Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1 Uchwala się dokument pod nazwą Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kudlicki

2 Uzasadnienie Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka. Określa podstawowe kierunki rozwoju Miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej, integrującej również elementy sportu i kultury w perspektywie 2022 roku. Dokument jest spójny z zapisami i wytycznymi zawartymi w dokumentach Wspólnoty Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Strategia jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne na działania z zakresu turystyki, kultury, promocji i sportu. 2

3 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA OTWOCKA NA LATA Otwock, 2011 r. 3

4 Spis treści 1. Wprowadzenie O strategii Cele strategii Obszar strategii Zakres strategii Podstawy metodologiczne Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju Wykorzystywane źródła Metodyka i etapy prac Diagnoza strategiczna Uwarunkowania strategiczne Kompetencje samorządu Miasta w zakresie turystyki Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Zasoby Miasta w zakresie turystyki, sportu i kultury Kapitał ludzki Kapitał społeczny Kapitał przestrzenny Analiza działalności marketingowej Analiza SWOT Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki Schemat logiczny Wizja i misja Strategiczne cele rozwoju Zadania realizacyjne System wdrażania strategii Koordynacja wdrażania strategii Ramowy harmonogram wdrażania System monitoringu i ewaluacji Możliwości finansowania realizacji strategii

5 1. Wprowadzenie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka powstała dzięki aktywnej współpracy instytucji i osób, którym zależy na rozwoju Miasta z konsultantami zewnętrznymi. Jest ich wspólnym dziełem. Dokument jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka, określa podstawowe kierunki rozwoju Miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej, integrującej również elementy sportu i kultury w perspektywie roku Jest to Strategia oparta o zasady zrównoważonego rozwoju, czyli takie zarządzanie posiadanym potencjałem, aby zaspokoić istniejące potrzeby Miasta i jego mieszkańców, nie ograniczając jednocześnie następnym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich przyszłych potrzeb. W tym kontekście tak opracowaną strategię wyróżnia jednakowe traktowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony zasobów, które go warunkują (w tym zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych). Znaczenie dokumentu wynika z kilku podstawowych przesłanek: Porządkuje i hierarchizuje wielość zadań realizacyjnych, ujmując je w harmonogram działań. Dzięki temu samorząd posiada skuteczny długofalowy plan, scenariusz najważniejszych działań w kontekście rozwoju turystyki, ale również kultury i sportu w Mieście. Stanowi istotną informację dla potencjalnych inwestorów, wskazującą na stabilność i przewidywalność działań samorządu oraz zachodzących w Otwocku zmian, co jest istotną przesłanką do planowania własnych przedsięwzięć. Jest pomocny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przy których preferowane są projekty zgodne z dokumentami strategicznymi. Strategia znajduje się w ścisłej korelacji i w związku przyczynowo-skutkowym z obowiązującymi dokumentami strategicznymi różnych szczebli (począwszy od krajowych i międzynarodowych, a skończywszy na dokumentach miejskich). Niniejszym autorzy dokumentu składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i podmiotom, których wiedza i doświadczenie przyczyniły się do powstania Strategii w jej ostatecznym kształcie. 1.1 O strategii Choć niniejsza Strategia, zgodnie z jej tytułem koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z turystyką, to jednak ważną jej część stanowią również sport i kultura. Wynika z faktu, iż zarówno sport, jak i kultura wykazują w warunkach otwockich ścisły związek z turystyką i wzajemne wpływy i powiązania, oddziałując na siebie bezpośrednio i pośrednio. Jest to wybór nieprzypadkowy. Takie podejście uwarunkowane jest, z jednej strony 5

6 rzeczywistym potencjałem rozwojowym Otwocka i jego specyfiką, z drugiej jest interdyscyplinarnością turystyki, która wykazując międzysektorowe powiązania, oddziałuje i integruje wiele dziedzin gospodarki oraz wiele elementów rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie wymienione obszary ponadto są ze sobą silnie i wielowątkowo związane. Rys.1 Wzajemne powiązania turystyki, sportu i kultury w kontekście produktu turystycznego Źródło: opracowanie własne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka składa się z dwóch zasadniczych członów: części audytowej oraz części strategicznej. Pierwsza z nich zawiera analizę obecnego stanu oraz prezentowanego potencjału Miasta w zakresie turystyki, kultury i sportu. Zakończona jest uniwersalną analizą SWOT. Druga, strategiczna część dokumentu wynika bezpośrednio z części audytowej, zawiera dopasowane do istniejącej sytuacji i zidentyfikowanych problemów. Każde z działań jest tak skonstruowane, by umożliwić podmiotom zainteresowanym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, choć niewątpliwie w kolejnych latach będą ona coraz bardziej ograniczone. 6

7 Jak wspomniano strategia koncentruje się na zagadnieniach związanych z turystyką. Właśnie z turystyką jako dziedziną gospodarki (jedną z najprężniej rozwijających się na świecie) władze Miasta, jak również mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, wiążą nadzieje na dynamiczny rozwój Otwocka. Jest to wybór optymalny, zważywszy na charakter Miasta, jego położenie, jak również tradycyjne funkcje uzdrowiskowe. W powiązaniu z rozwojem infrastruktury sportowej, animowaniem działań kulturalnych, Otwock ma szansę ponownie stać się atrakcyjną miejscowością turystyczną, odbudowując swoją pozycję na turystycznej mapie Polski i Europy. 1.2 Cele strategii Cele niniejszej Strategii można podzielić na cele bezpośrednie dotyczące opracowania dokumentu, oraz cele realizacji Strategii. Do tych pierwszych można zaliczyć sporządzenie dokładnej diagnozy istniejącego potencjału w zakresie turystyki, kultury i sportu, określenie kierunków ich rozwoju na terenie Otwocka, zdefiniowaniem celów strategicznych, operacyjnych i działań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć oraz określeniem efektywnego systemu wdrażania. Do celów realizacji Strategii należy natomiast zaliczyć: Rozwój gospodarczy Miasta poprzez rozwijanie gospodarki turystycznej Rozwój społeczny, związany z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu Ochronę posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych Skuteczną promocję Otwocka, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i spędzania wolnego czasu Wzrost liczby turystów odwiedzających teren Otwocka Poprawę wizerunku Miasta poprzez wykreowanie marki turystycznej Zaktywizowanie społeczności lokalnych poprzez włączenie ich w rozwój turystyki, kultury i sportu, a także w proces zarządzania Polepszenie warunków życia mieszkańców Przyciąganie inwestorów i inwestycji Rys. 1 Cele Strategii 7

8 Źródło: opracowanie własne 1.3 Obszar strategii Obszar objęty projektem ogranicza się do terenu Otwocka, miasta położonego w województwie mazowieckim, siedziby powiatu otwockiego. Otwock stanowi część aglomeracji warszawskiej, wg danych z 2008 r. miasto liczyło ponad mieszkańców, zajmując powierzchnię ok. 47 km 2. Miasto położone jest w Dolinie Środkowej Wisły. Otwock graniczy z miastem Józefów (granicę stanowi rzeka Świder) od północy, od wschodu z gminą Wiązowna, na południu z gminą Celestynów i miastem Karczew. Zachodnią, naturalną granicę stanowi rzeka Wisła. Przez Otwock przechodzi linia kolejowa PKP. Poza dworcem kolejowym w centrum Miasta, na terenie Otwocka są jeszcze 2 przystanki: w Świdrze i Śródborowie. Ponadto przez Otwock przebiegają droga krajowa nr 17 oraz droga wojewódzka nr Zakres strategii Zakres tematyczny niniejszej Strategii obejmuje zagadnienia związane z turystyką, sportem i kulturą. Zostały one ujęte w rozdziały poświęcone: 8

9 Metodologii: wykorzystywanym źródłom i sposobu ich analizy, metodyce konstruowania dokumentu, oraz etapom prac. Ważnym wyznacznikiem Strategii było pojęcie i zasady zrównoważonego rozwoju. Diagnozie strategicznej, w kontekście uwarunkowań wynikających z istniejących dokumentów strategicznych, kompetencji samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystyki, analizy gospodarczej i społecznej sytuacji Miasta Otwocka, potencjału w zakresie rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz analizy SWOT, zamykającej i niejako podsumowującej diagnozę. Koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka, w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju, wizji i misji, celów i zadań realizacyjnych. Systemowi wdrażania ww. koncepcji, zawierającemu wskazania koordynatora wdrażania, systemu monitoringu i ewaluacji oraz źródeł finansowania poszczególnych działań. 2 Podstawy metodologiczne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka stworzona została zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju. Wyznaczone w części strategicznej niniejszego dokumentu działania są kompatybilne z celami i działaniami ujętymi w dokumentach strategicznych Wspólnoty Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Niniejsza strategia uwzględnia wytyczne zawarte m.in. w następujących dokumentach: Strategia Lizbońska Globalny program działań na XXI wiek Agenda 21 (1992), Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht 1992) oraz Traktat o Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej (Traktat Amsterdamski 1997), POLSKA Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Dokument rządowy, Warszawa 2000), Druga polityka ekologiczna państwa (Dokument rządowy, Warszawa 2000). Strategiczne dokumenty województwa mazowieckiego Strategiczne dokumenty powiatu otwockiego Strategiczne dokumenty Miasta Otwock Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Informacji Turystycznej Województwa Mazowieckiego Strategia Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego 2.1 Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój stanowi obecnie główną ideę planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Zagadnienie to uregulowane jest odpowiednimi aktami prawnymi: m.in. przepisami w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie i kształtowaniu 9

10 środowiska, w Prawie ochrony środowiska, jest zaleceniem Agendy 21 z 1992 r., odpowiednie zapisy znajdują się w traktacie z Maastricht. Termin sustainable development po raz pierwszy został użyty w 1978 r. w Raporcie Światowego Komitetu ds. Środowiska i Rozwoju. Według autorów Raportu rozwój zrównoważony to taki proces wzrostu i zmian, który zapewnia zaspokojenie istniejących potrzeb bez ograniczenia przyszłym generacjom możliwości zaspokojenia ich własnych potrzeb. Terminem tym określa się obecnie nie tylko użytkowanie zasobów (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju), ale także konieczność podtrzymywania dobrobytu ludności ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych i z zastrzeżeniem, że wzrost ten nie może spowodować ograniczenia zdolności przyszłych generacji do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Termin sustainable development nie oznacza dokładnie rozwój zrównoważony, ale raczej rozwój podtrzymywalny lub rozwój możliwy do kontynuowania w długim czasie. Od kilkunastu lat kraje wysoko rozwinięte podejmują wysiłki mające na celu skonkretyzowanie i wdrażanie tak rozumianego rozwoju. W Polsce oficjalna definicja pojawiła się w 1997 r. w znowelizowanej ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, a następnie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przez rozwój zrównoważony rozumie się " taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przyjmuje się na ogół następujące zasady wynikające z celów rozwoju zrównoważonego: poprawa warunków życia mieszkańców, uwzględnianie interesów obecnego i przyszłych pokoleń, sprawiedliwość między i wewnątrzgeneracyjna w dostępie do środowiska i innych szans rozwoju; dotyczące sposobów realizacji celów zrównoważonego rozwoju: o odtwarzanie zasobów odnawialnych, o substytucja zasobów nieodnawialnych, o zachowanie różnorodności biologicznej, o emitowanie takich ilości zanieczyszczeń, które środowisko jest w stanie przyjąć i zneutralizować; dotyczące opracowania i wdrażania koncepcji rozwoju: o podejście kompleksowe, ale z koncentracją na kluczowych problemach, o planowanie zintegrowane, o wielowariantowość rozwiązań koncepcji planistycznych; dotyczące planowania przekształceń zagospodarowania: o dostosowywanie zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, o zachowanie właściwych proporcji między terenami biologicznie czynnymi i zabudowanymi, minimalizacja uciążliwości zagospodarowania, o koncentracja zagospodarowania. 10

11 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga więc: zwrócenia większej uwagi na integrację polityczną, administracyjną i organizacyjną, doskonalenia partnerstwa, kooperacji i współuczestnictwa obywatelskiego, zachowania równych praw dla wszystkich grup ludności i wszystkich pokoleń. Podsumowując, rozwój zrównoważony jest to pewien sposób prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz taka organizacja życia społecznego, które zapewnią dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, systemów zarządzania, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę (w pierwszym okresie), a następnie zachowanie wysokiej jakości życia. Umiejętne gospodarowanie oznacza podejmowanie działań efektywnych ekonomicznie, a więc zapewniających najwyższy efekt z każdej zainwestowanej kwoty, skutecznych ekologicznie, a więc zapewniających wysokie tempo rozwoju przy możliwie najmniejszym obciążeniu środowiska przyrodniczego oraz akceptowalnych społecznie, a więc przynoszących wzrost jakości życia możliwie największej części lokalnej społeczności. Istnieje wiele zasad dotyczących koncepcji zrównoważonego rozwoju, które mają szczególne znaczenie dla turystyki oraz podejścia, które powinniśmy przyjąć planując rozwój turystyki na poziomie lokalnym. Przyjęcie podejścia holistycznego i zintegrowanego Wszystkie, różnorodne wpływy turystyki powinny zostać wzięte pod uwagę przy jej planowaniu i rozwoju. Ponadto, turystyka powinna być zrównoważona i zintegrowana z całym zakresem działań, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Planowanie długookresowe Zrównoważony rozwój oznacza zajęcie się potrzebami przyszłych pokoleń na równi z naszymi. Planowanie długookresowe wymaga zdolności zrównoważenia działań w czasie. Osiągnięcie odpowiedniego tempa i rytmu rozwoju Poziom, tempo oraz kształt rozwoju powinny odzwierciedlać i respektować charakter, zasoby i potrzeby społeczności lokalnych oraz destynacji. Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron Zrównoważone podejście wymaga powszechnego i zaangażowanego udziału w procesie podejmowania decyzji oraz praktycznej realizacji tego co przewidziano w ich wyniku. Wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy 11

12 Polityki i działania powinny wykorzystywać najnowszą i najlepszą dostępną wiedzę. Informacje na temat trendów oraz wpływów na turystykę, oraz umiejętności i doświadczenia, powinny być wspólne dla całej Europy. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem zasada ostrożności W przypadku niepewności co do wyników, należy przeprowadzić ocenę i zastosować działania zapobiegawcze, w celu uniknięcia szkód dla środowiska lub społeczeństwa. Odzwierciedlenie wpływu w kosztach koszty pokrywa użytkownik i zanieczyszczający Ceny powinny odzwierciedlać prawdziwe koszty związane z konsumpcją i produkcją poniesione przez społeczeństwo. Ma to konsekwencje nie tylko dla zanieczyszczenia, ale również wpływa na opłaty za korzystanie z udogodnień generujących istotne koszty eksploatacji z nimi związane. Określenie i przestrzeganie ograniczeń, w stosownych przypadkach Pojemność poszczególnych miejsc i większych obszarów powinna zostać określona z możliwością ograniczenia, tam gdzie i kiedy to stosowne, rozwoju turystyki oraz ilość turystów. Wprowadzenie stałego monitoringu Zrównoważony rozwój wiąże się ze zrozumieniem wpływów i ciągłego zdawania sobie z nich sprawy, tak by można było wprowadzić konieczne zmiany i ulepszenia. 2.2 Wykorzystywane źródła W procesie opracowywania niniejszej Strategii wykorzystano wiele źródeł. Można je podzielić na dwie główne grupy: Źródła pierwotne dane pozyskane z analizy ankiet, wywiadów bezpośrednich, wywiadów telefonicznych, spotkań, wizji lokalnej, warsztatów diagnostycznych i strategicznych Źródła wtórne materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, dane statystyczne m.in. GUS-u, materiały POT, dokumenty strategiczne Miasta Otwocka, publikacje, mapy, strony internetowe, materiały promocyjne i informacyjne, materiały prasowe, monografie etc. Źródła te zostały pozyskane dzięki współpracy z Urzędem Miasta Otwocka, dzięki współpracy z mieszkańcami, a także były pozyskiwane samodzielnie przez konsultantów podczas procesu zbierania danych. 12

13 2.3 Metodyka i etapy prac Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wykorzystano metodę partycypacyjnoekspercką, umożliwiającą połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych z zaangażowaniem oraz wiedzą lokalnych społeczności. Metoda partycypacyjno-ekspercka przewiduje udział społeczności w procesie tworzenia każdego z elementów Strategii. Oparta jest na bezpośrednim kontakcie między konsultantami i mieszkańcami, co daje znakomite efekty, głównie w sferze przepływu informacji, wymiany uwag, przyczynia się też do wysokiego poziomu akceptacji dokumentu wśród społeczności lokalnej. W związku z powyższym niniejszy dokument jest kolektywnie opracowaną strategią, której zapisy zostały wypracowane wspólnie podczas spotkań, warsztatów, wymiany informacji, uwag, opinii, propozycji. Założeniem Strategii jest wypracowanie koncepcji rozwoju Miasta zmierzającej do podniesienia poziomu życia mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu posiadanych zasobów i walorów. Jedną z najważniejszych cech tak opracowanej strategii jest integrowanie różnych środowisk i ich angażowanie w proces planowania. Równocześnie oznacza to wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za skutki wdrożenia zapisów Strategii. Zgodnie z ideą metody partycypacyjno-eksperckiej, oprócz prac eksperckich (wykonywanych przez konsultantów) kluczową rolę odegrały wizja lokalna, warsztaty, wywiady bezpośrednie, wywiady pogłębione, rozmowy z mieszkańcami, telemarketing oraz badania ankietowe, wymagające kontaktu z mieszkańcami, umożliwiające pozyskanie bezcennej wiedzy dotyczącej Otwocka w kontekście rozwoju turystyki, kultury i sportu. Proces tworzenia Strategii obejmował następujące etapy: Etap diagnostyczny związany z analizą stanu wyjściowego, sytuacji gospodarczej i społecznej Miasta, a także potencjału w zakresie rozwoju turystyki, kultury i sportu. Stosowane w tym etapie metody prac obejmują: badanie ankietowe, analizę źródeł wtórnych, warsztaty, wywiady osobiste, telemarketing oraz wizję lokalną. Na tej bazie eksperci dokonali opracowania diagnozy strategicznej, podsumowanej analizą SWOT. Etap strategiczny dotyczący określenia koncepcji rozwoju turystycznego Miasta, a także zasad wdrażania Strategii, realizowany przez ekspertów na bazie informacji pozyskanych podczas warsztatów, danych pozyskanych podczas kontaktów bezpośrednich ze społecznością lokalną. 3. Diagnoza strategiczna 13

14 Diagnoza strategiczna stanowi punkt wyjścia do konstruowania Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki miasta Otwocka na lata Diagnoza ta obejmuje zarówno analizę uwarunkowań wynikających z istniejących dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak i analizę sytuacji gospodarczej i społecznej miasta oraz analizę posiadanego potencjału w kontekście rozwoju turystyki, sportu i kultury. Podsumowanie diagnozy stanowi analiza SWOT. 3.1 Uwarunkowania strategiczne Aby wdrażanie niniejszej Strategii mogło przebiegać w sposób możliwie efektywny, konieczne jest zachowanie spójności z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. Wynika to z faktu, że opracowane i funkcjonujące dokumenty wyznaczają pożądaną wizję rozwoju kraju, regionu, powiatu, miasta wypracowaną i akceptowaną, zarówno przez władze, jak i społeczności lokalne. W związku z powyższym, każdy powstający w późniejszym czasie dokument planistyczny powinien być kompatybilny z wcześniej opracowanymi strategiami i wpisywać się w ich założenia, rozwijając je i pogłębiając. Jednocześnie ich znaczenie wynika z faktu, że samorządom terytorialnym różnych szczebli przypisano realizację zadań, bądź bezpośrednio związanych z turystyką w regionie, bądź pośrednio wpływających na jej rozwój. Niniejszy podrozdział został tak skonstruowany, aby prześledzić miejsce turystyki w układzie pionowym od dokumentów międzynarodowych i ogólnokrajowych poprzez wojewódzkie po obowiązujące obecnie lokalne dokumenty strategiczne. Dokumenty międzynarodowe Dla rozwoju turystyki zrównoważonej Przewodnik UNWTO/UNEP1 wskazuje 12 celów, które powinny być uwzględnianie w rozwoju turystyki. Te cele są uwzględnione w dokumentach strategicznych zarówno UE jak i instytucji niepublicznych działających na rzecz rozwoju turystyki. RENTOWNOŚĆ Zapewnianie rentowności i konkurencyjności destynacji turystycznych i przedsiębiorstw, tak by były one w stanie kontynuować pomyślny rozwój i dawać długookresowe korzyści. DOBROBYT LOKALNY Maksymalne zwiększanie wkładu turystyki w dobrobyt destynacji uwzględniając procent wydatków ponoszonych przez zwiedzających, który jest zatrzymywany lokalnie. JAKOŚĆ ZATRUDNIENIA 14

15 Zwiększanie ilości i jakości lokalnych miejsc pracy tworzonych i wspieranych przez turystykę, uwzględniając poziom płac, warunków usług i dostępności dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, upośledzenie oraz inne. RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA Dążenie do powszechnej dystrybucji korzyści ekonomicznych i społecznych z turystki za pośrednictwem społeczności przyjmującej, uwzględniając zwiększenie możliwości, dochodów i usług dostępnych dla osób niezamożnych. SATYSFAKCJA ODWIEDZAJĄCYCH Zapewnianie bezpiecznych i satysfakcjonujących doświadczeń odwiedzającym, dostępnych dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, upośledzenie lub inne. KONTROLA LOKALNA Zaangażowanie i upoważnienie społeczności lokalnych do planowania i podejmowania decyzji w kwestiach zarządzania i przyszłego rozwoju turystyki na ich obszarze, po konsultacjach z innymi partnerami. DOBRO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Utrzymanie i podniesienie jakości życia w społecznościach lokalnych, uwzględniając struktury społeczne i dostęp do zasobów, udogodnień i systemów wsparcia, unikając wszelkiej formy upokarzania, czy wykorzystywania. BOGACTWO KULTUROWE Respektowanie i wzmacnianie dziedzictwa kulturowego, autentycznej kultury, tradycji i cech charakterystycznych społeczności przyjmujących. DOPASOWANIE DO KRAJOBRAZU LOKALNEGO Utrzymanie i poprawa jakości krajobrazów, zarówno miejskich jak i wiejskich, oraz unikanie fizycznego i wizualnego niedopasowania do środowiska naturalnego. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Wsparcie ochrony obszarów przyrodniczych, siedlisk, fauny i flory, oraz zmniejszanie szkód. WYDAJNOŚĆ ZASOBÓW Zmniejszanie zużycia skąpych i nieodnawialnych zasobów w ramach rozwoju i funkcjonowaniu obiektów turystycznych i usług. 15

16 CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA Zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska, wody i gruntu oraz wytwarzania odpadów przez przedsiębiorstwa turystyczne i odwiedzających. Dokumenty krajowe Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015 Dokument zakłada, że nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny, przyciągnie do Polski zarówno zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy dokumentu uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. Dokument jest oparty o zasadę zrównoważonego rozwoju. Wyznacza główne kierunki rozwoju polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych postrzegane jako: 1. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności. 2. Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki. 3. Wsparcie marketingowe. 4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej. W zakresie produktu turystycznego rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie konkurencyjnych produktów turystycznych oraz rozwój nowych produktów, jak również rozwój wiodących typów turystyki, inwestycje w obszarze infrastruktury turystycznej produktów, integracja produktów i oferty turystycznej regionów oraz działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki. W zakresie zasobów ludzkich rekomendowane są działania ukierunkowane na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr operacyjnych gospodarki turystycznej, rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej oraz działania w ramach monitorowania potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych. W zakresie wsparcia marketingowego rekomendowane są działania ukierunkowane na usprawnienie systemu informacji turystycznej oraz zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce. W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni oraz zwiększanie dostępności turystycznej regionu poprzez rozwój transportu. 16

17 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata została przyjęta przez Radę Ministrów 21 września 2004 roku. Jest dokumentem tworzącym ramy dla polityki kulturalnej państwa w warunkach rynkowych oraz dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury. Generalnym przesłaniem Strategii jest wzmocnienie infrastruktury kulturalnej i zwiększenie dostępu do kultury, między innymi przez subsydiowanie jej oferty, a przede wszystkim wyrównywanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy województwami w Polsce oraz pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Cel strategiczny został określony jako zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, do których należą: Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury. Poprawa warunków działalności artystycznej. Efektywna promocja twórczości. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizacją i rozbudową infrastruktury kultury. Za najważniejsze obszary w okresie programowania wybrano: rozwój czytelnictwa i wzrost znaczenia książki, dbałość o rozwój sztuki współczesnej, wspieranie roli szkół artystycznych w kształtowaniu kadr współczesnej kultury, rozwój instytucji kultury oraz kulturowego dziedzictwa narodowego. W dokumencie znalazło się również nawiązanie do turystyki. Podkreślono bowiem, iż potencjał turystyczny Polski jest spory, tymczasem ruch turystyczny, zwłaszcza zagraniczny, i związane z nim efekty gospodarcze są nieadekwatnie niskie. W związku z tym niezbędna jest poprawa i coraz wyższa jakość standardu zagospodarowania turystycznego. Istotną rolę w tym procesie powinny odgrywać także inwestycje w celu urozmaicenia oferty turystycznej, dla której znaczące są także atrakcje o charakterze kulturalnym. W centrach wysokiej koncentracji ruchu turystycznego potrzebne są odpowiednio dobrane imprezy i instytucje kultury. Dokumenty wojewódzkie 17

18 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) Na podstawie zaktualizowanej diagnozy oraz oceny dotychczasowych efektów realizacji Strategii, analizy SWOT, a także określonych w planie zagospodarowania przestrzennego celów i kierunków rozwoju województwa mazowieckiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu przesłanek wynikających z rządowych dokumentów powstałych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz kierując się inspiracjami wynikającymi ze Strategii Lizbońskiej przyjęto układ celów rozwoju województwa mazowieckiego, które stanowią aktualizację celów zapisanych w uchwalonej w 2001 roku Strategii Rozwoju Województwa. Celem nadrzędnym województwa mazowieckiego jest wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców. Strategia wyznacza następujące cele strategiczne: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cele pośrednie to: Rozwój kapitału społecznego Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. W ramach realizacji tego ostatniego celu wśród kierunków działań są przewidziane działania związane z promocją i zwiększaniem atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz z kreowaniem i promocją produktu Regionu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest głównym instrumentem służącym realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych. 18

19 Województwo mazowieckie odgrywa ważną rolę jako miejsce docelowe i główny krajowy ośrodek turystyki zagranicznej. Turystyka przyjazdowa skupia się jednak głównie w Warszawie. Na terenie województwa znajduje się wiele miejsc i obiektów o dużym znaczeniu kulturowym i środowiskowym, które mogą być lepiej wykorzystane dla społeczności regionalnej i turystów. W związku z powyższym RPO uwzględnia priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Celem głównym Priorytetu VI jest: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cele szczegółowe obejmują : Promocję i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. Poprawę oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. Kategorie interwencji natomiast to: Ścieżki rowerowe. Promowanie walorów przyrodniczych. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rozwój infrastruktury kulturalnej. Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r.) uzupełnia i uszczegóławia zapisy Strategii przekładając je na konkretne rozwiązania przestrzenne. W Planie przyjęto, że zrównoważoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną Mazowsza będą tworzyć główne ośrodki osadnicze, jako elementy węzłowe, z siecią powiązań infrastrukturalnych kształtujących potencjalne pasma rozwoju oraz przestrzenie otwarte o różnych funkcjach uwarunkowanych bezpośrednio cechami środowiska przyrodniczego. Kluczowymi elementami równoważenia rozwoju są aglomeracja warszawska i ośrodki subregionalne. Przeprowadzona analiza cech społeczno-gospodarczych i możliwości rozwoju regionu wskazują na konieczność podziału funkcjonalnego obszaru województwa na następujące obszary: aglomeracji warszawskiej o najwyższej koncentracji różnorodnych funkcji, gdzie podstawowym problemem jest budowanie ładu przestrzennego; 19

20 największych wpływów aglomeracji warszawskiej, posiadające szanse dalszego rozwoju; o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju tj. obszar radomski, płocki, ostrołęcki, nadbużański i mławsko-żuromiński, na których zaobserwowano kumulowanie się negatywnych zjawisk w dotychczasowym rozwoju i małe możliwości samodzielnego ich przezwyciężenia. Misją Planu jest tworzenie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców oraz do stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności Regionu. Równoważenie rozwoju i dążenie do zmian w strukturze obszarów problemowych ma być osiągnięte poprzez następujące cele: zapewnienie większej spójności przestrzennej województwa i stwarzanie warunków do wyrównywania dysproporcji rozwojowych; zapewnienie zrównoważonego oraz harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego; zwiększenie konkurencyjności Regionu i poprawę warunków życia. Polityka wobec aglomeracji polega na wspieraniu restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref funkcjonalno-przestrzennych oraz stymulowaniu wzrostu funkcji metropolitalnych Warszawy. Strefa podstołeczna wymaga porządkowania procesów urbanizacji oraz ograniczania obszarów konfliktowych pomiędzy zainwestowaniem technicznym a środowiskiem przyrodniczym i zabudową mieszkaniową. Szansą dla aglomeracji jest rozwój powiązań z Łodzią w celu stworzenia duopolu warszawsko-łódzkiego, będącego bardziej konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. W obszarze największych wpływów aglomeracji warszawskiej polityka przestrzenna polega na wspieraniu dotychczasowych kierunków rozwoju m.in. poprzez umacnianie ośrodków subregionalnych (koncentracja infrastruktury społecznej i około biznesowej), rozwój systemu transportowego, specjalizację produkcji rolnej i rozwój turystyki. Ponadto wspierane są mechanizmy dyfuzji innowacji i postępu z aglomeracji warszawskiej. Działania samorządu województwa polegają głównie na wspieraniu wybranych inicjatyw samorządów lokalnych. Celem polityki kierowanej do obszarów o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju jest złagodzenie narastających dysproporcji w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego województwa. Działania te dotyczą wyodrębnionych obszarów: radomskiego, ostrołęckiego, nadbużańskiego, mławsko-żuromiński, płockiego. Wskazane w Planie pasma aktywności społecznej i gospodarczej oparto o systemy infrastruktury technicznej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Procesy ich modernizacji i rozbudowy stanowią o kształtowaniu się pasm dynamizujących aktywność województwa opartych o ponadeuropejskie i ponadregionalne korytarze transportowe. Ich uzupełnieniem będą tzw. Wielka Obwodnica Mazowsza i Duża Obwodnica Warszawy. 20

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Łódź, wrzesień 2011 POTENCJAŁY I BARIERY ROZWOJU MIAST REGIONU Spotkania konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Opole 2013 Województwo opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom HIERARCHICZNY UKŁAD PIĘCIU POZIOMÓW PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna Plan spotkania 2 Prezentacja: Omówienie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku

UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku UCHWAŁA Nr LIX/582/14 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa

Bardziej szczegółowo

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego

danych statystycznych dokumentów absorpcji środków badania ankietowego W ramach niniejszego projektu przeprowadzono analizy: - ogólnodostępnych danych statystycznych z siedmiu zakresów tematycznych, - najważniejszych dokumentów programowych, planistycznych i strategicznych

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r.

Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza Główny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL

14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL 14399/5/08 REV 5 (pl) ppa/zm 1 DG I - 2B LIMITE PL Konkluzje Rady na temat architektury: udział kultury w zrównoważonym rozwoju RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. POWOŁUJĄC SIĘ na Traktat ustanawiający Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.

Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w perspektywie na lata 2014-2020.. Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów

Opinie na temat Produktu i możliwości jego wdrożenia w Gminie Czernichów Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP Opinie na temat Produktu i możliwości

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Mazowieckie Forum Terytorialne Warszawa, 27 maja 2013 Proces konsultacji Założenia Aktualizacji Strategii Konferencje konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo