SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ PG Wrocław, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa(przy szkole podstawowej) 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska (rondo) 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego zawiera: 1. Instrukcję dla wykonawców 2. Załączniki 3. Projekt umowy 4. Wzór gwarancji 5. Przedmiar robót 6. Projekty techniczne 7. Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robot: remonty nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych masami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic: Psie pole, Stare miasto i Śródmieście 8. Szczegółową Specyfikację Techniczną na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście 9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego pod montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 10. Specyfikację techniczną na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych, betonowych dróg miejskich Wrocławia 11. Specyfikację techniczną na wykonanie i konserwację elementów zabezpieczenia ruchu 12. Specyfikację techniczną na wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe 13. Specyfikację techniczną na wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia oznakowanie pionowe 14. Specyfikację ogólną na wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SPIS TREŚCI Część I Część II Część III Część IV Część V Część VI Część VII Część VIII Część IX Część X Informacje ogólne Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny warunków Przedmiot zamówienia Sposób przygotowania oferty Sposób obliczania ceny ofertowej Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wymagania dotyczące wadium Sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej Warunki zawarcia umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr I Załącznik nr II Załącznik nr III Załącznik nr IV Załącznik nr V Załącznik nr VI Załącznik nr VII Załącznik nr VIII Załącznik nr IX Załącznik nr X Załącznik nr XI Formularz oferty Zakres części zamówienia powierzonych Podwykonawcom Zestawienie kosztów zadania Kosztorys ofertowy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykaz wykonanych zamówień przez Wykonawcę Wykaz osób Wykaz potencjału technicznego Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE 1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, Wrocław, tel , fax , zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa(przy szkole podstawowej) 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska (rondo) 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych CPV Malowanie nawierzchni CPV Instalowanie urządzeń ochronnych CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu. 2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w Biurze Obsługi Interesanta, w siedzibie Zamawiającego, ul. Długa 49, Wrocław. 6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 49, budynek B, sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert. 8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paulina Giżycka tel. 071/ , pok. nr 2, bud. B. 9. Zamawiający dopuszcza, aby w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje przekazywane były pisemnie i faksem. Każda ze stron (Zamawiający lub Wykonawca) na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. TXZ PG 3

4 CZĘŚĆ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu w miastach powyżej mieszkańców: 1.1 prac z zakresu inżynierii ruchu zawierających oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome (cienko i grubowarstwowe), elementy brd o łącznej wartości min 300 tys. zł brutto 1.2 prac z zakresu drogowego polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni: asfaltowych oraz z kostki betonowej i kamiennej o łącznej powierzchni min. 400 m2 1.3 krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości min. 200 mb. 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 2.1 minimum 3 brygadami roboczymi o składzie co najmniej 3 osobowym posiadającymi uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu do wykonywania oznakowania (w każdej brygadzie minimum 1 osoba musi posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego do wykonywania oznakowania poziomego oraz minimum 1 osoba musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem) 2.2 kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. Dysponują potencjałem technicznym tj.: sprzętem do wykonania robót drogowych, oznakowania poziomego, pionowego i montażu elementów brd. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki: 1, 2 i 3 musi spełniać dowolny Wykonawca lub Wykonawcy łącznie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. CZĘŚĆ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa(przy szkole podstawowej) 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa TXZ PG 4

5 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska (rondo) 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) Roboty z zakresu organizacji ruchu docelowego w postaci: montażu elementów oznakowana pionowego, wykonania oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego ( białe i kolorowe) i elementów zabezpieczenia ruchu w postaci ramek i słupków przeszkodowych oraz wykonania frezowania starego oznakowania poziomego w niezbędnym zakresie, b) Roboty drogowe ( mechaniczne lub ręczne) wykonanie nakładek asfaltobetonowych na jezdniach w rejonach lokalizacji azyli, podbudowy nawierzchni chodników, krawężników, ścieków w szczególności: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego średnioziarnistego o średniej grubości 5cm, - nawierzchnia chodników z kostki betonowej, płytek betonowych, płytek STOP, - regulacja wysokościowa (przestawienie) istniejących krawężników, obrzeży oraz ścieków betonowych i z kostki kamiennej 18/20cm, - regulacja wysokościowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego typu: zawór gazowy, wod-kan. Itp. c) Opracowanie harmonogramu rzeczowego 3. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do r. 4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określają Specyfikacje Techniczne (w załączeniu). 5. Wytyczne dla Wykonawcy: 5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o zgłoszenie remontu, którego dokona Zamawiający Wykonawca we własnym zakresie - wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, - zabezpieczy istniejąca zieleń, - zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót, zatwierdzoną przez zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i przekaże do ww. Zarządu - poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i kołowego podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. TXZ PG 5

6 5.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), a w szczególności opisane w Dziale II, rozdziale 9 ustawy oraz wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko i utylizację ponosić będzie Wykonawca Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na bieżąco przez Wykonawcę w czasie trwania robót Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. Elementy stalowe i żeliwne oraz pełnowartościowy materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM czynne od godz Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy dodatkowo: TXZ PG 6

7 a) wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie), b) dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, c) dla punktów które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego, d) po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego, przedstawić Zamawiającemu, protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania Roboty będą prowadzone przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia części trawników, które ulegną zniszczeniu, np. podczas demontażu opasek i krawężników, na skutek poruszania się sprzętu itp Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. i właściwy organ Policji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Wydział Transportu Urzędu Miejskiego, w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian komunikacji autobusowej z min. 16-dniowym wyprzedzeniem (dotyczy lokalizacji ul. Buforowej/Sarniej) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót Wykonawca udzieli gwarancji: a) 36 miesięcy na roboty drogowe b) 24 miesiące na montaż oznakowania pionowego c) 60 miesięcy na materiał oznakowania pionowego d) 24 miesiące na oznakowanie poziome grubowarstwowe, montaż elementów brd ( razem z materiałem i powłoką z farby) e) 8 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane na nawierzchniach bitumicznych f) 2 miesiące - na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane na nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej g) 72 miesiące materiał ocynkowanych elementów brd Gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru robót wykonanych w poszczególnych lokalizacjach. TXZ PG 7

8 5.23. Odstąpienia od gwarancji uzgadniane będą na bieżąco i precyzowane w protokołach odbioru odnoszących się do poszczególnych prac Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zakresu prac opisanego w pkt Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy: a) wykaz wszystkich podwykonawców z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia /zgodnie z załącznikiem II do oferty/, b) umów z podwykonawcami c) harmonogramu rzeczowego. Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. CZĘŚĆ IV - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (sam lub wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta z załącznikami powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 4. Wszystkie zapisane strony oferty i załączników powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w Formularzu oferty i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 5. Informacje (poszczególne strony oferty i załączników), które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), muszą posiadać adnotację informacje zastrzeżone Jeżeli oferta zawiera informacje zastrzeżone, to muszą być one spięte w oddzielnej teczce, w sposób umożliwiający oddzielenie jej od oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zostaną podane podczas otwarcia ofert. 6. Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego (adres podany w części I w pkt 1) oraz będzie oznaczona Oferta przetargowa wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł niezwłocznie zwrócić ofertę, która została złożona po terminie określonym w cz. I pkt 5 Instrukcji. 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert podanym w cz. I w pkt 5, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu TXZ PG 8

9 zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami w cz. IV w pkt 6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty Wykonawca może przekazać pisemnie lub faksem. 8. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 8.1. Formularz oferty opracowany wg Załącznika nr I Dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie) przygotowane zgodnie z częścią IV pkt Zakres części zamówienia powierzonych Podwykonawcom wg Załącznika nr II (w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza realizować zamówienia siłami własnymi) Zestawienie kosztów zadania wg Załącznika nr III Kosztorys ofertowy wg Załącznika nr IV. 9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg Załącznika nr V Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu potwierdzenia spełnienia warunku uczestnictwa określonego w cz. II Instrukcji: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr VI Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wymienionego w części II pkt 1 IDW, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu w miastach powyżej mieszkańców: 1.1 prac z zakresu inżynierii ruchu zawierających oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome(cienko i grubowarstwowe), elementy brd o łącznej wartości min 300 tys. zł. brutto 1.2 prac z zakresu drogowego polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni: asfaltowych lub z kostki betonowej i kamiennej o łącznej powierzchni min. 400m2 1.3 krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości min. 200mb wg Załącznika nr VII wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Dowodami, o których mowa w pkt , są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami TXZ PG 9

10 sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz.1817) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt , zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt oraz pkt , budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu Wykaz osób wg Załącznika nr VIII wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz potencjału technicznego wg Załącznika nr IX wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień wg Załącznika nr X Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca w Załączniku nr VIII w informacji o podstawie dysponowania zasobami wskaże, że polega na osobie zdolnej do wykonania zamówienia innego podmiotu W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, ze zm.), co Wykonawca lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr XI. 10. Formularz oferty oraz załączniki do formularza oferty powinny zostać wypełnione według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 11. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie: TXZ PG 10

11 w nagłówkach załączników tj. w miejscu Wykonawca i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika; formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną. 12. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV: w pkt ,9.3. od każdego Wykonawcy, w pkt 8.1., , od Wykonawców łącznie, w pkt 8.2., od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie Dokument wymieniony w pkt 8.2. może być złożony przez kilku Wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łącznie musi dawać 100% wymienionej kwoty W przypadku złożenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia innych niż lider uprawniony do podpisywania umowy, wadium musi zawierać klauzulę, iż jest wystawione do postępowania, w którym otrzymujący poręczenie lub gwarancję wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia z Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 16. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 14 stosuje się odpowiednio. 17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. TXZ PG 11

12 18. Dokumenty o których mowa w pkt , i mogą być złożone w formie oryginału lub kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być czytelne. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 19. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. CZĘŚĆ V - SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTOWEJ 1. Cena ofertowa jest sumą: ceny określonej wg cen netto na podstawie kosztorysów ofertowych, kwoty warunkowej oraz wyliczonego należnego podatku VAT. 2. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT powinien wyliczyć należny podatek dla całości zadania (zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz ze zm.) w wysokości 23 %. 3. Wszystkie ceny należy podać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w przedmiarach robót, uwzględniając wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, K p, Z, koszty opracowania i uzgodnienia harmonogramu rzeczowego oraz dowozu materiałów Wykonawcy na miejsce budowy wraz z kosztami załadunku, transportu, wyładunku, składowania, utylizacji, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach przebiegających przez teren budowy, koszty ubezpieczenia, opłaty. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5. Oferta w części kosztowej powinna zawierać kosztorysy ofertowe na roboty budowlano - montażowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych wydanie I, Warszawa 2008, Wacetob Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych, Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych, Komitet Ekonomiki Budownictwa na podstawie: -przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru robót, -projektów technicznych, -specyfikacji technicznych, -SIWZ cz. III pkt 5 - wytyczne dla Wykonawcy. 6. W kosztorysie ofertowym należy wyodrębnić poszczególne lokalizacje zgodnie z przedmiarami. 7. Kwota warunkowa w wysokości 5 % określonej na podstawie kosztorysów ofertowych przeznaczona jest na zapłacenie kosztów wynikających z korekty obmiaru robót. Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swego wynagrodzenia, chyba że wynikać to będzie z zatwierdzonych protokołów konieczności. CZĘŚĆ VI WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ TXZ PG 12

13 1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza na stronie internetowej - wzp.zdium.wroc.pl. 5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 6. Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana będzie niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczona będzie na stronie internetowej wzp.zdium.wroc.pl. 7. Wszystkie zapytania, wyjaśnienia i zmiany Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 8. Zapytania przekazane przez Wykonawcę za pomocą telefaksu uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. CZĘŚĆ VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Gwarancje muszą być udzielone wyłącznie na zasadach polskiego prawa. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDiUM w Banku PKO BP S.A.: - dla wykonawców krajowych , - dla wykonawców zagranicznych PL BPKOPLPW, w terminie zapewniającym jego wpływ do czasu złożenia oferty. Dowód wpłaty (potwierdzenie) należy dołączyć do oferty. TXZ PG 13

14 3. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć do oferty: a) w formie kopii dokumentu, potwierdzonej w kasie ZDiUM, zaś oryginał złożyć w kasie ZDiUM, bud. C (kasa czynna jest: w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz i w środy w godz ) lub b) w formie kopii dokumentu, niepotwierdzonej w kasie ZDiUM, a oryginał należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). Po otwarciu ofert oryginał wadium Zamawiający złoży w kasie ZDiUM. 4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem pkt 11). 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, Zamawiający przekaże do banku w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń można odebrać w kasie Zarządu po podpisaniu umowy (o czym Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie). 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. CZĘŚĆ VIII SPOSÓB OCENY OFERT I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ TXZ PG 14

15 1. Oceny ofert będzie dokonywać komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 44/2013 z dnia r. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, wymienione w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 3.c), c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 10. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, na podstawie jedynego kryterium ceny ofertowej brutto. TXZ PG 15

16 Najwyższą ilość, tj. 10 punktów, otrzyma oferta, w której zaproponowano najniższą cenę ofertową brutto. Pozostałe oferty otrzymują punkty obliczone na podstawie wzoru: 10 Cmin Px = Cx gdzie: P - ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, x C min - cena ofertowa brutto najniższa wśród cen podanych w ofertach na zadanie objęte niniejszym przetargiem, - cena ofertowa brutto podana w ofercie "x". C x 11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. CZĘŚĆ IX WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Strony zawrą umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, lub nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca. 3. Wykonawca, który wygra przetarg przed zawarciem umowy zobowiązany jest do: a) dostarczenia kompletu dokumentów (zgodnie z umową) potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotowego zamówienia, b) dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku składania oferty wspólnej), c) dostarczenia kserokopii wymaganych uprawnień, zaświadczeń dla osób wskazanych w ofercie w Załączniku nr VIII, d) dostarczenia dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny ofertowej brutto, e) kosztorysów ofertowych w przypadku poprawienia błędów lub omyłek przez zamawiającego uwzględniających wprowadzone zmiany. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących formach: a) pieniądzu, TXZ PG 16

17 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDiUM w Banku PKO BP S.A. nr konta: - dla wykonawców krajowych: , - dla wykonawców zagranicznych: PL BPKOPLPW. 6. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 7. Gwarancja musi być udzielona wyłącznie na zasadach prawa polskiego i powinna być zgodna z wzorem gwarancji załączonym do SIWZ. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium wraz z odsetkami na poczet zabezpieczenia. 9. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w umowie. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie dostarczył wymaganych dokumentów, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. CZĘŚĆ X - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej Izbą ). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 4. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców. 5. Na czynności, o których mowa w pkt 4, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2. TXZ PG 17

18 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). TXZ PG 18

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: EKOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław L.dz. 3697/2013 Wrocław, dnia 25.06.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Dostawę dwóch samochodów osobowych

Dostawę dwóch samochodów osobowych Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.101. 94692.2013.PG Wrocław, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SZT. SEGREGATORÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO

DOSTAWĘ SZT. SEGREGATORÓW DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: EKOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław L.dz. 10699/2013 Wrocław, dnia 14.10.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

LEASING OPERACYJNY 4 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO

LEASING OPERACYJNY 4 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: EKOSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław L.dz. 9079/2013 Wrocław, dnia 09.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-28 10:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet: ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 2. ul. Szczęśliwa (przy szkole podstawowej) 1. Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 FZP.71.025. 34246.2013.BS Wrocław 12.04.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn.: Posądowa windykacja należności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn.: Posądowa windykacja należności Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 FZP.AM.71-91/ 65793 /09 Wrocław, dnia 7.08.2009 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk

Chemiczne odchwaszczanie wydzielonych torowisk tramwajowych we Wrocławiu - jednokrotny oprysk Zamawiający: GMINA WROCŁAW, w imieniu której działa ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 FZP.71.025.30839.2012.ET Wrocław, dnia 16.03.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS

Strona 2 z 6 II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=18421&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego

Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Dostawa fabrycznie nowego, gąsienicowego pojazdu amfibijnego z wyposażeniem, wykonanego i oznakowanego Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej 42-200 Częstochowa ul. Sabinowska 62/64 Tel. (034) 378

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/PS / 1 / 07 /2017 Katowice, dnia 8 sierpnia 2017 r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca

Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26. Piotr Pieprzyca Sanacja ofert prawidłowe stosowanie art. 26 Piotr Pieprzyca Oferta w rozumieniu szerokim 1. Treść zobowiązania 2. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 18-09-2015 12:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-chrzanow.pl Chrzanów: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska 1 z 6 2015-01-15 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Utrzymanie i remonty bieżące

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Poznań: Remont chodnika wzdłuż DK nr 12 na odcinku Kalisz- Opatówek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław. pl. Nowy Targ Wrocław ZAMAWIAJĄCY. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław. pl. Nowy Targ Wrocław ZAMAWIAJĄCY. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Wrocław ZAMAWIAJĄCY pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław NAZWA ZADANIA Realizacja robót budowlanych dla zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.22wog.wp.mil.pl Olsztyn: Roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia zewnętrznego terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. ZP.272.AN.28.92.2011.LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/ 11 / 05 /2016 Katowice, dnia 10 czerwca 2016r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Lędziny: ULICA PALMOWA W LĘDZINACH ORAZ OŚWIETLENIE ULICY PALMOWEJ Numer ogłoszenia: 86838-2008; data zamieszczenia: 25.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP 2/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa biomasy na potrzeby Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Złoczewie - część II Postępowanie opublikowane w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rziwroclaw.wp.mil.pl Wrocław: ZAŁOŻENIE MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ NA KOMPLEKSIE WOJSKOWYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr z dnia r. Ogłoszenie nr 307561-2016 z dnia 2016-09-12 r. Łódź: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 305302-2016 Data: 05/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mzdiz.wolomin.pl Wołomin: Remont chodnika w ul. Mickiewicza w Wołominie Numer ogłoszenia: 91736-2016;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl/ Hrubieszów: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w pasach drogowych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 5 2015-11-16 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Likwidacja z pasów drogowych dróg krajowych fundamentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo