Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1 Uchwala się dokument pod nazwą Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kudlicki

2 Uzasadnienie Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka. Określa podstawowe kierunki rozwoju Miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej, integrującej również elementy sportu i kultury w perspektywie 2022 roku. Dokument jest spójny z zapisami i wytycznymi zawartymi w dokumentach Wspólnoty Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Strategia jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków o dofinansowanie zewnętrzne na działania z zakresu turystyki, kultury, promocji i sportu. 2

3 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA OTWOCKA NA LATA Otwock, 2011 r. 3

4 Spis treści 1. Wprowadzenie O strategii Cele strategii Obszar strategii Zakres strategii Podstawy metodologiczne Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju Wykorzystywane źródła Metodyka i etapy prac Diagnoza strategiczna Uwarunkowania strategiczne Kompetencje samorządu Miasta w zakresie turystyki Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Zasoby Miasta w zakresie turystyki, sportu i kultury Kapitał ludzki Kapitał społeczny Kapitał przestrzenny Analiza działalności marketingowej Analiza SWOT Koncepcja zrównoważonego rozwoju turystyki Schemat logiczny Wizja i misja Strategiczne cele rozwoju Zadania realizacyjne System wdrażania strategii Koordynacja wdrażania strategii Ramowy harmonogram wdrażania System monitoringu i ewaluacji Możliwości finansowania realizacji strategii

5 1. Wprowadzenie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka powstała dzięki aktywnej współpracy instytucji i osób, którym zależy na rozwoju Miasta z konsultantami zewnętrznymi. Jest ich wspólnym dziełem. Dokument jest jednym z najważniejszych dokumentów strategicznych Otwocka, określa podstawowe kierunki rozwoju Miasta w zakresie szeroko pojętej gospodarki turystycznej, integrującej również elementy sportu i kultury w perspektywie roku Jest to Strategia oparta o zasady zrównoważonego rozwoju, czyli takie zarządzanie posiadanym potencjałem, aby zaspokoić istniejące potrzeby Miasta i jego mieszkańców, nie ograniczając jednocześnie następnym pokoleniom możliwości zaspokojenia ich przyszłych potrzeb. W tym kontekście tak opracowaną strategię wyróżnia jednakowe traktowanie rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony zasobów, które go warunkują (w tym zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych). Znaczenie dokumentu wynika z kilku podstawowych przesłanek: Porządkuje i hierarchizuje wielość zadań realizacyjnych, ujmując je w harmonogram działań. Dzięki temu samorząd posiada skuteczny długofalowy plan, scenariusz najważniejszych działań w kontekście rozwoju turystyki, ale również kultury i sportu w Mieście. Stanowi istotną informację dla potencjalnych inwestorów, wskazującą na stabilność i przewidywalność działań samorządu oraz zachodzących w Otwocku zmian, co jest istotną przesłanką do planowania własnych przedsięwzięć. Jest pomocny przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, przy których preferowane są projekty zgodne z dokumentami strategicznymi. Strategia znajduje się w ścisłej korelacji i w związku przyczynowo-skutkowym z obowiązującymi dokumentami strategicznymi różnych szczebli (począwszy od krajowych i międzynarodowych, a skończywszy na dokumentach miejskich). Niniejszym autorzy dokumentu składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom i podmiotom, których wiedza i doświadczenie przyczyniły się do powstania Strategii w jej ostatecznym kształcie. 1.1 O strategii Choć niniejsza Strategia, zgodnie z jej tytułem koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z turystyką, to jednak ważną jej część stanowią również sport i kultura. Wynika z faktu, iż zarówno sport, jak i kultura wykazują w warunkach otwockich ścisły związek z turystyką i wzajemne wpływy i powiązania, oddziałując na siebie bezpośrednio i pośrednio. Jest to wybór nieprzypadkowy. Takie podejście uwarunkowane jest, z jednej strony 5

6 rzeczywistym potencjałem rozwojowym Otwocka i jego specyfiką, z drugiej jest interdyscyplinarnością turystyki, która wykazując międzysektorowe powiązania, oddziałuje i integruje wiele dziedzin gospodarki oraz wiele elementów rozwoju regionalnego i lokalnego. Wszystkie wymienione obszary ponadto są ze sobą silnie i wielowątkowo związane. Rys.1 Wzajemne powiązania turystyki, sportu i kultury w kontekście produktu turystycznego Źródło: opracowanie własne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka składa się z dwóch zasadniczych członów: części audytowej oraz części strategicznej. Pierwsza z nich zawiera analizę obecnego stanu oraz prezentowanego potencjału Miasta w zakresie turystyki, kultury i sportu. Zakończona jest uniwersalną analizą SWOT. Druga, strategiczna część dokumentu wynika bezpośrednio z części audytowej, zawiera dopasowane do istniejącej sytuacji i zidentyfikowanych problemów. Każde z działań jest tak skonstruowane, by umożliwić podmiotom zainteresowanym pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, choć niewątpliwie w kolejnych latach będą ona coraz bardziej ograniczone. 6

7 Jak wspomniano strategia koncentruje się na zagadnieniach związanych z turystyką. Właśnie z turystyką jako dziedziną gospodarki (jedną z najprężniej rozwijających się na świecie) władze Miasta, jak również mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, wiążą nadzieje na dynamiczny rozwój Otwocka. Jest to wybór optymalny, zważywszy na charakter Miasta, jego położenie, jak również tradycyjne funkcje uzdrowiskowe. W powiązaniu z rozwojem infrastruktury sportowej, animowaniem działań kulturalnych, Otwock ma szansę ponownie stać się atrakcyjną miejscowością turystyczną, odbudowując swoją pozycję na turystycznej mapie Polski i Europy. 1.2 Cele strategii Cele niniejszej Strategii można podzielić na cele bezpośrednie dotyczące opracowania dokumentu, oraz cele realizacji Strategii. Do tych pierwszych można zaliczyć sporządzenie dokładnej diagnozy istniejącego potencjału w zakresie turystyki, kultury i sportu, określenie kierunków ich rozwoju na terenie Otwocka, zdefiniowaniem celów strategicznych, operacyjnych i działań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania przedsięwzięć oraz określeniem efektywnego systemu wdrażania. Do celów realizacji Strategii należy natomiast zaliczyć: Rozwój gospodarczy Miasta poprzez rozwijanie gospodarki turystycznej Rozwój społeczny, związany z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu Ochronę posiadanych walorów przyrodniczych i kulturowych Skuteczną promocję Otwocka, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i spędzania wolnego czasu Wzrost liczby turystów odwiedzających teren Otwocka Poprawę wizerunku Miasta poprzez wykreowanie marki turystycznej Zaktywizowanie społeczności lokalnych poprzez włączenie ich w rozwój turystyki, kultury i sportu, a także w proces zarządzania Polepszenie warunków życia mieszkańców Przyciąganie inwestorów i inwestycji Rys. 1 Cele Strategii 7

8 Źródło: opracowanie własne 1.3 Obszar strategii Obszar objęty projektem ogranicza się do terenu Otwocka, miasta położonego w województwie mazowieckim, siedziby powiatu otwockiego. Otwock stanowi część aglomeracji warszawskiej, wg danych z 2008 r. miasto liczyło ponad mieszkańców, zajmując powierzchnię ok. 47 km 2. Miasto położone jest w Dolinie Środkowej Wisły. Otwock graniczy z miastem Józefów (granicę stanowi rzeka Świder) od północy, od wschodu z gminą Wiązowna, na południu z gminą Celestynów i miastem Karczew. Zachodnią, naturalną granicę stanowi rzeka Wisła. Przez Otwock przechodzi linia kolejowa PKP. Poza dworcem kolejowym w centrum Miasta, na terenie Otwocka są jeszcze 2 przystanki: w Świdrze i Śródborowie. Ponadto przez Otwock przebiegają droga krajowa nr 17 oraz droga wojewódzka nr Zakres strategii Zakres tematyczny niniejszej Strategii obejmuje zagadnienia związane z turystyką, sportem i kulturą. Zostały one ujęte w rozdziały poświęcone: 8

9 Metodologii: wykorzystywanym źródłom i sposobu ich analizy, metodyce konstruowania dokumentu, oraz etapom prac. Ważnym wyznacznikiem Strategii było pojęcie i zasady zrównoważonego rozwoju. Diagnozie strategicznej, w kontekście uwarunkowań wynikających z istniejących dokumentów strategicznych, kompetencji samorządu lokalnego w zakresie rozwoju turystyki, analizy gospodarczej i społecznej sytuacji Miasta Otwocka, potencjału w zakresie rozwoju turystyki, kultury i sportu oraz analizy SWOT, zamykającej i niejako podsumowującej diagnozę. Koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka, w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju, wizji i misji, celów i zadań realizacyjnych. Systemowi wdrażania ww. koncepcji, zawierającemu wskazania koordynatora wdrażania, systemu monitoringu i ewaluacji oraz źródeł finansowania poszczególnych działań. 2 Podstawy metodologiczne Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Miasta Otwocka stworzona została zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju. Wyznaczone w części strategicznej niniejszego dokumentu działania są kompatybilne z celami i działaniami ujętymi w dokumentach strategicznych Wspólnoty Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, jak również województwa mazowieckiego i powiatu otwockiego. Niniejsza strategia uwzględnia wytyczne zawarte m.in. w następujących dokumentach: Strategia Lizbońska Globalny program działań na XXI wiek Agenda 21 (1992), Traktat o Unii Europejskiej (Traktat z Maastricht 1992) oraz Traktat o Europejskiej Unii Gospodarczej i Monetarnej (Traktat Amsterdamski 1997), POLSKA Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Dokument rządowy, Warszawa 2000), Druga polityka ekologiczna państwa (Dokument rządowy, Warszawa 2000). Strategiczne dokumenty województwa mazowieckiego Strategiczne dokumenty powiatu otwockiego Strategiczne dokumenty Miasta Otwock Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Informacji Turystycznej Województwa Mazowieckiego Strategia Produktu Turystycznego Województwa Mazowieckiego 2.1 Podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju Zrównoważony rozwój stanowi obecnie główną ideę planowania rozwoju jednostek terytorialnych. Zagadnienie to uregulowane jest odpowiednimi aktami prawnymi: m.in. przepisami w ustawach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie i kształtowaniu 9

10 środowiska, w Prawie ochrony środowiska, jest zaleceniem Agendy 21 z 1992 r., odpowiednie zapisy znajdują się w traktacie z Maastricht. Termin sustainable development po raz pierwszy został użyty w 1978 r. w Raporcie Światowego Komitetu ds. Środowiska i Rozwoju. Według autorów Raportu rozwój zrównoważony to taki proces wzrostu i zmian, który zapewnia zaspokojenie istniejących potrzeb bez ograniczenia przyszłym generacjom możliwości zaspokojenia ich własnych potrzeb. Terminem tym określa się obecnie nie tylko użytkowanie zasobów (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju), ale także konieczność podtrzymywania dobrobytu ludności ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnych i z zastrzeżeniem, że wzrost ten nie może spowodować ograniczenia zdolności przyszłych generacji do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Termin sustainable development nie oznacza dokładnie rozwój zrównoważony, ale raczej rozwój podtrzymywalny lub rozwój możliwy do kontynuowania w długim czasie. Od kilkunastu lat kraje wysoko rozwinięte podejmują wysiłki mające na celu skonkretyzowanie i wdrażanie tak rozumianego rozwoju. W Polsce oficjalna definicja pojawiła się w 1997 r. w znowelizowanej ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, a następnie w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przez rozwój zrównoważony rozumie się " taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przyjmuje się na ogół następujące zasady wynikające z celów rozwoju zrównoważonego: poprawa warunków życia mieszkańców, uwzględnianie interesów obecnego i przyszłych pokoleń, sprawiedliwość między i wewnątrzgeneracyjna w dostępie do środowiska i innych szans rozwoju; dotyczące sposobów realizacji celów zrównoważonego rozwoju: o odtwarzanie zasobów odnawialnych, o substytucja zasobów nieodnawialnych, o zachowanie różnorodności biologicznej, o emitowanie takich ilości zanieczyszczeń, które środowisko jest w stanie przyjąć i zneutralizować; dotyczące opracowania i wdrażania koncepcji rozwoju: o podejście kompleksowe, ale z koncentracją na kluczowych problemach, o planowanie zintegrowane, o wielowariantowość rozwiązań koncepcji planistycznych; dotyczące planowania przekształceń zagospodarowania: o dostosowywanie zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, o zachowanie właściwych proporcji między terenami biologicznie czynnymi i zabudowanymi, minimalizacja uciążliwości zagospodarowania, o koncentracja zagospodarowania. 10

11 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju wymaga więc: zwrócenia większej uwagi na integrację polityczną, administracyjną i organizacyjną, doskonalenia partnerstwa, kooperacji i współuczestnictwa obywatelskiego, zachowania równych praw dla wszystkich grup ludności i wszystkich pokoleń. Podsumowując, rozwój zrównoważony jest to pewien sposób prowadzenia działalności gospodarczej, kształtowania i wykorzystania potencjału środowiska oraz taka organizacja życia społecznego, które zapewnią dynamiczny rozwój jakościowo nowych procesów produkcyjnych, systemów zarządzania, trwałość użytkowania zasobów przyrodniczych oraz poprawę (w pierwszym okresie), a następnie zachowanie wysokiej jakości życia. Umiejętne gospodarowanie oznacza podejmowanie działań efektywnych ekonomicznie, a więc zapewniających najwyższy efekt z każdej zainwestowanej kwoty, skutecznych ekologicznie, a więc zapewniających wysokie tempo rozwoju przy możliwie najmniejszym obciążeniu środowiska przyrodniczego oraz akceptowalnych społecznie, a więc przynoszących wzrost jakości życia możliwie największej części lokalnej społeczności. Istnieje wiele zasad dotyczących koncepcji zrównoważonego rozwoju, które mają szczególne znaczenie dla turystyki oraz podejścia, które powinniśmy przyjąć planując rozwój turystyki na poziomie lokalnym. Przyjęcie podejścia holistycznego i zintegrowanego Wszystkie, różnorodne wpływy turystyki powinny zostać wzięte pod uwagę przy jej planowaniu i rozwoju. Ponadto, turystyka powinna być zrównoważona i zintegrowana z całym zakresem działań, które mają wpływ na społeczeństwo i środowisko. Planowanie długookresowe Zrównoważony rozwój oznacza zajęcie się potrzebami przyszłych pokoleń na równi z naszymi. Planowanie długookresowe wymaga zdolności zrównoważenia działań w czasie. Osiągnięcie odpowiedniego tempa i rytmu rozwoju Poziom, tempo oraz kształt rozwoju powinny odzwierciedlać i respektować charakter, zasoby i potrzeby społeczności lokalnych oraz destynacji. Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron Zrównoważone podejście wymaga powszechnego i zaangażowanego udziału w procesie podejmowania decyzji oraz praktycznej realizacji tego co przewidziano w ich wyniku. Wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy 11

12 Polityki i działania powinny wykorzystywać najnowszą i najlepszą dostępną wiedzę. Informacje na temat trendów oraz wpływów na turystykę, oraz umiejętności i doświadczenia, powinny być wspólne dla całej Europy. Minimalizowanie ryzyka i zarządzanie ryzykiem zasada ostrożności W przypadku niepewności co do wyników, należy przeprowadzić ocenę i zastosować działania zapobiegawcze, w celu uniknięcia szkód dla środowiska lub społeczeństwa. Odzwierciedlenie wpływu w kosztach koszty pokrywa użytkownik i zanieczyszczający Ceny powinny odzwierciedlać prawdziwe koszty związane z konsumpcją i produkcją poniesione przez społeczeństwo. Ma to konsekwencje nie tylko dla zanieczyszczenia, ale również wpływa na opłaty za korzystanie z udogodnień generujących istotne koszty eksploatacji z nimi związane. Określenie i przestrzeganie ograniczeń, w stosownych przypadkach Pojemność poszczególnych miejsc i większych obszarów powinna zostać określona z możliwością ograniczenia, tam gdzie i kiedy to stosowne, rozwoju turystyki oraz ilość turystów. Wprowadzenie stałego monitoringu Zrównoważony rozwój wiąże się ze zrozumieniem wpływów i ciągłego zdawania sobie z nich sprawy, tak by można było wprowadzić konieczne zmiany i ulepszenia. 2.2 Wykorzystywane źródła W procesie opracowywania niniejszej Strategii wykorzystano wiele źródeł. Można je podzielić na dwie główne grupy: Źródła pierwotne dane pozyskane z analizy ankiet, wywiadów bezpośrednich, wywiadów telefonicznych, spotkań, wizji lokalnej, warsztatów diagnostycznych i strategicznych Źródła wtórne materiały dotyczące zrównoważonego rozwoju, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, dane statystyczne m.in. GUS-u, materiały POT, dokumenty strategiczne Miasta Otwocka, publikacje, mapy, strony internetowe, materiały promocyjne i informacyjne, materiały prasowe, monografie etc. Źródła te zostały pozyskane dzięki współpracy z Urzędem Miasta Otwocka, dzięki współpracy z mieszkańcami, a także były pozyskiwane samodzielnie przez konsultantów podczas procesu zbierania danych. 12

13 2.3 Metodyka i etapy prac Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu wykorzystano metodę partycypacyjnoekspercką, umożliwiającą połączenie wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych z zaangażowaniem oraz wiedzą lokalnych społeczności. Metoda partycypacyjno-ekspercka przewiduje udział społeczności w procesie tworzenia każdego z elementów Strategii. Oparta jest na bezpośrednim kontakcie między konsultantami i mieszkańcami, co daje znakomite efekty, głównie w sferze przepływu informacji, wymiany uwag, przyczynia się też do wysokiego poziomu akceptacji dokumentu wśród społeczności lokalnej. W związku z powyższym niniejszy dokument jest kolektywnie opracowaną strategią, której zapisy zostały wypracowane wspólnie podczas spotkań, warsztatów, wymiany informacji, uwag, opinii, propozycji. Założeniem Strategii jest wypracowanie koncepcji rozwoju Miasta zmierzającej do podniesienia poziomu życia mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu posiadanych zasobów i walorów. Jedną z najważniejszych cech tak opracowanej strategii jest integrowanie różnych środowisk i ich angażowanie w proces planowania. Równocześnie oznacza to wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności za skutki wdrożenia zapisów Strategii. Zgodnie z ideą metody partycypacyjno-eksperckiej, oprócz prac eksperckich (wykonywanych przez konsultantów) kluczową rolę odegrały wizja lokalna, warsztaty, wywiady bezpośrednie, wywiady pogłębione, rozmowy z mieszkańcami, telemarketing oraz badania ankietowe, wymagające kontaktu z mieszkańcami, umożliwiające pozyskanie bezcennej wiedzy dotyczącej Otwocka w kontekście rozwoju turystyki, kultury i sportu. Proces tworzenia Strategii obejmował następujące etapy: Etap diagnostyczny związany z analizą stanu wyjściowego, sytuacji gospodarczej i społecznej Miasta, a także potencjału w zakresie rozwoju turystyki, kultury i sportu. Stosowane w tym etapie metody prac obejmują: badanie ankietowe, analizę źródeł wtórnych, warsztaty, wywiady osobiste, telemarketing oraz wizję lokalną. Na tej bazie eksperci dokonali opracowania diagnozy strategicznej, podsumowanej analizą SWOT. Etap strategiczny dotyczący określenia koncepcji rozwoju turystycznego Miasta, a także zasad wdrażania Strategii, realizowany przez ekspertów na bazie informacji pozyskanych podczas warsztatów, danych pozyskanych podczas kontaktów bezpośrednich ze społecznością lokalną. 3. Diagnoza strategiczna 13

14 Diagnoza strategiczna stanowi punkt wyjścia do konstruowania Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki miasta Otwocka na lata Diagnoza ta obejmuje zarówno analizę uwarunkowań wynikających z istniejących dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, jak i analizę sytuacji gospodarczej i społecznej miasta oraz analizę posiadanego potencjału w kontekście rozwoju turystyki, sportu i kultury. Podsumowanie diagnozy stanowi analiza SWOT. 3.1 Uwarunkowania strategiczne Aby wdrażanie niniejszej Strategii mogło przebiegać w sposób możliwie efektywny, konieczne jest zachowanie spójności z innymi dokumentami strategicznymi na poziomie międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. Wynika to z faktu, że opracowane i funkcjonujące dokumenty wyznaczają pożądaną wizję rozwoju kraju, regionu, powiatu, miasta wypracowaną i akceptowaną, zarówno przez władze, jak i społeczności lokalne. W związku z powyższym, każdy powstający w późniejszym czasie dokument planistyczny powinien być kompatybilny z wcześniej opracowanymi strategiami i wpisywać się w ich założenia, rozwijając je i pogłębiając. Jednocześnie ich znaczenie wynika z faktu, że samorządom terytorialnym różnych szczebli przypisano realizację zadań, bądź bezpośrednio związanych z turystyką w regionie, bądź pośrednio wpływających na jej rozwój. Niniejszy podrozdział został tak skonstruowany, aby prześledzić miejsce turystyki w układzie pionowym od dokumentów międzynarodowych i ogólnokrajowych poprzez wojewódzkie po obowiązujące obecnie lokalne dokumenty strategiczne. Dokumenty międzynarodowe Dla rozwoju turystyki zrównoważonej Przewodnik UNWTO/UNEP1 wskazuje 12 celów, które powinny być uwzględnianie w rozwoju turystyki. Te cele są uwzględnione w dokumentach strategicznych zarówno UE jak i instytucji niepublicznych działających na rzecz rozwoju turystyki. RENTOWNOŚĆ Zapewnianie rentowności i konkurencyjności destynacji turystycznych i przedsiębiorstw, tak by były one w stanie kontynuować pomyślny rozwój i dawać długookresowe korzyści. DOBROBYT LOKALNY Maksymalne zwiększanie wkładu turystyki w dobrobyt destynacji uwzględniając procent wydatków ponoszonych przez zwiedzających, który jest zatrzymywany lokalnie. JAKOŚĆ ZATRUDNIENIA 14

15 Zwiększanie ilości i jakości lokalnych miejsc pracy tworzonych i wspieranych przez turystykę, uwzględniając poziom płac, warunków usług i dostępności dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, upośledzenie oraz inne. RÓWNOŚĆ SPOŁECZNA Dążenie do powszechnej dystrybucji korzyści ekonomicznych i społecznych z turystki za pośrednictwem społeczności przyjmującej, uwzględniając zwiększenie możliwości, dochodów i usług dostępnych dla osób niezamożnych. SATYSFAKCJA ODWIEDZAJĄCYCH Zapewnianie bezpiecznych i satysfakcjonujących doświadczeń odwiedzającym, dostępnych dla wszystkich bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, upośledzenie lub inne. KONTROLA LOKALNA Zaangażowanie i upoważnienie społeczności lokalnych do planowania i podejmowania decyzji w kwestiach zarządzania i przyszłego rozwoju turystyki na ich obszarze, po konsultacjach z innymi partnerami. DOBRO SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Utrzymanie i podniesienie jakości życia w społecznościach lokalnych, uwzględniając struktury społeczne i dostęp do zasobów, udogodnień i systemów wsparcia, unikając wszelkiej formy upokarzania, czy wykorzystywania. BOGACTWO KULTUROWE Respektowanie i wzmacnianie dziedzictwa kulturowego, autentycznej kultury, tradycji i cech charakterystycznych społeczności przyjmujących. DOPASOWANIE DO KRAJOBRAZU LOKALNEGO Utrzymanie i poprawa jakości krajobrazów, zarówno miejskich jak i wiejskich, oraz unikanie fizycznego i wizualnego niedopasowania do środowiska naturalnego. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA Wsparcie ochrony obszarów przyrodniczych, siedlisk, fauny i flory, oraz zmniejszanie szkód. WYDAJNOŚĆ ZASOBÓW Zmniejszanie zużycia skąpych i nieodnawialnych zasobów w ramach rozwoju i funkcjonowaniu obiektów turystycznych i usług. 15

16 CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA Zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska, wody i gruntu oraz wytwarzania odpadów przez przedsiębiorstwa turystyczne i odwiedzających. Dokumenty krajowe Kierunki Rozwoju Turystyki do roku 2015 Dokument zakłada, że nowoczesny, konkurencyjny i wysokiej jakości produkt turystyczny, przyciągnie do Polski zarówno zagranicznych, jak i krajowych turystów. Autorzy dokumentu uważają, że w tworzeniu polskiego produktu turystycznego warto wykorzystać zmieniające się na rynku trendy, modę na zdrowy styl życia, nowe formy spędzania wolnego czasu, organizację wyjazdowych konferencji i kongresów dla firm. Dokument jest oparty o zasadę zrównoważonego rozwoju. Wyznacza główne kierunki rozwoju polskiej turystyki w postaci obszarów priorytetowych postrzegane jako: 1. Produkt turystyczny o wysokiej konkurencyjności. 2. Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki. 3. Wsparcie marketingowe. 4. Kształtowanie przestrzeni turystycznej. W zakresie produktu turystycznego rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie konkurencyjnych produktów turystycznych oraz rozwój nowych produktów, jak również rozwój wiodących typów turystyki, inwestycje w obszarze infrastruktury turystycznej produktów, integracja produktów i oferty turystycznej regionów oraz działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości i działalności organizacji w dziedzinie turystyki. W zakresie zasobów ludzkich rekomendowane są działania ukierunkowane na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr operacyjnych gospodarki turystycznej, rozwój edukacji turystycznej i turystyki społecznej oraz działania w ramach monitorowania potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych. W zakresie wsparcia marketingowego rekomendowane są działania ukierunkowane na usprawnienie systemu informacji turystycznej oraz zwiększenie efektywności działań marketingowych w turystyce. W zakresie kształtowania przestrzeni turystycznej rekomendowane są działania ukierunkowane na kształtowanie rozwoju turystyki w sposób zachowujący i podnoszący wartość przestrzeni oraz zwiększanie dostępności turystycznej regionu poprzez rozwój transportu. 16

17 Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata została przyjęta przez Radę Ministrów 21 września 2004 roku. Jest dokumentem tworzącym ramy dla polityki kulturalnej państwa w warunkach rynkowych oraz dla nowoczesnego mecenatu państwa w sferze kultury. Generalnym przesłaniem Strategii jest wzmocnienie infrastruktury kulturalnej i zwiększenie dostępu do kultury, między innymi przez subsydiowanie jej oferty, a przede wszystkim wyrównywanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy województwami w Polsce oraz pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Cel strategiczny został określony jako zrównoważenie rozwoju kultury w regionach. Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, do których należą: Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury. Zmniejszenie dysproporcji regionalnych w rozwoju kultury. Wzrost uczestnictwa i wyrównanie szans w dostępie do szkolnictwa artystycznego, dóbr i usług kultury. Poprawa warunków działalności artystycznej. Efektywna promocja twórczości. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków. Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizacją i rozbudową infrastruktury kultury. Za najważniejsze obszary w okresie programowania wybrano: rozwój czytelnictwa i wzrost znaczenia książki, dbałość o rozwój sztuki współczesnej, wspieranie roli szkół artystycznych w kształtowaniu kadr współczesnej kultury, rozwój instytucji kultury oraz kulturowego dziedzictwa narodowego. W dokumencie znalazło się również nawiązanie do turystyki. Podkreślono bowiem, iż potencjał turystyczny Polski jest spory, tymczasem ruch turystyczny, zwłaszcza zagraniczny, i związane z nim efekty gospodarcze są nieadekwatnie niskie. W związku z tym niezbędna jest poprawa i coraz wyższa jakość standardu zagospodarowania turystycznego. Istotną rolę w tym procesie powinny odgrywać także inwestycje w celu urozmaicenia oferty turystycznej, dla której znaczące są także atrakcje o charakterze kulturalnym. W centrach wysokiej koncentracji ruchu turystycznego potrzebne są odpowiednio dobrane imprezy i instytucje kultury. Dokumenty wojewódzkie 17

18 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja) Na podstawie zaktualizowanej diagnozy oraz oceny dotychczasowych efektów realizacji Strategii, analizy SWOT, a także określonych w planie zagospodarowania przestrzennego celów i kierunków rozwoju województwa mazowieckiego, przy jednoczesnym uwzględnieniu przesłanek wynikających z rządowych dokumentów powstałych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz kierując się inspiracjami wynikającymi ze Strategii Lizbońskiej przyjęto układ celów rozwoju województwa mazowieckiego, które stanowią aktualizację celów zapisanych w uchwalonej w 2001 roku Strategii Rozwoju Województwa. Celem nadrzędnym województwa mazowieckiego jest wzrost konkurencyjności gospodarki i równoważenie w regionie podstawą poprawy jakości życia mieszkańców. Strategia wyznacza następujące cele strategiczne: Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa jakości życia mieszkańców województwa. Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym. Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju. Cele pośrednie to: Rozwój kapitału społecznego Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. W ramach realizacji tego ostatniego celu wśród kierunków działań są przewidziane działania związane z promocją i zwiększaniem atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz z kreowaniem i promocją produktu Regionu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) jest głównym instrumentem służącym realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednocześnie wpisuje się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), które są podstawą przygotowania w ramach polityki spójności poszczególnych Programów Operacyjnych. 18

19 Województwo mazowieckie odgrywa ważną rolę jako miejsce docelowe i główny krajowy ośrodek turystyki zagranicznej. Turystyka przyjazdowa skupia się jednak głównie w Warszawie. Na terenie województwa znajduje się wiele miejsc i obiektów o dużym znaczeniu kulturowym i środowiskowym, które mogą być lepiej wykorzystane dla społeczności regionalnej i turystów. W związku z powyższym RPO uwzględnia priorytet VI - Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Celem głównym Priorytetu VI jest: Wzrost znaczenia turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Cele szczegółowe obejmują : Promocję i zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu. Poprawę oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. Kategorie interwencji natomiast to: Ścieżki rowerowe. Promowanie walorów przyrodniczych. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Rozwój infrastruktury kulturalnej. Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa (przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r.) uzupełnia i uszczegóławia zapisy Strategii przekładając je na konkretne rozwiązania przestrzenne. W Planie przyjęto, że zrównoważoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną Mazowsza będą tworzyć główne ośrodki osadnicze, jako elementy węzłowe, z siecią powiązań infrastrukturalnych kształtujących potencjalne pasma rozwoju oraz przestrzenie otwarte o różnych funkcjach uwarunkowanych bezpośrednio cechami środowiska przyrodniczego. Kluczowymi elementami równoważenia rozwoju są aglomeracja warszawska i ośrodki subregionalne. Przeprowadzona analiza cech społeczno-gospodarczych i możliwości rozwoju regionu wskazują na konieczność podziału funkcjonalnego obszaru województwa na następujące obszary: aglomeracji warszawskiej o najwyższej koncentracji różnorodnych funkcji, gdzie podstawowym problemem jest budowanie ładu przestrzennego; 19

20 największych wpływów aglomeracji warszawskiej, posiadające szanse dalszego rozwoju; o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju tj. obszar radomski, płocki, ostrołęcki, nadbużański i mławsko-żuromiński, na których zaobserwowano kumulowanie się negatywnych zjawisk w dotychczasowym rozwoju i małe możliwości samodzielnego ich przezwyciężenia. Misją Planu jest tworzenie warunków do osiągania spójności terytorialnej oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków życia jego mieszkańców oraz do stałego zwiększania efektywności procesów gospodarczych i konkurencyjności Regionu. Równoważenie rozwoju i dążenie do zmian w strukturze obszarów problemowych ma być osiągnięte poprzez następujące cele: zapewnienie większej spójności przestrzennej województwa i stwarzanie warunków do wyrównywania dysproporcji rozwojowych; zapewnienie zrównoważonego oraz harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego; zwiększenie konkurencyjności Regionu i poprawę warunków życia. Polityka wobec aglomeracji polega na wspieraniu restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref funkcjonalno-przestrzennych oraz stymulowaniu wzrostu funkcji metropolitalnych Warszawy. Strefa podstołeczna wymaga porządkowania procesów urbanizacji oraz ograniczania obszarów konfliktowych pomiędzy zainwestowaniem technicznym a środowiskiem przyrodniczym i zabudową mieszkaniową. Szansą dla aglomeracji jest rozwój powiązań z Łodzią w celu stworzenia duopolu warszawsko-łódzkiego, będącego bardziej konkurencyjnym na arenie międzynarodowej. W obszarze największych wpływów aglomeracji warszawskiej polityka przestrzenna polega na wspieraniu dotychczasowych kierunków rozwoju m.in. poprzez umacnianie ośrodków subregionalnych (koncentracja infrastruktury społecznej i około biznesowej), rozwój systemu transportowego, specjalizację produkcji rolnej i rozwój turystyki. Ponadto wspierane są mechanizmy dyfuzji innowacji i postępu z aglomeracji warszawskiej. Działania samorządu województwa polegają głównie na wspieraniu wybranych inicjatyw samorządów lokalnych. Celem polityki kierowanej do obszarów o niskiej zdolności wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju jest złagodzenie narastających dysproporcji w poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego województwa. Działania te dotyczą wyodrębnionych obszarów: radomskiego, ostrołęckiego, nadbużańskiego, mławsko-żuromiński, płockiego. Wskazane w Planie pasma aktywności społecznej i gospodarczej oparto o systemy infrastruktury technicznej o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. Procesy ich modernizacji i rozbudowy stanowią o kształtowaniu się pasm dynamizujących aktywność województwa opartych o ponadeuropejskie i ponadregionalne korytarze transportowe. Ich uzupełnieniem będą tzw. Wielka Obwodnica Mazowsza i Duża Obwodnica Warszawy. 20

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011

Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie Piekary Śląskie, listopad 2011 Strategia rozwoju miasta Piekary Śląskie 2020 Piekary Śląskie, listopad 2011 Struktura zaktualizowanej strategii Założenia do aktualizacji. Diagnoza strategiczna miasta pozytywne wyróżniki miasta, procesy

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030

STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 STRATEGIA Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030 Dlaczego jej potrzebujemy? * Strategia rozwoju Poznania jest nam niezbędna ponieważ musimy: określić pozycję Poznania w związku ze zmieniającą się sytuacją

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Gminy Zator 2014-2022

Gminy Zator 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zator 2014-2022 Zator, wrzesień 2014 r. Strategia Rozwoju Gminy Zator na lata 2014 2022 Zarys Strategii broszura informacyjna Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DO ROKU 2030 dr Krzysztof Wrana Doradca strategiczny ds. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska

aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Główne założenia aktualnych strategii rozwoju kraju Dr Joanna Maćkowiak Pandera Pełnomocnik ds. Europejskich Ministerstwo Środowiska Planowanie rozwoju Raport Polska 2030 -opracowany przez ZespółDoradców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0

Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Bydgoszcz, 9 października 2017 r. Rola samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w rozwoju Bydgoszczy Konferencja Decydujmy razem. Bydgoszcz 2030 strategia 2.0 Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na okres programowania PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Poleska Dolina Bugu Grudzień 2015 Rozdział IV Analiza SWOT Analiza

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA dr Marek Chrzanowski STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SIERADZKIEGO NA LATA 2015-2020 dr Marek Chrzanowski PROCES OPRACOWANIA STRATEGII Analiza danych źródłowych CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Spotkania warsztatowe Zespołu Ankieta przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 288/2015 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia...

Bardziej szczegółowo

1. Celu strategicznego nr 5. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, w tym celów kierunkowych

1. Celu strategicznego nr 5. Ochrona oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych, rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej, w tym celów kierunkowych Załącznik do Uchwały Nr XXVI/525/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY,

Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z PUŁAWY, Strategia Rozwoju Miasta Puławy do roku 2020 z perspektywą do 2030 r. PUŁAWY, 07.10.2014 Plan prezentacji Metodyka prac nad Strategią Struktura dokumentu Horyzont czasowy Strategii Wizja rozwoju Puław

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu

Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Założenia projektu Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy Założenia projektu 1 Działania w projekcie zmierzające do wyznaczenia OMW Projekt realizuje cele i założenia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa

Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 1 Mazowsze wobec wyzwań przyszłości Konferencja Polityka energetyczna Państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie 18 czerwca 2009 r. Warszawa 2 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZRÓWNOWA- ŻONEGO ROZWOJU TUSTYSTYKI I SPORTU W GMINIE WOŁOMIN NA LATA

LOKALNA STRATEGIA ZRÓWNOWA- ŻONEGO ROZWOJU TUSTYSTYKI I SPORTU W GMINIE WOŁOMIN NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXIX-55/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.05.2009 roku LOKALNA STRATEGIA ZRÓWNOWA- ŻONEGO ROZWOJU TUSTYSTYKI I SPORTU W GMINIE WOŁOMIN NA LATA Część I. Raport z diagnozy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD Załącznik nr 11 Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD STOWARZYSZENIE SOLIDARNI W PARTNERSTWIE Podejmowanie działalności gospodarczej. I. Kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI

IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI IV ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM TURYSTYKI Rola jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki WAŁCZ 15-16 grudnia 2011 ZBIGNIEW FRĄCZYK TURYSTYFIKACJA FAKTEM ŚWIAT: zatrudnienie 235 mln osób PKB ~

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo