Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata za 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ...4 CEL STRATEGICZNY 2: ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ...25 CEL STRATEGICZNY 3: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZEMYSŁU, USŁUG I TURYSTYKI...30 CEL STRATEGICZNY 4: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ZAŁĄCZNIKI...41 Strona 2 z 41

3 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Chełm na lata została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/34/09 Rady Miasta Chełm z dnia 25 czerwca 2009 r. z późn. zm. (tj. uchwałą Nr XXXIX/353/09 z dnia 23 września 2009r., uchwałą Nr XLIX/439/10 z dnia 23 kwietnia 2010r. oraz uchwałą Nr VII/80/11 Rady Miasta Chełm z dnia 6 maja 2011r.) w celu zaprogramowania długofalowej polityki społeczno-gospodarczego i zrównoważonego rozwoju miasta Chełm. W niniejszej strategii wyznaczono 4 obszary priorytetowe, a następnie dla każdego z nich wyznaczono cel strategiczny: 1. Wzrost jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa oraz rozwój infrastruktury społecznej. 2. Rozbudowa oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej. 3. Rozwój przedsiębiorczości, przemysłu, usług i turystyki. 4. Poprawa jakości środowiska naturalnego i przestrzeni miejskiej. Na powyższe cele strategiczne składają się cele operacyjne, które są realizowane poprzez określone kierunki działań. Monitoring strategii opiera się o część opisową podjętych działań oraz o zestawienie wskaźników, których wysokość wyraża osiągnięcie założonych celów strategicznych i operacyjnych. Załącznikiem do Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Chełm na lata z projekcją na lata późniejsze. WPI jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta zapisanych w strategii. Opis realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chełm stan realizacji na dzień r. stanowi Załącznik nr 1 do przedmiotowego sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji strategii zostało sporządzone na podstawie danych: Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie informacji przekazanych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Chełm i jednostki podległe. Strona 3 z 41

4 Cel strategiczny 1: Wzrost jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa oraz rozwój infrastruktury społecznej. Cel operacyjny CO 1.1: Chełm jest miastem ludzi wykształconych i mobilnych zawodowo. Kierunek działania K 1/1.1 Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego w mieście do potrzeb rynku pracy oraz poszerzenie miejskiej oferty edukacyjnej. Młodzież ucząca się w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Chełm mogła zdobyć kwalifikacje na poziomie technika w 25 zawodach oraz na poziomie robotnika w 12 zawodach. Najliczniej reprezentowane były zawody: technik ekonomista, technik mechanik, technik informatyk i technik budownictwa. W roku szkolnym 2012/2013 łącznie we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Chełm uczy się uczniów w 206 oddziałach, z czego 567 uczniów w CKU. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie liceów ogólnokształcących i techników. W szkołach zawodowych najliczniej reprezentowane są zawody: technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk i technik budownictwa. Tabela 1. Szkoły dla młodzieży technika. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Technik ekonomista Technik mechanik Technik informatyk Technik budownictwa Kucharz Technik mechatronik Technik elektryk Technik hotelarstwa Technik elektronik Technik usług fryzjerskich Technik architektury krajobrazu Technik geodeta Technik pojazdów samochodowych Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych Kelner Technik obsługi turystycznej Technik teleinformatyk Technik ochrony środowiska Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik drogownictwa Technik spedytor Technik górnictwa odkrywkowego 18 Strona 4 z 41

5 24. Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii żywności 10 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Tabela 2. Zasadnicze szkoły zawodowe. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Elektromechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Cukiernik Murarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Kucharz Kucharz małej gastronomii Murarz-tynkarz Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Piekarz 6 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Tabela 3. Liceum profilowane. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Zarządzanie informacją 65 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Tabela 4. Technikum uzupełniające. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Technik mechanik Kucharz 9 3. Technik technologii żywności 5 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Dodatkowe możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych lub ich podniesienia daje Centrum Kształcenia Praktycznego. CKP jest placówką publiczną umożliwiającą uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenia zawodowe. CKP posiada 2 filie: Nr 1 przy ul. Batorego 1 oraz Nr 2 przy ul. Wiejskiej 1. Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiających osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz potwierdzenie tych kwalifikacji poprzez zewnętrzne egzaminy zawodowe. Strona 5 z 41

6 W roku szkolnym 2012/2013 CKP: prowadzi zajęcia praktyczne dla 627 uczniów (28 oddziały) ZST, ZSB i ZSZ Nr 5 w Chełmie oraz CKU w 12 zawodach i 5 specjalnościach zgodnie z programami nauczania dla danego zawodu i profilu kształcenia; doposażyło stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów praktycznych z nauki zawodu w celu zorganizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów: murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych; przeprowadza zewnętrzne egzaminy praktyczne z nauki zawodu dla 108 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w zawodach: murarz 31 zdających, technolog robót wykończeniowych w budownictwie 63 i elektromechanik 14; kontynuuje prace związane z adaptacją pomieszczeń i pozyskiwaniem wyposażenia niezbędnego do nauki i zorganizowania stanowisk egzaminacyjnych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz. Kierunek działania K 2/1.1 Wspieranie instytucji kształcenia ustawicznego umożliwiających mieszkańcom zmianę kwalifikacji. W roku szkolnym 2012/2013 dorośli mogli zdobywać kwalifikacje na poziomie technika w 8 zawodach. Tabela 5. Szkoły dla dorosłych CKU. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Technik informatyk Technik bhp Technik eksploatacji portów i terminali Technik administracji Technik geodeta Technik ochrony osób fizycznych i mienia Technik rachunkowości 9 8. Technik spedytor 6 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Kierunek działania K 4/1.1 Wspieranie rozwoju uczelni wyższych i integracja środowiska akademickiego. W ramach powyższego kierunku działań miasto Chełm przystąpiło jako partner do realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie projektu pn. Wiedza i praktyka drogą do sukcesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w społeczeństwie informacyjnym poprzez realizację innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych w wybranych placówkach w okresie od r. do r. Strona 6 z 41

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest również partnerem w realizowanym przez Miasto Chełm projekcie pn. Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego Internetu dla mieszkańców Chełma realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012 roku Miasto Chełm rozpoczęło prace dotyczące nowego okresu programowania funduszy strukturalnych, w którym szczególny nacisk planuje kłaść na rozwój przedsiębiorczości, w tym między innymi poprzez tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które w swych zamierzeniach będą obejmować działania realizowane w partnerstwie. Celem wsparcia tych działań będzie wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. Nieodłącznym elementem realizacji projektów będzie współpraca sfery nauki i biznesu. W związku z tym do współpracy zaproszono: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Zamiejscowy w Chełmie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Realizacja partnerskiego projektu dodatkowo przyczyni się do zwiększenia efektów prowadzonych działań a powiązanie sektora nauki i biznesu oraz innych działań skierowanych do przedsiębiorców wpłynie stymulująco na rozwój bazy usługowej i wytwórcze w mieście. W ramach realizacji projektu Odlotowa Polska Wschodnia, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , zorganizowano spotkanie robocze, w którym wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych z terenu Chełma. Spotkanie miało na celu włączenie uczelni w działania realizowane w ramach projektu, dotyczących promocji gospodarczej miasta oraz opracowania ekspertyzy na temat potencjału społeczno gospodarczego, która będzie wyznaczała kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Ponadto, w ramach współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi w Urzędzie Miasta Chełm realizowane były praktyki, w których uczestniczyły 42 osoby. Kierunek działania K 5/1.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Intensywna eksploatacja obiektów oświatowych wymaga remontowania i modernizowania infrastruktury edukacyjnej. Podobnie jak w roku ubiegłym, w celu wyeliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkół oraz placówek podległych Miastu Chełm. Występujące niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. W roku szkolnym 2012/2013 w placówkach oświatowych wykonano szereg prac remontowo-budowlanych. Tabela 6. Remonty w placówkach oświatowych Lp Nazwa placówki Zakres prac 1. Przedszkole Miejskie Nr 2 częściowa naprawa dachu; częściowe malowanie elewacji zewnętrznej budynku; remont trzonu kuchennego. 2. Przedszkole Miejskie Nr 5 remont posadzki z parkietu w sali zajęciowej; naprawa sprzętu terenowego; malowanie ścian budynku gospodarczego. 3. Przedszkole Miejskie nr 6 malowanie kuchni i łazienek; naprawa kuchni węglowej; naprawa konstrukcji drewnianych w ogrodzie przedszkolnym. Strona 7 z 41

8 4. Przedszkole Miejskie Nr 8 remont piaskownic (wymiana desek); malowanie kuchni i zaplecza kuchennego; malowanie ścian, lamperii i osłon na grzejnikach c.o. 5. Przedszkole Miejskie Nr 9 malowanie kuchni, zakup i wymiana bojlera; remont sprzętu ogrodowego na placu zabaw. 6. Przedszkole Miejskie Nr 10 uzupełnienie tynków na słupkach i murkach ogrodzeniowych; malowanie 5 sal; uzupełnienie ubytków tynku wraz z częściowym malowaniem elewacji i obróbek blacharskich; remont wsypu do piwnicy; częściowe przełożenie nawierzchni z kostki brukowej; gruntowanie pokrycia dachowego. 7. Przedszkole Miejskie Nr 11 roboty remontowo - konserwacyjne instalacji c.o.; remont i odmalowanie sprzętu terenowego; uzupełnienie tynku przy tarasach; malowanie kuchni. 8. Przedszkole Miejskie Nr 12 malowanie kuchni, piwnicy, korytarzy; konserwacja sprzętu terenowego; uszczelnienie pokrycia dachowego; remont tablicy rozdzielczej elektrycznej. 9. Przedszkole Miejskie Nr 13 uzupełnienie opaski przeciwwilgociowej; 10. Przedszkole Miejskie Nr 14 malowanie kuchni; malowanie obiektów małej architektury w ogrodzie przedszkolnym; wymiana pompy c.o. w wymiennikowni. malowanie sprzętu ogrodowego. 11. Przedszkole Miejskie Nr 15 malowanie ogrodzenia i barierek przy schodach wejściowych, daszku, wiatrołapu; malowanie kuchni i zaplecza kuchennego; uzupełnienie kratek wentylacyjnych i uszczelnienie komina; naprawa tarasów; naprawa schodów wyjściowych; naprawa urządzeń sanitarnych; ułożenie kostki brukowej pod parking dla rowerów i montaż stojaków na rowery; konserwacja i naprawa sprzętu terenowego. 12. Szkoła Podstawowa Nr 2 malowanie ścian i sufitów korytarza szkoły, przebieralni, sali zabaw; malowanie drabinek na placu zabaw; uzupełnienie ubytków tynków i malowanie elewacji; uzupełnienie nawierzchni chodnika; uszczelnienie dachu - budynek szkoły. 13. Szkoła Podstawowa Nr 4 wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej kominów nad dachem. 14. Szkoła Podstawowa Nr 5 malowanie lamperii w korytarzach i sali gimnastycznej; remont drogi dojazdowej; wymiana opraw oświetleniowych w kuchni i stołówce Strona 8 z 41

9 szkolnej; remont kuchni węglowej; wykonanie i montaż bramy wjazdowej do szkoły. 15. Szkoła Podstawowa Nr 10 malowanie szatni i świetlicy; 16. Szkoła Podstawowa Nr 11 malowanie sal lekcyjnych 7szt.,sali W-F, magazynku, szatni dziewcząt i chłopców, pomieszczeń WC; uzupełnienie ubytków w posadzkach - 6 sal; montaż drabinek sportowych; malowanie pomieszczeń WC; montaż paneli na ścianach - 4 sale; wymiana stolarki drzwiowej - szatnia przy sali - 1 szt., WC - 1 szt., sala -1 szt.; położenie wykładziny w bibliotece i sekretariacie; częściowy remont elewacji budynku; naprawy hydrauliczne, konserwacyjne i elektryczne. 17. Gimnazjum Nr 2 malowanie pomieszczeń administracyjnych -3 szt.; 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 malowanie korytarza; remont stołówki szkolnej; cyklinowanie i lakierowanie posadzek w 2 salach lekcyjnych; remont sali lekcyjnej nr 23; wykonanie i montaż kraty do drzwi wejściowych; malowanie pomieszczenia gospodarczego; uszczelnienie pokrycia dachowego; remont włazu dachowego oraz częściowa wymiana krokwi. malowanie sal lekcyjnych, gabinetu medycznego, sklepiku szkolnego, przebieralni chłopców, sanitariatów przy sali gimnastycznej, lamperii w 3 salach i korytarzy; malowanie kuchni. malowanie sali lekcyjnej; malowanie magazynku sportowego, korytarza, magazynku owoców i warzyw, pomieszczenia na odpady pokonsumpcyjne. konserwacja posadzek w salach i na korytarzach szkoły -zakup materiałów do czyszczenia i akrylowania. montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach I i II piętra oraz magazynku sprzętu sportowego; malowanie lamperii w sali nr 116; wykonanie ścianki działowej w kuchni; ułożenie glazury i terakoty oraz wymiana umywalki w kuchni; częściowe malowanie ogrodzenia wokół szkoły; usunięcie awarii sieci ciepłowniczej. malowanie korytarzy w pawilonie B i C łącznie ze stolarką okienną i drzwiową; remont sanitariatu chłopców i dziewcząt w pawilonie B (2 ubikacje z łazienkami); malowanie ciągów komunikacyjnych, pryszniców oraz uzupełnienie glazury na ścianach basen; Strona 9 z 41

10 malowanie głównego korytarza szkoły wraz ze stolarką okienną; skucie starych i wykonanie nowych tynków w sanitariatach chłopców i dziewcząt w pawilonie B. 23. I Liceum Ogólnokształcące malowanie pomieszczeń administracyjnych; częściowe odnowienie ścian w kaplicy; ułożenie krawężników drogowych wjazd główny do szkoły; przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na placu przy sali gimnastycznej; cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali nr 8 wraz z malowaniem; naprawa ławek przed szkołą; wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazienkach budynek szkoły; malowanie okien w sali gimnastycznej; uzupełnienie nawierzchni asfaltowej -droga dojazdowa do krytej pływalni. 24. II Liceum Ogólnokształcące przygotowanie podłoża i ułożenie płytek gresowych w szatni; 25. Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące malowanie szafek szkolnych; malowanie gabinetu stomatologa. malowanie sal lekcyjnych - 9 szt.; malowanie sanitariatów i szatni W-F - 6 szt.; ułożenie posadzki z gresu -8,32m².; wymiana stolarki okiennej 89,07m². 26. IV Liceum Ogólnokształcące remont kuchni i zaplecza (wymiana glazury, położenie terakoty, malowanie ścian); wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim; malowanie pomieszczeń administracyjno biurowych; malowanie korytarzy i klatki schodowej; malowanie kancelarii w internacie; malowanie łazienek w internacie; zabezpieczenie muru ogrodzeniowego. 27. Zespół Szkół Budowlanych remont korytarza (montaż opasek drzwiowych, malowanie ościeżnic i ścian); malowanie pomieszczeń administracyjnych -3 szt.; malowanie świetlicy szkolnej; malowanie 2 sal lekcyjnych; malowanie stolarki okiennej 3 sale lekcyjne, WC chłopców i dziewcząt, biuro projektu, sekretariat, pomieszczenie administracyjne, gabinet dyrektora, pokój kierownika gospodarczego, biblioteka, portiernia; remont sali lekcyjnej (usunięcie boazerii, naprawienie tynków, malowanie stolarki okiennej ). 28. Zespół Szkół Technicznych jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną - budynek szkoły; wykonanie chodnika - wejście do auli szkolnej; malowanie sal lekcyjnych -4 szt.; usunięcie zacieków w salach lekcyjnych; Strona 10 z 41

11 częściowe malowanie elewacji budynek szkoły; malowanie wejścia do internatu, holu, korytarzy i stołówki; częściowa wymiana instalacji elektrycznej internat; montaż aluminiowej ścianki przeszklonej przy auli. 29. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 malowanie 2 sal lekcyjnych; malowanie przebieralni chłopców i dziewcząt; malowanie kuchni i stołówki; 30. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 remont 3 sal lekcyjnych; 31. Centrum Kształcenia Praktycznego 32. Centrum Kształcenia Ustawicznego 33. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 likwidacja zacieków oraz malowanie ścian na korytarzu gospodarczym; adaptacja sali na pracownię fryzjerską (malowanie sufitu, wymiana drzwi i okien, oświetlenia, położenie terakoty i glazury); adaptacja pomieszczeń magazynowych na pracownię hotelarsko-turystyczną (malowanie sufitów, wymiana drzwi, okien, oświetlenia, położenie paneli podłogowych); remont dachu i attyki nad wejściem głównym szkoły. wymiana stolarki okiennej na I piętrze (11 szt.); remont szatni WF chłopców i dziewcząt; remont sanitariatu; malowanie pomieszczeń w internacie. wykonanie i pokrycie dachu wiaty garażowej; wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej Filia nr 1, ul. Batorego 1; uzupełnienie szyb w oknach Filia nr 2 ul. Jagiellońska 29; uszczelnienie pokrycia dachowego Filia nr 2; malowanie szatni Filia nr 2; malowanie schodów do pracowni oraz barierki; przy wejściu głównym Filia nr 2; wymiana zaworów w instalacji c.o. w sali nr 22 Filia nr 2. remont sali nr 13; malowanie sal lekcyjnych; remont schodów wejściowych. naprawa i odnowa murków oporowych przy sali gimnastycznej i wokół placu zabaw; malowanie i cyklinowanie podłóg w sypialniach internatu; malowanie pomieszczeń prysznicowych internat; modernizacja sali przedszkolnej; modernizacja klatki schodowej w szkole; malowanie okien w internacie; malowanie świetlicy, korytarza, sekretariatu, pomieszczenia terapeutycznego - Poradnia nr 1; remont dachu na szkole i internacie. ułożenie posadzki z płytek terakotowych na I piętrze korytarz; malowanie pomieszczeń w Poradni nr 2, kuchni, pomieszczeń gospodarczych; Strona 11 z 41

12 malowanie pokoi w bursie; remont schodów wejściowych; Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. malowanie stolarki okiennej, kuchni, łazienki, pokoi, korytarza - Szkolne Schronisko Młodzieżowe., Cel operacyjny CO 1.2: Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej oraz uczestnictwo mieszkańców w kulturze. Kierunek działania K 1/1.2: Promowanie kultury i dorobku chełmskich środowisk twórczych jako istotnego elementu wizerunku miasta. Działania promocyjne w 2012 roku przybierały różne formy, w szczególności były to: realizacja filmu promocyjnego Chełm jest COOLturalny, własne krótkie produkcje filmowe, realizowane przez urzędników, bez dodatkowych kosztów, emitowane na kanałach internetowych, telebimach oraz specjalnych telewizorach ustawionych w centrum miasta, kampanie promocyjne w lokalnym radiu BON -TON, prowadzenie strony internetowej prowadzenie kanału Miasto Chełm na kampanie promocyjne w lokalnej prasie, wydawnictwa wydanie albumu ilustrowanego w ramach projektu Chełm jest COOLturalny (nakład 1500 szt.) oraz folderu (nakład 3000 szt.), współorganizacja i patronat imprez, udział w obchodach Dni Miast w Miastach Partnerskich: Kowlu, Utenie i Łucku; emisja programu radiowego,,around Poland w Polskim Radio dla Zagranicy w anglojęzycznym radiowym magazynie podróżniczym. Przedstawiono najcenniejsze miejsce turystyczne w Chełmie; Ponadto, działania z zakresu promowania kultury i dorobku chełmskich środowisk twórczych podejmowane były bezpośrednio przez jednostki organizacyjne miasta: Chełmski Dom Kultury Chełmski Dom Kultury w 2012 roku prowadził działania służące potrzebom edukacyjnym, środowiskowym i rozrywkowym dla szerokiego grona mieszkańców Chełma. Starano się, by w ofercie CHDK znalazły się propozycje skierowane do odbiorcy dziecięcego, młodzieżowego i osób dorosłych. W ramach stałej współpracy z samorządami, stowarzyszeniami oraz różnego typu instytucjami, Chełmski Dom Kultury był współorganizatorem lokalnych świąt, imprez okolicznościowych i rocznicowych poprzez udział zespołów artystycznych (koncerty w Szopce Bożonarodzeniowej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 3 Maja, Jubileuszowy Koncert z okazji 25-lecia Estrady Dziecięcej, Dzień Dziecka czy Chełmska Noc Kultury). Ważnym punktem codziennej pracy było wypracowanie własnych dochodów. Pozyskano dodatkowe środki poprzez wynajem sal, sprzętu nagłośnieniowego, obsługę imprez obcych, a przede wszystkim prowadzenie odpłatnych zajęć różnorodnych grup artystycznych. Dużą rolę w budżecie Chełmskiego Domu Kultury odegrała organizacja biletowanych imprez oraz działań kulturalnych i artystycznych w wykonaniu znanych i lubianych arty- Strona 12 z 41

13 stów takich jak: Michał Bajor, Stare Dobre Małżeństwo, Natalia Niemen, Chór Armii Alexandra Pustovalova czy widowisko muzyczne pt. Zemsta Nietoperza Johana Straussa w wykonaniu Teatru Muzycznego w Lublinie. W budżecie Chełmskiego Domu Kultury w 2012 roku znalazły się dodatkowe środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Chełm, między innymi na przygotowanie Formacji Tanecznej TAKT Chadek Chełm do udziału w Mistrzostwach Polski i Świata Formacji Tańców Latynoamerykańskich, przygotowanie scenografii w Szopce Bożonarodzeniowej oraz na organizację festynu dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Zero Procent podczas Dni Chełma. W roku sprawozdawczym Chełmski Dom Kultury pozyskał środki finansowe z Fundacji Cemex Budujemy przyszłość w ramach Projektu Baw się i śpiewaj na ludowo, którego Finałem był koncert z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej 16 grudnia 2012 roku. W listopadzie minionego roku złożony został wniosek o dofinansowanie wydarzenia artystycznego w ramach zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na widowisko teatralno - taneczne pn. Historia Tańca, którego realizacja przewidziana jest w czerwcu 2013 roku. Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti Chełmska Biblioteka Publiczna w roku sprawozdawczym w ramach poprawy atrakcyjności oferty kulturalnej oraz uczestnictwa mieszkańców w kulturze organizowała cykliczne spotkania z poetami i pisarzami regionu chełmskiego. Spotkania literackie odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Głównym celem spotkań była promocja literatury twórców regionalnych, zrzeszonych w różnych grupach, m.in. w Chełmskiej Grupie Literackiej Lubelska 36, Krasnostawskiej Grupie Literackiej A4, Grupie Poetyckiej Krzemień czy działających pisarzy i poetów w Związku Literatów Polskich. Spotkaniom towarzyszyła często prezentacja fragmentów książek, recytacja, oprawa muzyczna i plastyczna oraz wystawy dzieł malarskich. Spotkania literackie oraz działalność wystawiennicza miały charakter otwarty. Uczestniczyli w nich miłośnicy literatury, mieszkańcy Chełma i regionu chełmskiego, przedstawiciele władz miasta i instytucji kultury, członkowie działającego przy ChBP Dyskusyjnego Klubu Książki, wydawcy, uczniowie i studenci oraz wszyscy zainteresowani. W 2012 roku odbyło się 15 spotkań autorskich połączonych z promocją książek, w których łącznie uczestniczyło 935 osób oraz 8 wystaw, które odwiedziło ponad 1500 osób. W ramach działającego przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyły 134 osoby. DKK zrzesza 15 stałych członków, spotykających się cyklicznie raz w miesiącu, aby rozmawiać o książkach, przedstawiać swoje opinie i spostrzeżenia na temat literatury. W ramach DKK odbywały się również spotkania autorskie z pisarzami, finansowane przez Instytut Książki. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej działa Biblioteczny Ośrodek Telewizyjno - Kinowy Świat Kultury, który powstał dzięki dofinansowaniu MKiDN. W dniach r. odbyły się pokazy filmów Magdaleny Piekorz: Senność i Pręgi. Projekcje zorganizowano w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Filmy obejrzało 80 osób. Strona 13 z 41

14 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie W 2012 roku zorganizowano ogółem 17 wystaw czasowych w siedzibie Muzeum, w tym 15 własnych oraz 2 obce krajowe, a także 10 wystaw czasowych poza siedzibą, w tym 2 plenerowe na placu dr. Edwarda Łuczkowskiego i dziedzińcu muzeum przy ul. Lubelskiej 57 oraz 1 na dworcu PKP, 4 w szkołach i instytucjach kultury, 2 w Urzędzie Miasta Chełm, 1 w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Chełmie. Udostępniane były także wystawy stałe - ogółem 5. Najwyższą frekwencję uzyskały wystawy czasowe: Z historią pod rękę ulicą Lubelską w Chełmie - obejrzało 4902 osoby, Sztuka i kultura Indii osób, Egipt i jego tajemnice osoby, a spośród wystaw stałych: Skarby przyrody osób oraz Dzieje Chełma i regionu osób. Ogółem wszystkie wystawy w roku zwiedziło osób. WYSTAWY CZASOWE ZORGANIZOWANE W SIEDZIBIE MUZEUM: 1. Z zakresu historii - ogółem 4 wystawy, frekwencja 8768 osób. Z historią pod rękę ulicą Lubelską w Chełmie (14 stycznia - 9 września); Gabinet dyrektora Wiktora Ambroziewicza (31sierpnia - 31 grudnia); Las Borek w Chełmie. Zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich, (18 grudnia maja 2013); Chełm podczas okupacji (18 grudnia kwiecień 2013 roku). 2. Z zakresu sztuki dawnej - ogółem 1 wystawa, frekwencja 936 osób. Bo piękno na to jest, by zachwycało marca - 31 grudnia 2012 roku. 3. Z zakresu sztuki współczesnej w ramach Galerii 72, ul. Lubelska 55 - ogółem 8, frekwencja 6522 osoby. Lata 50. i 60. z kolekcji Galerii października kwietnia 2012; Drogą linii. Malarstwo Jolanty Studzińskiej - 12 kwietnia - 3 czerwca 2012 roku; Faktor linii z kolekcji Galerii kwietnia-3 czerwca 2012 roku; Black White & Grey z kolekcji Galerii czerwca-9 września 2012 roku; Jan Dobkowski - malarstwo, rysunek - 19 września-18 listopada 2012 roku; Dar Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka dla chełmskiej kolekcji oraz wystawa prac: Pawła Bagińskiego, Izy Bick, Darii Mileckiej, Jarka Nowaka, Anny Stępkowskiej - 19 września - 31 grudnia 2012 roku; Wystawa prac Jacka Dyrzyńskiego - 28 listopada - 31 grudnia 2012 roku; Prostokąt równoboczny w malarstwie i grafice z kolekcji Galerii listopada - 31 grudnia 2012 roku. 4. Z zakresu przyrody ogółem 2 wystawy, frekwencja 572 osoby. Botaniczne skarby (15 października 18 listopada); Prace plastyczne dzieci (15 października 18 listopada). 5. Wystawy czasowe obce krajowe: Strona 14 z 41

15 Egipt i jego tajemnice (28 stycznia 24 kwietnia); Sztuka i kultura Indii (27 kwietnia - 22 sierpnia). 6. Wystawy czasowe zorganizowane poza siedzibą Muzeum Ratusz staromiejski i kamienica Wojciecha Węgleńskiego na rynku staromiejskim w Chełmie (styczeń grudzień), pl. dra Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie; Gdzieś przy granicy... Pogranicze polsko - ruskie od X do XIV wieku. Wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, na którą zostało użyczonych ponad 40 eksponatów ze zbiorów chełmskiego Muzeum (działów: Archeologii, Historii, Sztuki Ziemi Chełmskiej). Odbyła się w Krasnymstawie i Hrubieszowie; Żydzi w Chełmie (12 września 30 października, IV LO w Chełmie); Chełmski świt niepodległości (10 20 listopada), I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie; Urodzony we Włodawie. Władysław Ukleja malarz (wrzesień - listopad), Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie; Jerzy Grosman. Malarstwo, rysunek (wrzesień - grudzień), kontynuacja w 2013 roku, sale konferencyjne Urzędu Miasta Chełm; Gospodarz śpi a jemu rośnie (29 czerwca 2 września), Galeria Atlas Sztuki w Łodzi; Artyści Galerii 72 (31 sierpnia -15 października), sale konferencyjne Urzędu Miasta Chełm. WYSTAWY STAŁE: W 2012 roku udostępniano publiczności pięć wystaw stałych w siedzibie własnej i jedną w sali Dworca PKP: Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego; Dzieje Chełma i regionu ; Skarby przyrody; Chełmska bezpieka i jej ofiary; Sztuka socrealizmu. Odsłona 2; Tradycje kolejowe Chełma. Ponadto, realizowane były projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie od marca do grudnia 2012 roku: Zadanie Utrwalanie piękna - konserwacja zabytków sztuki sakralnej XVII-XIX wieku w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł, środki pozyskane ,00 zł, wkład własny ,00 zł. Zadanie Stalag 319. Pamięć. Zbrodnia. Przetrwanie w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł, środki pozyskane ,00 zł, wkład własny ,00 zł. Zadanie Jubileusz 40-lecia Galerii 72 oraz wystawy i spotkania towarzyszące dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł, środki pozyskane ,00 zł, wkład własny 8.828,00 zł. Strona 15 z 41

16 Zadanie Warsztaty edukacyjne Odkrywamy tajemnice przyrody dofinansowane w ramach konkursu ofert ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Biuro w Chełmie. Kwota ogółem/wartość projektu: 5.290,00 zł, dofinansowanie 2.600,00 zł, wkład własny 2.690,00 zł. Zadanie Wysoka Górka w Chełmie prace badawcze i konserwatorskie wieży kamiennej z czasów Daniela Romanowicza na górze Chełmskiej. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł dofinansowanie Urzędu Miasta Chełm. Ponadto, w Muzeum w 2012 roku zorganizowano: 31 wykładów, łącznie odbyło się 31 wykładów dla 1832 uczestników; Lekcje muzealne - opracowano 26 tematów, zrealizowanych podczas 168 zajęć dla 3539 uczestników; 303 seanse filmowe dla 6977 uczestników. Projekcje filmów odbywały się podczas Nocy Muzeów, Nocy Kultury oraz w trakcie zwiedzania ekspozycji muzealnych; Zorganizowano 9 koncertów, frekwencja ogółem 1350 osób; Przeprowadzono 98 warsztatów z udziałem osób; 6 Imprez plenerowych z udziałem osób. Imprezy cykliczne, w tym: Noc w Muzeum (19 maja, uczestnicy osób), Ferie w muzeum (uczestnicy - 7 osób). Tradycje wielkanocne (18 imprez, frekwencja osób), Dzień Dziecka (bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych, frekwencja osób), Dni Chełma (bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych, frekwencja osób), Lato w muzeum (bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikiem, frekwencja - 88 osób), Andrzejki w muzeum (2 imprezy Zabawy i wróżby andrzejkowe na ludowo, frekwencja - 52 osoby), Mikołajki w muzeum (3 imprezy, frekwencja osób), Tradycje Bożonarodzeniowe (7 imprez, frekwencja osoby). Dział Sztuki Współczesnej i Galerii 72 przygotował w dniach września 2012 r. międzynarodowe spotkanie, w którym wzięli udział artyści, krytycy sztuki, przedstawiciele instytucji wspierających wydarzenie oraz rodzina Kajetana Sosnowskiego - założyciela Galerii 72. W ramach działalności edukacyjnej reaktywowano działanie Koła Młodych Przyjaciół Muzeum im. Kazimierza Janczykowskiego. Opiekunem Koła z ramienia muzeum został Zbigniew Lubaszewski. Do Koła przystąpiło 18 członków - uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie. W związku z ukończeniem szkoły liczba uczestników zmieniła się. Obecnie Koło liczy 10 członków, którzy trzykrotnie uczestniczyli w otwarciach wystaw oraz zwiedzaniu ekspozycji czasowych naszej placówki. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja kolejnych roczników młodzieży. Koło Młodych Przyjaciół Muzeum skupia młodzież zainteresowaną regionem i jego historią, przyrodą, sztuką. Kierunek działania K 2/1.2: Rozszerzenie współpracy kulturalnej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rozszerzenie współpracy kulturalnej zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym realizowane było m.in. poprzez: Chełm jest COOLturalny. Projekt był realizowany przez Miasto Chełm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Ideą projektu było podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny poprzez promocję walorów kulturowo turystycznych na arenie krajowej oraz międzynarodowej, a także wykreowanie Chełma, jako miasta o bogatej, wielokulturowej przeszłości historycznej, scalającego różne tradycje narodowe Strona 16 z 41

17 i kulturowe oraz wygenerowanie interesującej oferty kulturalnej. W 2012 r. w ramach projektu zostały zorganizowane Mistrzostwa Polski w Electric Boogie i Break Dance. Wszystkie działania projektu były promowane za pośrednictwem lokalnych i regionalnych mediów. Poza wymienionymi projektami współpracę kulturalną z innymi podmiotami stale prowadził Chełmski Dom Kultury. Koncentrowała się ona głównie na współpracy z samorządem, stowarzyszeniami oraz różnego typu instytucjami, co znalazło wyraz w lokalnych świętach, imprezach okolicznościowych i rocznicowych z udziałem chełmskich artystów (koncerty w Szopce Bożonarodzeniowej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka). Chełmski Dom Kultury organizował i współorganizował: Imprezy lokalne: : 8 koncertów Chóru Chadek Gospel Choir, 33 koncerty Chóru Hejnał, 15 pokazów tanecznych w wykonaniu tancerzy Klubu Tańca Towarzyskiego Takt, 18 koncertów Estrady Dziecięcej, 14 koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej, 76 koncertów w wykonaniu grup amatorskiego ruchu artystycznego, 9 spektakli w wykonaniu Teatru Ziemi Chełmskiej, 36 koncertów, recitali i wydarzeń kulturalnych profesjonalnych artystów, 9 seansów filmowych Kina Letniego, 14 seansów filmowych w ramach działalności DKF Rewers, 232 seanse filmowe Kina Kultura. Imprezy Międzynarodowe: 29 kwietnia 2012 r. - XXI Międzynarodowe Spotkania Chóralne Chełm W Spotkaniach uczestniczyły 4 chóry. W koncercie galowym wystąpił chór Canticus Cordis z Mińska, chór męski Echo z Biłgoraja, młodzieżowy chór Amicus z Krasnegostawu oraz gospodarz Spotkań - Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał. Samych wykonawców było 140, a koncerty obejrzało i wysłuchało ponad 1000 widzów w chełmskich parafiach i sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Imprezy Ogólnopolskie: 18 lutego 2012 r. - XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Break Dance i Elektric Boogie Chełm B-Boys Battle 2012 z udziałem 6 ekip z całej Polski oraz 7 tancerzy indywidualnych. Pokazy obejrzało 450 widzów; 9 grudnia 2012 r. - XV Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem Współczesnym z udziałem: Teatru Tańca z Lublina, Teatru Tańca Akademii Humanistycznej z Łodzi, grupy tanecznej Themontaż z Lublina oraz tancerzy Estrady Dziecięcej. Taneczny spektakl obejrzało 500 widzów. Imprezy o charakterze powiatowym: 25 lutego 2012 r. - XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Lirycznej z udziałem 27 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych oraz 4 prezentacje w kategorii poezji śpiewanej; 14 kwietnia 2012 r. - Eliminacje Powiatowe LVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie udział wzięło 32 recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych Strona 17 z 41

18 oraz 4 prezentacje w kategorii poezji śpiewanej. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich jury zakwalifikowało 4 wykonawców; 12 i 19 maja 2012 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży (2 etapy eliminacji). Ogółem w konkursie udział wzięło 46 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich w Lublinie jury zakwalifikowało 6 recytatorów; 24 listopada 2012 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej. W konkursie udział wzięło 18 recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych oraz 6 prezentacji w kategorii poezji śpiewanej. W ramach współpracy z Agencjami i Instytucjami Artystycznymi w Chełmskim Domu Kultury pokazano także: 3 spektakle w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu pt. Tango S. Mrożka, Skąpiec Moliera, Romeo i Julia według Szekspira; Kabaret Pod Wyrwigroszem - Agencja Artystyczna Joanna z Kielc; 4 spektakle w wykonaniu Krakowskiego Impresariatu Teatralnego pt. Królewna Śnieżka, Tajemnica zwierciadła, Abel - twój brat i Wyspa skarbów ; 2 spektakle w wykonaniu Teatru Kameralnego z Lublina pt. Przygody Pirata Karmazyna i Nowe przygody Plastusia ; Amatorski Ruch Artystyczny był realizowany poprzez funkcjonowanie 16 stałych form pracy działających w Chełmskim Domu Kultury w 2012 roku: Teatr Ziemi Chełmskiej, Klub Tańca Towarzyskiego Takt, Formacja Tańców Latynoamerykańskich Takt Chadek Chełm, Akademia Małego Artysty, Szkoła Baletowa, Latino-Solo, Chadek Gospel Choir, Dyskusyjny Klub Filmowy Rewers, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej, Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał im. Mieczysława Niedźwiedzkiego, Chór Partychóra Ensemble, Estrada Dziecięca, Teatr Małych Form Hesperydy, Pracownia Twórcza, Klub Seniora oraz Klub Brydża Sportowego. Kierunek działania K 3/1.2: Dostosowanie obiektów kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chełmska Biblioteka Publiczna udostępnia osobom niedowidzącym książkę mówioną, zbiory audiowizualne, a także książki z dużym drukiem. Aby ułatwić dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym, w każdy czwartek, pracownik biblioteki dostarcza zbiory biblioteczne do domu na telefoniczne zamówienie. Budynek główny Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 40 przystosowany jest do obsługi użytkowników z dysfunkcjami i posiada: zewnętrzną platformę dla niepełnosprawnych, 2 windy osobowe oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strona 18 z 41

19 Kierunek działania K 4/1.2: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury. W 2012 r. podjęto następujące działania inwestycyjne: Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie. Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Miasto Chełm na modernizację Chełmskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową parkingów otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zadanie otrzymało również dofinansowanie do wydatków kwalifikowanych wkładu krajowego (wkładu własnego Miasta Chełm) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Rzeczowa realizacja projektu dotyczącego modernizacji Chełmskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową parkingów rozpoczęta została w 2012 r. Projekt obejmuje wykonanie prac remontowych w całym budynku, wykonanie monitoringu obiektu i parkingów (52 kamery, w tym 14 kamer zewnętrznych budynku i 3 zestawy kamer na parkingach) oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu zieleń, oświetlenie, mała architektura, komunikacja i infrastruktura otoczenia tj. 2 parkingi z oświetleniem (ul. Reymonta-Czackiego - 42 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, ul. Batorego - 48 miejsc parkingowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 21 miejsc postojowych: ul. Słowackiego (11 miejsc w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), ul. Stephensona (4 miejsca w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), ul. Czackiego (6 miejsc). W 2012 r. wartość wykonanych robót wyniosła ,41 zł. Poniesiono także wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia koordynatora projektu, promocją projektu oraz wydatki na roboty budowlane, których zakres nie został ujęty w budżecie projektu. Łącznie na realizację inwestycji w 2012 r. wydatkowano ,17 zł., w tym wartość dofinansowania z UE wyniosła ,64zł oraz z Ministerstwa Kultury ,60 zł. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w 2013 r. Modernizacja pomieszczeń kina ZORZA na potrzeby Centrum Kultury Filmowej w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Chełmie. W ramach projektu planowany był: remont sali kinowej, wymiana foteli, wymiana okładzin ściennych, remont oświetlenia sufitowego, remont podłogi, remont sceny, remont pomieszczeń holu z utworzeniem kawiarenki", remont pomieszczeń socjalnych (remont sanitariatów, remont pomieszczeń biurowych i gospodarczych), remont pomieszczenia operatora projektora, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wentylacyjnych i c. o., remont instalacji wodno kanalizacyjnych, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji nagłaśniającej, przebudowa wejścia i wyjścia z kina, wykonanie iluminacji elewacji frontowej budynku. Całość zadania nadzoruje Chełmski Dom Kultury. Przebudowany obiekt będzie wyposażony w projektor 3D 4k. Nakłady poniesione w tym zakresie wyniosły w 2012 r ,45 zł. Budżet całego zadania wynosi ,50 zł brutto. Projekt będzie zakończony w czerwcu 2013 r. Strona 19 z 41

20 Transgraniczne Centrum Edukacji Społeczno-Ekonomicznej - dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata W październiku 2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL (Zarząd Województwa Lubelskiego) poinformowała Miasto Chełm o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektu, jednocześnie zobowiązując Miasto do przygotowania dokumentacji w celu podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 6 miesięcy. Po wypełnieniu obowiązków nałożonych przez IZ w dniu 10 maja 2013 r. Miasto Chełm podpisało umowę o dofinansowanie projektu. Przewidywany budżet całego zadania wynosi: ,95 zł. Projekt zakłada przebudowę wewnętrzną w celu wprowadzenia nowej funkcji Centrum jako uzupełniającego. Poziom parteru A i B przeznaczony zostanie na cele biblioteki jako dział udostępniania zbiorów wypożyczalnie i czytelnie z wyodrębnieniem działów dla dzieci, dorosłych, czytelni prasy, wypożyczalni książki mówionej (wypożyczalnia audio-wizualna) oraz kawiarni internetowej. Poziom piętra A i B zostanie przeznaczony na cele Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej. Zaprojektowano salę odczytowo-widowiskową na ok. 200 miejsc oraz mniejsze pomieszczenia biurowe i konferencyjno-seminaryjne. Moduły A i B łączy hall komunikacyjny dwukondygnacyjny z głównym wejściem, klatką schodową z dźwigiem, szatniami i zespołami sanitarnymi. Segment przewiązki pomiędzy modułami A, B i D mieści klatkę schodową ewakuacyjną, zaplecze socjalne dla personelu oraz małe zaplecze imprezowe sali głównej umożliwiające zorganizowanie poczęstunku i obsługi konferencji. Powiązanie funkcjonalne z modułem D magazynów bibliotecznych jest przewidziane przez istniejące przejścia przez śluzy izolacyjne zaopatrzone w drzwi odpowiedniej odporności dzielące strefy pożarowe oraz zabezpieczone odpowiednimi urządzeniami dozorowymi. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się przebudowę wykonanych świetlików dachowych nad modułami E i B. Przewiduje się nową obudowę aluminiową systemową z oszkleniem o odpowiedniej szczelności i odporności termicznej. Wysoka Górka w Chełmie prace badawcze i konserwatorskie wieży kamiennej z czasów Daniela Romanowicza (XIII wiek) na górze Chełmskiej. Środki przeznaczone na ten cel w 2012 r. w całości pochodziły z budżetu Miasta Chełm: ,00 zł. Cel operacyjny CO 1.3: Wspieranie aktywnych form wykorzystania czasu wolnego, sportu i rekreacji. Kierunek działania K 1/1.3: Upowszechnianie wśród mieszkańców miasta aktywnego stylu życia. W ramach realizacji tego działania Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie organizował liczne zawody sportowe dla mieszkańców miasta Chełm. Działalność MOSiR to przede wszystkim organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Największe cykliczne zawody takie jak Ferie Zimowe z MOSiR - em, Liga Wakacyjna, Blok imprez sportowo rekreacyjnych z okazji Dni Chełma oraz Biegi z okazji Święta Niepodległości weszły na stałe do kalendarza sportowego i cieszą się od kilku lat wielką popularnością. Na terenie ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki przeprowadzane są cyklicznie zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Ogółem w zawodach sportowo - Strona 20 z 41

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym

Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek Kultury - Muzeum Filumenistyczne. Ławki i kosze w parku zdrojowym Nr 2/88/14 lipiec 2014 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Inwestycje gminne - Park Seniora - Turystyka - Inwentaryzacja azbestu - Spotkanie z Ministrem Szkoła Podstawowa nr 1 - Biblioteka Publiczna - Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ

MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ kadencja 2014-2018 INFORMACJA BILANS OTWARCIA 2014/2015 BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDOJU Zbigniew Janeczek MIASTO i GMINA PIWNICZNA-ZDRÓJ powierzchnia miasto 3.830 ha gmina 8.840

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miasta Ełku z dnia. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W EŁKU NA LATA 2013 2016 Strona 1 Spis treści I. Wstęp II. Rola i zadania samorządu w rozwoju sportu III. Analiza demograficzna

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo