Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str."

Transkrypt

1 ISSN egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. 8-22] Wielka przeprowadzka nowa siedziba OIL w Warszawie ul. Pu³awska 18, wejœcie od Rejtana [str. 3] Okrêgowa Rada Lekarska i redakcja Pulsu sk³adaj¹ wszystkim Czytelnikom yczenia szczêœliwego Nowego Roku R E K L A M A

2 O co walczy³a warszawska ORL w kadencji Ka dy ma prawo oczekiwaæ pomocy od korporacji zawodowej Po 20 latach Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie ma siedzibê. Szeœciokondygnacyjny budynek z dzia³k¹ o powierzchni u ytkowej ponad 1457 m 2 przy ul. Pu³awskiej 18 kupiono w drodze otwartego przetargu od spó³ki Skarbu Pañstwa za kwotê 8,06 mln z³. Oznacza to, e za 1 m 2 zap³acono tylko ok. 5,5 tys. z³! W drugim przetargu od tej samej spó³ki odkupiono za kwotê blisko 1,5 mln z³ dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 554 m 2 stanowi¹c¹ obecnie podwórko posesji. Jednoczeœnie sprzedano nieruchomoœæ przy ul. ¹czyny na Ursynowie za 6,8 mln z³, osi¹gaj¹c zysk ponad 1,6 mln z³. Kryzys ekonomiczny spowodowa³ trudnoœci w uzyskaniu kredytu od banków komercyjnych. Sytuacjê pogorszy³a bilansowa strata finansowa za rok Okrêgowy zjazd bud etowy zaplanowa³ nierealn¹ stuprocentow¹ œci¹galnoœæ sk³adek i pe³n¹ refundacjê za zadania przejête od administracji pañstwowej, planuj¹c wydatki dostosowane do za³o onych przychodów. Dziêki po yczkom udzielonym na dobrych warunkach przez OIL w Krakowie i odzi oraz NIL uda³o siê nie przerywaæ remontu. Cena 1 m 2 to ok. 4 tys. z³, co jak na warszawskie warunki plasuje tê inwestycjê w dolnej strefie kosztów. Na dzieñ 30 listopada 2009 r. zobowi¹zania finansowe Izby wynios³y ³¹cznie z³. W ostatnich dniach podpisano umowê z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska SA o wspó³pracy i wynajmie lokali w Izbie z zap³at¹ za 2 lata z góry, co pozwala na zakup mebli niezbêdnych do funkcjonowania biura. Umowa umo liwi tak e wczeœniejsze sp³acenie kredytów. Omawiaj¹c w swoim przemówieniu zjazdowym dzia³alnoœæ organów Izby, jej przewodnicz¹cy Andrzej W³odarczyk przypomnia³, e Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu zosta³a wyró niona w tym roku w konkursie Prezesa NRL. Podkreœli³ te rolê Komisji Legislacyjnej pod wodz¹ Aleksandra Kotlickiego, która wykonywa³a niezwykle wa ne zadania, opiniuj¹c projekty aktów prawnych (zadania te powierzy³ samorz¹dowi ustawodawca). Wielokrotnie wyrêcza³a Naczeln¹ Radê Lekarsk¹, w której takiej komisji brakuje. Cd. na str. 6 þ nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010 Fot. R. Klimkowska Fot. K. Jemio³ Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie kadencja Mieczys³aw Szatanek Pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu na Oddziale Ginekologiczno Po³o niczym na stanowisku starszego asystenta. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie 1980 r.; I stopieñ w anestezjologii 1983r.; I stopieñ z ginekologii i po³o nictwa 1984 r.; II stopieñ z ginekologii i po³o nictwa 1989 r. Sta pracy 29 lat, by³ p. o. z-c¹ dyrektora ds. lecznictwa RSzS przez ok. rok, p. o. dyrektor naczelny przez ok. 1 rok, Cz³onek Okrêgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II kadencji, Cz³onek Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w IV kadencji, Przewodnicz¹cy Kom. Kultury, Sportu i Turystyki w IV kadencji. W kadencji by³ wiceprzewodnicz¹cym Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Ü Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej kadencja prof. zw. n. med. Zbigniew Czernicki Specjalista neurochirurg, absolwent AM w Lublinie.W latach pracowa³ w Klinice Neurochirurgicznej AM w Lublinie, od 1971 do 1985 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Centrum Medycyny Doœwiadczalnej PAN na stanowisku adiunkta, a od 1985 r na stanowisku docenta. W 1980 r. Rada Naukowa Centrum Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN nada³a mu tytu³ doktora habilitowanego na podstawie pracy Wczesne nastêpstwa doœwiadczalnego urazu czaszkowo-mózgowego wywo³anego przyspieszeniem k¹towym. Od 1994 r. profesor zwyczajny nauk medycznych. Autor 160 publikacji naukowych, pogl¹dowych i kazuistycznych. Kierownik Kliniki Neurochirurgii IMDiK PAN i dyrektor IMDiK PAN, cz³onek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, przewodnicz¹cy Komisji Homeostazy Wewn¹trzczaszkowej. W latach zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej OIL w Warszawie, Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej OIL w Warszawie, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, zastêpca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Ü 1

3 uwa am, e... Nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010 Na ok³adce: Mieczys³aw Szatanek, nowo wybrany przewodnicz¹cy ORL (Fot. R. Klimkowska) Reprodukcja: W. Cerañski Zima w Gorcach W numerze m.in.: O co walczy³a warszawska ORL 1 w wywiad: z Barbar¹ Misiñsk¹ 4 XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okrêgowy Zjazd OIL w Warszawie 8 Odznaczenia Laudabilis 12 w yczenia: ks. Andrzeja Otyszeckiego 16 Krajowe oferty pracy 16 obwieszczenia i komunikaty 17 w³adze nowej kadencji 20 wêdrówki po regionie 24 G³osy z Wiejskiej 26 w reforma zdrowia Dziennikarze wyrêczaj¹ Kreowanie polityki zdrowotnej 29 Sesja Noblowska 31 z Mazowsza 32 nasze ZOZ-y 33 w onkologia Hospicjum 34 Sympozjum w Sorrento 36 z radomskiej delegatury 37 porozmawiajmy o ksi¹ kach 40 epitafium 41 nowe przepisy prawne 43 sport 46 uchwa³y ORL V kadencji 48 w felietony: Balicki 30 SMS z Krakowa 30 Müldner-Nieckowski 39 XXVIII Zjazd Lekarzy naszej Izby przeszed³ do historii, a zarazem podsumowa³ V kadencjê dzia³ania naszej Izby. Czy nadzieje wyp³ywaj¹ce z dyskusji zjazdowych doczekaj¹ siê realizacji, bêdzie zale a³o od nowo wybranych w³adz, a zw³aszcza nowego prezesa ORL kol. Mieczys³awa Szatanka. Oceniaj¹c kampaniê wyborcz¹ wszystkich kandydatów i reakcjê sali wydaje mi siê, e g³ównym postulatem œrodowiska lekarskiego jest podejmowanie dzia³añ na rzecz przywrócenia profesji lekarskiej nale ytej rangi w spo³eczeñstwie. Prawie wszyscy kandydaci obiecywali podj¹æ mniej lub bardziej realne do zrealizowania dzia³ania w tej sprawie. Dlaczego o tym piszê? Otó wiêkszoœæ z nas oczekuje m.in. od samorz¹du lekarskiego dzia³añ, które jak ró d ka dobrej wró ki sprawi¹, e z dnia na dzieñ zawód lekarza znów znajdzie siê, jak przed laty, na pierwszym miejscu zawodów obdarzanych najwiêkszym zaufaniem opinii spo- ³ecznej. Niestety tak siê nie stanie, je eli sami lekarze, którzy dzisiaj z oburzeniem mówi¹ o atakach dziennikarzy i mediów na œrodowisko lekarskie, nie przestan¹ tym mediom dawaæ po ywki do tych ataków. Co z tego, e prezes Szatanek og³osi konkurs na najlepszego lekarza na Mazowszu (w celu rozpropagowania w mediach pozytywnych wzorców), jeœli za chwilê doktor X zostanie przy³apany w stanie nietrzeÿwym w pracy lub media poinformuj¹ o zatrzymanym za branie ³apówek ordynatorze Y? Je eli nasze œrodowisko nie zacznie wywieraæ nacisku na kole anki i kolegów, by zachowywali siê zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, to adne inne dzia- ³ania choæby obmyœlone przez najlepszych specjalistów od PR nie pomog¹. Przed wojn¹ najwiêksz¹ kar¹ dla lekarza by³ ostracyzm œrodowiska tzw. œmieræ cywilna. A dzisiaj kogo to obchodzi? Ci sami delegaci (a przynajmniej wielu z nich), którzy g³osowali za dzia³aniami na rzecz poprawy wizerunku zawodu lekarza, wybrali do komisji rewizyjnej lekarza (otrzyma³ 91 g³osów), któremu z trybuny zjazdowej przedstawiono dowody, e pisa³ anonimy i donosy. To musi budziæ co najmniej zdziwienie. Równie zastanawiaj¹cy jest fakt, e czêœæ sali nagrodzi³a brawami wypowiedÿ prezesa NRL, usprawiedliwiaj¹c¹ fakt wystêpowania przez niego przeciwko kolegom lekarzom do rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej. Kiedyœ takie zachowanie by³o potêpiane i nieakceptowane niezale nie od tego, kto to robi³. U progu nowej kadencji yczê nowo wybranym w³adzom realizacji zamierzeñ, wsparcia œrodowiska i odrobiny satysfakcji na zakoñczenie kadencji. Z perspektywy moich dziesiêcioletnich doœwiadczeñ z pracy na rzecz naszego œrodowiska, uwa am, e warto! Ü Andrzej W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, tel./fax: , REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gwiazdowicz, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Ewa Dobrowolska, tel./fax: , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, Janusz Bugaj, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Beata Kozyra- ukasiak, Wojciech uszczyna, Piotr Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rosiecki SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel.: ; REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel. (0) DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. (23) , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu- ³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

4 Fot. R. Klimkowska Wielka przeprowadzka Od 21 grudnia 2009 r. biuro Izby mieœci siê w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18 (wejœcie od ul. Rejtana). Otwarcie i poœwiêcenie siedziby odby³o siê 1 grudnia 2009 r. z udzia³em licznych goœci. nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

5 Fot. R. Klimkowska NFZ Mazowsze Aneks nie oznacza utrzymania wielkoœci kontraktu mówi Barbara Misiñska W warszawskich szpitalach leczy siê wielu pacjentów spoza Mazowsza. Czy inne oddzia³y NFZ nadal zalegaj¹ ze zwracaniem kosztów opieki medycznej za swoich pacjentów? W 2009 r. obowi¹zywa³a taka sama procedura zwrotu kosztów, jak w latach ubieg³ych, tzn. gdy leczymy osobê spoza województwa, rozliczenie odbywa siê w ruchu miêdzyoddzia³owym wystawiamy pe³nomocnictwo, na podstawie którego dany oddzia³ p³aci. Niestety, w drugim pó³roczu dosz³o do zahamowania i wstrzymywania p³atnoœci. Na Mazowszu jest szczególnie du o oddzia³ów wysokospecjalistycznych w instytutach i klinikach, w których leczy siê chorych z ca³ego kraju. Nasz oddzia³ finansuje te œwiadczenia. Nigdy nie odmówiliœmy leczenia pacjentów z innych województw, ale nie mo emy ponosiæ za nich kosztów finansowych, bo nie mamy wówczas pieniêdzy na zap³atê za te œwiadczenia. To niedopuszczalne godzi w pacjentów, szpitale i lekarzy. Oddzia³y NFZ, nie reguluj¹c nale noœci zamykaj¹ drogê leczenia dla swoich nastêpnych pacjentów. Nasze monity i ponaglenia wystosowane ostatnio pomog³y. Obecnie nie ma wiêkszych zaleg³oœci. W 2010 r. w zwi¹zku ze zmian¹ w ustawie o NFZ bêdziemy siê nadal rozliczaæ na podstawie pe³nomocnictw, zaœ zmiana œrodków finansowych funduszu migracyjnego bêdzie zale na i gwarantowana przez prezesa NFZ. Oddzia³ nie bêdzie siê móg³ zas³aniaæ brakiem pieniêdzy. Zmienia siê algorytm podzia³u œrodków. Jak Pani widzi mo liwoœæ aneksowania kontraktów na poziomie z 2009 r. przy mniejszej puli funduszy? Aneks nie wi¹ e siê z koniecznoœci¹ utrzymania tej samej wielkoœci kontraktu. Niekiedy kontrakty koñcz¹ siê w œrodku roku i te je aneksujemy. Aneks jest tylko przed³u eniem trwaj¹cej umowy, a nie warunków udzielania us³ug medycznych (wyposa enie szpitala, kadra) i nie wysokoœci kontraktu. I tak bêdzie obecnie wszystkie umowy zawarte w 2009 r. przed³u amy do 31 grudnia 2010 r. Wartoœæ finansowa ka dej umowy, niezale nie od czasu jej trwania, zgodnie z ustaw¹ jest ustalana co roku. Plan finansowy zale y od wp³ywów sk³adki p³aconej przez obywateli na ubezpieczenie zdrowotne. Trzy yczenia Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowa³y 7 grudnia 2009 r. debatê pt. Trzy yczenia dla systemu opieki zdrowotnej na rok Jej uczestnicy przedstawiali najpilniejsze i najtrudniejsze ich zdaniem problemy systemu ochrony zdrowia, które powinny byæ rozwi¹zane w rozpoczynaj¹cym siê roku. Puls by³ patronem medialnym debaty. Zdaniem Jakuba Szulca, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, w 2010 r. NFZ otrzyma o ok. 1,5 mld z³ mniej ni w roku poprzednim. Szczególnej wagi nabiera wiêc odpowiedni podzia³ œrodków finansowych. Podkreœlano te koniecznoœæ wprowadzenia pe³nej informatyzacji w ochronie zdrowia oraz uchwalenia pakietu ustaw dotycz¹cych polityki lekowej. Boles³aw Piecha, przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Zdrowia, yczy³ wszystkim wprowadzenia rzetelnej informacji nt. strategii ochrony zdrowia, a pacjentom swobodnego poruszania siê w systemie. Ponadto zwiêkszenia nak³adów na ochronê zdrowia i dobrego przygotowania aktów prawnych, zw³aszcza prawa farmaceutycznego, refundacji leków, ustawy o ZOZ-ach i o zadaniach samorz¹dów. Andrzej W³odarczyk, przewodnicz¹cy ORL, stwierdzi³, e yczenia dla systemu ochrony zdrowia s¹ zwykle nierealne. Ale najbardziej cieszy³by siê, gdyby decyzje w tej dziedzinie by³y podejmowane niekoniunkturalnie, merytorycznie. By³oby to mo liwe, gdyby w Polsce przez kilka lat nie by³o wyborów, a ministerstwo wyzwoli³o siê spod wp³ywów polityki. I wreszcie aby po k³ótniach i dyskusjach osoby decyduj¹ce o kszta³cie ochrony zdrowia osi¹gnê³y konsensus. Krzysztof Bukiel, przewodnicz¹cy OZZL, uwa a, e system zale y od rz¹dz¹cych nim ludzi. yczy³ ministrowi zdrowia m¹droœci, odwagi i rzetelnoœci, a premierowi i prezydentowi aby pozwolili ministrowi dzia³aæ. Nie próbujmy stwarzaæ raju zakoñczy³ K. Bukiel. Stwórzmy system ochrony zdrowia na miarê ludzkich mo liwoœci i s³aboœci. Ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, artobliwie yczy³ zarz¹dzaj¹cym s³u - b¹ zdrowia, aby: znaleÿli z³oto, które zamieni¹ na œrodki finansowe; czapkê niewidkê, która pozwoli im na lepsze rozeznanie, co myœl¹ i czuj¹ pacjenci. Pacjentom yczy³, aby w 2010 r. nie by³o gorzej ni w 2009 r., a oni eby doœwiadczali troskliwej i yczliwej opieki lekarzy. Ü mkr 4 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

6 W 2010 r., zgodnie z ustaw¹ i rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia, zmienia siê algorytm dotycz¹cy podzia³u œrodków finansowych dla Oddzia³ów. Dla Mazowsza jest to zmiana niekorzystna, bo bêdziemy mieli o 1,83 proc. mniej pieniêdzy, a bêdziemy nadal finansowaæ tak kosztowne zadania, jak transplantacje, radioterapiê, leczenie hemofilii. Zmiany na liœcie leków refundowanych w 2009 r. znacz¹co wp³ynê³y na wzrost wydatków na leki. Mamy nadziejê na spadek cen leków na listach refundacyjnych w 2010 r. Wszystko to powoduje, e deficyt naszego oddzia³u w stosunku do 2009 r. wyniesie 445 mln z³. Ta ogromna suma spowoduje obni enie wartoœci kontraktów. Obni ki przeprowadzimy na podstawie analiz wykonañ u poszczególnych œwiadczeniodawców, ich mo liwoœci wykonywania us³ug oraz danych epidemiologicznych i demograficznych. Deficyt zmusza nas do jeszcze bardziej skrupulatnego zarz¹dzania œrodkami finansowymi. Wprowadzamy pó³roczny okres rozliczeniowy we wszystkich rodzajach œwiadczeñ. Ju w 2009 r. rozliczenia pó³roczne prowadziliœmy w lecznictwie szpitalnym, specjalistycznym i œwiadczeniach odrêbnie kontraktowanych. Takie zarz¹dzenie korzystne jest dla obu stron. Niewykorzystane œrodki s¹ przesuwane do placówek, które wykonuj¹ wiêcej œwiadczeñ medycznych. Pojawi³y siê zastrze enia, czy kary na³o one przez NFZ na trzy warszawskie szpitale po prowokacji dziennikarskiej w zwi¹zku z gryp¹, s¹ zgodne z przepisami? Tak. Nie ma adnych uchybieñ po naszej stronie. NFZ ma prawo kontrolowaæ ka d¹ jednostkê w formie tzw. kontroli doraÿnej. Jeœli dzieje siê cokolwiek z³ego, gdy dowiadujê siê o tym, miêdzy innymi z informacji prasowych, mam obowi¹zek natychmiast reagowaæ. Wówczas nawet w godzinach popo³udniowych czy wieczornych kontrola wyje d a do placówki, aby sprawdziæ, co siê tam dzieje. W tym przypadku kontrola doraÿna by³a reakcj¹ na zg³oszone nieprawid³owoœci, które nie powinny siê zdarzyæ. Mamy bowiem okres zwiêkszonej zachorowalnoœci na grypê. W sytuacji, gdy Minister Zdrowia wraz z G³ównym Inspektorem Sanitarnym, w jasny sposób okreœlili stosowanie w³aœciwych procedur, adna placówka nie mo e odmówiæ choremu pomocy. Pacjent trafiaj¹cy do szpitalnej izby przyjêæ czy szpitalnego oddzia³u ratowniczego, zw³aszcza przyjezdny, nie musi wiedzieæ, gdzie jest lekarz pierwszego kontaktu czy inna placówka. Idzie tam, gdzie ma najbli ej. I tam powinni go przyj¹æ, zbadaæ i oceniæ stan zdrowia, a gdyby zachodzi³a koniecznoœæ, odes³aæ do szpitala zakaÿnego, a nie radziæ, eby sobie tam poszed³ lub pojecha³ autobusem. Powinni go tam zawieÿæ. A gdyby to by³ prawdziwy przypadek grypy?! St¹d te kary. Zasadne kary! Ü Z Barbar¹ Misiñsk¹, dyrektorem Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, rozmawia³a Ma³gorzata Skarbek REKLAMA AUTO TEST AL. PI SUDSKIEGO 273; WARSZAWA-MARKI TEL , FAX nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

7 þ Cd. ze str. 1 O co walczy³a warszawska ORL w kadencji W 2005 roku, po ZjeŸdzie Krajowym, z inicjatywy Izby przy poparciu NRL dosz³o do powstania Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ S³u - by Zdrowia z A. W³odarczykiem jako koordynatorem. Przyst¹pi³y do niego wszystkie samorz¹dy zawodów medycznych i wiêkszoœæ organizacji zwi¹zkowych. Komitet przygotowa³ postulaty œrodowisk medycznych, które 3 wrzeœnia 2005 r. zosta³y przedstawione premierowi K. Marcinkiewiczowi. Sygnatariusze Komitetu zostali zaproszeni do udzia³u w pracach Komisji Trójstronnej (przedtem lekarze nie byli w niej reprezentowani) przy Ministrze Zdrowia. Izba aktywnie wspiera³a akcjê urlopów na ¹danie. Przedstawiciele korporacji byli autorami og³oszeñ w prasie, plakatów i ulotek w szpitalach w ca³ym kraju. Akcje protestacyjne Rada wspar³a finansowo, przeznaczaj¹c na ten cel ponad 200 tys. z³. Rada Funduszu Samopomocy i Prezydium ORL udzieli³y bezzwrotnych zapomóg (ponad 150 tys. z³) dla lekarzy strajkuj¹cych, m.in. w Radomiu i Ciechanowie. Kulminacj¹ protestu by³ przemarsz ok. 10 tys. pracowników medycznych z ca³ej Polski, zorganizowany 10 maja 2006 r. przez A. W³odarczyka i wspó³pracowników. Rz¹d i Minister Zdrowia zostali zmuszeni do podjêcia rozmów, w wyniku których dosz³o do uchwalenia 22 lipca pamiêtnej, wedlowskiej ustawy podwy kowej. Rada protestowa³a przeciwko ograniczaniu liczby rezydentur na Mazowszu. Konsekwencj¹ by³o ich zwiêkszenie ze 106 do 500. Protestowano te kategorycznie przeciwko spektakularnym zatrzymaniom lekarzy przed kamerami telewizyjnymi, w szpitalach, czêsto w trakcie pe³nienia dy urów, pod zarzutami korupcyjnymi, których póÿniej w wielu przypadkach nie udowodniono przed s¹dem. Pomagano tak e przy uwalnianiu aresztowanych kolegów, oferuj¹c im pomoc prawn¹. Dr. Miros³awowi Garlickiemu A. W³odarczyk udzieli³ porêczenia przed s¹dem, a Jaros³awowi Pinkasowi Izba przyzna³a kredyt na kaucjê, dziêki czemu obaj mogli opuœciæ wiêzienie. W czasie poprzedniego Zjazdu na w¹tpliwoœci jednej z delegatek, czy wolno nam by³o na taki cel przeznaczyæ samorz¹dowe pieni¹dze i czy rzeczywiœcie ka dy lekarz (nie tylko by³y wiceminister) mo e w takiej sytuacji liczyæ na pomoc, odpowiadam ponownie z ca³¹ moc¹ podkreœli³ A. W³odarczyk: Ka dy lekarz musi wiedzieæ, e w trudnej sytuacji yciowej powinien i ma prawo oczekiwaæ pomocy od swojej korporacji zawodowej. Inaczej wszystko, co robimy, nie mia³oby sensu. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zleci³a prawnikom zatrudnionym w Izbie prowadzenie sprawy 40 lekarzy ze szpitala w Przasnyszu. Chodzi o uchylenie decyzji ZUS uznaj¹cej, i praca na podstawie kontraktu cywilnoprawnego by³a de facto umow¹ o pracê, a wiêc powinny zostaæ od niej odprowadzone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne. Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ zap³acenia sk³adek za wiele lat wstecz takie zobowi¹zania przedawniaj¹ siê po up³ywie 10 lat. Sprawa ma charakter precedensowy i mo e dotyczyæ lekarzy w ca³ej Polsce, gdy wykonywanie pracy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych jest powszechne. Dotyczy równie zak³adów opieki zdrowotnej, które by³yby zobowi¹zane do zap³acenia czêœci sk³adek naliczanych od pracodawcy. ORL przyjê³a stanowisko w sprawie Apelu VII Krajowego Zjazdu Lekarzy o zawieszenie realizacji rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W konsekwencji nie trzeba bêdzie rozliczaæ punktów edukacyjnych (zrobi¹ to tylko ci, którzy zechc¹), a Izba zaniecha stosowania sankcji. Ten protest obywatelski zostanie zakoñczony po wprowadzeniu rozwi¹zañ zapewniaj¹cych warunki finansowe i czasowe do dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Okrêgowa Rada Lekarska i jej Prezydium wielokrotnie zabiera³y g³os w sprawie sposobu kontraktowania przez NFZ œwiadczeñ i w sprawie zarz¹dzeñ prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, które utrudnia³y dostêp pacjenta do œwiadczeñ medycznych lub wrêcz ur¹ga³y zdrowemu rozs¹dkowi. Protestowano m.in. przeciwko rozporz¹dzeniu, które w praktyce uniemo liwia b¹dÿ ogranicza mo liwoœci pracy lekarzom posiadaj¹cym tylko I st. specjalizacji. Zdaniem wiêkszoœci ekspertów system rozliczeñ wed³ug jednorodnych grup pacjentów (JGP) zosta³ wprowadzony przez NFZ za szybko, bez w³aœciwego pilota u i bez realnej wyceny œwiadczeñ medycznych. Oceniaj¹c ca³okszta³t dzia³añ prezesa NFZ, ORL w grudniu 2007 r. zwróci³a siê do minister zdrowia Ewy Kopacz z apelem o odwo³anie Jacka Paszkiewicza ze stanowiska. Wkrótce z podobnym apelem wyst¹pi³ Zarz¹d G³ówny OZZL. Protestowano tak e przeciwko bezprawnej karze na³o onej na trzy warszawskie szpitale przez dyrektor MO NFZ Barbarê Misiñsk¹ po s³ynnej ju prowokacji dziennikarza TVN 24 udaj¹cego chorego na œwiñsk¹ grypê. Apelowano do minister zdrowia o uchylenie tej decyzji. W imieniu swoim i Rady wypowiedzia³em siê w sprawie koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, który okaza³ siê przepisanymi, w dodatku z b³êdami, warunkami umów z NFZ przypomnia³ A. W³odarczyk. Podobnie jak w latach poprzednich A. W³odarczyk przywo- ³a³ Honorowego Prezesa Izby dr. Jerzego Moskwê, którego z wielkim smutkiem po egnano na Starych Pow¹zkach 12 paÿdziernika 2005 r. Przypomnia³, e dla upamiêtnienia tej postaci ustanowiono Medal Jego Imienia, wrêczany wybitnym lekarzom i lekarzom dentystom oraz osobom spoza œrodowiska zas³u onym dla warszawskiego samorz¹du lekarskiego obok odznaczenia Laudabilis. Wspomnia³ te, e w trakcie mijaj¹cej kadencji odeszli na wieczny dy ur lekarski laureaci tego odznaczenia: Janusz Celemencki, Edward Ru y³³o, Zbigniew Religa, Janusz Piekarczyk, Marta Brzostowska, Daniel Wiraszka i Gra yna Choderna. W ci¹gu minionych 4 lat realizowaliœmy równie wiele dzia- ³añ z pewnoœci¹ mniej spektakularnych ni te, o których mówi³em. Rada i jej Prezydium wykonywa³a mrówcz¹ pracê, przyjmuj¹c liczne uchwa³y, przyznaj¹c w terminie prawa wykonywania zawodu, w mo liwie jak najkrótszym czasie rejestruj¹c praktyki prywatne. Podejmowaliœmy adekwatnie do sytuacji apele, uchwa³y i stanowiska powiedzia³ na zakoñczenie A. W³odarczyk zawsze kieruj¹c siê zasad¹, e dzia³amy na rzecz i w imieniu lekarzy, ale tak e na rzecz pacjentów, bo takie zadania powierzy³ nam ustawodawca. Myœlê, e ta Rada dobrze wykonywa³a swoje zadania. By³o dla mnie wielkim zaszczytem kierowanie tym wspania³ym zespo³em ludzkim. Zjazd udzieli³ absolutorium Radzie i jej Przewodnicz¹cemu. Ü Na podst. sprawozdania kadencyjnego ORL opr. ed 6 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

8 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

9 XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okrêgowy Zjazd OIL w Warszawie grudnia 2009 r. Najwa niejszym zadaniem delegatów zgromadzonych w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie by³o wybranie nowych w³adz Izby VI kadencji na lata oraz delegatów na najbli szy Krajowy Zjazd Lekarzy. Z obowi¹zku tego delegaci wywi¹zali siê wzorowo. Wybory by³y trudne, ale przebiega³y w atmosferze powa nej i rzetelnej dyskusji. Przewodnicz¹cym Zjazdu by³ Krzysztof Makuch. skiej, Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, Okrêgowego S¹du Lekarskiego i Okrêgowej Komisji Wyborczej, zastêpców Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. W trzech przypadkach odby³y siê dodatkowe tury g³osowañ. Komisje skrutacyjne mia³y mnóstwo pracy. Pierwszego dnia pracowa³y do godziny 4.15 nad ranem. Nowym przewodnicz¹cym ORL zosta³ Mieczys³aw Szatanek. O stanowisko to obok niego ubiega³y siê jeszcze cztery osoby: Janusz Garlicki, chirurg ortopeda, d³ugoletni dzia³acz samorz¹dowy; Ryszard Majkowski, lekarz dentysta, dotychczasowy wiceprzewodnicz¹cy ORL; Konstanty Radziwi³³, prezes NRL Mieczys³aw Szatanek Fot. R. Klimkowska Prezydium Zjazdu Absolutorium. Po z³o eniu sprawozdañ przez przewodnicz¹cych organów Izby i dyskusji nad nimi Zjazd, na wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, udzieli³ ustêpuj¹cym organom absolutorium za 4 lata pracy. W tajnych g³osowaniach wybierano: przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, cz³onków: Okrêgowej Rady Lekardwóch ostatnich kadencji oraz Anna Wilmowska-Pietruszyñska, prof. neurologii, ostatnio przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Rewizyjnej. W drugiej turze wyborów Mieczys³aw Szatanek pokona³ Konstantego Radziwi³³a. Mieczys³aw Szatanek ma 54 lata. Jest specjalist¹ w dziedzinie anestezjologii, po³o nictwa i ginekologii, od lat pracuje w radomskich placówkach s³u by zdrowia. Ostatnio w samorz¹dzie by³ wiceprzewodnicz¹cym ORL. Jego wielk¹ pasj¹ jest sport, zw³aszcza eglarstwo. Za³o ony przez niego Klub eglarski Bocianie Gniazdo nale y do najlepszych w Polsce. Jego kandydaturê rekomendowa³ Andrzej W³odarczyk, przewodnicz¹cy ORL w Warszawie przez ponad 2 kadencje. Za najwa niejsze zadania samorz¹du nowy przewodnicz¹cy uwa a: rozwijanie kszta³cenia ustawicznego i pozyskiwanie œrodków na ten cel; rozwi¹- 8 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

10 zywanie konfliktów powstaj¹cych miêdzy lekarzami a pacjentami i p³atnikiem; ochronê zawodu i dobrego imienia lekarzy, zw³aszcza wobec powtarzaj¹cych siê ataków medialnych (sta³e monitorowanie prasy); indywidualn¹ pomoc lekarzom oskar anym o nierzeteln¹ pracê, m.in. przez uruchomienie porad adwokackich; zwiêkszenie troski o lekarzy seniorów. Istotne s¹ tak- e zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem Izby: zagospodarowanie nowej siedziby przy ul. Pu³awskiej 18 w Warszawie, poprawa œci¹galnoœci sk³adek oraz sp³ata zobowi¹zañ zaci¹gniêtych na zakup i remont siedziby. Za has³o wyborcze Mieczys³awa Szatanka mo na uznaæ: Jeœli chcecie pracowaæ dla dobra samorz¹du, g³osujcie na mnie. Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodowej zosta³ jedyny kandydat na tê funkcjê prof. Zbigniew Czernicki, neurochirurg, ordynator Oddzia³u Neurochirurgii w Szpitalu Bielañskim. Prof. Czernicki pe³ni³ ju tê funkcjê w II i III kadencji. Nowy Rzecznik zapewni³, e jego dzia³alnoœæ nie bêdzie mia³a charakteru rewolucyjnego, a raczej ewolucyjny. Pojawiaj¹ siê nowe zadania w zwi¹zku z wejœciem w ycie ustawy o ochronie praw pacjenta. Sta- ³ym zadaniem s¹ kontakty z powszechnym wymiarem sprawiedliwoœci oraz z rzecznikami innych izb lekarskich w kraju. Istotna jest równie wspó³praca z uczelniami medycznymi w kwestii szkolenia lekarzy i studentów w zakresie etyki i odpowiedzialnoœci zawodowej. Delegaci uczestnicz¹cy w tegorocznym ZjeŸdzie zostali wybrani w 220 rejonach wyborczych. Szkoda, e w 95 rejonach zebrania takie nie odby³y siê z powodu braku kworum. Wiêksze zainteresowania lekarzy dzia³alnoœci¹ w³asnej korporacji to jeden z problemów, którym chc¹ siê zaj¹æ nowe w³adze. Optymistyczny jest natomiast fakt, e wœród 304 delegatów a 144 to osoby uczestnicz¹ce w pracach Izby po raz pierwszy. 47 spoœród nich urodzi³o siê po 1970 r., a wiêc s¹ to ludzie m³odzi. Wielu bra- ³o udzia³ w dyskusji i pracy licznych komisji zjazdowych. Dyskusja programowa toczy³a siê w trakcie obydwu dni obrad. Jej w¹tki pojawia³y siê w g³osach delegatów po sprawozdaniach ustêpuj¹cych w³adz, w prezentacjach kandydatów na stanowisko przewodnicz¹cego i w pytaniach do nich. Jednym z wysuwanych na pierwsze miejsce postulatów by³a koniecznoœæ dalszych dzia³añ w obronie presti u zawodu i dobrego imienia lekarzy. Dyskutanci podkreœlali, e w mijaj¹cej kadencji Rada i jej przewodnicz¹cy Andrzej W³odarczyk ujmowali siê za poni anymi i szykanowanymi lekarzami. yczyli nowym w³adzom, aby postêpowa³y tak samo, zarówno bior¹c w obronê poszczególnych lekarzy, jak i inicjuj¹c dzia³ania ogólne maj¹ce na celu poprawê wizerunku œrodowiska. þ REKLAMA nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

11 Fot. R. Klimkowska þ Inne ywotne problemy samorz¹du to m.in.: doskonalenie systemu kszta³cenia podyplomowego specjalizacyjnego i ustawicznego oraz zwi¹zany z tym problem naliczania punktów, dzia³ania na rzecz szerszego dostêpu m³odych lekarzy do miejsc specjalizacyjnych, upowszechnianie zasad etyki i bioetyki lekarskiej; wp³yw na tworzenie prawa w dziedzinie ochrony zdrowia, stworzenie mechanizmów lepszej pomocy dla lekarzy seniorów. Goœcie przybyli w drugim dniu Zjazdu. Byli wœród nich: Anna Grêziak, minister w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Aleksander Sopliñski i Czes³aw Czechyra, pos³owie, a zarazem delegaci na Zjazd, Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, pp³k Piotr Rapiejko, przewodnicz¹cy Rady Lekarskiej WIL, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i innych korporacji zawodowych. Zjazd obradowa³ w rocznicê og³oszenia stanu wojennego w 1981 r. i w 20- lecie reaktywowania samorz¹du lekarskiego. Tê rocznicê przywo³a³a w swoim wyst¹pieniu Anna Grêziak, ycz¹c œrodowisku lekarskiemu, aby d¹- y³o do przywrócenia poczucia dumy i godnoœci zawodu, jak¹ cieszy³o siê w czasach stanu wojennego. Prof. Marek Krawczyk wyrazi³ nadziejê, e w nowej kadencji zostanie utrzymana dotychczasowa œcis³a wiêÿ i wspó³praca miêdzy Izb¹ a uczelni¹. Wrêczy³ Andrzejowi W³odarczykowi przyznany mu przez senat WUM Medal im. Tytusa Cha³ubiñskiego. Podczas tegorocznego Zjazdu wrêczono liczne wyró nienia i nagrody. Najwy sz¹ Z³oty Krzy Zas³ugi, przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego za dzia³alnoœæ na rzecz organizacji lekarskich i samorz¹dowych, otrzyma³ z r¹k Anny Grêziak Tadeusz Kalbarczyk. W tym roku kapitu³a najwy szego Odznaczenia Izby Laudabilis przyzna³a je 15 osobom (lista nagrodzonych na str. 12). ORL odznaczy³a Medalem im. Jerzego Moskwy p³k. Waldemara Majewskiego, komendanta Oœrodka Konferencyjnego Wojska Polskiego, w którym od lat odbywaj¹ siê okrêgowe zjazdy. Fundacja Pro Seniore wyró ni³a statuetk¹ Benevolenti trzy osoby: Andrzeja W³odarczyka za uaktywnienie fundacji i doprowadzenie do statusu organizacji po ytku publicznego oraz Ryszarda Majkowskiego i Halinê Makowsk¹. Nagrodzono te szeœcioro m³odych lekarze, którzy uzyskali najlepsze wyniki w wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego. Honorowymi delegatami na Okrêgowy Zjazd Lekarzy zostali: prof. Tadeusz To³³oczko, Roman Kudraszew i Wanda Jaroszewska-Balicka. Sprawozdanie Okrêgowej Komisji Rewizyjnej Okrêgowa Komisja Rewizyjna aktywnie uczestniczy³a w dzia³alnoœci Izby. W listopadzie 2006 r. oraz styczniu i listopadzie 2007 r. sekretarz Komisji uczestniczy³a w posiedzeniach Naczelnej Komisji Rewizyjnej z udzia³em przedstawicieli wszystkich izb okrêgowych, poœwiêconych g³ównie spó³ce Medbroker, a tak e wspó³pracy z Naczeln¹ Komisj¹ Rewizyjn¹. Zgodnie z regulaminem komisja zajmowa³a siê sprawami dotycz¹cymi finansów poszczególnych organów izby, a tak e zagadnieniami merytorycznymi i prawnymi. Komisja wielokrotnie zajmowa³a siê problemem ma³ej œci¹galnoœci sk³adek od lekarzy a szczególnie od lekarzy dentystów. Jednym z wniosków by³o oddzielenie sk³adek lekarzy od sk³adek lekarzy dentystów. OKR corocznie na posiedzeniach plenarnych rozpatrywa³a sprawozdania finansowe, co stanowi³o podstawê do wyst¹pienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla organów Izby na zjazdach bud etowych. Komisja przeprowadzi³a m.in. nastêpuj¹ce czynnoœci rewizyjno-kontrolne: kontrola kosztów organizacji XXIII Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu OIL; kontrole: dzia³alnoœci statutowej Komisji Praktyk Lekarskich; dzia³alnoœci dzia³u Informacji Prasowo-Wydawniczej; dzia- ³alnoœci biura OIL w zakresie gospodarki finansowo-ksiê- Od 1 stycznia 2006 r. do 15 wrzeœnia 2009 r. do biura Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej wp³ynê- ³o 1343 pism wymagaj¹cych podjêcia czynnoœci sprawdzaj¹cych. W 985 sprawach podjêto czynnoœci procesowe, pozosta³e przekazano w³aœciwym organom b¹dÿ instytucjom. Wœród rozpatrywanych spraw: 248 dotyczy³o zagadnieñ internistycznych; 163 chirurgicznych; 62 ginekologicznych; 52 psychiatrycznych; 136 stomatologicznych; 324 innych (m.in. skargi dotycz¹ce etyki zawodu, konfliktów interpersonalnych itp.) Z tego: 266 spraw zakoñczono wydaniem postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania wyjaœniaj¹cego; 480 wydaniem postanowienia o umorzeniu postêpowania wygowej; dzia³alnoœci kancelarii Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej; gospodarki finansowej delegatury OIL w Radomiu, zakupu i remontu nowej siedziby Izby przy ul. Pu³awskiej 18; Komisji Bioetycznej OIL. Przewodnicz¹ca OKR Anna Wilmowska-Pietruszyñska Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej 10 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

12 Uchwa³y i apele. Zjazd postanowi³, i sale wyk³adowe w nowej siedzibie Izby zostan¹ nazwane imionami prof. prof. Edwarda Ru y³³y i Mariana Garlickiego. Pozosta³e uchwa³y zobowi¹za³y now¹ ORL do: podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu obronê praw lekarza i lekarza dentysty; rozpatrzenia mo liwoœci rozszerzenia szkoleñ dla lekarzy o tematykê wynikaj¹c¹ z relacji lekarz pacjent; przywrócenie nale ytej opieki i godnoœci pensjonariuszom Domu Lekarza Seniora. Wystosowano te apele do ministra zdrowia o uregulowanie wycen kontraktów na œwiadczenia medyczne; zwiêkszenie liczby miejsc specjalizacyjnych oraz o zwiêkszenie nak³adów finansowych na opiekê d³ugoterminow¹ nad osobami niezdolnymi do samodzielnego egzystowania, a tak e miejsc w oœrodkach rehabilitacyjnych. Apel do prezesa NFZ i dyrektora Mazowieckiego Oddzia³u NFZ dotyczy zmiany finansowania œwiadczeñ w zakresie us³ug stomatologicznych dla dzieci do lat 12. Apel do Krajowego Zjazdu Lekarzy wnosi o ustalenie sposobu rozliczeñ finansowych pomiêdzy Izbami Lekarskimi, dotycz¹cych postêpowania w kwestii odpowiedzialnoœci zawodowej. mkr Cz³onkowie OIL w Warszawie, którzy najlepiej zdali LEP SESJA WIOSENNA Biruta Kierdaszuk 86,4% Joanna Przytycka 85,9% Anna Ró añska 84,4% Mateusz Ziarkiewicz 84,4% Katarzyna D yga³o 84,4% Agata Jamrozik 83,9% SESJA JESIENNA Justyna Stochmal 86,3% Jacek Bil 85,8% Aleksandra Ciosek 84,3% Bartosz Buchcic 83,8% Maksymilian Opolski 83,8% Marta Za³êska 82,7% Katarzyna Orska 82,7% Katarzyna Muzyka 82,2% Maja Grêda 82,2% Agata Jab³oñska 82,2% Karolina Ziora-Jakutowicz 82,2%. jaœniaj¹cego, 178 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza (y), 40 zakoñczono w inny sposób. Ogó³em zakoñczono 964 sprawy. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej Janina Barbachowska Sprawozdanie Okrêgowego S¹du Lekarskiego Na pracê przewodnicz¹cego OSL sk³ada siê prowadzenie comiesiêcznych zebrañ z zespo³em, zapoznawanie siê ze wszystkimi sprawami, które zosta³y skierowane przez Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, wyznaczanie sk³adów sêdziowskich, podnoszenie kwalifikacji w³asnych i zespo³u, obecnoœæ na prawie wszystkich rozprawach oraz udzia³ w sk³adach orzekaj¹cych. Praca sêdziów OSL polega na udziale w comiesiêcznych zebraniach zespo³u, a przede wszystkim udziale w rozprawach s¹dowych. Podczas zebrañ S¹du omawiano sprawy nowe oraz zakoñczone orzeczeniem. W V kadencji odby³y siê 292 sprawy; w tym zakoñczono 209. Odby³o siê 12 posiedzeñ niejawnych. Liczba obwinionych lekarzy w poszczególnych dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia 6; choroby wewnêtrzne 22; chirurgia ogólna 33; chirurgia dzieciêca 5; choroby p³uc 1; endokrynologia 1; etyka 50; ginekologia i po³o nictwo 21; laryngologia 7; medycyna pracy 1; medycyna rodzinna 2; neurologia 2; ortopedia 9; okulistyka 1; onkologia 4; patomorfologia 2; pediatria 5; pogotowie ratunkowe i pomoc doraÿna 8; psychiatria 2; przewinienia administracyjne 7; radiologia 3; stomatologia 47; urologia 1; bez specjalizacji 13. Razem obwiniono 253 lekarzy. 8 spraw umorzono, 76 lekarzy uniewinniono; 99 upomniano; udzielono 57 nagan; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 8 m-cy 2 lekarzom; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 6 m-cy 9; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 3 lata 1; pozbawiono prawa wykonywania zawodu 1 lekarza. Skargê wnosi³a najczêœciej rodzina lub pacjent, nastêpnie OROZ z urzêdu, prokurator lub s¹d, niekiedy inny lekarz. O przewinienia natury etycznej obwinionych by³o wielu lekarzy ró nych specjalnoœci. Sprawy dotyczy³y np.: wystawiania zaœwiadczeñ bez badania pacjenta, wydawania zaœwiadczeñ o niezdolnoœci do stawienia siê przed s¹dem przez nieuprawnionych lekarzy; przyjmowania korzyœci materialnych, pracy w stanie nietrzeÿwym; nak³aniania pacjentki do rozpoczêcia procedury ubezw³asnowolnienia. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 3 lata dotyczy kolejnego przewinienia tego samego lekarza dentysty. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu dotyczy³o lekarki, która wykonywa³a zawód w Polsce i poza granicami kraju jako psychiatra (USA i Nowa Zelandia) na podstawie sfa³szowanych dokumentów. Przewodnicz¹ca OSL El bieta Rusiecka-Kucza³ek nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

13 Fot. K. Jemio³ Maria Gemborys anestezjolog. Absolwentka AM w Lublinie w 1967 r. Przez 27 lat ordynator Oddzia³u Anestezjologii i OIOM w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Po przejœciu na emeryturê nadal pracuje. Wspiera³a samorz¹d lekarski w okresie jego powstawania. Œciœle wspó³pracuje z Delegatur¹ Radomsk¹. Danuta Krajewska chirurg. Absolwentka AM w Warszawie w 1968 r. Od 41 lat pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Za³o ycielka Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii w 1994 r. Cieszy siê du ym autorytetem zawodowym i etycznym w œrodowisku. Odznaczenia LAUDABILIS W tym roku najwy szym Odznaczeniem Izby LAUDABILIS zostali uhonorowani: Teresa Abgarowicz-Mi³kowska specjalista anatomii patologicznej, chorób wewnêtrznych i reumatologii. Ukoñczy³a AM w Warszawie w 1962 r. W latach pracowa³a w Oddziale Internistycznym Szpitala Bielañskiego, od 1998 r. dyrektor ds. lecznictwa ZOZ W-wa Œródmieœcie. Od 1989 r. do chwili obecnej zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Katarzyna Bogucka pediatra i pulmunolog. Ukoñczy³a AM w Bia³ymstoku w 1965 r. W latach ordynator Oddzia³u Dzieciêcego Wojewódzkiego Szpitala w Radomiu, obecnie na emeryturze, ale nadal pracuje. W samorz¹dzie lekarskim od pocz¹tku jego utworzenia. Zastêpca Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej I i II kadencji. Maciej Brodowski specjalista w dziedzinie urazowo-ortopedycznej. Pracowa³ w Szpitalu Œródmiejskim w Warszawie, a obecnie w Lux-Med. W samorz¹dzie lekarskim od 1989 r. jako zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej do chwili obecnej. Janusz Bugaj lekarz dentysta, nauczyciel akademicki w Instytucie Stomatologii WUM. AM w Warszawie ukoñczy³ w 1978 r. Za³o yciel i wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. Delegat na Okrêgowe Zjazdy Lekarzy i cz³onek ORL od 1989 r. W latach wiceprzewodnicz¹cy ORL. W latach cz³onek Komisji Rewizyjnej NRL, a obecnie Komisji Stomatologicznej NRL. Gra yna Cieœlik po³o nik ginekolog. Ukoñczy³a AM w Warszawie w 1967 r. Pracowa³a jako ordynator Oddzia- ³u Ginekologicznego i kierownik Poradni Cytologicznej w Lipnie. W kadencji sekretarz Okrêgowej Komisji Rewizyjnej. Renata Dmowska okulista. Ukoñczy³a AM w Bia³ymstoku w 1980 r. Pracuje w Niepublicznym ZOZ-ie w Siedlcach. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie. W II i III kadencji wiceprzewodnicz¹ca ORL. Marek Krawczyk prof. dr n. med., specjalista w dziedzinie chirurgii transplantacyjnej i onkologicznej. Wykona³ pierwszy udany przeszczep w¹troby w Polsce. Cz³onek PAN. W latach dziekan I Wydzia³u Lekarskiego, a obecnie rektor WUM. Maria yczywek-zwierz neurolog. Ukoñczy³a AM w Szczecinie w 1966 r. Pracowa³a w wielu oœrodkach na Dolnym Œl¹sku, a od 1976 r. w Siedlcach. Dzia³a w samorz¹dzie terytorialnym i lekarskim. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie, zastêpca Okrêgowego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, cz³onek ORL. Krzysztof Makuch ginekolog po³o nik. Ukoñczy³ AM w Warszawie w 1983 r. Pracuje w rejonowej przychodni na Bemowie w Warszawie. Autor i wspó³autor publikacji z zakresu polityki zdrowotnej i prawa medycznego. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie, w I kadencji skarbnik ORL, w II przewodnicz¹cy ORL, W latach sekretarz NRL. adys³aw Nekanda-Trepka specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i medycyny sportowej. Absolwent AM w Warszawie w 1969 r. Pracowa³ w Szpitalu Praskim. W latach lekarz kadry olimpijskiej Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Cz³onek Komitetu Organizacyjnego OIL w Warszawie. Wybitny dzia³acz ORL, m.in. cz³onek jej prezydium, sekretarz, przewodnicz¹cy Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Od 1994 r. cz³onek NRL, przewodnicz¹cy Komisji Organizacyjnej NRL i Krajowej Komisji Wyborczej. Roman Olszewski lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki. Od 1987 r. kierownik Poradni Protetyki Stomatologicznej w NZOZ Medi-Dent. Dzia³acz samorz¹du przez wiele lat, m.in. pracuj¹cy na rzecz Funduszu Samopomocy, przewodnicz¹cy jego rady w III-V kadencji. Delegat na Zjazdy Krajowe i Okrêgowe II-V kadencji. Przewodnicz¹cy Komisji Stomatologicznej IV kadencji. Krzysztof Schreyer dr n. med., specjalista chorób wewnêtrznych. Ukoñczy³ AM w Warszawie w 1964 r. Ordynator Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, obecnie prowadzi poradniê kardiologiczn¹. T³umacz literatury obcej, maratoñczyk. W samorz¹dzie lekarskim od I kadencji. Delegat na Zjazdy Okrêgowe i Krajowe. Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ ORL i cz³onek odnoœnej w NRL. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Kszta³cenia Ustawicznego ORL. Mieczys³aw Szatanek ginekolog po³o nik, AM w Warszawie ukoñczy³ w 1980 r. Pracowa³ w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, w latach by³ w nim zastêpc¹ dyrektora. eglarz. W samorz¹dzie lekarskim od 1993 r. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarzy, przewodnicz¹cy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORL w latach Ostatnio wiceprzewodnicz¹cy ORL. Za XXVIII ZjeŸdzie OIL wybrany przewodnicz¹cym ORL na lata Ü 12 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

14 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

15 XXVIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL Kandydowali na przewodnicz¹cego ORL: Janusz Garlicki Ryszard Majkowski Konstanty Radziwi³³ Mieczys³aw Szatanek Anna Wilmowska-Pietruszyñska 14 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010 Fot.: K. Jemio³ i R. Klimkowska

16 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

17 Przyszed³em podziêkowaæ, e jesteœ Bogiem napisa³ ks. Jan Twardowski. I tak pragnie w tê œwiêt¹ Noc powiedzieæ serce ka dego z nas. Cich¹ noc Bo ego Narodzenia prze ywamy co roku ze szczególn¹ si³¹, która porusza nasze serca i umys³y. Pochylamy g³owy przed tajemnic¹ Wcielenia. Przed narodzonym w Betlejem Jezusem zgina³y siê kolana wszystkich, którzy przybywali, eby Go ujrzeæ, tak e tych najmo niejszych ówczesnego œwiata. Klêkaj¹c dziœ przed Nowonarodzonym, nasz¹ postaw¹ dowiedziemy wspó³czesnym ludziom, jak e czêsto przekonanym o swej wielkoœci i zapatrzonym w siebie, e tylko tak nale y oddawaæ czeœæ Bogu, który sta³ siê cz³owiekiem, by zamieszkaæ wœród ludzi i ich odkupiæ. Serdecznie yczê wszystkim pracownikom S³u by Zdrowia szczêœliwych Œwi¹t i b³ogos³awieñstwa Dzieciêcia Jezus na ca³y Nowy Rok X. Andrzej Otyszecki Duszpasterz S³u by Zdrowia Archidiecezji Warszawskiej UWAGA! 9 lutego br. o godz w koœciele pw. œw. Tomasza w Warszawie (przy ul. Dereniowej 12, na Ursynowie) duszpasterz s³u by zdrowia Archidiecezji Warszawskiej ks. Andrzej Otyszecki odprawi Mszê œw. w intencji lekarzy dentystów, dla uczczenia patronki stomatologów œw. Apolonii. Zapraszamy! Krajowe oferty pracy na dzieñ 27 listopada 2009 r. Liczba ofert pracy lekarz bez spec. 10 alergologia dziec. 1 anestezjologia 5 chirurgia og. 4 chirurgia dziec. 1 chirurgia nacz. 1 choroby wewn. 26 dermatologia 4 diabetologia 1 endokrynologia 1 epidemiologia 1 gastroenterologia 2 geriatria 2 ginekologia i po³. 8 kardiologia 8 kardiologia dziec. 1 laryngologia 5 med. paliatywna 1 med. ratunkowa 3 med. rodzinna 22 nefrologia 2 neonatologia 3 neurologia 6 neurologia dziec. 2 okulistyka 6 ortopedia 5 pediatria 14 proktologia 1 psychiatria 4 psychiatria dziec. 1 radiologia 8 radiologia dziec. 1 rehabilitacja med. 3 reumatologia 3 stomatologia 9 stomatol. chir. 2 stomatol. ortod. 6 stomatol. period. 1 urologia 5 USG 3 Andrzej MORLIÑSKI, przewodnicz¹cy Komisji ds. Poœrednictwa Pracy Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax: ; tel , wew. 4; Kole anko i Kolego! Pomyœl o przysz³oœci i o tych, którzy ju dziœ s¹ w potrzebie. Fundacja Pro Seniore jest organizacj¹ po ytku publicznego (KRS nr ). Wp³aæ 1% podatku na jej konto: Fundacja OIL w Warszawie 16 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

18 obwieszczenia i komunikaty OBWIESZCZENIE Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r. o wynikach III tury wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie VI kadencji przeprowadzonych w okresie 3 listopada 2009 do 18 listopada 2009 r. Na podstawie 12 ust. 2 pkt 10 uchwa³y nr V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 wrzeœnia 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i tych delegatów, w zwi¹zku z uchwa- ³¹ nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okrêgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji oraz uchwa³¹ nr 9/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. Okrêgowej Komisji Wyborczej o wynikach III tury wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji podaje siê do wiadomoœci cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyniki wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji III turê wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji , zwanych dalej wyborami, przeprowadzi³a Okrêgowa Komisja Wyborcza, powo³ana uchwa³¹ nr 13/Z/2005 XXIII Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. 2. 1) W okresie od r. do r. Okrêgowa Komisja Wyborcza w Warszawie przeprowadzi³a zebrania wyborcze w 18 rejonach wyborczych utworzonych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Warszawie na obszarze dzia³ania Izby; 2) w wyniku przeprowadzonych zebrañ wyborczych w III turze wybrano 34 delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie, w tym: 28 lekarzy i 6 lekarzy dentystów. K6.01/001 SZPITAL CZERNIAKOWSKI Henryk Wac³awek, Mariusz Miœkiewicz, Jan Œwi¹tkowski, Kazimierz Wardyn K6.01/032 ATTIS Wies³aw Dideñko, Bohdan Bzowski, Dariusz Jêdrasiak K6.01/151 RADOM REJON Z OTEGO WIEKU Danuta Anañko, Bogumi³a Korbecka, Alicja Oleszczuk-Milczek K6.01/199 OTWOCK STOMATOLODZY El bieta Latoszek-Banasiak, Andrzej Siarkiewicz K6.01/157 SZYD OWIEC PRZYSUCHA Bogdan Zaj¹czkowski K6.01/209 RADOM OKOLICE STOMATOLODZY Jadwiga Kazana, Anna Kawecka-Piwoñska, Anna Popis-Witkowska K6.01/205 SOKO ÓW PODLASKI WÊGRÓW STOMATOLODZY Rafa³ Flakowski K6.01/038 WUM SZPITAL BANACHA (A) Renata Andrzejewska, Pawe³ Andruszkiewicz, Magdalena Glazer, Teresa Korta, Ma³gorzata ukowska K6.01/041 WUM ANATOMICUM El bieta Borowiecka, Tadeusz Pawlikowski K6.01/043 WUM SZPITAL LINDLEYA (B) Grzegorz Benke, Wojciech Maria Kuœ, Pawe³ Lewandowski, Lech Ruszkowski, Krzysztof Wasiak K6.01/140 SIEDLCE OSICE POWIAT Mariusz Bala, Aleksander Klimowicz, Ma³gorzata Steæ K6.01/009 SZPITAL GROCHOWSKI Rafa³ ukaszewicz, Dariusz Patoleta 3) Ogólna liczba delegatów wybranych w III turze stanowi 6,07%. 3. W zwi¹zku z b³êdnie wpisan¹ na listê delegatów wybranych w rejonie wyborczym K6.01/139 Siedlce Niepubliczne ZOZ-y lekarz Beat¹ Zalewsk¹- Uchimiak w Obwieszczeniu Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 2 paÿdziernika 2009 r. o wynikach wyborów II tury delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencjê dokonuje siê nastêpuj¹cej zmiany: 1. w 2 pkt 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie: 3) w II turze wybrano 74 delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji , w tym 73 lekarzy, lekarzy dentystów 1. 4) Na liœcie wybranych delegatów umieszczonych w rubryce K Siedlce Niepubliczne ZOZ-y skreœla siê nazwisko Beaty Zalewskiej-Uchimiak. 4. W zwi¹zku ze œmierci¹ delegatki wybranej w I turze wyborów, lekarz Gra yny Choderny, wybranej w rejonie wyborczym nr 101 Rejon Z³otego Wieku (A), na zwo³anym zebraniu tego rejonu, w trybie wyborów uzupe³niaj¹cych, w dniu 9 listopada 2009 r. dokonano wyboru delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie lekarza Jana Podgórskiego. 5. 1) W nastêpuj¹cych rejonach wyborczych nie wybrano delegatów z powodu niedostatecznej liczby uczestników: Lp. Nr rejonu Nazwa rejonu 1 K6.01/006 Szpital Chirurgii Urazowej Barska 2 K6.01/008 Ochota 4 K6.01/011 Praga Po³udnie (A) 5 K6.01/012 Praga Po³udnie (B) 6 K6.01/020 Rejon Z³otego Wieku (I) 7 K6.01/023 Wola 8 K6.01/035 Zespó³ Neuropsychiatryczny Zagórze 9 K6.01/036 Pogotowie Ratunkowe 10 K6.01/037 MZ ZUS NFZ Min. Sprawiedliwoœci 11 K6.01/042 WUM Szpital Lindleya (A) 12 K6.01/048 CMKP Marymoncka 13 K6.01/061 Instytut Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN 14 K6.01/065 Lekarze cywilni MON Szaserów (A) 15 K6.01/066 Lekarze cywilni MON Koszykowa 16 K6.01/071 Rejon Z³otego Wieku (F) 17 K6.01/074 Centrum Zdrowia Mermed 18 K6.01/076 Medycyna Pracy (A) 19 K6.01/078 Medycyna Pracy (C) 20 K6.01/080 Lekarze Warszawa NZOZ (A) 21 K6.01/081 Lekarze Warszawa NZOZ (B) 22 K6.01/082 Lekarze Warszawa NZOZ (C) 23 K6.01/083 Lekarze Warszawa NZOZ (D) 24 K6.01/085 Rejon Z³otego Wieku (H) 25 K6.01/086 Warszawa Praktyki lekarskie (A) 26 K6.01/087 Warszawa Praktyki lekarskie (B) 27 K6.01/088 Warszawa Praktyki lekarskie (C) 28 K6.01/089 Warszawa Praktyki lekarskie (D) 29 K6.01/090 Warszawa Praktyki lekarskie (E) 30 K6.01/091 Warszawa Praktyki lekarskie (F) 31 K6.01/092 Warszawa Praktyki lekarskie (G) 32 K6.01/093 Warszawa Praktyki lekarskie (H) 33 K6.01/094 Warszawa Praktyki lekarskie (I) 34 K6.01/095 Lekarze OIL Grójecka (A) 35 K6.01/100 Dom Lekarza Seniora 36 K6.01/102 Rejon Z³otego Wieku (B) 37 K6.01/104 Rejon Z³otego Wieku (D) 38 K6.01/105 Powiat warszawski zachodni 39 K6.01/106 Vita-med Praktyka Lekarza Rodzinnego 40 K6.01/108 Powiat warszawski zachodni Praktyki lekarskie (A) 41 K6.01/109 Powiat warszawski zachodni Praktyki lekarskie (B) 42 K6.01/112 Otwock (C) 43 K6.01/113 Legionowo 44 K6.01/115 Piaseczno 45 K6.01/122 Wo³omin NZOZ (B) 46 K6.01/123 Miñsk Mazowiecki 47 K6.01/127 M³awa 48 K6.01/131 Ostro³êka (A) 49 K6.01/132 Lekarze POZ Ostro³êka, Ostrów Maz., Maków Maz., Przasnysz, Wyszków 50 K6.01/143 Wêgrów 51 K6.01/144 Radom Tochtermana (A) 52 K6.01/150 Radom Miasto Opieka podstawowa 53 K6.01/152 Bia³obrzegi Nowe Miasto Warka 54 K6.01/181 Lekarze OIL Grójecka (C) 55 K6.01/189 Lekarze OIL Grójecka (D) 56 K6.01/197 Lekarze OIL Grójecka (E) nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

19 57 K6.01/211 Lekarze cywilni MON Szaserów (B) 58 K6.01/213 Ciechanów (B) 59 K6.01/214 Ostro³êka (B) 60 K6.01/215 Lekarze OIL Grójecka (F) 61 K6.01/216 Lekarze OIL Grójecka (G) 62 K6.01/162 Mokotów Stomatolodzy (A) 63 K6.01/163 Mokotów Stomatolodzy (B) 64 K6.01/164 Ursynów Wilanów Stomatolodzy 65 K6.01/165 Stomatolodzy Ochota W³ochy Ursus SPZOZ dla szkó³ wy szych 66 K6.01/166 Œródmieœcie Stomatolodzy 67 K6.01/167 Bemowo Stomatolodzy 68 K6.01/168 Wola Stomatolodzy 69 K6.01/169 Praga Po³udnie Wawer Weso³a Rembertów Stomatolodzy 70 K6.01/170 Praga Pó³noc Bia³o³êka Targówek Bródno Stomatolodzy 71 K6.01/171 oliborz Stomatolodzy 72 K6.01/172 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (A) 73 K6.01/173 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (B) 74 K6.01/174 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (C) 75 K6.01/175 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (D) 76 K6.01/177 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (F) 77 K6.01/178 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (G) 78 K6.01/180 Attis Medycyna Pracy Stomatolodzy 79 K6.01/182 Luxmed Prima-dent Enel-med 80 K6.01/183 Fundacja Promocji Inicjatyw Stomatologicznych 81 K6.01/184 Stomatolodzy nie wykonuj¹cy zawodu (A) 82 K6.01/185 Stomatolodzy nie wykonuj¹cy zawodu (B) 83 K6.01/186 Stomatolodzy nie wykonuj¹cy zawodu (C) 84 K6.01/187 Stomatolodzy OIL Grójecka (A) 85 K6.01/188 Stomatolodzy cywilni MON 86 K6.01/190 Powiat warszawski zachodni Praktyki dentystyczne (A) 87 K6.01/191 Powiat warszawski zachodni Praktyki dentystyczne (B) 88 K6.01/192 Powiat warszawski zachodni Praktyki dentystyczne (C) 89 K6.01/194 Wo³omin Stomatolodzy 90 K6.01/195 Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo Stomatolodzy 91 K6.01/196 Piaseczno Stomatolodzy 92 K6.01/198 Stomatolodzy powiat pruszkowski 93 K6.01/200 Sochaczew yrardów Stomatolodzy 94 K6.01/204 Siedlce osice Stomatolodzy 95 K6.01/205 Soko³ów Podlaski Wêgrów Stomatolodzy 96 K6.01/209 Radom okolice Stomatolodzy 97 K6.01/217 Maków Maz. Przasnysz Stomatolodzy Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Warszawa, 19 listopada 2009 r. OBWIESZCZENIE Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o dokonanej zmianie w Za³¹czniku Lista wybranych delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencjê Na podstawie 12. ust. 2 pkt 10 uchwa³y nr V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 wrzeœnia 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i tych delegatów, w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okrêgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji i w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 11/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. Okrêgowej Komisji Wyborczej, obwieszcza siê, co nastêpuje: 1. W Obwieszczeniu Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o wynikach wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencjê z dnia 3 lipca 2009 r. w 3. pkt 1 w pozycji K6.01/155 Kozienice na skutek omy³kowo wpisanego delegata, nazwisko Brudnias Dorota zmienia siê na nazwisko Brudnias Tadeusz. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Warszawa, dnia 1 grudnia 2009 KOMUNIKAT Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2009 r. 1. Wybory delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji przeprowadzono na podstawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i tych delegatów w okresie od 1 kwietnia 2009 do 18 listopada 2009 r., w trzech turach wyborów w 220 rejonach wyborczych (169 rejonów dla lekarzy, 50 rejonów dla lekarzy dentystów i 1 rejon wspólny dla lekarzy i lekarzy emerytów), powo³anych na obszarze dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwa³¹ nr 38/R-V/09 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych zmienionych uchwa³¹ nr 140/R- V/09 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r. 2. Liczba cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, wpisanych na listy rejonów wyborczych, wynios³a , w tym: lekarzy i lekarzy dentystów. 3. Liczba mandatów dla delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji ustalona w stosunku 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listê cz³onków rejonu wyborczego, na podstawie uchwa³y nr 1537/R-V/08 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. i uchwa³y nr 2/2009 Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych, wynios³a 560, w tym dla lekarzy 430, dla lekarzy dentystów Wyniki wyborów przeprowadzone w trzech turach (I ); (II ); (III , 3.XI XI.2009), w okresie od 1.IV XI.2009 zosta³y og³o- szone w obwieszczeniach Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2009 r., 3 paÿdziernika 2009 r., 2 listopada 2009 r., 19 listopada 2009 r. Ustalone wyniki wyborów, na podstawie których mandaty uzyska³y 304 osoby, w tym 270 lekarzy i 34 lekarzy dentystów, zosta³y opublikowane w miesiêczniku PULS oraz na stronie internetowej izby: Ogólna liczba delegatów wybranych po III turach stanowi 54,28%. 5. Lista wybranych delegatów, w porz¹dku alfabetycznym, ustalona na podstawie Obwieszczeñ Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej stanowi za³¹cznik Komunikatu. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Za³¹cznik do Regulaminu obrad XXVIII Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie Lista delegatów na OZL kadencja mandat nazwisko, imiê, drugie imiê tytu³ zawodowy (L) lekarz; (LD) lekarz dentysta 1 Abramczuk El bieta Maria (L) 2 Adamowicz Robert (L) 3 Aleksandrowicz Ryszard (L) 4 Anañko Danuta Gertruda (L) 5 Ancyparowicz Stanis³aw (L) 6 Andruszkiewicz Pawe³ (L) 7 Andrzejewska Renata Anna (L) 8 Anio³-Strzy ewska Krystyna Maria (L) 9 Bala Mariusz Jerzy (L) 10 Baranowicz Barbara Maria (L) 11 Baranowski Pawe³ Dariusz (L) 12 Barbachowska Janina Weronika (L) 13 Bartczak Danuta Barbara (L) 14 Bendek Andrzej Jacek (L) 15 Benke Grzegorz Tomasz (L) 16 Bieganowska Katarzyna Zofia (L) 17 Bielecki Krzysztof (L) 18 Bierca Jacek Józef (L) 19 Binio Zbigniew (L) 18 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

20 20 Bobek-Pstrucha Ewelina Zofia (L) 21 Bobiñska-Tyburska Renata Alicja (L) 22 Bochyñska-Bar Ewa Maria (LD) 23 Bogucki Arkadiusz Andrzej (L) 24 Bojakowski Jacek (L) 25 Bo³oz Witold (L) 26 Borkowski Wojciech Józef (L) 27 Borowiecka El bieta Barbara (L) 28 Borys Marcin Jakub (L) 29 Broniek Gra yna (L) 30 Brudnias Tadeusz (L) 31 Bugaj Janusz Marek (LD) 32 Burczyn Lidia Katarzyna (L) 33 Bzowski Bohdan Janusz (L) 34 Cabaj-Wiater Iwona Ma³gorzata (L) 35 Celiñski Adam (L) 36 Cerañski W³odzimierz Andrzej (L) 37 Chahwan Maroun Joseph (L) 38 Che³stowski Waldemar (L) 39 Chmielewski Przemys³aw Aleksander (L) 40 Chodziñska Barbara Maria (L) 41 Cholewiñska Dorota Magdalena (L) 42 Chruœciel Tadeusz Les³aw (L) 43 Cieœla Witold Antoni (L) 44 Cio³kowski Tadeusz (L) 45 Ciupak Arkadiusz Jerzy (L) 46 Czarkowski Marek Klaudiusz (L) 47 Czechyra Czes³aw Jan (L) 48 Czerniawska-Ankiersztejn Ma³gorzata Maria (L) 49 Czernicki Zbigniew Maria (L) 50 Czuchnicka-Polkowska Halina Barbara (L) 51 Danielska-Klimek Maria El bieta (L) 52 Danko Miko³aj Pawe³ (L) 53 D¹browski Andrzej Jan (L) 54 D¹browski Edward Marcin (L) 55 D¹mbski Tomasz (L) 56 Dideñko Wies³aw Marian (L) 57 Dmowska Renata Gra yna (L) 58 Dobrzyñski Pawe³ Piotr (L) 59 Drewniak Wojciech Pawe³ (L) 60 Drotlef Bogus³aw Juliusz (L) 61 DroŸdzikowski Wies³aw Stanis³aw (L) 62 Dudek Jan Andrzej (L) 63 Durczyñski Andrzej Bernard (L) 64 Durlik Marek Ryszard (L) 65 Duszyc Pawe³ Damian (LD) 66 Dziarczykowska-Kopeæ Aleksandra Lidia (L) 67 Dziubiñski Krzysztof Jerzy (L) 68 Flakowski Rafa³ Bart³omiej (LD) 69 Franczuk-Gwiazda Maria Magdalena (L) 70 Galewski Adam (L) 71 Ga³ecka Ewa (L) 72 Ga³ecka Marta (L) 73 Garlicki Janusz Maria (L) 74 Gawroñska Agnieszka Anna (L) 75 G¹czarek-Belczyk Ewa (L) 76 Geremek Anna Dorota (L) 77 Gieruszczak-Bia³ek Dorota (L) 78 Glazer Magdalena Janina (L) 79 Godlewski Krzysztof (L) 80 Go³êbiewska Hanna Romana (L) 81 Gr¹dalski Wojciech (L) 82 Greszata Lidia Monika (L) 83 Grochowicz Pawe³ Maciej (L) 84 Grudniak Mariusz Piotr (L) 85 Hawry³kiewicz Iwona El bieta (L) 86 Higersberger Józef (L) 87 Hozyasz Konrad Kamil (L) 88 Huzior Leszek Jacek (L) 89 Iwaszkiewicz Bohdan (L) 90 Jab³oñski Marian (L) 91 Jadou Ahmed (L) 92 Jasiñski Roman Bogus³aw (L) 93 Jaworski Janusz Andrzej (L) 94 Jezierski Pawe³ Henryk (L) 95 Jêdrasiak Dariusz S³awomir (L) 96 Jêdrzejewski Grzegorz Igor (L) 97 Jêdrzejowski Maciej Józef (L) 98 Jod³owski Jacek (L) 99 Karpiñska Katarzyna (L) 100 Karwacki Marek Witold (L) 101 Kawecka-Piwoñska Anna Danuta (LD) 102 Kazana Jadwiga El bieta (LD) 103 Kêpiñska Jadwiga Teresa (L) 104 Kiprian Dorota (L) 105 Klimkowska-Misiak Marta El bieta (LD) 106 Klimowicz Aleksander Mieczys³aw (L) 107 Klonowska- elazko Wanda (L) 108 Klukowski Miros³aw Andrzej (L) 109 K³ys Cezary Arkadiusz (L) 110 Konopka Anna Iwona (L) 111 Korbecka Bogus³awa (LD) 112 Korczyñski Piotr Pawe³ (L) 113 Korta Teresa (L) 114 Kos Andrzej Jan (L) 115 Kosowski Jaros³aw Andrzej (L) 116 Kostrzewa Janusz Stefan (L) 117 Koœmicki Marek Antoni (L) 118 Kotlicki Aleksander Kazimierz (L) 119 Kozak Stanis³aw Józef (L) 120 Kozera Maria (L) 121 Koz³owski Marek (L) 122 Ko uch Micha³ (L) 123 Krajewski Romuald (L) 124 Król Ma³gorzata Hanna (L) 125 Krysza³owicz Bo ena Barbara (L) 126 Krzywdziñski Witold Stefan (L) 127 Krzy anowski Wojciech Eugeniusz (L) 128 Kubiak Jacek Andrzej (L) 129 Kuchta Piotr Krzysztof (LD) 130 Kuliñski Artur Andrzej (L) 131 Kuskowska-Czajka Ma³gorzata Jadwiga (L) 132 Kusto Ewa Wiktoria (L) 133 Kusz-Rynkun Agata Iwona (L) 134 Kuszyñski Robert Mariusz (L) 135 Kuœ Wojciech Maria (L) 136 Kutera Pawe³ W³adys³aw (L) 137 Ku awczyk Andrzej Jacek (L) 138 Kwaœniewski Igor (L) 139 Kwiatkowska Ma³gorzata Wiktoria (L) 140 Kwiatkowski Jacek Zbigniew (L) 141 Kwitkiewicz Grzegorz Witold (LD) 142 Laskowski Wojciech Mariusz (L) 143 Latoszek-Banasiak El bieta Helena (LD) 144 Lepieszko Witold Tomasz (L) 145 Lesak Danuta (LD) 146 Leœniak-Trzeœniewska Agnieszka Ewa (LD) 147 Lewandowski Pawe³ (L) 148 Lewandowski Tomasz Pawe³ (L) 149 Lewandowski W³odzimierz Tomasz (L) 150 Lewiñska Marzena Monika (L) 151 Lindner Bogus³aw Robert (L) 152 Lipiec Monika (L) 153 LuŸniak Pawe³ (L) 154 aguna Pawe³ Józef (L) 155 aniewski-wo³³k Przemys³aw Marek (L) 156 empicki Jacek Stanis³aw (L) 157 ukaszewicz Rafa³ Jerzy (L) 158 yczywek-zwierz Maria Józefa (L) 159 Machnicka-Bacciarelli Daniela Janina (L) 160 Machura-Wiewiórko Gra yna Henryka (L) 161 Madej Krzysztof Tytus (L) 162 Maj Stanis³aw Józef (L) 163 Majkowski Marcin Wojciech (LD) 164 Majkowski Ryszard (LD) 165 Majsterek Magdalena Anna (L) 166 Makowska Gra yna (L) 167 Makowska Halina Cecylia (L) 168 Makuch Krzysztof Andrzej (L) 169 Malinowski Krzysztof (L) 170 Ma³kiewicz El bieta Hanna (LD) 171 Mañczak Rafa³ Leszek (L) 172 Marczuk Wies³awa Bo ena (L) 173 Matej Ma³gorzata Maria (L) 174 Materny- ukaszewska Barbara Joanna (L) 175 Mazurek Dorota Anna (L) 176 Mendel Tadeusz Andrzej (L) 177 Michalski Przemys³aw Artur (L) 178 Mierzwiñska-Nastalska El bieta Maria (LD) 179 Miêkus-P¹czek Ewa (LD) 180 Mirkowicz Beata Agata (L) 181 Mirski Siemiomys³ (L) 182 Miœkiewicz Mariusz Robert (L) 183 Morliñski Andrzej Bogumi³ (L) 184 Napiórkowski Grzegorz (L) 185 Nekanda-Trepka adys³aw Józef (L) 186 Niemczuk-Szczytkowska Anna Ma³gorzata (L) 187 Niemczyk Longin Bart³omiej (L) 188 Niemczyk Stanis³aw (L) 189 Niemirowski Wojciech Adam (L) 190 Niesiobêdzka Jolanta Urszula (L) 191 Nosarzewski Jerzy Tomasz (L) 192 Nowak Maciej (LD) 193 Obrowska Danuta Maria (L) 194 Oleszczuk-Milczek Alicja (L) 195 Olszewska Gra yna Antonina (L) 196 Olszewski Roman Jan (LD) 197 Oppeln-Bronikowski Lech S³awomir (L) 198 Opuchlik Andrzej Marek (L) 199 Osiadacz Ma³gorzata Hanna (L) 200 Ostrowski Bogdan Wiktor (L) 201 Ot³owski Micha³ W³adys³aw (L) 202 Otto Maciej Boles³aw (L) 203 Pachucki Janusz Stanis³aw (L) 204 Pacocha Gra yna (L) 205 Paluszkiewicz Rafa³ (L) 206 Pasierbski Wojciech W³adys³aw (L) 207 Pastuszek-Tyc Ma³gorzata Józefa (L) 208 Pastuszko Andrzej Jan (L) 209 Patoleta Dariusz (L) 210 Pawe³czak Stanis³aw (L) 211 Pawlikowski Tadeusz Micha³ (L) 212 Perdzyñski Andrzej Ewaryst (L) 213 Pi¹tkiewicz Jacek Antoni (L) 214 Pieczyñski Aleksander W³odzimierz (L) 215 Pietrzykowska-Bodnar Bo ena Henryka (L) 216 Piróg Maciej Jan (L) 217 Piwowarczyk Liliana Barbara (LD) 218 Podgórski Jan Antoni (L) 219 Pok³oñski Jaros³aw Leszek (L) 220 Polnik Dariusz Kazimierz (L) 221 Popis-Witkowska Anna Marianna (LD) 222 Pop³awska Lidia Ewa (L) 223 Pszczo³owski Konrad Stefan (L) 224 Radwañski Pawe³ (L) 225 Radziwi³³ Konstanty (L) 226 Rogóyski Antoni (L) 227 Romañska Mariola Jolanta (LD) 228 Romiszewski Micha³ Jaros³aw (L) 229 Ros³on Jaros³aw (L) 230 Roszkiewicz Waldemar Cezary (LD) 231 Rusiecka-Kucza³ek El bieta (L) 232 Ruszkowski Lech Jerzy (L) 233 Rybicki Jerzy Marek (L) 234 Rych³owska-Pruszyñska Magdalena Emilia (L) 235 Rymuza Krzysztof (L) nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo