Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 3 Marzec 2009 ISSN gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia. Rozmawiaj¹, maluj¹, graj¹, wspólnie przyrz¹dzaj¹ zupê, a nawet ucz¹ siê, jak prowadziæ domowy bud et. Warsztaty Terapii Zajêciowej s¹ dla osób niepe³nosprawnych szans¹ na samodzielne ycie. To w³aœnie tutaj nabieraj¹ pewnoœci siebie, pokonuj¹ strach, by samemu rozwi¹zywaæ problemy, jakie niesie codziennoœæ. Warsztaty Terapii Zajêciowej powsta³y w 1995 przy Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach. Pocz¹tkowo uczestnikami byli g³ównie mieszkañcy gminy Su³kowice i Domu Pomocy Spo³ecznej w Harbutowicach. Rosn¹ce zapotrzebowanie na tego typu dzia³alnoœæ i stale zwiêkszaj¹cy siê obszar dzia³ania umo liwi³ utworzenie kolejnej placówki, tym razem na terenie Myœlenic w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 5. Trzeci oddzia³ powsta³ natomiast w Dobczycach w pomieszczeniach internatu przy Zespole Szkó³. W Warsztatach Terapii Zajêciowej uczestnicz¹ osoby doros³e, które ukoñczy³y ju 18 lat, maj¹ orzeczony stopieñ niepe³nosprawnoœci i zalecenie uczestniczenia w tego typu zajêciach. Ogó³em w trzech placówkach jest 90 osób. Podopieczni s¹ dowo eni na miejsce mikrobusami. Ci natomiast, którzy mieszkaj¹ niedaleko i mog¹ przejœæ tê drogê na nogach, przychodz¹ sami. To te jest rodzaj terapii w ten sposób ucz¹ siê samodzielnoœci. Ka da placówka posiada pracownie, w których odbywaj¹ siê zajêcia terapeutyczne i treningi s³u ¹ce przygotowaniu uczestników do samodzielnego ycia w spo³eczeñstwie. Podopieczni mog¹ tu rozwijaæ posiadane umiejêtnoœci i talenty, czy to kulinarne, krawieckie, informatyczne, czy plastyczne. Swoj¹ dzia³alnoœæ dostosowujemy do potrzeb i mo liwoœci naszych uczestników podaje Magdalena Szymska, p.o. dalszy ci¹g na str. 4» HURT - DETAL, Najni sze ceny importowe WSZYSTKO DLA CA$INGS MASARZY I KUCHNI WIELICZKA Plac Targowy Bednarka Grypa nie ominê³a Myœlenic W m szpitalu z powodu epidemii grypy nadal trwa zakaz odwiedzin na oddzia³ach. W tym tygodniu zostanie podjêta decyzja, kiedy ten zakaz bêdzie mo na odwo³aæ. str. 4» gazeta bezp³atna WIELKANOCNE KREDYTOWANIE kredyty odd³u eniowe do z³ nawet do 96 miesiêcy szybki kredyt dla osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ kredyt bez bik-u chwilówka w 15 minut od z³ (równie dla osób z zajêciami komorniczymi) CENNE NAGRODY GWARANTOWANE DO KA DEGO KREDYTU!!! RYNEK 17/18 (NAD ARKADAMI) TEL NOWY TARG UL.SOBIESKIEGO 12 (PRZY D.H. GORCE ) TEL KOM Artyœci z naszych stron Rêkodzie³em artystycznym zajmuje siê od ponad dwudziestu lat. Jego prace to przede wszystkim paj¹ki krystaliczne, wykonywane ze s³omy oraz ró nego rodzaju kwiaty bibu³kowe z tych ostatnich powstaj¹ te wiêksze kompozycje, wianki, wi¹zanki i rozety. SKAWINA 29 LISTOPADA 2A (PRZY STACJI ORLEN) TEL OKNOMONT OKNA I DRZWI PCV, ALU I DREWNO Myœlenice, ul. Kazimierza Wielkiego 184 (przy trasie Myœlenice-Dobczyce) tel./fax: (012) , CENY PRODUCENTA!!! Okna na yczenie bez dop³at do wymiarów nietypowych okna drzwi rolety CENY BRUTTO Z MONTA EM! Dobczyce ul. Szkolna 19b (za przedszkolem) tel x z³ 1765 x z³ 865 x z³ PROWADZIMY RÓWNIE SPRZEDA DRZWI ZEWNÊTRZNYCH I WEWNÊTRZYCH ORAZ OKIEN DACHOWYCH Z PCV NOWOŒÆ! Z PAKIETEM 3 SZYBOWYM! w 15 minut od 500 z³ do z³ wystarczy dowód osobisty i drugi dokument to samoœci ze zdjêciem bez zaœwiadczeñ o zarobkach - jeœli wzi¹³eœ kredyt w innym banku i sp³aci³eœ go na czas Zapraszamy do placówki eurobanku - Myœlenice, ul. Koœciuszki 6, tel. (12) zadzwoñ koszt jak za po³¹czenie lokalne wg stawki operatora Doradztwo Poœrednictwo Kupno Sprzeda Myœlenice, ul. S³owackiego 92 (obok KRUS-u) tel , kom.: KREDYTY Myœlenice, ul. Reja 5 (na przeciwko banku PEKAO SA) , od 500 do z³ (od 3 do 72 rat) Bez zgody wspó³ma³ onka do z³, bez porêczycieli, bez zabezpieczeñ Bez zaœwiadczenia o dochodach do kwoty z³ (gotówka), z³ (konsolidacja) Szybka decyzja i realizacja kredytu - akceptacja od 2 minut, wyp³ata w ci¹gu 1 godziny Dzia³alnoœæ gospodarcza i rolnicy bez przedstawiania zaœwiadczeñ ZUS, US, KRUS, bez dokumentowania dochodów Oprocentowanie ju od 6,99%. Nie wymagamy uregulowanej s³u by wojskowej Okres kredytowania mo e byæ d³u szy ni umowa o pracê/ renta W OFERCIE BIURA KREDYTY HIPOTECZNE NA OŒWIADCZENIE DO 100% WARTOŒCI NIERUCHOMOŒCI

2 2 Marzec 2009 Nr 3 Rok z okiem kamery 19 stycznia 2008 roku ruszy³ w Myœlenicach monitoring miejski. Przyk³adowa statystyka: 47 spo ywanie alkoholu w miejscach publicznych; 19 zak³ócenie porz¹dku publicznego, zak³ócenie ciszy nocnej 11 wywo³anie zgorszenia w miejscu publicznym; 14 wykroczenia w ruchu drogowym; Sprawa dla Miasta nie tylko honorowa, ale przede wszystkim priorytetowa dla zachowania bezpieczeñstwa publicznego po dramatycznym morderstwie dwóch w³aœcicieli kantoru z Myœlenic. Jak po roku funkcjonowania systemu dzia³aj¹ kamery? Czy ich obecnoœæ wp³ynê³a na realn¹ poprawê bezpieczeñstwa? O monta u systemu monitoringu myœlano ju od kilku lat, jednak ogromny wp³yw na przyspieszenie Parkowanie na przejœciu i na skrzy owaniu. decyzji mia³y tragiczne wydarzenia z 2007 roku mówi Tomasz Burkat komendant Stra y Miejskiej w Myœlenicach. Burmistrz Maciej Ostrowski podj¹³ j¹ z myœl¹ o bezpieczeñstwie mieszkañców i skutecznym przeciwdzia³aniu przestêpczoœci. Zamierzenie okaza³o siê skuteczne. Na terenie miasta zainstalowanych zosta³o 14 kamer, które obs³ugiwane s¹ w dwóch miejscach: w Komendzie Powiatowej Policji przy ul. Jagielloñskiej Radni o nowym rondzie W Urzêdzie Miasta i Gminy w Myœlenicach odby³o siê spotkanie radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Macieja Ostrowskiego oraz Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych Jerzego Grabowskiego. Spotkanie poœwiêcono koncepcji budowy nowego ronda na skrzy- owaniach dróg: Koœciuszki, S³owackiego, Niepodleg³oœci i Poniatowskiego. Jerzy Grabowski przedstawi³ ogóln¹ koncepcje ronda wskazuj¹c najlepsze warianty jego lokalizacji. Podkreœla³ znaczenie jego budowy dla roz³adowania ruchu i usprawnienia komunikacji w œcis³ym centrum Miasta. Jest to trudne do realizacji przedsiêwziêcie. Jego realizacji bêdzie przez pewien czas powodowa³a utrudnienia w ruchu pieszym i samochodowym, ale warto bêdzie poczekaæ na efekty pracy, które dadz¹ wymierny efekt i usprawni¹ komunikacjê w Myœlenicach przekonywa³ Jerzy Grabowski, Dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych. Inwestycja choæ realizowana na drogach, których w³aœcicielem jest Powiat Myœlenicki bêdzie prawdopodobnie wspó³finansowana przez Gminê Myœlenice. S¹ to drogi w samym centrum Miasta. Jako gospodarzowi Myœlenic zale y mi na uporz¹dkowaniu ruchu w tym miejscu. Dlatego, jeœli Rada Miejska nie zdecyduje inaczej, bêdziemy partycypowaæ w kosztach tej inwestycji. Bêdziemy starali siê pozyskaæ na jej realizacjê œrodki zewnêtrzne. wyjaœnia Maciej Ostrowski, burmistrz Myœlenic. Koncepcja ronda jest pierwsz¹ prób¹ rozwi¹zania problemu komunikacyjnego w Mieœcie. Uczestnicy spotkania stanowczo podkreœlili, e planu budowy ronda nie wykluczaj¹ budowy obwodnicy prowadz¹cej na Bysinê i do Jasienicy. Rondo nie ma stanowiæ alternatywy, a docelowo ruch pojazdów ciê arowych, który obecnie jest najwiêkszym utrudnieniem w tym miejscu ma zostaæ przeprowadzony na obwodnicê. Budowa obwodnicy, to jeden z naszych priorytetów. Jest to jednak podobnie jak rondo, kwestia koncepcji i nie wiadomo kiedy zostanie zrealizowana. Dodatkowo decyzja w tej sprawie jest poœrednio tylko zale na do Gminy Myœlenice. Dopóki obwodnica nie powstanie trzeba jakoœ przeciwdzia³aæ nieprawid³owoœci¹. Rozwi¹zaniem mo e byæ w³aœnie rondo przy stra nicy OSP Œródmieœcie dodaje Maciej Ostrowski. znajduje siê Centrum Monitoringu Wizyjnego, którego pracownicy przez 24 godziny na dobê œledz¹ zapis z kamer oraz w siedzibie Stra y Miejskiej w Urzêdzie Miasta i Gminy w Myœlenicach. Koszt inwestycji sfinansowanej przez gminê wyniós³ 350 tyœ z³otych, w tym znalaz³o siê 100 tyœ z³otych, które pierwotnie jako nagroda mia³y trafiæ do osoby, która wska e mordercê w³aœciciela kantoru i jego syna, 235 tyœ z³otych przekazane przez Radê Miejsk¹ oraz 15 tyœ z³otych, które przekazali prywatni przedsiêbiorcy. Na usytuowanie kamer, zasadniczy wp³yw mia³a analiza miejsc zagro onych wystêpowaniem zjawisk niepo ¹danych, konsultacje z policj¹ oraz stra ¹ miejsk¹, jak równie uwarunkowania urbanistyczne, techniczne. Kamery monitoruj¹ m.in.: œcis³e centrum, Rynek, osiedla 1000 lecia, dworzec BUS, newralgiczne skrzy owania i inne miejsca. Obserwowane s¹ osoby budz¹ce swym zachowaniem uzasadnione podejrzenia zaistnienia pope³nienia wykroczeñ lub przestêpstw. Osoby nie ³ami¹ce prawa nie powinny odczuwaæ ich obecnoœci. W przysz³oœci zamierzamy rozbudowaæ system o kolejne kamery informuje Maciej Ostrowski, Zak³ad Utylizacji Odpadów promotorem ekologii. 6 lutego 2009 r. w Warszawie odby³a siê gala Laureatów i Wyró nionych Narodowego Konkursu Ekologicznego PrzyjaŸni Œrodowisku, podczas której og³oszeni zostali Laureaci i Wyró nieni X jubileuszowej edycji konkursu. Wyró nienie w kategorii Promotor Ekologii otrzyma³ Zak³ad Utylizacji Odpadów w Myœlenicach. Podczas gali nadano ponadto przed- ³u enie znaku podmiotom, które jako laureaci poprzednich edycji wykazali kontynuacjê dzia³añ na rzecz ochrony ¹cznie KPP Myœlenice odnotowa³o i potwierdzono 91 zg³oszeñ. Statystyka z niniejszych interwencji zg³aszanych przez pracowników monitoringu odnotowywana jest w dokumentacji dy urnych od drugiej po³owy 2008 r. W roku 2008 pracownicy monitoringu zg³osili 340 podejrzanych zaobserwowanych zdarzeñ. burmistrz Myœlenic. Dziœ mamy pewnoœæ, e w strefach objêtych zasiêgiem kamer nastêpuje radykalne zmniejszenie napadów, wybryków chuligañskich, kradzie y, niszczenia mienia, wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Monitoring miejski jest bowiem nie tylko narzêdziem s³u ¹cym w rozstrzyganiu spraw zwi¹zanych z wykroczeniami, przestêpstwami, ale równie mo e byæ pomocny w zabezpieczaniu imprez sportowych i kulturalnych, a tak e w identyfikacji i szybkiej ocenie sytuacji na ulicach, skrzy owaniach, co znacznie u³atwia kierowanie ruchem. Nagrania z monitoringu wizyjnego by³y i s¹ wykorzystywane w prowadzonych postêpowaniach sprawdzaj¹cych i przygotowawczych przez funkcjonariuszy policji i stra y miejskiej. Wielokrotnie zapisy monitoringu pomocne by³y w ustalaniu zdarzeñ zaistnia³ych w ruchu drogowym ( wypadki, kolizje). RzeŸba w lodzie po raz trzeci Festiwal po raz trzeci zorganizowa³ Myœlenicki Oœrodek Kultury i Sportu. Tegoroczne has³o festiwalu zaczerpniêto ze s³ów Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, które Papie Polak wypowiedzia³ do wiernych podczas swojej pielgrzymki do Polski w 1978 roku. RzeŸby powsta³y z 130 kilogramowych bloków lodowych, które sprowadzane zosta³y a z Wroc³awia. Do ich obróbki artyœci u ywali ogromnych d³ut i pi³ motorowych. Precyzja jak¹ nale a³o zachowaæ przy przygotowaniu dzie³a jest dla wszystkich bardzo oczywista. Artysta nie pracuje bowiem z konwencjonalnym materia³em, a delikatnym i kruchym lodem. Kilkudniowe zmagania z lodem zakoñczy³y siê przygotowaniem wielkiej pó³torametrowej ryby, go³êbia symbolizuj¹cego Ducha Œwiêtego oraz rzeÿby przypominaj¹cej otwarte wrota. Wszystkie prace odpowiednio podœwietlone sprawia³y wra enie, zw³aszcza wieczorami, niebiañskich istot. Dziêki temu, e w lodzie za³amuje siê œwiat³o rzeÿby dostarczaj¹ nam dodatkowych wra eñ. Za ka dym razem, gdy siê na nie patrzy s¹ inne, nigdy takie same mówi³ jedne z artystów pracuj¹cych nad rzeÿbami. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem imprezy jest Ma³gorzata Anita Werner dyrektor Myœlenickiego Oœrodka Kultury i Sportu, która tak e próbowa³a swoich si³ w zmaganiach z lodem. Materia³ lodowy jest fascynuj¹cy. RzeŸba musi powstaæ jednak szybko. To nieustaj¹ca walka z czasem i temperatur¹. Warto jednak podj¹æ ten trud, bo efekt jest niepowtarzalny wyjaœnia Anita Werner. œrodowiska. Po raz kolejny przyznano równie Europejskie Nagrody Ekologiczne samorz¹dom i przedsiêbiorstwom, których dzia³ania spe³niaj¹ wymagania formalno-prawne ustawodawstwa krajowego z zakresy ochrony œrodowiska i zrównowa onego rozwoju oraz spe³niaj¹ standardy Unii Europejskiej z tego zakresu. Zak³ad Utylizacji Odpadów w Myœlenicach otrzyma³ wyró nienie za podejmowane dzia³ania ekologiczne w wymiarze edukacji i promocji ochrony œrodowiska mówi Ewa Kêsek, prezes Zak³adu Utylizacji Odpadów w Myœlenicach. W ci¹gu minionego roku ujawniono ponad 62 czyny maj¹ce charakter wybryków chuligañskich, zak³óceñ ³adu i porz¹dku publicznego. W stosunku do sprawców takich wybryków chuligañskich wszczêto postêpowania mandatowe. Dziêki operatorom Centrum Monitoringu wizyjnego funkcjonariusze Stra y Miejskiej na gor¹cym uczynku ujawniali wykroczenia porz¹dkowe, najbardziej uci¹ liwe dla mieszkañców m.in.: osoby spo ywaj¹ce alkohol w miejscu niedozwolonym, ebracy i inne. Wœród wskazanych osób przez operatorów znalaz³y siê równie takie, które np. zaœmieca³y miejsce publiczne, dewastowa³y mienie publiczne, uczestniczy³y w pobiciu i bójkach. Ujawniano ponadto 49 sprawców wykroczeñ, min:. parkowania w miejscach niedozwolonych, na przejœciach dla pieszych, na skrzy owaniach, na chodnikach tamuj¹c i utrudniaj¹c ruch pieszych. Przez piêæ dni artyœci z Polski, Ukrainy i S³owacji tworzyli lodowe dzie³a w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu RzeŸby w Lodzie pod has³em Dzielmy siê prawd¹. Wyró nienie dla Myœlenic Wœród dostrze onych akcji znalaz³y siê m.in. budowa ekologicznego placu zabaw ze œcie k¹ edukacyjn¹ przy boisku sportowym LKS Orze³ oraz konkurs Szkolna segregacja odpadów dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Oprócz akcji cyklicznych i projektów edukacyjnych prowadzimy bie ¹c¹ dzia³alnoœæ informacyjn¹ w szko³ach, gdzie spotykamy siê z uczniami i prowadzimy zajêcia z zakresu segregacji i utylizacji odpadów dodaje Ewa Kêsek.

3 Nr 3 Marzec Policja przestrzega sklepikarzy Myœlenicka i dobczycka policja odnotowa³a w ostatnich dniach na terenie powiatu kilka kradzie y sklepowych, dokonywanych w podobny sposób przez najprawdopodobniej tego samego sprawcê. Jak wynika z relacji poszkodowanych, z³odziejem jest mê czyzna w wieku oko³o 30 lat, wzrost oko³o 160 cm, o niechlujnym wygl¹dzie, ciemnych, krótkich w³osach, mówi¹cy z akcentem charakterystycznym dla wschodnich województw Polski. Dzia³a w ten sposób, e zamawia i odbiera od ekspedienta spore iloœci ró nych towarów spo ywczych, wœród których zawsze znajduj¹ siê niema³e iloœci papierosów w kartonach lub luzem (twierdzi przy tym, e przygotowuje siê do wyjazdu zagranicznego). Towary pakuje do toreb i wówczas najprawdopodobniej chowa papierosy pod ubranie. Za zakupy chce zap³aciæ kart¹, a kiedy orientuje siê, e w sklepach nie ma terminala, pozostawia uszczuplone o papierosy zakupy i obiecuje, e nale noœæ ureguluje póÿniej, kiedy pobierze pieni¹dze z najbli szego bankomatu, po czym wychodzi ze sklepu. Jest prawdopodobne, e pod sklepy przyje d a ciemnym oplem i dzia³a ze wspólnikiem. Z przyjêtych dotychczas przez policjê zawiadomieñ o przestêpstwie lub wykroczeniu wynika, e sklepikarze w Czechówce, Bêczarce (w obu miejscowoœciach 21 lutego br., w sobotê), Dobczycach oraz na terenie gminy Dyrekcja i Pracownicy Muzeum Regionalnego Dom Grecki w Myœlenicach serdecznie zaprasza na wystawê rysunku LINIA. Na wystawie mo na zobaczyæ prace Wiœniowa (w ubieg³ym tygodniu), ponieœli straty siêgaj¹ce w ka dym przypadku kilkuset z³otych. Policja prosi o rozwagê i ostro noœæ. Apelujemy tak e o wzmo enie œrodków bezpieczeñstwa, miêdzy innymi poprzez: zwrócenie szczególnej uwagi na osoby dzia³aj¹ce w podany wy ej sposób i natychmiastowe powiadomienie o niepokoj¹cych sygna³ach najbli szej jednostki policji, np. pod nr alarmowym 112 lub 997, KPP w Myœlenicach, tel. (12) , KP w Dobczycach, tel. (12) lub PP w Su³kowicach, tel. (12) , rozwa enie mo liwoœci instalacji w placówkach monitoringu (kamer telewizji przemys³owej) czy systemów alarmowych, uczulenie personelu o istniej¹cym zagro eniu i sposobach postêpowania w przypadku kradzie y lub napadu najwa niejsze to ochrona w³asnego ycia i zdrowia oraz zapamiêtanie wszystkich szczegó³ów mog¹cych pomóc w póÿniejszym rozpoznaniu przestêpców. Wszelkie wskazówki pozwalaj¹ce na zidentyfikowanie sprawcy opisanych kradzie y prosimy kierowaæ do najbli szych jednostek policji. Mo na skorzystaæ z numeru ej policji kryminalnej dla osób pragn¹cych nie ujawniaæ swoich danych (12) m³. asp. Szymon Sala GroŸni przestêpcy za kratkami Od roku do 10 lat wiêzienia grozi trzem mê czyznom, którzy usi³owali wymusiæ pieniê ny okup od jednego z przedsiêbiorców, mieszkaj¹cego w naszym powiecie. W chwili podejmowania pieniêdzy ich zamiary udaremni³a myœlenicka policja. Przestêpców zatrzymano na ulicach miasta. Metody postêpowania napastników by³y wyj¹tkowo perfidnie. Przez zastraszanie, groÿby u ycia przemocy skierowane do rodziny ofiary, bandyci domagali siê od przedsiêbiorcy kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. ¹dania takie kierowali do pokrzywdzonego od pocz¹tku lutego br., jednak dziêki zdecydowanej postawie mê czyzny i podjêciu wspó³pracy z organami œcigania, bandyci nie dostali ani z³otówki. Do ujêcia jak siê okaza³o trójki przestêpców dosz³o podczas policyjnej zasadzki przeprowadzonej przez policjê w Myœlenicach 10 lutego br. Zatrzymano dwóch mieszkañców powiatu ego, w wieku 29 i 34 lat oraz 29-latka z powiatu krakowskiego. Wszyscy trzej, na wniosek policji, zostali decyzj¹ S¹du Rejonowego w Myœlenicach tymczasowo aresztowani na trzy miesi¹ce pod zarzutem pope³nienia tzw. wymuszenia rozbójniczego. Na rozprawê s¹dow¹ bêd¹ oczekiwaæ w odosobnieniu w Zak³adzie Karnym w Wadowicach. Wszystko wskazuje na to, e orzeczona kara mo e byæ wysoka, gdy wszyscy trzej dzia³ali w warunkach recydywy (do niedawna przebywali w wiêzieniu) i byli ju karani za pope³nienie podobnych przestêpstw. m³. asp. Szymon Sala Linia w Domu Greckim pedagogów Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie: Zbigniewa Bajka, Andrzeja Bednarczyka, Grzegorza Bednarskiego, Marity Benke-Gajdy, Grzegorza Bieniasa, Rafa³a Borcza, Czes³awa DŸwigaja, Jacka Hêdo, Krzysztofa Kiwerskiego, Piotra Korzeniowskiego, Leszka Misiaka, Jerzego Nowakowskiego, Jana Pamu³y, Allana Rzepka, Bogusza Salwiñskiego, Stanis³awa Tabisza, Jana Tutaj, Jacka Waltosia, Adama Wsio³kowskiego, Andrzeja Zwolaka. Wernisa wystawy mia³ miejsce 6 marca o godz Ju 22 marca Ziemia Myœlenicka zaprezentuje now¹ wi¹zankê pieœni i tañców nawi¹zuj¹c¹ do tradycji zwi¹zanych ze œmigusem dyngusem oraz wi¹zankê pieœni i tañców Krakowiaków Wschodnich. Koncert odbêdzie siê w siedzibie Zespo³u Myœlenickim Oœrodku Kultury i Sportu (sala widowiskowa) o godzinie NASZE ZDROWE MA E CENY ul. Niepodleg³oœci 8 tel czynne: pn. - pt sobota GDÓW ul. M³yñska 1 tel czynne: pn. - pt sobota R eprezentacyjny Folklorystyczny Zespó³ Miasta i Gminy Myœlenice Zespó³ Pieœni i Tañca Ziemia Myœlenicka sukcesywnie od 2005 roku wzbogaca w³asny dorobek artystyczny o kolejne pozycje programowe. Tym razem dla swojej widowni Zespó³ przygotowa³ wyj¹tkowe widowisko Œmigus Dyngus. Inscenizacja muzyczno taneczno wokalna jest prób¹ artystycznego ujêcia zwyczajów wiosennych, które panowa³y w centralnej Polsce zw³aszcza œmigusa dyngusa. S¹ to niezwykle ywio³owe i dynamiczne tañce, œpiewy i zabawy. Wi¹zanka pieœni i tañców z Krakowa Wschodniego, to z kolei efekt realizacji projektu edukacji regionalnej wspó³finansowanego przez Województwo Ma³opolskie. Widzowie bêd¹ mieli okazjê zobaczyæ nie tyle piêkne i dÿwiêczne pieœni i tañce, ale tak e wyj¹tkowej urody oryginalne kostiumy Zaborowskie. Ziemia Myœlenicka jest laureatem wielu ogólnopolskich nagród i wyró nieñ. Koncertowa³a w kraju i zagranic¹, zdobywaj¹c uznanie i zachwyt publicznoœci. Przez te wszystkie lata Zespó³ wychowa³ wielu m³odych ludzi w myœl patriotyzmu i poszanowania dla kultury i folkloru naszego kraju. Wielopokoleniowy charakter Zespo³u jest niezwyk³ym œwiadectwem ponadczasowoœci piêknej polskiej tradycji i kultury. W programie koncertu znajd¹ siê miêdzy innymi utwory: pieœñ Idziewa, Idziewa (fragment widowiska Wesele Krakowskie opartego na zwyczajach weselnych ziemi krakowskiej), Kowal KRAKÓW ul. Wys³ouchów 30a tel czynne: pn. - pt sobota KARTA STA EGO PACJENTA! Koncert Premierowy Ziemi Myœlenickiej taniec regionalny z Myœlenic, Idziem tu po œmigusie po dyngusie (widowisko inspirowane tradycj¹ œmigusa dyngusa z centralnej Polski), Pieœni i Tañce z Krakowa Wschodniego, pieœni i tañce z okolic Wiœniowej. Wstêp na koncert 10 z³. PRACA Przedstawiciel korporacji w³osko-niemieckiej Z POWODU OTWARCIA NOWYCH ODDZIA ÓW zatrudni osoby z rejonu ma³opolskiego na stanowiska KIEROWCÓW Z OBS UG KLIENTA Praca tylko w godz Wynagrodzenie œrednie od do z³/mc WYMAGANIA rzetelnoœæ, operatywnoœæ, prawo jazdy kat. B sam. osobowy w okresie próbnym zwracamy koszty paliwa, telefon komórkowy Dzia³ zatrudnienia ( ) KRAKÓW: 012/ , 0/

4 4 Marzec 2009 Nr 3 Grypa nie ominê³a Myœlenic PCIM Zawody Szachowe W m szpitalu z powodu epidemii grypy nadal trwa zakaz odwiedzin na oddzia³ach. W tym tygodniu zostanie podjêta decyzja, kiedy ten zakaz bêdzie mo na odwo³aæ. Przy wejœciu do szpitala wita nas kartka z informacj¹, e odwiedzaj¹cym na oddzia³y wejœæ nie wolno. Przyczyn¹ wprowadzenia zakazu odwiedzin by³a szalej¹ca epidemia grypy. Zakaz odwiedzin na oddzia³ach obowi¹zuje od koñca stycznia i potrwa na pewno jeszcze przez pierwszy tydzieñ marca mówi Adam Styczeñ, dyrektor szpitala w Myœlenicach. Oczywiœcie w przypadku dzieci, rodzice lub prawni opiekunowie mog¹ przychodziæ w odwiedziny do szpitala. W przypadku pacjentów doros³ych rodzina i znajomi do tego zakazu siê stosuj¹. Jest to korzystne i dla tych, którzy przebywaj¹ w szpitalu i dla tych, którzy przychodz¹ z ulicy. Okres jest teraz fatalny. Mamy czas roztopów i rozpogodzeñ, co tym bardziej sprzyja rozprzestrzenianiu siê zarazków i drobnoustrojów. Czêsto zdarza³o siê, e wypisywaliœmy pacjenta do domu i wtedy zaczyna³ on jeszcze chorowaæ na grypê. Okres hospitalizacji musia³ siê wiêc wyd³u yæ. Przed gryp¹ nie uchronili siê tak e lekarze. Na oddzia³ach w szpitalu w Myœlenicach nadal jest wielu nieobecnych. Na jednych drzwiach kartka, e lekarz nie przyjmuje z powodu choroby, parê kroków dalej, na drzwiach do innego gabinetu podobna sytuacja. Widaæ, e absencja w pracy z powodu Okno na œwiat» dokoñczenie ze str. 1 kierownika warsztatów. Najpierw robimy przyporz¹dkowanie do okreœlonej pracowni wed³ug naszego uznania mówi Agnieszka S³omka, instruktor terapii zajêciowej. Nie chcemy jednak, by uczestnicy warsztatów ca³y czas robili to samo. Musz¹ rozwijaæ siê w ka dej dziedzinie, dlatego dbamy o to, by nastêpowa³a rotacja miêdzy pracowniami. Ci, którzy wiedz¹ ju, jak oprawiaæ obrazy, id¹ uczyæ siê gotowaæ zupê. Poza tym wszystkie pracownie wspó³pracuj¹ ze sob¹, dzia³aj¹ jakby taœmowo. Pracownia stolarska robi na przyk³ad budkê dla ptaków, a uczestnicy zajêæ plastycznych tê budkê ozdabiaj¹. Wœród naszych wychowanków du o jest osób bardzo utalentowanych mówi Agnieszka S³omka. Musz¹ siê tylko odnaleÿæ, odkryæ, co potrafi¹ robiæ najlepiej. Ich prace ciesz¹ siê du ym Aukcja w Domu Greckim grypy jest doœæ du a mówi Adam Styczeñ. ¹czna iloœæ zg³oszonych z terenu ca³ego powiatu przypadków zachorowañ na grypê i choroby grypopochodne w dniach do 1 stycznia do 22 lutego 2009 roku wynosi W tym dzieci do lat 15 by³o 1121, zaœ m³odzie y i doros³ych Jest to podniesiony minimalnie wzrost zachorowañ mówi Bogumi³a Burda z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Myœlenicach. Wed³ug naszej oceny nie jest to jeszcze pandemia. Grypa (influenza) jest bardzo niebezpieczn¹, zaraÿliw¹ chorob¹ wirusow¹, która potencjalnie mo e zabiæ miliony osób. Ka dy przynajmniej raz w yciu zetkn¹³ siê z wirusem grypy. Grypa mo e zaatakowaæ ka dego niezale nie wieku. Powa ne zagro enie stanowi zw³aszcza dla osób starszych powy ej 65 lat, dla dzieci miêdzy 6 miesi¹cem a 5 rokiem ycia, dla kobiet w ci¹ y oraz dla osób z chorobami przewlek³ymi (np. z astm¹, cukrzyc¹, chorobami uk³adu kr¹ enia). Wirusem grypy bardzo ³atwo siê zaraziæ. Przenoszony jest drog¹ kropelkow¹ podczas kichania, kaszlu, a nawet rozmowy. Choroba atakuje nagle. Objawia siê dreszczami, poczuciem zimna, gor¹czk¹ zainteresowaniem ze strony okolicznych mieszkañców. Gdy dwa razy do roku przed œwiêtami organizujemy kiermasze, rozchodz¹ siê momentalnie. Warsztaty Terapii Zajêciowej maj¹ tak e swój w³asny zespó³ muzyczny Handy Cap. Uzdolnieni muzycznie uczestnicy warsztatów graj¹ na ró nego rodzaju imprezach, balach karnawa³owych, andrzejkach, a tak e na wielu zabawach integracyjnych. W Dobczycach dzia³a ponadto Teatr Alegoryczny, który odniós³ ju wiele sukcesów. Wystêpowa³ w Zembrzycach, w Krakowie, w Podolanach na ró nego rodzaju przegl¹dach. Chcemy, by uczestnicy warsztatów obyli siê ze scen¹, by pokonali swój strach i doskonalili talent aktorski mówi Agnieszka S³omka. Warsztaty pozwalaj¹ uczestnikom rozwijaæ siê w wielu dziedzinach. W pracowni komputerowej samodzielnie redaguj¹ stronê internetow¹ myslenice.pl. Sami pisz¹ artyku³y, staraj¹ siê ubraæ w s³owa swoje emocje i prze ycia. powy ej 39 stopni, bólami koœci, stawów, miêœni, g³owy i ogólnym os³abieniem. Odczuwamy te drapanie i ból w gardle, suchy kaszel, a niekiedy nawet katar. Gard³o jest zaczerwienione, ale bez ropnej wydzieliny. Zwykle po up³ywie 2 3 dni ostre objawy ustêpuj¹. Kiedy jednak utrzymuj¹ siê przez ponad 5 dni, œwiadczy to o powik³aniach. Powik³ania s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów. Zwykle s¹ one groÿniejsze od samej choroby. Mog¹ to byæ: nadka enia bakteryjne prowadz¹ce do zapalenia oskrzeli, p³uc, zatok, ucha zaostrzenie chorób przewlek³ych m.in. nasilenie objawów choroby wieñcowej, niewydolnoœci kr¹ enia, astmy, rozregulowanie cukrzycy, pogorszenie wydolnoœci nerek powik³ania ci¹ y ryzyko poronienia zapalenie miêœnia sercowego lub opon mózgowych i mózgu. 25% zawa³ów serca pojawia siê bezpoœrednio po infekcji wirusowej. Szczepienia to ryzyko zmniejszaj¹. Dlatego wa ne jest objêcie profilaktyk¹ szczepieñ wszystkich osób z grup podwy szonego ryzyka. Najbardziej nara one na ryzyko zagro enia ycia z powodu wyst¹pienia powik³añ pogrypowych s¹ nastêpuj¹ce grupy osób: dzieci w wieku do 4 lat Ciesz¹c¹ siê znaczn¹ popularnoœci¹, s¹ lubiane przez wszystkich uczestników spotkania integracyjne i wycieczki krajoznawczo turystyczne tego typu dzia³ania s¹ okazj¹ do aktywnej integracji niepe³nosprawnych z œrodowiskiem, w którym yj¹ mówi Magdalena Szymska. Ich zadaniem jest w³¹czenie uczestników do spo³eczeñstwa. Czêsto jeÿdzimy do kina i do teatru dodaje Agnieszka S³omka. Organizujemy te wycieczki, nie tylko po kraju, ale i wycieczki zagraniczne. Dwa razy byliœmy ju we W³oszech. Wychowankowie warsztatów nieustannie bior¹ udzia³ konkursach i zawodach sportowych. Startuj¹ miêdzy innymi w takich konkurencjach jak: bieg na 25 metrów, skok w dal, sztafeta, czy rzut pi³k¹ lekarsk¹. Nie zale y im na nagrodach rzeczowych. Ju sam dyplom, czy medal sprawia im ogromn¹ radoœæ i satysfakcjê. Wszystkie te zajêcia sprzyjaj¹ rozwojowi wiêzi spo³ecznych, rodzeniu siê, mo e nawet pierwszych, przyjaÿni i mi³oœci. Uczestniczy warsztatów maj¹ kontakt z innymi mówi Agnieszka S³omka, zawieraj¹ nowe znajomoœci, rozmawiaj¹, zakochuj¹ siê. To dla nich ogromie wa ne, by móc z kimœ porozmawiaæ i mieæ osobê, do której mog¹ siê przytuliæ. Te warsztaty to ich ma³y œwiat. Warsztaty Terapii Zajêciowej to dla osób niepe³nosprawnych okno na œwiat, szansa, by wyjœæ do ludzi. Czasem trafiamy na osoby, które nigdzie dot¹d nie by³y mówi Agnieszka S³omka, instruktor terapii zajêciowej. Ich ca³e ycie to dom i ogród, nigdy nie by³y w teatrze, na ognisku, czy na wycieczce. Tutaj tymczasem mog¹ siê spotykaæ z innymi, mog¹ te jeÿdziæ w ró ne miejsca, zwiedzaæ. Staramy siê urozmaicaæ im czas. Zajêcia warsztatowe pozwalaj¹ o Puchar Wójta Gminy Pcim 23 lutego 2009 roku w Gminnym Oœrodku Kultury odby³ siê I Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Pcim. Do zawodów wystartowa³o 35 zawodników oraz troje maluchów cztero- i piêcioletnich, które rozgrywa³y swój w³asny miniturniej. G³ównym sêdzi¹ zawodów by³ B³a ej Bzowski, mistrz rankingu FIDE, a sêdzi¹ pomocniczym - Anna Dziadkowiec z Pcim-Krzywicy. G³ówn¹ nagrodê, Puchar Wójta Gminy Pcim, wywalczy³a zawodniczka z G³ogoczowa - Agnieszka Wa³êga. Uzyska³a 5,5 punkta w 6 rundach i zajê³a bezapelacyjnie pierwsze miejsce. Rywalizacja by³a bardzo trudna. Dzieci gra³y jednak z zadowoleniem. W po³owie turnieju rozdawano poczêstunek, a na zakoñczenie ka dy ze osoby powy ej 50 roku ycia dzieci i m³odzie (od 6 miesiêcy do 18 lat) leczone przewlekle aspiryn¹ kobiety w ci¹ y doroœli i dzieci chorzy na przewlek³e choroby uk³adu oddechowego (astmê), sercowo naczyniowego (z wyj¹tkiem nadciœnienia têtniczego), nerek, w¹troby, uk³adu krwiotwórczego lub choroby metaboliczne (cukrzycê) osoby z upoœledzeniem odpornoœci (w tym spowodowanym leczeniem immunosupresyjnym lub zaka eniem Aukcja z Wiœlakami uczestnikom nie tylko rozwijaæ w³asne zdolnoœci i zainteresowania, kszta³ciæ siê pod wzglêdem twórczym, artystycznym. Ich zadaniem jest przede wszystkim przygotowanie wychowanków do samodzielnego ycia w spo³eczeñstwie. Wszyscy przechodz¹ tutaj tzw. trening ekonomiczny. Podopieczni dostaj¹ pewn¹ kwotê pieniêdzy i musz¹ j¹ sami rozdysponowaæ. Gdy na przyk³ad koñczy im siê pasta do zêbów, id¹ sami do sklepu, kupuj¹ now¹, p³ac¹ i bior¹ rachunek. W ten sposób ucz¹ siê, by ich nikt nie oszuka³. Jeœli kiedyœ zostaliby sami, bêd¹ wiedzieæ, jak sobie radziæ, jak robiæ op³aty i codzienne zakupy. Rehabilitujemy, mo na powiedzieæ, zawodowo i spo³ecznie mówi Agnieszka S³omka. Przygotowujemy wszystkich uczestników warsztatów do ycia spo³ecznego i do podjêcia pracy. Niestety osoby niepe³nosprawne wci¹ maj¹ k³opoty ze znalezieniem pracy, pracodawcy ci¹gle niechêtnie do nich podchodz¹. Chcielibyœmy, by nasi podopieczni mogli póÿniej robiæ coœ wiêcej, by na tych warsztatach siê nie skoñczy³o. Zale y nam, by dostali pracê. Tym bardziej, e im naprawdê chce siê pracowaæ. Nie lubi¹ nudy, zawsze musz¹ coœ robiæ, byæ w ruchu. Nie mówiê tu o du ych zarobkach, ale o tym, by daæ im szansê na rozwój, na startuj¹cych otrzyma³ dyplom oraz nagrodê. Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy i ju dzisiaj zapraszamy wszystkich do nauki gry w szachy, bowiem ju w nied³ugim czasie mo e powtórzyæ siê okazja to przetestowania swoich umiejêtnoœci. Info: UG Pcim HIV) doroœli i dzieci z chorobami, które mog¹ upoœledzaæ czynnoœæ uk³adu oddechowego lub usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych, lub zwiêkszaj¹ce ryzyko zach³yœniêcia (np. zaburzenia percepcji, uszkodzenie rdzenia krêgowego, choroby przebiegaj¹ce z drgawkami lub zaburzenia nerwowo miêœniowe). Anna Maria Pi¹tkowska podjêcie pracy. Co rok, dziêki pomocy i yczliwoœci zaprzyjaÿnionych z warsztatami osób na rzecz placówki organizowana jest aukcja charytatywna. Pierwsza odby³a siê w Domu Greckim wtedy uczestnicy Kursu rysunku i malarstwa prowadzonego w Muzeum Regionalnym w Myœlenicach przez Rafa³a Zalubowskiego przekazali na aukcjê swoje prace. W kolejnej, która odby³a siê w Starej Cegielni, wziêli udzia³ reprezentanci Wis³y Kraków Mauro Cantoro, Arkadiusz G³owacki, Adam Kokoszka i Marcin Bisztyga. Licytowano wówczas prace uczestników warsztatów, artystów ch, a tak e kurtki, koszulki i szaliki, przywiezione przez Wiœlaków. Ostatnia zaœ odby³a siê pod koniec 2008 roku, podczas spotkania op³atkowego Fundacji Rozwoju Regionu Myœlenickiego w Oœrodku Kultury i Sportu w Myœlenicach. Dziêki aukcjom uda³o siê ju zakupiæ urz¹dzenia rehabilitacyjne, sprzêt do pracowni komputerowej, a nawet po czêœci sfinansowaæ wycieczkê uczestników warsztatów do W³och. Wsparliœmy tak e finansowo remont mieszkania jednej z naszych podopiecznych dodaje Magdalena Szymska, p.o. kierownika warsztatów. Anna Maria Pi¹tkowska

5 Nr 3 Marzec DOBCZYCE Z wyciêzc¹ zosta³a uczennica z Sieprawia Kasia Wróbel - uzyska³a 140,5 pkt na 150 mo liwych. Na kolejnych miejscach uplasowali siê: Kasia Suder (Siepraw), Klaudia Wysocka (Siepraw), Filip Aksamovic (Siepraw), Piotr Wszo³ek (Dobczyce), Wojciech Czerwieñ (Brz¹czowice), Piotr Franiak (Wêglówka), Marcel Wójtowicz (Zakliczyn), Agata Jaœkowiec (Zakliczyn), Tomasz Bochenek (Dobczyce). Nagrodzeni zostali te wyj¹tkowo dwaj ch³opcy: Dawid Orzechowski (Dobczyce), któremu zabrak³o tylko 0,5 punktu w kwalifikacji oraz Przemys³aw Obajtek (Wêglówka), który dosta³ wyró nienie specjalne skoczka - ucznia, który zrobi³ najwiêkszy postêp w trakcie trwania konkursu. Na zwyciêzców czeka³a wycieczka zagraniczna. Inicjatorem i osob¹ najbardziej zaanga owan¹ w przygotowanie konkursu by³a Ma³gorzata Noworyta nauczycielka jêzyka angielskiego ze Stadnik. To dziêki niej od kilku lat konkurs ten zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Jej zdaniem wycieczka zagraniczna to najlepsza nagroda w konkursie jêzykowym. Jest bowiem kontynuacj¹ nauki jêzyka. Podczas wycieczki otrzymuj¹ kolejne zadania do wykonania mówi³a Ma³gorzata Noworyta. - Maj¹ zdobyæ informacje na zadany temat, po prostu odnaleÿæ siê w rzeczywistoœci dnia codziennego. To na pewno du o cenniejsze doœwiadczenie ni wartoœciowa nagroda rzeczowa. INFORMACJE M³odzie szlifuje jêzyk angielski W Urzêdzie Gminy i Miasta Dobczyce rozstrzygniêty zosta³ Miêdzygminny Konkurs Jêzyka Angielskiego, w którym wziêli udzia³ uczniowie klas szóstych z trzech gmin: Dobczyce, Siepraw i Wiœniowa. Specjalne wyró nienie - wrêczenie nagrody Dawidowi Orzechowskiemu z Dobczyc Ma³gorzata Noworyta animatorka akcji Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki poziom. Do pokonania by³y trzy etapy: etap pisemny, prezentacja graficzna i ustna. Co roku tematyka konkursu jest inna. Tym razem przebiega³ on pod has³em Londyn i Londyñczycy. Burmistrz Dobczyc Marcin Pawlak zachêci³ równie uczniów do zaanga owania i siêgania coraz wy ej, podejmowania nowych wyzwañ. Fakt, e tu jesteœcie jest zaprzeczeniem opiniom, e m³odzi ludzie s¹ ma³o aktywni - powiedzia³. - Czerpcie wzorce ze swoich nauczycieli i róbcie wszystko, by byæ doskonalszymi, by przerosn¹æ mistrza. Na tym polega postêp cywilizacyjny, by korzystaæ z doœwiadczeñ innych i stawaæ siê jeszcze lepszymi. Nie bójcie siê tego, bo ka dy nauczyciel bêdzie dumny z osi¹gniêæ swojego ucznia. Info: UGiM Dobczyce Likwidacja Filii Szko³y Podstawowej w Brzezowej Gor¹cym tematem podczas obrad Komisji Rady Miejskiej w Dobczycach by³a likwidacja filii Szko³y Podstawowej w Brzezowej. Kwestia ta budzi emocje i staje siê przyczyn¹ burzliwych obrad. Jak podaje UGiM w Dobczycach argumenty przemawiaj¹ce za t¹ decyzj¹, s¹ jednak jak najbardziej racjonalne. Pierwsz¹ kwesti¹ jest czynnik demograficzny, który wykazuje, e liczba dzieci urodzonych w Brzezowej z roku na rok systematycznie obni a siê. W okresie ostatnich 4 lat spad³a z 7 do 2 osób rocznie. W roku szkolnym 2008/2009 do szko³y w Brzezowej uczêszcza³o zaledwie oœmioro dzieci. W zerówce i w klasie I w ogóle nie by³o dzieci, w klasie II by³o 5 dzieci i w klasie III 3 dzieci. Dla tak ma³ej liczby uczniów nie jest siê w stanie stworzyæ odpowiedniej i zadowalaj¹cej oferty edukacyjnej, m.in. poprzez du o wiêksze nak³ady finansowe, które w rozbiciu na jednostkê, daj¹ w Brzezowej du o wy sze kwoty. W Brzezowej roczny koszt utrzymania w przeliczeniu na 1- go ucznia to ,30 z³, w szkole w Kornatce 7 520,63 z³. Dowóz dzieci z Brzezowej do szko³y w Kornatce nie wp³ynie na wzrost kosztów, gdy w chwili obecnej gmina zabezpiecza dowóz dzieci wraz z opiekunem autobusem szkolnym. Warunki w szkole Podstawowej w Kornatce s¹ bardzo dobre. Szko³a posiada: salê gimnastyczn¹, œwietlicê i jadalniê, 7 sal lekcyjnych, 2 sale oddzia³ów przedszkolnych, bibliotekê z czytelni¹ (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), szatniê z oddzielnymi boksami, salê do pracy logopedycznej, z psychologiem lub rewalidacyjnej, mo liwoœæ prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych zarówno w zakresie pracy œwietlicy jak i wynikaj¹cej ze szkolnego planu nauczania. Poza tym jakoœæ nauczania w Szkole w Kornatce jest wysoka i w 2008 roku wyniki sprawdzianu w klasie VI by³a wy sza od œredniej szkó³ gminnych, powiatu a nawet województwa. Pe³na informacja wraz z danymi statystycznymi znajduje siê na stronie internetowej Zak³adu Obs³ugi Bud etowej Jednostek Organizacyjnych: w zak³adce analizy. Info: UGiM Dobczyce DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

6 6 Marzec 2009 Nr 3 INFORMACJE Artyœci z naszych stron Cudze chwalicie, swego nie znacie Odskocznia od codziennoœci Rozmowa z Jerzym Chlipa³¹, Twórc¹ Ludowym z Wiœniowej Rêkodzie³em artystycznym zajmuje siê od ponad dwudziestu lat. Jego prace to przede wszystkim paj¹ki krystaliczne, wykonywane ze s³omy oraz ró nego rodzaju kwiaty bibu³kowe z tych ostatnich powstaj¹ te wiêksze kompozycje, wianki, wi¹zanki i rozety. Oprócz tego Jerzy Chlipa³a tañczy i œpiewa w wiœniowskim zespole regionalnym Banda-Burek. Cz³owiek niezwykle uzdolniony, ale jednoczeœnie bardzo skromny. O swoich pracach mówi krótko, bez wiêkszych emocji, jakby to by³y jakieœ zwyczajne rzeczy, adna sztuka. Tymczasem wszyscy woko³o podziwiaj¹ piêkne bibu³kowe ró e, tulipany, zachwycaj¹ siê misternie wykonanymi paj¹kami. Kiedy rozpoczê³a siê Pana wspó³praca z Gminnym Oœrodkiem DOBCZYCE Maska Karnawa³owa Kultury w Wiœniowej? Po raz pierwszy przyszed³em do W styczniu 2009 r. Miejsko Gminny Oœrodek Kultury i Sportu w Dobczycach og³osi³ konkurs pt. Maska Karnawa³owa. W konkursie udzia³ wziê³y szko³y i oddzia³y przedszkolne z ca³ej Gminy. W sumie zg³oszono 67 prac plastycznych. Wszystkie maski by³y godne uwagi i wyró nia³y siê oryginalnoœci¹. Trzeba by³o jednak wybraæ te najpiêkniejsze. 2 lutego zebra³a siê komisja, aby oceniæ prace i wy³oniæ zwyciêzców. Brano od uwagê wartoœæ artystyczn¹ i pomys³owoœæ, pracoch³onnoœæ, ró norodnoœæ technik, zdobienia, a przede wszystkim samodzieln¹ pracê. reklama w G OSIE MYŒLENICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: oœrodka kultury w 1988 roku. Przyszed³em tu po prostu ze znajomymi. Zaczê³o mi siê podobaæ. Na pocz¹tku wystêpowa³em w Jase³kach i Kolêdzie Wiœniowskiej. Postanowi³em spróbowaæ si³ w zespole regionalnym Banda- Burek i od tamtej pory ca³y czas jestem z nim zwi¹zany. Od 1995 roku, gdy zacz¹³em pracê w oœrodku kultury, razem z Ann¹ Podmok³¹ ten zespó³ prowadzimy. Razem z zespo³em wystêpowaliœmy na wielu na wielu imprezach okolicznoœciowych, tañcz¹c i œpiewaj¹c. Sk¹d u Pana zainteresowanie rêkodzie³em artystycznym? Zaczê³o siê od konkursu. Kazimiera Polak, dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury w Wiœniowej da³a mi zaproszenie na konkurs artystyczny organizowany w Miejskim Domu Kultury w Myœlenicach i namówi³a mnie, ebym wzi¹³ w nim udzia³. Zacz¹³em robiæ kwiaty bibu³owe, paj¹ki krystaliczne, a nawet palmy wielkanocne. W tym regionie nacisk k³adziemy na to, by wi¹zanie palmy by³o tradycyjne palma zwi¹zana witkami wierzbowymi, a nie drucikiem. W sumie zajmujê siê tym ju od ponad dwudziestu lat. Prowadzê te warsztaty dla dzieci, m³odzie y i dla nauczycieli. M³odzie przychodzi doœæ licznie. Niektórzy nawet robi¹ kwiaty i paj¹ki lepiej ode mnie Ile czasu potrzeba na zrobienie jednej kompozycji z kwiatów bibu³kowych? Trudno powiedzieæ. Du o jest przygotowañ. Trzeba najpierw zrobiæ fragmenty kwiatka p³atki, listki, drucik na ³odygê. Dopiero na koniec to wszystko siê sk³ada w jedn¹ ca³oœæ. Z pojedynczych kwiatów robiê póÿniej na przyk³ad tradycyjne wianki na kole. Niestety te kompozycje nie s¹ trwa³e. Bibu³a p³owieje pod wp³ywem œwiat³a. Zarówno kwiaty, jak i paj¹ki ozdobione bibu³¹, po pewnym czasie zaczynaj¹ wygl¹daæ nieatrakcyjnie. Jak powstaj¹ paj¹ki krystaliczne? Paj¹ki krystaliczne to tradycyjne bo onarodzeniowe ozdoby. W Polsce znano je wczeœniej ni choinki. Dekorowano nimi domy, zwykle wieszaj¹c je pod sufitem. Mog¹ mieæ one ró ne kszta³ty, w zale noœci od regionu. Inaczej s¹ te ozdabiane czasem w³óczk¹, innym razem grochem i fasol¹. Kuchnia Babci Maliny Myœlenice - Stara Cegielnia - Galeria Najpierw oczywiœcie trzeba przygotowaæ s³omê. Najlepiej samemu ukosiæ zbo e, eby ³odygi siê nie po³ama³y. To jest bardzo wa ne. ody ki dzielê na mniejsze równe kawa³ki i ka dy nawlekam na nitkê. Na pocz¹tku powstaje figura bazowa, na niej mniejsze i na koniec najmniejsze figury. Czasem koñcówki oplatam bibu³¹ dla wzmocnienia, by nitka nie przeciê³a s³omy. Nieraz te ozdabiam ca³¹ figurê kolorow¹ bibu³¹. Ozdoby te maj¹ ró ne kszta³ty. Jeœli robiê tradycyjne paj¹ki, to muszê trzymaæ siê danej, ustalonej ju formy. Czasami jednak staram siê coœ samemu wymyœliæ, zaczynam robiæ bazê, potem na niej umieszczam mniejsze figury o ró nych kszta³tach i tak powstaje nowa ozdoba. Na pewno trzeba paj¹ki robiæ ostro nie. S³oma jest przecie bardzo delikatna i w ka dej chwili mo e siê przedrzeæ. Istotna jest te precyzja. Trzeba zwracaæ uwagê, by nie by³o adnych odstêpów miêdzy jednym a drugim kawa³kiem. Wszystko musi byæ idealnie po³¹czone. I najwa niejsze - zawsze powtarzam, e istotna jest tu matematyka. Kawa³ki s³omy musz¹ byæ równe. Inaczej figura wysz³aby bardzo nieforemna, wrêcz koœlawa. Gdzie mo na zobaczyæ Pana prace? Od 2004 roku nale ê do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wi¹ e siê to z wieloma wyjazdami na rozmaite imprezy okolicznoœciowe, czy do ynki, a tak e na przegl¹dy, kiermasze, konkursy. W Krakowie co roku jestem na Targach Wielkanocnych organizowanych w Niedzielê Palmow¹ na Schab z dzika z kurkami SMAKO YKI BABCI MALINY Sk³adniki: 1 kg schabu z dzika sok z cytryny 1/2 szklanki czerwonego wytrawnego wina 50 ml czystej wódki Ziarna ja³owca, ziela angielskiego i goÿdzików 3 z¹bki czosnku 2 cebule 20 dkg Kurek sól, pieprz Sposób przyrz¹dzania: Zagotowaæ wino z przyprawami i ostudziæ. Oczyœciæ i natrzeæ schab czosnkiem, sol¹ i polaæ wódk¹. Wstawiæ do naczynia i zalaæ marynat¹ z wina. Zostawiæ na 2-3 dni w lodówce. Po czym wyj¹æ z zalewy, osuszyæ. Obrumieniæ na szmalcu, prze³o yæ do naczynia, ob³o yæ posiekan¹ cebul¹ oraz kurkami. Dusiæ na ma³ym ogniu, polewaj¹c marynat¹. Gotowe danie wyj¹æ, pokroiæ i u³o yæ na pó³misku, ob³o yæ kurkami. Podawaæ z ziemniakami i pieczonymi jab³kami. Placu Wolnica. Je d ê te na Targi Agroturystyczne, które odbywaj¹ siê na Uniwersytecie Rolniczym i niejednokrotnie by³em w Poznaniu na targach Polagra Farm. Swoje prace wysy³a³em równie na wystawy do Francji i Norwegii. Wielokrotnie reprezentowa³em gminê na ró nego rodzaju konkursach ogólnopolskich i prezentacjach. Co daje Panu to zajêcie? Rêkodzie³o artystyczne to tylko zajêcie dodatkowe, moje hobby. Jest to dla mnie odskocznia od ycia codziennego. Mnie to uspokaja. Inni mówi¹, e oni nie mieliby do takiej pracy cierpliwoœci, tymczasem ja siê przy niej wyciszam i uspokajam. Poza tym w ten sposób podtrzymujê i kultywujê tradycjê. G³os Myœlenicki ul. Przewóz 2a Kraków Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Myœlenicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków,Adres redakcji: G³os Myœlenicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , e- mail: Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 3 Marzec INFORMACJE WIŒNIOWA Wystawa Twórców Ludowych w Wiœniowej Gminny Oœrodek Kultury w Wiœniowej regularnie prezentuje prace Twórców Ludowych. Aktualnie trwa wystawa twórczoœci dwóch artystek: Jadwigi Tokarz i Moniki Kowal. J adwiga Tokarz pochodzi z Wiœniowej. Zajmuje siê koronk¹ szyde³kow¹, wykonuje ozdoby œwi¹teczne (bo onarodzeniowe szyde³kowe anio³ki, gwiazdy, dzwoneczki i miko³aje; wielkanocne kurki, kogutki, jajeczka). Haftuje obrusy, serwetki, bie niki i stroje ludowe. Na wystawie w GOK prezentowane s¹ ponadto jej obrazy wykonywane haftem krzy ykowym o ró nej tematyce pocz¹wszy od sakralnej (postacie Matki Bo ej i Pana Jezusa) po pejza e, kwiaty, zwierzêta i portrety. Monika Kowal z Poznachowic Dolnych to artystka zajmuj¹ca siê miedziorytem i linorytem. Maluje te martw¹ naturê. Ukoñczy³a szko³ê plastyczn¹ w Wiœniczu. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiêbiorczoœci i Inicjatyw Lokalnych Ruch Spo³eczno Samorz¹dowy Nasza Metropolia Towarzystwo Inicjatyw Spo³ecznych Nowy Œwiat (AP) SU KOWICE Ferie w Oœrodku Kultury w Su³kowicach Ferie zimowe organizowane przez Oœrodek Kultury w Su³kowicach w dniach od 15 lutego do 1 marca 2009 roku stworzy³y dzieciom z terenu Gminy Su³kowice mo liwoœæ spêdzenia wolnych dni od nauki na ró nego rodzaju zajêciach sportowych, muzycznych, plastycznych i tanecznych. Dyrektor Oœrodka Kultury Krzysztof Trojan zadba³ o ka dy szczegó³ przygotowuj¹c tegoroczne ferie, tak by dzieci bezpiecznie mog³y spêdziæ ten zimowy okres. Ka de zajêcia i wyjazdy, które mia³y siê odbyæ w ramach ferii zimowych zosta³y obsadzone opiekunami, a jednoczeœnie tymi, którzy w jak najlepszy sposób mog¹ dzieciom przekazaæ sw¹ wiedzê i talent. Zajêcia ko³a plastycznego odbywa³y siê w Myœlenicach, dok¹d dzieci przyje d a³y pod opiek¹ p. Ewy Garbieñ, gdzie malowa³y na jedwabiu. Turniej ping-ponga, bilarda, szachów i warcab prowadzili p. Marek Turek i p. Magdalena Myrt. Nie zabrak³o zajêæ z tañca nowoczesnego, warsztatów Dance Hall u i gimnastyki dla pañ, które by³y prowadzone pod kierunkiem p. Karoliny Moskal. Z kolei kurs tañca towarzyskiego poprowadzi³ p. Piotr Jeleñ. Oprócz sztuki, sportu i tañca znalaz³a siê równie muzyka. Nauki na gitarze prowadzi³ p. Mateusz Pitala, a za naukê na instrumentach odpowiedzialny by³ p. Roman Mo³dawa. Ferie zimowe urozmaicone by³y równie o wyjazdy na basen, za które odpowiedzialna by³a p. Ewa Œwierczyñska i wyjazdy na turnieje szachowe do Krakowa pod opiek¹ p. Kamila Makówki. Oœrodek Kultury przygotowa³ w ramach ferii tak e projekcje filmów pt.: Ma³py w kosmosie, Zawodowcy oraz 80 dni dooko³a œwiata.w ostatni dzieñ ferii zimowych, w niedzielê 1 marca zostan¹ wrêczone nagrody z turniejów takich jak ping-pong, bilard, pi³karze, szachy i warcaby. Dzieci, które nie mog³y podczas ferii nigdzie wyjechaæ, a wziê³y udzia³ w tak bogatej ofercie atrakcji przygotowanej przez Oœrodek Kultury na pewno bêd¹ mile wspomina³y tegoroczne ferie zimowe. uprzejmie informuj¹, i rozpoczê³y realizacjê projektu pt.: Tworzenie sieci porozumieñ organizacji pozarz¹dowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: lubelskiego, ma³opolskiego i mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytetu V Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.4, Poddzia³anie Projekt skierowany jest do liderów i dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych i stowarzyszeñ na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w województwach: mazowieckim, lubelskim i ma³opolskim. Szczegó³owych informacji udziela: Biuro Projektu w Krakowie, Osiedle Krakowiaków 4/29, Kraków Tel/fax: (012) , , STRONA PROJEKTU: SPOTKANIA INFORMACYJNE: WIELICZKA, ZAMEK UPNY SALA GOTYCKA, UL.ZAMKOWA 8, 30 III 2009 r. GODZ. 16,30 i 18,00, ZESPÓ SZKÓ OGÓLNOKSZTA C CYCH, UL.JAGIELLOÑSKA 8, 20 IV 2009 r. godz.16,00 PCIM, PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W PCIMIU, 20 IV 2009 r. godz. 18,00 ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA SZKOLENIOWE: LANCKORONA, GMINNY OŒRODEK KULTURY W LANCKORONIE, 7 III 2009 r. GODZ. 9,00 ALWERNIA, URZ D GMINY SALA OBRAD, UL.GÊSIKOWSKIEGO 7, 14 III 2009 r. GODZ. 9,00 SKAWINA, HOTEL DWOREK SKAWIÑSKI SALA KONFERENCYJNA, UL KUBLIÑSKIEGO 4, 21 III 2009 r. GODZ. 9,00 CHRZANÓW, STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE, UL.PARTYZANTÓW 2, 21 III 2009 r. GODZ. 9,00 NIEPO OMICE, ZESPÓ SZKÓ ZAWODOWYCH NR 2, UL.3 MAJA 2, 28 III 2009 r. GODZ. 9,00 W RAMACH SPOTKAÑ SZKOLENIOWYCH REALIZOWANE BÊD BLOKI TEMATYCZNE: I EFEKTYWNE POZYSKIWANIE ŒRODKÓW UNIJNYCH II DIALOG OBYWATELSKI + SZTUKA NEGOCJACJI + ISTOTA I ZASADY TWORZENIA POROZUMIEÑ III MIEJSCE I FUNKCJA ORGANIZ. POZARZ DOWYCH + FUNKCJONOWANIE SAMORZ. + ISTOTA I ZAS. TWORZENIA POROZUMIEÑ Realizatorzy projektu Tworzenie sieci porozumieñ organizacji pozarz¹dowych o charakterze horyzontalnym i terytorialnym na terenie 3 województw: lubelskiego, ma³opolskiego i mazowieckiego wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytetu V Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.4, Poddzia³anie Kraków, ul. Szewska 14 tel. (12) , , JESZCZE SIÊ MO NA ZAPISAÆ! STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I INICJATYW LOKALNYCH *Dotyczy wybranych miast i kierunków. Szczegó³y promocji w regulaminie Promocji 2009 do wgl¹du w sekretariatach AP Edukacja. Og³oszenie samodzielnie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

8 8 Marzec 2009 Nr 3 REKLAMA Su³kowice - Biertowice 247 tel , fax: kostka brukowa panele pod³ogowe drzwi, okna ceramika budowlana materia³y izolacyjne narzêdzia budowlane pokrycia dachowe ZAPRASZAMY: pn. - pt sob Autoryzowany Serwis Samochodowy Franciszek Wo³ek Service Myœlenice, ul. K. Wielkiego 170 tel , tel./fax: Elektronika, komputerowe badanie uk³adów wtryskowych wszystkich marek Elektromechanika Serwis i naprawa klimatyzacji Mechanika, diagnostyka silnika wymiana oleju, monta i naprawa uk³adów wydechowych, geometria zawieszenia, wymiana opon Serwis i sklep motoryzacyjny czynne od godz , sob Kancelaria prawna LABEO Myœlenice, Rynek 17/18 II piêtro, pok. 21 Profesjonalna pomoc prawna œwiadczona przez prawnika z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy itp. Pisanie wszelkich pism, odwo³añ pozwów, wniosków, wezwañ do zap³aty itp. ZAPRASZAMY DO NASZEJ KANCELARII pon wt.-czw pt SZYBKA GOTÓWKA OD RÊKI Z W 15 MINUT TEL Wiœniowa-Lipnik 382, tel Warsztaty Szkolne organizuje KURSY Zespó³ Szkó³ Techniczno-Ekonomicznych NABÓR NA KURSY: - spawalniczy (w os³onie CO2) - operatora obrabiarek numerycznych - operatora dÿwigników samojezdnych - HDS - ADR i inne Bezp³atne og³oszenia NIERUCHOMOŒCI Zapraszamy Pañstwa do zamieszczania ca³kowicie bezp³atnych og³oszeñ dotycz¹cych nieruchomoœci. Dzia³ przeznaczony jest dla osób prywatnych Og³oszenia ukazuj¹ siê na terenie czterech powiatów: ego, wielickiego, bocheñskiego i suskiego. Wystarczy zadzwoniæ pod numer: skorzystaæ z formularza na stronie SPRZEDAM Sprzedam du y dom dwurodzinny w Zembrzycach, 140 m2 - jedno mieszkanie, parter, piêtro 140 m2, plus gara e, strych. Dach nowy miedziany. Do zamieszkania od zaraz. Sprzedam od zaraz, okazyjnie. Tel gdzie spotkasz Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 13 arów, na obrze ach Bochni, dobra lokalizacja, media. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, 34 ary, przy wjeÿdzie do Chronowa, gmina Nowy Wiœnicz. Dzia³ka po³o ona na równinie. Wjazd z drogi asfaltowej. Cena ,00 z³otych. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹, po³o on¹ w Su³owie ko³o Wieliczki, 12 arów, cena: ,00 z³ za ar. Tel Odst¹piê zagospodarowan¹ dzia³kê rekreacyjn¹ - 3 ary, z murowan¹ altan¹ (pr¹d, woda), w Wieliczce, w Ogrodzie "Zdrowie" przy ul. Czarnochowskiej. Tel Wieliczka, mieszkanie samodzielne, wysoki parter, 130m2 + 6 arów ogrodu, w dwurodzinnej kamienicy - sprzedam lub zamieniê na mniejsze w rozliczeniu. Tel Sprzedam du e, komfortowe mieszkanie 80 m.kw. w Suchej Beskidzkiej. Cena do uzgodnienia. Tel Piêkna parcela budowlano - rekreacyjna w Drogini nad Zalewem Dobczyckim, 20arów, ogrodzona, zadrzewiona, wodoci¹g, minidomek, kaplica, tarasy, kominek, dojazd g³ówn¹ drog¹ asfaltow¹. Tel g³os Myœlenice: - Rynek, ul. Koœciuszki, Reja, Kazimierza Wlk. - parking busów pod DH Albert, DH Jan Dobczyce: - Rynek, DH Jan, plac targowy Su³kowice: - mini markety Œwi¹tniki Górne: - mini markety Sprzedam mieszkanie w Bochni 4 pokojowe 69m2 na os. Niepodleg³oœci. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe 77 m.kw. na os. Tysi¹clecia w Myœlenicach. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ 8 arów w Bochni. Okolice osiedla Karolina. Tel Sprzedam dwa lokale gotowe do zamieszkania - od zaraz. Krzeszowice, ul. Wyki. Tel Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Myœlenicach w nowym budownictwie lub zamieniê na 2 pokojowe. Tel Sprzedam dzia³kê budowlan¹ o pow. 13 arów z drog¹ dojazdow¹ utwardzon¹ w okolicach Wieliczki. Tel Sprzedam dwie dzia³ki rolno-budowlane w S³awkowicach. Tel WYNAJMÊ Wynajmê hale produkcyjn¹ o pow.1000m2 Czêœæ socjalna, prysznice, kuchnia, szatnia, pomieszczenia biurowe, swobodne manewrowanie tirami, wjazd z drogi powiatowej szeroki. D¹brówka k/brzeska Tel Mam do wynajêcia lokal 50 metrów w Ma³yszycach, pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Lokal ma odbiór sanepidu, znajduje siê przy drodze gminnej, w pobli u szko³a i przychodnia, z których korzystaj¹ mieszkañcy s¹siednich dwóch miejscowoœci. Tel Do wynajêcia mieszkanie w Bochni o powierzchni 46 m2 na parterze budynku pierwszego piêtra (2 pokoje + kuchnia + ³azienka) z mo liwoœci¹ korzystania z tarasu w ogrodzie. Dzwoniæ po godz. 18. Tel INFORMACJE: BIURO WARSZTATÓW SZKOLNYCH ul. eromskiego 17, Myœlenice tel. (012) , SALON FRYZJERSKI JAKIEGO JESZCZE W MYŒLENICACH NIE BY O ZAPRASZAM WSZYSTKICH DO NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY NA UL. OGRODOW 2B TEL Wioletta Czernecka PRODUCENT OPAKOWAÑ TEKTUROWYCH PRODUKUJEMY OPAKOWANIA Z TEKTUR: 3-5 WARSTWOWYCH, FALA B,C,E,BC,BE,CE POKRYCIE BIA E, BR ZOWE ORAZ APLA, NADRUK TEKTUR, KARTONY KLAPOWE I FASONOWE (WYKROJNIKOWE), OPAKOWANIA NIETYPOWE WG WZORU I YCZENIA KLIENTA, OPAKOWANIA NA WARZYWA I OWOCE, OPAKOWANIA Z TEKTURY WODOODPORNEJ, NARO NIKI OCHRONNE NA OBRAZY, RAMY I ANTYRAMY KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI KALINA MA A 49, MIECHÓW TEL , ,

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo