SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: DK /2012 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej wyrażonych w złotych równowartości kwoty na świadczenie usług medycznych AKCEPTACJA ZAMAWIAJĄCEGO (pieczęć i podpis) Warszawa, styczeń 2012

2 I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie Grochowska Warszawa Tel Fax Adres strony internetowej: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA 1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy. 3. Zamawiający skorzystał z zapisów art. 5 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie braku obowiązku stosowania przepisów ustawy dotyczących terminów składania ofert oraz żądania wadium. III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, OFERTY WARIANTOWE, AUKCJA ELEKTRONICZNA 1. Przedmiotem zamówienia jest: dodatkowa opieka medyczna dla pracowników i osób zgłoszonych przez pracowników. Z usług dodatkowej opieki medycznej będą korzystać pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, o ile pracownicy zadeklarują przystąpienie do korzystania z usług i o ile będą wskazani w wykazie osób uprawnionych. Przewiduje się również możliwość zgłoszenia przez pracownika - maksymalnie jednej, bez względu na wiek i płeć osoby nie będącej członkiem rodziny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca w ramach dodatkowej opieki medycznej zapewni następujące rodzaje abonamentów na świadczenia: a. Abonament indywidualny dla pracownika; b. Abonament rodzinny I (współmałżonek/partner pracownika + dzieci do 26 r.ż.); c. Abonament rodzinny II (współmałżonek/partner pracownika lub jedno dziecko do 26 r.ż.); d. Abonament uzupełniający (dla osoby nie będącej członkiem rodziny pracownika, zgłoszonej poza abonamentem rodzinnym I lub abonamentem rodzinnym II); Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Dane dotyczące zamawiającego: a. Liczba pracowników deklarujących udział w projekcie 49, b. Liczba pracowników zamierzających dopisać do listy 1 członka rodziny 16, c. Liczba pracowników zamierzających dopisać do listy więcej niż 1 członka rodziny 6, d. Liczba pracowników zamierzających dopisać do listy osobę obcą nie będącą członkiem rodziny 4 Struktura wiekowa pracowników Wiek/Płeć do 35 lat lat powyżej 50 lat Kobieta Mężczyzna Zamawiający zastrzega, że dane te dotyczą miesiąca grudnia 2011r., mają charakter szacunkowy i nie stanowią zobowiązania na świadczenie usług dla ww. liczby osób. 4. Maksymalna wartość zamówienia: maksymalną wartość zamówienia stanowić będzie suma iloczynów cen jednostkowych dla poszczególnych typów abonamentów i ilości zadeklarowanych osób, wymienionych w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału, pomnożona przez 24/dwadzieścia cztery (ze względu na zawarcie umowy na okres do r.). Zamawiający zastrzega, że dane te dotyczą miesiąca 2

3 grudnia 2011r., mają charakter szacunkowy i nie stanowią zobowiązania na świadczenie usług dla ww. liczby osób. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Zamówienie nie może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 6. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje możliwość zlecenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże takich części, będzie to oznaczało, że zamierza wykonywać zamówienie samodzielnie. 7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi medyczne 9. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 93 ust 4 ustawy Pzp. IV. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający w terminie 3 lat od podpisania umowy może udzielić zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Usługi będą świadczone w okresie od podpisania umowy do r. 2. Jeżeli faktyczna wartość świadczeń zrealizowanych przez Wykonawcę usług do roku 2013 będzie mniejsza niż maksymalna wartość zamówienia określona w pkt. 4. rozdziału III, termin obowiązywania umowy może zostać przedłużony na dalszy okres aż do osiągnięcia maksymalnej wartości zamówienia, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 1. Warunki udziału w postępowaniu wraz z opisem sposobu dokonania oceny ich spełniania. Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: jest wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez właściwego wojewodę. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: wykonał lub wykonuje przez okres łączny minimum 12 miesięcy, w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, usługi medyczne dla co najmniej 2/dwóch zamawiających, i w każdym z tych zamówień objętych zamówieniem było min. 75 osób oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Przy usługach wykonywanych będzie brany pod uwagę tylko okres wykonany do dnia składania ofert. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 3

4 1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: dysponuje co najmniej 3/trzema przychodniami placówkami medycznymi na terenie Warszawy, w tym co najmniej 1/jedną na terenie dzielnicy Praga Południe lub dzielnicy Śródmieście oraz co najmniej po 1/jednej przychodni placówce medycznej na terenie: Grójca, Łodzi, Mińska Mazowieckiego oraz Siedlec. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli we wszystkich tych przychodniach placówkach medycznych będą świadczone usługi medyczne przez co najmniej 5/pięć dni w tygodniu co najmniej przez 6/sześć godzin zegarowych oraz przynajmniej 1/jeden raz w miesiącu w soboty. Na terenie Warszawy powinien być świadczony cały zakres przedmiotu zamówienia, w tym w każdej z przychodni placówce medycznej co najmniej 60% specjalistów oraz badań diagnostycznych i laboratoryjnych, w pozostałych przychodniach placówkach medycznych na terenie innych miast co najmniej 40% specjalistów ujętych w opisie przedmiotu zamówienia oraz badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że ma zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 1 powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt 1. niniejszego Rozdziału na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1. Rozdziału VII oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony. 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy, zostanie wykluczony z postępowania. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp zał. nr 1 do oferty. 4

5 2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykaz placówek medycznych wykaz placówek medycznych jakimi dysponuje wykonawca z podaniem ich adresu, dni otwarcia zakresu świadczonych usług oraz podstaw dysponowania tymi zasobami zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do oferty. 3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Wykaz wykonanych usług wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do oferty. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa wraz z ofertą: 4.1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp zał. nr 2 do oferty Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 8 stosuje się odpowiednio. 8. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 4.1 i 4.2 oraz pkt. 5 winny być złożone przez każdy podmiot W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1, powinien przedłożyć ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ofertę składają na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW ORAZ UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii. Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy i tych podmiotów za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca lub te podmioty. 5

6 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 5. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w Rozdziale VI, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom niniejszej SIWZ, w przeciwnym wypadku Wykonawca naraża się na ryzyko odrzucenia jego oferty. Na ofertę składają się: 3.1. wypełniony Formularz Oferty (na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ); 3.2. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII niniejszej SIWZ lub wymagane z mocy obowiązujących przepisów; 3.3. pełnomocnictwo do złożenia oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie osób udzielających pełnomocnictwo/składających ofertę (w tym pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp); 3.4. oświadczenie, o którym mowa w pkt 10 poniżej tylko w przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec określone informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa; 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w języku innym niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 5. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 6. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść winna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp. winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym. 7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3.1., 3.2. oraz 3.4. powyżej, powinny być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do złożenia oferty obejmuje także prawo poświadczania w imieniu Wykonawcy kopii dokumentów składanych wraz z ofertą za ich zgodność z oryginałem oraz poświadczania tłumaczenia na język polski dokumentów obcojęzycznych. Pozostałe dokumenty, o ile niniejsza SIWZ lub ustawa nie stanowi inaczej, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Każdy dokument składający się na ofertę lub dołączony do oferty musi być czytelny. 9. Zamawiający zaleca, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SIWZ. 6

7 10. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, iż nie mogą być one udostępniane. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa, do oferty powinien załączyć stosowne oświadczenie, a ww. informacje winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, oznaczonym jako tajemnica przedsiębiorstwa, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości stron oferty. 11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278, Warszawa oraz opisane: OFERTA DO RDLP w Warszawie, NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH NUMER POSTĘPOWANIA DK-2710/1/2012. Nie otwierać przed dniem r., godz. 10: Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty oznaczone WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności celem stwierdzenia poprawności procedury wycofania oferty przez Wykonawcę/Wykonawców; koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Dopuszcza się przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 3. Zapisy pkt. 2 nie dotyczą oferty, która wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinna być, zgodnie z pkt. 2 Rozdziału X, złożona w formie pisemnej. 4. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz numerów faksów lub adresów poczty elektronicznej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres, adres poczty elektronicznej lub numer faksu Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 9.1. W sprawach technicznych (w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia): Piotr Odziemczyk W zakresie dotyczącym procedury przetargowej: Michał Mrówczyński 7. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ, oznaczone jest znakiem: DK-2710/1/2012. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wniosek w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj r.. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania W celu uniknięcia zadawania pytań o treści: podobnej, zbliżonej, porównywalnej, Zamawiający będzie zamieszczał treść pytań na stronie internetowej: (http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/zamowienia_publiczne) bez ujawniania źródła zapytania. 7

8 9. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wszystkie pytania (wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ) należy kierować na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278, Warszawa (fax: ). Pytania w formie umożliwiającej edycję dodatkowo na adres W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców oraz zamieści informacje na ten temat na stronie internetowej 12. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 11 powyżej. XII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłożenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, pod rygorem wykluczenia z postępowania, winna być wyrażona w formie pisemnej (zgoda nie może być dorozumiana). XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wykonawca poda w tabeli Formularza Oferty cenę jednostkową netto, podatek VAT oraz cenę jednostkową brutto w ramach oferowanych pakietów usług medycznych w zależności od części postępowania na które składa ofertę. Ceny jednostkowe brutto zostaną pomnożone przez szacunkową liczbę osób objętych zamówieniem. Suma wszystkich wartości dla poszczególnych pakietów stanowi cenę oferty. 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. 4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego (dwóch miejsc po przecinku). 5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny jednostkowej brutto oferty (zmniejszenie oraz zwiększenie) na skutek zmiany stawki podatku VAT dokonanej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług. 7. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac. XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278, Warszawa (klatka A, piętro I) - pok. Nr 11, w terminie do r. do godz. 10: Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci na zasadach określonych w art. 84 pkt. 2 ustawy Pzp. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty. 8

9 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie ul. Grochowska 278, Warszawa (klatka A, piętro I) sala konferencyjna r. o godz. 10:30. XV. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT 1. Kryteria oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami (wagami): Kryterium I: Cena (ofertowa brutto) : 60% Kryterium II: Liczba przychodni - placówek medycznych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy świadczące usługi w zakresie objętym umową min. 60% specjalistów oraz badań diagnostycznych i laboratoryjnych (ponad obligatoryjne 3 przychodnie) : 20% Kryterium III: Liczba przychodni - placówek medycznych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy,w innych dzielnicach niż określone w warunkach udziału w postępowaniu, świadczące usługi medyczne w zakresie co najmniej opieki lekarza internisty i lekarza pediatry : 20% 1.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio (tj. proporcjonalnie) mniejszą liczbę punktów. 2. Opis sposobu dokonania oceny ofert W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Kryterium I: Ocena punktowa kryterium Cena ofertowa brutto zostanie dokonana zgodnie z następującym wzorem: Liczba punktów Najniższa cena ofertowa brutto = x 10 pkt Cena ofertowa brutto A następnie: Liczba punktów w kryterium Cena (ofertowa brutto) Wartość punktowa wagi = x Kryterium II: Ocena punktowa kryterium Liczba przychodni - placówek medycznych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy świadczące usługi w pełnym zakresie objętym umową min. 60% specjalistów oraz badań diagnostycznych i laboratoryjnych (ponad obligatoryjne 3 przychodnie) zostanie przeprowadzona wg zasady: po 2 pkt za każdą dodatkową przychodnię - max. 10 pkt. A następnie: Liczba punktów w kryterium Liczba przychodni - placówek medycznych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy (ponad obligatoryjne 3 przychodnie) Wartość punktowa wagi = x Kryterium III: Ocena punktowa kryterium Liczba przychodni - placówek medycznych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy w innych dzielnicach niż określone w warunkach udziału w postępowaniu i świadczące usługi w zakresie co najmniej opieki lekarza internisty i lekarza pediatry zostanie przeprowadzona wg zasady: po 2 pkt za każdą dodatkową przychodnię - max. 10 pkt. A następnie: Liczba punktów w kryterium Liczba przychodni - placówek medycznych, którymi dysponuje Wykonawca na terenie Warszawy w innych dzielnicach niż określone w warunkach udziału w postępowaniu i świadczące usługi w zakresie co najmniej opieki lekarza internisty i lekarza pediatry Wartość punktowa wagi = x Następnie wartości punktowe wag wszystkich kryteriów zostaną zsumowane. Suma tych wartości stanowić będzie końcową ocenę punktową każdej oferty. Oferta z największą liczbą tak wyliczonych punktów zostanie uznana jako oferta najkorzystniejsza. 9

10 2.3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie i okolicznościach, o którym mowa w art. 94 powyższej ustawy. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu, z którego wynika umocowanie osób wyznaczonych do podpisania umowy. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiającemu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy. XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Formularz oferty Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2.2. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 2.3. Wzór oświadczenia Wykonawcy wykaz wykonanych usług; 2.4. Wzór oświadczenia Wykonawcy wykaz przychodni - placówek medycznych; 3. Wzór Umowy 3.1. Szczegółowy zakres świadczeń dla osób uprawnionych 3.2. Wykaz osób uprawnionych do korzystania z usług medycznych w ramach umowy 3.3. Wykaz placówek medycznych do dyspozycji osób uprawnionych do dodatkowej opieki 10

11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opis stanowi minimalny wymagany zakres świadczeń medycznych) ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Dodatkowa opieka medyczna dla pracowników i osób zgłoszonych przez pracowników Załącznik nr 1 do SIWZ Założenia: Z usług dodatkowej opieki medycznej będą korzystać pracownicy Zamawiającego oraz członkowie ich rodzin, o ile pracownicy zadeklarują przystąpienie do korzystania z usług i o ile będą wskazani w wykazie osób uprawnionych. Przewiduje się również możliwość zgłoszenia przez pracownika - maksymalnie jednej, bez względu na wiek i płeć osoby nie będącej członkiem rodziny. Wykonawca w ramach dodatkowej opieki medycznej zapewni następujące rodzaje abonamentów na świadczenia: a) Abonament indywidualny dla pracownika; b) Abonament rodzinny I (współmałżonek/partner pracownika + dzieci do 26 r.ż.); c) Abonament rodzinny II (współmałżonek/partner pracownika lub jedno dziecko do 26 r.ż.); d) Abonament uzupełniający (dla osoby nie będącej członkiem rodziny pracownika, zgłoszonej poza abonamentem rodzinnym I lub abonamentem rodzinnym II); Abonament rodzinny I i abonament rodzinny II kierowany jest do najbliższych członków rodziny pracownika Zamawiającego tj.; - partnera życiowego pracownika: współmałżonka/ konkubenta/ konkubiny bez względu na wiek i płeć; - dzieci: własnych, przysposobionych lub przyjętych na wychowanie dzieci pracownika i/lub współmałżonka/ konkubenta/ konkubiny mieszkających na stałe w gospodarstwie domowym pracownika i będących na jego utrzymaniu do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, gdy się uczą lub studiują w trybie dziennym do 26 roku życia; Abonament uzupełniający kierowany jest do maksymalnie jednej osoby (bez ograniczeń wieku), zgłoszonej przez pracownika, nie będącej partnerem życiowym pracownika lub dzieckiem do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku, dzieci uczących się lub studiujących w trybie dziennym do ukończenia 26 roku życia; Zakresy usług abonamentów rodzinnych i abonamentu uzupełniającego muszą być tożsame z zakresem usług abonamentu indywidualnego dla pracownika; Zamawiający przekaże Wykonawcy jako załącznik do umowy wykaz osób uprawnionych do korzystania z usług opieki zdrowotnej z uwzględnieniem poszczególnych abonamentów: indywidualnego, rodzinnego I, rodzinnego II i uzupełniającego. Zmiany w wykazie osób objętych przedmiotową usługą Zamawiający będzie zgłaszał elektronicznie Wykonawcy pod wskazany adres poczty elektronicznej do 5 dnia każdego miesiąca na dany miesiąc świadczenia usługi. Z tytułu świadczenia usług opieki zdrowotnej Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne abonamentowe wynikające z zaoferowanej stawki za dany abonament (indywidualny, rodzinny I, rodzinny II, uzupełniający) pomnożonej przez liczbę abonamentów w danym miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z abonamentu rodzinnego I, abonamentu rodzinnego II oraz uzupełniającego w przypadku, gdy pracownicy Zamawiającego nie będą w ogóle zainteresowani korzystaniem z usług w ramach ww. abonamentów z uwagi na zbyt wysokie stawki za te abonamenty zaoferowane przez Wykonawcę w jego ofercie. Zamawiający zastrzega sobie również 11

12 prawo do rezygnacji z korzystania z takiego abonamentu, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym osoba uprawniona złożyła oświadczenie o rezygnacji, z wyjątkiem abonamentu uzupełniającego, dla którego czas obowiązywania ustala się na minimum 3 miesiące. Liczba placówek Wykonawcy. Wykonawca zapewni co najmniej 3 własne placówki medyczne z dostępem do lekarzy różnych specjalności na terenie Warszawy, przy czym co najmniej jedna placówka powinna się znajdować w dzielnicy Śródmieście lub Praga Południe, a także placówki własne lub współpracujące (podwykonawców) w miastach; Grójec, Łódź, Mińsk Maz. i Siedlce, do których będą mieli dostęp wskazani przez RDLP w Warszawie pracownicy i osoby przez tych pracowników zgłoszone (nie więcej niż 15 osób). 24 godzinny Hot-Line Wykonawca zapewni dostęp do usługi Hot-Line przez 24 godziny na dobę. W sytuacjach wymagających szybkiej pomocy medycznej Wykonawca zapewnia bezpośredni numer telefonu do pracowników medycznych. Osoby obsługujące Hot-Line służą pomocą uzależnioną od stanu zdrowia pacjenta. Najczęściej: wysyłanie karetki zorganizowanie dodatkowej "citowej" konsultacji lekarza czy wskazanie odpowiedniego postępowania medycznego. Rejestracja wizyt Wykonawca zapewni zintegrowany, elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich (m.in. możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych lekarzy, przypominanie drogą elektroniczną, np. sms-ami lub ami o wizytach) dostępny we wszystkich placówkach. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawca wpisany jest do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez właściwego wojewodę. Lekarze wykonujący przedmiot zamówienia uprawnieni są do: a) wystawiania zwolnień lekarskich; b) wystawiania recept ze zniżką zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja lekarska Wykonawca posiada zintegrowany, elektroniczny system obsługi dokumentacji pacjenta (m.in. historia chorób pacjentów, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, inne ważne informacje o pacjencie) dostępny we wszystkich placówkach Wykonawcy. Dane dotyczące zamawiającego: Liczba pracowników deklarujących udział w projekcie 49, Liczba pracowników zamierzających dopisać do listy 1 członka rodziny 16, Liczba pracowników zamierzających dopisać do listy więcej niż 1 członka rodziny 6, Liczba pracowników zamierzających dopisać do listy osobę obcą nie będącą członkiem rodziny 4, Liczba osób zamierzających korzystać z placówek Wykonawcy lub placówek współpracujących (podwykonawców) zlokalizowanych poza Warszawą

13 Struktura wiekowa pracowników Wiek/Płeć do 35 lat lat powyżej 50 lat Kobieta Mężczyzna Zleceniodawca zastrzega, że powyższe dane dotyczą miesiąca grudnia 2011r., mają charakter szacunkowy i nie stanowią zobowiązania na świadczenie usług dla ww. liczby osób. W ramach dodatkowej opieki zdrowotnej dla pracowników Zamawiającego i osób zgłoszonych przez pracowników Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia następujących usług: 1. Całoroczna opieka medyczna wg potrzeb. W ramach opieki osoba uprawniona do korzystania z programu będzie miała nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, leczenia chorób przewlekłych, pomoc w nagłych zachorowaniach, zaostrzenia chorób przewlekłych. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Wykonawca gwarantuje osobom uprawnionym do korzystania z programu dostępu do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: anestezjologia alergologia chirurgia ogólna chirurgia naczyniowa chirurgia plastyczna chirurgia onkologiczna dermatologia endokrynologia gastrologia neurochirurgia diabetologia ginekologia hepatologia interna kardiologia laryngologia leczenie nadciśnienia leczenie bólu nefrologia neurologia okulistyka onkologia ortopedia pediatria 13

14 proktologia reumatologia urologia Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr. hab., prof. nadzw., prof. zw.) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności. 2. Nielimitowane pod względem liczby badania diagnostyczne oraz laboratoryjne (z wyłączeniem wymazu na obecność wirusa HPV) - wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Wykonawcy, w tym co najmniej: badania hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwii, retikulocyty, czas protrombinowy, czas trombinowy (TT), czas tromboplastynowy (INR), D-Dimery, APTT, fibrynogen; badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALATaminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP gamma glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwii), kortyzol, test z metodopramidem, prolaktyna, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-hcg, LH, progesteron, prolaktyna, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA- 15.3, CA-19.9; badania serologiczne i w zakresie diagnostyki infekcji: odczyn VDRL, ASO, RF, Waalera Rosego, CoombsaBTA, oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), ATPO, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-hbs, przeciwciała anty-hcv, Helikobakter pyroli, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM; badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy; badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów, na krew utajoną, na Lamblie oraz na Rota Wirus/adenowirusy, nosicielstwo salmonella-sigella; 14

15 badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna; badania mykologiczne z posiewem, mykogram. 3. Nielimitowane badania diagnostyki obrazowej i czynnościowej, w tym m.in.: badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe z wyłączeniem próby dobutaminowej, 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy, echokardiografię; badania rentgenowskie (dopłata pacjenta za kontrast): RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej również z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowobiodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG barku, (z wyłączeniem HSG); badania ultrasonograficzne w pełnym zakresie z wyłączeniem usg 3D/4D; badania endoskopowe: gastroskopia, rektoskopia, kolonoskopia - pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych; badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego; rezonans magnetyczny (dopłata pacjenta za kontrast): jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia (z wyłączeniem piersi), kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, głowy + angio (z wyłączeniem spektroskopii), oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy (z wyłączeniem badań dynamicznych), kończyny dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię). tomografia komputerowa (dopłata pacjenta za kontrast): głowy, zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej, klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej, miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię), badania przepływów naczyniowych metodą Dopplera (naczyń kończyn, naczyń narządów jamy brzusznej, naczyń mózgowych), EEG, spirometria, audiometria tonalna, badania densytometryczne, biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną - z wyłączeniem biopsji z wynikami tego samego dnia oraz biopsji tarczy szyjki macicy; mammografia, osteoporoza. 4. Nielimitowane zabiegi ambulatoryjne, w tym m.in.: Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie: pobranie wymazu/posiewu, pomiar ciśnienia tętniczego, 15

16 pomiar wzrostu i wagi ciała, odczulanie (lek pacjenta); Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne: założenie i zmiana prostego opatrunku nie wymagającego opracowania chirurgicznego, pobranie wymazu i posiewu, usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w centrach własnych i poza centrami własnymi (bez zdejmowania szwów po porodzie), znieczulenie miejscowe, usunięcie kleszcza. Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne: pobranie cytologii, Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie: podanie leku doustnego, iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna, podłączenie wlewu kroplowego, pobranie wymazu/posiewu, założenie/zmiana opatrunku nie wymagającego zaopatrzenia chirurgicznego, pobranie krwi. Koszt materiałów i środków medycznych wykorzystywanych w trakcie wykonywania wyżej wymienionych zabiegów laboratoryjnych i ambulatoryjnych (opatrunki, gips, plastry, igły, środki dezynfekujące, nici chirurgiczne, itp.) wchodzi w skład abonamentu. 5. Prowadzenie ciąży z wyłączeniem badań amniopunkcji, Testów PAPPA, usg 3D/4D. 6. Szczepienia przeciwko grypie. 7. Zabiegi fizykoterapii i rehabilitacji wykonywane na zlecenie lekarzy Usługodawcy w placówce Wykonawcy do 20 dla każdej osoby objętej zamówieniem w ciągu roku kalendarzowego w cenie abonamentu. 8. Przegląd stomatologiczny jeden w roku w cenie abonamentu. 9. Stomatologia zachowawcza ze zniżką min. 20 % od cen obowiązujących w placówkach Wykonawcy. 10. Nielimitowane zabiegi ambulatoryjne z zakresu chirurgii, dermatologii, ginekologii, laryngologii, okulistyki, ortopedii ze zniżką min. 10% od cen obowiązujących w placówkach Wykonawcy. Standardy dostępności usług z zakresu opieki zdrowotnej dla pracowników zamawiającego i osób zgłoszonych przez pracowników: 1. Rezerwacja terminów Rezerwacja będzie odbywać się będzie telefonicznie/osobiście/on-line na konkretny dzień o konkretnej godzinie w konkretnej placówce. 2. Czas oczekiwania na przyjęcie: do lekarza internisty i pediatry - nie więcej niż 5 dni roboczych od czasu rejestracji, a w wypadkach nagłych bezzwłocznie, do lekarzy specjalistów nie więcej niż 21 dni roboczych. 3. Dostępność placówek będących w dyspozycji Wykonawcy. Osoby uprawnione będą miały możliwość korzystania z pomocy medycznej we wszystkich placówkach medycznych będących w dyspozycji Wykonawcy wskazanych w Załączniku do umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z usług opieki zdrowotnej przez osoby uprawnione od pierwszego dnia danego miesiąca, pod warunkiem, że zgłoszenie zmniejszenia się lub zwiększenia się stanu uprawnionych będzie przekazane do Zleceniobiorcy nie później niż do 5 dnia danego miesiąca. 16

17 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) Do: REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE UL. GROCHOWSKA 278, WARSZAWA FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY, KTÓREGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DK-2710/2/2012 NAZWA WYKONAWCY: ADRES: MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: adres e- mail tel fax. (w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy /Pełnomocnika / Lidera) ADRES DO KORESPONDENCJI: NAZWA WYKONAWCY: ADRES: MIEJSCOWOŚĆ: KOD POCZTOWY: TEL.: FAX:. 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze Umowy. 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę miesięczną brutto:..zł słownie. oraz za ceny jednostkowe za jeden miesiąc świadczenia usług w poszczególnych abonamentach: Cena za jeden miesiąc świadczenia usług medycznych Cena jednostkowa (netto) w zł Kwota podatku VAT Cena jednostkowa (brutto) w zł Liczba pracowników deklarujących korzystanie z abonamentu Wartość brutto cena jednostkowa brutto x ilość osób 1. Abonament standardowy - świadczenie indywidualne dla 1 pracownika. 2. Abonament rodzinny I - świadczenia dla rodziny pracownika (współmałżonek / partner życiowy pracownika i dzieci pracownika do 26 r.ż.). 3. Abonament rodzinny II - świadczenia dla jednego członka rodziny pracownika (współmałżonek/partner życiowy pracownika lub jedno dziecko do 26 r.ż.). 4. Abonament uzupełniający (dla osoby nie będącej członkiem rodziny pracownika, zgłoszonej poza abonamentem rodzinnym I lub abonamentem rodzinnym II) 5. SUMA x x x 75 OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 17

18 AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Akceptuję(Emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez zamawiającego. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców* Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:.. (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) OFERTĘ niniejszą składamy na stronach. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Wykaz zrealizowanych usług; 7. Wykaz przychodni - placówek medycznych; dnia PODPIS I PIECZĄTKA WYKONAWCY * niepotrzebne skreślić 18

19 Załącznik Nr 1 do Oferty (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług medycznych, oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; jesteśmy wpisani do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez właściwego wojewodę; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ; 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ; 4. Dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tzn.: mamy zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 19

20 Załącznik Nr 2 do Oferty (pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Świadczenie usług medycznych, oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. dnia (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców) 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług medycznych dla pracowników NCBR Numer ogłoszenia: 254010-2012; data zamieszczenia: 16.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 17/2016 Strona internetowa Elbląg, 2016-04-06 Znak sprawy 17/2016 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Przedmiot zamówienia: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wykonanie usług zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga: I. Zapewnienie opieki medycznej osobom przebywającym w ramach wyjazdów w kraju i zagranicą (cały świat). W ramach zapewnienia opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS

ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS ZAKRES PAKIETU SREBRNEGO PLUS I. Poradnie lekarskie, diagnostyka, rehabilitacja 1. POZ - internistyczna 2. Poradnia okulistyczna 3. Poradnia neurologiczna 4. Poradnia laryngologiczna 5. Poradnia urazowo-ortopedyczna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC, AC i NNW kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 "Jarzębinka", ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczne Przedszkole Nr 2 Jarzębinka, ul. Staroprzygodzka 112a, 63-400 Page 1 of 6 Ostrów Wielkopolski: Wykonanie usługi w zakresie przygotowania i dostarczenia obiadów dla dzieci uczęszczajacych do Przedszkola nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim Numer ogłoszenia: 207731-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Pakiet Rozszerzony KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Pakiet Rozszerzony KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTÓW Bez limitów. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.olsztyn.eu Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Olsztyńskiego

Bardziej szczegółowo

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Elbląg: Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 5 pakietach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg, 16.09.2013 r. Oznaczenie sprawy 56/2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Świadczenie usług medycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie medycyny pracy Numer ogłoszenia: 345259-2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-12-10 13:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej, podkładów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl Puławy: usługa ubezpieczeniowa w zakresie usług medycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne Cena zł

Badania laboratoryjne Cena zł Badania laboratoryjne Cena zł 1 Pobranie krwi żylnej do celów własnych 7 Badania hematologiczne 1 OB 5 2 Morfologia 5 dif długa 12 3 Morfologia 3 dif krótka 7 4 Rozmaz krwi- (leukogram) 5 5 Retikulocyty

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Specjalny Pakiet Medyczny ProfitPlus LuxMed

Specjalny Pakiet Medyczny ProfitPlus LuxMed Specjalny Pakiet Medyczny ProfitPlus LuxMed Zakres opieki medycznej Pakiet Specjalny 24h Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań Dostęp do Centrów Medycznych Grupy LUX MED - LIM, LuxMed, Promedis,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo