Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 Marzec 2009 ISSN gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia. Rozmawiaj¹, maluj¹, graj¹, wspólnie przyrz¹dzaj¹ zupê, a nawet ucz¹ siê, jak prowadziæ domowy bud et. Warsztaty Terapii Zajêciowej s¹ dla osób niepe³nosprawnych szans¹ na samodzielne ycie. To w³aœnie tutaj nabieraj¹ pewnoœci siebie, pokonuj¹ strach, by samemu rozwi¹zywaæ problemy, jakie niesie codziennoœæ. Warsztaty Terapii Zajêciowej powsta³y w 1995 przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach. Pocz¹tkowo uczestnikami byli g³ównie mieszkañcy gminy Su³kowice i Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach. Rosn¹ce zapotrzebowanie na tego typu dzia³alnoœæ i stale zwiêkszaj¹cy siê obszar dzia³ania umo liwi³ utworzenie kolejnej placówki, tym razem na terenie Myœlenic w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. Trzeci oddzia³ powsta³ natomiast w Dobczycach w pomieszczeniach internatu przy Zespole Szkó³. W Warsztatach Terapii Zajêciowej uczestnicz¹ osoby doros³e, które ukoñczy³y ju 18 lat, maj¹ orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoœci i zalecenie uczestniczenia w tego typu zajêciach. Ogó³em w trzech placówkach jest 90 osób. Podopieczni s¹ dowo eni na miejsce mikrobusami. Ci natomiast, którzy mieszkaj¹ niedaleko i mog¹ przejœæ tê drogê na nogach, przychodz¹ sami. To te jest rodzaj terapii w ten sposób ucz¹ siê samodzielnoœci. Ka da placówka posiada pracownie, w których odbywaj¹ siê zajêcia terapeutyczne i treningi s³u ¹ce przygotowaniu uczestników do samodzielnego ycia w spo³eczeñstwie. Podopieczni mog¹ tu rozwijaæ posiadane umiejêtnoœci i talenty, czy to kulinarne, krawieckie, informatyczne, czy plastyczne. Swoj¹ dzia³alnoœæ dostosowujemy do potrzeb i mo liwoœci naszych uczestników podaje Magdalena Szymska, p.o. dalszy ci¹g na str. 4» HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka Grypa nie ominê³a Myœlenic W m szpitalu z powodu epidemii grypy nadal trwa zakaz odwiedzin na oddzia³ach. W tym tygodniu zostanie podjêta decyzja, kiedy ten zakaz bêdzie mo na odwo³aæ. str. 4» gazeta bezp³atna WIELKANOCNE KREDYTOWANIE kredyty odd³u eniowe do z³ nawet do 96 miesiêcy szybki kredyt dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kredyt bez bik-u chwilówka w 15 minut od z³ (równie dla osób z zajêciami komorniczymi) CENNE NAGRODY GWARANTOWANE DO KA DEGO KREDYTU!!! RYNEK 17/18 (NAD ARKADAMI) TEL NOWY TARG UL.SOBIESKIEGO 12 (PRZY D.H. GORCE ) TEL KOM Artyœci z naszych stron Rêkodzie³em artystycznym zajmuje siê od ponad dwudziestu lat. Jego prace to przede wszystkim paj¹ki krystaliczne, wykonywane ze s³omy oraz ró nego rodzaju kwiaty bibu³kowe z tych ostatnich powstaj¹ te wiêksze kompozycje, wianki, wi¹zanki i rozety. SKAWINA 29 LISTOPADA 2A (PRZY STACJI ORLEN) TEL OKNOMONT OKNA I DRZWI PCV, ALU I DREWNO Myœlenice, ul. Kazimierza Wielkiego 184 (przy trasie Myœlenice-Dobczyce) tel./fax: (012) , CENY PRODUCENTA!!! Okna na yczenie bez dop³at do wymiarów nietypowych okna drzwi rolety CENY BRUTTO Z MONTA EM! Dobczyce ul. Szkolna 19b (za przedszkolem) tel x z³ 1765 x z³ 865 x z³ PROWADZIMY RÓWNIE SPRZEDA DRZWI ZEWNÊTRZNYCH I WEWNÊTRZYCH ORAZ OKIEN DACHOWYCH Z PCV NOWOŒÆ! Z PAKIETEM 3 SZYBOWYM! w 15 minut od 500 z³ do z³ wystarczy dowód osobisty i drugi dokument to samoœci ze zdjêciem bez zaœwiadczeñ o zarobkach - jeœli wzi¹³eœ kredyt w innym banku i sp³aci³eœ go na czas Zapraszamy do placówki eurobanku - Myœlenice, ul. Koœciuszki 6, tel. (12) zadzwoñ koszt jak za po³¹czenie lokalne wg stawki operatora Doradztwo Poœrednictwo Kupno Sprzeda Myœlenice, ul. S³owackiego 92 (obok KRUS-u) tel , kom.: KREDYTY Myœlenice, ul. Reja 5 (na przeciwko banku PEKAO SA) , od 500 do z³ (od 3 do 72 rat) Bez zgody wspó³ma³ onka do z³, bez porêczycieli, bez zabezpieczeñ Bez zaœwiadczenia o dochodach do kwoty z³ (gotówka), z³ (konsolidacja) Szybka decyzja i realizacja kredytu - akceptacja od 2 minut, wyp³ata w ci¹gu 1 godziny Dzia³alnoœæ gospodarcza i rolnicy bez przedstawiania zaœwiadczeñ ZUS, US, KRUS, bez dokumentowania dochodów Oprocentowanie ju od 6,99%. Nie wymagamy uregulowanej s³u by wojskowej Okres kredytowania mo e byæ d³u szy ni umowa o pracê/ renta W OFERCIE BIURA KREDYTY HIPOTECZNE NA OŒWIADCZENIE DO 100% WARTOŒCI NIERUCHOMOŒCI

2 2 Marzec 2009 Nr 3 Rok z okiem kamery 19 stycznia 2008 roku ruszy³ w Myœlenicach monitoring miejski. Przyk³adowa statystyka: 47 spo ywanie alkoholu w miejscach publicznych; 19 zak³ócenie porz¹dku publicznego, zak³ócenie ciszy nocnej 11 wywo³anie zgorszenia w miejscu publicznym; 14 wykroczenia w ruchu drogowym; Sprawa dla Miasta nie tylko honorowa, ale przede wszystkim priorytetowa dla zachowania bezpieczeñstwa publicznego po dramatycznym morderstwie dwóch w³aœcicieli kantoru z Myœlenic. Jak po roku funkcjonowania systemu dzia³aj¹ kamery? Czy ich obecnoœæ wp³ynê³a na realn¹ poprawê bezpieczeñstwa? O monta u systemu monitoringu myœlano ju od kilku lat, jednak ogromny wp³yw na przyspieszenie Parkowanie na przejœciu i na skrzy owaniu. decyzji mia³y tragiczne wydarzenia z 2007 roku mówi Tomasz Burkat komendant Stra y Miejskiej w Myœlenicach. Burmistrz Maciej Ostrowski podj¹³ j¹ z myœl¹ o bezpieczeñstwie mieszkañców i skutecznym przeciwdzia³aniu przestêpczoœci. Zamierzenie okaza³o siê skuteczne. Na terenie miasta zainstalowanych zosta³o 14 kamer, które obs³ugiwane s¹ w dwóch miejscach: w Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Jagielloñskiej Radni o nowym rondzie W Urzêdzie Miasta i Gminy w Myœlenicach odby³o siê spotkanie radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Macieja Ostrowskiego oraz Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Jerzego Grabowskiego. Spotkanie poœwiêcono koncepcji budowy nowego ronda na skrzy- owaniach dróg: Koœciuszki, S³owackiego, Niepodleg³oœci i Poniatowskiego. Jerzy Grabowski przedstawi³ ogóln¹ koncepcje ronda wskazuj¹c najlepsze warianty jego lokalizacji. Podkreœla³ znaczenie jego budowy dla roz³adowania ruchu i usprawnienia komunikacji w œcis³ym centrum Miasta. Jest to trudne do realizacji przedsiêwziêcie. Jego realizacji bêdzie przez pewien czas powodowa³a utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym, ale warto bêdzie poczekaæ na efekty pracy, które dadz¹ wymierny efekt i usprawni¹ komunikacjê w Myœlenicach przekonywa³ Jerzy Grabowski, Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych. Inwestycja choæ realizowana na drogach, których w³aœcicielem jest Powiat Myœlenicki bêdzie prawdopodobnie wspó³finansowana przez Gminê Myœlenice. S¹ to drogi w samym centrum Miasta. Jako gospodarzowi Myœlenic zale y mi na uporz¹dkowaniu ruchu w tym miejscu. Dlatego, jeœli Rada Miejska nie zdecyduje inaczej, bêdziemy partycypowaæ w kosztach tej inwestycji. Bêdziemy starali siê pozyskaæ na jej realizacjê œrodki zewnêtrzne. wyjaœnia Maciej Ostrowski, burmistrz Myœlenic. Koncepcja ronda jest pierwsz¹ prób¹ rozwi¹zania problemu komunikacyjnego w Mieœcie. Uczestnicy spotkania stanowczo podkreœlili, e planu budowy ronda nie wykluczaj¹ budowy obwodnicy prowadz¹cej na Bysinê i do Jasienicy. Rondo nie ma stanowiæ alternatywy, a docelowo ruch pojazdów ciê arowych, który obecnie jest najwiêkszym utrudnieniem w tym miejscu ma zostaæ przeprowadzony na obwodnicê. Budowa obwodnicy, to jeden z naszych priorytetów. Jest to jednak podobnie jak rondo, kwestia koncepcji i nie wiadomo kiedy zostanie zrealizowana. Dodatkowo decyzja w tej sprawie jest poœrednio tylko zale na do Gminy Myœlenice. Dopóki obwodnica nie powstanie trzeba jakoœ przeciwdzia³aæ nieprawid³owoœci¹. Rozwi¹zaniem mo e byæ w³aœnie rondo przy stra nicy OSP Œródmieœcie dodaje Maciej Ostrowski. znajduje siê Centrum Monitoringu Wizyjnego, którego pracownicy przez 24 godziny na dobê œledz¹ zapis z kamer oraz w siedzibie Stra y Miejskiej w Urzêdzie Miasta i Gminy w Myœlenicach. Koszt inwestycji sfinansowanej przez gminê wyniós³ 350 tyœ z³otych, w tym znalaz³o siê 100 tyœ z³otych, które pierwotnie jako nagroda mia³y trafiæ do osoby, która wska e mordercê w³aœciciela kantoru i jego syna, 235 tyœ z³otych przekazane przez Radê Miejsk¹ oraz 15 tyœ z³otych, które przekazali prywatni przedsiêbiorcy. Na usytuowanie kamer, zasadniczy wp³yw mia³a analiza miejsc zagro onych wystêpowaniem zjawisk niepo ¹danych, konsultacje z policj¹ oraz stra ¹ miejsk¹, jak równie uwarunkowania urbanistyczne, techniczne. Kamery monitoruj¹ m.in.: œcis³e centrum, Rynek, osiedla 1000 lecia, dworzec BUS, newralgiczne skrzy owania i inne miejsca. Obserwowane s¹ osoby budz¹ce swym zachowaniem uzasadnione podejrzenia zaistnienia pope³nienia wykroczeñ lub przestêpstw. Osoby nie ³ami¹ce prawa nie powinny odczuwaæ ich obecnoœci. W przysz³oœci zamierzamy rozbudowaæ system o kolejne kamery informuje Maciej Ostrowski, Zak³ad Utylizacji Odpadów promotorem ekologii. 6 lutego 2009 r. w Warszawie odby³a siê gala Laureatów i Wyró nionych Narodowego Konkursu Ekologicznego PrzyjaŸni Œrodowisku, podczas której og³oszeni zostali Laureaci i Wyró nieni X jubileuszowej edycji konkursu. Wyró nienie w kategorii Promotor Ekologii otrzyma³ Zak³ad Utylizacji Odpadów w Myœlenicach. Podczas gali nadano ponadto przed- ³u enie znaku podmiotom, które jako laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuacjê dzia³añ na rzecz ochrony ¹cznie KPP Myœlenice odnotowa³o i potwierdzono 91 zg³oszeñ. Statystyka z niniejszych interwencji zg³aszanych przez pracowników monitoringu odnotowywana jest w dokumentacji dy urnych od drugiej po³owy 2008 r. W roku 2008 pracownicy monitoringu zg³osili 340 podejrzanych zaobserwowanych zdarzeñ. burmistrz Myœlenic. Dziœ mamy pewnoœæ, e w strefach objêtych zasiêgiem kamer nastêpuje radykalne zmniejszenie napadów, wybryków chuligañskich, kradzie y, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Monitoring miejski jest bowiem nie tylko narzêdziem s³u ¹cym w rozstrzyganiu spraw zwi¹zanych z wykroczeniami, przestêpstwami, ale równie mo e byæ pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, a tak e w identyfikacji i szybkiej ocenie sytuacji na ulicach, skrzy owaniach, co znacznie u³atwia kierowanie ruchem. Nagrania z monitoringu wizyjnego by³y i s¹ wykorzystywane w prowadzonych postêpowaniach sprawdzaj¹cych i przygotowawczych przez funkcjonariuszy policji i stra y miejskiej. Wielokrotnie zapisy monitoringu pomocne by³y w ustalaniu zdarzeñ zaistnia³ych w ruchu drogowym ( wypadki, kolizje). RzeŸba w lodzie po raz trzeci Festiwal po raz trzeci zorganizowa³ Myœlenicki Oœrodek Kultury i Sportu. Tegoroczne has³o festiwalu zaczerpniêto ze s³ów Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, które Papie Polak wypowiedzia³ do wiernych podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1978 roku. RzeŸby powsta³y z 130 kilogramowych bloków lodowych, które sprowadzane zosta³y a z Wroc³awia. Do ich obróbki artyœci u ywali ogromnych d³ut i pi³ motorowych. Precyzja jak¹ nale a³o zachowaæ przy przygotowaniu dzie³a jest dla wszystkich bardzo oczywista. Artysta nie pracuje bowiem z konwencjonalnym materia³em, a delikatnym i kruchym lodem. Kilkudniowe zmagania z lodem zakoñczy³y siê przygotowaniem wielkiej pó³torametrowej ryby, go³êbia symbolizuj¹cego Ducha Œwiêtego oraz rzeÿby przypominaj¹cej otwarte wrota. Wszystkie prace odpowiednio podœwietlone sprawia³y wra enie, zw³aszcza wieczorami, niebiañskich istot. Dziêki temu, e w lodzie za³amuje siê œwiat³o rzeÿby dostarczaj¹ nam dodatkowych wra eñ. Za ka dym razem, gdy siê na nie patrzy s¹ inne, nigdy takie same mówi³ jedne z artystów pracuj¹cych nad rzeÿbami. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem imprezy jest Ma³gorzata Anita Werner dyrektor Myœlenickiego Oœrodka Kultury i Sportu, która tak e próbowa³a swoich si³ w zmaganiach z lodem. Materia³ lodowy jest fascynuj¹cy. RzeŸba musi powstaæ jednak szybko. To nieustaj¹ca walka z czasem i temperatur¹. Warto jednak podj¹æ ten trud, bo efekt jest niepowtarzalny wyjaœnia Anita Werner. œrodowiska. Po raz kolejny przyznano równie Europejskie Nagrody Ekologiczne samorz¹dom i przedsiêbiorstwom, których dzia³ania spe³niaj¹ wymagania formalno-prawne ustawodawstwa krajowego z zakresy ochrony œrodowiska i zrównowa onego rozwoju oraz spe³niaj¹ standardy Unii Europejskiej z tego zakresu. Zak³ad Utylizacji Odpadów w Myœlenicach otrzyma³ wyró nienie za podejmowane dzia³ania ekologiczne w wymiarze edukacji i promocji ochrony œrodowiska mówi Ewa Kêsek, prezes Zak³adu Utylizacji Odpadów w Myœlenicach. W ci¹gu minionego roku ujawniono ponad 62 czyny maj¹ce charakter wybryków chuligañskich, zak³óceñ ³adu i porz¹dku publicznego. W stosunku do sprawców takich wybryków chuligañskich wszczêto postêpowania mandatowe. Dziêki operatorom Centrum Monitoringu wizyjnego funkcjonariusze Stra y Miejskiej na gor¹cym uczynku ujawniali wykroczenia porz¹dkowe, najbardziej uci¹ liwe dla mieszkañców m.in.: osoby spo ywaj¹ce alkohol w miejscu niedozwolonym, ebracy i inne. Wœród wskazanych osób przez operatorów znalaz³y siê równie takie, które np. zaœmieca³y miejsce publiczne, dewastowa³y mienie publiczne, uczestniczy³y w pobiciu i bójkach. Ujawniano ponadto 49 sprawców wykroczeñ, min:. parkowania w miejscach niedozwolonych, na przejœciach dla pieszych, na skrzy owaniach, na chodnikach tamuj¹c i utrudniaj¹c ruch pieszych. Przez piêæ dni artyœci z Polski, Ukrainy i S³owacji tworzyli lodowe dzie³a w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu RzeŸby w Lodzie pod has³em Dzielmy siê prawd¹. Wyró nienie dla Myœlenic Wœród dostrze onych akcji znalaz³y siê m.in. budowa ekologicznego placu zabaw ze œcie k¹ edukacyjn¹ przy boisku sportowym LKS Orze³ oraz konkurs Szkolna segregacja odpadów dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Oprócz akcji cyklicznych i projektów edukacyjnych prowadzimy bie ¹c¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹ w szko³ach, gdzie spotykamy siê z uczniami i prowadzimy zajêcia z zakresu segregacji i utylizacji odpadów dodaje Ewa Kêsek.

3 Nr 3 Marzec Policja przestrzega sklepikarzy Myœlenicka i dobczycka policja odnotowa³a w ostatnich dniach na terenie powiatu kilka kradzie y sklepowych, dokonywanych w podobny sposób przez najprawdopodobniej tego samego sprawcê. Jak wynika z relacji poszkodowanych, z³odziejem jest mê czyzna w wieku oko³o 30 lat, wzrost oko³o 160 cm, o niechlujnym wygl¹dzie, ciemnych, krótkich w³osach, mówi¹cy z akcentem charakterystycznym dla wschodnich województw Polski. Dzia³a w ten sposób, e zamawia i odbiera od ekspedienta spore iloœci ró nych towarów spo ywczych, wœród których zawsze znajduj¹ siê niema³e iloœci papierosów w kartonach lub luzem (twierdzi przy tym, e przygotowuje siê do wyjazdu zagranicznego). Towary pakuje do toreb i wówczas najprawdopodobniej chowa papierosy pod ubranie. Za zakupy chce zap³aciæ kart¹, a kiedy orientuje siê, e w sklepach nie ma terminala, pozostawia uszczuplone o papierosy zakupy i obiecuje, e nale noœæ ureguluje póÿniej, kiedy pobierze pieni¹dze z najbli szego bankomatu, po czym wychodzi ze sklepu. Jest prawdopodobne, e pod sklepy przyje d a ciemnym oplem i dzia³a ze wspólnikiem. Z przyjêtych dotychczas przez policjê zawiadomieñ o przestêpstwie lub wykroczeniu wynika, e sklepikarze w Czechówce, Bêczarce (w obu miejscowoœciach 21 lutego br., w sobotê), Dobczycach oraz na terenie gminy Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Regionalnego Dom Grecki w Myœlenicach serdecznie zaprasza na wystawê rysunku LINIA. Na wystawie mo na zobaczyæ prace Wiœniowa (w ubieg³ym tygodniu), ponieœli straty siêgaj¹ce w ka dym przypadku kilkuset z³otych. Policja prosi o rozwagê i ostro noœæ. Apelujemy tak e o wzmo enie œrodków bezpieczeñstwa, miêdzy innymi poprzez: zwrócenie szczególnej uwagi na osoby dzia³aj¹ce w podany wy ej sposób i natychmiastowe powiadomienie o niepokoj¹cych sygna³ach najbli szej jednostki policji, np. pod nr alarmowym 112 lub 997, KPP w Myœlenicach, tel. (12) , KP w Dobczycach, tel. (12) lub PP w Su³kowicach, tel. (12) , rozwa enie mo liwoœci instalacji w placówkach monitoringu (kamer telewizji przemys³owej) czy systemów alarmowych, uczulenie personelu o istniej¹cym zagro eniu i sposobach postêpowania w przypadku kradzie y lub napadu najwa niejsze to ochrona w³asnego ycia i zdrowia oraz zapamiêtanie wszystkich szczegó³ów mog¹cych pomóc w póÿniejszym rozpoznaniu przestêpców. Wszelkie wskazówki pozwalaj¹ce na zidentyfikowanie sprawcy opisanych kradzie y prosimy kierowaæ do najbli szych jednostek policji. Mo na skorzystaæ z numeru ej policji kryminalnej dla osób pragn¹cych nie ujawniaæ swoich danych (12) m³. asp. Szymon Sala GroŸni przestêpcy za kratkami Od roku do 10 lat wiêzienia grozi trzem mê czyznom, którzy usi³owali wymusiæ pieniê ny okup od jednego z przedsiêbiorców, mieszkaj¹cego w naszym powiecie. W chwili podejmowania pieniêdzy ich zamiary udaremni³a myœlenicka policja. Przestêpców zatrzymano na ulicach miasta. Metody postêpowania napastników by³y wyj¹tkowo perfidnie. Przez zastraszanie, groÿby u ycia przemocy skierowane do rodziny ofiary, bandyci domagali siê od przedsiêbiorcy kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. ¹dania takie kierowali do pokrzywdzonego od pocz¹tku lutego br., jednak dziêki zdecydowanej postawie mê czyzny i podjêciu wspó³pracy z organami œcigania, bandyci nie dostali ani z³otówki. Do ujêcia jak siê okaza³o trójki przestêpców dosz³o podczas policyjnej zasadzki przeprowadzonej przez policjê w Myœlenicach 10 lutego br. Zatrzymano dwóch mieszkañców powiatu ego, w wieku 29 i 34 lat oraz 29-latka z powiatu krakowskiego. Wszyscy trzej, na wniosek policji, zostali decyzj¹ S¹du Rejonowego w Myœlenicach tymczasowo aresztowani na trzy miesi¹ce pod zarzutem pope³nienia tzw. wymuszenia rozbójniczego. Na rozprawê s¹dow¹ bêd¹ oczekiwaæ w odosobnieniu w Zak³adzie Karnym w Wadowicach. Wszystko wskazuje na to, e orzeczona kara mo e byæ wysoka, gdy wszyscy trzej dzia³ali w warunkach recydywy (do niedawna przebywali w wiêzieniu) i byli ju karani za pope³nienie podobnych przestêpstw. m³. asp. Szymon Sala Linia w Domu Greckim pedagogów Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie: Zbigniewa Bajka, Andrzeja Bednarczyka, Grzegorza Bednarskiego, Marity Benke-Gajdy, Grzegorza Bieniasa, Rafa³a Borcza, Czes³awa DŸwigaja, Jacka Hêdo, Krzysztofa Kiwerskiego, Piotra Korzeniowskiego, Leszka Misiaka, Jerzego Nowakowskiego, Jana Pamu³y, Allana Rzepka, Bogusza Salwiñskiego, Stanis³awa Tabisza, Jana Tutaj, Jacka Waltosia, Adama Wsio³kowskiego, Andrzeja Zwolaka. Wernisa wystawy mia³ miejsce 6 marca o godz Ju 22 marca Ziemia Myœlenicka zaprezentuje now¹ wi¹zankê pieœni i tañców nawi¹zuj¹c¹ do tradycji zwi¹zanych ze œmigusem dyngusem oraz wi¹zankê pieœni i tañców Krakowiaków Wschodnich. Koncert odbêdzie siê w siedzibie Zespo³u Myœlenickim Oœrodku Kultury i Sportu (sala widowiskowa) o godzinie NASZE ZDROWE MA E CENY ul. Niepodleg³oœci 8 tel czynne: pn. - pt sobota GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota R eprezentacyjny Folklorystyczny Zespó³ Miasta i Gminy Myœlenice Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Myœlenicka sukcesywnie od 2005 roku wzbogaca w³asny dorobek artystyczny o kolejne pozycje programowe. Tym razem dla swojej widowni Zespó³ przygotowa³ wyj¹tkowe widowisko Œmigus Dyngus. Inscenizacja muzyczno taneczno wokalna jest prób¹ artystycznego ujêcia zwyczajów wiosennych, które panowa³y w centralnej Polsce zw³aszcza œmigusa dyngusa. S¹ to niezwykle ywio³owe i dynamiczne tañce, œpiewy i zabawy. Wi¹zanka pieœni i tañców z Krakowa Wschodniego, to z kolei efekt realizacji projektu edukacji regionalnej wspó³finansowanego przez Województwo Ma³opolskie. Widzowie bêd¹ mieli okazjê zobaczyæ nie tyle piêkne i dÿwiêczne pieœni i tañce, ale tak e wyj¹tkowej urody oryginalne kostiumy Zaborowskie. Ziemia Myœlenicka jest laureatem wielu ogólnopolskich nagród i wyró nieñ. Koncertowa³a w kraju i zagranic¹, zdobywaj¹c uznanie i zachwyt publicznoœci. Przez te wszystkie lata Zespó³ wychowa³ wielu m³odych ludzi w myœl patriotyzmu i poszanowania dla kultury i folkloru naszego kraju. Wielopokoleniowy charakter Zespo³u jest niezwyk³ym œwiadectwem ponadczasowoœci piêknej polskiej tradycji i kultury. W programie koncertu znajd¹ siê miêdzy innymi utwory: pieœñ Idziewa, Idziewa (fragment widowiska Wesele Krakowskie opartego na zwyczajach weselnych ziemi krakowskiej), Kowal KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA! Koncert Premierowy Ziemi Myœlenickiej taniec regionalny z Myœlenic, Idziem tu po œmigusie po dyngusie (widowisko inspirowane tradycj¹ œmigusa dyngusa z centralnej Polski), Pieœni i Tañce z Krakowa Wschodniego, pieœni i tañce z okolic Wiœniowej. Wstêp na koncert 10 z³. PRACA Przedstawiciel korporacji w³osko-niemieckiej Z POWODU OTWARCIA NOWYCH ODDZIA ÓW zatrudni osoby z rejonu ma³opolskiego na stanowiska KIEROWCÓW Z OBS UG KLIENTA Praca tylko w godz Wynagrodzenie œrednie od do z³/mc WYMAGANIA rzetelnoœæ, operatywnoœæ, prawo jazdy kat. B sam. osobowy w okresie próbnym zwracamy koszty paliwa, telefon komórkowy Dzia³ zatrudnienia ( ) KRAKÓW: 012/ , 0/

4 4 Marzec 2009 Nr 3 Grypa nie ominê³a Myœlenic PCIM Zawody Szachowe W m szpitalu z powodu epidemii grypy nadal trwa zakaz odwiedzin na oddzia³ach. W tym tygodniu zostanie podjêta decyzja, kiedy ten zakaz bêdzie mo na odwo³aæ. Przy wejœciu do szpitala wita nas kartka z informacj¹, e odwiedzaj¹cym na oddzia³y wejœæ nie wolno. Przyczyn¹ wprowadzenia zakazu odwiedzin by³a szalej¹ca epidemia grypy. Zakaz odwiedzin na oddzia³ach obowi¹zuje od koñca stycznia i potrwa na pewno jeszcze przez pierwszy tydzieñ marca mówi Adam Styczeñ, dyrektor szpitala w Myœlenicach. Oczywiœcie w przypadku dzieci, rodzice lub prawni opiekunowie mog¹ przychodziæ w odwiedziny do szpitala. W przypadku pacjentów doros³ych rodzina i znajomi do tego zakazu siê stosuj¹. Jest to korzystne i dla tych, którzy przebywaj¹ w szpitalu i dla tych, którzy przychodz¹ z ulicy. Okres jest teraz fatalny. Mamy czas roztopów i rozpogodzeñ, co tym bardziej sprzyja rozprzestrzenianiu siê zarazków i drobnoustrojów. Czêsto zdarza³o siê, e wypisywaliœmy pacjenta do domu i wtedy zaczyna³ on jeszcze chorowaæ na grypê. Okres hospitalizacji musia³ siê wiêc wyd³u yæ. Przed gryp¹ nie uchronili siê tak e lekarze. Na oddzia³ach w szpitalu w Myœlenicach nadal jest wielu nieobecnych. Na jednych drzwiach kartka, e lekarz nie przyjmuje z powodu choroby, parê kroków dalej, na drzwiach do innego gabinetu podobna sytuacja. Widaæ, e absencja w pracy z powodu Okno na œwiat» dokoñczenie ze str. 1 kierownika warsztatów. Najpierw robimy przyporz¹dkowanie do okreœlonej pracowni wed³ug naszego uznania mówi Agnieszka S³omka, instruktor terapii zajêciowej. Nie chcemy jednak, by uczestnicy warsztatów ca³y czas robili to samo. Musz¹ rozwijaæ siê w ka dej dziedzinie, dlatego dbamy o to, by nastêpowa³a rotacja miêdzy pracowniami. Ci, którzy wiedz¹ ju, jak oprawiaæ obrazy, id¹ uczyæ siê gotowaæ zupê. Poza tym wszystkie pracownie wspó³pracuj¹ ze sob¹, dzia³aj¹ jakby taœmowo. Pracownia stolarska robi na przyk³ad budkê dla ptaków, a uczestnicy zajêæ plastycznych tê budkê ozdabiaj¹. Wœród naszych wychowanków du o jest osób bardzo utalentowanych mówi Agnieszka S³omka. Musz¹ siê tylko odnaleÿæ, odkryæ, co potrafi¹ robiæ najlepiej. Ich prace ciesz¹ siê du ym Aukcja w Domu Greckim grypy jest doœæ du a mówi Adam Styczeñ. ¹czna iloœæ zg³oszonych z terenu ca³ego powiatu przypadków zachorowañ na grypê i choroby grypopochodne w dniach do 1 stycznia do 22 lutego 2009 roku wynosi W tym dzieci do lat 15 by³o 1121, zaœ m³odzie y i doros³ych Jest to podniesiony minimalnie wzrost zachorowañ mówi Bogumi³a Burda z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Myœlenicach. Wed³ug naszej oceny nie jest to jeszcze pandemia. Grypa (influenza) jest bardzo niebezpieczn¹, zaraÿliw¹ chorob¹ wirusow¹, która potencjalnie mo e zabiæ miliony osób. Ka dy przynajmniej raz w yciu zetkn¹³ siê z wirusem grypy. Grypa mo e zaatakowaæ ka dego niezale nie wieku. Powa ne zagro enie stanowi zw³aszcza dla osób starszych powy ej 65 lat, dla dzieci miêdzy 6 miesi¹cem a 5 rokiem ycia, dla kobiet w ci¹ y oraz dla osób z chorobami przewlek³ymi (np. z astm¹, cukrzyc¹, chorobami uk³adu kr¹ enia). Wirusem grypy bardzo ³atwo siê zaraziæ. Przenoszony jest drog¹ kropelkow¹ podczas kichania, kaszlu, a nawet rozmowy. Choroba atakuje nagle. Objawia siê dreszczami, poczuciem zimna, gor¹czk¹ zainteresowaniem ze strony okolicznych mieszkañców. Gdy dwa razy do roku przed œwiêtami organizujemy kiermasze, rozchodz¹ siê momentalnie. Warsztaty Terapii Zajêciowej maj¹ tak e swój w³asny zespó³ muzyczny Handy Cap. Uzdolnieni muzycznie uczestnicy warsztatów graj¹ na ró nego rodzaju imprezach, balach karnawa³owych, andrzejkach, a tak e na wielu zabawach integracyjnych. W Dobczycach dzia³a ponadto Teatr Alegoryczny, który odniós³ ju wiele sukcesów. Wystêpowa³ w Zembrzycach, w Krakowie, w Podolanach na ró nego rodzaju przegl¹dach. Chcemy, by uczestnicy warsztatów obyli siê ze scen¹, by pokonali swój strach i doskonalili talent aktorski mówi Agnieszka S³omka. Warsztaty pozwalaj¹ uczestnikom rozwijaæ siê w wielu dziedzinach. W pracowni komputerowej samodzielnie redaguj¹ stronê internetow¹ myslenice.pl. Sami pisz¹ artyku³y, staraj¹ siê ubraæ w s³owa swoje emocje i prze ycia. powy ej 39 stopni, bólami koœci, stawów, miêœni, g³owy i ogólnym os³abieniem. Odczuwamy te drapanie i ból w gardle, suchy kaszel, a niekiedy nawet katar. Gard³o jest zaczerwienione, ale bez ropnej wydzieliny. Zwykle po up³ywie 2 3 dni ostre objawy ustêpuj¹. Kiedy jednak utrzymuj¹ siê przez ponad 5 dni, œwiadczy to o powik³aniach. Powik³ania s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów. Zwykle s¹ one groÿniejsze od samej choroby. Mog¹ to byæ: nadka enia bakteryjne prowadz¹ce do zapalenia oskrzeli, p³uc, zatok, ucha zaostrzenie chorób przewlek³ych m.in. nasilenie objawów choroby wieñcowej, niewydolnoœci kr¹ enia, astmy, rozregulowanie cukrzycy, pogorszenie wydolnoœci nerek powik³ania ci¹ y ryzyko poronienia zapalenie miêœnia sercowego lub opon mózgowych i mózgu. 25% zawa³ów serca pojawia siê bezpoœrednio po infekcji wirusowej. Szczepienia to ryzyko zmniejszaj¹. Dlatego wa ne jest objêcie profilaktyk¹ szczepieñ wszystkich osób z grup podwy szonego ryzyka. Najbardziej nara one na ryzyko zagro enia ycia z powodu wyst¹pienia powik³añ pogrypowych s¹ nastêpuj¹ce grupy osób: dzieci w wieku do 4 lat Ciesz¹c¹ siê znaczn¹ popularnoœci¹, s¹ lubiane przez wszystkich uczestników spotkania integracyjne i wycieczki krajoznawczo turystyczne tego typu dzia³ania s¹ okazj¹ do aktywnej integracji niepe³nosprawnych z œrodowiskiem, w którym yj¹ mówi Magdalena Szymska. Ich zadaniem jest w³¹czenie uczestników do spo³eczeñstwa. Czêsto jeÿdzimy do kina i do teatru dodaje Agnieszka S³omka. Organizujemy te wycieczki, nie tylko po kraju, ale i wycieczki zagraniczne. Dwa razy byliœmy ju we W³oszech. Wychowankowie warsztatów nieustannie bior¹ udzia³ konkursach i zawodach sportowych. Startuj¹ miêdzy innymi w takich konkurencjach jak: bieg na 25 metrów, skok w dal, sztafeta, czy rzut pi³k¹ lekarsk¹. Nie zale y im na nagrodach rzeczowych. Ju sam dyplom, czy medal sprawia im ogromn¹ radoœæ i satysfakcjê. Wszystkie te zajêcia sprzyjaj¹ rozwojowi wiêzi spo³ecznych, rodzeniu siê, mo e nawet pierwszych, przyjaÿni i mi³oœci. Uczestniczy warsztatów maj¹ kontakt z innymi mówi Agnieszka S³omka, zawieraj¹ nowe znajomoœci, rozmawiaj¹, zakochuj¹ siê. To dla nich ogromie wa ne, by móc z kimœ porozmawiaæ i mieæ osobê, do której mog¹ siê przytuliæ. Te warsztaty to ich ma³y œwiat. Warsztaty Terapii Zajêciowej to dla osób niepe³nosprawnych okno na œwiat, szansa, by wyjœæ do ludzi. Czasem trafiamy na osoby, które nigdzie dot¹d nie by³y mówi Agnieszka S³omka, instruktor terapii zajêciowej. Ich ca³e ycie to dom i ogród, nigdy nie by³y w teatrze, na ognisku, czy na wycieczce. Tutaj tymczasem mog¹ siê spotykaæ z innymi, mog¹ te jeÿdziæ w ró ne miejsca, zwiedzaæ. Staramy siê urozmaicaæ im czas. Zajêcia warsztatowe pozwalaj¹ o Puchar Wójta Gminy Pcim 23 lutego 2009 roku w Gminnym Oœrodku Kultury odby³ siê I Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Pcim. Do zawodów wystartowa³o 35 zawodników oraz troje maluchów cztero- i piêcioletnich, które rozgrywa³y swój w³asny miniturniej. G³ównym sêdzi¹ zawodów by³ B³a ej Bzowski, mistrz rankingu FIDE, a sêdzi¹ pomocniczym - Anna Dziadkowiec z Pcim-Krzywicy. G³ówn¹ nagrodê, Puchar Wójta Gminy Pcim, wywalczy³a zawodniczka z G³ogoczowa - Agnieszka Wa³êga. Uzyska³a 5,5 punkta w 6 rundach i zajê³a bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Rywalizacja by³a bardzo trudna. Dzieci gra³y jednak z zadowoleniem. W po³owie turnieju rozdawano poczêstunek, a na zakoñczenie ka dy ze osoby powy ej 50 roku ycia dzieci i m³odzie (od 6 miesiêcy do 18 lat) leczone przewlekle aspiryn¹ kobiety w ci¹ y doroœli i dzieci chorzy na przewlek³e choroby uk³adu oddechowego (astmê), sercowo naczyniowego (z wyj¹tkiem nadciœnienia têtniczego), nerek, w¹troby, uk³adu krwiotwórczego lub choroby metaboliczne (cukrzycê) osoby z upoœledzeniem odpornoœci (w tym spowodowanym leczeniem immunosupresyjnym lub zaka eniem Aukcja z Wiœlakami uczestnikom nie tylko rozwijaæ w³asne zdolnoœci i zainteresowania, kszta³ciæ siê pod wzglêdem twórczym, artystycznym. Ich zadaniem jest przede wszystkim przygotowanie wychowanków do samodzielnego ycia w spo³eczeñstwie. Wszyscy przechodz¹ tutaj tzw. trening ekonomiczny. Podopieczni dostaj¹ pewn¹ kwotê pieniêdzy i musz¹ j¹ sami rozdysponowaæ. Gdy na przyk³ad koñczy im siê pasta do zêbów, id¹ sami do sklepu, kupuj¹ now¹, p³ac¹ i bior¹ rachunek. W ten sposób ucz¹ siê, by ich nikt nie oszuka³. Jeœli kiedyœ zostaliby sami, bêd¹ wiedzieæ, jak sobie radziæ, jak robiæ op³aty i codzienne zakupy. Rehabilitujemy, mo na powiedzieæ, zawodowo i spo³ecznie mówi Agnieszka S³omka. Przygotowujemy wszystkich uczestników warsztatów do ycia spo³ecznego i do podjêcia pracy. Niestety osoby niepe³nosprawne wci¹ maj¹ k³opoty ze znalezieniem pracy, pracodawcy ci¹gle niechêtnie do nich podchodz¹. Chcielibyœmy, by nasi podopieczni mogli póÿniej robiæ coœ wiêcej, by na tych warsztatach siê nie skoñczy³o. Zale y nam, by dostali pracê. Tym bardziej, e im naprawdê chce siê pracowaæ. Nie lubi¹ nudy, zawsze musz¹ coœ robiæ, byæ w ruchu. Nie mówiê tu o du ych zarobkach, ale o tym, by daæ im szansê na rozwój, na startuj¹cych otrzyma³ dyplom oraz nagrodê. Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy i ju dzisiaj zapraszamy wszystkich do nauki gry w szachy, bowiem ju w nied³ugim czasie mo e powtórzyæ siê okazja to przetestowania swoich umiejêtnoœci. Info: UG Pcim HIV) doroœli i dzieci z chorobami, które mog¹ upoœledzaæ czynnoœæ uk³adu oddechowego lub usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, lub zwiêkszaj¹ce ryzyko zach³yœniêcia (np. zaburzenia percepcji, uszkodzenie rdzenia krêgowego, choroby przebiegaj¹ce z drgawkami lub zaburzenia nerwowo miêœniowe). Anna Maria Pi¹tkowska podjêcie pracy. Co rok, dziêki pomocy i yczliwoœci zaprzyjaÿnionych z warsztatami osób na rzecz placówki organizowana jest aukcja charytatywna. Pierwsza odby³a siê w Domu Greckim wtedy uczestnicy Kursu rysunku i malarstwa prowadzonego w Muzeum Regionalnym w Myœlenicach przez Rafa³a Zalubowskiego przekazali na aukcjê swoje prace. W kolejnej, która odby³a siê w Starej Cegielni, wziêli udzia³ reprezentanci Wis³y Kraków Mauro Cantoro, Arkadiusz G³owacki, Adam Kokoszka i Marcin Bisztyga. Licytowano wówczas prace uczestników warsztatów, artystów ch, a tak e kurtki, koszulki i szaliki, przywiezione przez Wiœlaków. Ostatnia zaœ odby³a siê pod koniec 2008 roku, podczas spotkania op³atkowego Fundacji Rozwoju Regionu Myœlenickiego w Oœrodku Kultury i Sportu w Myœlenicach. Dziêki aukcjom uda³o siê ju zakupiæ urz¹dzenia rehabilitacyjne, sprzêt do pracowni komputerowej, a nawet po czêœci sfinansowaæ wycieczkê uczestników warsztatów do W³och. Wsparliœmy tak e finansowo remont mieszkania jednej z naszych podopiecznych dodaje Magdalena Szymska, p.o. kierownika warsztatów. Anna Maria Pi¹tkowska

5 Nr 3 Marzec DOBCZYCE Z wyciêzc¹ zosta³a uczennica z Sieprawia Kasia Wróbel - uzyska³a 140,5 pkt na 150 mo liwych. Na kolejnych miejscach uplasowali siê: Kasia Suder (Siepraw), Klaudia Wysocka (Siepraw), Filip Aksamovic (Siepraw), Piotr Wszo³ek (Dobczyce), Wojciech Czerwieñ (Brz¹czowice), Piotr Franiak (Wêglówka), Marcel Wójtowicz (Zakliczyn), Agata Jaœkowiec (Zakliczyn), Tomasz Bochenek (Dobczyce). Nagrodzeni zostali te wyj¹tkowo dwaj ch³opcy: Dawid Orzechowski (Dobczyce), któremu zabrak³o tylko 0,5 punktu w kwalifikacji oraz Przemys³aw Obajtek (Wêglówka), który dosta³ wyró nienie specjalne skoczka - ucznia, który zrobi³ najwiêkszy postêp w trakcie trwania konkursu. Na zwyciêzców czeka³a wycieczka zagraniczna. Inicjatorem i osob¹ najbardziej zaanga owan¹ w przygotowanie konkursu by³a Ma³gorzata Noworyta nauczycielka jêzyka angielskiego ze Stadnik. To dziêki niej od kilku lat konkurs ten zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Jej zdaniem wycieczka zagraniczna to najlepsza nagroda w konkursie jêzykowym. Jest bowiem kontynuacj¹ nauki jêzyka. Podczas wycieczki otrzymuj¹ kolejne zadania do wykonania mówi³a Ma³gorzata Noworyta. - Maj¹ zdobyæ informacje na zadany temat, po prostu odnaleÿæ siê w rzeczywistoœci dnia codziennego. To na pewno du o cenniejsze doœwiadczenie ni wartoœciowa nagroda rzeczowa. INFORMACJE M³odzie szlifuje jêzyk angielski W Urzêdzie Gminy i Miasta Dobczyce rozstrzygniêty zosta³ Miêdzygminny Konkurs Jêzyka Angielskiego, w którym wziêli udzia³ uczniowie klas szóstych z trzech gmin: Dobczyce, Siepraw i Wiœniowa. Specjalne wyró nienie - wrêczenie nagrody Dawidowi Orzechowskiemu z Dobczyc Ma³gorzata Noworyta animatorka akcji Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom. Do pokonania by³y trzy etapy: etap pisemny, prezentacja graficzna i ustna. Co roku tematyka konkursu jest inna. Tym razem przebiega³ on pod has³em Londyn i Londyñczycy. Burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak zachêci³ równie uczniów do zaanga owania i siêgania coraz wy ej, podejmowania nowych wyzwañ. Fakt, e tu jesteœcie jest zaprzeczeniem opiniom, e m³odzi ludzie s¹ ma³o aktywni - powiedzia³. - Czerpcie wzorce ze swoich nauczycieli i róbcie wszystko, by byæ doskonalszymi, by przerosn¹æ mistrza. Na tym polega postêp cywilizacyjny, by korzystaæ z doœwiadczeñ innych i stawaæ siê jeszcze lepszymi. Nie bójcie siê tego, bo ka dy nauczyciel bêdzie dumny z osi¹gniêæ swojego ucznia. Info: UGiM Dobczyce Likwidacja Filii Szko³y Podstawowej w Brzezowej Gor¹cym tematem podczas obrad Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach by³a likwidacja filii Szko³y Podstawowej w Brzezowej. Kwestia ta budzi emocje i staje siê przyczyn¹ burzliwych obrad. Jak podaje UGiM w Dobczycach argumenty przemawiaj¹ce za t¹ decyzj¹, s¹ jednak jak najbardziej racjonalne. Pierwsz¹ kwesti¹ jest czynnik demograficzny, który wykazuje, e liczba dzieci urodzonych w Brzezowej z roku na rok systematycznie obni a siê. W okresie ostatnich 4 lat spad³a z 7 do 2 osób rocznie. W roku szkolnym 2008/2009 do szko³y w Brzezowej uczêszcza³o zaledwie oœmioro dzieci. W zerówce i w klasie I w ogóle nie by³o dzieci, w klasie II by³o 5 dzieci i w klasie III 3 dzieci. Dla tak ma³ej liczby uczniów nie jest siê w stanie stworzyæ odpowiedniej i zadowalaj¹cej oferty edukacyjnej, m.in. poprzez du o wiêksze nak³ady finansowe, które w rozbiciu na jednostkê, daj¹ w Brzezowej du o wy sze kwoty. W Brzezowej roczny koszt utrzymania w przeliczeniu na 1- go ucznia to ,30 z³, w szkole w Kornatce 7 520,63 z³. Dowóz dzieci z Brzezowej do szko³y w Kornatce nie wp³ynie na wzrost kosztów, gdy w chwili obecnej gmina zabezpiecza dowóz dzieci wraz z opiekunem autobusem szkolnym. Warunki w szkole Podstawowej w Kornatce s¹ bardzo dobre. Szko³a posiada: salê gimnastyczn¹, œwietlicê i jadalniê, 7 sal lekcyjnych, 2 sale oddzia³ów przedszkolnych, bibliotekê z czytelni¹ (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), szatniê z oddzielnymi boksami, salê do pracy logopedycznej, z psychologiem lub rewalidacyjnej, mo liwoœæ prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych zarówno w zakresie pracy œwietlicy jak i wynikaj¹cej ze szkolnego planu nauczania. Poza tym jakoœæ nauczania w Szkole w Kornatce jest wysoka i w 2008 roku wyniki sprawdzianu w klasie VI by³a wy sza od œredniej szkó³ gminnych, powiatu a nawet województwa. Pe³na informacja wraz z danymi statystycznymi znajduje siê na stronie internetowej Zak³adu Obs³ugi Bud etowej Jednostek Organizacyjnych: w zak³adce analizy. Info: UGiM Dobczyce DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

6 6 Marzec 2009 Nr 3 INFORMACJE Artyœci z naszych stron Cudze chwalicie, swego nie znacie Odskocznia od codziennoœci Rozmowa z Jerzym Chlipa³¹, Twórc¹ Ludowym z Wiœniowej Rêkodzie³em artystycznym zajmuje siê od ponad dwudziestu lat. Jego prace to przede wszystkim paj¹ki krystaliczne, wykonywane ze s³omy oraz ró nego rodzaju kwiaty bibu³kowe z tych ostatnich powstaj¹ te wiêksze kompozycje, wianki, wi¹zanki i rozety. Oprócz tego Jerzy Chlipa³a tañczy i œpiewa w wiœniowskim zespole regionalnym Banda-Burek. Cz³owiek niezwykle uzdolniony, ale jednoczeœnie bardzo skromny. O swoich pracach mówi krótko, bez wiêkszych emocji, jakby to by³y jakieœ zwyczajne rzeczy, adna sztuka. Tymczasem wszyscy woko³o podziwiaj¹ piêkne bibu³kowe ró e, tulipany, zachwycaj¹ siê misternie wykonanymi paj¹kami. Kiedy rozpoczê³a siê Pana wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem DOBCZYCE Maska Karnawa³owa Kultury w Wiœniowej? Po raz pierwszy przyszed³em do W styczniu 2009 r. Miejsko Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Dobczycach og³osi³ konkurs pt. Maska Karnawa³owa. W konkursie udzia³ wziê³y szko³y i oddzia³y przedszkolne z ca³ej Gminy. W sumie zg³oszono 67 prac plastycznych. Wszystkie maski by³y godne uwagi i wyró nia³y siê oryginalnoœci¹. Trzeba by³o jednak wybraæ te najpiêkniejsze. 2 lutego zebra³a siê komisja, aby oceniæ prace i wy³oniæ zwyciêzców. Brano od uwagê wartoœæ artystyczn¹ i pomys³owoœæ, pracoch³onnoœæ, ró norodnoœæ technik, zdobienia, a przede wszystkim samodzieln¹ pracê. reklama w G OSIE MYŒLENICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: oœrodka kultury w 1988 roku. Przyszed³em tu po prostu ze znajomymi. Zaczê³o mi siê podobaæ. Na pocz¹tku wystêpowa³em w Jase³kach i Kolêdzie Wiœniowskiej. Postanowi³em spróbowaæ si³ w zespole regionalnym Banda- Burek i od tamtej pory ca³y czas jestem z nim zwi¹zany. Od 1995 roku, gdy zacz¹³em pracê w oœrodku kultury, razem z Ann¹ Podmok³¹ ten zespó³ prowadzimy. Razem z zespo³em wystêpowaliœmy na wielu na wielu imprezach okolicznoœciowych, tañcz¹c i œpiewaj¹c. Sk¹d u Pana zainteresowanie rêkodzie³em artystycznym? Zaczê³o siê od konkursu. Kazimiera Polak, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Wiœniowej da³a mi zaproszenie na konkurs artystyczny organizowany w Miejskim Domu Kultury w Myœlenicach i namówi³a mnie, ebym wzi¹³ w nim udzia³. Zacz¹³em robiæ kwiaty bibu³owe, paj¹ki krystaliczne, a nawet palmy wielkanocne. W tym regionie nacisk k³adziemy na to, by wi¹zanie palmy by³o tradycyjne palma zwi¹zana witkami wierzbowymi, a nie drucikiem. W sumie zajmujê siê tym ju od ponad dwudziestu lat. Prowadzê te warsztaty dla dzieci, m³odzie y i dla nauczycieli. M³odzie przychodzi doœæ licznie. Niektórzy nawet robi¹ kwiaty i paj¹ki lepiej ode mnie Ile czasu potrzeba na zrobienie jednej kompozycji z kwiatów bibu³kowych? Trudno powiedzieæ. Du o jest przygotowañ. Trzeba najpierw zrobiæ fragmenty kwiatka p³atki, listki, drucik na ³odygê. Dopiero na koniec to wszystko siê sk³ada w jedn¹ ca³oœæ. Z pojedynczych kwiatów robiê póÿniej na przyk³ad tradycyjne wianki na kole. Niestety te kompozycje nie s¹ trwa³e. Bibu³a p³owieje pod wp³ywem œwiat³a. Zarówno kwiaty, jak i paj¹ki ozdobione bibu³¹, po pewnym czasie zaczynaj¹ wygl¹daæ nieatrakcyjnie. Jak powstaj¹ paj¹ki krystaliczne? Paj¹ki krystaliczne to tradycyjne bo onarodzeniowe ozdoby. W Polsce znano je wczeœniej ni choinki. Dekorowano nimi domy, zwykle wieszaj¹c je pod sufitem. Mog¹ mieæ one ró ne kszta³ty, w zale noœci od regionu. Inaczej s¹ te ozdabiane czasem w³óczk¹, innym razem grochem i fasol¹. Kuchnia Babci Maliny Myœlenice - Stara Cegielnia - Galeria Najpierw oczywiœcie trzeba przygotowaæ s³omê. Najlepiej samemu ukosiæ zbo e, eby ³odygi siê nie po³ama³y. To jest bardzo wa ne. ody ki dzielê na mniejsze równe kawa³ki i ka dy nawlekam na nitkê. Na pocz¹tku powstaje figura bazowa, na niej mniejsze i na koniec najmniejsze figury. Czasem koñcówki oplatam bibu³¹ dla wzmocnienia, by nitka nie przeciê³a s³omy. Nieraz te ozdabiam ca³¹ figurê kolorow¹ bibu³¹. Ozdoby te maj¹ ró ne kszta³ty. Jeœli robiê tradycyjne paj¹ki, to muszê trzymaæ siê danej, ustalonej ju formy. Czasami jednak staram siê coœ samemu wymyœliæ, zaczynam robiæ bazê, potem na niej umieszczam mniejsze figury o ró nych kszta³tach i tak powstaje nowa ozdoba. Na pewno trzeba paj¹ki robiæ ostro nie. S³oma jest przecie bardzo delikatna i w ka dej chwili mo e siê przedrzeæ. Istotna jest te precyzja. Trzeba zwracaæ uwagê, by nie by³o adnych odstêpów miêdzy jednym a drugim kawa³kiem. Wszystko musi byæ idealnie po³¹czone. I najwa niejsze - zawsze powtarzam, e istotna jest tu matematyka. Kawa³ki s³omy musz¹ byæ równe. Inaczej figura wysz³aby bardzo nieforemna, wrêcz koœlawa. Gdzie mo na zobaczyæ Pana prace? Od 2004 roku nale ê do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wi¹ e siê to z wieloma wyjazdami na rozmaite imprezy okolicznoœciowe, czy do ynki, a tak e na przegl¹dy, kiermasze, konkursy. W Krakowie co roku jestem na Targach Wielkanocnych organizowanych w Niedzielê Palmow¹ na Schab z dzika z kurkami SMAKO YKI BABCI MALINY Sk³adniki: 1 kg schabu z dzika sok z cytryny 1/2 szklanki czerwonego wytrawnego wina 50 ml czystej wódki Ziarna ja³owca, ziela angielskiego i goÿdzików 3 z¹bki czosnku 2 cebule 20 dkg Kurek sól, pieprz Sposób przyrz¹dzania: Zagotowaæ wino z przyprawami i ostudziæ. Oczyœciæ i natrzeæ schab czosnkiem, sol¹ i polaæ wódk¹. Wstawiæ do naczynia i zalaæ marynat¹ z wina. Zostawiæ na 2-3 dni w lodówce. Po czym wyj¹æ z zalewy, osuszyæ. Obrumieniæ na szmalcu, prze³o yæ do naczynia, ob³o yæ posiekan¹ cebul¹ oraz kurkami. Dusiæ na ma³ym ogniu, polewaj¹c marynat¹. Gotowe danie wyj¹æ, pokroiæ i u³o yæ na pó³misku, ob³o yæ kurkami. Podawaæ z ziemniakami i pieczonymi jab³kami. Placu Wolnica. Je d ê te na Targi Agroturystyczne, które odbywaj¹ siê na Uniwersytecie Rolniczym i niejednokrotnie by³em w Poznaniu na targach Polagra Farm. Swoje prace wysy³a³em równie na wystawy do Francji i Norwegii. Wielokrotnie reprezentowa³em gminê na ró nego rodzaju konkursach ogólnopolskich i prezentacjach. Co daje Panu to zajêcie? Rêkodzie³o artystyczne to tylko zajêcie dodatkowe, moje hobby. Jest to dla mnie odskocznia od ycia codziennego. Mnie to uspokaja. Inni mówi¹, e oni nie mieliby do takiej pracy cierpliwoœci, tymczasem ja siê przy niej wyciszam i uspokajam. Poza tym w ten sposób podtrzymujê i kultywujê tradycjê. G³os Myœlenicki ul. Przewóz 2a Kraków Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Myœlenicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków,Adres redakcji: G³os Myœlenicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , e- mail: Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 3 Marzec INFORMACJE WIŒNIOWA Wystawa Twórców Ludowych w Wiœniowej Gminny Oœrodek Kultury w Wiœniowej regularnie prezentuje prace Twórców Ludowych. Aktualnie trwa wystawa twórczoœci dwóch artystek: Jadwigi Tokarz i Moniki Kowal. J adwiga Tokarz pochodzi z Wiœniowej. Zajmuje siê koronk¹ szyde³kow¹, wykonuje ozdoby œwi¹teczne (bo onarodzeniowe szyde³kowe anio³ki, gwiazdy, dzwoneczki i miko³aje; wielkanocne kurki, kogutki, jajeczka). Haftuje obrusy, serwetki, bie niki i stroje ludowe. Na wystawie w GOK prezentowane s¹ ponadto jej obrazy wykonywane haftem krzy ykowym o ró nej tematyce pocz¹wszy od sakralnej (postacie Matki Bo ej i Pana Jezusa) po pejza e, kwiaty, zwierzêta i portrety. Monika Kowal z Poznachowic Dolnych to artystka zajmuj¹ca siê miedziorytem i linorytem. Maluje te martw¹ naturê. Ukoñczy³a szko³ê plastyczn¹ w Wiœniczu. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Inicjatyw Lokalnych Ruch Spo³eczno Samorz¹dowy Nasza Metropolia Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych Nowy Œwiat (AP) SU KOWICE Ferie w Oœrodku Kultury w Su³kowicach Ferie zimowe organizowane przez Oœrodek Kultury w Su³kowicach w dniach od 15 lutego do 1 marca 2009 roku stworzy³y dzieciom z terenu Gminy Su³kowice mo liwoœæ spêdzenia wolnych dni od nauki na ró nego rodzaju zajêciach sportowych, muzycznych, plastycznych i tanecznych. Dyrektor Oœrodka Kultury Krzysztof Trojan zadba³ o ka dy szczegó³ przygotowuj¹c tegoroczne ferie, tak by dzieci bezpiecznie mog³y spêdziæ ten zimowy okres. Ka de zajêcia i wyjazdy, które mia³y siê odbyæ w ramach ferii zimowych zosta³y obsadzone opiekunami, a jednoczeœnie tymi, którzy w jak najlepszy sposób mog¹ dzieciom przekazaæ sw¹ wiedzê i talent. Zajêcia ko³a plastycznego odbywa³y siê w Myœlenicach, dok¹d dzieci przyje d a³y pod opiek¹ p. Ewy Garbieñ, gdzie malowa³y na jedwabiu. Turniej ping-ponga, bilarda, szachów i warcab prowadzili p. Marek Turek i p. Magdalena Myrt. Nie zabrak³o zajêæ z tañca nowoczesnego, warsztatów Dance Hall u i gimnastyki dla pañ, które by³y prowadzone pod kierunkiem p. Karoliny Moskal. Z kolei kurs tañca towarzyskiego poprowadzi³ p. Piotr Jeleñ. Oprócz sztuki, sportu i tañca znalaz³a siê równie muzyka. Nauki na gitarze prowadzi³ p. Mateusz Pitala, a za naukê na instrumentach odpowiedzialny by³ p. Roman Mo³dawa. Ferie zimowe urozmaicone by³y równie o wyjazdy na basen, za które odpowiedzialna by³a p. Ewa Œwierczyñska i wyjazdy na turnieje szachowe do Krakowa pod opiek¹ p. Kamila Makówki. Oœrodek Kultury przygotowa³ w ramach ferii tak e projekcje filmów pt.: Ma³py w kosmosie, Zawodowcy oraz 80 dni dooko³a œwiata.w ostatni dzieñ ferii zimowych, w niedzielê 1 marca zostan¹ wrêczone nagrody z turniejów takich jak ping-pong, bilard, pi³karze, szachy i warcaby. Dzieci, które nie mog³y podczas ferii nigdzie wyjechaæ, a wziê³y udzia³ w tak bogatej ofercie atrakcji przygotowanej przez Oœrodek Kultury na pewno bêd¹ mile wspomina³y tegoroczne ferie zimowe. uprzejmie informuj¹, i rozpoczê³y realizacjê projektu pt.: Tworzenie sieci porozumieñ organizacji pozarz¹dowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: lubelskiego, ma³opolskiego i mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytetu V Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.4, Poddzia³anie Projekt skierowany jest do liderów i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych i stowarzyszeñ na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwach: mazowieckim, lubelskim i ma³opolskim. Szczegó³owych informacji udziela: Biuro Projektu w Krakowie, Osiedle Krakowiaków 4/29, Kraków Tel/fax: (012) , , STRONA PROJEKTU: SPOTKANIA INFORMACYJNE: WIELICZKA, ZAMEK UPNY SALA GOTYCKA, UL.ZAMKOWA 8, 30 III 2009 r. GODZ. 16,30 i 18,00, ZESPÓ SZKÓ OGÓLNOKSZTA C CYCH, UL.JAGIELLOÑSKA 8, 20 IV 2009 r. godz.16,00 PCIM, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W PCIMIU, 20 IV 2009 r. godz. 18,00 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWE: LANCKORONA, GMINNY OŒRODEK KULTURY W LANCKORONIE, 7 III 2009 r. GODZ. 9,00 ALWERNIA, URZ D GMINY SALA OBRAD, UL.GÊSIKOWSKIEGO 7, 14 III 2009 r. GODZ. 9,00 SKAWINA, HOTEL DWOREK SKAWIÑSKI SALA KONFERENCYJNA, UL KUBLIÑSKIEGO 4, 21 III 2009 r. GODZ. 9,00 CHRZANÓW, STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE, UL.PARTYZANTÓW 2, 21 III 2009 r. GODZ. 9,00 NIEPO OMICE, ZESPÓ SZKÓ ZAWODOWYCH NR 2, UL.3 MAJA 2, 28 III 2009 r. GODZ. 9,00 W RAMACH SPOTKAÑ SZKOLENIOWYCH REALIZOWANE BÊD BLOKI TEMATYCZNE: I EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ŒRODKÓW UNIJNYCH II DIALOG OBYWATELSKI + SZTUKA NEGOCJACJI + ISTOTA I ZASADY TWORZENIA POROZUMIEÑ III MIEJSCE I FUNKCJA ORGANIZ. POZARZ DOWYCH + FUNKCJONOWANIE SAMORZ. + ISTOTA I ZAS. TWORZENIA POROZUMIEÑ Realizatorzy projektu Tworzenie sieci porozumieñ organizacji pozarz¹dowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: lubelskiego, ma³opolskiego i mazowieckiego wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytetu V Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.4, Poddzia³anie Kraków, ul. Szewska 14 tel. (12) , , JESZCZE SIÊ MO NA ZAPISAÆ! STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I INICJATYW LOKALNYCH *Dotyczy wybranych miast i kierunków. Szczegó³y promocji w regulaminie Promocji 2009 do wgl¹du w sekretariatach AP Edukacja. Og³oszenie samodzielnie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8 8 Marzec 2009 Nr 3 REKLAMA Su³kowice - Biertowice 247 tel , fax: kostka brukowa panele pod³ogowe drzwi, okna ceramika budowlana materia³y izolacyjne narzêdzia budowlane pokrycia dachowe ZAPRASZAMY: pn. - pt sob Autoryzowany Serwis Samochodowy Franciszek Wo³ek Service Myœlenice, ul. K. Wielkiego 170 tel , tel./fax: Elektronika, komputerowe badanie uk³adów wtryskowych wszystkich marek Elektromechanika Serwis i naprawa klimatyzacji Mechanika, diagnostyka silnika wymiana oleju, monta i naprawa uk³adów wydechowych, geometria zawieszenia, wymiana opon Serwis i sklep motoryzacyjny czynne od godz , sob Kancelaria prawna LABEO Myœlenice, Rynek 17/18 II piêtro, pok. 21 Profesjonalna pomoc prawna œwiadczona przez prawnika z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy itp. Pisanie wszelkich pism, odwo³añ pozwów, wniosków, wezwañ do zap³aty itp. ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII pon wt.-czw pt SZYBKA GOTÓWKA OD RÊKI Z W 15 MINUT TEL Wiœniowa-Lipnik 382, tel Warsztaty Szkolne organizuje KURSY Zespó³ Szkó³ Techniczno-Ekonomicznych NABÓR NA KURSY: - spawalniczy (w os³onie CO2) - operatora obrabiarek numerycznych - operatora dÿwigników samojezdnych - HDS - ADR i inne Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: ego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza na stronie SPRZEDAM Sprzedam du y dom dwurodzinny w Zembrzycach, 140 m2 - jedno mieszkanie, parter, piêtro 140 m2, plus gara e, strych. Dach nowy miedziany. Do zamieszkania od zaraz. Sprzedam od zaraz, okazyjnie. Tel gdzie spotkasz Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 13 arów, na obrze ach Bochni, dobra lokalizacja, media. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 34 ary, przy wjeÿdzie do Chronowa, gmina Nowy Wiœnicz. Dzia³ka po³o ona na równinie. Wjazd z drogi asfaltowej. Cena ,00 z³otych. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, po³o on¹ w Su³owie ko³o Wieliczki, 12 arów, cena: ,00 z³ za ar. Tel Odst¹piê zagospodarowan¹ dzia³kê rekreacyjn¹ - 3 ary, z murowan¹ altan¹ (pr¹d, woda), w Wieliczce, w Ogrodzie "Zdrowie" przy ul. Czarnochowskiej. Tel Wieliczka, mieszkanie samodzielne, wysoki parter, 130m2 + 6 arów ogrodu, w dwurodzinnej kamienicy - sprzedam lub zamieniê na mniejsze w rozliczeniu. Tel Sprzedam du e, komfortowe mieszkanie 80 m.kw. w Suchej Beskidzkiej. Cena do uzgodnienia. Tel Piêkna parcela budowlano - rekreacyjna w Drogini nad Zalewem Dobczyckim, 20arów, ogrodzona, zadrzewiona, wodoci¹g, minidomek, kaplica, tarasy, kominek, dojazd g³ówn¹ drog¹ asfaltow¹. Tel g³os Myœlenice: - Rynek, ul. Koœciuszki, Reja, Kazimierza Wlk. - parking busów pod DH Albert, DH Jan Dobczyce: - Rynek, DH Jan, plac targowy Su³kowice: - mini markety Œwi¹tniki Górne: - mini markety Sprzedam mieszkanie w Bochni 4 pokojowe 69m2 na os. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m.kw. na os. Tysi¹clecia w Myœlenicach. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 8 arów w Bochni. Okolice osiedla Karolina. Tel Sprzedam dwa lokale gotowe do zamieszkania - od zaraz. Krzeszowice, ul. Wyki. Tel Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Myœlenicach w nowym budownictwie lub zamieniê na 2 pokojowe. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów z drog¹ dojazdow¹ utwardzon¹ w okolicach Wieliczki. Tel Sprzedam dwie dzia³ki rolno-budowlane w S³awkowicach. Tel WYNAJMÊ Wynajmê hale produkcyjn¹ o pow.1000m2 Czêœæ socjalna, prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe, swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki. D¹brówka k/brzeska Tel Mam do wynajêcia lokal 50 metrów w Ma³yszycach, pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Lokal ma odbiór sanepidu, znajduje siê przy drodze gminnej, w pobli u szko³a i przychodnia, z których korzystaj¹ mieszkañcy s¹siednich dwóch miejscowoœci. Tel Do wynajêcia mieszkanie w Bochni o powierzchni 46 m2 na parterze budynku pierwszego piêtra (2 pokoje + kuchnia + ³azienka) z mo liwoœci¹ korzystania z tarasu w ogrodzie. Dzwoniæ po godz. 18. Tel INFORMACJE: BIURO WARSZTATÓW SZKOLNYCH ul. eromskiego 17, Myœlenice tel. (012) , SALON FRYZJERSKI JAKIEGO JESZCZE W MYŒLENICACH NIE BY O ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY NA UL. OGRODOW 2B TEL Wioletta Czernecka PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , ,

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16

Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 Regulamin Etapu powiatowego XXVI. Siedleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 20 16 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych

Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym. Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe nosprawnych Doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym Wydzia Zdrowia i Polityki Spo ecznej uczestniczy we wspólnej akcji informacyjnej,,doradcy Podatkowi Niepe nosprawnym, którπ organizuje we wspó pracy z Samorzπdem Doradców

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/87/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2016

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r.

Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. Pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego dotyczącego Poddziałania 9.1.1 w dniu 13 stycznia 2010 r. 1) Czy Wnioskodawca planujący utworzenie oddziału integracyjnego powinien przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo