Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S 58-085961"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Oborniki: Roboty budowlane 2010/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Sp. z o.o. ul. Staszica 41A Kontaktowy: Jednostka Realizująca Projekt Do wiadomości: Daria Łukaszewska Oborniki POLSKA Tel Faks Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej Adres profilu nabywcy Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego Ogólne usługi publiczne Środowisko Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w aglomeracji Oborniki - miasto Oborniki centrum. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Roboty budowlane Wykonanie Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Polska, województwo wielkopolskie, powiat obornicki, gmina Oborniki. Kod NUTS PL418 1/12

2 2/12 II.1.3) II.1.4) II.1.5) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami ścieków w aglomeracji Oborniki miasto Oborniki centrum obejmująca Zadania: Miasto Oborniki - Śródmieście, miasto Oborniki - ul. Kowanowska, Betoniarska, miasto Oborniki - ul. Obrzycka. W ramach aglomeracji Oborniki. Powyższe zadania mieszczą się w granicach administracyjnych miasta Oborniki. Ścieki sanitarne z przedmiotowego obszaru kierowane będą do systemu kanalizacji miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni ścieków w Obornikach. Systemy kanalizacyjne w poszczególnych zadaniach są ze powiązane z innymi zadaniami z czego wynikać będzie kolejność uruchamiania zrealizowanych fragmentów. Zakres rzeczowy zamówienia wynosi: Zadanie: Miasto Oborniki - Środmieście. Kanalizacja Grawitacyjna. Kolektory główne: DN 250 PVC 3 291,9 m. DN 200 PVC 1 643,4 m. Przykanaliki (kolektory boczne): DN 160 PVC 10206,5 m. W tym: Przewierty w rurach osłonowych stalowych: DN 200 PVC rura osłonowa stalowa DN m. Razem kanalizacja grawitacyjna 6 141,7 m. Zadanie: Miasto Oborniki - Ul. Kowanowska, Betoniarska. Kanalizacja Grawitacyjna. Kolektory główne: DN 250 PVC 265,3 m. DN 200 PVC 239,1 m. Przykanaliki (kolektory boczne): DN 160 PVC 140,1 m. Razem kanalizacja grawitacyjna 644,6 m. Zadanie: Miasto Oborniki - Ul. Obrzycka. Kanalizacja Grawitacyjna. Kolektory główne: DN 250 PVC 32,7 m. DN 200 PVC 581,4 m. Przykanaliki (kolektory boczne): DN 160 PVC 105,4 m. W tym: Przewierty w rurach osłonowych stalowych: DN 160 PVC rura osłonowa stalowa DN m. DN 200 PVC rura osłonowa stalowa DN m. 2/12

3 3/12 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Razem kanalizacja grawitacyjna 719,6 m. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , , , , , , , , , , , , Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Podział na części Dopuszcza się składanie ofert wariantowych WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres Zakres rzeczowy zamówienia wynosi: Zadanie: Miasto Oborniki - Środmieście. Kanalizacja Grawitacyjna. Kolektory główne: DN 250 PVC 3 291,9 m. DN 200 PVC 1 643,4 m. Przykanaliki (kolektory boczne): DN 160 PVC 10206,5 m. W tym: Przewierty w rurach osłonowych stalowych: DN 200 PVC rura osłonowa stalowa DN m. Razem kanalizacja grawitacyjna 6 141,7 m. Zadanie: Miasto Oborniki - Ul. Kowanowska, Betoniarska. Kanalizacja Grawitacyjna. Kolektory główne: DN 250 PVC 265,3 m. DN 200 PVC 239,1 m. Przykanaliki (kolektory boczne): DN 160 PVC 140,1 m. Razem kanalizacja grawitacyjna 644,6 m. Zadanie: Miasto Oborniki - Ul. Obrzycka. Kanalizacja Grawitacyjna. Kolektory główne: DN 250 PVC 32,7 m. DN 200 PVC 581,4 m. Przykanaliki (kolektory boczne): DN 160 PVC 105,4 m. W tym: Przewierty w rurach osłonowych stalowych: DN 160 PVC rura osłonowa stalowa DN m. DN 200 PVC rura osłonowa stalowa DN m. Razem kanalizacja grawitacyjna 719,6 m. 3/12

4 4/12 II.2.2) II.3) Bez VAT Zakres między ,00 a ,00 EUR Opcje CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 20 (od udzielenia zamówienia): SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) Wymagane wadia i gwarancje 1. Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium, w wysokości: ,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Zadanie dofinansowane z Unii Europejskiej, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach Sposób płatności za realizację niniejszego zamówienia określony został w II części SIWZ - Wzorze Umowy. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Podmioty składające ofertę wspólną muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych wykonawców zawierającą w swej treści następujące postanowienia i zapisy: 1) sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważnienie jednego z członków do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, 2) ustanowienie zasady odpowiedzialności solidarnej wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, w tym wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) okres obowiązywania - co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania umowy z Zamawiającym, powiększony o okres rękojmi i gwarancji, 4) dokładne określenie celu gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, 5) zapisy wykluczające możliwość przenoszenia praw i obowiązków stron umowy bez zgody pozostałych wykonawców, 6) wskazanie jednego rachunku bankowego, na który następować będą płatności za roboty. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Tak Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno budowlanych projektowanych przez zamawiającego 4. wydanie angielsko polskie 2008 r. (tłumaczenie 1. wydania w języku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez 4/12

5 5/12 III.2) III.2.1) Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria. WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 1)Wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 2)Wykaże brak podstaw do wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Celem wykazania spełniania ww. warunków należy złożyć: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 IDW) 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 IDW). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5/12

6 6/12 III.2.2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w niniejszym ustępie. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 1) dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp. 3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3 stosuje się odpowiednio. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: w związku z faktem, iż podmioty składające ofertę wspólną zachowują samodzielność, każdy z podmiotów musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, a więc oddzielnie przedstawić dokumenty wymienione w ustępie 2 (za wyjątkiem oświadczenia wymienionego w pkt 1). Ponadto Wykonawci ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do pełnomocnictwa (oferty) powinny być załączone dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5. Forma dokumentów: dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: za zgodność z oryginałem lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy złożyć w formie oryginału, tj. z własnoręcznym podpisem mocodawcy. Możliwe jest jedynie przedłożenie kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza. Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Celem wykazania spełniania zdolności ekonomicznej i finansowej należy złożyć: 1) Rachunek zysków i strat, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 6/12

7 7/12 III.2.3) przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić niniejszego dokumentu, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić niniejszego dokumentu, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Wykonawca powołujący się na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Opłacona polisa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić niniejszego dokumentu, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na ub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: za zgodność z oryginałem lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj: a) osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimum PLN (za ostatnie 3 lata obrotowe należy przyjąć te ostatnie 2 lata obrotowe, które Wykonawca do składania ofert rozliczył i zamknął w sensie finansowym, zgodnie z obwiązującymi w jego kraju przepisami), b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN, c) posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż PLN. Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Celem wykazania spełniania zdolności technicznej należy złożyć: 1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 IDW). Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, listy polecające) muszą zawierać co najmniej: 7/12

8 8/12 a. wskazanie, że Wykonawca realizował roboty, których dokumenty dotyczą, b. wskazanie Zamawiającego, c. przedmiot / rodzaj wykonanych robót, d. opinię stwierdzającą, że roboty wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zostały one prawidłowo ukończone lub opinię równoważną, e. identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej. Konieczne jest, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców roboty zostały wykonane należycie, zawierały jednoznaczne i nie budzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji. 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 IDW). 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW). 4) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 IDW). Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. z dopiskiem: za zgodność z oryginałem lub innym równoznacznym i podpisem Wykonawcy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 3) Spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty, których przedmiotem była budowa kanalizacji sanitarnej o długości każdej z robót minimum 7 km i wartości każdej z robót co najmniej PLN netto, realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym jedna z powyższych robót wykonywana w granicach administracyjnych miasta. 4) Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: a) Kierownik Zespołu / Przedstawiciel Wykonawcy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: Wykształcenie wyższe, Co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego, w tym w kierowaniu przynajmniej 2 inwestycji na roboty z sektora środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne; b) Kierownik Budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: Wykształcenie wyższe, 8/12

9 9/12 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, Co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w tym doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma inwestycjami obejmującymi budowę kanalizacji sanitarnej, realizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, c) Kierownik Robót Sanitarnych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: Wykształcenie wyższe, Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, Co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w tym doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną inwestycją obejmującą budowę kanalizacji sanitarnej, realizowaną w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne, Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz ze zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Wszystkie wymienione powyżej (w punkcie 4) osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Przez warunki równoważne do Warunków Kontraktowych FIDIC rozumie się warunki powstałe poprzez dostosowanie Warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. Warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (mcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska). 5) Spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zatrudniał średnio rocznie minimum 50 osób, w tym minimum 5 osób personelu kierowniczego. Zamówienia zastrzeżone SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi 9/12

10 10/12 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą FS.ZPU-02/10 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów :30 Dokumenty odpłatne podać cenę 1 000,00 PLN Warunki i sposób płatności: Cena za SIWZ dotyczy wyłącznie formy pisemnej. SIWZ można pobrać bezpłatnie ze strony interentowej Zamawiającego. Wpłata w kasie Zamawiającego lub na konto: BOŚ O/Poznań nr rachunku Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :00 Miejsce Siedziba Zamawiającego - sala konferencyjna. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata /12

11 11/12 VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) Projekt: Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Obornik. POIS /09. INFORMACJE DODATKOWE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone, jeżeli: 1)polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe tj. dotyczyć będą zakresu opisanego w dokumentacji projektowej. 2)zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3)wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego, 4)zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Wykonawca oprócz dokumentów wymienionych w Sekcji III zobowiązany jest złożyć: 1) Formularz Oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 IDW). 2) Załącznik do Oferty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A IDW). 3) Tabele Elementów Skończonych (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B IDW). 4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. PROCEDURY ODWOŁAWCZE Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do sądu. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. 11/12

12 12/12 VI.4.3) VI.5) 7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie interentowej. 9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. 12. Przepisy dotyczące odwołania znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej Rozdział 2 Odwołanie, art ustawy Pzp. 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga wnoszona do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Przepisy dotyczące skargi znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej Rozdział 3 Skarga do sądu, art. 198a 198g ustawy Pzp. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Tel Internet: Faks DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: /12

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48537-2013:text:pl:html PL-Ciechanów: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 2013/S 031-048537 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7689-2013:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 007-007689 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/11 PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ozimka: Kontrakt VIII: Poprawa zaopatrzenia w wodę realizowany w ramach projektu Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215008-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Inwestycyjne usługi bankowe i usługi powiązane 2015/S 118-215008 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo