Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str."

Transkrypt

1 ISSN egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2009/styczeñ 2010 nr 12/1 Mieczys³aw Szatanek Przewodnicz¹cy ORL w Warszawie [str. 1] XXVIII Sprawozdawczo- -Wyborczy Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie [str. 8-22] Wielka przeprowadzka nowa siedziba OIL w Warszawie ul. Pu³awska 18, wejœcie od Rejtana [str. 3] Okrêgowa Rada Lekarska i redakcja Pulsu sk³adaj¹ wszystkim Czytelnikom yczenia szczêœliwego Nowego Roku R E K L A M A

2 O co walczy³a warszawska ORL w kadencji Ka dy ma prawo oczekiwaæ pomocy od korporacji zawodowej Po 20 latach Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie ma siedzibê. Szeœciokondygnacyjny budynek z dzia³k¹ o powierzchni u ytkowej ponad 1457 m 2 przy ul. Pu³awskiej 18 kupiono w drodze otwartego przetargu od spó³ki Skarbu Pañstwa za kwotê 8,06 mln z³. Oznacza to, e za 1 m 2 zap³acono tylko ok. 5,5 tys. z³! W drugim przetargu od tej samej spó³ki odkupiono za kwotê blisko 1,5 mln z³ dzia³kê budowlan¹ o powierzchni 554 m 2 stanowi¹c¹ obecnie podwórko posesji. Jednoczeœnie sprzedano nieruchomoœæ przy ul. ¹czyny na Ursynowie za 6,8 mln z³, osi¹gaj¹c zysk ponad 1,6 mln z³. Kryzys ekonomiczny spowodowa³ trudnoœci w uzyskaniu kredytu od banków komercyjnych. Sytuacjê pogorszy³a bilansowa strata finansowa za rok Okrêgowy zjazd bud etowy zaplanowa³ nierealn¹ stuprocentow¹ œci¹galnoœæ sk³adek i pe³n¹ refundacjê za zadania przejête od administracji pañstwowej, planuj¹c wydatki dostosowane do za³o onych przychodów. Dziêki po yczkom udzielonym na dobrych warunkach przez OIL w Krakowie i odzi oraz NIL uda³o siê nie przerywaæ remontu. Cena 1 m 2 to ok. 4 tys. z³, co jak na warszawskie warunki plasuje tê inwestycjê w dolnej strefie kosztów. Na dzieñ 30 listopada 2009 r. zobowi¹zania finansowe Izby wynios³y ³¹cznie z³. W ostatnich dniach podpisano umowê z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska SA o wspó³pracy i wynajmie lokali w Izbie z zap³at¹ za 2 lata z góry, co pozwala na zakup mebli niezbêdnych do funkcjonowania biura. Umowa umo liwi tak e wczeœniejsze sp³acenie kredytów. Omawiaj¹c w swoim przemówieniu zjazdowym dzia³alnoœæ organów Izby, jej przewodnicz¹cy Andrzej W³odarczyk przypomnia³, e Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu zosta³a wyró niona w tym roku w konkursie Prezesa NRL. Podkreœli³ te rolê Komisji Legislacyjnej pod wodz¹ Aleksandra Kotlickiego, która wykonywa³a niezwykle wa ne zadania, opiniuj¹c projekty aktów prawnych (zadania te powierzy³ samorz¹dowi ustawodawca). Wielokrotnie wyrêcza³a Naczeln¹ Radê Lekarsk¹, w której takiej komisji brakuje. Cd. na str. 6 þ nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010 Fot. R. Klimkowska Fot. K. Jemio³ Przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie kadencja Mieczys³aw Szatanek Pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu na Oddziale Ginekologiczno Po³o niczym na stanowisku starszego asystenta. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie 1980 r.; I stopieñ w anestezjologii 1983r.; I stopieñ z ginekologii i po³o nictwa 1984 r.; II stopieñ z ginekologii i po³o nictwa 1989 r. Sta pracy 29 lat, by³ p. o. z-c¹ dyrektora ds. lecznictwa RSzS przez ok. rok, p. o. dyrektor naczelny przez ok. 1 rok, Cz³onek Okrêgowej Rady Lekarskiej w Lublinie w II kadencji, Cz³onek Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w IV kadencji, Przewodnicz¹cy Kom. Kultury, Sportu i Turystyki w IV kadencji. W kadencji by³ wiceprzewodnicz¹cym Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Ü Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej kadencja prof. zw. n. med. Zbigniew Czernicki Specjalista neurochirurg, absolwent AM w Lublinie.W latach pracowa³ w Klinice Neurochirurgicznej AM w Lublinie, od 1971 do 1985 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Centrum Medycyny Doœwiadczalnej PAN na stanowisku adiunkta, a od 1985 r na stanowisku docenta. W 1980 r. Rada Naukowa Centrum Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN nada³a mu tytu³ doktora habilitowanego na podstawie pracy Wczesne nastêpstwa doœwiadczalnego urazu czaszkowo-mózgowego wywo³anego przyspieszeniem k¹towym. Od 1994 r. profesor zwyczajny nauk medycznych. Autor 160 publikacji naukowych, pogl¹dowych i kazuistycznych. Kierownik Kliniki Neurochirurgii IMDiK PAN i dyrektor IMDiK PAN, cz³onek Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, przewodnicz¹cy Komisji Homeostazy Wewn¹trzczaszkowej. W latach zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej OIL w Warszawie, Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej OIL w Warszawie, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej, zastêpca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Ü 1

3 uwa am, e... Nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010 Na ok³adce: Mieczys³aw Szatanek, nowo wybrany przewodnicz¹cy ORL (Fot. R. Klimkowska) Reprodukcja: W. Cerañski Zima w Gorcach W numerze m.in.: O co walczy³a warszawska ORL 1 w wywiad: z Barbar¹ Misiñsk¹ 4 XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okrêgowy Zjazd OIL w Warszawie 8 Odznaczenia Laudabilis 12 w yczenia: ks. Andrzeja Otyszeckiego 16 Krajowe oferty pracy 16 obwieszczenia i komunikaty 17 w³adze nowej kadencji 20 wêdrówki po regionie 24 G³osy z Wiejskiej 26 w reforma zdrowia Dziennikarze wyrêczaj¹ Kreowanie polityki zdrowotnej 29 Sesja Noblowska 31 z Mazowsza 32 nasze ZOZ-y 33 w onkologia Hospicjum 34 Sympozjum w Sorrento 36 z radomskiej delegatury 37 porozmawiajmy o ksi¹ kach 40 epitafium 41 nowe przepisy prawne 43 sport 46 uchwa³y ORL V kadencji 48 w felietony: Balicki 30 SMS z Krakowa 30 Müldner-Nieckowski 39 XXVIII Zjazd Lekarzy naszej Izby przeszed³ do historii, a zarazem podsumowa³ V kadencjê dzia³ania naszej Izby. Czy nadzieje wyp³ywaj¹ce z dyskusji zjazdowych doczekaj¹ siê realizacji, bêdzie zale a³o od nowo wybranych w³adz, a zw³aszcza nowego prezesa ORL kol. Mieczys³awa Szatanka. Oceniaj¹c kampaniê wyborcz¹ wszystkich kandydatów i reakcjê sali wydaje mi siê, e g³ównym postulatem œrodowiska lekarskiego jest podejmowanie dzia³añ na rzecz przywrócenia profesji lekarskiej nale ytej rangi w spo³eczeñstwie. Prawie wszyscy kandydaci obiecywali podj¹æ mniej lub bardziej realne do zrealizowania dzia³ania w tej sprawie. Dlaczego o tym piszê? Otó wiêkszoœæ z nas oczekuje m.in. od samorz¹du lekarskiego dzia³añ, które jak ró d ka dobrej wró ki sprawi¹, e z dnia na dzieñ zawód lekarza znów znajdzie siê, jak przed laty, na pierwszym miejscu zawodów obdarzanych najwiêkszym zaufaniem opinii spo- ³ecznej. Niestety tak siê nie stanie, je eli sami lekarze, którzy dzisiaj z oburzeniem mówi¹ o atakach dziennikarzy i mediów na œrodowisko lekarskie, nie przestan¹ tym mediom dawaæ po ywki do tych ataków. Co z tego, e prezes Szatanek og³osi konkurs na najlepszego lekarza na Mazowszu (w celu rozpropagowania w mediach pozytywnych wzorców), jeœli za chwilê doktor X zostanie przy³apany w stanie nietrzeÿwym w pracy lub media poinformuj¹ o zatrzymanym za branie ³apówek ordynatorze Y? Je eli nasze œrodowisko nie zacznie wywieraæ nacisku na kole anki i kolegów, by zachowywali siê zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej, to adne inne dzia- ³ania choæby obmyœlone przez najlepszych specjalistów od PR nie pomog¹. Przed wojn¹ najwiêksz¹ kar¹ dla lekarza by³ ostracyzm œrodowiska tzw. œmieræ cywilna. A dzisiaj kogo to obchodzi? Ci sami delegaci (a przynajmniej wielu z nich), którzy g³osowali za dzia³aniami na rzecz poprawy wizerunku zawodu lekarza, wybrali do komisji rewizyjnej lekarza (otrzyma³ 91 g³osów), któremu z trybuny zjazdowej przedstawiono dowody, e pisa³ anonimy i donosy. To musi budziæ co najmniej zdziwienie. Równie zastanawiaj¹cy jest fakt, e czêœæ sali nagrodzi³a brawami wypowiedÿ prezesa NRL, usprawiedliwiaj¹c¹ fakt wystêpowania przez niego przeciwko kolegom lekarzom do rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej. Kiedyœ takie zachowanie by³o potêpiane i nieakceptowane niezale nie od tego, kto to robi³. U progu nowej kadencji yczê nowo wybranym w³adzom realizacji zamierzeñ, wsparcia œrodowiska i odrobiny satysfakcji na zakoñczenie kadencji. Z perspektywy moich dziesiêcioletnich doœwiadczeñ z pracy na rzecz naszego œrodowiska, uwa am, e warto! Ü Andrzej W³odarczyk WYDAWCA MIESIÊCZNIKA PULS : Okrêgowa Izba Lekarska w Warszawie, REDAKCJA: Warszawa, ul. Kozia 3/5, lok. 31, tel./fax: , REDAKTOR NACZELNY: Ewa Gwiazdowicz, tel , SEKRETARZ REDAKCJI: Ewa Dobrowolska, tel./fax: , KOLEGIUM REDAKCYJNE: Stanis³aw Ancyparowicz, Janusz Bugaj, W³odzimierz Cerañski, Janusz Garlicki, Wies³aw Jêdrzejczak, Tadeusz Kalbarczyk, Jerzy Kruszewski, Wojciech Maria Kuœ, Ryszard Majkowski, adys³aw Nekanda-Trepka, Stanis³aw Niemczyk, Gra yna Pacocha, Wojciech Rowiñski, Tadeusz To³³oczko, Maria Wierzbicka, Andrzej W³odarczyk KOMENTATORZY: Marek Balicki, Pawe³ Walewski PUBLICYŒCI: Ewa Dobrowolska, Ma³gorzata Kukowska-Skarbek WSPÓ PRACUJ : Anna Bie añska, Jerzy Borowicz, Beata Kozyra- ukasiak, Wojciech uszczyna, Piotr Müldner-Nieckowski, Krzysztof Rosiecki SEKRETARIAT REDAKCJI: Iwona Stawicka, tel ZG OSZENIA ZMIAN ADRESÓW: tel.: ; REKLAMA I MARKETING: Renata Klimkowska, tel./fax , tel. (0) , OPRACOWANIE GRAFICZNE: Artmedia Partners, tel. (0) DRUK: Elanders Polska Sp. z o.o., P³oñsk, ul. Mazowiecka 2, tel. (23) , Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji artyku³ów i listów, dokonywania skrótów oraz zmian tytu- ³ów. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ. 2 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

4 Fot. R. Klimkowska Wielka przeprowadzka Od 21 grudnia 2009 r. biuro Izby mieœci siê w Warszawie, przy ul. Pu³awskiej 18 (wejœcie od ul. Rejtana). Otwarcie i poœwiêcenie siedziby odby³o siê 1 grudnia 2009 r. z udzia³em licznych goœci. nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

5 Fot. R. Klimkowska NFZ Mazowsze Aneks nie oznacza utrzymania wielkoœci kontraktu mówi Barbara Misiñska W warszawskich szpitalach leczy siê wielu pacjentów spoza Mazowsza. Czy inne oddzia³y NFZ nadal zalegaj¹ ze zwracaniem kosztów opieki medycznej za swoich pacjentów? W 2009 r. obowi¹zywa³a taka sama procedura zwrotu kosztów, jak w latach ubieg³ych, tzn. gdy leczymy osobê spoza województwa, rozliczenie odbywa siê w ruchu miêdzyoddzia³owym wystawiamy pe³nomocnictwo, na podstawie którego dany oddzia³ p³aci. Niestety, w drugim pó³roczu dosz³o do zahamowania i wstrzymywania p³atnoœci. Na Mazowszu jest szczególnie du o oddzia³ów wysokospecjalistycznych w instytutach i klinikach, w których leczy siê chorych z ca³ego kraju. Nasz oddzia³ finansuje te œwiadczenia. Nigdy nie odmówiliœmy leczenia pacjentów z innych województw, ale nie mo emy ponosiæ za nich kosztów finansowych, bo nie mamy wówczas pieniêdzy na zap³atê za te œwiadczenia. To niedopuszczalne godzi w pacjentów, szpitale i lekarzy. Oddzia³y NFZ, nie reguluj¹c nale noœci zamykaj¹ drogê leczenia dla swoich nastêpnych pacjentów. Nasze monity i ponaglenia wystosowane ostatnio pomog³y. Obecnie nie ma wiêkszych zaleg³oœci. W 2010 r. w zwi¹zku ze zmian¹ w ustawie o NFZ bêdziemy siê nadal rozliczaæ na podstawie pe³nomocnictw, zaœ zmiana œrodków finansowych funduszu migracyjnego bêdzie zale na i gwarantowana przez prezesa NFZ. Oddzia³ nie bêdzie siê móg³ zas³aniaæ brakiem pieniêdzy. Zmienia siê algorytm podzia³u œrodków. Jak Pani widzi mo liwoœæ aneksowania kontraktów na poziomie z 2009 r. przy mniejszej puli funduszy? Aneks nie wi¹ e siê z koniecznoœci¹ utrzymania tej samej wielkoœci kontraktu. Niekiedy kontrakty koñcz¹ siê w œrodku roku i te je aneksujemy. Aneks jest tylko przed³u eniem trwaj¹cej umowy, a nie warunków udzielania us³ug medycznych (wyposa enie szpitala, kadra) i nie wysokoœci kontraktu. I tak bêdzie obecnie wszystkie umowy zawarte w 2009 r. przed³u amy do 31 grudnia 2010 r. Wartoœæ finansowa ka dej umowy, niezale nie od czasu jej trwania, zgodnie z ustaw¹ jest ustalana co roku. Plan finansowy zale y od wp³ywów sk³adki p³aconej przez obywateli na ubezpieczenie zdrowotne. Trzy yczenia Centrum Komunikacji Medialnej oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia zorganizowa³y 7 grudnia 2009 r. debatê pt. Trzy yczenia dla systemu opieki zdrowotnej na rok Jej uczestnicy przedstawiali najpilniejsze i najtrudniejsze ich zdaniem problemy systemu ochrony zdrowia, które powinny byæ rozwi¹zane w rozpoczynaj¹cym siê roku. Puls by³ patronem medialnym debaty. Zdaniem Jakuba Szulca, sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, w 2010 r. NFZ otrzyma o ok. 1,5 mld z³ mniej ni w roku poprzednim. Szczególnej wagi nabiera wiêc odpowiedni podzia³ œrodków finansowych. Podkreœlano te koniecznoœæ wprowadzenia pe³nej informatyzacji w ochronie zdrowia oraz uchwalenia pakietu ustaw dotycz¹cych polityki lekowej. Boles³aw Piecha, przewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Zdrowia, yczy³ wszystkim wprowadzenia rzetelnej informacji nt. strategii ochrony zdrowia, a pacjentom swobodnego poruszania siê w systemie. Ponadto zwiêkszenia nak³adów na ochronê zdrowia i dobrego przygotowania aktów prawnych, zw³aszcza prawa farmaceutycznego, refundacji leków, ustawy o ZOZ-ach i o zadaniach samorz¹dów. Andrzej W³odarczyk, przewodnicz¹cy ORL, stwierdzi³, e yczenia dla systemu ochrony zdrowia s¹ zwykle nierealne. Ale najbardziej cieszy³by siê, gdyby decyzje w tej dziedzinie by³y podejmowane niekoniunkturalnie, merytorycznie. By³oby to mo liwe, gdyby w Polsce przez kilka lat nie by³o wyborów, a ministerstwo wyzwoli³o siê spod wp³ywów polityki. I wreszcie aby po k³ótniach i dyskusjach osoby decyduj¹ce o kszta³cie ochrony zdrowia osi¹gnê³y konsensus. Krzysztof Bukiel, przewodnicz¹cy OZZL, uwa a, e system zale y od rz¹dz¹cych nim ludzi. yczy³ ministrowi zdrowia m¹droœci, odwagi i rzetelnoœci, a premierowi i prezydentowi aby pozwolili ministrowi dzia³aæ. Nie próbujmy stwarzaæ raju zakoñczy³ K. Bukiel. Stwórzmy system ochrony zdrowia na miarê ludzkich mo liwoœci i s³aboœci. Ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, artobliwie yczy³ zarz¹dzaj¹cym s³u - b¹ zdrowia, aby: znaleÿli z³oto, które zamieni¹ na œrodki finansowe; czapkê niewidkê, która pozwoli im na lepsze rozeznanie, co myœl¹ i czuj¹ pacjenci. Pacjentom yczy³, aby w 2010 r. nie by³o gorzej ni w 2009 r., a oni eby doœwiadczali troskliwej i yczliwej opieki lekarzy. Ü mkr 4 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

6 W 2010 r., zgodnie z ustaw¹ i rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia, zmienia siê algorytm dotycz¹cy podzia³u œrodków finansowych dla Oddzia³ów. Dla Mazowsza jest to zmiana niekorzystna, bo bêdziemy mieli o 1,83 proc. mniej pieniêdzy, a bêdziemy nadal finansowaæ tak kosztowne zadania, jak transplantacje, radioterapiê, leczenie hemofilii. Zmiany na liœcie leków refundowanych w 2009 r. znacz¹co wp³ynê³y na wzrost wydatków na leki. Mamy nadziejê na spadek cen leków na listach refundacyjnych w 2010 r. Wszystko to powoduje, e deficyt naszego oddzia³u w stosunku do 2009 r. wyniesie 445 mln z³. Ta ogromna suma spowoduje obni enie wartoœci kontraktów. Obni ki przeprowadzimy na podstawie analiz wykonañ u poszczególnych œwiadczeniodawców, ich mo liwoœci wykonywania us³ug oraz danych epidemiologicznych i demograficznych. Deficyt zmusza nas do jeszcze bardziej skrupulatnego zarz¹dzania œrodkami finansowymi. Wprowadzamy pó³roczny okres rozliczeniowy we wszystkich rodzajach œwiadczeñ. Ju w 2009 r. rozliczenia pó³roczne prowadziliœmy w lecznictwie szpitalnym, specjalistycznym i œwiadczeniach odrêbnie kontraktowanych. Takie zarz¹dzenie korzystne jest dla obu stron. Niewykorzystane œrodki s¹ przesuwane do placówek, które wykonuj¹ wiêcej œwiadczeñ medycznych. Pojawi³y siê zastrze enia, czy kary na³o one przez NFZ na trzy warszawskie szpitale po prowokacji dziennikarskiej w zwi¹zku z gryp¹, s¹ zgodne z przepisami? Tak. Nie ma adnych uchybieñ po naszej stronie. NFZ ma prawo kontrolowaæ ka d¹ jednostkê w formie tzw. kontroli doraÿnej. Jeœli dzieje siê cokolwiek z³ego, gdy dowiadujê siê o tym, miêdzy innymi z informacji prasowych, mam obowi¹zek natychmiast reagowaæ. Wówczas nawet w godzinach popo³udniowych czy wieczornych kontrola wyje d a do placówki, aby sprawdziæ, co siê tam dzieje. W tym przypadku kontrola doraÿna by³a reakcj¹ na zg³oszone nieprawid³owoœci, które nie powinny siê zdarzyæ. Mamy bowiem okres zwiêkszonej zachorowalnoœci na grypê. W sytuacji, gdy Minister Zdrowia wraz z G³ównym Inspektorem Sanitarnym, w jasny sposób okreœlili stosowanie w³aœciwych procedur, adna placówka nie mo e odmówiæ choremu pomocy. Pacjent trafiaj¹cy do szpitalnej izby przyjêæ czy szpitalnego oddzia³u ratowniczego, zw³aszcza przyjezdny, nie musi wiedzieæ, gdzie jest lekarz pierwszego kontaktu czy inna placówka. Idzie tam, gdzie ma najbli ej. I tam powinni go przyj¹æ, zbadaæ i oceniæ stan zdrowia, a gdyby zachodzi³a koniecznoœæ, odes³aæ do szpitala zakaÿnego, a nie radziæ, eby sobie tam poszed³ lub pojecha³ autobusem. Powinni go tam zawieÿæ. A gdyby to by³ prawdziwy przypadek grypy?! St¹d te kary. Zasadne kary! Ü Z Barbar¹ Misiñsk¹, dyrektorem Mazowieckiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ, rozmawia³a Ma³gorzata Skarbek REKLAMA AUTO TEST AL. PI SUDSKIEGO 273; WARSZAWA-MARKI TEL , FAX nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

7 þ Cd. ze str. 1 O co walczy³a warszawska ORL w kadencji W 2005 roku, po ZjeŸdzie Krajowym, z inicjatywy Izby przy poparciu NRL dosz³o do powstania Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ S³u - by Zdrowia z A. W³odarczykiem jako koordynatorem. Przyst¹pi³y do niego wszystkie samorz¹dy zawodów medycznych i wiêkszoœæ organizacji zwi¹zkowych. Komitet przygotowa³ postulaty œrodowisk medycznych, które 3 wrzeœnia 2005 r. zosta³y przedstawione premierowi K. Marcinkiewiczowi. Sygnatariusze Komitetu zostali zaproszeni do udzia³u w pracach Komisji Trójstronnej (przedtem lekarze nie byli w niej reprezentowani) przy Ministrze Zdrowia. Izba aktywnie wspiera³a akcjê urlopów na ¹danie. Przedstawiciele korporacji byli autorami og³oszeñ w prasie, plakatów i ulotek w szpitalach w ca³ym kraju. Akcje protestacyjne Rada wspar³a finansowo, przeznaczaj¹c na ten cel ponad 200 tys. z³. Rada Funduszu Samopomocy i Prezydium ORL udzieli³y bezzwrotnych zapomóg (ponad 150 tys. z³) dla lekarzy strajkuj¹cych, m.in. w Radomiu i Ciechanowie. Kulminacj¹ protestu by³ przemarsz ok. 10 tys. pracowników medycznych z ca³ej Polski, zorganizowany 10 maja 2006 r. przez A. W³odarczyka i wspó³pracowników. Rz¹d i Minister Zdrowia zostali zmuszeni do podjêcia rozmów, w wyniku których dosz³o do uchwalenia 22 lipca pamiêtnej, wedlowskiej ustawy podwy kowej. Rada protestowa³a przeciwko ograniczaniu liczby rezydentur na Mazowszu. Konsekwencj¹ by³o ich zwiêkszenie ze 106 do 500. Protestowano te kategorycznie przeciwko spektakularnym zatrzymaniom lekarzy przed kamerami telewizyjnymi, w szpitalach, czêsto w trakcie pe³nienia dy urów, pod zarzutami korupcyjnymi, których póÿniej w wielu przypadkach nie udowodniono przed s¹dem. Pomagano tak e przy uwalnianiu aresztowanych kolegów, oferuj¹c im pomoc prawn¹. Dr. Miros³awowi Garlickiemu A. W³odarczyk udzieli³ porêczenia przed s¹dem, a Jaros³awowi Pinkasowi Izba przyzna³a kredyt na kaucjê, dziêki czemu obaj mogli opuœciæ wiêzienie. W czasie poprzedniego Zjazdu na w¹tpliwoœci jednej z delegatek, czy wolno nam by³o na taki cel przeznaczyæ samorz¹dowe pieni¹dze i czy rzeczywiœcie ka dy lekarz (nie tylko by³y wiceminister) mo e w takiej sytuacji liczyæ na pomoc, odpowiadam ponownie z ca³¹ moc¹ podkreœli³ A. W³odarczyk: Ka dy lekarz musi wiedzieæ, e w trudnej sytuacji yciowej powinien i ma prawo oczekiwaæ pomocy od swojej korporacji zawodowej. Inaczej wszystko, co robimy, nie mia³oby sensu. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie zleci³a prawnikom zatrudnionym w Izbie prowadzenie sprawy 40 lekarzy ze szpitala w Przasnyszu. Chodzi o uchylenie decyzji ZUS uznaj¹cej, i praca na podstawie kontraktu cywilnoprawnego by³a de facto umow¹ o pracê, a wiêc powinny zostaæ od niej odprowadzone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne. Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ zap³acenia sk³adek za wiele lat wstecz takie zobowi¹zania przedawniaj¹ siê po up³ywie 10 lat. Sprawa ma charakter precedensowy i mo e dotyczyæ lekarzy w ca³ej Polsce, gdy wykonywanie pracy na podstawie kontraktów cywilnoprawnych jest powszechne. Dotyczy równie zak³adów opieki zdrowotnej, które by³yby zobowi¹zane do zap³acenia czêœci sk³adek naliczanych od pracodawcy. ORL przyjê³a stanowisko w sprawie Apelu VII Krajowego Zjazdu Lekarzy o zawieszenie realizacji rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. W konsekwencji nie trzeba bêdzie rozliczaæ punktów edukacyjnych (zrobi¹ to tylko ci, którzy zechc¹), a Izba zaniecha stosowania sankcji. Ten protest obywatelski zostanie zakoñczony po wprowadzeniu rozwi¹zañ zapewniaj¹cych warunki finansowe i czasowe do dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Okrêgowa Rada Lekarska i jej Prezydium wielokrotnie zabiera³y g³os w sprawie sposobu kontraktowania przez NFZ œwiadczeñ i w sprawie zarz¹dzeñ prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, które utrudnia³y dostêp pacjenta do œwiadczeñ medycznych lub wrêcz ur¹ga³y zdrowemu rozs¹dkowi. Protestowano m.in. przeciwko rozporz¹dzeniu, które w praktyce uniemo liwia b¹dÿ ogranicza mo liwoœci pracy lekarzom posiadaj¹cym tylko I st. specjalizacji. Zdaniem wiêkszoœci ekspertów system rozliczeñ wed³ug jednorodnych grup pacjentów (JGP) zosta³ wprowadzony przez NFZ za szybko, bez w³aœciwego pilota u i bez realnej wyceny œwiadczeñ medycznych. Oceniaj¹c ca³okszta³t dzia³añ prezesa NFZ, ORL w grudniu 2007 r. zwróci³a siê do minister zdrowia Ewy Kopacz z apelem o odwo³anie Jacka Paszkiewicza ze stanowiska. Wkrótce z podobnym apelem wyst¹pi³ Zarz¹d G³ówny OZZL. Protestowano tak e przeciwko bezprawnej karze na³o onej na trzy warszawskie szpitale przez dyrektor MO NFZ Barbarê Misiñsk¹ po s³ynnej ju prowokacji dziennikarza TVN 24 udaj¹cego chorego na œwiñsk¹ grypê. Apelowano do minister zdrowia o uchylenie tej decyzji. W imieniu swoim i Rady wypowiedzia³em siê w sprawie koszyka œwiadczeñ gwarantowanych, który okaza³ siê przepisanymi, w dodatku z b³êdami, warunkami umów z NFZ przypomnia³ A. W³odarczyk. Podobnie jak w latach poprzednich A. W³odarczyk przywo- ³a³ Honorowego Prezesa Izby dr. Jerzego Moskwê, którego z wielkim smutkiem po egnano na Starych Pow¹zkach 12 paÿdziernika 2005 r. Przypomnia³, e dla upamiêtnienia tej postaci ustanowiono Medal Jego Imienia, wrêczany wybitnym lekarzom i lekarzom dentystom oraz osobom spoza œrodowiska zas³u onym dla warszawskiego samorz¹du lekarskiego obok odznaczenia Laudabilis. Wspomnia³ te, e w trakcie mijaj¹cej kadencji odeszli na wieczny dy ur lekarski laureaci tego odznaczenia: Janusz Celemencki, Edward Ru y³³o, Zbigniew Religa, Janusz Piekarczyk, Marta Brzostowska, Daniel Wiraszka i Gra yna Choderna. W ci¹gu minionych 4 lat realizowaliœmy równie wiele dzia- ³añ z pewnoœci¹ mniej spektakularnych ni te, o których mówi³em. Rada i jej Prezydium wykonywa³a mrówcz¹ pracê, przyjmuj¹c liczne uchwa³y, przyznaj¹c w terminie prawa wykonywania zawodu, w mo liwie jak najkrótszym czasie rejestruj¹c praktyki prywatne. Podejmowaliœmy adekwatnie do sytuacji apele, uchwa³y i stanowiska powiedzia³ na zakoñczenie A. W³odarczyk zawsze kieruj¹c siê zasad¹, e dzia³amy na rzecz i w imieniu lekarzy, ale tak e na rzecz pacjentów, bo takie zadania powierzy³ nam ustawodawca. Myœlê, e ta Rada dobrze wykonywa³a swoje zadania. By³o dla mnie wielkim zaszczytem kierowanie tym wspania³ym zespo³em ludzkim. Zjazd udzieli³ absolutorium Radzie i jej Przewodnicz¹cemu. Ü Na podst. sprawozdania kadencyjnego ORL opr. ed 6 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

8 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

9 XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okrêgowy Zjazd OIL w Warszawie grudnia 2009 r. Najwa niejszym zadaniem delegatów zgromadzonych w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie by³o wybranie nowych w³adz Izby VI kadencji na lata oraz delegatów na najbli szy Krajowy Zjazd Lekarzy. Z obowi¹zku tego delegaci wywi¹zali siê wzorowo. Wybory by³y trudne, ale przebiega³y w atmosferze powa nej i rzetelnej dyskusji. Przewodnicz¹cym Zjazdu by³ Krzysztof Makuch. skiej, Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, Okrêgowego S¹du Lekarskiego i Okrêgowej Komisji Wyborczej, zastêpców Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. W trzech przypadkach odby³y siê dodatkowe tury g³osowañ. Komisje skrutacyjne mia³y mnóstwo pracy. Pierwszego dnia pracowa³y do godziny 4.15 nad ranem. Nowym przewodnicz¹cym ORL zosta³ Mieczys³aw Szatanek. O stanowisko to obok niego ubiega³y siê jeszcze cztery osoby: Janusz Garlicki, chirurg ortopeda, d³ugoletni dzia³acz samorz¹dowy; Ryszard Majkowski, lekarz dentysta, dotychczasowy wiceprzewodnicz¹cy ORL; Konstanty Radziwi³³, prezes NRL Mieczys³aw Szatanek Fot. R. Klimkowska Prezydium Zjazdu Absolutorium. Po z³o eniu sprawozdañ przez przewodnicz¹cych organów Izby i dyskusji nad nimi Zjazd, na wniosek Okrêgowej Komisji Rewizyjnej, udzieli³ ustêpuj¹cym organom absolutorium za 4 lata pracy. W tajnych g³osowaniach wybierano: przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Lekarskiej, Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, cz³onków: Okrêgowej Rady Lekardwóch ostatnich kadencji oraz Anna Wilmowska-Pietruszyñska, prof. neurologii, ostatnio przewodnicz¹ca Okrêgowej Komisji Rewizyjnej. W drugiej turze wyborów Mieczys³aw Szatanek pokona³ Konstantego Radziwi³³a. Mieczys³aw Szatanek ma 54 lata. Jest specjalist¹ w dziedzinie anestezjologii, po³o nictwa i ginekologii, od lat pracuje w radomskich placówkach s³u by zdrowia. Ostatnio w samorz¹dzie by³ wiceprzewodnicz¹cym ORL. Jego wielk¹ pasj¹ jest sport, zw³aszcza eglarstwo. Za³o ony przez niego Klub eglarski Bocianie Gniazdo nale y do najlepszych w Polsce. Jego kandydaturê rekomendowa³ Andrzej W³odarczyk, przewodnicz¹cy ORL w Warszawie przez ponad 2 kadencje. Za najwa niejsze zadania samorz¹du nowy przewodnicz¹cy uwa a: rozwijanie kszta³cenia ustawicznego i pozyskiwanie œrodków na ten cel; rozwi¹- 8 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

10 zywanie konfliktów powstaj¹cych miêdzy lekarzami a pacjentami i p³atnikiem; ochronê zawodu i dobrego imienia lekarzy, zw³aszcza wobec powtarzaj¹cych siê ataków medialnych (sta³e monitorowanie prasy); indywidualn¹ pomoc lekarzom oskar anym o nierzeteln¹ pracê, m.in. przez uruchomienie porad adwokackich; zwiêkszenie troski o lekarzy seniorów. Istotne s¹ tak- e zadania zwi¹zane z funkcjonowaniem Izby: zagospodarowanie nowej siedziby przy ul. Pu³awskiej 18 w Warszawie, poprawa œci¹galnoœci sk³adek oraz sp³ata zobowi¹zañ zaci¹gniêtych na zakup i remont siedziby. Za has³o wyborcze Mieczys³awa Szatanka mo na uznaæ: Jeœli chcecie pracowaæ dla dobra samorz¹du, g³osujcie na mnie. Okrêgowym Rzecznikiem Odpowiedzialnoœci Zawodowej zosta³ jedyny kandydat na tê funkcjê prof. Zbigniew Czernicki, neurochirurg, ordynator Oddzia³u Neurochirurgii w Szpitalu Bielañskim. Prof. Czernicki pe³ni³ ju tê funkcjê w II i III kadencji. Nowy Rzecznik zapewni³, e jego dzia³alnoœæ nie bêdzie mia³a charakteru rewolucyjnego, a raczej ewolucyjny. Pojawiaj¹ siê nowe zadania w zwi¹zku z wejœciem w ycie ustawy o ochronie praw pacjenta. Sta- ³ym zadaniem s¹ kontakty z powszechnym wymiarem sprawiedliwoœci oraz z rzecznikami innych izb lekarskich w kraju. Istotna jest równie wspó³praca z uczelniami medycznymi w kwestii szkolenia lekarzy i studentów w zakresie etyki i odpowiedzialnoœci zawodowej. Delegaci uczestnicz¹cy w tegorocznym ZjeŸdzie zostali wybrani w 220 rejonach wyborczych. Szkoda, e w 95 rejonach zebrania takie nie odby³y siê z powodu braku kworum. Wiêksze zainteresowania lekarzy dzia³alnoœci¹ w³asnej korporacji to jeden z problemów, którym chc¹ siê zaj¹æ nowe w³adze. Optymistyczny jest natomiast fakt, e wœród 304 delegatów a 144 to osoby uczestnicz¹ce w pracach Izby po raz pierwszy. 47 spoœród nich urodzi³o siê po 1970 r., a wiêc s¹ to ludzie m³odzi. Wielu bra- ³o udzia³ w dyskusji i pracy licznych komisji zjazdowych. Dyskusja programowa toczy³a siê w trakcie obydwu dni obrad. Jej w¹tki pojawia³y siê w g³osach delegatów po sprawozdaniach ustêpuj¹cych w³adz, w prezentacjach kandydatów na stanowisko przewodnicz¹cego i w pytaniach do nich. Jednym z wysuwanych na pierwsze miejsce postulatów by³a koniecznoœæ dalszych dzia³añ w obronie presti u zawodu i dobrego imienia lekarzy. Dyskutanci podkreœlali, e w mijaj¹cej kadencji Rada i jej przewodnicz¹cy Andrzej W³odarczyk ujmowali siê za poni anymi i szykanowanymi lekarzami. yczyli nowym w³adzom, aby postêpowa³y tak samo, zarówno bior¹c w obronê poszczególnych lekarzy, jak i inicjuj¹c dzia³ania ogólne maj¹ce na celu poprawê wizerunku œrodowiska. þ REKLAMA nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

11 Fot. R. Klimkowska þ Inne ywotne problemy samorz¹du to m.in.: doskonalenie systemu kszta³cenia podyplomowego specjalizacyjnego i ustawicznego oraz zwi¹zany z tym problem naliczania punktów, dzia³ania na rzecz szerszego dostêpu m³odych lekarzy do miejsc specjalizacyjnych, upowszechnianie zasad etyki i bioetyki lekarskiej; wp³yw na tworzenie prawa w dziedzinie ochrony zdrowia, stworzenie mechanizmów lepszej pomocy dla lekarzy seniorów. Goœcie przybyli w drugim dniu Zjazdu. Byli wœród nich: Anna Grêziak, minister w Kancelarii Prezydenta RP, prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Aleksander Sopliñski i Czes³aw Czechyra, pos³owie, a zarazem delegaci na Zjazd, Jerzy Jurkiewicz, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, pp³k Piotr Rapiejko, przewodnicz¹cy Rady Lekarskiej WIL, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i innych korporacji zawodowych. Zjazd obradowa³ w rocznicê og³oszenia stanu wojennego w 1981 r. i w 20- lecie reaktywowania samorz¹du lekarskiego. Tê rocznicê przywo³a³a w swoim wyst¹pieniu Anna Grêziak, ycz¹c œrodowisku lekarskiemu, aby d¹- y³o do przywrócenia poczucia dumy i godnoœci zawodu, jak¹ cieszy³o siê w czasach stanu wojennego. Prof. Marek Krawczyk wyrazi³ nadziejê, e w nowej kadencji zostanie utrzymana dotychczasowa œcis³a wiêÿ i wspó³praca miêdzy Izb¹ a uczelni¹. Wrêczy³ Andrzejowi W³odarczykowi przyznany mu przez senat WUM Medal im. Tytusa Cha³ubiñskiego. Podczas tegorocznego Zjazdu wrêczono liczne wyró nienia i nagrody. Najwy sz¹ Z³oty Krzy Zas³ugi, przyznany przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego za dzia³alnoœæ na rzecz organizacji lekarskich i samorz¹dowych, otrzyma³ z r¹k Anny Grêziak Tadeusz Kalbarczyk. W tym roku kapitu³a najwy szego Odznaczenia Izby Laudabilis przyzna³a je 15 osobom (lista nagrodzonych na str. 12). ORL odznaczy³a Medalem im. Jerzego Moskwy p³k. Waldemara Majewskiego, komendanta Oœrodka Konferencyjnego Wojska Polskiego, w którym od lat odbywaj¹ siê okrêgowe zjazdy. Fundacja Pro Seniore wyró ni³a statuetk¹ Benevolenti trzy osoby: Andrzeja W³odarczyka za uaktywnienie fundacji i doprowadzenie do statusu organizacji po ytku publicznego oraz Ryszarda Majkowskiego i Halinê Makowsk¹. Nagrodzono te szeœcioro m³odych lekarze, którzy uzyskali najlepsze wyniki w wiosennej sesji Lekarskiego Egzaminu Pañstwowego. Honorowymi delegatami na Okrêgowy Zjazd Lekarzy zostali: prof. Tadeusz To³³oczko, Roman Kudraszew i Wanda Jaroszewska-Balicka. Sprawozdanie Okrêgowej Komisji Rewizyjnej Okrêgowa Komisja Rewizyjna aktywnie uczestniczy³a w dzia³alnoœci Izby. W listopadzie 2006 r. oraz styczniu i listopadzie 2007 r. sekretarz Komisji uczestniczy³a w posiedzeniach Naczelnej Komisji Rewizyjnej z udzia³em przedstawicieli wszystkich izb okrêgowych, poœwiêconych g³ównie spó³ce Medbroker, a tak e wspó³pracy z Naczeln¹ Komisj¹ Rewizyjn¹. Zgodnie z regulaminem komisja zajmowa³a siê sprawami dotycz¹cymi finansów poszczególnych organów izby, a tak e zagadnieniami merytorycznymi i prawnymi. Komisja wielokrotnie zajmowa³a siê problemem ma³ej œci¹galnoœci sk³adek od lekarzy a szczególnie od lekarzy dentystów. Jednym z wniosków by³o oddzielenie sk³adek lekarzy od sk³adek lekarzy dentystów. OKR corocznie na posiedzeniach plenarnych rozpatrywa³a sprawozdania finansowe, co stanowi³o podstawê do wyst¹pienia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla organów Izby na zjazdach bud etowych. Komisja przeprowadzi³a m.in. nastêpuj¹ce czynnoœci rewizyjno-kontrolne: kontrola kosztów organizacji XXIII Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu OIL; kontrole: dzia³alnoœci statutowej Komisji Praktyk Lekarskich; dzia³alnoœci dzia³u Informacji Prasowo-Wydawniczej; dzia- ³alnoœci biura OIL w zakresie gospodarki finansowo-ksiê- Od 1 stycznia 2006 r. do 15 wrzeœnia 2009 r. do biura Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej wp³ynê- ³o 1343 pism wymagaj¹cych podjêcia czynnoœci sprawdzaj¹cych. W 985 sprawach podjêto czynnoœci procesowe, pozosta³e przekazano w³aœciwym organom b¹dÿ instytucjom. Wœród rozpatrywanych spraw: 248 dotyczy³o zagadnieñ internistycznych; 163 chirurgicznych; 62 ginekologicznych; 52 psychiatrycznych; 136 stomatologicznych; 324 innych (m.in. skargi dotycz¹ce etyki zawodu, konfliktów interpersonalnych itp.) Z tego: 266 spraw zakoñczono wydaniem postanowienia o odmowie wszczêcia postêpowania wyjaœniaj¹cego; 480 wydaniem postanowienia o umorzeniu postêpowania wygowej; dzia³alnoœci kancelarii Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej; gospodarki finansowej delegatury OIL w Radomiu, zakupu i remontu nowej siedziby Izby przy ul. Pu³awskiej 18; Komisji Bioetycznej OIL. Przewodnicz¹ca OKR Anna Wilmowska-Pietruszyñska Sprawozdanie Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej 10 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

12 Uchwa³y i apele. Zjazd postanowi³, i sale wyk³adowe w nowej siedzibie Izby zostan¹ nazwane imionami prof. prof. Edwarda Ru y³³y i Mariana Garlickiego. Pozosta³e uchwa³y zobowi¹za³y now¹ ORL do: podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu obronê praw lekarza i lekarza dentysty; rozpatrzenia mo liwoœci rozszerzenia szkoleñ dla lekarzy o tematykê wynikaj¹c¹ z relacji lekarz pacjent; przywrócenie nale ytej opieki i godnoœci pensjonariuszom Domu Lekarza Seniora. Wystosowano te apele do ministra zdrowia o uregulowanie wycen kontraktów na œwiadczenia medyczne; zwiêkszenie liczby miejsc specjalizacyjnych oraz o zwiêkszenie nak³adów finansowych na opiekê d³ugoterminow¹ nad osobami niezdolnymi do samodzielnego egzystowania, a tak e miejsc w oœrodkach rehabilitacyjnych. Apel do prezesa NFZ i dyrektora Mazowieckiego Oddzia³u NFZ dotyczy zmiany finansowania œwiadczeñ w zakresie us³ug stomatologicznych dla dzieci do lat 12. Apel do Krajowego Zjazdu Lekarzy wnosi o ustalenie sposobu rozliczeñ finansowych pomiêdzy Izbami Lekarskimi, dotycz¹cych postêpowania w kwestii odpowiedzialnoœci zawodowej. mkr Cz³onkowie OIL w Warszawie, którzy najlepiej zdali LEP SESJA WIOSENNA Biruta Kierdaszuk 86,4% Joanna Przytycka 85,9% Anna Ró añska 84,4% Mateusz Ziarkiewicz 84,4% Katarzyna D yga³o 84,4% Agata Jamrozik 83,9% SESJA JESIENNA Justyna Stochmal 86,3% Jacek Bil 85,8% Aleksandra Ciosek 84,3% Bartosz Buchcic 83,8% Maksymilian Opolski 83,8% Marta Za³êska 82,7% Katarzyna Orska 82,7% Katarzyna Muzyka 82,2% Maja Grêda 82,2% Agata Jab³oñska 82,2% Karolina Ziora-Jakutowicz 82,2%. jaœniaj¹cego, 178 skierowano do OSL z wnioskiem o ukaranie lekarza (y), 40 zakoñczono w inny sposób. Ogó³em zakoñczono 964 sprawy. Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej Janina Barbachowska Sprawozdanie Okrêgowego S¹du Lekarskiego Na pracê przewodnicz¹cego OSL sk³ada siê prowadzenie comiesiêcznych zebrañ z zespo³em, zapoznawanie siê ze wszystkimi sprawami, które zosta³y skierowane przez Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, wyznaczanie sk³adów sêdziowskich, podnoszenie kwalifikacji w³asnych i zespo³u, obecnoœæ na prawie wszystkich rozprawach oraz udzia³ w sk³adach orzekaj¹cych. Praca sêdziów OSL polega na udziale w comiesiêcznych zebraniach zespo³u, a przede wszystkim udziale w rozprawach s¹dowych. Podczas zebrañ S¹du omawiano sprawy nowe oraz zakoñczone orzeczeniem. W V kadencji odby³y siê 292 sprawy; w tym zakoñczono 209. Odby³o siê 12 posiedzeñ niejawnych. Liczba obwinionych lekarzy w poszczególnych dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia 6; choroby wewnêtrzne 22; chirurgia ogólna 33; chirurgia dzieciêca 5; choroby p³uc 1; endokrynologia 1; etyka 50; ginekologia i po³o nictwo 21; laryngologia 7; medycyna pracy 1; medycyna rodzinna 2; neurologia 2; ortopedia 9; okulistyka 1; onkologia 4; patomorfologia 2; pediatria 5; pogotowie ratunkowe i pomoc doraÿna 8; psychiatria 2; przewinienia administracyjne 7; radiologia 3; stomatologia 47; urologia 1; bez specjalizacji 13. Razem obwiniono 253 lekarzy. 8 spraw umorzono, 76 lekarzy uniewinniono; 99 upomniano; udzielono 57 nagan; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 8 m-cy 2 lekarzom; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 6 m-cy 9; zawieszono prawa wykonywania zawodu na 3 lata 1; pozbawiono prawa wykonywania zawodu 1 lekarza. Skargê wnosi³a najczêœciej rodzina lub pacjent, nastêpnie OROZ z urzêdu, prokurator lub s¹d, niekiedy inny lekarz. O przewinienia natury etycznej obwinionych by³o wielu lekarzy ró nych specjalnoœci. Sprawy dotyczy³y np.: wystawiania zaœwiadczeñ bez badania pacjenta, wydawania zaœwiadczeñ o niezdolnoœci do stawienia siê przed s¹dem przez nieuprawnionych lekarzy; przyjmowania korzyœci materialnych, pracy w stanie nietrzeÿwym; nak³aniania pacjentki do rozpoczêcia procedury ubezw³asnowolnienia. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu na 3 lata dotyczy kolejnego przewinienia tego samego lekarza dentysty. Pozbawienie prawa wykonywania zawodu dotyczy³o lekarki, która wykonywa³a zawód w Polsce i poza granicami kraju jako psychiatra (USA i Nowa Zelandia) na podstawie sfa³szowanych dokumentów. Przewodnicz¹ca OSL El bieta Rusiecka-Kucza³ek nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

13 Fot. K. Jemio³ Maria Gemborys anestezjolog. Absolwentka AM w Lublinie w 1967 r. Przez 27 lat ordynator Oddzia³u Anestezjologii i OIOM w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Po przejœciu na emeryturê nadal pracuje. Wspiera³a samorz¹d lekarski w okresie jego powstawania. Œciœle wspó³pracuje z Delegatur¹ Radomsk¹. Danuta Krajewska chirurg. Absolwentka AM w Warszawie w 1968 r. Od 41 lat pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Za³o ycielka Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii w 1994 r. Cieszy siê du ym autorytetem zawodowym i etycznym w œrodowisku. Odznaczenia LAUDABILIS W tym roku najwy szym Odznaczeniem Izby LAUDABILIS zostali uhonorowani: Teresa Abgarowicz-Mi³kowska specjalista anatomii patologicznej, chorób wewnêtrznych i reumatologii. Ukoñczy³a AM w Warszawie w 1962 r. W latach pracowa³a w Oddziale Internistycznym Szpitala Bielañskiego, od 1998 r. dyrektor ds. lecznictwa ZOZ W-wa Œródmieœcie. Od 1989 r. do chwili obecnej zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Katarzyna Bogucka pediatra i pulmunolog. Ukoñczy³a AM w Bia³ymstoku w 1965 r. W latach ordynator Oddzia³u Dzieciêcego Wojewódzkiego Szpitala w Radomiu, obecnie na emeryturze, ale nadal pracuje. W samorz¹dzie lekarskim od pocz¹tku jego utworzenia. Zastêpca Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej I i II kadencji. Maciej Brodowski specjalista w dziedzinie urazowo-ortopedycznej. Pracowa³ w Szpitalu Œródmiejskim w Warszawie, a obecnie w Lux-Med. W samorz¹dzie lekarskim od 1989 r. jako zastêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej do chwili obecnej. Janusz Bugaj lekarz dentysta, nauczyciel akademicki w Instytucie Stomatologii WUM. AM w Warszawie ukoñczy³ w 1978 r. Za³o yciel i wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. Delegat na Okrêgowe Zjazdy Lekarzy i cz³onek ORL od 1989 r. W latach wiceprzewodnicz¹cy ORL. W latach cz³onek Komisji Rewizyjnej NRL, a obecnie Komisji Stomatologicznej NRL. Gra yna Cieœlik po³o nik ginekolog. Ukoñczy³a AM w Warszawie w 1967 r. Pracowa³a jako ordynator Oddzia- ³u Ginekologicznego i kierownik Poradni Cytologicznej w Lipnie. W kadencji sekretarz Okrêgowej Komisji Rewizyjnej. Renata Dmowska okulista. Ukoñczy³a AM w Bia³ymstoku w 1980 r. Pracuje w Niepublicznym ZOZ-ie w Siedlcach. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie. W II i III kadencji wiceprzewodnicz¹ca ORL. Marek Krawczyk prof. dr n. med., specjalista w dziedzinie chirurgii transplantacyjnej i onkologicznej. Wykona³ pierwszy udany przeszczep w¹troby w Polsce. Cz³onek PAN. W latach dziekan I Wydzia³u Lekarskiego, a obecnie rektor WUM. Maria yczywek-zwierz neurolog. Ukoñczy³a AM w Szczecinie w 1966 r. Pracowa³a w wielu oœrodkach na Dolnym Œl¹sku, a od 1976 r. w Siedlcach. Dzia³a w samorz¹dzie terytorialnym i lekarskim. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie, zastêpca Okrêgowego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej, cz³onek ORL. Krzysztof Makuch ginekolog po³o nik. Ukoñczy³ AM w Warszawie w 1983 r. Pracuje w rejonowej przychodni na Bemowie w Warszawie. Autor i wspó³autor publikacji z zakresu polityki zdrowotnej i prawa medycznego. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarskie, w I kadencji skarbnik ORL, w II przewodnicz¹cy ORL, W latach sekretarz NRL. adys³aw Nekanda-Trepka specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i medycyny sportowej. Absolwent AM w Warszawie w 1969 r. Pracowa³ w Szpitalu Praskim. W latach lekarz kadry olimpijskiej Polskiego Zwi¹zku Lekkiej Atletyki. Cz³onek Komitetu Organizacyjnego OIL w Warszawie. Wybitny dzia³acz ORL, m.in. cz³onek jej prezydium, sekretarz, przewodnicz¹cy Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Od 1994 r. cz³onek NRL, przewodnicz¹cy Komisji Organizacyjnej NRL i Krajowej Komisji Wyborczej. Roman Olszewski lekarz dentysta, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki. Od 1987 r. kierownik Poradni Protetyki Stomatologicznej w NZOZ Medi-Dent. Dzia³acz samorz¹du przez wiele lat, m.in. pracuj¹cy na rzecz Funduszu Samopomocy, przewodnicz¹cy jego rady w III-V kadencji. Delegat na Zjazdy Krajowe i Okrêgowe II-V kadencji. Przewodnicz¹cy Komisji Stomatologicznej IV kadencji. Krzysztof Schreyer dr n. med., specjalista chorób wewnêtrznych. Ukoñczy³ AM w Warszawie w 1964 r. Ordynator Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych Szpitala Powiatowego w Pruszkowie, obecnie prowadzi poradniê kardiologiczn¹. T³umacz literatury obcej, maratoñczyk. W samorz¹dzie lekarskim od I kadencji. Delegat na Zjazdy Okrêgowe i Krajowe. Przewodnicz¹cy Komisji Wspó³pracy z Zagranic¹ ORL i cz³onek odnoœnej w NRL. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Kszta³cenia Ustawicznego ORL. Mieczys³aw Szatanek ginekolog po³o nik, AM w Warszawie ukoñczy³ w 1980 r. Pracowa³ w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, w latach by³ w nim zastêpc¹ dyrektora. eglarz. W samorz¹dzie lekarskim od 1993 r. Delegat na Okrêgowe i Krajowe Zjazdy Lekarzy, przewodnicz¹cy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki ORL w latach Ostatnio wiceprzewodnicz¹cy ORL. Za XXVIII ZjeŸdzie OIL wybrany przewodnicz¹cym ORL na lata Ü 12 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

14 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

15 XXVIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL Kandydowali na przewodnicz¹cego ORL: Janusz Garlicki Ryszard Majkowski Konstanty Radziwi³³ Mieczys³aw Szatanek Anna Wilmowska-Pietruszyñska 14 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010 Fot.: K. Jemio³ i R. Klimkowska

16 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

17 Przyszed³em podziêkowaæ, e jesteœ Bogiem napisa³ ks. Jan Twardowski. I tak pragnie w tê œwiêt¹ Noc powiedzieæ serce ka dego z nas. Cich¹ noc Bo ego Narodzenia prze ywamy co roku ze szczególn¹ si³¹, która porusza nasze serca i umys³y. Pochylamy g³owy przed tajemnic¹ Wcielenia. Przed narodzonym w Betlejem Jezusem zgina³y siê kolana wszystkich, którzy przybywali, eby Go ujrzeæ, tak e tych najmo niejszych ówczesnego œwiata. Klêkaj¹c dziœ przed Nowonarodzonym, nasz¹ postaw¹ dowiedziemy wspó³czesnym ludziom, jak e czêsto przekonanym o swej wielkoœci i zapatrzonym w siebie, e tylko tak nale y oddawaæ czeœæ Bogu, który sta³ siê cz³owiekiem, by zamieszkaæ wœród ludzi i ich odkupiæ. Serdecznie yczê wszystkim pracownikom S³u by Zdrowia szczêœliwych Œwi¹t i b³ogos³awieñstwa Dzieciêcia Jezus na ca³y Nowy Rok X. Andrzej Otyszecki Duszpasterz S³u by Zdrowia Archidiecezji Warszawskiej UWAGA! 9 lutego br. o godz w koœciele pw. œw. Tomasza w Warszawie (przy ul. Dereniowej 12, na Ursynowie) duszpasterz s³u by zdrowia Archidiecezji Warszawskiej ks. Andrzej Otyszecki odprawi Mszê œw. w intencji lekarzy dentystów, dla uczczenia patronki stomatologów œw. Apolonii. Zapraszamy! Krajowe oferty pracy na dzieñ 27 listopada 2009 r. Liczba ofert pracy lekarz bez spec. 10 alergologia dziec. 1 anestezjologia 5 chirurgia og. 4 chirurgia dziec. 1 chirurgia nacz. 1 choroby wewn. 26 dermatologia 4 diabetologia 1 endokrynologia 1 epidemiologia 1 gastroenterologia 2 geriatria 2 ginekologia i po³. 8 kardiologia 8 kardiologia dziec. 1 laryngologia 5 med. paliatywna 1 med. ratunkowa 3 med. rodzinna 22 nefrologia 2 neonatologia 3 neurologia 6 neurologia dziec. 2 okulistyka 6 ortopedia 5 pediatria 14 proktologia 1 psychiatria 4 psychiatria dziec. 1 radiologia 8 radiologia dziec. 1 rehabilitacja med. 3 reumatologia 3 stomatologia 9 stomatol. chir. 2 stomatol. ortod. 6 stomatol. period. 1 urologia 5 USG 3 Andrzej MORLIÑSKI, przewodnicz¹cy Komisji ds. Poœrednictwa Pracy Biuro Poœrednictwa Pracy: tel./fax: ; tel , wew. 4; Kole anko i Kolego! Pomyœl o przysz³oœci i o tych, którzy ju dziœ s¹ w potrzebie. Fundacja Pro Seniore jest organizacj¹ po ytku publicznego (KRS nr ). Wp³aæ 1% podatku na jej konto: Fundacja OIL w Warszawie 16 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

18 obwieszczenia i komunikaty OBWIESZCZENIE Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r. o wynikach III tury wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy OIL w Warszawie VI kadencji przeprowadzonych w okresie 3 listopada 2009 do 18 listopada 2009 r. Na podstawie 12 ust. 2 pkt 10 uchwa³y nr V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 wrzeœnia 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i tych delegatów, w zwi¹zku z uchwa- ³¹ nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okrêgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji oraz uchwa³¹ nr 9/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. Okrêgowej Komisji Wyborczej o wynikach III tury wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji podaje siê do wiadomoœci cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie wyniki wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji III turê wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji , zwanych dalej wyborami, przeprowadzi³a Okrêgowa Komisja Wyborcza, powo³ana uchwa³¹ nr 13/Z/2005 XXIII Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 27 listopada 2005 r. 2. 1) W okresie od r. do r. Okrêgowa Komisja Wyborcza w Warszawie przeprowadzi³a zebrania wyborcze w 18 rejonach wyborczych utworzonych przez Okrêgow¹ Radê Lekarsk¹ w Warszawie na obszarze dzia³ania Izby; 2) w wyniku przeprowadzonych zebrañ wyborczych w III turze wybrano 34 delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie, w tym: 28 lekarzy i 6 lekarzy dentystów. K6.01/001 SZPITAL CZERNIAKOWSKI Henryk Wac³awek, Mariusz Miœkiewicz, Jan Œwi¹tkowski, Kazimierz Wardyn K6.01/032 ATTIS Wies³aw Dideñko, Bohdan Bzowski, Dariusz Jêdrasiak K6.01/151 RADOM REJON Z OTEGO WIEKU Danuta Anañko, Bogumi³a Korbecka, Alicja Oleszczuk-Milczek K6.01/199 OTWOCK STOMATOLODZY El bieta Latoszek-Banasiak, Andrzej Siarkiewicz K6.01/157 SZYD OWIEC PRZYSUCHA Bogdan Zaj¹czkowski K6.01/209 RADOM OKOLICE STOMATOLODZY Jadwiga Kazana, Anna Kawecka-Piwoñska, Anna Popis-Witkowska K6.01/205 SOKO ÓW PODLASKI WÊGRÓW STOMATOLODZY Rafa³ Flakowski K6.01/038 WUM SZPITAL BANACHA (A) Renata Andrzejewska, Pawe³ Andruszkiewicz, Magdalena Glazer, Teresa Korta, Ma³gorzata ukowska K6.01/041 WUM ANATOMICUM El bieta Borowiecka, Tadeusz Pawlikowski K6.01/043 WUM SZPITAL LINDLEYA (B) Grzegorz Benke, Wojciech Maria Kuœ, Pawe³ Lewandowski, Lech Ruszkowski, Krzysztof Wasiak K6.01/140 SIEDLCE OSICE POWIAT Mariusz Bala, Aleksander Klimowicz, Ma³gorzata Steæ K6.01/009 SZPITAL GROCHOWSKI Rafa³ ukaszewicz, Dariusz Patoleta 3) Ogólna liczba delegatów wybranych w III turze stanowi 6,07%. 3. W zwi¹zku z b³êdnie wpisan¹ na listê delegatów wybranych w rejonie wyborczym K6.01/139 Siedlce Niepubliczne ZOZ-y lekarz Beat¹ Zalewsk¹- Uchimiak w Obwieszczeniu Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 2 paÿdziernika 2009 r. o wynikach wyborów II tury delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencjê dokonuje siê nastêpuj¹cej zmiany: 1. w 2 pkt 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie: 3) w II turze wybrano 74 delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji , w tym 73 lekarzy, lekarzy dentystów 1. 4) Na liœcie wybranych delegatów umieszczonych w rubryce K Siedlce Niepubliczne ZOZ-y skreœla siê nazwisko Beaty Zalewskiej-Uchimiak. 4. W zwi¹zku ze œmierci¹ delegatki wybranej w I turze wyborów, lekarz Gra yny Choderny, wybranej w rejonie wyborczym nr 101 Rejon Z³otego Wieku (A), na zwo³anym zebraniu tego rejonu, w trybie wyborów uzupe³niaj¹cych, w dniu 9 listopada 2009 r. dokonano wyboru delegata na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie lekarza Jana Podgórskiego. 5. 1) W nastêpuj¹cych rejonach wyborczych nie wybrano delegatów z powodu niedostatecznej liczby uczestników: Lp. Nr rejonu Nazwa rejonu 1 K6.01/006 Szpital Chirurgii Urazowej Barska 2 K6.01/008 Ochota 4 K6.01/011 Praga Po³udnie (A) 5 K6.01/012 Praga Po³udnie (B) 6 K6.01/020 Rejon Z³otego Wieku (I) 7 K6.01/023 Wola 8 K6.01/035 Zespó³ Neuropsychiatryczny Zagórze 9 K6.01/036 Pogotowie Ratunkowe 10 K6.01/037 MZ ZUS NFZ Min. Sprawiedliwoœci 11 K6.01/042 WUM Szpital Lindleya (A) 12 K6.01/048 CMKP Marymoncka 13 K6.01/061 Instytut Medycyny Doœwiadczalnej i Klinicznej PAN 14 K6.01/065 Lekarze cywilni MON Szaserów (A) 15 K6.01/066 Lekarze cywilni MON Koszykowa 16 K6.01/071 Rejon Z³otego Wieku (F) 17 K6.01/074 Centrum Zdrowia Mermed 18 K6.01/076 Medycyna Pracy (A) 19 K6.01/078 Medycyna Pracy (C) 20 K6.01/080 Lekarze Warszawa NZOZ (A) 21 K6.01/081 Lekarze Warszawa NZOZ (B) 22 K6.01/082 Lekarze Warszawa NZOZ (C) 23 K6.01/083 Lekarze Warszawa NZOZ (D) 24 K6.01/085 Rejon Z³otego Wieku (H) 25 K6.01/086 Warszawa Praktyki lekarskie (A) 26 K6.01/087 Warszawa Praktyki lekarskie (B) 27 K6.01/088 Warszawa Praktyki lekarskie (C) 28 K6.01/089 Warszawa Praktyki lekarskie (D) 29 K6.01/090 Warszawa Praktyki lekarskie (E) 30 K6.01/091 Warszawa Praktyki lekarskie (F) 31 K6.01/092 Warszawa Praktyki lekarskie (G) 32 K6.01/093 Warszawa Praktyki lekarskie (H) 33 K6.01/094 Warszawa Praktyki lekarskie (I) 34 K6.01/095 Lekarze OIL Grójecka (A) 35 K6.01/100 Dom Lekarza Seniora 36 K6.01/102 Rejon Z³otego Wieku (B) 37 K6.01/104 Rejon Z³otego Wieku (D) 38 K6.01/105 Powiat warszawski zachodni 39 K6.01/106 Vita-med Praktyka Lekarza Rodzinnego 40 K6.01/108 Powiat warszawski zachodni Praktyki lekarskie (A) 41 K6.01/109 Powiat warszawski zachodni Praktyki lekarskie (B) 42 K6.01/112 Otwock (C) 43 K6.01/113 Legionowo 44 K6.01/115 Piaseczno 45 K6.01/122 Wo³omin NZOZ (B) 46 K6.01/123 Miñsk Mazowiecki 47 K6.01/127 M³awa 48 K6.01/131 Ostro³êka (A) 49 K6.01/132 Lekarze POZ Ostro³êka, Ostrów Maz., Maków Maz., Przasnysz, Wyszków 50 K6.01/143 Wêgrów 51 K6.01/144 Radom Tochtermana (A) 52 K6.01/150 Radom Miasto Opieka podstawowa 53 K6.01/152 Bia³obrzegi Nowe Miasto Warka 54 K6.01/181 Lekarze OIL Grójecka (C) 55 K6.01/189 Lekarze OIL Grójecka (D) 56 K6.01/197 Lekarze OIL Grójecka (E) nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

19 57 K6.01/211 Lekarze cywilni MON Szaserów (B) 58 K6.01/213 Ciechanów (B) 59 K6.01/214 Ostro³êka (B) 60 K6.01/215 Lekarze OIL Grójecka (F) 61 K6.01/216 Lekarze OIL Grójecka (G) 62 K6.01/162 Mokotów Stomatolodzy (A) 63 K6.01/163 Mokotów Stomatolodzy (B) 64 K6.01/164 Ursynów Wilanów Stomatolodzy 65 K6.01/165 Stomatolodzy Ochota W³ochy Ursus SPZOZ dla szkó³ wy szych 66 K6.01/166 Œródmieœcie Stomatolodzy 67 K6.01/167 Bemowo Stomatolodzy 68 K6.01/168 Wola Stomatolodzy 69 K6.01/169 Praga Po³udnie Wawer Weso³a Rembertów Stomatolodzy 70 K6.01/170 Praga Pó³noc Bia³o³êka Targówek Bródno Stomatolodzy 71 K6.01/171 oliborz Stomatolodzy 72 K6.01/172 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (A) 73 K6.01/173 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (B) 74 K6.01/174 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (C) 75 K6.01/175 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (D) 76 K6.01/177 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (F) 77 K6.01/178 Warszawa Stomatolodzy Praktyki stomatologiczne (G) 78 K6.01/180 Attis Medycyna Pracy Stomatolodzy 79 K6.01/182 Luxmed Prima-dent Enel-med 80 K6.01/183 Fundacja Promocji Inicjatyw Stomatologicznych 81 K6.01/184 Stomatolodzy nie wykonuj¹cy zawodu (A) 82 K6.01/185 Stomatolodzy nie wykonuj¹cy zawodu (B) 83 K6.01/186 Stomatolodzy nie wykonuj¹cy zawodu (C) 84 K6.01/187 Stomatolodzy OIL Grójecka (A) 85 K6.01/188 Stomatolodzy cywilni MON 86 K6.01/190 Powiat warszawski zachodni Praktyki dentystyczne (A) 87 K6.01/191 Powiat warszawski zachodni Praktyki dentystyczne (B) 88 K6.01/192 Powiat warszawski zachodni Praktyki dentystyczne (C) 89 K6.01/194 Wo³omin Stomatolodzy 90 K6.01/195 Nowy Dwór Mazowiecki Legionowo Stomatolodzy 91 K6.01/196 Piaseczno Stomatolodzy 92 K6.01/198 Stomatolodzy powiat pruszkowski 93 K6.01/200 Sochaczew yrardów Stomatolodzy 94 K6.01/204 Siedlce osice Stomatolodzy 95 K6.01/205 Soko³ów Podlaski Wêgrów Stomatolodzy 96 K6.01/209 Radom okolice Stomatolodzy 97 K6.01/217 Maków Maz. Przasnysz Stomatolodzy Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Warszawa, 19 listopada 2009 r. OBWIESZCZENIE Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o dokonanej zmianie w Za³¹czniku Lista wybranych delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencjê Na podstawie 12. ust. 2 pkt 10 uchwa³y nr V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 wrzeœnia 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i tych delegatów, w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 1537/R-V/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. Okrêgowej Rady Lekarskiej w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji i w zwi¹zku z uchwa³¹ nr 11/2009 z dnia 1 grudnia 2009 r. Okrêgowej Komisji Wyborczej, obwieszcza siê, co nastêpuje: 1. W Obwieszczeniu Okrêgowej Komisji Wyborczej w Warszawie o wynikach wyborów delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie na kadencjê z dnia 3 lipca 2009 r. w 3. pkt 1 w pozycji K6.01/155 Kozienice na skutek omy³kowo wpisanego delegata, nazwisko Brudnias Dorota zmienia siê na nazwisko Brudnias Tadeusz. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Warszawa, dnia 1 grudnia 2009 KOMUNIKAT Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2009 r. 1. Wybory delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie kadencji przeprowadzono na podstawie Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwo³ywania cz³onków tych organów i tych delegatów w okresie od 1 kwietnia 2009 do 18 listopada 2009 r., w trzech turach wyborów w 220 rejonach wyborczych (169 rejonów dla lekarzy, 50 rejonów dla lekarzy dentystów i 1 rejon wspólny dla lekarzy i lekarzy emerytów), powo³anych na obszarze dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, uchwa³¹ nr 38/R-V/09 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych zmienionych uchwa³¹ nr 140/R- V/09 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 13 marca 2009 r. 2. Liczba cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze, wpisanych na listy rejonów wyborczych, wynios³a , w tym: lekarzy i lekarzy dentystów. 3. Liczba mandatów dla delegatów na Okrêgowy Zjazd Lekarzy kadencji ustalona w stosunku 1 delegat na 50 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listê cz³onków rejonu wyborczego, na podstawie uchwa³y nr 1537/R-V/08 Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2008 r. i uchwa³y nr 2/2009 Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby mandatów w poszczególnych rejonach wyborczych, wynios³a 560, w tym dla lekarzy 430, dla lekarzy dentystów Wyniki wyborów przeprowadzone w trzech turach (I ); (II ); (III , 3.XI XI.2009), w okresie od 1.IV XI.2009 zosta³y og³o- szone w obwieszczeniach Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2009 r., 3 paÿdziernika 2009 r., 2 listopada 2009 r., 19 listopada 2009 r. Ustalone wyniki wyborów, na podstawie których mandaty uzyska³y 304 osoby, w tym 270 lekarzy i 34 lekarzy dentystów, zosta³y opublikowane w miesiêczniku PULS oraz na stronie internetowej izby: Ogólna liczba delegatów wybranych po III turach stanowi 54,28%. 5. Lista wybranych delegatów, w porz¹dku alfabetycznym, ustalona na podstawie Obwieszczeñ Przewodnicz¹cego Okrêgowej Komisji Wyborczej stanowi za³¹cznik Komunikatu. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Janusz Kostrzewa Za³¹cznik do Regulaminu obrad XXVIII Okrêgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Warszawie Lista delegatów na OZL kadencja mandat nazwisko, imiê, drugie imiê tytu³ zawodowy (L) lekarz; (LD) lekarz dentysta 1 Abramczuk El bieta Maria (L) 2 Adamowicz Robert (L) 3 Aleksandrowicz Ryszard (L) 4 Anañko Danuta Gertruda (L) 5 Ancyparowicz Stanis³aw (L) 6 Andruszkiewicz Pawe³ (L) 7 Andrzejewska Renata Anna (L) 8 Anio³-Strzy ewska Krystyna Maria (L) 9 Bala Mariusz Jerzy (L) 10 Baranowicz Barbara Maria (L) 11 Baranowski Pawe³ Dariusz (L) 12 Barbachowska Janina Weronika (L) 13 Bartczak Danuta Barbara (L) 14 Bendek Andrzej Jacek (L) 15 Benke Grzegorz Tomasz (L) 16 Bieganowska Katarzyna Zofia (L) 17 Bielecki Krzysztof (L) 18 Bierca Jacek Józef (L) 19 Binio Zbigniew (L) 18 nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ 2010

20 20 Bobek-Pstrucha Ewelina Zofia (L) 21 Bobiñska-Tyburska Renata Alicja (L) 22 Bochyñska-Bar Ewa Maria (LD) 23 Bogucki Arkadiusz Andrzej (L) 24 Bojakowski Jacek (L) 25 Bo³oz Witold (L) 26 Borkowski Wojciech Józef (L) 27 Borowiecka El bieta Barbara (L) 28 Borys Marcin Jakub (L) 29 Broniek Gra yna (L) 30 Brudnias Tadeusz (L) 31 Bugaj Janusz Marek (LD) 32 Burczyn Lidia Katarzyna (L) 33 Bzowski Bohdan Janusz (L) 34 Cabaj-Wiater Iwona Ma³gorzata (L) 35 Celiñski Adam (L) 36 Cerañski W³odzimierz Andrzej (L) 37 Chahwan Maroun Joseph (L) 38 Che³stowski Waldemar (L) 39 Chmielewski Przemys³aw Aleksander (L) 40 Chodziñska Barbara Maria (L) 41 Cholewiñska Dorota Magdalena (L) 42 Chruœciel Tadeusz Les³aw (L) 43 Cieœla Witold Antoni (L) 44 Cio³kowski Tadeusz (L) 45 Ciupak Arkadiusz Jerzy (L) 46 Czarkowski Marek Klaudiusz (L) 47 Czechyra Czes³aw Jan (L) 48 Czerniawska-Ankiersztejn Ma³gorzata Maria (L) 49 Czernicki Zbigniew Maria (L) 50 Czuchnicka-Polkowska Halina Barbara (L) 51 Danielska-Klimek Maria El bieta (L) 52 Danko Miko³aj Pawe³ (L) 53 D¹browski Andrzej Jan (L) 54 D¹browski Edward Marcin (L) 55 D¹mbski Tomasz (L) 56 Dideñko Wies³aw Marian (L) 57 Dmowska Renata Gra yna (L) 58 Dobrzyñski Pawe³ Piotr (L) 59 Drewniak Wojciech Pawe³ (L) 60 Drotlef Bogus³aw Juliusz (L) 61 DroŸdzikowski Wies³aw Stanis³aw (L) 62 Dudek Jan Andrzej (L) 63 Durczyñski Andrzej Bernard (L) 64 Durlik Marek Ryszard (L) 65 Duszyc Pawe³ Damian (LD) 66 Dziarczykowska-Kopeæ Aleksandra Lidia (L) 67 Dziubiñski Krzysztof Jerzy (L) 68 Flakowski Rafa³ Bart³omiej (LD) 69 Franczuk-Gwiazda Maria Magdalena (L) 70 Galewski Adam (L) 71 Ga³ecka Ewa (L) 72 Ga³ecka Marta (L) 73 Garlicki Janusz Maria (L) 74 Gawroñska Agnieszka Anna (L) 75 G¹czarek-Belczyk Ewa (L) 76 Geremek Anna Dorota (L) 77 Gieruszczak-Bia³ek Dorota (L) 78 Glazer Magdalena Janina (L) 79 Godlewski Krzysztof (L) 80 Go³êbiewska Hanna Romana (L) 81 Gr¹dalski Wojciech (L) 82 Greszata Lidia Monika (L) 83 Grochowicz Pawe³ Maciej (L) 84 Grudniak Mariusz Piotr (L) 85 Hawry³kiewicz Iwona El bieta (L) 86 Higersberger Józef (L) 87 Hozyasz Konrad Kamil (L) 88 Huzior Leszek Jacek (L) 89 Iwaszkiewicz Bohdan (L) 90 Jab³oñski Marian (L) 91 Jadou Ahmed (L) 92 Jasiñski Roman Bogus³aw (L) 93 Jaworski Janusz Andrzej (L) 94 Jezierski Pawe³ Henryk (L) 95 Jêdrasiak Dariusz S³awomir (L) 96 Jêdrzejewski Grzegorz Igor (L) 97 Jêdrzejowski Maciej Józef (L) 98 Jod³owski Jacek (L) 99 Karpiñska Katarzyna (L) 100 Karwacki Marek Witold (L) 101 Kawecka-Piwoñska Anna Danuta (LD) 102 Kazana Jadwiga El bieta (LD) 103 Kêpiñska Jadwiga Teresa (L) 104 Kiprian Dorota (L) 105 Klimkowska-Misiak Marta El bieta (LD) 106 Klimowicz Aleksander Mieczys³aw (L) 107 Klonowska- elazko Wanda (L) 108 Klukowski Miros³aw Andrzej (L) 109 K³ys Cezary Arkadiusz (L) 110 Konopka Anna Iwona (L) 111 Korbecka Bogus³awa (LD) 112 Korczyñski Piotr Pawe³ (L) 113 Korta Teresa (L) 114 Kos Andrzej Jan (L) 115 Kosowski Jaros³aw Andrzej (L) 116 Kostrzewa Janusz Stefan (L) 117 Koœmicki Marek Antoni (L) 118 Kotlicki Aleksander Kazimierz (L) 119 Kozak Stanis³aw Józef (L) 120 Kozera Maria (L) 121 Koz³owski Marek (L) 122 Ko uch Micha³ (L) 123 Krajewski Romuald (L) 124 Król Ma³gorzata Hanna (L) 125 Krysza³owicz Bo ena Barbara (L) 126 Krzywdziñski Witold Stefan (L) 127 Krzy anowski Wojciech Eugeniusz (L) 128 Kubiak Jacek Andrzej (L) 129 Kuchta Piotr Krzysztof (LD) 130 Kuliñski Artur Andrzej (L) 131 Kuskowska-Czajka Ma³gorzata Jadwiga (L) 132 Kusto Ewa Wiktoria (L) 133 Kusz-Rynkun Agata Iwona (L) 134 Kuszyñski Robert Mariusz (L) 135 Kuœ Wojciech Maria (L) 136 Kutera Pawe³ W³adys³aw (L) 137 Ku awczyk Andrzej Jacek (L) 138 Kwaœniewski Igor (L) 139 Kwiatkowska Ma³gorzata Wiktoria (L) 140 Kwiatkowski Jacek Zbigniew (L) 141 Kwitkiewicz Grzegorz Witold (LD) 142 Laskowski Wojciech Mariusz (L) 143 Latoszek-Banasiak El bieta Helena (LD) 144 Lepieszko Witold Tomasz (L) 145 Lesak Danuta (LD) 146 Leœniak-Trzeœniewska Agnieszka Ewa (LD) 147 Lewandowski Pawe³ (L) 148 Lewandowski Tomasz Pawe³ (L) 149 Lewandowski W³odzimierz Tomasz (L) 150 Lewiñska Marzena Monika (L) 151 Lindner Bogus³aw Robert (L) 152 Lipiec Monika (L) 153 LuŸniak Pawe³ (L) 154 aguna Pawe³ Józef (L) 155 aniewski-wo³³k Przemys³aw Marek (L) 156 empicki Jacek Stanis³aw (L) 157 ukaszewicz Rafa³ Jerzy (L) 158 yczywek-zwierz Maria Józefa (L) 159 Machnicka-Bacciarelli Daniela Janina (L) 160 Machura-Wiewiórko Gra yna Henryka (L) 161 Madej Krzysztof Tytus (L) 162 Maj Stanis³aw Józef (L) 163 Majkowski Marcin Wojciech (LD) 164 Majkowski Ryszard (LD) 165 Majsterek Magdalena Anna (L) 166 Makowska Gra yna (L) 167 Makowska Halina Cecylia (L) 168 Makuch Krzysztof Andrzej (L) 169 Malinowski Krzysztof (L) 170 Ma³kiewicz El bieta Hanna (LD) 171 Mañczak Rafa³ Leszek (L) 172 Marczuk Wies³awa Bo ena (L) 173 Matej Ma³gorzata Maria (L) 174 Materny- ukaszewska Barbara Joanna (L) 175 Mazurek Dorota Anna (L) 176 Mendel Tadeusz Andrzej (L) 177 Michalski Przemys³aw Artur (L) 178 Mierzwiñska-Nastalska El bieta Maria (LD) 179 Miêkus-P¹czek Ewa (LD) 180 Mirkowicz Beata Agata (L) 181 Mirski Siemiomys³ (L) 182 Miœkiewicz Mariusz Robert (L) 183 Morliñski Andrzej Bogumi³ (L) 184 Napiórkowski Grzegorz (L) 185 Nekanda-Trepka adys³aw Józef (L) 186 Niemczuk-Szczytkowska Anna Ma³gorzata (L) 187 Niemczyk Longin Bart³omiej (L) 188 Niemczyk Stanis³aw (L) 189 Niemirowski Wojciech Adam (L) 190 Niesiobêdzka Jolanta Urszula (L) 191 Nosarzewski Jerzy Tomasz (L) 192 Nowak Maciej (LD) 193 Obrowska Danuta Maria (L) 194 Oleszczuk-Milczek Alicja (L) 195 Olszewska Gra yna Antonina (L) 196 Olszewski Roman Jan (LD) 197 Oppeln-Bronikowski Lech S³awomir (L) 198 Opuchlik Andrzej Marek (L) 199 Osiadacz Ma³gorzata Hanna (L) 200 Ostrowski Bogdan Wiktor (L) 201 Ot³owski Micha³ W³adys³aw (L) 202 Otto Maciej Boles³aw (L) 203 Pachucki Janusz Stanis³aw (L) 204 Pacocha Gra yna (L) 205 Paluszkiewicz Rafa³ (L) 206 Pasierbski Wojciech W³adys³aw (L) 207 Pastuszek-Tyc Ma³gorzata Józefa (L) 208 Pastuszko Andrzej Jan (L) 209 Patoleta Dariusz (L) 210 Pawe³czak Stanis³aw (L) 211 Pawlikowski Tadeusz Micha³ (L) 212 Perdzyñski Andrzej Ewaryst (L) 213 Pi¹tkiewicz Jacek Antoni (L) 214 Pieczyñski Aleksander W³odzimierz (L) 215 Pietrzykowska-Bodnar Bo ena Henryka (L) 216 Piróg Maciej Jan (L) 217 Piwowarczyk Liliana Barbara (LD) 218 Podgórski Jan Antoni (L) 219 Pok³oñski Jaros³aw Leszek (L) 220 Polnik Dariusz Kazimierz (L) 221 Popis-Witkowska Anna Marianna (LD) 222 Pop³awska Lidia Ewa (L) 223 Pszczo³owski Konrad Stefan (L) 224 Radwañski Pawe³ (L) 225 Radziwi³³ Konstanty (L) 226 Rogóyski Antoni (L) 227 Romañska Mariola Jolanta (LD) 228 Romiszewski Micha³ Jaros³aw (L) 229 Ros³on Jaros³aw (L) 230 Roszkiewicz Waldemar Cezary (LD) 231 Rusiecka-Kucza³ek El bieta (L) 232 Ruszkowski Lech Jerzy (L) 233 Rybicki Jerzy Marek (L) 234 Rych³owska-Pruszyñska Magdalena Emilia (L) 235 Rymuza Krzysztof (L) nr 12/1 ( ) grudzieñ 2009/styczeñ

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r Okręgowa Komisja Wyborcza Wybory na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie Kadencja 2009-2013 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 listopada 2009r o wynikach wyborów III tury delegatów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Okrêgowej Rady Lekarskiej w Warszawie w 2012 r. Okrêgowa Rada Lekarska w Warszawie VI kadencji powo³ana zosta³a na XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym ZjeŸdzie Lekarzy Okrêgowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Załącznik do Uchwały WZC nr 6/2015 z dn. 10.06.2015 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne. 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Dolina Pilicy jest organem wykonawczo-zarządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do Statutu STOMOZ REGULAMIN WALNEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I. Postanowienia ogólne. 1 1. Walny Zjazd Delegatów, zwany dalej Walnym Zjazdem jest najwyższą

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W W PIETROWICACH WIELKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Pietrowicach Wielkich, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie REGULAMIN RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie Załącznik Nr 3 I. Postanowienia ogólne Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną. Stanowi reprezentację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 1 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY

POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY REGULAMIN KOMISJI TURYSTYKI I REKREACJI PZKaj Warszawa, 28.03.2007 Regulamin Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Rozdział I Postanowienia ogólne W niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 W BIAŁYMSTOKU Rok szkolny 2010/2011 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) Art. 53 i 54 Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne Tekst jednolity z dnia 10.10.2013 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 05:26:18 Numer KRS: 0000203692

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 05:26:18 Numer KRS: 0000203692 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 05:26:18 Numer KRS: 0000203692 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA

Regulamin Zarządu LGD LASOVIA Regulamin Zarządu LGD l. Regulamin Zarządu LGD określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu LGD 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 07:33:09 Numer KRS: 0000228885

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 07:33:09 Numer KRS: 0000228885 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 07:33:09 Numer KRS: 0000228885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo