Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1 Uchwala się dokument pod nazwą Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kudlicki

2 Uzasadnienie Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka. Określa podstawowe kierunki rozwoju Miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej, integrującej również elementy sportu i kultury w perspektywie 2022 roku. Dokument jest spójny z zapisami i wytycznymi zawartymi w dokumentach Wspólnoty Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Strategia jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne na działania z zakresu turystyki, kultury, promocji i sportu. 2

3 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA OTWOCKA NA LATA Otwock, 2011 r. 3

4 Spis treści 1. Wprowadzenie O strategii Cele strategii Obszar strategii Zakres strategii Podstawy metodologiczne Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju Wykorzystywane źródła Metodyka i etapy prac Diagnoza strategiczna Uwarunkowania strategiczne Kompetencje samorządu Miasta w zakresie turystyki Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Zasoby Miasta w zakresie turystyki, sportu i kultury Kapitał ludzki Kapitał społeczny Kapitał przestrzenny Analiza działalności marketingowej Analiza SWOT Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki Schemat logiczny Wizja i misja Strategiczne cele rozwoju Zadania realizacyjne System wdrażania strategii Koordynacja wdrażania strategii Ramowy harmonogram wdrażania System monitoringu i ewaluacji Możliwości finansowania realizacji strategii

5 1. Wprowadzenie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka powstała dzięki aktywnej współpracy instytucji i osób, którym zależy na rozwoju Miasta z konsultantami zewnętrznymi. Jest ich wspólnym dziełem. Dokument jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka, określa podstawowe kierunki rozwoju Miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej, integrującej również elementy sportu i kultury w perspektywie roku Jest to Strategia oparta o zasady zrównoważonego rozwoju, czyli takie zarządzanie posiadanym potencjałem, aby zaspokoić istniejące potrzeby Miasta i jego mieszkańców, nie ograniczając jednocześnie następnym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich przyszłych potrzeb. W tym kontekście tak opracowaną strategię wyróżnia jednakowe traktowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony zasobów, które go warunkują (w tym zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych). Znaczenie dokumentu wynika z kilku podstawowych przesłanek: Porządkuje i hierarchizuje wielość zadań realizacyjnych, ujmując je w harmonogram działań. Dzięki temu samorząd posiada skuteczny długofalowy plan, scenariusz najważniejszych działań w kontekście rozwoju turystyki, ale również kultury i sportu w Mieście. Stanowi istotną informację dla potencjalnych inwestorów, wskazującą na stabilność i przewidywalność działań samorządu oraz zachodzących w Otwocku zmian, co jest istotną przesłanką do planowania własnych przedsięwzięć. Jest pomocny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przy których preferowane są projekty zgodne z dokumentami strategicznymi. Strategia znajduje się w ścisłej korelacji i w związku przyczynowo-skutkowym z obowiązującymi dokumentami strategicznymi różnych szczebli (począwszy od krajowych i międzynarodowych, a skończywszy na dokumentach miejskich). Niniejszym autorzy dokumentu składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i podmiotom, których wiedza i doświadczenie przyczyniły się do powstania Strategii w jej ostatecznym kształcie. 1.1 O strategii Choć niniejsza Strategia, zgodnie z jej tytułem koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z turystyką, to jednak ważną jej część stanowią również sport i kultura. Wynika z faktu, iż zarówno sport, jak i kultura wykazują w warunkach otwockich ścisły związek z turystyką i wzajemne wpływy i powiązania, oddziałując na siebie bezpośrednio i pośrednio. Jest to wybór nieprzypadkowy. Takie podejście uwarunkowane jest, z jednej strony 5

6 rzeczywistym potencjałem rozwojowym Otwocka i jego specyfiką, z drugiej jest interdyscyplinarnością turystyki, która wykazując międzysektorowe powiązania, oddziałuje i integruje wiele dziedzin gospodarki oraz wiele elementów rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie wymienione obszary ponadto są ze sobą silnie i wielowątkowo związane. Rys.1 Wzajemne powiązania turystyki, sportu i kultury w kontekście produktu turystycznego Źródło: opracowanie własne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka składa się z dwóch zasadniczych członów: części audytowej oraz części strategicznej. Pierwsza z nich zawiera analizę obecnego stanu oraz prezentowanego potencjału Miasta w zakresie turystyki, kultury i sportu. Zakończona jest uniwersalną analizą SWOT. Druga, strategiczna część dokumentu wynika bezpośrednio z części audytowej, zawiera dopasowane do istniejącej sytuacji i zidentyfikowanych problemów. Każde z działań jest tak skonstruowane, by umożliwić podmiotom zainteresowanym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, choć niewątpliwie w kolejnych latach będą ona coraz bardziej ograniczone. 6

7 Jak wspomniano strategia koncentruje się na zagadnieniach związanych z turystyką. Właśnie z turystyką jako dziedziną gospodarki (jedną z najprężniej rozwijających się na świecie) władze Miasta, jak również mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, wiążą nadzieje na dynamiczny rozwój Otwocka. Jest to wybór optymalny, zważywszy na charakter Miasta, jego położenie, jak również tradycyjne funkcje uzdrowiskowe. W powiązaniu z rozwojem infrastruktury sportowej, animowaniem działań kulturalnych, Otwock ma szansę ponownie stać się atrakcyjną miejscowością turystyczną, odbudowując swoją pozycję na turystycznej mapie Polski i Europy. 1.2 Cele strategii Cele niniejszej Strategii można podzielić na cele bezpośrednie dotyczące opracowania dokumentu, oraz cele realizacji Strategii. Do tych pierwszych można zaliczyć sporządzenie dokładnej diagnozy istniejącego potencjału w zakresie turystyki, kultury i sportu, określenie kierunków ich rozwoju na terenie Otwocka, zdefiniowaniem celów strategicznych, operacyjnych i działań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć oraz określeniem efektywnego systemu wdrażania. Do celów realizacji Strategii należy natomiast zaliczyć: Rozwój gospodarczy Miasta poprzez rozwijanie gospodarki turystycznej Rozwój społeczny, związany z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu Ochronę posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych Skuteczną promocję Otwocka, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i spędzania wolnego czasu Wzrost liczby turystów odwiedzających teren Otwocka Poprawę wizerunku Miasta poprzez wykreowanie marki turystycznej Zaktywizowanie społeczności lokalnych poprzez włączenie ich w rozwój turystyki, kultury i sportu, a także w proces zarządzania Polepszenie warunków życia mieszkańców Przyciąganie inwestorów i inwestycji Rys. 1 Cele Strategii 7

8 Źródło: opracowanie własne 1.3 Obszar strategii Obszar objęty projektem ogranicza się do terenu Otwocka, miasta położonego w województwie mazowieckim, siedziby powiatu otwockiego. Otwock stanowi część aglomeracji warszawskiej, wg danych z 2008 r. miasto liczyło ponad mieszkańców, zajmując powierzchnię ok. 47 km 2. Miasto położone jest w Dolinie Środkowej Wisły. Otwock graniczy z miastem Józefów (granicę stanowi rzeka Świder) od północy, od wschodu z gminą Wiązowna, na południu z gminą Celestynów i miastem Karczew. Zachodnią, naturalną granicę stanowi rzeka Wisła. Przez Otwock przechodzi linia kolejowa PKP. Poza dworcem kolejowym w centrum Miasta, na terenie Otwocka są jeszcze 2 przystanki: w Świdrze i Śródborowie. Ponadto przez Otwock przebiegają droga krajowa nr 17 oraz droga wojewódzka nr Zakres strategii Zakres tematyczny niniejszej Strategii obejmuje zagadnienia związane z turystyką, sportem i kulturą. Zostały one ujęte w rozdziały poświęcone: 8

9 Metodologii: wykorzystywanym źródłom i sposobu ich analizy, metodyce konstruowania dokumentu, oraz etapom prac. Ważnym wyznacznikiem Strategii było pojęcie i zasady zrównoważonego rozwoju. Diagnozie strategicznej, w kontekście uwarunkowań wynikających z istniejących dokumentów strategicznych, kompetencji samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystyki, analizy gospodarczej i społecznej sytuacji Miasta Otwocka, potencjału w zakresie rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz analizy SWOT, zamykającej i niejako podsumowującej diagnozę. Koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka, w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju, wizji i misji, celów i zadań realizacyjnych. Systemowi wdrażania ww. koncepcji, zawierającemu wskazania koordynatora wdrażania, systemu monitoringu i ewaluacji oraz źródeł finansowania poszczególnych działań. 2 Podstawy metodologiczne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka stworzona została zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju. Wyznaczone w części strategicznej niniejszego dokumentu działania są kompatybilne z celami i działaniami ujętymi w dokumentach strategicznych Wspólnoty Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Niniejsza strategia uwzględnia wytyczne zawarte m.in. w następujących dokumentach: Strategia Lizbońska Globalny program działań na XXI wiek Agenda 21 (1992), Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht 1992) oraz Traktat o Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej (Traktat Amsterdamski 1997), POLSKA Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Dokument rządowy, Warszawa 2000), Druga polityka ekologiczna państwa (Dokument rządowy, Warszawa 2000). Strategiczne dokumenty województwa mazowieckiego Strategiczne dokumenty powiatu otwockiego Strategiczne dokumenty Miasta Otwock Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Informacji Turystycznej Województwa Mazowieckiego Strategia Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego 2.1 Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój stanowi obecnie główną ideę planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Zagadnienie to uregulowane jest odpowiednimi aktami prawnymi: m.in. przepisami w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie i kształtowaniu 9

10 środowiska, w Prawie ochrony środowiska, jest zaleceniem Agendy 21 z 1992 r., odpowiednie zapisy znajdują się w traktacie z Maastricht. Termin sustainable development po raz pierwszy został użyty w 1978 r. w Raporcie Światowego Komitetu ds. Środowiska i Rozwoju. Według autorów Raportu rozwój zrównoważony to taki proces wzrostu i zmian, który zapewnia zaspokojenie istniejących potrzeb bez ograniczenia przyszłym generacjom możliwości zaspokojenia ich własnych potrzeb. Terminem tym określa się obecnie nie tylko użytkowanie zasobów (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju), ale także konieczność podtrzymywania dobrobytu ludności ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych i z zastrzeżeniem, że wzrost ten nie może spowodować ograniczenia zdolności przyszłych generacji do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Termin sustainable development nie oznacza dokładnie rozwój zrównoważony, ale raczej rozwój podtrzymywalny lub rozwój możliwy do kontynuowania w długim czasie. Od kilkunastu lat kraje wysoko rozwinięte podejmują wysiłki mające na celu skonkretyzowanie i wdrażanie tak rozumianego rozwoju. W Polsce oficjalna definicja pojawiła się w 1997 r. w znowelizowanej ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, a następnie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przez rozwój zrównoważony rozumie się " taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przyjmuje się na ogół następujące zasady wynikające z celów rozwoju zrównoważonego: poprawa warunków życia mieszkańców, uwzględnianie interesów obecnego i przyszłych pokoleń, sprawiedliwość między i wewnątrzgeneracyjna w dostępie do środowiska i innych szans rozwoju; dotyczące sposobów realizacji celów zrównoważonego rozwoju: o odtwarzanie zasobów odnawialnych, o substytucja zasobów nieodnawialnych, o zachowanie różnorodności biologicznej, o emitowanie takich ilości zanieczyszczeń, które środowisko jest w stanie przyjąć i zneutralizować; dotyczące opracowania i wdrażania koncepcji rozwoju: o podejście kompleksowe, ale z koncentracją na kluczowych problemach, o planowanie zintegrowane, o wielowariantowość rozwiązań koncepcji planistycznych; dotyczące planowania przekształceń zagospodarowania: o dostosowywanie zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, o zachowanie właściwych proporcji między terenami biologicznie czynnymi i zabudowanymi, minimalizacja uciążliwości zagospodarowania, o koncentracja zagospodarowania. 10

11 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga więc: zwrócenia większej uwagi na integrację polityczną, administracyjną i organizacyjną, doskonalenia partnerstwa, kooperacji i współuczestnictwa obywatelskiego, zachowania równych praw dla wszystkich grup ludności i wszystkich pokoleń. Podsumowując, rozwój zrównoważony jest to pewien sposób prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz taka organizacja życia społecznego, które zapewnią dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, systemów zarządzania, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę (w pierwszym okresie), a następnie zachowanie wysokiej jakości życia. Umiejętne gospodarowanie oznacza podejmowanie działań efektywnych ekonomicznie, a więc zapewniających najwyższy efekt z każdej zainwestowanej kwoty, skutecznych ekologicznie, a więc zapewniających wysokie tempo rozwoju przy możliwie najmniejszym obciążeniu środowiska przyrodniczego oraz akceptowalnych społecznie, a więc przynoszących wzrost jakości życia możliwie największej części lokalnej społeczności. Istnieje wiele zasad dotyczących koncepcji zrównoważonego rozwoju, które mają szczególne znaczenie dla turystyki oraz podejścia, które powinniśmy przyjąć planując rozwój turystyki na poziomie lokalnym. Przyjęcie podejścia holistycznego i zintegrowanego Wszystkie, różnorodne wpływy turystyki powinny zostać wzięte pod uwagę przy jej planowaniu i rozwoju. Ponadto, turystyka powinna być zrównoważona i zintegrowana z całym zakresem działań, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Planowanie długookresowe Zrównoważony rozwój oznacza zajęcie się potrzebami przyszłych pokoleń na równi z naszymi. Planowanie długookresowe wymaga zdolności zrównoważenia działań w czasie. Osiągnięcie odpowiedniego tempa i rytmu rozwoju Poziom, tempo oraz kształt rozwoju powinny odzwierciedlać i respektować charakter, zasoby i potrzeby społeczności lokalnych oraz destynacji. Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron Zrównoważone podejście wymaga powszechnego i zaangażowanego udziału w procesie podejmowania decyzji oraz praktycznej realizacji tego co przewidziano w ich wyniku. Wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy 11

12 Polityki i działania powinny wykorzystywać najnowszą i najlepszą dostępną wiedzę. Informacje na temat trendów oraz wpływów na turystykę, oraz umiejętności i doświadczenia, powinny być wspólne dla całej Europy. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem zasada ostrożności W przypadku niepewności co do wyników, należy przeprowadzić ocenę i zastosować działania zapobiegawcze, w celu uniknięcia szkód dla środowiska lub społeczeństwa. Odzwierciedlenie wpływu w kosztach koszty pokrywa użytkownik i zanieczyszczający Ceny powinny odzwierciedlać prawdziwe koszty związane z konsumpcją i produkcją poniesione przez społeczeństwo. Ma to konsekwencje nie tylko dla zanieczyszczenia, ale również wpływa na opłaty za korzystanie z udogodnień generujących istotne koszty eksploatacji z nimi związane. Określenie i przestrzeganie ograniczeń, w stosownych przypadkach Pojemność poszczególnych miejsc i większych obszarów powinna zostać określona z możliwością ograniczenia, tam gdzie i kiedy to stosowne, rozwoju turystyki oraz ilość turystów. Wprowadzenie stałego monitoringu Zrównoważony rozwój wiąże się ze zrozumieniem wpływów i ciągłego zdawania sobie z nich sprawy, tak by można było wprowadzić konieczne zmiany i ulepszenia. 2.2 Wykorzystywane źródła W procesie opracowywania niniejszej Strategii wykorzystano wiele źródeł. Można je podzielić na dwie główne grupy: Źródła pierwotne dane pozyskane z analizy ankiet, wywiadów bezpośrednich, wywiadów telefonicznych, spotkań, wizji lokalnej, warsztatów diagnostycznych i strategicznych Źródła wtórne materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, dane statystyczne m.in. GUS-u, materiały POT, dokumenty strategiczne Miasta Otwocka, publikacje, mapy, strony internetowe, materiały promocyjne i informacyjne, materiały prasowe, monografie etc. Źródła te zostały pozyskane dzięki współpracy z Urzędem Miasta Otwocka, dzięki współpracy z mieszkańcami, a także były pozyskiwane samodzielnie przez konsultantów podczas procesu zbierania danych. 12

13 2.3 Metodyka i etapy prac Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wykorzystano metodę partycypacyjnoekspercką, umożliwiającą połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych z zaangażowaniem oraz wiedzą lokalnych społeczności. Metoda partycypacyjno-ekspercka przewiduje udział społeczności w procesie tworzenia każdego z elementów Strategii. Oparta jest na bezpośrednim kontakcie między konsultantami i mieszkańcami, co daje znakomite efekty, głównie w sferze przepływu informacji, wymiany uwag, przyczynia się też do wysokiego poziomu akceptacji dokumentu wśród społeczności lokalnej. W związku z powyższym niniejszy dokument jest kolektywnie opracowaną strategią, której zapisy zostały wypracowane wspólnie podczas spotkań, warsztatów, wymiany informacji, uwag, opinii, propozycji. Założeniem Strategii jest wypracowanie koncepcji rozwoju Miasta zmierzającej do podniesienia poziomu życia mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu posiadanych zasobów i walorów. Jedną z najważniejszych cech tak opracowanej strategii jest integrowanie różnych środowisk i ich angażowanie w proces planowania. Równocześnie oznacza to wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za skutki wdrożenia zapisów Strategii. Zgodnie z ideą metody partycypacyjno-eksperckiej, oprócz prac eksperckich (wykonywanych przez konsultantów) kluczową rolę odegrały wizja lokalna, warsztaty, wywiady bezpośrednie, wywiady pogłębione, rozmowy z mieszkańcami, telemarketing oraz badania ankietowe, wymagające kontaktu z mieszkańcami, umożliwiające pozyskanie bezcennej wiedzy dotyczącej Otwocka w kontekście rozwoju turystyki, kultury i sportu. Proces tworzenia Strategii obejmował następujące etapy: Etap diagnostyczny związany z analizą stanu wyjściowego, sytuacji gospodarczej i społecznej Miasta, a także potencjału w zakresie rozwoju turystyki, kultury i sportu. Stosowane w tym etapie metody prac obejmują: badanie ankietowe, analizę źródeł wtórnych, warsztaty, wywiady osobiste, telemarketing oraz wizję lokalną. Na tej bazie eksperci dokonali opracowania diagnozy strategicznej, podsumowanej analizą SWOT. Etap strategiczny dotyczący określenia koncepcji rozwoju turystycznego Miasta, a także zasad wdrażania Strategii, realizowany przez ekspertów na bazie informacji pozyskanych podczas warsztatów, danych pozyskanych podczas kontaktów bezpośrednich ze społecznością lokalną. 3. Diagnoza strategiczna 13

14 Diagnoza strategiczna stanowi punkt wyjścia do konstruowania Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki miasta Otwocka na lata Diagnoza ta obejmuje zarówno analizę uwarunkowań wynikających z istniejących dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak i analizę sytuacji gospodarczej i społecznej miasta oraz analizę posiadanego potencjału w kontekście rozwoju turystyki, sportu i kultury. Podsumowanie diagnozy stanowi analiza SWOT. 3.1 Uwarunkowania strategiczne Aby wdrażanie niniejszej Strategii mogło przebiegać w sposób możliwie efektywny, konieczne jest zachowanie spójności z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. Wynika to z faktu, że opracowane i funkcjonujące dokumenty wyznaczają pożądaną wizję rozwoju kraju, regionu, powiatu, miasta wypracowaną i akceptowaną, zarówno przez władze, jak i społeczności lokalne. W związku z powyższym, każdy powstający w późniejszym czasie dokument planistyczny powinien być kompatybilny z wcześniej opracowanymi strategiami i wpisywać się w ich założenia, rozwijając je i pogłębiając. Jednocześnie ich znaczenie wynika z faktu, że samorządom terytorialnym różnych szczebli przypisano realizację zadań, bądź bezpośrednio związanych z turystyką w regionie, bądź pośrednio wpływających na jej rozwój. Niniejszy podrozdział został tak skonstruowany, aby prześledzić miejsce turystyki w układzie pionowym od dokumentów międzynarodowych i ogólnokrajowych poprzez wojewódzkie po obowiązujące obecnie lokalne dokumenty strategiczne. Dokumenty międzynarodowe Dla rozwoju turystyki zrównoważonej Przewodnik UNWTO/UNEP1 wskazuje 12 celów, które powinny być uwzględnianie w rozwoju turystyki. Te cele są uwzględnione w dokumentach strategicznych zarówno UE jak i instytucji niepublicznych działających na rzecz rozwoju turystyki. RENTOWNOŚĆ Zapewnianie rentowności i konkurencyjności destynacji turystycznych i przedsiębiorstw, tak by były one w stanie kontynuować pomyślny rozwój i dawać długookresowe korzyści. DOBROBYT LOKALNY Maksymalne zwiększanie wkładu turystyki w dobrobyt destynacji uwzględniając procent wydatków ponoszonych przez zwiedzających, który jest zatrzymywany lokalnie. JAKOŚĆ ZATRUDNIENIA 14

15 Zwiększanie ilości i jakości lokalnych miejsc pracy tworzonych i wspieranych przez turystykę, uwzględniając poziom płac, warunków usług i dostępności dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, upośledzenie oraz inne. RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA Dążenie do powszechnej dystrybucji korzyści ekonomicznych i społecznych z turystki za pośrednictwem społeczności przyjmującej, uwzględniając zwiększenie możliwości, dochodów i usług dostępnych dla osób niezamożnych. SATYSFAKCJA ODWIEDZAJĄCYCH Zapewnianie bezpiecznych i satysfakcjonujących doświadczeń odwiedzającym, dostępnych dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, upośledzenie lub inne. KONTROLA LOKALNA Zaangażowanie i upoważnienie społeczności lokalnych do planowania i podejmowania decyzji w kwestiach zarządzania i przyszłego rozwoju turystyki na ich obszarze, po konsultacjach z innymi partnerami. DOBRO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Utrzymanie i podniesienie jakości życia w społecznościach lokalnych, uwzględniając struktury społeczne i dostęp do zasobów, udogodnień i systemów wsparcia, unikając wszelkiej formy upokarzania, czy wykorzystywania. BOGACTWO KULTUROWE Respektowanie i wzmacnianie dziedzictwa kulturowego, autentycznej kultury, tradycji i cech charakterystycznych społeczności przyjmujących. DOPASOWANIE DO KRAJOBRAZU LOKALNEGO Utrzymanie i poprawa jakości krajobrazów, zarówno miejskich jak i wiejskich, oraz unikanie fizycznego i wizualnego niedopasowania do środowiska naturalnego. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Wsparcie ochrony obszarów przyrodniczych, siedlisk, fauny i flory, oraz zmniejszanie szkód. WYDAJNOŚĆ ZASOBÓW Zmniejszanie zużycia skąpych i nieodnawialnych zasobów w ramach rozwoju i funkcjonowaniu obiektów turystycznych i usług. 15

16 CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA Zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska, wody i gruntu oraz wytwarzania odpadów przez przedsiębiorstwa turystyczne i odwiedzających. Dokumenty krajowe Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015 Dokument zakłada, że nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny, przyciągnie do Polski zarówno zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy dokumentu uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. Dokument jest oparty o zasadę zrównoważonego rozwoju. Wyznacza główne kierunki rozwoju polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych postrzegane jako: 1. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności. 2. Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki. 3. Wsparcie marketingowe. 4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej. W zakresie produktu turystycznego rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie konkurencyjnych produktów turystycznych oraz rozwój nowych produktów, jak również rozwój wiodących typów turystyki, inwestycje w obszarze infrastruktury turystycznej produktów, integracja produktów i oferty turystycznej regionów oraz działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki. W zakresie zasobów ludzkich rekomendowane są działania ukierunkowane na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr operacyjnych gospodarki turystycznej, rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej oraz działania w ramach monitorowania potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych. W zakresie wsparcia marketingowego rekomendowane są działania ukierunkowane na usprawnienie systemu informacji turystycznej oraz zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce. W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni oraz zwiększanie dostępności turystycznej regionu poprzez rozwój transportu. 16

17 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata została przyjęta przez Radę Ministrów 21 września 2004 roku. Jest dokumentem tworzącym ramy dla polityki kulturalnej państwa w warunkach rynkowych oraz dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury. Generalnym przesłaniem Strategii jest wzmocnienie infrastruktury kulturalnej i zwiększenie dostępu do kultury, między innymi przez subsydiowanie jej oferty, a przede wszystkim wyrównywanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy województwami w Polsce oraz pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Cel strategiczny został określony jako zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, do których należą: Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury. Poprawa warunków działalności artystycznej. Efektywna promocja twórczości. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizacją i rozbudową infrastruktury kultury. Za najważniejsze obszary w okresie programowania wybrano: rozwój czytelnictwa i wzrost znaczenia książki, dbałość o rozwój sztuki współczesnej, wspieranie roli szkół artystycznych w kształtowaniu kadr współczesnej kultury, rozwój instytucji kultury oraz kulturowego dziedzictwa narodowego. W dokumencie znalazło się również nawiązanie do turystyki. Podkreślono bowiem, iż potencjał turystyczny Polski jest spory, tymczasem ruch turystyczny, zwłaszcza zagraniczny, i związane z nim efekty gospodarcze są nieadekwatnie niskie. W związku z tym niezbędna jest poprawa i coraz wyższa jakość standardu zagospodarowania turystycznego. Istotną rolę w tym procesie powinny odgrywać także inwestycje w celu urozmaicenia oferty turystycznej, dla której znaczące są także atrakcje o charakterze kulturalnym. W centrach wysokiej koncentracji ruchu turystycznego potrzebne są odpowiednio dobrane imprezy i instytucje kultury. Dokumenty wojewódzkie 17

18 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) Na podstawie zaktualizowanej diagnozy oraz oceny dotychczasowych efektów realizacji Strategii, analizy SWOT, a także określonych w planie zagospodarowania przestrzennego celów i kierunków rozwoju województwa mazowieckiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu przesłanek wynikających z rządowych dokumentów powstałych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz kierując się inspiracjami wynikającymi ze Strategii Lizbońskiej przyjęto układ celów rozwoju województwa mazowieckiego, które stanowią aktualizację celów zapisanych w uchwalonej w 2001 roku Strategii Rozwoju Województwa. Celem nadrzędnym województwa mazowieckiego jest wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców. Strategia wyznacza następujące cele strategiczne: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cele pośrednie to: Rozwój kapitału społecznego Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. W ramach realizacji tego ostatniego celu wśród kierunków działań są przewidziane działania związane z promocją i zwiększaniem atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz z kreowaniem i promocją produktu Regionu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest głównym instrumentem służącym realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych. 18

19 Województwo mazowieckie odgrywa ważną rolę jako miejsce docelowe i główny krajowy ośrodek turystyki zagranicznej. Turystyka przyjazdowa skupia się jednak głównie w Warszawie. Na terenie województwa znajduje się wiele miejsc i obiektów o dużym znaczeniu kulturowym i środowiskowym, które mogą być lepiej wykorzystane dla społeczności regionalnej i turystów. W związku z powyższym RPO uwzględnia priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Celem głównym Priorytetu VI jest: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cele szczegółowe obejmują : Promocję i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. Poprawę oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. Kategorie interwencji natomiast to: Ścieżki rowerowe. Promowanie walorów przyrodniczych. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rozwój infrastruktury kulturalnej. Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r.) uzupełnia i uszczegóławia zapisy Strategii przekładając je na konkretne rozwiązania przestrzenne. W Planie przyjęto, że zrównoważoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną Mazowsza będą tworzyć główne ośrodki osadnicze, jako elementy węzłowe, z siecią powiązań infrastrukturalnych kształtujących potencjalne pasma rozwoju oraz przestrzenie otwarte o różnych funkcjach uwarunkowanych bezpośrednio cechami środowiska przyrodniczego. Kluczowymi elementami równoważenia rozwoju są aglomeracja warszawska i ośrodki subregionalne. Przeprowadzona analiza cech społeczno-gospodarczych i możliwości rozwoju regionu wskazują na konieczność podziału funkcjonalnego obszaru województwa na następujące obszary: aglomeracji warszawskiej o najwyższej koncentracji różnorodnych funkcji, gdzie podstawowym problemem jest budowanie ładu przestrzennego; 19

20 największych wpływów aglomeracji warszawskiej, posiadające szanse dalszego rozwoju; o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju tj. obszar radomski, płocki, ostrołęcki, nadbużański i mławsko-żuromiński, na których zaobserwowano kumulowanie się negatywnych zjawisk w dotychczasowym rozwoju i małe możliwości samodzielnego ich przezwyciężenia. Misją Planu jest tworzenie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców oraz do stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności Regionu. Równoważenie rozwoju i dążenie do zmian w strukturze obszarów problemowych ma być osiągnięte poprzez następujące cele: zapewnienie większej spójności przestrzennej województwa i stwarzanie warunków do wyrównywania dysproporcji rozwojowych; zapewnienie zrównoważonego oraz harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego; zwiększenie konkurencyjności Regionu i poprawę warunków życia. Polityka wobec aglomeracji polega na wspieraniu restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref funkcjonalno-przestrzennych oraz stymulowaniu wzrostu funkcji metropolitalnych Warszawy. Strefa podstołeczna wymaga porządkowania procesów urbanizacji oraz ograniczania obszarów konfliktowych pomiędzy zainwestowaniem technicznym a środowiskiem przyrodniczym i zabudową mieszkaniową. Szansą dla aglomeracji jest rozwój powiązań z Łodzią w celu stworzenia duopolu warszawsko-łódzkiego, będącego bardziej konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. W obszarze największych wpływów aglomeracji warszawskiej polityka przestrzenna polega na wspieraniu dotychczasowych kierunków rozwoju m.in. poprzez umacnianie ośrodków subregionalnych (koncentracja infrastruktury społecznej i około biznesowej), rozwój systemu transportowego, specjalizację produkcji rolnej i rozwój turystyki. Ponadto wspierane są mechanizmy dyfuzji innowacji i postępu z aglomeracji warszawskiej. Działania samorządu województwa polegają głównie na wspieraniu wybranych inicjatyw samorządów lokalnych. Celem polityki kierowanej do obszarów o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju jest złagodzenie narastających dysproporcji w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego województwa. Działania te dotyczą wyodrębnionych obszarów: radomskiego, ostrołęckiego, nadbużańskiego, mławsko-żuromiński, płockiego. Wskazane w Planie pasma aktywności społecznej i gospodarczej oparto o systemy infrastruktury technicznej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Procesy ich modernizacji i rozbudowy stanowią o kształtowaniu się pasm dynamizujących aktywność województwa opartych o ponadeuropejskie i ponadregionalne korytarze transportowe. Ich uzupełnieniem będą tzw. Wielka Obwodnica Mazowsza i Duża Obwodnica Warszawy. 20

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo