SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ PG Wrocław, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na: Wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa(przy szkole podstawowej) 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska (rondo) 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego zawiera: 1. Instrukcję dla wykonawców 2. Załączniki 3. Projekt umowy 4. Wzór gwarancji 5. Przedmiar robót 6. Projekty techniczne 7. Szczegółowe specyfikacje techniczne dla robot: remonty nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych masami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic: Psie pole, Stare miasto i Śródmieście 8. Szczegółową Specyfikację Techniczną na wykonanie remontów nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, płyt betonowych i kamiennych dróg miejskich Wrocławia na terenie dzielnic: Fabryczna, Krzyki, Psie Pole, Stare Miasto i Śródmieście 9. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego pod montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 10. Specyfikację techniczną na wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych, betonowych dróg miejskich Wrocławia 11. Specyfikację techniczną na wykonanie i konserwację elementów zabezpieczenia ruchu 12. Specyfikację techniczną na wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia oznakowanie poziome cienkowarstwowe i grubowarstwowe 13. Specyfikację techniczną na wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia oznakowanie pionowe 14. Specyfikację ogólną na wykonanie azyli w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Wrocławia

2 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW SPIS TREŚCI Część I Część II Część III Część IV Część V Część VI Część VII Część VIII Część IX Część X Informacje ogólne Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny warunków Przedmiot zamówienia Sposób przygotowania oferty Sposób obliczania ceny ofertowej Wyjaśnienia i zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wymagania dotyczące wadium Sposób oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej Warunki zawarcia umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr I Załącznik nr II Załącznik nr III Załącznik nr IV Załącznik nr V Załącznik nr VI Załącznik nr VII Załącznik nr VIII Załącznik nr IX Załącznik nr X Załącznik nr XI Formularz oferty Zakres części zamówienia powierzonych Podwykonawcom Zestawienie kosztów zadania Kosztorys ofertowy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykaz wykonanych zamówień przez Wykonawcę Wykaz osób Wykaz potencjału technicznego Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

3 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE 1. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, Wrocław, tel , fax , zwany dalej Zamawiającym ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa(przy szkole podstawowej) 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska (rondo) 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych CPV Malowanie nawierzchni CPV Instalowanie urządzeń ochronnych CPV Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu. 2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 5. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w Biurze Obsługi Interesanta, w siedzibie Zamawiającego, ul. Długa 49, Wrocław. 6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej 49, budynek B, sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert. 8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Paulina Giżycka tel. 071/ , pok. nr 2, bud. B. 9. Zamawiający dopuszcza, aby w niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje przekazywane były pisemnie i faksem. Każda ze stron (Zamawiający lub Wykonawca) na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. TXZ PG 3

4 CZĘŚĆ II - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu w miastach powyżej mieszkańców: 1.1 prac z zakresu inżynierii ruchu zawierających oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome (cienko i grubowarstwowe), elementy brd o łącznej wartości min 300 tys. zł brutto 1.2 prac z zakresu drogowego polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni: asfaltowych oraz z kostki betonowej i kamiennej o łącznej powierzchni min. 400 m2 1.3 krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości min. 200 mb. 2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 2.1 minimum 3 brygadami roboczymi o składzie co najmniej 3 osobowym posiadającymi uprawnienia do obsługi specjalistycznego sprzętu do wykonywania oznakowania (w każdej brygadzie minimum 1 osoba musi posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego do wykonywania oznakowania poziomego oraz minimum 1 osoba musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem) 2.2 kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. Dysponują potencjałem technicznym tj.: sprzętem do wykonania robót drogowych, oznakowania poziomego, pionowego i montażu elementów brd. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki: 1, 2 i 3 musi spełniać dowolny Wykonawca lub Wykonawcy łącznie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo podmioty te występujące wspólnie. CZĘŚĆ III - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym w nw. lokalizacjach: 1. ul. Moniuszki/Karłowicza 2. ul. Szczęśliwa(przy szkole podstawowej) 3. ul. Inżynierska/Pierwiosnkowa 4. ul. Moniuszki/Szymanowskiego 5. ul. Grochowa/Kłośna 6. ul. Spółdzielcza/Sempołowskiej 7. ul. Stalowa/Grochowa 8. ul. Zachodnia/Młodych Techników 9. ul. Buforowa/Sarnia 10. ul. Kurkowa TXZ PG 4

5 11. ul. Opolska/Rybnicka 12. ul. Zemska (rondo) 13. ul. Spółdzielcza/Jackowskiego 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) Roboty z zakresu organizacji ruchu docelowego w postaci: montażu elementów oznakowana pionowego, wykonania oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego ( białe i kolorowe) i elementów zabezpieczenia ruchu w postaci ramek i słupków przeszkodowych oraz wykonania frezowania starego oznakowania poziomego w niezbędnym zakresie, b) Roboty drogowe ( mechaniczne lub ręczne) wykonanie nakładek asfaltobetonowych na jezdniach w rejonach lokalizacji azyli, podbudowy nawierzchni chodników, krawężników, ścieków w szczególności: - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego średnioziarnistego o średniej grubości 5cm, - nawierzchnia chodników z kostki betonowej, płytek betonowych, płytek STOP, - regulacja wysokościowa (przestawienie) istniejących krawężników, obrzeży oraz ścieków betonowych i z kostki kamiennej 18/20cm, - regulacja wysokościowa istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego typu: zawór gazowy, wod-kan. Itp. c) Opracowanie harmonogramu rzeczowego 3. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od daty zawarcia umowy do r. 4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia określają Specyfikacje Techniczne (w załączeniu). 5. Wytyczne dla Wykonawcy: 5.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o zgłoszenie remontu, którego dokona Zamawiający Wykonawca we własnym zakresie - wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, - zabezpieczy istniejąca zieleń, - zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót, zatwierdzoną przez zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i przekaże do ww. Zarządu - poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót Wykonawca zapewni bezpieczeństwo dla ruchu pieszego i kołowego podczas prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. TXZ PG 5

6 5.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi wykonawca, muszą spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz w SST. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.), odpowiadać Normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21), a w szczególności opisane w Dziale II, rozdziale 9 ustawy oraz wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opłatę za wysypisko i utylizację ponosić będzie Wykonawca Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac Wymaga się, aby wszystkie zapory drogowe obciążane były obciążnikami gumowymi pochodzącymi z recyklingu, za wyjątkiem słupków, gdzie dopuszcza się stosowanie estetycznych prefabrykatów betonowych, montowanych na specjalnym stojaku typu H, zapewniającym stabilność oznakowania. Nie dopuszcza się stosowania dla robót tymczasowych: obciążników betonowych, worków z piaskiem, bądź innych elementów kamiennych. Całość oznakowania ma być czytelna, czysta, niezniszczona i kontrolowana na bieżąco przez Wykonawcę w czasie trwania robót Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów z rozbiórki. Elementy stalowe i żeliwne oraz pełnowartościowy materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na składowisko ZDiUM czynne od godz Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady powstałe w wyniku prowadzonych robót zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu robót oraz wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy dodatkowo: TXZ PG 6

7 a) wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej (w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie), b) dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie, c) dla punktów które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, by były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji, uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego, d) po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego, przedstawić Zamawiającemu, protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania Roboty będą prowadzone przy ograniczonym lokalnie ruchu drogowym Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia części trawników, które ulegną zniszczeniu, np. podczas demontażu opasek i krawężników, na skutek poruszania się sprzętu itp Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników tych sieci O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) ZDiUM, Wydział Inżynierii Miejskiej UM (organ zarządzający ruchem), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. i właściwy organ Policji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca powiadomi Wydział Transportu Urzędu Miejskiego, w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian komunikacji autobusowej z min. 16-dniowym wyprzedzeniem (dotyczy lokalizacji ul. Buforowej/Sarniej) Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót Wykonawca udzieli gwarancji: a) 36 miesięcy na roboty drogowe b) 24 miesiące na montaż oznakowania pionowego c) 60 miesięcy na materiał oznakowania pionowego d) 24 miesiące na oznakowanie poziome grubowarstwowe, montaż elementów brd ( razem z materiałem i powłoką z farby) e) 8 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane na nawierzchniach bitumicznych f) 2 miesiące - na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wykonane na nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej g) 72 miesiące materiał ocynkowanych elementów brd Gwarancja rozpoczyna się od daty odbioru robót wykonanych w poszczególnych lokalizacjach. TXZ PG 7

8 5.23. Odstąpienia od gwarancji uzgadniane będą na bieżąco i precyzowane w protokołach odbioru odnoszących się do poszczególnych prac Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu zakresu prac opisanego w pkt Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie dostarczyć zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy: a) wykaz wszystkich podwykonawców z określeniem zakresu powierzonych im części zamówienia /zgodnie z załącznikiem II do oferty/, b) umów z podwykonawcami c) harmonogramu rzeczowego. Harmonogram powinien m.in. pokazać kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym etapie robót. Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga akceptacji Zamawiającego. CZĘŚĆ IV - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (sam lub wspólnie z innym Wykonawcą/ Wykonawcami). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 3. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferta z załącznikami powinna być spięta w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 4. Wszystkie zapisane strony oferty i załączników powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w Formularzu oferty i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 5. Informacje (poszczególne strony oferty i załączników), które Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), muszą posiadać adnotację informacje zastrzeżone Jeżeli oferta zawiera informacje zastrzeżone, to muszą być one spięte w oddzielnej teczce, w sposób umożliwiający oddzielenie jej od oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które zostaną podane podczas otwarcia ofert. 6. Wykonawca zamieści ofertę z załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego (adres podany w części I w pkt 1) oraz będzie oznaczona Oferta przetargowa wykonanie azyli w rejonach przejść dla pieszych na terenie miasta Wrocławia wraz z niezbędnymi robotami drogowymi i oznakowaniem docelowym. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł niezwłocznie zwrócić ofertę, która została złożona po terminie określonym w cz. I pkt 5 Instrukcji. 7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert podanym w cz. I w pkt 5, zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu TXZ PG 8

9 zmian zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami w cz. IV w pkt 6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty Wykonawca może przekazać pisemnie lub faksem. 8. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 8.1. Formularz oferty opracowany wg Załącznika nr I Dowód wniesienia wadium Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie) przygotowane zgodnie z częścią IV pkt Zakres części zamówienia powierzonych Podwykonawcom wg Załącznika nr II (w przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza realizować zamówienia siłami własnymi) Zestawienie kosztów zadania wg Załącznika nr III Kosztorys ofertowy wg Załącznika nr IV. 9. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 9.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg Załącznika nr V Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu potwierdzenia spełnienia warunku uczestnictwa określonego w cz. II Instrukcji: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg Załącznika nr VI Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wymienionego w części II pkt 1 IDW, tj.: wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu w miastach powyżej mieszkańców: 1.1 prac z zakresu inżynierii ruchu zawierających oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome(cienko i grubowarstwowe), elementy brd o łącznej wartości min 300 tys. zł. brutto 1.2 prac z zakresu drogowego polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni: asfaltowych lub z kostki betonowej i kamiennej o łącznej powierzchni min. 400m2 1.3 krawężników betonowych lub kamiennych o łącznej długości min. 200mb wg Załącznika nr VII wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Dowodami, o których mowa w pkt , są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami TXZ PG 9

10 sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226 poz.1817) W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz, którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt , zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt oraz pkt , budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu Wykaz osób wg Załącznika nr VIII wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz potencjału technicznego wg Załącznika nr IX wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień wg Załącznika nr X Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca w Załączniku nr VIII w informacji o podstawie dysponowania zasobami wskaże, że polega na osobie zdolnej do wykonania zamówienia innego podmiotu W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz.331, ze zm.), co Wykonawca lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg Załącznika nr XI. 10. Formularz oferty oraz załączniki do formularza oferty powinny zostać wypełnione według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy. 11. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie: TXZ PG 10

11 w nagłówkach załączników tj. w miejscu Wykonawca i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólnie z zaznaczeniem pełnomocnika; formularz oferty musi zawierać wszystkie dane podmiotów składających ofertę wspólną. 12. Oferta składana wspólnie przez Wykonawców musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w części IV: w pkt ,9.3. od każdego Wykonawcy, w pkt 8.1., , od Wykonawców łącznie, w pkt 8.2., od dowolnego Wykonawcy lub Wykonawców łącznie Dokument wymieniony w pkt 8.2. może być złożony przez kilku Wykonawców składających ofertę wspólną, przy czym łącznie musi dawać 100% wymienionej kwoty W przypadku złożenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia innych niż lider uprawniony do podpisywania umowy, wadium musi zawierać klauzulę, iż jest wystawione do postępowania, w którym otrzymujący poręczenie lub gwarancję wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia z Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 16. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 14, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 14 stosuje się odpowiednio. 17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. TXZ PG 11

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo