Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata za 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ...4 CEL STRATEGICZNY 2: ROZBUDOWA ORAZ UNOWOCZEŚNIENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ...25 CEL STRATEGICZNY 3: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PRZEMYSŁU, USŁUG I TURYSTYKI...30 CEL STRATEGICZNY 4: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO I PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ZAŁĄCZNIKI...41 Strona 2 z 41

3 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Chełm na lata została przyjęta uchwałą Nr XXXVII/34/09 Rady Miasta Chełm z dnia 25 czerwca 2009 r. z późn. zm. (tj. uchwałą Nr XXXIX/353/09 z dnia 23 września 2009r., uchwałą Nr XLIX/439/10 z dnia 23 kwietnia 2010r. oraz uchwałą Nr VII/80/11 Rady Miasta Chełm z dnia 6 maja 2011r.) w celu zaprogramowania długofalowej polityki społeczno-gospodarczego i zrównoważonego rozwoju miasta Chełm. W niniejszej strategii wyznaczono 4 obszary priorytetowe, a następnie dla każdego z nich wyznaczono cel strategiczny: 1. Wzrost jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa oraz rozwój infrastruktury społecznej. 2. Rozbudowa oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej. 3. Rozwój przedsiębiorczości, przemysłu, usług i turystyki. 4. Poprawa jakości środowiska naturalnego i przestrzeni miejskiej. Na powyższe cele strategiczne składają się cele operacyjne, które są realizowane poprzez określone kierunki działań. Monitoring strategii opiera się o część opisową podjętych działań oraz o zestawienie wskaźników, których wysokość wyraża osiągnięcie założonych celów strategicznych i operacyjnych. Załącznikiem do Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata jest Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Chełm na lata z projekcją na lata późniejsze. WPI jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta zapisanych w strategii. Opis realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Chełm stan realizacji na dzień r. stanowi Załącznik nr 1 do przedmiotowego sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji strategii zostało sporządzone na podstawie danych: Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz na podstawie informacji przekazanych przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Chełm i jednostki podległe. Strona 3 z 41

4 Cel strategiczny 1: Wzrost jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa oraz rozwój infrastruktury społecznej. Cel operacyjny CO 1.1: Chełm jest miastem ludzi wykształconych i mobilnych zawodowo. Kierunek działania K 1/1.1 Dostosowanie systemu kształcenia zawodowego w mieście do potrzeb rynku pracy oraz poszerzenie miejskiej oferty edukacyjnej. Młodzież ucząca się w szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Chełm mogła zdobyć kwalifikacje na poziomie technika w 25 zawodach oraz na poziomie robotnika w 12 zawodach. Najliczniej reprezentowane były zawody: technik ekonomista, technik mechanik, technik informatyk i technik budownictwa. W roku szkolnym 2012/2013 łącznie we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Chełm uczy się uczniów w 206 oddziałach, z czego 567 uczniów w CKU. Najliczniejszą grupę stanowią uczniowie liceów ogólnokształcących i techników. W szkołach zawodowych najliczniej reprezentowane są zawody: technik mechanik, technik ekonomista, technik informatyk i technik budownictwa. Tabela 1. Szkoły dla młodzieży technika. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Technik ekonomista Technik mechanik Technik informatyk Technik budownictwa Kucharz Technik mechatronik Technik elektryk Technik hotelarstwa Technik elektronik Technik usług fryzjerskich Technik architektury krajobrazu Technik geodeta Technik pojazdów samochodowych Technik organizacji usług gastronomicznych Technik żywienia i usług gastronomicznych Kelner Technik obsługi turystycznej Technik teleinformatyk Technik ochrony środowiska Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik drogownictwa Technik spedytor Technik górnictwa odkrywkowego 18 Strona 4 z 41

5 24. Technik cyfrowych procesów graficznych Technik technologii żywności 10 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Tabela 2. Zasadnicze szkoły zawodowe. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Elektromechanik pojazdów samochodowych Fryzjer Mechanik pojazdów samochodowych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Cukiernik Murarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Kucharz Kucharz małej gastronomii Murarz-tynkarz Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż Piekarz 6 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Tabela 3. Liceum profilowane. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Zarządzanie informacją 65 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Tabela 4. Technikum uzupełniające. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Technik mechanik Kucharz 9 3. Technik technologii żywności 5 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Dodatkowe możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych lub ich podniesienia daje Centrum Kształcenia Praktycznego. CKP jest placówką publiczną umożliwiającą uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenia zawodowe. CKP posiada 2 filie: Nr 1 przy ul. Batorego 1 oraz Nr 2 przy ul. Wiejskiej 1. Celem działalności Centrum jest realizowanie zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programu nauczania dla danego zawodu, prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych umożliwiających osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz potwierdzenie tych kwalifikacji poprzez zewnętrzne egzaminy zawodowe. Strona 5 z 41

6 W roku szkolnym 2012/2013 CKP: prowadzi zajęcia praktyczne dla 627 uczniów (28 oddziały) ZST, ZSB i ZSZ Nr 5 w Chełmie oraz CKU w 12 zawodach i 5 specjalnościach zgodnie z programami nauczania dla danego zawodu i profilu kształcenia; doposażyło stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów praktycznych z nauki zawodu w celu zorganizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów: murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych; przeprowadza zewnętrzne egzaminy praktyczne z nauki zawodu dla 108 absolwentów zasadniczych szkół zawodowych w zawodach: murarz 31 zdających, technolog robót wykończeniowych w budownictwie 63 i elektromechanik 14; kontynuuje prace związane z adaptacją pomieszczeń i pozyskiwaniem wyposażenia niezbędnego do nauki i zorganizowania stanowisk egzaminacyjnych w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz. Kierunek działania K 2/1.1 Wspieranie instytucji kształcenia ustawicznego umożliwiających mieszkańcom zmianę kwalifikacji. W roku szkolnym 2012/2013 dorośli mogli zdobywać kwalifikacje na poziomie technika w 8 zawodach. Tabela 5. Szkoły dla dorosłych CKU. Lp. Zawód Liczba uczniów 1. Technik informatyk Technik bhp Technik eksploatacji portów i terminali Technik administracji Technik geodeta Technik ochrony osób fizycznych i mienia Technik rachunkowości 9 8. Technik spedytor 6 Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. Kierunek działania K 4/1.1 Wspieranie rozwoju uczelni wyższych i integracja środowiska akademickiego. W ramach powyższego kierunku działań miasto Chełm przystąpiło jako partner do realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie projektu pn. Wiedza i praktyka drogą do sukcesu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w społeczeństwie informacyjnym poprzez realizację innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych w wybranych placówkach w okresie od r. do r. Strona 6 z 41

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest również partnerem w realizowanym przez Miasto Chełm projekcie pn. Budowa sieci teleinformatycznej z systemem taniego Internetu dla mieszkańców Chełma realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2012 roku Miasto Chełm rozpoczęło prace dotyczące nowego okresu programowania funduszy strukturalnych, w którym szczególny nacisk planuje kłaść na rozwój przedsiębiorczości, w tym między innymi poprzez tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które w swych zamierzeniach będą obejmować działania realizowane w partnerstwie. Celem wsparcia tych działań będzie wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców. Nieodłącznym elementem realizacji projektów będzie współpraca sfery nauki i biznesu. W związku z tym do współpracy zaproszono: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Zamiejscowy w Chełmie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Realizacja partnerskiego projektu dodatkowo przyczyni się do zwiększenia efektów prowadzonych działań a powiązanie sektora nauki i biznesu oraz innych działań skierowanych do przedsiębiorców wpłynie stymulująco na rozwój bazy usługowej i wytwórcze w mieście. W ramach realizacji projektu Odlotowa Polska Wschodnia, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , zorganizowano spotkanie robocze, w którym wzięli udział przedstawiciele uczelni wyższych z terenu Chełma. Spotkanie miało na celu włączenie uczelni w działania realizowane w ramach projektu, dotyczących promocji gospodarczej miasta oraz opracowania ekspertyzy na temat potencjału społeczno gospodarczego, która będzie wyznaczała kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Ponadto, w ramach współpracy ze szkołami i uczelniami wyższymi w Urzędzie Miasta Chełm realizowane były praktyki, w których uczestniczyły 42 osoby. Kierunek działania K 5/1.1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Intensywna eksploatacja obiektów oświatowych wymaga remontowania i modernizowania infrastruktury edukacyjnej. Podobnie jak w roku ubiegłym, w celu wyeliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkół oraz placówek podległych Miastu Chełm. Występujące niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów. W roku szkolnym 2012/2013 w placówkach oświatowych wykonano szereg prac remontowo-budowlanych. Tabela 6. Remonty w placówkach oświatowych Lp Nazwa placówki Zakres prac 1. Przedszkole Miejskie Nr 2 częściowa naprawa dachu; częściowe malowanie elewacji zewnętrznej budynku; remont trzonu kuchennego. 2. Przedszkole Miejskie Nr 5 remont posadzki z parkietu w sali zajęciowej; naprawa sprzętu terenowego; malowanie ścian budynku gospodarczego. 3. Przedszkole Miejskie nr 6 malowanie kuchni i łazienek; naprawa kuchni węglowej; naprawa konstrukcji drewnianych w ogrodzie przedszkolnym. Strona 7 z 41

8 4. Przedszkole Miejskie Nr 8 remont piaskownic (wymiana desek); malowanie kuchni i zaplecza kuchennego; malowanie ścian, lamperii i osłon na grzejnikach c.o. 5. Przedszkole Miejskie Nr 9 malowanie kuchni, zakup i wymiana bojlera; remont sprzętu ogrodowego na placu zabaw. 6. Przedszkole Miejskie Nr 10 uzupełnienie tynków na słupkach i murkach ogrodzeniowych; malowanie 5 sal; uzupełnienie ubytków tynku wraz z częściowym malowaniem elewacji i obróbek blacharskich; remont wsypu do piwnicy; częściowe przełożenie nawierzchni z kostki brukowej; gruntowanie pokrycia dachowego. 7. Przedszkole Miejskie Nr 11 roboty remontowo - konserwacyjne instalacji c.o.; remont i odmalowanie sprzętu terenowego; uzupełnienie tynku przy tarasach; malowanie kuchni. 8. Przedszkole Miejskie Nr 12 malowanie kuchni, piwnicy, korytarzy; konserwacja sprzętu terenowego; uszczelnienie pokrycia dachowego; remont tablicy rozdzielczej elektrycznej. 9. Przedszkole Miejskie Nr 13 uzupełnienie opaski przeciwwilgociowej; 10. Przedszkole Miejskie Nr 14 malowanie kuchni; malowanie obiektów małej architektury w ogrodzie przedszkolnym; wymiana pompy c.o. w wymiennikowni. malowanie sprzętu ogrodowego. 11. Przedszkole Miejskie Nr 15 malowanie ogrodzenia i barierek przy schodach wejściowych, daszku, wiatrołapu; malowanie kuchni i zaplecza kuchennego; uzupełnienie kratek wentylacyjnych i uszczelnienie komina; naprawa tarasów; naprawa schodów wyjściowych; naprawa urządzeń sanitarnych; ułożenie kostki brukowej pod parking dla rowerów i montaż stojaków na rowery; konserwacja i naprawa sprzętu terenowego. 12. Szkoła Podstawowa Nr 2 malowanie ścian i sufitów korytarza szkoły, przebieralni, sali zabaw; malowanie drabinek na placu zabaw; uzupełnienie ubytków tynków i malowanie elewacji; uzupełnienie nawierzchni chodnika; uszczelnienie dachu - budynek szkoły. 13. Szkoła Podstawowa Nr 4 wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej kominów nad dachem. 14. Szkoła Podstawowa Nr 5 malowanie lamperii w korytarzach i sali gimnastycznej; remont drogi dojazdowej; wymiana opraw oświetleniowych w kuchni i stołówce Strona 8 z 41

9 szkolnej; remont kuchni węglowej; wykonanie i montaż bramy wjazdowej do szkoły. 15. Szkoła Podstawowa Nr 10 malowanie szatni i świetlicy; 16. Szkoła Podstawowa Nr 11 malowanie sal lekcyjnych 7szt.,sali W-F, magazynku, szatni dziewcząt i chłopców, pomieszczeń WC; uzupełnienie ubytków w posadzkach - 6 sal; montaż drabinek sportowych; malowanie pomieszczeń WC; montaż paneli na ścianach - 4 sale; wymiana stolarki drzwiowej - szatnia przy sali - 1 szt., WC - 1 szt., sala -1 szt.; położenie wykładziny w bibliotece i sekretariacie; częściowy remont elewacji budynku; naprawy hydrauliczne, konserwacyjne i elektryczne. 17. Gimnazjum Nr 2 malowanie pomieszczeń administracyjnych -3 szt.; 18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 malowanie korytarza; remont stołówki szkolnej; cyklinowanie i lakierowanie posadzek w 2 salach lekcyjnych; remont sali lekcyjnej nr 23; wykonanie i montaż kraty do drzwi wejściowych; malowanie pomieszczenia gospodarczego; uszczelnienie pokrycia dachowego; remont włazu dachowego oraz częściowa wymiana krokwi. malowanie sal lekcyjnych, gabinetu medycznego, sklepiku szkolnego, przebieralni chłopców, sanitariatów przy sali gimnastycznej, lamperii w 3 salach i korytarzy; malowanie kuchni. malowanie sali lekcyjnej; malowanie magazynku sportowego, korytarza, magazynku owoców i warzyw, pomieszczenia na odpady pokonsumpcyjne. konserwacja posadzek w salach i na korytarzach szkoły -zakup materiałów do czyszczenia i akrylowania. montaż płyt kartonowo-gipsowych na ścianach I i II piętra oraz magazynku sprzętu sportowego; malowanie lamperii w sali nr 116; wykonanie ścianki działowej w kuchni; ułożenie glazury i terakoty oraz wymiana umywalki w kuchni; częściowe malowanie ogrodzenia wokół szkoły; usunięcie awarii sieci ciepłowniczej. malowanie korytarzy w pawilonie B i C łącznie ze stolarką okienną i drzwiową; remont sanitariatu chłopców i dziewcząt w pawilonie B (2 ubikacje z łazienkami); malowanie ciągów komunikacyjnych, pryszniców oraz uzupełnienie glazury na ścianach basen; Strona 9 z 41

10 malowanie głównego korytarza szkoły wraz ze stolarką okienną; skucie starych i wykonanie nowych tynków w sanitariatach chłopców i dziewcząt w pawilonie B. 23. I Liceum Ogólnokształcące malowanie pomieszczeń administracyjnych; częściowe odnowienie ścian w kaplicy; ułożenie krawężników drogowych wjazd główny do szkoły; przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na placu przy sali gimnastycznej; cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali nr 8 wraz z malowaniem; naprawa ławek przed szkołą; wykonanie nowej instalacji elektrycznej w łazienkach budynek szkoły; malowanie okien w sali gimnastycznej; uzupełnienie nawierzchni asfaltowej -droga dojazdowa do krytej pływalni. 24. II Liceum Ogólnokształcące przygotowanie podłoża i ułożenie płytek gresowych w szatni; 25. Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące malowanie szafek szkolnych; malowanie gabinetu stomatologa. malowanie sal lekcyjnych - 9 szt.; malowanie sanitariatów i szatni W-F - 6 szt.; ułożenie posadzki z gresu -8,32m².; wymiana stolarki okiennej 89,07m². 26. IV Liceum Ogólnokształcące remont kuchni i zaplecza (wymiana glazury, położenie terakoty, malowanie ścian); wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim; malowanie pomieszczeń administracyjno biurowych; malowanie korytarzy i klatki schodowej; malowanie kancelarii w internacie; malowanie łazienek w internacie; zabezpieczenie muru ogrodzeniowego. 27. Zespół Szkół Budowlanych remont korytarza (montaż opasek drzwiowych, malowanie ościeżnic i ścian); malowanie pomieszczeń administracyjnych -3 szt.; malowanie świetlicy szkolnej; malowanie 2 sal lekcyjnych; malowanie stolarki okiennej 3 sale lekcyjne, WC chłopców i dziewcząt, biuro projektu, sekretariat, pomieszczenie administracyjne, gabinet dyrektora, pokój kierownika gospodarczego, biblioteka, portiernia; remont sali lekcyjnej (usunięcie boazerii, naprawienie tynków, malowanie stolarki okiennej ). 28. Zespół Szkół Technicznych jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną - budynek szkoły; wykonanie chodnika - wejście do auli szkolnej; malowanie sal lekcyjnych -4 szt.; usunięcie zacieków w salach lekcyjnych; Strona 10 z 41

11 częściowe malowanie elewacji budynek szkoły; malowanie wejścia do internatu, holu, korytarzy i stołówki; częściowa wymiana instalacji elektrycznej internat; montaż aluminiowej ścianki przeszklonej przy auli. 29. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 malowanie 2 sal lekcyjnych; malowanie przebieralni chłopców i dziewcząt; malowanie kuchni i stołówki; 30. Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 remont 3 sal lekcyjnych; 31. Centrum Kształcenia Praktycznego 32. Centrum Kształcenia Ustawicznego 33. Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej Nr 2 likwidacja zacieków oraz malowanie ścian na korytarzu gospodarczym; adaptacja sali na pracownię fryzjerską (malowanie sufitu, wymiana drzwi i okien, oświetlenia, położenie terakoty i glazury); adaptacja pomieszczeń magazynowych na pracownię hotelarsko-turystyczną (malowanie sufitów, wymiana drzwi, okien, oświetlenia, położenie paneli podłogowych); remont dachu i attyki nad wejściem głównym szkoły. wymiana stolarki okiennej na I piętrze (11 szt.); remont szatni WF chłopców i dziewcząt; remont sanitariatu; malowanie pomieszczeń w internacie. wykonanie i pokrycie dachu wiaty garażowej; wykonanie i zamontowanie bramy wjazdowej Filia nr 1, ul. Batorego 1; uzupełnienie szyb w oknach Filia nr 2 ul. Jagiellońska 29; uszczelnienie pokrycia dachowego Filia nr 2; malowanie szatni Filia nr 2; malowanie schodów do pracowni oraz barierki; przy wejściu głównym Filia nr 2; wymiana zaworów w instalacji c.o. w sali nr 22 Filia nr 2. remont sali nr 13; malowanie sal lekcyjnych; remont schodów wejściowych. naprawa i odnowa murków oporowych przy sali gimnastycznej i wokół placu zabaw; malowanie i cyklinowanie podłóg w sypialniach internatu; malowanie pomieszczeń prysznicowych internat; modernizacja sali przedszkolnej; modernizacja klatki schodowej w szkole; malowanie okien w internacie; malowanie świetlicy, korytarza, sekretariatu, pomieszczenia terapeutycznego - Poradnia nr 1; remont dachu na szkole i internacie. ułożenie posadzki z płytek terakotowych na I piętrze korytarz; malowanie pomieszczeń w Poradni nr 2, kuchni, pomieszczeń gospodarczych; Strona 11 z 41

12 malowanie pokoi w bursie; remont schodów wejściowych; Źródło: Wydział Oświaty, Urząd Miasta Chełm, dane za rok szkolny 2012/2013. malowanie stolarki okiennej, kuchni, łazienki, pokoi, korytarza - Szkolne Schronisko Młodzieżowe., Cel operacyjny CO 1.2: Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej oraz uczestnictwo mieszkańców w kulturze. Kierunek działania K 1/1.2: Promowanie kultury i dorobku chełmskich środowisk twórczych jako istotnego elementu wizerunku miasta. Działania promocyjne w 2012 roku przybierały różne formy, w szczególności były to: realizacja filmu promocyjnego Chełm jest COOLturalny, własne krótkie produkcje filmowe, realizowane przez urzędników, bez dodatkowych kosztów, emitowane na kanałach internetowych, telebimach oraz specjalnych telewizorach ustawionych w centrum miasta, kampanie promocyjne w lokalnym radiu BON -TON, prowadzenie strony internetowej prowadzenie kanału Miasto Chełm na kampanie promocyjne w lokalnej prasie, wydawnictwa wydanie albumu ilustrowanego w ramach projektu Chełm jest COOLturalny (nakład 1500 szt.) oraz folderu (nakład 3000 szt.), współorganizacja i patronat imprez, udział w obchodach Dni Miast w Miastach Partnerskich: Kowlu, Utenie i Łucku; emisja programu radiowego,,around Poland w Polskim Radio dla Zagranicy w anglojęzycznym radiowym magazynie podróżniczym. Przedstawiono najcenniejsze miejsce turystyczne w Chełmie; Ponadto, działania z zakresu promowania kultury i dorobku chełmskich środowisk twórczych podejmowane były bezpośrednio przez jednostki organizacyjne miasta: Chełmski Dom Kultury Chełmski Dom Kultury w 2012 roku prowadził działania służące potrzebom edukacyjnym, środowiskowym i rozrywkowym dla szerokiego grona mieszkańców Chełma. Starano się, by w ofercie CHDK znalazły się propozycje skierowane do odbiorcy dziecięcego, młodzieżowego i osób dorosłych. W ramach stałej współpracy z samorządami, stowarzyszeniami oraz różnego typu instytucjami, Chełmski Dom Kultury był współorganizatorem lokalnych świąt, imprez okolicznościowych i rocznicowych poprzez udział zespołów artystycznych (koncerty w Szopce Bożonarodzeniowej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 3 Maja, Jubileuszowy Koncert z okazji 25-lecia Estrady Dziecięcej, Dzień Dziecka czy Chełmska Noc Kultury). Ważnym punktem codziennej pracy było wypracowanie własnych dochodów. Pozyskano dodatkowe środki poprzez wynajem sal, sprzętu nagłośnieniowego, obsługę imprez obcych, a przede wszystkim prowadzenie odpłatnych zajęć różnorodnych grup artystycznych. Dużą rolę w budżecie Chełmskiego Domu Kultury odegrała organizacja biletowanych imprez oraz działań kulturalnych i artystycznych w wykonaniu znanych i lubianych arty- Strona 12 z 41

13 stów takich jak: Michał Bajor, Stare Dobre Małżeństwo, Natalia Niemen, Chór Armii Alexandra Pustovalova czy widowisko muzyczne pt. Zemsta Nietoperza Johana Straussa w wykonaniu Teatru Muzycznego w Lublinie. W budżecie Chełmskiego Domu Kultury w 2012 roku znalazły się dodatkowe środki finansowe pozyskane z Urzędu Miasta Chełm, między innymi na przygotowanie Formacji Tanecznej TAKT Chadek Chełm do udziału w Mistrzostwach Polski i Świata Formacji Tańców Latynoamerykańskich, przygotowanie scenografii w Szopce Bożonarodzeniowej oraz na organizację festynu dla dzieci i młodzieży w ramach projektu Zero Procent podczas Dni Chełma. W roku sprawozdawczym Chełmski Dom Kultury pozyskał środki finansowe z Fundacji Cemex Budujemy przyszłość w ramach Projektu Baw się i śpiewaj na ludowo, którego Finałem był koncert z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej 16 grudnia 2012 roku. W listopadzie minionego roku złożony został wniosek o dofinansowanie wydarzenia artystycznego w ramach zadania realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na widowisko teatralno - taneczne pn. Historia Tańca, którego realizacja przewidziana jest w czerwcu 2013 roku. Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti Chełmska Biblioteka Publiczna w roku sprawozdawczym w ramach poprawy atrakcyjności oferty kulturalnej oraz uczestnictwa mieszkańców w kulturze organizowała cykliczne spotkania z poetami i pisarzami regionu chełmskiego. Spotkania literackie odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. Głównym celem spotkań była promocja literatury twórców regionalnych, zrzeszonych w różnych grupach, m.in. w Chełmskiej Grupie Literackiej Lubelska 36, Krasnostawskiej Grupie Literackiej A4, Grupie Poetyckiej Krzemień czy działających pisarzy i poetów w Związku Literatów Polskich. Spotkaniom towarzyszyła często prezentacja fragmentów książek, recytacja, oprawa muzyczna i plastyczna oraz wystawy dzieł malarskich. Spotkania literackie oraz działalność wystawiennicza miały charakter otwarty. Uczestniczyli w nich miłośnicy literatury, mieszkańcy Chełma i regionu chełmskiego, przedstawiciele władz miasta i instytucji kultury, członkowie działającego przy ChBP Dyskusyjnego Klubu Książki, wydawcy, uczniowie i studenci oraz wszyscy zainteresowani. W 2012 roku odbyło się 15 spotkań autorskich połączonych z promocją książek, w których łącznie uczestniczyło 935 osób oraz 8 wystaw, które odwiedziło ponad 1500 osób. W ramach działającego przy Chełmskiej Bibliotece Publicznej Dyskusyjnego Klubu Książki odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyły 134 osoby. DKK zrzesza 15 stałych członków, spotykających się cyklicznie raz w miesiącu, aby rozmawiać o książkach, przedstawiać swoje opinie i spostrzeżenia na temat literatury. W ramach DKK odbywały się również spotkania autorskie z pisarzami, finansowane przez Instytut Książki. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej działa Biblioteczny Ośrodek Telewizyjno - Kinowy Świat Kultury, który powstał dzięki dofinansowaniu MKiDN. W dniach r. odbyły się pokazy filmów Magdaleny Piekorz: Senność i Pręgi. Projekcje zorganizowano w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Filmy obejrzało 80 osób. Strona 13 z 41

14 Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie W 2012 roku zorganizowano ogółem 17 wystaw czasowych w siedzibie Muzeum, w tym 15 własnych oraz 2 obce krajowe, a także 10 wystaw czasowych poza siedzibą, w tym 2 plenerowe na placu dr. Edwarda Łuczkowskiego i dziedzińcu muzeum przy ul. Lubelskiej 57 oraz 1 na dworcu PKP, 4 w szkołach i instytucjach kultury, 2 w Urzędzie Miasta Chełm, 1 w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Chełmie. Udostępniane były także wystawy stałe - ogółem 5. Najwyższą frekwencję uzyskały wystawy czasowe: Z historią pod rękę ulicą Lubelską w Chełmie - obejrzało 4902 osoby, Sztuka i kultura Indii osób, Egipt i jego tajemnice osoby, a spośród wystaw stałych: Skarby przyrody osób oraz Dzieje Chełma i regionu osób. Ogółem wszystkie wystawy w roku zwiedziło osób. WYSTAWY CZASOWE ZORGANIZOWANE W SIEDZIBIE MUZEUM: 1. Z zakresu historii - ogółem 4 wystawy, frekwencja 8768 osób. Z historią pod rękę ulicą Lubelską w Chełmie (14 stycznia - 9 września); Gabinet dyrektora Wiktora Ambroziewicza (31sierpnia - 31 grudnia); Las Borek w Chełmie. Zapomniane miejsce zbrodni hitlerowskich, (18 grudnia maja 2013); Chełm podczas okupacji (18 grudnia kwiecień 2013 roku). 2. Z zakresu sztuki dawnej - ogółem 1 wystawa, frekwencja 936 osób. Bo piękno na to jest, by zachwycało marca - 31 grudnia 2012 roku. 3. Z zakresu sztuki współczesnej w ramach Galerii 72, ul. Lubelska 55 - ogółem 8, frekwencja 6522 osoby. Lata 50. i 60. z kolekcji Galerii października kwietnia 2012; Drogą linii. Malarstwo Jolanty Studzińskiej - 12 kwietnia - 3 czerwca 2012 roku; Faktor linii z kolekcji Galerii kwietnia-3 czerwca 2012 roku; Black White & Grey z kolekcji Galerii czerwca-9 września 2012 roku; Jan Dobkowski - malarstwo, rysunek - 19 września-18 listopada 2012 roku; Dar Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka dla chełmskiej kolekcji oraz wystawa prac: Pawła Bagińskiego, Izy Bick, Darii Mileckiej, Jarka Nowaka, Anny Stępkowskiej - 19 września - 31 grudnia 2012 roku; Wystawa prac Jacka Dyrzyńskiego - 28 listopada - 31 grudnia 2012 roku; Prostokąt równoboczny w malarstwie i grafice z kolekcji Galerii listopada - 31 grudnia 2012 roku. 4. Z zakresu przyrody ogółem 2 wystawy, frekwencja 572 osoby. Botaniczne skarby (15 października 18 listopada); Prace plastyczne dzieci (15 października 18 listopada). 5. Wystawy czasowe obce krajowe: Strona 14 z 41

15 Egipt i jego tajemnice (28 stycznia 24 kwietnia); Sztuka i kultura Indii (27 kwietnia - 22 sierpnia). 6. Wystawy czasowe zorganizowane poza siedzibą Muzeum Ratusz staromiejski i kamienica Wojciecha Węgleńskiego na rynku staromiejskim w Chełmie (styczeń grudzień), pl. dra Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie; Gdzieś przy granicy... Pogranicze polsko - ruskie od X do XIV wieku. Wystawa przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, na którą zostało użyczonych ponad 40 eksponatów ze zbiorów chełmskiego Muzeum (działów: Archeologii, Historii, Sztuki Ziemi Chełmskiej). Odbyła się w Krasnymstawie i Hrubieszowie; Żydzi w Chełmie (12 września 30 października, IV LO w Chełmie); Chełmski świt niepodległości (10 20 listopada), I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie; Urodzony we Włodawie. Władysław Ukleja malarz (wrzesień - listopad), Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie; Jerzy Grosman. Malarstwo, rysunek (wrzesień - grudzień), kontynuacja w 2013 roku, sale konferencyjne Urzędu Miasta Chełm; Gospodarz śpi a jemu rośnie (29 czerwca 2 września), Galeria Atlas Sztuki w Łodzi; Artyści Galerii 72 (31 sierpnia -15 października), sale konferencyjne Urzędu Miasta Chełm. WYSTAWY STAŁE: W 2012 roku udostępniano publiczności pięć wystaw stałych w siedzibie własnej i jedną w sali Dworca PKP: Powrót do przeszłości. Dzieje tradycyjnej kultury regionu chełmskiego; Dzieje Chełma i regionu ; Skarby przyrody; Chełmska bezpieka i jej ofiary; Sztuka socrealizmu. Odsłona 2; Tradycje kolejowe Chełma. Ponadto, realizowane były projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w okresie od marca do grudnia 2012 roku: Zadanie Utrwalanie piękna - konserwacja zabytków sztuki sakralnej XVII-XIX wieku w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 2. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł, środki pozyskane ,00 zł, wkład własny ,00 zł. Zadanie Stalag 319. Pamięć. Zbrodnia. Przetrwanie w ramach Programu Operacyjnego Dziedzictwo Kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł, środki pozyskane ,00 zł, wkład własny ,00 zł. Zadanie Jubileusz 40-lecia Galerii 72 oraz wystawy i spotkania towarzyszące dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł, środki pozyskane ,00 zł, wkład własny 8.828,00 zł. Strona 15 z 41

16 Zadanie Warsztaty edukacyjne Odkrywamy tajemnice przyrody dofinansowane w ramach konkursu ofert ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Biuro w Chełmie. Kwota ogółem/wartość projektu: 5.290,00 zł, dofinansowanie 2.600,00 zł, wkład własny 2.690,00 zł. Zadanie Wysoka Górka w Chełmie prace badawcze i konserwatorskie wieży kamiennej z czasów Daniela Romanowicza na górze Chełmskiej. Kwota ogółem/wartość projektu ,00 zł dofinansowanie Urzędu Miasta Chełm. Ponadto, w Muzeum w 2012 roku zorganizowano: 31 wykładów, łącznie odbyło się 31 wykładów dla 1832 uczestników; Lekcje muzealne - opracowano 26 tematów, zrealizowanych podczas 168 zajęć dla 3539 uczestników; 303 seanse filmowe dla 6977 uczestników. Projekcje filmów odbywały się podczas Nocy Muzeów, Nocy Kultury oraz w trakcie zwiedzania ekspozycji muzealnych; Zorganizowano 9 koncertów, frekwencja ogółem 1350 osób; Przeprowadzono 98 warsztatów z udziałem osób; 6 Imprez plenerowych z udziałem osób. Imprezy cykliczne, w tym: Noc w Muzeum (19 maja, uczestnicy osób), Ferie w muzeum (uczestnicy - 7 osób). Tradycje wielkanocne (18 imprez, frekwencja osób), Dzień Dziecka (bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych, frekwencja osób), Dni Chełma (bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych, frekwencja osób), Lato w muzeum (bezpłatne zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikiem, frekwencja - 88 osób), Andrzejki w muzeum (2 imprezy Zabawy i wróżby andrzejkowe na ludowo, frekwencja - 52 osoby), Mikołajki w muzeum (3 imprezy, frekwencja osób), Tradycje Bożonarodzeniowe (7 imprez, frekwencja osoby). Dział Sztuki Współczesnej i Galerii 72 przygotował w dniach września 2012 r. międzynarodowe spotkanie, w którym wzięli udział artyści, krytycy sztuki, przedstawiciele instytucji wspierających wydarzenie oraz rodzina Kajetana Sosnowskiego - założyciela Galerii 72. W ramach działalności edukacyjnej reaktywowano działanie Koła Młodych Przyjaciół Muzeum im. Kazimierza Janczykowskiego. Opiekunem Koła z ramienia muzeum został Zbigniew Lubaszewski. Do Koła przystąpiło 18 członków - uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie. W związku z ukończeniem szkoły liczba uczestników zmieniła się. Obecnie Koło liczy 10 członków, którzy trzykrotnie uczestniczyli w otwarciach wystaw oraz zwiedzaniu ekspozycji czasowych naszej placówki. Aktualnie prowadzona jest rekrutacja kolejnych roczników młodzieży. Koło Młodych Przyjaciół Muzeum skupia młodzież zainteresowaną regionem i jego historią, przyrodą, sztuką. Kierunek działania K 2/1.2: Rozszerzenie współpracy kulturalnej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Rozszerzenie współpracy kulturalnej zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym realizowane było m.in. poprzez: Chełm jest COOLturalny. Projekt był realizowany przez Miasto Chełm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Ideą projektu było podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny poprzez promocję walorów kulturowo turystycznych na arenie krajowej oraz międzynarodowej, a także wykreowanie Chełma, jako miasta o bogatej, wielokulturowej przeszłości historycznej, scalającego różne tradycje narodowe Strona 16 z 41

17 i kulturowe oraz wygenerowanie interesującej oferty kulturalnej. W 2012 r. w ramach projektu zostały zorganizowane Mistrzostwa Polski w Electric Boogie i Break Dance. Wszystkie działania projektu były promowane za pośrednictwem lokalnych i regionalnych mediów. Poza wymienionymi projektami współpracę kulturalną z innymi podmiotami stale prowadził Chełmski Dom Kultury. Koncentrowała się ona głównie na współpracy z samorządem, stowarzyszeniami oraz różnego typu instytucjami, co znalazło wyraz w lokalnych świętach, imprezach okolicznościowych i rocznicowych z udziałem chełmskich artystów (koncerty w Szopce Bożonarodzeniowej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka). Chełmski Dom Kultury organizował i współorganizował: Imprezy lokalne: : 8 koncertów Chóru Chadek Gospel Choir, 33 koncerty Chóru Hejnał, 15 pokazów tanecznych w wykonaniu tancerzy Klubu Tańca Towarzyskiego Takt, 18 koncertów Estrady Dziecięcej, 14 koncertów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej, 76 koncertów w wykonaniu grup amatorskiego ruchu artystycznego, 9 spektakli w wykonaniu Teatru Ziemi Chełmskiej, 36 koncertów, recitali i wydarzeń kulturalnych profesjonalnych artystów, 9 seansów filmowych Kina Letniego, 14 seansów filmowych w ramach działalności DKF Rewers, 232 seanse filmowe Kina Kultura. Imprezy Międzynarodowe: 29 kwietnia 2012 r. - XXI Międzynarodowe Spotkania Chóralne Chełm W Spotkaniach uczestniczyły 4 chóry. W koncercie galowym wystąpił chór Canticus Cordis z Mińska, chór męski Echo z Biłgoraja, młodzieżowy chór Amicus z Krasnegostawu oraz gospodarz Spotkań - Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał. Samych wykonawców było 140, a koncerty obejrzało i wysłuchało ponad 1000 widzów w chełmskich parafiach i sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Imprezy Ogólnopolskie: 18 lutego 2012 r. - XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Break Dance i Elektric Boogie Chełm B-Boys Battle 2012 z udziałem 6 ekip z całej Polski oraz 7 tancerzy indywidualnych. Pokazy obejrzało 450 widzów; 9 grudnia 2012 r. - XV Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem Współczesnym z udziałem: Teatru Tańca z Lublina, Teatru Tańca Akademii Humanistycznej z Łodzi, grupy tanecznej Themontaż z Lublina oraz tancerzy Estrady Dziecięcej. Taneczny spektakl obejrzało 500 widzów. Imprezy o charakterze powiatowym: 25 lutego 2012 r. - XII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Lirycznej z udziałem 27 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych oraz 4 prezentacje w kategorii poezji śpiewanej; 14 kwietnia 2012 r. - Eliminacje Powiatowe LVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W konkursie udział wzięło 32 recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych Strona 17 z 41

18 oraz 4 prezentacje w kategorii poezji śpiewanej. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich jury zakwalifikowało 4 wykonawców; 12 i 19 maja 2012 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski Dzieci i Młodzieży (2 etapy eliminacji). Ogółem w konkursie udział wzięło 46 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych. Do udziału w eliminacjach wojewódzkich w Lublinie jury zakwalifikowało 6 recytatorów; 24 listopada 2012 r. - Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej. W konkursie udział wzięło 18 recytatorów w dwóch kategoriach wiekowych oraz 6 prezentacji w kategorii poezji śpiewanej. W ramach współpracy z Agencjami i Instytucjami Artystycznymi w Chełmskim Domu Kultury pokazano także: 3 spektakle w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu pt. Tango S. Mrożka, Skąpiec Moliera, Romeo i Julia według Szekspira; Kabaret Pod Wyrwigroszem - Agencja Artystyczna Joanna z Kielc; 4 spektakle w wykonaniu Krakowskiego Impresariatu Teatralnego pt. Królewna Śnieżka, Tajemnica zwierciadła, Abel - twój brat i Wyspa skarbów ; 2 spektakle w wykonaniu Teatru Kameralnego z Lublina pt. Przygody Pirata Karmazyna i Nowe przygody Plastusia ; Amatorski Ruch Artystyczny był realizowany poprzez funkcjonowanie 16 stałych form pracy działających w Chełmskim Domu Kultury w 2012 roku: Teatr Ziemi Chełmskiej, Klub Tańca Towarzyskiego Takt, Formacja Tańców Latynoamerykańskich Takt Chadek Chełm, Akademia Małego Artysty, Szkoła Baletowa, Latino-Solo, Chadek Gospel Choir, Dyskusyjny Klub Filmowy Rewers, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej, Chór Ziemi Chełmskiej Hejnał im. Mieczysława Niedźwiedzkiego, Chór Partychóra Ensemble, Estrada Dziecięca, Teatr Małych Form Hesperydy, Pracownia Twórcza, Klub Seniora oraz Klub Brydża Sportowego. Kierunek działania K 3/1.2: Dostosowanie obiektów kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Chełmska Biblioteka Publiczna udostępnia osobom niedowidzącym książkę mówioną, zbiory audiowizualne, a także książki z dużym drukiem. Aby ułatwić dostęp do biblioteki osobom niepełnosprawnym, w każdy czwartek, pracownik biblioteki dostarcza zbiory biblioteczne do domu na telefoniczne zamówienie. Budynek główny Chełmskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Partyzantów 40 przystosowany jest do obsługi użytkowników z dysfunkcjami i posiada: zewnętrzną platformę dla niepełnosprawnych, 2 windy osobowe oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Strona 18 z 41

19 Kierunek działania K 4/1.2: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury kultury. W 2012 r. podjęto następujące działania inwestycyjne: Modernizacja Chełmskiego Domu Kultury z infrastrukturą otoczenia w Chełmie. Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata Miasto Chełm na modernizację Chełmskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową parkingów otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w ramach Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zadanie otrzymało również dofinansowanie do wydatków kwalifikowanych wkładu krajowego (wkładu własnego Miasta Chełm) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Rzeczowa realizacja projektu dotyczącego modernizacji Chełmskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i budową parkingów rozpoczęta została w 2012 r. Projekt obejmuje wykonanie prac remontowych w całym budynku, wykonanie monitoringu obiektu i parkingów (52 kamery, w tym 14 kamer zewnętrznych budynku i 3 zestawy kamer na parkingach) oraz wykonanie zagospodarowania terenu wokół obiektu zieleń, oświetlenie, mała architektura, komunikacja i infrastruktura otoczenia tj. 2 parkingi z oświetleniem (ul. Reymonta-Czackiego - 42 miejsca parkingowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, ul. Batorego - 48 miejsc parkingowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych oraz 21 miejsc postojowych: ul. Słowackiego (11 miejsc w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), ul. Stephensona (4 miejsca w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), ul. Czackiego (6 miejsc). W 2012 r. wartość wykonanych robót wyniosła ,41 zł. Poniesiono także wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia koordynatora projektu, promocją projektu oraz wydatki na roboty budowlane, których zakres nie został ujęty w budżecie projektu. Łącznie na realizację inwestycji w 2012 r. wydatkowano ,17 zł., w tym wartość dofinansowania z UE wyniosła ,64zł oraz z Ministerstwa Kultury ,60 zł. Realizacja inwestycji kontynuowana jest w 2013 r. Modernizacja pomieszczeń kina ZORZA na potrzeby Centrum Kultury Filmowej w budynku przy ul. Strażackiej 2 w Chełmie. W ramach projektu planowany był: remont sali kinowej, wymiana foteli, wymiana okładzin ściennych, remont oświetlenia sufitowego, remont podłogi, remont sceny, remont pomieszczeń holu z utworzeniem kawiarenki", remont pomieszczeń socjalnych (remont sanitariatów, remont pomieszczeń biurowych i gospodarczych), remont pomieszczenia operatora projektora, montaż windy dla osób niepełnosprawnych, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wentylacyjnych i c. o., remont instalacji wodno kanalizacyjnych, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji nagłaśniającej, przebudowa wejścia i wyjścia z kina, wykonanie iluminacji elewacji frontowej budynku. Całość zadania nadzoruje Chełmski Dom Kultury. Przebudowany obiekt będzie wyposażony w projektor 3D 4k. Nakłady poniesione w tym zakresie wyniosły w 2012 r ,45 zł. Budżet całego zadania wynosi ,50 zł brutto. Projekt będzie zakończony w czerwcu 2013 r. Strona 19 z 41

20 Transgraniczne Centrum Edukacji Społeczno-Ekonomicznej - dokończenie budowy Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata W październiku 2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WL (Zarząd Województwa Lubelskiego) poinformowała Miasto Chełm o przyznaniu dofinansowania na realizację ww. projektu, jednocześnie zobowiązując Miasto do przygotowania dokumentacji w celu podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 6 miesięcy. Po wypełnieniu obowiązków nałożonych przez IZ w dniu 10 maja 2013 r. Miasto Chełm podpisało umowę o dofinansowanie projektu. Przewidywany budżet całego zadania wynosi: ,95 zł. Projekt zakłada przebudowę wewnętrzną w celu wprowadzenia nowej funkcji Centrum jako uzupełniającego. Poziom parteru A i B przeznaczony zostanie na cele biblioteki jako dział udostępniania zbiorów wypożyczalnie i czytelnie z wyodrębnieniem działów dla dzieci, dorosłych, czytelni prasy, wypożyczalni książki mówionej (wypożyczalnia audio-wizualna) oraz kawiarni internetowej. Poziom piętra A i B zostanie przeznaczony na cele Transgranicznego Centrum Edukacji Ekonomiczno-Społecznej. Zaprojektowano salę odczytowo-widowiskową na ok. 200 miejsc oraz mniejsze pomieszczenia biurowe i konferencyjno-seminaryjne. Moduły A i B łączy hall komunikacyjny dwukondygnacyjny z głównym wejściem, klatką schodową z dźwigiem, szatniami i zespołami sanitarnymi. Segment przewiązki pomiędzy modułami A, B i D mieści klatkę schodową ewakuacyjną, zaplecze socjalne dla personelu oraz małe zaplecze imprezowe sali głównej umożliwiające zorganizowanie poczęstunku i obsługi konferencji. Powiązanie funkcjonalne z modułem D magazynów bibliotecznych jest przewidziane przez istniejące przejścia przez śluzy izolacyjne zaopatrzone w drzwi odpowiedniej odporności dzielące strefy pożarowe oraz zabezpieczone odpowiednimi urządzeniami dozorowymi. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się przebudowę wykonanych świetlików dachowych nad modułami E i B. Przewiduje się nową obudowę aluminiową systemową z oszkleniem o odpowiedniej szczelności i odporności termicznej. Wysoka Górka w Chełmie prace badawcze i konserwatorskie wieży kamiennej z czasów Daniela Romanowicza (XIII wiek) na górze Chełmskiej. Środki przeznaczone na ten cel w 2012 r. w całości pochodziły z budżetu Miasta Chełm: ,00 zł. Cel operacyjny CO 1.3: Wspieranie aktywnych form wykorzystania czasu wolnego, sportu i rekreacji. Kierunek działania K 1/1.3: Upowszechnianie wśród mieszkańców miasta aktywnego stylu życia. W ramach realizacji tego działania Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie organizował liczne zawody sportowe dla mieszkańców miasta Chełm. Działalność MOSiR to przede wszystkim organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Największe cykliczne zawody takie jak Ferie Zimowe z MOSiR - em, Liga Wakacyjna, Blok imprez sportowo rekreacyjnych z okazji Dni Chełma oraz Biegi z okazji Święta Niepodległości weszły na stałe do kalendarza sportowego i cieszą się od kilku lat wielką popularnością. Na terenie ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki przeprowadzane są cyklicznie zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. Ogółem w zawodach sportowo - Strona 20 z 41

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH Cieszyn, sierpień 2014 r. 1 Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH Cieszyn, sierpień 2013 r. 1 Po zakończeniu roku szkolnego 2012/2013 rozpoczęły się w placówkach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł ---

Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009. Zespół Szkół Publicznych Nr 1. X 5 911,78 zł --- Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 1 Wymiana okien w sali gimnastycznej oraz szatni WF 2 Zainstalowanie siatek ochronnych na oknach sali gimnastycznej Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT

OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT OŚWIATA I WYCHOWANIE W GMINIE NIEPORĘT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE GIMNAZJUM: Liczba uczniów 332, Liczba oddziałów 13, Średnia liczba uczniów na oddział 25,5, Liczba nauczycieli 32 (30,68 etatu), Liczba

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ W ROKU 2008 Rabka-Zdrój, styczeń 2009 r. Liczba uczniów w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym ZSPiG w Ponicach (SP i G w Ponicach) ZSSPiG w Chabówce

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Planowane zadania remontowe na 2015 r. rok budżetowy 2015 (7+8)

Planowane zadania remontowe na 2015 r. rok budżetowy 2015 (7+8) Tabela do uchwały budżetowej nr XIV.90.2015 z dnia 3.12.2015 Planowane zadania remontowe na 2015 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania remontowego rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWAŃ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 na dzień 31 sierpnia 2005 r.

STAN PRZYGOTOWAŃ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 na dzień 31 sierpnia 2005 r. STAN PRZYGOTOWAŃ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO ROKU SZKOLNEGO 2005/2006 na dzień 31 sierpnia 2005 r. 1. UCZNIOWIE/WYCHOWANKOWIE L.p. Nazwa szkoły/placówki Szkoła 1. Zespół Szkół Zawodowych w Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017 Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu plan pracy na rok 2017 Podobnie jak w latach ubiegłych, podstawowym zadaniem, jakie będzie realizował Miejski Ośrodek Kultury, będzie edukacja kulturalna odbiorców dzieci,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE. Dział Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Na 2011 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz sala 305 Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 września 2014r. UM godz. 15 00 sala 305 Porządek obrad... 2 Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Tychach... 3 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 Realizacja zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 I. W roku szkolnym 2009/2010 Uchwałami Rady Powiatu utworzono nowe typy szkół: 1) Uzupełniające Liceum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Nasza została wzniesiona w 1967r. jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego. Od 1967r. do 1981r. był to Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły: Technikum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH

PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH PRZYGOTOWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W TYM ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH Cieszyn, sierpień 2016 r. 1 Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 172/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 172/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 172/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

latków 350,00 położenie terakoty w łazience dla personelu razem 760,00 razem 9 069,00

latków 350,00 położenie terakoty w łazience dla personelu razem 760,00 razem 9 069,00 Załącznik Nr 3 do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2009/2010 Wykaz prac remontowych i zakupów zrealizowanych przez placówki oświatowe w okresie ferii letnich 2009/2010 Placówka zakres

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie za 2012 rok. I. Przychody Plan przychodów muzeum na 2012 rok został określony w wysokości 1

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok IX. Uzasadnienie do planu dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 191

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej

DOTACJE CELOWE. WPF - Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) przy ul. Kuśnierskiej Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/129/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DLA

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ

PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ PROGRAMY KRAJOWE realizowane przez Sekcję OZ i PZ * Czyste powietrze wokół nas Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi.

Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Kolejne prace adaptacyjne w ZSTiA mają się ku końcowi. Od kilku tygodni trwa kolejny etap prac adaptacyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Zmiany dotyczą głównie wnętrza budynku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata

Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata Podsumowanie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2007 2013 Obszar strategiczny: Gospodarka i infrastruktura Cel Strategiczny: Rozwinięta gospodarka Gminy Nowy Targ Ulgi podatkowe dla rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA

3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA 3.4.2.2. EDUKACJA I NAUKA Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Kultury i Ochrony Zabytków Wsparcie finansowe Akademii Sztuki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin. 1. Modernizacja obiektu przy ul. Grodzkiej.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne.

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. dz. 801 rozdz.80101 6050 1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku

Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Zespół Szkół Nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Sanoku Wychodzimy naprzeciw potrzebom ucznia. Każdy, kto zdecyduje się złożyć dokumenty do naszej Szkołyznajdzie tu swoje miejsce. ul. Sadowa 21, tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XII / 145/04 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim

DOTACJE CELOWE. WPF - Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Województwie Zachodniopomorskim Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/149/1 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 listopada 201 r. WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA W 201 ROKU DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA EKS Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu tel./fax: (075) 735 1415 e-mail: oswiata@powiatboleslawiecki.pl OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/oswiatowe-podsumowanie/idn:1502/printpdf 11 sty 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Oświatowe podsumowanie W 2016 roku w placówkach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i przeglądach w roku szkolnym 2012/2013

Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i przeglądach w roku szkolnym 2012/2013 Osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i przeglądach w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Nazwa olimpiady, konkursu, przeglądu Organizator Zasięg Nazwisko, imię ucznia Nazwa osiągnięcia 1. VIII Olimpiada Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Lublin - największe miasto Polski Wschodniej ponad 340 000 mieszkańców seniorzy: mężczyźni

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE

PLACÓWKI OŚWIATOWE PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA Absolwentom wrocławskich gimnazjów proponuje się kontynuację nauki w następujących typach szkół: liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa Zapewnia przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł.

Na współpracę finansową w 2014 roku w budżecie miasta przeznaczono kwotę 1 680 000 zł. PSK-II.523.3.2015 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Projekt z dnia... w sprawie zmian w uchwale budŝetowej na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo