, że na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. ww. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 5.1. i 5.2.porządku obrad dzisiejszej sesji. Radny pan Stanisław Marć przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekty na dzisiejszą sesję oznaczone w porządku obrad od 5.3. do 5.5. Radny pan Stanisław Sałek tu jest mowa tylko o jednym punkcie. Czy na terenie gminy będzie jeden punkt selektywny? Z plastikami gdzie trzeba będzie chodzić z osiedla? Jak to będzie rozwiązane? W tej chwili stoją pojemniki na plastik, szkło itd. Jeżeli będzie jeden punkt to nie wiem jak to będzie. Pan Wiesław Maziarz I Zastępca Burmistrza Ropczyc będzie to dodatkowy punkt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, każdy dostanie worki, na osiedlu będą pojemniki. Do punktu można zawieść dodatkowo, w każdej chwili za darmo. Pojemniki do segregacji tak jak 16

17 dotychczas będą, nawet będzie ich więcej, dodatkowo jeszcze wszystko co podlega segregacji można zawieść na punkt selektywny. Radny pan Witold Darłak ja mam pytanie do pana prezesa Środy jako do kierującego firmą, która wygrała przetarg, czy jest już jakaś wstępna analiza ile będzie kosztował dodatkowy worek do kupienia. Pan Janusz Środa prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych proszę przeczytać regulamin dokładnie, każdy otrzyma odpowiednią ilość worków, jeżeli zużyje ten worek to dostanie następny. Nie ma możliwości dokupywania. Firmy zewnętrzne, instytucje mogą sobie takie worki dokupywać ale nie mieszkańcy, którzy powinni zostać zaopatrzeni w worki w tych pieniądzach Radny pan Witold Darłak - czyli za darmo, tyle ile ktoś będzie chciał? Pan Janusz Środa - po zwrocie, po zużyciu bo będzie to ewidencjonowane. Zużyje pan ten worek, przyjdzie pan po następny. Jeżeli ktoś segreguje odpady dostanie 6 worków na półrocze czarnych, dodatkowo trzy żółte, trzy zielone, brązowy, biały i pozostałe w komplecie. Jeżeli ktoś zużyje któryś z tych worków dostanie następny. Nie ma tak, że ja mu dam 100 worków. Musi go zużyć, żeby dostać następny. Jeżeli ktoś chce selekcjonować oprócz tego, tak jak pan burmistrz mówił może przywieźć do PSZOK-u coś co mu przeszkadza w domu typu AGD, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone. Będą tam kontenery, zostanie wylegitymowany umową, dowodem osobistym, zostanie mu wskazany pojemnik. Jest to coś nowego, takich pytań czy problemów na pewno będzie dużo, przy wydawaniu worków przez naszych pracowników takie informacje będą udzielane bardzo szczegółowo. Radny pan Witold Darłak - pan prezes zasugerował, że nie znam regulaminu, coś niecoś czytałem, wystarczyło powiedzieć, że te worki będą darmowe, wysłuchaliśmy całego komentarza. Chciałem jeszcze zapytać, jak będzie rozwiązana sprawa jeżeli faktycznie ktoś ten worek do miejsca tego odbioru zawiezie i nagle będzie musiał udokumentować, że ten worek oddał, ktoś tam nie będzie tego widział, jak on potem ma wykazać, że ten worek oddał i potrzebuje następny. Pan Janusz Środa każdy dostanie naklejki, na worki sobie naklejki przyklei, każdy worek jest ewidencjonowany. Uchwała w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach obowiązku zorganizowanie i utrzymanie na terenie Gminy Ropczyce Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, wynikającego z zadania własnego gminy została podjęta przy: za 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się Przedstawienie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pan Józef Krzych. Projekt uchwały dotyczy przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, na uchwałę Rady Miejskiej w Ropczycach nr XXXVI / 395 /13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2013 roku i wnosi się o jej oddalenie. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Odpowiedź brzmi: Skarżący w dniu 28 marca 2013 r. wezwali Radę Miejską w Ropczycach do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego w wyniku podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Radni Rady Miejskiej w Ropczycach na sesji w dniu 15 kwietnia 2013 r. zostali poinformowani 17

18 o treści wezwania oraz o konieczności dokonania dodatkowej analizy prawnej. Rada Miejska w Ropczycach poinformowała Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r, że wezwanie zostanie rozpatrzone do dnia 28 maja br. Radni na sesji w dniu 27 maja 2013 r. ponownie zostali poinformowani o treści wezwania oraz podjęli uchwałę w której Rada uznała wezwanie za nieuzasadnione i odmówiła jego uwzględnienia, z powodów wymienionych w uzasadnieniu tej uchwały. W dniu 24 maja 2013 r. za pośrednictwem Rady Miejskiej w Ropczycach, Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, nie czekając na rozpatrzenie wezwania z dnia 28 marca 2013 r., skierowało skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na uchwałę z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2013 roku. Skarżący wnieśli o uchylenie zaskarżonej uchwały zarzucając, że: 1) program opieki nad zwierzętami nie spełnia ustawowych przesłanek; 2) nie wypełniła dyspozycji ustawy o ochronie zwierząt w sprawie wskazania schroniska, do którego przekazane zostaną zwierzęta; 3) program nie wskazuje także konkretnego gospodarstwa rolnego, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich; 4) nie został wypełniony obowiązek zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez wskazanie miejsca siedziby lecznicy; 5) zapis Programu: usypianie ślepych miotów: 1) w schroniskach dla zwierząt, 2) przez lekarza weterynarii w danej lecznicy bez sprecyzowania właściwego gabinetu weterynarii pozostaje w sprzeczności z intencją ustawodawcy i obowiązkiem należytego skonkretyzowania programu w tym względzie; 6) uchwalony program, zawiera jedynie stwierdzenie, iż: środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone w budżecie Gminy Ropczyce wynoszą zł. Nie określa jednak sposobu wydatkowania tych środków. Odnosząc się do przedstawionych zarzutów należy stwierdzić, że w 11 Programu zostało zapisane, że schronisko, gospodarstwo rolne i lecznica dla zwierząt zostaną wyłonione w drodze postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Wskazanie schroniska, gospodarstwa rolnego i lecznicy nie może następować w oderwaniu od przepisów regulujących zasady wydatkowania środków publicznych. Podstawą jest uchwalony Program, zaś umowy zawierane w wykonaniu tego Programu winny realizować jego założenia a więc ich zawieranie winno następować po jego uchwaleniu. Wykonanie uchwały w sprawie przyjęcia programu zostało powierzone Burmistrzowi Ropczyc, do którego zadań należy wybór podmiotów świadczących usługi przewidziane w Programie. Takie stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 5 grudnia ubiegłego roku. Uchwała nr XXXVI/395/13 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 20 marca 2013 r. w poz. 1407, co powoduje, że Wojewoda Podkarpacki uznał tę uchwałę za zgodną z prawem. Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt została podjęta przy: za 19 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Skarbnik Gminy - pani Beata Malec. Projekt dotyczy zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego pn. Projektowanie i budowa sali gimnastycznej w Gnojnicy Dolej. Zwiększa się zakres rzeczowy 18

19 wykonywania przedsięwzięcia w 2013 roku o kwotę zł. W konsekwencji zmian zwiększa się łączną wysokość nakładów finansowych na tym przedsięwzięciu do kwoty ,88 zł. Radny pan Witold Darłak prosiłbym o dokładne sprecyzowanie o co chodzi w tych zamiennych projektach, skąd ta kwota wyszła i czy to jest już końcowa kwota, która będzie przeznaczona na tą inwestycję, czy jeszcze jakieś inne uchwały są przewidziane np. zwiększające tą inwestycję. Burmistrz Ropczyc - pan Bolesław Bujak to jest tylko kwota dopisana do tej inwestycji z podziału nadwyżki finansowej za 2012 rok z tych zł zł. Oczywiście powinniśmy całą kwotę przekazać na tą inwestycję, żeby ją zakończyć efektem takim, podam najpóźniejszy termin, że 1 listopada dzieci wchodzą na salę gimnastyczną i korzystają ze stołówki, jak również i z przedszkola to według oceny trzeba jeszcze ok zł do tej inwestycji. Natomiast z tych zł propozycja dla Wysokiej Rady, która zresztą była na komisjach jest taka, by zwolnić czy uwolnić zł i przesunąć na już. Następne pieniądze na tym etapie nie są nam potrzebne na tą inwestycję ale będą nam potrzebne w sierpniu, wrześniu i październiku i sukcesywnie chcemy je przesuwać z takich działów, gdzie mogą być oszczędności lub gdzie możemy wygenerować te dochody w ramach naszego budżetu by kończąc to zadanie nie pożyczać na nie złotówki z banku. Taka jest zasada stąd teraz jest tylko propozycja tych zł. Założenie było oczywiście takie przypisując określoną kwotę układając budżet w grudniu na ten rok, że mamy spiąć budżet bez złotówki pożyczki. Oczywiście, że nie wszystkie inwestycje były idealnie zabezpieczone finansowo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zamienne projekty, które tam są na tej inwestycji nie były uzgodnione z nadzorem budowlanym, nie były przyjęte do końca przez inspektorów nadzoru, nie były wyliczone, to po pierwsze a po drugie tych środków finansowych, które bilansują budżet na 0 by nam nie wystarczyło. Sądzę, że na następnej lipcowej sesji a jeśli nie to sierpniowej najprawdopodobniej przedłożę analizę budżetu, po dokonaniu podsumowania dochodów gminy za pierwsze 6 miesięcy i zaproponuję jeszcze może niepełną kwotę na dokończenie tej inwestycji, bo jeszcze na tym etapie nie będzie ona potrzebna ale na pewno kwotę, która będzie niezbędna, żeby zgodnie z harmonogramem kontynuować tą inwestycję. Uchwała w sprawie zmiany zakresu wykonywania Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego została podjęta przy: za 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok - Skarbnik Gminy - pani Beata Malec. Projekt uchwały dotyczy zmian w budżecie na 2013 rok. W budżecie gminy zwiększa się wydatki o kwotę zł. Jednocześnie zwiększa się planowany deficyt budżetu o zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu ustala się wolne środki na rachunku bankowym z 2012 roku. Również zwiększa się planowane przychody Gminy Ropczyce na 2013 rok o zł. Rozszerzenie tej kwoty przedstawia tabela nr 1 z podziałem zł na poszczególne działy w których kwota została podzielona: na drogi publiczne zł, na administrację publiczną zł, na oświatę i wychowanie zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z podziałem na dotacje podmiotową dla instytucji kultury zł i na kulturę fizyczną zł. Równocześnie w projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych uwzględniając autopoprawkę w łącznej kwocie zł. Jest to kwota, która została przedstawiona w uchwale zł łącznie z autopoprawką na kwotę zł, która została wniesiona dla MGOPS. Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. 19

20 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2013 rok została podjęta przy: za 17 głosów, przeciw - 1, wstrzymujących się Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXXIX/422/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce Skarbnik Gminy - pani Beata Malec. Projekt uchwały dotyczy uchylenia uchwały podjętej przez Wysoką Radę 27 maja w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ropczyce. Jest to projekt uchylający uchwałę z powodu błędnego przedstawienia w tabeli w pozycji wydatki bieżące kwoty, która powinna być przedstawiona w pozycji wydatki majątkowe. Jest to rachunkowy błąd ale z wymogów przepisów prawnych musimy tą uchwałę uchylić i teraz następny projekt uchwały będzie podejmowany z poprawkami. Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XXXIX/422/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została podjęta przy: za 16 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce Skarbnik Gminy - pani Beata Malec. Projekt uchwały dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Następstwem wcześniej podjętej uchwały w pkt 1b wieloletniej prognozy finansowej zwiększa się zakres wykonywania przedsięwzięcia Projektowanie i budowa sali gimnastycznej w Gnojnicy Dolnej o kwotę zł. W 2013 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę zł. W związku z realizacją przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe na tym zadaniu zwiększają się również o zł i limit zobowiązań o kwotę zł. W związku z dokonanymi zmianami jak i zmianami, które zostały uchylone uchwałą wcześniej poszczególne tabele będą zawierać odpowiednie zapisy. Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ropczyce została podjęta przy: za 17 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej w Ropczycach Przewodniczący Rady Miejskiej pan Józef Misiura. Rada Miejska w Ropczycach uchwala co następuje: 1.Wybiera się radnego pana Jana Gibek do Komisji ds. gospodarki komunalnej oraz rozwoju gospodarczego oraz do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ropczycach. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady zapytał, czy pan radny Gibek wyraża zgodę. Radny pan Jan Gibek wyraził zgodę. Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej w Ropczycach została podjęta przy: za 18 głosów, przeciw - 0, wstrzymujących się 0. 20

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodniczqca, Panie i Panowie Radni, Projekt budżetu miasta Katowice na 2015 rok przedłożony został Wysokiej Radzie w ustawowym terminie zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY BUDŻET 2015 INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Kolejny raz oddajemy do Państwa rąk informator budżetowy Gminy Juchnowiec Kościelny. W moim przekonaniu to dobry sposób, aby przybliżyć dość skomplikowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R.

BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. BUDŻET GMINY ŁODYGOWICE NA 2015 R. SKĄD GMINA MA PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJE??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

załączeniu), opracowali wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno, stanowiący załącznik do protokołu.

załączeniu), opracowali wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gnojno, stanowiący załącznik do protokołu. Protokół Nr 18/14 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 03. czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz.13.30. W

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. uchwalił, co następuje:

Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. uchwalił, co następuje: Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń

Bardziej szczegółowo

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet?

BUDŻET INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. Co to jest budżet? BUDŻET 2014 INFORMATOR URZĘDU GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY Wzorem lat ubiegłych przygotowaliśmy publikację, która ma przybliżyć Państwu budżet Gminy Juchnowiec Kościelny na 2014 rok, a także przedstawić

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. Stanisław Ryfa - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r.

Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Protokół XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 r. Ad.1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza Romowicza,

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 313/XLIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2013 roku Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w osobach: 1. Zbigniew Rydzik - Przewodniczący 2. Stanisław Ryfa - Z-ca Przewodniczącego 3. Feliks Joniec

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu.

Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, załącznik nr 2 do protokołu. BRMG-KRW-X.0012.14.2016 Protokół Nr 34-14/2016 z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska, które odbyło się dnia 29 września 2016 roku (czwartek), rozpoczęte o godz. 8: 30, w sali

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom.

Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. Każdy ma prawo wiedzieć, jak wygląda gospodarka finansowa w Gminie Strzegom. W tej książeczce postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe pojęcia związane z gospodarką finansową w gminie oraz odpowiedzieć

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/05/2016 PROTOKÓŁ NR 20-5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. w dniu 19 grudnia 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego. w dniu 19 grudnia 2014 r. P r o t o k ó ł Nr /2014 r. z posiedzenia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia 2014 r. Z-ca Przewodniczącego KBFiRG Z. Borodzicz otworzył posiedzenie komisji, a następnie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r.

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. W dniu 15 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się obrady XXIII sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo